Netopia. Stedfestet informasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Netopia. Stedfestet informasjon"

Transkript

1 Netopia konseptet Forvaltning, Drift og Vedlikehold av ledningsnett og kommunaltekniske data Netopia er styringsverktøyet som gir et helhetlig samspill mellom planlegging og drift for flere kommunaltekniske sektorer. De fleste norske kommuner har data på mange forskjellige formater og på mange forskjellige steder. Netopia kan samordne denne dataflommen. Netopia-konseptet som består av følgene hovedmoduler: Netopia, grafisk grensesnitt med ulike moduler som ledningskart, kurvemodul, kundemodul, nøkkeltall, rehabilitering mv Aquis beregningsprogram for vannledningsnettet Datastream 7i vedlikeholdsprogram for utstyrsregister, vedlikehold, arbeidsordre, kundekontakt, mv For beregninger på avløpsnettet kan beregningsprogram som Mouse integreres. Hovedmodulene kan kobles opp mot driftskontrollanlegg og benytte data fra offentlige registre, feks folkeregister og vannmåler-register slik at alle beregninger utføres på et så oppdatert grunnlag som mulig. Systemet er bygget opp slik at det skal være mulig å erstatte enkeltmoduler med andre moduler med lignende egenskaper. Dette kan kreve at et må utvikles egne grensesnitt mellom Netopia og disse programmene. På figuren under er programkonseptet fremstilt. Konseptet er bygget opp slik at det er mulig å ta i bruk enkeltkomponenter og få stort utbytte av dette, uten at det vil gå utover muligheten for fremtidig integrasjon. Datastream 7i Vedlikeholdssystem Netopia Aquis Vannettmodell Driftskontroll Stedfestet informasjon Kunde- og forbruksinformasjon En av hovedhensiktene bak utviklingen av konseptet har vært å begrense antall brukergrensesnitt og integrere ulike program for samordnet analyse av data. Tilgang på data blir dermed større og sikkerheten i beslutninger om tiltak økes. Det vil også påvises sammenhenger som det ellers ville vært vanskelig å finne frem til.

2 Funksjonalitet Netopia Netopia Light Netopia Kart Presentasjoner: Presentasjonsbehandler Rapporter (Active Reports) Netopi a konse ptet side 2 Eksport av utvalg Utskrift / Printmodul Kart eksport Kart tema: Eksportere kartlag til shape fil Legg til tema fra database, fil, rasterkatalog, XY-tabell Tema presentasjon Settinger: Lagring Egenskap utvalg type/klasse Preferanser Kart oppsett Kart funksjoner Vis: Media Media objekter Kart: Innsyn Tegning Målsetting Karttips Symboler Lage punkter, linjer og polygoner Kart informasjon Zoom Nettobjekt: Lage nye nettobjekter Egenskaper Globale egenskaper, vedlikehold av attributter Vise flyt retning Objekt forbindelser Komponent: Finn objekt Velg fra valgte Kurver Legg til standard tekst Oppdater standard tekst Legg til fri tekst Legg til tekst kategori Reset tekst posisjon (label) Analyser: Kurvekalkulasjon Nøkkeltall Ledningsnett levetid Nettverkstraversering Verktøy: Bruker behandler Objektgruppe behandler Symbol behandler Tekst behandler Import av rør-inspeksjonsdata Database: Databasevedlikehold (DDBMM) Netopia import Netopia tabell import Netopia eksport SOSI Aquis: Tilleggsmoduler Netopia-Vedlikeholdssystem Netopia-Scada (Real-time kurver) Kunder/Gebyrer Tiltaksanalyse Inkludert Tilleggsfunksjonalitet COWI AS

3 Ledningskartverk Kommunens primære ledningskartverk innen VA Kommunalteknisk GIS Om ønskelig kan ledningskartet også forvalte data og informasjon om for eksempel strøkasser, lekeplasser, barnehager, andre kommunale bygg og arealer. Data om objektene brukertilpasses og dokumenter etc kan knyttes til objektene. En rekke dataformater kan legges direkte på kartet for ytterligere informasjon. For eksempel ortofoto og CADtegninger. Netopia ledningskart Ledningskartet innholder opplysninger om ledninger, kummer, utstyr, driftsdata og mye mer. Alle typer objekter registreres som arealer, linjer, punkter eller tekster. Bruker kan legge til egne tilleggsopplysninger om objektene. Tilstander og tiltak registres, vannbrudd med type brudd, når, hvor, hvordan, skjøtemetode, kostnader etc. GIS-objekter fra andre systemer og databaser som FKB, VBASE og GAB vises i ledningskartet. Ledningskartet kan vise status på objekter, for eksempel stengte ventiler. Ved integrering mot driftskontroll anlegget kan status på objektene oppdateres i nå-tid. Det vises for eksempel hvilke avløpspumpestasjoner som er i drift og hvor det evt. går i overløp. Kartpresentasjoner kan lages av bruker til forskjellige tema og formål som planlegging, rapportering, utskrift av rørleggerkart etc. Ledningskartet benytter både standardsymboler for VA og brukerdefinerte symboler. Ledningskartverket danner hovedgrunnlaget for vurdering av eksisterende anlegg, overordnede planer, vurdering av tiltak, prosjektering og utarbeidelse av nettmodeller. Multimedia Alle typer media som filmer, bilder og dokumenter kan kobles til arealer, ledninger og punkter. Dette forenkler bruken og øker nytteverdien av for eksempel rørinspeksjonsvideoer. Anleggstegninger, bilder og overtagelsesdokumenter kan tilknyttes anlegget direkte i kartet.

4 Ledningskartve Redigering rk side 2 og bruk av ledningskart Arealer, ledninger, punkter og tekster kan legges inn manuelt med datafelter som er tilpasset de ulike objekttypene. Ledninger knyttes til kummer for å lage topologisk riktige ledningskart. Objekter kan også importeres fra eksterne datakilder. Valgte opplysninger om objekter kan vises ved hjelp av kart-tips ved å holde pekeren over dem. Utvalgte objekter kan endres ved bruk av global funksjon. For eksempel kan anleggsår legges inn, eller endres på, for alle ledninger i et boligfelt. Objekter i ledningskartet kan velges manuelt i kartet eller ved hjelp av buffersone. Buffersone brukes for eksempel til å velge ut abonnenter på en vannledning. Oversikt over abonnentene kan deretter eksporteres til Excel tabell. Nøkkeltall Nøkkeltallsberegninger gir muligheten til fleksibel og direkte beregning av alle mulige matematiske forhold mellom data i ledningskartdatabasen og presenterte data andre kilder. Data som beregnes knyttes til definerte områder eller soner, og beregningene utføres på alle områder eller utvalgte områder. Hver data type blir definert i en dialogboks som også inkluderer konstanter som benyttes. Typiske nøkkeltall for hvert område er: Antall reparasjoner pr meter ledning, kostnad pr m 3 forbruk, antall prøvetakingspunkt pr innbygger eller meter ledning, eller antall vannkvalitetsbrudd. Alle nøkkeltall kan benyttes videre i rapporter som grafer eller tabeller. Kartutskrift Ledningskartet har en meget funksjonell utskriftsmodul som lar deg zoome og panorere direkte i printbildet. Videre kan du tilpasse kartpresentasjonen ytterligere uten å måtte gå tilbake i kartet. COWI AS

5 Planlegging av VA-anlegg Optimale ledningstraseer for detaljprosjektering Tegninger Tegninger presenteres i Netopia sammen med eksisterende ledningsnett og bakgrunnskart. Tegningene kan for eksempel være prosjekteringstegninger for ledningsanlegg og pumpestasjoner eller kabeltraséer for fjernovervåking av stasjoner. Både as-built tegninger, prinsippskisser og GIS kan presenteres i det samme brukergrensesnittet. Planlegging Situasjonsplaner lages i Netopia. Disse kan omfatte eksisterende ledningsnett og antall personer innen nedslagsfelter, målesoner, kulturminner og andre rammebetingelser. Alle rammebetingelser kan knyttes opp til lovverk, reglementer mm. Berørte abonnenter vises i kartet med eiendomsgrenser. Videre kan klausuleringssoner presenteres i Netopia med tilknyttede dokumenter. Netopia benyttes til lagring og presentasjon av data for lokaliseringssteder, ledningstraseer og soner. Valg av ledningstraséer med dimensjoner og plassering av pumpestasjoner presenteres i Netopia. Presentasjon Netopia viser planlagte, nedlagte og ledninger i drift. For alle anlegg kan dimensjoner og ledningslengder med mer hentes ut. Nødvendig utstyr kobles til kummer og pumpestasjoner for å vise funksjonaliteten på anlegget. Status på vannkilder og resipienter vises. Videre kan andre interesser som verdivurderinger av landskap og fiskebestander også presenteres. Koordinering av planer Ved felles presentasjon av tiltak innen vann, avløp, veg, andre kommunaltekniske tjenester samt alle tema i kommuneplanens arealdel øker muligheten for koordinering. Prinsippskisser Prinsippskisser eksporteres for import og videre detaljprosjektering i AutoCad. COWI AS

6 Hovedplaner for vann og avløp Digital forvaltning og revidering av planer Oversikt over kommunens planer I samme grensesnitt kan også andre planer presenteres for eksempel: Kommuneplaner Hovedplaner Saneringsplaner Driftplaner Prosjektplaner Asfalteringsplaner Graveplaner Reguleringsplaner Konvesjonell forvaltning av hovedplaner Overordnede planer blir i dag utarbeidet på en slik måte at analysedelen, tekstdelen og presentasjonsdelen gjennomføres som 3 separate aktiviteter. Ved senere redigering er det normalt å måtte utarbeide de 3 hoveddelene på nytt uten særlig mulighet for å relatere til tiltak som er gjennomført fra tidligere planer. Digital forvaltning av hovedplaner Netopia kan leveres som en tilleggsytelse ved utarbeidelse av hovedplaner. Planen leveres da med registrerte data og presentasjoner i Netopia slik at de kan bedre forvalte og revidere sin egen hovedplan. Det gis oversikt over planlagte og gjennomførte tiltak samt for eksempel eksisterende og planlagt arealbruk. Revidering av hovedplaner I Netopia kan det utføres en løpende revidering av overordnede planer basert på de tiltak som er gjennomført. På grunn av måten data blir registrert og analyser gjennomført, er det mulig å unngå at planene blir hyllepermer som bare blir tatt fram ved søknad om godkjenning og bevilgninger. I Netopia beholdes også anleggsdelers historikk. Dette er meget nyttig og betyr for eksempel at bruker enkelt kan få fram antall meter ledninger som er rehabilitert (rehabiliteringstakt) siden forrige revidering av hovedplanen. COWI AS

7 Tiltaksanalyse Klassifisering av avløpsledninger Rørinspeksjonsdata Netopia kobler videokontroll-filmer, rapporter og bilder til riktige ledninger og kummer. Rørinspeksjonsdata importeres manuelt eller automatisk. Definisjoner er i henhold til NORVAR 83 Rørinspeksjon med videokamera. Presentasjon Resultatene av analysene lagres i databasen og tiltaksklasser presenteres i kartet Klassifisering av avløpsledninger Avløpsledningene analyseres etter metodikken i NORVAR 76 Klassifisering av avløpsledninger. Vekting av klasser kan brukertilpasses. COWI AS

8 Rehabiliteringsplanlegging Beregning av forventet funksjonstid og framtidige kostnader Med pessimistiske anslag og optimistiske anslag er det mulig å beregne nødvendig rehabiliteringsomfang kommende år. Desto mer nøyaktig kurvene er desto mer korrekt blir resultatet. Beregning av framtidige kostnader Netopia har en meget avansert modul for beregning av rehabiliteringskostnader sett i sammenheng med ledningsnettets levetid. Ulike levetidskurver brukes for ulike rørklasser/typer. Ulike kostnadskurver brukes for ulike leggekostnader. På denne måten kan nødvendig omfang av rehabilitering i årene framover beregnes i antall løpemeter og kroner. Dette kan gjøres for ulike områder eller hele kommunen. Denne analysen beregner f.eks. omfanget av rehabilitering av ledninger i et område basert på angitte forutsetninger. Det første steget er å definere ledningsklasser. Klassene er funksjoner av parametere som alder, materiale, grøfteforhold, vannkvalitet, innvendig trykk, vanntransport samt reparasjonshistorikk. Et vanlig ledningsnett deles i klasser. Deretter etableres ulike kostnadskurver for ulike rørdimensjoner, grunnforhold, anleggsområder etc. Ledningsklassene relateres til en levetidskurve også kalt nedbrytningskurve og en kostnadskurve. Dermed kan kan framtidig rehabiliteringsbehov og kostnader beregnes for ulike områder eller hele kommunen samlet. Levetidskurver Levetidsfunksjoner er lagret i kurvemodulen og de kan kalibreres mot den faktiske behovsprøvde rehabiliteringen som utføres hvert år. Dermed blir resultatene mer og mer pålitelige. COWI AS

9 Spyleplaner Rengjøring av vannledninger har ikke vært prioritert Spylemetoder Spyling av vannledninger i tradisjonell forstand vil si å gjøre et uttak av vann gjennom en ventil for å øke strømningshastigheten i ledningene, slik at vannets masse- og skjærkraft river med seg avsetninger. Tilsetting av luft har stor effekt når lav uttakskapasitet begrenser nytten i tradisjonell spyling, selv om metoden har klare begrensninger. Spyling med bruk av plugg er mer utbredt. Plugger har god rengjøringsevne. Harde varianter fjerner rustknoller, men kan samtidig forårsake bart gods, blødning og krav til renovering. Bruk av plugg er relativt arbeidskrevende ved at pluggene må føres inn på og tas ut av ledningsnettet. Utforming av spyleplaner Målet for rengjøring av vannledninger kan være at alle kommunale ledninger skal rengjøres hvert 1. eller 2. år. For at dette skal være realistisk, er det nødvendig at rengjøringsmetoden ikke er for arbeidskrevende. I så måte anbefales å basere utarbeidelse av spyleplaner på spyling med vann som rengjøringsmetode. Ved utarbeidelse av spyleplaner er det flere hydrauliske forhold å ta hensyn til. Ved spyling senkes trykket drastisk i uttakspunktet samt at det i nærliggende områder også kan skje en betydelig trykksenkning. Operasjonene må ikke føre til at det oppstår vakuum med fare for innsug av forurensninger noe sted på ledningsnettet, og av hensyn til renseeffekt må det oppnås en strømningshastighet i det enkelte rør på minst 1 m/s. I tillegg er det hensiktsmessig at spylingen planlegges gjennomført i den normale strømningsretningen i nettet. Ved å simulere ventilmanøvrering og vannuttak i analysemodell av ledningsnettet kan en finne fram til optimale løsninger for gjennomføring av sonevis spyling. Gjennom simuleringen kan strømningshastigheter dokumenteres og trykkforhold kontrolleres. Tradisjonell spyling I mange kommuner har rengjøring av vannledninger kun omfattet spyling av endeledninger hvor vannkvaliteten erfaringsvis kan være dårlig. Dette gir normalt godt resultat for endeledningen, mens det gir begrenset spyleeffekt i foranliggende nett, hvor avsetninger også kan innvirke på vannkvaliteten i utenforliggende ledninger. For at rensende strømningshastighet skal oppnås i en strekning inne i et ledningsnettverk vil det være nødvendig å kanalisere vannstrømningen gjennom nettet til strekningen. Gjennomføring av et program for effektiv spyling av alle ledninger i et nettverk vil derfor medføre en del ventilmanøvrering. Spyleplanskart og arbeidsprogram En spyleplan for et område består av et arbeidsprogram og et tilpasset kartverk som viser ledninger, ventiler og kumnummer. Interconsult har erfaring med og kan stå til tjeneste med utarbeidelse av spyleplaner. Siviling. Arild Kirkerød, tlf COWI AS

10 Brannvannskart Beregning av kapasitet En modell av vannledningsnett kan benyttes til å simulere brannvannsuttak hvor som helst i nettet. Nøyaktigheten i beregningen er avhengig av kvaliteten på modellen. I dag har de fleste kommuner et oppdatert ledningskartverk med gode data for geometri, dimensjoner, rørtype, etc.. En erfaren modellbruker vil kunne trimme modellen slik at pålitelige simuleringer kan gjennomføres. I modellen velges hvilket forbruk det er i forsyningsområdet i den perioden slukking pågår. Branntidspunktet forutsettes å være på dagtid i et døgn med normalt forbruk eller større. Ledningskart med fargesymboler for uttakspotensial Forskrift av 26.juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn, 5-4 Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyning fram til tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet. I boligstrøk o. l. hvor spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil. For å kunne vurdere om disse forhold er ivaretatt må kommunen ha inngående kjennskap til kapasiteten i ledningsnettet. Heldigvis finnes et alternativ til å gjennomføre tappetester. Overlevering Kartet utarbeides digitalt og kan konverteres til standard dataformat, eksempelvis sosi/shape. I et innsynsverktøy har kommunen mulighet for å se kartet på skjerm sammen med fritt valgt bakgrunn. Uttakspotensiale vist på kart På bakgrunn av resultatene fra et stort antall simuleringer av brannvannsuttak, utarbeides kart som framstiller uttakspotensialet i alle deler av nettet. Kartet vil fortelle hvilken vannmengde det minst kan forventes å få ut av en ledning. Presentasjon Bebygde områder på kartet er fargelagt. Fargen klassifiserer brannvannsdekningen i aktuelt område til God, Moderat eller Dårlig. For hver klasse er det angitt en minstevannmengde ved uttak på ledning i gitt dimensjon. Ledningsnett er inntegnet med strektykkelse i forhold til dimensjon. Typisk målestokk er 1: Kartet er i større målestokk og mer detaljert. Ledninger er påført dimensjoner. Fargen de er tegnet med definerer minstevannmengde. Siviling. Arild Kirkerød, tlf COWI AS

11 Lekkasjekontroll Lekkasjekontroll gir mer effektiv lekkasjesøking Forbrukskontroll Bruk av målesoner i Netopia gir mulighet til å identifisere målt forbruk i forhold til abonnenter og antall personer i sonene. Forholdene i unormale soner undersøkes nærmere. Ved integrering med driftskontrollen kan beregninger utføres i nå-tid. Real-time lekkasjekontroll Aquis real-time er en utvidelse av kommunens driftskontroll system, med overvåking av alle noder og ledninger i nåtid og framover i tid. Systemet bruker de siste registrerte målingene fra driftskontroll systemet for nettberegninger. Dette betyr at alle endringer i vannledningsnettet reflekteres i modellen med en gang de oppstår. Brudd på forhåndsinnlagte hydrauliske begrensninger, vannkvalitetsproblemer etc. identifiseres umiddelbart i real-time systemet 37 abonnenter Analyse av lekkasjelytting De røde ledningene har gjennom analyse blitt prioritert ut fra ulike metoder. De gule punktene angir hvor lekkasje har blitt utbedret. og 104 personer Vannettberegninger Ved integrering med Aquis kan lekkasjekontroller utvides videre. 7-seas modulen kan påvise feil ved forutsetningene for beregningene. COWI AS

12 Gravekalender Oversikt over kommunens anleggsaktivitet Oversikt over kommunens planer I samme grensesnitt kan også andre anleggsplaner presenteres for eksempel: Asfalteringsplaner Driftplaner Graveplaner Kommuneplaner Prosjektplaner Reguleringsplaner Saneringsplaner Tiltaksplaner Oversikt over planlagt anleggsaktivitet Anlegg som er under planlegging kan presenteres som funksjon av type plan og forventet anleggstart. Dette benyttes til å varsle berørte grunneiere og andre inntresenter slik at disse kan komme med innspill. Oversikt over vedtatt anleggsaktivitet Kommunens innbyggere kan gis oversikt over hvor kommunen planlegger anleggsvirksomhet i nærmeste framtid. Slik oversikt vil også være til hjelp for intern koordinering av kommunaltekniske anlegg. Presentasjonen kan vise forventet anleggstart og varighet, samt for eksempel ansvarlig entreprenør. Gravekalenderen benyttes til å informere i media, og kan eventuelt presenteres på kommunens internett side. COWI AS

13 Private installasjoner Registrering av olje, bensin og fettutskillere, slamavskillere, påslipps- og utslippsavtaler etc. Oversikt over kunder Ulike forbruker/kunde typer kan registreres, for eksempel: Husholdning Industri Kontor Kjøpesenter Landbruk Etc Adresser hentes fra kommunens adresseregister og avgifter hentes fra kommunens avgiftsregister. Forvaltning av installasjoner Netopia har svært gode og fleksible muligheter til å ivareta opplysinger om olje, bensin og fettutskillere, slamavskillere etc. og hvor disse er plassert. Videre kan påslipps og utslippsavtaler knyttes til aktuelle objekter. Det lages egendefinerte presentasjoner for de ulike objektene og status på disse. Tanker / Avskillere Alle typer olje, bensin og fettutskillere, slamavskillere kan registreres i tillegg til for eksempel septiktanker og tette tanker. Disse kan spesifiseres etter NS-EN 858 Utskillere for lette væsker og NS 3162 Slamavskillere. Ønskede datafelter/opplysninger tilpasses etter behov. Tilstander og status Tilstanden til hver enkelt objekt kan registreres. Videre kan status på påslippsavtaler og inspeksjoner følges opp. Registrering av målinger og prøveresultater Alle objekter kan tilknyttes kurver for lagring av målinger og prøveresultater. Dermed er det enkelt å se utviklingen over tid COWI AS

14 Geografisk avgiftskontroll Kontroll av kommunens avgiftsgrunnlag Tilknytningsforhold I samme brukergrensesnitt vises tilnytningsforholdene til de ulike abonnentene. Abonnenter med kommunalt vann og private vannkilder kan presenteres. Videre vises ulike avløpsforhold som kommunalt, til bekk og til sjø, med ulike rensetiltak. Avgiftsgrunnlag Abonnenter registreres med opplysninger som kan hentes fra GAB og adresseregisteret. Avgifter hentes fra kommunens avgiftsregister. Ved å analysere avgiftene i kartet vises raskt abonnenter som mangler kommunale avgifter som vann, avløp, renovasjon, feier og slamtømming. Kundevarsling Abonnentregisteret benyttes også ved kundevarsling i forbindelse med for eksempel vannavstegning. Abonnenter i tilknytning til ledning eller innenfor et område velges ut og det lages adresse liste. COWI AS

15 Rapportering Effektiv bruk av GIS i årsrapportering Overvåking av vannmiljø Resultater fra resipientanalyser registreres og gjennom bruk av kurvemodulen kan utviklingen overvåkes. Videre kan resultatene for eksempel sees i sammenheng med driftshendelser og tiltak på nettet. Ulike resipienter og bruksareal som badeplasser og båthavner kan også sees i sammenheng. Miljømål for vannforekomster som skjærgård og bekker herunder de ulike bekkenes verdivurdering i forhold til ørret, landskap, rekreasjon kan registreres. Rapportering Presentasjonsmåter i Netopia kan spares fra år til år slik at det blir enklere for mottakeren å sammenligne rapportene. Netopia beregner nødvendige nøkkeltall og kan gjøre sammensatte analyser. Videre kan det settes opp standard rapporter i egen rapportmodul, for eksempel tilpasset nøkkeltall for rapportering til KOSTRA og Vannverksregisteret. Nøkkeltall Nøkkeltall som hentes fra kartet er for eksempel: Tilknytningstetthet Antall forsynte med vann Vannlekkasje pr m ledning Antall hustander/hytter Varighet av vannbrudd Vannleveranse andeler Husholdningsforbruk Vannkvalitetsprøver Antall vannmålere Antall meter ledningsnett Presentasjoner Netopia kan lage kartpresentasjoner av data og nøkkeltall. Ulike presentasjoner kan lages for eksempel for sonekart og kart tilpasset rapportering med innsatt grafikk. COWI AS

Bruk av driftsdata i planarbeid og optimalisering av vedlikehold

Bruk av driftsdata i planarbeid og optimalisering av vedlikehold Roar AG Magnussen Bruk av driftsdata i planarbeid og optimalisering av vedlikehold Roar AG Magnussen 1989 Ingeniør 1991 Sivilingeniør 1996 Sertifisert som europeisk ekspert i vedlikeholdsledelse og vedlikeholdsstyring

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

Gemini VA. white paper. Fagsystem for forvaltning og dokumentasjon av VA-nettet

Gemini VA. white paper. Fagsystem for forvaltning og dokumentasjon av VA-nettet white paper MARS 2017 Fagsystem for forvaltning og dokumentasjon av VA-nettet Vann- og avløpsnettet representerer store verdier, og det moderne samfunn har gjort seg fullstendig avhengig av at dette fungerer

Detaljer

Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema

Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema VA-konferansen 2008 Driftsassistansen VA Møre og Romsdal Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema Bakgrunn og motivasjon for å gå i gang Systemoppbygging Personell Hvordan har

Detaljer

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger hvordan fastlegge tilstand /kvalitet på eksisterende ledningsnett valg av aktuelle metoder og løsninger oppgraving eller

Detaljer

Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50% til 20% og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet

Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50% til 20% og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Norsk Vannforening 20. mars 2007 Odd Atle Tveit Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50% til 20% og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Jeg vil snakke om Bakgrunn/ motivasjon for å gå i gang Systemoppbygging

Detaljer

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Av Odd Atle Tveit Odd Atle Tveit er sivilingeniør ansatt i Trondheim kommune

Detaljer

Lekkasjesøking og lekkasjekontroll 13.06.12

Lekkasjesøking og lekkasjekontroll 13.06.12 Lekkasjesøking og lekkasjekontroll 13.06.12 Vanndamman Vannforsyning i Kristiansund Kvernberget Ørnvika Bolgvatnet krisevannkilde Freifjorden Storvatnet behandlingsanlegg Freiåsen Storvatnet hovedkilde

Detaljer

Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet?

Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet? Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet? Seniorforsker Jon Røstum Jon.rostum@sintef.no Teknologi for et bedre samfunn 1 Hva er riktig fornyelsesbehov? 2 %? 1 %? Kilde: VAV årsrapport 2011

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Drift og kommunalteknikk

JØLSTER KOMMUNE Drift og kommunalteknikk Jølster kommune v/bjørn Anders Steinsund ca 250 ansatte 120 mill kr i omsettning Driftsoverskot på 4,1 % (ikkje i Robek) Praktisk handtering av regelverket om brann- sløkkevatn, krav til sprinkelanlegg

Detaljer

MAGNE SKARSBAKK. Ing.firma Paul Jørgensen as

MAGNE SKARSBAKK. Ing.firma Paul Jørgensen as MAGNE SKARSBAKK Ing.firma Paul Jørgensen as ING.FIRMA PAUL JØRGENSEN AS (IPJ) Ingeniørfirma Paul Jørgensen as er et av Norges ledende firma innen driftskontroll og overvåking av vann- og avløpsanlegg.

Detaljer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Innhold Generelt om nettmodeller Eksempler på bruk av modeller Undertrykk og trykkstøt i vannledningsnett 2

Detaljer

Krav til datakvalitet Gemini VA som basis for nettmodell

Krav til datakvalitet Gemini VA som basis for nettmodell Krav til datakvalitet Gemini VA som basis for nettmodell 2. november 2011 Tor-Albert Oveland Aprova AS tao@aprova.no Gemini VA Norsk dataprogram for ledningskart vann og avløp Ca 230 kunder i Norge 90%

Detaljer

Rengjøring av ledningsnett. Av Nils Halse Halsabygda Vassverk SA

Rengjøring av ledningsnett. Av Nils Halse Halsabygda Vassverk SA Rengjøring av ledningsnett Av Nils Halse Halsabygda Vassverk SA Hvorfor rengjøring Sedimentering av slam, ved økning av vannhastighet kan slam rives løs og misfarge vannet. Biofilm, økning av kimtallet.

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Avløpsnett Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 05.04.06 1 Foredrag avløpsnett - Innhold

Detaljer

GVD Slokkevannseminar 24.mai 2017

GVD Slokkevannseminar 24.mai 2017 GVD Slokkevannseminar 24.mai 2017 Retningslinjer for slokkevann Drammensregionen 2011 / 2017 Samarbeid brannvesen-byggesak-va Reviderte retningslinjer for slokkevann og sprinkleranlegg Sivilingeniør Christen

Detaljer

BRANNVANNSKRAV. SAMMENDRAG Våler kommune henviser til VA-miljøblad nr. 82 Vatn til brannsløkking for våre krav til brannvann i Våler kommune.

BRANNVANNSKRAV. SAMMENDRAG Våler kommune henviser til VA-miljøblad nr. 82 Vatn til brannsløkking for våre krav til brannvann i Våler kommune. SAMMENDRAG Våler kommune henviser til VA-miljøblad nr. 82 Vatn til brannsløkking for våre krav til brannvann i Våler kommune. BRANNVANNSKRAV Dato, sist revidert og oppdatert: 22.02.2017 Våler kommune i

Detaljer

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Tema for presentasjonen 1. Fornying VA- hvorfor? 2. Vannledninger i Kristiansund alder, type,

Detaljer

Tilstandskartlegging og fornyelse av ledningsnettet

Tilstandskartlegging og fornyelse av ledningsnettet Tilstandskartlegging og fornyelse av ledningsnettet Seniorforsker Jon Røstum Jon.Rostum@sintef.no Teknologi for et bedre samfunn 1 KOSTRA: årlig fornyelse pr 2012 Avløp 0,48 % Vann - 0,66 % Nasjonalt mål

Detaljer

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Kommunalteknikk 2008 Odd Atle Tveit Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Prosedyrer i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet Hvorfor kartlegge risikofaktorer 1 Hvordan kartlegge/simulere problemer Områder med høyt vannforbruk, lavt trykk, høybrekk med mer

Detaljer

Askeladden Release-logg 30. august 2012

Askeladden Release-logg 30. august 2012 NR. Tema Kort beskrivelse av oppgaven Status Spesifikasjon - detaljert Kommentar 1. Søk Søkeresultat skal være likt i id-søk og avansert søk 2. Registrering Revet/brent bygning - skal kunne være inneværende

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Reduksjon av vannlekkasjer i Bærum kommune. v/anders Mangset Vann og avløp Drift og plan

Reduksjon av vannlekkasjer i Bærum kommune. v/anders Mangset Vann og avløp Drift og plan Reduksjon av vannlekkasjer i Bærum kommune v/anders Mangset Vann og avløp Drift og plan Hovedpunkter Behov for å redusere lekkasjene Resultater oppnådd over 3 tiår. Innsatsområder Fornyelse Lekkasjekontroll

Detaljer

Jens Gunnar Olsen. Ing. firma Paul Jørgensen as

Jens Gunnar Olsen. Ing. firma Paul Jørgensen as Jens Gunnar Olsen Ing. firma Paul Jørgensen as ING.FIRMA PAUL JØRGENSEN AS (IPJ) Ingeniørfirma Paul Jørgensen as er et av Norges ledende firma innen driftskontroll og overvåking av vann og avløpsanlegg.

Detaljer

Rutine ved reparasjon av vannledning etter brudd. VA/Miljø-blad nr. 40

Rutine ved reparasjon av vannledning etter brudd. VA/Miljø-blad nr. 40 Rutine ved reparasjon av vannledning etter brudd VA/Miljø-blad nr. 40 Formål Prosedyre for desinfeksjon av vannledningsnett og basseng ved nyanlegg. Begrensninger Vannverkskummene må være utført på en

Detaljer

Forfallet skal stanses

Forfallet skal stanses Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Forfallet skal stanses Saneringsplan for vannledningsnettet i Oslo Vann- og avløpsetaten (VAV) vil stanse forfallet i vannledningsnettet. Målet er å opprettholde en god

Detaljer

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI Ny Norsk Vann rapport Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet Ulf Røysted COWI 25.10.2016 Hva med overvann? Hva med masseberegninger/stofftransport? Avløpsanlegg består av ledningsanlegg, pumpestasjoner

Detaljer

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan

Detaljer

Hvordan beholde god vannkvalitet på nettet Sikre produkter mot tilbakeslag av forurenset vann/v trykkløst nett. Mosjøen 13 og 14 febr.

Hvordan beholde god vannkvalitet på nettet Sikre produkter mot tilbakeslag av forurenset vann/v trykkløst nett. Mosjøen 13 og 14 febr. Hvordan beholde god vannkvalitet på nettet Sikre produkter mot tilbakeslag av forurenset vann/v trykkløst nett Mosjøen 13 og 14 febr. 2013 Erfaringer med praktiske tiltak for å sikre vannkvaliteten ved

Detaljer

Kartlegging av slokkevannskapasitet på ledningsnettet VA-konferansen Magne Roaldseth Molde Vann og Avløp KF

Kartlegging av slokkevannskapasitet på ledningsnettet VA-konferansen Magne Roaldseth Molde Vann og Avløp KF Kartlegging av slokkevannskapasitet på ledningsnettet VA-konferansen 2016 Magne Roaldseth Molde Vann og Avløp KF Tema Prøvetappinger på nettet Bruk av hydraulisk nettmodell Trykktap i brannventiler og

Detaljer

FORNYELSE VA-NETT SKEDSMO KOMMUNE

FORNYELSE VA-NETT SKEDSMO KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE 2016-01-25 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 1 2016-01-25 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 2 2016-01-25 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 3 245 km vannledningsnett 100 km grått støpejern 1945

Detaljer

Når er sikkerheten god nok?

Når er sikkerheten god nok? Norsk Vann: Fagtreff Vannforsyning 22. oktober 2013 Når er sikkerheten god nok? Driftssikkerhet som kriterium ved valg av fornyelsestakt på vannledningsnettet Gunnar Mosevoll Vannforsyning og avløp, Skien

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit Tiltak for sikker drift av vannledningsnett Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Våre rutiner i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva gjør vi

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland?

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland? Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

ISY WinMap WebInnsyn. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

ISY WinMap WebInnsyn. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com ISY WinMap WebInnsyn Kursinnhold Generell funksjonalitet Zoom og panorering Karttyper og tegnforklaringslinjer Målinger og koordinatvisning Søk Matrikkelinformasjon Utskrift Annen funksjonalitet videregående

Detaljer

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport VA - Rammeplan Apalen Rapport 18.06.2013 Tittel: Rammeplan for vann, avløp Apalen RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Lindås kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Detaljer

UTFORDRINGER SETT FRA VANNFORSYNINGEN SAMSPILL MELLOM DE KOMMUNALE ETATENE/VIRKSOMHETENE

UTFORDRINGER SETT FRA VANNFORSYNINGEN SAMSPILL MELLOM DE KOMMUNALE ETATENE/VIRKSOMHETENE SLOKKEVANN UTFORDRINGER SETT FRA VANNFORSYNINGEN SAMSPILL MELLOM DE KOMMUNALE ETATENE/VIRKSOMHETENE VANNFORSYNINGENS BIDRAG OG UTFORDRINGER VIKTIGHETEN AV OVERTRYKK MOT INNSUGINGSFAREN/TILBAKESTRØMSIKRING

Detaljer

Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene

Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene Irene Romkes Horgen Drammensregionens Brannvesen IKS Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene Hvem er ansvarlig for vannforsyningen?

Detaljer

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Vedlegg V7 Hamar kommune Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Bydel Hamar Nord, Sentrum, Ingeberg og Trehørningen. Oppdragsgiver: Hamar komune Formell oppdragstittel:

Detaljer

Trondheim kommune, Stabsenhet for byutvikling. Kriterier for utskifting av ledningsnett

Trondheim kommune, Stabsenhet for byutvikling. Kriterier for utskifting av ledningsnett Trondheim kommune, Stabsenhet for byutvikling Kriterier for utskifting av ledningsnett Husk å presentere deg Trondheim kommune Temaer: 1. Parametre som legges til grunn for utskifting/rehabilitering 2.

Detaljer

R E N T V A N N T I L F O L K O G F J O R D. Brannvann i planarbeid og byggesaksbehandling

R E N T V A N N T I L F O L K O G F J O R D. Brannvann i planarbeid og byggesaksbehandling Brannvann i planarbeid og byggesaksbehandling Randi Erdal, VA-etaten 20.04.2017 Agenda Regelverk Kommune planens arealdel - KPA Reguleringsplanprosessen med VA rammeplan Den enkelte byggesak offentlige

Detaljer

Hvordan finne hvilke ledningstrekninger som har stor innlekking erfaringer fra Bergen kommune

Hvordan finne hvilke ledningstrekninger som har stor innlekking erfaringer fra Bergen kommune Hvordan finne hvilke ledningstrekninger som har stor innlekking erfaringer fra Bergen kommune Remi André Stople FOU-ansvarlig vanndistribusjon og avløpstransport Tlf: 409 05 966 Remi.stople@bergen.kommune.no

Detaljer

Oppsummering av erfaringer, og hvordan går vi videre? Innledning til debatt.

Oppsummering av erfaringer, og hvordan går vi videre? Innledning til debatt. Oppsummering av erfaringer, og hvordan går vi videre? Innledning til debatt. Sivilingeniør Asle Flatin, Asplan Viak Norsk Vann Fagtreff 25. oktober 2016 VANNLEKKASJER Dagens lekkasjenivå Økonomisk riktig

Detaljer

VA-DAGENE I MIDT-NORGE 2016 SPYLING HELL AV KNUT FREDRIK ODLO NORCONSULT AS

VA-DAGENE I MIDT-NORGE 2016 SPYLING HELL AV KNUT FREDRIK ODLO NORCONSULT AS VA-DAGENE I MIDT-NORGE 2016 SPYLING 27.10.16 HELL AV KNUT FREDRIK ODLO NORCONSULT AS HVA VI SKAL INN PÅ: Hva skaper misfarging og partikler i vannledningsnett Parametere og enkle målinger av eventuelle

Detaljer

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA NOTAT Dato 2017-08-03 Oppdrag Kunde Notat nr. 1 Til Reguleringsplan boligområde Skjellbukta Herleif Løkås Bodø kommune Rammeplan VA vedlegg til forslag om regulering Rambøll Mellomila 79 P.b. 9420 Sluppen

Detaljer

Oversikt over løsningens skjermkomponenter:

Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Tittel og søkefelt: Her ser du applikasjonens navn og versjon, samt søkefeltet som brukes for å søke etter objekter i kartet. Man kan også logge inn for å få

Detaljer

Powel OpenNIS. OpenNIS er en åpen og fleksibel modulbasert nettinformasjonsløsning som samspiller med applikasjoner fra en rekke systemleverandører.

Powel OpenNIS. OpenNIS er en åpen og fleksibel modulbasert nettinformasjonsløsning som samspiller med applikasjoner fra en rekke systemleverandører. Produktpresentasjon Powel OpenNIS OpenNIS er en åpen og fleksibel modulbasert nettinformasjonsløsning som samspiller med applikasjoner fra en rekke systemleverandører. Med OpenNIS kan våre kunder effektivisere

Detaljer

Hva begrenser uttakspotensialet? Simulering av uttak i nettmodell

Hva begrenser uttakspotensialet? Simulering av uttak i nettmodell Norsk Vannforening Seminar Brannvannsdekning, 17.sept. 2008 Hva begrenser uttakspotensialet? Simulering av uttak i nettmodell Arild Kirkerød 1 Case 1 : Sagatun kino /møbellager 7. jan 1988 Tune kommune,

Detaljer

Hvorfor sanere vann og avløpsnett?

Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Ambisjonsnivå for Ullensaker kommune Info om planer for nytt vannverk Hvilke besparelser kan oppnås ved økt sanering? Hvor ligger utfordringene i fremtiden? v/ Eivind

Detaljer

Modelerings-prinsipper SOSI Ledning

Modelerings-prinsipper SOSI Ledning Modelerings-prinsipper SOSI Ledning Skrevet av Steinar Høseggen og Erling Onstein, august 2012 Hensikt 2 Oversikt over SOSI Ledning 2 Kortbeskrivelse av Kjernemodellen 2 Innledning 2 Objekttyper 3 Egenskaper

Detaljer

Sprinklerregelverket i teori og praksis

Sprinklerregelverket i teori og praksis Sprinklerregelverket i teori og praksis v/ Einar Melheim Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) Detaljblad levering av vann til sprinkleranlegg rammebetingelser ved planlegging, installasjon og

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV)

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) BRANNVANNSDEKNING vann til brannslokking Regelverket, Forebyggendeforskriften m.m. REGELVERKET Plan- og bygningsloven (PBL) Teknisk forskrift til PBL m/veiledning Forskrift

Detaljer

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5 10 1 1 Tinn_kommune Generell VA Flomsonekartlegging nær VA installasjoner Prioritet 1 1,5 2017 Viktig grunnlag for prosjektering. 1,5 10 1 2 Tinn_kommune Generell VA Ny VVA Norm Prioritet 1 0,3 2017 Ønsket

Detaljer

VA-systemet om 50 år noen refleksjoner

VA-systemet om 50 år noen refleksjoner Anleggsdagene 2014 Framtidens VA-systemer VA-systemet om 50 år noen refleksjoner Tom A. Karlsen 1 Utfordringer i dag 20 50 % lekkasjer både på vann- og avløpsledninger? Lav fornyelsestakt Mangelfulle reservevannforsyninger

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA Gjeldende for: Ringerike Kommune Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. Virkeområde

Detaljer

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005 Innhald i foredraget Lovgrunnlag KRAV TIL BRANNVANN I VANNFORSYNINGEN Sivilingeniør Tobias Dahle Uttak av brannvatn frå kommunalt leidningsnett - eksempel frå

Detaljer

Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor?

Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor? Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor? Kjartan Reksten Lover, forskrifter og myndighetsforhold

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 1 TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 2010/11/24 AREALPLANLEGGINGENS INNHOLD 1 PLANKARTETS BESTANDDELER 3 Arealformål Grenselinjer Hensynssoner Påskrift TRIKK TIL TONSENHAGEN 4 Finn Bjerke

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Vann til brannslokking

Vann til brannslokking Vann til brannslokking Regelverk Konsekvenser av brannvannsuttak Anbefalinger Eksempler Magne Kløve Siviling VAR, Asplan Viak - Tønsberg Aktører, roller, interesser og regelverk VANNVERK Vannkvalitet Leveringssikkerhet

Detaljer

D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM. Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems

D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM. Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems Novapoint 18 Oppsett Novapoint prosjekt Novapoint 19 DCM Ny NP Basis prosjektoppsett Navn på prosjekt

Detaljer

Hva skal vi snakke om GVD Kvalitetssikring av VA-GIS data GIS er en forutsetning for god VA drift! mangelfullt kart = Stort hull! Om os Kart som Driftssystem COWI rapporten/prosjektet GIS som info til

Detaljer

Kommunalt ansvar for slokkevann og sprinklervann

Kommunalt ansvar for slokkevann og sprinklervann VA-dagene i Midt-Norge 28. oktober 2015 Kommunalt ansvar for slokkevann og sprinklervann 1 Einar Melheim Norsk Vann Dagens tekst 2 Kommunens ansvar og oppgaver Utfordringer ved brannvannforsyning fra kommunalt

Detaljer

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig.

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig. (13) Grøftefrie løsninger. NoDig. Bruk av NoDig-metoder for å redusere graveomfang og anleggsvarighet Magnar Sekse, VA-etaten - Bergen kommune Infrastrukturdagene 2010, 11.febr.ms 1 Hva kjennetegner NoDig-løsninger.

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2015-02-05 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

Norges byggstandardiseringsråd. Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan

Norges byggstandardiseringsråd. Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan Norges byggstandardiseringsråd Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan Innhold 0 Innledning... 1 Generelt... 2 Bruksområder... 3 Anbefalt ansvarsfordeling... 4 Kart og planer... 5 Situasjonskart...

Detaljer

Leka kommune. Forskrifter

Leka kommune. Forskrifter Leka kommune Forskrifter for vann- og kloakkavgifter Vedtatt av kommunestyret 28.02.2013 INNLEDENDE BESTEMMELSER: Som eier av kommunale ledningsnett for vann og kloakk, og med hjemmel i plan og bygningsloven

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen

NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. INNLEDNING...3 2. KLARGJØRE MANUSKART...3 2.1. SKRIVE UT MANUSKART FRA GISLINE...4 2.2. SKRIVE

Detaljer

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007 Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder MATTILSYNETS KAMPANJE I 2006/ 2007 Landsomfattende tilsynskampanje:

Detaljer

Aktiv lekkasjekontroll ved bruk av lydloggere med datainnhenting

Aktiv lekkasjekontroll ved bruk av lydloggere med datainnhenting - når vann er viktig Norsk produsent av ventiler, armaturer og rørdeler til vannforsyning siden 1877. Distributør av HWM lekkasjekontroll produkter: - korrelatorer - marklytting / trasésøk - lydloggere

Detaljer

Velkommen. Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb Bergen

Velkommen. Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb Bergen Velkommen Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no Tema vi vil belyse Ny Plan og bygningslov Søknadspliktige tiltak etter PBL Vann og avløp VA rammeplaner Rørleggermeldinger

Detaljer

Planprosesser gode premisser også for VA-faget

Planprosesser gode premisser også for VA-faget Planprosesser gode premisser også for VA-faget Terje Eithun Planprosesser - muligheter for påvirkninger Pbl 11-1 setter som krav at alle kommuner skal ha en arealplan som viser sammenheng mellom framtidig

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune Revisjon: mai. 2012 Kopi/utskrift: 12.12.2012 Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet.

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN)

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) SAMMENDRAGSRAPPORT SONGDALEN KOMMUNE 01.11.2013 I Hensikt med hovedplanen Hovedplan avløp skal: MÅL Mål for transportsystem Mål for transportsystem for avløpsvann:

Detaljer

Benchmarking i Norge med

Benchmarking i Norge med Benchmarking i Norge med 1 Av Ole Lien, Norsk Vann Hva er? (1) BedreVA er kommunenes og Norsk Vanns system for å dokumentere tilstand og kostnader på VAtjenestene et verktøy for målrettet utvikling BedreVA

Detaljer

NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen

NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2017-03-01 Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. INNLEDNING...3 2. KLARGJØRE MANUSKART...3 2.1. SKRIVE UT MANUSKART

Detaljer

TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006. VA-sektorens veg- og kabelutfordringer:

TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006. VA-sektorens veg- og kabelutfordringer: TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006 VA-sektorens veg- og kabelutfordringer: Kabler, ledninger for gass, fjernvarme og VA i offentlig veg: Hjertesukk

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE

LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE Vann og avløp. LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04 TROMSØ KOMMUNES MÅLSETTING Alle mottakere av drikkevann i Tromsø kommune

Detaljer

Overdras arbeidet under utførelsen til annet foretak, skal det sendes ny søknad. Innhold:

Overdras arbeidet under utførelsen til annet foretak, skal det sendes ny søknad. Innhold: Rev nr: s side 1 av 5 Generelt I egenskap av eier av vann- og avløpsanleggene har Narvik Vann fastsatt reglement for, Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative og Tekniske bestemmelser.

Detaljer

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Innhold Li& kontraktsre& Oppstart av prosjekt Omfang av Entreprenørens dokumentasjonsarbeid Gemini 3D Va flyt Li< kontraktsre

Detaljer

GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM

GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM PRODUKTOVERSIKT Produkt EOS Scada2Report Varslingssystem Geodata Funksjonsområde Energioppfølgingssystem - Inneholder alle grunnleggende data om bygg, som m 2, pris på energikildene,

Detaljer

Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211)

Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211) Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211) Hvordan ivareta "som bygget"-modellen for fremtiden Multidisiplin

Detaljer

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene.

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. > > Stor oppgradering i Novapoint Jernbanemodul. > > Nye funksjoner i Novapoint Vegmodell med brukerdefinert overbygging

Detaljer

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon 15.06.2017 2017/3327 Arkiv nr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2

Detaljer

Vannmålere med fjernavlesning. Fremtiden for vannbransjen er her

Vannmålere med fjernavlesning. Fremtiden for vannbransjen er her Vannmålere med fjernavlesning Fremtiden for vannbransjen er her 71 % prosent av jorda består av VANN Kun 0,3 % av denne mengden er DRIKKEVANN Voksne består av 60 % vann, barn av 78 % Vann er en begrenset

Detaljer

- bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse.

- bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse. Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Hovedplan avløp og vannmiljø i Oslo kommune - bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse. Arnhild Krogh, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune, arnhild.krogh@vav.oslo.kommune.no

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

LEKKASJELYTTING PLANLEGGING, METODER OG UTSTYR GEIR R. HANSEN

LEKKASJELYTTING PLANLEGGING, METODER OG UTSTYR GEIR R. HANSEN LEKKASJELYTTING PLANLEGGING, METODER OG UTSTYR 13.09.2017 GEIR R. HANSEN Vanntapsprosjekt Organisering av arbeidet Prosjektleder Overordnet planlegging og oppfølging Innkjøp av utstyr og videreutvikling

Detaljer

Stopp. vannlekkasjene

Stopp. vannlekkasjene Stopp vannlekkasjene DRIKKEVANN - EN FELLES RESSURS I Bergen forsvinner i dag ca. 30% av drikkevannet på veien fram til din kran. Selv om det totale vannforbruket er lavere i dag enn for 15 år siden,

Detaljer