3. Mindemyren - et område i endring s Organisering, fremdrift og medvirkning s Ambisjoner - hva vi vil med Mindemyren s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Mindemyren - et område i endring s. 9. 6. Organisering, fremdrift og medvirkning s. 15. 8. Ambisjoner - hva vi vil med Mindemyren s."

Transkript

1 1

2 2

3 INNHOLD: 1. Bakgrunn s Næringspolitikk s Klima- og energiperspektiv s Arbeidsområdet for planen s Mindemyren - et område i endring s Planstatus s Planoppgaven s Områderegulering s Sentrale planoppgaver s Planprogram s Parallellitet s Rekkefølgebestemmelser s Organisering, fremdrift og medvirkning s Gjennomføring av transformasjonsprosessen s Ambisjoner - hva vi vil med Mindemyren s "Varemerke" s Tilgjengelighet via varierte transportmidler s Kvaliteter i byrom - intern kommunikasjon/ ferdsel/ Tverrforbindelser s Bystruktur/ bebyggelsesstruktur s Komplementære funksjoner - mangfold s Energibruk/ miljøprofil s Parkeringsnormer s Omstillingsevne s Tidlig transformasjon s Regulering av sentral infrastruktur s Drifts- og vedlikeholdssystem s. 21 3

4 9. Utredningsbehov s Forurensning s Energiforbruk og energiløsninger s Transportbehov og parkeringsnormer s Kulturminner og kulturmiljø s Naturens mangfold (dyre- og planteliv) s Bystruktur/ bebyggelsesstruktur s Landskap s Overvann og åpning av vassdrag s Tilgjengelighet til uteområder, gang og sykkelveier s Barn- og unges oppvekstvilkår s Risiko- og sårbarhetsanalyse s Næringslivsutvikling s Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvaliteter s Kriminalitetsforebygging s Forebyggende helseperspektiv s Risiko ved havstigning s Tema nevnt i forskrift for konsekvensutredninger som ikke s. 24 er relevant VEDLEGG: Hovedgrep, fire parallelle oppdrag s. 25 Fire parallelle oppdrag med mulighetsstudier er levert våren 2009 av arkitektkontorene Vaardal - Lunde i samarbeid med Metropolitan workshop, Fuggibaggi design og Studio Engleback Dark Asplan Viak CUBUS 4

5 Forord Kommuneplanens arealdel for viser til at området fra Solheimsviken til Fjøsanger (Næringskorridoren) har et betydelig potensial for fortetting. Næringsområdet Mindemyren, fra Fabrikkgaten i nord til Kristianborgvannet i sør, er på om lag 500 mål. Området inneholder i dag store arealkrevende virksomheter basert på biltilgjengelighet. Den sentrumsnære beliggenheten og nærheten til bybanen vil gjøre Mindemyren til et attraktivt område for arbeidsplassintensive virksomheter og publikumsrettede funksjoner. De mange og til dels svært gamle reguleringsplanene på Mindemyren gir ikke de rammebetingelsene som området trenger for å kunne fortettes i tråd med intensjonene i kommuneplanen. Et overordnet plangrep vil gi en mer forutsigbar utvikling og gjøre det lettere å utarbeide detaljreguleringsplaner som tar hensyn til de overordnete kvalitetene i området. Det skal derfor utarbeides områdereguleringsplan. Fire parallelle oppdrag levert våren 2009 har gitt mange ideer og skisser til ulike utviklingsmuligheter for området. Illustrasjoner og ideer fra de fire mulighetsstudiene er benyttet i planprogrammet som presenteres her. Planprogrammet er første fase i planarbeidet for Mindemyren. Hensikten med planprogrammet er å avklare rammer og premisser for planarbeidet og å klargjøre ambisjonene for utvikling av planområdet. Planprogrammet skal også avklare hvilke tema som skal konsekvensutredes. Den 16.mai 2010 ble forslag til planprogram lagt ut til høring. Planprogrammet er justert på noen punkter etter høringsrunden. Den viktigste endringen fra forrige utgave er gjort i framdriftsplan på side 15. 5

6 Bakgrunn Kommuneplanens arealdel for viser til at området fra Solheimsviken til Fjøsanger (Næringskorridoren) har et betydelig potensial for fortetting. Solheimsviken Næringspark, Marineholmen og Krohnstadparken er ferdig planlagte og til dels utbygde områder for kunnskapsbaserte næringer. Næringsområdet Mindemyren, fra Fabrikkgaten i nord til Kristianborgvatnet i sør, mangler et helhetlig grep for fortettingen. Mindemyren består i dag av ca m2 bygningsareal, ca arbeidsplasser og et grunnareal på ca.500 mål. Næringsområdet inneholder i hovedsak større lagerbedrifter og bedrifter som krever god biltilgjengelighet. Området har generelt dårlig arealutnyttelse. Utbyggingspotensialet for området anslås til totalt m2 bygningsareal og arbeidsplasser. Området ligger nær sentrum, bybane, hovedveiforbindelser og boligområder, og egner seg for høy utnyttingsgrad, arbeidsplassintensiv virksomhet og publikumsattraktive funksjoner. Utfordringen er å utvikle et attraktivt og fremtidsrettet område og å gi rammebetingelser som gjør at de private investeringene i området kan gjennomføres innenfor en rimelig tidshorisont. Mindemyrens fortrinn: Store, sentrumsnære arealer Lett atkomst til fots, med sykkel, bil og bybane Mulig knutepunkt for bybanenett i Bergen Egnet for høy utnyttingsgrad Omgitt av boligområder, lokalsenter, høyskole, grøntområder og vann Potensial for å utvikle et mangfoldig og tett byområde i samspill med omgivelsene 6

7 Næringspolitikk Av planprogrammet for kommuneplanens arealdel for framgår: " Bergen ønsker å styrke sin posisjon som en attraktiv by for kompetanseintensiv og forretningsmessig tjenesteyting (KIFT). Disse næringene har ofte et ønske om å lokalisere seg nær sentrum. Sentralt i Bergen er det betydelige områder som kan bidra til vekst i nye arbeidsplasser. De tre videreutviklingsområdene Næringskorridoren, Midtun og Laksevåg er på til sammen 1500 da. Avklaringer for videre utvikling av disse områdene vil bli prioritert. " Det er et stort behov for næringsarealer i bergensområdet. Business Region Bergen har i samarbeid med Bergen kommune, omegnskommunene og Hordaland fylkeskommune, satt fokus på den totale dekningen av næringsarealer i hele bergensregionen. I første omgang er det foretatt en kartlegging av disse arealene. Neste fase blir å utvikle felles og kommunevise strategier for arealutvikling. Bedre utnytting av næringsarealene på Mindemyren er en viktig langsiktig strategi for å dekke etterspørselen etter næringsarealer. Solheimsvannet Illustrasjon: Dark arkitekter Klima- og energiperspektiv Målsettinger om redusert klimagassutslipp og lavere energibruk ligger til grunn for retningslinjene i kommuneplanens arealdel om redusert byspredning, økt satsing på fortetting av allerede utbygde områder og utvikling av gode kollektivløsninger. I planprogrammet for rulleringen av kommuneplanen for perioden , ligger disse forutsetningene fast. Gjennom prosjektet "Framtidens byer" og byrådssak 1314/09 "Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune 2009" konkretiserer Bergen kommune sine målsettinger på dette feltet. Mindemyren er et stort område, som ferdig utviklet vil kunne gi resultater som monner innen klima- og energifeltet. Arbeidsreiser for mennesker med bybane, sykkel, buss eller til fots, høy utnyttingsgrad, miljøvennlige energikilder, en ambisjon om energisparende byggemåter og tilrettelagte grønne strukturer bidrar til dette. Boliger v/solheimsvannet Illustrasjon: Vaardal-Lunde/ Metropolitan Workshop 7

8 Arbeidsområdet for planen Arbeidsområdet for planen er avgrenset av Fjøsangerveien i vestlig retning, boligbebyggelse og Wergeland lokalsenter i østlig retning, Fabrikkgaten i nord og Kristianborgvatnet i sør. I planprogrammet er grenselinjen for arbeidsområdet utvidet noe for å få med gode kommunikasjoner til de tilliggende områdene. I det endelige plankartet vil plangrensen bli justert. 8

9 Mindemyren - et område i endring Mindemyren er et næringsområde i endring fra lager og industri til kontor og service. Flere nye kontorbygg med servicefunksjoner på gateplan er ferdigstilt i løpet av de par siste årene og nye er under planlegging. Det er meldt oppstart av reguleringsplaner i søndre del av området, mot Wergeland lokalsenter og mellom Solheimsvannet og Inndalsveien. Flere av de større aktørene i området vurderer andre lokaliseringer. Dette gjelder særlig arealkrevende virksomheter. Andre grunneiere ønsker å videreutvikle sine eiendommer. Illustrasjonsfoto: Bybanekontoret Bybanen i Inndalsveien åpner i juni 2010 og gir adkomst til Mindemyren fra bybanestoppene Kronstad, Brann stadion og Wergeland. Noen gode, etablerte gangveier inn til området finnes. Andre bør etableres eller videreutvikles. Det er igangsatt en arealanalyse med sikte på å utbedre gangforbindelsene fra alle bybanestoppene. I en offentlig reguleringsplan som er under utarbeidelse for Wergeland sentrum, vil gangveiforbindelser fra bybanestoppet på Wergeland og ned mot Mindemyren være et av flere tema. En utredning som vurderer ulike løsninger for et helhetlig bybanenett i Bergen er klar for politisk behandling. En bybane mellom Åsane og Fyllingsdalen vil høyst sannsynlig få et krysningspunkt på Mindemyren. En langsgående trasè på Mindemyren kan være aktuell. Ny bybane vil gjøre Mindemyren tilgjengelig fra befolkningskonsentrasjoner i flere bydeler. Særlig vil potensialet for arbeidsreiser med kollektivtransport gjøre området attraktivt for bedrifter som ønsker en strategisk god beliggenhet. Spørsmålet om flytting av godsterminal for jernbane er under utredning. I kommuneplanens arealdel er det avsatt et område for ny godsterminal i Arnadalen. Det er grunn til å tro at terminalområdet på Mindemyren vil kunne fases ut når vedtak om etablering ny godterminal er gjort og framdriftsplan for gjennomføring er nærmere klarlagt. Inntil videre ønsker Jernbaneverket, ut fra økende godsmengder på jernbane, å beholde mulighetene for bruk av Mindemyren for å sikre at det er kapasitet til å håndtere godsvolumet. Godsterminal for Jernbaneverket 9

10 Jernbaneverket leverte innsigelse til kommuneplanens arealdel, der terminalområdet på Minde var vist som del av byggeområde. Miljøverndepartementet tok den 18.juni innsigelsen til følge: "Arealene som Jernbaneverket har fremmet innsigelse til skal vises som "viktige ledd i kommunikasjonssystemet - jernbane" etter plan og bygningsloven av ledd nr 6"" Miljøverndepartementets standpunkt får konsekvenser for når eventuell åpning av vassdrag, grønne strukturer, tverrforbindelser og sykkelvei på Mindemyren kan etableres. Hovedsykkelvei på Mindemyren Reguleringsplanarbeid for hovedsykkelveitrasè i retning sentrum pågår og er en del av "Sykkelstrategi for Bergen ". Det er etablert en sykkeltrasè fra sør inn til Minde allè. Den videre trasèen mot sentrum er under regulering for å få etablert en gjennomgående løsning mot sentrum så raskt som mulig. En permanent løsning på lang sikt vil bli innarbeidet i områdereguleringsplanen. Krysningspunkt med Fjøsangerveien er en av flere utfordringer. Av planprosesser i omgivelsene, er det særlig tre store prosjekter: Utviklingen av Wergeland lokalsenter Krohnstadparken nord for Fabrikkgaten Høgskolen i Bergen på østsiden av Inndalsveien Disse prosjektene vil påvirke utviklingen på Mindemyren i større eller mindre grad. En utfordring i områdereguleringsarbeidet er å skape et godt samspill mellom Mindemyren og de nye områdene som utvikles i nærheten. I planarbeidet vil det bli lagt vekt på å legge til rette for disse sammenhengene for å skape en god helhet. Wergeland lokalsenter under utbygging Høgskolen i Bergen på Kronstad Krohnstadparken 10

11 Planstatus Figuren nedenfor gir en oversikt over planstatus for området som helhet. Områdereguleringen vil erstatte de tidligere reguleringsplanene i området. Planene er til dels svært gamle (se aldersfordelt planoversikt neste side). Rammebetingelsene har endret seg over tid. Områdereguleringen vil gi en oppdatert plan for hele området. 11

12 Oversikten viser at store deler av området har reguleringsplaner som er mer enn 30 år gamle. 12

13 Figuren nedenfor gir en oversikt over pågående planarbeid i området. Figuren viser at det for tiden er stor planaktivitet i området. 13

14 Planoppgaven De mange og til dels svært gamle reguleringsplanene på Mindemyren gir ikke de rammebetingelsene området trenger for å kunne utvikles til et fremtidsrettet næringsområde. Et overordnet plangrep vil gi en mer forutsigbar utvikling og gjøre det lettere å utarbeide detaljreguleringsplaner som tar hensyn til helheten i området. Områderegulering Områderegulering er et nytt begrep i plan- og bygningsloven fra 01.juli 2009 som gir muligheter for å kombinere kommunedelplanenes mer overordnete perspektiv på arealdisponeringen i et område med de juridisk bindende føringene som gjelder i detaljreguleringsplanene. Områderegulering er et planleggingsverktøy som er egnet til å løse utfordringene på Mindemyren. Sentrale planoppgaver Et overordnet planarbeid på Mindemyren skal: Avklare sentral infrastruktur som o åpning av kanal o hovedveinett o gjennomgående gang- og sykkelveier o store byrom (plasser/ torg) / grønne arealer o tverrforbindelser o ny bybanetrasè Angi ambisjonene med Mindemyren næringsområde Sonedele området og definere arealbruk Planprogram For å kunne gjennomføre områderegulering på Mindemyren kreves planprogram. Dette går fram av plan- og bygningslovens 4.1 der det heter at planprogram skal utarbeides for alle reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planprogrammet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet. Det er også et verktøy for å sikre medvirkning og avklare problemstillinger på et tidlig tidspunkt i planarbeidet. Det tas sikte på at planprogrammet legges ut til høring samtidig med at det varsles oppstart av planarbeid. Parallellitet Flere private planprosesser er igangsatt på Mindemyren. Det legges opp til at disse planprosessene kan fortsette parallelt med arbeidet med områdereguleringen. En forutsetning er at det oppnås god dialog med aktørene og at de private planene tilpasser seg sentrale premisser i områdereguleringen. En slik framgangsmåte er utfordrende og krever at det oppnås en bred forståelse av de kvaliteter som skal legges til grunn for utvikling av området. 14

15 Rekkefølgebestemmelser Bestemmelser med rekkefølgekrav vil bli innarbeidet i områdereguleringsplanen. Det vil også bli stilt krav til rekkefølgebestemmelser i de private reguleringsplanene som er under utarbeiding parallelt med områdereguleringen. Rekkefølgebestemmelser kan bidra til å sikre nødvendig infrastruktur og en god gjennomføring i et planområde. Rekkefølgekrav gir også grunnlag for å inngå utbyggingsavtaler som fordeler kostnadene til dette. Organisering, fremdrift og utvikling Bergen kommune tok initiativ til en mulighetsstudie for utvikling av Mindemyren næringsområde våren Fire arkitektkontor leverte hvert sitt innspill til utvikling av området. Forslagene viser et stort potensial for å utvikle et mangfoldig, levende og arbeidsplassintensivt område på Mindemyren. Flere av forslagene vektlegger intensiv utnyttelse i kombinasjon med grønne arealer i en urban sammenheng, bruk av vann, tilrettelegging av gode byrom og bedre kontakt med omgivelsene rundt. En større andel boliger foreslås lokalisert nær de to vannene som avgrenser området. Illustrasjon: Dark arkitekter Mulighetsstudiene ble presentert for grunneierne den 4.juni Siktemålet var å presentere noen framtidsbilder for området for å få i gang en dialog med grunneiere og legge til rette for en offentlig byutviklingsdebatt. Planprogrammet for det forestående planarbeidet er utarbeidet høsten Etter høring og innarbeiding av merknader legges planprogrammet fram for byrådet til vedtak. Byrådets endelige behandling av planprogrammet skjer i første halvdel av februar Framdriften i prosjektet går i hovedtrekk fram av figuren nedenfor: Planforslaget utarbeides fram til april Endelig politisk behandling av planforslaget forventes gjort innen utgangen av

16 Grunneiere inviteres til to samlinger for dialog om utviklingen på Mindemyren. En utfordring i et så stort område med mange og ulike private eiere, er å få en god organisering av medvirkningsarbeidet. Det legges opp til fortløpende dialog om planarbeidet med grunneiere etter behov. Dialog med bransjeforeninger og næringslivsorganisasjoner vil være nyttige supplement for å få fram flest mulig synspunkter på utviklingen av Mindemyren sett fra næringslivets ståsted. Planarbeidet vil ha interesse for beboere i området, og informasjonsmøter, gjerne i kombinasjon med bydelsstyremøter, vil være aktuelt. Videre vil interesseorganisasjoner ha interesse av å delta med synspunkter i et så viktig byutviklingsområde som Mindemyren. Det er naturlig å organisere arbeidet slik at innspill kan fanges opp underveis i planarbeidet. Det vil også bli lagt opp til åpne dager der alle er velkomne til å diskutere områdereguleringen med representanter for prosjektteamet. Nærmere detaljer om medvirkning utarbeides i forbindelse med en mer detaljert arbeids- og møteplan. I tillegg til disse medvirkningsprosessene, vil det bli anledning til å uttale seg om planforslag i de skriftlige høringsrundene som følger av en formell planprosess. Gjennomføring av transformasjonsprosessen Områdereguleringen for Mindemyren dekker et stort geografisk område og involverer mange potensielle og påbegynte detaljreguleringer. Det vil være utfordringer knyttet til å gjennomføre felles infrastruktur som berører mange utbyggere og som går over tid. Etablering av allmenne byrom, grøntareal, tverrforbindelser, gang- og sykkelveier, bybane og hovedveisystem krever en koordinert innsats. Det samme gjelder teknisk infrastruktur som framføring av ledningsnett og bygging av åpen kanal som erstatning for dagens kulvertløsning. For å få et godt grep om gjennomføringsfasen, vil det være behov for et tett samarbeid mellom grunneiere, utbyggere og kommunale myndigheter. Transformasjonsprosessen er avhengig av private initiativ og investeringsvilje. En utfordring i planperioden blir å finne fram til omfanget og kostnadsnivået for felles infrastruktur. Utbyggingsavtaler kan være et nyttig verktøy for å fordele ansvar og byrder mellom utbyggere/ grunneiere og offentlige myndigheter og sikre en smidig gjennomføring over tid. Det vil være naturlig å komme tilbake til hvordan gjennomføringsfasen skal organiseres når arbeidet med områderegulering er kommet lengre. Ambisjoner - hva vi vil med Mindemyren I kommuneplanens arealdel nevnes at næringskorridoren bør inneholde en blanding av kontor og andre typer arbeidsplassintensive næringer/ virksomheter, bolig og publikumsattraktive funksjoner. Forholdet varierer fra 80 til 90 % med kontorarealer og fra % til boliger og serviceanlegg. Tomteutnyttingsgraden for området er satt til 200 %. Dette er anslag over en mulig utvikling på Mindemyren. Den videre planprosessen må avklare den faktiske fordelingen av de nevnte funksjonene. Sonedeling av områder som egner seg for 16

17 bolig vurderes nærmere. Områdets sentrale beliggenhet gjør at den generelle tomteutnyttelsesgraden for området også bør gjennomgå en grundig vurdering. Visjon En samlende visjon eller "varemerke" for Mindemyren bør utvikles i et samarbeid mellom kommunen, de som skal investere i området og de som skal ha sitt virke der. Planprosessen skal legge til rette for en bevisstgjøring av områdets posisjon i byutviklingen og legge til rette for å bygge et omdømme og felles identitet for området. Tilgjengelighet via varierte transportmidler Illustrasjon: Vaardal -Lunde/Metropolitan Workshop Variasjon i typer transportmidler er en viktig suksessfaktor når arbeidsplassintensive områder utvikles. Mindemyren har en beliggenhet som gjør det lett å komme til og fra med ulike typer transportmidler: fra distanse: Hovedveiforbindelse langs Fjøsangerveien. Bybanetrasè i Inndalsveien. Sykkelvei "ekspress" langsgående gjennom området. Eventuelt ny bybanetrasè fra Åsane til Fyllingsdalen som kan krysse Mindemyren og forsterke tilgjengeligheten til området. lokalt: Nærhet til boligområder og fortettingsområder langs bybanestoppene fra Kronstad til Wergeland, gjør at området lett kan nås til fots eller på sykkel. Tilrettelegging av gang- og sykkelveinett til og fra området vil styrke bruk av disse transportmåtene. Bergen kommune bør utnytte potensialet for effektiv persontransport til og fra Mindemyren og legge til rette for et stort antall arbeidsplasser der. Arealkrevende virksomheter og varetransportvirksomheter bør over tid finne bedre egnete lokaliseringer. 17

18 Kvaliteter i byrom - intern kommunikasjon/ ferdsel / tverrforbindelser Utvikling av gode byrom og plasser som skaper trivsel, er sentrale elementer for å gjøre Mindemyren attraktiv. Bruk av vann for å skape opplevelseskvaliteter i området kan gjøres ved å åpne kanalen fra Solheimsvannet og sørover. Tilrettelegging av et godt internt nett av gang- og sykkelveier, gode tverrforbindelser og sammenhenger mellom disse og omgivelsene rundt Mindemyren, er også viktige elementer. Sammen med transportløsninger for øvrig vil dette utgjøre strukturen som binder området sammen. Planforslaget skal vektlegge disse elementene. Illustrasjon Vaardal Lunde/ Metropolitan Workshop Utvikling av attraktive opplevelseskvaliteter i området krever: høye kvalitetsstandarder som grunnlag for tiltak i gjennomføringsfasen prioritering av kvalitative løsninger i forpliktende avtaler vilje blant grunneiere til å være med på å forme framtidsrettede omgivelser Mindemyren mot nord Illustrasjon: Asplan Viak Verken grunneiere eller myndigheter oppnår god kvalitet i området alene. Det er den samlede innsats som gir resultater. Bystruktur/ bebyggelsesstruktur Mindemyren har muligheter for svært høy utnyttelsesgrad. Det legges til grunn at området gis en urban utforming, og at de premisser som framgår av Kommuneplanens arealdel om strategier for videreutvikling av byggesonen, legges til grunn for områdereguleringen. 18

19 Komplementære funksjoner - mangfold Mindemyren har en sentrumsnær beliggenhet omgitt av boligområder, Høgskolen i Bergen, Leaparken, vann i hver ende av det nærmere to kilometer langstrakte området, Wergeland lokalsenter og med et mangfold av transportmuligheter inn og ut av området. Det er et stort potensial for å skape en levende bydel som betjener de som har sitt virke der, de som bor i området og de som besøker det på grunn av Fra Kaigaten i Bergen tilbudene. Arbeidsplassintensive områder med et mangfold av aktivitets- og servicetilbud er attraktive for bedrifter å etablere seg i. Planprosessen bør rettes inn mot å skape et slikt mangfold i funksjoner. Andel boliger i planområdet vil også bli nærmere vurdert i den sammenheng. Energibruk/ miljøprofil Nye og strengere byggeforskrifter med hensyn til krav til energibruk trådte i kraft Det er positivt at en betydelig bygningsmasse vil bli reist på Mindemyren i de nærmeste årene ut fra kravene i de nye reglene. Chiswick Park næringsområde, London Ambisjonen for området er prioritering av miljøvennlige løsninger når det gjelder tilrettelegging av arbeidsreiser, arealdisponering, byggemåter mv. Intern ferdsel skal primært foregå til fots eller med sykkel. Bedrifter ønsker i stadig større grad å profilere seg som miljøvennlige både overfor kunder i de markedene de opererer i og for å være konkurransedyktige overfor arbeidstakere. En stadig økende etterspørsel etter slike arbeidsplasser medvirker til å kunne utvikle felles målsettinger mellom det private næringsliv og offentlige myndigheter. Parkeringsnormer Solheim park - mulighetsstudie Parkeringsnormene som er vedtatt av Bergen bystyre, er ulike for området sør og nord for Minde allè. Områdereguleringen skal definere parkeringsbestemmelser for hele området. Kollektivtransport vil med bybanetrasèen fra sentrum til Nesttun bli godt tilrettelagt i området. Dersom Mindemyren i tillegg blir et knutepunkt i bybanenettet, vil dette gi svært effektive transportløsninger. Innføring av en restriktiv parkeringspolitikk vil være et viktig virkemiddel for å fremme bruk av miljøvennlige transportmidler til og fra området. 19

20 Omstillingsevne Mindemyren strekker seg over en distanse på to kilometer og har varierende bredde. De ulike delene av området vil utvikle seg forskjellig, og tidshorisonten for endringer i de ulike delområdene vil variere. En gjennomtenkt infrastruktur og funksjonsdeling i området med plasser, ferdselsårer for gående og gode transportløsninger, må ha som mål å være slitesterk i et lengre perspektiv. Over tid vil bygninger både bygges om til andre funksjoner og rives for å gjøre plass til nybygg innenfor denne strukturen. Fra Festplassen i Bergen Tidlig transformasjon Nye prosjekter som viser hva et område kan bli, påskynder ofte transformasjonsprosesser. Mulighetsstudiene viser at relativt enkle grep i området kan bli en katalysator for utviklingen. På Mindemyren er flere nybygg i ferd med å reise seg. Nye prosjekter er igangsatt. Parallellitet i planprosessene og felles forståelse for områdets mål, bidrar til effektiv gjennomføring av transformasjonsprosessene. En nøkkelfaktor for å få til en transformasjon på Mindemyren er gode alternativer for virksomheter på Mindemyren som ønsker en annen lokalisering. Næringsflyttekjeder, d.v.s. legge til rette for å lokalisere rett virksomhet på rett sted, er derfor en strategisk viktig tilnærming. Regulering av sentral infrastruktur I områdereguleringer er en viktig oppgave å avklare den sentrale infrastrukturen i planområdet. Denne strukturen er "livsnerven" som vil strukturere annen utvikling på Mindemyren. Hovedprinsippene for den sentrale infrastrukturen på Mindemyren illustreres slik: 20

21 Figuren illustrerer prinsippene for fordeling av tverrforbindelser i dalen og plassering av eventuelle bybanestopp i krysningspunktene mellom den langsgående og de tverrgående forbindelsene. Det er viktig å understreke at dette er prinsipper for løsninger som skal ligge til grunn for det videre planarbeidet. De faktiske forslagene til løsninger vil utarbeides i en planprosess og ha en annen detaljeringsgrad enn det som er vist i denne illustrasjonen. Prinsippskissen over synliggjør områdets ytre form med noen bredere og smalere partier. Dette får betydning for funksjonsdelingen i de ulike delområdene. Fire hovedforbindelser på tvers i dalen er vist som stiplete piler. Gjennomgående infrastruktur på langs i bergensdalen består av gangvei; sykkelvei, åpen kanal (hele eller deler av området), bybanetrasè og kjørevei. Den kan føres samlet gjennom området eller separeres i hele eller deler av dalen. Til sammen legger disse tiltakene beslag på en gjennomsnittlig bredde på ca. 40 meter gjennom området. Dette vil variere avhengig av om det er åpen kanal eller ikke. Der det er spesielt trangt kan plass til infrastruktur komprimeres noe, i andre deler kan det integreres i byrom og ha en romsligere bredde. Drifts- og vedlikeholdssystem For å beholde områdets kvaliteter over tid, er det behov for å utvikle drifts- og vedlikeholdssystemer. En slik oppgave må skjøttes i et nært samarbeid mellom grunneierne i området og mellom grunneiere og offentlige myndigheter. Områder som lykkes på dette feltet, framstår som konkurransedyktige og attraktive. Aktørene på Mindemyren bør legge til rette for dette. 21

22 Utredningsbehov Reguleringsplaner som kan få vesentlig virkning for miljø, naturressurser eller samfunn skal iflg plan- og bygningslovens 16-2, konsekvensutredes. I følge forskriften skal det gjennomføres en konsekvensutredning for alle reguleringsplaner med "Industri, nærings- og lager og kontorbygg og bygg til allmennyttige formål". Planområdet på Mindemyren er omgitt av boligområder og annen virksomhet, er på ca 500 mål og faller klart innenfor kravene til konsekvensutredninger (se "Forskrift om konsekvensutredninger 2, vedlegg 1). Når forslag til områdereguleringsplan for Mindemyren legges ut til offentlig ettersyn, skal det redegjøres for konsekvensene av planforslaget. Det vil bli lagt opp til at planforslag og konsekvensutredninger utarbeides som et samlet dokument, jfr "Forskrift om konsekvensutredninger" 9. I avsnittene nedenfor beskrives kort hvilke tema som skal konsekvensutredes, dvs. være gjenstand for en mer utdypende analyse enn det som vanligvis kreves i en planbeskrivelse. Listen over tema baserer seg på "Forskrift om konsekvensutredninger", vedlegg III, pkt b). Forurensning Luftforurensningssituasjonen i området skal kartlegges og må ses i lys av prognoser for trafikk og framtidige forurensningskilder som følge av utbyggingen i området. Forurensning av jordbunn og vann skal vurderes. Inversjonsutsatte områder kartlegges. Konsekvenser av lokalklimatiske forhold i inversjonsperioder vurderes. Støykonsekvenser er også et tema som skal utredes. Avfallshåndteringssystem vil også være et tema som skal vurderes. Energiforbruk og energiløsninger De konsekvenser utbyggingen får for energiforbruk og en vurdering av energiløsninger i området skal utredes. Vurdering av energiløsninger ses i lys av nasjonale og kommunale målsettinger på klima- og energifeltet. Transportbehov og parkeringsnormer Mindemyren har et stort potensial for arbeidsplasser. Konsekvensene som utbyggingen vil få for transportbehovet skal utredes. Det skal tas med i vurderingen at det vil være stor variasjon i typer transportmidler som kan benyttes til og fra området. Det skal redegjøres for den samlete persontransportkapasiteten spesielt med tanke på rushtiden. Parkeringsnormer som virkemiddel for en best mulig fordeling av arbeidsreiser på ulike transportmidler utredes. Kulturminner og kulturmiljø Det skal gjennomføres en kulturminnekartlegging i området og gis en redegjørelse for kulturmiljø. 22

23 Naturens mangfold (dyre- og planteliv) Konsekvensene av utbyggingen på Mindemyren for dyre- og planteliv skal utredes. Det antas at etablering av grønne strukturer vil øke naturens mangfold i området. Bystruktur/ bebyggelsesstruktur Mindemyren har muligheter for en svært høy utnyttingsgrad. Dette stiller høye krav til bystruktur og bebyggelsesstruktur. Ulike høyder på bygningsmasse, vurdering av sol, lys og skygge, funksjonalitet mv. er noe av det som utredes nærmere i planarbeidet. Landskap Området vil få høy utnyttingsgrad. Konsekvensene utbyggingen vil gi for landskapet i hele planområdet beskrives og ses i sammenheng med vurderingene av bystruktur og bebyggelsesstruktur. God sammenheng med omgivelsene som gjør at områdene rundt blir synlige for de som er i området og gir gode opplevelseskvaliteter, skal vektlegges i den endelige utformingen av området. Overvann og åpning av vassdrag Det skal redegjøres for de konsekvensene utbyggingen får for håndtering av overvann. Lokal håndtering av overvann skal prioriteres og flomsituasjoner vurderes. I henhold til kommuneplanens arealdel , generelle bestemmelser og retningslinjer pkt 25 og 29, skal åpning av vassdrag i Bergensdalen vurderes. Tilgjengelighet til uteområder, gang- og sykkelveier. Kommuneplanens arealdel , bestemmelser og retningslinjer pkt 25, viser til at det på Mindemyren skal sikres god fotgjengerkontakt med bybanen, trygge fotgjengerarealer internt i området og gode tverrforbindelser som binder sammen områdene på begge sider av Bergensdalen. Attraktive grønne strukturer og gangveinett øker bruk av disse strukturene både i arbeidssammenheng og i rekreasjonsøyemed. Det skal redegjøres for hvordan utbyggingen tar hensyn til dette. Barn- og unges oppvekstvilkår Mindemyren er et stort område omgitt av boligområder og med potensial for en viss boligandel i planområdet. Det vil derfor være riktig å vurdere virkningen av utbyggingen sett i forhold til barn- og unges oppvekstvilkår. Minde er et område der det er relativt få fasiliteter for fritidsaktiviteter. Avhengig av omfang av boligutbygging i planområdet vil kapasitet for skole og barnehage også kunne bli et vurderingspunkt. Medvirkning fra barn- og unge i forhold til kartlegging av oppvekstvilkår tillegges vekt i arbeidet. Risiko- og sårbarhetsanalyse (beredskap- og ulykkesrisiko, jf.pbl. 4.3) ROS - analyse gjennomføres. 23

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE Forslag til planprogram med konsekvensutredning. UTKAST, 5 DESEMBER 2011 REVIDERT, 28 AUGUST 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.2

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 innhold og forord innhold forord Forord Sammendrag Grunnlag Fokusområder Gjennomføring og bestemmelser Plankart og temakart Vedlegg

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Vedtatt 10. juni 2015 Kommuneplan 2015-2026 UTVIKLING I SKEDSMO MÅL OG STRATEGIER Foto: Astri Heil Braathu Forord Skedsmo ligger sentralt i en av Europas raskest voksende byregioner, og har

Detaljer

Planprogram for Vollebekk

Planprogram for Vollebekk Oslo kommune Plan- og bygningsetaten HØRINGSUTKAST 11.03.2013 Planprogram for Vollebekk Forside: Planområdet sett fra sør. Bildet er tatt 12.06.2008. INNHOLD Forord 5 Vedtak om offentlig ettersyn 7 1.

Detaljer

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet LINK arkitektur AS er engasjert av Storebrand Ruseløkkveien 26 AS for å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Siljan kommune Miljø og utvikling Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Konsekvensutredning for Siljan sentrum: Versjon, dato: forslag mars

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer