Studieplan Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE. Versjon 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan 03.01.2013. Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE. Versjon 1."

Transkript

1 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng Versjon 1.1 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls gate 30 N-0260 Oslo Internett Org.nr E-post Telefon Faks Bank IBAN NO SWIFT CULTNOK1

2 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse Steinerhøyskolen Studieplan. Studieår i billedkunstfag. 60 studiepoeng Steinerhøyskolen Tilføyd flytskjema for studiegjennomføring. Oppdatert læringsutbyttebeskrivelser for studiet som helhet.

3 INNHOLD STUDIEÅR I BILLEDKUNSTFAG... 3 INNLEDNING... 3 Læringsutbytte... 4 KUNNSKAP... 4 FERDIGHETER... 4 GENERELL KOMPETANSE... 4 ARBEIDSMÅTER... 5 VURDERING... 5 FORM OG FARGE I EGEN DANNING 30 STUDIEPOENG... 7 INNHOLD... 7 INNLEDNING OG INTRODUKSJON TIL EMNET... 7 Læringsutbytte... 8 KUNNSKAP... 8 FERDIGHETER... 9 GENERELL KOMPETANSE ARBEIDSMÅTER ARBEIDSKRAV VURDERING FORM OG FARGE I STEINERPEDAGOGIKKEN 30 STUDIEPOENG INNHOLD INNLEDNING OG INTRODUKSJON TIL EMNET Læringsutbytte KUNNSKAP FERDIGHETER GENERELL KOMPETANSE ARBEIDSMÅTER ARBEIDSKRAV VURDERING

4 STUDIEÅR I BILLEDKUNSTFAG Emnegruppe Billedkunstfag Engelsk navn Artistic and Educational Application in Colour and Form Studiepoeng 60 Undervisningsperiode Høst- og vårsemester Emne 1 Form og farge i egen danning Emne 2 Form og farge i steinerpedagogikken INNLEDNING Studieår i billedkunstfag er inndelt i to emner à 30 studiepoeng, Form og farge i egen danning og Form og farge i steinerpedagogikken. Studiet har som mål å utvikle studentens forståelse og ferdigheter både i forhold til en generell billedkunstnerisk virksomhet, og med henblikk på Rudolf Steiners ideer. Dernest har studiet som målsetting å utvikle visuelle, pedagogiske grep og være impulsgivende i forhold til undervisning. Studieåret tar sikte på å danne studentens didaktiske, pedagogiske og metodiske forståelse for billedkunstfag sett i forhold til kunstens plass i kultur og samfunn. Studiet gir en innføring i grunnleggende teknikker innenfor disiplinene maling, modellering og tegning. Disse fagfeltene blir også fordypet gjennom teoretiske perspektiver og kunsthistorie. Det vektlegges at studenten oppnår en dypere forståelse for det prosessuelle i et billedkunstnerisk arbeid. Studiet har sin hovedvekt på studentens egne, skapende aktivitet. Sentralt i studiet står de praktisk utførte og teoretisk bearbeidete billedkunstneriske impulser Rudolf Steiner har gitt, slik de reflekterer og fordyper modernismen. Iakttakelse og opplevelse av fargens, formens og linjens virkninger øves; både som elementer i naturens og kulturens uttrykksformer for så å kunne benytte seg av dette i egen kunstnerisk bearbeidelse. Billedkunstfaget er svært omfattende. I dette studiet prioriteres grunnleggende og enkle teknikker som egner seg i skolesammenheng. Et av steinerpedagogikkens hovedanliggender er å øve prosesser, prøve ut ulike virkemidler og metoder i kunstfeltet for å oppnå dypere kunnskap og læring. For fremtidige lærere vil disse erfaringene danne grunnlag for å gi god korrektur og veiledning underveis i elevenes arbeidsprosesser. Steinerskolenes læreplan er en vesentlig del av studiet fordi den gir inspirasjon og retning med hensyn til kunst, kulturhistorie og kunstfaglige metoder tilknyttet ulike klassetrinn og fag. Det pedagogiske og metodiske perspektivet ligger implisitt i alle deler av studiet, så vel i det teknisk øvende som i teoretisk bearbeidelse av fagområdet. Opptakskrav Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. 3

5 Læringsutbytte Etter fullført emnegruppe har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: KUNNSKAP Studenten har kunnskap om Steinerskolenes læreplan; spesielt det som omhandler billedkunstneriske grep i ulike fag og klassetrinn har kunnskap om steinerpedagogisk didaktikk og metoder; både innenfor undervisning i billedkunstfag og med henblikk på visuelle elementer i annen undervisning har kunnskap om grunnleggende teknikker og materiallære innenfor disiplinene maling, modellering og tegning har kunnskap om alle elementer som virker inn i en styrt, billedkunstnerisk prosess har kjennskap til ulike kunstretninger, historiske og moderne, og deres idéutspring har kunnskap om utvalgte kunstteorier har kjennskap til estetiske og funksjonelle dimensjoner i håndverksfagene har kjennskap til sentral forskning på relevante områder innenfor farge og form FERDIGHETER Studenten kan bruke overordnede målsetninger i Steinerskolenes læreplan om kunstfag og kunstfaglige elementer i tverrfaglig undervisning i grunnskolen, som faglig ressurs for adekvate øvelsesfelt i ungdomstrinnet og for å fordype læring hos elever på videregående trinn kan innhente, vurdere og anvende fagkunnskap i planlegging av billedkunstneriske aktiviteter i steinerskolen kan begrunne og drøfte valg og utforming av billedkunstneriske aktiviteter i forhold til gruppers og enkeltelevers utvikling og modning behersker den tekniske og prosessuelle bearbeidingen av adekvate materialer kan vurdere og bearbeide det estetiske uttrykket i ulike håndverksprodukter kan kombinere estetikk og funksjonalitet til et helhetlig uttrykk i kunsthåndverksprodukter kan reflektere over egen faglig utøvelse og tilegne seg ny kunnskap innen fagområdet GENERELL KOMPETANSE Studenten kan iaktta individuelle behov hos enkeltelever og tilby eleven tilpassede oppgaver og veiledning kan vise åpenhet og interesse overfor elevers differensierte uttrykk kan skape et godt læringsmiljø gjennom samtaler og veiledning og bidra til vekst og utvikling for den enkelte elev 4

6 kan vurdere og tilpasse progresjonen i oppgaver og veiledning til elevenes faglige nivå og modning kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer kan ta imot erfaringer fra andre; kunne avveie disse og sette dem inn i en større sammenheng kan benytte og vurdere relevante tekster, oppslagsverk og kilder ARBEIDSMÅTER forelesninger samtale, diskusjon og refleksjon praktisk-kunstneriske øvelser selvstendig og veiledet arbeid observasjonsøvelser skriftlig og muntlig presentasjon av fagstoff ekskursjoner hospitering og praksisøvelser i steinerskoler prosjektarbeid VURDERING Alle arbeidskrav må være godkjente og følgende oppgaver vurdert som bestått: Semesteroppgave; i Form og farge i egen danning arbeider studenten med en fri kunstnerisk oppgave med valgfri teknikk. Oppgaven må ha relevans for emnets innhold og undervisningsstoff. Mangfold, eksperimentering og skisseaktige utføringer er viktige deler av prosessen og vil sammen med skriftlig presentasjon legge grunnlag for vurdering. Oppgaven vurderes av intern sensor. Avslutningsoppgave; i Form og farge i steinerpedagogikken skal studenten gjennomføre en todelt oppgave, en fri kunstnerisk del og en pedagogisk del med samme tema. Oppgaven skal være et billedkunstnerisk arbeid knyttet til arbeid i steinerskolen. Oppgaven vurderes av intern og ekstern sensor. 20 % fraværsgrense innenfor emnet. Ved fravær over 20 % i timeplanlagte læringsaktiviteter innenfor et emne, eller ved begrunnet tvil om studenten har oppnådd læringsutbytte for emnet, vil det bli utformet en individuell utdanningsplan i samarbeid mellom Steinerhøyskolen og studenten. 5

7 6

8 FORM OG FARGE I EGEN DANNING 30 STUDIEPOENG Emne 1 Form og farge i egen danning Emnekode FOF1 Studiepoeng 30 Undervisningsperiode Høstsemester Emneansvarlig Faglærer Karakteruttrykk Bestått/ikke bestått INNHOLD - Form - Farge - Tegning - Semesteroppgave INNLEDNING OG INTRODUKSJON TIL EMNET Form: Målet er å gi studenten en forståelse av samspillet mellom form og stoff; en opplevelse og beherskelse av de formdannende krefter. Formstudiet vil gi grunnleggende øvelser i å se og gi form, idet det arbeides med de formkrefter som erfares i naturen der de skaper og opprettholder de fysiske former. Dette vil likevel ikke si at studiet bygger på den oppfatning at naturen og kunsten er identiske. Naturen er underlagt lovmessigheter, mens kunsten har frie intensjoner. Målet er ikke å gjenskape og kopiere, men lære å beherske formens språk og skape et selvstendig, fritt uttrykk, like overraskende og mangfoldig som naturen selv. Emnet tilbyr grunnleggende formøvelser som behandler forholdene tyngde / letthet, kontraksjon / ekspansjon, formforandring / formforvandling, statisk form / beveget form, etc. Det gis en grunnleggende materiallære i bearbeiding av leire, gips og tre, dessuten sten i den grad det er mulig. Det blir også arbeidet med rene bruksgjenstander, der man søker å hente formen ut fra funksjonen. Emnet har sin primære hovedvekt på det frie kunstneriske element; dernest har undervisningen en orientering mot det pedagogiske innhold i kunsten. I den forbindelse blir det foretatt hospitering i formingsundervisning i noen klasser. Farge: Gjennom et betraktende og øvende studium av fargens kvaliteter og fargens anvendelse i både gammel og ny billedkunst, opparbeider studenten kunnskaper og ferdigheter som vil ligge til grunn for kunstnerisk undervisning i steinerpedagogikken. Et grunnleggende premiss i studiet er den individuelle og objektive erfaringen med fargen og dernest fargens behandling i billedflaten. Først bearbeides spørsmål om fargekvaliteter utfra Goethe og Steiners fargelære. Deretter arbeider studentene med hvordan farge opptrer i optikken og utforsker fargens følelsesmessige virkning på mennesket. Dette danner grunnlag for øvelser med ren farge og maleriske kvaliteter som bidrar til å gi studenten større sikkerhet i pedagogisk arbeid. Fargen kan tale et sjelelig, følelsesmessig språk og utdypes best gjennom egne øvelser og erfaringer. 7

9 Tegning: Dette faget har to hovedintensjoner; på den ene siden vil linjen bli behandlet som et autonomt uttrykk, på den andre side vil det bli arbeidet med tegneriske fremstillinger som ligger nærmere maleriet. Studentene vil få en innføring i formtegning, som er et viktig fag i steinerskolen i de første årene. Her øves formoppfattelsen og øye-håndkoordinasjon gjennom arbeid med ornamenter, symmetrioppgaver, geometriske grunnformer, border, skrift etc. Erfaringene danner siden grunnlaget for perspektivtegning og geometri slik den inngår i matematikkfaget. Formtegning kan også være en døråpner til naturfagene gjennom oppdagelse av formtendenser i biologi, fysikk etc. Faget oppøver iakttakelse og oppmerksomhet, og virker kognitivt stimulerende gjennom estetisk problemløsning. Studiet av linjen vil også gripes fra et mer ekspressivt utgangspunkt, der spontanitet, dynamikk og det frie uttrykk er målet. I den delen av studiet som omhandler tegning som et mer billedmessig uttrykk, vil valørbehandling, spillet mellom lys og skygge stå sentralt. I tegneoppgaver etter natur og objekter, vil hele spekteret av tegneriske teknikker bli benyttet. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: KUNNSKAP Form: Studenten har kunnskap om hovedlinjene i Steinerskolenes læreplan har kunnskap om grunnleggende metodiske prinsipper i steinerpedagogikken har kunnskap om skulpturens historie og tradisjoner, med særlig hovedvekt på den klassiskmodernistiske volumbearbeiding har kunnskap om grunnleggende kunstneriske teknikker, verktøy og materiallære innenfor modellering har kunnskap om skulpturelle uttrykk i ulike tider og kulturer har kunnskap om sentrale kunstnere og viktige tredimensjonale kunstverk Farge: Studenten har kunnskap om Rudolf Steiners maleriske impuls som grunnlag for maleundervisningen i steinerskolen har kunnskap i fargeteori og begreper basert på studier av Goethe (didaktisk del), Steiner, Itten og Kandinsky har kunnskap om rytme og komposisjon i maleri og kan innhente ny kunnskap knyttet til emnet gjennom perspektiver fra kunsthistorie har kunnskap om karakteristiske trekk ved nonfigurativt og figurativt maleri gjennom teori og praktisk erfaring har kunnskap om ulike papirkvaliteter som underlag for akvarell har kunnskap om lerret og andre bunnmaterialer og grundering for forskjellige maleteknikker 8

10 Tegning: Studenten har kunnskap om hvordan tegning og formtegning skal behandles på ulike klassetrinn har kunnskap om formtegning som tverrfaglig verktøy og betydning for fordypning i andre fagområder kjenner til tegning og formtegningens historie, tradisjoner og paralleller har kjennskap til sentral forskning på relaterte områder som motorikk, sansning, og kognisjon FERDIGHETER Form: Studenten behersker den tekniske og prosessuelle bearbeidingen av adekvate materialer kan iaktta, differensiere og benytte seg av formkrefter erfart i møte med naturfenomener og skulpturelle kunstverk kan påvise og gjenkjenne formkreftene i natur, kunst og design og benytte denne innsikten til å forme egne skulpturelle verk kan vurdere og bearbeide det estetiske uttrykk i et håndverksprodukt Farge: Studenten kan benytte kunnskap om fargens kvalitet og karakter utfra Goethes og Steiners fargelære i egne arbeider kan anvende kunnskap og resultater fra relevant forskning innenfor pigmentets utvikling med eksempler fra uorganiske og organiske fargestoffer kan benytte tempera (egg-/ linoljebasert samt kunstig, limbaserte emulsjoner) i egne arbeider kan anvende teknikker som akvarell (våt, tørr, laserende) og gouache kan uttrykke seg gjennom teknikker som monotypi og pastell kan benytte en rekke stiler og uttrykksformer kjent fra maleriets historie kan reflektere over egne prosesser og metoder kan videreutvikle arbeidene sine under veiledning Tegning: Studenten kan benytte relevant utstyr/verktøy som blyant, kull og ulike typer papir/underlag behersker fagområdet slik at man kan være et faglig forbilde og kommunisere med elevene gjennom tegneriske demonstrasjoner kan reflektere over egen faglig utøvelse, tilegne seg ny kunnskap innen fagområdet og videreutvikle det 9

11 GENERELL KOMPETANSE Form: Studenten kan følge kunstneriske prosesser i form fra idé til ferdig produkt kan øve åpenhet og interesse i betraktningen av medstudenters differensierte uttrykk kan iaktta elevenes individuelle behov i en klassesituasjon og hvordan læreren tilpasser formgivingsoppgaver og veiledning Farge: Studenten kan planlegge og gjennomføre en forelesning om kunstundervisning i steinerskolen har opparbeidet erfaring med fargenes kvaliteter og fargenes virkning i egen malerisk prosess kan formulere og formidle trinn i ulike typer arbeids- og bevissthetsprosesser basert på egen erfaring med fagområdet kan gjennomføre et større kunstprosjekt fra idé til ferdigstillelse Tegning: Studenten kan anvende faglig kunnskap bredt og skapende, alene og i samarbeid med andre lærere i tverrfaglige prosjekter kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som ivaretar beslektede fag som maling og grafikk kan benytte og vurdere relevante tekster, oppslagsverk og kilder kan veilede elever på en hjelpsom og konstruktiv måte kan ivareta og stimulere elevers interesse for fagområdet ARBEIDSMÅTER forelesninger samtale, diskusjon og refleksjon praktisk-kunstneriske øvelser selvstendig og veiledet arbeid observasjonsøvelser skriftlig og muntlig presentasjon av fagstoff ekskursjoner hospitering og praksisøvelser i steinerskoler prosjektarbeid ARBEIDSKRAV Delta i obligatorisk undervisning, faglige samtaler, gruppearbeid og presentasjoner Utføre gitte oppgaver og faglige øvelser Utføre skriftlige oppgaver, semesteroppgave Delta i hospitering og praksisøvelser Kunstnerisk-praktiske øvelser 10

12 VURDERING For å få endelig vurdering Bestått i emnet må følgende betingelser være oppfylt: Alle arbeidskrav er gjennomført og godkjent Studenten har under 20 % fravær innenfor all obligatorisk undervisning og annen timeplanlagt aktivitet i emnet 11

13 FORM OG FARGE I STEINERPEDAGOGIKKEN 30 STUDIEPOENG Emne 2 Form og farge i steinerpedagogikken Emnekode FOF2 Studiepoeng 30 Undervisningsperiode Vårsemester Emneansvarlig Faglærer Karakteruttrykk Bestått/ikke bestått INNHOLD - Form i et steinerpedagogisk perspektiv - Farge i et steinerpedagogisk perspektiv - Kunsthistorie - Avslutningsoppgave INNLEDNING OG INTRODUKSJON TIL EMNET Form i et steinerpedagogisk perspektiv: Emnet består av mer komplekse formøvelser og fordypningsoppgaver. Forholdet mellom utrykk og motiv bearbeides teoretisk og visuelt. En fordypningsoppgave kan være; hva skal til for å lage et «levende» portrett? Materiallæren videreføres til bearbeiding av materialer tilpasset forskjellige oppgaver; for eksempel modellering av dyr i leire og gips. Det blir utarbeidet oppgaver som tar for seg formgiving av sløydprodukter; herunder spørsmål om hvordan form springer ut av funksjon, og hvordan funksjon på sin side forandres i møte med formgivingsprosessen. Den spesifikke formimpuls Rudolf Steiner har gitt bl.a. gjennom sine arkitektoniske bidrag, blir viet spesiell oppmerksomhet. Emnet har sin primære hovedvekt på de pedagogiske formingsoppgavene, men dernest har det en orientering mot det kunstneriske element i pedagogikken. I den forbindelse vil det bli arbeidet med å utvikle og gjennomføre formingsundervisning i noen klasser. Farge i et steinerpedagogisk perspektiv: I dette emnet dreier studiet seg om hvordan det maleriske feltet er en integrert del av lærestoffet i steinerskolene og hvilke muligheter for å utvide og støtte elevenes læring og utvikling som ligger i faget. Studenten må sette seg inn i hvordan maleundervisningens intensjoner og oppgaver endrer seg gjennom skoleløpet og lære hvordan kunstfaget og kunstfaglige metoder kan møte elevenes behov for varierte arbeids- og uttrykksformer på ulike årstrinn. Studenten får erfaring med hvordan fargen og det maleriske inngår i en kreativ og helhetlig prosess som fordyper og forsterker den følelsesmessige tilnærming til det øvrige lærestoffet i barnetrinnet, med eksempler fra eventyr, legender og mytologi. I ungdomstrinnet er maleundervisningen blant annet knyttet til sanseiakttakelse i naturfagene, og studentene skal gjennomtrenge hvordan kunstfaget kan utvide forståelse og læring i andre fagfelt gjennom teknikker og maleriske ferdigheter. Kunstfaglig tilnærming i disse fagene kan bidra til å utvide elevenes forståelse for naturens lovmessigheter og sammenhenger. Det billedskapende elementet i undervisningen understøttes av kunsthistorie, og en fremtidig kunstlærer må derfor kunne benytte seg av mulighetene og inspirasjonen som ligger i gode kunnskaper om dette fagområdet. Studentene benytter kunnskap og 12

14 erfaring med ulike uttrykk og teknikker innenfor kunst- og håndverk som basis for arbeid med kunstundervisningen i videregående trinn. Fargeøvelser med komposisjon og billedbehandling innenfor oppgaver som: stilleben, aktmaling, portrett, blir studentens arbeidsområder. Betraktninger og øvelser fra moderne kunst og dens «ismer» er en viktig inspirasjon i emnet. Kunsthistorie: I steinerpedagogikken er det et overordnet mål at mennesket finner sin plass i forhold til natur og kultur. I kunsthistoriefaget får studenten kjennskap til fortidens kunst og kultur som uttrykk for menneskenes ulike mentale ståsted gjennom historien. Gjennom dette bygges et fundament som understøtter identitetsbygging og tilknytning. Kunnskaps- og opplevelsesaspektet i kunsthistoriefaget har i tillegg viktige allmenndannende faktorer. Å nærme seg faget både gjennom opplevelse, erfaring, kunnskap og refleksjon er en forutsetning for en dypere forståelse. Studenten blir oppmerksom på og får erfare et stort repertoar av virkemidler. Faget har åpenbare forbindelser med mange andre fagområder, og bør innlemmes i ulike tverrfaglige sammenhenger. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: KUNNSKAP Form i et steinerpedagogisk perspektiv: Studenten har kunnskap om steinerpedagogisk didaktikk og metoder; både innenfor undervisning i form og i forhold til visuelle elementer i annen undervisning har kunnskap om Steinerskolenes læreplan; og innenfor dette det som omhandler de spesifikke formfaglige elementer og grep i alle fag og alle trinn har kunnskap om en del kunstteorier; både de mer allmenne og den mer spesifikke antroposofisk inspirerte estetikk har kunnskap om hvordan Steinerskolenes læreplan gir rom for å implementere og integrere form i grunnopplæringens undervisning; som faglig ressurs i egne øvelser gjennom ungdomsskolen og som faglige prosesser og danning for elevene på videregående trinn har kunnskap om grunnleggende kunstneriske teknikker og materiallære innenfor modellering har kunnskap om alle elementer som virker inn i en styrt skulpturell prosess har kjennskap til ulike kunstretninger og deres idéutspring; her med hovedvekt på skulptur har kjennskap til de estetiske dimensjoner i håndverksfagene; hva som gir god form har kjennskap til forskning om betydningen av håndens motorikk og taktile egenskaper for kognitiv utvikling Farge i et steinerpedagogisk perspektiv: Studenten har kunnskap om Steinerskolenes læreplan på ulike klassetrinn har kunnskap om barnets utvikling gjennom skoleløpet fra et steinerpedagogisk perspektiv 13

15 har bred kunnskap om maleøvelsenes plass i Steinerskolenes læreplan og hvilke teknikker som benyttes på de ulike klassetrinn har kunnskap om kunstfag og kunstfaglige metoder og hvordan de utvikles fra barnetrinn til videregående trinn har kunnskap om kunstfagenes betydning for elevenes utvikling av billedtenkning og imaginasjonsevne kjenner relevant teori om barns kognitive og kunstneriske utvikling kjenner til relevant forsknings- og utviklingsarbeid om kunstfag i skolen har kunnskap om hvordan bruk av farger kan være med på å utrykke viktige motiver i lærestoffet på barnetrinnet har kunnskap om hvordan maleundervisningen i ungdomstrinnet kan knyttes til andre fagområder og dermed utvide forståelsen for fagfeltene kjenner til relevant forskning for fagområdet Kunsthistorie: Studenten har kunnskap om de ulike kulturepokenes karakteristiske uttrykksform innen billedkunst og arkitektur kan gjenkjenne sentrale verker fra de ulike epokene har kjennskap til materialbruk og teknikker knyttet til billedkunst og arkitektur har kunnskap om steinerskolens fagplan og på hvilket trinn kunsthistoriefaget er relevant har kjennskap til forskning på området FERDIGHETER Form i et steinerpedagogisk perspektiv: Studenten kan bruke billedkunstfaglige elementer i basisundervisningen i grunnopplæringen, som en faglig ressurs i egne øvelsesfelt gjennom ungdomsskolen og for å fremme faglige prosesser og selvstendighet hos elevene på videregående trinn kan innhente, vurdere og anvende faglig-teoretisk kunnskap for å planlegge og begrunne billedkunstneriske aktiviteter i en Steinerskole; både i forhold til grupper og enkeltelever behersker den tekniske og prosessuelle bearbeidingen av adekvate materialer kan vurdere og bearbeide det estetiske uttrykk til et håndverksprodukt Farge i et steinerpedagogisk perspektiv: Studenten kan planlegge god progresjon i kunstundervisningen basert på steinerpedagogisk kunnskap om barn og unges utvikling kan benytte egen praktisk erfaring og ferdigheter i faget i planlegging og gjennomføring av undervisning kan anvende fagkunnskap og relevante teknikker i formidling for elever på ulike alderstrinn kan anvende og omsette kunstfaglig teori i praksis, henvise til kilder og begrunne faglige valg kan reflektere over egen faglige utøvelse og ta imot veiledning og korrektiv på en konstruktiv måte kan gi faglig veiledning tilpasset elevenes alderstrinn og utvikling 14

16 Kunsthistorie: Studenten kan formidle sentrale kunsthistoriske temaer kan beskrive kunstverk og arkitektur i innhold og form kan benytte motiver fra kunsthistorien i utforming av oppgaver i undervisningssammenheng kan benytte materialer, teknikker og redskaper som har vært brukt gjennom historien i undervisningssammenheng er i stand til å reflektere over egen faglig utøvelse, tilegne seg ny kunnskap i faget og er i stand til å videreutvikle det GENERELL KOMPETANSE Form i et steinerpedagogisk perspektiv: Studenten kan iaktta individuelle behov hos enkeltelever og kunne tilby eleven tilpassede oppgaver og tilpasset hjelp kan vise åpenhet og interesse overfor elevers differensierte uttrykk kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i en klassesammenheng kan ivareta elevenes trinnvise utvikling gjennom økende vanskelighetsgrad i oppgavene kan ta imot erfaringer fra andre; kunne avveie disse og sette dem inn i en større sammenheng Farge i et steinerpedagogisk perspektiv: Studenten kan vurdere elevarbeider på en konstruktiv måte og reflektere over egen vurderingspraksis har opparbeidet et faglig grunnlag som gir muligheter for å være nyskapende i maleundervisningen så vel som i møte med andre fagfelt har utviklet åpenhet og dømmekraft innenfor fagområdet kan benytte egne kunstneriske ferdigheter i pedagogisk virke kan delta i samtaler om faglige problemstillinger, yrkesetiske og økologiske perspektiver og bidra til å utvikle god praksis Kunsthistorie: Studenten kan lede besøk i gallerier og på utstillinger, og sette de aktuelle kunstverk inn i en kunsthistorisk sammenheng kan benytte kunnskap om kunsthistoriske temaer til å komme nærmere samtidens kunstintensjoner kunne bruke relevante oppslagsverk og kilder ARBEIDSMÅTER forelesninger samtale, diskusjon og refleksjon praktisk-kunstneriske øvelser selvstendig og veiledet arbeid 15

17 observasjonsøvelser skriftlig og muntlig presentasjon av fagstoff ekskursjoner hospitering og praksisøvelser i steinerskoler prosjektarbeid ARBEIDSKRAV delta i obligatorisk undervisning, faglige samtaler, gruppearbeid og presentasjoner utføre gitte oppgaver og faglige øvelser delta i hospitering og praksisøvelser kunstnerisk-praktiske øvelser utføre skriftlige oppgaver, avslutningsoppgave med skriftlig vurdering av ekstern sensor VURDERING For å få endelig vurdering Bestått i emnet må følgende betingelser være oppfylt: Alle arbeidskrav er gjennomført og godkjent Studenten har under 20 % fravær innenfor all obligatorisk undervisning og annen timeplanlagt aktivitet i emnet 16

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Studieplan. for den fireårige. profesjonsutdanningen. for utøvende eurytmipedagoger. ved. Den norske Eurytmihøyskole

Studieplan. for den fireårige. profesjonsutdanningen. for utøvende eurytmipedagoger. ved. Den norske Eurytmihøyskole 3 Studieplan for den fireårige profesjonsutdanningen for utøvende eurytmipedagoger ved Den norske Eurytmihøyskole The Norwegian College of Eurythmy Oslo UTDANNINGEN GIR GRADEN BACHELOR, DEN ER FIREÅRIG

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Studieplan for treårig bachlorstudium i dans hovedretning klassisk ballett 180 studiepoeng Vedtatt av Kunsthøgskolens styre 18.06.02, revidert 12.08.05 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Idé & innhold. Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår. En læreplan for Steinerskolen 2004

Idé & innhold. Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår. En læreplan for Steinerskolen 2004 Idé & innhold Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår En læreplan for Steinerskolen 2004 Redaktør: Jakob Kvalvaag Innledning: Arve Mathisen 1 Idé & innhold Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår En læreplan

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

LÆREPLAN FOR BIBEL OG DISIPPELSKAP. Ansgar Bibelskole

LÆREPLAN FOR BIBEL OG DISIPPELSKAP. Ansgar Bibelskole LÆREPLAN FOR BIBEL OG DISIPPELSKAP Ansgar Bibelskole INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELS E... 3 ANS GAR BIBELS KOLE... 6 HISTORIKK...6 FORMÅL...6 Bibelskolens overordnede målsetting er:... 6 Undervisningens

Detaljer

STUDIEPROGRAM SKOLEN FOR SAMTIDSDANS DEL 2 - FAGSPESIFIKK PLAN

STUDIEPROGRAM SKOLEN FOR SAMTIDSDANS DEL 2 - FAGSPESIFIKK PLAN STUDIEPROGRAM SKOLEN FOR SAMTIDSDANS DEL 2 - FAGSPESIFIKK PLAN Del 2 fagspesifikk plan bygger videre på studieplan for Skolen for Samtidsdans. Skolens mål og faglige profil, er nedfelt i studieplanen.

Detaljer

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng NTNU- HIST Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10.

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Tegnspråk som førstespråk Felles allment fag Oslo, mai 2000 Kirke, utdannings-, og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill Spilldesign Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1... Innledning Spilldesign... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i dans/ program in Dance 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 30.01.13 Akkreditert av NOKUT 30.01.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...

Detaljer

Pedagogisk Plan for steinerbarnehagene og første klasse

Pedagogisk Plan for steinerbarnehagene og første klasse Pedagogisk Plan for steinerbarnehagene og første klasse Barnet 0 7 år Steinerbarnehageforbundet i Norge 2008 Steinerbarnehageforbundet i Norge Forfattere av Pedagogisk plan for steinerbarnehagene og første

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer