Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014"

Transkript

1 Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport

2 side 2 - innholdsfortegnelse Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune

3 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 7 A.1 Prosjektsammendrag... 7 A.1.1 Bakgrunn og intensjon... 7 A.1.2 Omfang og innhold...7 A.1.3 Rom- og funksjonsprogram...8 A.2 Organisasjon... 9 A.2.1 Byggherre...9 A.2.2 Gjennomføringsmodell... 9 A.2.3 Rådgivere i forprosjektfasen...9 A.3 Fremdrift... 9 A.4 Økonomi A.4.1 Årskostnadsberegning / LCC-kostnad (nåverdi) (U-06-05) A.4.2 LCC TEK 10 vs Passivhus A.4.3 Opplegg for prøvedrift (U-06-06) A.4.4 Fastsettelse av målsum (U-06-07)...11 A.4.5 Kalkulasjon (U-06-09) A.4.6 Budsjett brukerutstyr (inkludert prosessutstyr) (U-07-01) l r e e n el er B.2 Tomt B.3 Naboforhold B.4 Offentlige planforutsetninger B.5 Trafikkforhold B.6 Generelt kvalitetskrav r n n r C.1 Anlegget som helhet C.2 Generalitet og fleksibilitet C.3 Elastisitet C.4 Ferdigstillelsesgrad C.5 Løsningskonsept C.6 Prosjektering...20 C.6.1 Skisseprosjekt...20 C.6.2 Forprosjekt...20 C.6.3 Arbeidstegninger...20 Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune innholdsfortegnelse - side 3

4 C.6.4 Dokumentasjon av løsninger/utredringer...20 C.6.5 FDVU (U-06-02)...20 C.7 Forhold til myndigheter endr r e er e l n n er...23 D.1 Felles...23 D.1.1 HMS i prosjekteringsfasen (U-06-04)...23 D.1.2 Pedagogiske hovedprinsipp (U-02-08)...23 D.2 Bygg...23 D.2.1 Setninger under stiv bunnplate...23 D.2.2 Fundamenteringsløsninger, hovedbæresystem (U-03-02) D.2.3 Dekker D.2.4 Bæresystem og avstivning D.2.5 Energiberegninger og bygningsfysikk (U-03-03) D.2.6 Konsept...25 D.2.7 Fasader - Arkitektur...26 D.2.8 Tak...27 D.2.9 Solavskjerming (U-04-09)...27 D.2.10 Brukerprosess...28 D.2.11 Spesialrom undervisning (U-02-09)...28 D.2.12 Løsninger for elever med særskilte behov (U-02-06)...28 D.2.13 Kantinedrift - matservering (U D.2.14 Aula - sambruk med kulturskolen/spesialrom musikk (U-02-10)...29 D.2.15 Bibliotek - Folkebibliotek (U-02-11)...30 D.2.16 Flerbrukshall m/tilleggsarealer (U-02-12) D.2.17 Universell utforming (U-02-03) D.2.18 Skilt- og orienteringsstrategi (U-02-14)...32 D.2.19 Designmanual ARK (U-03-01) D.2.20 Brannteknisk løsning...36 D.2.21 Branntekniske installasjoner D.2.22 Akustikkrapport (U-03-05)...37 D.2.23 Indre og ytre flystøy (U-05-03)...38 D.3 Utomhus D.3.1 Landskap / utomhusanlegg (U-01-08) D.3.2 Konsept og planløsning D.3.3 Funksjonsprogram for aktivitetselementer...41 D.3.4 Rundkjøring Larkollveien, veisystemer (U-02-13)...41 D.4 VVS installasjoner og klimaanlegg D.4.1 Teknisk infrastruktur: Kravspesifikasjon varmepumpe (U-04-03) D.4.2 VVS installasjoner D.4.3 Sanitæranlegg D.4.4 Varmeanlegg D.4.5 Brannslokking D.4.6 Ventilasjon D.4.7 Komfortkjøling D.4.8 SD-anlegg D.5 Elektroinstallasjoner D.5.1 Jording/føringsveier D.5.2 Høyspenningsanlegg...44 D.5.3 Fordelinger...44 D.5.4 Belysning...44 D.5.5 Driftsteknisk D.6 Tele og automatisering D.6.1 Basisinstallasjoner for tele og automatisering side 4 - innholdsfortegnelse Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune

5 D.6.2 Alarm og signalsystemer D.7 Lyd og bildesystemer...47 D.7.1 Internfjernsyn D.7.2 Lyddistribusjonsanlegg D.7.3 Automatisering D.7.4 Systemintegrering ITB (U-04-07) D.8 Andre installasjoner D.8.1 Heiser D.9 Miljø / BREEAM D.9.1 Miljøhandlingsplan: Miljøprogram (U-05-01) D.9.2 BREEAM-NOR-klassisfisering...50 D.10 Driftsfase D.10.1 Designkriterier for renhold og drift i livsløpsperspektiv (U-05-04) D.10.2 Miljøriktig drift av byggeplass inklusive avfallshåndtering (U-05-05) D.10.3 Avfallshåndtering i driftsfase (U-05-06) D.10.4 Integrerte miljøegenskaper i bygget (U-05-07) D.11 Riggplan...52 D.11.1 Riggplan (U-06-01) e n n er...55 E.1 Utomhusplan...55 E.2 Arkitekttegninger...55 F. Vedlegg...65 F.1 Tegninger (alle forprosjekttegninger 1:200)...65 F.2 Utredninger...65 Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune innholdsfortegnelse - side 5

6 Forord Rygge kommune ønsker å realisere et nytt tidsmessig skoleanlegg som erstatning for Halmstad, Øreåsen og Ekholt ungdomsskoler. Kommunen har besluttet å gå nye og uprøvde veier for å oppnå dette og har derfor valgt en ny gjennomføringsmodell, i prosjektet kalt «Lyngdalsmodellen». Modellen fokuserer på: el e ro e er ng gg ng og r ed n er ng l l o n dene l e og n on l e l n ngene G enno r ng ro e ed e n endr nger gge den Utvikling av prosjektet frem til innlevering av forprosjektet er utført i tett samarbeid med Rygge kommune og brukerne. Konseptet viser et kompakt, arealeffektivt bygg med fleksibilitet til å oppta fremtidige endringer. Løsninger som er valgt tar hensyn til drift og vedlikehold av anlegget mht. arbeidsmiljø og kostnader. Det legges til grunn et «verdibevarende vedlikehold», slik at skoleanlegget opprettholder estetiske og funksjonelle kvaliteter over tid. Basert på utarbeidet skisseprosjekt med to alternativer, ett med folkebibliotek og ett med skolebibliotek, vedtok Rygge kommunestyre å igangsette forprosjekt for alternativ med folkebibliotek. Denne forprosjektrapporten er utarbeidet i tråd med dette vedtaket. Forprosjektrapporten viser et totalt bruttoareal for skolen på m 2 mens arealet iht. skisseprosjektet var på m 2. I forbindelse med arbeidet med forprosjektet er det utarbeidet relevante tegninger og utredninger, denne rapporten er et sammendrag av dette arbeidet. side 6 - generell del Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune

7 A. GENERELL DEL A.1 ro e endr g A.1.1 gr nn og n en on Kommunestyret i Rygge vedtok i 2009 å bygge en ny felles ungdomsskole for kommunen. Den nye skolen skal erstatte ungdomstrinnet ved de tre 1-10 skolene i kommunen, og ha en kapasitet til 720 elever. Kruse Smith AS med samarbeidspartnere vant høsten 2013 konkurransen om planlegging og bygging av den nye ungdomsskolen som skal ligge på Ekholt. Kommunestyret vedtok også å gjennomføre prosjektet etter Lyngdalsmodellen, som er en brukerfokusert, samspillorientert OPS- modell for byggeprosjekter med konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre. A.1.2 ng og nn old Prosjektet Ny Rygge ungdomsskole består av tre hoveddeler, en ny ungdomsskole for 720 elever, samt en flerbrukshall med håndballstørrelse og kombinert folkebibliotek og skolebibliotek. Konseptet bygger på samsvar mellom inne- og utefunksjoner. Skolebygget er plassert skråstilt i lengderetning nordvest - sørøst, som gir solrike uteplasser knyttet til verneskogen i sør, godt skjermet for trafikkstøy. Flerbrukshallen er knytta direkte til store uteoppholdsareal. Biblioteket er plassert nær adkomst og offentlig parkering. Bygget er kompakt og i tre etasjer, og skaper nærhet mellom trinn og ulike læringsområder. Undervisningsarealene er lagt mot yttervegg og all kommunikasjon samler seg om et åpent indre rom. Det åpne rommet gir dagslys til fellesarelene og undervisningsromma, utgjør kommunikasjon og samlingssted. Aulaen i samspill med det åpne rommet og amfiet i vestibylen danner hjertet i bygget. Idéen bygger på åpenhet, oversiktlighet og klare, enkle orienteringsprinsipper. Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune generell del - side 7

8 A.1.3 Ro og n on rogr Vedlagt tabell viser status på brutto og nettoarealer for skole, hall og folkebibliotek ved forprosjekt. Tabellen viser også en samlet oppstilling med romprogram og skisseprosjekt (med folkebibliotek). Siden skisseprosjekt er bygningen redusert med 400 m2. Denne reduksjonen har i liten grad har gått ut over funksjonsarealer i skolen. Det betyr at det meste av arealreduksjonen har skjedd på bekostning av fellesarealer. Her er kortversjonen av endringene i nettoarealer etter redusert bruttoareal sammenlignet med skisseprosjektet: 1. Hjemmeområdene inkl. lærerarbeidsplasser: Har økt med 55 m2 og er på linje med romprogram. (Lærerarbeidsplasser er øket) 2. Spesialutstyrt læringsareal: Også dette arealet ligger noe over skisseprosjektet og er øket med 117m 2. Skyldes i hovedsak økning av arealer til elever med særskilte behov og kunst og håndverk. 3. Felles læringsareal: Aula er redusert med 20m2 uten at antall sitteplasser er endret. Kantine er redusert med 26m2, ellers små avvik. 4. Flerbrukshallen: Grunnet større arealkrav til hallgulv og garderober er både netto og bruttoareal for denne delen større enn i skisseprosjektet, nettoarealet er øket med 44m Biblioteket har fått 26 m 2 mer nettoareal enn i skisseprosjektet, dette skyldes i hovedsak at det nå har tilgang på tre plan. Samlet Bruttoareal er nå ,3m 2, og brutto/nettofaktor for hele anlegget er 1,27! Bruttoareal pr elev for skoledel er 10,78. Ventilasjonsrom på tak er ikke medregnet i bruttoarealoversikten, da størrelsen på disse ikke er endelig fastsatt. Viser forøvrig til vedlagt tabell. VEILEDENDE ROMPROGRAM NYE RYGGE UNGDOMSSKOLE Skisse- prosjekt m/ folkebibliotek Forprosjekt m/ folkebibliotek HJEMME OMRÅDER SPESIALUTST YRT AREAL 6 HJEMMEOMRÅDER 3 TRINN per Hjemmeområde NATURFAG KUNST & HÅNDV MUSIKK MAT OG HELSE SÆRSKILTE BEHOV FELLES LÆRINGSAREAL Kantine /kafe og vestibyle Store auditorium /kultursal Lager /back stage auditorium sambruk musikk Skolebibliotek Del av folkebibliotek Amfitrapp ved inngang funksjon ikke i romprogram Kantinekjøkken funksjon ikke i romprogram ADMINISTRASJON UNGDOMS HELSE TJENESTEN STØTTEAREAL /BIAREAL NETTOAREAL Skole BRUTTOAREAL Skole (brutto/nettofaktor) 1,5 KVM PR ELEV FELLES LÆRINGSAREAL Flerbrukshall m/lager tribune Spillemidler, øket krav Treningsrom Renhold, kiosk plass i inngangen Gard./dusj flerbrukshall Spillemidler, øket krav NETTOAREAL inkl. Flerbrukshall Folkebibliotek m/skolebibliotek Totalt NETTOAREAL inkl. Folkebibliotek 600kvm Totalt BRUTTOAREAL inkl. Folkebibliotek 1,5 Brutto/nettofaktor hele prosjektet side 8 - generell del Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune

9 BRUTTOAREAL FORPROSJEKT Skole 7762,4 kvm Flerbrukshall 2364,5 kvm Folkebibliotek 771,4 kvm SUM (m2 BTA) 10898,3 kvm A.2 rg n on A.2.1 gg erre Byggherre: Rygge kommune Leder prosjekt- og brukerstyret: Ivar Nævra Brukerkoordinator: Endre Gjølberg Prosjektansvarlig: Gorm Gullberg Prosjektleder: Stein Paulsen Brukere Rygge ungdomsskole er planlagt for 720 elever, tilsvarende en 8 parallell ungdomsskole med opptil 30 elever pr. klasse. Skolen inneholder et kombinert folke- og skolebibliotek, samt flerbrukshall. Ny Rygge ungdomsskole inneholder også en Aula for 240 sitteplasser (med plass til ytterligere 80 på løsse stoler), som i første rekke akustisk er tilpassa skolebruk. Kulturskolen er tenkt å skulle sambruke en del av skolens spesialrom. A.2.2 G enno r ng odell Lyngdalsmodellen, en brukerstyrt, samspillsorientert OPS-modell for byggeprosjekter. A.2.3 R dg ere or ro ek en Prosjektleder: Kruse-Smith AS v/ Finn Harald Ellingsen Arkitekt: Asplan Viak AS Interiørarkitekt: Asplan Viak AS Landskapsarkitekt: Berg & Dyring AS Byggeteknisk Rådgiver: Rambøll Norge AS VVS-teknisk Rådgiver: Rambøll Norge AS Elektroteknisk Rådgiver: Rambøll Norge AS Miljø-og energi Rådgiver: Asplan Viak AS Brannteknisk Rådgiver: Rambøll Norge AS Lyd og bygningsakustisk Rådgiver: Rambøll Norge AS Økonomisk Rådgiver: Kruse-Smith AS Prosjekteringsleder: Rambøll Norge AS Entreprenørrådgiver Bygningsmessig: Kruse-Smith AS Entreprenørrådgiver Teknisk anlegg: Caverion AS ITB-rådgiver: Rambøll Norge AS A.3 Fre dr Skisseprosjekt ble vedtatt av kommunestyret: Forprosjekt presenteres kommunestyret og behandles november 2014 Planlagt rivingsarbeider: September - oktober 2014 Planlagt byggestart: Planlagt virksomhetsstart: Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune generell del - side 9

10 A.4 kono A.4.1 r ko n d eregn ng L ko n d n erd V er l u redn ngen Det er utført årskostnads- og LCC beregning på forprosjektnivå. Se utredning U Mer presise beregninger blir gjort i detaljprosjektet Det er gjennomført årskostnads- og levtidsberegning (LCC-kost) på overordnet nivå. For hele prosjektet er beregnet: - Årskostnader: kr Levetidskostnader: kr Holdes folkebibliotek og trafikkanlegg, med mer utenfor, får vi følgende tall for selve skolen: - Årskostnader: kr Levetidskostnader: kr Med 720 elever blir levetidskostnaden, LCC pr. elev kr A.4.2 L E 1 u Det er gjort en LCC beregning for energiforsyningsalternativet grunnvarmepumpe med el.kjel som spisslast for passivhus. Utredningen U og U er benyttet som underlag. Det er benyttet investeringskostnader fra Caverion, og merkostnad for å bygge passivhus fra Kruse Smith. Beregningene viser at livsløpskostnadene (LCC) for passivhus med varmepumpe blir ca kr For å kunne gjøre en sammenligning av LCC for TEK 10 og passivhus er det gjort en overslagsberegning av energi- og effektbehov for begge alternativene. Behov for merinvesteringer i brønner, varmepumpe og elkjel for TEK 10 er høyere enn kostnaden for å oppgradere bygningskroppen til passivhus. I tillegg vil man få en energibesparelse på ca per år. Dette gir et resultat som viser at både i investering og i et livsløpsperspektiv er det lønnsomt å bygge passivhus. A.4.3 legg or r edr V er l u redn ngen Før overtagelsesforretning av samtlige entrepriser skal det gjennomføres en prøvedriftsperiode. Formålet med prøvedriftsperioden er å kontrollere kontraktarbeidene under normale driftsforhold og side 10 - generell del Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune

11 over en gitt tidsperiode. I tillegg skal byggherrens driftsorganisasjon gis opplæring og driftserfaring gjennom denne perioden. For Rygge U.skole anbefales en prøvedriftsperiode på 12 mnd. slik at de tekniske anleggene kan utprøves gjennom alle de 4 årstidene. A.4.4 F e el e l u V er l u redn ngen Utredning av målsum investeringskostnad er basert på kalkulasjon og på analyse av kostnadselementer utført i usikkerhetsseminar på Rygge Både kalkulasjonen og analyse på seminar gir en: - Prosjektkostnad vel 357 mill. ekskl. mva. (nivå pr. sept. 2014) Inkludert i prosjektkostnad: - Folkebibliotek inkl. løst (delvis fast) inventar. kr Trafikkanlegg (rundkjøring og busslommer) kr Oppgradering adkomst rådhus med mer kr Skolens andel av målsummen kr le el l u kr. 3 4 A.4. lkul on V er l u redn ngen Utvikling av prosjektet er gjort i nært samarbeid med brukerne. En rekke brukergrupper har kommet med innspill og brukerkoordinator og byggherrens prosjektleder er medlemmer i prosjekteringsgruppen. Kalkulasjon er basert på underlag i utredninger og tegninger fra arkitekter og rådgivere, samt designmanualer for utomhus- bygningsmessige og tekniske fag. Kalkulasjonen er gjennomført etter: - Omfattende innhentning av kokurrerende priser i underentreprenørmarkedet. Kryssjekking mot egne erfaringstall fra gjennomførte prosjekter. - Påslagsprosenter for administrasjon og fortjeneste ihht. skjema «vedlegg 1 i konkurransegrunnlaget). - Grundig tradisjonell kalkulasjon internt i Caverion og Kruse Smith - LCC beregninger er gjennomført og hensyntatt for viktige materialer og elementer. I utredningen er kalkulasjon spesifisert i eget vedlegg. Designmanual for utomhusanlegg er priset postvis og lagt ved. Likeledes er vedlagt oppsett over løst inventar. A.4. Bud e rukeru r nkluder ro e u r 1 Det er utarbeidet et detaljert budsjett for brukerutstyr. Det vises til utredningen U-07-01, samt budsjett for IT utstyr og AV brukerutstyr er medtatt av rådgiver for elektro, viser til Designmanual/ veileder EL U Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune generell del - side 11

12 side 12 - mål og rammebetingelser Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune

13 B. MÅL OG RAMMEBETINGELSER B.1 l e l Kvalitetsmål for prosjektet: Angivelse av målbare kvalitetsmål. - Bygget skal oppføres i energiklasse A - Lavest mulig LCC pr. elev - Prosjektet leveres uten feil og mangler - Prosjektet gjennomføres uten alvorlige personskader og uten skader på miljø. B.2 To Prosjektområdet følger regulert plangrense og består av 4 utbyggingsoppgaver: - Skoleanlegg (ca m2) - Rådhusets omgivelser (ca.3000m2) - Atkomstsoner- og parkeringsareal (ca.13000m2) - Trafikktiltak på Larkollveien med rundkjøring, busslommer og gangforbindelser (ca.7000m2) Arronder ng og ege on ruk Tomten følger Ra-ryggen med forholdsvis jevn helning 4m mot syd fra cote 49 i nord til cote 45 i syd. Skolens 1.etasje anlegges med gulvhøyde c+47,5 (eventuell med kalibrering i detaljprosjektet). Alle utomhusarealer anlegges med arrondering i terrengets naturlige hovedfallretning. Som avvanningsprinsipp benyttes det åpent system uten tette ledninger for mest mulig spredning og lokal fordrøyning av tak- og overflatevann på vannets vei i nedslagsfeltet. Her benyttes spredning og fordrøyning i overbygninger for veier og plasser, samt etablerte fordrøyningsmagasiner. For lokalisering av fordrøyningsmagasiner se utomhusplan RIV. I naturområdene i vest anlegges en dam som overvannsmagasin med åpent vannspeil. Vannmengde og nivå i dammen vil reguleres naturlig etter nedbørmengder. Overløp fra dammen styres kontrollert til åpne diker og overvannsgrøfter i områdenes sør- og vestgående retninger. F gur O er nn g n D. Ek erende ege on Avsatt tomt kan i prinsippet deles på tvers langs tidligere eiendomsgrense i en nordre og søndre del. Områdene i nord er i det vesentlige bebygd, bearbeidet og kultiverte arealer, med eksisterende rådhus, skole, og parkeringsanlegg. Enkeltbestander av løv- og bartrær fyller arealene mellom bebyggelsen. Områdene i syd består av naturmark med delvis kultivert blandingsskog der hogstmoden gran i vesentlig grad er tatt ut av tidligere grunneier. Hele området er i gjenvekstfase med vesentlig oppslag av naturlige bar- og løvtrær. Resterende hogstmoden gran, samt gjenstående trær fra tidligere bestand som er vurdert utsatt med risiko for vindfelling / rotvelt hogges. Alle edelløvtrær som har posisjon utenfor framtidige bygninger og veiavtrykk er registrert, innmålt, tilstandsvurdert og søkt implementert i utomhusplanen (Jfr.utomhusplan). Atkomstvei og skoleanleggene fra syd til nord avgrenses på vestsiden av regulert klimavernskog. Skogteigen som befinner seg på skolens eiendom etableres og skjøttes som beskyttende randsone og skogsbryn mot stor-skogen. Vegetasjonen består som gjenvekst av norske naturlige arter der bjørk og Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune mål og rammebetingelser - side 13

14 andre rakletrær sorteres ut av hensyn til allergi. Tilsvarende behandling vil bli fulgt opp for større felt avsatt i utomhusplanen til «Bevaring av skogbunn». N ege on I skolegårder, langs gangveier, samt i grøntsoner på parkeringsplasser etableres enkelttrær, og tre-rekker med underplanting av lave busker. Det benyttes i liten grad mellomsjikt av høye busker av hensyn til sosial kontroll og ønsket om å unngå «gjemmesteder». Unntaksvis kan det forekomme enkeltplantinger av Norske arter i «Botanisk hage». Det skal etableres edelløvtrær uten uheldige egenskaper i forhold til allergier. Arter som er lagt inn i planen: Spisslønn, Prydkirsebær, Eik, Søyleeik. I naturområdene i vest anlegges en dam som overvannsmagasin i fordrøyningssystemet for behandling av overvann. Dammen utformes som et gruntvannsbasseng og det legges til rette for innvandring, samt etablering av naturlig vann- og strandvegetasjon som også kan benyttes i naturfagundervisning. B.3 N o or old Mot nord er det boligområde, mot sør og vest friområde og verneskog, mot øst rådhus og parkeringsanlegg. B.4 O en l ge l n oru e n nger Reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er ferdig behandlet og vedtatt av kommunestyret I tidligere dialogfaser og i skisseprosjektet er det gitt innspill til foreløpig utkast til reguleringsplan, slik at det oppnås mest mulig samsvar mellom utbyggingsprosjekt og regulering. B. Tr kk or old - All busstrafikk begrenses til busslommer på Larkollveien. Ny rundkjøring/avkjørsel i syd på Larkollveien, og eksisterende rundkjøring i krysset med Ryggeveien vil fungere som vendesløyfer for buss- og øvrig trafikk. Det skiltes med forbud mot buss i avkjørselen fra Larkollveien til skole- og rådhus. - Biltrafikk til skole og rådhus med fellesparkeringer skjer via atkomstvei fra ny rundkjøring på Larkollveien. Det er lagt til rette for hente- bringe-sone langs sydsiden av atkomstveien slik at passasjerer (elever) til skolen slipper kryssing av trafikkert vei. Vendesløyfe for personbiler begrenset til liten lastebil er anlagt i kombinasjon med atkomst til felles parkeringsområde og avkjørsel for nyttetransport til skolen. - Gang- sykkelveier føres og anlegges slik at farepunktene reduseres til kun å omfatte kryssing med vare/nyttetransport til skole og rådhus. - Bilparkering for rådhus, bibliotek og skole med flerbrukshall er samlet til fellesanlegg i syd. Det er beregnet 108p-plasser til antatt ca.180 ansatte. Trafikksikkerheten ivaretas optimalt, og unødig fremmedkjøring avverges internt i anleggene. Ved Rådhuset kan det med enkelt grep etablere en ny hovedinngang mot syd ved å åpne fasaden i mellombygget vis à vis dagens hovedinngang fra nord, og får med det hovedatkomst fra både nord- og syd, og ikke lenger noen bakside. - 5stk. p-plasser for bevegelseshemmede (Reg.best: Universell utformet minimum 3%) etableres sentralt og nært til hovedinngangen til rådhuset, skole og bibliotek, i tillegg til 2 plasser ved inngang 2 Flerbrukshall. - Det etableres ladestasjoner for 10 stk. El-biler, samt tilrettelegges for ytterligere 10stk. - Til skole og rådhus tillates felles atkomst for nyttekjøretøy og renovasjonsbiler. Vendesløyfe er tilrettelagt ved vareatkomst/flerbrukshall. Det er tilrettelagt for atkomst med brannbil omkring skolebygget, og åpne transportveier for rednings- og slukkemannskap. - Moped / MC- parkering er tildelt egen plass syd for rådhuset. - Sykkelparkering er lokalisert nært hovedinnganger optimalisert ihht Reg.planbest; 0,2p/elev-ansatt. Utforming av omfang av overdekninger vurderes i detaljprosjektet. side 14 - mål og rammebetingelser Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune

15 - Renovasjonsanlegg er vist som egen avfallsstasjon tilrettelagt for kildesortering. Det foreslås å benytte nedgravde containere (dypoppsamling) for å unngå sjenerende estetikk og lukt. F gur lde or er ng l nedgr d. F gur l re er nedgr d l n ng o e l ern. B. Generel k l e kr Generelt skal kvalitet i materialvalg og tekniske løsninger for den nye skolen tilfredsstille kravene i Teknisk forskrift (TEK 10). De prosjekterende har foreslått materialbruk i bygningens enkelte elementer, disse har vært diskutert hos brukerne, der også alternativ materialbruk er fremlagt. Dersom forslag til løsninger har høyere kvalitet enn de generelle kvalitetskrav skyldes det i hovedsak: - Løsninger gir lavere LCC-kostnader (levetidskostnader) - Arkitektoniske/estetiske/tekniske kvaliteter Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune mål og rammebetingelser - side 15

16 side 16 - bruks- og funksjonskrav Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune

17 C. BR S OG F N S ONS RAV C.1 Anlegge o el e Ny Rygge ungdomsskole består av en ny ungdomsskole for 720 elever, samt en flerbrukshall med håndballstørrelse. Flerbrukshallen skal dekke behovet til kroppsøvingsarealer, samtidig er skole og idrettsdel er bygget sammen på en måte som gjør at begge funksjoner har gjensidig nytte av hverandre. Skolen nyter godt av hallens store gulvflater ved større arrangementer, elevkvelder, skoleavslutninger og lignende. Arrangement i håndballhallen nyte godt av skolens arealer med aula, kantine og tilstøtende arealer. Skolen skal inneholde et folkebibliotek i sambruk med skolebiblioteket. Det er tilrettelagt slik at folkebiblioteket kan være åpent når skolen ellers er stengt. Folkebiblioteket nyttiggjør seg skolens øvrige arealer som amfi i vestibyle for ulike arrangement, kantine, aula. Biblioket går over skolens tre etasjer, og er lett tilgjengelig fra alle plan. Aulaen har fått en sentral plassering i skolen, og skal kunne være et samlingssted for ett trinn i første rekke, dernest også kunne fungere til annen bruk, og tenkt i sammenheng med skolens spesialrom for musikk, Kulturskolen og andre eksterne lag og organisasjoner. C.2 Gener l e og lek l e Et hovedmål med å tenke generalitet og fleksibilitet i bygninger er lønnsomhet over hele byggets levetid. Tilpasningsdyktige bygninger vil normalt også kalles miljøriktige bygninger, siden det kreves mindre ressurser for å tilpasse dem til nye brukerkrav, enn om de ikke var tilrettelagt for endring. For at nye bygg skal bli mer tilpasningsdyktige kreves det fremsynte byggherrer og brukere som er villige til å tenke langsiktig og derved investere i løsninger som kan vare lenge, ikke bare teknisk, men også funksjonelt. Denne filosofien har vært styrende i arbeidet med skisseprosjektet og prinsippene er fulgt opp videre i dette forprosjektet. Det går ut på å oppnå generalitet gjennom å sørge for færrest mulige hindringer i form av bærende konstruksjoner. Foreslått løsning med søyler, store dragerspenn og dekker gjør det mulig å rive og flytte nesten samtlige innervegger med unntak av trapp- og heiskjerner. Det samme prinsippet følges i de tekniske anleggene. De skal organiseres i et ryddig mønster som muliggjør endringer. Tekniske rom og vertikale og horisontale føringsveier skal ha en romslighet som muliggjør utvidelser og utskiftinger. C.3 El e Dette prinsippet handler om at bygninger, planløsninger og tekniske systemer må utformes slik at tilvekst eller underoppdeling kan skje med ønsket frihet, både i ulike retninger og i ulik takt. Tilvekst kan skje ved nye separate bygg, eller gjennom utvidelse horisontalt av eksisterende bygg. Dette forutsetter ubrukte tomtearealer ved siden av bygningen. Bygningen skal kunne utvides med en ekstra flerbrukshall. I tillegg skal det være mulig å utvide undervisningsarealet med inntil 2.000m 2. C.4 Ferd g llel e gr d Innvendig skal lokalene leveres klar for innflytting eller avtalt spesialinnredning. Utvendig skal anlegget leveres ferdig opparbeidet eller klar for avtalt spesialanlegg. Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune bruks- og funksjonskrav - side 17

18 C. L n ng kon e Flerbrukshall Ungdomsskole Hoved adkomst OFFENTLIG ROM Bibliotek Innhold Program Ytre påvirkning Form Resultat Tre hovedfunksjoner inngår i det nye skoleanlegget. Flerbrukshall, Ungdomsskole og Bibliotek. Plassering av hall i nord og bibliotek i sør, nærmest hovedatkomst. Solforhold, verneskog, støy og tomtegrenser gir føringer til konseptet. Bygget dreies slik at fasader og uteområder mot sør og vest får optimale solforhold og knyttes til skogen i sør. Bygget skjermer uteaerealer mot støy. Byggets form harmonerer bedre med tomtas form. side 18 - bruks- og funksjonskrav Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune

19 Tak 3etg 2etg 1etg Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune bruks- og funksjonskrav - side 19

20 C. C. ro ek er ng C..1 Sk e ro ek Fokus i skisseprosjektfase var dimensjonering, overordnet logistikk og forhold mellom funksjoner. C..2 For ro ek Forprosjektet går inn i ulike problemstillinger på alle deler av oppgaven. Myndighetskrav, brukerønsker og ulike løsningsalternativer er belyst gjennom en rekke utredninger og tegninger vedlagt forprosjektrapporten. C..3 Ar e d egn nger Ansvaret for tekniske løsninger ligger på aktørene i den videre prosjektprosess med detaljprosjektering og gjennomføring relatert til de gitte overordnede kvalitets- og funksjonskrav. Det skal utarbeides manual for tegninger og modeller. Arbeidstegninger skal ha målestokk 1:50 generelt, og detaljer skal ha en målestokk som gir den nødvendige informasjon. C..4 Doku en on l n nger u redr nger Prosjekterende og entreprenører har gjennom utredninger og notater vist hvordan de ulike valgene er dokumentert. Det er utarbeidet en utredningsplan i samarbeid med byggherren. Som et minimum er løsningsforslagene beskrevet teknisk, inklusiv investeringskostnader og driftskostnader. LCC analyse følger hver løsning. Denne dokumentasjonen er utarbeidet og sendt løpende til prosjektdeltakerne i god tid slik at alle relevante parter har hatt påvirkningsmulighet i valg av løsninger. Byggherren har gjennom prosjektet krevd dokumentasjon i forkant av viktige milepæler som konstruksjonsgjennomganger og lignende. I detaljprosjektet vil dette videreføres. C.. FDV 2 V er l u redn ngen 2 FDVweb er et webbasert drift- og vedlikeholds-system som dekker alt fra ordinære bygg (skole/ helse/kontorbygg m.fl.) til avanserte produksjons-anlegg. Webbasert brukergrensesnitt medfører tilgjengelighet for både eget personale og service-partnere. Det er lagt stor vekt på et enkelt bruker-grensesnitt, noe som minimaliserer behovet for opplæring samt sikrer at alle rutiner blir fulgt opp i praksis. FDVweb kan enkelt utvides til å dekke alle kommunens bygg i en trinnvis utvidelse For old l nd g e er Prosjektet skal prosjekteres og utføres i henhold til teknisk forskrift TEK-10. Ansvarlig søker (Asplan Viak AS) skal ivareta søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse samt evt. midlertid brukstillatelse og ferdigattest. side 20 - bruks- og funksjonskrav Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune

21 Illu r oner er e e len e o Aul og l o ek Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune bruks- og funksjonskrav - side 21

22 side 22 - sammendrag av prosjekterte løsninger Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune

23 D. SAMMENDRAG AV ROS E TERTE L SNINGER D.1 Felle D.1.1 MS ro ek er ng en 4 HMS i prosjekteringsfasen er gjennomgått i henhold til Byggherreforskriften og nærmere omtalt i utredning U D.1.2 ed gog ke o ed r n 2 V er l u redn ng 2. God undervisning er en krevende kunst, som ikke minst skjer i møtet mellom lærernes ferdigheter og kunnskaper, elevenes motivasjon og stedets egenart. Undervisningsarelaenes utforming interagerer mao med læreres og elevers preferanser. Gode arealer er gode for noen. For å avklare arealene må man derfor begynne med å avklare verdier. I forprosjektet er det f.eks lagt til grunn at elever flest er motiverte, og at elever flest skal behandles likt. På bakgrunn av slike avklaringer kan en så gå videre og gjøre valg som er mer direkte undervisningsrelaterte, som f.eks om en skal samle elever i klassegrupper, hvor mange og hvilken type gruppearealer som trenges etc. I forprosjektet er det alt lagt inn arealstrukturerer som bygger på implisitte valg. Det er viktig i forprosjektet å få avklart at det er backing for disse valgene hos lærere og ledelse, hos andre ansatte og hos elevene. En neste dimensjon i arealplanlegningen er at skolen utrustes med de nødvendige arealer for å skape den faglige tyngde hos elevene som skal gi elevene Norges beste resultater. Gode fagarealer handler dels om innhold og utstyr. Det handler også om utforming som skaper motivasjon og gode relasjoner, og det handler endelig om arealer som åpner for samhandling og helhet. Paradoksalt vil også det å begrense mulighetene for negative handlinger være en del av det å skape god undervisning, en må minisere mulighetenene for elever til å forsvinne, til vandre ukontrollert mellom grupper og en må begrense arealer som er uten voksenkontroll. God undervisning gir reting til alle og har blikk for den enkelte. Rom for tiltak for grupper i og på tvers av klasser og for enkeltelever, er viktige strategier for god undervisning. Det å forme rom for differensierende tiltak, er også avhengig av lærernes syn på undervisning. I forprosjektet er det gjort bestemte føringer for tilpasset opplæring. I tilegg til tre grupperom i tilkytning til hvert undervisningsareale, er det også foreslått fleksible rom utenom klassesammenheng, og en har i tillegg også anbefalt at en sonderer muligheten for å bruke tidligere vaktmesterbolig som base for elever som i større utstrekning trenger tilpasset opplæring. Det er viktig at disse drøftes ved skolen, slik at en får en form på tiltakene for TPO som samsvarer med de verdier og det syn på undervisning som skolens ledelse og lærere er komfortable med. D.2 B gg D.2.1 Se n nger under unn l e Grunn or oldene Dagens terreng ved planlagt skolebygg ligger i dag mellom kote 46,5 i sør og kote 48,6 i nord. Løsmassene i grunnen består av tørrskorleire, sand/silt og matjord i de øverste 1 til 4m. Under topplaget er det påvist leire som defineres delvis som kvikkleire og sprøbruddsmateriale. Leiren er overkonsolidert. Leirlaget har en mektighet mellom 9 og 14 m under planlagt skolebygg. Under leirlaget er det påvist et ca. 20 m tykt morenelag over ca. 10 m leire over berg. Grunnvannstand er påvist på kote +46,1 i piezometer ved bp.13 norøst ved planlagt bygg. Modell or Se n ng eregn nger Setninger er beregnet i finite elemente programmet PLAXIS. I modellen er det lagt inn en jordmodell som viser tørskorpeleire fra terreng til grunnvannsnivå på kote +46,0. Under tørrskorpeleire er det lagt inn m med kvikkeleire, som er overkonsolidert. Under leirelaget er det lagt i morenemaser. Modellen avsluttes 20 under terreng. Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune sammendrag av prosjekterte løsninger løsninger - side 23

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Lyngdalsmodellen. Samspill mot felles mål

Lyngdalsmodellen. Samspill mot felles mål Lyngdalsmodellen Samspill mot felles mål Lyngdal kommune satser på kompetanseutvikling. I 2010 bestemte bystyret å realisere et nytt fremtidsrettet skoleanlegg for ungdomstrinnet. Kommunen besluttet også

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

1. Formålet med kvalitetsprogrammet

1. Formålet med kvalitetsprogrammet 1. Formålet med kvalitetsprogrammet I henhold til vedtatt kommuneplan for 2014-2029 er det krav om kvalitetsprogram i kommuneplanens retningslinjer ( 1.08). Programmet skal redegjøre for prosjektets miljøprofil

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS Moss kommune NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS BYGGEPROGRAM AREAL OG FUNKSJON juli 2015 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1 GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 3 1.1 Byggeprogram... 3 2 MÅL OG VISJONER...

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

Rom for oppvekst 2012

Rom for oppvekst 2012 Fra idé til virkelighet Rom for oppvekst 2012 Lyngdalsmodellen Erfaringer fra «Oppdragsgiver» og Bruker Rune Berntsen Kruse Smith Eiendom AS FORRETNINGSIDÉ Kruse Smith skal være en ledende entreprenør

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP

ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP Trondheim kommune flyfoto 2011 TRONDHEIM - UTFORDRINGER FOR BYVEKST Befolkningsvekst

Detaljer

Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør

Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør Gjennomføringsmodellen Lyngdalsmodellen er en brukerfokusert, samspillsorientert OPS-modell for byggeprosjekter med konkurransepreget dialog

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole

Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgate 9 3126 Tønsberg 33 34 40 00 www.vfk.no Pressemelding 7. juli 2016 Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole Vestfold

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune Utforming av basearealer Utdanningsetaten i Oslo, september 2006 Prosjektansvarlig Alex Seip Som en overordnet intensjon bør det vektlegges løsninger

Detaljer

Nye Søreide barneskole. Mer enn et passivhus! Hvordan har kravene påvirket løsninger og arkitektur?

Nye Søreide barneskole. Mer enn et passivhus! Hvordan har kravene påvirket løsninger og arkitektur? Nye Søreide barneskole. Mer enn et passivhus! Hvordan har kravene påvirket løsninger og arkitektur? Christian Irgens, sivilarkitekt mnal, Fagnasvarlig arkitekt for Søreide skole Gruppeleder_Arkitektavdelingen,

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 8 Kommunesenter Tangenåsen Postadresse : Postboks 123 1451 Nesoddtangen Besøksadresse : Vestveien 51, 1451 Nesoddtangen

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Konkurransegrunnlag Del II Bilag A1 ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Totalentreprise Innhold 1 Orientering om prosjektet... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet 3 1.2 Planlagt utbygging 4 1.3 Byggherres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Vikersundgata Gnr. 91 / Bnr. 15, 321, 322 i Modum kommune

Vikersundgata Gnr. 91 / Bnr. 15, 321, 322 i Modum kommune Vikersundgata 34-34 Gnr. 91 / Bnr. 15, 321, 322 i Modum kommune VEDLEGG F-1 Søknad om tilbygg og ombygging av nærsenter, REDEGJØRELSE Vikersund Nærsenter AS ønsker å utvide og bygge om sine lokaler i Vikersundgata

Detaljer

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE FROSTA SKOLE Skisseprosjekt uteområder JANUAR 2013 FROSTA SKOLE Skisseprosjekt utomhus Eksisterende situasjon Frosta skole har et skoletilbud fra småskole til ungdomstrinnet. Uteoppholds-arealet, slik

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ!

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Til leie Kalnesveien 5 Gnr. 2047, bnr. 186, Oppdragsnr. 212048 Pris: kr. 1650,- pr. m²/år + omk. FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Østfolds hotteste kontorbeliggenhet akkurat nå! Eiendommen ligger helt

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

DETALJREGULERING ODDENSENTERET

DETALJREGULERING ODDENSENTERET APRIL 2015 GRIMSTAD KOMMUNE DETALJREGULERING ODDENSENTERET PLANBESTEMMELSER INNHOLD 1 AVGRENSNING 3 2 AREALFORMÅL OG HENSYNSSONER 3 3 FELLESBESTEMMELSER 4 4 PLANKRAV 5 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5,

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01.

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01. STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01.2015 1 Formål Formålet med detaljreguleringsplanen er oppfølging

Detaljer

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole 02.07.15 I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i oppdrag å

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 01.09.11 Planid 2011004 Websaknr. 11/646 Offentlig ettersyn 01.07.11-15.08.11 Sluttbehandling Mindre endring, revisjon

Detaljer

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist merd reguleringsgrense på plankart datert 24.07.2012. 2 FORMÅL

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Sjekkliste HMS miljø HMS i Forprosjekt Bygg og anlegg Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Versjon: 01 Dato: 19.12.2003 Utarbeidet av: 1 Byggets plassering på tomten ARK/ Alle 1.1 Plassere bygningen naturlig

Detaljer

Nye Søreide barneskole

Nye Søreide barneskole Nye Søreide barneskole TFT-FB_ breeam_ passivhus_ OPS; ny standard eller døgnflue? Hvordan har miljøkravene påvirket løsninger og arkitektur? Christian Irgens, sivilarkitekt mnal, Fagnasvarlig ARK Søreide

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 Vedtatt av Ullensaker kommune den Ordfører Reguleringsplan er datert 24.02.2015,

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker.

Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker. HOLMEN SVØMMEHALL Saken: Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker. Vedtaket ble på alternativ 1 som er 8 baners svømmebasseng,

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Mulighetsstudie 23.05.2014

Mulighetsstudie 23.05.2014 D e a n u g i e l d a Basseng T a n a k o m m u n e Tana bru Mulighetsstudie 23.05.2014 Basseng Tana bru Mulighetsstudie 23.05.14/Innholdsfortegnelse - Beskrivelse - Basseng 12.5 m: Situasjonsplan, Planer,

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 1 REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Hovdinntunet Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64 Oppdal kommune Planbestemmelser datert : 04/11/2008 Dato for siste rev. av bestemmelsene

Detaljer

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Notat 2015 Norconsult v/ Julie Norsted og Harald Høgh www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no www.norconsultskole.no Foto forside: Søreide skole

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

BYGGEPROGRAM (K0) FOR NY UNGDOMSSKOLE I BOGAFJELL

BYGGEPROGRAM (K0) FOR NY UNGDOMSSKOLE I BOGAFJELL Arkivsak-dok. 43-15 Saksbehandler: Rolf Åsbø Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15. april 2015 BYGGEPROGRAM (K0) FOR NY UNGDOMSSKOLE I BOGAFJELL Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG.

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. INFORMASJONSMØTE Styret i Søndre Åsen borettslag inviterer til informasjonsmøte angående rehabilitering av balkonger og fasader i borettslaget. Det er utarbeidet et forprosjekt

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar Godkjent mal; dato: 18.6.2012 4 krosshaug - yt-rib Stavanger eiendom

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret Barnehagen sett fra sydvest Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret 24 MUR+BETONG 4 2009 Sluseparken barnehage Nome, Telemark LPO arkitekter as Tekst: Jan Knoop, LPO Foto: Terje Skåre Adresse:

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 Tryggheim Forus Skisse for uteområdet Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 INNHOLD 1. GENERELT 2. HOVEDGREP I PLANEN 3. AMFI MED TILHØRENDE ELEMENTER 4. BALLEK 5. TARZANLØYPE/JUNGEL 6. ANDRE ELEMENTER

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Skolen planlegges for 210 elever og 18 lærere. Det er laget et eget romprogram på bakgrunn av de funksjoner skolen skal inneholde. Skolen deles opp

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

24.09.2010. Universell utforming. Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat. Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak.

24.09.2010. Universell utforming. Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat. Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak. Universell utforming Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak.no Universell utforming- publikumsbygg - et prosjekteringsverktøy Systematisering

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

I område BB er byggegrense og formålsgrense sammenfallende. Bebyggelsen i 1. etg med fasade mot o_kai1 skal være tilbaketrukket minst 2 m.

I område BB er byggegrense og formålsgrense sammenfallende. Bebyggelsen i 1. etg med fasade mot o_kai1 skal være tilbaketrukket minst 2 m. 3.2 Bebyggelsens plassering på tomta Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet og i samsvar med utomhusplan, jfr pkt 3.1. Der byggegrense mot Havnevegen ikke fremgår av plankartet,

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ Dato:... 11.11.14 Dato for siste revisjon:... * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I medhold av plan-

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT (REV.) Notat. fra prosjektmøte 22. juni 2005

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT (REV.) Notat. fra prosjektmøte 22. juni 2005 ETABLERNG NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT (REV.) Notat fra prosjektmøte 22. juni 2005 Møtested: PLs kontor, Johan Grønvighs gt 10 Dato - tid: 22.6.2005 kl. 14.00 15.00 Til stede: Ulf A. Holsbø, prosjektleder

Detaljer

8-4. Uteoppholdsareal

8-4. Uteoppholdsareal 8-4. Uteoppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.11.2015 8-4. Uteoppholdsareal (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer