Studieplan BIM-tekniker med fordypningene Konstruksjon og Installasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan BIM-tekniker med fordypningene Konstruksjon og Installasjon"

Transkript

1 Studieplan for BIM-tekniker med fordypningene Konstruksjon og Installasjon Innhold Kapittel 1: Generell informasjon Innledning Forkortelser Inntakskrav Varighet Innhold... 6 Kapittel 2: Emner og delemner, felles for fordypningene Felles læringsutbyttebeskrivelse for begge fordypninger, Konstruksjon og Installasjon Emnebeskrivelser, felles beskrivelse for begge fordypninger, Konstruksjon og Installasjon BIM (Bygnings-Informasjons-Modellering), a 3D-modellering b IFC-bearbeiding og modellutveksling c Animasjon, bildebehandling og presentasjon d Konstruksjon/installasjon med DAK e Standarder og byggesøknad Emnet PSI (Prosess, Samhandling og Informasjonsflyt) a Struktur og databehandling b Backup og datasikring c Digital kommunikasjon og digital tallbehandling

2 2.2.2.d Samhandling Hospitering Kapittel 3: Emner og delemner for fordypningen Konstruksjon Læringsutbyttebeskrivelse for BIM-tekniker, fordypning Konstruksjon Emnebeskrivelse for BIM-tekniker, fordypning Konstruksjon BIM (Bygnings-Informasjons-Modellering) a 3D-modellering b IFC-bearbeiding og modellutveksling c Animasjon, bildebehandling og presentasjon d Konstruksjon/installasjon med DAK e Standarder og byggesøknad Emnet PSI (Prosess, Samhandling og Informasjonsflyt) a Struktur og databehandling b Backup og datasikring c Digital kommunikasjon og digital tallbehandling d Samhandling Kapittel 4: Emner og delemner for fordypningen Installasjon Læringsutbyttebeskrivelse for BIM-tekniker, fordypning Installasjon Emnebeskrivelse for BIM-tekniker, fordypning Installasjon BIM (Bygnings-Informasjons-Modellering) a 3D-modellering b IFC-bearbeiding og modellutveksling c Animasjon, bildebehandling og presentasjon d Konstruksjon/installasjon med DAK e Standarder og byggesøknad

3 4.2.2 Emnet PSI (Prosess, Samhandling og Informasjonsflyt) a Struktur og databehandling b Backup og datasikring c Digital kommunikasjon og digital tallbehandling d Samhandling Kapittel 5: Vurdering Felles for begge fordypninger Konstruksjon og Installasjon Hvorfor vurdering? Hva skal vurderes? Hvordan skal vurderingen skje? Spesielle forhold Kapittel 6: Emner og timefordeling i BIM-tekniker-utdanningen En oversikt felles for begge fordypninger Konstruksjon og Installasjon Emner Delemner Kapittel 7: Krav til datakunnskap Kapittel 8: Standpunktkarakter og eksamen Standpunktkarakterer Eksamen Prinsipper: Eksamen på BIM-tekniker: Eksamensform Tillegg A til studieplanen for BIM-tekniker Forslag til eksamensoppgave:

4 Kapittel 1: Generell informasjon 1.1 Innledning Forklaring på forkortelse finnes nederst i dette avsnittet. BIM er en forkortelse for Bygnings-Informasjons-Modellering. En BIMtekniker har arbeidsoppgaver innenfor fagområdene 3D-modellering av bygningskonstruksjon/-installasjon og kvalitetssikring av digitale bygnings- /installasjonsmodeller. Dette er en samlet studieplan for BIM-teknikerstudiet med de to fordypningene BIM-tekniker, fordypning Konstruksjon (forkortet BIM-K) og BIM-tekniker, fordypning Installasjon (forkortet BIM- I). De to fordypningenes særegne studieplanpunkter finnes i kapittel 3 og 4. BIM-Tekniker- fordypning Konstruksjon består typisk av fagarbeidere som tømrere, murere og betongarbeidere. BIM-Tekniker-fordypning Installasjon består typisk av fagarbeidere som elektrikere, rørleggere og ventilasjonsmontører. Utdanninga BIM-Tekniker-fordypning Konstruksjon og BIM-Teknikerfordypning Installasjon ved er ett-årige utdanningsløp som gir kompetanse i digital 3D-modellering og kvalitetssikring av digitale bygningsmodeller for rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- og ingeniørbransjen. Utdanningen gir 60 fagskolepoeng. (1 fagskolepoeng = 22 timer.) Utdanningen er lånekassegodkjent. DAK innen byggebransjen har forandret mye av måten å lage tegninger på. Gode 3D-modeller er viktige for å kunne overføre informasjon effektivt fra dem som prosjekterer til dem som skal utføre. Internasjonale standarder som IFC (Industry Foundation Classes) sikrer at informasjon formidles mellom aktørene i tegneprosessen. BIM innebærer derfor en helhetlig tankegang der bygningene/installasjonene modelleres virtuelt på data, noe som gir muligheten til avansert utnyttelse av informasjonen i modellene. BIM er en realitet i byggebransjen. Det er et stort og økende behov for bygge-/installasjonstegninger og informasjon som er basert på en tredimensjonal modell. Utdanningen BIM-Tekniker- Konstruksjon/Installasjon har som hovedmål at studentene tilegner seg 4

5 sterke ferdigheter i digital modellering, informasjonsberikelse av modeller og presentasjon for særlig rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- og ingeniørbransjen. BIM- og DAK-program brukes aktivt under utdanningen. Samtidig skal studentene også tilegne seg bygningsteknisk / installasjonsteknisk forståelse og lære å se sammenhengene mellom de digitale modellene og de påfølgende byggeprosessene. Norske standarder og kunnskapssystemer vil spille en viktig rolle i å systematisere studentenes fagkunnskaper. Rådgivere, entreprenører, arkitekter og ingeniører jobber hovedsakelig med tidsavgrensete prosjekter. Prosjektarbeid er derfor en viktig del av utdannelsen. Opplæring av studentene foregår over ca seks uker og oppsummeres med et prosjektarbeid av ca. halvannen ukes varighet. Dette er en effektiv undervisnings- og opplæringsmetode som gjennomføres gjennom hele året. I tillegg (men ikke i stedet for) kan det gjennomføres langsiktige prosjekter som går gjennom hele året med en innleveringsfrist på våren. Et slikt langsiktig prosjekt kan for eksempel ha som tema Byggesøknad eller Prosjektering av installasjoner. Temaer for prosjektarbeid avtales med studentene i samarbeid om hva som er mest hensiktsmessig innenfor læreplanen. Prosjektet framføres av den enkelte student for klassen. Se kapittel 8 Vurdering. Ekskursjoner og foredrag av aktører fra næringslivet er en viktig del av utdanningen. Studentene har mulighet for hospitering i bedrifter to uker i løpet av det andre halvåret. Modulene BIM, PSI (Prosess, samhandling og informasjonsflyt), gis standpunktkarakter, med bokstaver fra A-F Forkortelser 2D brukes som betegnelse på flate tegninger, som f.eks. plantegninger. 3D-modellering er å tegne/modellere en bygning i alle tre dimensjoner. CAD = Computer Aided Drawing og er det engelske ordet for DAK DAK = Data Assistert Konstruksjon. BIM = Bygnings-Informasjons-Modellering/Modell IFC = Industry Foundation Classes og er en standard som gjør det mulig å standardisere all informasjonen som lages og utveksles (dvs kommuniseres) i et byggeprosjekt. PSI = Prosess, Samhandling og Informasjonsflyt 5

6 1.2 Inntakskrav For å bli tatt inn på BIM-Tekniker, fordypning Konstruksjon kreves normalt fag- eller svennebrev i et byggfag (for eksempel tømrer, murer, betongarbeider). For å bli tatt inn på BIM-Tekniker, fordypning Installasjon kreves normalt fag- eller svennebrev i et teknisk fag (for eksempel elektriker, rørlegger eller ventilasjonsmontør). Om nødvendige grunnleggende IT-kunnskaper, se kapittel Varighet BIM-tekniker, fordypning Konstruksjon (BIM-K) og BIM-tekniker, fordypning Installasjon (BIM-I) er normalt 1-årige studium. 1.4 Innhold BIM-tekniker inneholder emnene BIM og PSI (Prosess, samhandling og informasjonsflyt) Studieplanen inneholder en felles del som er lik for begge fordypninger BIM-tekniker, fordypning Konstruksjon (BIM-K) og BIM-tekniker, fordypning Installasjon (BIM-I). Underveis presenteres de delene av studieplanen der de to fordypningene er ulike. Studieplanen er delt inn i emner og delemner for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse (se kapittel 2.2, 3.2, 4.2 og 6). 6

7 Kapittel 2: Emner og delemner, felles for fordypningene 2.1. Felles læringsutbyttebeskrivelse for begge fordypninger, Konstruksjon og Installasjon En BIM-tekniker (fordypning Konstruksjon og fordypning Installasjon) skal ha: a) forståelse for hvorfor BIM bør brukes, i hvilke tilfelle BIM bør brukes, gevinstene med BIM, svakhetene med BIM samt noe innsikt i BIMteori, b) kunnskaper om samarbeid mellom ulike yrkesgrupper innen prosjektering og bygging, samt kunnskaper om oppbygging og innhold av BIM-manualer En BIM-tekniker skal kunne: a) flere ulike 3D-modelleringsprogrammer godt og se de sterke og svake sidene ved de ulike programmene, b) sjekke de digitale modellenes konsistens i et modellsjekkingsprogram og bidra til å minske feil i bygnings-/installasjonsmodellene på et tidlig stadium i modelleringsprosessen, c) samarbeide med andre yrkesgrupper og vise respekt for fagenes egenart, samtidig kunne ta til seg kunnskaper og ferdigheter på tvers av fagfeltene, d) lage og bruke BIM-manualer for praktisk samarbeid, e) gjøre mengdeberegning av digitale modeller, f) kalkulere digitale modeller i et kalkulasjonsprogram, g) visualisere et bygg/installasjoner i et bygg for en oppdragsgiver/kunde, h) bruke nettbaserte kunnskapssystemer, i) dokumentere arbeidsprosessen etter faglige standarder, j) reflektere over sterke og svake sider ved arbeidet som gjøres, k) dele arbeid over nettet, 7

8 l) sikre data, m) gjøre enkel energiberegning ut fra et energiberegningsprogram, En BIM-tekniker skal ha kompetanse i: a) å koordinere modellering og prosjektering av bygg og installasjoner gjennom digitale modeller, b) modellering og kontroll av 3D-modeller i et samarbeid med andre 3Dmodellører og andre aktører i en prosjekterings-/byggeprosess på en løsningsorientert måte. 8

9 2.2 Emnebeskrivelser, felles beskrivelse for begge fordypninger, Konstruksjon og Installasjon BIM (Bygnings-Informasjons-Modellering), Felles beskrivelse for begge fordypninger Årstimer Gjennomsnitt uketimer Fagskolepoeng a 3D-modellering Felles beskrivelse for begge fordypninger, Konstruksjon og Installasjon Årstimer 280 7,5 gjennomsnitt uketimer BIM-teknikeren skal: a) ha en grunnleggende tegningsforståelse og lære å lese og tyde tegninger. b) vite bakgrunnen for de ulike programmene og identifisere programmenes sterke og svake sider. BIM-teknikeren skal kunne: a) framstille, bruke og berike 3Dmodeller, framstille tegninger og tilhørende dokumentasjon. b) høste informasjon, mengdelister og skjemaer ut fra modellen. c) kalkulere ut fra mengder høstet fra modellen. 9

10 d) benytte underlag i ulike formater. e) målsette og framstille tegninger i riktig målestokk etter behov. f) framstille tegninger og dokumentasjon i forhold til en søknadsprosess. g) framstille perspektivtegninger og isometriske tegninger. BIM-teknikeren skal ha kompetanse i: a) flere ulike BIM- og DAK-program slik at han/hun kan modellere raskt, effektivt og nøyaktig b IFC-bearbeiding og modellutveksling Felles beskrivelse for begge fordypninger, Konstruksjon og Installasjon Årstimer 190 5,5 gjennomsnitt uketimer BIM-teknikeren skal: a) Ha grunnleggende kunnskap om bruksområdene til IFC-standarden (Industry Foundation Classes) og andre felles digitale formater. BIM-teknikeren skal kunne: a) bruke IFC-standarden (Industry Foundation Classes) til utveksling av informasjon mellom ulike tegneformater. 10

11 b) overføre filer fra DAK/BIM-programmer til andre programmer, med vekt på forarbeid/tilrettelegging i det programmet det eksporteres fra og etterarbeid/tilrettelegging i det programmet det importeres til. c) bruke ulike modellviewere/-sjekkere for å koordinere og kvalitetssikre. BIM-teknikeren skal ha kompetanse i: a) allsidig og effektiv anvendelse av profesjonell programvare som tar i bruk IFC og andre felles digitale format til kvalitetssikring og modellsjekking c Animasjon, bildebehandling og presentasjon Felles beskrivelse for begge fordypninger, Konstruksjon og Installasjon Årstimer 50 1,5 gjennomsnitt uketimer BIM-teknikeren skal: a) ha kunnskap i hvordan presentere et budskap på en effektiv, engasjerende og forståelig måte. BIM-teknikeren skal kunne: a) bruke program for bildebehandling, presentasjoner og animasjon. b) ta hensyn til helhetsinntrykket ved oppbygging og ordning av tekst og figurer. 11

12 BIM-teknikeren skal ha kompetanse i: a) å finne kreative løsninger ved utarbeidelse av prosjektillustrasjoner og -presentasjoner alene og i samarbeid d Konstruksjon/installasjon med DAK Felles beskrivelse for begge fordypninger, Konstruksjon og Installasjon Årstimer 70 2 gjennomsnitt uketimer BIM-teknikeren skal: a) kjenne til de ulike arbeidstegningene som er vanlige ved prosjekteringen av næringsbygg. BIM-teknikeren skal kunne: a) lage teknisk riktige og entydige tegninger, b) bygge opp tittelfelt og oppdatere ved statusendring og revisjon etc. c) framstille detaljtegninger. BIM-teknikeren skal ha kompetanse i: a) Bygningskroppens og de tekniske installasjonenes oppbygging og forskjellige bruksområder slik at han/hun kan samarbeide effektivt og riktig med andre yrkesgrupper i en felles digital modell. 12

13 2.2.1.e Standarder og byggesøknad Felles beskrivelse for begge fordypninger, Konstruksjon og Installasjon Årstimer 70 2 gjennomsnitt uketimer BIM-teknikeren skal: a) kunne identifisere kravene til tegningsgrunnlag i en søknadsprosess. b) vite hvordan framdriften er i en byggeprosess. BIM-teknikeren skal kunne: a) bruke oppslagsverk, aktuelle norske standarder og bransjenormer i tegninger og prosjekter. BIM-teknikeren skal ha kompetanse i: a) saksgangen i en byggesaksbehandling. 13

14 2.2.2 Emnet PSI (Prosess, Samhandling og Informasjonsflyt) Felles beskrivelse for begge fordypninger, Konstruksjon og Installasjon Årstimer Gjennomsnitt uketimer Fagskolepoeng a Struktur og databehandling Felles beskrivelse for begge fordypninger, Konstruksjon og Installasjon Årstimer 165 4,5 gjennomsnitt uketimer BIM-teknikeren skal: a) Ha kunnskap om filhåndtering og navngivning. BIM-teknikeren skal kunne: a) identifisere de ulike filtypene som brukes i arbeid med BIM. BIM-teknikeren skal ha kompetanse i: a) ulike metoder for å komprimere og pakke ut mapper og filer b Backup og datasikring Felles beskrivelse for begge fordypninger, Konstruksjon og Installasjon 14

15 Årstimer gjennomsnitt uketimer BIM-teknikeren skal: a) kjenne til risikovurderinger i forhold til tap av data BIM-teknikeren skal kunne: a) kunne synkronisere data mellom forskjellige enheter. b) kunne foreta systemgjenoppretting. c) bruke antivirus og kjenne til fordeler og ulemper ved antivirusprogrammer. d) lage en gjennomførbar backup-plan. BIM-teknikeren skal ha kompetanse i: a) passordbeskyttelse og kunne lage en gjennomførbar plan for å beskytte data c Digital kommunikasjon og digital tallbehandling Felles beskrivelse for begge fordypninger, Konstruksjon og Installasjon Årstimer gjennomsnitt uketimer 15

16 BIM-teknikeren skal: a) ha kunnskap om tallbehandling relatert til de programmene og de problemstillingene som er aktuelle i en arbeidssituasjon. b) ha kunnskap om plattformer og tekniske løsninger som ivaretar kommunikasjonsutveksling mellom byggeplass og digital modell. BIM-teknikeren skal kunne: a) bruke ulike tekstbehandlingsprogrammer og digitale ordbøker/oppslagsverk, b) bruke skjermbildebehandlingsprogrammer for å dokumentere arbeid, c) lage interaktive dokumenter, d) bruke mailsystemer for å organisere, kommunisere og planlegge effektivt, e) bruke nettforum og formulere problemer, innhente kunnskap og dele kunnskap, f) bruke søkemotorer for effektive søketeknikker på nettet, g) bruke fjernhjelpsprogramvare for å dele skjermbilder samt fjernstyre maskiner og servere, h) bruke ulike multimedia-presentasjonsprogrammer, i) bruke programmer for tallbehandling for å analysere informasjon og behandle lister fra modelleringsprogrammer, j) bruke 3-dimensjonale koordinatsystemer i programmene, k) bruke IFC-filer i kalkulasjonsprogrammer. 16

17 BIM-teknikeren skal ha kompetanse i: a) kritisk og reflektert arbeid med dokumentasjon, tallbehandling og mengdeuttak d Samhandling Felles beskrivelse for begge fordypninger, Konstruksjon og Installasjon Årstimer 165 4,5 gjennomsnitt uketimer BIM-teknikeren skal: a) forstå oppbygging og hensikt med BIM manualer og styringsdokumenter i en samhandlingsprosess. BIM-teknikeren skal kunne: a) bruke servere/ modellservere for å samhandle. BIM-teknikeren skal ha kompetanse i: a) tilrettelegging av og bruk av effektive metoder for å utveksle filer mellom ulike programmer i hensiktsmessig format. 17

18 2.3. Hospitering Felles beskrivelse for begge fordypninger, Konstruksjon og Installasjon Hospitering kan inngå i arbeid med tverrfaglige problemstillinger i forskjellige emner og delemner. Studentene har anledning til å hospitere på en arbeidsplass relatert til BIMutdanningen, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift i løpet av året, fortrinnsvis på våren, da studenten har mest å tilføre hospiteringsstedet. Denne hospiteringen er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt. Det hospiteres fortrinnsvis over en samlet periode på to uker. De av studentene som av forskjellige grunner ikke ønsker å hospitere skal gis skole- eller hjemmeoppgaver. Hospiteringen skal ikke karaktersettes, men evalueres både av hospiteringssted og student. Studieretningslærer besøker studenten minst én gang på hospiteringsstedet. Studenten oppsummerer hospiteringen gjennom en muntlig presentasjon for hele klassen. 18

19 Kapittel 3: Emner og delemner for fordypningen Konstruksjon 3.1 Læringsutbyttebeskrivelse for BIM-tekniker, fordypning Konstruksjon Læringsutbyttebeskrivelsen for BIM-tekniker, fordypning Konstruksjon er lik den felles læringsutbyttebeskrivelsen som er presentert i pkt 2.1. Spesielt for BIM-tekniker, fordypning Konstruksjon gjelder i tillegg: En BIM-tekniker, fordypning Konstruksjon skal ha: a) innsikt i bygningskonstruksjoner og riktig bygging En BIM-tekniker, fordypning Konstruksjon skal kunne: a) utføre korrekt tegning/modellering av bygninger og i noen grad tekniske installasjoner, b) lage plan-, snitt-, fasade- og detaljetegninger En BIM-tekniker, fordypning Konstruksjon skal ha kompetanse i: a) å koordinere modellering og prosjektering av først og fremst bygg og noe tekniske installasjoner gjennom digitale modeller. 19

20 3.2 Emnebeskrivelse for BIM-tekniker, fordypning Konstruksjon Emnebeskrivelsen for BIM-tekniker, fordypning Konstruksjon er lik den felles emnebeskrivelsen som er presentert i pkt 2.2. Spesielt for BIM-tekniker, fordypning Konstruksjon gjelder i tillegg: BIM (Bygnings-Informasjons-Modellering) Spesielt for fordypning Konstruksjon a 3D-modellering Spesielt for fordypning Konstruksjon BIM-teknikeren skal kunne: a) Modellere først og fremst bygninger og noe teknisk installasjon med flere ulike digitale modelleringsprogrammer. BIM-teknikeren skal ha kompetanse i: a) flere ulike BIM- og DAK-program, særlig for modellering av bygninger slik at han/hun kan modellere raskt, effektivt og nøyaktig b IFC-bearbeiding og modellutveksling Spesielt for fordypning Konstruksjon 20

21 BIM-teknikeren skal ha kompetanse i: b) allsidig og effektiv anvendelse av profesjonell programvare, særlig innenfor modellering av bygninger, men også noe teknisk installasjon. Programvaren bør kunne bruke IFC og andre felles digitale format til kvalitetssikring og modellsjekking c Animasjon, bildebehandling og presentasjon Spesielt for fordypning Konstruksjon BIM-teknikeren skal kunne: a) lage illustrasjoner av bygninger og bakgrunn/forgrunn d Konstruksjon/installasjon med DAK Spesielt for fordypning Konstruksjon BIM-teknikeren skal: 21

22 a) kunne benytte egen fagkompetanse i modellering av grunnleggende konstruksjon av bygninger, med vekt på etasjeskiller, vegg- og takkonstruksjoner. BIM-teknikeren skal kunne: a) dimensjonere etter bjelkelagstabeller og andre tabeller og på den måten kunne foreta enkle statiske beregninger. b) framstille snitt-, bjelkelags-, bindingsverks- og takplantegninger. BIM-teknikeren skal ha kompetanse i: a) Bygningskroppens oppbygging og forskjellige bruksområder slik at han/hun kan samarbeide effektivt og riktig med andre yrkesgrupper i en felles digital modell e Standarder og byggesøknad Spesielt for fordypning Konstruksjon 22

23 3.2.2 Emnet PSI (Prosess, Samhandling og Informasjonsflyt) Spesielt for fordypning Konstruksjon a Struktur og databehandling Spesielt for fordypning Konstruksjon b Backup og datasikring Spesielt for fordypning Konstruksjon c Digital kommunikasjon og digital tallbehandling Spesielt for fordypning Konstruksjon 23

24 BIM-teknikeren skal: a) ha kunnskap om programforståelse på norsk og engelsk, om byggfag på norsk og engelsk og om BIM-fagrelaterte artikler på norsk og engelsk d Samhandling Spesielt for fordypning Konstruksjon 24

25 Kapittel 4: Emner og delemner for fordypningen Installasjon 4.1 Læringsutbyttebeskrivelse for BIM-tekniker, fordypning Installasjon Læringsutbyttebeskrivelsen for BIM-tekniker, fordypning Installasjon er lik den felles læringsutbyttebeskrivelsen som er presentert i pkt 2.1. Spesielt for BIM-tekniker, fordypning Installasjon gjelder i tillegg: En BIM-tekniker, fordypning Installasjon skal ha: a) innsikt i funksjonen til tekniske installasjoner og riktig montering av disse En BIM-tekniker, fordypning Installasjon skal kunne: a) utføre korrekt tegning/modellering av tekniske installasjoner og i noen grad bygninger, b) lage plan-, snitt- og detaljetegninger En BIM-tekniker, fordypning Installasjon skal ha kompetanse i: b) å koordinere modellering og prosjektering av først og fremst tekniske installasjoner og noe bygg gjennom digitale modeller. 25

26 4.2 Emnebeskrivelse for BIM-tekniker, fordypning Installasjon Emnebeskrivelsen for BIM-tekniker, fordypning Installasjon er lik den felles emnebeskrivelsen som er presentert i pkt 2.2. Spesielt for BIM-tekniker, fordypning Installasjon gjelder i tillegg: BIM (Bygnings-Informasjons-Modellering) Spesielt for fordypning Installasjon a 3D-modellering Spesielt for fordypning Installasjon BIM-teknikeren skal kunne: b) Modellere først og fremst teknisk installasjon og noe bygninger med flere ulike digitale modelleringsprogrammer. BIM-teknikeren skal ha kompetanse i: b) flere ulike BIM- og DAK-program, særlig for modellering av teknisk installasjon slik at han/hun kan modellere raskt, effektivt og nøyaktig b IFC-bearbeiding og modellutveksling Spesielt for fordypning Installasjon 26

27 BIM-teknikeren skal ha kompetanse i: c) allsidig og effektiv anvendelse av profesjonell programvare, særlig innenfor modellering av teknisk installasjon, men også noe bygninger. Programvaren bør kunne bruke IFC og andre felles digitale format til kvalitetssikring og modellsjekking c Animasjon, bildebehandling og presentasjon Spesielt for fordypning Installasjon BIM-teknikeren skal kunne: b) lage illustrasjoner av tekniske anlegg i et bygg d Konstruksjon/installasjon med DAK Spesielt for fordypning Installasjon BIM-teknikeren skal: 27

28 b) kunne benytte egen fagkompetanse i modellering av grunnleggende installasjon i bygninger, med vekt på funksjonalitet og montering. BIM-teknikeren skal kunne: c) dimensjonere enkle installasjoner, d) framstille prosjekterings- og arbeidstegninger, som plan, snitt og detaljetegninger. BIM-teknikeren skal ha kompetanse i: b) bygningsinstallasjonenes oppbygging og forskjellige bruksområder slik at han/hun kan samarbeide effektivt og riktig med andre yrkesgrupper i en felles digital modell e Standarder og byggesøknad Spesielt for fordypning Installasjon Emnet PSI (Prosess, Samhandling og Informasjonsflyt) Spesielt for fordypning Installasjon 28

29 4.2.2.a Struktur og databehandling Spesielt for fordypning Installasjon b Backup og datasikring Spesielt for fordypning Installasjon c Digital kommunikasjon og digital tallbehandling Spesielt for fordypning Installasjon BIM-teknikeren skal: a) ha kunnskap om programforståelse på norsk og engelsk, om installasjonsfag på norsk og engelsk og om BIM-fagrelaterte artikler. 29

30 4.2.2.d Samhandling Spesielt for fordypning Installasjon 30

31 Kapittel 5: Vurdering Felles for begge fordypninger Konstruksjon og Installasjon 5.1 Hvorfor vurdering? Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at det blir et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de læringsutbyttebeskrivelser som er formulert i studieplanen. Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a. å informere studenten, foresatte, lærer og opplæringssted om arbeidet for å oppnå kunnskap, ferdigheter og kompetanse, å veilede, motivere og utvikle studenten, å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis, å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilket læringsutbytte studenten har oppnådd. 5.2 Hva skal vurderes? Det er studentens læringsutbytte som skal vurderes, slik den er beskrevet i studieplanen. Vurderingen av studenten skal vise i hvilken grad han/hun har nådd målene i studieplanene. 5.3 Hvordan skal vurderingen skje? Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering: Vurdering underveis. Avsluttende vurdering. 31

32 Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere studenten og læreren i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at studenten fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i karakterer på oppgaver og prosjekter, samt avsluttende vurdering. Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Det benyttes karakterskalaen A-F der E er laveste ståkarakter. 5.4 Spesielle forhold I løpet av skoleåret skal alle studenter gjennomføre flere prosjektarbeider. Tema og problemstillinger for prosjektarbeid bør velges innenfor studieplanens rammer. Temaer kan for eksempel være: Eneboligprosjekt Byggprosjekt med å tegne et hus etter normer og standarder IFC-prosjekt: Overfør filer fra 3D-programmer til modellsjekkingsprogrammer. Prosjektoppgave med å tegne skjelettet av et hus Selvvalgt prosjekt innenfor studieplanens omfang Mål opp og tegn egen leilighet / hus med planer, representative snitt, veggoppriss, himlingsplan. Tegn en kjent bygning med planer, representative snitt, fasader, og måling langs akser Visualiseringsprosjekt: Bruk et program til å lage presentasjoner for skjerm og utskrift/plansjer. Samarbeidsprosjekt mellom enkelte studenter, klassene eller næringslivet. Mengder og kalkulasjon Energiberegningsprosjekt Hvert prosjekt gis en lengre faglig vurdering og to karakterer fra A til F basert på hvert emne, BIM og PSI. Karakterene i prosjektene danner til sammen standpunktkarakterer i de to emnene BIM og PSI. 32

33 Kapittel 6: Emner og timefordeling i BIMtekniker-utdanningen En oversikt felles for begge fordypninger Konstruksjon og Installasjon 6.1. Emner Emner Årstimer Gjennomsnitt uketimer Fagskolepoeng BIM PSI Til sammen Delemner Emner Delemner Årstimer gjennomsnitt uketimer BIM 3d-modellering 280 7,5 IFC-bearbeiding og modellutveksling Animasjon, bildebehandling og presentasjon Konstruksjon/Installasjon med DAK 190 5,5 50 1, Standarder og byggesøknad 70 2 Til sammen PSI Struktur og databehandling 165 4,5 Backup og datasikring DKT - Digital Kommunikasjon og digital Tallbehandling Samhandling 165 4,5 Til sammen

34 Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Gjennomsnitt uketimer er kun veiledende og skal ikke være til hinder for prosjekteller temaundervisning der enkelte fag over en periode kan ta større deler av timeplanen. Delemnet DKT - Digital Kommunikasjon og Digital Tallbehandling: Ledelsen på FiO i samråd med BIM-lærerne kan kalle inn norsk- engelskog matematikklærere om det synes å være et behov for dette. 34

35 Kapittel 7: Krav til datakunnskap Felles for begge fordypninger Konstruksjon og Installasjon BIM-studiet er et krevende studium som i all hovedsak utføres med digitale verktøy. Søkere bør ha følgende datakunnskap: 7.1 Operativsystemer: Du bør kjenne til hvilket operativsystem du har og de grunnleggende funksjonene i operativsystemet. Du bør kunne installere og avinstaller programmer og vite hvor programfilene ligger på datamaskinen din. 7.2 Mappe- og filstruktur, internett: Du bør kunne flytte mapper og filer fra en harddisk til en annen. Du bør kunne endre navn på mapper og filer. Du bør kunne åpne mapper, filer og programmer som ikke ligger på skrivebordet. 7.3 Tekstbehandlingsprogram/regneprogram: Du bør kjenne til filformatene doc, docx, xls, xlsx og pdf. Du bør ha grunnleggende kjennskap til et tekstbehandlingsprogram og et regnearkprogram. Om lærerne vurderer at denne kunnskapen er mangelfull, kan studenten pålegges å oppdatere seg for egen regning og innen en satt tidsfrist. Det kreves ingen forhåndskunnskap i DAK/BIM-programmer. Dette skal studenten skal lære gjennom utdannelsen. Merk: Det er IKKE godt nok grunnlag å søke på BIM-tekniker-studiet å være eller å ha vært teknisk tegner/dak-operatør eller høgskoleutdanning. Søkeren MÅ ha fagbrev/svennebrev i et byggfag-/vvs-fag eller elektrofag (eller tilsvarende realkompetanse). 35

36 Kapittel 8: Standpunktkarakter og eksamen Felles for begge fordypninger Konstruksjon og Installasjon 8.1 Standpunktkarakterer Det gis standpunktkarakterer A-F i de to emnene, BIM og PSI. Resultatet av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene. 8.2 Eksamen Prinsipper: Studentene skal ha én samlet eksamen i emnene BIM og PSI Eksamensoppgaven skal som hovedregel utarbeides lokalt. Eksamen sensureres lokalt i samsvar med retningslinjene i punkt Eksamen på BIM-tekniker: Alle studentene skal opp til én samlet eksamen i emnene BIM og PSI. Eksamensform Det gis én prosjekteksamen på slutten av året, ca halvannen uke lang. Eksamensoppgaven skal hente stoff fra begge moduler, BIM og PSI. Alle hjelpemidler er tillatt, også at studentene hjelper hverandre. Studentene gjennomfører og leverer imidlertid sin egen eksamensbesvarelse. Produktet skal være studentens eget, noe studenten skal vise under framføring på slutten av eksamensperioden. Eksamensprosjektet leveres både digitalt og på papir i egen perm. Eksamensprosjektet framføres med bruk av et presentasjonsprogram av den enkelte student for lærer og sensor. Eksaminasjon skal skje i en saklig og vennlig tone. Se for øvrig tillegg A: Forslag til eksamensoppgave (Fagskolens BIMeksamen for BIM-K 2011) 36

Mengder og kalkulasjon

Mengder og kalkulasjon Mengder og kalkulasjon "Hva slags informasjon er hensiktsmessig å tilføre modellobjektene for elektro i forhold til hva de forskjellige aktørene trenger i en prosjekterings- og tilbudsfase? Hva kan informasjonen

Detaljer

Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo

Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo David Bakken BIM-K Eksamensoppgave fra fagskolen i Oslo, knyttet til temaet «BIM på byggeplass». Problemstillingen for oppgaven er «Hvordan kan en BIM modell

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Studieretning for medier og kommunikasjon Studieretningsfagene i grunnkurs medier og kommunikasjon Oslo, juli 2000 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2 Forord

Detaljer

Eksamensprosjekt ved Fagskolen i Oslo Fossumhagen

Eksamensprosjekt ved Fagskolen i Oslo Fossumhagen Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 3 Innledning-Tema... 5 Sammendrag... 6 Problemstilling... 7 Gruppen... 7 Gruppens logo... 7 Prosjektbeskrivelse/fakta... 8 Om utvikleren:... 8 HUS 1 - Fossumveien 64...

Detaljer

Eksamen 2013- BIM pa byggeplass

Eksamen 2013- BIM pa byggeplass Eksamen 2013- BIM pa byggeplass Hvordan kan Solibri være en del av det å effektivisere prosessen på byggeplass? Av Marius Hem Ved Fagskolen i Oslo 2013 Marius a. Hem Ved Fagskolen i Oslo Mai 2013 Side

Detaljer

28. Eksamen BIM I 2014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. Henning Habberstad 28.05.2014

28. Eksamen BIM I 2014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. Henning Habberstad 28.05.2014 8. Eksamen BIM I 014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. av Henning Habberstad 8.05.014 Eksamen BIM I 014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 3 OPPGAVETEKST... 4 4 PERSONLIG FREMDRIFTSPLAN...

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Studieretning for formgivingsfag Studieretningsfag i videregående kurs II dekoratør Oslo, desember 1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket

Detaljer

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 2013 Eksamen BIM-I BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 Oppgavearket SykeBIM 31.05.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 1 Oppgavearket... 3 2 Intro...

Detaljer

Stian Oredalen Eksamen 1BIM - I 2012

Stian Oredalen Eksamen 1BIM - I 2012 Stian Oredalen Eksamen 1BIM - I 2012 22.05.12 31.05.12 Innholdsfortegnelse 1.Oppgavetekst... 3 2. Innledning/Refleksjoner før eksamen... 5 3.Fremdriftsplan... 6 4. Prosjektbeskrivelse/Problemstilling...

Detaljer

Eksamen 2014. Rune Huse Karlstad 1 BIM-K 27.05.2014

Eksamen 2014. Rune Huse Karlstad 1 BIM-K 27.05.2014 2014 Eksamen 2014 Rune Huse Karlstad 1 BIM-K 27.05.2014 Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 3 Prosjektbeskrivelse... 6 Problemstilling... 6 Fremdriftsplan... 6 Sammendrag... 7 Samarbeidsavtale... 8 Logo...

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Tegnspråk som førstespråk Felles allment fag Oslo, mai 2000 Kirke, utdannings-, og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring C-språk 5-5 (C-språk 1,5 og 2,5) Studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Oslo, juni 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Tegnspråk B-/C-språk Alle studieretninger Oslo, desember 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Studieretning for tekniske byggfag Første års opplæring i bedrift Glassfagene felles for glassfaget, blyglassmesterfaget, glassliperfaget Særløp Oslo, mai 1995 Kirke-,

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold 1. Vurdering i steinerskolenes videregående trinn.... 2 2. Årsoppgaven i steinerskolene, formål og perspektiv, kompetansemål

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 6 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Reiseliv Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lofoten Reiselivsfagskole, Svolvær (Aust- Lofoten videregående skole) Reiseliv Dato for vedtak: 29.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De

Detaljer