Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert."

Transkript

1 Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig

2 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING 24 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE 26 Årsrapporten er trykket på miljøvennlig papir. DESIGN OG PRODUKSJON: Luto TRYKK: Nor-Trykk FOTOS: Narvik Energinett / Luto / Harald Harnang, infoto.no

3 ÅrsberetnIng 2010 narvik energinett as virksomhetens art Historikk og eierskap Narvik Energinett AS ble stiftet 16. februar 2001 som et heleid datterselskap av Narvik Energi AS. Selskapet distribuerer energi til kunder i Narvik kommune. Narvik Energi AS, nå Nordkraft AS overdro i avtale av sin nett- og televirksomhet til Narvik Energinett AS. Selskapet har vært operativt siden Selskapets formål er drift og forvaltning av energi- og telenett, samt hva hermed står i forbindelse. Narvik Energinett AS eies av Nordkraft AS (51 %) og Hålogaland Kraft AS (49 %). Hovedkontoret ligger i Narvik kommune. Året 2010 industriell virksomhet Narvik Energinett AS hadde i sitt konsesjonsområde (Narvik kommune) ved årsskiftet målepunkter mot sluttbrukerkunder, og driver både regional- og distribusjonsnett. Totalt eier og drifter selskapet km høyspent- og lavspent linjer, jord- og sjøkabler med installert trafoytelse på kva fordelt på 406 nettransformatorer pr Energien fordeles gjennom seks sekundærstasjoner med en samlet ytelse på 107 MVA. Totalt energiforbruk i 2010 var 425 GWh (401,3), med et maksuttak på 83,6 MW (79,7), målt for hele Narvik Energinett AS forsyningsområde. Dette gir en økning i energiforbruket på 23,7 GWh (5,9 %) i forhold til Økningen skyldes i all hovedsak økt industriell og handelsaktivitet i Narvik Energinett AS eier gatelysnettet i Narvik og driver dette på vegne av Narvik kommune, Statens Vegvesen og noen private. Det er inngått rammeavtale med Narvik kommune for investering, drift og vedlikehold i gatelysnettet. Kommunens dårlige økonomi gjorde at driften ble redusert ytterligere i Aktivitetsnivået er tilpasset økonomien slik at virksomheten gir tilfredsstillende avkastning. Gatelysnettet består av totalt ca punkter. Selskapet driver også et fibernett i Narvik sentrum. Nettet ble utvidet i 2010 og nytt av året var at også private kunder ble tilknyttet. Det er for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. Fokusområder i 2010 Narvik Energinett har de senere årene arbeidet med tiltak som kan forbedre totaleffektiviteten i forhold til NVE's inntektsrammemodell. Disse fokusområdene har fortsatt høy prioritet. Det har vist seg å være vanskelig å oppnå høyere effektivitet med de tiltak som har vært gjennomført så langt. I følge NVE er det ting som tyder på at selskap med relativt stor andel kabelnett kommer dårlig ut av modellen. NVE signaliserer at de vil analysere dette nærmere i Det arbeides fremdeles systematisk med tap og KILE-kostnader (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi). KILE-kostnadene i 2010 ble på 2,3 mnok. Det er også i år gjort investeringer for å redusere disse kostnadene. Selskapets KILEkostnader er på bransjegjennomsnittet beregnet i øre/ kwh levert energi. Nettapet økte fra 30,0 GWh til 31,5 GWh, men ettersom forbruket er økt tilsvarer dette en prosentvis reduksjon av nettapet fra 7,47 % til 7,41 %. Tapet er for høyt og det arbeides kontinuerlig for å redusere dette. Bransjegjennomsnittet ligger ca. 2 % lavere. Aktiviteten i selskapet bærer preg av at det er betydelig vekst innenfor industri og handel i Narvik kommune. Denne veksten krever utbygging av nett og NarVik energinett as årsrapport 2010

4 økt kapasitet. Flere områder nærmer seg maks kapasitet og kan innen noen få år utløse investeringer på regionalnettsnivå. For regionen er dette positivt og det gir oss interessante utfordringer for framtiden. Det ble gjennomført utskifting av 1200 underkjente målere. Dette prosjektet ble kjørt som et eget prosjekt og som en forberedelse til AMS (Avanserte måle- og styringssystem) hvor det forventes å foreligge en forskrift innen sommeren Prosjektet har vært vellykket. Virak og Lappvikelva Kraftverk ble knyttet til selskapets nett i 2009, og 2010 ble første året Virak Kraftverk hadde langvarig produksjon i nettet. Linjen ble testet ut og det ble åpnet for produksjon opp til 4000 kva i linjen. Lappvikelva Kraftverk forventes å komme i full produksjon i løpet av våren I 2010 fikk Småkraft AS konsesjon for et aggregat på 5490 kva i Skarelva Kraftverk i Skjomen. Linjen fra Skarelva må bygges og den eksisterende linjen fra Sør-Skjomen og ut må oppgraderes. Av de 12 konsesjonssøkte småkraftprosjektene i Narvik Energinett AS sitt konsesjonsområde, har nå 4 fått konsesjon og 3 har fått avslag. Selskapet har i mange år bygget ut et fibernett. Dette nettet har i hovedsak vært leid ut til bedrifter og vært benyttet til å levere internettsignaler. I år har selskapet som et prøveprosjekt bygget ut et område på Framnes der det leveres fjernsyn, nedlastbar video og internett til private i samarbeid med Signal Bredbånd. Fortsatt drift I samsvar med Regnskapsloven 3-3a, bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2011 og selskapets langsiktige prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Narvik Energinett AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Finansiell risiko markedsrisiko Virksomheten er regulert av myndighetene som beregner inntektene (inntektsrammen) på bakgrunn av historisk kost og effektivitet/kostnadsnorm. Markeds - risikoen for selskapet er hovedsakelig i fremtidige endringer av reguleringsmodellen fra NVE s side. kredittrisiko Selskapets kunder er sluttbrukerkunder for distribusjon av strøm. Kredittrisikoen vurderes som lav. LikViditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten som akseptabel. Det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditets - risikoen i særlig grad. Forfalltidspunktet for kundefordringer opprettholdes. resultat, investeringer, Finansiering og likviditet Selskapets driftsinntekter var på 119,5 mnok i 2010 (101,0) og årsoverskuddet 14,5 mnok (11,9). Ved utgangen av året var totalkapitalen på 284,2 mnok (265,7). Egenkapitalen var 132,2 mnok (129,6) og egenkapitalandelen pr var på 46,5 %, mot 48,8 % pr Årets investeringer i varige driftsmidler var 19,6 mnok (15,8). Det ble ikke foretatt låneopptak i Det betales ikke avdrag på langsiktig gjeld. EBITDA for 2010 var 36,6 mnok (32,8), og selskapets arbeidskapital pr var positiv med 5,5 mnok (10,3). Selskapet inngår i konsernkontosystemet til Nordkraft, og har tilgang til konsernets trekkrettigheter. arbeidsmiljø og Personale Narvik Energinett AS hadde ved årsskiftet 37 ansatte fordelt på 37 årsverk, herav to lærlinger. Ved begynnelsen av året var det 38 ansatte fordelt på 37,4 årsverk, herav to lærlinger. sykefravær Totalt sykefravær var i 2010 på 5,6 %, herav 1,4 % langtidssykemeldte. Dette er en økning fra 2009 da sykefraværet var henholdsvis 4,7 % og 1,5 %. Hms Det oppsto en alvorlig arbeidsulykke og to mindre uhell i Narvik Energinett AS i Det er ingen registrerte NarVik energinett as årsrapport 2010

5 tilfeller av yrkessykdom i selskapet. Selskapet har i år fått bekreftet viktigheten av god førstehjelps - beredskap og førstehjelpskyndige ansatte. I avvikssystemet, en HMS-læringsportal, har 39 meldinger vært behandlet i Selskapet har bedriftshelsetjeneste for alle ansatte. Narvik Energinett AS inngår i felles arbeidsmiljøutvalg (AMU) sammen med Nordkraft Produksjon AS. Målsetninger er å gjøre AMU til en samlende enhet i konsernet. HMS som strategi er fremhevet, og null-visjon er en av flere satsinger i strategien for å bli en helsefremmende arbeidsplass. HMS-arbeidet har vært organisert og planlagt overordnet for Nordkraft Produksjon AS og Narvik Energinett AS felles, samt i egne planer for HMSaktiviteter i hvert selskap. BLANT HMS-AKTIVITETER I NARVIK ENERGINETT AS 2010: Beredskapsøvelse med tema Brann i Frydenlund sekundærstasjon Terror, trussel, sabotasje beredskap, håndtering Kjemikalieoppdatering verksted Risikovurdering og prosedyreutvikling på verkstedet Deltakelse på intern ergonomidag Undersøkelse av alvorlig ulykke Narvik Energinett AS har i 2010 hatt 1 verneombud og hovedverneombud felles med Nordkraft Produksjon AS. Vara for hovedverneombud har vært ansatt i Narvik Energinett AS. inkluderende arbeidsliv Selskapet har et helhetlig og godt forankret personal - arbeid og fokuserer på å prioriterer arbeidet med HMS samt å fremme et godt og sikkert arbeidsmiljø. Det er god dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver når arbeidstakere får helseplager, og arbeidet med livsfaseorientert arbeidsliv prioriteres. likestilling Gjennomsnittsalderen blant de ansatte er ca. 46,3 år. Sammensetningen mellom kjønnene er preget av tidligere års utdanningsmønster. Av 37 ansatte ved årsskiftet var det 7 kvinner og 30 menn. Både det tradisjonelle utdanningsmønsteret og den lave nyrekrutteringen de senere år, gjør at den prosentvise andelen av kvinner i bedriften ikke er økende. Selskapets alders- og kjønnssammensetning føyer seg inn i mønsteret vi ser i bransjen for øvrig. Ser man på lønnsutviklingen vil denne avspeile en relativ likelønn ved bedriften. Kvinner og menn på samme stillingsnivå vil ha tilnærmelsesvis lik lønn. Våre stillingsutlysninger oppfordrer kvinner til å søke, men søkermassen spesielt innenfor tekniske stillinger består i stor grad av menn. Det har det siste året vært utlyst fire stillinger i bedriften innenfor merkantile stillinger, disse ble besatt av to kvinner og to menn. Bedriften vil gjennom Energi Norge og gjennom arrangement i samarbeid med lokale skoler, forsøke å bidra til informasjon som får kvinner til å velge de yrker vi etterspør. Selskapet har en svært liten andel deltidsansatte. I kortere perioder har bedriften stillet seg positiv til reduksjon av stilling, gjerne knyttet til omsorg for barn m.v. Andre stillinger er redusert av individuelle årsaker. Narvik Energinett AS har en klart definert og nedskrevet likestillingspolicy som inngår i selskapets personalpolitiske retningslinjer. Innenfor vår forretningsdrift er det like forhold for kvinner og menn ved arbeidsplassen. Våre lokaler og installasjoner er bygget med tanke på at begge kjønn skal kunne arbeide og trives her. Ved utgangen av året bestod styret av åtte mannlige medlemmer. Selskapets ledergruppe bestod av en kvinne og tre menn. tiltak For Å Hindre diskriminering mv. Bedriften arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. ytre miljø I vår virksomhet legges det vekt på å ferdes skånsomt i naturen, samt å benytte miljøvennlige stoffer og håndtere spesialavfall korrekt. Stolpeimpregnering, SF6-gass og trafoolje er produkter som kan påvirke miljøet. Det er innført gode rutiner for NarVik energinett as årsrapport 2010

6 håndtering av slike produkter og forurensnings faren anses å være svært liten. Selskapet bruker i svært liten grad produkter som er direkte miljøfarlige mot omgivelsene. Selskapet har ikke hatt uhell med miljømessige konsekvenser, og har ikke vært involvert i kontroversielle saker knyttet til det ytre miljø i Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende resultatdisponering i Narvik Energinett AS: Avsatt til utbytte... kr Overført til annen egenkapital... kr Sum årsresultat... kr Fremtidig utvikling Styret arbeider kontinuerlig for å skape en fremtids - rettet bedrift som skal være attraktiv for eiere, kunder og medarbeidere i bedriften. Som et datterselskap av Nordkraft AS, inngår selskapet i konsernets strategiske satsning. I kombinasjon med den andre eieren Hålogaland Kraft AS, har bedriften to industrielle eiere som har stor interesse av å videre - utvikle selskapet. Selskapet har imidlertid fått en friere stilling i forhold til konsernet Nordkraft og styret besluttet å bygge opp egne resurser innenfor områdene økonomi, HMS, personal og IT. Det er ansatt fire nye medarbeidere som tiltrer i løpet av 2011 og som vil levere de tjenestene en til nå har kjøpt fra Nordkraft Produksjon. Selskapet har hatt og vil ha fremtidig fokus på inntektsrammesystemet gjennom selskapets interesseorganisasjoner Energi Norge og Defo (Distriktenes energiforening). Gjennom disse organer vil det arbeides aktivt med å sette fokus på fremtidige utfordringer og viktigheten av gode rammebetingelser for netteiere. Varslet inntektsramme for 2011 vil medføre lavere omsetning i Riktig vedlikehold og utbygging av nett-infrastruktur er en forutsetning for utvikling av Norge. I 2010 har dette kommet tydelig frem i samfunnsdebatten. De fleste nettanlegg har en alderssammensetning som vil kreve økt vedlikehold og større reinvesteringer i årene fremover. Dette gjelder også vårt nett. Selskapet er også avhengig av at de planer Statnett har for forsterking av sentralnettet i regionen blir gjennomført. Det pågår planlegging av nye industriprosjekter og større bygg i Narvik som kan medføre store investeringer allerede i Hovedfokus i 2011 blir å bygge opp økonomi og administrative funksjoner i eget selskap. Prosjekter som har fokus på smartere nettdrift vil videreføres. De ansatte er Narvik Energinett AS sin viktigste ressurs og bedriften erkjenner at kompetanseutvikling er en viktig forutsetning for å lykkes. Bedriften har et godt samarbeid med videregående skoler og Høgskolen i Narvik (HIN) som skal utvikles videre. Narvik, 7. mars 2011 Sigve Stokland Svein Kåre Heide Are Hugo Marthinussen Lars Arild Aas Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Jean-O o Karlsen Eilif Amundsen Klaus Hvassing Yngve Flygel Torgersen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Per Harald O estad Administrerende direktør NarVik energinett as årsrapport 2010

7 hovedtall økonomiske nøkkeltall For narvik energinett as Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat før skatt Resultat etter skatt BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Forpliktelser / langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA Likviditetsgrad 1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 Totalavkastning 1,6 % 4,2 % 5,7 % 7,8 % 8,6 % Egenkapitalandel 46,8 % 48,4 % 47,2 % 48,8 % 46,5 % Arbeidskapital SENTRALE RAMMEBETINGELSER Justert tillatt nettinntekt (inntektsramme) Tapspris i inntektsrammen (kr/mwh) 411,44 256,75 412,03 330,87 507,21 NVE-rente for normalavkastning 3,20 % 7,83 % 7,44 % 6,19 % 5,62 % ANDRE FORHOLD Investeringer Antall ansatte pr Tariffutvikling husholdning v/ kwh 22,0 20,0 20,9 21,6 22,6 Avsatt til utbytte EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt. Egenkapitalandel: Egenkapital x 100 Totalkapital Totalavkastning: (Driftsresultat + Finansinntekter) x 100 Gjennomsnittlig totalkapital Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld NarVik energinett as årsrapport 2010

8 kundeinformasjon om NettVirksomHeteN i NarVik kommune: spesifikasjon målere Forbruk 10 i gwh målere Forbruk 09 i gwh Husholdninger , ,4 LKAB 1 41,9 1 29,1 Store næringskunder , ,7 Små næringskunder , ,1 Kjelkraft 32 13, ,2 Tap i eget nett 31,5 30,0 Sum , ,3 ForBruksutVikLiNg For elektrisk kraft i NarVik kommune: år Forbruk i mwh endring % ,90 % ,29 % ,34 % ,26 % ,62 % ,13 % ,51 % ,78 % ,48 % ,99 % ,95 % ,48 % ,39 % ,31 % ,30 % ,54 % ,48 % ,47 % ,52 % ,36 % ,94 % ,67 % ,48 % ,68 % ,02 % NarVik energinett as årsrapport 2010

9 resultatregnskap narvik energinett as Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salg av overføringstjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Aktivering egne investeringsarbeider Kostnader overliggende nett Kraftkjøp Lønns- og andre personalkostnader 3, Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad 7, 11, Eiendomsskatt Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer NarVik energinett as årsrapport 2010

10 balanse narvik energinett as Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Rettigheter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter 7, Regionalnett 7, 8, Distribusjonsnett 7, 8, Gate-/veibelysning 7, 8, Øvrige nettanlegg 7, Driftslager Maskiner, inventar o.a. utstyr 7, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 11, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler NarVik energinett as årsrapport 2010

11 balanse narvik energinett as Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital á , Overkursfond 14, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Utbytte Annen kortsiktig gjeld 2, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelser Narvik, 7. mars 2011 Sigve Stokland Svein Kåre Heide Are Hugo Marthinussen Lars Arild Aas Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Jean-O o Karlsen Eilif Amundsen Klaus Hvassing Yngve Flygel Torgersen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Per Harald O estad Administrerende direktør NarVik energinett as årsrapport

12 kontantstrømoppstilling narvik energinett as Tall i NOK LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN: Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre tidsavgrensninger = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER: - Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgspris) = Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING: - Nedbetaling av gjeld Endring i kassekreditt - - = Netto likvidtetsendring fra finansieringen - - Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Betalbare skatter = Tilført fra årets virksomhet NarVik energinett as årsrapport 2010

13 noter til regnskapet note 1 REGNSKAPSPRINSIPPER note 2 MONOPOLVIRKSOMHETEN note 3 LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER note 4 PENSJONSKOSTNADER note 5 SPESIFIKASJON AV FINANSPOSTER note 6 SKATT note 7 VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER note 8 INVESTERINGER OG SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER SISTE 5 ÅR note 9 NETTOVERSIKT note 10 AKSJER note 11 FORDRINGER, TAP PÅ KRAV note 12 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER note 13 BETALINGSMIDLER note 14 AKSJEKAPITAL, AKSJONÆRINFORMASJON note 15 EGENKAPITAL note 16 EKSTERNE LÅN note 17 ANNEN KORTSIKTIG GJELD note 18 SKATTETREKK OG ANDRE TREKK note 19 KONSERNTRANSAKSJONER/-MELLOMVÆRENDE

14 noter til regnskapet 1 regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntekts - føres deretter i takt med levering av ytelsene. konsolideringsprinsipper Narvik Energinett AS inngår i konsernet Nordkraft. Konsern regnskapet omfatter morselskapet Nordkraft AS og datter selskapene Nordkraft Produksjon AS (100 %), Enerconsult AS (100 %), Naturgass Nord AS (100 %), Fjellkraft AS (100 %) med datterselskaper og Narvik Energinett AS (51 %). Alle konsernselskapene har hovedkontor og forretnings adresse i Narvik, med unntak av Fjellkraft AS som har hovedkontor i Oslo. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk, forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende. salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. LeasiNg Selskapet har operasjonelle leasingavtaler vedrørende biler. Det foreligger ingen avtale om rett til å overta driftsmidlene ved utgangen av leieperioden. Forskuddsleie aktiveres og kostnadsføres over leieperioden. Det vises for øvrig til note 7. skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. klassifisering og VurderiNg av BaLaNseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 1 NarVik energinett as årsrapport 2010

15 noter til regnskapet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. inntektsrammen. Utbetalinger vedrørende individuelle KILEavtaler samt lange avbrudd, føres som driftskostnad under monopolvirksomheten. Andres erstatningsansvar for påførte KILE-kostnader inntektsføres under øvrig virksomhet. ForskNiNg og utvikling Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over antatt levetid. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom det har en levetid på over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Anleggsbidrag reduserer driftsmiddelets anskaffelseskost. Det er benyttet avskrivningssatser ifølge anbefalinger fra Energi Norge, samt selskapets egne beregninger i forhold til resterende levetid. Aktiverte egne arbeider er vurdert til full tilvirkningskost. Balanseførte lånerenter beregnes på bakgrunn av gjennomsnittlig rentesats for eksterne lån. kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra Folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. FordriNger Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke eventuelle tap. kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i henhold til den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Det vises forøvrig til note 13. mer-/ mindreinntekt i ForBiNdeLse med overføringstariffer Mer-/mindreinntekt genereres av differansen mellom fakturert nettleie og justert inntektsramme gitt av NVE til selskapets nettvirksomhet. Justering av inntektsrammen kan skyldes prisendringer i nettap, kostnader i overliggende nett og forbruksendringer. Etter retningslinjer fra NVE skal mer-/mindreinntekt tas hensyn til i tariffberegningen to år etter at inntekten oppstår. Saldo skal oppføres som gjeld eller krav på nettkundene. Mer-/mindreinntekt skal innarbeides i regnskapet og vises over resultatregnskapet. Renter av gjennomsnittlig mer- /mindreinntekt i regnskapsåret skal beregnes og bokføres. Saldo renter av mer-/mindreinntekt skal vises som gjeld/fordring i balansen. KILE-kostnader skal fra og med 2007 gå til fradrag på NarVik energinett as årsrapport

16 noter til regnskapet 2 monopolvirksomheten Tall i NOK 132 kv Narvik RESULTAT Bokførte inntekter inkl. tilbakeført mindreinntekt 2) Driftskostnader Driftsresultat nettvirksomhet 1) MER-/MINDREINNTEKT Tillatt inntekt (Inntektsramme) Beregnet KILE-kostnad * Kostnader overliggende nett Eiendomsskatt Innkreving avgift til Enova Tilbakeført mer- / mindreinntekt inkl. renter Justert tillatt inntekt Bokført inntekt fra produksjon og eksterne kunder Beregnet ordinær mer- (-) / mindreinntekt (+) Inngående saldo : Mer- / mindreinntekt inkl. renter pr Årets tilbakeføring mer- / mindreinntekt inkl. renter Årets renter på mer- (-) / mindreinntekt (+) Årets mer- (-) / mindreinntekt (+) Akkumulert mer- / mindreinntekt pr inkl. renter BALANSE/AVKASNINGSGRUNNLAG Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning 5,8 % 11,2 % 10,9 % 7,2 % NVE-rente inkl. risiko påslag 5,62 % 6,19 % * KILE = Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi 132 kv-linje gjelder hovedfordelingslinje mellom Kjøpsvik og Ballangen, ervervet fra Nordkraft Produksjon AS med virkning fra Linjen tarifferes særskilt. Øvrig regional- og distribusjonsnett er oppgitt i kolonnen "Narvik". 1) Driftsresultat i denne note gjelder kun monopolvirksomheten. Avskrivninger knyttet til immaterielle eiendeler utgjorde 131 Tnok i 2010 og vedrører ikke monopolvirksomheten. 2) Bokført inntekt knyttet til nettvirksomheten utgjorde Tnok, inkl inntektsført korreksjon tidligere år på 715 Tnok. Andre inntekter innenfor monopolvirksomheten er bokført med 915 Tnok, klassisfisert som annen driftsinntekt. Monopolinntekter vedr 2010 utgjorde således Tnok. 1 NarVik energinett as årsrapport 2010

17 noter til regnskapet LØNNs- og personalkostnader Tall i NOK LØNNSKOSTNADER Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Andre ytelser/styrehonorar mv Sum ANSATTE / ÅRSVERK Antall ansatte pr Herav lærlinger 2 2 Antall årsverk pr , YTELSER TIL ADM. DIREKTØR Lønn Annen godtgjørelse * Sum STYREHONORARER GODTGJØRELSE TIL REVISOR Revisjonshonorar Konsulenthonorar/-bistand Sum * Annen godtgjørelse til administrerende direktør består av fordel ved fri bil, fri telefon/bredbånd og forsikringsordninger. Administrerende direktør har ingen pensjonsavtale utover den kollektive pensjonsordningen. Andre honorarer til revisor gjelder i hovedsak bistand i forbindelse med ligningspapirer, NVE-rapportering og andre revisorbekreftelser. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske, har han krav på å få utbetalt lønn uten tilleggsytelser i ett år som tillegg til lønn i oppsigelsestiden som gjensidig er 6 mnd. Vederlagets verdi pr var 0,87 mnok. Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter. Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Selskapet har rentefri personallånsordning innenfor skattedirektorates forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen 1 år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år og renteberegning i henhold til normalrente for lån i arbeidsforhold. Personallån utgjorde til sammen kr ved årsskiftet, herav personallån til administrende direktør med kr NarVik energinett as årsrapport

18 noter til regnskapet pensjonskostnader Selskapets pensjonsforpliktelser er aktuarmessig beregnet og sikret i kollektivforsikring i Vital Forsikring ASA. Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om tjenestepensjon, og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Ordningen tilfredsstiller kravene til Lov om offentlig tjenestepensjon (OTP). Som en tilpasning til pensjonsreformen er det i 2010 vedtatt endringer i offentlige tjenestepensjonsordninger. Den viktigste endringen som får effekt for regnskapet, er at pensjonsregulering i fremtiden ikke lenger skal være lik grunnbeløpet (G), men G minus 0,75 %. Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utgitt en uttalelse om hvordan dette skal hensyntas i regnskapene til foretak med offentlige tjenestepensjonsordninger. NRS konkluderer med at dette er en planendring, ettersom man endrer betingelsene i pensjonsordningen. Dette innebærer at effekten på beregnet forpliktelse må beregnes og effekten resultatføres over opptjeningsperioden for endringen. Her vil endringen tre i kraft uten opptjening, det vil si at den gjelder for alle reguleringer av pensjoner under utbetaling fremover. Regnskapsmessig skal derfor effekten resultatføres i Siden dette er en planendring som reduserer ytelsene innebærer dette en inntektsføring av tidligere avsatt forpliktelse. Tall i NOK Økonomiske og aktuarmessige forutsentninger Diskonteringsrente 4,60 % 5,40 % Forventet avkastning 5,40 % 5,70 % Årlig forventet lønnsvekst 3,75 % 4,00 % Regulering av Folketrygdens grunnbeløp 3,75 % 4,00 % Regulering av løpende pensjon 3,00 % 4,00 % Arbeidsgiveravgift - sats 5,10 % 5,10 % Forventet årlig avgang før pensjonsalder: Før 40 år 2,0 % 2,0 % Etter 40 år 0,0 % 0,0 % Demografiske faktorer: Standard Norsk Tabellverk K2005 K2005 Tall i NOK SIKRET PENSJONSORDNING De aktuarmessige beregningene er estimert pr Netto pensjonskostnader Nåverdien av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Resultatført aktuarielt tap Resultatført planendringseffekt Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad, inklusive arb.g.avgift Netto pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelse, sikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendring Pensjonsmidler til markedsverdi Netto pensjonsmidler, sikret ordning Arbeidsgiveravgift Under/(over)finansiert pensjonsmidler Pensjonsmidlene er verdsatt til virkelig verdi, og kan kun benyttes til dekning av forsikrede pensjonsrettigheter. Tall i NOK ENDRING AV PENSJONSMIDLENE Under/(over)finansiert pensjonsmidler IB Total pensjonskostnad Totalt tilskudd fra foretaket, inkl.arb.g.avgift Under/(over)finansiert pensjonsmidler UB NarVik energinett as årsrapport 2010

19 noter til regnskapet spesifikasjon av FiNaNsposter Tall i NOK FINANSINNTEKTER Renteinntekter Annen finansinntekt Sum finansinntekter FINANSKOSTNADER Rentekostnader Rentekostnader rentebærende gjeld Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finansposter skatt Tall i NOK ÅRETS SKATTEKOSTNAD FORDELER SEG PÅ Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad BEREGNING AV ÅRETS SKATTEGRUNNLAG Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag OVERSIKT OVER MIDLERTIDIGE FORSKJELLER Driftsmidler Fordringer og lignende Netto pensjonsmidler Regnskapsmessig uopptjent inntekt 1) Sum % utsatt skatt (+) / skattefordel (-) ) Selskapet har ved inntektsfastsettelsen hvert år lagt til grunn at skattemessig periodisering av mer-/mindreinntekt har fulgt regnskapsmessig periodisering, dvs. ingen midlertidig forskjell mellom regnskap og skatt. Prinsippet har vært i samsvar med den behandling Lignings-ABC har skissert, jfr. punkt 9.3 i ABC for 2008/2009. I Lignings-ABC 2009/10 skisseres en endring i periodiseringen slik at det nå legges opp til at det er de utfakturerte inntekter (og ikke inntektsrammen) som skal legges til grunn. Selskapet har således valgt å innarbeide saldo merinntekt inkl. renter pr som midlertidig forskjell med NOK ved ligningen for Endringen var ikke hensyntatt i regnskapet, og utsatt skatt i regnskapet pr er derfor korrigert ved årsregnskapet for Innarbeidelsen får ikke resultatvirkning da dette er en forskyving mellom betalbar skatt og endring utsatt skatt. Betalbar skatt økte med NOK ift offisielt regnskap Totalkapitalen for sammenlignbare tall 2009 er endret ift offisielt regnskap ettersom utsatt skatt (fra NOK ) ble reklassifisert til utsatt skattefordel (til NOK ). NarVik energinett as årsrapport

20 noter til regnskapet Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Tall i NOK regional- distribusjons- gate-/vei- Øvrige maskiner, goodwill tele- tomt andre sum nett nett belysning nettanlegg inv. o.a. rettighet rettigheter Ansk.kost pr Tilgang i året Avgang i året Ansk.kost pr Avskrivninger pr Årets avskrivninger Avskr. på avgang Av-/nedskrivninger pr Bokført verdi pr Avskrivningssats 2,86-4,0 % 2,86-4,0 % 5 % 6,7 % 6,7-20 % 20 % 5 % Ingen 33,3 % - Selskapet hadde ved årsskiftet leaset syv biler, en scooter samt en Alstor terrengbil. Leien kostnadsføres løpende over leasingperioden. Det foreligger ingen avtale om rett til å overta driftsmidlene ved utgangen av leieperioden. Leasingleien var i 2010 kr eks. mva. Ved etableringen av selskapet i 2001 ble ervervet telerettighet verdsatt til 2,61 mnok. Rettigheten avskrives regnskapsmessig lineært f.o.m over 20 år. Verdi av telerettigheten er kr pr Driftslager bestod av kurante reservedeler og materiell til nettanleggene, og var klassifisert som anleggsmiddel. Bokført verdi av driftslageret pr var kr hvilket representerer en økning på kr fra investeringer og salg av Varige driftsmidler siste 5 år Tall i NOK sum invest. salg invest. salg invest. salg invest. salg invest. salg invest. salg Regionalnett Distribusjonsnett Gate-/veibelysning Øvrige nettanlegg Maskiner, inventar, utstyr Tomter Sum NettoVersikt enhet Sekundærstasjoner stk. 6 6 Hovedtrafoer stk Ytelse hovedtrafoer MVA Nettstasjoner stk Nettransformatorer stk Installert trafoytelse kva Luftlinjer HS regionalnett (132 kv) km 28,3 28,3 Luftlinjer HS regionalnett (33 kv) km 6,3 6,3 Jordkabel HS regionalnett (33 kv) km 15,8 15,8 Luftlinjer HS distribusjonsnett (5/11/22 kv) km 188,9 190,9 Jordkabel HS distribusjonsnett (11/22 kv) km 134,1 135,7 Sjøkabler HS Regionalnett (33 kv) km 8,5 8,5 Sjøkabler HS Distribusjonsnett (11/22 kv) km 4,2 4,2 Luftlinjer LS Distribusjonsnett (230/400/1000 V) km 239,4 239,8 Jordkabel LS Distribusjonsnett (230/400/1000 V) km 439,4 430,2 Luftlinjer og jordkabel LS gatelysnett (stipulert) km NarVik energinett as årsrapport 2010

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

HELT NØDVENDIG T R O P P A R S R Å

HELT NØDVENDIG T R O P P A R S R Å ÅRSRAPPORT HELT NØDVENDIG 3 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2012 NARVIK ENERGINETT AS 8 9 10 13 15 30 HOVEDTALL RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING VIRKSOMHETENS ART HISTORIKK

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Helt nødvendig. Årsrapport

Helt nødvendig. Årsrapport Helt nødvendig Årsrapport 2009 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 REGNSKAPSPRINSIPPER 13 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 23 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Helt nødvendig. Narvik energinett as. Årsrapport

Helt nødvendig. Narvik energinett as. Årsrapport Helt nødvendig Narvik energinett as Årsrapport 2008 2008 innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 REGNSKAPSPRINSIPPER 13 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer