Netopia. Stedfestet informasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Netopia. Stedfestet informasjon"

Transkript

1 Netopia konseptet Forvaltning, Drift og Vedlikehold av ledningsnett og kommunaltekniske data Netopia er styringsverktøyet som gir et helhetlig samspill mellom planlegging og drift for flere kommunaltekniske sektorer. De fleste norske kommuner har data på mange forskjellige formater og på mange forskjellige steder. Netopia kan samordne denne dataflommen. Netopia-konseptet som består av følgene hovedmoduler: Netopia, grafisk grensesnitt med ulike moduler som ledningskart, kurvemodul, kundemodul, nøkkeltall, rehabilitering mv Aquis beregningsprogram for vannledningsnettet Datastream 7i vedlikeholdsprogram for utstyrsregister, vedlikehold, arbeidsordre, kundekontakt, mv For beregninger på avløpsnettet kan beregningsprogram som Mouse integreres. Hovedmodulene kan kobles opp mot driftskontrollanlegg og benytte data fra offentlige registre, feks folkeregister og vannmåler-register slik at alle beregninger utføres på et så oppdatert grunnlag som mulig. Systemet er bygget opp slik at det skal være mulig å erstatte enkeltmoduler med andre moduler med lignende egenskaper. Dette kan kreve at et må utvikles egne grensesnitt mellom Netopia og disse programmene. På figuren under er programkonseptet fremstilt. Konseptet er bygget opp slik at det er mulig å ta i bruk enkeltkomponenter og få stort utbytte av dette, uten at det vil gå utover muligheten for fremtidig integrasjon. Datastream 7i Vedlikeholdssystem Netopia Aquis Vannettmodell Driftskontroll Stedfestet informasjon Kunde- og forbruksinformasjon En av hovedhensiktene bak utviklingen av konseptet har vært å begrense antall brukergrensesnitt og integrere ulike program for samordnet analyse av data. Tilgang på data blir dermed større og sikkerheten i beslutninger om tiltak økes. Det vil også påvises sammenhenger som det ellers ville vært vanskelig å finne frem til.

2 Funksjonalitet Netopia Netopia Light Netopia Kart Presentasjoner: Presentasjonsbehandler Rapporter (Active Reports) Netopi a konse ptet side 2 Eksport av utvalg Utskrift / Printmodul Kart eksport Kart tema: Eksportere kartlag til shape fil Legg til tema fra database, fil, rasterkatalog, XY-tabell Tema presentasjon Settinger: Lagring Egenskap utvalg type/klasse Preferanser Kart oppsett Kart funksjoner Vis: Media Media objekter Kart: Innsyn Tegning Målsetting Karttips Symboler Lage punkter, linjer og polygoner Kart informasjon Zoom Nettobjekt: Lage nye nettobjekter Egenskaper Globale egenskaper, vedlikehold av attributter Vise flyt retning Objekt forbindelser Komponent: Finn objekt Velg fra valgte Kurver Legg til standard tekst Oppdater standard tekst Legg til fri tekst Legg til tekst kategori Reset tekst posisjon (label) Analyser: Kurvekalkulasjon Nøkkeltall Ledningsnett levetid Nettverkstraversering Verktøy: Bruker behandler Objektgruppe behandler Symbol behandler Tekst behandler Import av rør-inspeksjonsdata Database: Databasevedlikehold (DDBMM) Netopia import Netopia tabell import Netopia eksport SOSI Aquis: Tilleggsmoduler Netopia-Vedlikeholdssystem Netopia-Scada (Real-time kurver) Kunder/Gebyrer Tiltaksanalyse Inkludert Tilleggsfunksjonalitet COWI AS

3 Ledningskartverk Kommunens primære ledningskartverk innen VA Kommunalteknisk GIS Om ønskelig kan ledningskartet også forvalte data og informasjon om for eksempel strøkasser, lekeplasser, barnehager, andre kommunale bygg og arealer. Data om objektene brukertilpasses og dokumenter etc kan knyttes til objektene. En rekke dataformater kan legges direkte på kartet for ytterligere informasjon. For eksempel ortofoto og CADtegninger. Netopia ledningskart Ledningskartet innholder opplysninger om ledninger, kummer, utstyr, driftsdata og mye mer. Alle typer objekter registreres som arealer, linjer, punkter eller tekster. Bruker kan legge til egne tilleggsopplysninger om objektene. Tilstander og tiltak registres, vannbrudd med type brudd, når, hvor, hvordan, skjøtemetode, kostnader etc. GIS-objekter fra andre systemer og databaser som FKB, VBASE og GAB vises i ledningskartet. Ledningskartet kan vise status på objekter, for eksempel stengte ventiler. Ved integrering mot driftskontroll anlegget kan status på objektene oppdateres i nå-tid. Det vises for eksempel hvilke avløpspumpestasjoner som er i drift og hvor det evt. går i overløp. Kartpresentasjoner kan lages av bruker til forskjellige tema og formål som planlegging, rapportering, utskrift av rørleggerkart etc. Ledningskartet benytter både standardsymboler for VA og brukerdefinerte symboler. Ledningskartverket danner hovedgrunnlaget for vurdering av eksisterende anlegg, overordnede planer, vurdering av tiltak, prosjektering og utarbeidelse av nettmodeller. Multimedia Alle typer media som filmer, bilder og dokumenter kan kobles til arealer, ledninger og punkter. Dette forenkler bruken og øker nytteverdien av for eksempel rørinspeksjonsvideoer. Anleggstegninger, bilder og overtagelsesdokumenter kan tilknyttes anlegget direkte i kartet.

4 Ledningskartve Redigering rk side 2 og bruk av ledningskart Arealer, ledninger, punkter og tekster kan legges inn manuelt med datafelter som er tilpasset de ulike objekttypene. Ledninger knyttes til kummer for å lage topologisk riktige ledningskart. Objekter kan også importeres fra eksterne datakilder. Valgte opplysninger om objekter kan vises ved hjelp av kart-tips ved å holde pekeren over dem. Utvalgte objekter kan endres ved bruk av global funksjon. For eksempel kan anleggsår legges inn, eller endres på, for alle ledninger i et boligfelt. Objekter i ledningskartet kan velges manuelt i kartet eller ved hjelp av buffersone. Buffersone brukes for eksempel til å velge ut abonnenter på en vannledning. Oversikt over abonnentene kan deretter eksporteres til Excel tabell. Nøkkeltall Nøkkeltallsberegninger gir muligheten til fleksibel og direkte beregning av alle mulige matematiske forhold mellom data i ledningskartdatabasen og presenterte data andre kilder. Data som beregnes knyttes til definerte områder eller soner, og beregningene utføres på alle områder eller utvalgte områder. Hver data type blir definert i en dialogboks som også inkluderer konstanter som benyttes. Typiske nøkkeltall for hvert område er: Antall reparasjoner pr meter ledning, kostnad pr m 3 forbruk, antall prøvetakingspunkt pr innbygger eller meter ledning, eller antall vannkvalitetsbrudd. Alle nøkkeltall kan benyttes videre i rapporter som grafer eller tabeller. Kartutskrift Ledningskartet har en meget funksjonell utskriftsmodul som lar deg zoome og panorere direkte i printbildet. Videre kan du tilpasse kartpresentasjonen ytterligere uten å måtte gå tilbake i kartet. COWI AS

5 Planlegging av VA-anlegg Optimale ledningstraseer for detaljprosjektering Tegninger Tegninger presenteres i Netopia sammen med eksisterende ledningsnett og bakgrunnskart. Tegningene kan for eksempel være prosjekteringstegninger for ledningsanlegg og pumpestasjoner eller kabeltraséer for fjernovervåking av stasjoner. Både as-built tegninger, prinsippskisser og GIS kan presenteres i det samme brukergrensesnittet. Planlegging Situasjonsplaner lages i Netopia. Disse kan omfatte eksisterende ledningsnett og antall personer innen nedslagsfelter, målesoner, kulturminner og andre rammebetingelser. Alle rammebetingelser kan knyttes opp til lovverk, reglementer mm. Berørte abonnenter vises i kartet med eiendomsgrenser. Videre kan klausuleringssoner presenteres i Netopia med tilknyttede dokumenter. Netopia benyttes til lagring og presentasjon av data for lokaliseringssteder, ledningstraseer og soner. Valg av ledningstraséer med dimensjoner og plassering av pumpestasjoner presenteres i Netopia. Presentasjon Netopia viser planlagte, nedlagte og ledninger i drift. For alle anlegg kan dimensjoner og ledningslengder med mer hentes ut. Nødvendig utstyr kobles til kummer og pumpestasjoner for å vise funksjonaliteten på anlegget. Status på vannkilder og resipienter vises. Videre kan andre interesser som verdivurderinger av landskap og fiskebestander også presenteres. Koordinering av planer Ved felles presentasjon av tiltak innen vann, avløp, veg, andre kommunaltekniske tjenester samt alle tema i kommuneplanens arealdel øker muligheten for koordinering. Prinsippskisser Prinsippskisser eksporteres for import og videre detaljprosjektering i AutoCad. COWI AS

6 Hovedplaner for vann og avløp Digital forvaltning og revidering av planer Oversikt over kommunens planer I samme grensesnitt kan også andre planer presenteres for eksempel: Kommuneplaner Hovedplaner Saneringsplaner Driftplaner Prosjektplaner Asfalteringsplaner Graveplaner Reguleringsplaner Konvesjonell forvaltning av hovedplaner Overordnede planer blir i dag utarbeidet på en slik måte at analysedelen, tekstdelen og presentasjonsdelen gjennomføres som 3 separate aktiviteter. Ved senere redigering er det normalt å måtte utarbeide de 3 hoveddelene på nytt uten særlig mulighet for å relatere til tiltak som er gjennomført fra tidligere planer. Digital forvaltning av hovedplaner Netopia kan leveres som en tilleggsytelse ved utarbeidelse av hovedplaner. Planen leveres da med registrerte data og presentasjoner i Netopia slik at de kan bedre forvalte og revidere sin egen hovedplan. Det gis oversikt over planlagte og gjennomførte tiltak samt for eksempel eksisterende og planlagt arealbruk. Revidering av hovedplaner I Netopia kan det utføres en løpende revidering av overordnede planer basert på de tiltak som er gjennomført. På grunn av måten data blir registrert og analyser gjennomført, er det mulig å unngå at planene blir hyllepermer som bare blir tatt fram ved søknad om godkjenning og bevilgninger. I Netopia beholdes også anleggsdelers historikk. Dette er meget nyttig og betyr for eksempel at bruker enkelt kan få fram antall meter ledninger som er rehabilitert (rehabiliteringstakt) siden forrige revidering av hovedplanen. COWI AS

7 Tiltaksanalyse Klassifisering av avløpsledninger Rørinspeksjonsdata Netopia kobler videokontroll-filmer, rapporter og bilder til riktige ledninger og kummer. Rørinspeksjonsdata importeres manuelt eller automatisk. Definisjoner er i henhold til NORVAR 83 Rørinspeksjon med videokamera. Presentasjon Resultatene av analysene lagres i databasen og tiltaksklasser presenteres i kartet Klassifisering av avløpsledninger Avløpsledningene analyseres etter metodikken i NORVAR 76 Klassifisering av avløpsledninger. Vekting av klasser kan brukertilpasses. COWI AS

8 Rehabiliteringsplanlegging Beregning av forventet funksjonstid og framtidige kostnader Med pessimistiske anslag og optimistiske anslag er det mulig å beregne nødvendig rehabiliteringsomfang kommende år. Desto mer nøyaktig kurvene er desto mer korrekt blir resultatet. Beregning av framtidige kostnader Netopia har en meget avansert modul for beregning av rehabiliteringskostnader sett i sammenheng med ledningsnettets levetid. Ulike levetidskurver brukes for ulike rørklasser/typer. Ulike kostnadskurver brukes for ulike leggekostnader. På denne måten kan nødvendig omfang av rehabilitering i årene framover beregnes i antall løpemeter og kroner. Dette kan gjøres for ulike områder eller hele kommunen. Denne analysen beregner f.eks. omfanget av rehabilitering av ledninger i et område basert på angitte forutsetninger. Det første steget er å definere ledningsklasser. Klassene er funksjoner av parametere som alder, materiale, grøfteforhold, vannkvalitet, innvendig trykk, vanntransport samt reparasjonshistorikk. Et vanlig ledningsnett deles i klasser. Deretter etableres ulike kostnadskurver for ulike rørdimensjoner, grunnforhold, anleggsområder etc. Ledningsklassene relateres til en levetidskurve også kalt nedbrytningskurve og en kostnadskurve. Dermed kan kan framtidig rehabiliteringsbehov og kostnader beregnes for ulike områder eller hele kommunen samlet. Levetidskurver Levetidsfunksjoner er lagret i kurvemodulen og de kan kalibreres mot den faktiske behovsprøvde rehabiliteringen som utføres hvert år. Dermed blir resultatene mer og mer pålitelige. COWI AS

9 Spyleplaner Rengjøring av vannledninger har ikke vært prioritert Spylemetoder Spyling av vannledninger i tradisjonell forstand vil si å gjøre et uttak av vann gjennom en ventil for å øke strømningshastigheten i ledningene, slik at vannets masse- og skjærkraft river med seg avsetninger. Tilsetting av luft har stor effekt når lav uttakskapasitet begrenser nytten i tradisjonell spyling, selv om metoden har klare begrensninger. Spyling med bruk av plugg er mer utbredt. Plugger har god rengjøringsevne. Harde varianter fjerner rustknoller, men kan samtidig forårsake bart gods, blødning og krav til renovering. Bruk av plugg er relativt arbeidskrevende ved at pluggene må føres inn på og tas ut av ledningsnettet. Utforming av spyleplaner Målet for rengjøring av vannledninger kan være at alle kommunale ledninger skal rengjøres hvert 1. eller 2. år. For at dette skal være realistisk, er det nødvendig at rengjøringsmetoden ikke er for arbeidskrevende. I så måte anbefales å basere utarbeidelse av spyleplaner på spyling med vann som rengjøringsmetode. Ved utarbeidelse av spyleplaner er det flere hydrauliske forhold å ta hensyn til. Ved spyling senkes trykket drastisk i uttakspunktet samt at det i nærliggende områder også kan skje en betydelig trykksenkning. Operasjonene må ikke føre til at det oppstår vakuum med fare for innsug av forurensninger noe sted på ledningsnettet, og av hensyn til renseeffekt må det oppnås en strømningshastighet i det enkelte rør på minst 1 m/s. I tillegg er det hensiktsmessig at spylingen planlegges gjennomført i den normale strømningsretningen i nettet. Ved å simulere ventilmanøvrering og vannuttak i analysemodell av ledningsnettet kan en finne fram til optimale løsninger for gjennomføring av sonevis spyling. Gjennom simuleringen kan strømningshastigheter dokumenteres og trykkforhold kontrolleres. Tradisjonell spyling I mange kommuner har rengjøring av vannledninger kun omfattet spyling av endeledninger hvor vannkvaliteten erfaringsvis kan være dårlig. Dette gir normalt godt resultat for endeledningen, mens det gir begrenset spyleeffekt i foranliggende nett, hvor avsetninger også kan innvirke på vannkvaliteten i utenforliggende ledninger. For at rensende strømningshastighet skal oppnås i en strekning inne i et ledningsnettverk vil det være nødvendig å kanalisere vannstrømningen gjennom nettet til strekningen. Gjennomføring av et program for effektiv spyling av alle ledninger i et nettverk vil derfor medføre en del ventilmanøvrering. Spyleplanskart og arbeidsprogram En spyleplan for et område består av et arbeidsprogram og et tilpasset kartverk som viser ledninger, ventiler og kumnummer. Interconsult har erfaring med og kan stå til tjeneste med utarbeidelse av spyleplaner. Siviling. Arild Kirkerød, tlf COWI AS

10 Brannvannskart Beregning av kapasitet En modell av vannledningsnett kan benyttes til å simulere brannvannsuttak hvor som helst i nettet. Nøyaktigheten i beregningen er avhengig av kvaliteten på modellen. I dag har de fleste kommuner et oppdatert ledningskartverk med gode data for geometri, dimensjoner, rørtype, etc.. En erfaren modellbruker vil kunne trimme modellen slik at pålitelige simuleringer kan gjennomføres. I modellen velges hvilket forbruk det er i forsyningsområdet i den perioden slukking pågår. Branntidspunktet forutsettes å være på dagtid i et døgn med normalt forbruk eller større. Ledningskart med fargesymboler for uttakspotensial Forskrift av 26.juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn, 5-4 Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyning fram til tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet. I boligstrøk o. l. hvor spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil. For å kunne vurdere om disse forhold er ivaretatt må kommunen ha inngående kjennskap til kapasiteten i ledningsnettet. Heldigvis finnes et alternativ til å gjennomføre tappetester. Overlevering Kartet utarbeides digitalt og kan konverteres til standard dataformat, eksempelvis sosi/shape. I et innsynsverktøy har kommunen mulighet for å se kartet på skjerm sammen med fritt valgt bakgrunn. Uttakspotensiale vist på kart På bakgrunn av resultatene fra et stort antall simuleringer av brannvannsuttak, utarbeides kart som framstiller uttakspotensialet i alle deler av nettet. Kartet vil fortelle hvilken vannmengde det minst kan forventes å få ut av en ledning. Presentasjon Bebygde områder på kartet er fargelagt. Fargen klassifiserer brannvannsdekningen i aktuelt område til God, Moderat eller Dårlig. For hver klasse er det angitt en minstevannmengde ved uttak på ledning i gitt dimensjon. Ledningsnett er inntegnet med strektykkelse i forhold til dimensjon. Typisk målestokk er 1: Kartet er i større målestokk og mer detaljert. Ledninger er påført dimensjoner. Fargen de er tegnet med definerer minstevannmengde. Siviling. Arild Kirkerød, tlf COWI AS

11 Lekkasjekontroll Lekkasjekontroll gir mer effektiv lekkasjesøking Forbrukskontroll Bruk av målesoner i Netopia gir mulighet til å identifisere målt forbruk i forhold til abonnenter og antall personer i sonene. Forholdene i unormale soner undersøkes nærmere. Ved integrering med driftskontrollen kan beregninger utføres i nå-tid. Real-time lekkasjekontroll Aquis real-time er en utvidelse av kommunens driftskontroll system, med overvåking av alle noder og ledninger i nåtid og framover i tid. Systemet bruker de siste registrerte målingene fra driftskontroll systemet for nettberegninger. Dette betyr at alle endringer i vannledningsnettet reflekteres i modellen med en gang de oppstår. Brudd på forhåndsinnlagte hydrauliske begrensninger, vannkvalitetsproblemer etc. identifiseres umiddelbart i real-time systemet 37 abonnenter Analyse av lekkasjelytting De røde ledningene har gjennom analyse blitt prioritert ut fra ulike metoder. De gule punktene angir hvor lekkasje har blitt utbedret. og 104 personer Vannettberegninger Ved integrering med Aquis kan lekkasjekontroller utvides videre. 7-seas modulen kan påvise feil ved forutsetningene for beregningene. COWI AS

12 Gravekalender Oversikt over kommunens anleggsaktivitet Oversikt over kommunens planer I samme grensesnitt kan også andre anleggsplaner presenteres for eksempel: Asfalteringsplaner Driftplaner Graveplaner Kommuneplaner Prosjektplaner Reguleringsplaner Saneringsplaner Tiltaksplaner Oversikt over planlagt anleggsaktivitet Anlegg som er under planlegging kan presenteres som funksjon av type plan og forventet anleggstart. Dette benyttes til å varsle berørte grunneiere og andre inntresenter slik at disse kan komme med innspill. Oversikt over vedtatt anleggsaktivitet Kommunens innbyggere kan gis oversikt over hvor kommunen planlegger anleggsvirksomhet i nærmeste framtid. Slik oversikt vil også være til hjelp for intern koordinering av kommunaltekniske anlegg. Presentasjonen kan vise forventet anleggstart og varighet, samt for eksempel ansvarlig entreprenør. Gravekalenderen benyttes til å informere i media, og kan eventuelt presenteres på kommunens internett side. COWI AS

13 Private installasjoner Registrering av olje, bensin og fettutskillere, slamavskillere, påslipps- og utslippsavtaler etc. Oversikt over kunder Ulike forbruker/kunde typer kan registreres, for eksempel: Husholdning Industri Kontor Kjøpesenter Landbruk Etc Adresser hentes fra kommunens adresseregister og avgifter hentes fra kommunens avgiftsregister. Forvaltning av installasjoner Netopia har svært gode og fleksible muligheter til å ivareta opplysinger om olje, bensin og fettutskillere, slamavskillere etc. og hvor disse er plassert. Videre kan påslipps og utslippsavtaler knyttes til aktuelle objekter. Det lages egendefinerte presentasjoner for de ulike objektene og status på disse. Tanker / Avskillere Alle typer olje, bensin og fettutskillere, slamavskillere kan registreres i tillegg til for eksempel septiktanker og tette tanker. Disse kan spesifiseres etter NS-EN 858 Utskillere for lette væsker og NS 3162 Slamavskillere. Ønskede datafelter/opplysninger tilpasses etter behov. Tilstander og status Tilstanden til hver enkelt objekt kan registreres. Videre kan status på påslippsavtaler og inspeksjoner følges opp. Registrering av målinger og prøveresultater Alle objekter kan tilknyttes kurver for lagring av målinger og prøveresultater. Dermed er det enkelt å se utviklingen over tid COWI AS

14 Geografisk avgiftskontroll Kontroll av kommunens avgiftsgrunnlag Tilknytningsforhold I samme brukergrensesnitt vises tilnytningsforholdene til de ulike abonnentene. Abonnenter med kommunalt vann og private vannkilder kan presenteres. Videre vises ulike avløpsforhold som kommunalt, til bekk og til sjø, med ulike rensetiltak. Avgiftsgrunnlag Abonnenter registreres med opplysninger som kan hentes fra GAB og adresseregisteret. Avgifter hentes fra kommunens avgiftsregister. Ved å analysere avgiftene i kartet vises raskt abonnenter som mangler kommunale avgifter som vann, avløp, renovasjon, feier og slamtømming. Kundevarsling Abonnentregisteret benyttes også ved kundevarsling i forbindelse med for eksempel vannavstegning. Abonnenter i tilknytning til ledning eller innenfor et område velges ut og det lages adresse liste. COWI AS

15 Rapportering Effektiv bruk av GIS i årsrapportering Overvåking av vannmiljø Resultater fra resipientanalyser registreres og gjennom bruk av kurvemodulen kan utviklingen overvåkes. Videre kan resultatene for eksempel sees i sammenheng med driftshendelser og tiltak på nettet. Ulike resipienter og bruksareal som badeplasser og båthavner kan også sees i sammenheng. Miljømål for vannforekomster som skjærgård og bekker herunder de ulike bekkenes verdivurdering i forhold til ørret, landskap, rekreasjon kan registreres. Rapportering Presentasjonsmåter i Netopia kan spares fra år til år slik at det blir enklere for mottakeren å sammenligne rapportene. Netopia beregner nødvendige nøkkeltall og kan gjøre sammensatte analyser. Videre kan det settes opp standard rapporter i egen rapportmodul, for eksempel tilpasset nøkkeltall for rapportering til KOSTRA og Vannverksregisteret. Nøkkeltall Nøkkeltall som hentes fra kartet er for eksempel: Tilknytningstetthet Antall forsynte med vann Vannlekkasje pr m ledning Antall hustander/hytter Varighet av vannbrudd Vannleveranse andeler Husholdningsforbruk Vannkvalitetsprøver Antall vannmålere Antall meter ledningsnett Presentasjoner Netopia kan lage kartpresentasjoner av data og nøkkeltall. Ulike presentasjoner kan lages for eksempel for sonekart og kart tilpasset rapportering med innsatt grafikk. COWI AS

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar. Vedlegg

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar. Vedlegg Regionalisering av VA sektoren Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar Vedlegg Innholdsfortegnelse - vedlegg 1. Eksempel på regionale samordningsmuligheter...6 1.1 Innledning...6 1.2 Hva som

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 1 Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no Internett www.gran.kommune.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Godt Vann Drammensregionen. Ledningskartverk. Vurdering av tilstand og forslag til tiltak

Godt Vann Drammensregionen. Ledningskartverk. Vurdering av tilstand og forslag til tiltak Kvalitetsheving kartverk Ambisjonsrapport Godt Vann Drammensregionen 4. oktober 2011 Innhold 1 INNLEDNING 3 2 MÅLSETTING 3 2.1 GENERELT 3 2.2 EKSEMPLER PÅ AMBISJONSNIVÅER 4 3 DATAREGISTRERING AV LINJEOBJEKTER

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. INNLEDNING 7 1.1 BAKGRUNN. 7 1.2 PLANEN 7 2. MÅLSETTING FOR BEREDSKAP. 8 2. 1 GRUNNLAG. 8 2.2 MÅL... 8

Detaljer

Tilsyn. Del 3 Vedlegg

Tilsyn. Del 3 Vedlegg Del 3 Vedlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Del 3 Vedlegg Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Hvitbok Desember 2014 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 2 Innhold Introduksjon... 4 Generelt... 4 Quadri-modell... 5 Enbruker-modell... 5 Arbeidsdatasett... 5 Koordinatreferansesystem...

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Notater. Vilni Verner Holst Bloch, Henning Høie, Margrete Steinnes og. Jørn Kristian Undelstvedt Kartbasert rapportering i KOSTRA - en mulighetsstudie

Notater. Vilni Verner Holst Bloch, Henning Høie, Margrete Steinnes og. Jørn Kristian Undelstvedt Kartbasert rapportering i KOSTRA - en mulighetsstudie 2006/30 Notater 2006 Vilni Verner Holst Bloch, Henning Høie, Margrete Steinnes og Notater Jørn Kristian Undelstvedt Kartbasert rapportering i KOSTRA - en mulighetsstudie Seksjon for miljøstatistikk Innhold

Detaljer

Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg

Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat Utgave 3 juni 2009 Ny forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

OPPLEGG FOR REGISTRERING,

OPPLEGG FOR REGISTRERING, STATENS VEGVESEN OPPLEGG FOR REGISTRERING, LAGRING OG AJOURHOLD AV TILSTANDSDATA FOR VEGNETTET 2013-12-13 1 Oppsummering Opplegg for registrering, lagring og ajourhold av tilstandsdata for vegnettet er

Detaljer

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn Spylekurs avløp Steinar Nilo og Robert Nilsen Bakgrunn Spylekurs avløp er kommet i stand som et spleiselagsprosjekt mellom kommuner og firma som er medlemmer av Rørinspeksjon Norge (RIN). Norsk Vann`s

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Side 1 av 68 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.1 04.03 2015 Utkast for innspill per 27.02.2015 Sopra Steria 0.6 10.04.2015 Utkast til

Detaljer

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Innhold brukerveiledning 1 bedrevann innlogging og brukere... 3 1.1 Hjemmesiden www.bedrevann.no...

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett av Kristian Johansen Masteroppgave ved Institutt for informasjon- og medievitenskap Universitetet i Bergen Høst 2010 og Vår 2011 1 2 Forord Før jeg

Detaljer

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden 15.07.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet...

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer