FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008

2

3 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon av forvaltning, drift og vedlikehold i Harstad kommune. Revisjonens undersøkelse er gjennomført med henvisning til kommunelovens 77 nr 4 og 78 nr 2, samt forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 7. Forvaltningsrevisjon er iflg. nevnte regler å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Harstad kommunes system(er) for planlegging og styring av forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger er etter revisjonens vurdering ikke tilfredsstillende. Det mangler helhetlige tilstandsanalyser og beregning av livssykluskostnader/årskostnader til FDV. Kommunens systemer for innrapportering og planlegging av vedlikeholdsaktiviteter omfatter ikke alle FDV-områdene, og det mangler en helhetlig plan for vedlikehold av bygningsmassen på lang sikt. Administrasjonens rapporteringer til kommunestyret når det gjelder eiendomsforvaltningen utgjør etter revisjonens vurdering som relativt utfyllende informasjon om situasjonen og utfordringene på området. Men uten en helhetlig vedlikeholdsplan, er ikke dette tilstrekkelig grunnlag for politikerne til å gjøre gode beslutninger om mål for og budsjettrammer til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Revisjonen konkluderer med at Harstad kommunes eiendomsforvaltning ikke er optimal. Tromsø, Lars-Andrè Hanssen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Silje Refsnes Prosjektleder, forvaltningsrevisor

4

5 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING Bakgrunn Forholdet mellom vedlikehold og oppgradering PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING Problemstillinger Avgrensning METODE OG DATAMATERIALE REVISJONSKRITERIER HAR KOMMUNEN TILFREDSSTILLENDE PLANLEGGINGS- OG STYRINGSSYSTEM FOR FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGNINGSMASSEN? Revisjonens funn Eiendomsforvaltningen i Harstad kommune Kommunale bygningers tilstand Nøkkeltall på FDV-området Livssykluskostnader og årskostnader Mål, styringsdokumenter og oversikt over vedlikeholdsaktiviteter Revisjonens vurderinger HAR POLITIKERNE TILSTREKKELIG BESLUTNINGSGRUNNLAG I TILKNYTNING TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN? Revisjonens funn Rutiner for rapportering Innholdet i rapporteringene Revisjonens vurderinger KONKLUSJON HØRING Administrasjonssjefens kommentarer Revisjonens kommentarer til høringsuttalelsene ANBEFALINGER VEDLEGG...12

6

7 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Kommunene eier og forvalter en stor bygningsmasse. Betraktet som et formuesobjekt utgjør dette store verdier. Betraktet som en innsatsfaktor overfor den kjernevirksomhet (undervisning, helsetjenester, administrasjon etc.) som foregår i de kommunale byggene, er eiendomsdriften en sentral leverandør av støttefunksjoner og fasiliteter til byggenes brukere. Både NOU 2004:22 Velholdte bygg gir mer til alle og Riksrevisjonenes rapport 3:13 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger, har begge hatt et fokus rettet mot vedlikehold av kommunale bygninger. Undersøkelsene peker på at kommunene bruker for lite midler over driftsbudsjettene til vedlikehold og at man tar igjen forsømt vedlikehold i form av rehabilitering som finansieres over investeringsbudsjettene. Det understrekes videre at kommunenes eiendomsforvaltning har behov for et målrettet løft for de dårligste bygningene og en generell opprustning av forvaltningen. I samme NOU foreslås det også at det bør utarbeides et krav om registrering og rapportering av bygningsareal og tilstand på den kommunale og kirkelige bygningsmassen. I følge utredningen vil en..bedre dokumentasjon av kommunenes eiendomsforvaltning for øvrig kunne føre til økt politisk prioritering av midler til vedlikehold. 1 Utredningen understreker videre viktigheten av at det foreligger systemer for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen, samtidig som den har et langsiktig perspektiv ved forvaltningen av bygningsmassen. 2 Dette innbefatter blant annet vedlikeholdsplan og årskostnader 3 for bygningene som helhet, i tillegg til en samlet oversikt over egen vedlikeholdsaktivitet. NOU 2004:22 understreker også viktigheten av bruk av nøkkeltall, og at tallene benyttes aktivt i styringen av eiendomsforvaltningen. 1.2 Forholdet mellom vedlikehold og oppgradering Vedlikehold defineres som bygningsmessige tiltak for å fortsatt opprettholde bygningers tekniske verdi og bruksområde, mens vedlikeholdsetterslep defineres som den forringelsen som følger av mangelfullt vedlikehold over år. Oppgradering er en høyning av bygningens kvalitetsnivå utover det opprinnelige som følge av nye lover og forskrifter, eller som følge av endrede brukerbehov. Figur 1 under illustrerer forholdet mellom vedlikehold og oppgradering. 1 NOU 2004:22, side Jf. H-06/01 og NOU 2004:22. 3 Årskostnad er, til forskjell fra årlige kostnader, en beregnet gjennomsnittskostnad. Årskostnader er nåverdien av livssykluskostnadene, som omfatter alle kostnader over bygningens levetid: - investeringer, kostnader til FDV og til avvikling av bygningen (NOU 2004:22). Side: 2

8 kvalitet Økt kvalitet, dvs oppgradering Opprinnelig kvalitet, dvs vedlikehold Uten vedlikehold Med vedlikehold Oppgradering Figur 1: Forholdet mellom vedlikehold og oppgradering tid Konsekvensene av manglende vedlikehold vil være av økonomisk og brukermessig art, blant annet ved verditap på teknisk og markedsmessig verdi, større utgifter over tid enn om vedlikeholdet hadde vært optimalt, samt at brukerne av byggene tilbys dårligere (arbeids-)forhold for virksomheten sin enn om byggene hadde vært jevnlig ivaretatt. 2.0 PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING 2.1 Problemstillinger Mot overfor nevnte bakgrunn vil undersøkelsen beskrive og vurdere kommunens eiendomsforvaltning med utgangspunkt i følgende hovedproblemstilling: Har Harstad kommune god eiendomsforvaltning? God eiendomsforvaltning defineres i denne rapporten som godt og systematisk vedlikehold av kommunens bygningsmasse, med systemer og rutiner for identifisering av avvik og som bidrar til opprettholdelse av byggenes kvalitet. I dette ligger tiltak for å oppnå en akseptabel standard på bygningsmassen, slik at bygningen opprettholder sin verdi på et fastsatt kvalitetsnivå, og muliggjør bruken av bygningen til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid. 4 For å svare på denne problemstillingen deles den inn i to underproblemstillinger: 1. Har kommunen tilfredsstillende planleggings- og styringssystem for forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen? 2. Har politikerne tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i tilknytning til eiendomsforvaltningen? Underproblemstilling nr. 1 omhandler kommunens system for å identifisere, registrere, og planlegge nødvendig vedlikehold av kommunale bygninger. 4 Eiendomsforvaltning er et overordnet begrep for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av bygninger og utendørsanlegg. Det utvidede FDV-begrepet FDVU vil ikke benyttes i denne rapporten. Med utvikling/oppgradering menes løpende, mindre ombygninger som følge av omorganisering, nytt utstyr, nye krav fra myndigheter, samt standardheving ut fra utgangspunktet. Med vedlikehold menes tiltak for å holde en bygning i stand, med en standard tilsvarende da bygningen stod ferdig som nybygg. Kommunal regnskapsstandard nr.4, des Videre i rapporten vil forkortelsen FDV benyttes. Side: 3

9 Underproblemstilling nr. 2 omhandler i hvilken grad det politiske nivået er informert om situasjonen i eiendomsforvaltningen, dvs. om administrasjonen rapporterer på FDV-området og innholdet i eventuelle rapporteringer. 2.2 Avgrensning Revisjonens undersøkelse gjelder forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse for årene 2005 og Infrastrukturanlegg, veier, vannledninger, avløpsledninger og anlegg, elektrisitetsforsyning, telekommunikasjon, parker og idrettsanlegg i friluft inngår ikke i dette prosjektet. Undersøkelsen er rettet mot å vurdere rammebetingelsene for eiendomsforvaltningen i kommunen, og omhandler ikke teknisk-faglige problemstillinger, for eksempel hvordan vedlikeholdet og tilstanden til en bygning gjennomføres til daglig. Revisjonen vurderer ikke hensiktsmessigheten i vedtak gjort av kommunestyret. 3.0 METODE OG DATAMATERIALE Undersøkelsen er basert på datamateriale som er innhentet gjennom dokumentanalyse av Harstad kommunes kommuneplan, årsrapporter, virksomhetsplaner, driftsplaner og saksfremlegg, samt andre relevante dokumenter som gir innsikt i FDV. Regnskapstall og oversikt over byggenes bokførte verdi i tilknytning til FDV er i tillegg anvendt i faktabeskrivelsen. Datagrunnlaget suppleres med opplysninger fra intervju med enhetsleder for bygg og eiendom, samt andre sentrale administrative ansatte i eiendomstjenesten i Harstad kommune. Intervjuene er verifisert. 4.0 REVISJONSKRITERIER Følgende regelverk/utredninger/dokumenter er kilder for revisjonskriterier til underproblemstilling 1: Har kommunen tilfredsstillende planleggings- og styringssystem for forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen? NOU (2004:22): Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltning i kommunesektoren. Statens forvaltningstjeneste, Oslo. I NOU-rapporten listes det opp kriterier for god eiendomsforvaltning. Blant disse er et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. Planleggingen skal være rasjonell, målrettet og effektiv, hvor aktiviteter og ressursbruk planlegges og rapporteres i forhold til vedtatte mål. 5 Eiendomsforvaltningen må ha et langsiktig perspektiv på vedlikehold, ta utgangspunkt i fastsatte mål og krav, samt systematisk frambringe informasjon om tilstand i forhold til de mål og krav som er stilt. Det er videre påpekt at nøkkeltall er nødvendig for å avdekke kostnadskrevende avvik og potensial for effektivisering. Kostnadsberegninger av bygningene - blant disse livssykluskostnader og årlige kostnader - bør beregnes, for slik å kunne si noe om hva ulike løsninger vil medføre av framtidige kostnader for drift og vedlikehold. Uten slike beregninger er det lett å feilvurdere behovet for årlige bevilgninger til forvaltning, drift og vedlikehold. Følgende revisjonskriterier utledes: a) Det bør foreligge tilstandsanalyser for byggene b) Det bør utarbeides nøkkeltall på FDV-området for de ulike kommunale bygg c) Det bør foreligge oppsett av livssykluskostnader og årskostnader for bygningene som helhet d) Det bør foreligge mål og styringsdokumenter, samt oversikt over vedlikeholdsaktiviteter, for FDV-området 5 NOU 2004:22, kap. 2. Side: 4

10 Følgende regelverk/utredninger/dokumenter er kilder for revisjonskriterier til underproblemstilling 2: Har politikerne tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i tilknytning til eiendomsforvaltningen? Kommuneloven 23 nr. 2 Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Politikernes grunnlag for å fatte beslutninger vedrørende eiendomsforvaltningen består i hovedsak av framlagte utredninger/analyser og innstillinger vedrørende årsbudsjett og årsberetninger. 6 Kommuneloven 48 nr. 5 I årsberetningen skal det gis opplysninger som er viktig for å bedømme kommunens økonomiske stilling, som ikke framgår av årsregnskapet, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Virksomhetsplan for Harstad kommune: Avvik fra vedtatt virksomhetsplan skal rapporteres politisk til kommunestyret med innstilling fra økonomiutvalget to ganger i året, dvs. pr og pr Følgende revisjonskriterier utledes: Det skal registreres og rapporteres om avvik fra virksomhetsplan til politisk nivå pr og Avviksrapporteringer, virksomhetsplan og årsrapporten skal gi oppdatert og reell informasjon om FDV-området. 5.0 HAR KOMMUNEN TILFREDSSTILLENDE PLANLEGGINGS- OG STYRINGSSYSTEM FOR FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGNINGSMASSEN? Revisjonskriterier a) Det bør foreligge tilstandsanalyser for byggene b) Det bør utarbeides nøkkeltall på FDV-området for de ulike kommunale bygg c) Det bør foreligge oppsett av livssykluskostnader og årskostnader for bygningene som helhet d) Det bør foreligge mål og styringsdokumenter, samt oversikt over vedlikeholdsaktiviteter, for FDV-området 5.1 Revisjonens funn Eiendomsforvaltningen i Harstad kommune Eiendomsforvaltningen er direkte underlagt rådmannen, med enhetsleder for bygg og eiendom (BE) 7 som ansvarlig for området. Enhetsleder har budsjett- og økonomiansvar, samtidig som at lederavtalen stadfester enhetslederens ansvar for enhetens resultat og økonomistyring. Kontoret har ansvaret for all FDV av kommunens eiendommer. Budsjettfullmakter er tildelt enhetsleder, overingeniører, 6 Det eksisterende regelverk stiller ikke spesifikke krav til saksbehandling for den kommunale eiendomsforvaltningen eller saksområder tilknyttet FDV. Det sentrale regelverket for tekniske krav er planog bygningsloven (PBL) der Teknisk forskrift er den viktigste (NOU 2004:22). PBL gjelder imidlertid for nybygg, mens annet regelverk i større grad tar utgangspunkt i eksisterende bruk. NOU 2004:22 tar det til orde for å innskjerpe reglene i kapittel XV i PBL som gjelder eksisterende byggverk. 7 Bygg- og eiendomsenheten vil videre også omtales i rapporten med forkortelsen BE. Side: 5

11 prosjektledere, økonomikonsulenter, konsulenter, sekretærer og renholdere. Laveste nivå i enheten har rekvisisjonsfullmakt på sine områder, mens nivået over har attestasjons- og konteringsfullmakt, samt rekvisisjons- og anvisningsfullmakt på alle områder/kontoer. Kriterium a): Kommunale bygningers tilstand Enhetsleder for BE informerer om at den kommunale bygningsmassen er i relativt bra stand. Den bygningsmassen som er dårligst i kommunen, er rådhusene. De er i svært dårlig stand, og enhetsleder for BE mener de er helt på kanten med tanke på et brukbart fysisk arbeidsmiljø. Det er opplyst at Harstad kommune har et vedlikeholdsetterslep på millioner kroner. 8 Rådhuset er et av byggene med størst etterslep på vedlikehold. Det opplyses av bygg- og eiendomsenheten at i henhold til normer for antall kroner som skal benyttes per kvm, 9 ligger Harstad kommune godt under, noe som medfører at vedlikeholdskrevende bygninger har et gradvis forfall. I følge enhetsleder for BE ender forfallet ofte i totalrenovering eller ombygging. Når det gjelder skolebygningene, mener enhetsleder for BE at de fleste er i bra stand. Bare Seljestad ungdomsskole er veldig dårlig. Her blir det for tiden prosjektert helt nye bygninger, da den gamle etter planen skal rives. Når det gjelder barnehager er det bygd tre nye de siste fire årene. En fjerde er under prosjektering. Kommunen har en del eldre barnehager fra 60-tallet som vedlikeholdsmessig er i brukbar stand, men som funksjonsmessig er dårlige. Det er bygd to helt nye sykehjem (Slottet og Stangnes) etter år 2000 og ett i 1998 (Olavsgården). I tillegg arbeides det med å prosjektere et nytt. Det er bare ett sykehjem som begynner å bli gammelt i dag, og det er den eldste delen på Harstad sykehjem. Sama sykehjem er også dårlig, men der er det planlagt et nybygg. Generelt sett er imidlertid bygningsmassen på helsebyggene i bra stand. Det har ikke vært utført en gjennomgående tilstandsanalyse for byggene, da det opplyses at man ikke har hatt kapasitet, økonomi eller kompetanse i enheten til dette. Kriterium b) Nøkkeltall på FDV-området Harstad har abonnert på FDV-nøkkelen til HolteProsjekt i mange år, og oppdateringer skjer årlig. FDV-nøkkelen fungerer som en pekepinn på hvor utgiftene ligger. På vedlikehold benyttes en middels til lav sats. 10 Også prisstigning og kostnadsøkning legges inn. Det er ikke utarbeidet et eget måletall på hvor mye som årlig skal benyttes på FDV-området. Enhetsleder for BE-enheten opplyser at enheten de siste tre til fem årene har fått tilstrekkelige FDVmidler til vedlikehold av de nybyggene kommunen har hatt. Dette sett i forhold til HolteProsjekts FDVnøkkel. Denne nøkkelen angir anbefalte størrelser for FDV-kostnader for ulike byggtyper. Da Harstad kommune i 2007 kom i økonomisk knipe, ble det imidlertid kuttet ned på midler til vedlikehold. I forbindelse med rådmannens gjennomgang av mulige innsparingsområder, gjorde enheten en beregning på hvor mye midler for ulike byggtyper per kvm (i forhold til HolteProsjekt FDV) som var tilgjengelig. Nøkkeltallene som enheten har utregnet (jmf. tabellen nedenfor, unntatt kolonnen for normer for HolteProsjekt), viser at kommunen på områder som skoler, barnehager og leieligheter lå rimelig langt under den anbefalte normen hos HolteProsjekt for midler til vedlikehold i For sykehjem lå kommunen imidlertid over det HolteProsjekts FDV-nøkkel 11 anbefalte. De avsatte midlene til sykehjem er imidlertid ikke benyttet på disse byggene. Iflg enhetsleder dette at to av sykehjemmene 8 Verifisert intervju med enhetsleder bygg- og eiendomstjenesten m/fl, Både NOU 2004:22 og Rundskriv H-06/01 Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunaløkonomi fremmer normtall for årlige vedlikeholdsutgifter. Disse ligger på ca. 100 kr pr kvm i kommunene. 10 Skalaen deles inn i høy, middels og lav i HolteProsjekts FDV-nøkkel. 11 Kostnadsnorm for antall kvm i ulike byggtyper. Side: 6

12 er nye og vedlikeholdsbehovet her er lite. Videre informeres det om at det heller ikke er på sykehjemmene at den største slitasjen er. Midlene har i stedet blitt brukt til å subsidiere skoler og barnehager. Overskuddsmidlene i vedlikeholdsbudsjettet for sykehjem sett i forhold til HolteProsjekts FDVnøkkel, dvs. den delen av midlene som ligger over anbefalt FDV-norm, utgjør de ca kr som ble kuttet fra FDV-budsjettet for Kommunen ligger derfor nå på anbefalt norm fra HolteProsjekts FDV for vedlikehold av sykehjem. Tabell 3. Sammenlikning av bygg- og eiendomstjenestens drift/vedlikeholdsbudsjett for kommunale bygg mot anbefalte normer HolteProsjekts FDV-nøkkel 12 Type bygg Totalt areal Budsjett HK pr kvm inkl. lønnsutgifter Anbefalt HolteProsjekt inkl. lønnsutg. middels nivå Differanse kvm lønnsutg. pr inkl. Differanse totalt pr type bygg i kr. Barnehager Skoler Sykehjem og div. helsebygg Kommunale utleieboliger og omsorgsboliger * Sum Tabellen er i følge BE-enheten utarbeidet på grunnlag av 2006-regnskapet. Tallene inkluderer ikke renhold. Det eksisterer ikke liknende beregninger for 2005-regnskapet. I normer for optimalt vedlikehold benyttes ofte vedlikehold pr. kvm. Til sammenligning viser NOU 2004:22 til at kommunenes gjennomsnittlige årlige kostnader ligger på omtrent kr. pr. m². Vedlikeholdskostnader for bygninger som drives effektivt tilsier at årlige kostnader bør ligge på ca. 100 kroner pr. m² i kommunene 13. Harstad kommune har ikke satt noen norm for slike kostnader, men benytter HolteProsjekts normstandard som mal for hvor mye som bør benyttes pr kvm. Kriterium c) Livssykluskostnader og årskostnader Det er ikke utarbeidet livssykluskostnader og årskostnader for allerede eksisterende bygninger. Det opplyses at slike beregninger kun utføres for nye byggeprosjekter. Kriterium d) Mål, styringsdokumenter og oversikt over vedlikeholdsaktiviteter Innrapportering av nødvendig vedlikehold Innenfor bygg- og eiendomsenheten er det utviklet to korttidsinnmeldingsmåter for innrapportering av vedlikehold. Den ene er for fysisk vedlikehold, mens den andre omhandler HMS (helse, miljø og sikkerhet). Det er et skille mellom det som rapporteres inn for å finansieres gjennom driftsbudsjettet, og det som skal gå på investering. På driftsbudsjettet rapporterer brukerne (enhetene som bruker byggene) løpende om mindre vedlikeholdsoppgaver som lekkasjer, et knust vindu o.l. Innrapporteringene prioriteres etter kapasitet, viktighet og midler. Større ting tas i investeringsbudsjett og utarbeides som 12 Tabellen er hentet fra BE-tjenestens arbeidspapirer på FDV-området. 13 Jfr. H-06/01,kap.6. Side: 7

13 en del av virksomhetsplanen. Kostnadsberegningene tas da av bygg- og eiendomstjenesten selv, eller andre konsulenter. Dersom brukerne har større vedlikeholdsønsker, må de fylle ut et skriv som sendes til enhetsleder for bygg- og eiendomsenheten. Søknad om midler tas med som en del av avviksrapporteringene, eller eventuelt i virksomhetsplanen. Når det gjelder innrapportering av HMS-saker, benyttes et annet kvalitetssikringssystem (avvikssystem). Avvik rapporteres det til enhetsleder, som kvitterer for mottatt informasjon. Den ansvarlige for vedlikeholdet på området blir så informert. På brann og elektro bruker Harstad kommune et vedlikeholdssystem som heter Facilit. Programmet er imidlertid bare tatt i bruk på disse to områdene, og ikke på andre vedlikeholdsområder. Muligheten er imidlertid til stede for å inkludere andre områder, dersom det er ønskelig. Systemet er oppbygd slik at man kan legge inn planlagt vedlikehold. I programmet kan det legges inn informasjon om eiendommer, bygninger, enhetslederne osv. All brann- og elektrodokumentasjon legges ut elektronisk. Det er i tillegg utarbeidet en kontrollplan for hvert enkelt bygg, samt en sjekkliste for hver enkelt bygning. I Facilit er det opprettet et elektronsk arkiv 14 der bygg- og eiendomsenheten etter hvert vil kunne skanne inn bygningstegninger og lignende. Da vil alle aktuelle personer kunne hente ut nødvendige opplysninger om de ulike bygningene. Arbeidet er imidlertid nettopp påbegynt og foreløpig er bare de nyeste byggene lagt inn. Relevant informasjon om bygninger og areal, husleie og leietakere i utleieboliger osv kan linkes opp til dette arkivet. Informasjon til internt bruk i kommunen er tilgjengelig på intranett for alle enhetene. Nødvendig informasjon kan også lastes opp på web, slik at man har tilgang utenom kontorene/enhetene. Det meste av dokumentasjonen vil også ligge på lokale servere. Bygg- og vedlikeholdsinstrukser For hver bygning leveres det fra utbygger bygg- og vedlikeholdsinstrukser og enkelte elektroniske instrukser. Det er ikke utarbeidet noen generell vedlikeholdsinstruks for alle bygg innen BE-tjenesten. Dokumentasjonen er spesifikk for nye bygg, hvor man ved overtakelse mottar instrukser for alle fag (elektro, rør, ventilasjon, bygning, og eventuelt for uteområder). Også for de gamle byggene har det fulgt med instrukser tilpasset bygget. Mål og styringsdokumenter Kommunen har ikke fastsatt noen klare mål for hva det ønskes å satses på innenfor FDV. Den tildelte budsjettrammen styrer virksomheten. De viktigste styringsdokumentene i kommunen er virksomhetsplanen og driftsplanene. Virksomhetsplanen går over 4-år og tilsvarer tidligere års økonomiplan med årsbudsjett, mens driftsplanene er enhetenes ettårige operasjonalisering av føringene i den politisk vedtatte virksomhetsplanen. Virksomhetsplanene presenterer for bygg- og eiendomstjenesten blant annet rammebetingelser og utfordringer, avviksbehandling og internkontroll, viktige nye byggeprosjekter, nøkkeltall og prognoser for vedtatte byggeprosjekter, samt nøkkeltall og prognoser for boliger (forventet/måltall). Driftsplanen er et administrativt styringsverktøy som utformes av enhetsleder i samarbeid med brukere og medarbeidere. BE har driftsplaner for 2005, 2006 og I driftsplanen presenteres virksomheten med målekart 15 og handlingsplan. Her framgår også andre forhold av betydning for enheten, som utfordringer, drift og vedlikehold, avviksbehandling og internkontroll, samt nye og viktige byggeprosjekter. Avvik fra virksomhets- og driftsplan rapporteres for hver enhet. Kommunen har også utarbeidet en Service Leveranse Avtale mellom bygg- og eiendomstjenesten og tjenesteenheten (leier) innen fagområdet forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). Avtalen skal beskrive tjenestens innhold/kvalitet/pris, øke bevisstheten om service/støttetjenester, høyne 14 Dokumentasjonen på bygningene finnes også i papirformat. 15 Målekartet viser resultatmål, kritiske suksessfaktorer, resultat- og måleindikator, samt metode for måling. Side: 8

14 effektiviteten i produksjonen av støttetjenester/servicetjenester, samt bidra til bedre behovstilpasning i leveransen av støttetjenester/servicetjenester. 16 Harstad kommune har utarbeidet en ENØK-plan for perioden , som skal være et viktig plandokument for kommunens arbeid med energiledelse og energiøkonomisering. Planen inneholder overordnet politikk, mål og strategi med hensyn til ENØK i Harstad kommune. ENØK-planen har følgende strategi: Alle kommunale bygg over 1000 kvm skal registreres og inngå i ENØK-planen Alle nye kommunale bygg over 1000 kvm skal ha vannbåren varme med alternative energikiler Alle kommunale bygg skal etablere energioppfølging Enøkanalyser skal utføres i alle bygg hvor det er grunn til å anta at det foreligger et sparepotensial Alle enøktiltak med inntjeningstid < 5 år skal gjennomføres såfremt kommunens økonomiske rammer tillater dette Årskostnadsbetraktninger skal ligge til grunn for alle investeringer Kommunen skal sørge for at personell i alle ledd har riktig kompetanse mht. energi og miljø Kommunen skal sørge for at alle kommunale bygg har systemer for drift og planlagt vedlikehold Planen skal følges av en handlingsplan som skal revideres hvert år, men enhetsleder opplyser at dette ikke er gjort, da det ikke har vært satt av midler til slikt arbeid. I følge enhetsleder for bygg og eiendom vil planen bli revidert i Revisjonens vurderinger a) Har kommunen tilstandsanalyser? Kommunen har ikke fullstendige tilstandsanalyser av bygningsmassen. b) Har kommunen nøkkeltall? Etter revisjonens vurdering har kommunen utarbeidet tilfredsstillende nøkkeltall for vedlikeholdskostnader. c) Har kommunen satt opp livssykluskostnader og årskostnader? Når det gjelder utarbeidelse av livssykluskostnader og årskostnader for byggene, er disse ikke tilfredsstillende. Det utføres kun beregninger for ulike typer nybygg, og ikke for allerede eksisterende bygninger. d) Har kommunen mål, styringsdokumenter og oversikt over vedlikeholdsaktiviteter? Revisjonen ser det som positivt at styringssystemet for innrapportering av vedlikehold fungerer, og at det er etablert rutiner på to sentrale områder (brann og elektro). Det er også tilfredsstillende at kommunen har driftsinstrukser til de fleste tekniske anlegg med rutiner for drift og vedlikeholdstilsyn. Men så lenge ikke alle aktuelle FDV-områder inngår her eller i liknende systemer, har kommunen ikke god nok oversikt over FDV-arbeidet og nødvendige vedlikeholdsaktiviteter. Kommunens systemer og rutiner for identifisering av avvik på FDV-området har et forbedringspotensial. 16 Service leveranseavtaler (SLA) innen fagområdet forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU), Harstad kommune, Bygg- og eiendomstjenesten, Side: 9

15 Kommunen har ingen helhetlige vedlikeholdsplaner for langsiktig vedlikehold av bygningsmassen. Revisjonen anser en Enøk-plan som positivt for å ivareta arbeidet med energiøkonomisering i kommunen, samt for å redusere energiforbruket og forbedre inneklimaet i bygninger der det er potensial for dette. Revisjonskriteriene vurderes som delvis oppfylte. 6.0 HAR POLITIKERNE TILSTREKKELIG BESLUTNINGSGRUNNLAG I TILKNYTNING TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN? Revisjonskriterier Det skal registreres og rapporteres om avvik fra virksomhetsplan til politisk nivå pr og Avviksrapporteringer, virksomhetsplan og årsrapporter skal gi oppdatert og reell informasjon om FDV-området. 6.1 Revisjonens funn Rutiner for rapportering Harstad kommune har et web-basert dataprogram for registrering av avvik og forbedringsforslag. Systemet skal benyttes av alle ansatte tilknyttet intranettet. Avvik registreres i det elektroniske systemet, 17 samt at avvik fra vedtatt virksomhetsplan rapporteres politisk til kommunestyret to ganger i året, henholdsvis og Enhetene får løpende oppdatert økonomirapportering via intranett. Innenfor drift utformes avviksrapporteringer. Når det skal gjennomføres en avviksrapportering, sendes det en e-post fra enhetsleder for bygg og eiendom ut til de ansvarlige for internrapportering. Prosjektlederne rapporterer for sine prosjektavvik på økonomi, framdrift osv. etter en mal utarbeidet av Økonomi- og utviklingsenheten. Samme mal følger de ansvarlige for drift. Hver enkelt med rapporteringsansvar sender utfylt rapporteringsmal som vedlegg til e-post til enhetsleder for bygg- og eiendomsenheten. De interne rapporteringene samles så av enhetsleder til en enhetlig rapport for BE Innholdet i rapporteringene Årsrapporter I årsrapporten for 2005 blir vedlikehold av bygg og anlegg presentert med et stort etterslep, og som en stor utfordring for kommunen. Størrelsen på etterslepet er ikke tallfestet. Det informeres om stor satsing på rehabilitering av kommunal bygningsmasse og anlegg de siste årene, men også om bygging av nytt sykehjem på nordsiden i kommunen. Det informeres videre om at den største utfordringen for bygg- og eiendomstjenesten er å få avsatt økonomi for å opprettholde kommunale bygningers kvalitet og økonomiske verdi, dvs. vedlikehold. Årsrapporten for 2006 gjenspeiler rapporteringen i 2005, spesielt at manglende midler til vedlikehold av bygninger er den største utfordringen. I tillegg nevnes det at kostnadene til drift (energi og forsikring) av bygninger øker og antall vaktmestere har blitt redusert med 35 % etter omorganisering. Det presiseres at kravene til internkontroll av elektriske og tekniske anlegg, kjøleanlegg med mer er økt i omfang og kompleksitet, noe som krever ressurser og kompetanse for planlegging, oppfølging og systematisk dokumentasjon. Dette sees på som krevende innenfor dagens personalrammer. 17 Virksomhetsplan for Harstad kommune ( , ). Side: 10

16 Virksomhetsplaner Virksomhetsplanene for og (årsbudsjett, økonomiplan og resultatmål) viser i likhet med årsrapportene at det å få avsatt midler til drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse, er den største utfordringen for bygg- og eiendomstjenesten. De dårligste vedlikeholdte bygningene i kommunen, er rådhusene. Det informeres også om stadig økende krav til elektriske og tekniske anlegg, brannalarm, heisanlegg med mer, noe som krever stadig økende ressurser. Under beskrivelsen av vedtatte økonomiplantiltak for , er driftskonsekvenser i forbindelse med FDV presentert. For rådhusene er det fremmet tiltak om rehabilitering av fasaden på rådhus 1, men det informeres om at det ikke finnes midler i vedlikeholdsbudsjettet til dette. I virksomhetsplan er ungdomsskolebyggene på Seljestad og i Harstad sentrum særlig trukket fram på FDV-området. Gamle bygg, dårlig tilpassede lokaler, samt dårlig innemiljø kjennetegner skolene. Det opplyses at det er vedtatt bruk av 2,7 mill til HMS-tiltak på Seljestad ungdomsskole, men at denne rammen er for liten. Driftsplaner I driftsplan for bygg- og eiendomstjenesten for 2005 og 2006, er årets budsjettall presentert. Antall kvm som skal vedlikeholdes i kommunen, er på litt over I driftplanens handlingsdel for 2005 og for 2006 knyttes bestemte handlinger opp mot målekartet. Når det gjelder måleindikatoren innemiljø i bygninger, skal det handles løpende over tid innenfor vedtatt budsjettramme. For måleindikatoren trygt lokalsamfunn, er tiltaket renoveringsarbeid av skadet fasade på rådhus 1. Det opplyses her at det er bevilget kr mindre enn hva som er beregnet kostnad. Om trygt innemiljø i bygninger er det planlagt utskifting av lysarmaturer i kommunale bygg som inneholder giften PCB. Når det gjelder drift og vedlikehold av kommunale bygninger, er det informert om at kostnadene til drift (energi og forsikring) av bygninger stiger hvert år som en generell økning i samfunnet. Det nevnes imidlertid at den største utfordringen for bygg- og eiendomstjenesten er å få avsatt nødvendige midler i budsjettet for å opprettholde kommunale bygningers kvalitet og økonomiske verdi, dvs vedlikehold. Det opplyses at rådhusene er kommunens dårligst vedlikeholdte bygninger. Avviksrapporteringer I første avviksmelding fra virksomhetsplan pr , er status og avvik for flere prosjekter presentert. Eneste framlagte vedlikeholdsbehov er utskifting av en teknisk installasjon ved Harstad kino. Avviksmelding pr signaliserer behov for ekstra ressurser til BE pga. mindreinntekt på festeavgift og behov for branntetting av Harstad sykehjem. I tillegg må dagens pasientringesystem på Harstad sykehjem skiftes ut. Avviksmelding pr viser at bygg- og eiendomstjenesten gikk med overskudd i 2005, og dermed får økt sin ramme med 2 % av brutto ramme i Det søkes om tilleggsbevilgninger til taktekking på Harstadhallen, fasadeutbedring med mer ved Hagebyen skole, rehabilitering av fasade rådhus 1A, pasientringesystem Harstad sykehjem, skifting av dørfelt i rømningsveier ved Harstad ungdomsskole, taktekking ved Ervik skole og Harstad sykehjem. I avviksmelding pr ble det søkt om midler til sluttføring av taktekking av Harstadhallen. 6.2 Revisjonens vurderinger Med utgangspunkt i årsrapporter, virksomhetsplaner, driftsplaner og avviksrapporteringer per og 31.08, har administrasjonen beskrevet situasjonen og synliggjort vedlikeholdsbehov og vedlikeholdsetterslep på kommunens bygningsmasse. Det er informert om status på en del bygninger og nødvendigheten av å få tilført midler til FDV. Selv om det forekommer nyanser, mener revisjonen at politikerne får en relativt utfyllende informasjon om situasjonen vedrørende eiendomsforvaltningen og hvilke utfordringer som foreligger. Revisjonen mener imidlertid at en mer utfyllende Side: 11

17 vedlikeholdsplan vil kunne klargjøre og gi en fyldigere oversikt over nødvendigheten av vedlikehold av en samlet kommunal bygningsmasse. Revisjonskriteriene vurderes som delvis oppfylte. 7.0 KONKLUSJON Harstad kommunes system(er) for planlegging og styring av forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger er etter revisjonens vurdering ikke tilfredsstillende. Det mangler helhetlige tilstandsanalyser og beregning av livssykluskostnader/årskostnader til FDV. Kommunens systemer for innrapportering og planlegging av vedlikeholdsaktiviteter omfatter ikke alle FDV-områdene, og det mangler en helhetlig plan for vedlikehold av bygningsmassen på lang sikt. Administrasjonens rapporteringer til kommunestyret når det gjelder eiendomsforvaltningen utgjør etter revisjonens vurdering som relativt utfyllende informasjon om situasjonen og utfordringene på området. Men uten en helhetlig vedlikeholdsplan, er ikke dette tilstrekkelig grunnlag for politikerne til å gjøre gode beslutninger om mål for og budsjettrammer til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Revisjonen konkluderer med at Harstad kommunes eiendomsforvaltning ikke er optimal. 8.0 HØRING Rapporten ble sendt på høring til administrasjonen i Harstad kommune den Høringssvar ble mottatt den Administrasjonssjefens kommentarer Administrasjonens høringssvar er i sin helhet vedlagt som vedlegg Revisjonens kommentarer til høringsuttalelsene Revisjonen har i samsvar med administrasjonens høringssvar endret ordlyden skal til bør for revisjonskriteriene til problemstilling ANBEFALINGER Det bør gjennomføres tilstandsanalyser for kommunens bygningsmasse Det bør utarbeides langsiktige vedlikeholdsplaner og plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet i kommunen skal reduseres Det bør beregnes årskostnader/livssykluskostnader for hele bygningsmassen Det bør foretas en mer helhetlig og systematisk rapportering om eiendomsforvaltningen til politisk beslutningsnivå 10.0 VEDLEGG Vedlegg 1: Høringssvar fra administrasjonen i Harstad kommune. Side: 12

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD ~~. ROMERIKE """ REVISJON IKS ' - ~" -. - ~ "... ' ". \ Bråtejordet skole åpnet august 2014 foto: Eiendomsavdelingen FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger Midtre Gauldal kommune Februar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport nr. 15/2006 2006 Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 25 . SAMMENDRAG... 4.1 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HORTEN KOMMUNE?... 4.2 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning Klæbu kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning Klæbu kommune Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning Klæbu kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS FORVALTNINGSREVISJON 2012 Holtålen kommune Økonomistyring og økonomirapportering i Holtålen kommune REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Ålen: 72 41 76 38 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Oslo kommune Rapport 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2006 integritet og verdiskaping Rapport 22/2006 Publikasjoner fra i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 2005 0. SAMMENDRAG...4 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HOF KOMMUNE?...4 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN I HOF KOMMUNE?...4

Detaljer