STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng"

Transkript

1 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske- og humanistiske fag den

2 Målgruppe og opptakskrav Grunnskolelærere, allmennlærere, førskolelærere, faglærere og andre med eldre utdanninger kan søke studiet. Kandidater med grunnutdanning innen sosialfag, barnevern, vernepleie eller tilsvarende, og studenter med kombinasjoner av pedagogiske og spesialpedagogiske utdanningsenheter, kan også tas opp etter individuell vurdering. For opptak til erfaringsbasert master kreves i tillegg minst to års relevant yrkespraksis. Anbefalte forkunnskaper Erfaringsbasert mastergrad (Kunnskapsdepartementets forskrifter 5) krever bachelorgrad, cand. mag. -grad eller tilsvarende utdanningsløp av minimum 3 års omfang med en faglig fordypning innen det emnet mastergraden omfatter, det vil si pedagogikk og/eller spesialpedagogikk. Forventet læringsutbytte ved fullført studium kandidaten : kandidaten : kandidaten : Ha utviklet avansert kunnskap om elevers rettigheter til opplæring i et historisk - og samtidshistorisk perspektiv Ha kritisk innsikt i ulike kunnskapsparadigmer og kunnskapsdiskurser for opplæring i Norge og ellers i verden Ha solide kunnskaper om forskning og innovasjon på feltet, og forstå forskningsprosessenes ulike faser og etiske dilemmaer Kunne utføre et selvstendig forskningsarbeid, og vise skriftlig hvordan forskningsarbeid rapporteres og dokumenteres Kunne samarbeide med andre faginstanser til beste for barn og unges opplæring og læringsutbytte Kunne differensiere didaktisk planlegging og læreplanarbeid slik at innhold, arbeidsformer, strategier og vurderingsformer er tilpasset elevenes forutsetninger, interesser og behov Ha oppnådd kompetanse på å skrive akademiske forskningstekster Kunne vise kunnskaper om anerkjente forskningsmetoder og kunne anvende dem i utviklings- og innovasjonsarbeid Kunne undervise og veilede yrkeskollegaer på lavere nivå i deres profesjonsarbeid og endringsarbeid Hvilken samfunnsmessig relevans har studiet, videre studier og arbeidsmarked Kandidater har rett til å søke om individuell innpasning på studiet, for eksempel utdanning etter gammel struktur med grunn-, mellom- og hovedfag, og studenter med tilsvarende utdanning på masternivå fra andre universitet - og høgskoler. Kandidater med 2.avdeling spesialpedagogikk etter tidligere ordning, kan søke om individuell innpasning opp til 30 studiepoeng. Søknaden må omfatte innpasning på to hele emner. Kandidater innskrevet på masterprogram på andre studiesteder kan søke om å få delta på enkelte emner etter vårt 2

3 studieprogram. Studiet kvalifiserer for å differensiere og tilpasse opplæring for elever med forskjellige forutsetninger og bakgrunn - heri inngår også det flerkulturelle møtet - for arbeid i barnehage, skole, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT), kompetansesentra, høgskole, helse- og sosialsektoren, habiliteringstjenesten, samt administrasjon. Studiet kvalifiserer til opptak på enkelte Phd-program (forskeropplæring). Oppbygging, omfang og sammensetning, herunder obligatoriske kurs Den erfaringsbaserte mastergraden har et omfang på 90 studiepoeng. Forskriftene til erfaringsbasert mastergrad krever minimum 2 års relevant praksis som del av opptakskriteriene. Kandidaten har mulighet til fordypning gjennom valg mellom ulike fagemner som de kan legge opp i studiets første år. Av de flere mulige fagemnene, skal studenter på erfaringsbasert masterstudium velge tre fagemner (=45stp). Vitenskapsteori og metode II (=15stp) er obligatorisk for alle. Modellen kan gjennomføres enten som fulltids- eller som deltidsstudium, Maksimum normert tid er 3 år. Studiets første år er oppdelt i fire emner av 15 stp. hver, og det andre året er oppdelt i to ganger 15 stp. i Vitenskapsteori og metode I og II i høstsemesteret, og 30 stp. i masteroppgavearbeid i vårsemesteret. Hvert delemne på 15 stp. organiseres som to studiesamlinger med forelesninger, tilhørende studielitteratur og en avsluttende deleksamen. Kandidater som har fått tildelt studieplass, må i tillegg hvert år melde seg på de emnene de skal delta på. Dette er studentens kontrakt med studiestedet. All timeplanlagt undervisning på alle studiesamlingene har obligatorisk frammøte som arbeidskrav. Alle delemner må være fullført og bestått, før veileder for arbeid med masteroppgaven blir oppnevnt. 1. studieår Høst Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsproblemer, 15 stp Inkludering og tilpasset opplæring, 15 stp Vår Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse, 15 stp Samarbeid, rådgivning og veiledning, 15 stp 2. studieår Høst Vitenskapsteori I, 15 stp Vår Masteroppgave, 30 stp Vitenskapsteori II, 15 stp 3

4 Alle fagemnene går hvert år, slik at studenter som skal ta erfaringsbasert mastergrad har mulighet til å ta 60 stp det første året. Alle delområdene i studiet er organisert tematisk ut fra tanken om et samlet læringsutbytte, og er bygd opp etter en felles mal for emneplaner. For hvert emne beskrives læringsutbytte, innhold og målsettingen med studiearbeidet. Læringsutbyttet konkretiseres gjennom tydeligere presisering av hovedområder (innhold) som behandles. Det forventes at kandidatene til hvert emne skal lese medfølgende studielitteratur (1000 sider pr. 15 stp) som bidrar til å utvide kunnskapene om emnet. Til slutt beskrives en obligatorisk eksamensoppgave innenfor emnet. Se for øvrig emneplaner for hvert enkelt emne som er vedlagt studieplanen. Læringsformer I undervisningen vil det veksles mellom forelesning, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og studentframlegg. IKT vil bli benyttet som kommunikasjons- og studieverktøy. Det er en forutsetning at kandidatene bruker Fronter i kommunikasjon med hverandre og med studiestedet. All informasjon om studiet og beskjeder til kandidatene gis på Fronter. Opplæringen i masterstudiet kan tilpasses og differensieres i forhold til studentenes evner og interesseområder. Det gjelder også tilpasning av opplæring i forhold til kultur, språk, sosial bakgrunn og kjønn, samt tilpasning til studentenes framtidige arbeidsområder. Fordypning skjer gjennom studentenes valg av tema og problemstilling for masteroppgaven. Slik fordypning kan også skje i forbindelse med individuelle arbeidsoppgaver knyttet til hvert tema og i forhold til selvvalgt litteratur. For hvert emne vil det bli gitt forslag til litteratur og gitt oppgaver som retter seg mot yrkesutøvelsen og studiets læringsutbytte, med utgangspunkt i de krav til selvstendighet og kritisk refleksjon som er formål for studiet. Formativ vurdering, jf Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Finnmark Det er et arbeidskrav at studentene møter opp til studiesamlingene og den timeplanlagte undervisningen. Studiesamlingene krever obligatorisk tilstedeværelse, da arbeidsformene kan være prosessuelle. Det vil bli gitt kontinuerlig formativ vurdering og tilbakemelding på studentenes deltakelse og skriftlige arbeider. Deleksamen, som avslutning på hvert emne, kan også sees på som formativ vurdering, da progresjon i vitenskapelig skriving vil være et sentralt moment i disse. Summativ vurdering, jf Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Finnmark Summativ vurdering består av karakterene for hver deleksamen (karakterene A-F) og karakteren på mastereksamen (karakterene A-F). Alle kandidater vurderes etter samme vurderingskriterier til mastereksamen. Masteroppgaven vil bli vurdert av en kommisjon bestående av en ekstern og en intern sensor. Det er kun masteroppgaven, det vil si det skriftlige innleverte produktet, som vurderes til avsluttende mastereksamen, og denne skal vise at kandidaten har oppnådd forventet læringsutbytte (jfr. punkt 1). Masteroppgaven skal ta utgangspunkt i det fagstoffet og de temaer som behandles i studiet. Den skal dokumentere evne til vitenskapsbasert arbeid innenfor det yrkesfelt studiet handler om, og skal vise forståelse, refleksjon og modning. Innenfor denne 4

5 rammen kan tema for avhandlingen velges fritt av studentene, eller de kan knytte seg til pågående forskningsarbeid. Masteroppgaven er et individuelt forskningsarbeid som kandidaten utfører under veiledning av en lærer på førstekompetansenivå (professor/dosent eller førsteamanuensis/førstelektor eller erfarne stipendiater). Veiledning kan også utføres i grupper av kandidater. Det vil bare bli gitt veiledning innenfor studiets normerte tidsrammer. Karakterer Symbol Betegnelse A Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Praksis Masterstudiet i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring inneholder ingen praksisopplæring utover det empiriske arbeidet kandidatene utfører i forbindelse med sin masteroppgave. Skikkethet og autorisasjon Her bes kandidatene studere følgende rettigheter og krav: Internasjonalisering Kandidater på masterstudiet i Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring kan ta deler av studiet ved utenlandske høgskoler og universiteter. Høgskolen skal på forhånd godkjenne hvilke emner som kan være likeverdige deler av masterstudiet. Kandidater som tidligere har studert ved utenlandske læresteder på masternivå, kan søke om innpassing av de emnene som de har tatt innenfor fagfeltet. Pensumlitteratur 5

6 Pensumlitteratur finner du på læringsplattformen Fronter. I tillegg skal valgfri litteratur godkjennes av faglærer for hvert delemne. Kandidaten må selv fremstille oversikten over studielitteraturen som legges opp i løpet av masterstudiet når masteroppgaven innleveres. Studielitteraturen består av til sammen 4000 sider. For hvert emne på 15 stp. tilsvarer dette 1000 sider studielitteratur. Evaluering og akkreditering av studiet Studiet vil bli akkreditert og evaluert etter til enhver tid gjeldende retningslinjer. Studiet vil bli fortløpende evaluert av kandidatene gjennom spørreskjema lagt ut på Fronter. Fagansvarlig leder for masterstudiet har plikt til å revidere studiet på bakgrunn av evalueringene og gjeldende retningslinjer og krav. Del 2 emneplaner Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsproblemer Engelsk: Når emnet gis: Special Educational Perspectives and Basic Problems Høstsemesteret (perioden august til oktober). Hvert år utformes en samlingsplan som gir oversikt over hvilke uker og dager undervisningen foregår på. Antall studiepoeng: 15 Undervisningsspråk: Norsk med noe engelskspråklig studielitteratur Innhold (Spesial)pedagogikkens historie med diskusjoner om rettferdighet og likeverd, inkludering og ekskludering Læreplanteori og læreplanpolitikk Kunnskapsparadigmer for analyse av ulike opplæringsformer Kritisk analyse av praksisfeltet og teori om (spesial)pedagogikk. Grunnlagsposisjoner og vitenskapsteoretiske innfallsvinkler til (spesial)pedagogikk. Forventet læringsutbytte ved fullført emne Forstå hvordan historie og samfunnsmessig kontekst har utviklet opplæring og det spesialpedagogiske feltet Kunne gjennomføre kritiske analyser av politiske og pedagogiske tekster i feltet Synligjøre at han/hun kan skrive en akademisk tekst ut fra gitte normer for referanser og kildebruk (Apa versjon 6.0) Kunne forstå og diskutere begrepene kunnskapsparadigme og kunnskapsdiskurser i Kunne reflektere over verdier og kunnskapstradisjoner som er knyttet til opplæring generelt og 6

7 opplæring og forskning spesialundervisning spesielt Kunne identifisere og kritisk undersøke ulike (spesial)pedagogiske kunnskapsparadigmer i tekster Læringsformer og organisering av læring Forelesninger, studentframlegg av studielitteratur, gruppearbeid og diskusjoner. Studielitteraturen består av både fastlagt fellespensum og selvvalgt litteratur. Det anbefales studentene å danne lesesirkler for å lese studielitteraturen i gruppe. Det er obligatorisk tilstedeværelse på to studiesamlinger på fem dager hver. Datoer og timeplaner for hver studiesamling og for hvert emne, legges ut på nettet før studiestart. Alle beskjeder til studentene legges ut på læringsplattformen Fronter. Formativ vurdering Obligatorisk frammøte er et arbeidskrav. Studentene vil få prosessuelle vurderinger underveis i studiet. Veiledning vil bli gitt på oppgaver og eksamen. Summativ vurdering Eksamen: Skriftlig individuell tekstanalyseoppgave. Hjemmeeksamen. Oppgaveteksten legges ut på Fronter under kursmappe 1. Innlevering av eksamen skjer også på Fronter på en gitt dato. Karakter A-F Inkludering og tilpasset opplæring Engelsk: Når emnet gis: Inclusive Education and Accommodated Teaching and Learning Høstsemesteret (perioden oktober til desember). Hvert år utformes en samlingsplan som gir oversikt over hvilke uker og dager undervisningen foregår på. Antall studiepoeng: 15 Undervisningsspråk: Norsk med noe engelskspråklig studielitteratur Innhold Historisk og politisk bakgrunn for inkludering i opplæring Inkludering, deltakelse, demokrati og rettferdighet Strategier for gjennomføringer av en skole for alle og common access (universell utforming) Lovverk og læreplaners innhold om tilpasset opplæring Salamanca-erklæringen og andre internasjonale strømninger i inkluderingsdebatten. 7

8 Forventet læringsutbytte ved fullført emne Ha fordypete kunnskaper om målsettinger med inkludering, danning og tilpasset opplæring i utdanning, arbeid og samfunn Ha innsikt i historisk bakgrunn for inkludering og tilpasset opplæring i utdanning, arbeid og samfunn Kunne gjennomføre et lite forprosjekt om inkludering og vise til bakgrunn for og målsettinger med inkludering og tilpasset opplæring i utdanning, arbeid og samfunn Kunne redegjøre for den brede og smale betydningen av tilpasset opplæring, og vise til begrepets plass i lover og læreverk Kunne analysere og vurdere ulike syn på læring og danning som ligger til grunn for inkludering og tilpasset opplæring i grunnopplæring og lærerutdanning og fremstille dette muntlig for lærere og medstudenter Læringsformer og organisering av læring Forelesninger, studentframlegg av studielitteratur, gruppearbeid og diskusjoner. Studielitteraturen består av både fastlagt fellespensum og selvvalgt litteratur. Det anbefales studentene å danne lesesirkler for å lese studielitteraturen i gruppe. Det er obligatorisk tilstedeværelse på to studiesamlinger av fem dager hver. Datoer og timeplaner for hver studiesamling og for hvert emne, legges ut på nettet før studiestart. Alle beskjeder til studentene legges ut på læringsplattformen Fronter. Formativ vurdering Obligatorisk frammøte er et arbeidskrav. Studentene vil få prosessuelle vurderinger underveis i studiet. Veiledning vil bli gitt på oppgaver og eksamen. Summativ vurdering Eksamen: Muntlig individuell eksamen med presentasjon av et prosjekt med fremlegging av abstract og muntlig prøve. Oppgaveteksten legges ut på Fronter, og abstract leveres inn på Fronter på en gitt dato. Karakter A-F Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse Engelsk: Når emnet gis: Innovation, Educational Reforms and Project Management Vårsemesteret (januar mars). Hvert år utformes en samlingsplan som gir oversikt over hvilke uker og dager undervisningen foregår på. Antall studiepoeng: 15 Undervisningsspråk: Norsk med noe engelskspråklig studielitteratur 8

9 Innhold Endringer i politikk, i pedagogikk og i organisasjoner som kan føre til innovasjon og utviklingsarbeid Forskjeller og likheter mellom forsknings - og utviklingsarbeid Prosjektteori og teori om ledelse av prosjekter Offentlige dokumenter og forskning om utdanningsreformer Prosjektanalyser Krav til prosjektbeskrivelser Forventet læringsutbytte ved fullført emne Studenten skal ha kunnskaper om endringer i opplæring som fører til behov for innovasjon og utviklingsarbeid Studenten skal ha innsikt i begrepene innovasjon, endringsarbeid, prosjekt og prosjektledelse knyttet til læring og pedagogiske institusjoner Studenten skal kunne utføre komparative analyser av forskning, utviklingsarbeid og andre prosjektformer Studentene skal kunne vise at de kan planlegg et selvstendig prosjektarbeid kandidaten: Å forstå sammenhengene mellom innovasjon, endring, evalueringer og prosjektgjennomføring Læringsformer og organisering av læring Forelesninger, studentframlegg av studielitteratur, gruppearbeid og diskusjoner. Studielitteraturen består av både fastlagt fellespensum og selvvalgt litteratur. Det anbefales studentene å danne lesesirkler for å lese studielitteraturen i gruppe. Det er obligatorisk tilstedeværelse på to studiesamlinger av fem dager hver. Datoer og timeplaner for hver studiesamling og for hvert emne, legges ut på nettet før studiestart. Alle beskjeder til studentene legges ut på læringsplattformen Fronter. Formativ vurdering Obligatorisk frammøte er et arbeidskrav. Studentene vil få prosessuelle vurderinger underveis i studiet. Veiledning vil bli gitt på oppgaver og eksamen. Summativ vurdering Eksamen: En individuell skriftlig drøftingsoppgave knyttet til kvalitetskrav i prosjekter. Oppgaveteksten legges ut på Fronter, og oppgaven leveres inn på Fronter på en gitt dato. Karakter A-F 9

10 Samarbeid, rådgivning og veiledning Engelsk: Når emnet gis: Cooperative models, Counselling and Supervision in Education Vårsemesteret (april juni). Hvert år utformes en samlingsplan som gir oversikt over hvilke uker og dager undervisningen foregår på. Antall studiepoeng: 15 Undervisningsspråk: Norsk med noe engelskspråklig studielitteratur Innhold Didaktikk, prinsipper og metoder i spesialpedagogisk arbeid. Institusjonell kontekst og samarbeid mellom institusjoner. Kommunikasjon og samtaleforståelse Modeller for samarbeid, ansvars- og oppgavefordeling. Jus og etikk knyttet til samarbeid Veiledningsteorier Rådgivningsteorier Forventet læringsutbytte ved fullført emne Ha innsikt i teorier, modeller og paradigmer som ligger til grunn for arbeid og samarbeid på feltet Ha fordypet kunnskap i rådgivnings- og veiledningsteorier Kunne vise hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere (spesial)pedagogisk arbeid og tverrfaglig samarbeid Kunne identifisere og diskutere kunnskapsparadigmer i profesjonelle samtaler Forstå muligheter, etiske og juridiske retningslinjer for samarbeid mellom ulike nivåer med ansvar for opplæring, og videre kunne framstille dette arbeidet skriftlig Læringsformer og organisering av læring Forelesninger, studentframlegg av studielitteratur, gruppearbeid og diskusjoner. Studielitteraturen består av både fastlagt fellespensum og selvvalgt litteratur. Det anbefales studentene å danne lesesirkler for å lese studielitteraturen i gruppe. Det er obligatorisk tilstedeværelse på to studiesamlinger av fem dager hver. Datoer og timeplaner for hver studiesamling og for hvert emne, legges ut på nettet før studiestart. Alle beskjeder til studentene legges ut på læringsplattformen Fronter. Formativ vurdering Obligatorisk frammøte er et arbeidskrav. Studentene vil få prosessuelle vurderinger underveis i studiet. Veiledning vil bli gitt på oppgaver og eksamen. 10

11 Summativ vurdering Eksamen: Kortsvaroppgave (4 timer) som gjennomføres på studiestedet. Fem oppgaver gis, og studentene svare på tre av dem. Eksamen gjennomføres en uke etter avsluttet siste studiesamling. Karakter A-F Vitenskapsteori og Metode I Engelsk: Når emnet gis: Philosophy of Science and Qualitative Methodology, part I Høst (perioden august til oktober). Hvert år utformes en samlingsplan som gir oversikt over hvilke uker og dager undervisningen foregår på. Antall studiepoeng: 15 Undervisningsspråk: Norsk med noe engelskspråklig studielitteratur Innhold Vitenskapsteori og kunnskapsparadigmer knyttet til forskning Innføring i statistikk Forskningsdesign, forskningstema og problemstillinger på det (spesial)pedagogiske feltet. Kvalitative metoder, som Didaktikk, prinsipper og metoder i spesialpedagogisk arbeid. Validitet og reliabilitet i forskningsundersøkelser Forventet læringsutbytte ved fullført emne Ha innsikt i og diskutere vitenskapsteoretiske posisjoner som grunnlag for å skrive masteroppgave Ha kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder til bruk i masteroppgaven Kunne utføre empiriske forskningsstudier Kunne vise hvordan evaluere og forskningsparadigmer og metoder Kunne forstå sammenhengen mellom et forskningstema, problemstillinger, valgt design og metodologi - og resultatene som forskningsprosessen frambringer Læringsformer og organisering av læring Forelesninger, studentframlegg av studielitteratur, gruppearbeid og diskusjoner. Det er obligatorisk tilstedeværelse på all undervisning som gis i to studiesamlinger av tre dager hver. Timeplan for undervisningen i studiesamlingene legges ut på Fronter. 11

12 Formativ vurdering Obligatorisk frammøte er et arbeidskrav. Studentene vil få fortløpende vurderinger underveis i studiet. Prosessuell veiledning vil bli gitt i forbindelse med eksamensoppgaven. Summativ vurdering Individuell skriftlig analyseoppgave om bruk av vitenskapsteori og metode i forskning. Oppgaveteksten legges ut på Fronter og eksamensoppgaven leveres inn på Fronter på en gitt dato. Karakter A-F Vitenskapsteori og Metode II Engelsk: Når emnet gis: Philosophy of Science and Qualitative Methodology, part II Høst (november-desember) Hvert år utformes en samlingsplan som gir oversikt over hvilke uker og dager undervisningen foregår på. Antall studiepoeng: 15 Undervisningsspråk: Norsk med noe engelskspråklig studielitteratur Innhold Vitenskapsteori og kunnskapsparadigmer knyttet til forskning Forskningsdesign, forskningstema og problemstillinger på det (spesial)pedagogiske feltet. Kurs i bruk av statistikk og statistiske metoder Kvalitative metoder, som observasjon, intervju og tekstanalyser. Validitet og reliabilitet i forskningsundersøkelser. Forventet læringsutbytte ved fullført emne Ha ervervet dypere innsikt i vitenskapsteoretiske posisjoner som grunnlag for å skrive masteroppgave Ha utvidet kunnskap og innsikt i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til bruk i masteroppgaven Kunne vise og redegjøre for og beherske statistikk og statistiske metoder i forskning Kunne designe og beskrive empiriske forskningsstudier i form av egen masteroppgave Kunne vise evner og forstå forskningsparadigmer og metoder som grunnlag for å skrive egen masteroppgave 12

13 Læringsformer og organisering av læring Forelesninger, studentframlegg av studielitteratur, gruppearbeid og diskusjoner. Det er obligatorisk tilstedeværelse på all undervisning som gis i to studiesamlinger av tre dager hver. Timeplan for undervisningen i studiesamlingene legges ut på Fronter. Formativ vurdering Obligatorisk frammøte er et arbeidskrav. Studentene vil få fortløpende vurderinger underveis i studiet. Prosessuell veiledning vil bli gitt i forbindelse med eksamensoppgaven. Summativ vurdering Eksamen: Skriftlig, individuell oppgave om forskningsdesign og metode. Oppgaveteksten legges ut på Fronter, og eksamen leveres på Fronter på en gitt dato. Karakter A-F Masteroppgaven Engelsk: Når emnet gis: Antall studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Innhold Forskningsarbeid på masternivå Forskningsmetodikk Forskningsetikk Skriving av vitenskapelig tekst Forventet læringsutbytte ved fullført emne Master Thesis Hele året. Studentene får oppnevnt veileder for arbeidet når alle masterkurs er gjennomført og bestått. Studenten søker om å få oppnevnt veileder ved å skrive et prosjektnotat (3 sider) om tema, teorigrunnlag, problemstilling og tidsplan for oppgaven og sender denne til fagansvarlig for masterstudiet. Ha kunnskaper om forskning og forskningsprosessen Kunne formulere et forskningstema, en problemstilling og finne fram til relevant teori Ha skrevet en masteroppgave ut fra faglige mål i emnet. Masteroppgaven skal vise den samlede kompetansen som studenten har oppnådd i masterstudiet 13

14 Ha kunnskap om vitenskapsteoretiske posisjoner og forskningsdesign Kunne begrunne valg av forskningsmetode og gjennomføre en empirisk undersøkelse og sikre reliabilitet og validitet til undersøkelsen Kunne presentere og diskuterer empiri og trekke relevante konklusjoner Læringsformer og organisering av læring Skriving, veiledning, dialog og forskningsfellesskap. Skriveseminar. Studenten organiserer gjennomføring av oppgaven under veiledning. Formativ vurdering Veiledning og skriveseminar. Studentens ansvar å søke veiledning. Summativ vurdering Masteroppgaven. Selvstendig, skriftlig forskningsarbeid på 80 sider, eksklusiv vedlegg og litteraturlister. Innlevering to ganger hvert år: 1.juli og 15.desember. Karakter A-F 14

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng NTNU- HIST Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Forord På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren rollen og utdanningen og Innst.S. nr. 185 oppnevnte

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer