Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St."

Transkript

1 Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Olavs Hospital Oktober 2012

2 Innholdsfortegnelse 1 Fremtidig sammensetting av kompetanse i sykepleietjenesten Sammendrag Framtidig sammensetting av kompetanse i sykepleietjenesten Bakgrunn Framtidig sammensetting av sykepleiekompetansen ved St. Olavs Hospital mandat, framdrift og arbeidsgruppe Mandat Framdrift og nye sentrale føringer gjennom stortingsmelding Arbeidsgruppe Utfordringsbildet i forhold til kompetanse Helsesektoren generelt Kompetansebehov innen sykepleietjenesten i spesialisthelsetjenesten Hjelpepleiere, helsefagarbeidere og helsefaglærlinger Rett person på rett plass om oppgaveglidning og hensiktmessig bruk av kompetanse Sykepleietjenesten i spesialisthelsetjenesten - oppsummering og anbefalinger Behovet for videreutdanning, etterutdanning og opplæring Kritisk kompetanse for St. Olavs Hospital Interne kompetanseutviklingsprogrammer Aktuelle kompetanseutviklingstiltak for hjelpepleiergruppen, jfr mandatets punkt 3: Rekrutteringstiltak Oppsummering og anbefaling knyttet til kritisk kompetanse samt behov for opplæring, videreog etterutdanning Masterutdanning og doktorgradsutdanning Strategier og føringer Status i forhold til målsettingen om 20 % mastergrad blant høgskoleutdannede Klinikkenes behov for masterkompetanse Støtteordninger for ansatte som tar masterutdanning Oppsummering og anbefalinger for å øke andelen høgskoleutdannede med mastergrad Hvordan kan masterkompetansen benyttes? Anbefalinger for å stimulere til bruk av masterkompetanse i klinikken Doktorgradsutdanning Anbefalinger for å innfri overordnede strategier og føringer knyttet til FoU Vedlegg / Arkiv: 022 Side 2 av 31

3 1 Fremtidig sammensetting av kompetanse i sykepleietjenesten 1.1 Sammendrag Bakgrunn Hver klinikk skal ha en kompetanseutviklingsplan for videre- og etterutdanning for alle yrkesgrupper, basert på pasientmålgruppenes behov. De klinikkvise planene skal danne grunnlaget for en strategisk helhetlig kompetanseplan på overordnet nivå. (Overordnet strategi for St. Olavs Hospital). Eier forventer at denne skal benyttes i dialogen om framtidig kompetansebehov overfor utdanningsinstitusjonene. Som et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan, fikk en partssammensatt arbeidsgruppe ledet av helsefaglig sjef, i august 2010 i mandat av direktøren å se spesielt på kompetanseprofilen innen sykepleietjenesten. Gruppen skulle beskrive og begrunne hvilken type kompetanse som er kritisk og foreslå rekrutterings- og kompetanseutviklingstiltak. Første tilbakemelding fra gruppen kom i oktober 2010 gjennom et forslag om å gjeninnføre en sentral støtteordning for sykepleiere som tar videreutdanning innen akutt-, anestesi-, barn-, intensiv- og operasjonssykepleie. Dette for å sikre en kompetanse som ble vurdert som kritisk. Fom 2011 budsjetteres det sentralt med 60 stipendier a kr/mnd mot 2 års bindingstid. Et utkast til en rapport om kompetansebehov i sykepleietjenesten ble gjennomgått med administrerende direktør i desember 2011 og endelig sluttført i april 2012, etter at Stortingsmelding 13 ( ), Utdanning for velferd, hadde kommet. Rapporten tar utgangspunkt i sykehusets forpliktelser, målsettinger og utfordringer, og foreslår hvordan sykepleietjenesten ved St. Olav skal bli en effektiv og kunnskapsbasert tjeneste. Etter at rapporten ble levert har eier bedt om en ny vurdering av støtteordninger for å møte behovet for spesialsykepleiere. Tjenesteavtaler mellom Olavs Hospital og kommunene om kompetanseutveksling, utdanning og FoU ble inngått i juli Utfordringene og føringene Rapporten beskriver utfordringsbildet og de helsepolitiske føringene knyttet til kompetanse, som beskrevet i Nasjonal helse og omsorgsplan for og St.meld. nr. 47 ( ), Samhandlingsreformen. Videre har man sett på framskriving av behov for helsepersonell, og utdanningspolitiske føringer for hvordan økt utdanningskapasitet og endringer i utdanningers innhold og struktur skal bidra til å møte utfordringene. Utfordringene synes spesielt å være knyttet rekrutteringssvikt og høyt frafall fra helsefagarbeiderutdanningen, og for lav utdanningskapasitet innen sykepleie og en del andre høgskoleutdanninger til å kunne møte framtidens behov. Stortingsmelding 13 ( ) Utdanning for velferd, foreslår at helsesektoren skal få større innflytelse på utdanningene og at arbeidslivet som læringsarena skal utnyttes bedre. Det presiseres at ikke alt kan læres i grunnutdanningen. Arbeidslivet skal ta et større ansvar for ferdigkvalifisering til yrket etter endt utdanning. Samspillet mellom arbeidslivet, utdanningene og utdanningsnivåene skal styrkes. Både utdanning og praksis skal være kunnskapsbaserte. Stortingsmeldingen gir viktige føringer som arbeidsgruppen har tatt inn i sitt arbeid. 10/ Arkiv: 022 Side 3 av 31

4 Status og trender Sykepleietjenesten ved St. Olavs Hospital består i dag av ca 3700 sykepleiere av ulike kategorier og 500 hjelpepleiere (2011). Rapporten beskriver de ulike gruppers kompetanse og hvilke faktorer som påvirker tjenestens kompetansesammensetning. De viktigste faktorene synes å være den medisinske og teknologiske utviklingen som sammen med smidigere pasientforløp har medført en reduksjon av ca 200 døgnsenger siden Sykepleieoppgavene ved sengepostene har endret seg som en følge av økt kompleksitet og mer kompetansekrevende pasienter. De enklere oppgavene minimaliseres. Dette gjenspeiles både i sengepostenes og spesialavdelingenes kompetanseprofil. Sykepleietjenesten er siden 2005 redusert med 109 sykepleiere (uten videreutdanning) og 338 hjelpepleiere, samtidig som andelen spesialsykepleiere har økt, en økning på 161. Det har også vært en økning av andre typer spesialister (lege-, psykolog-). Postverter og sekretærer, som ble ansatt for å avlaste sykepleie- og legetjenesten, har delvis forsvunnet. Hjelpepleiere har delvis overtatt postvert- og sekretæroppgaver, en motsatt oppgavegliding. Det har det altså skjedd en effektivisering og kompetanseheving ved sykehuset, en trend som forventes å fortsette. Rapporten beskriver hva som er så spesielt med det avanserte, akutte og spesialiserte, og de kompetansemessige konsekvensene av dette. Hovedanbefalingene og noen utfordringer knyttet til disse Arbeidsgruppa anbefaler at kompetanseprofilen i sykepleietjenesten innrettes etter intensjonen om at spesialisthelsetjenesten skal bli mer spesialisert og effektiv. Dette innebærer: Andelen hjelpepleiere/helsefagarbeidere videreføres der disse har faglig relevante arbeidsoppgaver. Beholde/utvikle andelen sykepleiere med bred kompetanse. En høyere andel spesialsykepleiere/mastere/phd. Å opprettholde andelen hjelpepleiere er en ambisiøs målsetting sett i lys av at 25 % av hjelpepleierne ved St. Olav er over 60 år, og at det er store rekrutteringsproblemer og høyt frafall under utdanning. Det foreslås tiltak for å rekruttere, utdanne, vedlikeholde kompetansen og videreutdanne helsefagarbeidere. På noen områder har det skjedd en motsatt oppgaveglidning. Det foreslås også å evaluere postvertfunksjonen og bruk av sekretærer opp mot riktig bruk av helsefagarbeiderens kompetanse. Arbeidsgruppa har sett på kompetanseprofilen generelt, og ikke ved hver enkelt klinikk/avdeling. Det foreslås å innføre pasientklassifisering (IT-basert) som et objektivt redskap for kontinuerlig vurdering av behov for sykepleiekompetanse ut fra et varierende pasientbelegg. St. Olav har pga høy utdanningskapasitet ved HiST hatt god tilgang på sykepleiere de siste 10 årene. Imidlertid har sykehuset store utfordringer i forhold til å oppfylle sine utdanningsforpliktelser overfor et økende antall studenter etter hvert som pasientforløpene effektiviseres. Som en av sykehusets fire lovpålagte hovedoppgaver, bør utdanning få høyere prioritet. Det foreslås å utvikle nye praksismodeller ved sykehuset, i samarbeid med HiST. Tilbud om hele og faste stillinger er nødvendig for å rekruttere til utdanning og yrke. Behovet for opplæring og etterutdanning av egne ansatte øker i takt med spesialiseringen og økt bruk av vikarer og ansatte som arbeider på tvers av klinikker. Det foreslås å sette større deler av opplæringen i 10/ Arkiv: 022 Side 4 av 31

5 system, på tvers av klinikker og grupper. Arbeidsgruppa foreslår at opplæringen inneholder kurs, litteratur og veiledning/mentorordninger. Ansatte fra kommunene inviteres til å delta der det er relevant, jfr inngåtte tjenesteavtaler knyttet til kompetanseutveksling. Det kan synes ambisiøst å skulle øke andelen spesialsykepleiere. De kartlagte behovene er langt større enn hva som er mulig å skaffe gjennom rekruttering og formell utdanning. Med dagens utdanningskapasitet vil det knapt være mulig å dekke opp for naturlig avgang. Det betyr at både i dag og i uoverskuelig framtid vil St Olav selv måtte drive omfattende opplæring og oppgradering av eget personell. Dette til tross for at vi er samlokalisert på Øya med både universitet og høgskole. I rapporten drøftes hvilken kompetanse som er mest kritisk, sett i lys av både akuttfunksjonen og en rekke spesialiserte og avanserte funksjoner. Særlig de lange og teknologiske utdanningene (fulltidsstudium, 90 studiepoeng) er kritisk. Dette gjelder anestesi-, intensiv-, operasjon-, barn- og akuttsykepleie. Støtteordningen som ble gjeninnført i 2011, har ikke vært tilstrekkelig for å sikre rekruttering i I høst var det ikke nok søkere til de 60 stipendiene. Det er også problemer med å få fylt opp studieplassene ellers i regionen og nasjonalt. Eier har bedt om en ny vurdering av støtteordningene. I tillegg viser de klinikkvise kompetanseplanene at kompetanse er kritisk overfor både store og små pasientmålgrupper knyttet til regionsykehusfunksjonen. Arbeidsgruppa anbefaler at det gis klinikkvis støtte til kortere/modulbaserte videreutdanninger gjennom å budsjettere tiltak i egen kompetanseplan. Her bør utdanninger knyttet til særskilt prioriterte pasientgrupper og regionsfunksjonen prioriteres. St. Olav har gjennom Overordnet strategi høye ambisjoner men få virkemidler til å sikre masterutdanning og doktorgradsutdanning innen høgskolegruppene. Dette skyldes bl.a. få utdanningstilbud i regionen, dårlige rammebetingelser og lave ambisjoner i klinikkenes kompetanseplaner. Spesialisering har blitt prioritert framfor fordypning. Stortingsmelding 13, Utdanning for Velferd, foreslår at videreutdanningene skal heves til masternivå. Utdanningsløpet kan bli på år. Dette vil gi nye muligheter i forhold til moduloppbygging, tverrfaglighet, kunnskapsbasert undervisning og praksis, samarbeid mellom institusjoner. Rapporten inneholder en rekke tiltak både på klinikk- og sykehusnivå for å stimulere til kunnskapsbasert praksis gjennom å utdanne og anvende metodekompetansen i klinikken. Dette er kanskje det viktigste satsningsområdet for å kunne møte sykehusets framtidige kompetansebehov og sikre at tjenesten er kunnskapsbasert. I tillegg til en bevisstgjøring på klinikknivå, forutsetter dette en samling og videre oppbygging av infrastruktur for klinisk forskning samt en bedre samordning av utdanningsinstitusjonene, jfr forslaget om et helsefaglig fakultet (i Overordnet strategi). Forslagene om hvordan øke andelen med masterutdanning og doktorgradutdanning vil kunne gjelde for alle høgskolegrupper. Målet må være at vi gjennom klare bestillinger og et målrettet samarbeid med høgskolene i Midt-Norge og NTNU, sikrer at regionen blir selvforsynt med spesialister og mastere. Oppsummering av tiltak og forslag til oppfølging oktober 2012 Kompetanseprofilen i sykepleietjenesten innrettes etter intensjonen om en effektiv og kunnskapsbasert sykepleietjeneste. Dette innebærer: 10/ Arkiv: 022 Side 5 av 31

6 o Andelen hjelpepleiere videreføres der disse har faglig relevante arbeidsoppgaver. Tiltak for utdanning, rekruttering og videreutdanning beskrives i kapittel 4. o Beholde/utvikle andelen sykepleiere med bred kompetanse. Opplæring og kompetanseutvikling, samordning og gjennomføring beskrives i kapittel 4. o En høyere andel spesialsykepleiere. Behov og tiltak for å sikre kritisk kompetanse beskrives i kapittel 4. o En høyere andel med masterutdanning og doktorgradsutdanning. Tiltak for å stimulere til utdanning og hvordan anvende metodekompetansen i klinikken beskrives i kapittel 6 og 7. o Pasientklassifisering (IT-basert) innføres som et objektivt redskap for kontinuerlig vurdering av behov for sykepleiekompetanse ut fra et varierende pasientbelegg på klinikk/avdelingsnivå. o Oppgavene som er lagt til postvertfunksjonen og sekretær evalueres og risikovurderes ved videre omstilling og evt overføring av oppgaver til sykepleietjenesten. Rapporten benyttes som innspill til sykehusets strategiarbeid, spesielt knyttet til hovedoppgavene helsefaglig utdanning og forskning. Deler av arbeidet med å følge opp tiltakene for å sikre en effektiv og kunnskapsbasert sykepleietjeneste forankres i Forbedringsprogram / Arkiv: 022 Side 6 av 31

7 2 Framtidig sammensetting av kompetanse i sykepleietjenesten 2.1 Bakgrunn St. Olavs Hospital skal fremstå som en attraktiv kunnskapsbedrift i konkurransen med andre sektorer. Forventninger om knapphet på enkelte grupper personell og stort behov for spesialkompetanse innenfor ulike fagfelt gjør at St. Olavs Hospital må følge en langsiktig rekrutterings- og utdanningsstrategi som ivaretar et godt og forpliktende samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Det forventes at hver klinikk har en kompetanseutviklingsplan for videre- og etterutdanning for alle yrkesgrupper, basert på pasientmålgruppenes behov. De klinikkvise planene skal danne grunnlaget for en strategisk helhetlig kompetanseplan på overordnet nivå. (Overordnet strategi for St. Olavs Hospital) Realiseringen av det integrerte universitetssykehuset, nærheten til Sintef og resten av NTNU og samlokaliseringen med Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune gjennom Øya helsehus, gir oss store fortrinn i en langsiktig utdannings- og rekrutteringsstrategi. Sykehuset har gode samarbeidstradisjoner med utdanningsinstitusjonene formalisert gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og etablerte samarbeidsutvalg på flere nivåer. Som et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan er det nedsatt en arbeidsgruppe for spesielt å vurdere hvilke behov for sykepleie som er utgangspunktet for hvilken kompetanse bemanningen skal ha på de forskjellige steder. (Se sammensetting og mandat i vedlegg 1) 3 Framtidig sammensetting av sykepleiekompetansen ved St. Olavs Hospital mandat, framdrift og arbeidsgruppe 3.1 Mandat Ta utgangspunkt i klinikkenes oppdaterte kompetanseplaner og foreslå o en hensiktsmessig andel spesialsykepleiere og jordmødre, samt mastere o en hensiktsmessig fordeling mellom hjelpepleiere/barnepleiere, helsefagarbeidere og sykepleiere ved sengeområder Beskriv og begrunn hvilken type kompetanse som er kritisk Foreslå aktuelle rekrutterings- og kompetanseutviklingstiltak Forslagene skal gi grunnlag for direktørens beslutning vedrørende kritisk kompetanse og støtteordninger, en sak som fremmes for hovedledelsen i september/oktober Videre skal forslagene inngå i den strategiske kompetanseplanen for St. Olavs Hospital. 3.2 Framdrift og nye sentrale føringer gjennom stortingsmelding Det ble lagt fram en sak for hovedledelsen om kritisk kompetanse og støtteordninger høsten Et utkast til en rapport om kompetansebehov i sykepleietjenesten ble levert og gjennomgått med administrerende direktør i desember / Arkiv: 022 Side 7 av 31

8 I påvente av Stortingsmelding 13 ( ) Utdanning for velferd, som kom i februar 2012, ble den endelige rapporten ferdigstilt i april De viktigste anbefalingene fra Stortingsmelding 13 ( ) som St. Olav må ta høyde for: Forslag om vekslingsmodell i helsefagarbeideutdanningen og økt tilrettelegging for voksne Bredere grunnutdanninger som forutsetter o økt ansvar for arbeidsgiver for opplæring av nyutdannede (veiledningsordninger) o spesialisering må skje gjennom videreutdanning/masterutdanning Forslag om at kortere videreutdanninger skal inngå i masterutdanninger, men uavklart hvordan man skal forholde seg til de lange videreutdanningene Kompetanse innen tverrfaglig samarbeid, veiledning og kunnskapsbasert praksis. 3.3 Arbeidsgruppe Deltakere har vært representanter fra Sykepleiefaglig nettverk (ledere/rådgivere), tillitsvalgte fra Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet og Delta (vedlegg). Helsefaglig sjef har ledet arbeidet sammen med 2 rådgivere fra Fagavdelingen. Sykepleiefaglig nettverk slutter seg til rapporten. 4 Utfordringsbildet i forhold til kompetanse 4.1 Helsesektoren generelt Utfordringsbildet de nærmeste 2 3 årene er knyttet til effektuering av tiltak som beskrevet i Nasjonal helse og omsorgsplan for og St.meld. nr. 47 ( ), Samhandlingsreformen. Kommunene skal ta i mot flere og langt sykere pasienter, samtidig som de skal øke satsningen innen rehabilitering, forebygging og helsefremmende arbeid. For å oppnå dette kreves både kapasitetsøkning og kompetanseheving i kommunene. Sykehusene skal bli ytterligere spesialisert og effektivisert for å kunne ivareta det mest krevende og avanserte behandlingstilbudet. Partenes bidrag til kompetanseøking og kunnskapsoverføring skal reguleres gjennom samarbeidsavtaler, jfr. Nasjonal veileder om lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak. (HOD 2011) Her presiseres at Helseforetakenes veilednings- og opplæringsplikt overfor kommunene må prioriteres høyere og organiseres bedre, i tråd med kommunenes behov. Samarbeidsavtalene skal også omhandle FoU, utdanning, praksis og læretid. Rapporten Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020 (Kunnskapsdepartementet, desember 2010) viser at antall høgskolestudenter har økt sterkt de senere tiårene. Senest i 2009 ble det opprettet 880 nye studieplasser innen helse- og sosial, hvorav 416 innen sykepleie/spesialsykepleie. Det kom en ytterligere økning på 200 studieplasser innen helse og sosial høsten Demografiske forhold og forventninger om økt studietilbøyelighet som følge av økt etterspørsel etter kompetent arbeidskraft, tilsier at økningen i høyere utdanning forventes å vare til ca Dette tilsvarer perioden ungdomskullene vokser. Den største veksten vil komme rundt / Arkiv: 022 Side 8 av 31

9 Helsefagarbeiderne (tidligere hjelpepleiere og omsorgsarbeidere) er den største utdanningsgruppen i helseog sosialtjenesten. Den utgjør årsverk. Det har vært en nedgang i søkertallet siden Reform -94, som har blitt forverret med helsefagarbeiderutdanningen (2 + 2-modell) fra Mens antall kandidater med fullført tilsvarende utdanning i perioden 2003 til 2008 har ligget på om lag 4000, viste tilgjengelige tall for kandidater under utdanning som helsefagarbeider i 2008 og antall lærlinger fra høsten 2009, at tilgangen ville bli halvert de nærmeste årene. Kun 1400 søkte lærlingeplass i Målet med helsefagarbeiderutdanningen var en årlig tilgang på 4500 nye helsefagarbeidere. (Nifu-rapport 42/10, Helsefagarbeiderlærlinger i sjukehus). Innen spesialisthelsetjenesten har omgjøring av hjelpepleierstillinger til (spesial)sykepleierstillinger pågått helt siden 80-tallet som en følge av økt behov for spesialisert kompetanse overfor mer behandlingskrevende pasienter, en aldrende hjelpepleiergruppe og god tilgang på sykepleiere. Nedgangen har vært på over 40 prosent fra 1980 til Samtidig har sykepleierne hatt en økning i antall årsverk på 115 prosent og legene på 159 prosent. (SSB) Underdekningen av helsefagarbeidere i kommunene vil kunne øke etterspørselen etter sykepleiere og vernepleiere. Og to av målsettingene i Omsorgsplan 2015 jf. St.meld. nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening er nettopp å øke andelen med høyere utdanning i pleie- og omsorgstjenesten og skape større faglig bredde med flere faggrupper og økt vekt på tverrfaglighet. I tillegg vil også St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen medføre økt etterspørsel etter høyere kompetansenivå i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. (Rapport: Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020, Kunnskapsdepartementet desember 2010) Det signaliseres altså et stort behov for både fagarbeidere og høgskoleutdannede til sektoren. Mange kommuner har store rekrutteringsproblemer. I Stortingsmelding 13, Utdanning for velferd, forslås å lovfeste kommunenes plikt til å veilede studenter og lærlinger, slik som i spesialisthelsetjenesten. Dette er kanskje det viktigste tiltaket i Stortingsmeldingen i forhold til å øke utdanningskapasitet og rekruttering til kommunene, og samtidig sikre at veiledningskapasiteten i spesialisthelsetjenesten prioriteres der det er mest relevant. Rapporten om tilbud og etterspørsel konkluderer med at selv om det er rekrutteringssvikt til helsefagarbeideryrket, vil det totalt sett bli overskudd av helsepersonell i perioden Vi er altså i en situasjon hvor vi i de nærmeste årene skal håndtere et overskudd av helsepersonell mens vi utdanner og planlegger for en potensiell mangel. Sett fra spesialisthelsetjenesten vil det være gunstig og kanskje nødvendig med et visst overskudd av helsepersonellgrupper ut fra et økende behov for spesialisering. Deler av arbeidsstokken vil i perioder på 1 2 år være under videreutdanning/spesialisering. Det er regionale variasjoner i forhold til dagens rekrutteringssituasjon og når mangelen på helsepersonell vil oppstå. Helse Midt-Norge er godt dekket med sykepleiere og forventer en mangel i Mangelen på spesialsykepleiere i regionen forventes å øke dersom det ikke settes i verk stimuleringstiltak (HMN Strategi 2020, prosjekt Kapasitet og kompetanse). En framtidig mangel på arbeidskraft kombinert med et stort behov for bred kompetanse i kommunene og spisskompetanse ved (særlig) universitetssykehusene, utgjør et dilemma i forhold til framtidig organisering og kompetanseplanlegging. Stortingsmelding 13 ( ) Utdanning for velferd, foreslår at 10/ Arkiv: 022 Side 9 av 31

10 helsesektoren skal få større innflytelse på utdanningene, at arbeidslivet som læringsarena skal utnyttes bedre, samtidig som det presiseres at ikke alt kan læres i utdanningen. Arbeidslivet skal ta et større ansvar for ferdigkvalifisering til yrket etter endt utdanning. Samspillet mellom arbeidslivet, utdanningene og utdanningsnivåene skal styrkes. 4.2 Kompetansebehov innen sykepleietjenesten i spesialisthelsetjenesten Sykepleietjenesten ved St. Olavs Hospital utføres av flere yrkesgrupper. Disse er autoriserte sykepleiere, spesialsykepleiere/jordmødre, hjelpepleiere med og uten videreutdanning og helsefagarbeidere. Felles for disse yrkesgruppene er at de har sykepleie i sin utdanning og har derfor kompetanse til å ivareta pasienters grunnleggende behov. Forskjellen mellom de samme gruppene ligger i utdanningens nivå, innhold og varighet. Dette gjenspeiles i funksjon og ansvarsområder. Ulike sykdommers kompleksitet, medisinsk behandling og teknologi samt pasientens egne ressurser og behov er utgangspunkt for hvilket nivå av sykepleiekunnskap og kompetanse som er nødvendig for å kunne ivareta pasientene på en forsvarlig måte. Som universitetssykehus har vi også ambisjoner om kunnskapsbasert praksis og gode læringsarenaer for studenter og ansatte. I utarbeidelsen av kompetanseplaner må slike faglige vurderinger ses opp mot tilgang til arbeidskraft, organisatoriske løsninger og økonomi. St. Olavs Hospital beskrev et stort behov for spesialister i forbindelse med sitt strategiarbeid i Siden da har sykehuset gjennomgått store omstillinger bl.a. knyttet til færre senger, mer dagbehandling, enerom og sengetun m.v. Ser man tilbake til 2005 har helseforetaket redusert med ca 500 stillinger og mer enn 200 senger. I samme periode har vi økt med 173 leger, 161 spesialsykepleiere, 20 fysioterapeuter og 82 psykologer (sum økning 436). Sykepleieoppgavene ved sengepostene har endret seg som en følge av økt kompleksitet og mer kompetansekrevende pasienter. De kompliserte oppgavene øker og de enklere oppgavene minimaliseres. Til tross for dette er sykepleietjenesten i klinikkene (sykepleiere/spesialsykepleiere /hjelpepleiere) redusert med 286. I dette tallet ligger en reduksjon på 109 sykepleiere og 338 hjelpepleiere, og en økning på 161 spesialsykepleiere. Det har altså vært en tydelig endring i kompetanseprofilen i retning økt spesialisering både innen sykepleietjenesten og ellers. Andelen ansatte over 60 år øker for både leger, hjelpepleiere og spesialsykepleiere. 10 % av legene, 26 % av hjelpepleierne og 10 % av spesialsykepleierne er over 60 år. (Personalkuben 2010) I tillegg til å være et universitetssykehus og akuttsykehus, er St. Olavs Hospital et regionsykehus med høyt spesialiserte oppgaver, avansert teknologi og tverrfaglig sammensatte team. Samtidig har St. Olav en lokalsykehusfunksjon overfor store pasientgrupper, hvorav mange eldre og kronisk syke, og mange innenfor områdene kreft, psykiatri og rus. Kompetanse kan være kritisk overfor både store og små pasientmålgrupper knyttet de ulike funksjonene. Behovet for økt og spesialisert kompetanse innen sykepleietjenesten kan begrunnes med Uavklarte pasientsituasjoner, stress, krise, mestring Potente medikamenter, avansert teknologi Risiko for å påføre pasienter betydelig skade 10/ Arkiv: 022 Side 10 av 31

11 Fokus på pasientsikkerhet og internkontroll Overvåke og rapportere på kvalitet, utvikle og implementere kvalitetsindikatorer Økte krav til dokumentasjon av sykepleie samt informasjonsoverføring til kommunene Kunnskapsbasert praksis Veiledningsansvar for et økende antall studenter, særlig innen sykepleie Totalt sett færre senger og kortere liggetid, økt dagbehandling som innebærer kortere/flere pasientmøter Flere eldre med flere diagnoser Dette krever høy kompetanse innen både teknologiske, naturvitenskapelige og humanistiske fag, samt metodekunnskap og veiledningskompetanse. Det vil si sykepleiefaglig kompetanse på høgskolenivå, hvorav en stor andel på videreutdannings- og/eller masternivå. Men endringene ved sengeområdene har ikke bare gått i retning av økt spesialisering: Flere pasientmålgrupper innenfor sengetun/-områder Helsepersonell arbeider ved flere enheter innen samme klinikk og på tvers av klinikker Kliniske servicefunksjoner er redusert Laboratorietjenester (blodprøvetaking) er redusert Tjenester innen portør, renhold, postkjøkken og sekretær er redusert Å ivareta flere pasientmålgrupper og å arbeide ved flere enheter krever at sykepleietjenesten ved sengeområdene har bred sykepleiefaglig kompetanse, dvs kunnskap om pasientenes helhetlige behov knyttet til de fleste sykdommer og organer, og kjenner sitt ansvar og funksjon i forhold til dette. I tillegg må sykepleietjenesten ha kunnskap om andre profesjoners funksjonsområder. De må kunne samarbeide på tvers av profesjoner og nivåer. 4.3 Hjelpepleiere, helsefagarbeidere og helsefaglærlinger St. Olavs Hospital har ca 500 hjelpepleiere i pasientrettet arbeid. Disse er erfarne medarbeidere, flere med videreutdanning, som utgjør en viktig del av sykepleietjenesten ved avdelinger/seksjoner med høy andel eldre pasienter, flere diagnoser, kronisk sykdom og lengre liggetid. Dette gjelder innen de fleste klinikker samt Divisjon psykisk helsevern. Ved noen klinikker som i dag har hjelpleiere beskrives at oppgavene går mer i retning av sekretær-, assistent- og postvertfunksjoner enn sykepleiefunksjoner, - en motsatt oppgaveglidning. Selv om de som går i stillingene i dag kan være tilfredse med dette, er ikke dette funksjoner som helsefagarbeideren etter dagens utdanningsmodell skal utdannes til. Nifu-rapport (42/10) evaluerte lærlingeordningen kun ved de sykehus som hadde lærlinger i ett år eller lenger. Rapporten konkluderer med at hjelpepleiernes rolle i sykehusene er helt avgjørende for om man skal få til en velfungerende lærlingordning for helsearbeiderfaget. Man er avhengig av at man ved avdelingene har personell som kan ta i mot lærlingene og at det er oppgaver ved avdelingene som kan løses av disse. Siden lærlingeordningen ble innført, har St. Olav budsjetter med 40 læreplasser på 6 mnd per år. Kun halvparten av plassene er benyttet. Det er god erfaring med de helsefaglærlingene vi har hatt. 10/ Arkiv: 022 Side 11 av 31

12 Beregningene i Helsemod (SSB) viser at det vil oppstå stor mangel på helsefagarbeidere i årene framover pga aldersrelatert avgang og rekrutteringssvikt til helsefagarbeiderutdanningen. Rekrutteringssvikten til helsefagarbeideryrket skyldes bl.a. (jfr Stortingsmelding 13) stort frafall mellom Vg2 og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for så å søke høyere utdanning nedgang i antall voksne som begynner på utdanningen (voksne er den viktigste rekrutteringskilden til helsearbeiderfaget) ubekvem arbeidstid, små stillingsandeler og lav lønn. Ved overgang fra hjelpepleierutdanning til helsefagarbeiderutdanning var St. Olavs Hospital opptatt av å bidra til å utdanne for et stort behov i kommunehelsetjenesten. En økning av andelen helsearbeidere med fagbrev er viktig for å sikre god overføring av pasienter mellom nivåene. Man var skeptisk til å legge begge læreårene til sykehus, fordi et så lavt antall lærlinger da ville kunne få et tilbud. Man gikk derfor i samarbeid med Trondheim kommune inn for 6 måneders læreperioder ut fra en forståelse av at det var lenge nok til å få opplæring og kunne bidra med verdiskaping i avdelingen, men kort nok til at vi fikk flere i gjennom. Tilbudet om 6 måneders læretid ved St. Olav gis til lærlinger i andre læreåret. Ordningen med 6 måneders læretid i andre læreår er evaluert sammen med Trondheim kommune/personaltjenesten før inntak av nye lærlinger både i 2010 og Både varigheten på læretiden, samarbeidet med Personaltjenesten, avvikling av fagprøver og veileders rolle er evaluert. Erfaringen med Trondheimsmodellen er god og partene ønsker å videreføre modellen. Hovedregelen er fortsatt 6 mnd læretid i andre læreår ved St. Olavs Hospital, men det kan åpnes for at lærlinger får hele andre læreåret ved St. Olav, etter individuell søknad. Første år gis opplæringen ved sykehjem/helsehus og andre år deles den mellom sykehus og hjemmetjenester. Det er viktig at lærlingene får utfordringer og varierte oppgaver slik at læremålene oppnås. Helse Midt-Norge RHF ønsker å øke antall helsefaglærlinger i regionen fra 40 til 200 i løpet av en 3- årsperiode. (Prosjekt Kompetanse og kapasitet, Strategi 2020) Helsefaglærlingen er både yngre og har mindre teoretisk ballast enn øvrige studentgrupper ved St. Olav. For disse er det ekstra viktig med tilpassede læresituasjoner og tett oppfølging av veileder. Så langt har man ikke fått nok kvalifiserte søkere til de læreplassene som er opprettet. Søkningen har imidlertid økt noe siste år, og det er realistisk å opprettholde intensjonen om 20 helsefaglærlinger per semester i Gitt en økt søkning til helsefagarbeiderutdanning og videre til lærling, bør flere klinikker/seksjoner som har hjelpepleiere anmodes om å ta i mot lærlinger. Et økt antall helsefaglærlinger vil medføre tilsvarende budsjettøkning i Arbeidsgruppen mener at lærlinger fortsatt bør budsjetteres sentralt for å øke klinikkenes mulighet og motivasjon til å ta imot lærlinger. De siste års halvering av utdanningskapasiteten av helsefagarbeidere er alarmerende. Stortingsmelding 13 ( ) Utdanning for velferd, foreslår utprøving av en vekslingsmodell, som både kan tilpasses voksnes behov, og samtidig virke motiverende på de unge. Her vil elevene være knyttet til skolen under hele opplæringsløpet, og veksle mellom skole og praksis. Ordningen skal prøves ut i en periode på 4 år. Det foreslås også å prøve ut en Y-vei-ordning, hvor fagbrevet gir grunnlag for opptak til høyere utdanning, i den hensikt å øke status og rekruttering til yrket. 10/ Arkiv: 022 Side 12 av 31

13 4.4 Rett person på rett plass om oppgaveglidning og hensiktmessig bruk av kompetanse Det kan være mange årsaker til at oppgaver forskyver seg mellom personellgrupper. Rundt 2002 ble det tilsatt postverter ved sengepostene for å ivareta en rekke praktiske oppgaver. Dette for å sikre riktig bruk av sykepleiekompetanse, Rett person på rett plass. Postvertene var tilsatt i Intern service, og kunne betjene flere enheter på ubekvem tid, en lignende organisering som renhold og portør. Gjennom budsjettreduksjon ved Intern Service ble stillingene etter et par år lagt til klinikkene med tilhørighet til den enkelte sengepost. Ved videre omstilling og nedbemanning ble mange av disse stillingene fjernet, og oppgavene ført tilbake til sykepleietjenesten. De siste års reduksjon av tjenester innen kliniske servicefunksjoner, laboratorier, portør, renhold, postkjøkken og sekretær har skjedd uten at oppgavene er tilsvarende redusert. Dette gjør at sykepleietjenesten (både sykepleiere og hjelpepleiere) også må ivareta andre profesjoners oppgaver. Internrevisjonen i Helse Midt-Norge har påpekt det samme i rapporten: St. Olavs Hospital HF: Kompetanseprofilen i helseforetakene rett person på rett plass. (Stjørdal 18. februar 2011.) Tilsvarende problemstilling gjelder for legetjenesten når sekretærtjenestene reduseres. Ved senere års omstillinger beskrives at selv om avdelingene har mange relevante arbeidsoppgaver og det av faglige hensyn er ønskelig å rekruttere og beholde hjelpepleiere, vil man av driftshensyn likevel bemanne med sykepleiere. Dette fordi det er behov for høy kompetanse gjennom hele døgnet. Ved minimumsbemanning på ubekvem tid må alle i teamet ha sykepleiekompetanse på minimum bachelornivå. St. Olavs Hospital deltok i den EU-finansierte studien RN 4 CAST: Nurse forcasting in Europe, høsten Undersøkelsen har som mål å utvikle kunnskap for bedre forvaltning av ressursene ved å studere sykepleiere som yrkesgruppe i somatiske sykehus. I undersøkelsen bes sykepleierne bl.a. beskrive hvor ofte de (ikke) ivaretar viktige sykepleieoppgaver og hvor ofte de ivaretar oppgaver som kunne ha vært ivaretatt av andre. Svarene viser at sykepleierne oppgir at uønskede hendelser skjer (feilmedisinering, trykksår, fall, infeksjon,) samtidig som de oppgir at de serverer mat, transporterer pasienter, rengjør pasientrom og utstyr, skaffer forsyninger og gjør kontorarbeid. Dette kan være en dokumentasjon på at St. Olavs Hospital ikke har rett kompetanse på rett sted. Når sykepleiere og hjelpepleiere overtar oppgaver fra andre yrkesgrupper i så stor grad at det går på bekostning av pasientens behov for sykepleie, utgjør det en risiko for både kvalitet, arbeidsmiljø, veiledning av studenter og framtidig rekruttering. Det er også en risiko i forhold til riktig anvendelse av kritisk kompetanse, dvs effektiv ressursbruk, særlig når ressursene er knappe og man må prioritere mellom viktige oppgaver. Endringene har skjedd parallelt med økningen i antall høgskolestudenter og lærlinger som skal ha veiledning (jfr kap 2.1 om økt utdanningskapasitet). Tjenesten er presset. St. Olav søkte HMN om omstillingsmidler for å evaluere postvertfunksjonen og evt. vurdere å innføre en lignende funksjon på nytt (januar 2011). Søknaden ble avslått. Øvrige søknader fra St. Olav handlet om å overføre legeoppgaver til sykepleiere, i hovedsak ved poliklinikker. Rett kompetanse på rett plass er viktig, og styrt jobbglidning kan være et godt virkemiddel. Eksemplene over viser at mange faktorer spiller inn når oppgaver forskyves. Målsettingen må være å utvikle et tilbud til pasientene som både er av god faglig kvalitet, effektivt og økonomisk. 10/ Arkiv: 022 Side 13 av 31

14 Arbeidsgruppa har sett på kompetansesammensettingen innen sykepleietjenesten generelt, og ikke vurdert sykepleiebemanningen for hver enkelt klinikk/avdeling. Arbeidsgruppa mener at pasientklassifisering som metode er et objektivt redskap for kontinuerlig vurdering av behov for sykepleiekompetanse ut fra pasientbelegg. 4.5 Sykepleietjenesten i spesialisthelsetjenesten - oppsummering og anbefalinger Status sykepleietjenesten St. Olavs Hospital har ca 3700 sykepleiere/spesialsykepleiere og ca 500 hjelpepleiere i pasientrettet arbeid. Kompetansesammensettingen varierer mellom klinikkene ut fra pasientmålgruppenes kompleksitet samt hensynet til rekruttering, organisering og drift. Trenden er en økt andel spesialsykepleiere. Siden 2005 er sykepleietjenesten ved St. Olav redusert med 338 hjelpepleiere og 109 sykepleiere (uten videreutdanning) og økt med 161 spesialsykepleiere. Antall postverter og sekretærer er redusert. Ved avdelinger/seksjoner med høy grad av spesialisering, avansert utstyr, akutt og/eller kritisk sykdom og kort liggetid ser vi en klar trend i retning av flere spesialutdannede sykepleiere. Dette gelder særlig akuttfunksjoner og regionale funksjoner. Det gjelder også dagbehandling og poliklinisk behandling. Ved avdelinger/seksjoner med høy andel eldre pasienter, flere diagnoser, kronisk sykdom og lengre liggetid utgjør hjelpepleiere en viktig del av sykepleietjenesten. Dette gjelder innen de fleste klinikker samt Divisjon psykisk helsevern. St. Olavs Hospital har årlig budsjettert 40 læreplasser (helsefagarbeider) på 6 mnd ut fra en ønske om å bidra til en velfungerende primærhelsetjeneste. Modellen er godt evaluert. Siste års omstillinger har medført uhensiktmessig bruk av kompetanse der sykepleietjenesten i for stor grad har måttet overta andre yrkesgruppers oppgaver (postvert, sekretær mv). Alderssammensetningen er en utfordring og forutsetter aktiv nyrekruttering. Ca 25 % av hjelpepleierne og 10 % av spesialsykepleierne er over 60 år. Anbefalinger vedrørende framtidig kompetanseprofil Kompetanseprofilen i sykepleietjenesten innrettes etter intensjonen om at spesialisthelsetjenesten skal bli mer spesialisert og effektiv. Dette innebærer: En høyere andel spesialsykepleiere/mastere. Behov og tiltak beskrives i kapittel 4 og 5. Autoriserte sykepleiere med bred kompetanse. Opplæring og kompetanseutvikling beskriveres i kapittel 4. Andelen hjelpepleiere bør videreføres der disse har faglig relevante arbeidsoppgaver. Pasientklassifisering (IT-basert) bør innføres som et objektivt redskap for kontinuerlig vurdering av behov for sykepleiekompetanse ut fra et varierende pasientbelegg. Tiltak i forhold til hjelpepleiere/helsefagarbeider og lærlinger Det forutsettes at de klinikkvise kompetanseplanene beskriver behovet for videreutdanning samt nyrekruttering ved avgang av hjelpepleiere. Hjelpepleierne er forpliktet til å holde seg faglig oppdatert og å undervise lærlinger, elever og kolleger, herunder kolleger i kommunene som ønsker hospitering. Flere tiltak i kap. 4. Ved økt søknad til lærling, bør flere klinikker ta i mot lærlinger i den hensikt å rekruttere til egne avdelinger. Det må utarbeides en plan og et sentralt budsjett for dette. 10/ Arkiv: 022 Side 14 av 31

15 St. Olav bør prøve ut en vekslingsmodell for helsefaglærlinger som både kan tilpasses voksnes behov, og samtidig virke motiverende på de unge, jfr Stortingsmelding 13 Det kan åpnes for at lærlinger får hele andre læreåret ved St. Olav etter individuell søknad. Risikovurdering Ved videre omstilling/reduksjon av senger og personell må fordelingen hjelpepleier/ sykepleier/spesialsykepleier risikovurderes ut fra pasientsammensetting, kompetansebehov, organisering og drift. Oppgavene som er lagt til postvertfunksjonen og sekretær må evalueres og risikovurderes ved videre omstilling og evt overføring av oppgaver til sykepleietjenesten. Hovedoppgaven helsefaglig utdanning må risikovurderes ved omstilling og effektivisering, og det må kontinuerlig utvikles nye praksismodeller parallelt med at praksisfeltet endrer seg. Hovedoppgaven forskning må risikovurderes ved omstilling jfr kap.5 5 Behovet for videreutdanning, etterutdanning og opplæring 5.1 Kritisk kompetanse for St. Olavs Hospital St. Olavs Hospital har definert kritisk kompetanse som kompetanse som er sårbar og vanskelig å skaffe og får store faglige og driftsmessige konsekvenser når den mangler. St. Olav har betegnet en rekke videreutdanninger som kritisk kompetanse. Dette innebærer at videreutdanning er nødvendig for at profesjonsutøveren skal kunne ivareta oppgaver på et høyere faglig nivå enn hva grunnutdanningen gir, jfr Helsepersonellovens 4 og kravet om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp. St. Olavs Hospital har i flere år kartlagt behovet for videreutdanning av sykepleiere og andre høgskolegrupper med bakgrunn i klinikkenes kompetanseplaner og aldersammensetning. Oppgaven har vært å tenke både kortsiktig og langsiktig i og med at kompetansebygging tar tid. Det er vanskelig å fastslå en realistisk andel spesialutdannet personell ved St. Olavs Hospital. De kartlagte behovene er langt større enn hva som er mulig å skaffe gjennom rekruttering og formell utdanning. Med dagens utdanningskapasitet vil det knapt være mulig å dekke opp for naturlig avgang. Det betyr at både i dag og i uoverskuelig framtid vil St. Olav selv måtte drive omfattende opplæring og oppgradering av eget personell, til tross for at vi er samlokalisert på Øya med både universitet og høgskole. I tillegg må vi leie inn spesialutdannet personell (under ferieavvikling), der disse finnes. I henhold til Spesialisthelsetjenesteloven skal eiere og ledere sørge for at helsepersonell gis slik opplæring, etterutdanning og videreutdanning som er påkrevd for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig ( 2-3). Når det gjelder lengre videreutdanninger er det er en forventing om at arbeidsgiver tilbyr økonomiske støtteordninger. Arbeidsgruppen har diskutert kritisk kompetanse og støtteordinger opp mot prinsippene om likhet, rettferdighet og behov. Kompetanseheving vurderes som et gode, og det er ønskelig at alle medarbeidere 10/ Arkiv: 022 Side 15 av 31

16 behandles likt. Men når ressursene er knappe, må man gjøre en streng prioritering i forhold hvilke utdanninger man skal prioritere overfor hvilke pasientmålgrupper, evt. innenfor hvilke faser av sykdomsforløpet. Pasientens behov for kompetanse må veie tyngst, og med tanke på at St. Olav har en stor akuttfunksjon, er det særlig viktig å sikre riktig kompetanse i den akutte fasen av forløpet. Med økt kompetanse følger økt ansvar. I tillegg til å være et akuttsykehus, er St. Olavs Hospital et regionsykehus med høyt spesialiserte oppgaver, avansert teknologi og tverrfaglig sammensatte team. I sum taler dette for at det særlig er de lange og teknologiske utdanningene, som er relativt kostbar for den enkelte (fulltidsstudium, 90 studiepoeng), skal støttes. Dette gjelder anestesi-, intensiv-, operasjon-, barn- og akuttsykepleie. Samtidig har St. Olav en lokalsykehusfunksjon overfor store pasientgrupper, hvorav mange eldre og kronisk syke, og mange innenfor områdene kreft, psykiatri og rus. Dette innebærer at videreutdanning innen aldring og eldreomsorg, psykisk helsevern, kreftsykepleie, rehabilitering m.v. bør prioriteres. Kompetanseplanene viser at kompetanse er kritisk overfor både store og små pasientmålgrupper knyttet til regionsykehusfunksjonen. Dette gjelder innen fagområdene kardiologi, nevrologi, slag, nyresykdommer, diabetes, mage-/tarmsykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, ortopedi m.v. På bakgrunn av kartleggingen som ble gjort høsten 2010, fattet styret ved St. Olav vedtak om sentral støtteordning til 60 videreutdanningsstudenter (akutt-, anestesi-, intensiv-, operasjon- og barnesykepleie) fra januar Disse inngikk i en stipendieordning med 2 års bindetid etter endt utdanning. Ordningen videreføres for tilsvarende utdanninger med oppstart høsten 2012, på bakgrunn av ny kartlegging høsten 2011 (vedlegg). HiST har kun rammefinansiering knyttet til anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftutdanningene. St. Olavs Hospital har bedt om at også Akuttsykepleieutdanningen videreføres i Dette kan skje ved at HiST får aksept fra KD om å omgjøre studieplasser fra bachelornivå. HiST satte også i gang videreutdanning i kardiologisk sykepleie (60 sp over 3 semester) høsten 2011, basert på ekstern finansiering. 15 sykepleiere fra St. Olavs Hospital får økonomisk støtte fra egen klinikk for å delta på denne. HiST tilbyr veiledningsutdanning for sykepleiere og annet helsepersonell. Veiledningskompetanse er viktig i forhold til utdanning av helsefaglige studenter, og vil i følge Stortingsmelding 13, Utdanning for velferd, kunne bli et formelt krav. I meldingen presiseres også betydningen av veiledningskompetanse i forhold til opplæring av kolleger og nyutdannede. Det har fremkommet et nytt behov for en mer generell videreutdanning i hhv kirurgisk og medisinsk sykepleie på ett år, som en del av et to-årig masterløp. Disse vil kunne dekke behovene for spesialisering innen fagområdene nevrologi, slag, nyresykdommer, diabetes, mage-/tarmsykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, ortopedi som nevnt over. For å imøtekomme dette, arbeider HiST for en klinisk spesialmaster, som også er aktuell for kommunene. Saken er diskutert i Samarbeidsutvalget mellom St. Olav og ASP ved HiST. Modellen er i tråd med anbefalinger i Stortingsmelding 13, Utdanning for velferd, om at videreutdanninger skal kunne integreres i eller bygges på til en mastergrad, forutsatt at innholdet er på masternivå. HiST tilbyr et deltidsstudium på 15 sp i Kunnskapsbasert praksis, finansiert av ubenyttede samarbeidsmidler fra Kurset lyses ut våren 2012 og holdes høsten 2012/våren Tilbudet er i tråd med anbefalinger i Stortingsmelding 13 ( ) om å motivere til kunnskapsbasert praksis. 10/ Arkiv: 022 Side 16 av 31

17 5.2 Interne kompetanseutviklingsprogrammer I tillegg til å legge til rette for videreutdanning, har arbeidsgiver også ansvar for å legge til rette for opplæring/introduksjon av nytilsatte og vikarer samt etterutdanning av personell. St. Olav driver en utstrakt opplæring av personell, både i regi Undervisningsseksjonen og internt i klinikkene. Dette er en forutsetning for at ansatte skal komme raskt og sikkert inn i arbeidssituasjonen, og holde seg faglig oppdatert. Bachelorutdanningene, og da særlig sykepleierutdanningen, er brede generalistutdanninger som ikke kvalifiserer til å arbeide ved spesialiserte avdelinger uten introduksjon/opplæring. Studier viser at behovet for støtte og veiledning er stort, og at de tre første månedene er avgjørende for om sykepleiere velger å fortsette i jobben. Behovet for opplæring øker i takt med spesialiseringen og innføringen av nye arbeidsprosesser, behandlingsmetoder, utstyr, medikamenter og prosedyrer. Behovet for opplæring øker også ved økt bruk av vikarer og ansatte som arbeider på tvers av klinikker og/eller skal forholde seg til flere pasientmålgrupper. Stortingsmelding 13 ( ) Utdanning for velferd, foreslår at helseutdanningene skal bli bredere enn de er i dag, og at arbeidslivet skal ta større ansvar for ferdigkvalifiseringen til yrket etter endt utdanning. Det forventes at arbeidsgiver vurderer hvordan de ivaretar veilednings- og opplæringsansvaret i dag, og evt foretar justeringer (s 72). De fleste klinikker har beskrevet opplæringsprogram for nytilsatte og etterutdanningsprogram i sine kompetanseplaner. Omfanget varierer ut fra pasientmålgruppenes kompleksitet og avdelingenes mulighet til å sette av tid. Utfordringer knyttet til opplæring av vikarer i små stillingsandeler ved Bemanningssenteret viser at det er viktig at opplæringen er av et akseptabelt omfang, at den settes i system, og at det som kan gjøres likt på tvers av klinikker gjøres likt. Opplæringsprogrammer for vikarer, nytilsatte og andre må bygge på felles prinsipper og ta høyde for føringene i stortingsmeldingen som nevnt over. Innholdet i opplæringen av nytilsatte har fram til nå kunnet inngå i det første trinnet av Kliniske fagstiger, som er et internt kompetanseutviklingsprogram over 5 år, fordelt på 3 avsluttede trinn. Programmet består av Undervisning/fordypning Strukturert opplæringsprogram basert på avdelingens behov Kontinuerlig tilbakemelding på eget arbeid og utvikling, og faglig veiledning satt i system 10/ Arkiv: 022 Side 17 av 31

18 Oversikt innhold klinisk fagstige for sykepleiere ved St. Olavs Hospital Krav Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Sum Kurs/ 50 timer 60 timer 40 timer 150 timer undervisning Veiledning 25 timer 55 timer 70 timer 150 timer (Individuelt og i gruppe) Litteratur 600 sider 1500 sider 1900 sider 4000 sider Skriftlig arbeid logg Fordypningsrefleksjonsnotat/ oppgave 15 sider. sykepleierfortelling3000 ord Tilbudet dekker et behov der det ikke finnes relevante formelle videreutdanninger i dag. Det dekker også et behov blant sykepleiere som det ikke passer å ta formell videreutdanning for, men som likevel ønsker å videreutvikle seg faglig og personlig i direkte pasientrettet arbeid. St. Olavs Hospital har 34 kliniske eksperter i sykepleie, og nesten like mange følger fagstigen. Klinisk ekspert ved St. Olav får kr/år mot å påta seg økt faglig ansvar i tråd med avdelingens behov. Arbeidsgruppen mener at så lenge det er søkere til fagstigen og klinikkene oppgir et behov, bør denne videreføres i det omfang den har i dag. Det er imidlertid problematisk å få tilgang til relevante kurs. Enkelte sykehus har samarbeidet med høgskoler om kliniske fagstiger. Dersom etter- og videreutdanningstilbudet ved høgskolene blir mer modulbasert, kan man se for seg at enkeltmoduler kan utgjøre deler av undervisningen i fagstigens trinn 2 og 3. Det bør vurderes å videreutvikle det første trinnet i fagstigen til kompetanseutviklingsprogram for nyutdannede sykepleiere og evt. sykepleiere i trainee-stillinger. (Integrere prinsippene om kurs, litteratur og mentorordning/veiledning.) Dette må ses i sammenheng med evt. fagstiger for hjelpepleiere/helsefagarbeidere. 5.3 Aktuelle kompetanseutviklingstiltak for hjelpepleiergruppen, jfr mandatets punkt 3: Opplæringsprogram for nytilsatte helsefagarbeidere (ses i sammenheng med opplæringsprogram for nytilsatte sykepleiere) Delta på relevante temadager og kurs sammen med øvrig sykepleietjeneste Legge til rette for videreutdanning innen godkjente fagskoletilbud i pleie- og omsorgsfag, helse- og sosialfag, i tråd med kompetanseplaner. (Bl.a. rehabilitering, kreftomsorg og lindrende pleie, eldreomsorg, kroniske sykdommer, miljøarbeid, psykisk helsearbeid, barsel- og barnepleie) Veiledningskurs Hospitering 10/ Arkiv: 022 Side 18 av 31

19 Som en del av dette prosjektet ble det ved Orkdal sjukehus utarbeidet et forslag til et kompetanseutviklingsprogram for hjelpepleiere/helsefagarbeidere ved St. Olavs Hospital, etter modell av Kliniske fagstiger for sykepleiere. 5.4 Rekrutteringstiltak Andelen hjelpepleiere over 60 år er høy og rekrutteringssituasjonen er vanskelig. Å opprettholde andelen hjelpepleiere innen sykepleietjenesten forutsetter en aktiv rekrutteringspolitikk Videreføre samarbeidet med Opplæringskontoret i Trondheim kommune om læreplasser. Bidra som læringsarena for voksne ufaglærte som ønsker å formalisere kompetanse ved fagbrev. Felles rekrutteringsstrategi med Trondheim kommune for å oppnå flere søkere til de læreplassene som tilbys. 5.5 Oppsummering og anbefaling knyttet til kritisk kompetanse samt behov for opplæring, videre- og etterutdanning En rekke videreutdanninger utgjør kritisk kompetanse, dvs kompetanse som er sårbar og vanskelig å skaffe og får store faglige og driftsmessige konsekvenser når den mangler. De kartlagte behovene for videreutdanning er langt større enn hva som er mulig å skaffe gjennom rekruttering og formell utdanning. Som akuttsykehus og regionsykehus med høyt spesialiserte oppgaver, avansert teknologi og tverrfaglig sammensatte team, må St. Olav prioritere de lange og teknologiske videreutdanningene, som er relativt kostbar for den enkelte (fulltidsstudium, 90 studiepoeng). Dagens stipendordning videreføres for 60 nye studenter innen de fem 1,5-årige akutt-utdanningene (akutt-, anestesi-, intensiv-, operasjon- og barnesykepleie) med oppstart høsten Intern fordeling mellom utdanningslinjene kan forskyves noe. Årlig kartlegging videreføres. Den sentrale støtteordningen vil ikke kunne dekke alle typer kritisk kompetanse. Noe bør dekkes klinikkvis gjennom å følge opp egen kompetanseplan med et budsjett. Her bør utdanninger knyttet til særskilt prioriterte pasientgrupper og regionsfunksjonen prioriteres. Dette kan også gjelde masterutdanninger, se kapittel 5. Det er behov for flere (smale) videreutdanninger knyttet til både regionsfunksjonen og lokalsykehusfunksjonen. HiST arbeider for en klinisk spesialmaster som kan innfri dette behovet, som også er aktuell for kommunene. Samarbeidet med HiST videreføres gjennom etablerte samarbeidsutvalg. Konvertering av videreutdanninger til masterutdanninger vil gi nye muligheter i forhold til moduloppbygging, tverrfaglighet, kunnskapsbasert undervisning og praksis, samarbeid mellom institusjoner. Målet må være at vi gjennom klare bestillinger og et målrettet samarbeid med høgskolene i Midt-Norge og NTNU, sikrer at regionen blir selvforsynt med spesialister/mastere. Arbeidsgruppa vil komme tilbake med videre anbefalinger for de 1,5-årige akuttutdanningene i forhold til innpasning i et masterløp, når vi ser behandlingen av forslagene i Stortingsmelding 13. (Det er åpnet for en modell med ett års spesialisering og ett år med metodefag/masteroppgave) Modulen Kunnskapsbasert praksis (15 sp deltid) ved HiST bør etter hvert inngå i alle videreutdanninger, og bør i 2012 tilbys som et studium for sykepleiere i klinisk arbeid. Behovet for opplæring og etterutdanning av egne ansatte øker pga -spesialisering og innføring av nye arbeidsprosesser, behandlingsmetoder, utstyr, 10/ Arkiv: 022 Side 19 av 31

20 medikamenter og prosedyrer - økt bruk av vikarer og ansatte som arbeider på tvers av klinikker og/eller skal forholde seg til flere pasientmålgrupper (evt trainee-stillinger) - anbefalinger i Stortingsmelding 13 ( ) om at helseutdanningene skal bli bredere enn de er i dag, og at arbeidsgiver skal ta større ansvar for ferdigkvalifiseringen til yrket etter endt utdanning. Kliniske fagstiger opprettholdes som tilbud så lenge det er behov. Det må vurderes om enkeltmoduler ved høgskolen kan inngå i fagstigen. Fagstiger vurderes også for hjelpepleiere. Prinsipper fra fagstigen kan overføres opplæringsprogrammer for vikarer, nytilsatte og evt. traineestillinger (kurs, litteratur og veiledning/mentorordninger). Det arbeides videre med dette. 6 Masterutdanning og doktorgradsutdanning 6.1 Strategier og føringer Universitetssykehuset har som mål at diagnostikk, behandling, sykepleie, habilitering og rehabilitering skal ha høy kvalitet og bygge på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, brukerkunnskap og brukermedvirkning. For å oppnå dette, skal St. Olavs Hospital innen 2020 ha 75 % med doktorgrad blant overleger og psykologspesialister, 5 % med doktorgrad blant høgskoleutdannede, og 20 % med vitenskapelig mastergrad blant høgskoleutdannede. Tverrfaglig forskning skal stimuleres og forskningssvake miljøer skal styrkes. Forskningsaktiviteten skal økes med minst 10 % hvert år, målt i antall vitenskapelige publikasjoner, studentoppgaver, masteroppgaver og doktorgrader. Videre skal det opprettes kombinerte stillinger for bedre samarbeid, bedre undervisning og økt FoU. (Overordnet strategi for St. Olavs Hospital). Det er utarbeidet en felles strategi med DMF for det integrerte universitetssykehus, etterfulgt av konkrete tiltak og handlingsplaner. Hensikten er å øke forskningsaktiviteten og forskningssamarbeidet, og derved øke kvaliteten på pasientbehandling og utdanning. Å lage kombinerte stillinger for flere ansatte og flere typer ansatte er også et av tiltakene i den integrerte universitetssykehusstrategien. Det er også nedfelt i samarbeidsavtalen med HiST. Når nye strategier utarbeides er det viktig at helheten i sykehuset ivaretas, og at alle relevante grupper/fagområder ved sykehuset oppfatter seg som bidragsytere. Det er derfor viktig at punktene om hhv utdanning og forskning i Overordnet strategi for St. Olavs Hospital og forpliktende avtaler med nære samarbeidspartnere ikke tones ned. Overordnet kompetanseplan for St. Olavs Hospital må ivareta både helheten i sykehuset og den strategiske tenkningen. St. Olavs Hospital må være en aktiv bestiller og samarbeidspartner overfor både høgskoler og universitet når endringsforslagene i Stortingsmeldingen om velferdsutdanningene skal tre i kraft. Vi har etablert samarbeidsutvalg både med HiST og DMF. Endring i utdanningsstruktur som anbefalt i Stortingsmelding 13 ( ) åpner for nye muligheter hva gjelder moduler og samarbeid om masterutdanninger høgskolene i mellom, og mellom høgskoler og universitet. St. Olavs Hospital har gjennom sitt strategiarbeid uttalt at for å sikre bedre samhandling bør utdanningsinstitusjonene samordnes bedre og vurdere etablering av et helsefaglig fakultet. 10/ Arkiv: 022 Side 20 av 31

Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015

Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015 Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015 Seminar 26. november 2013 Silje Paulsen, rådgiver Helse Midt-Norge RHF Kjell Åge Nilsen, rådgiver Helse Midt-Norge RHF Overordnet mål Å sikre

Detaljer

Sykepleie, etikk og profesjonell ledelse. NSF Sør-Trøndelags 100-årsjubileum Grete Ottersen Samstad 27. mai 2013

Sykepleie, etikk og profesjonell ledelse. NSF Sør-Trøndelags 100-årsjubileum Grete Ottersen Samstad 27. mai 2013 1 Sykepleie, etikk og profesjonell ledelse NSF Sør-Trøndelags 100-årsjubileum Grete Ottersen Samstad 27. mai 2013 2 Sykepleie, etikk og profesjonell ledelse Innhold Sykepleie i en kunnskapsbasert, spesialisert

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder:

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Solgunn Marie Haddeland m.fl. Styresak 84/15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Arkivsak

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

Hvordan kan vi arbeide for å måle kvalitet i sykepleien?

Hvordan kan vi arbeide for å måle kvalitet i sykepleien? Hvordan kan vi arbeide for å måle kvalitet i sykepleien? Fagdag 19. november 2010 Ragnhild Brå Vardehaug, Helsefaglig rådgiver Fagavdelingen Standarder i klinisk sykepleie - et bidrag i kvalitetsutviklingen?

Detaljer

Overordnet strategi for St. Olavs Hospital

Overordnet strategi for St. Olavs Hospital Overordnet strategi for St. Olavs Hospital St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim - er integrert med NTNU og en arena for utdanning og forskning i nært samarbeid med utdannings- og helseinstitusjoner

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 en delplan under Omsorgsplan 2015 Hovedmålsettingen er å styrke pleie- og omsorgstjenesten i kommunene gjennom økt rekruttering og kompetanse Delmål: 12 000 nye årsverk med relevant

Detaljer

Praksisprosjekt ved St. Olavs Hospital Helse Midt-Norge

Praksisprosjekt ved St. Olavs Hospital Helse Midt-Norge Praksisprosjekt ved St. Olavs Hospital Helse Midt-Norge En tverrfaglig praksis på tvers av forvaltningsnivåer for 3.klasse sykepleie- og fysioterapistudenter Grete Samstad, sjefsykepleier Karianne Grüner

Detaljer

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF (Ferdigstilles med bilde etter styrebehandling) Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF 1. Sammen med utdanningsinstitusjonene utdanner vi morgendagens helsearbeidere Oslo universitetssykehus

Detaljer

Profesjonskvalifisering

Profesjonskvalifisering Profesjonskvalifisering Hvordan gjøre hverandre gode?- de gode læringsarenaene. Samspill og ansvarsdeling mellom utdanningsinstitusjon og praksissted 30. oktober 2006 NSH Utgangspunkt Målet for Rikshospitalet

Detaljer

Trondheim helseklynge

Trondheim helseklynge HUNT Trondheim helseklynge Øya Helsehus HiST/DMF Mer HiST NTNU/DMF St. Olavs Hospital Integrert universitetssykehus 186 000 m 2 25 % NTNU-areal Sintef Regional Helsebygg sykdomsbiobank Endringsarbeidet

Detaljer

St. Olavs Hospital som klinisk utdanningsarena

St. Olavs Hospital som klinisk utdanningsarena 1 som klinisk utdanningsarena Orientering for Styret ved St. Olavs Hospital 4. mai 2017 To hovedtiltak for å sikre kunnskapsbaserte og sikre tjenester 2 Intern opplæring arbeidsgiveransvar (jfr AML 4-2)

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Sammendrag Innledning Om helsearbeiderfaget

Sammendrag Innledning Om helsearbeiderfaget Sammendrag Innledning Tema for denne rapporten er rekruttering av lærlinger til helsefagarbeideryrket. Hovedformålet har vært å undersøke hvorfor så mange elever i helsefagarbeiderutdanningen velger å

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr 7 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF CM1 samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Pafter Denne avtalen er inngått mellom Loppa kommune (heretter kalt kommunen)

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7.

Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7. Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7. mars Foredragets grunnlag Forskning på utdanning og rekruttering til

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Utdanningskonferanse NSH

Utdanningskonferanse NSH 1 Utdanningskonferanse NSH 24.10.2007 Forskningskompetanse og mastergrad, klarer helseforetakene å bruke denne kompetansen, og kommer den pasienten til gode? Grete Ottersen Samstad Sjefsykepleier St. 2

Detaljer

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Bjørg Månum Andersson Kommunaldirektør, Byrådsavdeling for eldre og sosiale

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder

Vedlegg 1: Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Vedlegg 1: Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Fagområder Tiltak Ansvar Status pr mars 2017 Frist Psykologspesialister

Detaljer

Strategier og tiltak for å møte samfunnets behov for kapasitet og kompetanse

Strategier og tiltak for å møte samfunnets behov for kapasitet og kompetanse Strategier og tiltak for å møte samfunnets behov for kapasitet og kompetanse Perspektiver fra helsetjenesten Stener Kvinnsland Adm. dir. Helse Bergen/styreleder OUS Folketalsutvikling og sykdomsbildet

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Ny organisering av sykepleietjenesten 2010

Ny organisering av sykepleietjenesten 2010 Ny organisering av sykepleietjenesten 2010 Hvordan lykkes med samarbeid i sykehus? Hvordan lykkes med samarbeid i sykehus? Klinikk for hjertemedisin Klinikkens enheter: Hjertemedisinsk laboratorium Angiografi

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Samhandlingsreformen og kompetansebehov. Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011

Samhandlingsreformen og kompetansebehov. Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011 Samhandlingsreformen og kompetansebehov Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011 Det helsevitenskapelige fakultet Helsefak Stort, ressurssterkt og komplekst

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar...

Detaljer

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Et samarbeidsprosjekt mellom skole, sykehus og kommunene Eva Berggrav Synnøve Skaga Solveig Tørstad Rud videregående skole Bærum kommune Sykehuset Asker

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Kommunestørrelse Antall Prosent Færre enn 3000 202 7 3001-10 000 641 24 10 001-20 000 406 15 20001-50 000 620 23 50 001 eller flere 826 31 Hjemmetjenesten Sykehjem Alle Tjenesten jeg jobber i er tilstrekkelig

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Bakgrunn I utgangspunktet var det opprettet to arbeidsutvalg for tjenesteavtale 6 Etter at vi hadde et felles

Detaljer

Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling

Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling Landskonferanse i palliasjon 2016 Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge Laila Skjelvan Hva er oppgavedeling? Oppgaver og kompetanse

Detaljer

Foredrag på NSH s utdanningskonferanse

Foredrag på NSH s utdanningskonferanse Foredrag på NSH s utdanningskonferanse 22.oktober2007 Trenger helsesektoren 10 000 nye tommeltotter? Rekruttering, utdanning og kompetansebehov! Er det samsvar mellom behov, kapasitet og fokus på videreutdanningen?

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Spesialistordninger i helsevesenet

Spesialistordninger i helsevesenet Spesialistordninger i helsevesenet Norsk psykologforening Sandefjord 4. november 2009 06.11.2009 Norsk psykologforening 1 HELSEMOD nøkkeltall psykologer Ref: I Texmon, NM Stølen. Arbeidsmarkedet for helse-

Detaljer

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen FOREDRAG 15.02.2015 DAGLIG LEDER VED SENTER FOR OMSORGSFORSKNING, MIDT-NORGE- KIRSTEN LANGE Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge - hvem

Detaljer

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak,

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Dette vedlegget er oversikt over antall medarbeidere som har vært i ulike kompetansetiltak

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen Vår dato Vår referanse 28.02.2013 2013/553 (bes oppgitt ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Irene Hanssen, 62 55 13 58 731.9

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Strategisk kompetanseplan fase 2. Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14

Strategisk kompetanseplan fase 2. Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14 Strategisk kompetanseplan fase 2 Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14 Prosjektorganisering Prosjektmandat strategisk kompetanseplan fase 2 Rekruttere Utvikle gode og effektive rekrutteringsprosesser Stabilisere

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse 2012

Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse 2012 Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse 2012 Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten Status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 Seniorrådgiver Irene Sørås Avdeling sykehustjenester,

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

UvinC9 9V 9*«1 WvIZNW,

UvinC9 9V 9*«1 WvIZNW, Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE7 (revidert 2016) Tjenesteavtale om samarbeid om forskning, utdannin, raksis o læretid mellom FINNMARKSSYKEHUSET FINNMARKKUBUOHCCIVIESSU

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF Lokalsykehusstrategi Oddvar Larsen Helse Nord RHF Formål Avklaring Forutsigbarhet Strategiske satsinger Samhandling Rekruttering og kompetanse SAK 1 Funksjoner og oppgaver Brukermedvirkning IKT og infrastruktur

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Utdanning for velferd. Workshop om utdanning Lena Engfeldt Seniorrådgiver

Utdanning for velferd. Workshop om utdanning Lena Engfeldt Seniorrådgiver Utdanning for velferd Workshop om utdanning 11.11.2011 Lena Engfeldt Seniorrådgiver Motivasjon for meldinga Hvorfor denne meldingen? Demografiutvikling, endret sykdomsbilde, mer kunnskapsintensive yrker

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/1888-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kompetanseplan 2016 - Helse og omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder

Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Fagområder Tiltak Ansvar Status pr februar 2016 Frist Psykologspesialister

Detaljer

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse Sentral stab Samhandlingsavdelingen Notat Til: Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464 7501 STJØRDAL Att.: Inger Mette Nilstad Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/5572-12/TOAM 000 03.10.2016 Oppgis

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 1 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Helse Midt-Norges visjon På lag med deg for din helse

Detaljer

Tjenesteavtale 7. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning og utdanning

Tjenesteavtale 7. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning og utdanning UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 7 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF samarbeid om forskning og utdanning

Detaljer

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning Innhold Kapasitet Kompetanse Utdanning Nasjonalt utfordringsbilde Hvordan skal vi som nasjon opprettholde en god offentlig sektor og et velfungerende næringsliv når antallet eldre øker mye mer enn tilgangen

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim

St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Institusjoner og behandlingstilbud i Helse Midt-Norge Lokalsykehusområder Kolvereid Somatiske sykehus Psykisk helsevern: sykehus og DPS-døgntilbud

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse 26 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Utdanning og kompetanse Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og stadig økende. Andelen nye lærlinger øker særlig innen helse- og oppvekstfag. De aller fleste

Detaljer

NSH 19 mars 2012 Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten Status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030

NSH 19 mars 2012 Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten Status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 NSH 19 mars 2012 Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten Status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 Seniorrådgiver Irene Sørås Avdeling sykehustjenester, Helsedirektoratet Bakgrunn Oppdrag

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012?

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Petter Øgar, NHSs konferanse om helsetjenester til eldre, Oslo 26.09.2011 Hva er helsetjenester til eldre Forebygging, diagnostikk, behandling,

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

Nærhet og helhet. Helse- og omsorgsdepartementet

Nærhet og helhet. Helse- og omsorgsdepartementet 1 Utfordringsbildet Vi spurte pasientene først, og de ga klare svar Bred enighet om utfordringene, som kan deles i to grupper: Generelle, gjennomgående utfordringer Spesielle utfordringer knyttet til noen

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen BAKGRUNN 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget i kommune fattet i sak 8/17 (18.1.17) følgende vedtak: «Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen, med vekt

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE Florence Nightingale anno 2010 En kompetent sykepleier som blir hørt, og utfører sitt arbeid profesjonelt og kunnskapsbasert. Er faglig

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver

Detaljer

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Forfatter Dato 22.12.2011 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Helse Midt-Norge. Postboks 464 7501 Stjørdal. Helse Midt Norge Strategi 2020 - Utvikling av tjenestetilbudet

Helse Midt-Norge. Postboks 464 7501 Stjørdal. Helse Midt Norge Strategi 2020 - Utvikling av tjenestetilbudet Helse Midt-Norge Postboks 464 7501 Stjørdal Vår saksbehandler: Øyvind Nordbø Vår dato: 18.05.2010 Vår ref: 133944 Deres ref.: Medlemsnr.: Helse Midt Norge Strategi 2020 - Utvikling av tjenestetilbudet

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid SAKSFREMLEGG Sak 23/13 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.06.13 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-38 Arkiv:

Detaljer