Sakskart til møtei Hovedutvalg for samferdsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møtei Hovedutvalg for samferdsel30.01.2013"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møtei Hovedutvalg for samferdsel Møtested Hynor Lillestrøms anleggi Akershus EnergiPark Rolf Olsensvei 50, 2007Kjeller Møtedato Tid 14:00 (seprogram på s.2)

2

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/13 Årsbudsjett2013og ØP :finansieringog fordelingav 300mill kr. i økt investeringsrammetil fylkesveger 2/13 Årsbudsjett2013og økonomiplan : Oppfølgingav verbalforslag 3/13 Belønningsordningen2013for bedrekollektivtransportog mindrebilbruk 4/13 Romerikevest- Driftskontrakt 5/13 Vedtakav regionalplanstrategi /13 Høring- Diverseendringeri lov av21.juni 2002nr 45 om yrkestransportmed motorvognog fartøy( yrkestransportlova) 7/13 KommunalTrafikksikkerhetskonferanse2014 8/13 Klassifiseringav vegnetti tilknytning til GardermoenNæringsparkII B og C 9/13 Kolsåsbanen:åpningav Haslumog Avløs stasjoner Notater somble delt ut i møtet og som følger protokollen Kolsåsbanen status InterregIV C -prosjektcatch-mr Sluttkonferansei Romanovember2012

4 Saker til behandling

5 Saker til behandling

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 20/13 Fylkesting /13 Fylkesutvalg /13 Hovedutvalgfor samferdsel Tilleggsbevilgning til investering i gang- og sykkelveger Innstilling: I forbindelsemedfylkestingetsbehandlingavårsbudsjett2013ogøp , vedtok fylkestingetøktinvesteringsrammetil fylkesveierpå300mill. kr. Midlenefordelestil følgende tiltak i denkommende4 års-perioden: 1. 12,5mill. kr årlig i perioden til mindreutbedringer, forsterkningsprogrammet. 2. 8,0 mill. kr årlig i perioden til ordningen"aksjon skoleveg", trafikksikkerhetstiltak mill. kr fordelestil følgendegang- ogsykkelvegtiltaki 2013: 6,0mill. kr til delfinansieringav prosjektetåsgreina:austdalsvegen Damvegeni Nannestadkommune.Dettefrigjør 6 mill. kr til andretiltak i ,0mill. kr til Løkensentrum(MiljøgateLøken)i Aurskog-Høland(kartref.nr. 46i GSV-rapporten- byggingav fortauogfartshump).byggeplaner utarbeidet.samtidig gjennomføringmedgsv fv. 115Hjellebøl-Løkengir samordningsgevinst. Sluttfinansieringi ,5mill. kr til byggeplanleggingav strekningerprioritert i inneværende handlingsprogramperiodemedsiktepåforsertutbygging.dettegjelderstrekningene Bråtesletta-Ask i Gjerdrumkommune,MarieLillesethsvei Røykengrensei Asker kommune,trolldaleni Frognkommune,Kolåsveieni Sonkommune,Kråkstadveien: Ski-Ås i Ski kommune,bråteveien:nordensveg- Rv.22 i Skedsmokommune. 2,5mill. kr settesavudisponertil oppstartnye tiltak ev.ytterligere byggeplanlegging mill. kr årlig i perioden settessomudisponert,og vil følgesoppved behandlingenav strategifor gåingog sykling og behandling av rapporten"tryggingav skoleveger"våren2013. Forslagom prioriteringav prosjektergjøresi Samferdselsplanens handlingsprogramfor 2014,2015og 2016.

7 5. Låneopptaketøkesmed38 mill. kr. i 2013,til totalt 408mill. kr. Øvrig finansieringframgårav tabellennedenfor: Mill kr Sum Fina nsieri ng: Mva-kompensasjon (egenkapital) 8,50 16,50 16,50 16,50 58,00 Lån 38,00 68,00 68,00 68,00 242,00 Sum fina nsiering: 46,50 84,50 84,50 84,50 300,00 6. Somfølgeav økt låneopptak,økesrente- og avdragsutgifterpådriftsbudsjettetmed: Sum Økte utg ifter på drif tsbuds jette t: Økte renteutgifter 0,4 1,9 3,6 5,2 11,1 Økte avdragsutgifter 1,4 3,6 5,9 8,1 19 Sum økte utgifter 1,8 5,5 9,5 13,3 30,1 De årligeøkterente- og avdragsutgiftenefinansieresmedbruk av disposisjonsfond,men dettevurderesi forbindelsemeddenkommenderulleringenav økonomiplanenfor perioden Sammendrag Fylkestingetvedtoki sak113/12årsbudsjett2013og ØP åøkeinvesteringsrammen til fylkesveieri fireårsperiodenmed300mill. kr. Av detteskulle250mill. kr disponerestil en forsertutbyggingav gang- og sykkelvegerfor å tryggeskoleveier(i hovedsakpåromerike), i tillegg til 50mill. kr til å reduserevedlikeholdsetterslepet påfylkesvegene. Fylkesrådmannenleggertil grunnat denvedtatteinvesteringsrammener inkludert merverdiavgifti henholdtil bortfall av merverdiavgiftsfritaketfor vegfra 1. januar2013. Fylkesrådmannenforeslårenkonkretfordelingpåtiltak i 2013avmidlenetil gang- og sykkelveger,samtårligebevilgningeri de3 påfølgendeår.økt bevilgningtil vedlikeholdsetterslepfordeleslikt påde4 årenei økonomiplanperioden. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Fylkestingetvedtoki sak113/12årsbudsjett2013og Øp bl.a.: «Detgjennomføreset ytterligerelåneopptaki perioden,oppadbegrensetil 300millioner kroner,hvorav250millioner kronerskalgå til enforsertutbyggingav gang- og sykkelveierfor å tryggeskoleveier,i hovedsakpå Romerike,og 50 millioner skalbrukestil å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene,post«mindreutbedringer,forsterkningsprogrammet.» Fylkestingetber fylkesrådmannenomå kommetilbakemedet forslagtil periodiseringav økt investeringsrammetil førstefylkestingmøtei Denne sakener enoppfølgingavfylkestingetsbudsjettvedtak. I sakener detkun lagt vekt påå vurderemulighetenefor å forsereutbyggingav gang- og sykkelvegeri 2013.Detteer førstog fremstgjort vedå vurdereprosjektersomer omtalti samferdselsplanen, menligger medbevilgningeretter2013.detteer prioritert nåfor å øke

8 mulighetenefor enoppstarti 2013.Samtidiger størstedelenav bevilgningeneforeslåttbrukt senereetterenhelhetliggjennomgangavgangog sykkelveier,deer daforeslåttsatt av som udisponerterammertil gangog sykkelveger.det foreslåsat prioriteringenav enkeltprosjekter skjeri forbindelsemedrullering av samferdselsplanens handlingsprogramhøsten2013. Det er viktig å haklart for segnoenavgjørendeforutsetninger vedplanleggingav nye gang- og sykkelveger.genereltsetter det lite sannsynlig at uregulertestrekningerer klaretil byggingi 2015/2016,slik deter omtaltnærmerei planleggingsprosessen for Samferdselsplanen for 2013 til 2016.Størreprosjektermånormaltfinansieresoverto år."normal" omsetningperprosjekt ligger påom lag kr 20mill ionerperår. Kostnadsanslagene somligger i rapporten"tryggingav skoleveger"er groveanslag,basertpåenberegnetløpemeterpris.detmåtashøydefor at prosjektkostnadenevil bli høyereogsåpå grunnav korrigeringknyttet til pris- og lønnsvekst. Det visesellerstil at kostnadsanslagpåreguleringsplanharenusikkerhetpå± 10-25%. I tidlige planfaser(tidlig utredning/forprosjekt)er detnormaltenusikkerhetpå± 40%. Kostnadenei rapporten"tryggingav skoleveger"måogsåkorrigeresfor bortfall av merverdiavgiftsfritaket fra Nedenforgjøresdetredefor enkelttiltakene,somer omtalti innstillingen. Fv. 527Åsgreina:Austdalsvegen Damvegeni Nannestadkommune.Strekningener skoleveg til Kringler-Slattumskoleog 0,6 km lang.foreløpigkostnadsoverslager påkr 14,7mill. kr, medenusikkerhetpå±25% og hardermedenenkostnadsrammepå kr 18,8millioner. Kommune/utbyggerskaldekke50%, og harsattavmidler til dette, slik at anleggsstartkanskjei 2013.Detforeslås6,4mill. kr sattavi 2014somAkershusfylkeskommunesandel, i tilleggtil bevilgningenpåkr 1 million i 2012til byggeplanlegging.reguleringsplaner blitt vedtatt Arbeidetmedbyggeplanpågårog vil ferdigstillesvåren2013.det tassikte på anleggsstarthøsten2013.deler kr 6 millioner av Akershusfylkeskommunes finansieringsandel foreslåsutbetalti 2013.Prosjektetsluttfinansieresi Fv. 115Løkensentrum: Fortsettelseav Hjellebøl Løkeni Aurskog-Hølandkommune. Prosjektetomfatter350metermiljøgatemedfortaupåbeggesider.Det foreslåsen oppstartsbevilgningi 2013på5 mill. kr. Prosjektetmåfullfinansieresi 2014.Det er hensiktsmessigå samordnedetteprosjektetmedgang- og sykkelveghjellebøl Løken. Strandenskole Kåterudveieni Enebakkkommune. Prosjektetsomer påmarginallistenfor 2013til 2016børvurderesfinansiert medmidler fra Akershusfylkeskommune.Dersomdetforeliggergodkjentbyggeplanog revidert kostnadsanslagfor gang- og sykkelveglangsfv. 120Strandenskole Kåterudveieni vår, vil det leggesfram enforskotteringssakfor detteprosjektet,derkommunenog fylkeskommunen eventueltdelerpåkostnadene. Ordningen"Aksjonskoleveg" er tilskuddtil trafikksikkerhetstiltaksomgjennomføresav kommunene.det var søknadsfristfor tilskuddi 2013i desember2012. Forslagtil størrelsepå styrkingener vurdert nåi januarut fra ennærmeregjennomgangav søknadenefor Fv. 167Løvhaugen Guiveieni Askerkommune. Gang- og sykkelvegstrekningenharenlengdepå600m.gjennomføringenav detteprosjekteter et leddi åetableresammenhengende gang- og sykkelveg langshelerøykenveien.i dager det sammenhengende gang/sykkelveglangsrøykenveienfra Askersentrumfrem til denne parsellen.denanslåtte kostnadenpåbyggeplaner 39,6mill. kr, medenusikkerhetpå± 10 prosent.kostnadsrammenfor prosjekteter 43,6mill. kr. Prosjektetfikk bevilgetmidler i 2011 og 2012,mener noeforsinketpå grunnav innløsningav hus.det er behovfor sluttbevilgningi

9 2013og 2014påtotalt kr 9 mill. kr. Prosjektetble lyst ut til entreprenørhøsten2012. Anleggsarbeidetstartesoppi 2013og forventesavslutteti Fv. 167Marie Li llesethsvei Røykengrensei Askerkommune. I Samferdselsplanens handlingsprogramfor 2012til 2015er detforeslåttå bevilgemidler til utarbeidelseav byggeplanfor prosjekteti 2013.Dagenssituasjoninnebærerdårlig fremkommelighetfor gåendeog syklende.sistedelavstrekningenharikke gang- og sykkelveg. Tiltaket innebæreretableringav en1,1km langgang- og sykkelvegatskilt fra vegtraseen. Reguleringsplanenvar påhøringsommeren2011og ble godkjenti Askerkommunehøsten 2012.Foreløpigkostnadsoverslagfor prosjekteter kr 72mill kr, medenusikkerhetpå± 40%. Det er foreslåttenoppstartsbevilgningtil prosjekteti 2014påkr 22 mill. kr. Det børbevilges3 mill. kr til byggeplani 2013.Det måvurderesnærmereom deter mulig å starteoppprosjektet vedårsskiftet2013/2014. Nedenforgjøresdetredefor prosjekter,somer aktuellefor byggeplanleggingi 2013eller 2014: Strandenskole Kåterudveieni Enebakkkommune Byggeplankommertil å kunnelagesi 2013.Det vil leggesfrem enforskotteringssakvåren 2013,derdetbørvurderesom kommunenog fylkeskommuneneventueltdelerpåkostnadene. Fv. 380Bråteveien:Nordensveg Rv.22i Skedsmokommune Anslagetfor reguleringsplanenligger på35 mill. kr ±10%.Byggeplankommertil å kunnelages i 2013,slik at prosjektetkanstartesopphøsten2014,eventuelti Fv. 120Gjerdrumveien:Bråtesletta Ask i Gjerdrumkommune. Byggeplankommertil åkunnelagesi 2013,slik atoppstarteni bestefall kanskjeomkring årsskiftet2013/2014. Kråkstadveien: Ski Ås i Skikommune Prosjektet,somer påmarginallistenfor 2013til 2016bør vurderesfinansiertmedmidler fra Akershusfylkeskommune. Dersombyggeplanutarbeidesrask,kanprosjektet startei 2013, eventuelti kommunalregi. Fv. 156Røerveien:Torget Fjordvangeni Nesoddenkommune. Det er aktueltmedbyggeplanhøsten2013/våren2014. Det er lite sannsynlig at prosjektetkan startesoppi 2013,mendeter aktuelti 2014,eventuelti Fv. 2 Kolåsveien:Soni Vestbykommune. Det er aktueltmedbyggeplanhøsten2013/våren2014. Det er lite sannsynlig at prosjektetkan startesoppi 2013,mendeter aktuelti 2014,eventuelti Finansiering av økt investeringsramme Fylkestingetsvedtakom 300mill kr i økt investeringsrammetil fylkesvegerfor perioden innebæreret økt låneopptakfor Akershusfylkeskommunepå242mill kr, i tillegg til bruk av egenkapital(inntekterfra mva-kompensasjonknyttettil investeringene)påtotalt58 mill kr. Tabellennedenforviserperiodiseringenav investeringsprosjekter,medtilhørendefinansiering av investeringsbudsjettet.

10 Mill kr Sum Forde lin g av økt investeri ngsramme i ØP: Mindre utbedringer, forsterkning 12,50 12,50 12,50 12,50 50,00 Gang- og sykkelveiprosjekter i ,00 26,00 Trafikksikkerhetstiltak 8,00 8,00 8,00 8,00 32,00 Gang- og sykkelveiprosjekter i ,00 64,00 64,00 192,00 Sum økt investeringsramme vedtatt i ØP 46,50 84,50 84,50 84,50 300,00 Fina nsiering: Mva-kompensasjon (egenkapital) 8,50 16,50 16,50 16,50 58,00 Lån 38,00 68,00 68,00 68,00 242,00 Sum fina nsieri ng: 46,50 84,50 84,50 84,50 300,00 Somfølgeavøkt låneopptak,økesfylkeskommunensrente- og avdragsutgifterpå driftsbudsjettet.tabellennedenforviserdeøkteutgiftenepådriftsbudsjettetsomfølgeav økte investeringsrammer for fylkesveier.totalt økesrenterog avdragmed30,1mill. kr i 4- års perioden,herav1,8 mill. kr i Sum Økte utgi fte r på dri ftsbudsjette t: Økte renteutgifter 0,4 1,9 3,6 5,2 11,1 Økte avdragsutgifter 1,4 3,6 5,9 8,1 19 Sum økte utgifter 1,8 5,5 9,5 13,3 30,1 Fina nsiering av økte drif tsutgi fte r: Bruk av di sposisjonsfond 1,8 5,5 9,5 13,3 30,1 Fylkesrådmannenforeslåratdeårligeøkterente- og avdragsutgifteneforeløpigfinansieresmed bruk av disposisjonsfond,menat dettevurderesi forbindelsemeddenkommenderulleringenav økonomiplanenfor perioden Problemstillinger og alternativer Det er begrensetmulighettil å starteoppnye gang- og sykkelvegprosjektertil byggingi Dessutenmåvedtatteplanerreguleringsplangrunnlaget i mangetilfeller kvalitetssikres, avhengigav plankvalitetog nårplanenble vedtatt, og detmåutarbeidesbyggeplan.det er per nåbegrensetbyggherrekapasitet i Statensvegvesen,mendetjobbesaktivt medå rekruttereinn nye byggelederepånyåret 2013.Det leggesfrem forslagtil prosjektersomalleredeer prioritert i handlingsprogrammet,mensomkanfremskyndesog tiltak somalleredestårpåmarginallisten. Dettegjøresfor å visemulighetenefor detiltak somkanprioriteresalleredei 2013og somer vurdertmedengodkost/nytteverdi tidligere.forslagetil bevilgningeri 2013betyr at nye prosjekterkanprioriteresi Fylkesrådmannenharikke tatt stilling til enhelhetligvurderingavalle detiltak somble kartlagt i rapportenom «tryggereskolevei». Dettevil gjøresi løpetavvåren2013i arbeidetmeden fellesstrategifor gåendeogsyklende.det er ogsåmulig å redusereekstrabevilgningenefor 2013og avventeenslik helhetligvurderingfør manprioritererenkeltprosjekter. Fylkesrådmannensanbefalinger Fylkesrådmannenanbefalerat deleravbevilgningenebenyttesi 2013 for å sikreenrask igangsettingav prosjekter.prosjektersomer foreslåttprioritert i Samferdselsplanens handlingsprogramfor 2014til 2016bør gjennomføresfør prosjekterfra marginallista/nye

11 prosjektertasinn. Disseanseså hastørstbehovog haretrelativt nytt plangrunnlag.ordningen Aksjon skolevegstyrkesmedtilskuddfra Akershusfylkeskommunetil lokaletiltak som gjennomføresav kommunene.våren2013vil detleggesfram ensakmedprinsipperfor prioritering.reellprioriteringav prosjekter sisti Samferdselsplanens handlingsprogramperioden børskjevedbehandlingav Samferdselsplanen, ikke i egnesaker.når detgjelderrealiserbarhet, børprosjektermednylig vedtattereguleringsplanerprioriteresfør prosjekterregistrertmedstort behovi rapporten"tryggingav skoleveger",utarbeideti Detteer særskiltaktueltnår reguleringsplangrunnlaget er gammeltog deter behovfor enmeromfattendekvalitetssikringav prosjektetsomvil ta tid. Dersomprioriterteprosjekterikke lar seggjennomførei 2013,kan midler høsten2013vurderesomprioriterttil kommunalerefusjoner.dettevil reduserebindinger og gi størrehandlingsromi åreneframover.det måjobbesvideremedprioriteringav prosjekter. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådman Saksbehandler:ClaudioD'Eugenio

12 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 7/13 Fylkesting /13 Fylkesutvalg /13 Hovedutvalgfor utdanningog kompetanse /13 Hovedutvalgfor kultur, frivillighet og folkehelse 9/13 Hovedutvalgfor plan,næringog miljø /13 Hovedutvalgfor samferdsel Årsbudsjett 2013og økonomiplan : Oppfølging av verbalforslag Innstilling Fylkestingetar sakentil orientering. Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Fylkesrådmannensinnstilling: Fylkestingettar sakentil orientering. Utvalgetsbehandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmigvedtatt. Innspill fra hovedutvalgetfor utdanning og kompetanse: Fylkestingetar sakentil orientering.

13 Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Fylkesrådmannensinnstilling: Fylkestingettar sakentil orientering. Utvalgetsbehandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmigvedtatt. Hovedutvalgetsinnspill: Fylkestingetar sakentil orientering. Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan,næring og miljø Fylkesrådmannensinnstilling Fylkestingettar sakentil orientering. Utvalgetsbehandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmigvedtatt. Hovedutvalgetsinnspill: Hovedutvalgfor plan,næringogmiljø tar sakentil orientering. Saksutredning I samsvarmedinnarbeidetpraksisleggerfylkesrådmannenmeddettefram forslagtil hvordan verbalforslagvedtattav fylkestingetvedbudsjettbehandlingen i desember2012skalfølgesopp. Følgendetabellviserverbalvedtakenemedforslagtil oppfølging: Forkortelser: FT Fylkesting, FU Fylkesutvalg, UTD Hovedutvalgfor utdanningog kompetanse, ST Hovedutvalgfor samferdselog transport KFF - Hovedutvalgfor kultur, frivillighet og folkehelse, PNM Hovedutvalgfor plan,næringog miljø ADM Administrasjonsutvalget, YON Yrkesopplæringsnemnda

14 VERBALVEDTAK UTDANNING OG KOMPETANSE Det besom enutredningav mulighetentil åstarteforsøk medbruk av alternative pedagogiskemetoderi videregåendeopplæring. Det besom enekstern gjennomgangog sammenligning av driftskostnadeneved Akershusfylkeskommunes videregåendeskolerog private videregåendeskoler. Fylkestingettar initiativ overfor Kunnskapsdepartementet slik at Yrkes-EM 2018kanavholdesi Akershus.Dettevil skapepositiv oppmerksomhetpå yrkesfagog karrieremuligheter,samtidigsom detvil væregodmarkedsføring av fylket. KOMMENTARER OPPFØLGING Det fremmesensakfor HU der detredegjøresfor behovfor alternativepedagogiskemetoder og forsøksmuligheteretter opplæringsloven. Utarbeidekravspesifikasjonfor prosjektet. Velgeeksternkonsulentog framleggerapport. Beskrivelseav arrangement (erfaringfra Belgiaog Portugal) i samarbeidmedworld Skills Norge. Kostnadsanslag Brev til KD (Det gjøresoppmerksompåat Osloalleredeharsøkt) POL. BEH. UTVALG DATO UTD FU UTD FT UTD FT UTD YON Voksenopplæringfangeropp eleversomavenrekkeulike grunnerfaller ut av ordinære opplæringsløp.somendel av et bredtskoletilbudi Akershusskal voksenopplæringen videreutvikles.det leggesfram sakom sombelyserstatus, strategierog satsninger framover. Fylkesrådmannenbessepå hvordanvi i størregradkanfå synliggjort mulighetene naturbruksutdanningengir. Det er blantannetviktig å sepå næringasbehovog sammenhengentil viderehøyere utdanningpåuniversitetetfor miljø- og biovitenskap.med landbruksmeldingasmål om økt norskmatproduksjoni takt med befolkningsveksten,vil vi i framtidentrengeflere i grønne næringermedpraktisk kompetanseog forståelse. I forbindelsemedsakom nye rutinerfor inntakav søkeretil voksenopplæringvil delerav sakenbelyses. Dettegjelder søkereunder25 år (utenrett) somvil tilbys restplasseri voksenopplæringen. Til høstenleggesdetfrem ensak påbakgrunnav åretsinntakog endringi strukturenog arbeidsfordelingenhvor detses påstatusog veienvidere. Arbeideter alleredeigangsatt. Fagskoletilbudfor plantekultur og driftsledelseble godkjenti desember2012. Markedsføring er igangsatt.under«agromessa»2012var alle aktører innengrønnutdanningpåplass. Samarbeideter etablertog blir videreutviklet. Det jobbesvideremeddette, og detfremmesensakfor hovedutvalgene UTD YON UTD UTD PNM (evt )

15 VERBALVEDTAK KOMMENTARER OPPFØLGING POL. BEH. UTVALG DATO Det besom en voksenopplæringsmelding for de frivillige organisasjonenesom beskriverstatusog utfordringer. Sidendetteangårfrivillige FT organisasjonerog fordelingav KFF voksenopplæringsmidler til disse, er detnaturligat ansvaretligger påkultur, frivillighet og folkehelse TANNHELSE Det besom at i løpetav perioden behandlesentannhelsemelding somredegjørfor statusog utfordringer. SAMFERDSEL I forbindelsemedbehandlingen av styringssignalenei 2013, redegjøresdetfor hvilke mulighetermanharfor åøke fremkommelighetenfor buss. Det er behovfor å avklareønsket form og omfangpåarbeidetmed enslik melding.det vil også væreavgjørendei forhold nårdet er realistiskå kunnefremmeen saktil politisk behandling. HOD harvarsletat denreviderte tannhelselovenkommerpå høringi løpetav vårenog fra tannhelsetjenestens ståstedvil det væreavgjørendefor beskrivelse av utfordringenehvalovforslaget innebærer. Det vil væremulig å leggefrem enny tannhelsemeldingfor perioden høsten2013 underforutsetningav at HOD senderut høringensomvarsleti løpetav våren. Adm. avklarerrasktmedsvv og Ruterfor å vurdereom vi kanha et grunnlagfor å leggefrem til styringssignalenei juni FT KFF FT ST For å få raskereframdrift med utbyggingav gang- og sykkelveierer detviktig at arbeidetmedsamordningog framdrift medkommunenesikres PLAN, NÆRING OG MILJØ Dettetasoppi møtermed kommunenei jan/feb.konkrete forslagtasinn i Samferdselsplanen for FT FU ST Det besom ensaksombelyser hvordanfylkeskommunenkan innføreenøk-tiltak i eksisterende bygningsmassesamtbenytte passivhus- og plusshus-standard eller tilsvarendei nye bygg. Ansvarfor tiltak ligger hosafk Eiendom,somalleredehar gjennomførtomfattendeenøktiltak i egenbygningsmasse gjennomrammeavtalemed ENOVA og prosjektfinansiertav miljøfondet. FT PNM Detbesomensaksombelyser Hensynettil livssykluskostnader, FT 17.06

16 VERBALVEDTAK hvordanfylkeskommunen ivaretarlov om offentlige anskaffelser 6 om at fylkeskommunalemyndigheteri planleggingenav denenkelte anskaffelseskalta hensyn til livssykluskostander,universell utformingog miljømessige konsekvenserav anskaffelsen. Nyetableringenav Grønt fagsenterhvamer en videreutviklingav etableringen av avdelingenhvamagro utvikling. Det er derforviktig medgodkontaktmellomgrønt fagsenterhvamog Hvamvgs, blantannetgjennom kontorfellesskapmed næringsaktørene i fagsentre. KULTUR, FRIVILLIGHET OG FOLKEHELSE Akershusfylkeskommunetar kontaktmed Kulturdepartementet for åfå se om deter mulig å anerkjenne Regionaltkompetansesenter for dansvedbærumkulturhussom et av defremtidigesentrefor dansmedlandsdelsfunksjoni Norge. KirkensSOSdriver et viktig arbeidfor å forhindreselvmord. En eventuelletableringav KirkensSOSi fylket, vil væreet godtbidragi folkehelsearbeidet. Ved eneventuellsøknadom økonomiskstøttetil et slikt prosjekt,leggessakenfrem for politisk behandling. KOMMENTARER POL. BEH. OPPFØLGING UTVALG universellutformingog FU miljømessigekonsekvenserblir PNM ivaretatti deanskaffelserhvor deter naturligat detstillesslike krav. Dettevil bli nærmerebelyst i saktil fylkestingeti juni Det foreliggerkontorfellesskapi dag,mengrøntfagsenterer i ferd medå fl ytte ut og ønsker at medarbeiderei HvamAgro utvikling flytter med. Mulighetenefor at dettekan realiseresmåundersøkes nærmere.hvamvgs/hvamagro utvikling og Grøntfagsenterhar et godtsamarbeidgjennomflere prosjekterbla. medakershus Bondelag.Hvamvgsleier lærekrefterbådei ordinær fagplanog til voksenopplæring. Følgesoppadministrativt. Til orienteringdeltokvi pået høringsmøtei anledningarbeidet medny nasjonaldansestrategi i Kulturdepartementeti august sammenmedbærumkulturhus. Vi harsendtbrevtil kulturdepartementet vedrønsketutvikling av Regionaltkompetansesenter for dansi Bærum,medanmodning om endialogom saken. Avventersøknadog leggerså sakenfrem for politisk behandling. Ingen følgesopp av adm. Ikke relevant foreløpig KFF DATO Jan/febr Avhengig av når søknaden kommer Realiseringenav Nesarenaer en positiv tilvekst til Oppgavener gitt til fylkesordføreren. FT FU

17 VERBALVEDTAK folkehelsearbeidet. KOMMENTARER OPPFØLGING POL. BEH. UTVALG DATO (Senest) Fylkesordførerbesom å jobbe videremedsakensammenmed deberørteparter (kommuner/hvamil) meddet formål at detfremmesensak overforft i løpetav 1. halvår Oslo09. januar2013 Tron Bamrud Fylkesrådmann Saksbehandler:Knut Thiblin

18 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 20/13 Fylkesutvalg /13 Hovedutvalgfor samferdsel Belønningsordningen2013for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk Innstilling 1. Akershusfylkeskommunestøtterensøknadfra Oslokommuneom belønningsmidlerfor perioden slik somdener utformeti vedlegg1. 2. Eventuellejusteringerog ytterligedetaljeringerav søknadendelegeresfylkesrådmannen. Sammendrag Med bakgrunni St.meld.nr.26 ( )Bedrekollektivtransportog St.prp.nr.1( ) er detetablertenstatligbelønningsordningfor kollektivtransporti størrebyområder.ordningen trådtei kraft f.o.m.budsjettåret2004og finansieresoversamferdselsdepartementets budsjett. I statsbudsjettet for 2013ble detbevilget673,1mill. kr til fordelinginnenforordningen.detteer enøkningpå64 % fra 2012.Oslokommunesøkerpåvegneav detsomer definertsomosloområdetbeståendeav Oslokommuneog Akershusfylkeskommune. Departementethargitt den føring at søknadenskalutarbeidesi samrådmedakershusfylkeskommune.oslokommuneble i 2011og 2012ikke invitert til å søkeom midler. Oslokommuneer spesieltoppfordretav Samferdselsdepartementet om å søkei Ruterhari samrådmedoslokommuneog fylkesrådmannenutarbeidetet forslagtil ensøknad for 2013,sevedlegg1. Akershusfylkeskommunegir i dennesakinnspill til ensøknadfor Oslo-området. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Det visestil sak26/10vdr. søknadfor 2010behandleti fylkesutvalgetden11.februar2010 (vedlegg2) og notatvedrørendetildelingsprosessfor 2011til hovedutvalgfor samferdselog miljø den8. februar2011(vedlegg3).

19 Belønningsordningen Belønningsordningenfor bedrekollektivtransportog mindrebilbruk i byområdeneskal stimuleretil bedrefremkommelighet, miljø og helsei storbyområdene,vedå dempeveksteni behovetfor biltransportog økeantalletkollektivreiserpåbekostningav reisermedprivatbil. Ordningener eninsentivordningfor å stimulerestorbyområdenetil å føreenareal- og transportpolitikkfor mindrebilbruk og et bedrebymiljø, herunderøkt konkurransekraftfor kollektivtransporten.samferdselsdepartementet inngårflerårigeavtaler,primært4-årigeavtaler, medbyområderog betalerårligetilskuddpågrunnlagav rapporteringavresultateråretfør knyttet til konkretmåloppnåelsenedfelt i avtalene. Ordningener begrensetil deni byområdenei Fremtidensbyer; Oslo,Bergen,Trondheim, Kristiansand,Nord-Jæren,Buskerudbyen,Tromsø,NedreGlommaregionenog Grenland. Samferdselsdepartementet harfireårigeavtalermedbergen,buskerudbyen,kristiansandog Trondheim.AvtalenmedKristiansandog Trondheimløperut i 2012,og deter bundetopp268 mill. kr for utbetalingi 2013til deto gjenværendeavtalene. I 2010ble Oslo-områdettildelt 80 mill. kr fra ordningenog i ,1mill. kr. Søknadsfristener løpende.oslokommuneharavklartmedsamferdselsdepartementet at en søknadskalsendesi løpetav januar2013.oslokommunevil avventefylkeskommunens behandlingfør søknadensendes. I behandlingenav Klimameldingen,jf. Meld. S. 21 ( )/Innst.390S( ),ble det vedtattfølgendeom belønningsordningeni detsomomtalessomklimaforliket: Belønningsordningenfor kollektivtrafikkskalprioritere dokumenterteresultater.det vil si enpåvistveksti andelenkollektivtransportpå bekostningav personbiltrafikken. Belønningsordningerskalvidereprioritere byområdersomanvendervegprising, differensiertebompengesatser eller andretrafikkregulerendetiltak for tildeling av statligemidler.vegprisingeret lokalt virkemiddel.det vil derfor ikkeinnføresveiprising utenlokal tilslutning.det er enforutsetningfor tildeling av slikemidler at detiverksettes tiltak, eller nylig har blitt iverksatttiltak somvirker begrensendepåpersonbiltrafikken. Det er enlokal beslutninghvilketiltak somiverksettes. Samferdselsdepartementet ønskerå starteforhandlingermedoslo-området.det er 405,1mill. kr disponibelt til utbetalingi Søknadenvil væreet grunnlagfor envideredialogmedsamferdselsdepartement et om en fireåringavtalefor perioden Rutersforslagtil søknad Søknadensfokuser oppnådderesultateri Oslo-området,samthvilke tiltak somkan karakteriseresom«restriktivefor privatbilisme». Det fremhevesøktetaksteri Oslopakke3, samt etekstrabomsnitti vest.videretil enrekketiltak somharprioritert kollektivtransporten fremfor biltrafikk. Osloog Akershusharoppnåddenformidabel veksti kollektivtrafikken,og andelenav Oslos befolkningsmotorisertereiserer nåom lag 46 %, klart bedreenni andrenorskebyområder. Tilsvarendeer andelen20 % for Akershus.Kollektivtrafikkensandelerharøkt til trossfor en befolkningsøkningpåoppmot 10 %. Biltrafikken er 10 % lavereenni 2007dersomentar utgangspunktantallinnbyggere.

20 Ruterforeslårat detsøkesknyttet til enrekketiltaksområder, gruppertnedenfor: Tiltakspakke 1: Økt konkurransekraftgjennomstyrking avtilbudet, Tiltakspakke 2: Bedrepålitelighet,økt reisehastighetog bedretilretteleggingved oppgradertinfrastruktur, Tiltakspakke 3: Flerekundergjennomletteretilgjengelighet,bedreinformasjonog øktesalgs- og markedsaktiviteter. En nærmerebeskrivelseav dissetiltakspakkenefinnesi vedlegg1, side Totalt søkesdet om 1 800mill. kr for hele fireårsperioden,fordelt på300mill. kr i 2013,og500mill. kr årlig for Problemstillinger og alternativer I forbindelsemedbehandlingenav klimaforliket, jf. sitatovenfor,ble detvedtattat midler til belønningsordningenskalprioriteres til debyområdenesomhardokumenterteresultater,en veksti andelenkollektivtransportav all motoriserttrafikk og sominnførerrestriktivetiltak. De sisteårenesoppnådderesultaterinnenforsamferdseli Osloog Akershuser et godt utgangspunktfor ensøknadom belønningsmidlerfor fireårsperioden i perioden 2007til 2010harbiltrafikken i Oslogåttnedmedom lag 10 % og i Akershusmedom lag 4 %. Samferdselsområdets hovedmålsetningom at kollektivtrafikkenskalta detvesentligsteav veksteni motoriserttrafikk er dermedoppnådd.detteerresultatersomerdokumentert. Belønningsordningener evaluertav Samferdselsdepartementet (jf. vedlegg1). Evalueringen visteatoslohargjennomførtdenmestrestriktivebilpolitikken blantallebyenesomer invitert til å søke.dettegjelderspesieltfor parkeringsdekningi sentrumog kostandenefor å kjørebil gjennombomringen.av byeneoslo,bergenog TrondheimharOslodenklart lavesteveksteni personbiltrafikken.dettetil trossfor enbetydelig befolkningsvekst. FylkestingetogOslobystyret harvedtattenøkningi bompengesatsene fra 1. januar2013,somi praksisinnebærerengjennomsnittligprisøkningpå6 kr perpasseringfor desomharenavtale medbompengeselskapet. Videreer detvedtattnyeparkeringsrestriksjoner,trafikkregulerende tiltak og økt tilretteleggingfor kollektivtrafikkeni Oslo. Osloog Akershushargodeog dokumenterteresultaterog deter innført restriktivetiltak for biltrafikken. Rutersforslagtil ensøknadinneholdertiltakspakkersomunderbygger målsetningenevedbelønningsordningen. Av tiltak i Akershuser deti søknadsforslaget foreslåttfølgende: Tiltakspakke 1: Styrk ing av tilbudet 1 B: Frekvens- og kapasitetsøkningfor regionbuss 1 C: Harmoniseringav buss- og togfrekvens 1 D: Styrking av bybussnetteti Ski og Jessheim 1 E: Styrking avbåttilbudetfor bl.a.nesoddsambandet Tiltakspakke 2: Pålitelighet, reisehastighetog oppgradering av infrastruktur 2 D: Bussfremkommelighetvedknutepunktsstasjoneri Akershus 2 E: Innfartsparkeringi Akershus I tillegg tiltakspakke3 somomhandlerheleosloog Akershus Tiltakspakke 3: Informasjonsprogram og markedsaktiviteter 3 A: Videreutrulling av trafikantformasjonsystement(tid)

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING RAPPORT /// JUNI 2010 OPPDRAGSGIVER Oslo kommune Samferdselsetaten Pb. 6703 Etterstad 0609 Oslo www.sam.oslo.kommune.no KONSULENT Plan Urban AS Storgata 8 0155

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel ? slo PROGRAMPROSESSEN diskusjonsnotat miljø og samferdsel Kjære medlem av Oslo Høyre, dette er et diskusjonsnotat om miljøpolitikk. I dette notatet finner du fakta og bakgrunnsstoff om miljøpolitikk.

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Trikkens rolle Trikkeprogrammet

Trikkens rolle Trikkeprogrammet Trikkens rolle Trikkeprogrammet Rapport: Trikkens rolle Juni 2015 Rapport Trikkens rolle Juni 2015 Utarbeidet for Trikkeprogrammet av Analyse & Strategi AS Forfattere: Julie Amlie, Espen Martinsen og Ulla

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

FORSLAG TIL 100 TILTAK FOR BEDRE FREMKOMMELIGHET

FORSLAG TIL 100 TILTAK FOR BEDRE FREMKOMMELIGHET FORSLAG TIL 100 TILTAK FOR BEDRE FREMKOMMELIGHET VEDLEGGSRAPPORT TIL PROSJEKTET KRAFTFULLE FREMKOMMELIGHETSTILTAK JANUAR 2013 Forsidefoto: Fotomontasje utført av INBY FORORD INNHOLD Ruter og Bymiljøetaten

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utkast av 1.2.2011 Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: xx.xx.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN...

Detaljer

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING KORRIGERT VERSJON Østfoldpakke fase 2 i Fredrikstad - finansiering April 2007 Korrigert versjon 2 Sammendrag Investeringskostnader Investeringskostnadene

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

Innfartsparkeringsstrategi

Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:9 Versjon 2.0 7.10.2010 Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:8. Innfartsparkeringsstrategi Forord 3 1 Mål 5 2 Situasjonsbilde 7 3 Nærmere situasjonsbeskrivelse 9 3.1 Trafikantene

Detaljer

Årsrapport 2007 Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus

Årsrapport 2007 Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Årsrapport 2007 Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Ruters årsrapport for den samlede virksomheten Styrenes årsberetninger og regnskaper for AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s 4 Innhold

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Fjordtrikken Sammendragsrapport

Fjordtrikken Sammendragsrapport Sammendragsrapport 2010:2 Utkast Ruterrapport utarbeidet av Sweco Norge AS 23.02.2010 Fjordtrikken Sammendragsrapport Traséutredning og konsekvensvurdering for strekningen Jernbanetorget - Skøyen via Filipstad

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer