Utfordringer for de klassiske realfagene : Matematikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer for de klassiske realfagene : Matematikk"

Transkript

1 Utfordringer for de klassiske realfagene : Matematikk Jan O. Kleppe, HiOA I regi av FFI, NITO og Tekna: Ingeniørutdanningskonferansen, nov 2012 Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 1 / 22

2 Utfordringer i lys av ny rammeplan. Overordnede mål og Visjon Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Kjennetegn og indikatorer NY RAMMEPLAN. Starter med en historisk tilbakeblikk Rammeplanen for 3. årig ing.utdanning av 24. jan Høgskolereformen av 1. aug 1994: 98 mindre statlige høgskoler ble slått sammen til 26 større enheter Rammeplanen for ing.utdanning av 22. nov. 1996, med ganske detaljert pensum i matematikk. Får rammeplanen for ing. utdanning av 1.des. 2005, mye mindre detaljert, men omfanget av matematikk og statistikk (minst 25), fysikk (minst 10).. er angitt i studiepoeng NOKUT undersøkelse gjennomføres i Denne leder til Rammeplanen for ing.utdanning av 3. febr. 2011, med virkning fra 1.jan Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 2 / 22

3 NOKUTs rapport Overordnede mål og Visjon Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Kjennetegn og indikatorer Pressemelding, Nr.: Overskrift: NORSK INGENIØRUTDANNING HOLDER MÅL NOKUTs evaluerer 19 ingeniørutdanningsinstitusjoner med om lag 7500 studenter (derav 17,4 prosent kvinner) fordelt på fem studieprogram; kjemi, data, bygg, maskin og elektro. Konklusjonen er at kvaliteten er god. Utdanningen forener en teoretisk basis med praktiske ferdigheter, sier statsråden. Yrkesnær utdanning på grunn av nært samarbeid med det regionale næringslivet. Kompetansen oppleves som relevant. Stort frafall og lav gjennomstrømming Jeg er opptatt av at den videre kvalitetsutviklingen må skje i nær dialog med sektoren, sier statsråd Tora Aasland. Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 3 / 22

4 Overordnede mål og Visjon Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Kjennetegn og indikatorer NOKUTs anbefalinger (i henhold til rapporten) Nasjonal samordning av utdanningstilbudet innen ulike teknologiområder og ulike regioner (SAK) Opptak til TRES og Y-veien må kvalitetssikres. Bedre forutsetninger for forskningsbasert undervisning, i første omgang ved at høgskolene tildeles midler til forskning Obligatorisk for alle faglærere å ta et kurs i pedagogikk Utdanningenes internasjonale tilknytning må prioriteres Gjennomstrømning Det bør gjennomføres et forsøk med karakterkrav i matematikk for opptak til ingeniørutdanning. Det bør foretas en gjennomgang på nasjonalt nivå av innholdet i og kravene til matematikken i videregående skole. Relevante tiltak må iverksettes. Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 4 / 22

5 Overordnet mål for ingeniørutdanningen Overordnede mål og Visjon Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Kjennetegn og indikatorer Det dreier seg om å UTDANNE DYKTIGE INGENIØRER VISJON: Samfunnsengasjert, kreativ og handlekraftig, med evne til aktivt å bidra i fremtidens utfordringer! Rammeplanutvalget utdypet visjonen av fremtidens ingeniør slik: Du må arbeide innovativt, strukturert og målrettet. Du må ha gode evner både til nytenkning og til å analysere, generere løsninger, vurdere, beslutte, gjennomføre og rapportere altså være en god entreprenør. Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 5 / 22

6 Overordnede mål og Visjon Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Kjennetegn og indikatorer Ved siden av realfag og teknologiske fag er språklige ferdigheter viktige, både skriftlig og muntlig. Samhandling er et viktig trekk i et moderne samfunn. Du må være god til å arbeide selvstendig og i team både med ingeniører fra egen og andre fagretninger og med fagpersoner fra andre profesjoner Som ingeniør jobber du med mennesker, er etisk ansvarlig og miljøbevisst og har stor påvirkning på samfunnet! Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 6 / 22

7 Rammeplanen Overordnede mål og Visjon Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Kjennetegn og indikatorer Forskrift om RAMMEPLAN for ingeniørutdanning (3-årig bachelor). Den er kortfattet, overordnet og generell. Tar med noen godbiter : Forskriften skal sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning at institusjonene legger til rette for en integrert ingeniørutdanning med helhet og sammenheng mellom fag, emner, teori og praksis samt undervisningsmetoder og vurdering av studentene Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 7 / 22

8 Overordnede mål og Visjon Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Kjennetegn og indikatorer at teknologiske, realfaglige og samfunnsfaglige temaer skal integreres og ses i sammenheng. Eksempler på indikatorer tilknyttet kjennetegnene: Integrert og helhetlig utdanning Matematikk er et verktøy som fagmiljøet og studentene bruker bevisst og aktivt i de andre fagene Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 8 / 22

9 Utfordringer UTFORDRING 1: At matematikken brukes effektivt i de tekniske fagene. Motstykket må være at matematikkemnene er relevane for de tekniske fagene. At fagene henger sammen. Matematikken integreres i andre fag? I hovedsak Nei. Faget vil smuldre bort. (Eks fysikk i skolen) Virker forstyrrende for læring når grunnlaget ikke er på plass Mindre omfangsrike/linjespesifikke emner kan muligens integreres, men da med detaljerte emnebeskrivelser At emnene skal ha faglig sammenheng Egne matematikk-kurs for hvert studieprogram? I hovedsak Ja. Ingen nivåsenkning Gir rom for linjespesifikke eksempler. Virker motiverende Gruppene blir mindre. Bedre kontakt med studentene Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 9 / 22

10 Utfordringer Matematikken felles for mange studieprogram? Er ressursbesparende En del emner er felles for alle linjene Er et dikusjonstema. Jeg mener det kan gå an med et matematikk kurs felles for alle linjer i noen sentrale emner. Eksemplene blir ikke så linjespesifikke, men kan likevel være andvendte Eks: Den deriverte er forandring per tidsenhet. Mange anvendte oppgaver er mulig. Det samme for integrasjon Fellesemner i 1. studieår (Ma 1): Derivasjon, Integrasjon, diffligninger og lineær algebra. Ma 1 noenlunde lik for alle ingeniørutdanninger, vil være bra for mobilitet. Felleseksamen? (vil heve nivå vesentlig!) Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 10 / 22

11 Utfordringer UTFORDRING 2: At grunnlaget i matematikk ved inngangen til studiet for mange er mangelfulle. TRES, Y-vei og stor variasjon fra VGS Bør ta hånd om alle, med differensiert tilbud. Fristende å senke nivå med tanke på gjennomstrømning. Bedre med repetisjonskurs og andre tiltak. Hva med karakterkrav i 2R fra VGS? (og krevende matematikkvalgfag som må tas for andre?) Overraskende ofte at utdanningene selv motsetter seg dette. Overraskende ofte at tilbakemeldingene er gode etter en tid. Noen ing.utdanninger går foran? Hvis depart. vil gå inn for NOKUTs forslag om karakterkrav, så hva med en økonomisk gulerot? Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 11 / 22

12 Utfordringer UTFORDRING 3: GJENNOMSTRØMNING Forrige utfordring 2 var egentlig om dette. Differensiert tilbud med forpliktelser for studentene. Mange seriøse studenter, men også noen useriøse. Bør stille krav istedenfor å senke nivå. Til ettertanke: Snakker om kvalitet, mens vi samtidig tilpasser nivået slik at strykprosenten ikke blir for høy. Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 12 / 22

13 Flere utfordringer Oppsummering Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning På vei mot fremtiden! Retningslinjene skal sammen med forskriften og merknadene sikre nasjonale standarder og bidra til en nasjonal koordinering på studieprogram- og studieretningsnivå. Der det i disse nasjonale retningslinjene er definerte læringsutbyttebeskrivelser, er disse førende. Retningslinjene skal være under kontinuerlig utvikling. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT, har ansvaret for dette. Læringsutbytte: Kunnskap, Ferdigheter og Generell kompetanse er formulert i generelle vendinger, men ganske konkret for en del fag, f.eks matematikkfaget. Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 13 / 22

14 Flere utfordringer Oppsummering Innledning om matematikkfaget Matematikk har flere viktige roller i ingeniørutdanningen. Faget er et sentralt verktøy for å identifisere, formulere og løse problemer innen alle ingeniørfagene. Matematikk er viktig for å kommunisere faglig med andre teknologer, nasjonalt og internasjonalt. Grunnleggende matematikkfaglige kunnskaper er fundamentet for innovasjon, nytenkning og videreutvikling av matematikkbasert kompetanse i et livslangt læringsperspektiv. En solid basis i matematikk er derfor sentral i hele ingeniørutdanningen og for ingeniørprofesjonen. Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 14 / 22

15 Innledning om matematikkfaget Flere utfordringer Oppsummering Ingeniørmatematikk er ofte tilnærmet likt uavhengig av land. I forskriften står det at matematikk skal ha et nivå som er vanlig internasjonalt. (cf. Europ. Soc. Engineer. Educat. (SEFI)) Matematikkutdanningen bør ha et tydelig beregningsperspektiv med vekt på grunnleggende forståelse for mulighetene og begrensningene både ved analytiske og beregningsmessige løsningsmetoder... Det må understrekes at grunnlaget for en kreativ bruk av beregninger er god forståelse for tradisjonell matematikk og gode ferdigheter i elementær algebra. Det bør inngå minst 20 studiepoeng matematikk (minst 10 studiepoeng være fellesemner) i utdanningen. Høgskolene står fritt om dette er et kurs undervist samlet for alle program, eller ei. Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 15 / 22

16 Kunnskap Flere utfordringer Oppsummering Læringsutbytte: Kunnskap Kandidaten har kunnskap om problemløsning og modellbygging som verktøy for å løse ingeniørproblemer. Kandidaten har grundig kunnskap innen kjerneområdene derivasjon, integrasjon og differensiallikninger. Kandidaten har grundig kunnskap innen kjerneområdet matriser til og med egenverdier innen lineær algebra. Kandidaten har gode kunnskaper om komplekse tall, funksjoner av flere variable, potensrekker og differenslikninger. Kandidaten har gode kunnskaper om numeriske beregninger og deres muligheter og begrensninger. Kandidaten har gode kunnskaper i andre matematiske emner som er relevante for det aktuelle fagfeltet Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 16 / 22

17 Ferdigheter Flere utfordringer Oppsummering Ferdigheter (noen) Kandidaten kan formulere ingeniørfaglige problemer på matematisk form. Kandidaten kan løse problemer både ved analytiske og numeriske metoder Kandidaten har god regneferdighet. UTFORDRING 4 God regneferdighet (gode ferdigheter i algebra). Egentlig er dette noe som de skulle ha ved studiestart Like nødvendig for matematikken som det å kunne lese for norskfaget. Stille opp ligninger og LØSE dem. Skal man lære mye, må man kunne snu formler og forstå ting. Det dreier seg om å kunne regne Til ettertanke: Reformene i vgs blir aldri vellykket hvis ikke det å kunne regne i vid forstand vektlegges. Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 17 / 22

18 Generell kompetanse Flere utfordringer Oppsummering Generell kompetanse (noen) Kandidaten kan bruke matematikk til å kommunisere om ingeniørfaglige problemstillinger. Kandidaten har forståelse for at endring og endring per tidsenhet kan måles, beregnes, summeres og inngå i likninger Kandidaten har matematiske forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring Sagt fra industrien: «Den eneste gangen ingeniørene lærer matematikk er i utdanningen. Alle andre fag får de kurs i resten av livet.» Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 18 / 22

19 UTFORDRING 5 Flere utfordringer Oppsummering Modellbygging for å løse (ingeniør)problemer (f.eks at endring per tidsenhet kan måles, beregnes, summeres og inngå i likninger) Fordampning er proporsjonal med overflaten Still opp diffligning dv dt = k O Volum av kule V = 4πr 3 O = 4πr 2 3 Vurdering/eksamen Ulike vurderingsformer kan være aktuelle: Avsluttende skriftlig eksamen, muntlig eksamen, mappevurdering, individuell muntlig prøve, praktisk prøve, skriftlig prøve... Dersom flere vurderingsformer er tellende på sluttvurderingen skal alle enkeltvurderinger være bestått, og individuell vurdering skal inngå. Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 19 / 22

20 Utfordringer Flere utfordringer Oppsummering UTFORDRING 6 Det mest nye emnet er: Numeriske metoder og Beregninger At vi ikke makter å inkludere beregningsperspektivet Er kompetansen blant matematikklærerne god nok? Unngå ferdig matematikkpakke (Mathematica, Maple)? Hvis programmering skal inn for å vitalisere beregninger, så burde selve programmeringen vært tatt i et annet fag (jmf. Mat. Inst., Universitet i Oslo) Gå ut over andre emner som står eksplisitt i læringsutbytte. At man blir altfor beregningsfrelst (nesten bare dette emnet betyr noe) Isåfall kanskje bedre med ferdig pakke likevel. Her er det avveininger som må gjøres. Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 20 / 22

21 Utfordringer Flere utfordringer Oppsummering UTFORDRING 7 At vi ikke holder høyt nok nivå i matematikkfaget i ingeniørutdanningen, hverken nasjonalt eller internasjonalt. Tar for mange kompromisser for ikke å få for høy stryk Bukken og havresekken Er tilbakemeldingene fra industri og næringsliv tilfredsstillende? NOKUT Institusjonen bekrefter ved vitnemålsutstedelse at kvalifikasjonene er nådd. Hva med 3-prikkere til eksamen, sånn som til førerprøven? Er alle emnene i læringsutbytte 3-prikkere? Studenten: Mye huller i statuen, men står likevel Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 21 / 22

22 Oppsummering Flere utfordringer Oppsummering OPPSUMMERING Er en ambisiøs plan og utfordringene er mange: Forskriften skal sikre en integrert ingeniørutdanning med helhet og sammenheng mellom fag, emner, teori og praksis samt undervisningsmetoder og vurdering av studentene. Teknologiske, realfaglige og samfunnsfaglige temaer skal integreres og ses i sammenheng. Læringsutbytte i retningslinjene inneholderen rekke kunnskapsog ferdighetskrav som skal innfries. Disse er pålagte Retningslinjene skal være under kontinuerlig utvikling. Takk for oppmerksomheten Jan O. Kleppe, HiOA Utfordringer for de klassiske realfagene 22 / 22

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning På vei mot fremtiden! Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er fastsatt 03.02.2011 av Kunnskapsdepartementet, og definerer de nasjonale rammer for

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innhold

Innholdsfortegnelse. Innhold 1 Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning - Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning En arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT,

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Prinsipprogram for Norsk matematikkråd

Prinsipprogram for Norsk matematikkråd Prinsipprogram for Norsk matematikkråd Perioden 2010 2013 Prinsipprogrammet er retningsgivende for rådets tiltaksplan. Prinsipprogrammet kan revideres av hvert årsmøte, og fornyes etter tre år. Prinsipprogrammet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer Forfatter: Else Lervik, med innspill fra flere Oppdatert 12.02.2015 og 06.03.2015 (avsnitt om «sluttrapport» og forholdet til TDAT3002

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører institusjonenes utfordring Mette Mo Jakobsen, Kunnskapsdepartementet Fagmøter i forbindelse med implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning,

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Sosialfaglig kompetanse

Sosialfaglig kompetanse Sosialfaglig kompetanse En analyse av arbeidsrapporter fra BSVutdanningene Erik Christopher Gundersen Høgskolen i Oslo og Akershus Småskrift 2014 nr 2 Opplag trykkes etter behov, aldri utsolgt HiOA, Læringssenter

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer