STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng"

Transkript

1 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske- og humanistiske fag den

2 Målgruppe og opptakskrav Grunnskolelærere, allmennlærere, førskolelærere, faglærere og andre med eldre utdanninger kan søke studiet. Kandidater med grunnutdanning innen sosialfag, barnevern, vernepleie eller tilsvarende, og studenter med kombinasjoner av pedagogiske og spesialpedagogiske utdanningsenheter, kan også tas opp etter individuell vurdering. For opptak til erfaringsbasert master kreves i tillegg minst to års relevant yrkespraksis. Anbefalte forkunnskaper Erfaringsbasert mastergrad (Kunnskapsdepartementets forskrifter 5) krever bachelorgrad, cand. mag. -grad eller tilsvarende utdanningsløp av minimum 3 års omfang med en faglig fordypning innen det emnet mastergraden omfatter, det vil si pedagogikk og/eller spesialpedagogikk. Forventet læringsutbytte ved fullført studium kandidaten : kandidaten : kandidaten : Ha utviklet avansert kunnskap om elevers rettigheter til opplæring i et historisk - og samtidshistorisk perspektiv Ha kritisk innsikt i ulike kunnskapsparadigmer og kunnskapsdiskurser for opplæring i Norge og ellers i verden Ha solide kunnskaper om forskning og innovasjon på feltet, og forstå forskningsprosessenes ulike faser og etiske dilemmaer Kunne utføre et selvstendig forskningsarbeid, og vise skriftlig hvordan forskningsarbeid rapporteres og dokumenteres Kunne samarbeide med andre faginstanser til beste for barn og unges opplæring og læringsutbytte Kunne differensiere didaktisk planlegging og læreplanarbeid slik at innhold, arbeidsformer, strategier og vurderingsformer er tilpasset elevenes forutsetninger, interesser og behov Ha oppnådd kompetanse på å skrive akademiske forskningstekster Kunne vise kunnskaper om anerkjente forskningsmetoder og kunne anvende dem i utviklings- og innovasjonsarbeid Kunne undervise og veilede yrkeskollegaer på lavere nivå i deres profesjonsarbeid og endringsarbeid Hvilken samfunnsmessig relevans har studiet, videre studier og arbeidsmarked Kandidater har rett til å søke om individuell innpasning på studiet, for eksempel utdanning etter gammel struktur med grunn-, mellom- og hovedfag, og studenter med tilsvarende utdanning på masternivå fra andre universitet - og høgskoler. Kandidater med 2.avdeling spesialpedagogikk etter tidligere ordning, kan søke om individuell innpasning opp til 30 studiepoeng. Søknaden må omfatte innpasning på to hele emner. Kandidater innskrevet på masterprogram på andre studiesteder kan søke om å få delta på enkelte emner etter vårt 2

3 studieprogram. Studiet kvalifiserer for å differensiere og tilpasse opplæring for elever med forskjellige forutsetninger og bakgrunn - heri inngår også det flerkulturelle møtet - for arbeid i barnehage, skole, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT), kompetansesentra, høgskole, helse- og sosialsektoren, habiliteringstjenesten, samt administrasjon. Studiet kvalifiserer til opptak på enkelte Phd-program (forskeropplæring). Oppbygging, omfang og sammensetning, herunder obligatoriske kurs Den erfaringsbaserte mastergraden har et omfang på 90 studiepoeng. Forskriftene til erfaringsbasert mastergrad krever minimum 2 års relevant praksis som del av opptakskriteriene. Kandidaten har mulighet til fordypning gjennom valg mellom ulike fagemner som de kan legge opp i studiets første år. Av de flere mulige fagemnene, skal studenter på erfaringsbasert masterstudium velge tre fagemner (=45stp). Vitenskapsteori og metode II (=15stp) er obligatorisk for alle. Modellen kan gjennomføres enten som fulltids- eller som deltidsstudium, Maksimum normert tid er 3 år. Studiets første år er oppdelt i fire emner av 15 stp. hver, og det andre året er oppdelt i to ganger 15 stp. i Vitenskapsteori og metode I og II i høstsemesteret, og 30 stp. i masteroppgavearbeid i vårsemesteret. Hvert delemne på 15 stp. organiseres som to studiesamlinger med forelesninger, tilhørende studielitteratur og en avsluttende deleksamen. Kandidater som har fått tildelt studieplass, må i tillegg hvert år melde seg på de emnene de skal delta på. Dette er studentens kontrakt med studiestedet. All timeplanlagt undervisning på alle studiesamlingene har obligatorisk frammøte som arbeidskrav. Alle delemner må være fullført og bestått, før veileder for arbeid med masteroppgaven blir oppnevnt. 1. studieår Høst Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsproblemer, 15 stp Inkludering og tilpasset opplæring, 15 stp Vår Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse, 15 stp Samarbeid, rådgivning og veiledning, 15 stp 2. studieår Høst Vitenskapsteori I, 15 stp Vår Masteroppgave, 30 stp Vitenskapsteori II, 15 stp 3

4 Alle fagemnene går hvert år, slik at studenter som skal ta erfaringsbasert mastergrad har mulighet til å ta 60 stp det første året. Alle delområdene i studiet er organisert tematisk ut fra tanken om et samlet læringsutbytte, og er bygd opp etter en felles mal for emneplaner. For hvert emne beskrives læringsutbytte, innhold og målsettingen med studiearbeidet. Læringsutbyttet konkretiseres gjennom tydeligere presisering av hovedområder (innhold) som behandles. Det forventes at kandidatene til hvert emne skal lese medfølgende studielitteratur (1000 sider pr. 15 stp) som bidrar til å utvide kunnskapene om emnet. Til slutt beskrives en obligatorisk eksamensoppgave innenfor emnet. Se for øvrig emneplaner for hvert enkelt emne som er vedlagt studieplanen. Læringsformer I undervisningen vil det veksles mellom forelesning, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og studentframlegg. IKT vil bli benyttet som kommunikasjons- og studieverktøy. Det er en forutsetning at kandidatene bruker Fronter i kommunikasjon med hverandre og med studiestedet. All informasjon om studiet og beskjeder til kandidatene gis på Fronter. Opplæringen i masterstudiet kan tilpasses og differensieres i forhold til studentenes evner og interesseområder. Det gjelder også tilpasning av opplæring i forhold til kultur, språk, sosial bakgrunn og kjønn, samt tilpasning til studentenes framtidige arbeidsområder. Fordypning skjer gjennom studentenes valg av tema og problemstilling for masteroppgaven. Slik fordypning kan også skje i forbindelse med individuelle arbeidsoppgaver knyttet til hvert tema og i forhold til selvvalgt litteratur. For hvert emne vil det bli gitt forslag til litteratur og gitt oppgaver som retter seg mot yrkesutøvelsen og studiets læringsutbytte, med utgangspunkt i de krav til selvstendighet og kritisk refleksjon som er formål for studiet. Formativ vurdering, jf Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Finnmark Det er et arbeidskrav at studentene møter opp til studiesamlingene og den timeplanlagte undervisningen. Studiesamlingene krever obligatorisk tilstedeværelse, da arbeidsformene kan være prosessuelle. Det vil bli gitt kontinuerlig formativ vurdering og tilbakemelding på studentenes deltakelse og skriftlige arbeider. Deleksamen, som avslutning på hvert emne, kan også sees på som formativ vurdering, da progresjon i vitenskapelig skriving vil være et sentralt moment i disse. Summativ vurdering, jf Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Finnmark Summativ vurdering består av karakterene for hver deleksamen (karakterene A-F) og karakteren på mastereksamen (karakterene A-F). Alle kandidater vurderes etter samme vurderingskriterier til mastereksamen. Masteroppgaven vil bli vurdert av en kommisjon bestående av en ekstern og en intern sensor. Det er kun masteroppgaven, det vil si det skriftlige innleverte produktet, som vurderes til avsluttende mastereksamen, og denne skal vise at kandidaten har oppnådd forventet læringsutbytte (jfr. punkt 1). Masteroppgaven skal ta utgangspunkt i det fagstoffet og de temaer som behandles i studiet. Den skal dokumentere evne til vitenskapsbasert arbeid innenfor det yrkesfelt studiet handler om, og skal vise forståelse, refleksjon og modning. Innenfor denne 4

5 rammen kan tema for avhandlingen velges fritt av studentene, eller de kan knytte seg til pågående forskningsarbeid. Masteroppgaven er et individuelt forskningsarbeid som kandidaten utfører under veiledning av en lærer på førstekompetansenivå (professor/dosent eller førsteamanuensis/førstelektor eller erfarne stipendiater). Veiledning kan også utføres i grupper av kandidater. Det vil bare bli gitt veiledning innenfor studiets normerte tidsrammer. Karakterer Symbol Betegnelse A Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Praksis Masterstudiet i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring inneholder ingen praksisopplæring utover det empiriske arbeidet kandidatene utfører i forbindelse med sin masteroppgave. Skikkethet og autorisasjon Her bes kandidatene studere følgende rettigheter og krav: Internasjonalisering Kandidater på masterstudiet i Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring kan ta deler av studiet ved utenlandske høgskoler og universiteter. Høgskolen skal på forhånd godkjenne hvilke emner som kan være likeverdige deler av masterstudiet. Kandidater som tidligere har studert ved utenlandske læresteder på masternivå, kan søke om innpassing av de emnene som de har tatt innenfor fagfeltet. Pensumlitteratur 5

6 Pensumlitteratur finner du på læringsplattformen Fronter. I tillegg skal valgfri litteratur godkjennes av faglærer for hvert delemne. Kandidaten må selv fremstille oversikten over studielitteraturen som legges opp i løpet av masterstudiet når masteroppgaven innleveres. Studielitteraturen består av til sammen 4000 sider. For hvert emne på 15 stp. tilsvarer dette 1000 sider studielitteratur. Evaluering og akkreditering av studiet Studiet vil bli akkreditert og evaluert etter til enhver tid gjeldende retningslinjer. Studiet vil bli fortløpende evaluert av kandidatene gjennom spørreskjema lagt ut på Fronter. Fagansvarlig leder for masterstudiet har plikt til å revidere studiet på bakgrunn av evalueringene og gjeldende retningslinjer og krav. Del 2 emneplaner Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsproblemer Engelsk: Når emnet gis: Special Educational Perspectives and Basic Problems Høstsemesteret (perioden august til oktober). Hvert år utformes en samlingsplan som gir oversikt over hvilke uker og dager undervisningen foregår på. Antall studiepoeng: 15 Undervisningsspråk: Norsk med noe engelskspråklig studielitteratur Innhold (Spesial)pedagogikkens historie med diskusjoner om rettferdighet og likeverd, inkludering og ekskludering Læreplanteori og læreplanpolitikk Kunnskapsparadigmer for analyse av ulike opplæringsformer Kritisk analyse av praksisfeltet og teori om (spesial)pedagogikk. Grunnlagsposisjoner og vitenskapsteoretiske innfallsvinkler til (spesial)pedagogikk. Forventet læringsutbytte ved fullført emne Forstå hvordan historie og samfunnsmessig kontekst har utviklet opplæring og det spesialpedagogiske feltet Kunne gjennomføre kritiske analyser av politiske og pedagogiske tekster i feltet Synligjøre at han/hun kan skrive en akademisk tekst ut fra gitte normer for referanser og kildebruk (Apa versjon 6.0) Kunne forstå og diskutere begrepene kunnskapsparadigme og kunnskapsdiskurser i Kunne reflektere over verdier og kunnskapstradisjoner som er knyttet til opplæring generelt og 6

7 opplæring og forskning spesialundervisning spesielt Kunne identifisere og kritisk undersøke ulike (spesial)pedagogiske kunnskapsparadigmer i tekster Læringsformer og organisering av læring Forelesninger, studentframlegg av studielitteratur, gruppearbeid og diskusjoner. Studielitteraturen består av både fastlagt fellespensum og selvvalgt litteratur. Det anbefales studentene å danne lesesirkler for å lese studielitteraturen i gruppe. Det er obligatorisk tilstedeværelse på to studiesamlinger på fem dager hver. Datoer og timeplaner for hver studiesamling og for hvert emne, legges ut på nettet før studiestart. Alle beskjeder til studentene legges ut på læringsplattformen Fronter. Formativ vurdering Obligatorisk frammøte er et arbeidskrav. Studentene vil få prosessuelle vurderinger underveis i studiet. Veiledning vil bli gitt på oppgaver og eksamen. Summativ vurdering Eksamen: Skriftlig individuell tekstanalyseoppgave. Hjemmeeksamen. Oppgaveteksten legges ut på Fronter under kursmappe 1. Innlevering av eksamen skjer også på Fronter på en gitt dato. Karakter A-F Inkludering og tilpasset opplæring Engelsk: Når emnet gis: Inclusive Education and Accommodated Teaching and Learning Høstsemesteret (perioden oktober til desember). Hvert år utformes en samlingsplan som gir oversikt over hvilke uker og dager undervisningen foregår på. Antall studiepoeng: 15 Undervisningsspråk: Norsk med noe engelskspråklig studielitteratur Innhold Historisk og politisk bakgrunn for inkludering i opplæring Inkludering, deltakelse, demokrati og rettferdighet Strategier for gjennomføringer av en skole for alle og common access (universell utforming) Lovverk og læreplaners innhold om tilpasset opplæring Salamanca-erklæringen og andre internasjonale strømninger i inkluderingsdebatten. 7

8 Forventet læringsutbytte ved fullført emne Ha fordypete kunnskaper om målsettinger med inkludering, danning og tilpasset opplæring i utdanning, arbeid og samfunn Ha innsikt i historisk bakgrunn for inkludering og tilpasset opplæring i utdanning, arbeid og samfunn Kunne gjennomføre et lite forprosjekt om inkludering og vise til bakgrunn for og målsettinger med inkludering og tilpasset opplæring i utdanning, arbeid og samfunn Kunne redegjøre for den brede og smale betydningen av tilpasset opplæring, og vise til begrepets plass i lover og læreverk Kunne analysere og vurdere ulike syn på læring og danning som ligger til grunn for inkludering og tilpasset opplæring i grunnopplæring og lærerutdanning og fremstille dette muntlig for lærere og medstudenter Læringsformer og organisering av læring Forelesninger, studentframlegg av studielitteratur, gruppearbeid og diskusjoner. Studielitteraturen består av både fastlagt fellespensum og selvvalgt litteratur. Det anbefales studentene å danne lesesirkler for å lese studielitteraturen i gruppe. Det er obligatorisk tilstedeværelse på to studiesamlinger av fem dager hver. Datoer og timeplaner for hver studiesamling og for hvert emne, legges ut på nettet før studiestart. Alle beskjeder til studentene legges ut på læringsplattformen Fronter. Formativ vurdering Obligatorisk frammøte er et arbeidskrav. Studentene vil få prosessuelle vurderinger underveis i studiet. Veiledning vil bli gitt på oppgaver og eksamen. Summativ vurdering Eksamen: Muntlig individuell eksamen med presentasjon av et prosjekt med fremlegging av abstract og muntlig prøve. Oppgaveteksten legges ut på Fronter, og abstract leveres inn på Fronter på en gitt dato. Karakter A-F Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse Engelsk: Når emnet gis: Innovation, Educational Reforms and Project Management Vårsemesteret (januar mars). Hvert år utformes en samlingsplan som gir oversikt over hvilke uker og dager undervisningen foregår på. Antall studiepoeng: 15 Undervisningsspråk: Norsk med noe engelskspråklig studielitteratur 8

9 Innhold Endringer i politikk, i pedagogikk og i organisasjoner som kan føre til innovasjon og utviklingsarbeid Forskjeller og likheter mellom forsknings - og utviklingsarbeid Prosjektteori og teori om ledelse av prosjekter Offentlige dokumenter og forskning om utdanningsreformer Prosjektanalyser Krav til prosjektbeskrivelser Forventet læringsutbytte ved fullført emne Studenten skal ha kunnskaper om endringer i opplæring som fører til behov for innovasjon og utviklingsarbeid Studenten skal ha innsikt i begrepene innovasjon, endringsarbeid, prosjekt og prosjektledelse knyttet til læring og pedagogiske institusjoner Studenten skal kunne utføre komparative analyser av forskning, utviklingsarbeid og andre prosjektformer Studentene skal kunne vise at de kan planlegg et selvstendig prosjektarbeid kandidaten: Å forstå sammenhengene mellom innovasjon, endring, evalueringer og prosjektgjennomføring Læringsformer og organisering av læring Forelesninger, studentframlegg av studielitteratur, gruppearbeid og diskusjoner. Studielitteraturen består av både fastlagt fellespensum og selvvalgt litteratur. Det anbefales studentene å danne lesesirkler for å lese studielitteraturen i gruppe. Det er obligatorisk tilstedeværelse på to studiesamlinger av fem dager hver. Datoer og timeplaner for hver studiesamling og for hvert emne, legges ut på nettet før studiestart. Alle beskjeder til studentene legges ut på læringsplattformen Fronter. Formativ vurdering Obligatorisk frammøte er et arbeidskrav. Studentene vil få prosessuelle vurderinger underveis i studiet. Veiledning vil bli gitt på oppgaver og eksamen. Summativ vurdering Eksamen: En individuell skriftlig drøftingsoppgave knyttet til kvalitetskrav i prosjekter. Oppgaveteksten legges ut på Fronter, og oppgaven leveres inn på Fronter på en gitt dato. Karakter A-F 9

10 Samarbeid, rådgivning og veiledning Engelsk: Når emnet gis: Cooperative models, Counselling and Supervision in Education Vårsemesteret (april juni). Hvert år utformes en samlingsplan som gir oversikt over hvilke uker og dager undervisningen foregår på. Antall studiepoeng: 15 Undervisningsspråk: Norsk med noe engelskspråklig studielitteratur Innhold Didaktikk, prinsipper og metoder i spesialpedagogisk arbeid. Institusjonell kontekst og samarbeid mellom institusjoner. Kommunikasjon og samtaleforståelse Modeller for samarbeid, ansvars- og oppgavefordeling. Jus og etikk knyttet til samarbeid Veiledningsteorier Rådgivningsteorier Forventet læringsutbytte ved fullført emne Ha innsikt i teorier, modeller og paradigmer som ligger til grunn for arbeid og samarbeid på feltet Ha fordypet kunnskap i rådgivnings- og veiledningsteorier Kunne vise hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere (spesial)pedagogisk arbeid og tverrfaglig samarbeid Kunne identifisere og diskutere kunnskapsparadigmer i profesjonelle samtaler Forstå muligheter, etiske og juridiske retningslinjer for samarbeid mellom ulike nivåer med ansvar for opplæring, og videre kunne framstille dette arbeidet skriftlig Læringsformer og organisering av læring Forelesninger, studentframlegg av studielitteratur, gruppearbeid og diskusjoner. Studielitteraturen består av både fastlagt fellespensum og selvvalgt litteratur. Det anbefales studentene å danne lesesirkler for å lese studielitteraturen i gruppe. Det er obligatorisk tilstedeværelse på to studiesamlinger av fem dager hver. Datoer og timeplaner for hver studiesamling og for hvert emne, legges ut på nettet før studiestart. Alle beskjeder til studentene legges ut på læringsplattformen Fronter. Formativ vurdering Obligatorisk frammøte er et arbeidskrav. Studentene vil få prosessuelle vurderinger underveis i studiet. Veiledning vil bli gitt på oppgaver og eksamen. 10

11 Summativ vurdering Eksamen: Kortsvaroppgave (4 timer) som gjennomføres på studiestedet. Fem oppgaver gis, og studentene svare på tre av dem. Eksamen gjennomføres en uke etter avsluttet siste studiesamling. Karakter A-F Vitenskapsteori og Metode I Engelsk: Når emnet gis: Philosophy of Science and Qualitative Methodology, part I Høst (perioden august til oktober). Hvert år utformes en samlingsplan som gir oversikt over hvilke uker og dager undervisningen foregår på. Antall studiepoeng: 15 Undervisningsspråk: Norsk med noe engelskspråklig studielitteratur Innhold Vitenskapsteori og kunnskapsparadigmer knyttet til forskning Innføring i statistikk Forskningsdesign, forskningstema og problemstillinger på det (spesial)pedagogiske feltet. Kvalitative metoder, som Didaktikk, prinsipper og metoder i spesialpedagogisk arbeid. Validitet og reliabilitet i forskningsundersøkelser Forventet læringsutbytte ved fullført emne Ha innsikt i og diskutere vitenskapsteoretiske posisjoner som grunnlag for å skrive masteroppgave Ha kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder til bruk i masteroppgaven Kunne utføre empiriske forskningsstudier Kunne vise hvordan evaluere og forskningsparadigmer og metoder Kunne forstå sammenhengen mellom et forskningstema, problemstillinger, valgt design og metodologi - og resultatene som forskningsprosessen frambringer Læringsformer og organisering av læring Forelesninger, studentframlegg av studielitteratur, gruppearbeid og diskusjoner. Det er obligatorisk tilstedeværelse på all undervisning som gis i to studiesamlinger av tre dager hver. Timeplan for undervisningen i studiesamlingene legges ut på Fronter. 11

12 Formativ vurdering Obligatorisk frammøte er et arbeidskrav. Studentene vil få fortløpende vurderinger underveis i studiet. Prosessuell veiledning vil bli gitt i forbindelse med eksamensoppgaven. Summativ vurdering Individuell skriftlig analyseoppgave om bruk av vitenskapsteori og metode i forskning. Oppgaveteksten legges ut på Fronter og eksamensoppgaven leveres inn på Fronter på en gitt dato. Karakter A-F Vitenskapsteori og Metode II Engelsk: Når emnet gis: Philosophy of Science and Qualitative Methodology, part II Høst (november-desember) Hvert år utformes en samlingsplan som gir oversikt over hvilke uker og dager undervisningen foregår på. Antall studiepoeng: 15 Undervisningsspråk: Norsk med noe engelskspråklig studielitteratur Innhold Vitenskapsteori og kunnskapsparadigmer knyttet til forskning Forskningsdesign, forskningstema og problemstillinger på det (spesial)pedagogiske feltet. Kurs i bruk av statistikk og statistiske metoder Kvalitative metoder, som observasjon, intervju og tekstanalyser. Validitet og reliabilitet i forskningsundersøkelser. Forventet læringsutbytte ved fullført emne Ha ervervet dypere innsikt i vitenskapsteoretiske posisjoner som grunnlag for å skrive masteroppgave Ha utvidet kunnskap og innsikt i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til bruk i masteroppgaven Kunne vise og redegjøre for og beherske statistikk og statistiske metoder i forskning Kunne designe og beskrive empiriske forskningsstudier i form av egen masteroppgave Kunne vise evner og forstå forskningsparadigmer og metoder som grunnlag for å skrive egen masteroppgave 12

13 Læringsformer og organisering av læring Forelesninger, studentframlegg av studielitteratur, gruppearbeid og diskusjoner. Det er obligatorisk tilstedeværelse på all undervisning som gis i to studiesamlinger av tre dager hver. Timeplan for undervisningen i studiesamlingene legges ut på Fronter. Formativ vurdering Obligatorisk frammøte er et arbeidskrav. Studentene vil få fortløpende vurderinger underveis i studiet. Prosessuell veiledning vil bli gitt i forbindelse med eksamensoppgaven. Summativ vurdering Eksamen: Skriftlig, individuell oppgave om forskningsdesign og metode. Oppgaveteksten legges ut på Fronter, og eksamen leveres på Fronter på en gitt dato. Karakter A-F Masteroppgaven Engelsk: Når emnet gis: Antall studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Innhold Forskningsarbeid på masternivå Forskningsmetodikk Forskningsetikk Skriving av vitenskapelig tekst Forventet læringsutbytte ved fullført emne Master Thesis Hele året. Studentene får oppnevnt veileder for arbeidet når alle masterkurs er gjennomført og bestått. Studenten søker om å få oppnevnt veileder ved å skrive et prosjektnotat (3 sider) om tema, teorigrunnlag, problemstilling og tidsplan for oppgaven og sender denne til fagansvarlig for masterstudiet. Ha kunnskaper om forskning og forskningsprosessen Kunne formulere et forskningstema, en problemstilling og finne fram til relevant teori Ha skrevet en masteroppgave ut fra faglige mål i emnet. Masteroppgaven skal vise den samlede kompetansen som studenten har oppnådd i masterstudiet 13

14 Ha kunnskap om vitenskapsteoretiske posisjoner og forskningsdesign Kunne begrunne valg av forskningsmetode og gjennomføre en empirisk undersøkelse og sikre reliabilitet og validitet til undersøkelsen Kunne presentere og diskuterer empiri og trekke relevante konklusjoner Læringsformer og organisering av læring Skriving, veiledning, dialog og forskningsfellesskap. Skriveseminar. Studenten organiserer gjennomføring av oppgaven under veiledning. Formativ vurdering Veiledning og skriveseminar. Studentens ansvar å søke veiledning. Summativ vurdering Masteroppgaven. Selvstendig, skriftlig forskningsarbeid på 80 sider, eksklusiv vedlegg og litteraturlister. Innlevering to ganger hvert år: 1.juli og 15.desember. Karakter A-F 14

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag, januar 2013. Innledning Lese-

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Studieplan - Nettmat 2

Studieplan - Nettmat 2 Studieplan - Nettmat 2 Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere pa 5. - 10. trinn (30 studiepoeng) Studiepoeng: 30 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Studiets omfang/varighet: Studiet har

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

MASTERSTUDIUM I POLITIVITENSKAP

MASTERSTUDIUM I POLITIVITENSKAP STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I POLITIVITENSKAP 120 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret august 2005 Revidert og godkjent i høgskolestyret 20. april 2015 1. Innledning Politivitenskap er en flerfaglig

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016 Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet i rådgivning (60

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Fagplan for Mat og helse

Fagplan for Mat og helse Fagplan for Mat og helse Food and health subject curriculum 2014/15 60 studiepoeng Heltid Alta Vedtatt av instituttleder for pedagogiske og humanistiske fag januar 2013 1 Målgruppe og opptakskrav Målgruppen

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Gjennomsiktige markeder, mobil arbeidskraft,

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen

NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Arbeide med ledelse i og av skoler. Organisasjon og ledelse i skolen: Kunnskaper: Etter fullført kurs skal deltakeren:

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato:18.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

PEDVERKET KOMPETANSE

PEDVERKET KOMPETANSE PEDVERKET KOMPETANSE 3.1.3.1 Fag- og studieplaner/oppstart 2010/Etter- og videreutdanninger VIDEREUTDANNING I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK PRAKSIS 30 studiepoeng Studiested: Voss Undervisningsspråk: norsk Innhold:

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan for årsenhet idrett

Studieplan for årsenhet idrett Studieplan for årsenhet idrett Campus Alta Finnmarksfakultetet Institutt for idrettsfag Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 2014-2015 Innhold Studieplan for årsenhet idrett... 1 Campus Alta... 1

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5

Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5 Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5 Grunnstudium 300 studiepoeng 5 år Kristiansand Opptakskrav Generell studiekompetanse og ett av fagene 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene 3MX/3FY/3KJ/3BI.

Detaljer