Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Arkiv- saksnr"

Transkript

1 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget /999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell - Tjenester til barn og unge i Kristiansund kommune 2010/998 PS 11/23 Godkjennelse av samarbeidsavtale i forbindelse med etablering av oppsøkende behandlingsteam (ACT) på Nordmøre 2008/1282 PS 11/24 Årsrapport for /620 PS 11/25 PS 11/26 Sluttregnskap; Pilotveien, kommunal vei mellom Dale og Kvernberget flyplass Sluttregnskap; Utbygging av boligfeltet på Sommero - Myran etappe / /2076 PS 11/27 Sluttregnskap; Fiskerikai Bentneseset sør 2010/2076 PS 11/28 Sluttregnskap; Kristiansund vannverk - ekstra vannkvalitet og fargefjerning PS 11/29 Søknad om fritak fra alle verv pga. flytting - Kathrine S. Tømmervåg PS 11/30 FO 11/2 Nye lokaler til Nordmøre Krisesenter i Tempoveien 23. Spørsmål fra Kjell Bjarne Dahl (Rødt) vedr. Remlan 2010/ / / /495 FO 11/3 Interpellasjon fra SV vedr. Orkide 2008/495

2 PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget /999 Formannskapet behandlet saken i møte På vegne av arbeidsgruppen politisk organisering fremmet Bjarne S. Elde følgende forslag til endring/tilføyelse i pkt. 8: Bystyret oppretter styrer, råd og utvalg i samsvar med vedlagte liste, med den endring av kontrollutvalget beholder 5 medlemmer med varamedlemmer. På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Åge Austheim følgende alternative forslag til deler av innstillingen: 2. Det opprettes 4 hovedutvalg: a. som innstilt b. som innstilt c. plan- og bygningsråd d. hovedutvalg for samferdsel, miljø og tekniske tjenester 6. Siste setning strykes. 8. Som innstilt. Utvalg 13 samferdselsutvalg utgår 10. (Nytt pkt.) Bystyret ber om at det mot slutten av perioden utredes og fremlegges sak om reduksjon av antall bystyremedlemmer. Saken kan gjerne omfatte andre forslag til endringer i politisk organisering og ses i en større sammenheng akkurat som aktuelle sak. Tidsfrist for fremlegging av sak: På vegne av Høyre fremmet Sidsel Sæterøy følgende endringsforslag: Plan- og bygningsrådet beholdes som selvstendig enhet, etter dagens modell. Kontrollutvalget skal bestå av 5 representanter, etter dagens modell. Utvalg nr. 13, 14, 15, og 16 oppnevnes av bystyret Maritta B. Ohrstrand fremmet følgende forslag: Det opprettes et viltutvalg bestående av 5 medlemmer. Anton Monge foreslo følgende endring av pkt. 4 ved å føye til kan: Hovedutvalgene kan i prinsippet gis myndighet så langt lovverket tillater. Det ble bedt om gruppemøter og det ble innvilget. Etter gruppemøtet redegjorde Bjarne S. Elde på vegne av samarbeidspartiene og gav følgende sammenfatning : Pkt. 2 c. Hovedutvalg for Miljø, tekniske tjenester Pkt. 2 d. Plan- og bygningsråd (hovedutvalg) Pkt. 4. Vil stemme for endringsforslaget fra Anton Monge

3 Pkt. 8. Vil stemme for at det opprettes viltutvalg m/ 5 medlemmer og et kontrollutvalg m/ 5 medlemmer. Høyskoleutvalget nr. 14 utgår og erstattes med følgende tekst: Høyskoleutvalget -nr. 14 går ut som eget utvalg. Det strategiske arbeidet knyttet til høyskoleutdanning innarbeides i formannskapets myndighetsområde. Samarbeidspartiene vil også stemme for Høyres forslag om at utvalg nr. 13, 15, og 16 oppnevnes av bystyret VOTERING Det ble votert punktvis. Pkt. 1. Enstemmig vedtatt. Pkt. 2 a. Enstemmig vedtatt Pkt. 2 b. Enstemmig vedtatt Pkt. 2 c Samarbeidspartienes forslag votert alternativt med Fremskrittspartiets forslag 2 d, der det ble avgitt 35 stemmer for samarbeidspartienes forslag, og 9 stemmer for Fremskrittspartiets forslag som falt. Pkt. 2 d (eget plan- og bygningsråd). Enstemmig vedtatt. Pkt. 3. Enstemmig vedtatt Pkt. 4. Følgende formulering enstemmig vedtatt: Hovedutvalgene kan i prinsippet gis myndighet så langt lovverket tillater. Pkt. 5. Enstemmig vedtatt Pkt. 6. Innstillingen votert alternativt med Fremskrittspartiets forslag. Innstillingen ble vedtatt med 36 mot 8 stemmer. Pkt. 7. Enstemmig vedtatt Pkt. 8. Forslag om å opprette viltutvalg ble vedtatt med 38 mot 6 stemmer Forslag om at høyskoleutvalget (nr. 14) skal utgå ble vedtatt med 29 mot 15 stemmer Forslag om at kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer ble enstemmig vedtatt Forslag om at utvalgene 13, 15 og 16 skal oppnevnes av bystyret ble enstemmig vedtatt. Pkt. 9. Enstemmig vedtatt Pkt. 10. Forslag fra Fremskrittspartiet om nytt pkt. fikk 15 stemmer og falt. 29 stemte i mot. I samsvar med formannskapets innstilling og vedtatte endringer gjorde bystyret følgende vedtak 1. Med virkning fra ny valgperiode organiseres det politiske arbeidet etter en hovedutvalgsmodell. 2. Det opprettes 4 hovedutvalg: a. Hovedutvalg for Helse, omsorg, sosial b. Hovedutvalg for Skole, barnehage, kultur c. Hovedutvalg for Miljø og tekniske tjenester, d. Hovedutvalg: Plan- og bygningsråd 3. Det tilrås at hovedutvalgene får et medlemstall på 9 medlemmer + varamedlemmer. 4. Hovedutvalgene kan i prinsippet gis myndighet så langt lovverket tillater. 5. Administrasjonen utreder delegasjonsreglement, som fremlegges for bystyret så snart den politiske organiseringen er vedtatt. 6. Det strategiske næringsarbeidet legges til formannskapet. Ledelse av Olje- og energiutvalg og Næringsutvalg bør forankres hos kommunens politiske ledelse.

4 7. Dagens (politiske del av) Administrasjons- og Likestillingsutvalget "legges til" Formannskapet. 8. Bystyret oppretter styrer, råd og utvalg i samsvar med vedlagte liste med følgende endringer: Det opprettes eget viltutvalg med 5 medlemmer og varamedlemmer Kontrollutvalget opprettes med 5 medlemmer og varamedlemmer Høyskoleutvalget -nr. 14 går ut som eget utvalg. Det strategiske arbeidet knyttet til høyskoleutdanning innarbeides i formannskapets myndighetsområde. Utvalgene 13, 15 og 16 oppnevnes av bystyret. 9. Bystyret ber arbeidsgruppen bestående av gruppelederne utarbeide nytt forslag til godtgjørelsesreglement for perioden Saken legges frem til politisk behandling i inneværende valgperiode. Politisk sekretariat Kristiansund kommunes ledergruppe

5 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell - Tjenester til barn og unge i Kristiansund kommune 2010/998 Ordføreren foreslo 3 minutters taletid og 5 minutter til komitelederen, og dette ble vedtatt. Komite 1 behandlet saken i møte Øyvind Lyngås fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 1. Kristiansund bystyre vedtar ikke det foreslåtte forslaget om et såkalt Sambatilbud for grunnskolen. Dette fordi situasjonen er uavklart rent ressursmessig og derfor kan ha svært uheldige konsekvenser for kapasiteten i forhold til barn og unge som har lovbestemt rett til oppfølging og hjelp. Slik forhold er da heller ikke tilstrekkelig kartlagt eller drøftet i de foreliggende sakspapirene. 2. For førskolen gjennomføres Sambamodellen som et prøveprosjekt. Evalueres våren Det nedsettes en arbeidsgruppe av enhetsledere for de aktuelle instanser. Denne skal utarbeide forslag til en helhetlig tverretatlig samarbeidsmodell i forhold til ulike hjelpetiltak for barn og unge og deres familie. Ved votering ble innstillingens pkt. 1 3 satt opp mot Øyvind Lyngås forslag 1-3. Innstillingen ble vedtatt med 27 stemmer. 16 stemmer ble avgitt for Øyvind Lyngås forslag. 43 voterende tilstede. Innstillingens pkt. 4 ble deretter enstemmig vedtatt. Bystyret har da fattet følgende vedtak 1. Bystyret vedtar ny helhetlig modell for de ulike tjenester til barn og unge i Kristiansund kommune. 2. SamBa-modellen (Tverrfaglig råd)innføres i førskolesektoren og barneskolene. 3. SamBa-modellen (Tverrfaglig råd) for ungdomsskolene kjøres som et prosjekt i samsvar med søknad om skjønnsmidler til Fylkesmannen.

6 4. Hele ordningen skal evalueres våren Saken oversendes til Ole Bjørn Moen

7 PS 11/23 Godkjennelse av samarbeidsavtale i forbindelse med etablering av oppsøkende behandlingsteam (ACT) på Nordmøre 2008/1282 Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak 1. Bystyret godkjenner forslag til samarbeidsavtale for ACT team på Nordmøre som grunnlag for oppstart og drift i prosjektperioden Kommunens utgifter til egenandel for 2012 og 2013 forutsettes dekket innenfor de økonomiske rammer for Enhet for psykisk helse. Saken oversendes til Helge A. Carlsen

8 PS 11/24 Årsrapport for /620 Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Bystyret tar skatteregnskapet for 2010 til orientering. Saken oversendes til Nils Birger Sagvik

9 PS 11/25 Sluttregnskap; Pilotveien, kommunal vei mellom Dale og Kvernberget flyplass 2010/2076 Formannskapet behandlet saken i møte Innstillingen var ettersendt til bystyrets medlemmer. Anton Monge, tidligere rådmann, viste til Kommunelovens 40 og ba om å få sin habilitet vurdert, da denne saken ble igangsatt i hans tid. Monge fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte ham inhabil. Ingen vara. 42 voterende i salen I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak 1. Sluttregnskap for Pilotveien godkjennes. 2. Merforbruk på kr ,- på vei foreslås dekket gjennom omdisponering av tilsvarende beløp innenfor ansvarsområde 6018 næringsområder; post opprusting næringsområde Løkkemyra der det i budsjett for 2010 var avsatt kr ,-. 3. Merforbruk på kr ,- på vann foreslås dekket innenfor sekkepost generelle tiltak på ansvarsområde 6020 vannforsyning. 4. Mindreforbruk på kr ,- på avløp foreslås overført til sekkepost generelle tiltak på ansvarsområde 6022 avløp og rensing. Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

10 PS 11/26 Sluttregnskap; Utbygging av boligfeltet på Sommero - Myran etappe /2076 Formannskapet behandlet saken i møte Innstillingen var ettersendt til bystyrets medlemmer. Anton Monge, tidligere rådmann, viste til Kommunelovens 40 og ba om å få sin habilitet vurdert, da denne saken ble igangsatt i hans tid. Monge fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte ham inhabil. Ingen vara. 42 voterende i salen I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak 1. Sluttregnskapet for utbygging av boligfeltet på Sommerro Myran etappe 3 godkjennes. 2. Merforbruk på kr ,- dekkes gjennom omdisponering av tilsvarende beløp innenfor ansvarsområde 6016 boligområder, Sommerro Myran etappe 4. Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

11 PS 11/27 Sluttregnskap; Fiskerikai Bentneseset sør 2010/2076 Formannskapet behandlet saken i møte Innstillingen var ettersendt til bystyrets medlemmer. Anton Monge, tidligere rådmann, viste til Kommunelovens 40 og ba om å få sin habilitet vurdert, da denne saken ble igangsatt i hans tid. Monge fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte ham inhabil. Ingen vara. 42 voterende i salen I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Sluttregnskap for Fiskerikai Bentnesset sør godkjennes. Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

12 PS 11/28 Sluttregnskap; Kristiansund vannverk - ekstra vannkvalitet og fargefjerning 2010/2076 Formannskapet behandlet saken i møte Innstillingen var ettersendt til bystyrets medlemmer. Anton Monge, tidligere rådmann, viste til Kommunelovens 40 og ba om å få sin habilitet vurdert, da denne saken ble igangsatt i hans tid. Monge fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte ham inhabil. Ingen vara. 42 voterende i salen I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak 1. Sluttregnskapet for Kristiansund vannverk ekstra vannkvalitet og fargefjerning godkjennes. 2. Mindreforbruk på kr ,- tilbakeføres til ansvarsområde 6020 vannforsyning, sekkepost generelle investeringsmidler. Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

13 PS 11/29 Søknad om fritak fra alle verv pga. flytting - Kathrine S. Tømmervåg 2008/55 Ordføreren har redegjort for saken i skriv av I samsvar med ens innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Kathrine S. Tømmervåg fritas fra alle sine kommunale verv fra I forbindelse med hennes fritak gjøres følgende endringer og nyvalg gjeldende fra og for resten av valgperioden : Til nytt fast medlem av Arbeiderpartiet i bystyret velges Bjørn Tore Schrøen. Vararepresentantrekken forskyves. Vararepresentantrekken i formannskapet forskyves. Det velges ikke nytt medlem til komite 1. Vara innkalles. Det oppnevnes ingen ny vararepresentant i plan- og bygningsrådet. Saken oversendes til Politisk sekretariat Gjenpart til Kathrine S. Tømmervåg Bjørn Tore Schrøen

14 PS 11/30 Nye lokaler til Nordmøre Krisesenter i Tempoveien /891 Formannskapet behandlet saken i møte Saken var ettersendt til bystyrets medlemmer. Anne Elisabeth Nilssen, daglig leder for Nordmøre Krisesenter IKS, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Hivzija Kazinic tiltrådte. Ordføreren foreslo at hun skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte henne inhabil. 43 voterende tilstede. I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Kristiansund kommune bygger om deler av Tempoveien 23 i Kristiansund og leier denne ut til framtidig etablering av et Nordmøre Krisesenter IKS. Ombygging gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 5,8 millioner kroner eksklusive mva. Ombyggingen finansieres ved låneopptak, stort 5,8 mill kroner, som avdras over 20 år. Det forutsettes at alle deltakerkommuner gjør forpliktende vedtak om å delta i finansiering av nye lokaler for Nordmøre Krisesenter IKS. Det innarbeides en buffer på 15 % (0,87 mill kr) til finansiering av eventuelle uforutsette utgifter. De samlede driftskonsekvenser fremgår av saksfremlegg, og fordeling mellom kommunene tar utgangspunkt i tidligere omforent fordelingsnøkkel for utgifter til Nordmøre Krisesenter. Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning av låneopptaket. Avtale om etablering av et IKS (inkludert selskapsavtale og vedtekter) utarbeides i samarbeid med deltakende kommuner, innen

15 Rådmannen får fullmakt til å inngå leieavtale med Nordmøre Krisesenter IKS så snart IKS er etablert og alle formalia er på plass. Saken oversendes til Knut A. Stai Gjenpart til økonomiseksjonen

16 FO 11/2 Spørsmål fra Kjell Bjarne Dahl (Rødt) vedr. Remlan 2008/495 Kjell Bjarne Dahl hadde oversendt følgende spørsmål til en, og spørsmålet var utsendt sammen med bystyrets dokumenter: Jeg har hatt mye kontakt med velforeningen på Nordlandet som arbeider for å beholde/utvikle Remlan som friområde for befolkningen på Nordlandet. Det er ikke mange slike kontaktpunkter mot sjøen på denne siden av Nordlandet. Rødt mener derfor det er viktig med ei avklaring av områdets framtid, og at det viktige spørsmålet om plastring løses raskt. Håper du kan svare på følgende på neste bystyremøte: Spørsmål til en; Befolkningen på sørsiden av Nordlandet lurer på hvor lenge de må sitte på pinebenken. En så lempelig behandling av gjeldende vedtak, og stadige utsettelser av iverksetting gir uheldige signaler til byens befolkning. Gjeldende vedtak sier at bedriften Oss Nor skal plastre fyllingen mot sjøen østover (Remlan). Oss Nor har trukket sin søknad om endring av arealplanen, slik at det finnes ingen grunn til å ikke iverksette dette vedtaket. Vil en sørge for at vedtaket om plastring iverksettes? Vil en sette en tidsfrist for gjennomføring? Vil en arbeide for at Remlan består som friområde for befolkningen på Nordlandet? Ordføreren gav følgende svar: I sakens anledning skrev plan- og bygningssjefen brev til Oss-Nor hvor det bl.a. heter: Kommunen er kjent med at bedriften i desember 2010 hadde kontakt med fylkesmannen for å drøfte/avklare hvorvidt og evt. på hvilke vilkår fylkesmannen kan være åpen for å vurdere en videre utfylling mot øst. Dersom bedriften vurderer å gjennomføre en videre utfylling må dette i så fall utredes gjennom en reguleringsplanprosess. Kommunen ber bedriften klargjøre sine planer, slik at plan- og bygningsmyndigheten kan vurdere hvorvidt tiltak for bl.a. sikring av fylling og kai/molo bør iverksettes/evt. pålegges. Vi ber om tilbakemelding innen 15. mai Arnt Wærnes skriver i brev av bl.a. følgende i sitt svar Når det gjelder fyllingen mot øst blir denne brakt i orden i henhold til vedtak av innen utgangen av august Reparasjon av utstikker ved Omagt.4 vil bli reparert i samme tidsrommet. Her blir det bygget en steinmur i utstikkerens opprinnelige lengde. Det er ikke mulig å få til dette raskere fordi at entreprenøren er på andre oppdrag.

17 Plan- og bygningsenheten har ikke rukket å melde tilbake til grunneier/bedrift hvorvidt svaret er tilfredsstilende i forhold til kommunens henvendelse. Enheten har bl.a. til vurdering hvorvidt plastringen må omsøkes før arbeidene settes i gang. Dersom dette er nødvendig, vil prosjektering av arbeidene og søknadsbehandlingen medføre at plastringsarbeidet ikke kan iverksettes før den tid Wærnes angir i sitt brev. Det ligger derfor an til at plan- og bygningsmyndigheten vil konkludere med at svaret fra Wærnes så langt anses som tilfredsstillende. Vil en arbeide for at Remlan består som friområde for befolkningen på Nordlandet? Ordføreren er ikke kjent med at noen av de forslagene som har vært fremmet om utvidelse av næringsarealene ved Oss-Nor, vil medføre risiko for at Remlan ikke skal bestå som friområde for befolkningen på Nordlandet og kommunen ellers. For meg har det hele tiden ligget som en forutsetning for framtidig arealbruk i området at Remlan skal bestå som offentlig friområde. Sikring av området for offentligheten er bl.a. sikret ved statlig finansiering og det innebærer at området har fått en sterk garanti for fortsatt slik bruk. Spørsmålsstilleren, Kjell Bjarne Dahl, takket for svaret.

18 FO 11/3 Interpellasjon fra SV vedr. Orkide 2008/495 Viggo Jordahl hadde oversendt følgende interpellasjon som også var utsendt sammen med bystyrets dokumneter: Er Orkidé et rettssubjekt Ordfører, er og rådmannskollegiet for Nordmøre et rådgivende organ eller er det et rettsubjekt som tar selvstendige avgjørelser på vegne av de tilsluttende kommuner? Grunnen til dette spørsmålet er at Kristiansund SV ser at bystyre gjennom flertallsvedtak har fått redusert sin beslutningsmyndighet samtidig som vi ser at Orkidé tar avgjørelser på vegne av kommunene, uten at det enkelte ganger ser ut til å være forankret i lov og avtaleverk. En av kommunens fagforeninger (Fagforbundet) har gitt opplysninger om at Orkidé og innkjøpssamarbeidet på Nordmøre, og dermed Kristiansund kommune, har uten involvering av de ansattes organisasjoner eller vernetjenesten lagt ut anbud på bedriftshelsetjeneste uten at anbudskriterier og vekting av disse har vært drøftet samt vurdert innkomne tilbud og gitt tilslag til leverandør uten involvering av de tillitsvalgte. I Hovedavtalen LO/Fagforbundet-KS 3-1 er det beskrevet en drøftingsplikt i slike saker. I arbeidsmiljøloven er plikten til informasjon og drøfting ( 8-2)også når det gjelder beslutninger om noe så viktig som valg av pålagt bedriftshelsetjeneste. Politisk avgjørelsesmyndighet er flyttet fra kommunale organ til interkommunale organ. Orkidé sin myndighet skal være innen rammen av kommunelovens 27 og godkjente vedtekter. Kristiansund SV stiller spørsmål om Orkidé har brutt sitt mandat når informasjon og drøftingsplikten ikke er holdt i innkjøpssaken om ny bedriftshelsetjeneste til kommunene. Vi mener vedtektene til Orkidé heller ikke er klargjørende i hvilke saker som kan eller ikke kan avgjøres av kollegiet. Følgende spørsmål til en blir derfor slik: 1. Er det riktig at Arbeidsutvalget eller andre organer i Orkidé tar avgjørelser på vegne av kommunene i saker som det er drøftingsplikt i forhold til ansattes medbestemmelse? 2. Er nåværende vedtekter til Orkidé tilstrekkelig til å vurdere avgrensing til de saker som legges fram til organet? 3. Vil en legge fram i forbindelse med politisk organisering en sak om hvordan kommunen vil bruke Orkidé i framtida?

19 Ordføreren gav følgende svar: Representanten Viggo Jordahl spør innledningsvis i sin interpellasjon om og rådmannskollegiet for Nordmøre (Orkidé) er et rådgivende organ eller et rettssubjekt som tar selvstendige avgjørelser på vegne av de tilsluttede kommuner. Det kan slås fast at Orkidé ikke er et eget rettssubjekt. Arbeidsformen i ORKidé er å komme fram til enighet mellom kommunene i en sak av felles interesse (Konsensusprinsippet). Oppnås ikke enighet må hver kommune jobbe for seg selv i den aktuelle saken. Slik jeg forstår bakgrunnen for Jordahls interpellasjon handler den om anskaffelse av ny bedriftshelsetjeneste og nylig inngått kontrakt med ny leverandør. Generelt om Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid (NII) Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid ble dannet våren 2002 etter at flere av ORKidé-kommunene ønsket et samarbeid på innkjøpssiden. Innkjøpssamarbeidet omfatter alle ORKidé-kommunene med unntak av Nesset kommune. Innkjøpssamarbeidet er organisert etter Kommunelovens 27 og det er utarbeidet vedtekter for samarbeidet som alle kommunestyrer har sluttet seg til. Innkjøpssamarbeidet ledes av et styre bestående av en representant fra hver kommune. Orkide som regionråd og Innkjøpssamarbeidet er således to forskjellige organ. Anbudsprosessen og oppfølgingen av avtaler for Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeidet ivaretas av innkjøperne i Kristiansund kommune, økonomiseksjonen. Forarbeid til anskaffelsen av ny bedriftshelsetjeneste (BHT). Økte utgifter til BHT med bakgrunn i ny forskrift av førte til at tjenesten måtte konkurranseutsettes i henhold til anskaffelsesregelverket. I henhold til styrevedtak i NII , sak nr. 05/10, ble det besluttet at det skal gjennomføres konkurranse for anskaffelse av BHT i Alle kommuner ble oppfordret til å delta. 11 av 12 kommuner har deltatt. Alle 11 kommunene ble bedt om å komme med tilbakemelding på personer i brukerutvalg for anskaffelsen Brukerutvalgets rolle var blant annet å sikre det faglige innholdet i tjenesten. Innkjøpskonsulent skulle bl.a. ivaretar prosessen i forhold til innkjøpsregelverket. For å sikre at mindre leverandører skulle gis mulighet til å levere tilbud, ble det i konkurransen gitt anledning til å inngi tilbud til én, flere eller alle kommuner. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag med tilhørende dokumenter Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse etter Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) del I og II. Det vil si at alle potensielle leverandører kunne gi tilbud. Det er ikke anledning til å forhandle ved denne konkurranseformen. Anbudsdokumentene bestod av: Konkurransegrunnlag, kravspesifikasjon, prisskjema, skjema for responstid, HMS egenerklæring, egenerklæring ILO konvensjon nr. 94, egenerklæring lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og kontrakt. Kriteriene for valg av tilbud (tildelingskriterier) for konkurransen ble: Pris (vektet 60 %), kvalitet (vektet 20 %) og service (vektet 20 %).

20 Konkurransedokumentene ble sendt til alle kontaktpersoner i kommunene, der det ble anledning til å gi kommentarer og innspill før utlysning av konkurransen. Kommunene fikk en svarfrist på 3 uker og det kom ingen innspill. Utlysning og evaluering Konkurransen lyst ut på Doffin Anbudsfrist leverandører leverte tilbud innen fristen Ut ifra en totalvurdering av de innkomne tilbud gjort i samsvar med konkurransegrunnlagets tildelingskriterier, ble Hjelp24 tildelt kontrakt til kommunene Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Kristiansund og Smøla. Midtnorsk HMS senter ble tildelt kontrakt til kommunene Rindal, Surnadal og Tingvoll. Beslutning om tildeling meldt samtidig til de 4 leverandørene ( ). Klagefrist på vedtak Jordahls spørsmål: 1. Er det riktig at Arbeidsutvalget eller andre organer i Orkidé tar avgjørelser på vegne av kommunen i saker som der drøftingsplikt i forhold til ansattes medbestemmelse? Svar: Arbeidsutvalget eller andre organer i Orkidé, jfr. herunder også innkjøpssamarbeidet, har ikke drøftet tilstrekkelig tillitsvalgtes medvirkning i h.h.t. Hovedavtalen. En er kjent med at både Fagforbundet og Utdanningsforbundet har rettet en henvendelse til Orkidékommunene om dette. Sak om dette skal behandles i Au på første møte. I tilsvarende regionråd, er det ulike modeller. For min del, har jeg ingen ting imot at en representant fra arbeidstakersiden deltar i Orkides organer. Rettigheter? Usikker på.. I den aktuelle saken om BHT har Fagforbundet har i brev dat til Kristiansund kommune krevd forhandlinger etter Hovedavtalens del A, 7-1 om forståelsen av HA del B 1 Formål, samarbeid og medbestemmelse og 3.1 om arbeidsgivers plikter i forhold til tillitsvalgte. - Bakgrunn for forhandlingskravet er at arbeidstakerorganisasjonene ikke har vært involvert ved anbudsutlysning om anskaffelse av bedriftshelsetjeneste. Arbeidsgiver, d.v.s. Kristiansund kommune, og Fagforbundet har den hatt et forhandlingsmøte slik Fagforbudet har bedt om. Konklusjonen fra dette møtet kan sammenfattes slik: Arbeidsgiver tar kritikken fra Fagforbudet til etterretning når det gjelder anskaffelse av bedriftshelsetjeneste. Arbeidsgiver, d.v.s. Kristiansund kommune vil for sin del for ettertiden drøfte med HTV Fagforbudet, som den klart største fagorganisasjonen, involvering/ drøftingsplikten når det gjelder større innkjøp, særlig i tilknytning til kjøp av tjenester fra eksterne leverandører, tjenester som kan ha direkte betydning for ansattes arbeidssituasjon, også varekjøp som kan ha slik betydning, dog ikke forbruksvarer. HTV Fagforbundet må selv vurdere involvering av øvrige HTV i slike prosesser. Innkjøpssamarbeidet orienterer personalsjefen om aktuelle forestående innkjøp. Personalsjefen orienterer deretter Fagforbundet fortløpende. Det avklares på et tidligst mulig tidspunkt om innkjøpet er av en slik karakter at Hovedavtalens bestemmelser om medvirkning/drøftinger inntrer.

21 2. Er nåværende vedtekter til Orkidé tilstrekkelig til å vurdere avgrensning til de saker som legges fram til organet? Svar: Orkide er konsensus organ. Saker det ikke oppnås enighet, legges bort. Viktigheten med organet, er at det er Nordmøres stemme utad. Praksisen med å behandle/informere kompetente organ i egen kommune, har kunnet være bedre fra min side. Bedre rutiner på dette må bli bedre ivaretatt, der dette er mulig. (Tid?) 3. Vil en legge fram i forbindelse med politisk organisering en sak om hvordan kommunen vil bruke Orkidé i framtida? Svar: Jeg er selvfølgelig villig til å ta dette opp med for eksempel bystyret. Samtidig vil jeg også understreke at spesielt (rådmann) må kunne ha en nødvendig handlefrihet, når dette er påkrevet. Interpellanten, Viggo Jordahl, takket for et godt og grundig svar. I interpellasjonsdebatten deltok Viggo Jordahl, Bjørn Tore Schrøen, Harald M. Stokke. Bjarne S. Elde og Anton Monge

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/3 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling 2008/2792 PS 09/4 Kapitalutvidelse i Kvernberget Vekst AS

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/1 PS 11/2 PS 11/3 PS 11/4 Vann- og avløpsnorm (VA-norm) og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Kristiansund

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/7 IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett 2008/3514 PS 11/8 Økonomirapport 2. tertial 2011 2011/1274 PS

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03 Bystyret 25.03.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/13 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 2. HALVÅR 2002. REFERANSE 232 PS 03/14 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/15 RS CHRISTIANSUND -

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/53 Tiltak i idrettshallen for mottak av fjernvarme i forbindelse med etablering av kunstisbanen. Innkomne

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/26 Oljeplanens handlingsplan 2009-2012 2009/289 PS 09/27 Handlingsdel til Strategisk næringsplan for 2009-2010 2009/85

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03 Formannskapet 06.05.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/38 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING REFERANSE 614 PS 03/39 SVAR PÅ TILSAGN OM TILSKUDD TIL FISKERIKAI

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003 Formannskapet 11.03.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 03/18 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/19 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 1. HALVÅR 2002. 232 PS 03/20 SKATTEINNGANGEN

Detaljer

UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN

UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN Kommunestyret Møtedato: 17.12.2009 Saksbehandler: Lillian Krokum Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 56/09 Kommunestyret 17.12.2009

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/110 Økonomirapport 2. tertial 2009 2009/911 PS 09/111 Betalingssatser 2010 2009/1699 PS 09/112 Kristiansunds krematorium

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/125 PS 12/126 PS 12/127 PS 12/128 PS 12/129 PS 12/130 PS 12/131 Supplering av "Arbeids- og økonomiske vilkår for

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/131 Økonomiplan 2011-2014 / Budsjett 2011 2010/1598 PS 10/132 PS 10/133 PS 10/134 PS 10/135 PS 10/136 Uønsket deltid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Møtested: Bystyresalen Sandefjord kommune Møtedato: 14.04.2015 Tid: 11:45 12:15 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003 Bystyret 27.mai 2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/24 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING PS 03/25 STORGATA 41 43 REGULERINGSPLANFORSLAG EGENGODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 03.11.2014 Tid: 12:00 14:30 og 15:05 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Møtet startet kl. 11.30 og ble avsluttet kl. 13.15 Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: 2, Storfjord rådhus Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel MEDL STAP Hanne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Bjarne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 20.11.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 20.11.2007 Formannskapet 20.11.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/19 BETALINGSSATSER 2008 150 PS 07/20 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 150 PS 07/21 ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.04.2009 82/09

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsal, Inderøy kulturhus Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 16:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg - SAS

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg - SAS SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS Møtested: Bystyresalen Sandefjord kommune Møtedato: 14.04.2015 Tid: 09:00 11:45 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for Medlem Bjørn

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 10.00 11.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Mette Seljenes,

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 26.05.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. øtested: Habornveien 61, møterom øterom hos Frevar Fra til saksnr.: 20/10 21/10 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 16.01.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 16.01.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 16.01.2007 FRA SAKSNR: 1/07 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 3/07 TIL KL: 20.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30.

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 019/07-025/07 Dato: 22.06.2007 Møtested: Sandland skole Tidspunkt: 10:00 - Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Haakon N. Grenager Fra adm. (evt. andre): Per

Detaljer

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 23.05.2012 kl. 12:00 17.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Stokke kommune, Stokke bygdetun (http://www.stokkebygdetun.com)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 03.10.07 Møtestart: 16.30 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Roy Andersen møtte for Anne Ma. Vik Sture Pedersen Arne Andersen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong. Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond

Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong. Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.05.2015 kl. 16.00 19.55 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer:

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 23.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/127 IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett 2008/3514 PS 10/128 Referatsaker Liste over referatsaker 16.11.2010

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møtedato: 10.11.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. Møtested: Askim kommune, møterom Vamma Fra til saksnr.: 14/27-14/31 Medlemmer Møtt Varamedlemmer Jan Terje Kristiansen,

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Slutt: 21.45

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Slutt: 21.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Slutt: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/11-023/11 Møte nr: 3/2011 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy-Willy Hansen, Anne Jespersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy-Willy Hansen, Anne Jespersen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: 12.04.2005 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Side 1 Møteprotokoll - Formannskapet Torsdag 04.10.2012 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 18.30. Saksdokumenter utsendt til medlemmer, varamedlemmer, rådmann,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 01.12.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok.

UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok. RØMSKOG KOMMUNE UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok. År 2011, den 7. april, holdt kommunestyret møte på Kommunehuset. Møtet var kunngjort i Rømsjingen og Avisa Grenseland og sakspapirene var lagt

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE SA OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Stokke kommune, Stokke bygdetun (http://www.stokkebygdetun.com) Møtedato: 19.05.2015

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møtedato: 23.11.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:35 Møtested: Askim kommune, møterom Annekset Fra til saksnr.: 15/23 15/30 Medlemmer Møtt Varamedlemmer Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

Møteinnkalling for Rådet for funksjonshemmede. Saksliste

Møteinnkalling for Rådet for funksjonshemmede. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 09.02.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18.00 Møteinnkalling for Rådet for funksjonshemmede Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen torsdag 05.02.15. Varamedlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568. Kommunestyret 28.10.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568. Kommunestyret 28.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 28.10.2014 REVISJONSAVTALE - BRUK AV OPSJON Kontrollutvalgets forslag til vedtak: SAKSFRAMSTILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/14 Møtedato: 18.06.2014 Tid: kl 10.00 kl 14.30 Møtested: Formannskapssalen, Molde rådhus Sak nr: 18/14 23/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Moer sykehjem, 1. etg. 04.06.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Moer sykehjem, 1. etg. 04.06.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Moer sykehjem, 1. etg. 04.06.2009 FRA SAKSNR: 6/09 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 9/09 TIL KL: 18.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Politisk behandling i Ås kommune:

Politisk behandling i Ås kommune: Politisk behandling i Ås kommune: Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.11.2010: Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 1. Hovedutvalg for teknikk og miljø anbefaler at saken tilbakesendes

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer