4-1( nocis" cz 741-{7 5T4t5. Anne Marit Moen. th:.lemark FYLKESKOMMUNE ADMWSTRASJONEN. Hilsen Ragnhild Klingberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4-1( nocis" cz 741-{7 5T4t5. Anne Marit Moen. th:.lemark FYLKESKOMMUNE ADMWSTRASJONEN. Hilsen Ragnhild Klingberg"

Transkript

1 Anne Marit Moen Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Journalføres 11/1695 Hallvard Kristian Ripegutu 11. august :47 TFK-Post arkiv VS: SVAR: Tilbudsstruktur videregående Svar Fylkeskommunen doc Fra: Ragnhild Klingberg Sendt: 11. august :00 Til: Hallvard Kristian Ripegutu Kopi: Inger Lysa Emne: SVAR: Tilbudsstruktur videregående skole Innspill om framtidige behov Hei! Her kommer svar fra Porsgrunn kommune vedr. Innspill om framtidige behov.. Til orientering så blir dette brevet også sendt på post til dere i dag. Hilsen Ragnhild Klingberg skole Innspill om framtidige behov th:.lemark FYLKESKOMMUNE ADMWSTRASJONEN /I nocis" cz 741-{7 5T4t5 4-1( "Sammen om Porsgrunn" Ragnhild Klingberg, Sekretær, Porsgrunn kommune, Tif , mobil ra nhild.klin ber ors runn.kommune.no www. ors runn.kommune.no Besøksadresse: Rådhuset, 1. etg. Postadr: Postboks 128, 3901 Porsgrunn

2 PORSGRUNN KOMMUNE Rådmannen Telemark Fylkeskommune v/ Hallvard Ripegutu Postboks SKIEN Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Dato: Saksbehandler: 11/ Inger Lysa INNSPILL OM FRAMTIDIG STRUKTUR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Det vises til brev datert med forespørsel om synspunkter fra Porsgrunn kommune på hvordan den framtidige strukturen på videregående opplæring i Telemark bør være. Kommunen takker for muligheten til å gi sine synspunkter, disse følger av dette brevet. Kommunen er opptatt av et utdanningsløp med gode sammenhenger mellom utdanningsnivåene og utdanningsmuligheter som best mulig gjenspeiler samfunnets utvikling og behov. Det er et mål å styrke det generelle utdanningsnivået i Telemarks befolkning, dette er en oppgave både kommunene og fylkeskommunen må løse i samarbeid, og også sammen med næringsliv og institusjoner for høyere utdanning. Porsgrunn kommune ser fram til flere anledninger til å drøfte dette. Vedlagt våre innspill til saken. Med vennlig hilsen Inger Lysa Kommunalsjef Kopi : Utvalg for barn, unge og kultur POSTADRESSE BESØKSADRESSE: Rådhuset TELEFAKS TELEFON Postboks 128 E-post: PORSGRUNN Internett-adresse:

3 2 TILBUDSSTRUKTUR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Tilbakemelding fra Porsgrunn kommune Først vil vi takke for invitasjonen til å delta med innspill knyttet til tilbudsstruktur for videregående opplæring. Vi ser det som positivt at spørsmålsstillingene legger opp til en brei meningsutveksling. Den åpne innfallsvinkelen har inspirert oss til å tenke på en mer grunnleggende måte enn det vi ellers ville gjort. Tilbakemeldingen vår er delt i to. I den første delen foreslår vi at det opprettes et lokalt forum eller en arena hvor kompetanse og opplæring er tema. Den siste delen gir konkrete innspill til de spørsmålene som er stilt. Kompetanseforum Spørsmålene som ble stilt om tilbudsstruktur ved videregående skole er vanskelige å svare godt på. Samtidig er de viktige. Det var da vi stilte oss spørsmålet om hvordan vi best kunne svare på dem, at vi diskuterte opprettelse av et forum. Når vi foreslår å opprette et lokalt forum hvor kompetanse, opplæring og utdanning er tema, har det bl.a, bakgrunn i følgende punkter: Utdanningsinstitusjonene er grunnleggende viktige for de fleste områdene i samfunnet, og er tett knyttet til temaer som velferd, samfunnsøkonomi og næringsutvikling. Utdanning er et tema det er vel verdt å bruke tid på. Videregående skole oppnår ikke suksess eller fiasko alene. Det er etter vår oppfatning viktig å skape tettere bånd mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet og mellom forvaltningsnivåene. Sammenheng og helhet er viktig, og blir trolig viktigere framover. Det er viktig at næringsliv, offentlig sektor og andre deler av samfunnslivet deltar som premissleverandører for utdanningsinstitusjonene. Sannsynligvis blir også dette viktigere framover (bl.a. pga. kompleksitet og endringstakt). Det er i samfunnet kompetansen skal brukes. Samfunnet endrer seg raskere enn før. Grunnleggende spørsmål om kompetanse kan ikke besvares en gang for alle. Det vil være behov for en uformell, jevnlig dialog mellom utdanningsinstitusjonene og samfunnet omkring. Kanskje er denne jevnlige dialogen den viktigste tilpasningen vi kan gjøre til det som kalles "kompetansesamfunnet". Det vi foreslår er å opprette en (lokal) møteplass, et forum eller en arena hvor kompetanse, opplæring og utdanning blir tema. Målet er å få til dialog på tvers av organisasjonsmessige skillelinjer, og å slippe til personer fra næringslivet, frivilling sektor osv, som er interessert i kompetanse. Møteplasser supplert med åpen, nettbasert diskusjon kan være en løsning. Dialogen fra forumet kan tenkes brukt både som navigasjonsverktøy, innspill til forbedringsarbeid og ideutvikling knyttet til praktisk hverdag. Et hovedpoeng har vært å foreslå et strukturelt grep som kan gjennomføres lokalt (eller regionalt/fylkesvis) innenfor de rammene som er gitt for utdanningssystemet. Et velfungerende forum kan betraktes som et grep knyttet til organisasjonsdesign, ved at det vil kunne virke koordinerende. Offentlig og privat sektor samt ulike forvaltningsnivåer vil kunne bidra uten at det lages store byråkratiske konstruksjoner. Dessuten vil et forum tilrettelegge for åpenhet. Alle interesserte kan delta i et nettforum.

4 3 Økt kompleksitet og raskere endringstakt i samfunnet stiller store krav til utdanningsinstitusjonene. Spørsmålet om hvilken kompetanse samfunnet trenger, må derfor gjentas hyppig. Dialogen i et forum vil kunne gi styringssignaler. Kompetanse er knyttet til både bærekraftig velferd og næringsutvikling. Temaene er svært viktige både for kommunene, opplæringsinstitusjonene og resten av samfunnet, og egner seg som temaer i et forum. Bærekraftig velferdssystem Det å redusere frafall fra videregående skole er sentralt også når begrepet bærekraftig velferdssystem diskuteres. Begrepet ble senest benyttet av KS i årets strategikonferanse, og ble da diskutert sammen med lærlingordningen. En viktig del av problemstillingen beskrives tydelig av Gudmund Hernes (Fafo-rapport 2010:03): "De som fullfører videregående opplæring innen fem år er i liten grad brukere av trygde- og stønadsordninger. Blant dem som ikke fullfører videregående opplæring innen fem år etter avsluttet grunnskole, er bruken av ordninger som uførestønad, sosialhjelp, attføring og rehabilitering til dels omfattende." "Konklusjonen er dermed enkel og tøff: Ikke å skaffe seg utdanning vil bety å stille seg utenfor mer enn 95 prosent av arbeidsmarkedet. Og de som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet, vil langt på vei også få en innsnevret plass i samfunnet, der mange av dem må underholdes av andre. I tillegg til økt risiko for dårlig utkomme av eget arbeid, kommer risikoen for stigmatisering og dårlig helse." Ungdom som møter kompetansesamfunnet med gjennomført videregående skole har på flere områder bedre livsutsikter enn dem som faller fra underveis. Det viktigste svaret på spørsmål nr. 1 blir sannsynligvis å intensivere jobben med å øke gjennomføringsgraden. Utfordringen er å klare dette til tross for innsparinger. Økonomisk utvikling I N0U2003:16 - I første rekke - blir begrepet kompetansesamfunn diskutert. Utdanningsinstitusjonene skal bidra til at elevene både blir gode samfunnsborgere og arbeidstakere. I tillegg til å være danningsinstitusjoner blir utdanningsinstitusjonene i økende grad betraktet som grunnlag for økonomisk vekst, heves det. Det å utvikle og utnytte kunnskaper blir betraktet som en viktig faktor for konkurranseevnen. Dersom en skal tilrettelegge for økonomisk utvikling gjennom å utvikle, håndtere og forvalte kompetanse bør sannsynligvis det lokale næringslivet inviteres til jevnlig dialog. Trolig er det mulig å få til flere lokale tilpasninger innenfor utdanningsinstitusjonenes handlingsrammer. Et tettere samspill mellom næringsliv og skole vil kunne gjøre at elevene/studentene møter arbeidslivet med mer relevant kompetanse. De vil i så fall være bedre rustet overfor kompetansesamfunnet. Gjensidig avhengighetni deler både suksess og fiasko Offentlig sektor, næringsliv, organisasjoner og frivillig sektor er gjensidig avhengige av at utdanningsinstitusjonene lykkes med sitt samfunnsoppdrag. Selv om forvaltningsnivåene har ansvar for ulike deler av utdanningssystemet, vil det være store fellesinteresser knyttet til at systemet som helhet lykkes. Den gjensidige avhengigheten bør gi motivasjon til å utvikle en dialog om utdanningssystemet på en overordnet og helhetlig måte, og ikke minst på tvers av organisasjonsmessige skillelinjer. Tanken er at økt samspill mellom utdanningssystem og næringsliv vil gjøre begge deler bedre.

5 Helhet Behovet for helhetlige betraktninger understrekes på følgende måte at Hemes (Fafo-rapport 2010:03): 4 "Oppgaven er derfor også å synliggjøre at en større innsats for skolen vil gi rent økonomiske besparelser. Men de offentlige budsjetter er oppstykket på en slik måte at de som mottar problemene i en sektor, ikke kan sette inn midler der problemene starter Dermed får man et system der mange må bruke midler på å reparere og kompensere det som kunne vært unngått ved innsats et annet sted. Og motsatt: innsparinger på ett felt har som konsekvens enda større utgifter på et annet. Både de personfige og samfunnsmessige tap i et slikt system er betydefige". Gode tiltak som forebygging, tidlig inngripen osv, møter ofte motstand når begrensede midler skal fordeles. Gjennom slike tiltak kunne en bidratt til både å ta vare på enkeltpersoner og tilrettelegge for læring og kompetanseutvikling. Omprioriteringer er trolig avhengig av at debatten (dialogen) tar et helhetlig og overordnet perspektiv. Når barn og ungdom, som har behov for det, får bistand i form av forebyggende tiltak, vil de trolig stå sterkere rustet til å møte kompetansesamfunnet. Endringsbehovet er økende og kommer brått I rapporten Det norske IKT-samfunnet scenarier fram mot 2025 blir det gitt mange gode eksempler på at samfunnets endringstakt øker brutalt. Her tas med et par sitater: "Den 15. januar 2009 skrev 1T-spesialisten i New York Times, David Pouge: As a tech columnist, 1'm supposed to be on top of what's new in tech, but there's just too rnush, too fast; it's like drinking from a fire hose. I can only imagine how hopeless a task it must be for everyone else." "Det hevdes at Bill Gates han benekter det selv uttalte om behovet for internminne: "640K ought to be enough for anybody." Nå kan man få PC-er med like mange gigabytes. Resten er som det heter historie. Revolusjonerende historie." Poenget om at utviklingen tar retninger som er uforutsigbare kan underbygges ved følgende eksempler: "Ingen" forutså Berlinmurens fall i Få ante hvilken betydning internett ville få i 1994, året før første utgave av Internett Explorer ble lansert. I 2004 var det få som snakket om Web 2.0, brukergenerert dialog eller sosiale medier. Når endringstakten er høy og retningen usikker blir det på individnivå viktigere å fokusere på det lære å lære. I skolepolitiske utredninger snakkes det om et livslangt læringsperspektiv. På organisasjonsnivå blir det viktig å komme tettere på premissleverandører og oppgaverelaterte omgivelser. Særlig bør nok utdanningsinstitusjonene knyttes tett opp mot samfunnet som bruker kompetansen. Kompetansespørsmål bør være et tema for hele kompetansesamfunnet. Om å bli sittende fast Organisasjoner, institusjoner og kulturer som har bestått i lang tid har lett for å "sementere" måter å jobbe på. Et tilsvarende fenomen er omtalt i ovennevnte rapport om IKT-utviklingen: Og ikke minst gjelder det å unngå å henge fast i samfunnssyn eller filosofier som er datostemplet. Den forståelsen man legger til grunn, kan være den viktigste hindringen for å fange opp og fremme det nye.

6 5 Utdanningssystemet har sannsynligvis endret seg mer enn de fleste andre delene av samfunnet. Sektoren har gjennomgått utallige reformer, mange forskningsmiljøer har utført storstilt forskning, oppmerksomheten i mediene har vært stor og innholdet i fagene er endret mye. Til tross for dette kan det hevdes at utdanningssystemets grunnleggende struktur ble designet i en tid da en fremdeles slo telefonnummer ved å vri på en tallskive. Mange offentlige og private organisasjoner sliter med det samme; kommunikasjonen hemmes av grenser i og mellom organisasjoner. Samtidig blir god kontakt med oppgaverelaterte omgivelser viktigere når samfunnet endres raskt. Prosjektet Ny GIV omtales som et tre-årig arbeid som har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Dersom en tenker seg at et tilsvarende samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene kunne utvides til en generell dialog om kompetanse, vil en være på sporet av et nytt designgrep som kan fornye utdanningsorganisasjonene. Oppsummerende tanker om et kompetanseforum Utdanningsinstitusjonene betraktes som et viktig grunnlag for økonomisk vekst. Dessuten er opplæring knyttet til begrepet bærekraftig velferd. Kompetanse er derved knyttet tett opp mot målsettinger båcle om næringsutvikling og inkludering i arbeids- og samfunnsliv. Et samfunn (en kommune eller fylkeskommune) som lykkes bedre enn andre på disse områdene vil trolig kunne skape ressursmessig handlingsrom. Vi argumenterer for at tettere samhandling på tvers av forvaltningsnivåer, og mellom offentlig og privat sektor, vil være viktige bestanddeler i et forbedringsarbeid. Utviklingstrekk knyttet til bl.a. raskere endringstakt, teknologiutvikling og økt kompleksitet gjør at skolepolitikken bør utformes i tettere kontakt med samfunn og næringsliv. Samhandling på tvers av organisasjonsgrenser kan organiseres på ulike måter. Vi foreslår et kompetanseforum bestående av møteplasser supplert med et åpent nettbasert forum hvor alle interesserte kan delta. Det kan for eksempel antydes et kompetanseforum i Grenland (Porsgrunn eller Telemark), bestående av representanter for næringsliv, politikk, utdanningsinstitusjoner, organisasjonene i arbeidslivet osv., med møter hvor de store linjene diskuteres. En åpen nettdebatt vil kunne trekke til seg synspunkter fra mange personer som er interessert i utdannings- og samfunnsspørsmål. Nettdebatten kan dessuten tenkes som forbindelse mellom lokale fora og sentrale aktører innen fagfeltet. Alternative måter å få til det som i organisasjonsteorien kalles "tverrgående forbindelseslinjer" på, er å opprette koordineringsstillinger, såkalte stående utvalg eller prosjekter. Et lokalt kompetanseforum bør trolig kunne håndtere både praktiske og politiske diskusjoner. Hvordan kommunikasjonen mellom næringsliv og videregående skole skal kunne nyttiggjøres på en praktisk måte i skolen, kan for eksempel være et tema for forumet. Spørsmålene som er stilt i høringsbrevet, egner seg etter vår oppfatning godt i en "forumsetting", bl.a. fordi noen av spørsmålene bør diskuteres jevnlig. Det er antydet at det er i faglige møtepunkter at det største utviklingspotensialet finnes. Dette taler for å vektlegge møtene mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet, mellom forskningsmiljøer ved universitetene og grunnskolen osv. Vi mener at et forum egner seg til å håndtere tverrfaglighet, og til å utnytte det potensialet for forbedring som finnes i faglige møter.

7 Svar på de konkrete spørsmålene 6 Hvordan setter vi vår un dom best muli i stand til å møte kom etansesamfunnet? Gjennom relevant, oppdatert og fleksibel opplæring. Endringsbehov kan trolig fanges enda raskere opp ved økt kommunikasjon på tvers av organisasjonsgrensene mellom kommune, stat, fylkeskommune, næringsliv, organisasjoner osv. (for eksempel gjennom et "kompetanseforum"). Dele og ta i bruk den kunnskapen som finnes om å unngå frafall fra videregående skole (jfr. Hernes, "Gull av gråstein"). Tilrettelagte/særskilte løp for utsatte grupper blir viktigere. Gjennom lærlingordningen har kommunene og fylkeskommunen erfaring som kan være nyttig. Økt fokus på kompetanseformidling i praksis på den enkelte skole. Overordnede s ns unkter å innretnin en av tilbudet innen videre ående o lærin i Telemark: Det blir trolig behov for mer fleksibilitet i utdanningssystemet generelt. Kompetansebehovet i samfunnet vil øke i årene som kommer. Trolig behov for økt fokus på grunnleggende kompetanse, også pga. integrering. Blikk på "helhet" og sammenhengen mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet samt næringsliv og "kunnskapssamfunnet" ellers. Samfunnet som premissleverandør/diskusjonspartner for skolene, (for eksempel gjennom et "kompetanseforum"). Utdanningssystemets evne til raskt å ta opp i seg endringer blir viktigere. Dessuten blir det viktig å tenke proaktivt (forutseende). Hvilken kom etanse tren er Telemark de nærmeste år? Behov for høyere generell kompetanse enn i dag Behov for flere fagarbeidere enn i dag. Økt vekt på å integrere teknologikompetanse integrert i alle fag Fokus på det å lære å lære samt livslang læring. Umulig å spå såpass lang tid framover. Perspektivet bør beholdes, men diskusjonen bør gjentas oftere (for eksempel gjennom et kompetanseforum). Parallellen kan tenkes til kommuneplaner, som har et langt perspektiv, men som rulleres ofte. Hvordan setter vi sammen et best muli o lærin stilbud innen videre ående o lærin i Telemark? Ved jevnlig å involvere andre aktører (for eksempel gjennom et kompetanseforum). Nyttiggjøre seg samfunnet utenfor institusjonene i større grad (næringsliv osv.). Kontakt med sentrale og utvalgte kompetansemiljøer i lokalsamfunnet. S ns unkter å utdannin s ro ram omfan o lasserin? Fra Porsgrunn kommunes side ønsker vi å understreke at Kjølnes-området er viktig for å utvikle et samlet kompetansemiljø. På dette området er det et naboforhold mellom Myrene skole, Kjølnes ungdomsskole, Høgskolen i Telemark, Telemark tekniske fagskole og Porsgrunn videregående skole. Over har vi argumentert for å styrke båndene mellom ulike utdanningsinstitusjoner. Det fylkeskommunale opplæringstilbudet på Kjølnes betyr mye for utvikling av et felles kompetansemiljø i Porsgrunn. Det er viktig med et breit tilbud innenfor videregående skole i de geografiske områdene av fylket der næringsliv og befolkning er konsentrert. Vi håper synspunktene kan være til nytte, og deltar gjerne i en diskusjon om utvikling av et evnt. kompetanseforum.

8 Kilder: Gudmund Hernes, Fafo-rapport 2010:03 Gull av gråstein. Tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring. 7 Inger Lise Skog Hansen, Gudmund Hernes, Jon M Hippe, Kjell Ove Kalhaugen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes og Asmund Arup Seip, Det norske IKT-samfunnet scenarier fram mot 2025, Econ Priyry/Fafo. Prosjektet "Ny giv": htt ://www.re 'erin en.no/nb/de /kd/kam an'er/n - iv.html?id= N0U2003:16 - I første rekke Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle Bl.a. om "kompetansesamfmmet". htt ://www.re ' enin en.no/ribide /kdidokinouer/2003/nou /5/1.html?id= Kvalitet i skolen (omhandler bl.a. bl.a. tettere oppfølging og tidlig innsats): htt ://www.re 'erin en.no/nb/de /kd/dok/re ubl/stmeld/ /stmeld-nr html?id= Stortingsmeld nr / og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring (bl.a. kunnskap og sosial utjevning/hva som fremmer og hemmer læring): htt ://www.re 'erin en.no/r ub/stm/ /016/pdfs/stm dddpdfs. df Sammendrag av St.meld nr. 44( ) Utdanningslinja (om bl.a. frafall fra vgs., innovasjon og verdiskapning og kompetanse, grunnleggende ferdigheter med mer.): htt ://www.re erin en.no/ a es/ /stm ts Sammendra df

Vedlagt oversendes høringsuttalelse fra Kragerø kommune til sak Tilbudsstruktur videregående opplæring - lnnspill om framtidige behov.

Vedlagt oversendes høringsuttalelse fra Kragerø kommune til sak Tilbudsstruktur videregående opplæring - lnnspill om framtidige behov. Ra nhild Nordnes W9S- 4ql Fra: Hallvard Kristian Ripegutu 1 7-fi-- r t'it-- Sendt: 12. september 2011 10:09,-) T Til: TFK-Post arkiv 1 /q ir i Emne: VS: Høringsuttalelse - Tilbudsst e-opptæring'------

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

ABSOLUTT-programmet. Ansvar for Barnehage, Skole og Oppvekst: Læring Utvikling Trivsel Tilhørighet

ABSOLUTT-programmet. Ansvar for Barnehage, Skole og Oppvekst: Læring Utvikling Trivsel Tilhørighet ABSOLUTT-programmet Ansvar for Barnehage, Skole og Oppvekst: Læring Utvikling Trivsel Tilhørighet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KS inviterer

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Unio viser til høringsbrev datert om studieforbundenes framtidige oppgaver og rolle.

Unio viser til høringsbrev datert om studieforbundenes framtidige oppgaver og rolle. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Vigdis Olsen 18.01.2008 2005/00070 200704482-/STA Høring NOU 2007:11 Studieforbund

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I ARBEIDS- OG TJENESTELINJEN I NAV

HØRING - FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I ARBEIDS- OG TJENESTELINJEN I NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St.Olavs plass 0130 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 17/3024-4 073 &13 28.04.2017 Randi Røvik / tlf. 91592607 HØRING - FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007 Sarpsborg kommune Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007 Oversendelsesbrev Høring - NOU 2007:11 Studieforbund - læring for livet

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 15.12.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 16/6809 201604643-6 Jan Christian

Detaljer

KARRIEREVEILEDNING En kommentar fra arbeidsgruppen med representanter fra partene i arbeidslivet

KARRIEREVEILEDNING En kommentar fra arbeidsgruppen med representanter fra partene i arbeidslivet KARRIEREVEILEDNING En kommentar fra arbeidsgruppen med representanter fra partene i arbeidslivet Partene i arbeidslivet Partens brev til ekspertutvalget for karriereveiledning Partene (utenom KS og Utdanningsforbundet)

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Til Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse til Stjernøutvalget: NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Voksenopplæringsforbundet (VOFO) takker for muligheten til

Detaljer

5/4 TELEMARK FYLKESKOMMUNL ADMINISTRASJONEN SAKNR. TFK Post. Med vennlig hilsen. Servicekontoret Siljan kommune. A-C) Fra: Sendt: 5.

5/4 TELEMARK FYLKESKOMMUNL ADMINISTRASJONEN SAKNR. TFK Post. Med vennlig hilsen. Servicekontoret Siljan kommune. A-C) Fra: Sendt: 5. TFK Post TELEMARK FYLKESKOMMUNL ADMINISTRASJONEN SAKNR. DOK.NR. ARKRK'DDE A-C) Fra: Kjersti M. Grave Næss

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORV ALTNINGSREFORMEN - FORSLAG TIL NYE OPPGAVER TIL DET FOLKEVALGTE REGIONALE NIVÅET

HØRINGSNOTAT - FORV ALTNINGSREFORMEN - FORSLAG TIL NYE OPPGAVER TIL DET FOLKEVALGTE REGIONALE NIVÅET Asker kommune Kommunal-og Regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: PMORK 080 &13 05.05.2008 S0811090 L12719108 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S08/1090.

Detaljer

Oppsummering grupparbeid - Tema 2

Oppsummering grupparbeid - Tema 2 Oppsummering grupparbeid - Tema 2 Kompetanse og næringsutvikling - Hvordan sikre kompetent arbeidskraft til regionens fremtidige næringsliv? Hvordan ta ut synergiene mellom regional kompetanse- og næringspolitikken?

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 11/

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 11/ Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg postmottak@sarpsborg.com Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 11/04343-5 31.10.2011 Høring - forslag om endring

Detaljer

Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Bodø, 5. oktober 2011 avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt oppdrag fra

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kunnskapsdepartementet OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Anders K. Rinna 27. Oktober 2016 Agenda Hva er kompetansepolitikk? Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Detaljer

Et blikk på Kompetanse

Et blikk på Kompetanse «Vi gir mennesker muligheter» Et blikk på Kompetanse - utviklingsprogram for inkludering av innvandrere KS/BTV, 180118 // Terje Tønnessen, direktør Nav Telemark «NAV skal bidra til et velfungerende arbeidsmarked,

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Framtidas kompetanser i barnehage og skole. Hovedfunn fra medlemsdialogen 2015

Framtidas kompetanser i barnehage og skole. Hovedfunn fra medlemsdialogen 2015 Framtidas kompetanser i barnehage og skole Hovedfunn fra medlemsdialogen 2015 Oppdraget Følge en serie dialogmøter med rådmannsnivået, folkevalgte samt andre aktører på oppvekstfeltet Samle og analysere

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Kompetansepolitiske virkemidler Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge

Kompetansepolitiske virkemidler Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge Kompetansepolitiske virkemidler 30.03.17. Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge Hva skal jeg snakke om? Kompetanse Norge Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kompetansepolitiske virkemidler Kompetansepluss

Detaljer

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN 21.05.15 Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere Disposisjon Felles innledning om planer Litt om "Næringsplanen"

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Utdanningsdirektoratet Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Prosjekt i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Samarbeid mellom Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

HØringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole

HØringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole ARBEIDSGIVERFORENINGEN Det Kongelige Ku nnskapsdepartement Postboks 8L19 Dep 0032 oslo Oslo, 09.1-0.20L5 Vår ref. 61493/HS2s HØringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Møterom KLUBBEN 1, 2.etg rådhuset. Møtedato: 06.04.2017 Tid:

Detaljer

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune Neste møte i okt 2016: jobb med utvikling av rolleavklaringer. Se på muligheter for å utvide språkpraksisplasser

Detaljer

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Norges forskningsråds konferanse 6-7 november 2006:

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Samfunnsutvikling: Demografi 2020 beregnes innvandrere og deres barn å utgjøre 15

Detaljer

Samling FM 10 juni 2013

Samling FM 10 juni 2013 Samling FM 10 juni 2013 1 Regional kompetanseplan Bakgrunn Generelt Spesifikt Status Veien videre Regional kompetanseplan Kunnskapsbaserte Østfold - strategisk langsiktig plan for opplæring og kompetanseutvikling

Detaljer

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Torill Skår, kommunalsjef helse og levekår - Arendal kommune

Detaljer

Regional Kompetanseplan Østfold mot 2050. Perioden 2015-2019

Regional Kompetanseplan Østfold mot 2050. Perioden 2015-2019 Regional Kompetanseplan Østfold mot 2050 Perioden 2015-2019 Hva er en regional plan? Et styringsverktøy og felles strategisk grunnlag for all virksomhet i Østfold, slik at ambisiøse regionalpolitiske mål

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE KS-konferanse Brekstad 9.juni 2016 Karen Havdal Plan- og bygningsloven (Pbl.) (Lov om planlegging og byggesaksbehandling) (plandelen) Lovens formål (i 1): Fremme

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Stortingsmelding om Kunnskapsløftet Ny GIV-konferanse 14. juni Prosjektleder Borghild Lindhjem-Godal

Stortingsmelding om Kunnskapsløftet Ny GIV-konferanse 14. juni Prosjektleder Borghild Lindhjem-Godal Stortingsmelding om Kunnskapsløftet 2013 Ny GIV-konferanse 14. juni Prosjektleder Borghild Lindhjem-Godal Mandatet Redegjør bredt for status for Kunnskapsløftet og vurderer utviklingen av grunnskolen og

Detaljer

Høring Kompetanse 2010, utkast til strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Høring Kompetanse 2010, utkast til strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen 1 av 5 Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 Oslo Vår saksbehandler 2004/00187/027 Solveig Skogs 2006-02-27 Arkiv: -L22 Tlf. 22 05 45 58 Deres dato Deres referanse 2006-01-10 Høring Kompetanse

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Innspill til faglig organisering ved NTNU

Innspill til faglig organisering ved NTNU Arkivsak-dok. 201515797-2 Saksbehandler Mari Grut Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 2015-2019 12.01.2016 Innspill til faglig organisering ved NTNU FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Fylkesutvalget vedtar følgende

Detaljer

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Økt etterspørsel etter arbeidskraft Antall registrerte ledige og tilgangen av ledige stillinger i media. Sesongjusterte tall.

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken Arne Backer Grønningsæter Oversikt Kontekst annen relevant forskning Bolig og tjenester Bolig og helse Funn fra en undersøkelse om samhandlingsreformens

Detaljer

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye.

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye. Næringslivets Hovedorganisasjon 10. november 2015 Adm. direktør Kristin Skogen Lund NHOs innspill til en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi Innlegg @ Kunnskapsdepartementets konferanse "Mot en nasjonal

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015 Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal 10. november 2015 Prosjektansatte lokalt: NAV-Veileder Kristine Heggvik NAV-Veileder Frode Bøe Hatlelid NAV, 11.11.2015 Side 2 Hva er «Forsøk

Detaljer

Identifisering av utfordringer i Vestnes

Identifisering av utfordringer i Vestnes Snipetorpgata 31, 3715 Skien Læringslaboratorium Dagens program Introduksjon av prosjekt Sosial Innovasjon i velferdsutformingen Presentasjon av deltagere Identifisering av utfordringer i Vestnes Kunnskapsplattform

Detaljer

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram 14.6.12 Navn: Gina Anette Brekke, - rådgiver på helsefaglige spørsmål for kommunalsjef og rådmann i Halden kommune. Medlem i arbeidsgruppen i boligsosialt

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/2054 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet 16.03.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre Sammendrag Prosjektet En bedre skole for elevene

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Dato: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Oppsummering av dagen

Oppsummering av dagen 1 Oppsummering av dagen Hovedbudskapet som har kommet fram gjennom denne konferansen, er at fag- og yrkesopplæringen i Norge er et veletablert og i hovedsak velfungerende system Noen (av mange) styrker

Detaljer

Handlingsprogram for Verdiskaping vestfold 2011

Handlingsprogram for Verdiskaping vestfold 2011 Partnerskapskonferansen 03.-04.03.11 på Hotel Klubben Handlingsprogram for Verdiskaping vestfold 2011 Identifisere utfordringer Etablere felles mål Mobilisere til handling 1 Partnerskapskonferansen 2011:

Detaljer

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Tor Espedal Utdanningsdirektoratet den 27.august 2009 1 1. Teknologiforum Rogaland har

Detaljer

0-24 fra visjon til virkelighet

0-24 fra visjon til virkelighet Foto: Grethe Lindseth 0-24 fra visjon til virkelighet Nettverkssamling i skole- og barnehagenettverkene i Trøndelag Stjørdal 27. september 2017 Margrethe Taule fmstmta@fylkesmannen.no Hva er 0-24-samarbeidet?

Detaljer

Saksfremlegg. Formannskapet i Alta kommune stiller følgende krav til Finnmark Fylkeskommune som skoleeier av Alta Videregående skole:

Saksfremlegg. Formannskapet i Alta kommune stiller følgende krav til Finnmark Fylkeskommune som skoleeier av Alta Videregående skole: Saksfremlegg Saksnr.: 10/3530-1 Arkiv: 000 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: INNSPILL ALTA VIDEREGÅENDE 2010 Planlagt behandling: Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Høring Rapport om "Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger"

Høring Rapport om Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/151- DFUN 2. mai 2017 Høring Rapport om "Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger" Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut

Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon 25. oktober 2016 Administrerende direktør Marianne Andreassen, Lånekassen Analyse Verdens beste land å bo i

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Satsing på voksnes læring. Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette

Satsing på voksnes læring. Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette Satsing på voksnes læring Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette Om UTDANNING2020 Tiårig programsatsing om utdanning - fra barnehage til voksnes læring i skole, samfunns- og arbeidsliv Samlet

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget 19.01.2009 Viser til Unios henvendelse om innspill til høringsvar på overnevnte NOU. Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

Høringsuttalelse til regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hordaland fylkeskommune

Høringsuttalelse til regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hordaland fylkeskommune Byrådssak 1184 /17 Høringsuttalelse til regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hordaland fylkeskommune TANB ESARK-03-201702728-14 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt planforslag til Regional

Detaljer

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Berit Lødding og Solveig Holen 31.10.2012 Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring NIFU Rapport 28/2012 Målsetninger

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2233 KS STRATEGIKONFERANSEN 2014

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2233 KS STRATEGIKONFERANSEN 2014 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.01.2014 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

NAV en viktig jobb. men vi greier ikke jobben alene!

NAV en viktig jobb. men vi greier ikke jobben alene! NAV en viktig jobb men vi greier ikke jobben alene! 13.03.2017 Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill. mennesker 60 ulike stønader og

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Skolelederdagene 2012 Jorunn Møller og Eli Ottesen Prosjektets formål Å undersøke om det nye styrings- og forvaltningssystemet fungerer i tråd med intensjonene.

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer