Nasjonal standard FTK01. Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning. Fagretning kjemi. Fordypning prosessteknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal standard FTK01. Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning. Fagretning kjemi. Fordypning prosessteknikk"

Transkript

1 Nasjonal standard Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Fagretning kjemi Fordypning prosessteknikk 1

2 t i fordypning prosessteknikk Kunnskap: Fagteknikeren kjenner til mangfoldet i et hyppig endrende nasjonalt og internasjonalt marked og kan gjennom innarbeidet praksis delta i hele dette markedet med teknisk kompetanse. Fagteknikeren har også kunnskaper om økonomi og personaladministrasjon og kan derfor kombinere denne kunnskapen ved arbeidsoppgaver i tekniske disipliner. Fagteknikeren har nødvendige kunnskaper om helse, miljø og sikkerhet slik at hele bedriftens virksomhet blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Ferdigheter: Fagteknikeren kan stimulere til nyskapning, etablering og drift av ulik industriell virksomhet og har godt grunnlag for å drive intern og ekstern undervisnings- og opplæringsvirksomhet. Fagteknikeren kan operere ulike kvalitetssikringssystemer og samtidig være ansvarlig for egen og andres sikkerhet. Fagteknikeren kan delta i å sette systemer i drift som griper inn i andre personers virke og hverdag, og har derfor en helhetlig forståelse for fagets påvirkning og tilpasning til hele samfunnet. Internasjonalisering medfører at kommunikasjon ikke alltid vil være på norsk. En fagtekniker behersker derfor minst ett fremmedspråk innenfor sitt fag. Generell kompetanse: Fagteknikeren har evne til å omstille seg raskt og til å heve sin kompetanse i takt med den teknologiske utvikling Arbeidet som fagtekniker krever stor grad av nøyaktighet, og det setter høye krav til utøveren. En fagtekniker kan kombinere ny teori og praksis med sine erfaringer fra næringslivet og dermed utføre sitt arbeid på en teknisk og økonomisk forsvarlig måte. Fagteknikeren er med sin bakgrunn og teoretiske kunnskaper et naturlig bindeledd mellom de som praktisk og de som teoretisk utøver faget. Fagteknikeren har derfor gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Som mellomleder kan en fagtekniker kommunisere med alle nivåer innenfor organisasjonen så vel som bedrifter utenfor egen organisasjon. 1. Om fagretning kjemi Fagretningen har behov for personell med en utdanning som bygger på praktisk erfaring fra næringslivet. Utdanningen skal bidra til å dekke industriens og næringenes behov både for lederutdanning og kompetanse for å håndtere avanserte tekniske oppgaver, og samtidig tilfredsstille ulike sertifiseringskrav. I dag skjer mye av produksjonen i store industribedrifter som spesialiserer seg på ulike bearbeidingsmetoder og produkter. En økende automatisering krever omstilling og igjen stadig mer kompetanse og etterutdanning på høyt nivå. Næringsmiddelindustrien og prosessindustrien produserer en rekke produkter ut fra svært forskjellig råstoffer. Dermed vil det produksjonsfaglige innholdet varierer mye fra bedrift til bedrift og mellom landsdeler. Det eksisterer likevel klare fellestrekk mellom forskjellige produksjonsbedrifter og mellom beslektede fagområder. Andre interessante utviklingstrekk ved industrien i dag er at bedriftene utvikles og forbedres når det gjelder arbeidsmiljø, organisering av arbeidet og oppdaterer sitt driftstekniske utstyr som igjen forbedrer kvaliteten av produktene. De fleste bedrifter innfører ulike kvalitetsstyringssystemer for i økende grad å kunne ivareta kvalitet men også for å stå sterkere i konkurransen på et internasjonalt marked. Fagretningen innbefatter i tillegg fordypningene: 2

3 matteknikk 2 Om fordypning prosessteknikk Arbeidsmarkedet tilknyttet prosessteknikk krever medarbeidere som kan gå inn som førstefagretningsledere, arbeidsledere og skiftledere, tekniske assistenter og driftsassistenter, samt faglærere og opplæringspersonell på land og offshore. Fagskoleutdanningen gir opplæring i kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold. Problemløsende prosjektarbeid står sentralt. 3 Om planverket Det nasjonale planverket for denne fordypningen består av: Denne planen Nasjonal standard (Nasjonal plan for toårig fagskoleutdanning, generell del) Nasjonal plan for LØM-modulen 4 Referanser til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) KUNNSKAP FERDIGHETER GEN. KOMPETANSE Kandidaten har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor et spesialisert fagområde Kandidaten kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger Kandidaten har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper Ref.:00TK01E, 00TK01F, 00TK01G, Ref.:00TK01A, 00TK01B, 00TK01D, 00TK01E, 00TK01F, 00TK01G, Ref.:00TK01F, 00TK01G, Fagskole 1 Kandidaten har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet Ref.:00TK01D, 00TK01E, 00TK01F, 00TK01G, Kandidaten har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet Ref.:00TK01E, 00TK01F, 00TK01G, Kandidaten kan anvende relevante faglige verktøy, materialer, teknikker og uttrykksformer Ref.:00TK01A, 00TK01B, 00TK01D, 00TK01F, 00TK01G, Kandidaten kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling Ref.:00TK01B, 00TK01E, 00TK01F, 00TK01G, Kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket Ref.: 00TK01B, 00TK01D, 00TK01E, 00TK01F, 00TK01G, Kandidaten kan utføre arbeidet etter utvalgte målgruppers behov Ref.:00TK01D, 00TK01E, 00TK01F, 00TK01G, Kandidaten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap Ref.:00TK01E, 00TK01F, 00TK01G, Kandidaten kan kartlegge en situasjon og vurdere og identifisere behov for iverksetting av tiltak Ref.:00TK01E, 00TK01F, 00TK01G, Kandidaten kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper Ref.:00TK01B, 00TK01E, 00TK01F, 00TK01G, 3

4 Kandidaten forstår hvordan egen bransje/yrke er en del av samfunnet Ref.: 00TK01B, 00TK01E, 00TK01F, 00TK01G, Kandidaten har kunnskap om begreper, teorier modeller, prosesser og verktøy som anvendes innenfor et spesialisert fagområde Ref.:00TK01E, 00TK01F, 00TK01G, Kandidaten kan gjøre rede for sine faglige valg Ref.:00TK01B, 00TK01F, 00TK01G, Kandidaten kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans for yrkesutøvelsen Ref.:00TK01F, 00TK01G, Kandidaten kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer Ref.:00TK01B, 00TK01D, 00TK01F, 00TK01G, Fagskole 2 Kandidaten kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav Ref.:00TK01B, 00TK01D, 00TK01E, 00TK01F, 00TK01G, Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning Ref.: 00TK01B, 00TK01D, 00TK01E, 00TK01F, 00TK01G, Kandidaten kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/ yrket og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis Ref.:00TK01B, 00TK01E, 00TK01F, 00TK01G, Kandidaten kjenner til bransjens/yrkets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet Ref.:00TK01E, 00TK01F, 00TK01G, Kandidaten har innsikt i egne utviklingsmuligheter Ref.:00TK01A, 00TK01B, 00TK01D, 00TK01E, 00TK01F, 00TK01G, Kandidaten kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling Ref.:00TK01B, 00TK01D, 00TK01F, 00TK01G, Kandidaten kan bidra til organisasjonsutvikling Ref.:00TK01B, 5 Redskapsmoduler Modul 00TK01A Yrkesrettede realfagsemner (Omfang 10 fp) Behov i modul 00TK00D (3 fp): Beregning av konsentrasjon og stoffmengder (Matematikk: formelregning, praktiske emner, algebra. Fysikk: masse, tyngde og massetetthet) Støkiometri (Matematikk: formelregning, praktiske emner, algebra. Fysikk: masse, tyngde og massetetthet) Likevekts og løselighetsberegninger (Matematikk: formelregning. Fysikk: masse, tyngde og massetetthet) ph beregninger (Matematikk: formelregning) SI-systemet (Fysikk: systemanvendelse) 4

5 Bearbeide og vurdere praktiske forsøk (Matematikk: Grafiske presentasjoner av tallmaterialet, beregne gjennomsnitt og avvik) Behov i modul 00TK00E (2 fp): Beregne trykk, volum, areal og strømning (Matematikk: formelregning, regne med ulike måleenheter. Fysikk: fysikk i væsker og gasser, energi, SI systemanvendelse) Varmelære (Matematikk: likninger, formelregning. Fysikk: termofysikk, energi) Behov i modul 00TK01F (2fp): Beregning av konsentrasjon og stoffmengde(matematikk: formelregning, praktiske emner, algebra. Fysikk: masse, tyngde og massetetthet) Støkiometri (Matematikk: formelregning, praktiske emner, algebra. Fysikk: masse, tyngde og massetetthet) Likevekts og løselighetsberegninger (Matematikk: formelregning. Fysikk: masse, tyngde og massetetthet) ph beregninger (Matematikk: formelregning) SI systemet (Fysikk: systemanvendelse) Bearbeide og vurdere praktiske forsøk (Matematikk: Grafiske presentasjoner av tallmaterialet, beregne gjennomsnitt og avvik) Varmelære (Matematikk: likninger, formelregning. Fysikk: termofysikk, energi) Beregne effektforbruk (Matematikk: likninger, formelregning) Beregne massestrøm (Matematikk: likninger, formelregning. Fysikk: fysikk i væsker og gasser) Beregne pålitelighet ( Matematikk: Likninger, formelregning, prosentregning, sannsynlighetsregning) Bestemme vedlikeholdsintervall (Matematikk: Likninger, formelregning) Behov i modul 00TK01G (3 fp): Beregne trykk, volum, areal og strømning (Matematikk: formelregning, regne med ulike måleenheter. Fysikk: 5

6 fysikk i væsker og gasser, energi, SI systemanvendelse) SI systemet(fysikk: systemanvendelse) Bearbeide og vurdere praktiske forsøk(matematikk: Grafiske presentasjoner av tallmaterialet, beregne gjennomsnitt og avvik) Studenten har tilstrekkelig grunnlag i matematikk og fysikk til å utføre nødvendige beregninger, dimensjoneringer og andre regnetekniske oppgaver i den aktuelle fordypningen. Modul 00TK01B Yrkesrettet kommunikasjon (Omfang 12 fp inkludert hovedprosjektet) Behov i modul 00TK00D (3 fp): Rapportskriving Presentasjon/fremføring på norsk og engelsk Drøfte etiske og samfunnsmessige utfordringer i tilknytting til kjemisk industri og næringsindustri Kunnskap om engelsk fagterminologi innen kjemi Behov i modul 00TK00E (2 fp): Rapportskriving Presentasjon/fremføring på norsk og engelsk Drøfte etiske og samfunnsmessige utfordringer i tilknytting til kjemisk industri og næringsindustri Kunnskap om engelsk fagterminologi innen kjemi Refleksjon, drøfting og resonering Behov i modul 00TK01F (2 fp): Rapportskriving Kunnskap om engelsk fagterminologi innen kjemi og prosess Presentasjon/fremføring på norsk og engelsk Drøfte etiske og samfunnsmessige utfordringer i tilknytning til kjemisk industri og næringsindustri Kunnskap om engelsk fagterminologi innen vedlikehold 6

7 Behov i modul 00TK01G (2 fp): Rapportskriving Presentasjon/fremføring på norsk og engelsk Kunnskap om engelsk fagterminologi innen kjemisk teknisk prosessregulering Behov i modul (3 fp): Korrekt kildebruk Bevisst og kritisk bruk av internett som kilde til informasjon og kunnskap Internett som verktøy for god kommunikasjon via sosiale medier Studenten har nødvendige språkferdigheter og kommunikasjonsferdigheter til å vurdere, beskrive, dokumentere og kommunisere emnene i den aktuelle fordypningen på en tydelig og forståelig måte. Studenten har også kompetanse i læringsteknikker, refleksjon, samarbeid, prosjektarbeid osv. 6 LØM-modulen Modul 00TK00C LØM Økonomistyring (6 fp) (Omfang 14 fp) Organisasjon og ledelse (5 fp) Markedsføringsledelse (3 fp) For læringsutbyttebeskrivelser, se egen nasjonal plan for LØM-modulen. 7 Grunnlagsmoduler (felles for alle fordypningene innen fagretningen) Modul 00TK00D Grunnleggende kjemi (Omfang 17 fp) Generell og uorganisk kjemi (10 fp) Organisk kjemi (5 fp) Miljøkjemi (2 fp) Kunnskap: Studenten kan redegjøre for og anvende det periodiske systemet og IUPAC s navnsettingsregler. Studenten kan redegjøre for molbegrepet og ulike kjemiske reaksjoner. Studenten kan også redegjøre for struktur, navnsetting og klassifisering av organiske forbindelser. Ferdigheter: Studenten kan sette opp reaksjonsligninger og utføre aktuelle beregninger innenfor uorganisk kjemi. Generell kompetanse: Studenten kan redegjøre for stoffers kretsløp, miljømessige forhold ved fremstilling av kjemiske 7

8 stoffer og toksikologiske effekter av kjemiske stoffer på mennesker. Studenten kan også redegjøre for etiske og samfunnsmessige utfordringer nanoteknologi gir. Modul 00TK00E Generell kjemiprosess (Omfang 9 fp) Anvendt prosessteknikk (3 fp) Vedlikehold/materiallære (4 fp) HMS1 (2 fp) Kunnskap: Studenten forstår sammenhengen mellom vedlikeholdsteorier og praktisk vedlikehold. Studentene kan gjøre rede for de lovene og forskriftene som gjelder for HMS-arbeidet i en bedrift. Studenten forstår prinsippet for viskositet og friksjon i rør og apparater og ser sammenheng med teorien i Bernoullis likning. Studenten forstår hvordan oppgaver med en væskeseparasjon og en destillasjonsprosess løses i praksis. Ferdigheter: Studenten kjenner igjen alle de vanligste pumper og ventiler i prosess- og næringsmiddelindustrien og setter disse i sammenheng med forskjellige prosessapparater og materiell. Studenten kan iverksette analyse og rapportere tilstanden til en maskin. Studenten kan utøve HMS-ledelse samt iverksette tiltak for å forebygge ulykker eller skader på personer. Studentene kan skille ut og forstå virkemåte på de fleste reaktorer og apparater som brukes i prosess og næringsmiddelindustrien. Generell kompetanse: Studenten kan gjøre rede for faremomentene som finnes der prosessutstyr befinner seg i et eksplosjonsfarlig eller helsefarlig område. 8. Fordypningsmoduler prosessteknikk Modul 00TK01F Kjemiteknisk prosess (Omfang 17 fp) Kjemiteknikk (7 fp) Vedlikehold 2 (3 fp) Matematikk 2 (6 fp) HMS 2 (1 fp) Kunnskap: Studenten skal få kunnskaper i beregninger og dimensjoneringer av forskjellige prosessteknisk utstyr slik som sykloner, røreverk, varmevekslere, kompresjonsarbeid, kjøleanlegg, varmepumper og destillasjonsprosesser. Studenten skal få kunnskaper i metoder for å administrere vedlikehold og utarbeide vedlikeholdsplaner, Ferdigheter: Studenten skal kunne dimensjonering av sykloner, og beregning av røreverk, varmevekslere, varmetransport, kompresjonsarbeider av gasser, masse og energibalanse ved en inndamper og beregne massestrøm, sammensetning og energibalanse ved rektifikasjon. Videre skal studentene kunne benytte seg av entalpi- og entropidiagrammer for dampfremstilling og damputnyttelse og i tillegg kunne benytte seg av trykk-entalpidiagram for beregning av effekt i 8

9 kjøleanlegg og varmepumper. Studenten skal også vite forskjellen på diffusjon og absorpsjon og gjøre rede for forskjellige apparatur for gassabsorpsjon. Studenten skal kunne bestemme vedlikeholdsintervall ved hjelp av statistiske metoder, beregne pålitelighet ved hjelp av eksponential og weibullfordeling. Videre skal studenten kunne foreta reservedelsanalyser og beregne reservedelsberedskap. Studenten skal ha kjennskap til begreper som MTTF, MTTR, MTBF,MDT og bruke disse til å bestemme tilgjengelighet og vedlikeholdsintervaller. Generell kompetanse: Studenten skal kunne gjøre rede for oppbyggingen, virkemåten og bruksområdet til det forskjellige prosesstekniske utstyret. Studenten skal kunne gjøre rede for viktigheten av vedlikehold og ulike metoder for å planlegge vedlikehold. Studentene skal kunne gjennomføre risikoanalyse. Forklare hensikten med avviksregistrering og behandling. Planlegge og gjennomføre interne HMS inspeksjoner, vernerunder og HMS revisjoner. Modul 00TK01G Teknisk systemforståelse (Omfang 18 fp) Styring, måling og reguleringsteknikk (12 fp) Prosesslære med DAK (6 fp) Kunnskap: Studenten skal få en generell kunnskap om forskjellige måle-, styre- og reguleringsteknikker og metoder innen prosessindustrien. Samt få kunnskaper innen flytskjemaer og bruk av DAK (tegneprogram). Ferdigheter: Studenten skal kunne beregne og bestemme hvilke utstyr man kan benytte til sammensetning av et anlegg eller hva som er best egnet til en prosess, samt kunne vite hvordan et prosessanlegg kan bli styrt. I tillegg skal studenten kunne tegne et prosessanlegg i forskjellige flytskjemaer. Generell kompetanse: Studenten skal kunne gjøre rede for, anvende, bruke og vurdere ulike styringsmetoder, måling og reguleringsteknikker av moderne automatiserte prosessanlegg. Samt tegne anlegg i forskjellige flytskjemaer. 9. Hovedprosjektet Modul Hovedprosjektet (Omfang 15 fp) Fagspesifikt (12 fp) Kommunikasjon (3 fp) Kunnskap: Studentene skal med basis i studiet kunne planlegge, gjennomføre og dokumentere et problemorientert prosjekt i samarbeid med en oppdragsgiver. Ferdigheter: Studenten skal delta i teamarbeid, ta ansvar for egen læring, kommunisere og presentere prosjektarbeid. Studentene skal bruke prosjektarbeid som metode og kunne planlegge, styre og 9

10 gjennomføre et prosjekt i samarbeid med oppdragsgiver og andre aktører utvikle og dokumentere produkter, produksjonsprosesser eller tjenester. Generell kompetanse: Studenten skal bruke erfaringer, kunnskaper, ferdigheter og holdninger i praktisk prosjektarbeid. Fordype seg i de aktuelle fagemnene som er nødvendig for å løse prosjektoppgaven og på en måte tilegne seg ny kompetanse og utvikle kreativitet og nytenkning. 10. Valgmodul Modul (lokal modulkode) Lokalt valg (Omfang 11 fp) Studietilbyder skal opprette lokal valgmodul som skal gi studenten faglig bredde og/eller bidra til faglig fordypning, eller oppfylle opptaksbetingelser for videreutdanning i inn- og utland. Ved fullført modul skal studenten demonstrere utvidet forståelse og kompetanse innen emnene i modulen. Tilbyder beskriver kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Moduloversikt fordypning prosessteknikk: Modulkode Modulnavn Omfang 00TK01A Yrkesrettede realfagsemner 10 fp 00TK01B Yrkesrettet kommunikasjon 9 fp (+ 3 fp i hovedprosjekt) 00TK00C LØM 14 fp 00TK00D Grunnleggende kjemi 17 fp 00TK00E Generell kjemiprosess 9 fp 00TK01F Kjemiteknisk prosess 17 fp 00TK01G Teknisk systemforståelse 18 fp Hovedprosjektet 15 fp (inklusiv kommunikasjon) Lokal kode Valgmodul 11 fp Totalt 120 fp 10

Nasjonal plan for Elkraft

Nasjonal plan for Elkraft Nasjonal plan for Elkraft Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning under fagretning elektro. Fagskoleloven av 2003 flyttet ansvaret for planverk i fagskolen fra myndighetene til utdanningstilbyderne.

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Energiledelse ORME fagskole Utviklet av Fosen ressurs og ORME fagskole (2010-2011) 1 Godkjent av NOKUT 21.12.2011 som grunnlag for utdanninga. Mindre revisjoner 12.01.2012

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 05.02.10-1 - I dette heftet finner

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG Kurvmaker Porteføljemaker Salmaker Tredreier Snekker Trevare- og møbelsnekker Treskjærer Møbeltapetserer Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 Mesterutdanningen

Detaljer

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Studieplan for 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning kulde- og varmepumpeteknikk Linje for Teknikk og industriell produksjon

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner - 1 - I dette heftet finner du en oversikt over

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning På vei mot fremtiden! Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er fastsatt 03.02.2011 av Kunnskapsdepartementet, og definerer de nasjonale rammer for

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget Vedtatt av Mesterbrevnemda

Detaljer

Plan for 2-årig. elkraftutdanning

Plan for 2-årig. elkraftutdanning SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Plan for 2-årig elkraftutdanning Planen for studiet bygger på rammeplan for linje for elektro, 2-årig teknisk

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven Vår saksbehandler: Matilda Burman Direkte tlf: 23 30 14 16 E-post: matilda.burman@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 29.05.2009 Deres dato: 07.04.2008 Vår referanse: 2008/1203 Deres referanse: 200604186

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for n OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING Tilbudshefte for skoleåret 2007/2008 Elektriker i arbeid snart fagtekniker? Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 1 I

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Anlegg Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for Bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF 2005) Opplæringsplanen

Detaljer

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Tekniske fag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere utdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes

Detaljer