FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008

2

3 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon av forvaltning, drift og vedlikehold i Harstad kommune. Revisjonens undersøkelse er gjennomført med henvisning til kommunelovens 77 nr 4 og 78 nr 2, samt forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 7. Forvaltningsrevisjon er iflg. nevnte regler å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Harstad kommunes system(er) for planlegging og styring av forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger er etter revisjonens vurdering ikke tilfredsstillende. Det mangler helhetlige tilstandsanalyser og beregning av livssykluskostnader/årskostnader til FDV. Kommunens systemer for innrapportering og planlegging av vedlikeholdsaktiviteter omfatter ikke alle FDV-områdene, og det mangler en helhetlig plan for vedlikehold av bygningsmassen på lang sikt. Administrasjonens rapporteringer til kommunestyret når det gjelder eiendomsforvaltningen utgjør etter revisjonens vurdering som relativt utfyllende informasjon om situasjonen og utfordringene på området. Men uten en helhetlig vedlikeholdsplan, er ikke dette tilstrekkelig grunnlag for politikerne til å gjøre gode beslutninger om mål for og budsjettrammer til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Revisjonen konkluderer med at Harstad kommunes eiendomsforvaltning ikke er optimal. Tromsø, Lars-Andrè Hanssen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Silje Refsnes Prosjektleder, forvaltningsrevisor

4

5 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING Bakgrunn Forholdet mellom vedlikehold og oppgradering PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING Problemstillinger Avgrensning METODE OG DATAMATERIALE REVISJONSKRITERIER HAR KOMMUNEN TILFREDSSTILLENDE PLANLEGGINGS- OG STYRINGSSYSTEM FOR FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGNINGSMASSEN? Revisjonens funn Eiendomsforvaltningen i Harstad kommune Kommunale bygningers tilstand Nøkkeltall på FDV-området Livssykluskostnader og årskostnader Mål, styringsdokumenter og oversikt over vedlikeholdsaktiviteter Revisjonens vurderinger HAR POLITIKERNE TILSTREKKELIG BESLUTNINGSGRUNNLAG I TILKNYTNING TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN? Revisjonens funn Rutiner for rapportering Innholdet i rapporteringene Revisjonens vurderinger KONKLUSJON HØRING Administrasjonssjefens kommentarer Revisjonens kommentarer til høringsuttalelsene ANBEFALINGER VEDLEGG...12

6

7 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Kommunene eier og forvalter en stor bygningsmasse. Betraktet som et formuesobjekt utgjør dette store verdier. Betraktet som en innsatsfaktor overfor den kjernevirksomhet (undervisning, helsetjenester, administrasjon etc.) som foregår i de kommunale byggene, er eiendomsdriften en sentral leverandør av støttefunksjoner og fasiliteter til byggenes brukere. Både NOU 2004:22 Velholdte bygg gir mer til alle og Riksrevisjonenes rapport 3:13 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger, har begge hatt et fokus rettet mot vedlikehold av kommunale bygninger. Undersøkelsene peker på at kommunene bruker for lite midler over driftsbudsjettene til vedlikehold og at man tar igjen forsømt vedlikehold i form av rehabilitering som finansieres over investeringsbudsjettene. Det understrekes videre at kommunenes eiendomsforvaltning har behov for et målrettet løft for de dårligste bygningene og en generell opprustning av forvaltningen. I samme NOU foreslås det også at det bør utarbeides et krav om registrering og rapportering av bygningsareal og tilstand på den kommunale og kirkelige bygningsmassen. I følge utredningen vil en..bedre dokumentasjon av kommunenes eiendomsforvaltning for øvrig kunne føre til økt politisk prioritering av midler til vedlikehold. 1 Utredningen understreker videre viktigheten av at det foreligger systemer for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen, samtidig som den har et langsiktig perspektiv ved forvaltningen av bygningsmassen. 2 Dette innbefatter blant annet vedlikeholdsplan og årskostnader 3 for bygningene som helhet, i tillegg til en samlet oversikt over egen vedlikeholdsaktivitet. NOU 2004:22 understreker også viktigheten av bruk av nøkkeltall, og at tallene benyttes aktivt i styringen av eiendomsforvaltningen. 1.2 Forholdet mellom vedlikehold og oppgradering Vedlikehold defineres som bygningsmessige tiltak for å fortsatt opprettholde bygningers tekniske verdi og bruksområde, mens vedlikeholdsetterslep defineres som den forringelsen som følger av mangelfullt vedlikehold over år. Oppgradering er en høyning av bygningens kvalitetsnivå utover det opprinnelige som følge av nye lover og forskrifter, eller som følge av endrede brukerbehov. Figur 1 under illustrerer forholdet mellom vedlikehold og oppgradering. 1 NOU 2004:22, side Jf. H-06/01 og NOU 2004:22. 3 Årskostnad er, til forskjell fra årlige kostnader, en beregnet gjennomsnittskostnad. Årskostnader er nåverdien av livssykluskostnadene, som omfatter alle kostnader over bygningens levetid: - investeringer, kostnader til FDV og til avvikling av bygningen (NOU 2004:22). Side: 2

8 kvalitet Økt kvalitet, dvs oppgradering Opprinnelig kvalitet, dvs vedlikehold Uten vedlikehold Med vedlikehold Oppgradering Figur 1: Forholdet mellom vedlikehold og oppgradering tid Konsekvensene av manglende vedlikehold vil være av økonomisk og brukermessig art, blant annet ved verditap på teknisk og markedsmessig verdi, større utgifter over tid enn om vedlikeholdet hadde vært optimalt, samt at brukerne av byggene tilbys dårligere (arbeids-)forhold for virksomheten sin enn om byggene hadde vært jevnlig ivaretatt. 2.0 PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING 2.1 Problemstillinger Mot overfor nevnte bakgrunn vil undersøkelsen beskrive og vurdere kommunens eiendomsforvaltning med utgangspunkt i følgende hovedproblemstilling: Har Harstad kommune god eiendomsforvaltning? God eiendomsforvaltning defineres i denne rapporten som godt og systematisk vedlikehold av kommunens bygningsmasse, med systemer og rutiner for identifisering av avvik og som bidrar til opprettholdelse av byggenes kvalitet. I dette ligger tiltak for å oppnå en akseptabel standard på bygningsmassen, slik at bygningen opprettholder sin verdi på et fastsatt kvalitetsnivå, og muliggjør bruken av bygningen til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid. 4 For å svare på denne problemstillingen deles den inn i to underproblemstillinger: 1. Har kommunen tilfredsstillende planleggings- og styringssystem for forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen? 2. Har politikerne tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i tilknytning til eiendomsforvaltningen? Underproblemstilling nr. 1 omhandler kommunens system for å identifisere, registrere, og planlegge nødvendig vedlikehold av kommunale bygninger. 4 Eiendomsforvaltning er et overordnet begrep for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av bygninger og utendørsanlegg. Det utvidede FDV-begrepet FDVU vil ikke benyttes i denne rapporten. Med utvikling/oppgradering menes løpende, mindre ombygninger som følge av omorganisering, nytt utstyr, nye krav fra myndigheter, samt standardheving ut fra utgangspunktet. Med vedlikehold menes tiltak for å holde en bygning i stand, med en standard tilsvarende da bygningen stod ferdig som nybygg. Kommunal regnskapsstandard nr.4, des Videre i rapporten vil forkortelsen FDV benyttes. Side: 3

9 Underproblemstilling nr. 2 omhandler i hvilken grad det politiske nivået er informert om situasjonen i eiendomsforvaltningen, dvs. om administrasjonen rapporterer på FDV-området og innholdet i eventuelle rapporteringer. 2.2 Avgrensning Revisjonens undersøkelse gjelder forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse for årene 2005 og Infrastrukturanlegg, veier, vannledninger, avløpsledninger og anlegg, elektrisitetsforsyning, telekommunikasjon, parker og idrettsanlegg i friluft inngår ikke i dette prosjektet. Undersøkelsen er rettet mot å vurdere rammebetingelsene for eiendomsforvaltningen i kommunen, og omhandler ikke teknisk-faglige problemstillinger, for eksempel hvordan vedlikeholdet og tilstanden til en bygning gjennomføres til daglig. Revisjonen vurderer ikke hensiktsmessigheten i vedtak gjort av kommunestyret. 3.0 METODE OG DATAMATERIALE Undersøkelsen er basert på datamateriale som er innhentet gjennom dokumentanalyse av Harstad kommunes kommuneplan, årsrapporter, virksomhetsplaner, driftsplaner og saksfremlegg, samt andre relevante dokumenter som gir innsikt i FDV. Regnskapstall og oversikt over byggenes bokførte verdi i tilknytning til FDV er i tillegg anvendt i faktabeskrivelsen. Datagrunnlaget suppleres med opplysninger fra intervju med enhetsleder for bygg og eiendom, samt andre sentrale administrative ansatte i eiendomstjenesten i Harstad kommune. Intervjuene er verifisert. 4.0 REVISJONSKRITERIER Følgende regelverk/utredninger/dokumenter er kilder for revisjonskriterier til underproblemstilling 1: Har kommunen tilfredsstillende planleggings- og styringssystem for forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen? NOU (2004:22): Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltning i kommunesektoren. Statens forvaltningstjeneste, Oslo. I NOU-rapporten listes det opp kriterier for god eiendomsforvaltning. Blant disse er et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. Planleggingen skal være rasjonell, målrettet og effektiv, hvor aktiviteter og ressursbruk planlegges og rapporteres i forhold til vedtatte mål. 5 Eiendomsforvaltningen må ha et langsiktig perspektiv på vedlikehold, ta utgangspunkt i fastsatte mål og krav, samt systematisk frambringe informasjon om tilstand i forhold til de mål og krav som er stilt. Det er videre påpekt at nøkkeltall er nødvendig for å avdekke kostnadskrevende avvik og potensial for effektivisering. Kostnadsberegninger av bygningene - blant disse livssykluskostnader og årlige kostnader - bør beregnes, for slik å kunne si noe om hva ulike løsninger vil medføre av framtidige kostnader for drift og vedlikehold. Uten slike beregninger er det lett å feilvurdere behovet for årlige bevilgninger til forvaltning, drift og vedlikehold. Følgende revisjonskriterier utledes: a) Det bør foreligge tilstandsanalyser for byggene b) Det bør utarbeides nøkkeltall på FDV-området for de ulike kommunale bygg c) Det bør foreligge oppsett av livssykluskostnader og årskostnader for bygningene som helhet d) Det bør foreligge mål og styringsdokumenter, samt oversikt over vedlikeholdsaktiviteter, for FDV-området 5 NOU 2004:22, kap. 2. Side: 4

10 Følgende regelverk/utredninger/dokumenter er kilder for revisjonskriterier til underproblemstilling 2: Har politikerne tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i tilknytning til eiendomsforvaltningen? Kommuneloven 23 nr. 2 Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Politikernes grunnlag for å fatte beslutninger vedrørende eiendomsforvaltningen består i hovedsak av framlagte utredninger/analyser og innstillinger vedrørende årsbudsjett og årsberetninger. 6 Kommuneloven 48 nr. 5 I årsberetningen skal det gis opplysninger som er viktig for å bedømme kommunens økonomiske stilling, som ikke framgår av årsregnskapet, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Virksomhetsplan for Harstad kommune: Avvik fra vedtatt virksomhetsplan skal rapporteres politisk til kommunestyret med innstilling fra økonomiutvalget to ganger i året, dvs. pr og pr Følgende revisjonskriterier utledes: Det skal registreres og rapporteres om avvik fra virksomhetsplan til politisk nivå pr og Avviksrapporteringer, virksomhetsplan og årsrapporten skal gi oppdatert og reell informasjon om FDV-området. 5.0 HAR KOMMUNEN TILFREDSSTILLENDE PLANLEGGINGS- OG STYRINGSSYSTEM FOR FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGNINGSMASSEN? Revisjonskriterier a) Det bør foreligge tilstandsanalyser for byggene b) Det bør utarbeides nøkkeltall på FDV-området for de ulike kommunale bygg c) Det bør foreligge oppsett av livssykluskostnader og årskostnader for bygningene som helhet d) Det bør foreligge mål og styringsdokumenter, samt oversikt over vedlikeholdsaktiviteter, for FDV-området 5.1 Revisjonens funn Eiendomsforvaltningen i Harstad kommune Eiendomsforvaltningen er direkte underlagt rådmannen, med enhetsleder for bygg og eiendom (BE) 7 som ansvarlig for området. Enhetsleder har budsjett- og økonomiansvar, samtidig som at lederavtalen stadfester enhetslederens ansvar for enhetens resultat og økonomistyring. Kontoret har ansvaret for all FDV av kommunens eiendommer. Budsjettfullmakter er tildelt enhetsleder, overingeniører, 6 Det eksisterende regelverk stiller ikke spesifikke krav til saksbehandling for den kommunale eiendomsforvaltningen eller saksområder tilknyttet FDV. Det sentrale regelverket for tekniske krav er planog bygningsloven (PBL) der Teknisk forskrift er den viktigste (NOU 2004:22). PBL gjelder imidlertid for nybygg, mens annet regelverk i større grad tar utgangspunkt i eksisterende bruk. NOU 2004:22 tar det til orde for å innskjerpe reglene i kapittel XV i PBL som gjelder eksisterende byggverk. 7 Bygg- og eiendomsenheten vil videre også omtales i rapporten med forkortelsen BE. Side: 5

11 prosjektledere, økonomikonsulenter, konsulenter, sekretærer og renholdere. Laveste nivå i enheten har rekvisisjonsfullmakt på sine områder, mens nivået over har attestasjons- og konteringsfullmakt, samt rekvisisjons- og anvisningsfullmakt på alle områder/kontoer. Kriterium a): Kommunale bygningers tilstand Enhetsleder for BE informerer om at den kommunale bygningsmassen er i relativt bra stand. Den bygningsmassen som er dårligst i kommunen, er rådhusene. De er i svært dårlig stand, og enhetsleder for BE mener de er helt på kanten med tanke på et brukbart fysisk arbeidsmiljø. Det er opplyst at Harstad kommune har et vedlikeholdsetterslep på millioner kroner. 8 Rådhuset er et av byggene med størst etterslep på vedlikehold. Det opplyses av bygg- og eiendomsenheten at i henhold til normer for antall kroner som skal benyttes per kvm, 9 ligger Harstad kommune godt under, noe som medfører at vedlikeholdskrevende bygninger har et gradvis forfall. I følge enhetsleder for BE ender forfallet ofte i totalrenovering eller ombygging. Når det gjelder skolebygningene, mener enhetsleder for BE at de fleste er i bra stand. Bare Seljestad ungdomsskole er veldig dårlig. Her blir det for tiden prosjektert helt nye bygninger, da den gamle etter planen skal rives. Når det gjelder barnehager er det bygd tre nye de siste fire årene. En fjerde er under prosjektering. Kommunen har en del eldre barnehager fra 60-tallet som vedlikeholdsmessig er i brukbar stand, men som funksjonsmessig er dårlige. Det er bygd to helt nye sykehjem (Slottet og Stangnes) etter år 2000 og ett i 1998 (Olavsgården). I tillegg arbeides det med å prosjektere et nytt. Det er bare ett sykehjem som begynner å bli gammelt i dag, og det er den eldste delen på Harstad sykehjem. Sama sykehjem er også dårlig, men der er det planlagt et nybygg. Generelt sett er imidlertid bygningsmassen på helsebyggene i bra stand. Det har ikke vært utført en gjennomgående tilstandsanalyse for byggene, da det opplyses at man ikke har hatt kapasitet, økonomi eller kompetanse i enheten til dette. Kriterium b) Nøkkeltall på FDV-området Harstad har abonnert på FDV-nøkkelen til HolteProsjekt i mange år, og oppdateringer skjer årlig. FDV-nøkkelen fungerer som en pekepinn på hvor utgiftene ligger. På vedlikehold benyttes en middels til lav sats. 10 Også prisstigning og kostnadsøkning legges inn. Det er ikke utarbeidet et eget måletall på hvor mye som årlig skal benyttes på FDV-området. Enhetsleder for BE-enheten opplyser at enheten de siste tre til fem årene har fått tilstrekkelige FDVmidler til vedlikehold av de nybyggene kommunen har hatt. Dette sett i forhold til HolteProsjekts FDVnøkkel. Denne nøkkelen angir anbefalte størrelser for FDV-kostnader for ulike byggtyper. Da Harstad kommune i 2007 kom i økonomisk knipe, ble det imidlertid kuttet ned på midler til vedlikehold. I forbindelse med rådmannens gjennomgang av mulige innsparingsområder, gjorde enheten en beregning på hvor mye midler for ulike byggtyper per kvm (i forhold til HolteProsjekt FDV) som var tilgjengelig. Nøkkeltallene som enheten har utregnet (jmf. tabellen nedenfor, unntatt kolonnen for normer for HolteProsjekt), viser at kommunen på områder som skoler, barnehager og leieligheter lå rimelig langt under den anbefalte normen hos HolteProsjekt for midler til vedlikehold i For sykehjem lå kommunen imidlertid over det HolteProsjekts FDV-nøkkel 11 anbefalte. De avsatte midlene til sykehjem er imidlertid ikke benyttet på disse byggene. Iflg enhetsleder dette at to av sykehjemmene 8 Verifisert intervju med enhetsleder bygg- og eiendomstjenesten m/fl, Både NOU 2004:22 og Rundskriv H-06/01 Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunaløkonomi fremmer normtall for årlige vedlikeholdsutgifter. Disse ligger på ca. 100 kr pr kvm i kommunene. 10 Skalaen deles inn i høy, middels og lav i HolteProsjekts FDV-nøkkel. 11 Kostnadsnorm for antall kvm i ulike byggtyper. Side: 6

12 er nye og vedlikeholdsbehovet her er lite. Videre informeres det om at det heller ikke er på sykehjemmene at den største slitasjen er. Midlene har i stedet blitt brukt til å subsidiere skoler og barnehager. Overskuddsmidlene i vedlikeholdsbudsjettet for sykehjem sett i forhold til HolteProsjekts FDVnøkkel, dvs. den delen av midlene som ligger over anbefalt FDV-norm, utgjør de ca kr som ble kuttet fra FDV-budsjettet for Kommunen ligger derfor nå på anbefalt norm fra HolteProsjekts FDV for vedlikehold av sykehjem. Tabell 3. Sammenlikning av bygg- og eiendomstjenestens drift/vedlikeholdsbudsjett for kommunale bygg mot anbefalte normer HolteProsjekts FDV-nøkkel 12 Type bygg Totalt areal Budsjett HK pr kvm inkl. lønnsutgifter Anbefalt HolteProsjekt inkl. lønnsutg. middels nivå Differanse kvm lønnsutg. pr inkl. Differanse totalt pr type bygg i kr. Barnehager Skoler Sykehjem og div. helsebygg Kommunale utleieboliger og omsorgsboliger * Sum Tabellen er i følge BE-enheten utarbeidet på grunnlag av 2006-regnskapet. Tallene inkluderer ikke renhold. Det eksisterer ikke liknende beregninger for 2005-regnskapet. I normer for optimalt vedlikehold benyttes ofte vedlikehold pr. kvm. Til sammenligning viser NOU 2004:22 til at kommunenes gjennomsnittlige årlige kostnader ligger på omtrent kr. pr. m². Vedlikeholdskostnader for bygninger som drives effektivt tilsier at årlige kostnader bør ligge på ca. 100 kroner pr. m² i kommunene 13. Harstad kommune har ikke satt noen norm for slike kostnader, men benytter HolteProsjekts normstandard som mal for hvor mye som bør benyttes pr kvm. Kriterium c) Livssykluskostnader og årskostnader Det er ikke utarbeidet livssykluskostnader og årskostnader for allerede eksisterende bygninger. Det opplyses at slike beregninger kun utføres for nye byggeprosjekter. Kriterium d) Mål, styringsdokumenter og oversikt over vedlikeholdsaktiviteter Innrapportering av nødvendig vedlikehold Innenfor bygg- og eiendomsenheten er det utviklet to korttidsinnmeldingsmåter for innrapportering av vedlikehold. Den ene er for fysisk vedlikehold, mens den andre omhandler HMS (helse, miljø og sikkerhet). Det er et skille mellom det som rapporteres inn for å finansieres gjennom driftsbudsjettet, og det som skal gå på investering. På driftsbudsjettet rapporterer brukerne (enhetene som bruker byggene) løpende om mindre vedlikeholdsoppgaver som lekkasjer, et knust vindu o.l. Innrapporteringene prioriteres etter kapasitet, viktighet og midler. Større ting tas i investeringsbudsjett og utarbeides som 12 Tabellen er hentet fra BE-tjenestens arbeidspapirer på FDV-området. 13 Jfr. H-06/01,kap.6. Side: 7

13 en del av virksomhetsplanen. Kostnadsberegningene tas da av bygg- og eiendomstjenesten selv, eller andre konsulenter. Dersom brukerne har større vedlikeholdsønsker, må de fylle ut et skriv som sendes til enhetsleder for bygg- og eiendomsenheten. Søknad om midler tas med som en del av avviksrapporteringene, eller eventuelt i virksomhetsplanen. Når det gjelder innrapportering av HMS-saker, benyttes et annet kvalitetssikringssystem (avvikssystem). Avvik rapporteres det til enhetsleder, som kvitterer for mottatt informasjon. Den ansvarlige for vedlikeholdet på området blir så informert. På brann og elektro bruker Harstad kommune et vedlikeholdssystem som heter Facilit. Programmet er imidlertid bare tatt i bruk på disse to områdene, og ikke på andre vedlikeholdsområder. Muligheten er imidlertid til stede for å inkludere andre områder, dersom det er ønskelig. Systemet er oppbygd slik at man kan legge inn planlagt vedlikehold. I programmet kan det legges inn informasjon om eiendommer, bygninger, enhetslederne osv. All brann- og elektrodokumentasjon legges ut elektronisk. Det er i tillegg utarbeidet en kontrollplan for hvert enkelt bygg, samt en sjekkliste for hver enkelt bygning. I Facilit er det opprettet et elektronsk arkiv 14 der bygg- og eiendomsenheten etter hvert vil kunne skanne inn bygningstegninger og lignende. Da vil alle aktuelle personer kunne hente ut nødvendige opplysninger om de ulike bygningene. Arbeidet er imidlertid nettopp påbegynt og foreløpig er bare de nyeste byggene lagt inn. Relevant informasjon om bygninger og areal, husleie og leietakere i utleieboliger osv kan linkes opp til dette arkivet. Informasjon til internt bruk i kommunen er tilgjengelig på intranett for alle enhetene. Nødvendig informasjon kan også lastes opp på web, slik at man har tilgang utenom kontorene/enhetene. Det meste av dokumentasjonen vil også ligge på lokale servere. Bygg- og vedlikeholdsinstrukser For hver bygning leveres det fra utbygger bygg- og vedlikeholdsinstrukser og enkelte elektroniske instrukser. Det er ikke utarbeidet noen generell vedlikeholdsinstruks for alle bygg innen BE-tjenesten. Dokumentasjonen er spesifikk for nye bygg, hvor man ved overtakelse mottar instrukser for alle fag (elektro, rør, ventilasjon, bygning, og eventuelt for uteområder). Også for de gamle byggene har det fulgt med instrukser tilpasset bygget. Mål og styringsdokumenter Kommunen har ikke fastsatt noen klare mål for hva det ønskes å satses på innenfor FDV. Den tildelte budsjettrammen styrer virksomheten. De viktigste styringsdokumentene i kommunen er virksomhetsplanen og driftsplanene. Virksomhetsplanen går over 4-år og tilsvarer tidligere års økonomiplan med årsbudsjett, mens driftsplanene er enhetenes ettårige operasjonalisering av føringene i den politisk vedtatte virksomhetsplanen. Virksomhetsplanene presenterer for bygg- og eiendomstjenesten blant annet rammebetingelser og utfordringer, avviksbehandling og internkontroll, viktige nye byggeprosjekter, nøkkeltall og prognoser for vedtatte byggeprosjekter, samt nøkkeltall og prognoser for boliger (forventet/måltall). Driftsplanen er et administrativt styringsverktøy som utformes av enhetsleder i samarbeid med brukere og medarbeidere. BE har driftsplaner for 2005, 2006 og I driftsplanen presenteres virksomheten med målekart 15 og handlingsplan. Her framgår også andre forhold av betydning for enheten, som utfordringer, drift og vedlikehold, avviksbehandling og internkontroll, samt nye og viktige byggeprosjekter. Avvik fra virksomhets- og driftsplan rapporteres for hver enhet. Kommunen har også utarbeidet en Service Leveranse Avtale mellom bygg- og eiendomstjenesten og tjenesteenheten (leier) innen fagområdet forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). Avtalen skal beskrive tjenestens innhold/kvalitet/pris, øke bevisstheten om service/støttetjenester, høyne 14 Dokumentasjonen på bygningene finnes også i papirformat. 15 Målekartet viser resultatmål, kritiske suksessfaktorer, resultat- og måleindikator, samt metode for måling. Side: 8

14 effektiviteten i produksjonen av støttetjenester/servicetjenester, samt bidra til bedre behovstilpasning i leveransen av støttetjenester/servicetjenester. 16 Harstad kommune har utarbeidet en ENØK-plan for perioden , som skal være et viktig plandokument for kommunens arbeid med energiledelse og energiøkonomisering. Planen inneholder overordnet politikk, mål og strategi med hensyn til ENØK i Harstad kommune. ENØK-planen har følgende strategi: Alle kommunale bygg over 1000 kvm skal registreres og inngå i ENØK-planen Alle nye kommunale bygg over 1000 kvm skal ha vannbåren varme med alternative energikiler Alle kommunale bygg skal etablere energioppfølging Enøkanalyser skal utføres i alle bygg hvor det er grunn til å anta at det foreligger et sparepotensial Alle enøktiltak med inntjeningstid < 5 år skal gjennomføres såfremt kommunens økonomiske rammer tillater dette Årskostnadsbetraktninger skal ligge til grunn for alle investeringer Kommunen skal sørge for at personell i alle ledd har riktig kompetanse mht. energi og miljø Kommunen skal sørge for at alle kommunale bygg har systemer for drift og planlagt vedlikehold Planen skal følges av en handlingsplan som skal revideres hvert år, men enhetsleder opplyser at dette ikke er gjort, da det ikke har vært satt av midler til slikt arbeid. I følge enhetsleder for bygg og eiendom vil planen bli revidert i Revisjonens vurderinger a) Har kommunen tilstandsanalyser? Kommunen har ikke fullstendige tilstandsanalyser av bygningsmassen. b) Har kommunen nøkkeltall? Etter revisjonens vurdering har kommunen utarbeidet tilfredsstillende nøkkeltall for vedlikeholdskostnader. c) Har kommunen satt opp livssykluskostnader og årskostnader? Når det gjelder utarbeidelse av livssykluskostnader og årskostnader for byggene, er disse ikke tilfredsstillende. Det utføres kun beregninger for ulike typer nybygg, og ikke for allerede eksisterende bygninger. d) Har kommunen mål, styringsdokumenter og oversikt over vedlikeholdsaktiviteter? Revisjonen ser det som positivt at styringssystemet for innrapportering av vedlikehold fungerer, og at det er etablert rutiner på to sentrale områder (brann og elektro). Det er også tilfredsstillende at kommunen har driftsinstrukser til de fleste tekniske anlegg med rutiner for drift og vedlikeholdstilsyn. Men så lenge ikke alle aktuelle FDV-områder inngår her eller i liknende systemer, har kommunen ikke god nok oversikt over FDV-arbeidet og nødvendige vedlikeholdsaktiviteter. Kommunens systemer og rutiner for identifisering av avvik på FDV-området har et forbedringspotensial. 16 Service leveranseavtaler (SLA) innen fagområdet forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU), Harstad kommune, Bygg- og eiendomstjenesten, Side: 9

15 Kommunen har ingen helhetlige vedlikeholdsplaner for langsiktig vedlikehold av bygningsmassen. Revisjonen anser en Enøk-plan som positivt for å ivareta arbeidet med energiøkonomisering i kommunen, samt for å redusere energiforbruket og forbedre inneklimaet i bygninger der det er potensial for dette. Revisjonskriteriene vurderes som delvis oppfylte. 6.0 HAR POLITIKERNE TILSTREKKELIG BESLUTNINGSGRUNNLAG I TILKNYTNING TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN? Revisjonskriterier Det skal registreres og rapporteres om avvik fra virksomhetsplan til politisk nivå pr og Avviksrapporteringer, virksomhetsplan og årsrapporter skal gi oppdatert og reell informasjon om FDV-området. 6.1 Revisjonens funn Rutiner for rapportering Harstad kommune har et web-basert dataprogram for registrering av avvik og forbedringsforslag. Systemet skal benyttes av alle ansatte tilknyttet intranettet. Avvik registreres i det elektroniske systemet, 17 samt at avvik fra vedtatt virksomhetsplan rapporteres politisk til kommunestyret to ganger i året, henholdsvis og Enhetene får løpende oppdatert økonomirapportering via intranett. Innenfor drift utformes avviksrapporteringer. Når det skal gjennomføres en avviksrapportering, sendes det en e-post fra enhetsleder for bygg og eiendom ut til de ansvarlige for internrapportering. Prosjektlederne rapporterer for sine prosjektavvik på økonomi, framdrift osv. etter en mal utarbeidet av Økonomi- og utviklingsenheten. Samme mal følger de ansvarlige for drift. Hver enkelt med rapporteringsansvar sender utfylt rapporteringsmal som vedlegg til e-post til enhetsleder for bygg- og eiendomsenheten. De interne rapporteringene samles så av enhetsleder til en enhetlig rapport for BE Innholdet i rapporteringene Årsrapporter I årsrapporten for 2005 blir vedlikehold av bygg og anlegg presentert med et stort etterslep, og som en stor utfordring for kommunen. Størrelsen på etterslepet er ikke tallfestet. Det informeres om stor satsing på rehabilitering av kommunal bygningsmasse og anlegg de siste årene, men også om bygging av nytt sykehjem på nordsiden i kommunen. Det informeres videre om at den største utfordringen for bygg- og eiendomstjenesten er å få avsatt økonomi for å opprettholde kommunale bygningers kvalitet og økonomiske verdi, dvs. vedlikehold. Årsrapporten for 2006 gjenspeiler rapporteringen i 2005, spesielt at manglende midler til vedlikehold av bygninger er den største utfordringen. I tillegg nevnes det at kostnadene til drift (energi og forsikring) av bygninger øker og antall vaktmestere har blitt redusert med 35 % etter omorganisering. Det presiseres at kravene til internkontroll av elektriske og tekniske anlegg, kjøleanlegg med mer er økt i omfang og kompleksitet, noe som krever ressurser og kompetanse for planlegging, oppfølging og systematisk dokumentasjon. Dette sees på som krevende innenfor dagens personalrammer. 17 Virksomhetsplan for Harstad kommune ( , ). Side: 10

16 Virksomhetsplaner Virksomhetsplanene for og (årsbudsjett, økonomiplan og resultatmål) viser i likhet med årsrapportene at det å få avsatt midler til drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse, er den største utfordringen for bygg- og eiendomstjenesten. De dårligste vedlikeholdte bygningene i kommunen, er rådhusene. Det informeres også om stadig økende krav til elektriske og tekniske anlegg, brannalarm, heisanlegg med mer, noe som krever stadig økende ressurser. Under beskrivelsen av vedtatte økonomiplantiltak for , er driftskonsekvenser i forbindelse med FDV presentert. For rådhusene er det fremmet tiltak om rehabilitering av fasaden på rådhus 1, men det informeres om at det ikke finnes midler i vedlikeholdsbudsjettet til dette. I virksomhetsplan er ungdomsskolebyggene på Seljestad og i Harstad sentrum særlig trukket fram på FDV-området. Gamle bygg, dårlig tilpassede lokaler, samt dårlig innemiljø kjennetegner skolene. Det opplyses at det er vedtatt bruk av 2,7 mill til HMS-tiltak på Seljestad ungdomsskole, men at denne rammen er for liten. Driftsplaner I driftsplan for bygg- og eiendomstjenesten for 2005 og 2006, er årets budsjettall presentert. Antall kvm som skal vedlikeholdes i kommunen, er på litt over I driftplanens handlingsdel for 2005 og for 2006 knyttes bestemte handlinger opp mot målekartet. Når det gjelder måleindikatoren innemiljø i bygninger, skal det handles løpende over tid innenfor vedtatt budsjettramme. For måleindikatoren trygt lokalsamfunn, er tiltaket renoveringsarbeid av skadet fasade på rådhus 1. Det opplyses her at det er bevilget kr mindre enn hva som er beregnet kostnad. Om trygt innemiljø i bygninger er det planlagt utskifting av lysarmaturer i kommunale bygg som inneholder giften PCB. Når det gjelder drift og vedlikehold av kommunale bygninger, er det informert om at kostnadene til drift (energi og forsikring) av bygninger stiger hvert år som en generell økning i samfunnet. Det nevnes imidlertid at den største utfordringen for bygg- og eiendomstjenesten er å få avsatt nødvendige midler i budsjettet for å opprettholde kommunale bygningers kvalitet og økonomiske verdi, dvs vedlikehold. Det opplyses at rådhusene er kommunens dårligst vedlikeholdte bygninger. Avviksrapporteringer I første avviksmelding fra virksomhetsplan pr , er status og avvik for flere prosjekter presentert. Eneste framlagte vedlikeholdsbehov er utskifting av en teknisk installasjon ved Harstad kino. Avviksmelding pr signaliserer behov for ekstra ressurser til BE pga. mindreinntekt på festeavgift og behov for branntetting av Harstad sykehjem. I tillegg må dagens pasientringesystem på Harstad sykehjem skiftes ut. Avviksmelding pr viser at bygg- og eiendomstjenesten gikk med overskudd i 2005, og dermed får økt sin ramme med 2 % av brutto ramme i Det søkes om tilleggsbevilgninger til taktekking på Harstadhallen, fasadeutbedring med mer ved Hagebyen skole, rehabilitering av fasade rådhus 1A, pasientringesystem Harstad sykehjem, skifting av dørfelt i rømningsveier ved Harstad ungdomsskole, taktekking ved Ervik skole og Harstad sykehjem. I avviksmelding pr ble det søkt om midler til sluttføring av taktekking av Harstadhallen. 6.2 Revisjonens vurderinger Med utgangspunkt i årsrapporter, virksomhetsplaner, driftsplaner og avviksrapporteringer per og 31.08, har administrasjonen beskrevet situasjonen og synliggjort vedlikeholdsbehov og vedlikeholdsetterslep på kommunens bygningsmasse. Det er informert om status på en del bygninger og nødvendigheten av å få tilført midler til FDV. Selv om det forekommer nyanser, mener revisjonen at politikerne får en relativt utfyllende informasjon om situasjonen vedrørende eiendomsforvaltningen og hvilke utfordringer som foreligger. Revisjonen mener imidlertid at en mer utfyllende Side: 11

17 vedlikeholdsplan vil kunne klargjøre og gi en fyldigere oversikt over nødvendigheten av vedlikehold av en samlet kommunal bygningsmasse. Revisjonskriteriene vurderes som delvis oppfylte. 7.0 KONKLUSJON Harstad kommunes system(er) for planlegging og styring av forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger er etter revisjonens vurdering ikke tilfredsstillende. Det mangler helhetlige tilstandsanalyser og beregning av livssykluskostnader/årskostnader til FDV. Kommunens systemer for innrapportering og planlegging av vedlikeholdsaktiviteter omfatter ikke alle FDV-områdene, og det mangler en helhetlig plan for vedlikehold av bygningsmassen på lang sikt. Administrasjonens rapporteringer til kommunestyret når det gjelder eiendomsforvaltningen utgjør etter revisjonens vurdering som relativt utfyllende informasjon om situasjonen og utfordringene på området. Men uten en helhetlig vedlikeholdsplan, er ikke dette tilstrekkelig grunnlag for politikerne til å gjøre gode beslutninger om mål for og budsjettrammer til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Revisjonen konkluderer med at Harstad kommunes eiendomsforvaltning ikke er optimal. 8.0 HØRING Rapporten ble sendt på høring til administrasjonen i Harstad kommune den Høringssvar ble mottatt den Administrasjonssjefens kommentarer Administrasjonens høringssvar er i sin helhet vedlagt som vedlegg Revisjonens kommentarer til høringsuttalelsene Revisjonen har i samsvar med administrasjonens høringssvar endret ordlyden skal til bør for revisjonskriteriene til problemstilling ANBEFALINGER Det bør gjennomføres tilstandsanalyser for kommunens bygningsmasse Det bør utarbeides langsiktige vedlikeholdsplaner og plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet i kommunen skal reduseres Det bør beregnes årskostnader/livssykluskostnader for hele bygningsmassen Det bør foretas en mer helhetlig og systematisk rapportering om eiendomsforvaltningen til politisk beslutningsnivå 10.0 VEDLEGG Vedlegg 1: Høringssvar fra administrasjonen i Harstad kommune. Side: 12

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune i kommune BESTILLING I møte den 20.9.2015 bestilte Kontrollutvalget i kommune, sak 22/16, forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltningen i kommunen. Følgende vedtak ble fattet: 1. Kontrollutvalget bestiller

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

Vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Meråker kommune

Vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Meråker kommune Vedlikehold av kommunal bygningsmasse Meråker kommune Forvaltningsrevisjon nr 1711-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til januar 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Saksframlegg. Vedlikeholdsplan for kommunale bygg tas til orientering. Planen legges til grunn for budsjett og økonomiplan.

Saksframlegg. Vedlikeholdsplan for kommunale bygg tas til orientering. Planen legges til grunn for budsjett og økonomiplan. Saksframlegg Arkivsak: 15/1804-1 Sakstittel: VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG K-kode: 614 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Formannskapet Kommunestyret Rådmannens tilråding til

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Etat Teknisk drift, enhet eiendom - vedlikeholdsplan kommunale bygg 2010

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Etat Teknisk drift, enhet eiendom - vedlikeholdsplan kommunale bygg 2010 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/325-1 Saksbehandler: Ole Margido Ødegård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Etat Teknisk drift, enhet eiendom - vedlikeholdsplan kommunale

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 20.11.2008 N-99.1 08/24606 08/95196 Saksbehandler: Inger-Marie Nygård Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader. Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger. Målselv kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger. Målselv kommune FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger Målselv kommune Rapport XXXX Side: 2 Forord Kontrollutvalget i Målselv kommune har gjennom bestilling datert 29.11.2010 vedtatt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 069-2011 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I HELSEFORETAKENE

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 069-2011 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I HELSEFORETAKENE Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 069-2011 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I HELSEFORETAKENE Forslag til vedtak: Styret tar Riksrevisjonens

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Ås kommune Desember 2013 Rapport 11/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg ved besøk fra Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom 28.11.2013 Tormund Ledang Husøy, leder

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes styring og kontroll med tjenester med nasjonale mål Dokument 3:7 ( )

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes styring og kontroll med tjenester med nasjonale mål Dokument 3:7 ( ) avdelingsdirektør Hege Merethe Herland Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes styring og kontroll med tjenester med nasjonale mål Dokument 3:7 (2012 2013) NKRFs fagkonferanse 10. juni 2013 Riksrevisjonens

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon i Vestby kommune Oslo, 1. november 2013 Foto: BDO AS Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Vestfold kommunerevisjon 2005 Side 1 av 12

Vestfold kommunerevisjon 2005 Side 1 av 12 0. SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 2 1.2 IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET.... 2 1.3 METODE... 2 1.4 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 3 1.5 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 12.04.2016 15/153354 16/52286 Saksbehandler: Liv Birgit Hansteen Saksansvarlig: Kristine Hjellup Horne Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 22. september 2014 TID: Kl 12.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg. Karlsøy kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg. Karlsøy kommune FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg Karlsøy kommune Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Karlsøy kommune har KomRev NORD gjennomført

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10.

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 11. september 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Prosjektet KoBE. Per T. Eikeland. Kursdagene 3. - 4. januar 2007. professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

Prosjektet KoBE. Per T. Eikeland. Kursdagene 3. - 4. januar 2007. professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU Prosjektet Per T. Eikeland professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU prosjektleder for, Statens bygningstekniske etat (BE) Kursdagene 3. - 4. januar 2007 disposisjon bakgrunn formål

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning Kapnr.01 Formål Sikre at alle kommunale bygg (forvaltet av Etat for eiendom) er bygget, utstyrt, driftet og vedlikeholdt i tråd med gjeldende lover og

Detaljer

Økonomireglement for Sortland kommune

Økonomireglement for Sortland kommune Økonomireglement for Sortland kommune Vedtatt av kommunestyret i møte 02.05.02 sak 15/02 Endret av kommunestyret i møte 16.12.04 sak 48/04 Endret av kommunestyret i møte 24.09.09 sak 28/09 Endret av kommunestyret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg. Lyngen kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg. Lyngen kommune FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg Lyngen kommune Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Lyngen kommune har KomRev NORD gjennomført

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 29. Mai 2013 NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 2012-VERSJONEN - HVA ER NYTT? MERETE H. MURVOLD, STANDARD NORGE Hva får du høre om? 1. STANDARDER FOR TILSTANDSANALYSER 2. NS 3424 BAKGRUNN OG SYSTEMATIKK

Detaljer

VEDLIKEHOLDSSTRATEGI FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE OG AKTUELLE UTEOMRÅDER

VEDLIKEHOLDSSTRATEGI FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE OG AKTUELLE UTEOMRÅDER Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JEL1-13/6629-3 39209/13 28.05.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / Stavanger

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

Bodø, 22. april Kopi: Fylkesrådet. Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget. Nummerert brev nr. 3

Bodø, 22. april Kopi: Fylkesrådet. Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget. Nummerert brev nr. 3 Org.nr: 977 188 326 Bodø, 22. april 2016 Til Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget Kopi: Fylkesrådet Nummerert brev nr. 3 Fylkesrevisjonen i Nordland har gjennomført revisjonen for regnskapsåret 2015

Detaljer

Eierskap for bedre vedlikehold

Eierskap for bedre vedlikehold FOBE Eierskap for bedre vedlikehold Arnold Askeland Styreleder FOBE Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Eiendomssjef i Molde kommune Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Ett av fem faglige fora

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 Fra: Rådmannen Dato: 07.01.2015 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2015 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Etterslepet - hva snakker vi om?

Etterslepet - hva snakker vi om? NBEF - Storefjell, 14. april 2008 Etterslepet - hva snakker vi om? Vedlikeholdsstatus for offentlige bygg Per T. Eikeland prosjektleder for Statens bygningstekniske etat side 1 disposisjon Tilstanden for

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL UTSKRIFT AV MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Onsdag 26. august 2015 SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Utvalgssekretær orienterte om forenklet evaluering

Detaljer

BILLIG I DAG MEN DYRT I MORGEN?

BILLIG I DAG MEN DYRT I MORGEN? BILLIG I DAG MEN DYRT I MORGEN? Ingvald Grønningsæter Byggesjef, prosjektavdelingen Byggkonferansen Oslo, 14. november 2012 Vi tror på muligheter KRISTIANSAND EIENDOM Etablert i 2000 Forvaltningsansvar

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport ENØK. Mars 2008 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport ENØK. Mars 2008 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport ENØK Mars 2008 Gjesdal kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 3 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 3 2.2 Bakgrunn, formål

Detaljer

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Formannskapet 08.03.2016 Eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne Enhetssjef Eiendomsforvaltning Bjørn Fredrik Kristiansen Bakgrunn Eiendomsstrategi

Detaljer

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 Innholdsliste 1.KKEs

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune Arkivsak 201001165-4 Arkivnr. E: 610 Saksbehandler Helen Rany Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 10.03.2011 06/11 Fylkestinget 15.03.2011 12/11 Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Bergen, 19. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Mål og strategier for 2009-2012

Mål og strategier for 2009-2012 Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla kommunestyre 61/08 15.09.2008. Normtall kwh/m2 (*) kwh/m2 2007

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla kommunestyre 61/08 15.09.2008. Normtall kwh/m2 (*) kwh/m2 2007 Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: /9961-5 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg ENØK - tiltak ved kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - RØYRVIK KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Steinkjer kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE NOU 2004: 22 VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Utvalgets mandat kartlegge og evaluere eiendomsforvaltningen i kommunesektoren vurdere betydningen av planmessig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017-2020 GAMVIK KOMMUNE 1. Formålet med forvaltningsrevisjon Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning.

Detaljer

KU og forvaltningsrevisjon

KU og forvaltningsrevisjon KU og forvaltningsrevisjon 1 Kontrollutvalgets tilsynsoppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse at kommunen fører kontroll

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS Daglig leder Bjørg Hagen 1 Disposisjon Formål Kjennskap til eget revisjonsselskap Kommunelovens system for tilsyn og kontroll 2 Eiet av: Oppland fylkeskommune og 12 kommuner i Oppland Etablert 01.01.05

Detaljer

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1 TINN-konferansen Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune Narvik 14. mars 2013 Energiledelse Sortland kommune 1 Energiledelse En presentasjon av gjennomføring av energiledelse i Sortland

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Møterommet på Rådhuset Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Investeringsprosjekter Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Investeringsprosjekter Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Investeringsprosjekter Prosjektplan/engagement letter April 2017 «Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter» April 2017 Prosjektplan utarbeidet for Bergen kommune

Detaljer

Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen

Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen Stein A. Ytterdahl Rådmann Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda Hvilke overordnede tanker styres kommunen etter, herunder kort om organisering, omfang og

Detaljer

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den Orgnr. 987672196 Pb. 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Levanger kommune Ordfører Rådmann Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 10/020 417-1719-5.6 30.09.10 Paul Stenstuen OVERSENDELSE

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16,

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, 24.11.16. 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres

Detaljer

www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2012 Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold MÅSØY KOMMUNE FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2010 2012, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030.

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Sigmund Knutsen, Rådmannens fagstab, 20.03.2012. Rådmannsforum Trondheimsregionen Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Foto: Carl-Erik

Detaljer

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE 1.Innledning Bømlo kommunens bygningsmasse utgjør store verdier, og kommunen er gjennom kommuneloven pålagt å utnytte disse verdiene

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. Plan for kontroll

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer