Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge"

Transkript

1 Slik virker EU EUs delegasjon til Norge

2 Innhold Hva er EU? EUs historie... 4 EUs traktater... 6 EUs grunnleggende traktater Utviklingen av traktatgrunnlaget... 6 Lisboa-traktaten... 6 Lover og regler i EU... 7 Beslutningsprosedyrer... 8 Den alminnelige lovgivningsprosedyren Konsultasjonsprosedyren... 8 Samtykke... 8 Hvordan EU-lover blir til... 9 Europaparlamentet: folkets stemme Hva gjør Parlamentet? Fordelingen av mandater pr land Hvordan arbeider Parlamentet? Europakommisjonen: ivaretar EUs felles interesser Hva gjør Kommisjonen? Kommissærenes arbeidsområder Forslag til ny lovgivning Gjennomføring av EUs politikk og budsjett Håndheving av EUs lover Lovgivningsprosedyren et eksempel Hvordan arbeider Kommisjonen? EUs utenrikstjeneste (EEAS) Rådet: medlemmenes stemme Tre råd i Europa hvem gjør hva? Hva gjør Rådet? Hvordan arbeider Rådet? Det europeiske råd: EUs toppmøter EU-domstolen Hva gjør Domstolen? Hvordan arbeider Domstolen? Andre EU-institusjoner Norges forhold til EU EØS-avtalen Schengen-avtalen Samarbeid på andre områder EU-delegasjonens rolle i Norge Katalog nr. JS NO-C ISBN Denne publikasjonen er utarbeidet av EUs delegasjon til Norge. Redaksjonen avsluttet november Flere brosjyrer, samt en rekke annet gratismateriell, kan bestilles fra Delegasjonen. Se vår internettside Forsidebilde: Den europeiske unions delegasjon til Australia

3 Hva er EU? Den europeiske union EU er et unikt samarbeid som oppstod etter annen verdenskrig med ett hovedmål: å hindre at europeiske stater igjen skulle gå til krig mot hverandre. I over et halvt århundre har EU sikret fred og velstand i Europa, og i 2012 ble EU tildelt Nobels fredspris. EU har innført et indre marked uten grenser og en felles europeisk valuta (euroen). EU er også en av verdens største handelspartnere og blant de fremste i verden innenfor områder som miljøvern og bistand. EU skiller seg fra annet internasjonalt samarbeid blant annet ved måten felles beslutninger tas på. EU er verken en føderasjon som USA eller en mellomstatlig organisasjon som FN. EUs medlemsland forblir uavhengige og suverene stater, men har besluttet å utøve en del av sin suverenitet i fellesskap. Slik får de en gjennomslagskraft de ikke ville fått på egenhånd. I denne brosjyren gir vi deg informasjon om hvordan EU fungerer. Vi ser spesielt på traktatene som utgjør grunnlaget for all virksomhet i EU, og vi gir deg en oversikt over de viktigste institusjonene i EU: Europaparlamentet Europakommisjonen Rådet Det europeiske råd EU-domstolen Til slutt ser vi på Norges forhold til EU som i stor grad bygger på EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet. Sirkelen med gullstjerner i EUs flagg representerer solidaritet og harmoni mellom Europas folk. Slik virker EU 3

4 EUs historie Det europeiske kull- og stålfellesskapet blir opprettet. Dette er forløperen til EU. Den 9. mai 1950 holdt den franske utenriksministeren Robert Schuman en tale hvor han skisserte en politisk plan for Europa. Dette regnes som starten på integrasjonsprosessen som har ført frem til dagens EU. Den 9. mai blir derfor kalt Europadagen og markeres i EU hvert år. Schumans initiativ la grunnlaget for etableringen av Det europeiske kull- og stålfellesskap. Her dannet Frankrike, Forbundsrepublikken Tyskland, Italia, Belgia, Nederland og Luxembourg et felles marked for kull og stål. Kontrollen over kull- og stålproduksjonen ble lagt til en felles myndighet, og formålet var å gjøre en ny krig praktisk talt umulig. Hovedtanken var med andre ord å skape varig fred i Europa. De seks medlemslandene gikk videre med samarbeidet i 1957 da de undertegnet to traktater i Roma; European Economic Community (EEC) og European Atomic Energy Community (EURATOM). Sistnevnte var et samarbeid om atomteknologi, mens EEC la grunnlaget for et felles marked for en rekke varer og tjenester. Sammen utgjorde disse tre samarbeidsprosjektene Det europeiske felleskap (EF). I 1968 fjernet de seks landene toll på handel seg imellom. I løpet av 1960-årene begynte man også å utvikle en felles politikk på andre områder særlig knyttet til handel og landbruk. Den 1. januar 1973 gikk Storbritannia, Irland og Danmark inn i EF, samtidig som samarbeidet utviklet seg videre på områder som regional- og miljøpolitikk. Det europeiske regionale utviklingsfondet ble etablert i På begynnelsen av 1970-tallet ble planene for et tettere økonomisk samarbeid lansert. Man begynte blant annet å diskutere muligheten for en valutaunion i en periode med stor ustabilitet i verdens pengemarkeder. Den økonomiske situasjonen ble ytterligere forverret av oljekrisene i 1973 og Innføringen av Det europeiske monetære system (EMS) i 1979 bidro til å stabilisere valutakursene 4 Slik virker EU

5 og hjelpe medlemslandene til å føre en stram økonomisk politikk. Hellas ble medlem av EF i 1981, etterfulgt av Spania og Portugal i Medlemskapet bidro til å stabilisere demokratiet i disse tidligere diktaturene. For å redusere økonomiske ulikheter mellom de 12 medlemslandene, innførte EF strukturprogrammene. Samtidig begynte EF å spille en stadig større rolle på den internasjonale arenaen. EF signerte en rekke konvensjoner om handel og bistand (Lomé-avtalene) som førte til Cotonou-avtalen i Slike avtaler gjør at EU som verdens ledende handelsallianse kan opptre enhetlig internasjonalt. Begynnelsen av 1980-årene var økonomisk utfordrende. Nedgangstider førte med seg en bølge av pessimisme. Kommisjonen tok derfor initiativ til å realisere det indre marked. Kommisjonens president, Jacques Delors, lanserte en plan i 1985 for å fullføre dette innen utgangen av EF vedtok planen i forbindelse med Enhetsakten som ble signert i 1986 og som trådte i kraft året etter. Europas politiske landskap endret seg dramatisk med Berlinmurens fall i Tyskland ble gjenforent den 3. oktober 1990, og de østeuropeiske landene innførte demokrati etter hvert som de brøt med Sovjetunionen. I desember 1991 opphørte Sovjetunionen å eksistere som stat. Samarbeidet forandret seg også i denne perioden. I 1991 ble Maastricht-traktaten vedtatt, og med den ble det innført nye former for samarbeid mellom medlemsstatene. Det ble etablert en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP) og et politiog justissamarbeid. Med denne traktaten ble Den europeiske union, EU, skapt. 1. januar 1995 ble Sverige, Finland og Østerrike medlemmer av EU. Knapt hadde EU vokst til 15 medlemsland før man tok fatt på forberedelsene til den historiske utvidelsen mot øst. 1. mai 2004 ble Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Estland, Latvia, Litauen, Malta og Kypros EU-medlemmer. 1. januar 2007 ble også Romania og Bulgaria medlemmer. Traktatverket i EU ble også revidert i denne perioden, med Amsterdam-traktaten i 1997 og Nice-traktaten i Den største endringen for folk flest var nok innføringen av euroen. 1. januar 2002 kunne man i 12 EU-land ta i bruk euromynter og -sedler. Med 27 medlemsland var det behov for både å effektivisere og demokratisere måten EU fungerer på. Etter en lang og omfattende prosess trådte Lisboa-traktaten i kraft 1. desember Traktaten reformerer EUs institusjoner, gjør arbeidsmetodene mer effektive og forsterker demokratiet innad i EU. Slik virker EU 5

6 EUs traktater EUs rettsgrunnlag bygger i dag på to traktater; Traktaten om Den europeiske union og Traktaten om Den europeiske unions virkemåte (også kalt Romatraktaten). Traktatene er gjennom årene blitt endret og oppdatert for å reflektere utviklingen i samfunnet. EUs grunnleggende traktater Traktaten om Det europeiske kull- og stålfellesskapet (EKSF). Undertegnet i Paris i Trådte i kraft i 1952 og utløp i Traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC), også kalt Romatraktaten. Undertegnet i 1957 og trådte i kraft året etter. Traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM). Underskrevet samtidig med Roma-traktaten. Utviklingen av traktatgrunnlaget Enhetsakten. Underskrevet i Luxembourg i 1986 og trådte i kraft i juli Dannet grunnlaget for fullføringen av Det indre marked Traktaten om Den europeiske union (Maastrichttraktaten). Underskrevet i Maastricht i 1992 og trådte i kraft i november Innebar blant annet etableringen av en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og et tettere samarbeid innen politi- og justispolitikk. Amsterdam-traktaten. Underskrevet i Amsterdam i 1997 og trådte i kraft i mai Europaparlamentet og Kommisjonens president fikk en sterkere stilling Nice-traktaten. Signert i Nice i 2001 og trådte i kraft i februar Klargjorde det institusjonelle grunnlaget for den videre utvidelsen av EU Lisboa-traktaten. Signert i 2007 og trådte i kraft i desember Lisboa-traktaten skal gjøre EU mer effektivt og demokratisk. Lisboa-traktaten Etter hvert som det er kommet flere land med i EU, er det blitt behov for å tilpasse samarbeidet til en ny virkelighet. Etter en omfattende prosess ble derfor medlemslandene enige om en traktat for å reformere EUs institusjoner og gjøre arbeidsmetodene mer effektive. Traktaten vil styrke demokratiet i EU og gjøre unionen bedre i stand til å møte utfordringene unionen står overfor, som for eksempel klima, energisikkerhet, internasjonal kriminalitet og globalisering. Viktige endringer: Et mer demokratisk EU Europaparlamentet får mer makt og vil på de fleste områder være likestilt med Rådet. Nasjonale parlamenter blir sterkere involvert i beslutningsprosessen i EU. Et nytt borgerinitiativ gir også innbyggerne mulighet til å påvirke EU direkte. Hvis mer enn 1 million innbyggere fra flere medlemsland skriver under på et opprop, må Kommisjonen følge opp dette. En mer effektiv beslutningsprosess De fleste beslutninger i Rådet tas nå med kvalifisert flertall. Fra 2014 får vi et kvalifisert flertall i Rådet bestående av 55 % av medlemslandene som må representere minst 65 % av innbyggerne. Det må minst fire land til for å blokkere et vedtak. Modernisering av institusjonene Traktaten opprettet en stilling som høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetssaker, som samtidig er visepresident i Kommisjonen. Arbeidet i Det europeiske råd ledes av en president som velges inn for en periode på 2 ½ år. 6 Slik virker EU

7 Lover og regler i EU Forordninger: EU-lover som anvendes direkte i medlemslandene. Idet en forordning blir vedtatt på EU-nivå, gjelder den altså som lov i medlemsstatene. Direktiver: EU-lover som bestemmer konkrete målsettinger, men der medlemslandene selv velger hvordan disse målene skal oppnås nasjonalt. Medlemsstatene vedtar egne nasjonale lover for å gjennomføre direktiver. Beslutninger: Gjelder i enkeltsaker og er bindende for dem de er rettet mot. Dette kan være både medlemsland, privatpersoner og virksomheter. Anbefalinger og uttalelser: Er ikke bindende, men oppfordringer til dem de er rettet mot. Slik virker EU 7

8 Beslutningsprosedyrer Det er traktatene som bestemmer hvordan beslutninger skal tas i EU. Hver eneste nye EU-lov skal bygge på en bestemt artikkel i traktaten, noe som kalles lovgivningens rettsgrunnlag. Dette bestemmer hvilken lovgivningsprosedyre som skal følges. På de fleste felt brukes den alminnelige lovgivningsprosedyren. I tillegg brukes konsultasjon og samtykke på enkelte områder. Den alminnelige lovgivningsprosedyren Under den alminnelige lovgivningsprosedyren har Europaparlamentet lovgivende makt på linje med Rådet. Kommisjonen sender lovforslag til behandling i begge institusjoner. Hvis Parlamentet og Rådet ikke blir enige etter to behandlinger av forslaget, blir det opprettet et forliksutvalg som består av et likt antall representanter fra Rådet og Parlamentet, i tillegg til representanter fra Kommisjonen. Når utvalget er kommet frem til enighet, sendes den godkjente teksten til Parlamentet og Rådet for en tredje behandling før den eventuelt endelig vedtas. Den alminnelige lovgivningsprosedyren brukes på de fleste områder, blant annet i saker som angår Det indre marked, etableringsrett, sysselsetting, tollsamarbeid, utdanning, kultur, helse, miljø, forskning og forbrukerspørsmål. Konsultasjonsprosedyren Konsultasjonsprosedyren blir brukt i saker som har å gjøre med unntak fra Det indre marked og konkurranseregler. Ved en konsultasjonsprosedyre sender Kommisjonen forslaget sitt både til Rådet og Parlamentet, men det er Rådet som offisielt ber om Parlamentets mening. Også andre instanser kan bli involvert, som for eksempel Den økonomiske og sosiale komité og Regionskomiteen. I hvert enkelt tilfelle kan Parlamentet enten godkjenne forslaget, forkaste det eller be om endringer. Hvis Parlamentet ber om endringer, må Kommisjonen ta stilling til disse. Hvis den godkjenner noen av endringene, sender den et nytt forslag til Rådet. Den endelige avgjørelsen ligger hos Rådet som enten kan vedta det eller komme med ytterligere endringer. Rådet kan bare endre Kommisjonens forslag ved et enstemmig vedtak. Samtykke Denne prosedyren blir blant annet brukt i forbindelse med opptak av nye medlemsland, utmelding av unionen og i diskrimineringsspørsmål. Samtykke innebærer at Rådet må ha Parlamentets godkjennelse for å kunne ta enkelte viktige beslutninger. Her gjelder nesten samme prosedyre som ved konsultasjon. Parlamentet kan godkjenne eller forkaste forslaget, men ikke endre det. En godkjennelse krever absolutt flertall under avstemningen. 8 Slik virker EU

9 Hvordan EU lover blir til Hvordan EU-lover blir til Innbyggere, interessegrupper, eksperter: diskuterer og blir konsultert Kommisjonen: kommer med formelle forslag Parlamentet og Rådet: bestemmer sammen Nasjonale og lokale myndigheter: gjennomfører Kommisjonen og EU domstolen: overvåker gjennomføringen Slik virker EU 9

10 Europaparlamentet: folkets stemme Fakta På engelsk: The European Parliament Rolle: EUs direkte valgte lovgivende institusjon. Neste valg: mai Møter: Månedlige plenumsmøter i Strasbourg, komitémøter og supplerende møter i Brussel. Adresse: Bât. Altiero Spinelli, Rue Wiertz 60, B-1047 Brussel Telefon: (+32) Nettside: Europaparlamentet er den eneste overnasjonale institusjon som velges ved alminnelige direkte valg. Parlamentsmedlemmene (MEP-ene) er blitt direkte valgt siden 1979, og det holdes valg hvert femte år i hvert enkelt medlemsland. På denne måten ivaretar Parlamentet interessene til EUs over 500 millioner innbyggere. Dagens parlament ble valgt i juni Fra og med valget i 2014 skal Parlamentet bestå av 751 representanter. På grunn av overgangsordninger knyttet til Lisboa-traktaten, sitter det frem til representanter i Parlamentet. Omtrent en tredjedel av representantene er kvinner. Medlemmene av Europaparlamentet sitter ikke sammen i nasjonale delegasjoner, men i europeiske politiske grupper. Til sammen representerer MEP-ene et stort spekter av forskjellige meninger om europeisk integrasjon, fra de sterke tilhengerne av et føderalt EU til de meget euro-skeptiske. Hva gjør Parlamentet? Parlamentet har tre hovedoppgaver: 1. Vedta europeiske lover I den alminnelige lovgivningsprosedyren stiller Europaparlamentet og Rådet på lik linje. På noen få områder (som f.eks. skattepolitikk) vedtar Rådet lover alene, men må likevel konsultere Parlamentet. Ved viktige politiske og institusjonelle 10 Slik virker EU

11 beslutninger kreves Parlamentets samtykke. Dette gjelder for eksempel opptak av nye medlemsland i EU. Parlamentet kan også være en pådriver for ny lovgivning. Når det går igjennom Kommisjonens årlige arbeidsprogram, kan Parlamentet be Kommisjonen legge frem nye lovforslag. 2. Utøve demokratisk kontroll Parlamentet utøver demokratisk kontroll over de andre EU-institusjonene. Dette skjer på flere måter. Når en ny Kommisjon utnevnes, foreslår medlemslandene kommissærer, men Parlamentet må godkjenne utnevnelsen. Hver kandidat blir utspurt i Parlamentet, også Kommisjonens kommende president. Deretter stemmer Parlamentet over hvorvidt det kan godkjenne Kommisjonen i sin helhet. I hele perioden er Kommisjonen politisk ansvarlig overfor Parlamentet som kan vedta et mistillitsforslag og dermed tvinge hele Kommisjonen til å gå av. Parlamentarikerne stiller regelmessig spørsmål til Kommisjonen som kommissærene er forpliktet til å besvare. Videre utøver Parlamentet demokratisk kontroll ved å gå gjennom rapporter fra Kommisjonen. Parlamentet overvåker også Rådets arbeid. Medlemmene stiller jevnlig spørsmål til Rådet, og Rådets formannskap deltar i plenumsmøtene og i viktige debatter. Parlamentet kan i tillegg undersøke klager fra innbyggerne og opprette granskningskommisjoner. I tillegg kommer Parlamentet med innspill til toppmøtene i Det europeiske råd. I begynnelsen av hvert toppmøte får Parlamentets president anledning til å legge frem Parlamentets synspunkter på aktuelle saker og poster på toppmøtets dagsorden. 3. Budsjettmyndighet Parlamentet og Rådet vedtar i felleskap EUs årlige budsjett. Parlamentet drøfter budsjettet i to påfølgende behandlinger, og budsjettet kan ikke tre i kraft før det er underskrevet av Parlamentets president. Parlamentets budsjettkontrollkomité overvåker hvordan budsjettet blir brukt, og hvert år avgjør Parlamentet om det vil godkjenne Kommisjonens regnskap. Oversikt over de politiske gruppene i Europaparlamentet. Slik virker EU 11

12 Fordelingen av mandater per land Belgia 22 Bulgaria 18 Danmark 13 Estland 6 Finland 13 Frankrike 74 Hellas 22 Irland 12 Italia 73 Kroatia 12 Kypros 6 Latvia 9 Litauen 12 Luxembourg 6 Malta 6 Nederland 26 Polen 51 Portugal 22 Romania 33 Slovakia 13 Slovenia 8 Spania 54 Storbritannia 73 Sverige 20 Tsjekkia 22 Tyskland 99 Ungarn 22 Østerrike 19 Totalt 766 Hvordan arbeider Parlamentet? Parlamentets arbeid er delt opp i to hovedområder: Forberedelse av plenumsmøtene: Dette skjer under møter i de forskjellige parlamentariske fagkomiteene. Det er i alt 20 ulike komiteer, og sammensetningen av disse avspeiler Parlamentets struktur. Komiteene møtes én til to ganger i måneden i Brussel, og møtene er offentlige. Her behandler MEP-ene forslag fra Kommisjonen. Resultatet fra arbeidet i komiteene legges senere frem for plenumsmøtene. Sakene på dagsorden diskuteres også i de politiske gruppene som møtes i uken før og under plenumsuken. Plenumsmøtene: Det er under disse møtene Parlamentet fatter sine vedtak. Plenumsmøtene holdes hver måned i Strasbourg. Seks ganger i året holdes det dessuten «mini-plenumsmøter» i Brussel. Her behandler Parlamentet lovforslag og stemmer over eventuelle endringer før det tar stilling til lovteksten i sin helhet. Andre punkter på dagsordenen kan være drøfting av rapporter fra Rådet eller Kommisjonen eller aktuelle spørsmål om europeiske eller internasjonale forhold. MEP-ene tilbringer også mye tid i sine respektive valgkretser i hjemlandene. Parlamentets administrasjon (Generalsekretariatet) ligger i Luxembourg. Martin Schulz er president i Europaparlamentet. 12 Slik virker EU

13 Europakommisjonen: ivaretar EUs felles interesser Fakta På engelsk: European Commission Rolle: EUs utøvende myndighet og initiativtaker til lovforslag Medlemmer: 28 Mandatperiode: 5 år Adresse: Rue de la Loi 200, B-1049 Brussel Telefon: (+32-2) Nettside: Kommisjonen er uavhengig av nasjonale regjeringer og skal fremme EUs felles interesser. Den utarbeider forslag til nye EU-lover som legges frem for Parlamentet og Rådet. Kommisjonen er også EUs utøvende organ. Den har med andre ord ansvar for å følge opp Parlamentets og Rådets avgjørelser. Kommisjonen står for den daglige driften av EU, gjennomfører EUs politikk og programmer og kontrollerer bruken av budsjettet. Uttrykket «Kommisjonen» har to betydninger. For det første henviser det til gruppen av 28 kommissærer én fra hvert EU-land som er utnevnt til å lede institusjonen og ta avgjørelser. For det andre refererer det til selve institusjonen og de som jobber der. Medlemmene av Kommisjonen har alle politisk bakgrunn fra sine hjemland, og mange av dem har vært ministre. Som medlemmer av Kommisjonen er de imidlertid forpliktet til å ivareta EUs interesser og ikke la seg påvirke av nasjonale regjeringer. Slik velges Kommisjonen En ny Kommisjon skal utnevnes hvert femte år, og senest seks måneder etter valget til Europaparla mentet. Utnevnelsen skjer på følgende måte: 1. Medlemslandenes regjeringer foreslår hvem som skal bli Europakommisjonens nye president. 2. Europaparlamentet må deretter godkjenne den nye presidenten. 3. Den kommende presidenten velger de 27 andre kommissærene etter forslag fra medlemslandenes regjeringer. 4. Det nyvalgte Parlamentet intervjuer deretter hvert nye kommisjonsmedlem og stemmer over hele Kommisjonen. Når den nye Kommisjonen er godkjent, kan den begynne sitt arbeid. Den nåværende Kommisjonens mandatperiode ender den 31. oktober Kommisjonens president er José Manuel Barroso fra Portugal. På neste side finner du en oversikt over de 28 kommissærene, én fra hvert medlemsland. Kommisjonen er politisk ansvarlig overfor Parlamentet som kan avsette hele Kommisjonen gjennom et mistillitsvotum. Presidenten kan avskjedige medlemmer av Kommisjonen. Hva gjør Kommisjonen? Europakommisjonens viktigste oppgaver er: å fremme lovforslag til Parlamentet og Rådet å forvalte og gjennomføre EUs politikk samt ta hånd om budsjettet å håndheve EUs lover (sammen med Domstolen). Kommisjonen er representert under alle Parlamentets møter der den må forklare og begrunne sin politikk. Kommisjonen besvarer også regelmessig skriftlige og muntlige spørsmål fra Europaparlamentets medlemmer. Nesten mennesker jobber i Kommisjonen. Det kan høres mye ut, men det er færre enn det jobber i en mellomstor europeisk kommune. Slik virker EU 13

14 Kommisjonen består av 28 kommissærer, en fra hvert medlemsland Forslag til ny lovgivning Kommisjonen har alene ansvaret for å utarbeide forslag til ny EU-lovgivning og å legge disse frem for Parlamentet og Rådet. Dette kalles «initiativretten». Forslagene skal forsvare EUs og innbyggernes interesser; ikke interessene til enkeltland eller næringslivsaktører. Før Kommisjonen kan fremlegge lovforslag, må den først vurdere om ny lovgivning er nødvendig. Derfor er Kommisjonen i kontakt med mange interessegrupper, samt to rådgivende organer Regionskomiteen og Den økonomiske og sosiale komité. Forslag til ny EU-lovgivning sendes også til medlemslandenes parlamenter som får mulighet til å uttale seg om denne. Nasjonale parlamenter skal sørge for at nærhetsprinsippet blir tilstrekkelig ivaretatt. Nærhetsprinsippet innebærer at saker skal behandles på lavest mulig nivå. Hvis en sak best kan håndteres lokalt eller nasjonalt, skal den ikke behandles på EU-nivå. Kommissærenes arbeidsområder Administrative saker og kontakt mellom institusjonene Digital dagsorden Energi Fiskeri og maritime saker Forbrukerpolitikk Forskning, innovasjon og vitenskap Handel Helsepolitikk Det indre marked og tjenester Innenrikssaker Internasjonalt samarbeid, bistand og krisehåndtering Justis, grunnleggende rettigheter og EU-borgerskap Klimaspørsmål Konkurranse Landbruk og distriktsutvikling Miljø Næringsliv og entreprenørskap Regionalpolitikk Samferdsel Skatt, toll, revisjon og bekjempelse av svindel Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering Utdanning, kultur, språklig mangfold og ungdom Utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Utvidelse og naboskapspolitikk Utvikling Økonomisk planlegging og budsjett Økonomiske spørsmål og pengepolitikk. 14 Slik virker EU

15 Gjennomføring av EUs politikk og budsjett Kommisjonen har det overordnede ansvaret for å forvalte og styre bruken av EUs budsjett. Det meste av budsjettforvaltningen blir gjort av nasjonale og lokale myndigheter, men Kommisjonen har ansvaret for å overvåke den. Sammen med Revisjonsretten skal Kommisjonen sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning. Kommisjonen skal gjennomføre politiske vedtak fra Parlamentet og Rådet. Et eksempel er konkurransepolitikken der Kommisjonen har myndighet til å godkjenne eller forby sammenslåing av bedrifter. Den skal også sikre at medlemslandene ikke gir sin egen industri statsstøtte på en konkurransevridende måte. Håndheving av EUs lover Kommisjonen er «traktatenes vokter». Det betyr at Kommisjonen og EU-domstolen skal sikre at EUs lover anvendes riktig i alle medlemsland. Hvis Kommisjonen mener at et medlemsland bryter EU-reglene, vil det bli iverksatt en rettslig prosedyre. Denne kalles overtredelsesprosedyren. Det betyr at Kommisjonen sender landets regjering et offisielt brev med en begrunnelse for hvorfor den mener EU-lovgivningen ikke er blitt fulgt. Landet får en frist til å sende Kommisjonen et detaljert svar. I siste instans kan saken bli brakt inn for Domstolen som kan pålegge sanksjoner. Domstolens beslutninger er bindende både for medlemsstatene og EU-institusjonene. I tillegg har Kommisjonen ansvaret for en rekke programmer som omfatter alt fra forskning til studentutveksling i EU. Lovgivningsprosedyren et eksempel Vannkvalitet: Kommisjonen mener det er behov for ny EU-lovgivning for å forbedre vannkvaliteten i elver og innsjøer. Generaldirektoratet for miljø utarbeider et forslag basert på en omfattende høringsrunde og en grundig konsekvensanalyse. I denne prosessen involveres miljøorganisasjoner, landbruksinteresser, industri og myndighetene i medlemslandene. Utkastet vil også bli diskutert med andre generaldirektorater i EU-systemet og kontrollert av Kommisjonens jurister og Generalsekretariatet. Når forslaget er helt klart, setter generalsekretæren det på dagsordenen til neste kommisjonsmøte. Hvis minst 14 av de 28 kommissærene støtter forslaget, vil Kommisjonen vedta det. Forslaget vil da få hele kollegiets støtte. Dokumentet blir så sendt til medlemslandenes parlamenter og videre til Rådet og Europaparlamentet for behandling. Slik virker EU 15

16 Kommisjonens president, José Manuel Barroso møter Kronprins Håkon på besøk i Norge. Hvordan arbeider Kommisjonen? Det er Kommisjonens president som bestemmer hvilket politikkområde den enkelte kommissær skal ha ansvar for. Presidenten kan om ønskelig endre kommissærenes ansvarsområder i løpet av Kommisjonens mandatperiode. Kommisjonen møtes i Brussel en gang i uken, vanligvis på onsdager. Hvert punkt på dagsordenen legges frem av kommissæren med ansvar for det gjeldende politikkområdet, og kollegiet treffer deretter en felles beslutning. Kommisjonens ansatte er organisert i avdelinger som kalles generaldirektorater (DG-er) og tjenester (som for eksempel tolketjenesten). Hvert DG har ansvar for et bestemt politikkområde og ledes av en generaldirektør som er ansvarlig overfor en av kommissærene. Det er DG-ene som planlegger og utarbeider Kommisjonens lovforslag. Forslagene blir ikke offisielle før kommissærene vedtar dem på sitt ukentlige møte. Generalsekretariatet har den overordnede koordineringen og styrer også Kommisjonens ukentlige møter. De ledes av generalsekretæren som står direkte ansvarlig overfor Kommisjonens president. 16 Slik virker EU

17 EUs utenrikstjeneste (EEAS) EU har sin egen utenrikstjeneste, European External Action Service (EEAS), ledet av Catherine Ashton, som både er EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetssaker og visepresident i Kommisjonen. Formålet med utenrikstjenesten er å gi EU en tydeligere stemme utad. Utenrikstjenesten begynte sitt arbeid den 1. januar EEAS rolle er å støtte høyrepresentanten i arbeidet med å gjennomføre EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Den felles utenrikspolitikken har som mål å styrke EUs handlekraft i utenrikssaker gjennom å utvikle sivil og militær kapasitet innenfor konfliktforebygging og krisehåndtering. EUs delegasjoner i 141 land verden over bidrar til dette arbeidet. EU jobber aktivt i konfliktområder, kriserammede områder og fattige deler av verden og regnes i dag som verdens største bidragsgiver når det gjelder utviklingshjelp og humanitær bistand. EUs utviklingshjelp når blant annet ut til Afrika, Asia, Midtøsten, Latin-Amerika og Balkan-regionen. Det er Europakommisjonen som står ansvarlig for EUs utviklingspolitikk, mens det er EuropeAid som sørger for koordinering av utviklingshjelpen og effektiv implementering. Det er også Europakommisjonen som representerer EU i internasjonale forhandlinger, for eksempel om handelsavtaler i Verdens handelsorganisasjon (WTO), samt klima og bærekraftig utvikling i FN. EU og EUs medlemsland står for over halvparten av verdens utviklingshjelp. Slik virker EU 17

18 Rådet: medlemslandenes stemme Fakta På engelsk: Rolle: Council of the European Union EUs lovgivende - og på noen områder utøvende - myndighet; representerer medlemslandene. En minister fra hvert EU-land. Roterer mellom medlemslandene hvert halvår. Rue de la Loi 175, B-1048 Brussel Medlemmer: Formannskap: Adresse: Telefon: (+32-2) Nettside: Rådet er medlemslandenes organ og består av én minister fra hvert medlemsland. Hvilke ministre som møtes avhenger av saksfelt. Hvis Rådet for eksempel drøfter miljøspørsmål, deltar alle medlemslandenes miljøvernministre. Rådet utgjør sammen med Europarlamentet EUs besluttende organ. Rådet har ti forskjellige sammensetninger, avhengig av hvilke temaer som skal behandles. Rådet for generelle saker, der det som regel er utenriksministrene eller europaministrene som møtes, har ansvaret for å koordinere arbeidet mellom de forskjellige Rådene og forberede Det europeiske råds møter. De ti sammensetningene er som følger: generelle saker justis- og innenrikspolitikk konkurranse landbruk og fiskeri miljø sysselsetting, sosialpolitikk, helse- og forbrukerspørsmål transport, telekommunikasjon og energi utdanning, ungdom og kultur utenrikspolitikk økonomi og finans. Alle ministre i Rådet har myndighet til å forplikte seg på vegne av sine regjeringer. Hver minister i Rådet er også politisk ansvarlig overfor både sitt nasjonale parlament og innbyggerne i landet han eller hun representerer. Dette gir Rådets avgjørelser demokratisk legitimitet. Tre råd i Europa hvem gjør hva? Rådet for den europeiske union (Rådet/Ministerrådet) Består av ministre fra alle EUs medlemsland. Rådet møtes regelmessig for å ta beslutninger og vedta EU-lover. Sammensetningen av rådet avhenger av saksfelt. Hvis rådet drøfter finansspørsmål, er det medlemslandenes finansministre som deltar. Det europeiske råd (EU-toppmøtene) Består av ministre fra alle EUs medlemsland. Rådet møtes regelmessig for å ta beslutninger og vedta EU-lover. Sammensetningen av rådet avhenger av saksfelt. Hvis rådet drøfter finansspørsmål, er det medlemslandenes finansministre som deltar. Europarådet Dette er ikke en EU-institusjon. Europarådet er en mellomstatlig organisasjon som blant annet har som formål å beskytte menneskerettighetene, fremme Europas kulturelle mangfold og bekjempe sosiale problemer. Europarådet ble opprettet i 1949 og har nå 47 medlemsland, inkludert de 28 EU-landene. Thorbjørn Jagland er for tiden generalsekretær i Europarådet. 18 Slik virker EU

19 Hva gjør Rådet? I tillegg til å vedta lover, har Rådet ansvar for å samordne medlemslandenes økonomiske og sosiale politikk, inngå internasjonale avtaler på vegne av EU, godkjenne EUs budsjett og utvikle EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP). Lovgivning Mesteparten av EUs lovgivning blir vedtatt av Rådet og Parlamentet i fellesskap, noe som er beskrevet i kapitlet om beslutningsprosedyrer. Vanligvis handler Rådet etter forslag fra Kommisjonen. Det er også Kommisjonen som har ansvaret for at EUs lover blir korrekt gjennomført. Samordning av medlemslandenes økonomiske politikk EU-landene har bestemt at de ønsker en overordnet økonomisk politikk basert på en tett samordning av nasjonal økonomisk politikk. Denne samordningen ivaretas av medlemslandenes finansministre, altså Rådet for økonomi og finans. Medlemslandene som bruker euro, møtes også i Euro-gruppen for å sikre stabiliteten til fellesvalutaen. Medlemslandene samarbeider også på områder som sysselsetting, utdanning, helse og trygdepolitikk. Dette er områder som primært sorterer under nasjonal kompetanse, men der medlemslandene kan bli enige om felles mål og lære av hverandres erfaringer. Denne løsere samarbeidsformen kalles ofte «den åpne koordineringsmetoden», fordi det her ikke er snakk om bindende lovgivning. Internasjonale avtaler Hvert år inngår Rådet en rekke avtaler mellom EU og andre land eller internasjonale organisasjoner. Disse avtalene kan dekke områder som handel og utvikling eller områder som for eksempel klima, fiskeri, forskning, teknologi og transport. Godkjenning av EUs budsjett EUs årlige budsjett blir vedtatt av Rådet og Parlamentet i fellesskap. Lisboa-traktaten gir Parlamentet lik innflytelse som Rådet i denne prosessen. Felles utenriks- og sikkerhetspolitikk EUs medlemsland jobber for å utforme en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP). Dette er et område der medlemslandene har suverenitet og der Europaparlamentet og Kommisjonen har en begrenset rolle. Rådet er det viktigste forumet for dette mellomstatlige samarbeidet. Med Lisboa-traktaten ble det opprettet en felles europeisk utenrikstjeneste (EEAS) under ledelse av høyrepresentanten for utenriks- og sikkerhetssaker, Catherine Ashton. EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk (ESDP) består både av en militær og en sivil del. EU har blant annet opprettet militære utrykningsstyrker for å kunne reagere mer effektivt i internasjonale krisesituasjoner. Soldatene deltar i sine nasjonale styrker og fortsatt under nasjonal kommando. De skal først og fremst utføre oppgaver av humanitær og fredsbevarende art. EU har for eksempel gjennomført fredsbevarende operasjoner i Bosnia-Hercegovina og i Kongo. EU har også gjennomført en rekke sivile operasjoner i ESDP-sammenheng, blant annet ved å sende valgobservatører til Indonesia og politistyrker til Afghanistan, samt å bekjempe piratvirksomhet utenfor kysten av Somalia. Justissamarbeid EUs innbyggere kan fritt bosette seg og arbeide i et annet EU-land, og de skal ha lik adgang til rettssystemet i hele EU. De nasjonale domstolene samarbeider derfor for å sikre at for eksempel en dom om skilsmisse eller foreldrerett også blir anerkjent i alle andre EU-land. Bevegelsesfriheten i EU er en stor fordel for innbyggerne, men kan også misbrukes av internasjonalt av forbrytere og terrorister. Bekjempelse av internasjonal kriminalitet Slik virker EU 19

20 krever grenseoverskridende samarbeid mellom nasjonale domstoler, politi, tollvesen og innvandringsmyndigheter i alle EU-land. EU jobber blant annet for å sikre at egne yttergrenser kontrolleres effektivt og at tollvesen og politi utveksler informasjon om personer mistenkt for narkotikahandel og menneskesmugling. EU jobber også for at asylsøkere skal vurderes og behandles på samme måte i alle EU-land. Disse sakene behandles av Rådet for justis- og innenrikspolitikk. Formannskapet Rådets formannskap går på rundgang mellom medlemslandene hvert halvår. Det betyr at hvert EU-land har ansvaret for Rådets dagsorden og leder alle møtene som blir holdt dette halvåret. Unntaket er møtene mellom utenriksministrene som ledes av høyrepresentanten for utenriks- og sikkerhetssaker, Catherine Ashton. Landet som har formannskapet har en unik mulighet til å styre dagsorden i EU og må også arbeide for å inngå kompromisser mellom medlemslandene. Hvordan arbeider Rådet? Coreper medlemslandenes faste representanter Hvert medlemsland har en permanent representasjon i Brussel som skal ivareta landets interesser på EU-plan. De faste representantene møtes hver uke i det som kalles Coreper (Comité des représentants permanents) for å forberede Rådets arbeid. Unntaket er landbrukssaker som behandles av Spesialkomiteen for landbruk. Coreper bistås av en rekke arbeidsgrupper med eksperter fra de nasjonale embetsverkene. 20 Slik virker EU

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge Slik virker EU EUs delegasjon til Norge Innhold Hva er EU?.... 3 EUs historie... 4 EUs traktater... 6 EUs grunnleggende traktater.... 6 Utviklingen av traktatgrunnlaget... 6 Lisboa-traktaten... 6 Lover

Detaljer

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS EU delegasjonens rolle Diplomatisk forbindelse EU-Norge Ledes av ambassadør János Herman Hva gjør vi? EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske

Detaljer

EU ABC en innføring i EU systemet på 123

EU ABC en innføring i EU systemet på 123 EU ABC en innføring i EU systemet på 123 EU-rådgiver/ NCP samling Forskingsrådet 10 november 2016 Véronique Janand Kolbjørnsen, Veronique.kolbjornsen@eeas.europa.eu Rådgiver. Agenda 1. Litt om oss 2. Hva

Detaljer

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge Slik virker EU EUs delegasjon til Norge Innhold Hva er EU?... 3 EUs historie... 4 EUs traktater... 6 Lover og regler i EU... 7 Beslutningsprosedyrer... 8 Europaparlamentet: folkets stemme... 10 Europakommisjonen:

Detaljer

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EU Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EUs prinsipper Overnasjonalitet Vedtak er forpliktende Det indre markedet (fra 1993) Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft

Detaljer

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING Land som ikke er medlem av Europarådet (Hviterussland) MEDLEMSLAND HOVEDKONTOR OG ANDRE KONTORER BUDSJETT Albania, Andorra, Armenia, Aserbajdsjan,

Detaljer

KS arbeid med europapolitikk. Bente Stenberg-Nilsen, seniorrådgiver KS Europakontor Brussel Østre Agder, 2. juni 2015

KS arbeid med europapolitikk. Bente Stenberg-Nilsen, seniorrådgiver KS Europakontor Brussel Østre Agder, 2. juni 2015 KS arbeid med europapolitikk Bente Stenberg-Nilsen, seniorrådgiver KS Europakontor Brussel Østre Agder, 2. juni 2015 Belgia Føderalt, konstitusjonelt monarki fra 1981 Tre offisielle språk Tre regioner:

Detaljer

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002)

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002) SLUTTDOKUMENT FRA DIPLOMATKONFERANSEN OM PROTOKOLL OM DET EUROPEISKE FELLESSKAPS TILTREDELSE TIL DEN INTERNASJONALE EUROCONTROL- KONVENSJON OM SAMARBEID OM FLYSIKRING AV 13. DESEMBER 1960, ETTER ULIKE

Detaljer

Hvordan fungerer EU?

Hvordan fungerer EU? Hvordan fungerer EU? Bli medlem? Gå inn på våre nettsiden og finn ut hvordan! europeiskungdom.no 1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND? Verden blir stadig mer globalisert. Vi kommer stadig nærmere hverandre, uansett

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

EU-grunnloven. Lisboa-traktaten og hva den betyr for EU og Norge. April Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU

EU-grunnloven. Lisboa-traktaten og hva den betyr for EU og Norge. April Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU EU-grunnloven Lisboa-traktaten og hva den betyr for EU og Norge April 2008 Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU http://www.neitileu.no «EU-fegisar» «I den digitale verden bruker programoppdateringer

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

EU og Europa. I Norden er Sverige, Danmark og Finland medlem av EU, mens Norge og Island samarbeider tett med EU gjennom EØS-avtalen (se del 2).

EU og Europa. I Norden er Sverige, Danmark og Finland medlem av EU, mens Norge og Island samarbeider tett med EU gjennom EØS-avtalen (se del 2). EU og Europa Den europeiske union EU er et politisk samarbeid bestående av 27 europeiske land. Aldri tidligere har enkeltland samarbeidet så tett om så mye. I Norden er Sverige, Danmark og Finland medlem

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

Klimatiltak i Europa. Innholdsfortegnelse

Klimatiltak i Europa. Innholdsfortegnelse Klimatiltak i Europa Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/miljostatus-for-europa/miljostatus-i-europa/europeiske-sammenligninger/klimatiltak-i-europa/ Side 1 / 5 Klimatiltak i Europa Publisert

Detaljer

Kort om. EUs politi- og justissamarbeid

Kort om. EUs politi- og justissamarbeid Kort om EUs politi- og justissamarbeid Innhold Hvorfor justissamarbeid?... 3 Et område med frihet, sikkerhet og rettferdighet... 3 Menneskerettigheter og demokrati... 3 Sikkerhet og bekjempelse av kriminalitet...

Detaljer

EFTA, EØS og handlingsrommet

EFTA, EØS og handlingsrommet EFTA, EØS og handlingsrommet Brussel, 15. September 2017 Jacqueline Breidlid Officer EFTA-sekretariatet jbr@efta.int 3 Arbeidsområder: 1. Fri personbevegelse, arbeids-og sosialpolitikk 2. Utdanning, fag-og

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

EØS-avtalen og EØS-organene

EØS-avtalen og EØS-organene EØS-avtalen og EØS-organene Brussel, 19. oktober 2010 Tore Grønningsæter Informasjon- og kommunikasjonsrådgiver EFTA-sekretariatet EØS-avtalen - utvider EUs indre marked Fire friheter Fri bevegelse av

Detaljer

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE AF/EEE/BG/RO/DC/no 1 FELLESERKLÆRING OM RATIFISERING I RETT TID AV AVTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE

Detaljer

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA,

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA, AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIAS

Detaljer

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del G nr. 10 (rådsforordning (EF) nr. 169/2009), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND?

1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND? Hva er EU? 2.0 HVA ER EU? 2.1 EN KJAPP GJENNOMGANG AV HISTORIEN TIL EU 2.1.1 FREDSPROSJEKTET: KULL- OG STÅLSAMARBEIDET (1950 52) 2.1.2 ROMA-TRAKTATEN (1957 og 1958) 2.1.3 EF OG UTVIDELSE (1963 93) 2.1.4.

Detaljer

Ressurseffektivitet i Europa

Ressurseffektivitet i Europa Ressurseffektivitet i Europa Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/miljostatus-for-europa/miljostatus-i-europa/europeiske-sammenligninger/ressurseffektivitet-i-europa/ Side 1 / 5 Ressurseffektivitet

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

Hvor går EU og hva betyr det for norske kommuner? Høstkonferanse KS Møre og Romsdal, Åse Erdal, leder KS Brusselkontor

Hvor går EU og hva betyr det for norske kommuner? Høstkonferanse KS Møre og Romsdal, Åse Erdal, leder KS Brusselkontor Hvor går EU og hva betyr det for norske kommuner? Høstkonferanse KS Møre og Romsdal, 04.11.2016 Åse Erdal, leder KS Brusselkontor Det europeiske råd («toppmøte») og Ministerrådet («rådet») EU-landenes

Detaljer

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009 Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009 2015/EØS/51/07 av 26. februar 2009 om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og

Detaljer

Migrasjon og asyl i Europa

Migrasjon og asyl i Europa Migrasjon og asyl i Europa Situasjonsbeskrivelse Migrasjonen til Europa eskalerte i 2015. EU har vært handlingslammet og enkelte medlemsland har innført nasjonale tiltak for å håndtere situasjonen, slik

Detaljer

Nr. 35/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007. av 2. februar 2007

Nr. 35/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007. av 2. februar 2007 Nr. 35/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007 2011/EØS/35/74 av 2. februar 2007 om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2008 om

Detaljer

EU Den europeiske union

EU Den europeiske union EU Den europeiske union Da 2. verdenskrig sluttet i 1945 lå store deler av Europa i ruiner. Mesteparten av industrien var ødelagt av bomber, og det var mangel på mat, klær og medisiner. Verst gikk det

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/XPA/no 1 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt "Fellesskapet", og for: KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS,

Detaljer

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EØS-avtalen Brussel, 2. desember 2011 Tore Grønningsæter Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EU 1.1.2007 EFTAs aktiviteter: med tre ben å stå på EFTA Intra-EFTA handel Stockholm konvensjonen

Detaljer

Presentasjon til Det Juridiske Fakultet onsdag 25 oktober 2017

Presentasjon til Det Juridiske Fakultet onsdag 25 oktober 2017 1 2 3 4 5 Presentasjon til Det Juridiske Fakultet onsdag 25 oktober 2017 Birgitte Jourdan-Andersen, EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY, senior desk officer for energi og miljø Sagt om ESA I ESA, som er kontrollorganet

Detaljer

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009 LUFTFARTSAVTALE 30 November 2009 2 DE FORENTE STATER (heretter kalt USA ), som den første part; KONGERIKET BELGIA, REPUBLIKKEN BULGARIA, KONGEDØMMET DANMARK, REPUBLIKKEN ESTLAND, REPUBLIKKEN FINLAND, REPUBLIKKEN

Detaljer

Offentlig høring om effektivisering av EU-finansieringen i det europeiske Arktis

Offentlig høring om effektivisering av EU-finansieringen i det europeiske Arktis Offentlig høring om effektivisering av EU-finansieringen i det europeiske Arktis Fields marked with are mandatory. Identifikasjon Svarer på du dette spørreskjemaet på vegne av en organisasjon eller som

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

2 Hovedtrekk ved EØS-avtalen

2 Hovedtrekk ved EØS-avtalen NB: Denne boka er ikke oppdatert i forhold til det som har skjedd de siste årene for eksempel utvidelsen av EU østover i Europa. Men den fungerer fortsatt godt for å gi et inntrykk av hvordan EU fungerer

Detaljer

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012 Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSBESLUTNING 2017/EØS/6/43 av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet [meddelt under nummer

Detaljer

Det Juridiske Fakultet i Oslo. Birgitte Jourdan-Andersen, 26 oktober 2016

Det Juridiske Fakultet i Oslo. Birgitte Jourdan-Andersen, 26 oktober 2016 1 2 3 4 5 Det Juridiske Fakultet i Oslo Birgitte Jourdan-Andersen, 26 oktober 2016 Sagt om ESA I ESA, som er kontrollorganet som overvakar EØS-avtalen, sit det norske diplomatar som systematisk motarbeider

Detaljer

Vedlegg E. Frø (Art. 11)

Vedlegg E. Frø (Art. 11) Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 6 Vedlegg E. Frø (Art. 11) Artikkel

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Grunnlaget for det europeiske samarbeidet

Grunnlaget for det europeiske samarbeidet Grunnlaget for det europeiske samarbeidet Den Europeiske Union Det er traktatane frå Roma-traktaten av 1958 til Nice-traktaten av 2003 som legg grunnlaget for Den europeiske union me har i dag. Samarbeidet

Detaljer

Mer overstatlig for små EU-land fortsatt mellomstatlig for de største

Mer overstatlig for små EU-land fortsatt mellomstatlig for de største Mer overstatlig for små EU-land fortsatt mellomstatlig for de største En oversikt og vurdering av EU-konventets forslag til grunnlov for EU NEI TIL EUS SKRIFTSERIE 2-03. AV DAG SEIERSTAD www.neitileu.no

Detaljer

Europeisk integrasjon

Europeisk integrasjon Europeisk integrasjon 1947-2004 Oversiktsforelesning HIS1300Met, 2. mai 2011 Forelesningens hovedpunkter Gjenoppbygging, vekst og velferdsstat Drivkrefter bak europeisk integrasjon Bremseklosser for europeisk

Detaljer

KS1 og 3 EU/EØS-forvaltning: Samling 1 høsten 2016

KS1 og 3 EU/EØS-forvaltning: Samling 1 høsten 2016 KS1 og 3 EU/EØS-forvaltning: Samling 1 høsten 2016 1. Forelesning: EU-EØS: Institusjoner og virkemåte. 3. EUs utvikling, styringsform og demokratibegrep Noralv Veggeland EUs styringsformer og organisering

Detaljer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

JUS121 NORSKE OG INTERNASJONALE RETTSLIGE INSTITUSJONER

JUS121 NORSKE OG INTERNASJONALE RETTSLIGE INSTITUSJONER BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP JUS121 NORSKE OG INTERNASJONALE RETTSLIGE INSTITUSJONER Torsdag 13. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Oppgaven består av 3 ark inkludert denne forsiden.

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

Den europeiske union (EU)

Den europeiske union (EU) Kapittel 21 Den europeiske union (EU) I 2007 ble Romania og Bulgaria ønsket velkommen som nye medlemmer i Den europeiske union (EU). Det var et historisk veiskille. For første gang var 27 vesteuropeiske

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

KS2 Hvordan forklare og forstå europeisk integrasjon?

KS2 Hvordan forklare og forstå europeisk integrasjon? Noralv Veggeland KS2 Hvordan forklare og forstå europeisk integrasjon? EUs historiske utvikling knyttes gjerne til hendelser. Men hva representerer drivkreftene og hvordan formes institusjonene? 1. EU

Detaljer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/XPA/no 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer

Detaljer

Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015

Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015 Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015 Norge en motvillig europeer Overordnet utfordring: Norge har vært motstander av et europeisk sikkerhetssamarbeid

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1077.ame OJ L 320/12, p. 3-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 1077/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for supervision by national safety authorities after issuing a safety certificate

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6 NOR/303R1642.00T OJ L 245/03, p. 4-6 Regulation (EC) No 1642/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and

Detaljer

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter,

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Susanne Wien Offermann, seniorrådgiver november 2014 Ulikt regelverk nordiske borgere unntatt fra kravet om tillatelse (melding om bosetting

Detaljer

EUROPAS POLITISKE ORDEN I ENDRING

EUROPAS POLITISKE ORDEN I ENDRING EUROPAS POLITISKE ORDEN I ENDRING Morten Egeberg, professor og faglig leder ved ARENA, Universitetet i Oslo CES - Working paper no. 5, 2003 1 5 pages ISSN: 1503-3724 Agder University College, 2003 Servicebox

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p

NOR/303R T OJ L 245/03, p NOR/303R1644.00T OJ L 245/03, p. 10-12 Regulation (EC) No 1644/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime

Detaljer

Ot. prp. nr. 42 ( )

Ot. prp. nr. 42 ( ) Ot. prp. nr. 42 (2003 2004) Om lov om endring av EØS-loven m.m. som følge av EØS-utvidelsesavtalen Tilråding fra Utenrikdepartementet av 19. mars. 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Introduksjon til EU/EØS Historisk utvikling, institusjonene og beslutningsprosessene

Introduksjon til EU/EØS Historisk utvikling, institusjonene og beslutningsprosessene Introduksjon til EU/EØS Historisk utvikling, institusjonene og beslutningsprosessene Brussel, 25. september 2012 Tore Grønningsæter Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTAs aktiviteter: med tre ben

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009 av 9. juni 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill:

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Ordliste Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Bilateral Noe som gjelder/forplikter to land/parter "Norge har inngått en bilateral avtale med Indonesia".

Detaljer

Dagens opplegg. EU-samarbeidet 07/02/2016. Introduksjon til EU EU-samarbeidet Nærmere om det indre marked Kort om institusjonene

Dagens opplegg. EU-samarbeidet 07/02/2016. Introduksjon til EU EU-samarbeidet Nærmere om det indre marked Kort om institusjonene @eftasurv En introduksjon til EU/EØS-rett og ESAs rolle EFTA Surveillance Authority Håvard Ormberg Charlotte Flood 8. Ferbruar 2016 Dagens opplegg Introduksjon til EU EU-samarbeidet Nærmere om det indre

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 47, 3. september 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

NORSKE KOMMUNER I ET EUROPEISK PERSPEKTIV FAKTA OM STRUKTUR LOKALSAMFUNNSFORENINGEN, GARDEMOEN 07.09.09 PROFESSOR BJARNE JENSEN

NORSKE KOMMUNER I ET EUROPEISK PERSPEKTIV FAKTA OM STRUKTUR LOKALSAMFUNNSFORENINGEN, GARDEMOEN 07.09.09 PROFESSOR BJARNE JENSEN NORSKE KOMMUNER I ET EUROPEISK PERSPEKTIV FAKTA OM STRUKTUR LOKALSAMFUNNSFORENINGEN, GARDEMOEN 07.09.09 PROFESSOR BJARNE JENSEN KOMMUNER I NORGE FORDELT ETTER INNBYGGERTALL 2008 75 PST AV KOMMUNENE HAR

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT A r b e i d s n o t a t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 63 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT En innføring i EU, EFTA og EØS-avtalen EØS-loven av 27.11.92 2.utgave Knut Bratlie Arbeidsnotater

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

1.1 Hva er EU-kommisjonen?

1.1 Hva er EU-kommisjonen? Tirsdag den 15. november 2005 kl 09.00 1. Gi en kort fremstilling EU kommisjonen. 2. Gi en kort fremstilling av begrepet direktiv. Drøft hvilke konsekvenser det kan få for en stat dersom den ikke gjennomfører

Detaljer

Om samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge, Island og Sveits om Sveits tilknytning til Schengen- og Dublin-samarbeidet (Trepartsavtalen)

Om samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge, Island og Sveits om Sveits tilknytning til Schengen- og Dublin-samarbeidet (Trepartsavtalen) Utenriksdepartementet St.prp. nr. 60 (2005 2006) Om samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge, Island og Sveits om Sveits tilknytning til Schengen- og Tilråding fra Utenriksdepartementet av 12. mai

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations

Detaljer

Flernivåstaten og det norske statsapparatet. Morten Egeberg og Jarle Trondal

Flernivåstaten og det norske statsapparatet. Morten Egeberg og Jarle Trondal Flernivåstaten og det norske statsapparatet Morten Egeberg og Jarle Trondal Plan: Hva er administrativ suverenitet? Ideen om flernivåforvaltning Flernivåforvaltningens realitet: Empiriske observasjoner

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002 29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/331 BESLUTNING NR. 188 2005/EØS/49/30 av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

NORSK FORVALTNING I EUROPEISK KONTEKST

NORSK FORVALTNING I EUROPEISK KONTEKST PARTNERFORUMS HØSTKONFERANSE 2013 NORSK FORVALTNING I EUROPEISK KONTEKST Jan Erik Grindheim, PhD Ansvarlig redaktør Stat & Styring @JanGrindheim Leder Europabevegelsen 1. Introduksjon 2. Samordning: Enhetsakten

Detaljer

Demokratiets kår og forutsetninger i Europa. John Erik Fossum ARENA, UiO

Demokratiets kår og forutsetninger i Europa. John Erik Fossum ARENA, UiO Demokratiets kår og forutsetninger i Europa John Erik Fossum ARENA, UiO Utgangspunkt: Analysen av demokrati i dagens Europa må ta EU i betraktning. Hvorfor? EU har en demokratisk formålsparagraf EU har

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 38/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

SVEITS SOM MODELL FOR NORGE RELASJONENE TIL EU?

SVEITS SOM MODELL FOR NORGE RELASJONENE TIL EU? 1 SVEITS SOM MODELL FOR NORGE RELASJONENE TIL EU? Power Point presentasjon holdt av Rene Schwok, professor og innehaver av Jean Monnet legat, Universitetet i Geneve. (1. bilde) Oversatt av Lill Fanny Sæther.

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på?

Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på? Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på? Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 8. oktober Tema for den neste halvtimen Arbeidsinnvandring

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Effekter for norske banker av manglende harmonisering av kapitalkrav over landegrensene

Effekter for norske banker av manglende harmonisering av kapitalkrav over landegrensene Bjørn Erik Næss Finansdirektør, DNB Finans Norges seminar om kapitalkrav, 4. juni 2014 Effekter for norske banker av manglende harmonisering av kapitalkrav over landegrensene DNB støtter strengere kapitalkrav,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 32 11. årgang 19.6.2004 MELDING TIL LESERNE.................................................

Detaljer

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Justis- og beredskapsdepartementet Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

Om bruk av EØS-avtalen protokoll 31

Om bruk av EØS-avtalen protokoll 31 Om bruk av EØS-avtalen protokoll 31 Professor dr. juris Finn Arnesen 1. Mandat og opplegg Ved brev 31. august 2016 er jeg bedt om å utrede rettslige spørsmål en innlemming av EUs reduksjonsforpliktelser

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

NOR/305R T OJ L 107/05, p

NOR/305R T OJ L 107/05, p NOR/305R0644.00T OJ L 107/05, p. 18-19 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 142 (forordning (EF) nr. 644/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen

Detaljer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1135 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF 2016/EØS/35/55 av 26. mai 2003 om offentlighetens deltaking i utarbeidingen av visse planer

Detaljer

Medlemskap eller handelsavtale?

Medlemskap eller handelsavtale? Medlemskap eller handelsavtale? EN ORIENTERING FRA UTENRIKSDEPARTEMENTET Storbritannia På hvilke måter kan Norge bli knyttet til EF? Det heter i Roma-traktatens artikkel 237 at alle europeiske land kan

Detaljer

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink Skolerådgjevarsamling, 20. april 2010 Europakontoret.? gir råd og informasjon om EU/EØS program M.a. Nordsjøprogrammet nasjonal kontaktpunkt Programmet

Detaljer

http://keyconet.eun.org

http://keyconet.eun.org Et europeisk politisk nettverk for nøkkelkompetanser i skolen http://keyconet.eun.org it her Health & Consumers Santé & Consommateurs Om KeyCoNet-prosjektet KeyCoNet (2012-14) er et europeisk nettverk

Detaljer