4-1( nocis" cz 741-{7 5T4t5. Anne Marit Moen. th:.lemark FYLKESKOMMUNE ADMWSTRASJONEN. Hilsen Ragnhild Klingberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4-1( nocis" cz 741-{7 5T4t5. Anne Marit Moen. th:.lemark FYLKESKOMMUNE ADMWSTRASJONEN. Hilsen Ragnhild Klingberg"

Transkript

1 Anne Marit Moen Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Journalføres 11/1695 Hallvard Kristian Ripegutu 11. august :47 TFK-Post arkiv VS: SVAR: Tilbudsstruktur videregående Svar Fylkeskommunen doc Fra: Ragnhild Klingberg Sendt: 11. august :00 Til: Hallvard Kristian Ripegutu Kopi: Inger Lysa Emne: SVAR: Tilbudsstruktur videregående skole Innspill om framtidige behov Hei! Her kommer svar fra Porsgrunn kommune vedr. Innspill om framtidige behov.. Til orientering så blir dette brevet også sendt på post til dere i dag. Hilsen Ragnhild Klingberg skole Innspill om framtidige behov th:.lemark FYLKESKOMMUNE ADMWSTRASJONEN /I nocis" cz 741-{7 5T4t5 4-1( "Sammen om Porsgrunn" Ragnhild Klingberg, Sekretær, Porsgrunn kommune, Tif , mobil ra nhild.klin ber ors runn.kommune.no www. ors runn.kommune.no Besøksadresse: Rådhuset, 1. etg. Postadr: Postboks 128, 3901 Porsgrunn

2 PORSGRUNN KOMMUNE Rådmannen Telemark Fylkeskommune v/ Hallvard Ripegutu Postboks SKIEN Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Dato: Saksbehandler: 11/ Inger Lysa INNSPILL OM FRAMTIDIG STRUKTUR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Det vises til brev datert med forespørsel om synspunkter fra Porsgrunn kommune på hvordan den framtidige strukturen på videregående opplæring i Telemark bør være. Kommunen takker for muligheten til å gi sine synspunkter, disse følger av dette brevet. Kommunen er opptatt av et utdanningsløp med gode sammenhenger mellom utdanningsnivåene og utdanningsmuligheter som best mulig gjenspeiler samfunnets utvikling og behov. Det er et mål å styrke det generelle utdanningsnivået i Telemarks befolkning, dette er en oppgave både kommunene og fylkeskommunen må løse i samarbeid, og også sammen med næringsliv og institusjoner for høyere utdanning. Porsgrunn kommune ser fram til flere anledninger til å drøfte dette. Vedlagt våre innspill til saken. Med vennlig hilsen Inger Lysa Kommunalsjef Kopi : Utvalg for barn, unge og kultur POSTADRESSE BESØKSADRESSE: Rådhuset TELEFAKS TELEFON Postboks 128 E-post: PORSGRUNN Internett-adresse:

3 2 TILBUDSSTRUKTUR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Tilbakemelding fra Porsgrunn kommune Først vil vi takke for invitasjonen til å delta med innspill knyttet til tilbudsstruktur for videregående opplæring. Vi ser det som positivt at spørsmålsstillingene legger opp til en brei meningsutveksling. Den åpne innfallsvinkelen har inspirert oss til å tenke på en mer grunnleggende måte enn det vi ellers ville gjort. Tilbakemeldingen vår er delt i to. I den første delen foreslår vi at det opprettes et lokalt forum eller en arena hvor kompetanse og opplæring er tema. Den siste delen gir konkrete innspill til de spørsmålene som er stilt. Kompetanseforum Spørsmålene som ble stilt om tilbudsstruktur ved videregående skole er vanskelige å svare godt på. Samtidig er de viktige. Det var da vi stilte oss spørsmålet om hvordan vi best kunne svare på dem, at vi diskuterte opprettelse av et forum. Når vi foreslår å opprette et lokalt forum hvor kompetanse, opplæring og utdanning er tema, har det bl.a, bakgrunn i følgende punkter: Utdanningsinstitusjonene er grunnleggende viktige for de fleste områdene i samfunnet, og er tett knyttet til temaer som velferd, samfunnsøkonomi og næringsutvikling. Utdanning er et tema det er vel verdt å bruke tid på. Videregående skole oppnår ikke suksess eller fiasko alene. Det er etter vår oppfatning viktig å skape tettere bånd mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet og mellom forvaltningsnivåene. Sammenheng og helhet er viktig, og blir trolig viktigere framover. Det er viktig at næringsliv, offentlig sektor og andre deler av samfunnslivet deltar som premissleverandører for utdanningsinstitusjonene. Sannsynligvis blir også dette viktigere framover (bl.a. pga. kompleksitet og endringstakt). Det er i samfunnet kompetansen skal brukes. Samfunnet endrer seg raskere enn før. Grunnleggende spørsmål om kompetanse kan ikke besvares en gang for alle. Det vil være behov for en uformell, jevnlig dialog mellom utdanningsinstitusjonene og samfunnet omkring. Kanskje er denne jevnlige dialogen den viktigste tilpasningen vi kan gjøre til det som kalles "kompetansesamfunnet". Det vi foreslår er å opprette en (lokal) møteplass, et forum eller en arena hvor kompetanse, opplæring og utdanning blir tema. Målet er å få til dialog på tvers av organisasjonsmessige skillelinjer, og å slippe til personer fra næringslivet, frivilling sektor osv, som er interessert i kompetanse. Møteplasser supplert med åpen, nettbasert diskusjon kan være en løsning. Dialogen fra forumet kan tenkes brukt både som navigasjonsverktøy, innspill til forbedringsarbeid og ideutvikling knyttet til praktisk hverdag. Et hovedpoeng har vært å foreslå et strukturelt grep som kan gjennomføres lokalt (eller regionalt/fylkesvis) innenfor de rammene som er gitt for utdanningssystemet. Et velfungerende forum kan betraktes som et grep knyttet til organisasjonsdesign, ved at det vil kunne virke koordinerende. Offentlig og privat sektor samt ulike forvaltningsnivåer vil kunne bidra uten at det lages store byråkratiske konstruksjoner. Dessuten vil et forum tilrettelegge for åpenhet. Alle interesserte kan delta i et nettforum.

4 3 Økt kompleksitet og raskere endringstakt i samfunnet stiller store krav til utdanningsinstitusjonene. Spørsmålet om hvilken kompetanse samfunnet trenger, må derfor gjentas hyppig. Dialogen i et forum vil kunne gi styringssignaler. Kompetanse er knyttet til både bærekraftig velferd og næringsutvikling. Temaene er svært viktige både for kommunene, opplæringsinstitusjonene og resten av samfunnet, og egner seg som temaer i et forum. Bærekraftig velferdssystem Det å redusere frafall fra videregående skole er sentralt også når begrepet bærekraftig velferdssystem diskuteres. Begrepet ble senest benyttet av KS i årets strategikonferanse, og ble da diskutert sammen med lærlingordningen. En viktig del av problemstillingen beskrives tydelig av Gudmund Hernes (Fafo-rapport 2010:03): "De som fullfører videregående opplæring innen fem år er i liten grad brukere av trygde- og stønadsordninger. Blant dem som ikke fullfører videregående opplæring innen fem år etter avsluttet grunnskole, er bruken av ordninger som uførestønad, sosialhjelp, attføring og rehabilitering til dels omfattende." "Konklusjonen er dermed enkel og tøff: Ikke å skaffe seg utdanning vil bety å stille seg utenfor mer enn 95 prosent av arbeidsmarkedet. Og de som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet, vil langt på vei også få en innsnevret plass i samfunnet, der mange av dem må underholdes av andre. I tillegg til økt risiko for dårlig utkomme av eget arbeid, kommer risikoen for stigmatisering og dårlig helse." Ungdom som møter kompetansesamfunnet med gjennomført videregående skole har på flere områder bedre livsutsikter enn dem som faller fra underveis. Det viktigste svaret på spørsmål nr. 1 blir sannsynligvis å intensivere jobben med å øke gjennomføringsgraden. Utfordringen er å klare dette til tross for innsparinger. Økonomisk utvikling I N0U2003:16 - I første rekke - blir begrepet kompetansesamfunn diskutert. Utdanningsinstitusjonene skal bidra til at elevene både blir gode samfunnsborgere og arbeidstakere. I tillegg til å være danningsinstitusjoner blir utdanningsinstitusjonene i økende grad betraktet som grunnlag for økonomisk vekst, heves det. Det å utvikle og utnytte kunnskaper blir betraktet som en viktig faktor for konkurranseevnen. Dersom en skal tilrettelegge for økonomisk utvikling gjennom å utvikle, håndtere og forvalte kompetanse bør sannsynligvis det lokale næringslivet inviteres til jevnlig dialog. Trolig er det mulig å få til flere lokale tilpasninger innenfor utdanningsinstitusjonenes handlingsrammer. Et tettere samspill mellom næringsliv og skole vil kunne gjøre at elevene/studentene møter arbeidslivet med mer relevant kompetanse. De vil i så fall være bedre rustet overfor kompetansesamfunnet. Gjensidig avhengighetni deler både suksess og fiasko Offentlig sektor, næringsliv, organisasjoner og frivillig sektor er gjensidig avhengige av at utdanningsinstitusjonene lykkes med sitt samfunnsoppdrag. Selv om forvaltningsnivåene har ansvar for ulike deler av utdanningssystemet, vil det være store fellesinteresser knyttet til at systemet som helhet lykkes. Den gjensidige avhengigheten bør gi motivasjon til å utvikle en dialog om utdanningssystemet på en overordnet og helhetlig måte, og ikke minst på tvers av organisasjonsmessige skillelinjer. Tanken er at økt samspill mellom utdanningssystem og næringsliv vil gjøre begge deler bedre.

5 Helhet Behovet for helhetlige betraktninger understrekes på følgende måte at Hemes (Fafo-rapport 2010:03): 4 "Oppgaven er derfor også å synliggjøre at en større innsats for skolen vil gi rent økonomiske besparelser. Men de offentlige budsjetter er oppstykket på en slik måte at de som mottar problemene i en sektor, ikke kan sette inn midler der problemene starter Dermed får man et system der mange må bruke midler på å reparere og kompensere det som kunne vært unngått ved innsats et annet sted. Og motsatt: innsparinger på ett felt har som konsekvens enda større utgifter på et annet. Både de personfige og samfunnsmessige tap i et slikt system er betydefige". Gode tiltak som forebygging, tidlig inngripen osv, møter ofte motstand når begrensede midler skal fordeles. Gjennom slike tiltak kunne en bidratt til både å ta vare på enkeltpersoner og tilrettelegge for læring og kompetanseutvikling. Omprioriteringer er trolig avhengig av at debatten (dialogen) tar et helhetlig og overordnet perspektiv. Når barn og ungdom, som har behov for det, får bistand i form av forebyggende tiltak, vil de trolig stå sterkere rustet til å møte kompetansesamfunnet. Endringsbehovet er økende og kommer brått I rapporten Det norske IKT-samfunnet scenarier fram mot 2025 blir det gitt mange gode eksempler på at samfunnets endringstakt øker brutalt. Her tas med et par sitater: "Den 15. januar 2009 skrev 1T-spesialisten i New York Times, David Pouge: As a tech columnist, 1'm supposed to be on top of what's new in tech, but there's just too rnush, too fast; it's like drinking from a fire hose. I can only imagine how hopeless a task it must be for everyone else." "Det hevdes at Bill Gates han benekter det selv uttalte om behovet for internminne: "640K ought to be enough for anybody." Nå kan man få PC-er med like mange gigabytes. Resten er som det heter historie. Revolusjonerende historie." Poenget om at utviklingen tar retninger som er uforutsigbare kan underbygges ved følgende eksempler: "Ingen" forutså Berlinmurens fall i Få ante hvilken betydning internett ville få i 1994, året før første utgave av Internett Explorer ble lansert. I 2004 var det få som snakket om Web 2.0, brukergenerert dialog eller sosiale medier. Når endringstakten er høy og retningen usikker blir det på individnivå viktigere å fokusere på det lære å lære. I skolepolitiske utredninger snakkes det om et livslangt læringsperspektiv. På organisasjonsnivå blir det viktig å komme tettere på premissleverandører og oppgaverelaterte omgivelser. Særlig bør nok utdanningsinstitusjonene knyttes tett opp mot samfunnet som bruker kompetansen. Kompetansespørsmål bør være et tema for hele kompetansesamfunnet. Om å bli sittende fast Organisasjoner, institusjoner og kulturer som har bestått i lang tid har lett for å "sementere" måter å jobbe på. Et tilsvarende fenomen er omtalt i ovennevnte rapport om IKT-utviklingen: Og ikke minst gjelder det å unngå å henge fast i samfunnssyn eller filosofier som er datostemplet. Den forståelsen man legger til grunn, kan være den viktigste hindringen for å fange opp og fremme det nye.

6 5 Utdanningssystemet har sannsynligvis endret seg mer enn de fleste andre delene av samfunnet. Sektoren har gjennomgått utallige reformer, mange forskningsmiljøer har utført storstilt forskning, oppmerksomheten i mediene har vært stor og innholdet i fagene er endret mye. Til tross for dette kan det hevdes at utdanningssystemets grunnleggende struktur ble designet i en tid da en fremdeles slo telefonnummer ved å vri på en tallskive. Mange offentlige og private organisasjoner sliter med det samme; kommunikasjonen hemmes av grenser i og mellom organisasjoner. Samtidig blir god kontakt med oppgaverelaterte omgivelser viktigere når samfunnet endres raskt. Prosjektet Ny GIV omtales som et tre-årig arbeid som har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Dersom en tenker seg at et tilsvarende samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene kunne utvides til en generell dialog om kompetanse, vil en være på sporet av et nytt designgrep som kan fornye utdanningsorganisasjonene. Oppsummerende tanker om et kompetanseforum Utdanningsinstitusjonene betraktes som et viktig grunnlag for økonomisk vekst. Dessuten er opplæring knyttet til begrepet bærekraftig velferd. Kompetanse er derved knyttet tett opp mot målsettinger båcle om næringsutvikling og inkludering i arbeids- og samfunnsliv. Et samfunn (en kommune eller fylkeskommune) som lykkes bedre enn andre på disse områdene vil trolig kunne skape ressursmessig handlingsrom. Vi argumenterer for at tettere samhandling på tvers av forvaltningsnivåer, og mellom offentlig og privat sektor, vil være viktige bestanddeler i et forbedringsarbeid. Utviklingstrekk knyttet til bl.a. raskere endringstakt, teknologiutvikling og økt kompleksitet gjør at skolepolitikken bør utformes i tettere kontakt med samfunn og næringsliv. Samhandling på tvers av organisasjonsgrenser kan organiseres på ulike måter. Vi foreslår et kompetanseforum bestående av møteplasser supplert med et åpent nettbasert forum hvor alle interesserte kan delta. Det kan for eksempel antydes et kompetanseforum i Grenland (Porsgrunn eller Telemark), bestående av representanter for næringsliv, politikk, utdanningsinstitusjoner, organisasjonene i arbeidslivet osv., med møter hvor de store linjene diskuteres. En åpen nettdebatt vil kunne trekke til seg synspunkter fra mange personer som er interessert i utdannings- og samfunnsspørsmål. Nettdebatten kan dessuten tenkes som forbindelse mellom lokale fora og sentrale aktører innen fagfeltet. Alternative måter å få til det som i organisasjonsteorien kalles "tverrgående forbindelseslinjer" på, er å opprette koordineringsstillinger, såkalte stående utvalg eller prosjekter. Et lokalt kompetanseforum bør trolig kunne håndtere både praktiske og politiske diskusjoner. Hvordan kommunikasjonen mellom næringsliv og videregående skole skal kunne nyttiggjøres på en praktisk måte i skolen, kan for eksempel være et tema for forumet. Spørsmålene som er stilt i høringsbrevet, egner seg etter vår oppfatning godt i en "forumsetting", bl.a. fordi noen av spørsmålene bør diskuteres jevnlig. Det er antydet at det er i faglige møtepunkter at det største utviklingspotensialet finnes. Dette taler for å vektlegge møtene mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet, mellom forskningsmiljøer ved universitetene og grunnskolen osv. Vi mener at et forum egner seg til å håndtere tverrfaglighet, og til å utnytte det potensialet for forbedring som finnes i faglige møter.

7 Svar på de konkrete spørsmålene 6 Hvordan setter vi vår un dom best muli i stand til å møte kom etansesamfunnet? Gjennom relevant, oppdatert og fleksibel opplæring. Endringsbehov kan trolig fanges enda raskere opp ved økt kommunikasjon på tvers av organisasjonsgrensene mellom kommune, stat, fylkeskommune, næringsliv, organisasjoner osv. (for eksempel gjennom et "kompetanseforum"). Dele og ta i bruk den kunnskapen som finnes om å unngå frafall fra videregående skole (jfr. Hernes, "Gull av gråstein"). Tilrettelagte/særskilte løp for utsatte grupper blir viktigere. Gjennom lærlingordningen har kommunene og fylkeskommunen erfaring som kan være nyttig. Økt fokus på kompetanseformidling i praksis på den enkelte skole. Overordnede s ns unkter å innretnin en av tilbudet innen videre ående o lærin i Telemark: Det blir trolig behov for mer fleksibilitet i utdanningssystemet generelt. Kompetansebehovet i samfunnet vil øke i årene som kommer. Trolig behov for økt fokus på grunnleggende kompetanse, også pga. integrering. Blikk på "helhet" og sammenhengen mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet samt næringsliv og "kunnskapssamfunnet" ellers. Samfunnet som premissleverandør/diskusjonspartner for skolene, (for eksempel gjennom et "kompetanseforum"). Utdanningssystemets evne til raskt å ta opp i seg endringer blir viktigere. Dessuten blir det viktig å tenke proaktivt (forutseende). Hvilken kom etanse tren er Telemark de nærmeste år? Behov for høyere generell kompetanse enn i dag Behov for flere fagarbeidere enn i dag. Økt vekt på å integrere teknologikompetanse integrert i alle fag Fokus på det å lære å lære samt livslang læring. Umulig å spå såpass lang tid framover. Perspektivet bør beholdes, men diskusjonen bør gjentas oftere (for eksempel gjennom et kompetanseforum). Parallellen kan tenkes til kommuneplaner, som har et langt perspektiv, men som rulleres ofte. Hvordan setter vi sammen et best muli o lærin stilbud innen videre ående o lærin i Telemark? Ved jevnlig å involvere andre aktører (for eksempel gjennom et kompetanseforum). Nyttiggjøre seg samfunnet utenfor institusjonene i større grad (næringsliv osv.). Kontakt med sentrale og utvalgte kompetansemiljøer i lokalsamfunnet. S ns unkter å utdannin s ro ram omfan o lasserin? Fra Porsgrunn kommunes side ønsker vi å understreke at Kjølnes-området er viktig for å utvikle et samlet kompetansemiljø. På dette området er det et naboforhold mellom Myrene skole, Kjølnes ungdomsskole, Høgskolen i Telemark, Telemark tekniske fagskole og Porsgrunn videregående skole. Over har vi argumentert for å styrke båndene mellom ulike utdanningsinstitusjoner. Det fylkeskommunale opplæringstilbudet på Kjølnes betyr mye for utvikling av et felles kompetansemiljø i Porsgrunn. Det er viktig med et breit tilbud innenfor videregående skole i de geografiske områdene av fylket der næringsliv og befolkning er konsentrert. Vi håper synspunktene kan være til nytte, og deltar gjerne i en diskusjon om utvikling av et evnt. kompetanseforum.

8 Kilder: Gudmund Hernes, Fafo-rapport 2010:03 Gull av gråstein. Tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring. 7 Inger Lise Skog Hansen, Gudmund Hernes, Jon M Hippe, Kjell Ove Kalhaugen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes og Asmund Arup Seip, Det norske IKT-samfunnet scenarier fram mot 2025, Econ Priyry/Fafo. Prosjektet "Ny giv": htt ://www.re 'erin en.no/nb/de /kd/kam an'er/n - iv.html?id= N0U2003:16 - I første rekke Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle Bl.a. om "kompetansesamfmmet". htt ://www.re ' enin en.no/ribide /kdidokinouer/2003/nou /5/1.html?id= Kvalitet i skolen (omhandler bl.a. bl.a. tettere oppfølging og tidlig innsats): htt ://www.re 'erin en.no/nb/de /kd/dok/re ubl/stmeld/ /stmeld-nr html?id= Stortingsmeld nr / og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring (bl.a. kunnskap og sosial utjevning/hva som fremmer og hemmer læring): htt ://www.re 'erin en.no/r ub/stm/ /016/pdfs/stm dddpdfs. df Sammendrag av St.meld nr. 44( ) Utdanningslinja (om bl.a. frafall fra vgs., innovasjon og verdiskapning og kompetanse, grunnleggende ferdigheter med mer.): htt ://www.re erin en.no/ a es/ /stm ts Sammendra df

Vedlagt oversendes høringsuttalelse fra Kragerø kommune til sak Tilbudsstruktur videregående opplæring - lnnspill om framtidige behov.

Vedlagt oversendes høringsuttalelse fra Kragerø kommune til sak Tilbudsstruktur videregående opplæring - lnnspill om framtidige behov. Ra nhild Nordnes W9S- 4ql Fra: Hallvard Kristian Ripegutu 1 7-fi-- r t'it-- Sendt: 12. september 2011 10:09,-) T Til: TFK-Post arkiv 1 /q ir i Emne: VS: Høringsuttalelse - Tilbudsst e-opptæring'------

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007 Sarpsborg kommune Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007 Oversendelsesbrev Høring - NOU 2007:11 Studieforbund - læring for livet

Detaljer

KARRIEREVEILEDNING En kommentar fra arbeidsgruppen med representanter fra partene i arbeidslivet

KARRIEREVEILEDNING En kommentar fra arbeidsgruppen med representanter fra partene i arbeidslivet KARRIEREVEILEDNING En kommentar fra arbeidsgruppen med representanter fra partene i arbeidslivet Partene i arbeidslivet Partens brev til ekspertutvalget for karriereveiledning Partene (utenom KS og Utdanningsforbundet)

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Bodø, 5. oktober 2011 avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt oppdrag fra

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

Saksfremlegg. Formannskapet i Alta kommune stiller følgende krav til Finnmark Fylkeskommune som skoleeier av Alta Videregående skole:

Saksfremlegg. Formannskapet i Alta kommune stiller følgende krav til Finnmark Fylkeskommune som skoleeier av Alta Videregående skole: Saksfremlegg Saksnr.: 10/3530-1 Arkiv: 000 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: INNSPILL ALTA VIDEREGÅENDE 2010 Planlagt behandling: Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram 14.6.12 Navn: Gina Anette Brekke, - rådgiver på helsefaglige spørsmål for kommunalsjef og rådmann i Halden kommune. Medlem i arbeidsgruppen i boligsosialt

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

5/4 TELEMARK FYLKESKOMMUNL ADMINISTRASJONEN SAKNR. TFK Post. Med vennlig hilsen. Servicekontoret Siljan kommune. A-C) Fra: Sendt: 5.

5/4 TELEMARK FYLKESKOMMUNL ADMINISTRASJONEN SAKNR. TFK Post. Med vennlig hilsen. Servicekontoret Siljan kommune. A-C) Fra: Sendt: 5. TFK Post TELEMARK FYLKESKOMMUNL ADMINISTRASJONEN SAKNR. DOK.NR. ARKRK'DDE A-C) Fra: Kjersti M. Grave Næss

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015 Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal 10. november 2015 Prosjektansatte lokalt: NAV-Veileder Kristine Heggvik NAV-Veileder Frode Bøe Hatlelid NAV, 11.11.2015 Side 2 Hva er «Forsøk

Detaljer

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kunnskapsdepartementet OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Anders K. Rinna 27. Oktober 2016 Agenda Hva er kompetansepolitikk? Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Detaljer

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Norges forskningsråds konferanse 6-7 november 2006:

Detaljer

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Samfunnsutvikling: Demografi 2020 beregnes innvandrere og deres barn å utgjøre 15

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget 19.01.2009 Viser til Unios henvendelse om innspill til høringsvar på overnevnte NOU. Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Kommunestyret 12.09.2016 kl. 18:0016/00092 KommunestyresalenFellestjenesten12.09.2016Kommunestyret Dato: 12.09.2016 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen MØTEINNKALLING Tilleggsliste Kommunestyret Møtet er åpent for publikum

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Protokoll fra møte i Utvalg for barn, unge og kultur

Protokoll fra møte i Utvalg for barn, unge og kultur PORSGRUNN KOMMUNE Møte nr 09/7 09/2500-2 Protokoll fra møte i Utvalg for barn, unge og kultur Møtedato/tid: 30.09.2009 kl. 17.00 til 21.30 Møtested/lokale: Møteleder: Øvrige medlemmer: Forfall: Rådhuset

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

HØringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole

HØringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole ARBEIDSGIVERFORENINGEN Det Kongelige Ku nnskapsdepartement Postboks 8L19 Dep 0032 oslo Oslo, 09.1-0.20L5 Vår ref. 61493/HS2s HØringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Utdanningslinja - oppfølging og strategier for institusjonene EVU-forum, Tromsø, 7. oktober 2010 Avd.dir. Fredrik Dalen Tennøe Kunnskapssamfunnet - bakteppe Høyt kunnskapsbehov, stadig økende behov og

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Regional Kompetanseplan Østfold mot 2050. Perioden 2015-2019

Regional Kompetanseplan Østfold mot 2050. Perioden 2015-2019 Regional Kompetanseplan Østfold mot 2050 Perioden 2015-2019 Hva er en regional plan? Et styringsverktøy og felles strategisk grunnlag for all virksomhet i Østfold, slik at ambisiøse regionalpolitiske mål

Detaljer

MØTEINNKALLING VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0014/07 05/00847 ØKONOMIREGLEMENT VADSØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0014/07 05/00847 ØKONOMIREGLEMENT VADSØ KOMMUNE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 08.02.2007 Klokkeslett: 1700 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Berit Lødding og Solveig Holen 31.10.2012 Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring NIFU Rapport 28/2012 Målsetninger

Detaljer

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken Arne Backer Grønningsæter Oversikt Kontekst annen relevant forskning Bolig og tjenester Bolig og helse Funn fra en undersøkelse om samhandlingsreformens

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Konkurransen om kompetansen Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Fokuset er endret til tilgang på kompetanse Tre megatrender: Urbanisering, akademisering, individualisering

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg:

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Melding Fra: Reidun Bjørn [reidun.bjorn@tromsfylke.no] på vegne av Fylkesrådets forkontor [forkontor@tromsfylke.no] Sendt: 17. januar 2007 12:44 Til: Postmottak KD Kopi: Snorre Bråthen; Renate Thomassen

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 3698/2014 Arkivnr.: M70/&13 Saksnr.: 2014/611 Utvalgssak Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som

Detaljer

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune Neste møte i okt 2016: jobb med utvikling av rolleavklaringer. Se på muligheter for å utvide språkpraksisplasser

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Helhetlig oppfølging av ungdom og voksne i Hedmark Rådgiversamling 7. desember 2016 Forankring i overordnede strategier og planer i NAV og Hedmark

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Oppsummering av dagen

Oppsummering av dagen 1 Oppsummering av dagen Hovedbudskapet som har kommet fram gjennom denne konferansen, er at fag- og yrkesopplæringen i Norge er et veletablert og i hovedsak velfungerende system Noen (av mange) styrker

Detaljer

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.9.2006 06/00503-2 Astrid Kristin Moen Sund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Avdeling for utdanningspolitikk 200601145 62 +47 24142231

Detaljer

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må Fra: Postmottak Sendt: 11. september 2015 08:33 Til: VFK-FADM-FIRMAPOST Kopi: Postmottak BYR - Byrådsavdelingene; Silja Bjerke Vestre; Kristin Antonsen Brenna; Arild Pettersen;

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet?

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Ungdom i svevet hva fant de? 19.11.2015 Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Arbeids- og velferdsdirektoratet seniorrådgiver Åse

Detaljer

Ny GIV - overgangsprosjektet

Ny GIV - overgangsprosjektet Ny GIV - overgangsprosjektet GJENNOMFØRING I VGO Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 13. desember, 2010 Kunnskap er vår viktigste kapital Nasjonalformuen (2008) 12 3 Humankapital 12 Olje og gass Realkapital

Detaljer

Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Vår dato: 30.04.2015 Vår referanse: 15/23874 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 0032 OSLO Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Invitasjon til felles fylkessamling om eventuell sammenslutning av Agderfylkene

Invitasjon til felles fylkessamling om eventuell sammenslutning av Agderfylkene Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Se vedlagte liste over adressater Saksbehandler: Arild Eielsen Telefon (direkte): 37017319 Deres ref.: Vår ref.: 2009/7528-52 Vår dato: 28.01.2010 Løpenr.:

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN

Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN Logistikkprosjektet Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN Formål Prosjektets formål er å styrke konkurranseevnen

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014 Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017 Møte med politikerne 25. november 2014 Forfattere: FAU lederne ved skolene i Elverum Dato: 18. november 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 04/07165-002 Dato: 16.11.2004 UNGDOMSTRINN I VIDEREGÅENDE SKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING PÅ UNGDOMSTRINNET SAK TIL BYSTYREKOMITE

Detaljer

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE KS-konferanse Brekstad 9.juni 2016 Karen Havdal Plan- og bygningsloven (Pbl.) (Lov om planlegging og byggesaksbehandling) (plandelen) Lovens formål (i 1): Fremme

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Identifisering av utfordringer i Vestnes

Identifisering av utfordringer i Vestnes Snipetorpgata 31, 3715 Skien Læringslaboratorium Dagens program Introduksjon av prosjekt Sosial Innovasjon i velferdsutformingen Presentasjon av deltagere Identifisering av utfordringer i Vestnes Kunnskapsplattform

Detaljer

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland Handlingsprogram Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2016 Bakgrunn Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt handlingsprogram. Handlingsprogrammet

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Postadresse: Postboks 2935 Solli, 0230 Oslo. Tlf.: 94 85 94 52 E-post: nffl@friskoler.no

Postadresse: Postboks 2935 Solli, 0230 Oslo. Tlf.: 94 85 94 52 E-post: nffl@friskoler.no Postadresse: Postboks 2935 Solli, 0230 Oslo. Tlf.: 94 85 94 52 E-post: nffl@friskoler.no Ålesund/Oslo 30.04.2010 Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Epost: postmottak@kd.dep.no

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 3 områder til evaluering Det er valgt ut 3 områder som skal evalueres i Kunnskapsløftet. Disse områdene har blitt grundig belyst av forskningsinstitusjoner

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201005682 15.11.2010 Høring av evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Det er gjennomført en evaluering

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Karriereveiledning for voksne - den norske modellen

Karriereveiledning for voksne - den norske modellen Karriereveiledning for voksne - den norske modellen København, 10. mai 2012 Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt

Detaljer

Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut

Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon 25. oktober 2016 Administrerende direktør Marianne Andreassen, Lånekassen Analyse Verdens beste land å bo i

Detaljer

Resultatmål - Overganger

Resultatmål - Overganger Resultatmål - Overganger Resultatmål - Overganger Kommunene i Grenland/fylkeskommunen skal ha gode overganger i oppvekstløpet - fra helsestasjonen, barnehage, grunnskole til videregående opplæring, for

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer