UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010"

Transkript

1 UTKAST Vegdirektratets høringsntat av 14. april 2010 Frslag til frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften).

2 Vegdatafrskrift VEGDIREKTORATET: HØRINGSNOTAT Frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften). INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 BAKGRUNNEN FOR FORSLAGET HJEMMEL 6 4 NÆRMERE OM BEHOVET FOR DATA INNLEDNING NÆRINGSLIV, TRAFIKANTER OG ANDRE SITT BEHOV FOR DATA 7 4. OM DE REGIONALE VEGTRAFIKKSENTRM-ENE, VTS-ENE DATABEHOV M.M. KNYTTET TIL OVERVÅXTNG OG STVTJNG AV TRAFIKKEN OMNVDB-NASJONAL VEGDATABANK DATABEHOVET KNYTTET TIL VEGFORVALTNING KLIMASTASJONER M.M OPPSUMMERING OG VURDERINGER 14 5 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 16 6 KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL FORSKRIFT 18 7 UTKAST TIL FORSKRIFT 21 1 INNLEDNING Vegdirektratet legger ut til ffentlig høring frslag til frskrift m vegeiers ansvar fr å innhente, kvalitetssikre g frmidle data på standardiserte frmater til de reginale vegtrafikksentralene (VTS) g Nasjnal vegdatabank (NVDB) med tilliggende fagsystemer, samt utgifter i den frbindelse (Vegdatafrskriften). Frskriften gjelder fylkesveg g kan etter særskilt vedtak av Vegdirektratet gjøres gjeldende fr viktige veger g vegruter på kmmunal veg i Osl. Fr at Statens vegvesen skal kunne løse fellesppgaver på tvers av vegklasser (se Ot.prp. nr 68 ( )), er det nødvendig at de nasjnale systemene (VTS-ene, NVDB g eventuelle andre nasjnale systemer), tilføres nødvendige data med riktig kvalitet til rett tid m veger, vegtrafikk, miljø, m.m. De nasjnale systemene er viktige i arbeidet med eksempelvis å vervåke g styre trafikk i tunneler g ute på vegen ellers, bistå pliti g redningstjenesten ved ulykker, infrmere trafikanter, utvikle, drifte g vedlikehlde vegene, m.m. De nasjnale systemene er utviklet g tilpasset ver lang tid. Statens vegvesen leverer data til andre nasjnalt viktige planleggings- g vervåkningsppgaver (eksempelvis data m luftfrurensing). Flere datasett er nødvendige fr å utarbeide veglister (frskrifter) m tillatt aksellast på de ulike vegene.

3 1 frslaget til frskrift legges til grunn at staten ved Statens vegvesen frtsatt skal ha ansvaret fr VTS-ene g NVDB med tilliggende fagsystemer, herunder dekker utgifter fr fylkeskmmunene knyttet til disse nasjnale systemene etter veglven 19. Etter denne bestemmelsen dekker staten utgifter til den felles vegadministrasjnen fr å hente inn, kvalitetssikre g frmidle data fra/til fylkesvegnettet. Ved innhenting av data med mbile enheter g til Statens vegvesens landsmfattende trafikkdatasystem (del av Nr-Traf), dekker staten i tillegg utgifter til nødvendig utstyr, pgramvare, kmmunikasjn m.m. ute på fylkesvegene. Det gjelder gså utvalgte klimastasjner langs fylkesvegnettet (jf avsnitt 4.7). Ut ver de unntakene sm er nevnt i fregående avsnitt, har fylkeskmmunene ansvaret fr g dekker utgiftene til utstyr, pgramvare, kmmunikasjn m.m. fr å hente inn, kvalitetssikre g frmidle data fra fylkesvegnettet. Fylkeskmmunene har gså ansvar fr g dekker utgifter til nødvendig utstyr, pgramvare, kmmunikasjn m.m. fr å ta i mt g benytte styringsdata fra vegtrafikksentralene på fylkesvegnettet. Kmmuner g andre kan etter avtale med Statens vegvesen g mt vederlag, knytte seg til g benytte tjenester levert fra VTS-ene g NVDB med tilliggende fagsystemer. I Osl vil det være særskilt løsning fr deler av kmmunalt vegnett. Høringen gjennmføres av Vegdirektratet på vegne av Samferdselsdepartementet. Vegdirektratet vil samle uttalelsene g versende høringsuttalelsene til endelig behandling i Samferdselsdepartementet. Frslag har sin bakgrunn i frvaltningsrefrmen sm trådte i kraft 1. januar Høringsfristen er BAKGRUNNEN FOR FORSLAGET. Frskriftsfrslaget er knyttet til gjennmføringen av frvaltningsrefrmen sm trådte i kraft 1. januar Det vises til lv m endringer i frvaltningslvgivningen mv. (gjennmføring av frvaltningsrefrmen) av 9. januar 2009 nr 04 (Ot.prp. nr. 10 ( ) g lv m verføring av rettigheter g frpliktelser ved mklassifisering av veg etter veglven 62 tredje ledd i frbindelse med frvaltningsrefrmen av 19. juni 2009 nr 109 (Ot.prp.nr. 68 ( )). Sistnevnte lv gjelder nisdvendige lvendringer i vegsektren fr å gjennmføre frvaltningsrefrmen. Frvaltningsrefrmen innebærer en styrking av det flkevalgte reginale nivået ved at ppgaver verføres fra staten til fylkeskmmunene g Osl kmmune. Overdnede mål med frvaltningsrefrmen er et frsterket flkestyre på reginalt nivå, ppretthlde bsetning, likeartet velferd g like vilkår fr næringslivet i hele landet, videreutvikle en effektiv ffentlig frvaltning basert på helhetlige vxirderinger g økt nærhet g gd ivaretakelse av nasjnale mål. Det vises til St.meld. nr. 12 ( ) Reginale frtrinn - reginal framtid g Innst. S. nr. 166 ( ). Strtinget sluttet seg til at ansvaret fr det vesentligste av øvrig riksvegnett (inkludert øvrige riksvegferjefrbindelser) ble verføret til fylkeskmmunene, i Osl kmmunen, fta iverksettelsen av frvaltningsrefrmen den Om mklassifisering av veger i samband med

4 frvaltningsrefrmen, se St.prp. nr. 72 ( ) Om nkre saker på Samferdselsdepartementets mråde g Innst. S. nr. 12 ( ). 1 Ot.prp. nr 68 ( ) ble det frutsatt at rdningen med en felles statlig vegadministrasjn på reginalt nivå fr riks- g fylkesveger, skal bestå. Det er ikke fylkesveg g ikke felles vegadministrasjn etter veglven fr riksveg g kmmunal veg i Osl. I frarbeidene til lv 19. juni 2009 nr 109 m verføring av rettigheter g frpliktelser ved mklassifisering av veg etter veglven 62 tredje ledd, er det angitt at det vil være aktuelt å gi enkelte nasjnale føringer m minstestandard m.m. på enkelte mråder fr å ivareta hensynet til trafikantene g krav til et enhetlig vegnett, se Ot.prp. nr 68 ( ). Slike føringer må balanseres mt hensynet til fylkeskmmunenes handlefrihet. Nasjnale føringer m standarden på ffentlige veg m.m. er i ppsisjnen mtalt generelt på side 10 g flg. Her heter det bl.a.: "5.2.5 Nasjnale føringer (bindende bestemmelser) knyttet til standarden fr ffentlig vegnett Fylkeskmmunene g Osl kmmune vil få et større ansvar enn i dag frdi de blir vegmyndighet fr et utvidet vegnett. Dette innebærer et større ansvar fr å ivareta hensynet til trafikantene, både mht. trafikksikkerhet g fr at brukerne kan ferdes på et mest mulig enhetlig vegnett. Samferdselsdepartementet legger til grunn at fylkeskmmunene vil løse disse ppgavene på en gd måte. Fr å ivareta hensynet til trafikantene g krav til et enhetlig vegnett, vil det etter departementets ppfatning være aktuelt å gi statlige føringer på enkelte mråder. Departementet legger til grunn at slike føringer må balanseres mt hensynet til fylkeskmmunenes handlefrihet, slik at det ikke ppstår verstyring. Departementet vil gså legge pp til en gd psess der det blir aktuelt med nasjnale føringer. Departementet legger pp til at det vil bli gitt nødvendig øknmisk kmpensasjn dersm nasjnale føringer medfører økte utgifter fr fylkeskmmunene. Departementet frutsetter at frskrifter, instrukser g bindende bestemmelser i Statens vegvesens håndbøker m standard, trafikksikkerhetsarbeid m.m. frtsetter å gjelde fr all ffentlig veg sm i fremtiden er klassifisert sm riksveg. Nevnte frskrifter, instrukser g håndbøker m standard, trafikksikkerhetsarbeid med mer gjelder i dag gså fr øvrig riksvegnett. Dette fr å sikre trafikantene g andre en sikker, effektiv g frutsigbar transprt gså på dette vegnettet g fr å bidra til å ivareta en bærekraftig utvikling. Ved at ansvaret fr det vesentligste av øvrig riksvegnett verføres til fylkeskmmunene, vil departementets g vegdirektørens instruksjnsadgang verfr Statens vegvesen fr å sikre gd standard, bedre trafikksikkerheten m.m. fr denne delen av vegnettet, bli verført fylkeskmmunene. I Innst. S. nr. 166 ( ) har Strtinget understreket viktigheten av en gd standard på det fylkeskmmunale vegnettet, et akseptabelt nivå på veginvesteringene g en fullgd trafikksikkerhetsplitikk i alle fylkeskmmuner. Fr å nå disse målene er det aktuelt å gi enkelte nasjnale føringer, jf St.prp. nr. 1 ( ) g Ot.prp. nr. 10 ( ). Omfang g innhld i nasjnale føringer knyttet til standard, trafikksikkerhet med mer på det samlede fylkesvegnettet etter at refrmen har trådt i kraft, må vurderes utfra trafikantenes g næringslivets behv, samt nasjnale målfr trafikksikkerhet g andre nasjnale mål gitt i blant annet Nasjnal transprtplan g Nasjnal handlingsplan fr trafikksikkerhet på veg.

5 Omfang g innhld i føringene må veies pp mt hensynet til fylkeskmmunal, i Osl kmmunal, handlefrihet, jf. veileder m statlig styring av kmmunesektren, utgitt av Kmmunal- g reginaldepartementet i Føringene må i tillegg veies pp mt de øknmiske knsekvensene de vil medføre fr fylkeskmmunene, i Osl kmmunen, med særlig henblikk på knsekvensene fr dagens fylkesvegnett. Øknmiske g administrative knsekvenser vil bli utredet i tilknytning til den enkelte frskrift. Standard fr utbygging, drift, vedlikehld, beredskap g frvaltning er i betydelig grad gitt ved instrukser, herunder håndbøker fr Statens vegvesens ppfølging av riksveg, g vil derfr i flere tilfeller ikke være bindende fr fylkeskmmunenes ppfølging av det vegnettet sm er eller blir fylkesveg. Strtinget har understreket viktigheten av gd standard på fylkesvegnettet g fullgd trafikksikkerhetsplitikk i alle fylker. Departementet vil vurdere m det er nødvendig å gi nasjnale føringer m minstestandard fr tiltak ved utbygging g vedlikehld av fylkeskmmunalt vegnett (tiltaksstandard). Det kan være aktuelt å gi enkelte nasjnale føringer m minstestandard ved fylkeskmmunenes drift av fylkesvegnettet (tilstandsstandard). Nasjnale føringer er aktuelt fr å ivareta nasjnale interesser i turistveger g vernede veger g bjekter g nasjnalt beredskapsarbeid, g fr at staten kan følge pp sitt ansvar fr nasjnale registre, vegtrafikksentralene med mer. Av hensyn til ferjedriften g utfra beredskapshensyn er det aktuelt med nasjnale føringer fr standardisert utfrming ved mbygging g anlegg av nye ferjekaier på ffentlig veg g nasjnale føringer fr minimum gjennmkjøringshøyder g aksellast fr kjøretøyer inne på ferjer sm trafikkerer samband på riks- g fylkesvegnettet, jf. nærmere mtale i pkt Ved etablering av nasjnale føringer gjennm frskrift må det utvikles et system fr dispensasjn, g det må sørges fr at føringene blir fulgt pp. Da det kan ta ne tid å utrede g vedta nasjnale føringer, kan det være behv fr vergangsrdninger sm sikrer at frskrifter g instrukser fr å følge pp standard, trafikksikkerhet med mer på dagens øvrig riksvegnett g fylkesvegnett, videreføres fram til permanente løsninger er utredet g iverksatt. Hjemmelen i veglven 1 antas å være tilstrekkelig når det gjelder frskrifter m utfrming g standard ved planlegging g bygging av ffentlige veger g gater. Samferdselsdepartementet frslår derfr ingen endring i denne bestemmelsen. " Om ansvar fr fellesppgaver på tvers av vegklasser g m innhenting, rapprtering m.m. av standardiserte data knyttet til vegnettet, uttales det videre på side 11: "Statens vegvesen bør etter Samferdselsdepartementets mening frtsatt ha ansvar fr fellesppgaver på tvers av vegklasser. Et eksempel på slike fellesppgaver er de fem reginale vegtrafikksentralene sm vervåker tunneler, styrer variable skilt g tar imt g frmidler vegmeldihger m.m.. Et annet eksempel på fellesppgaver er den nasjnale vegdatabanken - NVDB. Departementet freslår en ny frskriftshjemmel i veglven 62 fr å kunne pålegge respektiv vegmyndighet å sørge fr g å dekke utgiftene til at nødvendige data frtløpende samles inn g rapprteres i standardiserte frmater til vegtrafikksentralene g nasjnale registre. Slik standardisert rapprtering er nødvendig fr rasjnell vervåkning av

6 tunneler, ppfølging i beredskapssituasjner, trafikkstyring g en helhetlig trafikkavvikling, styring av teknisk utstyr g fr trafikksikkerhetsarbeidet. Den er videre nødvendig fr arbeidet med veg- g trafikantinfrmasjnen sm vegtrafikksentralene har ansvaret fr. " Avslutningsvis i ppsisjnens pkt uttales: "Ved verføring av ansvaret fr det alt vesentlige av øvrige riksveger, får fylkeskmmunene ved mklassifiseringen et betydelig økt ansvar fr ivaretakelse g frbedring av trafikksikkerheten knyttet til fylkesvegnettet g fr å bidra aktivt til at nasjnale mål innen trafikksikkerhet på veg nås. Ivaretakelse g frbedring av trafikksikkerheten i vegsektren krever ppfølging g bruk av en rekke virkemidler blant annet etter veglven g vegtrafikklven. Det vises til etterfølgende mtale under avsnittet m vegtrafikklven. Nasjnale mål g ppgaver med mer sm der er beskrevet, gjelder tilsvarende g må ivaretas ved planlegging, utbygging, drift, vedlikehld, beredskap g frvaltning av fylkesvegnettet. " 1 ppsisjnens pkt 6.2 m øknmiske g administrative knsekvenser heter det bl.a.: " De øknmiske g administrative knsekvensene av statlige føringer må gså utredes. Samferdselsdepartementet vil kmme tilbake til dette når det nærmere innhldet i frslaiftene er nærmere avklart. Departementet legger pp til at det vil bli gitt øknmisk kmpensasjn dersm statlige føringer medfører økte utgifter fr fylkeskmmunene. " HJEMMEL Frslaget til frskrift er hjemlet i veglven 62 ^erde ledd. Bestemmelsen trådte i kraft Veglven 62 ^erde ledd lyder: "Departementet gjev nærare føresegner sm pålegg fylkeskmmunane, kmmunane g private å innhente, kvalitetssikre, frmidle g standardisere data sm gjeld det ffentlege vegnettet g trafikken på det, g å dekke utgifter i samband med dette. " 4 NÆRMERE OM BEHOVET FOR DATA 4.1 Innledning Fr å ha en gd frvaltning, drift, g vedlikehld av vegnettet g fr å ha en så sikker, frutsigbar g effektiv trafikkavvikling sm mulig, er det nødvendig med kvalitativt gde data fr veg, vegtrafikk, m.m. til enhver tid. Flere av datasettene er nødvendige i arbeidet med at vegtrafikken gså skal gi psitive bidrag til en bærekraftig utvikling g at andre nasjnal mål blir ppfylt. Kvalitetssikrede data til riktig tid m veg, vegutrustning, trafikken på vegen, miljø med mer, er nødvendig fr vegeler Og andre i arbeidet med frtløpende vervåking g styring av trafikk, trafikksikkerhet, ppfølging ved ulykker, ras g lignende, planleggbar beredskap g infrmasjn til trafikantene. Vegeiere (staten, fylkeskmmunene g til dels kmmunene) har dessuten behv fr et betydelig sett ulike data av gd kvalitet i sitt arbeid med verdnet g strategisk planlegging g i arbeidet med handlingspgrammer g ved utarbeidelse av underlag fr plitiske beslutninger m tiltak g budsjett. Flere av dataene er nødvendige både fr vegeler g entreprenør, fr å kunne planlegge g å gjennmføre

7 nødvendige drifts- g vedlikehldstiltak på riksveg g fylkesveg, samt fr å utarbeide årlige veglister (frskrifter) m tillatt aksellast på de ulike vegene. Data mtalt venfr har vært samlet inn g benyttet gjennm mange år fr ppfølging av vegeiers ansvar knyttet til det sm var stamveg, øvrig riksveg g fylkesveg før Behvet fr data har utviklet seg ver tid både ut fra krav sm følger av frskrifter, instrukser g regler ellers, g ut fra ulike brukeres behv. Ny teknlgi, nye bruksmråder g strukturelle endringer i måten å løse ppgaver på, har gjennm årene gradvis økt behvet fr kvalitativt gde data på standardfrmater. I høringsfrslaget er det lagt til grunn at eksisterende mfang g nivå ellers fr innsamling, kvalitetssikring g frmidling av data m vegen, vegtrafikken, miljøet med mer knyttet til riks- g fylkesveg g viktige vegruter i Osl, ppretthldes g videreutvikles. Det er i arbeidet med frslag til frskrift reist spørsmål m å innhente mer data fra kmmunalt vegnett, ikke minst knyttet til ulike miljøspørsmål. Når dette g parallelle spørsmål er mer avklart, eller nye behv ellers melder seg, kan det være aktuelt å fremme frslag m å utvide frskriftens virkemråde. 4.2 Næringsliv, trafikanter g andre sitt behv fr data Næringsliv g trafikanter har behv fr data g infrmasjn m vegnettet ut fra flere frhld. Næringslivet må kjemie til vegnettets begrensninger i frhld til aksellaster g andre dimensjner på de transprtene de er avhengige av. De årlige veglistene er viktige i den frbindelse. Vegmeldinger m vær, førefrhld g stengte veger er gså viktig infrmasjn fr bedrifter sm følger prinsippet m at lageret befinner seg på veg g skal leveres "daglig" enten til eller fra bedriften. Infrmasjn m stengte veger på grunn av trafikkulykker eller andre frhld er viktig. Ikke minst gjelder dette ferskvaretransprter, eksempelvis fisketransprter fra kystdistriktene, men gså gdstransprt frøvrig benytter veg- g vegtrafikkdata i sin "flåtestyring". Det er etablert avtaler gjennm Nrge Digital' m utveksling av data fra Statens vegvesen til blant annet Statens kartverk. Sm eksempel nevnes "Elektnisk vegnett" (Elveg) sm er en sammenkbling av infrmasjn fra frskjellige registre. Veggemetri g infrmasjn m tillatt aksellast, fartsgrenser, svingrestriksjner, innkjøring frbudt, høydebegrensninger g fysiske sperringer hentes fra NVDB (Nasjnal vegdatabank). Matrikkelen bidrar med adressedata i frm av adressepunkt (krdinat), husnummer g gatenavn samt pstnummer g pststed. I brukerløsninger basert på Elveg inngår nrmalt gså stedsnavn sammen med bakgrunnskart. Generelt kan det sies at hele den «rganiserte» delen av nrsk nyttetransprt har nytte av å bruke slike systemer. Utrykningsetatene er gså brukere av sanntidsdata^ m trafikkfrhld, sm Statens vegvesen gir ut. Nrge Digitalt er et samarbeid sm ble frmelt etablert g iverksatt fra årsskiftet 2004/ løpet av 2006 g 2007 har antallet parter økt betydelig, slik at samarbeidet ved utgangen av 2007 mfattet 587 parter. Tilveksten av nye parter i løpet av 2008 stppet med 19 nye parter. Med ett unntak er alle kmmunene med i samarbeidet g alle fylkeskmmunene. 2 Sanntidsdata er infrmasjn sm samles inn g ppdateres kntinuerlig g har en verdi sm bare har krt levetid. Eksempler er infrmasjn m trafikkflyt g aktuelle frsinkelser fr kjørende. Temperatur g nedbør

8 Både næringsliv, privatbilister g andre har behv fr ppdaterte data til kartløsningene sm benyttes i systemene fr bilnavigasjn g ruteplanlegging. Trafikantene er gså pptatt av å få kunnskap m trafikkfrhldene g ikke minst m stengninger av veger, både planlagte stengninger på grunn av vedlikehldsppgaver g akutte stengninger på grunn av værfrhld eller trafikale hendelser. Statens vegvesen er en viktig dataleverandør fr at andre aktører kan ivareta viktige ppgaver innenfr samfunnsplanlegging, ffentlig frvaltning g nasjnal statistikk. Sm eksempel på aktører kan nevnes kmmuner, fylkeskmmuner, ulike departementer med underliggende etater inkludert Statistisk sentralbyrå. Det landsmfattende nasjnale trafikkdatasystemet tilknyttet NVDB (se nedenfr), er eksempel på et system fr data hentet inn fra riks- g fylkesvegnettet samlet sm både nasjnale, reginale g lkale myndigheter bruker fr å løse ppgaver innenfr sine ansvarsmråder. Viktige data både m bil-, kllektiv- g sykkeltrafikk inngår. 4. Om de reginale vegtrafikksentralene, VTS-ene Statens vegvesen har ansvaret fr 5 reginale vegtrafikk;sentraier. De ble pprettet mkring g er lkalisert i Osl, Prsgrunn, Bergen, Tndheim g Msjøen. VTS-ene er bemannet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka året rundt. Hvedfiinksjnen er blant annet kntinuerlig vervåking av tuimeler, styring av utstyr, varsling g frmidling av infrmasjn m status g hendelser på vegnettet, i vegtrafikken g vegens nærmeste mgivelser. Vegtrafikksentralene ble startet fr i hvedsak å vervåke g styre alarmer g utstyr i vegtunneler. I utlandet er det ikke uvanlig at det finnes en slik sentral fr hver tumiel, evt. fr nen få nærliggende tunneler. I Nrge har en gjrt dette til en reginal ppgave, ne sm fungerer bra g er effektivt. Ved hendelser på vegnettet er VTS-ene det sentrale kntaktpunktet fr de tre utrykningsetatene: Brann, g redning, Pliti g Akuttmedisinsk kmmunikasjnssentral (AMK)^ Vegtrafikksentralene er ikke driftssentraler i den frstand at de mttar alle alarmer fra anleggene/ tunnelene. Rene driftsalarmer går nrmalt direkte til driftsentreprenørene, selv m dette kan variere ne. VTS-ene skal primært mtta g følge pp alarmer sm har betydning fr sikkerheten til trafikantene, ikke minst i tunneler men gså ellers, sm krever umiddelbai* handling. Eksempelvis hvis en bil kjøres tm fr bensin inne i en tunnel. Dette er en ptensielt farlig situasjn med et stillestående kjøretøy g persner sm går i tunnelen. Aktuell VTS vil, når den får vite m hendelsen enten via nødtelefnene, videkamera eller fra andre trafikanter sm varsler, straks sørge fr nødvendig stengning g eventuelt tilkalle assistanse. Det frebyggende arbeidet er viktig i tillegg til å håndtere akuttsituasjner når ulykker skjer. Hvis det ringer fra nødtelefn eller kmmer varsel fra fr eksempel brannslkker blir dette registrert i datasystemene g håndtert på VTS-ene. Dersm det dreier seg m varsel m ulykker kntaktes nødetatene på direkte linjer samtidig sm VTS-peratøren følger pp sitt instruksverk, herunder stenger tunnelen fr å redusere antall kjøretøyer i en ptensielt farlig situasjn. Ventilasjnen startes når den vil være med å redusere skader sm har ppstått/ kan m.m. til bruk sm støtte fr beslutning av tiltak ute på vegen, spesielt i vinterhalvåret, er et annet eksempel. Disse dataene kan gså lagres sm histriske data. ^ Akuttmedisinsk kmmunikasjnssentral (AMK) er en del av Medisinsk nødmeldetjeneste. AMK-sentralene er gjeme lagt til de største sykehusene g styrer ambulansetjenesten.

9 ppstå. Et tett samarbeid med utrykningsetatene er svært viktig både i beredskapsplanleggingen g når ne skjer. Alle tunneler er frskjellige g VTS-enes handling er innrettet på den enkelte tunnel gjennm beredskapsplaner med instrukser. Etter hvert sm variable skilt er blitt mer vanlig har VTS-ene gså ansvar fr å stille disse m etter frhldene. Spesielt viktig er dette fr å infrmere trafikantene m stengninger blant annet ved sterk vind på bruer g dårlig vær i høy ellet. VTS-ene har gså kntakt med entreprenørene når eksempelvis publikum ringer inn på telefnnummer HS"* g varsler m farlige frhld på vegen, sm ansvarlig entreprenør må rdne straks. VTS-ene er gså i andre sammenhenger et viktig bindeledd mellm publikum, byggherre g entreprenør. Det er minst t persner på vakt på hver VTS fr å kunne ta hånd m alle ppgaver ved hendelser på vegen g ved dårlig vær. Vegtrafikksentralenes ppgaver skal, når rekkefølgen må pririteres på grunn av str aktivitet, følge disse kriteriene: 1) Overvåke, ppdage, registrere/lggføre frhld sm kan medføre behv fr tiltak a. Overvåking av vegnettet, vegtrafikken (trafikk, hendelser) g vegens nærmeste mgivelser (klima, miljø) ved hjelp av teknisk utstyr. b. Mtta nødtelefner c. Mtta henvendelser (tips) i. Fra pliti g redningsetater ii. Fra byggherre/entreprenør/fergeselskap (inkludert vegmeldingsrapprter) iii. Fra faste samarbeidspartnere (redningsselskap, media m.fl.) iv. Fra publikum 2) Iverksette nødvendige tiltak a. Fjernstyre i. Styring av tunnelsystemer (lys, vifter sv) ii. Trafikkregulering/-veiledning (vha trafikklys, bmmer, variable skilt mm) b. Varsle i. Varsle pliti g redningsetater ii. Varsle byggherre/entreprenør iii. Varsle internt i Statens vegvesen (Regin, Vegdirektratet) c. Infrmere i. Infrmere publikum g media via autmatiserte tjenester ii. Infrmere publikum g media via intervjuer i radi mm iii. Besvare enkelthenvendelser fra publikum 4.4 Databehv m.m. knyttet til vervåking g styring av trafikken Effektiv g kvalitativt gd vervåking g styring av utstyr i g i tilknytning til tunneler, variable skilt g spesielle vegbj ekter sm klaffebruer, spesielle vegkryss, signalanlegg med Statens vegvesens telefnnummer fr å varsle m veg- g førefrhld, ulykker g andre hendelser på vegen m.m.

10 10 mer, er viktig fr mest mulig trygg g effektiv avvikling av trafikken, både i nrmalsituasjnen g ved uønskede hendelser (ulykker, m.m) i trafikken. Overvåkning g styring krever i betydelig grad sanntidsinfrmasjn, dvs kntinuerlig innsamling, verføring g aktiv bruk av psesserte data. Dette krever at tunnelenes g andre veginnretningers utstyr, pgramvare m.m. fr innsamling g frmidling av data, er kmpatibelt med de landsdekkende standardene sm Statens vegvesen legger pp til, helt fram til de enkelte kmpnentene. Vedkmmende vegmyndighet må benytte Statens vegvesens standard grensesnitt ved all frmidling av data. Dette gjelder alle typer utstyr sm skal vervåkes g/eller styres g utstyr sm skal rapprtere data til de nasjnale systemene. Det er en frutsetning fr utstyr knyttet til sikkerhet, at det sm er mntert virker etter sin hensikt til enhver tid. Spesielt er dette viktig i tunneler, fr variable skilt, fjernstyrte vegbmmer, varslings- g styringsinnretninger på bruer, trafikklys, m.m. Vedkmmende vegeler har ansvaret fr å etablere nødvendig utstyr, pgramvare, kmmunikasjn med mer tilknyttet vegen g å sørge fr rutiner sm sikrer daglig drift g vedlikehld g at defekt utstyr m.m. effektivt blir skiftet ut/ reparert. På fylkesveg vil den felles vegadministrasjnen sm vegadministrasjn fr fylkeskmmunene, nrmalt stå fr den praktiske ppfølgingen. I Osl hvr det ikke er felles vegadministrasjn, har kmmunen ansvaret fr den praktiske ppfølgingen på kmmunal veg. I frskriftsarbeidet er det lagt til grunn at vegeler har ansvaret fr nødvendig beredskap fr å ivareta trafikantenes sikkerhet dersm styring fra VTS-ene av en eller annen grunn faller ut. Dette er et ansvar vegeler har i dag. Frslaget til vegdatafrskrift endrer ikke dette ansvaret. På fylkesveg legges det til grunn at fylkeskmmunene vil benytte den felles vegadministrasjnen både i frberedende arbeid g praktisk ppfølging av beredskapsarbeidet, g at utgifter dekkes etter bestemmelsene i veglven 19 g Om NVDB - nasjnal vegdatabank Staten ved Statens vegvesen skal frtsatt ha ansvaret fr Nasjnal vegdatabank (NVDB) med tilliggende fagregistre m.m. NVDB er en database sm innehlder kmplett vegnett fr riksveger, fylkesveger g kmmunale veger. Sammen med kartverket leveres disse vegene sammen med skgsbilveger g private veger ver 50 meter sm et EL-veg vegnett. I NVDB samles, ppdateres g bearbeides ulik veg-, trafikk- g miljøinfrmasjn m riks- g fylkesveg. Fr kmmunal veg ajurhldes infrmasjn knyttet til levering av Elektnisk vegnett. NVDB med tilliggende fagsystemer skal sm nevnt frtsatt være en nasjnal ppgave, med behv fr at data m viktige deler av ffentlig vegnett, trafikken på det m.m. er kvalitetssikret g levert på standardiserte frmater. Dette stre g integrerte systemet er under kntinuerlig justering g utvikling. Nedenfr er knseptet (målbildet) fr ppbyggingen g aktuell utvikling av NVDB med tilliggende fagregistre, skissemessig vist. Elementer innenfr den rødstiplete linjen er selve NVDB. Elementer til venstre utenfr rødstiplet linje, er fagregistre sm både sender g mttar data fra NVDB. Til høyre er det vist en del systemer sm benytter data fra NVDB. Figuren er ikke fullstendig, men viser de viktigste systemene rundt NVDB

11 11 ml-skred QteLine NWB y^^pf., WOB 1^ VegED ^[j GISLine Gemini VegRag UREG KurvG». WinMap DCNMak Rsatte Ir^spte Mer m nen av de sentrale systemene sm er vist på figuren: NVDB er sm vist kplet til flere fagregistre sm både leverer til g/eller tar i mt data fra NVDB. Av slike systemer kan i stikkrd nevnes: VEGREG: Et datapgram sm benyttes i spesialutrustede biler fr registrering g stedfesting av vegbj ekter sm skal inn i NVDB. Eksempler på slike vegbj ekter er skilt, stikkrenner, rekkverk m.m. NOR-TRAF: Trafikkdatabanken sm innehlder data m trafikken fr de ulike tellepunktene på et mer detaljert nivå enn NVDB. FERGEDATABANKEN: Ferjedatabanken (NFDB) er en ttafikkdatabank innehldende trafikkdata fra landets ferjesamband. Trafikkdataene er gruppert i henhld til Riksregulativet fr ferjetakster med antall kjøretøy i ulike lengdeklasser samt passasjerantall. Dataene fra billetteringsmaskinene benyttes sm grunnlagsinfrmasjn fr de innsamlede data. Bant de viktigste anvendelsesmrådene er ferjefrvaltning, vegplanlegging g frskning. Det er planlagt at NFDB skal være en leverandør av verdnede trafikkdata til NVDB. PMS: (Pavement Management System) innehlder infrmasjn m spr g jevnhet på vegdekkene g benyttes fr planlegging av dekkefmyelser. Databasen "Dekketilstand" vurderes etablert fr å avlaste NVDB fr stre datamengder.

12 12 BRUTUS: Et frvaltnings-, drifts- g vedlikehldssystem fr bruer m.m. Innehlder data m bruer, ferjekaier, tunnelprtaler, rasverbygg g andre bærende knstruksjner i vegnettet, fra planfase gjennm hele driftsfasen helt til utfasing/riving. Innehlder blant annet en "brudatabank" med arkivnøkkel til dkument- g tegningsarkiv. Dataene g systemet brukes gså av frsvaret. PLANIA: Et system fr frvaltning, drift g vedlikehld (FDV) sm benyttes av flere stre etater g private firmaer til frvaltning, frebyggende drift g vedlikehld av ulike vegbj ekter, slik sm eksempelvis tunneler g elektriske anlegg på bruer, ferjekaier, samt andre anlegg g knstruksjner på g langs vegen. Planla gir gså dkumentasjn sm vegeler er pliktig til å ha i frhld til brannvernlv, el-frskrifter g maskinfrskriften. Plania brukes gså i ppfølgingen av entreprenørene, spesielt fr tunneler, men gså fr andre vegbj ekter. ELRAPP: Elektnisk rapprtering fra entreprenør fr utførte ppgaver i en fiinksj nskntrakt. Av system sm henter data fra NVDB kan nevnes: Rsatte g Inspire er t EU psjekt m data fra vegnett. Inspire er et Eu-direktiv m standardisering av gedata i Eupa. NrStøy frmidler data sm benyttes til å beregne støbelastning på støyutsatte bliger Vis veg er ruteplanleggeren fra Statens vegvesen. VegLgg er lggsystemet på de reginale vegtrafikksentralene g gså grunnlag fr veg- g trafikkmeldinger. Rapprt Db er leverandør av data fr rapprter til ulike frmål, blant annet Statistisk sentralbyrå (SSB)» Funk-Ra er et datapgram sm behandler datafi-a NVDB slik at de kan benyttes direkte sm beskrivelser i kntrakter m drift g vedlikehld av vegnettet (ligger under Rapprt DB på figuren). Digitale kartdata, herunder blant armet data m vegnettet, utveksles gjennm et avtalefestet samarbeid m utveksling av stedfestet infrmasjn mellm rettighetshavere i Nrge Digitalt. Sm en av mange rettighetshaver i Nrge Digitalt, er Statens vegvesen frpliktet til å levere nærmere spesifisert stedfestet infrmasjn. 4.6 Databehvet knyttet til vegfrvaltning Fr å frvalte (utvikle, drifte, vedlikehlde m.m.) vegnettet på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig å ha g vedlikehlde et tilstrekkelig datagrunnlag, m vegen, vegtrafikken g m knsekvenser av vegtrafikken (blant annet miljøknsekvenser). Vegdata, trafikkdata g miljødata lagres i hvedsak i Nasjnal vegdatabank, NVDB med tilliggende fagsystemer. I en mderne vegfrvaltning er et kvalitativt gdt datagrunnlag helt nødvendig både ved planlegging, frvaltning, vedlikehld g drift av vegnettet. Eksempelvis er bl.a. ppdaterte g krrekte ulykkesdata et nødvendig underlag fr analyse g tiltaksarbeid knyttet til trafikksikkerhet. Data m veg- g veglementer gir grunnlag fr å priritere g å planlegge tiltak på vegnettet, fr effektivt å fatte krrekte vedtak i frvaltningssaker, fr å vervåke miljøutfrdringer, fr å utfrme g følge pp ftmksjnskntrakter, andre driftskntrakter, vedlikehldskntrakter m.m.

13 1 Av data sm ligger i NVDB med tilliggende fagsystemer, g sm i dag blant annet brukes i planlegging, frvaltning, drift g vedlikehld av vegnettet, kan eksempelvis nevnes hvedgrupper sm bru g tunneldata inkludert sikkerhetsutstyr g data m spr, jevnhet g friksjn knyttet til vegdekker. Andre eksempler er vegbilder fr hver tyvende meter g data m grøntanlegg, plitirapprterte ulykker, infrastruktur fr kllektivnett g øvrig vegnett, vedtak fr tillatt aksellast, skilt g ppmerking, vegknstruksjnen, veggemetri g vegutstyr g frurensing (luft, støy). Krav til data har økt betydelig både når det gjelder hvilke data sm trengs, kvaliteten på disse, bearbeidingsgrad g frmål sm dataene skal brukes til. Dette gjøi" det nødvendig med en streng priritering både av hvilke data sm skal samles inn, bearbeidingen g hvrdan de skal gjøres tilgjengelige. Fr de fleste frmål er det nødvendig med ensartede data uavhengig av frvaltningsnivå g vegklasse. Fr de enkelte datagrupper er det definert krav til hvilken kvalitet g egenskap de skal ha. I hvedsak fremgår disse av Statens vegvesen sin datakatalg (DAKAT) ^ g Nrge Digitalt sine krav til leveranser av digitale kartdata. I tillegg til data knyttet til den enkelte veg g trafikken på den, henter NVDB fagdata fra andre registre, eksempelvis data m administrative grenser, arealbruksdata, bygningsdata, bygningsmessige anlegg, fastmerkedata, markslagsdata g matrikkeldata. Statens vegvesen har tilgang til disse kpidataene gjennm Gevekst^ g Nrge Digitalt. Kpidata fra andre registre er tilgjengelige i vegfrvaltningen. Det legges til grunn at respektiv vegeler innenfr sitt ansvarsmråde, framskaffer g innrapprterer kvalitetssikrede data til disse andre nasjnale registrene. Vurderingene knyttet til frslaget til vegdatafrskrift begrenses derfr til data knyttet til ffentlig vegnett g trafikken på det. 4.7 Klimastasjner m.m. Klimastasjner er primært satt pp sm beslutningsstøtte fr å kunne iverksette riktig tiltak ute på vegen til rett tid. Dette gjelder både tiltak på vegen (brøyting, salting, strøing), men i nen tilfeller gså sm støtte til å vurdere skredfaren. Antallet klimastasjner sm utgjør m lag 00, skaffer viktige underlag fr å iverksette riktige tiltak til rett tid, ikke minst av hensyn til sikkerheten fr trafikanter. Data fra klimastasjnene benyttes gså av Metelgisk institutt. Det utvikles gså et samarbeid med Jernbaneverket. Eksisterende klimastasjner - ' Datakatalgen fr NVDB er en samling definisjner g beskrivelser av alle bjekter sm er viktig fr Statens vegvesen. Dette kan være bjekter Statens vegvesen eier, vedlikehlder eller sm er av betydning fr drift g vedlikehld, inkludert bruk av vegnettet g analysefrmål. Med bjekter menes da både "ting" sm skilt, ulykker, vegdekke, leskur, samt hendelser, skade, tilstand g kø. Datakatalgen tilbyr en metde fr å frvalte defmisjner g beskrivelser av vegbjekter, hendelser g tilstander sm berører vegnettet g bruken av det. Metden sikrer at definisjner g beskrivelser er presise. GeVEKST: Samarbeid m etablering, frvaltning, drift, vedlikehld g bruk av de mest detaljerte kartdata g rtft. Samarbeidet startet i Gevekst-partene er: V - Statens vegvesen, E - Energifrsyningen, K - Kmmunene, S - Statens kartverk, T - Telenr g Landbruket. 6 stre kmmuner står utenfr, men (gså) de arbeider etter samme prinsipper g standarder sm Gevekst. Ajurhld g ppdatering av data m vegnettet er delt mellm kmmunene. Statens kartverk g Statens vegvesen. Kmmunene melder inn endringer på det kmmunale g private vegnettet til Statens kartverk. De legger ppdatermgene iim i NVDB (nasjnal vegdatabank). Statens vegvesen ppdaterer med datafi-a riksg fylkesvegnettene. Statens kartverk g Statens vegvesen bruker de samme verktøyene fr å ppdatere NVDB. Det er et tett samarbeid m vegnettsfrvaltningen i Nrge.

14 14 enten de står ved eksisterende riksveg, eller øvrig riksveg sm er mklassifisert til fylkesveg - utgjør i dag et nasjnalt nettverk sm det er naturlig at staten frtsatt har ansvar fr. Nasjnale hensyn kan tilsi at dette nettverket suppleres med nye stasjner lkalisert både ved riksveg g fylkesveg. Det nasjnale nettverket av klimastasjner bør imidlertid være et statlig ansvar, gså øknmisk, både når det gjelder lkalisering, etablering, drift g vedlikehld. Det legges til grunn at staten ikke skal betale vederlag til fylkeskmmunene fr å ha g å drifte klimastasjner på fylkesvegmrådet. I den grad fylkeskmmimen/kmmunen ønsker å etablere klimastasjner ved fylkesveg/ kmmunal veg utver dem staten har etablert eller etablerer, vil det være et fylkeskmmunalt/ kmmunalt ansvar. Dersm vegeler ved avtale ønsker å knytte fylkeskmmunal/ kmmunal klimastasjn til det landsdekkende (nasjnale) systemet sm Statens vegvesen har ansvaret fr, må klimastasjnene tilfredsstille kravene til funksjn, kvalitet m.m sm Statens vegvesen har fr sine klimastasjner. Sm nevnt har Statens vegvesen etablert et landsdekkende nasjnalt trafikkdatasystem fr riks- g fylkesveg med både stasjnære g flyttbare registreringspunkter. Det pereres med felles standard både fr utstyr, pgramvare, kmmunikasjn, beregningsmetdikk g rapprtering. Staten ved Statens vegvesen frutsettes frtsatt å ha ansvar fr dette nasjnale systemet, herunder dekke utgifter både til arbeid, utstyr, pgramvare, kmmunikasjn m.m. både sentralt g på riks- g fylkesvegnettet. I dette ligger blant annet å bestemme lkalisering g etablere nye, g reetablere, vedlikehlde g drifte eksisterende, tellepunkter g andre innretninger fr trafikktelling ute på fylkesvegnettet. Det legges til grunn at staten ikke skal betale vederlag til fylkeskmmunene fr å ha g å drifte tellepunkter g lignende med nødvendig utstyr på fylkesvegmrådet. Staten skal frtsatt ha alt ansvar fr autmatisk trafikkntll (ATK) hjemlet i vegtrafikklven. ATK mfattes derfr ikke av dette frslaget til frskrift. 4.8 Oppsummering g vurderinger I Ot.prp.nr. 68 "Om lv m verføring av rettigheter g frpliktelser ved mklassifisering av veg etter veglv 62 tredje ledd i frbindelse med frvaltingsrefrmen", er det frutsatt at staten ved Statens vegvesen frtsatt skal ha ansvar fr fellesppgaver på tvers av vegklasser. Dette gjelder blant annet de fem reginale vegtrafikksentralene(vts) sm vervåker g styrer trafikk i større tunneler, styrer en del variable skilt, tar imt g frmidler vegmeldinger m.m. Et annet mråde Statens vegvesen skal ha ansvar fr, er den nasjnale vegdatabanken (NVDB) med tilliggende fagsystemer. Nasjnal vegdatabank med tilliggende fagsystemer er utviklet ver lang tid basert på nøkterne g nødvendige behv fr data i vegfrvaltningen m.m. Dataene er nødvendige blant annet i arbeidet med å utvikle, drifte g vedlikehlde vegnettet, trafikksikkerhetsarbeidet, beredskapsarbeidet g fr å følge pp nasjnale g lkale miljøkrav. Dataene er videre nødvendige fr at andre viktige samfimnsppgaver kan bli løst effektivt med den kvalitet sm er bestemt. Behvet fr data til NVDB er uavhengig av hvem sm er vegeler g falt ikke brt fr den del av riksvegnettet sm ble mklassifisert til fylkesveg fra Behvet fr kvalitetssikrede g standardiserte data knyttet til vegen, vegtrafikken, miljø på g ved veien m.m., på tvers av vegklasser, frvaltningsnivåer g virksmheter må i framtiden tvert imt frventes å øke. Vegens funksjn vil være ne styrende fr det behvet vegbrukere, vegeiere

15 15 g andre har fr slike data. Trafikantens behv fr mer infrmasjn m vegnettet g vegtrafikken øker i takt med den teknlgiske utviklingen. Vegtrafikksentralene er på tilsvarende måte utviklet ver en 20-års peride fr kntinuerlig å vervåke, styre utstyr, varsle g frmidle infrmasjn m status g hendelser på vegnettet, i trafikken g vegens nære mgivelser. Sentralene har en meget viktig fimksjn i det daglige trafikksikkerhetsarbeidet g er det sentrale kntaktpunktet fr de tre utrykningsetatene: Brann g redning, Pliti g AMK/ambulansetjeneste. I tillegg har de viktige ppgaver verfr byggherre g entreprenør. Vegtrafikksentralenes ppgaver går på tvers av vegklasser, frvaltningsnivåer g administrative grenser. Behvet fr vegtrafikksentralenes tjenester - g dermed behvet fr data - er uavhengig av hvem sm er vegeler, g falt ikke brt fr den del av riksvegnettet sm fra ble mklassifisert til fylkesveg, i Osl kmmunal veg. Behvet fr tjenester fra vegtrafikksentralene må i framtiden frventes å øke både fr vegbrukere, vegeiere, redningstjenesten med flere, uavhengig av frvaltningsnivåer g vegklasser. Fr at staten gjennm Nasjnal vegdatabank med tilliggende fagsystemer g vegtrafikksentralene skal kxmne ivareta fellesppgaver på tvers av vegklasser på en frsvarlig måte, må respektiv vegeler sm hvedregel, ha ansvar fr å innhente, kvalitetssikre g frmidle nødvendige data på standardiserte frmater til g fra de nasjnale systemene. Ansvaret fr frmidling mfatter både å rapprtere inn data til nasjnale systemer g å tilrettelegge fr at data fra nasjnale systemer kan frmidles tilbake (brukes) slik at styringssystemer ute på vegen, i tunneler, på bruer m.m., fungerer sm frutsatt. Dette frslaget til frskrift skal sikre at vegeiere med ansvar fr viktige ffentlige veger i Nrge, besørger at det hentes inn, kvalitetssikres g frmidles nødvendige standardiserte data til Nasjnal vegdatabank med tilliggende fagregistre g vegtrafikksentralene. Vegdirektratet bestemmer sm eier av de nasjnale systemene hvilke data sm til enhver tid skal innhentes, hvrdan de skal kvalitetssikres g frmidles g hvilket frmat de skal frmidles i. I frslaget til frskrift er det lagt til grunn at dagens nivå fr data ppretthldes, men slik at vegeler må påregne å bidra med andre data etter hvert sm utviklingen gjør det nødvendig. Staten ved Statens vegvesen sm eier av NVDB med tilliggende fagsystemer g vegtrafikksentralene, har ansvaret fr å avklare endrede/nye behv fr data g å utvikle NVDB med tilliggende fagregistre g vegtrafikksentralene i tråd med dette, herunder myndighet til å definere innhld, kvalitet, frmat m.m. fr endrede/ nye data. Når staten ikke er nevnt i veglven 62 fjerde ledd har det sammenheng med at departementet eller den det gir fullmakt, kan instruere Statens vegvesen m å innhente, kvalitetssikre g frmidle standardiserte data sm gjelder riksvegnettet. Det er derfr ikke nødvendig å bruke frskrift fr å gi bindende bestemmelser fr ppfølging av riksveg, ne sm heller ikke brukes på dette mrådet i dag. I flere tilfeller vil krav til data være mer mfattende når det gjelder riksveg enn frslaget til vegdatafrskrift legger pp til. I vurdering av frskriftsfrslagets saklige avgrensing er det lagt betydelig vekt på at frskriften ikke skal begrense fylkeskmmunenes g kmmunenes handlefrihet ut ver det sm ansees nødvendig fr blant annet å ivareta trafikantenes g samfunnets behv ellers fr en sikker, effektiv g frutsigbar vegtransprt sm bidrar til å nå nasjnale miljømål.

16 16 Frslaget til frskrift er derfr begrenset til fylkesveg g et nærmere definert vegnett i Osl. Vegdirektratet beslutter hvilke kmmunale veger i Osl sm skal mfattes av frskriften etter at Osl kmmune har hatt anledning til å uttale seg. Den saklige avgrensingen er ikke til hinder fr at kmmuner g andre ved avtale g mt vederlag, kan knytte seg til vegtrafikksentralene g Nasjnal vegdatabank g rapprtere g mtta data fra disse nasjnale systemene. 5 ØKONOMISKE OG ADWIINISTRATIVE KONSEKVENSER I Ot.prp. nr 68 ( ) er det frutsatt at staten frtsatt skal ha ansvar fr nasjnale fellesppgaver, eksempelvis nasjnale systemer sm Vegtrafikksentralene (VTS-ene) g Nasjnal vegdatabank (NVDB) med tilliggende fagsystemer. Frslaget til frskrift fører ikke til endringer i statens ansvar, ppgaver m.m. knyttet til de na.sjnale systemene. Utgifter knyttet til nasjnale systemer sm VTS g NVDB, vil bli dekket av staten i samme mfang sm i dag.. Etter bestemmelsen i veglven 19 dekker staten utgifter til den felles vegadministrasjnen fr å hente inn, kvalitetssikre g frmidle data fra/til fylkesvegnettet. Ved innhenting av data med mbile enheter g til Statens vegvesens landsmfattende trafikkdatasystem (del av Nr-Traf), dekker staten i tillegg utgifter knyttet til nødvendig utstyr, pgramvare, kmmunikasjn m.m. ute på fylkesvegene. Det gjelder gså utvalgte klimastasjner langs fylkesvegnettet (jf avsnitt 4.7). Ut ver de unntakene sm er nevnt i fregående avsnitt, har fylkeskmmunene ansvaret fr g dekker utgiftene til utstyr, pgramvare, kmmunikasjn m.m. fr å hente inn, kvalitetssikre g frmidle data fra fylkesvegnettet, i samsvar med veglven 20. Fylkeskmmunene har ansvar fr g dekker utgiftene til nødvendig utstyr, pgramvare, kmmunikasjn m.m. fr å frmidle (ta i mt g bruke) styringsdata fra vegtrafikksentralene på fylkesvegnettet. Kmmuner g andre kan etter avtale med Statens vegvesen g mt vederlag, knytte seg til g benytte tjenester levert fra VTS-ene g NVDB med tilliggende fagsystemer sm i dag. Eksisterende avtaler berøres ikke av frskriften. (Om Osl kmmune, se nedenfr). Sm nevnt i kapittel 4 er det frutsatt at innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data sm gjelder det ffentlige vegnettet, trafikken på det m.m., skal ha samme mfang sm i dag, men med muligheter fr endringer av innhld, mfang kvalitet m.m. i framtiden. Dette innebærer at frslaget til frskrift i utgangspunktet ikke vil føre til høyere kstnader eller mer administrasjn fr samfunnet samlet sett, enn det sm var før Gjennmføring av frvaltningsrefrmen fra førte imidlertid til en mfrdeling av ansvar fr ffentlig veg, herunder utgifter etter veglven 20. Utgifter knyttet til utstyr, pgramvare m.m. fr å hente inn, kvalitetssikre g frmidle data fra/til øvrig riksveg sm ble mklassifisert til fylkesveg, skal fra med de unntak sm er nevnt venfr - dekkes av fylkeskmmunene i stedet fr staten. Midler sm staten ville hatt til rådighet til utstyr, pgramvare m.m. fr å følge pp øvrige riksveger, ble fra verført samtidig med vegene, fra riksvegbudsjettet til

17 17 fylkeskmmunenes rammetilskudd i statsbudsjettet fr Fylkeskmmunene er gjennm økning av rammetilskuddet således gitt kmpensasjn fr utgifter til utstyr, pgramvare m.m. fr å innhente, kvalitetssikre g frmidle data på standardiserte frmater knyttet til riksvegnettet sm er mklassifisert til fylkesveg. Ved at frskriftsfrslaget i utgangspunktet ikke legger pp til økt ambisjnsnivå, påfører ikke frslaget til vegdatafrskrift fylkeskmmunene utgifter, ut ver det sm er kmpensert gjennm rammetilskuddet. Osl kmmune skal fra dekke alle utgifter knyttet til øvrig riksveg sm ble mklassifisert til kmmunal veg i Osl. Det gjelder blant annet utgifter til vegadministrasjn g utstyr, pgramvare m.m. fr å hente inn, kvalitetssikre g frmidle data til/fra VTS-en g NVDB med tilliggende fagsystemer. Osl kmmune er gjennm økning av rammetilskuddet gitt kmpensasjn fr de nevnte utgiftene, fr så vidt gjelder de mklassifiserte vegene. Det må innebære at dersm vegdatafrskriften avgrenses til å gjelde fr de øvrige riksvegene sm ble mklassifisert til kmmunal veg, påfører ikke frslaget til vegdatafrskrift Osl kmmune utgifter utver det sm er kmpensert gjennm økt rammetilskudd. Osl kmmunes avtaler med Statens vegvesen knyttet til annet kmmimalt vegnett, berøres ikke av frskriftsfrslaget, jf venfr. Data til NVDB med tilliggende fagsystemer g til/ fra vegtrafikksentralene frmidles nrmalt elektnisk. I vurderingen av hvr fylkeskmmunenes g Osl kmmunes ansvar, herunder utgiftsansvar, pphører g statens ansvar tar ver, er det lagt til grunn følgende prinsipp: Fylkeskmmunene/ Osl kmmune har ansvaret fr å få signalet fram til/ hente signal fra nærmeste riksveg der det finnes egnet statlig kmmunikasjnslinje. Dersm slik egnet linje ikke finnes, har fylkeskmmunene/ Osl kmmune ansvar fr å frmidle data direkte til/fra nærmeste vegtrafikksentral eller til Nasjnal vegdatabank med tilliggende fagsystemer. Fylkeskmmunene g Osl kmmune kan alternativt velge å levere standardiserte data på annet kmpatibelt datalagringsmedium. Vegdirektratet sm eier av VTS-ene g NVDB med tilliggende fagregistre er freslått gitt myndighet til å bestemme hvilke data sm til enhver tid skal innhentes, hvrdan de skal kvalitetssikres g frmidles g hvilket frmat de skal frmidles i. Direktratet er videre freslått gitt myndighet til å bestemme hvilket kmmunalt vegnett i Osl sm skal mfattes av frskriften. Dersm direktratet etter frskriften vedtar en dataleveranse fra fylkeskmmunene g Osl kmmune sm vesentlig avviker fra dagens mfang knyttet til øvrig riksveg, frutsettes eventuelle merkstnader sm dette måtte føre til fr fylkeskmmunene/ Osl kmmime, kmpensert gjennm rammetilskuddsrdningen, jf Ot.prp. nr Vedtas et vesentlig redusert mfang, frutsettes gså det hensynstatt når rammetilskuddet fastsettes. Staten ved Statens vegvesen frutsettes å ha ansvar fr vegtrafikksentralene g Nasjnal vegdatabank sm i dag, g videreføre rdningen med felles vegadministrasjn fr riks- g fylkesvegsaker på reginalt nivå. Fr riks- g fylkesveg vil det ikke være behv fr å endre den etablerte administrasjnen verken sentralt eller reginalt, sm følge av frskriften. I g med det ikke er felles vegadministrasjn fr riks- g kmmunal veg i Osl, vil frskriften få administrative knsekvenser fr Osl kmmune. Kstnadene til mer administrasjn inngår i kmpensasjnen sm Osl kmmune fikk frdi det ikke er fylkesveg g felles vegadministrasjn i Osl, jf S.prp.l ( ). Sm det framgår venfr har frskriften til hensikt å sikre at Statens vegvesen kan frtsette å løse ppgaver på tvers av vegklasser, både verfr trafikanter, redningstjeneste, vegeiere.

18 18 entreprenører g samfunnet fr øvrig. Samfuimsnj^ten av vegtrafikksentralene. Nasjnal vegdatabank g arbeidet med å løse ppgaver på tvers av vegklasser, blir gjennm frskriften ppretthldt g gitt muligheter fr å videreutvikles. 6 KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL FORSKRIFT TilU: 1 angir frmålet med frskriften. Frskriften skal sikre innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data sm gjelder det ffentlige vegnettet g trafikken der, slik at Statens vegvesen kan løse fellesppgaver på tvers av vegklasser, slik veglvens 62 fjerde ledd har sm frutsetning. Begrepet "det ffentlige vegnettet g trafikken der" er vidt g mfatter fr eksempel data sm gjelder selve vegkppen, vegknstruksjner, vegutrustning, skilt, stikkrenner, tunneler, bruer, frafikken på vegen (både sanntids- g histriske data), miljø med mer. I frbindelse med frvaltningsrefnnen er det behv fr enkelte nasjnale føringer fr å ivareta hensynet til trafikksikkerhet, næringslivets transprter, krav til et enhetlig vegnett, miljøvennlig transprt med mer. Det er i den frbindelse viktig at styringsdata g infrmasjn til vegeler, entreprenører, redningstjeneste, trafikanter g andre er mest mulig enhetlig g uavhengig av m det gjelder riksveg eller fylkesveg (i Osl kmmunal veg). Frskriften skal sikre at Statens vegvesen skal kunne ivareta fellesppgaver på tvers av vegklasser, herunder at de nasjnale systemene (slik sm VTS g NVDB med tilliggende fagsystemer) kan fungere etter sin hensikt ved at nødvendige data med gd kvalitet på standardiserte fnnater, leveres til g kan mttas fra disse systemene til rett tid. Dette vil bidra til å gi sikker, effektiv, frutsigbar g miljøvennlig avvikling av vegtrafikken g gde underlag fr utvikling, drift g vedlikehld av ffentlig veg. Til 2: 2 angir frskriftens virkemråde, nærmere bestemt hvilke rettssubjekter frskriften gjelder fr. Frskriften gjelder fr fylkeskmmunene g Osl kmmune. Fylkeskmmunene g Osl kmmune er egne rettssubjekter g kan ikke pålegges frpliktelser av staten uten at det freligger et hjemmelsgruimlag. Det er derfr nødvendig å frskriftsfeste hvilke frpliktelser fylkeskmmunene g Osl kmmune kan pålegges. Frskriften gjelder ikke fr kmmunale veger, brtsett fra i Osl hvr Vegdirektratet, etter at Osl kmmune har hatt anledning til å uttale seg, kan fatte vedtak m at bestemte kmmimale veger eller vegruter skal være mfattet av vegdatafrskriften. I frslaget til virkemråde sm sendes Osl kmmune til uttalelse, skal inngå en vurdering av øknmiske g administrative knsekvenser. Frskriften gjelder ikke fr private, da det på nåværende tidspunkt ikke freligger ne aktuelt behv fr å pålegge private å innhente, kvalitetssikre g frmidle data fr ffentlige veger. TiU:

19 19 regulerer ansvarsmråder g plikter fr de ulike rettsubjektene. Etter veglven 9 har staten ansvaret fr riksveger, fylkeskmmunene fr fylkesveger g Osl kmmune fr kmmunale veger i Osl. Staten har videre etter veglven 10 ansvar fr å stille med felles vegadministrasjn fr riksvegsaker g fylkesvegsaker på reginalt nivå. Frskriftshjemmelen g frskriften gjelder sm nevnt ikke riksveg, se punkt 4.8 venfr. Utgangspunktet fr frskriften er at staten har ansvar fr de nasjnale systemene sm i dag består av vegtrafikksentralene (VTS-ene) g Nasjnal vegdatabank (NVDB) med tilliggende fagsystemer. Målet er at vegeiere, næringsliv, trafikanter g andre gjennm disse systemene frtsatt skal bli tilbudt mest mulig ensartede, effektive g landsdekkende styrings- g infrmasjnssystemer på tvers av vegklasser. Statens ansvar mfatter både å drifte, vedlikehlde g videreutvikle disse nasjnale systemene g å sørge fr at fellesppgavene sm systemene er frutsatt å ha på tvers av vegklasser, blir ivaretatt g fulgt pp. På dette mrådet er det ingen endring av dagens praksis. Det vises ellers til redegjørelsen venfr i punkt 4. Første g andre ledd pålegger fylkeskmmunene g Osl kmmune sm vegmyndighet å innhente, kvalitetssikre g frmidle data sm gjelder henhldsvis fylkesveg g i Osl kmmunale veg g trafikken der, fr at staten kan løse fellesppgaver på tvers av vegklasser. Frmidling innebærer både å levere data til VTS-ene g NVDB med tilliggende fagsystemer, g å ta i mt g å bruke styringsdata fra VTS-ene. Det er fylkeskmmunene sm vegmyndighet sm har ansvar fr å innhente, kvalitetssikre g frmidle data fra/ til det fylkeskmmunale vegnettet g trafikken der i standardiserte frmater til vegtrafikksentralene g Nasjnal vegdatabank med tilknyttede fagregistre i samsvar med retningslinjer fastsatt av Vegdirektratet. Tilsvarende har Osl kmmune sm vegmyndighet fr kmmimal veg i Osl, ansvar fr å innhente, kvalitetssikre g frmidle data fra/ til de kmmunale veger i Osl sm mfattes av frskriften, jf frskriften 2 andre ledd. Vegdirektratet er sm eier av VTS-ene g NVDB med tilliggende fagsystemer, gitt myndighet til å bestemme hvilke data sm til enhver tid skal innhentes, hvrdan de skal kvalitetssikres g frmidles g hvilket frmat de skal frmidles i. Dersm direktratet vedtar en dataleveranse sm vesentlig avviker fra dagens mfang, frutsettes eventuelle endrede kstnader fr fylkeskmmimene/ Osl kmmune fulgt pp gjennm justeringer i rammetilskuddet, jf Ot.prp. nr 68 ( ). I tredje ledd fremgår det at fylkeskmmunene g Osl kmmune har ansvaret fr å frmidle styringsdata fra VTS-ene til styringsenheter på eller i tilknytning til henhldsvis fylkesveg g i Osl kmmunal veg. Ansvaret mfatter blant annet å etablere g følge pp nødvendig utstyr, pgramvare, kmmunikasjn m.m. tilknyttet henhldsvis fylkesveg g i Osl kmmunal veg, slik at styringsdata brukes effektivt i tunneler, på bruer g ute på vegen ellers. I frskriftsarbeidet er det lagt til grunn at vegeler har ansvaret fr nødvendig beredskap fr å ivareta trafikantenes sikkerhet dersm styring fra VTS-ene av en eller annen grunn faller ut. Dette er et ansvar vegeler har i dag. Vegdatafrskrift endrer ikke dette ansvaret. På fylkesveg legges det til grunn at fylkeskmmunene benytter den felles vegadministrasjnen både i frberedende arbeid g praktisk ppfølging, jf S.prp. 1 ( ).. Til 4:

20 20 Det legges pp til at kstnader etter frskriften dekkes av stat g fylkeskmmune i samsvar med bestemmelsene i veglven 19 g 20, jfr veglven 10. Kmmuner g andre kan etter avtale med Statens vegvesen g mt vederlag, knytte seg til g benytte tjenester levert fra VTS-ene g NVDB med tilliggende fagsystemer sm i dag. Eksisterende avtaler g muligheten til å inngå nye avtaler, berøres ikke av frskriften. Osl kmmune er både kmmune g fylkeskmmune, men har ikke fylkesveg, ne det er tatt hensyn til blant annet i spørsmålet m ansvar fr kstnader etter frskriften. Det vises til kapittel 5 hvr ansvaret fr kstnader etter frskriften, er nærmere mtalt. Data til/fra NVDB med tilhørende fagsystemer g til/fra vegtrafikksentralene frmidles nrmalt elektnisk. Angående spørsmålet m hvr fylkeskmmunenes ansvar, herunder utgiftsansvar, pphører g statens ansvar vertar, vises det gså til redegjørelsen i punkt 5 fran.

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) 2014-07-11 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: 00 Revisjn:

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet.

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet. Knkurranse Nytt Fem asfaltentreprenører anmeldt l Økkrim Knkurranselsynet har anmeldt Kl Veidekke AS, Lemminkiiinen Nrge AS, NCC Nrge AS, Skanska Asfalt AS g det kmmunalt eide Osl Vei AS l Økkrim fr brudd

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer