NORVAR-rapport. Veiledning for oljeutskilleranlegg. prosjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORVAR-rapport. Veiledning for oljeutskilleranlegg. prosjekt"

Transkript

1 NORVAR-rapport Veiledning for oljeutskilleranlegg prosjekt

2 NORVAR-rapporter Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige NORVAR-rapportene. Dette kan være: Rapportering av prosjekter som er gjennomført innenfor organisasjonens eget prosjektsystem, NORVARprosjekt Rapportering av spleiselagsprosjekter hvor to eller flere andelseiere i NORVAR BA samarbeider for å løse felles utfordringer Rapportering av prosjekter som er gjennomført av andelseiere eller andre. NORVAR-rapporten vil i slike tilfeller kunne være en ren kopi av originalrapporten eller noe bearbeidet Fortløpende nummer xx-årstall Rapportserie B: Dette er en serie for «enklere» rapporter, for eksempel forprosjekter, som vil være grunnlag for videre prosjektvirksomhet mm. Fortløpende nummer Bxx-årstall Rapportserie C: Dette er rapporter delfinansiert av NORVAR, men som er utgitt av andre. Fortløpende nummer Cxx-årstall Prosjektresultatene kan fritt benyttes internt i egen organisasjon. Når prosjektresultatene benyttes i skriftlig materiale, må kilde oppgis. Videresalg/formidling av resultatene utover dette er kun tillatt etter skriftlig avtale med NORVAR BA. NORVAR har ikke ansvar for feil eller ufullstendigheter som måtte forekomme i rapporten og kan ikke stilles økonomisk eller på annen måte til ansvar for problemer som måtte oppstå som følge av bruk av rapporten. NORVAR BA, Vangsvegen 143, 2317 Hamar Tlf E-post: Forsidebildet viser spillolje og vann i et Norgesglass. Oljen, som ikke er tilsatt kjemikalier, er lettere enn vann og flyter opp etter en viss henstandstid. Foto: Svein Erik Moen

3 NORVAR- rapport AL Norsk vann og avløp BA Postadresse: Webadresse: Vangsvegen 143, 2317 Hamar Besøksadresse: Vangsvegen 143, Hamar Telefon: Rapportens tittel: Veiledning for oljeutskilleranlegg Rapportnummer: Dato: 26. september 2007 Antall sider (inkl. bilag): 51 (62) Tilgjengelighet: Åpen: x Begrenset: Forfatter(e): Ragnar Storhaug, Aquateam AS Ekstrakt: Veiledningen gir en oversikt over lover og forskrifter som gjelder for utslipp av oljeholdig avløpsvann til resipient eller til offentlig avløpsnett. Utslipp av oljeholdig avløpsvann kan medføre driftsproblemer i både avløpsnett og renseanlegg. I tillegg inneholder mineralolje en rekke komponenter som er tungt nedbrytbare og som har en rekke uheldige miljøeffekter. Separasjon av mineralolje ved bruk av gravimetrisk oljeutskiller med eller uten koalesensenhet er beskrevet. Det er også beskrevet en framgangsmåte ved dimensjonering av gravimetriske oljeutskillere som er basert på NS-EN Utskillere for lette væsker (for eksempel olje og bensin) Del 2: Valg av nominell størrelse, installasjon, drift og vedlikehold. Svært ofte foreligger oljen i avløpsvannet på emulgert eller dispergert form som følge av bruk av kjemikalier eller annen mekanisk påvirkning (for eksempel vaskekjemikalier og høytrykksspylere på bilvaskeanlegg). I veiledningen fokuseres det på betydningen av at alle kjemikalier som kan komme i kontakt med det oljeholdige avløpsvannet, må testes i full skala og ved realistiske driftsforhold for å sikre at avskillingseffekten i oljeutskilleren ikke blir påvirket. Et eksempel på dette er tilpassing av vaskekjemikalier på et bilvaskeanlegg. Driften av et oljeutskilleranlegg (sandfang, oljeutskiller og prøvetakingskum) må organiseres slik at alle nødvendige driftsoppgaver blir utført på en tilfredsstillende måte. Veiledningen gir en oversikt over de vanligste driftsoppgavene og kommer med forslag til hvordan driften kan dokumenteres over for tilsynsmyndigheten (kommunen). Veiledningen skal presentere et felles faglig grunnlag for alle som er involvert i planlegging/prosjektering, montering, drift og kontroll av oljeutskillere. Emneord, norske: Gravimetrisk oljeutskiller Oljeholdig avløpsvann Koalesensenhet Analyse av olje i vann Emneord, engelske: Gravimetric oil separator Oily wastewater Coalescence unit Oil in water analysis Andre utgaver: ISBN NORVAR-rapport 156/2007 1

4 Forord Bakgrunn. Behov for veiledning I forbindelse med et NORVAR-prosjekt om utslipp fra bilvaskeanlegg, som ble startet opp i 2005, fikk NORVAR kontakt med en rekke aktører knyttet til slike anlegg. Vi fant ut at vi hadde mange felles interesser og etablerte et samarbeidsforum for bilvaskeanlegg (FORUM BILVASK) høsten Behov for ny veiledning I møter i FORUM BILVASK var det enighet om at det er et stort behov for en norsk veiledning for oljeutskillere. Dette spesielt fordi nytt avløpsregelverk gir kommunen myndighet til å fastsette krav som fraviker fra standardkravene i kapitel 15 i avløpsdelen av forurensningsforskriften dersom det er nødvendig ut i fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Disse bestemmelsene trådte i kraft 1. jan Det er også kommet en harmonisert norsk - europeisk standard for oljeutskillere (NS-EN- 858, del 1 og del 2) som stiller krav til utførelse, testing og dimensjonering av utskillere for lette væsker, herunder olje og oljeprodukter. I prinsippet skal nye anlegg med oljeholdig avløpsvann kun benytte produkter som er godkjent etter denne standard fra og med høsten Som godkjenningsorgan i Norden er det foreløpig kun det danske Teknologisk Institut, Rørcenteret, som er utpekt organ. Da det er over 430 kommuner i Norge, vil det være lite rasjonelt om hver kommune skal ha sine spesielle forskrifter og sine spesielle krav. Dette er bakgrunnen for at FORUM BILVASK hadde en enstemmig positiv holdning til å lage en felles veiledning. Prosjektets målsetting Prosjektets målsetting har vært å utarbeide en veiledning for dimensjonering, bygging konstruksjon/montering og drift av oljeutskillere. Veiledningen skal fungere som et nyttig hjelpemiddel for alle som skal anskaffe, dimensjonere, bygge og drifte oljeutskillere slik at oljeutskilleren kan oppfylle intensjonene i forurensningsforskriftens kapittel 15, Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. Her stilles det bl.a. krav om at oljeinnholdet i utgående avløpsvann fra et oljeutskilleranlegg skal være <50 mg/l under reelle driftsforhold - f.eks. ved tilknytning til kommunal spillvannsledning. Spleiselag Det var enighet i FORUM BILVASK om at et slikt prosjekt bør gjennomføres som et spleiselag, slik at alle interessenter kunne ha mulighet for å delta i arbeidet og komme med sine innspill. Organisering Det ble opprettet en styringsgruppe for prosjektet med representanter fra alle spleiselagsdeltagerne. Styringsgruppens sammensetning har vært: Norsk Petroleumsinstitutt v/ Ragnar Sandbæk, Statoil Norge AS Norkem A/S v/ Egil W. Zenker WashTec v/ Arild Ingebretsen Odin Maskin A/S v/jan Oddvar From, Høgskolen i Oslo Norsk forening for farlig avfall (NFFA) v/roar Hansen Fagrådet for indre Oslofjord v/ina Rasmussen, Røyken kommune NORVAR v/ Kjell Chr. Børresen, Sandefjord kommune Sekretær/prosjektleder har vært Svein Erik Moen, NORVAR BA. NORVAR-rapport 156/2007 2

5 Rådgivere Styringsgruppa har engasjert Aquateam AS v/ragnar Storhaug som rådgiver for prosjektet. Svein Bøe, PROMITEK har vært brukt av Aquateam som samarbeidende rådgiver og har skrevet pkt. 4.5 og bidratt til teksten i pkt og 10.4., samt deltatt på møtene i styringsgruppen. Egil W. Zenker, Norkem A/S har bidratt med et avsnitt om vaskekjemikalier. Bruk av veiledningen Som det fremgår av veiledningen, krever en riktig dimensjonering av en oljeutskiller en rekke vurderinger. Rådene som gis i veiledningen, bygger på etablert praksis her til lands og i andre land som vi kan sammenligne oss med. Det presiseres at veiledningen kun skal brukes som grunnlag for individuell planlegging av hver enkelt oljeutskiller og herunder bestemme hvilken nominell størrelse NS (les kapasitet regnet i liter per sekund) som oljeutskilleranlegget må ha ut fra antall vannforbrukende enheter på anlegget. Det gjøres oppmerksom på at standarden skiller mellom to klasser oljeutskillere (Class I og Class II). Class I er den som under standardens utprøvingstest skal gi det beste resultatet, mens Class II har noe lempeligere krav. I praksis vil Class I - utskillere bli brukt der det brukes vaskekjemikalier og vaskeutstyr som mekanisk fører til at olje blir suspendert eller emulgert i avløpsvannet. Class II - utskillere vil i hovedsak komme til anvendelse for avløpsvann (eller overvann) der olje ikke blir suspendert/emulgert på samme måte. Det presiseres videre at CE- merket på en godkjent oljeutskiller kun er uttrykk for at utskilleren tilfredsstiller minimumskravene til materialutførelse mm. CE- merking er ingen bekreftelse på at utløpsvannet ut fra utskilleren uten videre vil tilfredsstille kravene til utslipp av oljeholdig avløpsvann som følge av forurensningsforskriften. Dette fordi det må foretas konkrete vurderinger av forholdene på hvert enkelt sted ved dimensjonering av en oljeutskiller. I denne vurdering må man ta hensyn både til anleggets vannforbrukende enheter, bruken av vaske- og avfettingskjemikalier og oljeutskilleranleggets utforming, og oppholdstid for vannet under normale driftbetingelser. NORVAR vil med dette takke alle bidragsyterne for innsatsen i forbindelse med prosjektet. Hamar 26. september 2007 Svein Erik Moen NORVAR-rapport 156/2007 3

6 Innholdsfortegnelse Forord...2 Sammendrag...6 English summary Bakgrunn Lover, forskrifter og standarder Generelt Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avfallsforskriften Internkontrollforskriften Norsk Standard Oljeholdig avløpsvann Avløpsvannets sammensetning Oljens tetthet Dråpestørrelsens betydning for separasjonen av olje Vaskekjemikalier og faktorer som påvirker dråpestørrelsen Undersøkelse av vaskemidlers separasjonsevne Oljeutskilleranlegg Generell oppbygging Forbehandling i sandfang/slamavskiller Gravimetriske oljeutskillere Koalesensutskillere Eksempel på hovedtyper av oljeutskillere Prøvetaking og analyse av oljeholdig avløpsvann Prøvetaking Analyse av olje i vann Analysemetodens betydning ved kontroll av oljeutskiller-anlegg Oljeutskillerens kapasitet i henhold til norsk standard Testprosedyre Nominell størrelse Dimensjonering av oljeutskilleranlegg Generelt Dimensjonerende overvannsmengde Dimensjonerende mengde oljeholdig avløpsvann Beregning av dimensjonerende avløpsstrøm Dimensjonering av sandfang Eksempel på dimensjonering...34 NORVAR-rapport 156/2007 4

7 8. Anbefalt utforming av oljeutskilleranlegg Oljeutskiller Krav til tilgjengelighet og driftsvennlighet Automatisk lukkeventil Alarmsystem Prøvetakingskum Plassering av oljeutskilleranlegget Anskaffelse av oljeutskilleranlegg Forespørsel Tilbud fra leverandør Funksjonstest Drift av oljeutskilleranlegg Organisering av driften Rutinemessig oppfølging av anlegget Driftsjournal Sikkerhetsmessige forhold Inspeksjon av sandfang Inspeksjon av innløps- og utløpsanordning Peiling av oljelagets tykkelse Rengjøring og ev. skifte av koalesensenhet Kontroll av automatisk lukkeanordning Kontroll av alarmgiver Tømming av sandfang Tømming av oljeutskilleren Inspeksjon i forbindelse med tømming Internkontroll Generelt Innhold i internkontrollen Organisering Oversikt over gjeldende forskrifter og tillatelser Beskrivelse av oljeutskilleranlegget Rutiner for oppfølging av oljeutskilleranlegget Prøvetakingsplan Oversikt over kjemikaliebruk Varslingsplan i tilfelle akuttutslipp Avviksbehandling og korrigerende tiltak Dokumentasjon Tilsyn med oljeutskilleranlegg Generelt Organisering av tilsynsarbeidet Kontrollprøver Referanser...51 Vedlegg 1: Eksempel på dimensjonering av oljeutskilleranlegg 52 Vedlegg 2: Eksempel på varslingsplan..56 Vedlegg 3: Sjekkliste for tilsynsbesøk ved oljeutskilleranlegg..59 NORVAR-rapport 156/2007 5

8 Sammendrag I forurensningsforskriften, del 4 stilles det nå et funksjonskrav for utslipp (inkludert påslipp til offentlig avløpsnett) av oljeholdig avløpsvann. I henhold til forskriftens 15-7 er standardkravet at oljeinnholdet ikke skal overstige 50 mg/l. Det forventes at ulike varianter av gravimetriske oljeutskillere vil være den mest vanlige anleggstypen for behandling av oljeholdig avløpsvann. I denne veiledningen betyr oljeutskilleranlegg et renseanlegg for behandling av oljeholdig avløpsvann som består av følgende enheter: - Sandfang - Gravimetrisk oljeutskiller (med eller uten koalesensenhet) - Prøvetakingskum Veiledningen skal presentere et felles faglig grunnlag for alle som er involvert i planlegging/prosjektering, montering, drift og kontroll av oljeutskillere. Oljeutskilleranlegg er berørt av en rekke lover og forskrifter, og blant de viktigste er plan- og bygningsloven, forurensningsforskriften, avfallsforskriften og internkontrollforskriften. Oljeholdig avløpsvann vil normalt bestå av en blanding av olje og ulike kjemikalier i vann. Det kan også bestå bare av olje og vann (dvs. olje i fri fase). Oljens tetthet og størrelsen på oljedråpene er avgjørende for hvor godt en gravimetrisk oljeutskiller vil fungere. Mekanisk påvirkning (for eksempel ved bruk av høytrykksspyler) eller kjemisk påvirkning (for eksempel bruk av vaskekjemikalier) fører til at oljedråpene blir svært små. Når det dannes stabile kjemiske emulsjoner som vil kunne opptre ved bruk av enkelte vaskekjemikalier, vil en gravimetrisk oljeutskiller ikke fungere. Hvis oljen ikke foreligger i fri fase, bør det gjennomføres en uttesting av vaskekjemikaliene i full skala under realistiske driftsbetingelser for å komme fram til kjemikalietyper som ikke har negativ innvirkning på oljeutskillerens funksjon. Sandfanget i oljeutskilleranlegget skal holde tilbake sand og større partikler før avløpsvannet føres inn i oljeutskillerdelen. I tillegg skal det øke oppholdstiden i anlegget slik at oljeutskillingen blir bedre. Når avløpsvannet føres inn i oljeutskillerdelen, må det i størst mulig grad fordeles over hele utskillerens tverrsnitt slik at strømningshastigheten blir lav og jevnest mulig. På grunn av tetthetsforskjellen vil oljedråpene stige til overflaten, mens oljeholdig slam vil samle seg på bunnen av utskilleren. Oljedråpenes størrelse er kritisk for utskillerens funksjon. Ved å sette inn en koalesensenhet, oppnår man at små oljedråper smelter sammen til større avskillbare dråper. En koalesensenhet vil ikke ha noen virkning hvis oljen foreligger som en stabil kjemisk emulsjon. Prøver av oljeholdig avløpsvann bør tas fra en fritt fallende stråle. Prøvene skal tas på glassflasker, og det anbefales å ta kontakt med laboratoriet slik at riktige prosedyrer benyttes. NS-EN angir en standardprosedyre for testing av oljeutskillere. Avhengig av resultatene ved uttestingen vil utskilleren bli betegnet som en Klasse I utskiller (største tillatte innhold av restolje i testperioden 5 mg/l), eller en Klasse II utskiller (største tillatte innhold av restolje i testperioden 100 mg/l). NORVAR-rapport 156/2007 6

9 NS-EN angir en prosedyre for dimensjonering av oljeutskillere ved at nødvendig kapasitet (NS) for oljeutskilleranlegget beregnes etter en standardisert formel. Ved denne beregningen må det tas hensyn til oljens tetthet og eventuelt andre faktorer som kan virke forstyrrende på oljeutskillerens funksjon. Dette kan for eksempel være i hvor stor grad kjemikalier medfører at oljen foreligger på emulgert form. Som følge av at det stilles krav til oljeinnhold i avløpsvannet (50 mg/l), må det ved dimensjoneringen legges stor vekt på å framskaffe opplysninger om avløpsvannets sammensetning, kjemikaliebruk etc. Ved anskaffelse av et oljeutskilleranlegg er det viktig at det legges arbeid i å framskaffe et godt dimensjoneringsgrunnlag og en kravspesifikasjon. Dette omfatter blant annet krav om godkjenning og dimensjonering iht. til standardene (NS-EN og 2), spesifikasjon av hva leveransen skal bestå av, oversikt over alle delstrømmer som bidrar til dimensjonerende vannføring, grov karakterisering av det oljeholdige avløpsvannet, utslippstillatelsens krav til utløpsvannet fra anlegget samt ev. andre krav som stilles til anlegget. Leverandøren bør kunne dokumentere dimensjoneringen av anlegget. Det kan være aktuelt å gjennomføre funksjonstest av anlegget. Prosedyrer og ansvarsforhold knyttet til funksjonstesten må fastlegges i kontrakten mellom leverandør og tiltakshaver. Alle minimumskrav til materialkvalitet, styrke og stabilitetsforhold, overflatebehandling etc. er gitt i NS-EN Utskillere som er godkjent i samsvar med denne standarden, vil derfor tilfredsstille disse kravene. Hvis de lokale forholdene gjør at det må stille strengere krav enn standardens krav, må tiltakshaver ta hensyn til dette i hvert enkelt tilfelle. Et oljeutskilleranlegg krever regelmessig driftstilsyn. Dette kan organiseres på mange måter, men hovedmålet er at alle nødvendige driftsoppgaver utføres. Av viktige driftsoppgaver kan nevnes; inspeksjon og peiling av vannivå i sandfang, inspeksjon og rengjøring for å hindre blokkering av rørføringer og passasjer mellom de ulike enhetene, peiling av oljenivå, rengjøring og ev. skifte av koalesensenheten etc. Alle driftsoppgaver bør dokumenteres i en driftsjournal. Tømming av sandfang og oljeutskiller skal utføres av tømmefirma som er godkjent av SFT. Sandfanget bør tømmes når ca. 50 % av volumet er fylt opp. Regelmessig peiling av oljenivået gjøres for å sikre at oljeutskilleren tømmes før lagringskapasiteten er brukt opp. Normalt skal sandfang og oljeutskiller tømmes minimum 1 gang pr. år. Belastningen på anlegget vil avgjøre om det er nødvendig å tømme anlegget hyppigere enn dette. Internkontrollen knyttet til oljeutskilleranlegget vil inngå som en del av virksomhetens øvrige internkontrollopplegg. Det er viktig at internkontrollopplegget tilpasses virksomhetens størrelse og kompleksitet, men det må inneholde en oversikt over virksomhetens organisering (ansvarsforhold), beskrivelse av anlegget, prøvetakingsplan, varslingsplan i tilfelle akutte utslipp, system for avviksbehandling og dokumentasjon (for eksempel utfylte driftsjournaler og resultater fra kontrollprøver). Kommunen er forurensningsmyndighet ved utslipp av oljeholdig avløpsvann fra alle virksomheter som er omfattet av kapittel 15 i forurensningsforskriften. Hvordan kommunen organiserer sitt tilsynsarbeid er avhengig av hvilke ressurser som stilles til rådighet for denne aktiviteten. En mulighet er å organisere et felles opplegg for flere kommuner. Oppfølgingen av virksomhetene kan ha forskjellig former, for eksempel registrering i oversikten over tilknytninger til avløpsnettet, årlig rapportering fra virksomheten til kommunen, eller at kommunen utfører årlige undersøkelser på et mindre antall virksomheter. NORVAR-rapport 156/2007 7

10 English summary This report is published in Norwegian by Norwegian Water and Wastewater BA (NORVAR BA), Address: Vangsvegen 143, N-2317 Hamar, Norway Phone: Fax: Report no: Report Title: Technical guideline for oil separator systems Date of issue: 26. September 2007 Number of pages: 62 Keywords: gravimetric oil separator operation of separator systems removal of oil and sludge from the separator Author: Ragnar Storhaug, Aquateam AS ISBN: Summary: The technical guideline contains an overview of the national legislation concerning discharge of wastewater containing mineral oil to water recipients or to the municipal sewerage system. In general discharge of mineral oil is undesirable, because operational problems can occur in the wastewater system due to the oil content, and the mineral oil consists of innumerable organic compounds, many of which degrade slowly and have environmental and health impairing properties. Oil separation based on gravimetric oil separators with or without coalescence element is described. Design procedures based on the standard NS-EN Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance, are presented. Frequently the mineral oil is emulsified or dispersed in the wastewater due to the use of detergents and high-pressure cleaning equipment (e.g. wastewater from automatic car wash systems). The guideline focuses on the importance of full scale testing of detergents and other chemicals that can disturb the separation process, to prevent undesirable discharges from the separator system. The operation of the separator system (sludge trap, oil separator and sampling point) has to be organized in such a way that all maintenance tasks are performed properly. The guideline gives an overview of normal maintenance tasks and how they should be documented. The target group for the guideline encompasses both manufacturers of oil separators, companies that discharge wastewater containing mineral oil, the personnel responsible for the operation of the oil separation systems and local authorities. NORVAR-rapport 156/2007 8

11 1. Bakgrunn I Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), del 4, Avløp, kapittel 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann, (Miljøverndepartementet, 2004) settes det en øvre grense for innhold av olje i avløpsvann fra bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøyer, motorverksteder, samt enkelte andre virksomheter. Det settes i tillegg krav om at avløpsvannet fra disse virksomhetene skal passere (sitat): sandfang eller lignende renseinnretning. Dette er et rent funksjonskrav og det gis ingen føringer mht. dimensjonering og utforming, bortsett fra at renseinnretningene skal dimensjoneres i forhold til maksimal reell vannbelastning. I tillegg skal det etableres nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp av olje eller urenset avløpsvann. Det at forurensningsmyndighetene nå stiller funksjonskrav i stedet for detaljerte krav mht. volumer, overflatebelastning og teknisk utforming, representerer en ny utfordring for alle som er involvert i montering, drift og kontroll av oljeutskilleranlegg. I denne veiledningen betyr oljeutskilleranlegg et renseanlegg for behandling av oljeholdig avløpsvann som består av følgende enheter: - Sandfang - Gravimetrisk oljeutskiller (med eller uten koalesensenhet) - Prøvetakingskum Ved dimensjonering og utforming av renseanlegg for denne typen avløpsvann må det tas hensyn til en rekke faktorer, bl.a. avløpsmengden som skal behandles og variasjoner i denne, avløpsvannets sammensetning og kjemikaliebruken i virksomheten som er tilknyttet anlegget. Et funksjonskrav for innholdet av olje i behandlet avløpsvann gjør det mulig å ta hensyn til disse faktorene ved dimensjonering og utforming. Det forventes at gravimetriske oljeutskillere, dvs. oljeutskillere der tetthetsforskjellen mellom olje og vann gjør at oljen stiger opp til overflaten og samles der, vil fortsette å være den dominerende behandlingsmetoden for oljeholdig avløpsvann. I tillegg kommer ulike varianter av denne metoden som bygger på samme prinsippet. Veiledningen omtaler derfor bare denne behandlingsmetoden. Andre teknologier som kjemisk felling med sedimentering/flotasjon, sentrifugering, membranfiltrering, destillasjon, vakuuminndamping og biologisk rensing kan være aktuelle i tilfeller der det stille svært strenge krav til utslipp av olje. Disse teknologiene vil imidlertid ikke bli omtalt i denne veiledningen. Veiledningen skal presentere et felles faglig grunnlag for alle som er involvert i planlegging/prosjektering, montering, drift og kontroll av oljeutskillere. Målgruppene for veiledningen er derfor: Tiltakshaver, den som har, eller som skal anskaffe oljeutskilleranlegg (inkludert den/de som er ansvarlig for driften av anlegget) Eksempelvis: Verksteder og andre virksomheter som har oljeutskiller Eiere av bensinstasjoner og vaskehaller Personell som arbeider på verksteder, bensinstasjoner og vaskehaller og som er ansvarlig for drift av oljeutskilleranlegg Ansvarlige for prosjektering, produksjon og montering Eksempelvis: Rådgivende ingeniører Rørleggerfirmaer/entreprenører Renovasjonsfirmaer som tømmer sandfang og oljeutskillere Produsenter/leverandører av oljeutskilleranlegg Kommunen (forurensningsmyndigheten) som gir tillatelser til utslipp av oljeholdig avløpsvann og fører tilsyn med tillatelsene som er gitt NORVAR-rapport 156/2007 9

12 2. Lover, forskrifter og standarder 2.1. Generelt Utslipp av oljeholdig avløpsvann og montering/bygging av oljeutskiller krever at det foreligger et vedtak (tillatelse) både etter plan- og bygningsloven og etter forurensningsforskriften. Det er med andre ord både en byggesak og en forurensningssak, og det forutsettes at behandlingen etter de to lovverkene samordnes Plan- og bygningsloven Tiltak på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder knyttet til oppføring eller plassering av bygning, konstruksjon, anlegg eller vesentlig terrenginngrep, er iht. Planog bygningslovens (PBL) 93 søknadspliktige tiltak og må ikke utføres uten at søknad, ev. søknad om dispensasjon er sendt kommunen og det er gitt tillatelse. Bygging/montering av oljeutskiller er et tiltak som krever søknad og tillatelse. Det kan variere i hvilken sammenheng oljeutskilleren blir etablert. Det kan være som en del av et større byggeprosjekt, eller som en separat byggesak, for eksempel ved utbedring av avløpsforholdene i tilknytning til en eksisterende virksomhet. Men tiltaket er uansett søknadspliktig. Alle søknadspliktige tiltak skal ha en ansvarlig søker. Ansvarsretten skiller mellom tre ulike tiltaksklasser avhengig av kompleksitet og/eller konsekvenser ved mangler. Krav til tiltaksklasse bør avklares mellom kommune og ansvarlig søker i forkant av søknad (eksempelvis under forhåndskonferansen). Ansvarlig søker er ansvarlig for at det er dokumentert i søknaden at alle relevante krav i bestemmelser gitt i eller i medhold av PBL blir oppfylt. Et eksempel på slike krav er at oljeutskilleranlegget skal være i samsvar med kravene som er gitt i NS-EN (Standard Norge, 2005) og NS-EN (Standard Norge, 2003). Kommunenes størrelse og organisering gjør at det kan variere hvordan saksbehandlingen iht. PBL blir gjennomført pr. i dag. Som en følge av at bygging/montering av oljeutskilleranlegg er et søknadspliktig tiltak iht. PBL, er det et generelt krav at prosjektering og installasjon av utskiller skal utføres av foretak med lokal eller sentral godkjenning i henhold til PBL. Den sentrale godkjenningen må gjelde området Vannforsyning, avløp og renseanlegg. Normalt vil installasjon av et oljeutskilleranlegg tilhøre tiltaksklasse Forurensningsforskriften Forskriftens del 4, Kapittel 15 Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann, omhandler utslipp (inkludert påslipp til kommunalt nett) av oljeholdig avløpsvann fra følgende typer av virksomheter som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende: Bensinstasjoner Vaskehaller for kjøretøy Motorverksteder Bussterminaler Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell Anlegg for understellsbehandling Kommunen er forurensningsmyndighet og skal føre tilsyn med at forskriften og vedtak truffet i medhold av denne, blir overholdt. NORVAR-rapport 156/

13 Utslipp av oljeholdig avløpsvann fra de foran nevnte virksomhetene kan ikke etableres før tillatelse er gitt. Det er også viktig å være klar over at det skal søkes om tillatelse når: Utslippet økes vesentlig, og med vesentlig økning menes normalt en økning på 25 % eller mer Utslippsstedet endres Endring i type oljeholdig avløpsvann, for eksempel at det etableres en virksomhet som slipper ut oljeholdig avløpsvann av en helt annen sammensetning enn det oljeutskilleranlegget var dimensjonert for Større ombyggingsarbeider (ombyggingsarbeider som kan påvirke utslippet) Kommunen bør kontaktes for å klarlegge hva som anses som vesentlig økning i hvert enkelt tilfelle. Forurensningsforskriften med kommentarer angir minimumskrav til innhold i søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann, samt hvilke regler som gjelder for saksbehandlingen. Et generelt krav er at en fullstendig søknad skal avgjøres av kommunen innen 6 uker. Bestemmelsene i forskriften forutsetter at behandlingen etter plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften samordnes. Hvordan dette i praksis gjøres, avhenger blant annet av organiseringen i den enkelte kommune. De nasjonale standardkravene til utslipp av oljeholdig avløpsvann er som følger ( 15-7): Oljeinnholdet i avløpsvannet skal ikke overstige 50 mg/l ved normale driftsforhold Før utslipp skal oljeholdig avløpsvann passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning Nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp skal ivaretas Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og utføre målinger av avløpsvannet fra nye renseinnretninger (i dette tilfellet oljeutskilleranlegg) I henhold til bestemmelsene i kapittel 15 gis det anledning til å stille strengere krav enn de nasjonale standardkravene, for eksempel der det foreligger brukerkonflikter ved utslipp til resipient eller hvis resipienten er svært sårbar. I 15-7 er det ikke spesifisert hvilke komponenter i oljen det stilles krav til. Dette er nærmere kommentert i kapittel 5. Det forutsettes at de nasjonale standardkravene for utslipp av oljeholdig avløpsvann normalt vil være tilstrekkelig for å ivareta de nødvendige miljøhensyn. Hvis det er nødvendig, kan kommunen i enkeltvedtak eller i lokal forskrift stille tilleggskrav utover de nasjonale standardkravene. Tilleggskravene kan være utslippskrav til andre parametere som for eksempel tungmetaller og organiske miljøgifter, og /eller skjerpede krav til oljeinnhold i avløpsvannet. Som en del av tilleggskravene kan det også fastsettes krav om utslippskontroll, blant annet godkjenning av andre analysemetoder for olje i vann enn det som framgår av forskriften. Et annet eksempel på tilleggskrav er at virksomheten pålegges å inngå skriftlig avtale med et eksternt firma om rutinemessig oppfølging av oljeutskilleranlegget. I forvaltningsveiledningen til del 4 i forurensningsforskriften (SFT, 2007a) blir det gitt nærmere anvisninger for utarbeidelse av lokale forskrifter. Lokal forskrift med standardkrav som avviker lite fra de nasjonale standardkravene som følger av forskriften, bør ikke utarbeides. For nærmere utdyping av bestemmelsene som gjelder for oljeholdig avløpsvann, henvises til kommentarene til kapittel 15 i forurensningsforskriften (SFT, 2007b). NORVAR-rapport 156/

14 Virkeområdet for kapittel 15 dekker de fleste tilfeller der det er aktuelt å sette krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. Det er imidlertid også andre situasjoner der det må stilles krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann (for eksempel utslipp fra anleggsvirksomhet, mekaniske verksteder, flyplasser, oppsamlings- og behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy etc.). I disse tilfellene kan kommunen og/eller fylkesmannen være forurensningsmyndighet. Som eksempel kan nevnes: Statlig forurensningsmyndighet (SFT/fylkesmannen) stiller krav til utslipp (direkte til resipient eller påslipp til kommunalt nett) av oljeholdig avløpsvann fra virksomheter der de er forurensningsmyndighet. I disse tilfellene vil kravet hjemles i forurensningsloven Kommunen kan stille krav til påslipp fra virksomhet med hjemmel i kapittel 15-A i forurensningsforskriften. I påslippskravene kan det også være krav til påslipp av oljeholdig avløpsvann. Forutsetningen er at virksomheten ikke omfattes av 15-1, a-f i kapittel Avfallsforskriften Utseparert olje fra oljeutskiller regnes som farlig avfall (avfallsnummer 7021) og reguleres av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 farlig avfall (Miljøverndepartementet, 2004). Fra 1. juli 2007 er Avfallsforskriften endret slik at alt avfall må gjennomgå basiskarakterisering før det levers til deponi. Dette vil også gjelde sand og slam fra oljeutskilleranlegg. Bestemmelsen skal sikre at deponiene bare mottar slikt avfall som de har lov til gjennom forskriften og utslippstillatelsen. Dette skal sikres på to måter. Først ved at avfallsprodusenten går gjennom og basiskarakteriserer avfallet sitt før det leveres til deponi. Neste hovedtrinn i regelverket er at deponiet i sin mottakskontroll sjekker at avfallet er slik som dokumentasjonen fra basiskarakteriseringen beskriver. Regelverket inneholder egne bestemmelser for basiskarakterisering av avfall som oppstår jevnlig, for eksempel sand og slam fra oljeutskilleranlegg. Det er utviklet en veiledning til bruk i tilknytning til de nye bestemmelsene i avfallsforskriften (Avfall Norge, 2007). I henhold til 11-8 om leveringsplikt av farlig avfall skal farlig avfall leveres minimum én gang pr. år dersom mengden overstiger 1 kg. Hovedregelen er derfor at sandfang og oljeutskiller skal tømmes minimum én gang pr. år. Den rutinemessige oppfølgingen vil imidlertid avdekke når enhetene må tømmes, og dette kan være hyppigere enn én gang pr. år. Tømming av sandfang og oljeutskiller skal utføres av renovatør som er godkjent av SFT (se for øvrig kapittel 10) Internkontrollforskriften Alle virksomheter som har tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, må kunne dokumentere at kravene i tillatelsen er overholdt. Dette følger av kravene i forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)(arbeids og inkluderingsdepartementet, 1996). Denne forskriften stiller ytterlige krav til dokumentasjon, bl.a. plikter virksomheten å ha oversikt over annet relevant regelverk og fastsette rutiner for hvordan dette overholdes. Som eksempel på annet relevant regelverk for bensinstasjoner og bilvaskehaller kan nevnes arbeidsmiljøloven, kjemikalieforskriften og stoffkartotekforskriften. NORVAR-rapport 156/

15 2.6. Norsk Standard Som en følge av EØS-avtalen, må Norge overholde bestemmelsene i EUs byggevaredirektiv. Dagens regelverk krever dokumentasjon av alle produktegenskaper som medvirker til at byggverket tilfredsstiller de grunnleggende krav til helse, miljø og sikkerhet. Dokumentasjonskravene gjelder ethvert produkt (byggevare) som inngår i byggverk som omfattes av plan- og bygningsloven. Det som skal dokumenteres, er grunnleggende egenskaper innen følgende 6 områder: Mekanisk motstandsevne Sikkerhet ved brann Hygiene, helse og miljø Sikkerhet ved bruk og brukbarhet Støyvern Energisparing og varmeisolering Sluttbruken av produktet angir hvilke egenskaper som er relevante og som må dokumenteres. Dette innebærer at oljeutskillere som skal benyttes i Norge, må tilfredsstille de foran nevnte kravene som er relevante. For oljeutskillere angir harmoniserte standarder de grunnleggende tekniske kravene som stilles til denne typen enheter. Følgende standarder er viktige: NS-EN 858-1: Utskillere for lette væsker (for eksempel olje og bensin) Del 1: Prinsipper for utforming, ytelse og prøving, merking og kvalitetskontroll NS-EN 858-2: Utskillere for lette væsker (for eksempel olje og bensin) Del 2: Valg av nominell størrelse, installasjon, drift og vedlikehold NS-EN inneholder: Bestemmelser om plassering av utskilleren i klasser (Klasse I og II) avhengig av oppnådd resultat iht. standardens testopplegg Inndeling i nominelle størrelser (NS). Nominell størrelse er en tallverdi (uten enheter) som svarer til utskillerens kapasitet i liter pr. sekund fastlagt ved testing i henhold til standarden Materialkrav Utformingskrav Krav til konstruksjonsmessig stabilitet (for eksempel mot jordtrykk) Funksjonskrav Beskrivelse av prøvingsmetoder (blant annet for å bestemme nominell størrelse og klasse) Krav til merking av produktet Oljeutskillere som er i samsvar med kravene i standarden, kan CE-merkes. CEmerkingen vil si at produsenten eller importøren garanterer for at alle krav som stilles til produktet i alle relevante direktiv, er oppfylt, og at produsenten/importøren tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene. Merkingen skal være en garanti for at produktet oppfyller visse minstekrav som er fastsatt med hensyn til helse-, miljø og sikkerhet i EØS-området, og at dette kan dokumenteres. Det er viktig å være klar over at CE-merket på en oljeutskiller gir uttrykk for at utskilleren tilfredsstiller minimumskravene iht. standarden. Det er ingen bekreftelse på at utløpsvannet fra utskilleren i praktisk drift tilfredsstiller kravene til utslipp av oljeholdig avløpsvann som følger av forurensningsforskriften. NORVAR-rapport 156/

16 NS-EN inneholder anvisninger for: Beregning av dimensjonerende belastning på oljeutskilleren Valg av utskiller basert på dimensjonerende og nominell størrelse (under forutsetning av at utskilleren er produsert og testet i samsvar med NS-EN 858-1) Drift og vedlikehold Totalt sett angir standardene anvisninger for hvordan oljeutskillere skal utformes, testes, dimensjoneres og drives. Dette vil bli nærmere utdypet i etterfølgende kapittel. NORVAR-rapport 156/

17 3. Oljeholdig avløpsvann 3.1. Avløpsvannets sammensetning Gravimetriske oljeutskillere benyttes for å behandle oljeholdig avløpsvann fra mange ulike virksomheter. Som eksempel på ulike aktiviteter som genererer oljeholdig avløpsvann, kan nevnes: Bilvask i vaskehaller Påfyllingsplasser for bensin, olje eller diesel Selvvaskeplasser Avfetting i vaskemaskiner eller kar Mekaniske verksteder Avvoksing av nye biler Understellsvask i forbindelse med korrosjonsbeskyttelse Det oljeholdige avløpsvannet består av en blanding av olje, vann og forskjellige kjemikalier (for eksempel vaskekjemikalier fra et bilvaskeanlegg) som benyttes i de ulike virksomhetene. Oljeholdige avløpsvann vil dermed ha varierende sammensetning, noe som vil ha stor betydning for hvor effektivt olje lar seg skille ut i en gravimetrisk oljeutskiller. Sammensetningen av avløpsvannet er derfor avgjørende ved dimensjonering av en oljeutskiller. Oljen opptrer i avløpsvannet i ulike faser, og på grunnlag av oljedråpenes størrelse benyttes en inndeling som vist i tabell 3.1: Tabell 3.1 Inndeling av ulike olje/vannblandinger avhengig av oljedråpenes størrelse (Naturvårdsverket, 2006) Oljedråpenes diameter (µm) Olje i fri fase > 150 Olje i dispergert fase Olje i emulgert fase (stabil og ustabil emulsjon) 5-20 Olje i løst fase < 5 De viktigste egenskapene som vil være avgjørende for effekten av oljeutskilleren, er oljens tetthet samt størrelsen på oljedråpene som er blandet inn i vannfasen Oljens tetthet I en oljeutskiller kan oljer med tetthet som er lavere enn 0,95 g/cm 3 separeres fra vannfasen. Hovedprinsippet bygger på at olje, som er lettere enn vann, vil stige opp til overflaten i en oljeutskiller. Dette prinsippet innebærer at jo lavere tetthet oljen har, jo enklere vil det være å skille olje og vann. Tabell 3.2 viser en oversikt over lette oljeprodukter som vil kunne separeres i en gravimetrisk oljeutskiller. NORVAR-rapport 156/

18 Tabell 3.2 Oversikt over tetthet i ulike oljeprodukter som vil kunne avskilles i en oljeutskiller Tetthet Produkt (kg/m 3 ) Bensin 740 White Spirit 780 Petroleum (parafin) 810 Lett fyringsolje 840 Dieselolje 840 Motorolje 900 I NS-EN (Annex A, Tabell A1) er det gitt en mer omfattende oversikt over tettheten til en del lette væsker som vil kunne avskilles i en oljeutskiller Dråpestørrelsens betydning for separasjonen av olje I tillegg til oljens tetthet, vil oljedråpenes størrelse i vannfasen være avgjørende for hvor raskt oljedråpen vil stige mot overflaten i utskilleren. Oljedråpens stigehastighet (V s ) mot overflaten kan beregnes ved hjelp av Stokes lov. V s = ((ρ v- ρ o) g d 2 ) / 18 η) V s : Oljedråpens stigehastighet (m/s) ρ v: Vannets tetthet (kg/m 3 ) = 1000 kg/m 3 ρ o: Oljens tetthet (kg/m 3 ) g : Tyngdens akselerasjon (9,81 m/s 2 ) d : Oljedråpens diameter (m) η : Vannets dynamiske viskositet (Pa s) η = ρ ν ρ = Vannets tetthet ν = Vannets kinematisk viskositet I figur 3.1 er oljedråpens stigehastighet i stillestående vann framstilt som funksjon av oljens tetthet og oljedråpens diameter. NORVAR-rapport 156/

19 100,0000 Tetthet av olje (k g/m 3 ) Stigehastighet for oljedråpe, Vs(mm/s) 10,0000 1,0000 0,1000 0,0100 Eksempel I Eksempel II Fri olje Dispergert olje Emulgert olje 1: d=15 m 2: d=50 m 3: d=100 m 4: d=150 m 5: d=200 m 6: d=300 m 0,0010 Figur 3.1 Stigehastighet i stillestående vann for oljedråper med ulik diameter og tetthet (Beregnet ved hjelp av Stokes lov, Kinematisk viskositet for vann: 1,210 6 m 2 s 1,12 C) Figur 3.1 illustrerer den store betydningen dråpestørrelsen har for muligheten til å separere olje fra vann i en tradisjonell gravimetrisk oljeutskiller. Ifigur 3.1 viser eksempel Ienolje med tetthet 850 kg/m 3.Hvis dråpediameteren er 150 m, vil oljedråpen bruke ca. 11minutter pååstige 1m. Hvis dråpediameteren bare er 50 m (eksempel II) vil oljedråpen bruke ca. 1time og 40 minutter pååstige 1m. Når oljen er dispergert eller emulgert i vannet, har oljedråpen en svært lav stigehastighet. Teoretisk sett vil oljedråpen bruke mange timer eller dager før en gravimetrisk oljeseparasjon vil k unne skje. Ut fra dette kan man konkludere med at tradisjonell gravimetrisk oljeuts killing primært vil være effektiv når oljen opptrer i fri fase, dvs. når oljedråpenes diameter er>150 m. Koalesensenheten som settes inn i gravimetriske oljeutskillere, er utviklet for å samle oljedråper slik atdesmelter sammen (koaleserer) til større dråper for dermed åoppnå en høyere stigehastighet. Dette gjør at gravimetriske oljeutskillere med koalesensenheter også vil kunne fungere når oljen opptrer i dispergert fase. Koalesensenheten finnes i ulike konstruksjoner og har ulike benevninger, for eksempel koalesensfilter, koalesenselement, koalesensenhet. Idet etterfølgende blir koalesensenhet benyttet som en samlebetegnelse. Funksjonen til en koalesensenhet vil bli nærmere omtalt i kapittel 4.4. Er oljen stabilt emulgert, vil enheten ha liten/ingen effekt, men dispergert olje vil kunne fjernes i større eller mindre grad Vaskekjemikalier og faktorer som påvirker dråpestørrelsen Når oljen skal behandles i en gravimetrisk oljeutskiller, er det av avgjørende betydning at olje/vannblandingen ikke utsettes for mekanisk eller kjemisk påvirkning slik at oljen blir emulgert i vannfasen. Her ligger ofte en grunnleggende motsetning ved behandling av NORVAR rapport 156/

20 oljeholdig avløpsvann. Ved vask av biler og annet utstyr, benyttes vaskeaktive stoffer som i første omgang skal bidra til at olje og andre partikler transporteres bort fra overflaten ved at partiklenes overflatespenning endres. Det benyttes videre kompleksdannere som binder smusset i vannet. For å kunne separere olje fra vann i utskilleren, må disse egenskapene opphøre eller svekkes når kjemikaliene fortynnes med skyllevann før vannet føres inn i oljeutskilleren. Her ligger kanskje den største utfordringen ved bruk av gravimetriske oljeutskillere i og med at disse ofte behandler avløpsvann fra aktiviteter som medfører at oljen dispergeres eller emulgeres i vannfasen. Emulsjoner opptrer når oljen påvirkes enten mekanisk eller kjemisk slik at oljedråpene blir vært små. Emulsjoner kan opptre i stabil og i ustabil form. Vi har to hovedtyper av emulsjoner: Mekaniske emulsjoner oppstår når olje og vann utsettes for kraftig mekanisk påvirkning (for eksempel i en pumpe eller ved bruk av høytrykksspyler) slik at oljen blir finfordelt i vannfasen. Kjemiske emulsjoner (stabile eller ustabile) oppstår når overflateaktive stoffer (for eksempel petroleumsbaserte vaskekjemikalier) er til stede i olje/vannblandingen. Stabile kjemiske oljeemulsjoner lar seg ikke utskille i en gravimetrisk oljeutskiller. Ustabile emulsjoner vil kunne skilles ut dersom oppholdstiden i utskilleren er tilstrekkelig lang. Ved bilvaskeanlegg benyttes en lang rekke kjemikalier som vil ha betydning for oljeutskillerens funksjon. Ved vanlig bilvask (karosserivask) vet man i dag at oljen som tilføres oljeutskilleren, i hovedsak kommer fra vaskekjemikaliene. De mest vanlige hovedgruppene av vaskekjemikalier er: Petroleumsbaserte produkter: I hovedsak inneholder disse petroleumsdestillater (ofte mer enn 95 % petroleumsbaserte løsemidler) og 2 4 % emulgator. Produktene brukes i konsentrert form og blandes ikke med vann. Et annet navn på denne typen petroleumsbaserte produkter er kaldavfettingsmidler. I seg selv tilfører disse vaskekjemikaliene en stor mengde oljekomponenter til avløpsvannet. Sammen med andre vaskeaktive stoffer vil det kunne dannes stabile emulsjoner, og oljen vil da være svært vanskelig å separere i en gravimetrisk oljeutskiller. Bruk av denne typen kjemikalier bør unngås dersom utslippskravet på 50 mg/l skal overholdes i en gravimetrisk oljeutskiller. - Mikroemulsjoner: Vannfortynnbare vaskekjemikalier som inneholder alkali, kompleksdannere, tensider og løsemidler. Produktet tynnes ut med vann til anbefalt bruksløsning før det påføres overflaten som skal vaskes. Løsemidler kan være petroleumskomponenter (normalt white spirit), terpener, glykoler og vegetabilske eventuelt syntetiske estere. Innhold av løsemidler varierer, men ligger ofte mellom %, emulgert i vann med 5 20 % tensider. Mikroemulsjonene foreligger som stabile emulsjoner og petroleumskomponentene som tilføres fra disse kjemikaliene, vil i liten grad kunne avskilles i en oljeutskiller. Mikroemulsjoner benyttes i første rekke i vinterperioden for å løse opp asfalt og annen skitt som fester seg på bilen. Dette kan gi opphav til et høyt oljeinnhold som vanskelig lar seg avskille i en oljeutskiller. Det bør derfor benyttes så tynn bruksløsning som mulig av disse kjemikaliene slik at rensekravet på 50 mg/l olje i avløpsvannet kan overholdes. NORVAR-rapport 156/

Utslipp fra bilvaskehaller NORVARs rapport B5/2006 Ny veiledning for oljeutskilleranlegg. Ragnar Storhaug Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S

Utslipp fra bilvaskehaller NORVARs rapport B5/2006 Ny veiledning for oljeutskilleranlegg. Ragnar Storhaug Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Utslipp fra bilvaskehaller NORVARs rapport B5/2006 Ny veiledning for oljeutskilleranlegg Ragnar Storhaug Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Disposisjon Generelt om utslipp fra bilvaskeanlegg Bilvask

Detaljer

NORVAR-rapport. Veiledning for oljeutskilleranlegg. prosjekt

NORVAR-rapport. Veiledning for oljeutskilleranlegg. prosjekt NORVAR-rapport 156 2007 Veiledning for oljeutskilleranlegg prosjekt NORVAR-rapporter Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige NORVAR-rapportene. Dette kan være: Rapportering

Detaljer

FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Oljeutskillere FORSKRIFTER / REGELVERK / NORMER Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann.. Ny forskrift Forskrift om utslipp av avløpsvann VA/Miljø-blad nr. 22 (forvaltning av myndighet) FUNKSJON,

Detaljer

Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune.

Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune. Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune. fdecomite Kommunens myndighet og forvaltningspraksis Melhus kommune er forurensningsmyndighet for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra

Detaljer

Utskiller teori Hvordan opptrer olje i vann Hvordan få best mulig renseeffekt i en gravimetrisk utskiller Sandfang funksjon

Utskiller teori Hvordan opptrer olje i vann Hvordan få best mulig renseeffekt i en gravimetrisk utskiller Sandfang funksjon Utskiller teori Hvordan opptrer olje i vann Hvordan få best mulig renseeffekt i en gravimetrisk utskiller Sandfang funksjon 1 Oversikt over tetthet i ulike lette væsker som vil kunne avskilles i en oljeutskiller

Detaljer

VILKÅR FOR PÅSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT I KONGSBERG KOMMUNE

VILKÅR FOR PÅSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT I KONGSBERG KOMMUNE VILKÅR FOR PÅSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT I KONGSBERG KOMMUNE VEDLEGG TIL PÅSLIPPSTILLATELSE FOR OLJEHOLDIG AVLØPSVANN Versjon 1 2010 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR

UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR <VIRKSOMHETENS NAVN, ADRESSE GNR, BNR> UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR kommune har behandlet søknad fra om utslipp av oljeholdig avløpsvann

Detaljer

Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann

Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av oljeholdig avløpsvann jf. forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 OLJE- OG FETTUTSKILLERE Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Utskillere

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. september 2017 kl. 16.00 PDF-versjon 10. oktober 2017 06.09.2017 nr. 1455 Forskrift

Detaljer

Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere.

Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere. Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere. Ved Brit Aase, VA-drift Bærum Kommune Brit.Aase@Baerum.kommune.no Hvorfor er det behov for veiledninger Nyttige punkt

Detaljer

Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/ eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Stokke kommune

Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/ eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Stokke kommune Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/ eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Stokke kommune Fastsatt av Stokke kommunestyre 08.02.2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Forskrift om påslippp av olje- og fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg

Forskrift om påslippp av olje- og fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg Namsos s kommune Namsos bydrift Saksmappe:2014/952-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Forskrift om påslippp av olje- og fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt

Detaljer

Fett-og oljeutskillere Regelverk og praktisering i Bergen kommune

Fett-og oljeutskillere Regelverk og praktisering i Bergen kommune Fett-og oljeutskillere Regelverk og praktisering i Bergen kommune 18.10.2016 VA-dagene 2016, Stryn kommune Ingrid Marie Sekse Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune Innhold 1. Delegert myndighet I. Lokal

Detaljer

Teknisk veileder. og drift og vedlikehold av VPI oljeutskillere. Innhold. Vannbransjen - Prosessløsninger for miljø og industri

Teknisk veileder. og drift og vedlikehold av VPI oljeutskillere. Innhold. Vannbransjen - Prosessløsninger for miljø og industri Teknisk veileder og drift og vedlikehold av VPI oljeutskillere Innhold 1. Innledning s. 2 2. Hva er en oljeutskiller? s. 2 3. Hvorfor er det krav om å installere en oljeutskiller? s. 2 4. Bruksområder

Detaljer

Lokal forskrift om påslipp av oljeholdig avløpsvann til avløpsnett, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag

Lokal forskrift om påslipp av oljeholdig avløpsvann til avløpsnett, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag Lokal forskrift om påslipp av oljeholdig avløpsvann til avløpsnett, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Hovedutvalg forvaltning 15.08.2012 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr 931 om

Detaljer

2.1 Tekniske grunnlag Med mindre annet er spesifisert i forskriften, skal følgende tekniske bestemmelser følges

2.1 Tekniske grunnlag Med mindre annet er spesifisert i forskriften, skal følgende tekniske bestemmelser følges Forslag til forskrift pr 4.10.13. ---------------------------------------------------------------------- Forskrift om olje- og /eller fettholdig avløpsvann for Nannestad kommune. Fastsatt av Nannestad

Detaljer

Nr. 1354. VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK 3, 10, 15, 30, 50, 65, 80 og 100 l/s

Nr. 1354. VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK 3, 10, 15, 30, 50, 65, 80 og 100 l/s PROD 007 Nr. 1354 SINTEF Byggforsk bekrefter at VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK 3, 10, 15, 30, 50, 65, 80 og 100 l/s er i samsvar med kravene i NS-EN 858-1, pkt 6.3.1, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6 og

Detaljer

Forslag til lokal forskrift for fettholdig avløpsvann i Porsgrunn, kommuner, Telemark

Forslag til lokal forskrift for fettholdig avløpsvann i Porsgrunn, kommuner, Telemark Forslag til lokal forskrift for fettholdig avløpsvann i Porsgrunn, kommuner, Telemark Hjemmel: Fastsatt av Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommunestyrer med hjemmel i forskrift 1 juni 2004 nr. 931 om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. september 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 10. oktober 2017 01.06.2017 nr. 1495 Forskrift

Detaljer

Oljeutskillere. Kap.15 Funksjon Vaskekjemi Drift og avfall Tilsyn. Svein Bøe Promitek\Niras

Oljeutskillere. Kap.15 Funksjon Vaskekjemi Drift og avfall Tilsyn. Svein Bøe Promitek\Niras Oljeutskillere Kap.15 Funksjon Vaskekjemi Drift og avfall Tilsyn Svein Bøe Promitek\Niras Promiteks driftskontroll av oljeutskillere Vi følger opp 1500 utskillere fra Kirkenes til Kristiansand to ganger

Detaljer

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT SØNDRE LAND KOMMUNE, OPPLAND

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT SØNDRE LAND KOMMUNE, OPPLAND SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 11.04.2012 Vår Ref... MB-3958/12 Arkiv... M30 Saksnr... 12/583 Deres Ref... FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG

Detaljer

Påslippsavtaler hva bør vektlegges?

Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslipp til offentlig avløpsnett i Gjøvik kommune Marit Skjel Avdelingsleder Forvaltning og miljø, VAR-seksjonen VA-dagene for Innlandet 09.11.11 Agenda Historikk Regelverk

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1484.01 2015.068.I.FMOA 2015/12827 29/6-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1484.01 2015.068.I.FMOA 2015/12827 29/6-2015 Miljøvernavdelingen Adamstuen Garasjer AS General Birchs gate 16 0454 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Velkommen Randi Erdal Yvonne Hetlevik

Velkommen Randi Erdal Yvonne Hetlevik Velkommen Randi Erdal avdelingsleder Myndighet Yvonne Hetlevik ansvarlig olje- og fett utskillere Program: 0830 0900 0900 0930 0930 0940 0940 1025 1025 1035 1035 1130 1130 1200 1200 1245 1245 1330 Velkommen,

Detaljer

Miniseminar i olje- og fettutskillere

Miniseminar i olje- og fettutskillere Miniseminar i olje- og fettutskillere VA-etaten: Lokal forskrift Promitek: Gjennomgang/ vurdering av ulike typer utskillere Tømming Montering Prøvetaking Diverse eksempler Program 0900 Velkommen ved Anette

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks for VPI oljeutskillere. i glassfiberarmertpolyester(grp) r,,,,v, P I. j vestfold plastindustri as

Drifts- og vedlikeholdsinstruks for VPI oljeutskillere. i glassfiberarmertpolyester(grp) r,,,,v, P I. j vestfold plastindustri as Drifts- og vedlikeholdsinstruks for VPI oljeutskillere i glassfiberarmertpolyester(grp) r,,,,v, P I j vestfold plastindustri as Drifts- og vedlikeholdsinstruks for VPI oljeutskillere i glassfiberarmert

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Oppsummering av resultater for bilvaskaksjonen 2015

Oppsummering av resultater for bilvaskaksjonen 2015 Oppsummering av resultater for bilvaskaksjonen 2015 I to uker i juni 2015 gjennomførte fylkesmannen og kommunen sammen 42 tilsyn med bilvaskeanlegg i byene Oslo, Stavanger, Bergen og Kristiansand. Resultatene

Detaljer

Car service AS, Handz on Lambertseter senter- Kontrollrapport

Car service AS, Handz on Lambertseter senter- Kontrollrapport Miljøvernavdelingen Car service AS, Handz on Lambertseter senter Cecilie Thoresens vei 17-21 1153 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

NOTAT OM PÅSLIPP TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT OG ANLEGGSVIRKSOMHET

NOTAT OM PÅSLIPP TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT OG ANLEGGSVIRKSOMHET NOTAT OM PÅSLIPP TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT OG ANLEGGSVIRKSOMHET 1. Bakgrunn Kommunen har flere roller og oppgaver etter forurensningsforskriften 1 kapittel 15 - Oljeholdig avløpsvann og kapittel 15 A

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1482.01 2015.066.I.FMOA 2015/11146 29/06-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1482.01 2015.066.I.FMOA 2015/11146 29/06-2015 Miljøvernavdelingen Konows bilvask Fyrstikkbakken 7 0667 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann i Nøtterøy kommune.

Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann i Nøtterøy kommune. Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann i Nøtterøy kommune. Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Nøtterøy

Detaljer

Arctic Autorent Svalbard Bilutleie AS Bilvaskehallen - Tilbakemelding etter kontroll, inspeksjonsrapport

Arctic Autorent Svalbard Bilutleie AS Bilvaskehallen - Tilbakemelding etter kontroll, inspeksjonsrapport Arctic Autorent Svalbard Bilutleie AS info@autorent.no Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Solvår Reiten 12.01.2016 2015/00261-57 a.552.0 79 02 43 55 Deres dato: Deres ref: Arctic

Detaljer

1. Informasjon om virksomheten. 2. Bakgrunnen for tilsynet. 3. Oppfølging etter tilsynet. 4. Tilsynsgebyr. 5. Offentliggjøring

1. Informasjon om virksomheten. 2. Bakgrunnen for tilsynet. 3. Oppfølging etter tilsynet. 4. Tilsynsgebyr. 5. Offentliggjøring Saksbehandler, telefon Mari Katrine Berg, 5557 2326 Vår dato 12.05.2016 Deres dato Vår referanse 2016/2572 472 Deres referanse Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk AS Storaneset 28 5260 INDRE ARNA Rapport fra

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

FETTUTSKILLERE I OPPEGÅRD KOMMUNE

FETTUTSKILLERE I OPPEGÅRD KOMMUNE FETTUTSKILLERE I OPPEGÅRD KOMMUNE VEILEDER FOR MONTERING AV FETTUTSKILLERE Oppegård kommune Virksomhet Vann, avløp og renovasjon Utgave: Oktober 2014 1. Bakgrunn Fettutskillere tilknyttes spillvannsledninger

Detaljer

OLJEUTSKILLER. 6 l/sek - 100 l/sek. Dette kjennetegner våre oljeutskillere. vpi.no. Vannbransjen - Prosessløsninger for miljø og industri

OLJEUTSKILLER. 6 l/sek - 100 l/sek. Dette kjennetegner våre oljeutskillere. vpi.no. Vannbransjen - Prosessløsninger for miljø og industri OLJEUTSKILLER 6 l/sek - 100 l/sek Dette kjennetegner våre oljeutskillere Alt i ett løsninger Tåler trafikkbelastning GRP - et lett og ikke korrosivt materiale vpi.no Vannbransjen - Prosessløsninger for

Detaljer

VEILEDER. Veileder til forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller

VEILEDER. Veileder til forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller VEILEDER Veileder til forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller Teknisk avdeling v/byteknikk 01/2015 1 Veileder Veileder til forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller

Detaljer

Forskrift om olje- og /eller fettholdig avløpsvann for Ullensaker kommune.

Forskrift om olje- og /eller fettholdig avløpsvann for Ullensaker kommune. Forskrift om olje- og /eller fettholdig avløpsvann for Ullensaker kommune. Fastsatt av Ullensaker kommunestyre 8.11.2016 sak 84/16, med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Skaland Graphite AS under tilsyn 10. mars 2016.

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Skaland Graphite AS under tilsyn 10. mars 2016. Fylkesmannen i Troms Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 8.4.16 2016/1474-8 Saksbehandler, innvalgstelefon Lisa Bjørnsdatter Helgason, 776 42203 Arkiv nr. Deres referanse Tilsynsrapport: Skaland

Detaljer

Om kjemikaliebruk (avfettere) i forhold til oljeutskillere. Bergen, 19.06.13

Om kjemikaliebruk (avfettere) i forhold til oljeutskillere. Bergen, 19.06.13 Om kjemikaliebruk (avfettere) i forhold til oljeutskillere Bergen, 19.06.13 Hvem er ACO Gruppen? ACO Gruppen består av fire ACO er som tilsammen dekker hele landet. Hvor er ACO Gruppen? ACO Gruppen er

Detaljer

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med driving av tunnelene i Nordøyvegen i Haram og Sandøy kommune

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med driving av tunnelene i Nordøyvegen i Haram og Sandøy kommune Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med driving av tunnelene i Nordøyvegen i Haram og Sandøy kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Gjennomgang av forskrift og praksis vedr. olje- og fettutskillere

Gjennomgang av forskrift og praksis vedr. olje- og fettutskillere Gjennomgang av forskrift og praksis vedr. olje- og fettutskillere Fagdag 29-30 oktober 2015 VA-etaten Bergen kommune - Yvonne Hetlevik Delegert myndighet Forurensningsforskriften o kapittel 15 - Krav til

Detaljer

VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM

VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM November 2007 VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM 1. TILKNYTNING TIL AVLØPSNETTET I henhold til 15-7 i forurensningsforskriften skal oljeholdig avløpsvann passere sandfang

Detaljer

Nye utskillere og pumpestasjoner i betong FAGSAMLING FOR VANN OG AVLØPSSEKTOREN

Nye utskillere og pumpestasjoner i betong FAGSAMLING FOR VANN OG AVLØPSSEKTOREN Nye utskillere og pumpestasjoner i betong FAGSAMLING FOR VANN OG AVLØPSSEKTOREN Sogge Johnsen Landsomfattende VA leverandør Basal samarbeidet Stor geografisk spredning i hele landet Felles normerte produkter

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Bertel O. Steen Autostern AS Postboks 3870 Ullevål stadion 0805 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE

KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE Saksbehandler: Monica Ness Deres ref.: Vår dato: 03.08.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 64 E-post: monica.ness@fmnt.no Vår ref.: Arkivnr: KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE Virksomhet:

Detaljer

Nye utskillere i betong. Helgeland Driftsassistanse VA. 20 og 21 september

Nye utskillere i betong. Helgeland Driftsassistanse VA. 20 og 21 september Nye utskillere i betong Helgeland Driftsassistanse VA 20 og 21 september Landsomfattende VA leverandør Basal samarbeidet Stor geografisk spredning i hele landet Felles normerte produkter Felles ressurser

Detaljer

1. Formål. 4.Virkeområde

1. Formål. 4.Virkeområde 1. Formål Formålet er å separere olje, fett og industrielt utslipp fra avløpsvann slik at dette ikke skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Forskriften er utarbeidet for å få

Detaljer

SÆRUTSKRIFT M Ø T E B O K. for HOVEDUTVALGET FOR TEKNISK SEKTOR. Videre behandling:

SÆRUTSKRIFT M Ø T E B O K. for HOVEDUTVALGET FOR TEKNISK SEKTOR. Videre behandling: SÆRUTSKRIFT av møtebok for HOVEDUTVALGET FOR TEKNISK SEKTOR fra møte den 960813. Av 11 medlemmer var 11 tilstede inklusive møtende varamedlemmer, ULLENSAKER KOMMUNE M Ø T E B O K for HOVEDUTVALGET FOR

Detaljer

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport:

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Vaset avløpsanlegg Dato inspeksjon: 9.3.2015 Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: 05.08.2015 Til stede ved kontrollen Fra kommunen: Avdelingsleder Ingeniør Driftsoperatør Fra

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Utleiesenteret AS avd. Drammen

Rapport etter forurensningstilsyn ved Utleiesenteret AS avd. Drammen Vår dato: 27.05.2015 Vår referanse: 2015/3382 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Lasse Kjøsterud Saksbehandler: Kirsten Kleveland Utleiesenteret AS avd. Drammen Postboks 685 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266815

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19.

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS Renseanlegg med biofilter I Tromsø kan

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Statoil Service Smestad AS Viggo Hansteens vei 1 0376 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Tilsynsaksjon biloppsamling 2014: Inspeksjonsrapport Varanger Bil Demontering AS

Tilsynsaksjon biloppsamling 2014: Inspeksjonsrapport Varanger Bil Demontering AS FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Varanger Bil Demontering AS Vesterelv industriområde 9840 Varangerbotn Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2014/806

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hagaskogen komposteringsanlegg ( I.FMBU)

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hagaskogen komposteringsanlegg ( I.FMBU) Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi Næringspark 31 3570 ÅL Vår dato: 24.10.2016 Vår referanse: 2016/6595 Arkivnr.: Deres referanse: Svein Eide Saksbehandler: Michel Brunes Berg Innvalgstelefon: 32266824 Brevet

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

RENT VANN VÅRT FELLES ANSVAR. Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS. www.odin-maskin.no

RENT VANN VÅRT FELLES ANSVAR. Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS. www.odin-maskin.no Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS www.odin-maskin.no Etter 35 år på det norske markedet har Odin Maskin AS blitt hovedaktøren innenfor rensing av avløpsvann Oljeutskillere Fettutskillere Minirenseanlegg

Detaljer

Forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller

Forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller Forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller Teknisk avdeling v/byteknikk Ikrafttredelse fra 07.05.2014 Forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller INNHOLD 1 Formål 2 Fettholdig

Detaljer

Opplysninger om virksomheten

Opplysninger om virksomheten Miljøvernavdelingen Kjølberg bilvask bilpleie AS Kjølberggt. 21 0653 Oslo Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Inspeksjonsrapport. Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen

Inspeksjonsrapport. Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen Saksbehandler Henning Gøhtesen, innvalgstelefon 69247516 Vår dato Vår referanse 05.05.11 2007/7440 Arkiv nr. 461.3 Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport

Detaljer

Forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett, Levanger kommune, Nord-Trøndelag

Forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett, Levanger kommune, Nord-Trøndelag Forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett, Levanger kommune, Nord-Trøndelag INNHOLD Forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Sanitært og kommunalt avløpsvann Retningslinjer til Fylkesmannen Utgave 1

Sanitært og kommunalt avløpsvann Retningslinjer til Fylkesmannen Utgave 1 Sanitært og kommunalt avløpsvann Retningslinjer til Fylkesmannen Utgave 1 TA-2237/2007 ISBN 978-82-7655-300-0 1. Innledning Retningslinjene er SFTs føringer for Fylkesmannens arbeid på avløpsområdet og

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1487.01 2015.071.I.FMOA 2015/11315 29/06-2014

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1487.01 2015.071.I.FMOA 2015/11315 29/06-2014 Miljøvernavdelingen Vinterbro bensin AS, Shell 7/11 Ryen Enebakkveien 135 0680 Oslo Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved DEFA AS i Nes kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved DEFA AS i Nes kommune Vår dato: 17.04.2013 Vår referanse: 2013/2335 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Kirsten Kleveland DEFA AS avd. Nesbyen Blingsmoveien 30 3540 NESBYEN Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Hjemmeside: E-post:

Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Hjemmeside:  E-post: Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Hjemmeside: http://fylkesmannen.no/aa E-post: posttak@fmaa.no Vår dato:26.10.09 Vår referanse:2009/3989/ino Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr.26.10.09

Detaljer

Skedsmo Bilopphogging AS avd Skedsmo - Kontrollrapport

Skedsmo Bilopphogging AS avd Skedsmo - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen Skedsmo Bilopphogging AS Postboks 31 2021 SKEDSMOKORSET Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Roppemoen behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Flå

Rapport etter forurensningstilsyn ved Roppemoen behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Flå Vår dato: 15.10.2014 Vår referanse: 2014/6770 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller

Forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 19816/2014 2010/1197 M42 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/21 Komite for plan, næring og miljø 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Forskrift om fettholdig

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven.

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven. Midlertidig tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med tunneldriving ved Nye Verma kraftverk for Rauma Energi AS i Rauma kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Inspeksjonsrapport 2017.024.I.FMST Inspeksjonsdato: 19.5.2017 Informasjon om virksomheten

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hofseth BioCare Midaund Kontrollnummer: I.FMMR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hofseth BioCare Midaund Kontrollnummer: I.FMMR Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.06.2015 2007/4632/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71 25 85 11 Vår ref. HBC Midsund Stormyra

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Kongsberg Automotive AS avd. Hvittingfoss i Kongsberg kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Kongsberg Automotive AS avd. Hvittingfoss i Kongsberg kommune Vår dato: 09.10.2015 Vår referanse: 2015/6448 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Håvard Buan Saksbehandler: Kongsberg Automotive AS avd. Hvittingfoss Postboks 62 3602 KONGSBERG Innvalgstelefon: 32266815

Detaljer

V eileder til lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Bergen kommune

V eileder til lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Bergen kommune V eileder til lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Bergen kommune Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Forskriftens grunnlag 1.1 Formål og konsekvenser 1 1.2 Definisjoner

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /7-2014

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /7-2014 Miljøvernavdelingen Bilvask 1, avd. Bryn senter Østensjøveien 79 0667 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Gry Helander Våga

Fra Fylkesmannen: Gry Helander Våga Norway Seafood AS Holmen 9991 Båtsfjord Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen Vår dato Arkiv nr. Vår referanse Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Norway Seafood avd. Båtsfjord Dato

Detaljer

Kontrollrapport. Tilstede under kontrollen Fra virksomheten: Torstein Vistven, Bjarne Tyldum

Kontrollrapport. Tilstede under kontrollen Fra virksomheten: Torstein Vistven, Bjarne Tyldum Saksbehandler: Anne Sundet Tangen, tlf: 74168065 Kontrollrapport Dato for kontrollen: 11.04.2011 Informasjon om kontrollert virksomhet Navn: Nortura SA avd. Steinkjer Adresse: Serviceboks 2508, 7725 Steinkjer

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Vår dato: Vår referanse 07/6824

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Vår dato: Vår referanse 07/6824 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Vår dato: 20.11.09 Vår referanse 07/6824 Saksbehandler, innvalgstelefon: Ingunn Skaufel Simensen, 73 19 92 62 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport

Detaljer

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven for Statens Vegvesen I medhold av forurensingslovens 6, 11 og 29 gir

Detaljer

Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Fet kommune

Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Fet kommune Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Fet kommune Vedtatt av Fet kommunestyre 18.06.2012 med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Tilsynsrapport - Mykland vilt AS Rapportnummer: I.FMAA

Tilsynsrapport - Mykland vilt AS Rapportnummer: I.FMAA Miljøvernavdelingen Mykland vilt AS Telemarksveien 420 4830 HYNNEKLEIV Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/4903 / FMAAINO 19.11.2015 Tilsynsrapport - Mykland vilt AS Rapportnummer:

Detaljer

Power play AS, Alfaset servicesenter. Shell 7/11 - Kontrollrapport

Power play AS, Alfaset servicesenter. Shell 7/11 - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen Power play AS, Alfaset servicesenter Nedre Kalbakkvei 98 1081 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Inspeksjonsrapport nummer:

Inspeksjonsrapport nummer: Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 27.10.2009 09/6549 Saksbehandler, innvalgstelefon: Anne-Mette Nordbak, 62551176 Arkiv nr. Deres referanse 461.3 Inspeksjonsrapport Informasjon

Detaljer

Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes kommune - Deponiaksjon 2014

Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes kommune - Deponiaksjon 2014 Miljøvernavdelingen Birkenes kommune Postboks 115 4795 Birkeland Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/3409 / FMAAINO 06.10.2014 Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes

Detaljer

Ny avløpsdel i forurensningsforskriften

Ny avløpsdel i forurensningsforskriften Ny avløpsdel i forurensningsforskriften Gunnar Djuvik Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Kurs for kommunene, 25. - 26. april 2006 Formål med foredraget: Gi grunnleggende orientering om regelverket

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973 146 890 Eies av (org.nr): 980 250 571 Besøksadresse: Solfjellveien 1, 4900 Tvedestrand Telefon: 37 16 21 38 Bransjenr. (NACE-kode): 16.232

Detaljer