VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL"

Transkript

1 Frslag til studieplan VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt g/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag preget av stadige skiftninger, høyt temp g med stre krav til sykepleierens tekniske g ikke-tekniske ferdigheter, kunnskaper g generelle kmpetanse. Videreutdanningen skal utdanne yrkesutøvere sm kan betjene funksjner i akuttmttak g (inter-) kmmunale legevakter. Utøvelsen av sykepleie i akutte g uavklarte/prblematiske situasjner krever str grad av frdypning g spesialisering av kunnskap g ferdigheter, med høy grad av kritisk tenkning, refleksjn g selvstendighet i fagutøvelsen Det stiller gså stre krav til kunnskap m egen rlle i samarbeid med andre faggrupper. Etter endt utdanning skal studenten ha inngående kunnskap m akutt g kritisk sykdm, sykepleie g behandling. Studenten skal beherske nødvendige praktiske ferdigheter g relevant medisinsk-teknisk utstyr, ha gde samhandlingsferdigheter g kunne beherske sin rlle i kriser g ved katastrfehåndtering. Utøvelsen skal være i samsvar med helselvgivningens krav til yrkesutøvelse g fagets kunnskaper g verdier. Klinisk sykepleie er knyttet til den praktiske hverdagen, g utøves med bakgrunn i relevant g frskningsbasert kunnskap. Sykepleiere er ansvarlig fr, selvstendig eller i samhandling med andre prfesjner, den direkte fagutøvelsen verfr pasienter/brukere, pårørende g andre. Sykepleie har sm frmål å fremme helse, frebygge sykdm, gjenpprette helse g lindre lidelse, g å bistå ved ulike verganger (transitins) fra en situasjn, tilstand, identitet eller et pleie-/msrgsmiljø til et annet. Klinisk sykepleie har en tydelig relasjnsetisk rientering sm respekterer menneskets integritet, verdighet g rett til selvbestemmelse. Avansert klinisk sykepleiekmpetanse utvikles gjennm kmbinasjn av egen praksiserfaring, systematisk anvendelse av erfaringsbasert kunnskap, frskningsbasert kunnskap g brukerkunnskap, samt kritisk tenkning g refleksjn. Det er et behv fr sykepleiere med evne til mstilling g nytenkning g sm kan bidra til innvasjnsprsesser i klinisk praksis, men gså kmpetanse til å initiere g gjennmføre utviklingsprsjekter g delta i frskningsarbeid innenfr anestesisykepleiefaget. Videreutdanning i akuttsykepleie gjennmføres fr studieårene sm et piltkull hvr studentene tas pp i samarbeid med praksisfeltet, g det vil rekrutteres studenter med klinisk erfaring. Studieplanen fr Videreutdanning i akuttsykepleie, piltkull, er bygd pp fr å kunne følge struktur i Videreutdanning i anestesi-, intensiv- g perasjnssykepleie, samt Master i klinisk sykepleie. Det faglige innhldet er bygget pp etter inspirasjn fra fagplan fr Videreutdanning i akuttsykepleie ved Høgsklen i Østfld g Høgsklen i Sør-Trøndelag. Rammene fr studiet er nedfelt i studieplanen g emnebeskrivelser, g i de innledende emner følges fr en str del undervisning fr Videreutdanning i AIO-sykepleie/master i klinisk sykepleie. Ne av frmålet med å gjennmføre et piltkull med studenter med klinisk erfaring er å kunne frme studiets innhld g arbeidsfrmer etter tilbakemeldinger fra studentgruppe g referansegruppe. Gjennmført Videreutdanning i akuttsykepleie, piltkull gir mulighet fr innpass på Master i klinisk sykepleie, år 3 (deltid).

2 STUDIETS VARIGHET, OMFANG OG NIVÅ Studiet er en videreutdanning sm frutsetter grunnutdanning i sykepleie. Studiet tilrettelegges sm et deltidsstudium ver 2 år. Studiet frutsetter tilgang på relevante praksissituasjner i akuttavdeling ut ver de kliniske studier sm er tilrettelagt i studiet. Studiet gjennmføres sm et deltidsstudium (50% studiebelastning) med studiesamlinger frtrinnsvis på en-t faste ukedager. I enkelte perider vil det måtte påregnes at enkelte ressursfrelesninger på grunn av samkjøring med andre utdanninger legges gså til andre ukedager. Frventet studieinnsats er 20-22,5 timer/uke. Den målstyrte kliniske praksisen gjennmføres primært sm fulltidsstudier, med frventet tilstedeværelse i praksisfeltet på 30 timer (4 dager/uke). Studiet gir frmell kmpetanse tilsvarende 60 studiepeng (ECTS ) innen høyere utdanning i syklus 2 i det nasjnale kvalifikasjnsrammeverket. FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE Kunnskapsdepartementet fastsatte i 2009 et Nasjnalt kvalifikasjnsrammeverk fr høyere utdanning. Dette består av kategriene kunnskaper, ferdigheter g generell kmpetanse. Rammeverket er videre delt inn i tre sykluser, hvr masternivået er plassert i syklus 2. Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta pasienter sm har en skade, er rammet av akutt g/ eller kritisk sykdm, eller har fått en frverring av langvarig sykdm i en kmpleks, ufrutsigbar g raskt skiftende hverdag. Utdanningen må derfr kntinuerlig tilpasses akuttavdelingenes g -tjenestenes behv fr kmpetanse i akuttsykepleie. Utøvelsen av akuttsykepleie krever et handlingsrepertar hvr praktiske ferdigheter, prblemanalyse- g håndtering g samhandlingsferdigheter inngår sm viktige elementer, samt at akuttsykepleieren har kunnskaper m g ferdigheter i bruk av metder fr faglig utviklingsarbeid. Handlingskmpetanse betegner mråder sm utdanningen har ansvar fr å bidra til yrkesutøverens selvstendige fungering. Den nyutdannede akuttsykepleier skal ha handlingskmpetanse til å ivareta g utøve de ppgaver sm står sentralt i yrkesfunksjnen g sm er direkte rettet mt pasienter g pårørende. Handlingsberedskap betegner de mråder der utdanningen bidrar til at den nyutdannede akuttsykepleier har kunnskaper m feltet, men mangler nødvendig erfaring g spesialisert pplæring til å kunne handle selvstendig. Først etter at arbeidsgiver har lagt frhld til rette gjennm pplæring, kan det frventes at akuttsykepleier etter endt utdanning kan ta ansvar fr disse fagmråder. Oppdelt i kunnskaper, ferdigheter g generell kmpetanse frventes det studenten etter endt utdanning: Kunnskaper: Viser avansert kunnskap m sykdmsutvikling g behandling hs den akutt/kritisk syke pasienten g spesialisert innsikt i akuttsykepleiens kunnskapsmråder Viser inngående kunnskap m klinisk sykepleievitenskap g metder fr kunnskapsutvikling innenfr akuttsykepleie Anvender kunnskap på nye mråder innenfr akuttsykepleie Analyserer faglige prblemstillinger med utgangspunkt i sykepleiefagets histrie, tradisjner, egenart g plass i samfunnet

3 Analyserer faglige prblemstillinger med utgangspunkt i elementer i kunnskapsbasert praksis Ferdigheter: Utøver akuttsykepleie på en faglig frsvarlig måte i samsvar med helselvgivningens krav til yrkesutøvelse, fagets kunnskaper g verdier, herunder utøver sykepleie til pasienter med svikt i livsviktige funksjner, behandler g frebygger kmplikasjner, lindrer lidelse, smerter g ubehag g fremme rehabilitering eller en verdig død. utøver sykepleie med respekt fr pasientens g pårørendes integritet, ressurser g pplevelser av å være akutt g/ eller kritisk syk g gjennmgå akuttmedisinsk behandling bedømmer situasjner selvstendig, pririterer g handler raskt g frsvarlig slik at akutt g/ eller kritisk sykes livsviktige funksjner ppretthldes/gjenpprettes. identifiserer, gjennmfører g evaluerer pasienters behv fr individuell g helhetlig sykepleie samt frebygge kmplikasjner g ivareta pasientens sikkerhet. anvender hygieniske prinsipper g frebygger infeksjner kntrllerer g anvender medisinsk teknisk utstyr på en frsvarlig måte, g reflekterer ver teknlgiens muligheter g begrensninger. Analyserer g frhlde seg kritisk til eksisterende teri g metder innenfr avansert sykepleie g medisinsk behandling. Analyserer g frhlder seg kritisk til ulike infrmasjnskilder g kunnskapsfrmer Viser høy grad av relasjnell g yrkesetisk kmpetanse i vurderingen av prblematiske sykepleiesituasjner. Generell kmpetanse: Anvender frskningsbasert, erfaringsbasert g brukerbasert kunnskap på nye mråder innenfr fagmrådet fr å gjennmføre avanserte arbeidsppgaver. Underviser, veileder g gir faglige råd til pasienter g pårørende. MÅLGRUPPE Offentlig gdkjente sykepleiere. Videreutdanningen skal utdanne yrkesutøvere sm kan betjene funksjner i akuttmttak g (inter-) kmmunale legevakter. OPPTAKSKRAV OG RANGERING Bachelrgrad i sykepleie eller tilsvarende, med nrsk autrisasjn sm sykepleier. Opptak til piltkull gjennmføres i samarbeid med praksisfeltet STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING Studiet er inndelt i 6 emner, g har et mfang på 60 studiepeng. I videreutdanningen legges det vekt på integrasjn mellm teretisk g praktisk kunnskap.

4 Høgsklen vil vektlegge studentens ansvar fr egen læring, samt samarbeidslæring. Det vil benyttes pedaggiske metder sm stimulerer studenten til egenaktivitet, selvstendighet g kritisk tenkning. Utøvelse av faglig frsvarlig sykepleie læres gjennm teretisk frdypning, selvstudie, gruppearbeid, seminarer, refleksjner, simulering g målstyrt klinisk praksis. Praksisstudiene styres av egne måldkumenter, g benyttes fr mråder hvr andre arbeidsmetder ikke kan føre studenten fram til frventet læringsutbytte. Eksempler på dette kan være utførelse av prsedyrer sm ikke lar seg gjennmføre med simulering, klinisk vurdering av akutt/kritisk syke pasienter g arbeid i tverrfaglige team. Klinisk praksis vil gså gjennmføres fr å få innblikk i arbeid i samarbeidende spesialavdelinger, g fr å danne bakgrunn fr refleksjn, diskusjn g sm utgangspunkt fr skriftlige arbeidskrav. Deltakelse i seminarer, refleksjner, simulering g klinisk praksis er bligatrisk. En del av studiet vil fregå i frm av selvstudier hvr studentene arbeider enkeltvis eller i grupper. Det legges vekt på aktiv deltagelse fra studentens side fr å innhente ny litteratur/ frskningsresultater sm mhandler temaer innenfr alle emner. Studiet består av emner sm sekvenseres gjennm studiet med økende grad av faglig g metdisk frdypning g nivå. Det vil innebære en stadig veksling mellm teretisk frdypning i sykepleievitenskap, vitenskapsteri g frskningsmetde g kmpetanseutvikling i det kliniske feltet. Fr å sikre både teretisk g klinisk frdypningskmpetanse i akuttsykepleie stilles det spesielle krav til rganisering av studiet. Det frutsettes at studenten har tilgang til relevante kliniske Videreutdanning i akuttsykepleie, emnetabell situasjner i løpet av Emne Vår 2016 Høst 2016 Vår 2017 Høst 2017 studietiden. Det anses sm en frdel m Frdypning i akuttsykepleie, del studentene arbeider deltid ved siden av, slik at MKS4000 MKS4102 Frdypning i medisinske g sykepleiefaglige emner, del 1 Frdypning i medisinske g sykepleiefaglige emner, del 2, anestesi- g 5 5 de aktivt kan tematisere sine yrkeserfaringer inn i studiepplegget. I løpet av studiet vil det inngå målstyrte praksisperider av ulik lengde. MKS4001 intensivsykepleie. Vitenskapsteri, frskningsmetde g frskningsetikk del 1 Frdypning i akuttsykepleie, del 2 Frdypning i medisinske g sykepleiefaglige emner, del 3, akuttsykepleie Gjennmført påbygning til Master i klinisk sykepleie vil gså kunne ppfylle krav i «Funksjnsbeskrivelse fr akuttsykepleier» (NLAS, 2011). 15 Studiet er tilrettelagt slik at studenter sm har fullført videreutdanning i akuttsykepleie kan gis innpass på 3. semester i Master i klinisk sykepleie ved HiG, spesialisering i allmennsykepleie.

5 Videre i dkumentet finnes frslag til de emnebeskrivelsene sm er nye fr akuttsykepleie. Link til øvrige emner (sm har emnekde i tabell) finnes på

6 AK1 - Frdypning i akuttsykepleie del 1, Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepeng: 15 Varighet: Vår Varighet (fritekst): Språk: Nrsk Frutsetter bestått: Bygger på: Frventet læringsutbytte Det frventes at studenten: A) Kunnskap Viser inngående kunnskap m akuttsykepleiers funksjn, ansvar g pasientmålgruppe Viser frståelse fr særtrekk ved den akutt g kritisk syke pasientens situasjn, g ansvaret ved å utøve akuttsykepleie Viser kunnskap m grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning g teamarbeid Viser inngående kunnskap i funksjn fr akuttsykepleier i ulike deler av helsetjenesten, g kan beskrive utvikling av sykepleie g medisinsk behandling av akutt g kritisk syke pasienter i et histrisk perspektiv. Kjenner funksjn til andre yrkesgrupper sm deltar i håndtering av akutt/kritisk syke pasienter, g kan nyttiggjøre seg deres kmpetanse. Viser kunnskaper g viser frståelse fr prsedyrer g medisinsk teknisk utstyr sm benyttes i akuttmedisin g akuttsykepleie Viser inngående kunnskap m de vanligste medikamentene sm er relevant fr egen spesialitet Viser kunnskap m g anvender etiske g juridiske rammer fr behandling g pleie av den akutt kritisk syke pasienten B) Ferdigheter Synliggjør bevissthet m pasientsikkerhet, gjennm effektiv g frsvarlig utøvelse av relevante kliniske sykepleieprsedyrer Behersker relevante sykepleiefaglige g medisinske prsedyrer Observerer pasientens status g vurderer selvstendig pasientens tilstand g behv fr behandling g evt assistanse Deltar i gjennmføring av tiltak av sykepleiefaglig g akuttmedisinsk karakter hs pasienter med truede vitale funksjner g behersker akuttmedisinske prsedyrer sm basal luftveishåndtering g AHLR. Viser inngående kjennskap til hygieniske prinsipper g anvender disse fr å frhindre smittespredning g utvikling av infeksjnssykdmmer hs akutt g kritisk syke pasienter på ulike nivåer i helsetjenesten

7 C) Generell kmpetanse Viser evne til systematisk refleksjn ver etiske dilemmaer g yrkesutøvelse Har innsikt i rammebetingelser sm påvirker utviklingen av helse- g ssialtjenester på ulike frvaltningsnivåer Har et bevisst frhld til hvrdan rganisatriske, øknmiske g juridiske rammer, inklusive Samhandlingsrefrmen, påvirker sykepleie- g helsetjenesten, g kunne se dette i sammenheng med ansvaret fr å utøve frsvarlig spesialsykepleie, lede eget fag g arbeide i team Viser høy etisk standard g msrgsfull, systematisk g velbegrunnet praksis Reflekterer ver relevante juridiske rammer sm mhandler pasient, helsehjelp, helsepersnell g rganisering av helsetjenesten til akutt g kritisk syke pasienter Kjenner egne begrensninger faglig g juridisk g går ikke utver sitt kmpetansenivå Emnets temaer A) Spesialsykepleie, funksjn g ansvar Framvekst av spesialsykepleie sm fag i et helse- g samfunnsmessig perspektiv Å være akutt/kritisk syk Ulike perspektiver på helse, sykdm g funksjn Pasientsikkerhet Teamarbeid Organisering av den akuttmedisinske kjeden, akuttmedisinsk nødmeldetjeneste B) Kliniske prsedyrer Delemnet fkuserer på møtet med den akutt/kritisk syke pasienten med svikt i vitale funksjner. Identifisering av ABC-prblematikk er sentralt, g studenten skal ha en handlingskmpetanse til å delta i akuttmedisinsk behandling, g på selvstendig grunnlag vurdere g iverksette sykepleiefaglige tiltak, samt livreddende akuttmedisinske tiltak Svikt i vitale funksjner, bservasjn, vurdering g behandling Klinisk pasientvurdering Avansert hjerte-lungeredning Praktiske sykepleiefaglige g akuttmedisinske prsedyrer, blant annet Fri luftvei, maske bag, supraglttiske luftveishjelpemidler Håndtering av arteriekran, arterielle bldprøver Venøse tilganger, sentralvenøse katetere, intrassøs tilgang Medisinsk-teknisk utstyr EKG-tlkning Ventrikkelaspirasjn

8 Grunnleggende traumatlgi g traumeteamsarbeid Triage Prinsipper g systemer Bruk i ulike deler av den akuttmedisinske kjeden Hygiene Smittepasienten i mttak Ulike smitteregimer Desinfeksjn, aseptikk g steril ppdekning C) Etisk g juridisk ansvarlighet Sentralt i utdanningen er å stimulere studenten til systematisk refleksjn ver etiske g juridiske frhld sm er aktuelle i dagens helsetjeneste generelt, g ved spesialavdelinger spesielt. Systematisk refleksjn ver etiske utfrdringer, kunnskap m plitiske, øknmiske g juridiske føringer fr arbeidet i helsetjenesten g videreutvikling av evnen til å finne infrmasjns- g hjelpekilder vil være grunnlaget fr gjennmføring av tema. Lver sm setter rammer fr helsetjenesten. Taushetsplikt, spesielle utfrdringer i akuttmttak Juridiske rammer fr sykepleiedkumentasjn. Yrkesetiske retningslinjer fr sykepleiere Etisk refleksjn g beslutningsprsesser. Etiske dilemmaer relatert til pasientmålgruppe. Klinisk praksis: Anestesi (1 uke) AMK (2 dager) Legevakt (2 dager) Kirurgisk pliklinikk g perasjn (1 uke) Vurderingsfrmer: Deleksamen 1: Skriftlig hjemmeksamen Deleksamen 2: OSCE- praktiske prsedyrer g pasientvurdering Begge deleksamener må være bestått Obligatriske arbeidskrav: Fagntat g seminar i gruppe (etikk g jus) 2 Fagntat g seminar i gruppe (akuttsykepleiefunksjnen) Gdkjent deltagelse på simulering Gdkjent klinisk praksis ihht prgresjnsstige/sjekkliste Muntlig presentasjn i tilknytning til eksamen

9 MN3 Frdypning i medisinske g sykepleiefaglige emner, del 3 akuttsykepleie 10 stp Frutsetter bestått: MKS4000 Bygger på MKS4102, AK1 Frventet læringsutbytte Kunnskap: har spesialisert innsikt i akuttsykepleie g akuttmedisin, g avansert kunnskap m relevante emner innenfr anestesilgi,intensivmedisin, indremedisin, psykiatri/rus g kirurgi har inngående kunnskap m prinsipper fr bruk av avansert medisinsk utstyr sm brukes i behandling innenfr egen frdypning Ferdigheter: kan anvende sine faglige kunnskaper kritisk g reflektere ver egen faglig praksis kan analysere g frhlde seg kritisk til eksisterende teri g metder innenfr akuttsykepleie g akuttmedisin kan arbeide selvstendig med teretisk prblemløsning relatert til frrdnet behandling innenfr eget spesialfelt Generell kmpetanse: har generell kunnskap innenfr sykepleie til akutt kritisk syke pasienter, g dybdekunnskap innenfr akuttsykepleie g akuttmedisin har en spesialisert frståelse av sykdmsfrløp g behandling ved akutt g/eller kritisk sykdm Emnets temaer Akuttmedisinske tilstander i primær- g spesialisthelsetjeneste: Funksjn g kmpetansemråder fr akuttsykepleier i ulike deler av helsetjenesten Allmenmedisnske tilstander Indremedisinske tilstander, herunder blant annet Sirkulasjnsstans/avansert hjerte-lungeredning Lungesvikt Nyresvikt

10 Sepsis, multirgansvikt Aktuelle cardilgiske sykdmmer Geriatri, delir Endkrine frstyrrelser Nevrlgiske tilstander Infeksjnssykdmmer, Intksikasjner Bevisstløshet Kirurgiske tilstander, herunder blant annet Kirurgiske tilstander, undersøkelser g inngrep innen ulike spesialiteter Infusjn- g transfusjnslære Traumatlgi Brannskader Ulike typer sjkk Gyneklgiske g bstetriske tilstander Anestesilgi Psykiatriske tilstander, herunder blant annet Psykiatriske frstyrrelser av betydning fr akuttsykepleieren Møtet med den selvmrdstruede pasienten Trusselvurderinger Tvang Rus Tilstander i andre rgansystemer sm krever akuttmedisinske vurderinger g tiltak. Hyptermi, nærdrukning Vurderingsfrmer Skriftlig hjemmeeksamen 4 dager, individuell Obligatriske arbeidskrav Gdkjent flervalgstest med minimum 70% riktig besvarelse: Akuttsykepleie g akuttmedisin, med relevante medikamenter i akuttmedisin

11 AK2 Frdypning i klinisk spesialitet del 2, akuttsykepleie Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepeng:15 Varighet: Høst Varighet (fritekst): Språk: Nrsk Frutsetter bestått: MKS4000, MKS4102 Bygger på: MKS4000, MKS4102, MKS4001, AK1 Læringsutbytte Kunnskaper Har avansert kunnskap m et bredt spekter av kliniske prblemstillinger hs pasienter i alle aldre, g ivaretar pasientens behv fr akuttsykepleie på en frsvarlig måte Frhlder seg analytisk til sammenhengen mellm ulike årsaksfrklaringer g behandlingsmdeller relatert til målgruppe i egen kliniske praksis Har inngående kunnskap m pplevelser, reaksjner g mestrings-strategier hs pasienter, pårørende g persnalet ved akutt/kritisk g krnisk sykdm Ferdigheter Utøver kunnskapsbasert praksis g ivaretar pasientsikkerheten Beskriver akuttmedisinske pasientfrløp g identifisere pasientens behv g krav til kmpetanse g samhandling i den akuttmedisinske behandlingskjeden på ulike steder i helsetjenesten Deltar i akuttmedisinsk arbeide prehspitalt, g viser frståelse fr hvilke rammer de ulike delene av den akuttmedisinske kjeden jbber under. Gjør rede fr g viser hvrdan akuttsykepleierens funksjn g ppgaver i spesialiserte situasjner, sm fr eksempel hjertestans, traumemttak, katastrfesituasjner etc skal ivaretas. Gjør rede fr g viser evne til bservasjn av pasient, vurderer tiltak, tar beslutninger g gjennmfører aktuelle tiltak av sykepleiefaglig g akuttmedisinsk karakter hs pasienter i alle aldre fr å frhindre helseskade. Analyserer g frhlder seg kritisk til eksisterende teri g metder fr utøvelse av sykepleie g behandling til pasientmålgruppen Identifiserer pasient g pårørendes behv fr undervisning g veiledning, g gjennmfører dette fr å styrke pasientens/pårørendes mestring av akutte sykdmsbilder, fr å sikre at de kntakter helsetjenesten til rett tid, uten tap av helse eller uhensiktsmessig verfrbruk av helsetjenester Har videreutviklet sin selvfrståelse g frbedre evnen til å mestre samhandling med mennesker sm er alvrlig syke g døende. Vurderer kritisk eksisterende kmmunikasjnsstrategier fr å sikre kntinuitet g sikkerhet ved verganger Argumenterer faglig g etisk fr å sikre pasienters g pårørendes interesser i et høyteknlgisk miljø g i et tverrfaglig samarbeid mellm mange yrkesgrupper

12 Generell kmpetanse Reflekterer ver egen praksis med hensyn til å: Bidra til et gdt arbeidsmiljø Være bevisst hvilke verdier g hldninger sm har betydning fr egen atferd, egne reaksjner på belastninger g de kllegiale samarbeidsrelasjner sm de inngår i. Ivareta g fremme pasientens g pårørendes rettigheter Vurdere trusselsituasjner selvstendig g ivareta egen g kllegers sikkerhet Bidra til å kvalitetssikre sykepleien g annen behandling til pasienter med akutt g kritisk sykdm Effektivt priritere mellm nødvendige arbeidsppgaver i situasjner med begrensede ressurser i den direkte pasientkntakten g sm krdinatr i avdelingen Skape kntakt g tillitsfrhld til pasient g pårørende med vekt på egen kmmunikasjn g adekvate kmmunikasjnsmetder Ivareta sårbare pasientgrupper sm fr eksempel barn, psykisk syke, persner med nedsatt funksjnsevne, persner fra belastede miljøer g persner utsatt fr vld g vergrep Ivareta pasienter med flerkulturell bakgrunn Bidra til teamarbeid rundt pasienten ved å samarbeide i sykepleiefaglige g tverrfaglige team Analysere egen fagutøvelse, integrere g bruke teri i alle aspekter av praksis Inneha en reflektert hldning til kllegaers yrkesutøvelse Differensiere g priritere egne læringsbehv Vise frståelse fr betydningen av kntinuitet i sykepleien Emnets temaer: Katastrfe g beredskapsarbeid Organisering, katastrfeplan NBC, sanering Organisering i den akuttmedisinske kjeden Vld g seksuelle vergrep, samarbeide med pliti Omsrgssvikt, samarbeide med barnevern Pasientsikkerhet Kmmunikasjn g teamarbeid Prinsipper fr effektiv g gd kmmunikasjn Prehspital vurdering g behandling Mttak av multitraumatisert pasient, traumeteamarbeid Organdnasjn Mttak av den psykisk syke pasienten

13 Møtet med den selvmrdstruede pasienten Trusselvurderinger Tvang Akuttsykepleierens undervisende funksjn I pasientundervisning g -veiledning Pasient g pårørendes pplevelser g reaksjner på akutt/kritisk eller krnisk sykdm g død. Kriser, srg, mestring g mestringsstrategier ved akutt/kritisk eller krnisk sykdm g død. Srg, srgreaksjner g srgbearbeidelse Kmmunikasjn g samhandling med pasient, pårørende g etterlatte Flerkulturelle perspektiv Organisering, ressursfrelesninger Klinisk praksis: Prehspitalt (1 u) Traumesenter/strt akuttmttak/barnemttak (3 u) Intensivavdeling (1 u) Vurderingsfrmer Skriftlig eksamen i gruppe Praktisk eksamen (OSCE) i håndtering av akutt/kritisk syke pasienter Obligatriske arbeidskrav Gdkjent deltagelse på simulering Gdkjent klinisk praksis ihht prgresjnsstige/sjekkliste 2 Gdkjente fagntat med seminar Muntlig presentasjn av hjemmeksamen Supplerende pplysninger Retningslinjer praktisk eksamen Retningslinjer gjennmføring av klinisk praksis

14

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HBV Fakultet fr helsevitenskap Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Kull 2014 høst slagbehandling g rehabilitering av 15 studiepeng HBV Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud g Vestfld Campus

Detaljer

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HiBu Fakultet fr helsevitenskap slagbehandling g Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Vår 2013 slagbehandling g av hjerneslagrammede 15 studiepeng HiBu Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MOP4201 Emnenavn: Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET Høgsklen i Sørøst-Nrge Telemark Praksis i utlandet 2017 PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET BARNEHAGELÆRERUTDANNING Innhld PRAKSIS 3. STUDIEÅR -HØSTSEMESTERET... 3 Praksis i utlandet... 3 Innledning... 3 Oppgaver

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplan. studieår 2014 2016. Videreutdanning Sped- og småbarns psykiske helse. 60 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan. studieår 2014 2016. Videreutdanning Sped- og småbarns psykiske helse. 60 studiepoeng. kull 2014 høst Studieplan studieår 2014 2016 Videreutdanning Sped- g småbarns 60 studiepeng kull 2014 høst HBV Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud g Vestfld Campus Drammen Pstbks 7053, 3007 Drammen HBV Fakultet

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING AV BLODSPOR

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING AV BLODSPOR STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING AV BLODSPOR Kriminalteknikk: Mdul 3A 5 studiepeng Gdkjent i høgsklestyret 17. ktber 2012 Mdul 1 Mdul 2 Mdul 3 1. Innledning Den kriminaltekniske etterfrskingen

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet Jubileumsknferanse fr vernepleiere desember 2012 Fylkesmannens rlle g ansvar knyttet til faglig frsvarlighet 1 Helse- g msrgstjenestelven Ny fra 1.1.2012 Tydeliggjør kmmunens verrdnede ansvar fr helse-

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Følgende emner må være fullført og bestått: Første veiledet praksis, Medisinsk og naturvitenskapelig

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842)

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842) Fr mer infrmasjn m høringen - se nettsiden m høringen Sm grunnlag fr å kunne besvare spørsmålene ber vi m at respndentene leser høringsutkastet. Spørsmålene sm stilles er både av generell g spesifikk karakter.

Detaljer

Studieplan Bachelor i akupunktur, heltid Høst vår Godkjent i Høyskolekollegiet (HK-sak 11/14) Oppdatert

Studieplan Bachelor i akupunktur, heltid Høst vår Godkjent i Høyskolekollegiet (HK-sak 11/14) Oppdatert Studieplan Bachelr i akupunktur, heltid Høst 2015 - vår 2018 Gdkjent i Høysklekllegiet 06.03.2014 (HK-sak 11/14) Oppdatert 28.10.2014 1 Innhld 1. Opptakskrav... 3 2. Læringsutbytte... 3 3. Studiets verrdnede

Detaljer

Barnesykepleie - videreutdanning

Barnesykepleie - videreutdanning Studieprogram V-BARNSPL, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Barnesykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Studieplan Studieår 2016 2017. Videreutdanning i psykodrama (masternivå) 60 studiepoeng

Studieplan Studieår 2016 2017. Videreutdanning i psykodrama (masternivå) 60 studiepoeng Studieplan Studieår 2016 2017 Kull 2016 vår Videreutdanning i psykdrama (masternivå) 60 studiepeng HBV - Fakultet fr Helsevitenskap Høgsklen i Buskerud g Vestfld Campus Drammen Pstbks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til VIN130 og VIN141.

Videreutdanning i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til VIN130 og VIN141. Emne VIN151_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:19 Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Er det behov for «mellomromskompetanse» i helse- og omsorgssektoren?

Er det behov for «mellomromskompetanse» i helse- og omsorgssektoren? Er det behv fr «mellmrmskmpetanse» i helse- g msrgssektren? ehelse 2013, Osl Dag Waaler Avdeling fr helse, msrg g sykepleie Høgsklen I Gjøvik Begrepet mellmrmskmpetanse ble første gang brukt i 2008 av

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSÅSTED

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSÅSTED STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSÅSTED Kriminalteknikk: Mdul 3B 5 studiepeng Gdkjent i høgsklestyret 17.ktber 2012 Mdul 1 Mdul 2 Mdul 3 1. Innledning Plitiet skal

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning

Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning Sist ppdatert 27. desember 2017 Innhld 1 Innledning... 3 1.1 Fag sm inngår i studiet... 3 1.2 Oppbygning av utdanningen... 4 1.3 Hva er naturmedisin?... 4 1. Hvedmål...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Tilsyn med studiekvalitet. Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT

Tilsyn med studiekvalitet. Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT Tilsyn med studiekvalitet Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT Kvalitetsmråder fr studieprgram Tilsyn g stimulans til kvalitetsutvikling Strtingets føringer Strukturmeldingen Knsentrasjn fr kvalitet Skjerpede

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Arbeid med læringsutbyttebeskrivelser i tilsynet med eksisterende studier

Arbeid med læringsutbyttebeskrivelser i tilsynet med eksisterende studier Arbeid med læringsutbyttebeskrivelser i tilsynet med eksisterende studier Lanseringsknferansen fr fagskletilsynsfrskriften 15. januar 2014 Magnus Strand Hauge Tilsyn med mastergradsstudier i histriskfilsfiske

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, Høst, 1 semester

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole Kmpetanseutviklingsplan Lngyearbyen skle Vedtatt av Styret fr Oppvekstfretaket KF 8.nvember 2013 0 Innhld Mål:... 2 1. Krav til alle ansatte sm skal jbbe med barn g unge ved Lngyearbyen skle:... 3 1.1.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Emnet skal bidra til at studenten skal kunne dokumentere, kvalitetsutvikle og kvalitetssikre eget fagområde.

Emnet skal bidra til at studenten skal kunne dokumentere, kvalitetsutvikle og kvalitetssikre eget fagområde. Emne VAN151_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Anestesisykepleie II Emnekode: VAN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Studieprogram V-INTENSP, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Utdanning for velferd. Anne Line Wold Prosjektleder for stortingsmeldingen

Utdanning for velferd. Anne Line Wold Prosjektleder for stortingsmeldingen Utdanning fr velferd Anne Line Wld Prsjektleder fr strtingsmeldingen Hvrfr denne meldingen? Demgrafiutvikling, endret sykdmsbilde, mer kunnskapsintensive yrker etc. Tre stre refrmer Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

KURSPLAN FRIIDRETT FOR BARN

KURSPLAN FRIIDRETT FOR BARN KURSPLAN FRIIDRETT FOR BARN Intrduksjnskurs Trener 1 Nrges Friidrettsfrbund juni 2014 Friidrett fr barn Kursplanen bygger på Trenerløypa, sm er et rammeverk fr trenerutdanning i nrsk idrett. Trenerløypa

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

LUB i tråd med NKR. Oslo 3. november 2014

LUB i tråd med NKR. Oslo 3. november 2014 LUB i tråd med NKR Osl 3. nvember 2014 Tema fr blken Erfaringer fra høsten 2013 Det nasjnale kvalifikasjnsrammeverket (NKR) Nytteverdi Hva er læringsutbytte Prgresjnen i NKR Erfaringer fra våren 2014:

Detaljer

MIN4101 Fordypning i intensivsykepleie, del

MIN4101 Fordypning i intensivsykepleie, del MIN4101 Fordypning i intensivsykepleie, del 2-2015-2016 Emnekode: MIN4101 Emnenavn: Fordypning i intensivsykepleie, del 2 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Høst Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling Tvang ved etablering Referent Trnd Hatling Bredt sammensatt gruppe Klinikere (leger/sykepleiere), pårørende, jurister (juridisk fakultet), SSB (tvangsstatistikken), underviser på høgskle (antrplg), UiTø

Detaljer

Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie

Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie Marit Kirkevold, Professor, Avdeling for sykepleievitenskap marit.kirkevold@medisin.uio.no Master i sykepleievitenskap Bakgrunn for studiet

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Intensivsykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Studium i Intelligent modellering (BuildingSMART)

Studium i Intelligent modellering (BuildingSMART) Freløpig versjn Studium i Intelligent mdellering (BuildingSMART) Innledning Intelligent mdellering (IM) har blitt sentral i mange prsjekter. Nesten daglig vises reprtasjer m det i nasjnale g internasjnale

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK

STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK Studieprgramnamn: Nrsk 2 fr 1. 7. årssteg, Kmpetanse fr kvalitet Studieprgramkde: NOR2-17KFK Studieprgramnamn på bkmål: Nrsk 2 fr 1. 7. årstrinn, Kmpetanse fr kvalitet

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer