Sakskart til møtei Hovedutvalg for samferdsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møtei Hovedutvalg for samferdsel30.01.2013"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møtei Hovedutvalg for samferdsel Møtested Hynor Lillestrøms anleggi Akershus EnergiPark Rolf Olsensvei 50, 2007Kjeller Møtedato Tid 14:00 (seprogram på s.2)

2

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/13 Årsbudsjett2013og ØP :finansieringog fordelingav 300mill kr. i økt investeringsrammetil fylkesveger 2/13 Årsbudsjett2013og økonomiplan : Oppfølgingav verbalforslag 3/13 Belønningsordningen2013for bedrekollektivtransportog mindrebilbruk 4/13 Romerikevest- Driftskontrakt 5/13 Vedtakav regionalplanstrategi /13 Høring- Diverseendringeri lov av21.juni 2002nr 45 om yrkestransportmed motorvognog fartøy( yrkestransportlova) 7/13 KommunalTrafikksikkerhetskonferanse2014 8/13 Klassifiseringav vegnetti tilknytning til GardermoenNæringsparkII B og C 9/13 Kolsåsbanen:åpningav Haslumog Avløs stasjoner Notater somble delt ut i møtet og som følger protokollen Kolsåsbanen status InterregIV C -prosjektcatch-mr Sluttkonferansei Romanovember2012

4 Saker til behandling

5 Saker til behandling

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 20/13 Fylkesting /13 Fylkesutvalg /13 Hovedutvalgfor samferdsel Tilleggsbevilgning til investering i gang- og sykkelveger Innstilling: I forbindelsemedfylkestingetsbehandlingavårsbudsjett2013ogøp , vedtok fylkestingetøktinvesteringsrammetil fylkesveierpå300mill. kr. Midlenefordelestil følgende tiltak i denkommende4 års-perioden: 1. 12,5mill. kr årlig i perioden til mindreutbedringer, forsterkningsprogrammet. 2. 8,0 mill. kr årlig i perioden til ordningen"aksjon skoleveg", trafikksikkerhetstiltak mill. kr fordelestil følgendegang- ogsykkelvegtiltaki 2013: 6,0mill. kr til delfinansieringav prosjektetåsgreina:austdalsvegen Damvegeni Nannestadkommune.Dettefrigjør 6 mill. kr til andretiltak i ,0mill. kr til Løkensentrum(MiljøgateLøken)i Aurskog-Høland(kartref.nr. 46i GSV-rapporten- byggingav fortauogfartshump).byggeplaner utarbeidet.samtidig gjennomføringmedgsv fv. 115Hjellebøl-Løkengir samordningsgevinst. Sluttfinansieringi ,5mill. kr til byggeplanleggingav strekningerprioritert i inneværende handlingsprogramperiodemedsiktepåforsertutbygging.dettegjelderstrekningene Bråtesletta-Ask i Gjerdrumkommune,MarieLillesethsvei Røykengrensei Asker kommune,trolldaleni Frognkommune,Kolåsveieni Sonkommune,Kråkstadveien: Ski-Ås i Ski kommune,bråteveien:nordensveg- Rv.22 i Skedsmokommune. 2,5mill. kr settesavudisponertil oppstartnye tiltak ev.ytterligere byggeplanlegging mill. kr årlig i perioden settessomudisponert,og vil følgesoppved behandlingenav strategifor gåingog sykling og behandling av rapporten"tryggingav skoleveger"våren2013. Forslagom prioriteringav prosjektergjøresi Samferdselsplanens handlingsprogramfor 2014,2015og 2016.

7 5. Låneopptaketøkesmed38 mill. kr. i 2013,til totalt 408mill. kr. Øvrig finansieringframgårav tabellennedenfor: Mill kr Sum Fina nsieri ng: Mva-kompensasjon (egenkapital) 8,50 16,50 16,50 16,50 58,00 Lån 38,00 68,00 68,00 68,00 242,00 Sum fina nsiering: 46,50 84,50 84,50 84,50 300,00 6. Somfølgeav økt låneopptak,økesrente- og avdragsutgifterpådriftsbudsjettetmed: Sum Økte utg ifter på drif tsbuds jette t: Økte renteutgifter 0,4 1,9 3,6 5,2 11,1 Økte avdragsutgifter 1,4 3,6 5,9 8,1 19 Sum økte utgifter 1,8 5,5 9,5 13,3 30,1 De årligeøkterente- og avdragsutgiftenefinansieresmedbruk av disposisjonsfond,men dettevurderesi forbindelsemeddenkommenderulleringenav økonomiplanenfor perioden Sammendrag Fylkestingetvedtoki sak113/12årsbudsjett2013og ØP åøkeinvesteringsrammen til fylkesveieri fireårsperiodenmed300mill. kr. Av detteskulle250mill. kr disponerestil en forsertutbyggingav gang- og sykkelvegerfor å tryggeskoleveier(i hovedsakpåromerike), i tillegg til 50mill. kr til å reduserevedlikeholdsetterslepet påfylkesvegene. Fylkesrådmannenleggertil grunnat denvedtatteinvesteringsrammener inkludert merverdiavgifti henholdtil bortfall av merverdiavgiftsfritaketfor vegfra 1. januar2013. Fylkesrådmannenforeslårenkonkretfordelingpåtiltak i 2013avmidlenetil gang- og sykkelveger,samtårligebevilgningeri de3 påfølgendeår.økt bevilgningtil vedlikeholdsetterslepfordeleslikt påde4 årenei økonomiplanperioden. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Fylkestingetvedtoki sak113/12årsbudsjett2013og Øp bl.a.: «Detgjennomføreset ytterligerelåneopptaki perioden,oppadbegrensetil 300millioner kroner,hvorav250millioner kronerskalgå til enforsertutbyggingav gang- og sykkelveierfor å tryggeskoleveier,i hovedsakpå Romerike,og 50 millioner skalbrukestil å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene,post«mindreutbedringer,forsterkningsprogrammet.» Fylkestingetber fylkesrådmannenomå kommetilbakemedet forslagtil periodiseringav økt investeringsrammetil førstefylkestingmøtei Denne sakener enoppfølgingavfylkestingetsbudsjettvedtak. I sakener detkun lagt vekt påå vurderemulighetenefor å forsereutbyggingav gang- og sykkelvegeri 2013.Detteer førstog fremstgjort vedå vurdereprosjektersomer omtalti samferdselsplanen, menligger medbevilgningeretter2013.detteer prioritert nåfor å øke

8 mulighetenefor enoppstarti 2013.Samtidiger størstedelenav bevilgningeneforeslåttbrukt senereetterenhelhetliggjennomgangavgangog sykkelveier,deer daforeslåttsatt av som udisponerterammertil gangog sykkelveger.det foreslåsat prioriteringenav enkeltprosjekter skjeri forbindelsemedrullering av samferdselsplanens handlingsprogramhøsten2013. Det er viktig å haklart for segnoenavgjørendeforutsetninger vedplanleggingav nye gang- og sykkelveger.genereltsetter det lite sannsynlig at uregulertestrekningerer klaretil byggingi 2015/2016,slik deter omtaltnærmerei planleggingsprosessen for Samferdselsplanen for 2013 til 2016.Størreprosjektermånormaltfinansieresoverto år."normal" omsetningperprosjekt ligger påom lag kr 20mill ionerperår. Kostnadsanslagene somligger i rapporten"tryggingav skoleveger"er groveanslag,basertpåenberegnetløpemeterpris.detmåtashøydefor at prosjektkostnadenevil bli høyereogsåpå grunnav korrigeringknyttet til pris- og lønnsvekst. Det visesellerstil at kostnadsanslagpåreguleringsplanharenusikkerhetpå± 10-25%. I tidlige planfaser(tidlig utredning/forprosjekt)er detnormaltenusikkerhetpå± 40%. Kostnadenei rapporten"tryggingav skoleveger"måogsåkorrigeresfor bortfall av merverdiavgiftsfritaket fra Nedenforgjøresdetredefor enkelttiltakene,somer omtalti innstillingen. Fv. 527Åsgreina:Austdalsvegen Damvegeni Nannestadkommune.Strekningener skoleveg til Kringler-Slattumskoleog 0,6 km lang.foreløpigkostnadsoverslager påkr 14,7mill. kr, medenusikkerhetpå±25% og hardermedenenkostnadsrammepå kr 18,8millioner. Kommune/utbyggerskaldekke50%, og harsattavmidler til dette, slik at anleggsstartkanskjei 2013.Detforeslås6,4mill. kr sattavi 2014somAkershusfylkeskommunesandel, i tilleggtil bevilgningenpåkr 1 million i 2012til byggeplanlegging.reguleringsplaner blitt vedtatt Arbeidetmedbyggeplanpågårog vil ferdigstillesvåren2013.det tassikte på anleggsstarthøsten2013.deler kr 6 millioner av Akershusfylkeskommunes finansieringsandel foreslåsutbetalti 2013.Prosjektetsluttfinansieresi Fv. 115Løkensentrum: Fortsettelseav Hjellebøl Løkeni Aurskog-Hølandkommune. Prosjektetomfatter350metermiljøgatemedfortaupåbeggesider.Det foreslåsen oppstartsbevilgningi 2013på5 mill. kr. Prosjektetmåfullfinansieresi 2014.Det er hensiktsmessigå samordnedetteprosjektetmedgang- og sykkelveghjellebøl Løken. Strandenskole Kåterudveieni Enebakkkommune. Prosjektetsomer påmarginallistenfor 2013til 2016børvurderesfinansiert medmidler fra Akershusfylkeskommune.Dersomdetforeliggergodkjentbyggeplanog revidert kostnadsanslagfor gang- og sykkelveglangsfv. 120Strandenskole Kåterudveieni vår, vil det leggesfram enforskotteringssakfor detteprosjektet,derkommunenog fylkeskommunen eventueltdelerpåkostnadene. Ordningen"Aksjonskoleveg" er tilskuddtil trafikksikkerhetstiltaksomgjennomføresav kommunene.det var søknadsfristfor tilskuddi 2013i desember2012. Forslagtil størrelsepå styrkingener vurdert nåi januarut fra ennærmeregjennomgangav søknadenefor Fv. 167Løvhaugen Guiveieni Askerkommune. Gang- og sykkelvegstrekningenharenlengdepå600m.gjennomføringenav detteprosjekteter et leddi åetableresammenhengende gang- og sykkelveg langshelerøykenveien.i dager det sammenhengende gang/sykkelveglangsrøykenveienfra Askersentrumfrem til denne parsellen.denanslåtte kostnadenpåbyggeplaner 39,6mill. kr, medenusikkerhetpå± 10 prosent.kostnadsrammenfor prosjekteter 43,6mill. kr. Prosjektetfikk bevilgetmidler i 2011 og 2012,mener noeforsinketpå grunnav innløsningav hus.det er behovfor sluttbevilgningi

9 2013og 2014påtotalt kr 9 mill. kr. Prosjektetble lyst ut til entreprenørhøsten2012. Anleggsarbeidetstartesoppi 2013og forventesavslutteti Fv. 167Marie Li llesethsvei Røykengrensei Askerkommune. I Samferdselsplanens handlingsprogramfor 2012til 2015er detforeslåttå bevilgemidler til utarbeidelseav byggeplanfor prosjekteti 2013.Dagenssituasjoninnebærerdårlig fremkommelighetfor gåendeog syklende.sistedelavstrekningenharikke gang- og sykkelveg. Tiltaket innebæreretableringav en1,1km langgang- og sykkelvegatskilt fra vegtraseen. Reguleringsplanenvar påhøringsommeren2011og ble godkjenti Askerkommunehøsten 2012.Foreløpigkostnadsoverslagfor prosjekteter kr 72mill kr, medenusikkerhetpå± 40%. Det er foreslåttenoppstartsbevilgningtil prosjekteti 2014påkr 22 mill. kr. Det børbevilges3 mill. kr til byggeplani 2013.Det måvurderesnærmereom deter mulig å starteoppprosjektet vedårsskiftet2013/2014. Nedenforgjøresdetredefor prosjekter,somer aktuellefor byggeplanleggingi 2013eller 2014: Strandenskole Kåterudveieni Enebakkkommune Byggeplankommertil å kunnelagesi 2013.Det vil leggesfrem enforskotteringssakvåren 2013,derdetbørvurderesom kommunenog fylkeskommuneneventueltdelerpåkostnadene. Fv. 380Bråteveien:Nordensveg Rv.22i Skedsmokommune Anslagetfor reguleringsplanenligger på35 mill. kr ±10%.Byggeplankommertil å kunnelages i 2013,slik at prosjektetkanstartesopphøsten2014,eventuelti Fv. 120Gjerdrumveien:Bråtesletta Ask i Gjerdrumkommune. Byggeplankommertil åkunnelagesi 2013,slik atoppstarteni bestefall kanskjeomkring årsskiftet2013/2014. Kråkstadveien: Ski Ås i Skikommune Prosjektet,somer påmarginallistenfor 2013til 2016bør vurderesfinansiertmedmidler fra Akershusfylkeskommune. Dersombyggeplanutarbeidesrask,kanprosjektet startei 2013, eventuelti kommunalregi. Fv. 156Røerveien:Torget Fjordvangeni Nesoddenkommune. Det er aktueltmedbyggeplanhøsten2013/våren2014. Det er lite sannsynlig at prosjektetkan startesoppi 2013,mendeter aktuelti 2014,eventuelti Fv. 2 Kolåsveien:Soni Vestbykommune. Det er aktueltmedbyggeplanhøsten2013/våren2014. Det er lite sannsynlig at prosjektetkan startesoppi 2013,mendeter aktuelti 2014,eventuelti Finansiering av økt investeringsramme Fylkestingetsvedtakom 300mill kr i økt investeringsrammetil fylkesvegerfor perioden innebæreret økt låneopptakfor Akershusfylkeskommunepå242mill kr, i tillegg til bruk av egenkapital(inntekterfra mva-kompensasjonknyttettil investeringene)påtotalt58 mill kr. Tabellennedenforviserperiodiseringenav investeringsprosjekter,medtilhørendefinansiering av investeringsbudsjettet.

10 Mill kr Sum Forde lin g av økt investeri ngsramme i ØP: Mindre utbedringer, forsterkning 12,50 12,50 12,50 12,50 50,00 Gang- og sykkelveiprosjekter i ,00 26,00 Trafikksikkerhetstiltak 8,00 8,00 8,00 8,00 32,00 Gang- og sykkelveiprosjekter i ,00 64,00 64,00 192,00 Sum økt investeringsramme vedtatt i ØP 46,50 84,50 84,50 84,50 300,00 Fina nsiering: Mva-kompensasjon (egenkapital) 8,50 16,50 16,50 16,50 58,00 Lån 38,00 68,00 68,00 68,00 242,00 Sum fina nsieri ng: 46,50 84,50 84,50 84,50 300,00 Somfølgeavøkt låneopptak,økesfylkeskommunensrente- og avdragsutgifterpå driftsbudsjettet.tabellennedenforviserdeøkteutgiftenepådriftsbudsjettetsomfølgeav økte investeringsrammer for fylkesveier.totalt økesrenterog avdragmed30,1mill. kr i 4- års perioden,herav1,8 mill. kr i Sum Økte utgi fte r på dri ftsbudsjette t: Økte renteutgifter 0,4 1,9 3,6 5,2 11,1 Økte avdragsutgifter 1,4 3,6 5,9 8,1 19 Sum økte utgifter 1,8 5,5 9,5 13,3 30,1 Fina nsiering av økte drif tsutgi fte r: Bruk av di sposisjonsfond 1,8 5,5 9,5 13,3 30,1 Fylkesrådmannenforeslåratdeårligeøkterente- og avdragsutgifteneforeløpigfinansieresmed bruk av disposisjonsfond,menat dettevurderesi forbindelsemeddenkommenderulleringenav økonomiplanenfor perioden Problemstillinger og alternativer Det er begrensetmulighettil å starteoppnye gang- og sykkelvegprosjektertil byggingi Dessutenmåvedtatteplanerreguleringsplangrunnlaget i mangetilfeller kvalitetssikres, avhengigav plankvalitetog nårplanenble vedtatt, og detmåutarbeidesbyggeplan.det er per nåbegrensetbyggherrekapasitet i Statensvegvesen,mendetjobbesaktivt medå rekruttereinn nye byggelederepånyåret 2013.Det leggesfrem forslagtil prosjektersomalleredeer prioritert i handlingsprogrammet,mensomkanfremskyndesog tiltak somalleredestårpåmarginallisten. Dettegjøresfor å visemulighetenefor detiltak somkanprioriteresalleredei 2013og somer vurdertmedengodkost/nytteverdi tidligere.forslagetil bevilgningeri 2013betyr at nye prosjekterkanprioriteresi Fylkesrådmannenharikke tatt stilling til enhelhetligvurderingavalle detiltak somble kartlagt i rapportenom «tryggereskolevei». Dettevil gjøresi løpetavvåren2013i arbeidetmeden fellesstrategifor gåendeogsyklende.det er ogsåmulig å redusereekstrabevilgningenefor 2013og avventeenslik helhetligvurderingfør manprioritererenkeltprosjekter. Fylkesrådmannensanbefalinger Fylkesrådmannenanbefalerat deleravbevilgningenebenyttesi 2013 for å sikreenrask igangsettingav prosjekter.prosjektersomer foreslåttprioritert i Samferdselsplanens handlingsprogramfor 2014til 2016bør gjennomføresfør prosjekterfra marginallista/nye

11 prosjektertasinn. Disseanseså hastørstbehovog haretrelativt nytt plangrunnlag.ordningen Aksjon skolevegstyrkesmedtilskuddfra Akershusfylkeskommunetil lokaletiltak som gjennomføresav kommunene.våren2013vil detleggesfram ensakmedprinsipperfor prioritering.reellprioriteringav prosjekter sisti Samferdselsplanens handlingsprogramperioden børskjevedbehandlingav Samferdselsplanen, ikke i egnesaker.når detgjelderrealiserbarhet, børprosjektermednylig vedtattereguleringsplanerprioriteresfør prosjekterregistrertmedstort behovi rapporten"tryggingav skoleveger",utarbeideti Detteer særskiltaktueltnår reguleringsplangrunnlaget er gammeltog deter behovfor enmeromfattendekvalitetssikringav prosjektetsomvil ta tid. Dersomprioriterteprosjekterikke lar seggjennomførei 2013,kan midler høsten2013vurderesomprioriterttil kommunalerefusjoner.dettevil reduserebindinger og gi størrehandlingsromi åreneframover.det måjobbesvideremedprioriteringav prosjekter. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådman Saksbehandler:ClaudioD'Eugenio

12 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 7/13 Fylkesting /13 Fylkesutvalg /13 Hovedutvalgfor utdanningog kompetanse /13 Hovedutvalgfor kultur, frivillighet og folkehelse 9/13 Hovedutvalgfor plan,næringog miljø /13 Hovedutvalgfor samferdsel Årsbudsjett 2013og økonomiplan : Oppfølging av verbalforslag Innstilling Fylkestingetar sakentil orientering. Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Fylkesrådmannensinnstilling: Fylkestingettar sakentil orientering. Utvalgetsbehandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmigvedtatt. Innspill fra hovedutvalgetfor utdanning og kompetanse: Fylkestingetar sakentil orientering.

13 Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Fylkesrådmannensinnstilling: Fylkestingettar sakentil orientering. Utvalgetsbehandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmigvedtatt. Hovedutvalgetsinnspill: Fylkestingetar sakentil orientering. Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan,næring og miljø Fylkesrådmannensinnstilling Fylkestingettar sakentil orientering. Utvalgetsbehandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmigvedtatt. Hovedutvalgetsinnspill: Hovedutvalgfor plan,næringogmiljø tar sakentil orientering. Saksutredning I samsvarmedinnarbeidetpraksisleggerfylkesrådmannenmeddettefram forslagtil hvordan verbalforslagvedtattav fylkestingetvedbudsjettbehandlingen i desember2012skalfølgesopp. Følgendetabellviserverbalvedtakenemedforslagtil oppfølging: Forkortelser: FT Fylkesting, FU Fylkesutvalg, UTD Hovedutvalgfor utdanningog kompetanse, ST Hovedutvalgfor samferdselog transport KFF - Hovedutvalgfor kultur, frivillighet og folkehelse, PNM Hovedutvalgfor plan,næringog miljø ADM Administrasjonsutvalget, YON Yrkesopplæringsnemnda

14 VERBALVEDTAK UTDANNING OG KOMPETANSE Det besom enutredningav mulighetentil åstarteforsøk medbruk av alternative pedagogiskemetoderi videregåendeopplæring. Det besom enekstern gjennomgangog sammenligning av driftskostnadeneved Akershusfylkeskommunes videregåendeskolerog private videregåendeskoler. Fylkestingettar initiativ overfor Kunnskapsdepartementet slik at Yrkes-EM 2018kanavholdesi Akershus.Dettevil skapepositiv oppmerksomhetpå yrkesfagog karrieremuligheter,samtidigsom detvil væregodmarkedsføring av fylket. KOMMENTARER OPPFØLGING Det fremmesensakfor HU der detredegjøresfor behovfor alternativepedagogiskemetoder og forsøksmuligheteretter opplæringsloven. Utarbeidekravspesifikasjonfor prosjektet. Velgeeksternkonsulentog framleggerapport. Beskrivelseav arrangement (erfaringfra Belgiaog Portugal) i samarbeidmedworld Skills Norge. Kostnadsanslag Brev til KD (Det gjøresoppmerksompåat Osloalleredeharsøkt) POL. BEH. UTVALG DATO UTD FU UTD FT UTD FT UTD YON Voksenopplæringfangeropp eleversomavenrekkeulike grunnerfaller ut av ordinære opplæringsløp.somendel av et bredtskoletilbudi Akershusskal voksenopplæringen videreutvikles.det leggesfram sakom sombelyserstatus, strategierog satsninger framover. Fylkesrådmannenbessepå hvordanvi i størregradkanfå synliggjort mulighetene naturbruksutdanningengir. Det er blantannetviktig å sepå næringasbehovog sammenhengentil viderehøyere utdanningpåuniversitetetfor miljø- og biovitenskap.med landbruksmeldingasmål om økt norskmatproduksjoni takt med befolkningsveksten,vil vi i framtidentrengeflere i grønne næringermedpraktisk kompetanseog forståelse. I forbindelsemedsakom nye rutinerfor inntakav søkeretil voksenopplæringvil delerav sakenbelyses. Dettegjelder søkereunder25 år (utenrett) somvil tilbys restplasseri voksenopplæringen. Til høstenleggesdetfrem ensak påbakgrunnav åretsinntakog endringi strukturenog arbeidsfordelingenhvor detses påstatusog veienvidere. Arbeideter alleredeigangsatt. Fagskoletilbudfor plantekultur og driftsledelseble godkjenti desember2012. Markedsføring er igangsatt.under«agromessa»2012var alle aktører innengrønnutdanningpåplass. Samarbeideter etablertog blir videreutviklet. Det jobbesvideremeddette, og detfremmesensakfor hovedutvalgene UTD YON UTD UTD PNM (evt )

15 VERBALVEDTAK KOMMENTARER OPPFØLGING POL. BEH. UTVALG DATO Det besom en voksenopplæringsmelding for de frivillige organisasjonenesom beskriverstatusog utfordringer. Sidendetteangårfrivillige FT organisasjonerog fordelingav KFF voksenopplæringsmidler til disse, er detnaturligat ansvaretligger påkultur, frivillighet og folkehelse TANNHELSE Det besom at i løpetav perioden behandlesentannhelsemelding somredegjørfor statusog utfordringer. SAMFERDSEL I forbindelsemedbehandlingen av styringssignalenei 2013, redegjøresdetfor hvilke mulighetermanharfor åøke fremkommelighetenfor buss. Det er behovfor å avklareønsket form og omfangpåarbeidetmed enslik melding.det vil også væreavgjørendei forhold nårdet er realistiskå kunnefremmeen saktil politisk behandling. HOD harvarsletat denreviderte tannhelselovenkommerpå høringi løpetav vårenog fra tannhelsetjenestens ståstedvil det væreavgjørendefor beskrivelse av utfordringenehvalovforslaget innebærer. Det vil væremulig å leggefrem enny tannhelsemeldingfor perioden høsten2013 underforutsetningav at HOD senderut høringensomvarsleti løpetav våren. Adm. avklarerrasktmedsvv og Ruterfor å vurdereom vi kanha et grunnlagfor å leggefrem til styringssignalenei juni FT KFF FT ST For å få raskereframdrift med utbyggingav gang- og sykkelveierer detviktig at arbeidetmedsamordningog framdrift medkommunenesikres PLAN, NÆRING OG MILJØ Dettetasoppi møtermed kommunenei jan/feb.konkrete forslagtasinn i Samferdselsplanen for FT FU ST Det besom ensaksombelyser hvordanfylkeskommunenkan innføreenøk-tiltak i eksisterende bygningsmassesamtbenytte passivhus- og plusshus-standard eller tilsvarendei nye bygg. Ansvarfor tiltak ligger hosafk Eiendom,somalleredehar gjennomførtomfattendeenøktiltak i egenbygningsmasse gjennomrammeavtalemed ENOVA og prosjektfinansiertav miljøfondet. FT PNM Detbesomensaksombelyser Hensynettil livssykluskostnader, FT 17.06

16 VERBALVEDTAK hvordanfylkeskommunen ivaretarlov om offentlige anskaffelser 6 om at fylkeskommunalemyndigheteri planleggingenav denenkelte anskaffelseskalta hensyn til livssykluskostander,universell utformingog miljømessige konsekvenserav anskaffelsen. Nyetableringenav Grønt fagsenterhvamer en videreutviklingav etableringen av avdelingenhvamagro utvikling. Det er derforviktig medgodkontaktmellomgrønt fagsenterhvamog Hvamvgs, blantannetgjennom kontorfellesskapmed næringsaktørene i fagsentre. KULTUR, FRIVILLIGHET OG FOLKEHELSE Akershusfylkeskommunetar kontaktmed Kulturdepartementet for åfå se om deter mulig å anerkjenne Regionaltkompetansesenter for dansvedbærumkulturhussom et av defremtidigesentrefor dansmedlandsdelsfunksjoni Norge. KirkensSOSdriver et viktig arbeidfor å forhindreselvmord. En eventuelletableringav KirkensSOSi fylket, vil væreet godtbidragi folkehelsearbeidet. Ved eneventuellsøknadom økonomiskstøttetil et slikt prosjekt,leggessakenfrem for politisk behandling. KOMMENTARER POL. BEH. OPPFØLGING UTVALG universellutformingog FU miljømessigekonsekvenserblir PNM ivaretatti deanskaffelserhvor deter naturligat detstillesslike krav. Dettevil bli nærmerebelyst i saktil fylkestingeti juni Det foreliggerkontorfellesskapi dag,mengrøntfagsenterer i ferd medå fl ytte ut og ønsker at medarbeiderei HvamAgro utvikling flytter med. Mulighetenefor at dettekan realiseresmåundersøkes nærmere.hvamvgs/hvamagro utvikling og Grøntfagsenterhar et godtsamarbeidgjennomflere prosjekterbla. medakershus Bondelag.Hvamvgsleier lærekrefterbådei ordinær fagplanog til voksenopplæring. Følgesoppadministrativt. Til orienteringdeltokvi pået høringsmøtei anledningarbeidet medny nasjonaldansestrategi i Kulturdepartementeti august sammenmedbærumkulturhus. Vi harsendtbrevtil kulturdepartementet vedrønsketutvikling av Regionaltkompetansesenter for dansi Bærum,medanmodning om endialogom saken. Avventersøknadog leggerså sakenfrem for politisk behandling. Ingen følgesopp av adm. Ikke relevant foreløpig KFF DATO Jan/febr Avhengig av når søknaden kommer Realiseringenav Nesarenaer en positiv tilvekst til Oppgavener gitt til fylkesordføreren. FT FU

17 VERBALVEDTAK folkehelsearbeidet. KOMMENTARER OPPFØLGING POL. BEH. UTVALG DATO (Senest) Fylkesordførerbesom å jobbe videremedsakensammenmed deberørteparter (kommuner/hvamil) meddet formål at detfremmesensak overforft i løpetav 1. halvår Oslo09. januar2013 Tron Bamrud Fylkesrådmann Saksbehandler:Knut Thiblin

18 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 20/13 Fylkesutvalg /13 Hovedutvalgfor samferdsel Belønningsordningen2013for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk Innstilling 1. Akershusfylkeskommunestøtterensøknadfra Oslokommuneom belønningsmidlerfor perioden slik somdener utformeti vedlegg1. 2. Eventuellejusteringerog ytterligedetaljeringerav søknadendelegeresfylkesrådmannen. Sammendrag Med bakgrunni St.meld.nr.26 ( )Bedrekollektivtransportog St.prp.nr.1( ) er detetablertenstatligbelønningsordningfor kollektivtransporti størrebyområder.ordningen trådtei kraft f.o.m.budsjettåret2004og finansieresoversamferdselsdepartementets budsjett. I statsbudsjettet for 2013ble detbevilget673,1mill. kr til fordelinginnenforordningen.detteer enøkningpå64 % fra 2012.Oslokommunesøkerpåvegneav detsomer definertsomosloområdetbeståendeav Oslokommuneog Akershusfylkeskommune. Departementethargitt den føring at søknadenskalutarbeidesi samrådmedakershusfylkeskommune.oslokommuneble i 2011og 2012ikke invitert til å søkeom midler. Oslokommuneer spesieltoppfordretav Samferdselsdepartementet om å søkei Ruterhari samrådmedoslokommuneog fylkesrådmannenutarbeidetet forslagtil ensøknad for 2013,sevedlegg1. Akershusfylkeskommunegir i dennesakinnspill til ensøknadfor Oslo-området. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Det visestil sak26/10vdr. søknadfor 2010behandleti fylkesutvalgetden11.februar2010 (vedlegg2) og notatvedrørendetildelingsprosessfor 2011til hovedutvalgfor samferdselog miljø den8. februar2011(vedlegg3).

19 Belønningsordningen Belønningsordningenfor bedrekollektivtransportog mindrebilbruk i byområdeneskal stimuleretil bedrefremkommelighet, miljø og helsei storbyområdene,vedå dempeveksteni behovetfor biltransportog økeantalletkollektivreiserpåbekostningav reisermedprivatbil. Ordningener eninsentivordningfor å stimulerestorbyområdenetil å føreenareal- og transportpolitikkfor mindrebilbruk og et bedrebymiljø, herunderøkt konkurransekraftfor kollektivtransporten.samferdselsdepartementet inngårflerårigeavtaler,primært4-årigeavtaler, medbyområderog betalerårligetilskuddpågrunnlagav rapporteringavresultateråretfør knyttet til konkretmåloppnåelsenedfelt i avtalene. Ordningener begrensetil deni byområdenei Fremtidensbyer; Oslo,Bergen,Trondheim, Kristiansand,Nord-Jæren,Buskerudbyen,Tromsø,NedreGlommaregionenog Grenland. Samferdselsdepartementet harfireårigeavtalermedbergen,buskerudbyen,kristiansandog Trondheim.AvtalenmedKristiansandog Trondheimløperut i 2012,og deter bundetopp268 mill. kr for utbetalingi 2013til deto gjenværendeavtalene. I 2010ble Oslo-områdettildelt 80 mill. kr fra ordningenog i ,1mill. kr. Søknadsfristener løpende.oslokommuneharavklartmedsamferdselsdepartementet at en søknadskalsendesi løpetav januar2013.oslokommunevil avventefylkeskommunens behandlingfør søknadensendes. I behandlingenav Klimameldingen,jf. Meld. S. 21 ( )/Innst.390S( ),ble det vedtattfølgendeom belønningsordningeni detsomomtalessomklimaforliket: Belønningsordningenfor kollektivtrafikkskalprioritere dokumenterteresultater.det vil si enpåvistveksti andelenkollektivtransportpå bekostningav personbiltrafikken. Belønningsordningerskalvidereprioritere byområdersomanvendervegprising, differensiertebompengesatser eller andretrafikkregulerendetiltak for tildeling av statligemidler.vegprisingeret lokalt virkemiddel.det vil derfor ikkeinnføresveiprising utenlokal tilslutning.det er enforutsetningfor tildeling av slikemidler at detiverksettes tiltak, eller nylig har blitt iverksatttiltak somvirker begrensendepåpersonbiltrafikken. Det er enlokal beslutninghvilketiltak somiverksettes. Samferdselsdepartementet ønskerå starteforhandlingermedoslo-området.det er 405,1mill. kr disponibelt til utbetalingi Søknadenvil væreet grunnlagfor envideredialogmedsamferdselsdepartement et om en fireåringavtalefor perioden Rutersforslagtil søknad Søknadensfokuser oppnådderesultateri Oslo-området,samthvilke tiltak somkan karakteriseresom«restriktivefor privatbilisme». Det fremhevesøktetaksteri Oslopakke3, samt etekstrabomsnitti vest.videretil enrekketiltak somharprioritert kollektivtransporten fremfor biltrafikk. Osloog Akershusharoppnåddenformidabel veksti kollektivtrafikken,og andelenav Oslos befolkningsmotorisertereiserer nåom lag 46 %, klart bedreenni andrenorskebyområder. Tilsvarendeer andelen20 % for Akershus.Kollektivtrafikkensandelerharøkt til trossfor en befolkningsøkningpåoppmot 10 %. Biltrafikken er 10 % lavereenni 2007dersomentar utgangspunktantallinnbyggere.

20 Ruterforeslårat detsøkesknyttet til enrekketiltaksområder, gruppertnedenfor: Tiltakspakke 1: Økt konkurransekraftgjennomstyrking avtilbudet, Tiltakspakke 2: Bedrepålitelighet,økt reisehastighetog bedretilretteleggingved oppgradertinfrastruktur, Tiltakspakke 3: Flerekundergjennomletteretilgjengelighet,bedreinformasjonog øktesalgs- og markedsaktiviteter. En nærmerebeskrivelseav dissetiltakspakkenefinnesi vedlegg1, side Totalt søkesdet om 1 800mill. kr for hele fireårsperioden,fordelt på300mill. kr i 2013,og500mill. kr årlig for Problemstillinger og alternativer I forbindelsemedbehandlingenav klimaforliket, jf. sitatovenfor,ble detvedtattat midler til belønningsordningenskalprioriteres til debyområdenesomhardokumenterteresultater,en veksti andelenkollektivtransportav all motoriserttrafikk og sominnførerrestriktivetiltak. De sisteårenesoppnådderesultaterinnenforsamferdseli Osloog Akershuser et godt utgangspunktfor ensøknadom belønningsmidlerfor fireårsperioden i perioden 2007til 2010harbiltrafikken i Oslogåttnedmedom lag 10 % og i Akershusmedom lag 4 %. Samferdselsområdets hovedmålsetningom at kollektivtrafikkenskalta detvesentligsteav veksteni motoriserttrafikk er dermedoppnådd.detteerresultatersomerdokumentert. Belønningsordningener evaluertav Samferdselsdepartementet (jf. vedlegg1). Evalueringen visteatoslohargjennomførtdenmestrestriktivebilpolitikken blantallebyenesomer invitert til å søke.dettegjelderspesieltfor parkeringsdekningi sentrumog kostandenefor å kjørebil gjennombomringen.av byeneoslo,bergenog TrondheimharOslodenklart lavesteveksteni personbiltrafikken.dettetil trossfor enbetydelig befolkningsvekst. FylkestingetogOslobystyret harvedtattenøkningi bompengesatsene fra 1. januar2013,somi praksisinnebærerengjennomsnittligprisøkningpå6 kr perpasseringfor desomharenavtale medbompengeselskapet. Videreer detvedtattnyeparkeringsrestriksjoner,trafikkregulerende tiltak og økt tilretteleggingfor kollektivtrafikkeni Oslo. Osloog Akershushargodeog dokumenterteresultaterog deter innført restriktivetiltak for biltrafikken. Rutersforslagtil ensøknadinneholdertiltakspakkersomunderbygger målsetningenevedbelønningsordningen. Av tiltak i Akershuser deti søknadsforslaget foreslåttfølgende: Tiltakspakke 1: Styrk ing av tilbudet 1 B: Frekvens- og kapasitetsøkningfor regionbuss 1 C: Harmoniseringav buss- og togfrekvens 1 D: Styrking av bybussnetteti Ski og Jessheim 1 E: Styrking avbåttilbudetfor bl.a.nesoddsambandet Tiltakspakke 2: Pålitelighet, reisehastighetog oppgradering av infrastruktur 2 D: Bussfremkommelighetvedknutepunktsstasjoneri Akershus 2 E: Innfartsparkeringi Akershus I tillegg tiltakspakke3 somomhandlerheleosloog Akershus Tiltakspakke 3: Informasjonsprogram og markedsaktiviteter 3 A: Videreutrulling av trafikantformasjonsystement(tid)

Bystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak: ystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak: Generelt yrådet bes basert på bystyrets vedtak i denne sak utarbeide fremdriftsplan

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Innspill til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Innspill til Oslo kommunes søknad Belønningsordningen 2013-2016 Innspill til Oslo kommunes søknad 6.12.2012 Plandirektør Tore Kåss Dobbel oppfordring til søknad 2 25 % økt kollektivtrafikk, 2 % redusert biltrafikk 130 125 Indeksutvikling

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet 1 Oslopakke 3 økt satsing 2008-2032 Samlet plan for økt satsing

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

Oslo Venstre og sykkelsatsing

Oslo Venstre og sykkelsatsing Til:medlemmeriOsloVenstreogandreinteressenter. OsloVenstreogsykkelsatsing Medutgangspunktinyhetsbrevet Oslosyklistene mars2011 somforfattesav SyklisteneslandsforbundOslo,hardetpressetsegfremetbehovforåklarereen

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.03.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 13.03.2017 Tid: 13:00 1 Saksliste Saksnr PS 2/17

Detaljer

Januar 2013 Juni 2013 Pågår

Januar 2013 Juni 2013 Pågår TIDLIG I 2013 LANSERTE BYMILJØETATEN OG RUTER 100 TILTAK FOR Å BEDRE FREMKOMMELIGHETEN TIL BUSS OG TRIKK - NÅ PLANLEGGES OG GJENNOMFØRES ARBEIDET Ny tiltakspakke Linje 20 og 11 Januar 2013 Juni 2013 Pågår

Detaljer

Vi må bygge gode veganlegg for sykling!

Vi må bygge gode veganlegg for sykling! Oslo som sykkelby Hvordan kan vi lykkes? Vi må bygge gode veganlegg for sykling! Trond Berget Syklistenes Landsforening 22.10.2009 Sykkelstrategi for Oslo kommune Vedtatt av bystyret 1. februar 2006 Andel

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 Oslopakke 3 Oslopakke 3-sekretariatet Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 1 Organisering av Oslopakke 3 Politisk forhandlingsutvalg O3 styringsgruppe - Vegdirektør (leder) - Jernbanedirektør

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/2021-6 Dato: 23.11.2010 BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2017 66769/2017 2017/3580 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/9 Råd for funksjonshemmede 16.11.2017 17/11 Bodø eldreråd 20.11.2017 17/48 Komite for

Detaljer

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Noen data fra Oslo Kollektivtransporten i millioner reisende 2010 2013 2020 2025 Trikk 45 51 66 77 Totalt

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.06.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: 13.06.2016 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken?

Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken? Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken? Frode Hvattum Strategisjef, Ruter M2016: Hva er det? Ruters eieres aksjonæravtale

Detaljer

Hva bør byene vektlegge når de skal fremme miljøvennlig transport? Erfaringer med belønningsordningen.

Hva bør byene vektlegge når de skal fremme miljøvennlig transport? Erfaringer med belønningsordningen. Hva bør byene vektlegge når de skal fremme miljøvennlig transport? Erfaringer med belønningsordningen. Alberte Ruud, Urbanet Analyse Fremtidens byer, verksted areal og transport 22. august 2008 Belønningsordningen

Detaljer

Kampen om gaterommet. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS

Kampen om gaterommet. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Stikkord for innlegget Hva er? Ny hovedgate i Bjørvika i Oslo : Dronning Eufemias gate Noen eksempler Hva er Hvem kjemper - og hva kjemper de om? Hvem Bilistene

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by Bård Norheim Utfordringer Hvorfor er det så få kollektiv- og sykkeltiltak som virker? Er det mulig å ta bedre hensyn til komfortelementer i analysene?

Detaljer

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon?

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Frokostseminar 16.juni 2015 Tormod Wergeland Haug 1. Utredningen trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2 2. Erfaringer

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer

Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg

Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Bård Norheim Urbanet Analyse Bakgrunn Markedsstrategi for en offensiv satsing på trikk og T-bane i Oslo? Problemstillinger

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver Fra: Bondevik Susanne Sendt: 10. september 201510:42 Til: VFK - FADM - FIRMAPOST Emne: Høringsuttalelse fra Norges Automobil - Forbund - Plan for klima og energi i Vestfold Vedlegg:

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017 Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken Rita Ottervik, 23. mars 2017 2008: Byen og køene vokser - 0 kr fra staten til transport i Trondheim 2017: 0 kr fra staten har blitt 7200 millioner Slik startet

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Kollektivtransportens finansieringsbehov:

Kollektivtransportens finansieringsbehov: Kollektivtransportens finansieringsbehov: Er løsningen mer av det samme, eller finnes det mer effektive måter å finansiere kollektivtransporten på? Bård Norheim Befolkningsvekst og transportbehov 9 største

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013 Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag 23. oktober 2013 Stø kurs Økningen i persontransport skal tas med økt kollektivtilbud Standarden på fylkesveinettet opprettholdes, samt at vedlikeholdsetterslepet

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesutvalg

Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg 10.02.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 10.02.2014 Tid 13:00 Møtet settes i fylkestingets lunsjpause 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten

Oslo kommune Bymiljøetaten Oslo kommune Bymiljøetaten Se mottakerliste Dato: 06.03.2017 Deres ref.: Vår ref.: 17/01425-5 Saksbeh.: Rune Gjøs Org. enhet: Sykkelprosjektet Arkivkode: 611,5 HØRING SYKKELTILTAK I mai 2015 vedtok bystyret

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2015

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2015 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2016-19 22. oktober 2015 Strategier og gjennomføring Samferdselsplan 2016-2025 vedtatt våren 2015 Strategiene i samferdselsplanen er lagt til

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes Oppsummering Konseptvalgutredning for helhetlig transportløsning sning for Tønsbergregionen Morten Ask, prosjektleder Hensikten med KVUen Avklaringer: Behov for utvikling/endring av transportsystemet Prinsipiell(e)

Detaljer

BERGEN BEST I NORGE PÅ SMART CITY KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN BEST I NORGE PÅ SMART CITY KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN BEST I NORGE PÅ SMART CITY 04.09.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Smart transport i by? Gå og sykle det enkleste er det smarteste Dele kollektiv, bildeling, samkjøring, nyttetransport

Detaljer

OLAV TRYGGVASONS GATE, ORIENTERING OM PRINSIPPER FOR PROSJEKTERING AV MILJØGATE KJØPMANNSGATA, ORIENTERING OM FJERNING AV PARKERINGSPLASSER

OLAV TRYGGVASONS GATE, ORIENTERING OM PRINSIPPER FOR PROSJEKTERING AV MILJØGATE KJØPMANNSGATA, ORIENTERING OM FJERNING AV PARKERINGSPLASSER Saksframlegg OLAV TRYGGVASONS GATE, ORIENTERING OM PRINSIPPER FOR PROSJEKTERING AV MILJØGATE KJØPMANNSGATA, ORIENTERING OM FJERNING AV PARKERINGSPLASSER Arkivsaksnr.: 11/13097 Saksbehandler: Øyvind Dalen

Detaljer

Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As

Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As Ruters transporter Eies av Oslo kommune 60 % og Akershus fylkeskommune 40 % Takstsamarbeid

Detaljer

Miljøløftet Tiltak og virkemidler

Miljøløftet Tiltak og virkemidler Miljøløftet Tiltak og virkemidler Adelheid Nes, sekretariatsleder. 07.11.2017 Innhold Kort om byvekstavtalen i Bergen Målsettinger og porteføljestyring Tiltak og virkemidler Måloppnåelse 07.11.2017 Kort

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK Arkivsaksnr.: 05/00495 Saksbehandler: Tore Langmyhr

Saksframlegg. BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK Arkivsaksnr.: 05/00495 Saksbehandler: Tore Langmyhr Saksframlegg BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK Arkivsaksnr.: 05/00495 Saksbehandler: Tore Langmyhr Forslag til vedtak: 1) Trondheim kommune prioriterer følgende områder for

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Sykkelsatsing i Drammen Orientering for formannskapet i Drammen 19. september 2017

Sykkelsatsing i Drammen Orientering for formannskapet i Drammen 19. september 2017 Sykkelsatsing i Drammen Orientering for formannskapet i Drammen 19. september 2017 Byplan Handlingsplan sykkel 2017-36 Saksprotokoll fra formannskapets behandling i møte 23.05.17: Bakgrunn for handlingsplanen

Detaljer

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange 1 Bernt Reitan Jenssen, Ruter Hovedfokus har vært å svare på spørsmålet: Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med

Detaljer

Ruters metode. Linje- og ruteplanlegging et område med stort potensial for utvikling? Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør

Ruters metode. Linje- og ruteplanlegging et område med stort potensial for utvikling? Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Ruters metode Linje- og ruteplanlegging et område med stort potensial for utvikling? Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Markedssuksess er utgangspunktet og målet Marked Markedsmål Driftsopplegg Infrastruktur

Detaljer

Kollektivtiltak i Moss

Kollektivtiltak i Moss Fakta om kommunen Kollektivtiltak i Moss Spesielt om fergetrafikken som lager rush 25 ganger i døgnet Pendlere 1500 månedskort med tog +3000 bilpendlere Historikk kollektivandel i bytrafikken Gjennomført

Detaljer

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas. Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14 Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.no Utfordringer fra Samling 1 Ny E6 og kopling mellom Strandtorget og

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201000282-2 Emnekode: SARK-510

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten?

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Plantreff 2016 Njål Nore, 19.01.2016 Dag 2 - program 09.00-10.40 Foredrag mobilitet -Mobilitetsprogram for delregionene Njål Nore AFK -Regional veileder

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR Møtedato: 03.09.2013 Fra saksnr.: 31/13 Fra/til kl. 17.00/19.30 Til saksnr.: 37/13 Møtested: Formannskapssalen kl 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

Høystandard kollektivtransport i Trondheim

Høystandard kollektivtransport i Trondheim Høystandard kollektivtransport i Trondheim Innlegg på Tekna s konferanse om høystandard kollektivtransport i norske byområder Bergen, 10.02.-11.02 2009 Fylkesordfører Tore O. Sandvik Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Torunn Husvik (A) Runa Fjellanger (R) Avdelingsdirektør Sven Bue Berger Karl Arthur Giverholt (V)

Torunn Husvik (A) Runa Fjellanger (R) Avdelingsdirektør Sven Bue Berger Karl Arthur Giverholt (V) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 1/13 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: torsdag 24. januar 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 Møteleder:

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Konseptvalgutredning. helhetlig transportløsning. Tønsbergregionen

Konseptvalgutredning. helhetlig transportløsning. Tønsbergregionen Oppsummering Konseptvalgutredning for helhetlig transportløsning for Tønsbergregionen Morten Ask, prosjektleder Hensikten med KVUen Avklaringer: Behov for utvikling/endring av transportsystemet Prinsipiell(e)

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.11.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 12:00 12:48 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Klimaundersøkelsen 2017

Klimaundersøkelsen 2017 Oslo kommune Klimaetaten Klimaundersøkelsen 2017 Atferd og holdninger blant Oslos innbyggere Om undersøkelsen Klimamål og utslipp Oslo skal kutte 50 prosent av utslippene innen 2020. Det kommer til å forandre

Detaljer

Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012

Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012 Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012 Mål fremkommelighet Mål i Oslo og Akershus siden 2001: Øke reisehastigheten for buss og trikk med 20 %.

Detaljer

Hvordan få bussen raskere frem?

Hvordan få bussen raskere frem? Hvordan få bussen raskere frem? Kan vi øke farten på bussen uten å miste passasjerene? Innlegg på Kollektivtransportforums arbeidsseminar, 21. mai 2014 Øystein Otto Grov, fagsjef metro og trikk, Ruter

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 21.11.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 21.11.16 Tid 10:00 1 Saksliste

Detaljer

Tiltaket markedsføres som en del av den Europeiske mobilitetsuken. Aktiviteter som fokuserer på hovedtema for årets kampanje:

Tiltaket markedsføres som en del av den Europeiske mobilitetsuken. Aktiviteter som fokuserer på hovedtema for årets kampanje: Europeisk Mobilitetsuke 2014 kommune skal arrangere Europeisk Mobilitetsuke som begynner den 16. september og slutter den 22. september 2014, og forplikter seg til å: Innføre minst ett permanent tiltak

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Oslopakke 3 is it, or can it be made more sustainable? Peter Austin Byrådsavd for byutvikling, Oslo kommune

Oslopakke 3 is it, or can it be made more sustainable? Peter Austin Byrådsavd for byutvikling, Oslo kommune Oslopakke 3 is it, or can it be made more sustainable? Peter Austin Byrådsavd for byutvikling, Oslo kommune Konklusjon Oslopakke 3 er ment å løse vekst-utfordringer framfor klimapolitiske utfordringer.

Detaljer

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde Kurs i kollektivtrafikk Statens vegvesen 27. - 28. Januar 2015 ; Eksempler fra Kristiansund og Molde Sivilingeniør Jørgen Rødseth Disposisjon Bakgrunn, mål og strategier Dagens situasjon Kommuneplan og

Detaljer

Vegvesenets rolle i kollektivtrafikken utfordringer og visjoner

Vegvesenets rolle i kollektivtrafikken utfordringer og visjoner Kollektivtransportforum årskonferanse 4. februar 2013 Vegvesenets rolle i kollektivtrafikken utfordringer og visjoner Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP Regionvegsjef Kjell Inge Davik Byutvikling og kollektivsatsing i NTP 29. 02. 2016 Region sør 29. 02. 2016 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hovedtrekk i NTP 2014-23 Historisk opptrapping Nye grep for byene

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 15.01.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 15.01.2018 Tid: 09:30 Saksliste Saksnr NOT 1/18 Orientering:

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Orientering til Formannskapet 12.02.2013 Finansiering - Buskerudbyen 2 6.12.2011

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/13038-1 Arkiv: Dato: 24.05.13 Q80 ENDRING AV BUSSTRASÉ PÅ GULSKOGEN â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

Kollektivtransportens potensial i byområdene. Bård Norheim

Kollektivtransportens potensial i byområdene. Bård Norheim Kollektivtransportens potensial i byområdene Bård Norheim Kort om presentasjonen 1) Strategier for å møte befolkningsutviklingen 2) Strategier for økt kollektivtransport 3) Behov for målrettet arealplanlegging

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 HØRING- UTKAST TIL LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING Vedtak

Detaljer

For å komme frem til utviklingsretning ble det ble bestilt en scenarie- utredning for byutikling i Haugesund. Kriterier for utredning:

For å komme frem til utviklingsretning ble det ble bestilt en scenarie- utredning for byutikling i Haugesund. Kriterier for utredning: For å komme frem til utviklingsretning ble det ble bestilt en scenarie- utredning for byutikling i Haugesund. Kriterier for utredning: Arbeidsplasser Viser at arbeidsplass potensialet er mange ganger

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring Saknr. 16/17052-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021 - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Tiltaksplan for Hedmark Trafikk

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer