Tema: Etikk forhandlinger e-auksjoner og nomenklaturer Momskompensasjon Rapportering av oppdrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema: Etikk forhandlinger e-auksjoner og nomenklaturer Momskompensasjon Rapportering av oppdrag"

Transkript

1 Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR ÅRGANG 9 Tema: Etikk forhandlinger e-auksjoner og nomenklaturer Momskompensasjon Rapportering av oppdrag

2 Sandefjord og det gode liv I Sandefjord finner vi grobunn for det gode liv. Vår kystlinje på 82 km kombinert med store skogsområder gir mange muligheter for rekreasjon. Det er stadig nye områder å utforske til fots eller på sykkel. Båtbrukerne kan finne sitt eldorado i lune viker eller på en av våre 116 øyer. Sandefjord er liten nok til å få oversikt og stor nok til å få variasjon og mangfold. Om sommeren syder det i sentrum og på brygga, kulturtilbudene er mangfoldige og byens puls slår litt raskere. Byens idrettsutøvere har lenge hevdet seg i ulike sportsgrener. Sandefjords historie forteller om pionerånd og skaperevne, nysgjerrighet og mot. Egenskaper vi håper å ivareta også i fremtiden. Mulighetene ligger til rette om du vil være her som gjest eller etablere deg her. Velkommen til Sandefjord til byen vår og det gode liv! For mer informasjon se Sandefjord kommunes internettside; TIDSSKRIFT FOR: Kommunesektorens Innkjøpsforum 9. årgang FAGRÅDET: Birger Asphhaug Marianne Skjerstad Andersen Jostein Engen Knut Haavardsholm Gøril Reinås Roger Stampe INNHOLD LEDER Status 2005: KSI holder stand... 3 ARTIKLER Forhandlinger i tråd med forskrifter om offentlige anskaffelser... 4 Kommunene får ikke kompensasjon for merverdiavgift!... 7 Rapportering ved kjøp av oppdrag fra utenlandske foretak... 9 Fylkessuksess med e-auksjon GMDN et kodeverk for medisinsk utstyr United Nations Standard Products and Service Code (UNSPSC).. 17 Etikk i innkjøp ADRESSE: Haakon VII sgt, 9 Postboks 1378 Vika 0114 Oslo Tlf.: Fax: REDAKSJON: Redaktør: Gerd Buflod tlf tlf.dir tlf.priv off.anskaffelser ANNONSER: Etter avtale PRODUKSJON: MGH grafisk, Bergen OPPLAG: 2800 eks FORSIDEFOTO: Hvalfangstmonumentet FORSYNING ISSN: Fotograf: Fotojørgensen, Sandefjord

3 LEDER Status 2005: KSI holder stand Birger Asphaug KSI sitt 9. årsmøte ble avholdt i Fredrikstad. I løpet av disse årene har KSI utviklet seg i tråd med rammebetingelsene rundt offentlige anskaffelser. Gjennom Medlemsavtalen har KSI oppnådd en spesiell posisjon i forhold til andre fagforum i kommunesektoren. KSI og dens sekretariatsleder er den ansvarlige for temaet offentlige anskaffelser i KS. Den administrative lederen i KS har regelmessige møter med fagrådet for å drøfte oppfølgingene og den praktiske gjennomføringen av medlemsavtalen. En milepæl for KSI ble oppnådd på sensommeren i år da den politiske delen av KS gjennom Arbeidsutvalget (AU) med Halvdan Skard som leder inviterte fagrådet for drøftinger om offentlige anskaffelser sett i lys fra et politisk ståsted. På denne måten fikk KSI markedsført seg både som fagforum og som premissleverandør for det politiske miljøet i KS. Budskapet fra møtet var at AU ønsket et videre og tettere samarbeid med KSI. En annen milepæl i 2005 var at KOFA inkl alle nemndas juristene inviterte KSI til et drøftingsmøte. Klagenemnda ønsket å få vite om hvorfor så mange kommuner har gitt uttrykk for misnøye med nemndas virksomhet. Konklusjonene på møtet ble at begge parter ønsker et nærmere samarbeid om både felles strategi og den pedagogiske framstillingen av nemndas avgjørelser. Behovet for og nødvendigheten av fortsatt drift av KSI bidrar ikke minst staten med sine endringer av lovverket. Da tenker jeg spesielt på det nye regelverket under nasjonal terskelverdi. Usikkerheten om fortolkning og etterlevelse av regelverket forsåvidt gjelder både under og over terskelverdi gjør det nødvendig å opprettholde et fagforum på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. På årsmøtet ble to nye representanter valgt inn i fagrådet; Gøril Reinås, Kristiansund kommune og Roger Stampe, Sandefjord kommune. Det nye fagrådet har mange og utfordrende oppgaver å ta fatt i; arrangere seminarer, bidra til å utvikle innkjøpsfaglig utdanningstilbud, fremme forslag til en veileder for det politiske handlingsrommet, KS Registeret, samt følge opp ulike tiltak innenfor tidligere vedtatte hovedsatsingsområdene: Innkjøpsfaglig kompetanse Regelverksutvikling og forståelse Organisasjonsutvikling og IKT Innkjøpssamarbeid Markedsovervåking og leverandørutvikling På vegne av både fagrådet og alle deltakerne på årssamlingen vil jeg takke arrangøren Innkjøpskontoret i Fredrikstad kommune for et ypperlig arrangement med dagsaktuelle temaer og en flott sosial festaften blir et merkeår for KSI; fagforumet kan feire sitt 10 års jubileum. Skal fagforumet beholde sin posisjon og samtidig videreutvikle seg i tråd med de krav som stilles til innkjøpsfaget, må medlemmene i KSI være aktive både opp mot KSI sentralt og i det lokale fagmiljøet. Allerede nå vil jeg ønske alle medlemmene velkommen til neste års jubileumsfeiring. Birger Asphaug Leder i KS Innkjøpsforum Forsyning nr

4 Forhandlinger i tråd med forskrift om offentlige anskaffelser hvor profesjonell er din virksomhet? av samfunnsviter/ingeniør Arne Sivertsen og jurist Harald Alfsen, konsulentfirmaet Resource-partner AS Artikkelen belyser en del aspekter og problemstillinger knyttet til det å gjennomføre profesjonelle forhandlinger i tråd med forskrift om offentlige anskaffelser. Under EØS-terskelverdien er det fri anledning for innkjøper å bruke konkurranse med forhandling. Over terskelverdien kan dette også gjøres i unntakstilfeller etter nærmere vilkår. Forhandlinger i en eller annen form er ikke ukjent for noen. Noen av de ivrigste forhandlere som finnes er faktisk barn hvem har ikke vært i forhandlinger med minstemann i en leketøysbutikk eller rundt middagsbordet? Dette er med andre ord noe vi driver med hele tiden, men spørsmålet er om vi er bevisste nok på hvordan vi forhandler og hvilke resultater det gir. Forskriften setter i tillegg en del krav til metodikk og gjennomføring for å sikre konkurranse, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og likebehandling. Aktuelle problemstillinger en offentlig innkjøper/ prosjektleder må vurdere i forbindelse med forhandlinger er bl.a: 1. Hvem skal vi innkalle til forhandlinger? 2. Hvordan skal vi innkalle til forhandlinger? 3. Hvordan skal forhandlingene gjennomføres i praksis? 4. Hvilke forberedelser er nødvendig å gjøre? 5. Hvordan sikres likebehandling av leverandørene under selve forhandlingene? 6. Hva skal vi forhandle på, hvordan skal vi gå frem og hvilke feller kan vi gå i? 7. Hva er de vanligste grunnene til at forhandlinger blir en KOFAsak? (Klageorgan for offentlige anskaffelser). 1. Hvem skal vi innkalle til forhandlinger Dette er omtalt i forskriften under 9-3 og 16-3 hvor det sies at det skal inviteres minst 3 leverandører forutsatt at det finnes et tilstrekkelig antall egnede deltakere. Det vil med andre ord si at hvis man har 3 deltakere som oppfyller kvalifikasjonskravene så skal de innkalles til forhandlinger. Men likevel skal det kun forhandles med leverandører som har reell mulighet til å få tildelt kontrakten. Her er forskriften ikke Arne Sivertsen Harald Alfsen 4 Forsyning nr

5 entydig etter vår mening hvordan kan man vite at noen ikke har muligheten til å få kontrakten før det er forhandlet med dem?. Enkelte leverandører har mye å gå på i forhandlinger. Det tryggeste er å innkalle alle kvalifiserte til første forhandlingsrunde. Eventuelt kan man i innkallingen eller ved hjelp av klarifiseringsspørsmål signalisere at det må vesentlige forebedringer til på svake områder (pris, vedlikeholdskostnad, løsning). Et uavklart spørsmål er om det er nødvendig å innkalle til forhandlinger, f.eks, hvis innkjøper ikke mener det er behov for dette. Etter vår oppfatning er dette mer av teoretisk interesse fordi vår erfaring er at vi alltid oppnår bedre resultat etter en forhandling, og dermed alltid bør gjennomføre dette. 2. Hvordan skal vi innkalle til forhandlinger Her er det ingen absolutte krav utenom de vanlige prinsippene i forskriften. Det som etter vår mening er viktig er at alle får skriftlig beskjed og at ingen får mer eller mindre opplysninger om agenda for møtet enn andre. Når det er sagt er det mulig å gi signaler om hvilke forbedringsområder den enkelte tilbyder har. Poenget er å forbedre tilbudene slik at de blir mest mulig sammenlignbare. 3. Hvordan skal forhandlingene gjennomføres i praksis? Forskriften sier lite om hvordan forhandlingene skal gjennomføres i praksis ut over 3-1 Generelle regler for konkurransen og krav til protokollføring. Det oppfylles etter vår mening best ved å ha en agenda og en plan for gjennomføring av det enkelte forhandlingsmøte. Her er det mange offentlige oppdragsgivere som kan bli mye bedre. Fokus på tildelingskriteriene er viktige rettesnorer også i selve forhandlingsmøte. Derfor er det viktig å tenke på tildelingskriteriene tidlig i prosessen, allerede når de nedfelles i kunngjøringen i DOFFIN eller i konkurransegrunnlaget. I tillegg er det viktig med profesjonell adferd, herunder vanlig høflighet. Det skaper et godt klima for en tøff, men fair, forhandling når begge parter viser hverandre respekt i utgangspunktet. 4. Hvilke forberedelser er nødvendig å gjøre før en forhandling? Forskriften setter ikke krav til forhandlingsforberedelser. Men mulighetene til å forhandle på alle deler av tilbudet er nedfelt i forskriften (( 9-3 (4) og 16-3 (4)). Det er mange aspekter som bør inkluderes i en slik aktivitet, slik som: Hvem bør delta og hvilken rolle/ oppgave skal de ha Sørge for at både vi og motparten har nødvendige fullmakter Hvilken adferd skal vi ha og hvordan skal vi respondere på motpartens adferd Hvilke krav har vi til leverandøren kan vi prioritere disse: a) absolutte krav, b) bør ha- krav, c) kjekt å ha? Hvor stor forhandlingsmakt har vi og hva består den i? Hvilken rekkefølge skal vi behandle de enkelte elementer Kjenner vi motparten eller motpartens representanter og kan det gi oss nyttig informasjon. Hvordan skal vi få tilbakemelding under møter, etterpå i mail eller på andre måter. Disse og lignende spørsmål er det hensiktsmessig å jobbe med før møtene med tilbyderne. Utgangspunktet før en forhandling er at motparten er trenet i å selge og ofte er ekstremt godt forberedt da er det synd å stille med blanke ark selv. 5. Hvordan sikre likebehandling av leverandørene under selve forhandlingene? Dette er en av de viktigste aspektene å håndtere i forhold til forskriften og god forretningsskikk. Mange innkjøpere synes dette er så problematisk at de velger anbudskonkurranse, selv om det kan være en mindre optimal prosedyre for å unngå problemstillingen. Det er synd fordi dette egentlig ikke er veldig vanskelig. Så lenge du gir tilbyderne de samme muligheter til å komme frem til en optimal løsning til lavest mulig totalkostnad er løpet rent og ryddig. Poenget er å justere på de svakeste delene av tilbudene slik at de blir mer konkurransedyktig. Dette kan gjøres ved å kompensere en svakhet med lavere pris eller ved å endre løsningen noe for å øke ytelsen. Det betyr at ulike tilbydere/tilbud må utfordres på ulike områder, men med de samme tidsrammer og krav til format. Man kan godt presse rimeligste tilbyder videre på pris, men det kan i stedet være hensiktsmessig å be ham om en noe mer robust løsning til samme pris. På den andre enden av skalaen kan vi tenke oss at det sitter en som har tilbudt en Rolls-Royce løsning når du har bedt om en Opel. Da er det viktig å utfordre både på løsning og pris. Hvis leverandørene får en utfordring/hjemmelekse er det viktig at alle får samme mulighet til å optimalisere sin leveranse i form av Forsyning nr

6 justeringer i tilbudene. Etter en forhandling vil den enkelte leverandør forstå hvilken del av leksen han må fokusere ekstra på for å komme i posisjon. Det er mulig han ikke har bedre løsninger selv om du har ytret ønske om det. Da blir det opp til ham å kompensere ved f.eks å senke prisen ytterligere eller ved å gi deg bedre leverings- eller betalingsvilkår. Litt om forfatterne: Senior prosjektleder Arne Sivertsen har bred erfaring som forhandler og kommersiell rådgiver ved anskaffelser av varer og tjenester. Han har arbeidet i en årrekke som rådgiver, prosjektleder og som innkjøpskonsulent for både offentlige og private virksomheter. Daglig leder Harald Alfsen har lang praktisk erfaring i anvendelse av Forskrift om offentlige anskaffelser. Blant annet som ansatt innkjøpsrådgiver i offentlig virksomhet, som privat advokat og som innkjøpskonsulent. Han er mye brukt som foreleser for offentlige virksomheter. 6. Hva skal vi forhandle på, hvordan skal vi gå frem og hvilke feller kan vi gå i? Du skal forhandle på alle deler av tilbudet. Men det viktigste er å ha fokus på ytelse i forhold til totalkostand. Hvis du kjenner bedriftens behov og bakgrunnen og den spesifikasjonen som er utledet derav vet du også hvilke punkter som må prioriteres. På andre siden av bordet sitter det sannsynligvis en profesjonell selger som har en klar strategi og metoder for å dekke over svakheter i sitt eget tilbud. En del av denne strategien er å gi etter for krav som ikke koster ham mye, men som han ønsker at du skal tillegge stor verdi. Hvis du ikke har et mål for forhandlingene med tilhørende strategi vil du mest sannsynlig falle for selgers grep på ett eller flere forhandlingspunkt. Et signal om at du forhandler på verdiløse elementer eller at motparten har mye å gå på, er at du gis innrømmelser fra motparten uten av leverandøren reduserer sin leveranse. I tillegg til å kjenne egne behov og ha mål og mening med forhandlingene, må du være tydelig på hvem som styrer. Det betyr ikke det samme som å pratemest, men at du kontrollerer hele forhandlingsløpet etter egen plan. En klassisk felle det er lett å gå i er å vike unna videre drøftelser fordi motparten blir sur, forbauset, fornærmet eller stram i masken. Det betyr ikke at du gjør noe feil, men at du er inne på noe viktig eller at motparten er uprofesjonell/uforberedt. En annen teknikk er taushet den kan brukes på begge sider av bordet for å få motparten til å ta ordet/si noe allerhelst noe han ikke burde sagt. Ordtaket «taushet er gull, tale er sølv» er også treffende i mange forhandlinger. Husk hele tiden på at dette er et spill og at du skal opptre høflig, holde tett med konfidensiell opplysninger og behandle alle med respekt da gjennomfører du forhandlinger ihht forskriften. 7. Hva er de vanligste grunnene til at forhandlinger blir en KOFA-sak? En gjennomgang av saker i KOFA viser at det er begått brudd på regelverket 15 ganger i problemstillinger knyttet til forhandlinger fra 2003 og frem til i dag. De vanligste feilene er å unnlate å innkalle til forhandlinger, foreta en rettmessig utvelgelse av leverandører det skal forhandles med som ikke er i samsvar med kravene eller å ikke gjennomføre reelle forhandlinger med tilbyderne. Med andre ord at leverandørene ikke får samme mulighet til å justere sine tilbud i forhandlinger. Andre brudd på regelverket har gått på at det er: lekket opplysninger om konkurrentenes priser under forhandlinger vilkårlig evaluering av enkelte tildelingskriterier for korte tidsfrister i strid med god forretningsskikk. 8. Oppsummering Vi vil råde offentlige innkjøpere til å ta disse rådene med på veien og ta i bruk forhandlet prosedyre langt oftere enn det som er vanlig. Dette gjelder særlig for komplekse tjenestekjøp hvor fordelene med denne prosedyren er mest åpenbar. Men husk; en ting er å gjennomføre forhandlinger i hht forskriften om offentlige anskaffelser, en annen viktig del er å beherske det kommersielle spillet som foregår i forhandlinger. Øvelse gjør mester... 6 Forsyning nr

7 Kommunene får ikke kompensasjon for merverdiavgift! av førsterevisor Trond Rønning, Hedmark Revisjon IKS Innkjøpere i kommunen er ikke spesialister på merverdiavgift. De bør derfor søke kompetanse i kommunens økonomiavdeling og hos kommunens revisor, slik at de over tid kan benytte avgiftssystemet på en mest mulig optimal måte. Systemet er innfløkt, og det finnes derfor også mange tilpasningsmuligheter, mener lederen i Indre Østlandet kommunerevisorforening. Utsagnet kan virke underlig, når vi som revisorer annenhver måned kontrollerer og attesterer oppgave over betalt merverdiavgift (mva) som kommuner og fylkeskommuner krever kompensasjon for. Men la oss undersøke forholdet litt nærmere. I 1969 erstattet merverdiavgift omsetningsavgift. Systemet bygger på at det skal svares en avgift for den merverdi en næringsdrivende tilfører omsetningsobjektet. Varer kjøpes inn i en form, tilføres en merverdi, f. eks i form av bearbeiding fra råvare til ferdigvare, eller økt tilgjengelighet, som i varehandelen. Alle ledd betaler avgift til selger, og denne avgiften trekkes fra i den avgift som beregnes ved eget salg. På denne måten er alle ledd både innkrever av avgift og betaler av avgift, men staten sitter igjen med differansen. Kommunen betaler som alle andre, merverdiavgift på sine innkjøp. Den store forskjellen er at kjøpet i hovedsak ikke inngår som innsatsfaktor i en vare som skal selges. Derfor får ikke kommunen inn avgift ved salg av varen, som kan dekke kostnadene ved merverdiavgiften de betaler. På dette grunnlag har det gjennom tidene vært billigere å produsere varer og spesielt tjenester selv, fremfor å kjøpe fra andre. For å unngå denne konkurransevridningen, ble derfor ordningen med kompensasjon for betalt merverdiavgift innført, først som en begrenset ordning i 1995, som senere ble noe jusert trådte ny lov om kompensasjon for merverdiavgift i kraft. Denne tilsvarer i større grad den ordinære ordningen for merverdiavgift som omfatter næringslivet. Derfor er loven i hovedtrekk en henvisningslov til merverdiavgiftsloven. Som nevnt over, er det staten som mottar merverdiavgiften. Når en har ett avgiftsoppgjør der en har betalt mer i mva enn en har mottatt, får en penger av staten. Kommunene betaler alltid mer mva enn de mottar fra innbyggerne, nettopp fordi de ikke selger varer og tjenester. Etter vanlig mva skulle derfor kommunene ( og fylkeskommunen) motta penger fra staten for hver termin. Oppfatninger er ofte også at de gjør det. Og det er denne oppfatningen jeg vil rokke ved. Kompensasjonsordningen for merverdiavgift finansieres ved trekk i rammetilskuddet til kommunene. Det vil med andre ord si at når kommunen får kompensert merverdiavgift, er de med på å omfordele egne midler til de som er flinkest til å søke om kompen- Trond Rønning Forsyning nr

8 sasjon. Når dataene for første året med kompensasjon ble lagt frem, hadde kommunen fått kompensert beløp tilsvarende trekket i rammetilskudd. Økonomisk var dette ett nullspill for kommunene, ser det ut til. Men var det i virkeligheten slik? Mange kommuner er blitt mindre bevisste på utnyttelsen av avgiftsregelverket når de nå får kompensert merverdiavgiften og fordelen ved egenproduksjon er blitt redusert. Men etter min oppfatning er det viktig å stille seg spørsmålet: Når kan vi unngå merverdiavgift i ett økonomisk oppgjør? La oss ta ett eksempel Kommune skal leie ett bygg med leieverdi på kr pr mnd. Bygget må tilpasses kommunens behov for en kostnad på ca Kommunen har to alternativer for løsning. Den ene er å utføre investeringen selv og få kompensasjon for betalt mva. Alternativt kan utleier frivillig registrere bygget i mva-manntallet, få fradrag for inngående mva ved investeringen og ved utleie beregne merverdiavgift på husleien. 1 Investeringen eksklusiv mva blir den samme for kommunen om den betales direkte eller om den betales gjennom økt husleie, dersom vi forutsetter at leietiden tilsvarer avskrivningstiden på investeringen. Dersom vi i tillegg antar at utleier og kommunen kunne få samme lånevilkår for å finansiere investeringen, får vi reist ett nytt spørsmål: Hva skjer med finanskostnadene dersom utleier foretar 1 Utleie av fast eiendom er utenfor merverdiavgiftslovens område. For å likestille leie og eie av bygg for næringsdrivende er det ved forskrift gitt anledning til å gjøre utleie av bygg avgiftspliktig etter nærmere bestemte regler. investeringen? Finanskostnader er ikke avgiftspliktig vare, og utleier vil derfor ikke ha fradrag for inngående avgift i sitt avgiftsoppgjør, da han ikke betaler noen avgift. For å kompensere for sine finanskostnader, tillegges disse husleien, og vil dermed også inngå i grunnlaget for beregning av merverdiavgift. Den avgiften dette genererer blir innbetalt til staten og kommunen får kompensert betalt avgift fra de andre kommunene, gjennom det rammetilskuddet som er holdt tilbake. Med 5 % rente på investeringen over 10 år, vil dette utgjøre en avgift på kr pr år. Tilsvarende må utleier legge på mva på husleie for bygget i nåværende stand, dette tilsvarer kr i mva. Som nevnt over finansieres ordningen med kompensasjon for merverdiavgift gjennom trekk i rammetilskuddet til kommunen. Løsningen medfører dermed at kommune-norge fåt en kostnad på ,- som de ikke ville hatt dersom kommune selv hadde gjort investeringen. Tallene viser at sett fra ett avgiftsperspektiv er det viktig å tilpasse en leiekontrakt slik at en også får en effektiv kontrakt med hensyn til avgift. I mange tilfeller vil det være fordelaktig å foreta de nødvendige tilpasninger for kommunens regning og risiko. Ett annet eksempel som kan være verd å ta med, er forholdene til de kirkelige fellesrådene. Tjenesteyting fra kommunen til fellesrådet er unntatt mva. Dersom kommunen har opprettet egen virksomhet for å tilfredstille egne behov (f. eks et IKS), kan kommunen gjennom tjenesteytingsavtalen løse sine forpliktelser ved å kjøpe fra egne virksomheter og gi til fellesrådet. Revisjon av ett fellesrådsregnskap koster f. eks Fakturert fra Revisjon IKS til Kirkelig fellesråd, medfører dette kr i MVA som betales til staten, og kompenseres av kommunene i fellesskap. Dersom faktura går til kommunen som i sin tur yter dette som tjeneste til det kirkelige fellesrådet, blir transaksjonen mellom revisjonen og kommunen avgiftsfri Høringsnotat «Forslag til nye lovregler om interkommunalt samarbeid» av juni 2005 varsler flere mulige samarbeidskonstellasjoner mellom kommunene. Ved felles organisering av avgiftspliktige oppgaver, vil det være av vesentlig betydning for avgiftsspørsmålet hvordan en organiserer virksomheten. Kjøp av f. eks IT- tjenester fra en annen kommune, generere avgiftsplikt. På den annen side kan dette organiseres som interkommunalt samarbeid eller IKS. Så lenge dette i hovedsak tilfredsstiller egne behov, vil det ikke utløse avgiftsplikt. Her er det betydelige kostnader, og derved også vesentlig å ta avgiftsmessige hensyn med i vurderingen for hvordan tiltaket skal organiseres. Det kan lages flere eksempler, men ovenstående får være tilstrekkelig for å belyse problemstillingen. Konklusjonen er at kommunen ikke får kompensert merverdiavgiften. De betaler den selv. Ordningen skal være selvfinansierende. Det vil si at det er viktig for kommunesektoren totalt sett å tilpasse seg slik at forhold som legalt kan holdes utenfor avgiftsområdet, forblir utenfor avgiftsområdet. Innkjøpere i kommunen er ikke spesialister på merverdiavgift. De bør derfor søke kompetanse i kommunens økonomiavdeling og hos kommunens revisor, slik at de over tid kan benytte avgiftssystemet på en mest mulig optimal måte. Systemet er innfløkt, og det finnes derfor også mange tilpasningsmuligheter. 8 Forsyning nr

9 Rapportering ved kjøp av oppdrag fra utenlandske foretak av Jan Reidar Øverland, Sentralskattekontoret for utenlandssaker Det er mye å holde orden på når kommunen skal foreta anskaffelser av varer og tjenester, bygg og anlegg. Når anskaffelsene skjer fra utenlandske foretak er denne sjekklisten fra Skatteetaten om rapporteringsplikten nyttig å ha for hånden. Viktige endringene i l igningsloven paragraf oktober 2004 ble rapporteringsplikten i ligningsloven paragraf 6-10 utvidet fra bare å gjelde innen bygg, montering og på sokkelen til å gjelde alle oppdrag gitt til utenlandske oppdragstakere uansett bransje. På sokkelen gjelder rapporteringsplikten både norske og utenlandske oppdragstakere, mens den for oppdrag i Norge bare gjelder oppdrag gitt til personer bosatt i utlandet eller selskap hjemmehørende i utlandet. Rapporteringsplikten er et ledd i arbeidet med å vurdere skatteplikten til utenlandske selskap og arbeidstakere som oppholder seg midlertidig i Norge. Konsekvenser av manglende rapportering: Manglende rapportering kan føre til at man blir ansvarlig for oppdragstakers ubetalte skatter og avgifter. I tillegg kan man bli ilagt gebyr og tvangsmulkt. Hva skal rapporteres? Oppdrag gitt til utenlandske foretak i Norge og oppdrag gitt til norske og utenlandske foretak på kontinentalsokkelen. Oppdrag vil i denne sammenheng si næringsvirksomhet som utføres etter avtale med/anmodning fra andre næringsdrivende/det offentlige. Arbeidstakere er arbeider på oppdragene og som er utenlandske statsborgere eller ansatt hos utenlandsk arbeidsgiver. Hvem skal rapportere? Både næringsdrivende (uansett virksomhetsform) og offentlige organ skal uten videre rapportere oppdrag samt eventuelle underoppdrag de gir og som skal utføres i Norge eller på den norske kontinentalsokkelen. Den samme plikten gjelder for den enkelte oppdragstaker. Oppdrag: Oppdragsgiver skal gi opplysninger om oppdrag, arbeid i tilknytning til hovedoppdraget, samt eventuelle underoppdrag. Den enkelte oppdragstaker skal rapportere eventuelle underoppdrag. Arbeidstakere: Oppdragsgiver skal gi opplysninger om egne arbeidstakere på oppdraget, arbeidstakere hos oppdragstakere i første ledd og arbeidstakere hos eventuelle underoppdragstakere. Den enkelte oppdragstaker skal rapportere egne ansatte på oppdraget samt ansatte hos eventuelle underoppdragstakere. Hvor skal det rapporteres? Rapporteringen skal skje til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). Forsyning nr

10 Hvordan rapportere? Oppdrag skal rapporteres på skjema RF-1199: Opplysninger fra oppdragsgiver om oppdragstaker/kontrakter. Arbeidstakere på oppdragene skal rapporteres på skjema RF- 1198: Opplysninger om arbeidstakere. Selve rapporteringen gjøres enklest ved å gå inn på En kan også gå inn på hvor skjemaene ligger i høyre kolonne på inngangssiden. Eventuelt kan skjemaene rekvireres fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker på telefon / Postboks 8031, 4068 Stavanger. Når skal det rapporteres? Oppdrag skal rapporteres når kontrakt er inngått eller senest 14 dager etter at oppdraget er påbegynt. Arbeidstakere skal rapporteres i to omganger; når arbeidstakeren begynner sitt arbeid på oppdraget og når arbeidstakeren avslutter sitt arbeid på oppdraget. Melding om påbegynt arbeid skal sendes når arbeidstakeren begynner sitt arbeid i Norge eller på den norske kontinentalsokkelen, og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt. Melding om avsluttet arbeid skal sendes straks arbeidstakeren slutter på oppdraget eller senest innen 14 dager. Sjekkliste 1) Når et utenlandsk foretak utfører oppdrag for kommunen: Rapporter til skattemyndighetene ved Sentralskattekontoret for utenlandsssaker (SFU) at kommunen har gitt oppdrag til utenlandske tjenesteytere. Arbeidstakerne skal ha skattekort fra SFU, og ikke fra lokalt likningskontor Oppholdstillatelse: Den som arbeider for et utenlandsk foretak og bare skal arbeide i Norge i opp til tre måneder er ikke omfattet av overgangsreglene og trenger ikke oppholdstillatelse Kontakt Madla trygdekontor dersom det skal søkes om fritak fra folketrygden Sjekk om oppdragstakeren er registrert i Brønnøysundregisteret Sjekk om det utenlandske foretaket er registrert i merverdiregisteret (Fylkesskattekontoret) Pass på at det utenlandske foretaket (oppdragstakeren) er klar over at: - De må registrere seg i Brønnøysundregisteret - De må ha ulykkesforsikring for sine ansatte (forsikringsselskap) - De må rapportere arbeidstakerne sine og eventuelle underoppdrag til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. - De må innhente skattekort og gi det videre til de ansatte (Sentralskattekontoret for utenlandssaker) - De må melde arbeidstakerne inn i Aa-registeret - gjelder alle bransjer unntatt bygg, montering og på sokkelen (Det sentraliserte trygdekontoret for Arbeidsgiver-/arbeidstakerregistrering på Hamar eller - Selskap skal betale forhåndsskatt (Rogaland Skattefutkontor) - Selvstendig næringsdrivende skal betale forskuddsskatt (Rogaland Skattefutkontor). - De må betale arbeidsgiveravgift (Rogaland skattefutkontor). - De må levere lønns- og trekkoppgave til Rogaland Skattefutkontor innen 20. januar i året etter inntektsåret - De må ta kontakt med fylkesskattekontoret for å sjekke om de skal betale merverdiavgift og om de må ha norsk representant - De er pliktige til å levere norsk selvangivelse. Innleveringsfristen er 31. mars i året etter inntektsåret 2) Ved ansettelse av utenlandsk arbeidstaker: Sjekk at arbeidstakeren har gyldig oppholdstillatelse: EU/EØS-borger: Må ha oppholdstillatelse for arbeid over tre måneder. Statsborgere i Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia. Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn, land som er omfattet av de såkalte «overgangsreglene» og som ble EU-medlem 1.mai 2004: Må ha «Oppholdstillatelse med rett til å arbeide» for å kunne arbeide. Overgangsreglene gjelder i utgangspunktet til Dersom et norsk foretak skal ansette arbeidstakere fra disse landene må følgende krav være oppfylt: 100 prosent stilling tarifflønn Arbeidskontrakt Borgere fra land utenfor EU/EØS: Må ha arbeidstillatelse før arbeidet kan påbegynnes. Lokal politimyndighet/udi gir mer informasjon om opphold i Norge. Arbeidstakeren skal ha skattekort (lokalt likningskontor) Sørg for at arbeidstakeren blir registrert i Aa-registeret gjel- 10 Forsyning nr

11 der arbeidsforhold som varer i minst sju dager med minst fire arbeidstimer per uke og som ikke er innen bygg, montering og på sokkelen (det sentraliserte trygdekontoret for Arbeidsgiver-/arbeidstakerregistrering på Hamar) Tegn yrkesskadeforsikring for den ansatte (forsikringsselskap) Lokalt trygdekontor kontaktes ved krav om trygdeytelser Husk at norske lover og regler gjelder både når kommunen gir oppdrag til et utenlandsk foretak og når kommunen ansetter en utenlandsk arbeidstaker. Vær spesielt oppmerksom på arbeidsmiljøloven. Vær klar over at dersom arbeidstakeren blir utleid til andre, regnes det som oppdrag. Se ovenfor. Om rapporteringen til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Opplysningene gis enklest ved å gå inn på Du kan også gå inn på hvor sk jemaene ligger i høyre kolonne på inngangssiden. På denne siden finner du også utfyllende informasjon om opplysningsplikten. Du kan også bestille skjemaene fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker på telefon / Postboks 8031, 4068 Stavanger. Opplysningene om selve arbeidsoppdraget skal gis på skjema RF-1199 «Opplysninger fra oppdragsgiver om oppdragstaker/ kontrakter», innen 14 dager etter at oppdraget er påbegynt. Nettadresser Skatteetaten - Utlendingsdirektoratet - Arbeidstilsynet - Trygdeetaten - Brønnøysundregisteret - Aetat - Nettsider med informasjon fra flere etater: Opplysninger om arbeidstakere skal gis på skjema RF-1198 «Opplysninger om arbeidstakere». Dette skjemaet består av to deler. Den ene delen sendes SFU innen 14 dager etter at arbeidstakeren har begynt på oppdraget. Den andre delen innen 14 dager etter at arbeidstakeren slutter på oppdraget. Rapporteringen til SFU fritar ikke for andre forpliktelser overfor norske myndigheter. Forsyning nr

Tema: Tjenestepensjon Kontraktstyring Energieffektiv belysning

Tema: Tjenestepensjon Kontraktstyring Energieffektiv belysning Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR 2-2006 - ÅRGANG 10 Tema: Tjenestepensjon Kontraktstyring Energieffektiv belysning MARKER KOMMUNE det beste av to verdener Marker ligger ved riksgrensen, langs hovedferdselsåren

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1 NR 2-2009 Side 1 Forside fra Grand Place, Brussel Stadthuis. Fotograf: Knut Otto Pedersen. INNHOLD LEDER 3 Av Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune, leder fagrådet KS Innkjøpsforum. HVORDAN SIKRE

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

Kommunerevisoren. Les mer om: NKRF Tidsskrift Nr 3 2011 66. årgang. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Les mer om: NKRF Tidsskrift Nr 3 2011 66. årgang. www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 3 2011 66. årgang Les mer om: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Bruk av tvang overfor rusmisbrukere" Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen og hva kan kommunenes

Detaljer

Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat

Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat www.nkrf.no

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 5 2 0 0 6 6 1. å r g a n g Det kan være fristende å forsyne seg av godene Korrupsjon kan ramme kommunene av Erling Grimstad, advokat side 4 Hvordan avdekke

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Rapport fra NHOs undersøkelse blant medlemsbedriftene om deres syn på praktiseringen av offentlige innkjøp: Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Utført av Commshop AS på vegne

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer