RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG"

Transkript

1 RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG Besøksadresse: Telefon: E-post: Postgiro: Foretaksregisteret: Tilsluttet Gamle Drammensvei MVA La Commission Postadresse: Internationale Postboks 65, Telefax: Internett: Bankgiro: de l Eclairage 1321 Stabekk (CIE)

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvorfor vedlikehold Innledning Prosjektering av belysningsanlegg Valg av armaturtype Valg av lyskilde Styring av lysanlegg Energi Lover og forskrifter Normer og anbefalinger Belysningsmiljø Årsaker til reduksjon i lyskvalitet Lyskilder Reduksjon av lyskildens ytelse Lyskildens levetid Lysarmaturer Driftsmiljø Oppgradering av lysanlegg Tilsmussing av gulv, vegger og tak Hvordan vedlikeholde anleggene Vedlikeholdsplan Automatisert vedlikehold Kontroll Utskiftingsperioder for lyskilder Enkeltutskifting Gruppeutskifting Utskifting av tennere Utskifting av lysrør i reguleringsanlegg Rengjøring Rengjøringsprosedyre Etterkontroll Miljø Miljøforurensing PCB Økonomi Lysrør og elektronisk forkoblingsutstyr Green Light... Feil! Bokmerke er ikke definert. 5.3 Sammenlikning av kostnadene for enkeltutskifting og gruppeutskifting Enkeltutskifting Gruppeutskifting Årskostnader...16 Vedlegg Vedlegg

3 1 Hvorfor vedlikehold 1.0 Innledning Mange vil nok spørre seg: - Har dette noen verdi for meg? - Hvorfor planlegge vedlikehold? - Har man noen økonomisk gevinst ved planmessig vedlikehold? Spørsmålene er sannsynligvis mange, og det er vårt håp at de mest relevante blir behørig belyst i det etterfølgende. Formålet med denne veiledningen er å gi en enkel rettledning ved utarbeidelse av vedlikeholdsrutiner for belysningsanlegg. Det nedlegges ofte betydelige ressurser og omtanke ved både planlegging og utførelse av belysningsanlegg. For å opprettholde den ønskede virkning av belysningsanlegget, er planlagt vedlikehold en forutsetning. Også Luxtabellens verdier for vedlikeholdt belysningsstyrke (publikasjon nr. 1B) er basert på at vedlikehold utføres etter en gitt plan. Undersøkelser viser at belysningsforholdene på mange arbeidsplasser hverken tilfredsstiller myndighetenes krav eller de krav som ble satt ved prosjekteringen. Hovedårsaken er ofte feil eller mangelfull drift og vedlikehold av belysningsanlegget. Mangelfullt vedlikehold har både økonomiske, sikkerhets-, og miljømessige konsekvenser. Det er bevist og akseptert at bl.a. produktivitet avhenger av et godt fysisk arbeidsmiljø, og i dette bilde spiller lyset en vesentlig rolle. Den seneste tiden har det skjedd en stor teknologisk utvikling innen belysning, samt at spesielt kontorplassen har endret seg radikalt. Dette krever nye løsninger innen ergonomi og belysning. Figur 1 Lysarmaturer i hall med stor takhøyde.

4 1.1 Prosjektering av belysningsanlegg Ved prosjektering av belysningsanlegg bør man alltid ta hensyn til at dette skal vedlikeholdes. I haller med stor takhøyde må det legges til rette for at utskifting av lyskilder og rengjøring av armaturer er mulig uten store problemer. Det kan i spesielle tilfeller være nødvendig å installere en mobil serviceplattform eller montere en kurv på en eventuell traverskran. Ved prosjektering av utendørs lysanlegg bør man ikke glemme at selv om det er mulig å komme til lysarmaturene med hjelp av en kran, er det ikke alle steder det finnes egnede kraner å få leid i rimelig nærhet. Da kan det lett vise seg at den rimeligste løsning vil være å benytte flere, lavere master eller anskaffe dyrere master som er utført med leider. Spesialarmaturer og modifiserte armaturer bør unngås så langt det er mulig. Husk at det kan bli behov for reservedeler, som ofte er både dyre og vanskelige å få tak i. Hvis spesialarmaturer og modifiserte armaturer allikevel benyttes bør merkostnadene dette kan medføre i forbindelse med vedlikehold synliggjøres i prosjekteringsfasen. Standardisering letter i det hele tatt vedlikeholdet og er viktig både når det gjelder valg av armaturer og ikke minst når det gjelder lyskilder. Benytt færrest mulig varianter og i så stor grad som mulig samme lysfarge i hele anlegget. Det forenkler arbeidet for den som har ansvar for vedlikeholdet. Det vises til øvrige publikasjoner fra Lyskultur Valg av armaturtype Ved valg av armaturer for bruk i industrianlegg bør det særlig vurderes hvilke miljøpåvirkninger disse vil bli utsatt for. Til miljø regnes også strømtilførsel. I industrilokaler hvor tilsmussing skjer hurtig, er det viktig å velge armaturer som er lette å rengjøre. Det bør velges armaturer med reflektorer som tåler kraftige vaskemidler. Ved rehabilitering av eksisterende lysanlegg er det viktig å vurdere moderne, effektive armaturer Valg av lyskilde Bruk av moderne og effektive lyskilder bør være utgangspunktet ved rehabiliteringer. Må lysarmaturer plasseres slik at de er vanskelige å komme til, bør man vurdere om det er mulig å benytte lyskilder som har ekstra lang levetid selv om disse ofte er dyre i innkjøp. Det er for øvrig viktig at man ser helheten, bestående av innkjøp, drift og vedlikehold, når armatur og lyskilde velges Styring av lysanlegg Lysanlegget bør være tilpasset de aktuelle behovene. En god løsning kan være å benytte tilstedeværelsesdetektorer slik at lyset bare er på når det er person(er) i rommet. Dagslysstyrt dimming bør også vurderes. BUS-systemer kan benyttes til å styre lokalt klima og solavskjerming i tillegg til belysning. Manuelle fellesbrytere for større arealer eller hele etasjer bør unngås. Lokal lysstyring for hvert enkelt rom kan eventuelt suppleres med sentral styring fra SD-anlegget eller koblingsur.

5 1.2 Energi Drift og vedlikehold av lysanlegg kan ha betydning for energiforbruket og dermed økonomien i anlegget. Elektrisk energi er dessuten en viktig ressurs som man ikke bør sløse med. Nye lysarmaturer klassifiseres mht. til energieffektivitet, dvs. hvor effektive de er til å omdanne den effekten de bruker til synlig lys. Denne klassifiseringen bør være en viktig parameter ved vurdering av nye armaturer. 1.3 Lover og forskrifter Når et belysningsanlegg planlegges og installeres, må man ta hensyn til lover og forskrifter. I stadig økende grad begynner man i lov og forskriftssammenheng å stille krav til belysningsanlegg. Som eksempler på lover og forskrifter som omtaler forholdet, kan nevnes: - Plan- og bygningsloven - Teknisk forskrift med veiledning - Arbeidsmiljøloven - Lov om tilsyn av elektriske anlegg og elektrisk utstyr - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg - Sivilforsvarets forskrifter for installasjoner i tilfluktsrom - Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) - Brann- og eksplosjonsvernloven Av de ovennevnte lover og forskrifter vil "Internkontrollforskriften" være mest aktuell ut fra et vedlikeholdssynspunkt. All offentlig og privat nærings- og tjenesteytende virksomhet er pålagt å innføre et internt kontrollsystem. Den enkelte virksomhet er selv ansvarlig for at aktuelle lover og forskrifter blir oppfylt. Relatert til denne publikasjonen er det forskriftenes formål å fremme "arbeidsmiljø og sikkerhet", som må sies å være aktuell. Internkontrollsystemet skal beskrive systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Et godt vedlikeholdt belysningsanlegg er et meget viktig element for å opprettholde et godt arbeidsmiljø. 1.4 Normer og anbefalinger I tillegg til lover og forskrifter er det flere normer og anbefalinger som omhandler belysningsanlegg: - Publikasjoner fra Lyskultur. - Normer for innendørs belysning, gjengitt med veiledning i Lyskultur publikasjon nr 1B. (pren 12464). - Norm for idrettsbelysning. NS-EN 12193: Normer for elektriske lavspenningsanlegg, NEK Normer for nødlysanlegg. NS-EN CIE TC 5.15 (foreløpig) Maintenance of outdoor lighting systems.

6 - Statens Vegvesens vegnormaler 1.5 Belysningsmiljø Miljø forstår man som de omgivelser eller ytre forhold som et menneske, dyr eller plante lever i. Miljøet er med andre ord en av rammebetingelsene for alt liv og avgjørende for vår livskvalitet. I Norge oppholder vi oss gjennomsnittlig omkring 90 prosent av tiden innendørs, enten i hjemmet, på arbeidsplassen eller i skoler og institusjoner. Kunstig belysning vil derfor bevisst eller ubevisst være en miljøfaktor som påvirker oss i stor grad. God kunstig belysning er viktig og et godt belysningsmiljø krever vedlikehold satt i system. Figur 2 Kunstig lys på arbeidsplass 2 Årsaker til reduksjon i lyskvalitet 2.1 Lyskilder Reduksjon av lyskildens ytelse Etter hvert som brukstiden på belysningsanleggene øker, avtar lyskildens lysytelse, og det oppstår et direkte tap. Den negative virkning som aldring av lyskilder forårsaker, kan reduseres og overvåkes ved et riktig og veltilpasset vedlikehold. Reduksjon av lysytelsen gjør seg gjeldende for praktisk talt alle typer lyskilder. Årsaken er av fysisk/kjemisk karakter og må aksepteres. Lystapet varierer fra type til type og kan også være forskjellig for de ulike effektstørrelser innenfor samme lyskildetype. På grunn av toleranser som må aksepteres når det gjelder lyskildenes tekniske data, kan det bare opereres med gjennomsnittsverdier. Lyskildenes 100% verdi gjelder etter 100 brenntimer for lysrør, kompaktlysrør og damplamper. Det er vanligvis denne lysytelsen som oppgis i kataloger. Videre har forkoblingsutstyret (konvensjonelt eller elektronisk) betydning for hvilken lysytelse lyskilden får. Man må alltid kontrollere at man har riktig kurve/verdier for den aktuelle type

7 forkoblingsutstyr. Når det gjelder lysrør, kompaktlysrør og damplamper er ikke lysytelsen stabil før de har brent en stund (normalt ca 100 timer). Lysmåling av slike anlegg bør derfor skje etter 100 driftstimer. Det anbefales å få nærmere spesifikasjoner vedrørende dette fra lyskildeleverandøren. Spenningsvariasjoner i anlegget kan gi variasjoner i lysytelsen og feilfunksjon i lysanlegget. Elektronisk forkoblingsutstyr gir høyere og mer stabilt lysutbytte gjennom lyskildenes levetid, og er ikke så følsom for spenningsvariasjoner som konvensjonelt utstyr Lyskildens levetid Selv om de rådende driftsforhold er korrekte for de aktuelle lyskilder, må det aksepteres visse toleranser også når det gjelder levetiden. Det er vanlig å oppgi såkalt økonomisk levetid eller service-lifetime, som defineres som den brukstiden lyskildene skal ha før total utskifting foretas. Lyskildens levetid varierer for ulike typer lyskilder. 1. Gjennomsnittlig eller nominell levetid er den brukstid (det antall brenntimer) et stort antall lyskilder har når 50% har slukket. 2. Økonomisk levetid er den brukstid (det antall brenntimer) et stort antall lyskilder har når lystilbakegangen i lyskilden og det prosentvise utfall til sammen har redusert lysytelsen i installasjonen med 30%. 3. Service lifetime er den brukstid (det antall brukstimer) som anlegget har hatt når lystilbakegangen i lyskilden og det prosentuelle utfall til sammen har redusert lysytelsen med 20%. Økonomisk levetid eller service lifetime anbefales benyttet som grunnlag for gruppeutskifting. 2.2 Lysarmaturer Belysningsutstyr må, som alt annet, etterses og vedlikeholdes for å oppnå driftssikkerhet og levetid som er forutsatt for produktene. Gode vedlikeholdsrutiner er viktig for å ivareta de lystekniske kvaliteter som er lagt til grunn for belysningsanlegget. Vanligvis vil det være tilstrekkelig å visuelt kontrollere armaturen ved lyskildeskift eller lignende operasjoner. Det anbefales sterkt å rengjøre armaturene ved hvert lyskildeskift, selv i vanlig interiør som for eksempel kontor-, skole- og butikklokaler. I anlegg med større grad av tilsmussing, som opplysanlegg eller industrilokaler, kan det være aktuelt med rengjøring også mellom lyskildeskiftene. Hensikten med rengjøring av armaturen har ikke å gjøre med at den skal se ren og pen ut, men at lysnivået i rommet skal kunne opprettholdes i størst mulig grad. 2.3 Driftsmiljø Industriarmaturer er gjerne av type åpen industri med reflektor av aluminium (noen er i tillegg lakkert), eller armaturer med avdekning av plast eller glass. Uansett konstruksjon vil de påvirkes av støv og skitt i rommet. Blir ikke armaturene rengjort, vil refleksjonsevnen bli sterkt redusert. Plast

8 og hvitmalte reflektorer vil over tid også eldes av bl.a. UV-stråler. Aluminium blir ikke så lett tilsmusset, mens glass er lettest å rengjøre. Dagens interiørarmaturer for lysrør benytter stort sett reflektorraster i aluminium, mens downlights leveres mest med åpen reflektor. For begge typer er tilsmussingen normalt beskjeden, slik at rengjøring utover ved lyskildeskifte, neppe er nødvendig. 2.4 Oppgradering av lysanlegg Den enkleste oppgradering av lysanlegg er gruppeskift av lyskilder sammen med rengjøring av armaturene. Etter som årene går, svekkes/nedstøves de reflekterende elementene, samtidig som armaturene trekker mer strøm. Målinger viser at år gamle armaturer, med 38mm lysrør og konvensjonelt forkoblingsutstyr, trekker vesentlig mer strøm enn da de var nye. Disse gamle armaturene ble produsert med en virkningsgrad på omkring 40%, og nedstøving gjennom flere år gjør ikke resultatet bedre. Det kan være god økonomi å skifte til armaturer med ny teknikk og nye, effektive lyskilder. For eksempel erstatte lysrør med 38 mm diameter med 16 mm lysrør. Uansett hvilken armatur/lyskilde man skal anvende bør man ha fokus på energiøkonomi. 2.5 Tilsmussing av gulv, vegger og tak Ved beregning av belysningsanlegg er refleksjonsgraden for tak, vegger og gulv en viktig faktor. Det er derfor av stor viktighet at disse flatene blir vedlikeholdt og at det ved eventuell maling eller annen endring av overflatene blir tatt hensyn til at refleksjonsegenskapene ikke svekkes slik at belysningskvaliteten/nivået reduseres. Mange bygg er oppført med store glassarealer (glasstak og glassvegger) for å utnytte dagslyset. Det er viktig at disse flatene også blir rengjort. 3 Hvordan vedlikeholde anleggene 3.1 Vedlikeholdsplan Enhver virksomhet bør ha sin egen vedlikeholdsplan, hvor rengjøring og utskifting er satt i system. En god vedlikeholdsplan sikrer en tilfredsstillende arbeidsbelysning på den rimeligste og mest effektive måten. Når man går i gang med å lage en vedlikeholdsplan for et eksisterende anlegg, bør det samtidig undersøkes om det er ønskelig å forbedre belysningsanlegget. Det kan dreie seg om å forbedre belysningskvaliteten, skifte til energibesparende lyskilder, endre armaturenes optikk, skifte ut utstyr som er store støvsamlere, se på tilgjengelighet og renholdsvennlighet etc.

9 Driftskostnadene kan bringes ned ved bruk av et godt planlagt vedlikeholdssystem og ved å utføre forbedringer der driften har vist behov for dette. Andre forhold det bør tas hensyn til i forbindelse med utarbeidelsen av en vedlikeholdsplan: At man på forhånd kontrollerer at riktige lyskilder bestilles med tanke på effekt, spenning, lysfarge etc. Sjekke at nødvendige reservedeler som holdere og forkoblingsutstyr er tilgjengelig. Av hensyn til faren for miljøforurensning må det defineres hvordan gamle lyskilder og kondensatorer skal behandles. Eventuelle offentlige forskrifter må følges. For damplamper er det viktig å skifte ut lyskildene når den oppgitte levetiden er nådd eller når de periodisk tenner og slokker. Alle lyskilder som blinker bør forøvrig skiftes så fort som mulig. Gamle lysrørholdere o.l. bør smøres med egnet middel ved skifte av lyskilde. Hvis lyskildene ikke blir skiftet når de står å blinker eller på annen måte viser at levetiden er oppnådd / er defekte, kan forkoblingsutstyret ta skade, overoppheting av armaturdeler kan oppstå. Når det gjelder enkelte damplamper kan disse under uheldige omstendigheter eksplodere. Videre kan tennapparater som står og jobber gi fra seg sjenerende støy. Det finnes for øvrig tennapparater til en del høytrykksdamplamper som har en såkalt «cut-off» funksjon. Denne funksjon sørger for å kople ut defekte eller utbrente lyskilder. Når det gjelder lysrør og kompaktlysrør har i dag tilhørende elektronisk forkoblingsutstyr som oftest denne funksjonen innebygd. Lyskildenes levetid er normalt nådd: Ved stor lystilbakegang Når lysfargen er sterkt forandret Når lyskilden tenner og slukker periodisk, dvs. at den har ustabil drift Når lyskilden ikke lenger tenner Utførelse av vedlikehold: Det er meget viktig at de forholdsregler som lyskildeleverandøren angir, blir tatt hensyn til. Gjør belysningsanlegget spenningsløst (ved allpolig brudd) i kraftforsyningen innen vaskingen påbegynnes. Avtale med de som foretar renholdet av belysningsanlegget at de registrerer de armaturer som trenger reparasjon. For innendørs anlegg med store takhøyder er det ofte regningssvarende å investere i inspeksjonsbroer hvor det er enkelt å komme til både armaturer og annet utstyr. I forbindelse med vedlikehold av armaturen er det også viktig å kontrollere selve opphengdetaljene, braketter, wire o.l. Opphenget bør tåle en vekt tilsvarende 5 ganger armaturens vekt i 1 minutt. Vedlikeholdsplaner bør integreres i byggets FDV-system (FDV - forvaltning, drift og vedlikehold).

10 Figur 3 Utskifting av lyskilde i lysrørarmatur 3.2 Automatisert vedlikehold Vedlikehold av lysanlegg kan automatiseres ved bruk av toveiskommunikasjon med lysutstyret med oppsamling av informasjon om driftstid, defekte lyskilder m.v. i databaser. Dette vil kunne være aktuelt for større lysanlegg. 3.3 Kontroll Kontroll av lysanlegg kan utføres ved Visuell kontroll Lysmåling Driftstimetelling Økonomisk levetid eller service lifetime oppgis av lyskildeleverandørene. Man kan beregne brenntiden ut fra den kjennskap man har til anleggets drift eller man kan montere driftstimeteller på en representativ kurs i anlegget. Videre kan timeregistreringen legges inn på et sentralt driftskontrollsystem, om man har et slikt. Disse registreringene vil være orienterende og man bør i tillegg foreta manuell inspeksjon som bl.a. omfatter lysmålinger samt vurdering av behovet for renhold. Anbefalte minimums belysningsstyrker eller såkalt vedlikeholdte belysningsstyrker er oppgitt i publikasjon nr. lb fra Lyskultur, Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg. Det vil nå være en fordel at anleggets nyverdi er notert, da differansen gir et bilde på lystilbakegangen. 3.4 Utskiftingsperioder for lyskilder

11 3.4.1 Enkeltutskifting Med enkeltutskifting menes at man skifter ut lyskilder etter hvert som de brenner ut, men da arbeidskostnadene utgjør en vesentlig del av vedlikeholdskostnadene, vil det i de fleste tilfeller lønne seg å benytte gruppeutskifting. Enkeltutskifting kan allikevel være aktuelt for anlegg med få og eventuelt kostbare lyskilder, der en lyskilde alene dekker et stort areal eller som har en estetisk viktig funksjon. Et eksempel kan være arbeidsplassbelysning Gruppeutskifting Med gruppeutskifting menes at man samtidig skifter ut samtlige lyskilder i et anlegg/et område/en etasje, også dem som fremdeles lyser. I perioder mellom to gruppeutskiftinger bør man unngå å skifte ut enkeltlyskilder, hvis da ikke lysnivået blir for lavt eller lyskilder står og blinker. Blinkende lysrør kan unngås ved bruk av sikringstennere, elektroniske tennere eller elektronisk forkoblingsutstyr. Kontrollmålinger av belysningsstyrken bør alltid foretas. Samtidig med gruppeutskifting bør det foretas nødvendig renhold av anlegget samt en vurdering om refleksjonsflater (vegger og tak) skal rengjøres, eventuelt males Utskifting av tennere Utskifting av lyskilder bør også omfatte utskifting av eventuelle tennere. Tennere med en form for utkoblingsautomatikk bør benyttes Utskifting av lysrør i reguleringsanlegg Når det skal settes inn nye lysrør/kompaktlysrør i reguleringsanlegg anbefales det at anlegget benyttes ca 100 timer på full ytelse før reguleringen starter (innbrenning). Dette for å stabilisere lyskildene. Hvis innbrenning ikke foretas kan det oppstå problemer med ustabilt lys, flimring, forskjell på lysytelsen fra lyskilde til lyskilde og uoverensstemmelse mellom lysnivå og dimmingsnivå. 3.5 Rengjøring En viktig forutsetning for at belysningsanlegget skal fungere tilfredsstillende, er at den totale lystilbakegangen ikke blir for stor. Det er i den forbindelse viktig at man i tillegg til planmessig utskifting av lyskilder også vurderer rengjøringsintervallene for anlegget. Dersom hovedrenhold (vask av tak og vegger) kan falle sammen med lyskildeskiftet, vil dette ha en økonomisk og miljømessig gevinst. Dagslysfaktoren er et viktig element i miljøsammenheng og et positivt tilskudd, selv om det ikke nødvendigvis inngår i prosjektering av belysningsanlegg. Det er derfor av betydning at renhold av vindusflater også kommer med i betraktningen.

12 Det er store variasjoner i konstruksjon og utførelse av de forskjellige typer belysningsarmaturer, med bruk av forskjellige typer lakk og annen overflatebehandling og med varierte typer reflektorer og avskjerminger. Utgangspunktet for et vellykket rengjøringsresultat er rengjøringsmetoden som benyttes. Valg av metode avhenger av materialet i armatur/optikk. Det beste er å rådspørre armaturleverandørene i dette vanskelige spørsmålet, men noen råd kan gis: Figur 4 Fingeravtrykk på armaturraster Rengjøringsprosedyre Det er viktig at rengjøring av lysarmaturer foretas sammen med bytte av lyskilder. Ved rengjøring av armaturhuset, skal spenningen alltid kobles fra. Elektriske komponenter må ikke utsettes for rengjøringsmidler eller vann. Ved vask av reflektorer/reflektorraster bør følgende punkter følges for å oppnå best mulig resultat: Bruk rene bomullsvanter ved håndtering av deler som skal rengjøres. Påse rene omgivelser. Dette for å holde reflektorer osv. rene etter vask. Bruk rene (ikke pudrete) latexhansker for å unngå fingermerker under vasking. Skyll alltid flatene med rikelig lunkent vann før vask for å unngå riper. Vask med bomullskluter eller myke all-rengjøringskluter uten mikrofibere. (Mikrofibere kan i noen tilfeller lage riper.) Skift vann og kluter ofte. Reflektoren/reflektorrasteret kan med fordel tørkes lett med pusseskinn, eller blåses tørr med trykkluft. Selvtørking kan gi flekker (avhengig av vannkvalitet), og avspenningsmiddel bør tilsettes skyllevannet. Spør gjerne din leverandør om de selger/kan skaffe rengjøringssett. Et sett som kan brukes ved vanlig rengjøring, og mer skitne miljøer, bør inneholde: 1 liter konsentrert all-rengjøringsmiddel (nok til ca. 200 liter ferdig oppløsning).

13 6-10 stk. all-rengjøringskluter for våtvask. 1 stk. pusseskinn til tørking. 3.6 Etterkontroll Etter at man har foretatt et større vedlikeholdsarbeid på belysningsanlegget bør det foretas en etterkontroll. Ny kontroll foretas etter 1 år eller til brukstimer avhengig av forholdene i anlegget. Lysstyrken måles (etter 100 brenntimer for lysrør, kompaktlysrør og damplamper) og sammenlikning foretas med den verdi som ble målt før vedlikeholdet ble utført. Samtidig sammenliknes det med anleggets nyverdi. Dette gir et grunnlag for å vurdere nytten av vedlikeholdet. Informasjonen legges inn i vedlikeholdssystemet. Informasjonene man på denne måten etterhvert får, gir et godt grunnlag for vurdering av når neste vedlikeholdsrunde skal tas for de enkelte deler av anleggene. Når et belysningsanlegg planlegges og installeres, tar man sikte på en viss nyverdi for belysningsstyrken. Denne nyverdien vil normalt ligge noe over minimumsverdiene oppgitt i Luxtabellen fra Lyskultur (publikasjon nr. 1B). Det er viktig at man legger opp til rutiner som ivaretar tabellens eller brukernes krav til minimumsverdier. I figuren nedenfor vises et eksempel på lystilbakegang i lysrørsanlegg med varierende intervall for rengjøring og utskifting av lyskilder. Ved planlegging vil valget ofte stå mellom et anlegg med høy nyverdi og lengre intervaller for rengjøring og utskifting av lyskilder eller lavere nyverdi og kortere intervaller. Det siste alternativet vil være mest energiøkonomisk. Se forøvrig publikasjon nr. 22 Etterkontroll av lysanlegg fra Lyskultur. 4 Miljø 4.1 Miljøforurensing Lyskilder og lysarmaturer er definert som spesialavfall og skal kildesorteres. Disse produktene er såkalt EE-avfall (elektroniske og elektriske produkter) og skal leveres til oppsamlingsplasser. Ordningen finansieres med en miljøavgift ved kjøp av disse produktene. Dette gebyret gir en kostnadsfri innsamling av lyskilder og armaturer i hele landet. Den behandlingen som dette avfallet får videre er i henhold til Statens lover og forskrifter.

14 4.1.1 PCB Inntil 1979 ble det benyttet kondensatorer inneholdene PCB. I forskrift T-1332 fra Miljødepartementet 17. april 2000 heter det: Fra 1. januar 2005 er det forbudt å ha PCB-holdige kondensatorer i lysrørarmaturer i bruk. Som PCB-holdig regnes alle kondensatorer i innendørs lysrørarmaturer produsert i perioden fra og med 1965 til og med 1979 og i innendørs og utendørs damplampearmaturer fra og med 1960 til og med 1979, dersom det ikke kan dokumenteres at de er PCB-frie. (Del av 4. Særskilt forbud om enkelte PCB-holdige produkter). Det er mange armaturer rundt om i landet som blir berørt av forbudet, flere millioner ved innføring av forskriften. I tillegg til miljøgevinsten gir utskifting av gamle armaturer lavere energiforbruk og ofte reduserte årskostnader for brukerne. 5 Økonomi 5.1 Lysrør og elektronisk forkoblingsutstyr Det har i de senere år skjedd en radikal endring når det gjelder utvikling av energieffektive armaturer. Utvikling av elektronisk forkoblingsutstyr har vært av stor betydning. Da produktet ble lansert var prisen relativt høy og fordelene ikke så åpenbare. Senere er prisen senket slik at totaløkonomien er betydelig bedret. Mot slutten av 1990 tallet ble T5 lysrøret (lysrør med 16 mm diameter) lansert og fikk stor utbredelse. For armaturfabrikantene bød dette lysrøret på store utfordringer. Det er store forskjeller på "like" produkter når det gjelder virkningsgrad, reflektormaterialer og avblendingsvinkler. Mens man i like armaturer bestykket med T8 lysrør (lysrør med 26 mm diameter) med samme wattstyrke, lett kunne sidestille de forskjellige fabrikker, kan det skille mye ved bruk av T5 rør. Til innendørs bruk er det klart at gode armaturer med T5 rør gir det laveste energiforbruket. I armaturer med kompaktlysrør er også bruk av elektronisk forkoblingsutstyr å foretrekke. Ytterligere reduksjon av energi kan oppnås ved lysregulering, bruk av eks. bevegelsesdetektor og/eller dagslysstyring.

15 5.2 Sammenlikning av kostnadene for enkeltutskifting og gruppeutskifting For å kunne gjøre en sammenlikning av kostnadene for enkeltutskifting og gruppeutskifting, kan de etterfølgende formlene brukes. Her er følgende symboler benyttet: A = B = I = K = L = T = u = Arbeidskostnad for enkeltutskifting av lyskilde. Totale arbeidskostnader for gruppeutskifting uttrykt i kr/lyskilde. Intervall. Gruppeutskiftingsintervall som prosent av gjennomsnitlig eller nominell levetid eller service lifetime. Kostnad. Totale utskiftingskostnader i kr/lyskilde omregnet til lyskildens gjennomsnittlige/ nominelle levetid. Lyskildepris. Timelønn. Arbeidskostnad for vedlikeholdspersonalet ved lyskildeskifte. Utfall. Prosentvis utfall av lyskilder ved slutten av gruppeutskiftingsintervallet må oppgis av fabrikant, basert på lyskildetype og dennes egenskaper. Eksempel: Ved 70% av nominell levetid, I = 70%, forventes 90% av lyskildene å være i drift (jfr. lyskildeleverandørene), dvs. at det prosentvise utfall av lyskilder er 10%, u = 10% Enkeltutskifting Kostnadene ved nominell levetid per lyskilde blir ved enkeltutskifting: K = L + A ( = lyskildepris + arbeidskostnad per lyskilde) Gruppeutskifting a) Gruppeutskifting uten utskifting av defekte enkeltlyskilder Kostnadene omregnet til nominell levetid for lyskilder ved gruppeutskifting, uten at det gjøres noen form for utskifting før den planlagte, blir: K = (L+B)/(I/100) ( = lyskildepris + total arbeidskostnad)/utskiftingsintervall) I praksis vil et slikt utskiftingsmønster kunne benyttes inntil 70-80% av nominell levetid for lyskildene. Dvs. at 10-20% av lyskildene sannsynligvis vil være falt ut. En økning av gruppeutskiftingsintervallet ut over dette vil oftest føre til for stor lystilbakegang (Dvs. I=70-80% og u=10-20%). b) Gruppeutskifting med enkeltutskifting (brukte lyskilder) av defekte enkeltlyskilder

16 Skifting av lyskilder som er brent ut før den planlagte gruppeutskiftingen skal utføres kan foretas med gode lyskilder fra tidligere gruppeutskiftinger. I formelen nedenfor er arbeidsomkostningene ved slike enkeltutskiftinger inkludert i de totale utskiftingskostnadene for lyskildene: K = (L+B) + (u*a)/100 I/100 c) Gruppeutskifting med enkeltutskifting (nye lyskilder) av defekte enkeltlyskilder Gruppeutskiftinger, der lyskilder som er brent ut før den planlagte gruppeutskifting skal utføres, blir erstattet med nye lyskilder. Kostnadene ved lyskildenes nominelle levetid blir: K = (L+B)+u(L+A)/100 I/ Årskostnader For beregning av årskostnader for bygg eller tekniske anlegg i bygg henvises det til Lyskultur publikasjon nr. 13, "Belysningsøkonomi". Når lønner det seg å skifte ut et eksisterende lysanlegg? Et nytt lysanlegg kan ha følgende fordeler: 1. Lavere energiforbruk. 2. Mindre varmeutvikling. 3. Lengre levetid på lyskilde. 4. Eliminere blinking i defekte lyskilder. 5. Lavere drifts- og vedlikeholdskostnader. 6. Økt kvalitet mht. estetikk, arbeidsmiljø, komfort m.v. En årskostnadsanalyse vil gi sammenlignbare tall for eksisterende anlegg kontra nytt anlegg.

17 Vedlegg 1 Utdrag fra Publikasjon nr 13: Belysningsøkonomi 7. Utgave Prosjekt: Dato: Generelle forutsetninger Kalkulasjonsrente 7 % a Avskrivningstid installasjon 15 År b Avskrivningstid armatur 15 år Diskonteringsfaktor (armaturer) 0, Energipris 0,60 kr/kwh Effektpris 0 kr/kw Andel som bidrar til romoppvarming 0 % Andel toppbelastning effekt 0 % Brukstimer pr. år Areal Beskrivelse alternative løsninger I II III IV V Antall armaturer Armaturpris Antall lyskilder pr. armatur Monteringskostnader pr. armatur Lyskildepris Tennerpris Utskiftningskostnader lyskilde tenner Lyskilde levetid Rengjøringskostnader pr. armatur Antall rengjøringer pr. år Effektbehov pr. armatur inkl. reaktor Andre kostnader Andre besparelser Beregninger årlige kostnader a Investering Anlegg b Installasjon SUM INVESTERING Årlig kapitalkostnader Årlig Energikostnad Årlig Effektkostnad Årlig Lyskildekostnad Årlig Rengjøringskostnad Følgekostnader SUM DRIFTKOSTNADER Årskostnader totalt Inntjeningstid ( i forhold til alt.1) 0,0 0,0 0,0 0, Nåverdi ift. eksisterende anlegg

18 Vedlegg 2 Feilsøking FEIL / SYMPTOM MULIG ÅRSAK TILTAK / UTBEDRING 1 Lysarmaturen virker ikke/ A Svikt i strømtilførselen. A Kontakt elektroentreprenør. lyskilden tenner ikke. B Feil i det elektriske anlegget. B Kontakt elektroentreprenør. C Reaktor defekt. C Kontakt elektroentreprenør. D Lyskilde defekt. D Skifte lyskilde. E Med elektronisk forkobling, reaktor koblet ut. E Bryte spenningen i begge faser i ca. 1 minutt. F Tenner defekt. F Skift tenner. 2 Lyskilde blinker. A Lyskilde utbrent. A Skifte lyskilde (ta ut den utbrente lyskilden snarest). B Tenner defekt. B Skifte tenner (ta ut den defekte tenneren snarest). C For lav omgivelsestemperatur. C Kontakt elektroentreprenør. 3 Sikringsbrudd. A Feil i det elektriske anlegget. A Kontakt elektroentreprenør. B For mange lysarmaturer på B Kontakt elektroentreprenør. kursen. Vær oppmerksom på at elektronisk forkoblingsutstyr kan medføre høye startstrømmer. C Kondensator er defekt. C Kontakt elektroentreprenør. 4 Jordfeilvarsler indikerer feil. A For lysarmaturer med A Kontakt elektroentreprenør. elektronisk forkoblingsutstyr Isolasjonsmåling (megging) eller med dempingsutstyr må det må ikke foretas i anlegg med benyttes retningsstyrt lysarmaturer med elektronisk jordfeilvarsler. forkoblingsutstyr før armaturene er frakoblet.

VEDLIKEHOLDSFAKTOR FOR ILE INDUSTRIARMATUR FRA DIGITAL LUMENS

VEDLIKEHOLDSFAKTOR FOR ILE INDUSTRIARMATUR FRA DIGITAL LUMENS HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 10.07.13 Vår referanse Deres dato Deres referanse Referanse: Jonny Nersveen tlf.: 611 35 172 e-post: jonny.nersveen@hig.no 27.06.2013 Arnt Johansen DIGITAL LUMENS Att: Arnt

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 8 Side: 2 av 8 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene prosjekteres slik at all aktivitet i og ved spor skjer på en sikker og trygg måte, at alle arbeidsplasser er tilstrekkelig

Detaljer

1 OMFANG LYSKILDER LYSARMATUR NØDLYSANLEGG STYRING OG OVERVÅKNING MASTER OG STOLPER...7

1 OMFANG LYSKILDER LYSARMATUR NØDLYSANLEGG STYRING OG OVERVÅKNING MASTER OG STOLPER...7 Belysning Side: 1 av 7 1 OMFANG...2 2 LYSKILDER...3 3 LYSARMATUR...4 4 NØDLYSANLEGG...5 5 STYRING OG OVERVÅKNING...6 6 MASTER OG STOLPER...7 Belysning Side: 2 av 7 1 OMFANG Feilmoder (fra generisk RCM-analyse)

Detaljer

Din samarbeidspartner

Din samarbeidspartner Din samarbeidspartner Vi bistår butikken på lysskift Gruppeskift.no kan bistå butikker i forhold til gruppeskift av lyskilder. Vi har sydd sammen et komplett konsept som inkluderer alt fra korrekte lyskilder

Detaljer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Statens vegvesen Region sør E.4.1-1 Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Som en del av tilbudet skal leverandøren beregne best mulig belysning i tunnelene. Jfr. tegning 07-N0251 for nærmere forklaring,

Detaljer

MILJØ - PCB PCB. The lighting company

MILJØ - PCB PCB. The lighting company MILJØ PCB PCB The lighting company PCB, POLYKLORERTE BIFENYLER Fra 2005 blir det forbudt med kondensatorer som inneholder det farlige stoffet PCB Hva er PCB PCB, polyklorerte bifenyler, er en gruppe industrielt

Detaljer

menneske miljø energi om fjerning av PCB i armaturer

menneske miljø energi om fjerning av PCB i armaturer menneske miljø energi om fjerning av PCB i armaturer Vurdere belysningsanlegg Man burde vurdere et belysningsanlegg, som man vurderer andre investeringer, eks. bilkjøp. Din forhandler har en ubrukt 75

Detaljer

G REENL IGHT GREENLIGHT-PROGRAMMET. Et initiativ fra EU-kommisjonen i samarbeid med Enova

G REENL IGHT GREENLIGHT-PROGRAMMET. Et initiativ fra EU-kommisjonen i samarbeid med Enova G REENL IGHT GREENLIGHT-PROGRAMMET Et initiativ fra EU-kommisjonen i samarbeid med Enova Klimaforandringene setter vårt samfunn foran store utfordringer i kommende år. For at Kyotoavtalens mål om å redusere

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9 Belysning Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lyskilder...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Som en del av tilbudet skal leverandøren beregne best mulig belysning i tunnelen. Jfr. tegning N-093 og N-094 for nærmere forklaring, samt krav til luminans. Alle

Detaljer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Statens vegvesen Region sør E - 7 Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Som en del av tilbudet skal leverandøren beregne best mulig belysning i tunnelene. Alle tabeller/skjemaer skal fylles ut. Mangelfull

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING ENERGIDIREKTIVET

HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING ENERGIDIREKTIVET HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING I HENHOLD TIL ENERGIDIREKTIVET God belysning (EN12464-1 - Luxtabellen) Energidirektivet (EN15193) LUXTABELLEN HVA SIER LUXTABELLEN? Luxtabellen fra Lyskultur er den offisielle

Detaljer

dato:21.06.2013 PRODUKTBLAD LD-8W-COB-D LED Funksjonell Downlight for innendørsbruk 8W. IP44 COB Beskrivelse

dato:21.06.2013 PRODUKTBLAD LD-8W-COB-D LED Funksjonell Downlight for innendørsbruk 8W. IP44 COB Beskrivelse PRODUKTBLAD dato:21.06.2013 LD-8W-COB-D LED Funksjonell Downlight for innendørsbruk 8W. COB IP44 Beskrivelse Talitor Downlight er det siste innen LED-teknologi. LED med høy effekt krever et presist og

Detaljer

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl.

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. LOGGBOK/JOURNAL Nødlysanlegg (KRYSS AV FOR TYPE ANLEGG) Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. Armaturliste Sentralisert PL 5000-D m/armaturliste

Detaljer

Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS. Energieffektiv belysning og HMS kan riktig lys redusere sykefraværet?

Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS. Energieffektiv belysning og HMS kan riktig lys redusere sykefraværet? Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS Energieffektiv belysning og HMS kan riktig lys redusere sykefraværet? Agenda: Lys og energibruk teknisk utvikling og status Belysning og helse Drift og vedlikehold

Detaljer

Energieffektive elektriske løsninger.

Energieffektive elektriske løsninger. Byggteknisk vinteruke 2005 Energi Bygg riktig Drift effektivt Energieffektive elektriske løsninger. Elektrisk oppvarming i fremtidens bygninger. Belysning (dagslys/kunstlys) i fremtidens bygg Siviling

Detaljer

Invester i høy produktivitet og rask nedbetaling

Invester i høy produktivitet og rask nedbetaling induled Lysmaskinen Invester i høy produktivitet og rask nedbetaling Å bytte til LED-belysning er en investering i produktivitet. Nye InduLED er en ekte lysmaskin med suveren effektivitet og levetid. Vi

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning... 3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning... 4 2.1.4 Arealbelysning...

Detaljer

VÆR MILJØBEVISST El Ringen AS

VÆR MILJØBEVISST El Ringen AS LED LYSRØR VÆR MILJØBEVISST Argumentasjon for utskifting til LED Lysstoffrør og sparepærer inneholder verstingstoffet kvikksølv noen tusendels gram som må være der for at de skal virke. Kvikksølv er et

Detaljer

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Systemvalg Elektrisk baserte Systemer, produkter,overvåking Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Security & Technology VALG AV ARMATURER OG SYSTEMER DESENTRALISERTE

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Veg- og gatebelysning Longyearbyen Lysmåling av: Teststrekninger med LED belysning Normal vegbelysning med Natrium høytrykk 0 07.03.2012 Nytt dokument PKL ABP TEK PKL

Detaljer

LYS PROSJEKT DEMO BOLIG

LYS PROSJEKT DEMO BOLIG LYS PROSJEKT DEMO BOLIG 11. maj 2017 LYS PROSJEKT DEMO BOLIG Fyll en bolig med det beste av belysning fra Solar Light. INTERIØRARMATURER Shine 48 R2 LED Glow LED Ledwok Square spotlight EKSTERIØR ARMATURER

Detaljer

Begynn å spare, velg eco!

Begynn å spare, velg eco! Begynn å spare, velg eco! Philips miljøvennlige lysrørserie. Energieffektiv belysning som sparer penger og miljø. 2 På verdensbasis blir rundt 20 % av energiforbruket brukt til belysning. Dette utgjør

Detaljer

Tenk etter! Tenner du lysrørene 8 ganger hver dag?

Tenk etter! Tenner du lysrørene 8 ganger hver dag? Tenk etter! Tenner du lysrørene 8 ganger hver dag? i så fall kan du slutte å lese her. Alle lysrør passer ikke i alle belysningsanlegg. Har du tenkt på det? Vil du ha en driftsikker belysning med så lave

Detaljer

Utarbeidet av: Dato sist revidert 1 Overordnet 1.1 Bygget skal tilpasses landskapet/omgivelsene.

Utarbeidet av: Dato sist revidert 1 Overordnet 1.1 Bygget skal tilpasses landskapet/omgivelsene. Sjekkliste HMS-miljø HMS i Detaljprosjekt Bygg og anlegg Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Versjon: 01 Dato: 2006-09-08 Utarbeidet av: 1 Overordnet 1.1 Bygget skal tilpasses landskapet/omgivelsene.

Detaljer

FORSTÅ LED- TEKNOLOGI. Dette kurset inneholder tale.

FORSTÅ LED- TEKNOLOGI. Dette kurset inneholder tale. FORSTÅ LED- TEKNOLOGI Dette kurset inneholder tale. Etter å ha fullført dette kurset, bør du kunne: Forstå markedet for LED og muligheter med LED. Kjenne til det grunnleggende om LEDteknologi. Forstå hvilke

Detaljer

ELEKTRONISK FORKOBLING I LYSARMATURER ELEKTROFORENINGEN

ELEKTRONISK FORKOBLING I LYSARMATURER ELEKTROFORENINGEN Informasjon om ELEKTRONISK FORKOBLING I LYSARMATURER ELEKTROFORENINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 HVORFOR ELEKTRONISK DRIFT AV LYSRØR? 3 ELEKTRONISK DRIFT AV LYSRØR 4 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 5 LYSREGULERING

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Rune Monsen OPPRETTET AV. Rune Monsen

OPPDRAGSLEDER. Rune Monsen OPPRETTET AV. Rune Monsen -14 OPPDRAG Rosendalstunet, forprosjekt - RIE OPPDRAGSNUMMER 94121005 OPPDRAGSLEDER Rune Monsen OPPRETTET AV Rune Monsen DATO RIE-05 Belysningskonsept innendørs Notatet tar for seg RIE s betraktninger

Detaljer

Regler for bygging Utgitt: 01.01.99

Regler for bygging Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 6 Side: 2 av 6 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene bygges slik at belysningsanlegget gir tilstrekkelig belysning for publikum og ansatte, slik at alle kan ferdes trygt

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

12.06.2012. Lys og idrettsanlegg ny veileder. Petter Kristiansen, Veilyskompetanse AS OM LYSKULTUR LYSKULTUR NORSK KUNNSKAPSSENTER FOR LYS

12.06.2012. Lys og idrettsanlegg ny veileder. Petter Kristiansen, Veilyskompetanse AS OM LYSKULTUR LYSKULTUR NORSK KUNNSKAPSSENTER FOR LYS Lys og idrettsanlegg ny veileder Petter Kristiansen, Veilyskompetanse AS Lyskultur 1 OM LYSKULTUR Lyskultur skal være det nasjonale kunnskapssenteret for lys i Norge Lyskultur er ikke en interesseorganisasjon

Detaljer

Den nye LED vegg- og takkolleksjonen

Den nye LED vegg- og takkolleksjonen Den nye LD vegg- og takkolleksjonen Gå ikke glipp av de nye LD produktene med innebygd sensor. 1 n slank og gjennomført design! Morgendagens belysning - i dag Setter du pris på estetisk design? r du interessert

Detaljer

En lysere fremtid HvORdAN SPARE ENERgI Og bidra til Et bedre MILJØ MEd MOdERNE belysning INFORMASJON FRA: LySkuLtuR, ENOvA Og NORgES NAtuRvERNFORbuNd

En lysere fremtid HvORdAN SPARE ENERgI Og bidra til Et bedre MILJØ MEd MOdERNE belysning INFORMASJON FRA: LySkuLtuR, ENOvA Og NORgES NAtuRvERNFORbuNd En lysere fremtid HVORDAN SPARE ENERGI OG BIDRA TIL ET BEDRE MILJØ MED MODERNE BELYSNING INFORMASJON FRA: Lyskultur, Enova og Norges Naturvernforbund Bedre belysning kan redusere CO 2 -utslipp med 2 millioner

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7034 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 4 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 4 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: Generelle tekniske krav Side: 1 av 10 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 RETNINGSLINJER FOR VEDLIKEHOLD AV LAVSPENNINGSANLEGG...3 3 RAPPORTERING...4 3.1 Rapportering av ulykker/uhell...4 3.2 Rapportsystem for feil...4

Detaljer

LED. Fremtidens lyskilde! En kort presentasjon av lysdioder

LED. Fremtidens lyskilde! En kort presentasjon av lysdioder LED Fremtidens lyskilde! En kort presentasjon av lysdioder Lysdioder gir skiftende stemninger i et moderne skolemiljø. En varm gulfarge for kalde vinterdager... En kjølig farge for varme sommerdager

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

CoreLine High-bay enestående lyskvalitet og lavere energi- og vedlikeholdskostnader

CoreLine High-bay enestående lyskvalitet og lavere energi- og vedlikeholdskostnader Lighting CoreLine High-bay enestående lyskvalitet og lavere energi- og vedlikeholdskostnader CoreLine Highbay Etter den vellykkede lanseringen av CoreLine High-bay i 2013 har oppgraderingen til en ny generasjon

Detaljer

EØS Varekontrakt bilag 1

EØS Varekontrakt bilag 1 Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon EØS 029-2016 Varekontrakt bilag 1 Anskaffelsen gjelder: Bergen kommune skal skifte ut kvikksølvarmatur og natriumarmatur med LED armatur på kommunale veger i løpet

Detaljer

Glamox Luxos unike kontorkonsept er nå enkelt tilgjengelig hos din lokale grossist til svært gunstige priser

Glamox Luxos unike kontorkonsept er nå enkelt tilgjengelig hos din lokale grossist til svært gunstige priser Kampanje kontorbelysning Glamox Luxos unike kontorkonsept er nå enkelt tilgjengelig hos din lokale grossist til svært gunstige priser. kvartal 11 www.glamoxluxo.no Glamox A1 Navn EL Nummer A1-S35 126HF

Detaljer

Lys i byer og tettsteder

Lys i byer og tettsteder Byforming og lys Byforming og lys Lys i byer og tettsteder Lys betyr svært mye for: Klima Trivsel Trygghet Sikkerhet Tilgjengelighet Identitet Stedsutvikling Mange muligheter og stort potensiale Landskonferanse

Detaljer

CoreLine High-bay enestående lyskvalitet og lavere energi- og vedlikeholdskostnader

CoreLine High-bay enestående lyskvalitet og lavere energi- og vedlikeholdskostnader Lighting CoreLine High-bay enestående lyskvalitet og lavere energi- og vedlikeholdskostnader CoreLine Highbay Etter den vellykkede lanseringen av CoreLine High-bay i 2013 har oppgraderingen til en ny generasjon

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Bergen, 19. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4

Detaljer

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning Løsning for bruksområde Kontor Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser Opptil 50% energibesparelser Løsning for kontor: CoreLine Innfelt LED37S og bevegelsessensor

Detaljer

VikingBad IDA Baderomsmøbler IDA 80 Speilskap

VikingBad IDA Baderomsmøbler IDA 80 Speilskap VikingBad IDA Baderomsmøbler IDA 80 Speilskap OBS! VikingBad AS tar forbehold om at speilskapet monteres med medfølgende deler slik det er beskrevet i denne installasjonsveiledningen. Skader som følge

Detaljer

Belysningsutstyr som brannkilde

Belysningsutstyr som brannkilde Belysningsutstyr som brannkilde El sikkerhetskonferansen 2009 Geir Sylte Hvilke faktorer gir brannfare Dårlig utstyr Lysutstyr med omfattende reguleringsmuligheter for lysretning Utstyr med mulighet for

Detaljer

Konverteringsliste. En enkel guide for bytte av utendørsarmaturer med kvikksølvlyskilder til mer moderne og energieffektive løsninger

Konverteringsliste. En enkel guide for bytte av utendørsarmaturer med kvikksølvlyskilder til mer moderne og energieffektive løsninger Konverteringsliste En enkel guide for bytte av utendørsarmaturer med kvikksølvlyskilder til mer moderne og energieffektive løsninger Armaturer for park og bymiljøer Armaturer med kvikksølvlyskilder Erstatningsarmaturer

Detaljer

BRUKSANVISNING. ProScreen. for sluttbruker

BRUKSANVISNING. ProScreen. for sluttbruker GENERELT BRUK Vindklasse 2 Betjening 6 Anmerkninger 3 Betjening med sveiv 6 Ansvar 4 Betjening med motor 7 Forklaring av symboler 5 Motor med bryter Sikkerhetsmerknad 5 ProScreen med sentralt kontrollsystem

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk kontrakt med en av leverandørene uten at de andre fikk meddelelse om valget eller klagefrist. Dette innebar et brudd på forskriftens 10-3 (1)

Detaljer

LED lysrør. LED lyskilder

LED lysrør. LED lyskilder LED lyskilder LED lysrør LED lysrør Spar energikostnader uten at det går på bekostning av lyskvaliteten med Philips LED lysrør. Vi har LED lysrør i ulike lengder og fargetemperaturer. LED lysrør I professionelle

Detaljer

Green outdoor. Gi lyktestolpene nytt liv

Green outdoor. Gi lyktestolpene nytt liv Green outdoor Gi lyktestolpene nytt liv Gi lyktestolpene nytt liv Omkring to tredjedeler av belysningen installert på det globale markedet er basert på gammel og ineffektive teknologi. Klimaforandringer

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Glamox SMART kolleksjon SMART. Effektive LED-armaturer for profesjonelle miljøer. Jeg velger

Glamox SMART kolleksjon SMART. Effektive LED-armaturer for profesjonelle miljøer. Jeg velger Glamox kolleksjon Effektive LED-armaturer for profesjonelle miljøer LED fremtidens lyskilde Glamox kolleksjon Effektive LED-armaturer for profesjonelle miljøer SOLID: er fra Glamox Luxo er kjent for kvalitet.

Detaljer

Adelie. Stilsikker og elegant LED armatur med indirekte belysning

Adelie. Stilsikker og elegant LED armatur med indirekte belysning Adelie Stilsikker og elegant LED armatur med indirekte belysning Tidløst design med LED-teknologi til både klassiske og moderne miljøer Komfortabel, indirekte belysning skaper en rolig atmosfære i parker

Detaljer

SOSU CONSULTING AS TEKNOLOGI OG FORVALTNING AV KOMMUNALT GATELYS. SOSU CONSULTING AS TLF:

SOSU CONSULTING AS TEKNOLOGI OG FORVALTNING AV KOMMUNALT GATELYS. SOSU CONSULTING AS TLF: SOSU CONSULTING AS TEKNOLOGI OG FORVALTNING AV KOMMUNALT GATELYS. SOSU CONSULTING AS TLF: 91 33 14 14 WWW.SOSU.NO 11/30/16 SOSU CONSULTING AS TLF: 91 33 14 14 WWW.SOSU.NO 11/30/16 LED TEKNOLOGI HVA MÅ

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BELYSNING, MILJØ OG ENERGI

BELYSNING, MILJØ OG ENERGI BELYSNING, MILJØ OG ENERGI Riktig belysning i næringsbygg Grønn Byggallianse Driftsforums møte 17.03.2011 Fagsjef Erlend Lillelien, Lyskultur Norsk kunnskapssenter for lys Lyskultur på Driftsforum 17.03.2011

Detaljer

All dokumentasjon og underlag skal være tekstet på norsk.

All dokumentasjon og underlag skal være tekstet på norsk. Oslo Kommune ymiljøetaten 01.09.2016 Prosjekt: 150-YM-2015 Rammeavtale for armaturer for utskifting av vei- og gatelys i Oslo kommune Side 1 Sted : Generelt Prosess eskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

Detaljer

Inspeksjonsrapport. Inspeksjon Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.FMFI Saksnr. hos Fylkesmannen: 2011/2280

Inspeksjonsrapport. Inspeksjon Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.FMFI Saksnr. hos Fylkesmannen: 2011/2280 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Inspeksjonsrapport Inspeksjon Dato for inspeksjonen: 24.05.2011 Rapportnummer: 2011.004.I.FMFI Saksnr. hos Fylkesmannen:

Detaljer

Petter Kristiansen Veilyskompetanse AS

Petter Kristiansen Veilyskompetanse AS onsdag 23.11.11 Petter Kristiansen Veilyskompetanse AS lyskilder hva skjer med dagens lyskilder utviklingen fremover, med hovedfokus på LED litt om meg selv 26 år i Oslo Lysverker, Oslo Energi, Viken Nett

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

HMS OG RIKTIG LYS PÅ ARBEIDSPLASSEN

HMS OG RIKTIG LYS PÅ ARBEIDSPLASSEN HMS OG RIKTIG LYS PÅ ARBEIDSPLASSEN AGENDA 08:45 Registrering / kaffe 09:00 Innledning og presentasjon av Lyskultur 09:15 Tema 1: Offentlige rammebetingelser for helse miljø og sikkerhet 09.45 Tema 2:

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

God stemning med riktig belysning

God stemning med riktig belysning LYS OG SKYGGE: Dagslyset fyller rommet, og skaper samtidig spennende lys og skyggevirkninger. God stemning med riktig belysning Interiørbelysning er avgjørende for trivselen. Men godt lys er ikke nødvendigvis

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

PowerBalance: overflatemontert bærekraftig ytelse

PowerBalance: overflatemontert bærekraftig ytelse Lighting PowerBalance: overflatemontert bærekraftig ytelse PowerBalance, surface mounted Når det gjelder å belyse et kontorområde med LED-armaturer, er folk vanligvis villige til å investere i bærekraft,

Detaljer

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MØBELKJØKKEN GRATULERER MED DITT NYE MØBELKJØKKEN. Forenklet veiledning Oversikt og beskrivelse av skruer, hengsler etc. Innhold i skap Diverse nyttige mål

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no 1 Hvorfor velge Lumens? OM LUMENS Lumens er en norsk produsent av LEDbelysning av høy kvalitet. Vi har helt siden oppstarten i 2002 satset tungt på forskning og utvikling

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 18.01.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/184 Arkivnr: Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Rapport etter tilsyn ved

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Belysning STE 6228 INNEMILJØ

Belysning STE 6228 INNEMILJØ Belysning STE 6228 INNEMILJØ Lysforhold og belysning er avgjørende viktig for synsfunksjonen Belysning må vurderes også i sammenheng med fargevalg på Lysforhold omgivelsene (estetisk miljø) Feil belysning

Detaljer

LCC-beregning for Bokollektiv Ytre Enebakk Metodikk og inndata

LCC-beregning for Bokollektiv Ytre Enebakk Metodikk og inndata Dato: 23. nov 2015 LCC-beregning for Ytre Enebakk Metodikk og inndata Livssykluskostnader er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i brukstiden og

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

dato: PRODUKTBLAD LSGU10E LED GU10 spott 6Watt 2600Kelvin dimmbar ECO light med Driverløst tekonlogi. IP44 COB Beskrivelse

dato: PRODUKTBLAD LSGU10E LED GU10 spott 6Watt 2600Kelvin dimmbar ECO light med Driverløst tekonlogi. IP44 COB Beskrivelse PRODUKTBLAD dato:28.08.2013 LSGU10E LED GU10 spott 6Watt 2600Kelvin dimmbar ECO light med Driverløst tekonlogi. COB IP44 Beskrivelse Talitor GU10 driverløs spot er det siste innen LED-teknologi. LED med

Detaljer

Smart belysning. Barbara Matusiak

Smart belysning. Barbara Matusiak Smart belysning Barbara Matusiak Hva er smarte belysningssystemer? Systemer som leverer høykvalitetslys med lavest mulig energibruk. Hvorfor smarte? Lyset har innvirkning på oppfattelse av rommets dimensjoner,

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 15.11.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/6149 Arkivnr: Glømmen entreprenør AS Akslastien 1 7820 Spillum Oppfølging

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.00 Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 5 1 Hensikt og omfang...2 2 målinger, service og bytterutiner...3 2.1 Inspeksjonsrutiner...3 2.2 Faste revisjonsrutiner - 3-års revisjoner...3 2.3 Kontroll av skinnefeste

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Trykkluft lekkasje kontroll

Trykkluft lekkasje kontroll Trykkluft lekkasje kontroll Tilbud/nyhetsbrev på utførelse av trykkluft lekkasje kontroll. 3 motivasjons faktorer for å utføre trykkluft lekkasje kontroll: Registrering og utbedring av lekkasjer er enøk

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNES. kravspesifikasjon. for. kjøp og montering av LED-armatur. for. veilysanlegg

SKEDSMO KOMMUNES. kravspesifikasjon. for. kjøp og montering av LED-armatur. for. veilysanlegg Bilag 1 SKEDSMO KOMMUNES kravspesifikasjon for kjøp og montering av LED-armatur for veilysanlegg Sak nr. 2013/6177 Sak nr. 2013/6177 Kjøp og montering av LED-armatur for veilysanlegg Side 1 av 7 1. Innledning

Detaljer

SmartBalance Free Floor Standing Smart design og høy ytelse

SmartBalance Free Floor Standing Smart design og høy ytelse Lighting SmartBalance Free Floor Standing Smart design og høy ytelse SmartBalance Free Floor Standing Free Floor Standing-armaturet er kundens favoritt når det gjelder personlig, fleksibel og komfortabel

Detaljer

OptiVision LED gen2 en ny tidsalder for smart områdebelysning og sportsbelysning

OptiVision LED gen2 en ny tidsalder for smart områdebelysning og sportsbelysning Lighting OptiVision LED gen2 en ny tidsalder for smart områdebelysning og sportsbelysning OptiVision LED gen2 Philips OptiVision LED gen2-flombelysningssystem gir en komplett belysningsløsning for både

Detaljer

Vedlikehold av Ex-utstyr

Vedlikehold av Ex-utstyr Vedlikehold av Ex-utstyr IFEA Ex-forum Gardemoen 20.09.2011 Vedlikeholdskonsept iht EN 60079-17 Vedlikeholdsintervall Erfaringer med Ex-utstyr Arne Nossum Ansvarshavende for elektriske anlegg på Statoil

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

PowerBalance RC360 En perfekt kombinasjon av bærekraftig ytelse og avkastning på investeringen

PowerBalance RC360 En perfekt kombinasjon av bærekraftig ytelse og avkastning på investeringen Lighting PowerBalance RC360 En perfekt kombinasjon av bærekraftig ytelse og avkastning på investeringen PowerBalance RC360B Når det gjelder å belyse et kontorområde med LED-armaturer, er folk vanligvis

Detaljer

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon Drift- og Bygningsdelsinformasjon.25 Brannklassifiserte åpningsbare vinduer Brannklassifiserte vinduer er produsert av Rapp Pyrotec AS. Vinduene er produsert under tilvirkningskontroll basert på ISO 9001.

Detaljer