HEVA VA-konferanse Mo i Rana Aktuelt. Utfordringer Interessesaker Prosjekter Arrangementer. 1 Einar Melheim, Norsk Vann BA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEVA VA-konferanse Mo i Rana 17.04.2008. Aktuelt. Utfordringer Interessesaker Prosjekter Arrangementer. 1 Einar Melheim, Norsk Vann BA"

Transkript

1 Aktuelt Utfordringer Interessesaker Prosjekter Arrangementer HEVA VA-konferanse Mo i Rana Einar Melheim, Norsk Vann BA

2 Norsk Vann Nasjonal interesseorganisasjon for vannog avløpsvirksomheter Kommuner, interkommunale/kommunale VA-selskaper, driftsassistanser, andelslag VA-tjenestene for 90 % av befolkningen 2 Arbeider for Funksjonelle rammebetingelser Kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling

3 VA-kvaliteten trues av 3 Klimaendringer Nye mikroorganismer Varierende beredskapsevne Miljøgifter i avløpsvann og slam Krevende fornyelse av ledningsnettet Uklare statlige rammevilkår og komplisert regelverk Lav rekruttering og forskning Omdømmeutfordringer

4 Hvordan møte utfordringene? Svaret gir seg selv. 4 Beskytte mot klimaendringer Håndtere nye mikroorganismer Styrke beredskapen Begrense miljøgifter Fornye ledningsnettet Påvirke rammebetingelsene Drive FOU og rekruttering Bygge omdømmet

5 5 Og vi har de beste forutsetninger som tenkes kan

6 Nasjonale (og internasjonale) rammebetingelser 6

7 Rammebetingelser fra EU 7 Rammedirektiv for vann Vannforvaltningsforskriften trådte i kraft Drikkevannsdirektivet Revidert forslag ila. 2008? Avløpsdirektivet Implementert gjennom endringene i forurensningsforskriften MD gitt SFT i oppdrag å foreslå forskriftsendring (skjerping) Slamdirektivet Revidert forslag ila. 2008?

8 8 Jus-tilbud til medlemmene

9 9 Vi forsøker å gjøre det lettere å finne frem:

10 10 Hvordan følge med på og påvirke Norsk Vanns arbeid med rammebetingelser:

11 Viktige interessesaker (et utvalg ) 11 Sektorlov for VA-sektoren (VA-lov) Eierskapet til VA-infrastrukturen Benchmarking Tiltaksplan for god norsk vannforsyning Ledninger i veg/samordning i grøft Revisjon av Normalreglementet Kjemikaliepolitikk og regulering Se norskvann.no for mer info om disse og en rekke andre interessesaker!

12 Norsk Vanns tiltaksplan for god norsk vannforsyning 12 Tiltaksplanen er fra høsten 2007 og fokuserer på 6 hovedutfordringer (og foreskriver en rekke tiltak): Andel godkjente vannverk er for lavt Antall avvik ved tilsyn er for høyt Ikke alle vannverk har tilfredsstillende hygieniske barrierer Vannverksbransjen står overfor en situasjon med rekrutterings- og kompetansemangel Myndighetene har ikke tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og samordning på drikkevannsområdet Forskning og utvikling innen vannforsyning dekker ikke behovet for ny kunnskap

13 Ledninger i veg/ samordning i grøft 13 Utilfredsstillende samordning i grøfta har ulemper sikkerhetsmessig og økonomisk Høsten 2007: Etablert samarbeid mellom EBL, Norsk Vann, Norsk Fjernvarme, Telenor, Abelia, Norsk Naturgassforening og Avfall Norge: Oppfordrer myndighetene til å nedsette et utvalg for å utrede samordningsmyndighet nasjonalt og lokalt Stort myndighetsmøte 14. februar Oversendelse av felles rapport til myndighetene 29. februar Forslag til forskriftsbestemmelser til 32 i vegloven Norsk Vann med sterk kritikk av forslaget og anmodning om at det legges på is i påvente av avklaringer av samordningsansvar

14 Revisjon av normalreglementet (abonnementsvilkår) 14 Kommuneforlaget har nedsatt arbeidsgruppe for revisjon av normalreglementet Revisjonen skal bl.a. ivareta: nytt regelverk (TEK/REN m.m.) nye dommer (Stavanger, Fredrikstad) erfaringer med forskjellige kommunale sanitærreglementer grenseoppgang til VA-normer utvikling i praksis modernisert språkbruk fokus på pedagogikk m.m. Begrenset høring av nytt forslag i mars 2008 Norsk Vann bedt Kommuneforlaget vurdere mulighet (pris) for fri nedlasting fra internett

15 Kjemikaliepolitikk og -regulering 15 Viktig å begrense alle kilder til miljøgifter i avløp og slam Norsk Vann arbeider på mange fronter: Politisk påvirkning, jf. gjennomslag i høring av Kjemikaliemeldingen m.m. Regelverkspåvirkning (en rekke høringssaker) Forum påslipp Forum bilvask Stoff for stoff kilde for kilde Legemidler/sykehus Vaskemaskiner med sølvutslipp M.v.

16 Norsk Vanns prosjektsystem 16 Gir verktøy og hjelpemidler til å produsere gode VA-tjenester i tråd med rammebetingelsene

17 Om prosjektsystemet 17 Felles kompetanse- og utviklingsløft for VAbransjen 1 kr/innbygger årlig 4-årige programperioder, 2 bevilgningsrunder årlig Deltakerne bestemmer programområdene, foreslår prosjekter og avgjør hvilke prosjekter som skal prioriteres Prosjektene gjennomføres av rådgivere med spisskompetanse, og styres av Norsk Vanns sekretariat m/styringsgrupper Deltakerne har fri tilgang til alle resultater av prosjektsystemet

18 Prosjektaktiviteten i tall Total aktivitet med prosjekter og databaser (mill. kr) Herav finansiert gjennom Norsk Vanns Prosjektsystem (mill. kr) ,3 2, ,8 2, ,2 3, ,5 3,4

19 Programområder Kildekontroll og gjenbruk av ressurser Sikker vannforsyning med fokus på helse Bedre ledningsnett Effektive VA-organisasjoner og tilfredse brukere Diverse 19 Programområder for vedtas på årsmøtet i Trondheim, 1. september 08

20 20 Alle rapportene kan lastes ned i fulltekst fra norskvann.no (husk innlogging)

21 Arbeid med energi i Norsk Vann Energinettverk Samarbeid mellom interesserte VAverk for utveksling av informasjon og erfaringer Energibruk og energireduksjon i VA-verk Forprosjekt fullført høsten Rapport B8/ Internettsider om energi for VA-verk norskvann.no/energi Hovedprosjekt Oppstart våren 2008, forutsatt finansiering Mer informasjon: Følg med på norskvann.no/energi

22 Veiledning for vedlikeholdssystemer 22 Veiledningen gir innføring i behov for å systematisere drift og vedlikehold Bruk av vedlikeholdssystemer vil medføre en mer forutsigbar og oversiktlig arbeidssituasjon for de ansatte og vil endre organiseringen av arbeidet Systematiske drift- og vedlikeholdssystemer er en forutsetning for å tilfredsstille en rekke myndighetskrav Rapporten tar sikte på å hjelpe kommune og VA-verk med å innføre vedlikeholdssystem

23 Veiledning for anskaffelse av driftskontrollsystemer i VA-sektoren 23 Veiledningen gir en samlet beskrivelse av fagområdet Driftskontroll for anvendelse innen kommunaltekniske VA-anlegg og bør kunne være et hjelpemiddel for alle kommuner Rapporten er ment som støtte når man velger plattform og nivå for styring og overvåking, og den kan benyttes som sjekkliste for at man beskriver alle elementer som man ønsker å vektlegge ved anskaffelser av nyanlegg

24 Norm for symboler i driftskontrollsystemer for VA-sektoren 24 Rapporten omfatter krav til fargebruk for symboler, kartsymboler for oversiktskart, instrumentsymboler, bruk av standardiserte og strukturerte objekter i styringssystemer og oversystemer Rapporten dekker i hovedsak grunnleggende krav til HMI/MMKsystemene for bruk innen VA

25 Norm for tagkoding i VA-anlegg 25 Rapporten omfatter krav til identifisering, merking av anlegg og objekter, deres lokalisering, systemtilhørighet og funksjon Rapporten viser systematikken i NORVARs kodesystem og inneholder kodetabeller for aktuelle anleggstyper og anleggsdeler NORVARs kodesystem kan suppleres med eksempel Statsbyggs TFM for bygningstekniske installasjoner Målsettingen er at alle enheter skal gis en entydig og strukturert identitet og merking for å oppnå optimal nytte av driftskontroll- og vedlikeholdssystemer

26 Norm for merking og FDVdokumentasjon i VA-prosjekter 26 Rapporten omfatter krav til FDV-data, merking og dokumentasjon for VA-anlegg, og beskriver hvilke rutiner og verktøy for å ivareta informasjonsflyten fra planlegging til ferdig prosjekt Normen beskriver hvordan man kan oppnå en ryddig og ensartet data- og informasjonsstruktur som gir god oversikt og enklere feilsøking Normen er ment å være et verktøy for ulike typer VAprosjekter. Med ensartede krav for alle prosjekter og entrepriser blir det enkelt å implementere FDVdokumentasjon i virksomhetens systemer

27 Veiledning i bygging og drift av drikkevannsbasseng 27 Veiledningen gir konkrete råd og anbefalinger om Lagring av vann i basseng Planlegging og prosjektering Bygging og utstyr Nødvendige sikringstiltak Krav til kontroller før overtakelse og idriftsetting Drift av basseng Utførelse av utbedring og reparasjoner

28 Veiledning for økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen 28 Gir verktøy og råd til vannverkene om ROSkartlegging og beredskapshåndtering: Forberedende arbeider og fareidentifikasjon Gjennomføring av risikoog sårbarhetsanalyse Beredskapsanalyse og utvikling av beredskapsplan Drift og videreutvikling av beredskapen Norsk Vann var hovedfinansiør og hadde prosjektledelsen for veiledningen, som er utgitt som Mattilsynets rapport

29 Veiledning i utarbeidelse av prøvetakingsprogrammer for drikkevann 29 Mål med prøvetakingen: Tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav Gi mest mulig nyttig info for drift av vannverket Veiledningen omhandler: Valg av prøvetakingspunkter, prøvetakingshyppighet og analyseparametre for råvann, behandlet vann og nettvann Praktisk prøvetaking samt bruk av data Unntaksmuligheter

30 Optimal desinfeksjonspraksis for drikkevann 30 Rapporten gir et stort kunnskapsløft for norsk vannverksbransje, gjennom: Kunnskapsstatus om patogener i vann og effekt av desinfeksjonsmetoder Sammenlikning av norsk desinfeksjonspraksis med andre land Det er utviklet forslag til Prosedyre for beregning av hygieniske barrierer for det enkelte vannverk Verktøykasse for beregnings- og testmetoder for desinfeksjonsprosesser

31 Optimal desinfeksjonspraksis for drikkevann fase II Fem delprosjekter 31 Utprøving av prosedyren ved svenske og norske vannverk Utarbeide en kort veiledning for bruk av prosedyren Vurdere barriere effekt for vanlige prosessløsninger på norske og svenske vannverk Verifisere dimensjonerende Ctverdier foreslått i fase I Styrke datagrunnlaget for beregningsmetoder i verktøykassa Samarbeid med Svenskt Vatten Ferdig desember 2008

32 Membranfilter som hygienisk barriere Samlet erfaring med og kartlagt ulike typer driftsproblemer gjennombrudd, kimtall på rentvannssiden og biofilmvekst Rapporten klar mai 2008 Rapport med anbefalinger om planlegging, forundersøkelser, bygging, drift og styring 32

33 Dimensjonering og drift av UV-anlegg 33 Rapport i september 2008: Veiledning - grunnlagsdata, dimensjonering og drift Erfaringer (Norge, Sverige, Finland, Canada, USA ) Hovedpunkter i rapport: Forundersøkelser Dimensjonering Drift og vedlikehold Testing og kontroll Kontraktsforhold og kompetanse Eksempler fra anlegg Rapporten klar september 2008

34 Vannkilden som hygienisk barriere Klarlegger hvilke krav som må stilles til en overflatevannkilde m/nedbørfelt for at den skal være en hygienisk barriere mot mikrobiologisk forurensning Foreslår system/kriteriesett for å fastslå hvilken grad av barriere den utgjør Hovedpunkter innhold: Rapporten klar mai 2008 Forslag til modell for bedømming av vannkilder som hygienisk barriere 34 Kilder til og overlevelse av patogener i drikkevann Oversikt over hygienisk vannkvalitet i norsk drikkevann Eksempler på risikovurderinger av vannforsyningssystemer i andre land Dokumentasjonskrav

35 Vannledningsrør i Norge Historisk utvikling 26 stk. dimensjoneringstabeller 35 Gir en historisk oversikt over ulike rørmaterialer, og viser utviklingen som har skjedd Rapporten omhandler: Kort beskrivelse av rørmaterialer Dimensjonstabeller i henhold til gjeldende standarder

36 Kartlegging av mulig helserisiko for abonnenter berørt av trykkløs vannledning ved arbeid på ledningsnettet 36 Epidemiologisk studie ved 7 kommunale vannverk for å kartlegge helsemessig effekt av trykkløst nett Telefonintervju av husstander eksponert for trykkløse episoder, samt ikke-eksponerte husstander Resultat: Overhyppighet av lettere diarésykdommer der husstanden hadde vært utsatt for trykkløse episoder ved reparasjoner Videreføring i ny rapport for å forbedre rutiner (2008)

37 Veiledning i overvannshåndtering Verktøy for å finne gode, helhetlige løsninger for håndtering av overvann Omhandler: Overvannsløsninger må inn i arealplanlegging Lokal overvannshåntering med eksempler Fordrøyning/ infiltrasjon Dimensjonering Består av rapport og vedlegg (Rapporten er i 2008 under revisjon for å ta inn mer stoff om klimautvikling) kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Øst Vest Nord

38 Inspeksjonsmanual for avløpssystemer. Del 1 - Ledninger 38 Beskriver hvordan tilstanden på rørledninger skal dokumenteres ved hjelp av observasjoner og gradering Bygger på felles nordisk samarbeid Rapporten inneholder mange eksempler med bilder av ulike observasjoner og feil, for å medvirke til mest mulig enhetlig rapportering Inneholder skjema for rapportering mm

39 Bærekraftig vedlikehold. Betraktninger av utvalgte problemstillinger knyttet til langsiktig forvaltning av vannledningsnett 39 Med et komplekst ledningsnett med ulike rørmaterialer og ulik alder på ledningsnettet, er det vanskelig å vite hva som er riktig fornyelsestakt Rapporten bygger på livssykluskostnadsanalyse for vannledningsnettet i Oslo kommune Det er vist ulike scenarier for vurdering av utskiftingstakt Scenariene bygger mer på økonomiske enn tekniske forhold, men gir nyttige innspill for å finne fram til riktig samlet løsning

40 Dataflyt klassifisering av avløpsledninger 40 Rapporten omtaler en planleggingsmodell for utbedring av avløpsledninger, basert på vekting av resultater fra rørinspeksjon (se rapp 145) Dette kan gi beslutningsgrunnlag for tiltak på nettet

41 Tiltak for å bedre fosforfjerning 41 Innhente erfaring og dokumentere tiltak som har gitt økt renseeffekt til over 90 % kravet Testing av noen av tiltakene ute på anlegg Gir oversikt over aktuelle enkle tiltak med kostnader Anbefalinger om bruk av nyere typer doserings- /styringssystemer Rapporten klar september 2008

42 Forslag til Kommunikasjonsstrategi for NORVAR og norske vann- og avløpsverk 42 Foreslår en rekke tiltak for å markedsføre VA-sektoren: Nytt navn for NORVAR PPT-presentasjon om VA til alle medlemmer Mediestrategi Portal for at flere brukergrupper skal kunne finne fram i Kurs i kommunikasjon for medlemmene Bildearkiv mm Mange av tiltakene vil bli gjennomført de nærmeste årene

43 Brukerundersøkelser VA 43 Utarbeidet ca 20 basisspørsmål for brukerundersøkelse Spørsmålene vil inngå i KS tilbud på bedrekommune.no Spørsmålene er testet ut i noen pilotundersøkelser før de blir tilgjengelig for alle Spørsmålene vil være tilgjengelig på bedrekommune.no ca mai 2008 Spørsmålene kan også brukes i egne undersøkelser uavhengig av bedrekommune.no Egen rapport fra prosjektet kommer Tilgjengelig på bedrekommune.no mai 2008, rapport til høsten

44 Noen arrangementer å merke seg NB! Norsk Vanns kurskatalog Nordisk drikkevannskonferanse i Oslo juni Norsk Vanns årskonferanse i Trondheim september IWA-kongress i Wien september Vann, avløp og nye rettsregler november

45 45 Disse og en rekke andre finner du mer informasjon om (og kan melde deg på) på norskvann.no

46 46 Takk for oppmerksomheten!

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Nytt fra Norsk Vann. (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann

Nytt fra Norsk Vann. (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann Nytt fra Norsk Vann (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Norsk Vann er en medlemsstyrt interesse- og kompetanseorganisasjon Vi hjelper medlemmene å ivareta sine

Detaljer

Innst. 504 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:109 S (2012 2013)

Innst. 504 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:109 S (2012 2013) Innst. 504 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:109 S (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre I veien for hverandre Samordning av rør og kabler i veigrunnen Februar 2008 Page 1 of 31 Innholdsfortegnelse Sammendrag.3 Forord med bakgrunn...5 1. Infrastrukturens viktighet og omfang...6 1.1 Vi kan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport 169 2009 Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette

Detaljer

I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1

I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1 I N N H O L D Side 0. Sammendrag 2 0.1 Målsetting for prosjektet 2 0.2 Arbeidets omfang og begrensninger. 2 0.3 Revisors vurderinger og konklusjoner.. 2 0.4 Revisors anbefalinger 4 1. Innledning 5 1.0

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Innhold Del I: Leders beretning 2 Del II: Introduksjon til virksomheten 5 Del III: Årets aktiviteter og resultater 9 Arbeidsmål: Mer brukervennlig og målrettet

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2009 Vannrapport 112 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 2. utgave Eyvind Andersen Bjørn E. Løfsgaard Vannrapport 112

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3:10 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Hvordan håndtere vegvann?

Hvordan håndtere vegvann? Kommunaltekniske fagdager 2014 Hvordan håndtere vegvann? Einar Melheim, Norsk Vann 1 Dagens tekst 2! Norsk Vann! Norsk Vanns prosjektsystem! Aktuelle prosjekter! Klimatilpasning! Håndtering av overvann

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer