Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Arkiv- saksnr"

Transkript

1 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget /999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell - Tjenester til barn og unge i Kristiansund kommune 2010/998 PS 11/23 Godkjennelse av samarbeidsavtale i forbindelse med etablering av oppsøkende behandlingsteam (ACT) på Nordmøre 2008/1282 PS 11/24 Årsrapport for /620 PS 11/25 PS 11/26 Sluttregnskap; Pilotveien, kommunal vei mellom Dale og Kvernberget flyplass Sluttregnskap; Utbygging av boligfeltet på Sommero - Myran etappe / /2076 PS 11/27 Sluttregnskap; Fiskerikai Bentneseset sør 2010/2076 PS 11/28 Sluttregnskap; Kristiansund vannverk - ekstra vannkvalitet og fargefjerning PS 11/29 Søknad om fritak fra alle verv pga. flytting - Kathrine S. Tømmervåg PS 11/30 FO 11/2 Nye lokaler til Nordmøre Krisesenter i Tempoveien 23. Spørsmål fra Kjell Bjarne Dahl (Rødt) vedr. Remlan 2010/ / / /495 FO 11/3 Interpellasjon fra SV vedr. Orkide 2008/495

2 PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget /999 Formannskapet behandlet saken i møte På vegne av arbeidsgruppen politisk organisering fremmet Bjarne S. Elde følgende forslag til endring/tilføyelse i pkt. 8: Bystyret oppretter styrer, råd og utvalg i samsvar med vedlagte liste, med den endring av kontrollutvalget beholder 5 medlemmer med varamedlemmer. På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Åge Austheim følgende alternative forslag til deler av innstillingen: 2. Det opprettes 4 hovedutvalg: a. som innstilt b. som innstilt c. plan- og bygningsråd d. hovedutvalg for samferdsel, miljø og tekniske tjenester 6. Siste setning strykes. 8. Som innstilt. Utvalg 13 samferdselsutvalg utgår 10. (Nytt pkt.) Bystyret ber om at det mot slutten av perioden utredes og fremlegges sak om reduksjon av antall bystyremedlemmer. Saken kan gjerne omfatte andre forslag til endringer i politisk organisering og ses i en større sammenheng akkurat som aktuelle sak. Tidsfrist for fremlegging av sak: På vegne av Høyre fremmet Sidsel Sæterøy følgende endringsforslag: Plan- og bygningsrådet beholdes som selvstendig enhet, etter dagens modell. Kontrollutvalget skal bestå av 5 representanter, etter dagens modell. Utvalg nr. 13, 14, 15, og 16 oppnevnes av bystyret Maritta B. Ohrstrand fremmet følgende forslag: Det opprettes et viltutvalg bestående av 5 medlemmer. Anton Monge foreslo følgende endring av pkt. 4 ved å føye til kan: Hovedutvalgene kan i prinsippet gis myndighet så langt lovverket tillater. Det ble bedt om gruppemøter og det ble innvilget. Etter gruppemøtet redegjorde Bjarne S. Elde på vegne av samarbeidspartiene og gav følgende sammenfatning : Pkt. 2 c. Hovedutvalg for Miljø, tekniske tjenester Pkt. 2 d. Plan- og bygningsråd (hovedutvalg) Pkt. 4. Vil stemme for endringsforslaget fra Anton Monge

3 Pkt. 8. Vil stemme for at det opprettes viltutvalg m/ 5 medlemmer og et kontrollutvalg m/ 5 medlemmer. Høyskoleutvalget nr. 14 utgår og erstattes med følgende tekst: Høyskoleutvalget -nr. 14 går ut som eget utvalg. Det strategiske arbeidet knyttet til høyskoleutdanning innarbeides i formannskapets myndighetsområde. Samarbeidspartiene vil også stemme for Høyres forslag om at utvalg nr. 13, 15, og 16 oppnevnes av bystyret VOTERING Det ble votert punktvis. Pkt. 1. Enstemmig vedtatt. Pkt. 2 a. Enstemmig vedtatt Pkt. 2 b. Enstemmig vedtatt Pkt. 2 c Samarbeidspartienes forslag votert alternativt med Fremskrittspartiets forslag 2 d, der det ble avgitt 35 stemmer for samarbeidspartienes forslag, og 9 stemmer for Fremskrittspartiets forslag som falt. Pkt. 2 d (eget plan- og bygningsråd). Enstemmig vedtatt. Pkt. 3. Enstemmig vedtatt Pkt. 4. Følgende formulering enstemmig vedtatt: Hovedutvalgene kan i prinsippet gis myndighet så langt lovverket tillater. Pkt. 5. Enstemmig vedtatt Pkt. 6. Innstillingen votert alternativt med Fremskrittspartiets forslag. Innstillingen ble vedtatt med 36 mot 8 stemmer. Pkt. 7. Enstemmig vedtatt Pkt. 8. Forslag om å opprette viltutvalg ble vedtatt med 38 mot 6 stemmer Forslag om at høyskoleutvalget (nr. 14) skal utgå ble vedtatt med 29 mot 15 stemmer Forslag om at kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer ble enstemmig vedtatt Forslag om at utvalgene 13, 15 og 16 skal oppnevnes av bystyret ble enstemmig vedtatt. Pkt. 9. Enstemmig vedtatt Pkt. 10. Forslag fra Fremskrittspartiet om nytt pkt. fikk 15 stemmer og falt. 29 stemte i mot. I samsvar med formannskapets innstilling og vedtatte endringer gjorde bystyret følgende vedtak 1. Med virkning fra ny valgperiode organiseres det politiske arbeidet etter en hovedutvalgsmodell. 2. Det opprettes 4 hovedutvalg: a. Hovedutvalg for Helse, omsorg, sosial b. Hovedutvalg for Skole, barnehage, kultur c. Hovedutvalg for Miljø og tekniske tjenester, d. Hovedutvalg: Plan- og bygningsråd 3. Det tilrås at hovedutvalgene får et medlemstall på 9 medlemmer + varamedlemmer. 4. Hovedutvalgene kan i prinsippet gis myndighet så langt lovverket tillater. 5. Administrasjonen utreder delegasjonsreglement, som fremlegges for bystyret så snart den politiske organiseringen er vedtatt. 6. Det strategiske næringsarbeidet legges til formannskapet. Ledelse av Olje- og energiutvalg og Næringsutvalg bør forankres hos kommunens politiske ledelse.

4 7. Dagens (politiske del av) Administrasjons- og Likestillingsutvalget "legges til" Formannskapet. 8. Bystyret oppretter styrer, råd og utvalg i samsvar med vedlagte liste med følgende endringer: Det opprettes eget viltutvalg med 5 medlemmer og varamedlemmer Kontrollutvalget opprettes med 5 medlemmer og varamedlemmer Høyskoleutvalget -nr. 14 går ut som eget utvalg. Det strategiske arbeidet knyttet til høyskoleutdanning innarbeides i formannskapets myndighetsområde. Utvalgene 13, 15 og 16 oppnevnes av bystyret. 9. Bystyret ber arbeidsgruppen bestående av gruppelederne utarbeide nytt forslag til godtgjørelsesreglement for perioden Saken legges frem til politisk behandling i inneværende valgperiode. Politisk sekretariat Kristiansund kommunes ledergruppe

5 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell - Tjenester til barn og unge i Kristiansund kommune 2010/998 Ordføreren foreslo 3 minutters taletid og 5 minutter til komitelederen, og dette ble vedtatt. Komite 1 behandlet saken i møte Øyvind Lyngås fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 1. Kristiansund bystyre vedtar ikke det foreslåtte forslaget om et såkalt Sambatilbud for grunnskolen. Dette fordi situasjonen er uavklart rent ressursmessig og derfor kan ha svært uheldige konsekvenser for kapasiteten i forhold til barn og unge som har lovbestemt rett til oppfølging og hjelp. Slik forhold er da heller ikke tilstrekkelig kartlagt eller drøftet i de foreliggende sakspapirene. 2. For førskolen gjennomføres Sambamodellen som et prøveprosjekt. Evalueres våren Det nedsettes en arbeidsgruppe av enhetsledere for de aktuelle instanser. Denne skal utarbeide forslag til en helhetlig tverretatlig samarbeidsmodell i forhold til ulike hjelpetiltak for barn og unge og deres familie. Ved votering ble innstillingens pkt. 1 3 satt opp mot Øyvind Lyngås forslag 1-3. Innstillingen ble vedtatt med 27 stemmer. 16 stemmer ble avgitt for Øyvind Lyngås forslag. 43 voterende tilstede. Innstillingens pkt. 4 ble deretter enstemmig vedtatt. Bystyret har da fattet følgende vedtak 1. Bystyret vedtar ny helhetlig modell for de ulike tjenester til barn og unge i Kristiansund kommune. 2. SamBa-modellen (Tverrfaglig råd)innføres i førskolesektoren og barneskolene. 3. SamBa-modellen (Tverrfaglig råd) for ungdomsskolene kjøres som et prosjekt i samsvar med søknad om skjønnsmidler til Fylkesmannen.

6 4. Hele ordningen skal evalueres våren Saken oversendes til Ole Bjørn Moen

7 PS 11/23 Godkjennelse av samarbeidsavtale i forbindelse med etablering av oppsøkende behandlingsteam (ACT) på Nordmøre 2008/1282 Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak 1. Bystyret godkjenner forslag til samarbeidsavtale for ACT team på Nordmøre som grunnlag for oppstart og drift i prosjektperioden Kommunens utgifter til egenandel for 2012 og 2013 forutsettes dekket innenfor de økonomiske rammer for Enhet for psykisk helse. Saken oversendes til Helge A. Carlsen

8 PS 11/24 Årsrapport for /620 Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Bystyret tar skatteregnskapet for 2010 til orientering. Saken oversendes til Nils Birger Sagvik

9 PS 11/25 Sluttregnskap; Pilotveien, kommunal vei mellom Dale og Kvernberget flyplass 2010/2076 Formannskapet behandlet saken i møte Innstillingen var ettersendt til bystyrets medlemmer. Anton Monge, tidligere rådmann, viste til Kommunelovens 40 og ba om å få sin habilitet vurdert, da denne saken ble igangsatt i hans tid. Monge fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte ham inhabil. Ingen vara. 42 voterende i salen I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak 1. Sluttregnskap for Pilotveien godkjennes. 2. Merforbruk på kr ,- på vei foreslås dekket gjennom omdisponering av tilsvarende beløp innenfor ansvarsområde 6018 næringsområder; post opprusting næringsområde Løkkemyra der det i budsjett for 2010 var avsatt kr ,-. 3. Merforbruk på kr ,- på vann foreslås dekket innenfor sekkepost generelle tiltak på ansvarsområde 6020 vannforsyning. 4. Mindreforbruk på kr ,- på avløp foreslås overført til sekkepost generelle tiltak på ansvarsområde 6022 avløp og rensing. Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

10 PS 11/26 Sluttregnskap; Utbygging av boligfeltet på Sommero - Myran etappe /2076 Formannskapet behandlet saken i møte Innstillingen var ettersendt til bystyrets medlemmer. Anton Monge, tidligere rådmann, viste til Kommunelovens 40 og ba om å få sin habilitet vurdert, da denne saken ble igangsatt i hans tid. Monge fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte ham inhabil. Ingen vara. 42 voterende i salen I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak 1. Sluttregnskapet for utbygging av boligfeltet på Sommerro Myran etappe 3 godkjennes. 2. Merforbruk på kr ,- dekkes gjennom omdisponering av tilsvarende beløp innenfor ansvarsområde 6016 boligområder, Sommerro Myran etappe 4. Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

11 PS 11/27 Sluttregnskap; Fiskerikai Bentneseset sør 2010/2076 Formannskapet behandlet saken i møte Innstillingen var ettersendt til bystyrets medlemmer. Anton Monge, tidligere rådmann, viste til Kommunelovens 40 og ba om å få sin habilitet vurdert, da denne saken ble igangsatt i hans tid. Monge fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte ham inhabil. Ingen vara. 42 voterende i salen I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Sluttregnskap for Fiskerikai Bentnesset sør godkjennes. Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

12 PS 11/28 Sluttregnskap; Kristiansund vannverk - ekstra vannkvalitet og fargefjerning 2010/2076 Formannskapet behandlet saken i møte Innstillingen var ettersendt til bystyrets medlemmer. Anton Monge, tidligere rådmann, viste til Kommunelovens 40 og ba om å få sin habilitet vurdert, da denne saken ble igangsatt i hans tid. Monge fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte ham inhabil. Ingen vara. 42 voterende i salen I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak 1. Sluttregnskapet for Kristiansund vannverk ekstra vannkvalitet og fargefjerning godkjennes. 2. Mindreforbruk på kr ,- tilbakeføres til ansvarsområde 6020 vannforsyning, sekkepost generelle investeringsmidler. Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

13 PS 11/29 Søknad om fritak fra alle verv pga. flytting - Kathrine S. Tømmervåg 2008/55 Ordføreren har redegjort for saken i skriv av I samsvar med ens innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Kathrine S. Tømmervåg fritas fra alle sine kommunale verv fra I forbindelse med hennes fritak gjøres følgende endringer og nyvalg gjeldende fra og for resten av valgperioden : Til nytt fast medlem av Arbeiderpartiet i bystyret velges Bjørn Tore Schrøen. Vararepresentantrekken forskyves. Vararepresentantrekken i formannskapet forskyves. Det velges ikke nytt medlem til komite 1. Vara innkalles. Det oppnevnes ingen ny vararepresentant i plan- og bygningsrådet. Saken oversendes til Politisk sekretariat Gjenpart til Kathrine S. Tømmervåg Bjørn Tore Schrøen

14 PS 11/30 Nye lokaler til Nordmøre Krisesenter i Tempoveien /891 Formannskapet behandlet saken i møte Saken var ettersendt til bystyrets medlemmer. Anne Elisabeth Nilssen, daglig leder for Nordmøre Krisesenter IKS, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Hivzija Kazinic tiltrådte. Ordføreren foreslo at hun skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte henne inhabil. 43 voterende tilstede. I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Kristiansund kommune bygger om deler av Tempoveien 23 i Kristiansund og leier denne ut til framtidig etablering av et Nordmøre Krisesenter IKS. Ombygging gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 5,8 millioner kroner eksklusive mva. Ombyggingen finansieres ved låneopptak, stort 5,8 mill kroner, som avdras over 20 år. Det forutsettes at alle deltakerkommuner gjør forpliktende vedtak om å delta i finansiering av nye lokaler for Nordmøre Krisesenter IKS. Det innarbeides en buffer på 15 % (0,87 mill kr) til finansiering av eventuelle uforutsette utgifter. De samlede driftskonsekvenser fremgår av saksfremlegg, og fordeling mellom kommunene tar utgangspunkt i tidligere omforent fordelingsnøkkel for utgifter til Nordmøre Krisesenter. Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning av låneopptaket. Avtale om etablering av et IKS (inkludert selskapsavtale og vedtekter) utarbeides i samarbeid med deltakende kommuner, innen

15 Rådmannen får fullmakt til å inngå leieavtale med Nordmøre Krisesenter IKS så snart IKS er etablert og alle formalia er på plass. Saken oversendes til Knut A. Stai Gjenpart til økonomiseksjonen

16 FO 11/2 Spørsmål fra Kjell Bjarne Dahl (Rødt) vedr. Remlan 2008/495 Kjell Bjarne Dahl hadde oversendt følgende spørsmål til en, og spørsmålet var utsendt sammen med bystyrets dokumenter: Jeg har hatt mye kontakt med velforeningen på Nordlandet som arbeider for å beholde/utvikle Remlan som friområde for befolkningen på Nordlandet. Det er ikke mange slike kontaktpunkter mot sjøen på denne siden av Nordlandet. Rødt mener derfor det er viktig med ei avklaring av områdets framtid, og at det viktige spørsmålet om plastring løses raskt. Håper du kan svare på følgende på neste bystyremøte: Spørsmål til en; Befolkningen på sørsiden av Nordlandet lurer på hvor lenge de må sitte på pinebenken. En så lempelig behandling av gjeldende vedtak, og stadige utsettelser av iverksetting gir uheldige signaler til byens befolkning. Gjeldende vedtak sier at bedriften Oss Nor skal plastre fyllingen mot sjøen østover (Remlan). Oss Nor har trukket sin søknad om endring av arealplanen, slik at det finnes ingen grunn til å ikke iverksette dette vedtaket. Vil en sørge for at vedtaket om plastring iverksettes? Vil en sette en tidsfrist for gjennomføring? Vil en arbeide for at Remlan består som friområde for befolkningen på Nordlandet? Ordføreren gav følgende svar: I sakens anledning skrev plan- og bygningssjefen brev til Oss-Nor hvor det bl.a. heter: Kommunen er kjent med at bedriften i desember 2010 hadde kontakt med fylkesmannen for å drøfte/avklare hvorvidt og evt. på hvilke vilkår fylkesmannen kan være åpen for å vurdere en videre utfylling mot øst. Dersom bedriften vurderer å gjennomføre en videre utfylling må dette i så fall utredes gjennom en reguleringsplanprosess. Kommunen ber bedriften klargjøre sine planer, slik at plan- og bygningsmyndigheten kan vurdere hvorvidt tiltak for bl.a. sikring av fylling og kai/molo bør iverksettes/evt. pålegges. Vi ber om tilbakemelding innen 15. mai Arnt Wærnes skriver i brev av bl.a. følgende i sitt svar Når det gjelder fyllingen mot øst blir denne brakt i orden i henhold til vedtak av innen utgangen av august Reparasjon av utstikker ved Omagt.4 vil bli reparert i samme tidsrommet. Her blir det bygget en steinmur i utstikkerens opprinnelige lengde. Det er ikke mulig å få til dette raskere fordi at entreprenøren er på andre oppdrag.

17 Plan- og bygningsenheten har ikke rukket å melde tilbake til grunneier/bedrift hvorvidt svaret er tilfredsstilende i forhold til kommunens henvendelse. Enheten har bl.a. til vurdering hvorvidt plastringen må omsøkes før arbeidene settes i gang. Dersom dette er nødvendig, vil prosjektering av arbeidene og søknadsbehandlingen medføre at plastringsarbeidet ikke kan iverksettes før den tid Wærnes angir i sitt brev. Det ligger derfor an til at plan- og bygningsmyndigheten vil konkludere med at svaret fra Wærnes så langt anses som tilfredsstillende. Vil en arbeide for at Remlan består som friområde for befolkningen på Nordlandet? Ordføreren er ikke kjent med at noen av de forslagene som har vært fremmet om utvidelse av næringsarealene ved Oss-Nor, vil medføre risiko for at Remlan ikke skal bestå som friområde for befolkningen på Nordlandet og kommunen ellers. For meg har det hele tiden ligget som en forutsetning for framtidig arealbruk i området at Remlan skal bestå som offentlig friområde. Sikring av området for offentligheten er bl.a. sikret ved statlig finansiering og det innebærer at området har fått en sterk garanti for fortsatt slik bruk. Spørsmålsstilleren, Kjell Bjarne Dahl, takket for svaret.

18 FO 11/3 Interpellasjon fra SV vedr. Orkide 2008/495 Viggo Jordahl hadde oversendt følgende interpellasjon som også var utsendt sammen med bystyrets dokumneter: Er Orkidé et rettssubjekt Ordfører, er og rådmannskollegiet for Nordmøre et rådgivende organ eller er det et rettsubjekt som tar selvstendige avgjørelser på vegne av de tilsluttende kommuner? Grunnen til dette spørsmålet er at Kristiansund SV ser at bystyre gjennom flertallsvedtak har fått redusert sin beslutningsmyndighet samtidig som vi ser at Orkidé tar avgjørelser på vegne av kommunene, uten at det enkelte ganger ser ut til å være forankret i lov og avtaleverk. En av kommunens fagforeninger (Fagforbundet) har gitt opplysninger om at Orkidé og innkjøpssamarbeidet på Nordmøre, og dermed Kristiansund kommune, har uten involvering av de ansattes organisasjoner eller vernetjenesten lagt ut anbud på bedriftshelsetjeneste uten at anbudskriterier og vekting av disse har vært drøftet samt vurdert innkomne tilbud og gitt tilslag til leverandør uten involvering av de tillitsvalgte. I Hovedavtalen LO/Fagforbundet-KS 3-1 er det beskrevet en drøftingsplikt i slike saker. I arbeidsmiljøloven er plikten til informasjon og drøfting ( 8-2)også når det gjelder beslutninger om noe så viktig som valg av pålagt bedriftshelsetjeneste. Politisk avgjørelsesmyndighet er flyttet fra kommunale organ til interkommunale organ. Orkidé sin myndighet skal være innen rammen av kommunelovens 27 og godkjente vedtekter. Kristiansund SV stiller spørsmål om Orkidé har brutt sitt mandat når informasjon og drøftingsplikten ikke er holdt i innkjøpssaken om ny bedriftshelsetjeneste til kommunene. Vi mener vedtektene til Orkidé heller ikke er klargjørende i hvilke saker som kan eller ikke kan avgjøres av kollegiet. Følgende spørsmål til en blir derfor slik: 1. Er det riktig at Arbeidsutvalget eller andre organer i Orkidé tar avgjørelser på vegne av kommunene i saker som det er drøftingsplikt i forhold til ansattes medbestemmelse? 2. Er nåværende vedtekter til Orkidé tilstrekkelig til å vurdere avgrensing til de saker som legges fram til organet? 3. Vil en legge fram i forbindelse med politisk organisering en sak om hvordan kommunen vil bruke Orkidé i framtida?

19 Ordføreren gav følgende svar: Representanten Viggo Jordahl spør innledningsvis i sin interpellasjon om og rådmannskollegiet for Nordmøre (Orkidé) er et rådgivende organ eller et rettssubjekt som tar selvstendige avgjørelser på vegne av de tilsluttede kommuner. Det kan slås fast at Orkidé ikke er et eget rettssubjekt. Arbeidsformen i ORKidé er å komme fram til enighet mellom kommunene i en sak av felles interesse (Konsensusprinsippet). Oppnås ikke enighet må hver kommune jobbe for seg selv i den aktuelle saken. Slik jeg forstår bakgrunnen for Jordahls interpellasjon handler den om anskaffelse av ny bedriftshelsetjeneste og nylig inngått kontrakt med ny leverandør. Generelt om Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid (NII) Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid ble dannet våren 2002 etter at flere av ORKidé-kommunene ønsket et samarbeid på innkjøpssiden. Innkjøpssamarbeidet omfatter alle ORKidé-kommunene med unntak av Nesset kommune. Innkjøpssamarbeidet er organisert etter Kommunelovens 27 og det er utarbeidet vedtekter for samarbeidet som alle kommunestyrer har sluttet seg til. Innkjøpssamarbeidet ledes av et styre bestående av en representant fra hver kommune. Orkide som regionråd og Innkjøpssamarbeidet er således to forskjellige organ. Anbudsprosessen og oppfølgingen av avtaler for Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeidet ivaretas av innkjøperne i Kristiansund kommune, økonomiseksjonen. Forarbeid til anskaffelsen av ny bedriftshelsetjeneste (BHT). Økte utgifter til BHT med bakgrunn i ny forskrift av førte til at tjenesten måtte konkurranseutsettes i henhold til anskaffelsesregelverket. I henhold til styrevedtak i NII , sak nr. 05/10, ble det besluttet at det skal gjennomføres konkurranse for anskaffelse av BHT i Alle kommuner ble oppfordret til å delta. 11 av 12 kommuner har deltatt. Alle 11 kommunene ble bedt om å komme med tilbakemelding på personer i brukerutvalg for anskaffelsen Brukerutvalgets rolle var blant annet å sikre det faglige innholdet i tjenesten. Innkjøpskonsulent skulle bl.a. ivaretar prosessen i forhold til innkjøpsregelverket. For å sikre at mindre leverandører skulle gis mulighet til å levere tilbud, ble det i konkurransen gitt anledning til å inngi tilbud til én, flere eller alle kommuner. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag med tilhørende dokumenter Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse etter Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) del I og II. Det vil si at alle potensielle leverandører kunne gi tilbud. Det er ikke anledning til å forhandle ved denne konkurranseformen. Anbudsdokumentene bestod av: Konkurransegrunnlag, kravspesifikasjon, prisskjema, skjema for responstid, HMS egenerklæring, egenerklæring ILO konvensjon nr. 94, egenerklæring lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og kontrakt. Kriteriene for valg av tilbud (tildelingskriterier) for konkurransen ble: Pris (vektet 60 %), kvalitet (vektet 20 %) og service (vektet 20 %).

20 Konkurransedokumentene ble sendt til alle kontaktpersoner i kommunene, der det ble anledning til å gi kommentarer og innspill før utlysning av konkurransen. Kommunene fikk en svarfrist på 3 uker og det kom ingen innspill. Utlysning og evaluering Konkurransen lyst ut på Doffin Anbudsfrist leverandører leverte tilbud innen fristen Ut ifra en totalvurdering av de innkomne tilbud gjort i samsvar med konkurransegrunnlagets tildelingskriterier, ble Hjelp24 tildelt kontrakt til kommunene Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Kristiansund og Smøla. Midtnorsk HMS senter ble tildelt kontrakt til kommunene Rindal, Surnadal og Tingvoll. Beslutning om tildeling meldt samtidig til de 4 leverandørene ( ). Klagefrist på vedtak Jordahls spørsmål: 1. Er det riktig at Arbeidsutvalget eller andre organer i Orkidé tar avgjørelser på vegne av kommunen i saker som der drøftingsplikt i forhold til ansattes medbestemmelse? Svar: Arbeidsutvalget eller andre organer i Orkidé, jfr. herunder også innkjøpssamarbeidet, har ikke drøftet tilstrekkelig tillitsvalgtes medvirkning i h.h.t. Hovedavtalen. En er kjent med at både Fagforbundet og Utdanningsforbundet har rettet en henvendelse til Orkidékommunene om dette. Sak om dette skal behandles i Au på første møte. I tilsvarende regionråd, er det ulike modeller. For min del, har jeg ingen ting imot at en representant fra arbeidstakersiden deltar i Orkides organer. Rettigheter? Usikker på.. I den aktuelle saken om BHT har Fagforbundet har i brev dat til Kristiansund kommune krevd forhandlinger etter Hovedavtalens del A, 7-1 om forståelsen av HA del B 1 Formål, samarbeid og medbestemmelse og 3.1 om arbeidsgivers plikter i forhold til tillitsvalgte. - Bakgrunn for forhandlingskravet er at arbeidstakerorganisasjonene ikke har vært involvert ved anbudsutlysning om anskaffelse av bedriftshelsetjeneste. Arbeidsgiver, d.v.s. Kristiansund kommune, og Fagforbundet har den hatt et forhandlingsmøte slik Fagforbudet har bedt om. Konklusjonen fra dette møtet kan sammenfattes slik: Arbeidsgiver tar kritikken fra Fagforbudet til etterretning når det gjelder anskaffelse av bedriftshelsetjeneste. Arbeidsgiver, d.v.s. Kristiansund kommune vil for sin del for ettertiden drøfte med HTV Fagforbudet, som den klart største fagorganisasjonen, involvering/ drøftingsplikten når det gjelder større innkjøp, særlig i tilknytning til kjøp av tjenester fra eksterne leverandører, tjenester som kan ha direkte betydning for ansattes arbeidssituasjon, også varekjøp som kan ha slik betydning, dog ikke forbruksvarer. HTV Fagforbundet må selv vurdere involvering av øvrige HTV i slike prosesser. Innkjøpssamarbeidet orienterer personalsjefen om aktuelle forestående innkjøp. Personalsjefen orienterer deretter Fagforbundet fortløpende. Det avklares på et tidligst mulig tidspunkt om innkjøpet er av en slik karakter at Hovedavtalens bestemmelser om medvirkning/drøftinger inntrer.

21 2. Er nåværende vedtekter til Orkidé tilstrekkelig til å vurdere avgrensning til de saker som legges fram til organet? Svar: Orkide er konsensus organ. Saker det ikke oppnås enighet, legges bort. Viktigheten med organet, er at det er Nordmøres stemme utad. Praksisen med å behandle/informere kompetente organ i egen kommune, har kunnet være bedre fra min side. Bedre rutiner på dette må bli bedre ivaretatt, der dette er mulig. (Tid?) 3. Vil en legge fram i forbindelse med politisk organisering en sak om hvordan kommunen vil bruke Orkidé i framtida? Svar: Jeg er selvfølgelig villig til å ta dette opp med for eksempel bystyret. Samtidig vil jeg også understreke at spesielt (rådmann) må kunne ha en nødvendig handlefrihet, når dette er påkrevet. Interpellanten, Viggo Jordahl, takket for et godt og grundig svar. I interpellasjonsdebatten deltok Viggo Jordahl, Bjørn Tore Schrøen, Harald M. Stokke. Bjarne S. Elde og Anton Monge

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune 08.05.07 1. Bakgrunn Drammen kommune har p.t. seks kommunale foretak (KF): Drammen Eiendom KF Drammen Drift

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter...

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter... Innholdsfortegnelse Del A: Møteskikk... 4 1 Innledning... 4 2 Gode møter - generelle vilkår... 4 3 Noen begreper i forbindelse med møter... 5 4 Møtedeltakernes forberedelse... 6 5 Møtedeltakernes opptreden...

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer