Livslang læring og kompetansepolitikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Livslang læring og kompetansepolitikk"

Transkript

1 Livslang læring og kompetansepolitikk

2 Innhold 1 Forord s. 3 2 Hovedpunkter s. 4 3 Innledning s. 5 4 Nasjonal strategi for livslang læring s. 6 5 Læringsutbytte s. 7 6 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk s. 9 7 Realkompetanse s Livslang karriereveiledning s Likeverdighet s Den sosiale dimensjonen s Den internasjonale dimensjonen s Organisering, ansvar og forpliktelser s Referanser s Livslang læring

3 1 Forord Virke og LO mener det er behov for en helhetlig strategi som tydeliggjør omfang, mål, innretting, sammenheng og samarbeid på hele området for livslang læring. En nasjonal strategi for livslang læring vil være et viktig og nødvendig bidrag for å etablere et effektivt trepartssamarbeid på kompetansepolitikkens område. Samtidig vil det legge grunnlaget for synergi og sammenheng mellom ulike politikkområder. Det vil også gjøre det lettere å sette saker inn i et kompetansepolitisk og ikke kun et utdanningspolitisk perspektiv. Kompetansepolitikk favner også arbeidslivets behov og omhandler den samlede politikk som påvirker utvikling og anvendelse av kompetanse. I dette notatet ønsker vi å presentere den retning den nasjonale kompetansepolitikken bør ta. Notatet bygger på felles interesser i å utvikle livslang læring videre i Norge. Virke og LO ønsker det kompetansepolitiske toppmøtet som et permanent hovedforum for utvikling og implementering av strategi for livslang læring. Oslo, 23.juni 2011 LO Virke Livslang læring 3

4 2 Hovedpunkter En nasjonal strategi for livslang læring vil være et viktig og nødvendig bidrag for å etablere et effektivt trepartsamarbeid på kompetansepolitikkens område, slik at sammenheng med relevante politikkområder som også påvirker nasjonal utvikling og anvendelse av kompetanse, blir tydelig. Virke og LO mener forståelsen og praktiseringen av tenkningen om læringsutbytter er et viktig element i utformingen av en strategi for livslang læring og for hvilke resultater man oppnår. En slik strategi må bygge på en grundig diskusjon om hensikt og forståelse av læringsutbytter. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk kan bidra til å fremme livslang læring, men det avhenger av at beskrivelser av læringsutbytte kommuniserer med alle aktører som på ulike måter er involvert i kompetanseutvikling. Etableringen av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk basert på læringsutbytter foregår så langt i Norge i et utdanningspolitisk perspektiv og tar primært hensyn til etablerte institusjonene og den plass deres utdanningstilbud har i utdanningshierarkiet. Hvis tenkningen om læringsutbytter skal fremme livslang læring, må rammeverket på en helt annen måte inkludere de kompetansepolitiske ståstedene som både samfunns- og arbeidsliv representerer. Realkompetansevurdering bør bli et integrert verktøy i et helhetlig utdanningssystem og ikke en unntaksordning for utsatte gruppers opptak til formell utdanning. I dag spiller verktøyet en begrenset rolle innen livslang læring. Livslang karriereveiledning må fungere som kanal mellom arbeidslivet og utdanningstilbyderne for en effektiv dialog om utvikling av relevante tjenestetilbud. I et individperspektiv innebærer det å ha en kvalifisert samtalepartner som kan gi veiledning og råd i forhold til den enkeltes behov og interesser i ulike faser av livet. Likeverdighet er et nøkkelbegrep i en strategi for livslang læring og handler om verdien av læring og kvalifikasjoner fra ulike deler av utdanningssystemet, først og fremst forholdet mellom akademisk utdanning og yrkesopplæring. Likeverdighet handler også om i hvilken grad læringsutbyttet fra én læringsarena kan tas med og bli verdsatt i en annen sammenheng og på en annen arena. Likeverdighet handler også om ulike gruppers tilgang til livslang læring. Vi mener det er avgjørende for en vellykket nasjonal strategi for livslang læring å ha en åpen samhandling med relevante internasjonale prosesser, og at partene i arbeidslivet har en aktiv rolle i implementering av internasjonale initiativ i Norge. Virke og LO ønsker det kompetansepolitiske toppmøtet som et permanent hovedforum for utvikling og iverksetting av strategi for livslang læring. 4 Livslang læring

5 3 Innledning Kravene til økt og endret kompetanse i arbeidslivet fortsetter. Framskrivinger av arbeidskraftsbehov viser utfordringer knyttet til demografisk utvikling i befolkningen, endringer i markeder og global handel, ny teknologi og nye miljøkrav. Forskning viser at det er stor reproduksjon og mønsterdannelse når det gjelder utdanning, for eksempel hvilke grupper som tar høyere utdanning og hvem som ikke gjennomfører videregående opplæring. Det må iverksettes særskilte tiltak for å sikre arbeids- og næringsliv riktig kompetanse. For å skape inkludering og utvikling for den enkelte er det viktig at alle får en reell mulighet for livslang læring. Begrepet livslang læring Begrepet livslang læring kan brukes om et avgrenset område, ofte synonymt med voksnes læring. Virke og LO mener livslang læring innebærer prinsipper som har gyldighet for alle lærende og alle læringsarenaer og vi bruker derfor begrepet for all læring som foregår gjennom hele livet, enten denne skjer i en utdanningsinstitusjon eller i verdiskapende arbeid der kompetanse utvikles. Livslang læring 5

6 4 Nasjonal strategi for livslang læring En nasjonal strategi for livslang læring vil være et viktig og nødvendig bidrag for å etablere et effektivt trepartsamarbeid på kompetansepolitikkens område, slik at sammenheng med relevante politikkområder som også påvirker nasjonal utvikling og anvendelse av kompetanse, blir tydelig. En strategi for livslang læring skal bidra til: Et arbeidsliv og samfunnsliv som er bærekraftig og framtidsrettet Full sysselsetting, muligheter til å stå lengre i arbeidslivet i full stilling, høy produktivitet og kvalitet i arbeidslivet Sosial inkludering og et godt liv En strategi må tydeliggjøre hvilke aktører, roller og mekanismer som skal til for å virkeliggjøre strategien. En strategi må kunne identifisere graden av sammenfallende interesser mellom de tre perspektivene: Individ Arbeidsliv Samfunn Sentrale prosesser vil få et annerledes og bedre resultat ved å bli forankret i et kompetansepolitisk perspektiv med det mangfoldet av aktører som har interesser i å videreutvikle grunnlaget for livslang læring. Et utdanningspolitisk perspektiv gir en smalere innfallsvinkel og begrenser tilgang på virkemidler og muligheter for bred forankring. Etablering og utvikling av et norsk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring kan tjene som illustrasjon. Dersom det skal bli et viktig verktøy for å fremme livslang læring og et instrument for å oppnå viktige politiske målsettinger, må en slik prosess forankres på et høyt nivå i det kompetansepolitiske trepartssamarbeidet. Det samme gjelder dersom vi ønsker bedre og enklere overføringer mellom ulike læringsarenaer. En nasjonal strategi for livslang læring vil kunne vise hvordan kjedeskoler og andre systematiske internopplæringssystemer kan virke sammen med formelle utdanningsløp, der både uformell og formell læring er aktuelle virkemidler og utgjør en integrert helhet. Slike kompetansetiltak er i liten grad nevnt i stortingsmeldinger og andre kompetansepolitiske dokumenter selv om vi vet at de gir verdifulle bidrag til kompetansepolitikkens formål om å inkludere alle grupper i livslange læringsløp og dekke samfunnets behov for kompetanse. 6 Livslang læring

7 5 Læringsutbytte Det europeiske initiativet om å utvikle og iverksette tenkningen om læringsutbytter er motivert av målsettingen om å modernisere utdanningssystemene og bringe kvalifikasjoner fra utdanningsinstitusjonene nærmere kompetansebehov i arbeidslivet. En annen viktig hensikt er å gjøre formelle kvalifikasjoner forståelig for alle involverte; det vil si arbeidslivet, studentene og lærerne. Ved å gjøre kvalifikasjoner mer transparente vil man også stimulere til mobilitet mellom land og mellom ulike nivåer i et utdanningssystem. Tenkningen om læringsutbytter har også en viktig målsetting om å fremme likeverdighet mellom ulike arenaer for læring. Virke og LO mener forståelsen og praktiseringen av tenkning om læringsutbytter er et avgjørende element i utformingen av en strategi for livslang læring og for de resultater man oppnår. Vi ser at det foregår en intens diskusjon i mange europeiske land om hvordan læringsutbytte er å forstå, og hvordan dette kan bidra til forbedring og utvikling av viktige elementer i et nasjonalt utdanningssystem, for eksempel læreplaner, utdanningsveier og realkompetansevurdering. I en slik prosess er det avgjørende at alle relevante parter er representert og involvert, og at løsninger på tekniske og andre utfordringer får en klar forankring i politiske drøftinger og vedtak. En nasjonal strategi for livslang læring må bygge på en grundig diskusjon om hensikt og forståelse av læringsutbytter. Det er blant annet nødvendig med en avklaring om spørsmål knyttet til terminologi: læringsutbytte, læringsmål, kompetansemål og generell kompetanse. Livslang læring 7

8 I hvilken grad beskrivelser av læringsutbytter tilfører noe nytt i kommunikasjonen og forståelsen av kvalifikasjoner og kompetanse, er avhengig av hvilket referansepunkt som benyttes for beskrivelsene. Hvis referansepunktet er læreplanen, vil læringsutbyttene fungere som en ny måte å beskrive innholdet i læreplanen, eller som en bevisstgjøring av hva som faktisk ligger i læreplanen. Hvis referansepunktet er arbeidsoppgaver i arbeidslivet, vil læringsutbyttebeskrivelsene kunne fungere som broer eller verktøy for oversettelse og kommunikasjon mellom ulike lærings- og samfunnsarenaer: mellom arbeidslivet og utdanningstilbydere, mellom individ og utdanningssystem, mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Mer om læringsutbyttebeskrivelser som bro: Mellom utdanningssystemet og arbeidslivet: Det blir lettere å kommunisere og å se sammenhengen mellom kvalifikasjoner fra utdanningssystemet og kompetansebehov i arbeidslivet. I tillegg vil det synliggjøre hvordan læringsprogrammer i utdanningsinstitusjoner og læringsprogrammer i bedriftsintern opplæring kan utfylle hverandre. Mellom individer og utdanningssystem: Det blir lettere å utføre en realkompetansevurdering av den enkeltes kvalifikasjoner og verdsette disse i forhold til læringsutbyttebeskrivelser for hele eller deler av utdanningsprogram i det formelle utdanningssystemet. Mellom arbeidsgivere og arbeidstakere: Det vil bli lettere å identifisere resultater av uformell og ikke-formell læring i arbeidslivet. Erfaringer gjennom jobbutførelse kan beskrives i form av resultater av en læringsprosess. Beskrivelser av læringsutbytter kan også fungere som en synliggjøring av sammenheng mellom læringsveier og karriereveier internt i virksomheter, og være en felles plattform for arbeidsgiver og arbeidstaker i et kontinuerlig arbeid med å finne et godt samsvar mellom kvalifikasjoner og kompetansekrav. Læringsutbytter er et nøkkelelement for å nå politiske målsettinger om å realisere livslang læring for alle og kan innebære en plattform for et nytt og bedre samspill mellom ulike aktører og politikkområder. 8 Livslang læring

9 6 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Etableringen av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk basert på læringsutbytter, foregår så langt i Norge i et utdanningspolitisk perspektiv og tar primært hensyn til etablerte institusjonene og den plass deres utdanningstilbud har i utdanningshierarkiet. Hvis tenkningen om læringsutbytter skal fremme livslang læring, må rammeverket på en helt annen måte inkludere de kompetansepolitiske ståstedene som både samfunns- og arbeidsliv representerer. Et smalere utdanningspolitisk perspektiv fører til svakere muligheter for å styrke livslang læring, blant annet gjennom dårlig utviklete beskrivelser av generell kompetanse jf. utkast til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, der læringsutbytter beskrives som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. For arbeidslivet er den generelle kompetansen det styrende elementet. Det vil si at arbeidsoppgavenes kompleksitet og krav til selvstendighet og samarbeid i utførelsen bestemmer hvilke kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige i situasjonen. Kunnskap og ferdigheter kan læres uavhengig av spesifikk kontekst, men det er i en gitt situasjon at kunnskap og ferdigheter viser seg som kompetanse. Arbeidslivet tar utgangspunkt i situasjoner og sammenhenger der den enkeltes læring blir omsatt til er i stand til å gjøre eller handlingskompetanse, definert av kompetansebehov for å utføre konkrete oppgaver i arbeidslivet. Utdanningsperspektivet tar derimot utgangspunkt i å bygge kunnskap og ferdigheter der den enkeltes læring blir rettet mot skal kunne og forstå. For arbeidslivet er ikke læringsutbytter noe nytt. Verdien av kvalifikasjoner og læring har arbeidslivet lang erfaring med å vurdere uten nødvendigvis å benytte begrepet læringsutbytte. En helhetlig tilnærming til rammeverkets beskrivelser av kvalifikasjoner, vil dessuten også bidra til en klarere forståelse av forskjellen mellom læringsmål/kompetansemål og læringsutbytte. LO og Virke etterlyser prosjekter innen rammen av et trepartsamarbeid for å utvikle og vinne erfaring med bruk av læringsutbytter for å beskrive kompetanseutvikling, og for en videre dialog om læringsutbyttetenkningens verdi og gjensidig legitimitet for livslang læring. Dette er en forutsetning for at et kvalifikasjonsrammeverk skal fremme livslang læring. Livslang læring 9

10 7 Realkompetanse Partene ønsker ett system som dekker både arbeidslivet og utdanningssystemet fordi et system for vurdering og dokumentasjon av realkompetanse må være gjenkjennbart og ha bred legitimitet. Verdien av systemet underbygges ved å vise åpenbar nytteverdi for brukerne (bedrifter, virksomheter, arbeidstakere, arbeidssøkere, individer, utdanningssystem, institusjoner og offentlige forvaltningssystemer). Nylig gjennomførte undersøkelser av praksis og status for bruk av realkompetanse i utdanningssystemet viser at arbeidslivet i liten grad er vant med å utarbeide dokumentasjon som egner seg for realkompetansevurderinger. Det henger sammen med arbeidslivets tradisjoner for å koordinere verdiskaping og personalutvikling, mens offentlig forvaltning og læresteder handler på bakgrunn av instrukser og systemtenkning. For at disse to verdenene skal møtes og utgjøre en integrert helhet, må prosessens start ta utgangspunkt i brukernes/arbeidslivets behov, det vil si den kompetanseutvikling som defineres av og foregår i bedrifter og virksomheter. Den praktiske gjennomføringen av realkompetansevurderinger bør styrkes gjennom et helhetlig system, men like viktig er grunnleggende diskusjoner om hva realkompetansevurdering kan brukes til. Realkompetansevurdering må være et integrert verktøy i et helhetlig utdanningssystem og ikke bare en unntaksordning for utsatte gruppers opptak til formell utdanning. I dag spiller verktøyet en begrenset rolle innen livslang læring. For å realisere det fulle potensialet, må prinsippet om likeverdige veier til en oppnådd kompetanse legges til grunn. Det innebærer at også andre enn det offentlige utdanningssystemet kan etableres som kvalifiserte instanser og inneha et slikt mandat ; slik tilfellet er med Mesterbrevsnemnda eksempelvis. Vurdering av læringsutbyttebeskrivelser i forhold til hverandre vil i en slik sammenheng være mer relevant enn å vurdere kompetanse opp mot formelle læreplaner. Hvor langt eller radikalt vi ønsker å likestille og verdsette realkompetanse (opptak, avkorting eller godkjenning av hele eller deler av kvalifikasjoner), vil styres av opplevd tillit til system og faktisk legitimitet i både arbeidsliv og utdanningssystem. Partene har forhandlet fram en bestemmelse om dokumentasjon av kompetanse som er oppnådd i arbeidsforholdet. I Hovedavtalen mellom LO-Virke heter det: DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE Bedrifter oppfordres til å ha et system for dokumentasjon av den enkeltes erfaring, kurs og praksis i arbeidsforholdet. 10 Livslang læring

11 8 Livslang karriereveiledning Mange forhold virker inn på et økt behov for rådgivning og veiledning i forhold til valg og omvalg av yrke. Unge har flere valgmuligheter enn tidligere. Voksne skifter jobb eller må omskoleres i løpet av yrkeslivet på grunn av ny teknologi og andre omstillinger i næringslivet. Nye landsmenn og økt arbeidsinnvandring gjør gjeldende nye behov, og ambisjonen om at flere skal inkluderes på arbeidsplassen og i arbeidslivet krever nye tiltak. Livslang karriereveiledning i et individperspektiv innebærer å ha en kvalifisert samtalepartner som kan gi veiledning og råd i forhold til den enkeltes behov og interesser i ulike faser i livet. Livslang karriereveiledning i et arbeidslivsperspektiv kan innebære å utvikle en tjeneste tilgjengelig for ansatte og bedriften/virksomheten som kan hjelpe ved omstillinger og i utvikling av personalet. Publiserte tall om karriereveiledning viser at det er størst interesse for informasjon om voksnes rettigheter til for eksempel lån og finansiering, omskolering og realkompetansevurdering blant dem med grunnskole eller videregående opplæring som høyeste utdanningsnivå. Livslang karriereveiledning i et samfunnsperspektiv fordrer at flest mulig kjenner til og forstår verdien av denne typen tjenester, og at det utvikles og tilbys kvalitetssikrede og relevante tjenester som på systemnivå bidrar til verdiskaping og trygge velferdsvilkår. Det er særdeles viktig at karriereveiledningen fungerer som kanal mellom arbeidslivet og utdanningstilbyderne for en effektiv dialog om utvikling av relevante tjenestetilbud. Livslang læring 11

12 9 Likeverdighet Likeverdighet er et nøkkelbegrep i en strategi for livslang læring og handler om verdien av læring og kvalifikasjoner fra ulike deler av utdanningssystemet, først og fremst forholdet mellom akademisk utdanning og yrkesopplæring. Likeverdighet handler også om i hvilken grad læringsutbyttet fra én læringsarena kan tas med og bli verdsatt i en annen sammenheng og på en annen arena. Likeverdighet handler også om ulike gruppers tilgang til livslang læring. Europeiske initiativ, som innføringen av et europeiske kvalifikasjonsrammeverk og modernisering av høyere utdanning, kan brukes som instrumenter for å fremme likeverdighet i utdanningssystemet, men kan like gjerne resultere i en sementering av ulik status og verdi. Likeverdighet mellom ulike deler av utdanningssystemet står høyt på agendaen i mange land. Akademisk utdanning har tradisjonelt hatt høyere status enn yrkesopplæring, og politiske initiativ rettes gjerne mot en styrking av yrkesopplæringen samtidig som en ønsker å heve kvaliteten på den akademiske utdanningen. Det er grovt sett fire typer strategier som benyttes for å fremme likeverdighet mellom yrkesopplæring og akademisk utdanning: Styrke yrkesopplæringen som et separat utdanningsløp: Typiske eksempler på dette er Tyskland og Danmark med sitt dual - system. I Norge kan økende oppmerksomhet om fagskoleutdanningene ses som en tilnærming til denne strategien. Gjensidig lære av hverandre: Økt innslag av praksislæring i akademisk utdanning og mer teoriundervisning i yrkesfag er eksempler på en slik strategi. Tilbud av yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsprogram på samme skole er et annet. Felles læringsmoduler: Gjennom å tilby samme modul uavhengig av utdanningsprogrammets innretning eller for både profesjonsutdanninger og andre akademiske bachelorprogram økes integrasjonen mellom yrkesrettede og akademiske løp. Full integrasjon: Intet skille mellom innretning av utdanningsprogram, men alt samlet som generell utdanning, for eksempel slik tradisjonen har vært i Sverige. 12 Livslang læring

13 Vi har en rekke utfordringer og spørsmål i kompetansepolitikken som har å gjøre med med valg av strategi for å fremme likeverdighet. Eksempler: Bør fullført utdanningsprogram i videregående opplæring gi samme rettigheter for videre studier, uavhengig om utdanningsprogrammet er yrkesrettet eller akademisk rettet, eller bør vi heller satse på videre utvikling og utbredelse av y-veien? Er yrkesretting av allmennfag i yrkesfaglige utdanningsprogram på videregående nivå del av en strategi for å styrke yrkesopplæringen som et separat utdanningsløp? Bør vi fortsatt skille mellom yrkesopplæring og profesjonsutdanning? 10 Den sosiale dimensjonen Norge har iverksatt mange tiltak for å bidra til sosial utjevning, blant annet gjennom vektlegging av offentlig utdanning, rett til opplæring og låne- og stipendordninger gjennom Lånekassen. I senere tid har det vært iverksatt nasjonale initiativ for å styrke den sosiale dimensjonen i livslang læring, som for eksempel program for Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og Ny Giv en serie tiltak for å styrke gjennomføringen i videregående opplæring. Studieforbundene har tradisjonelt vært viktige læringsarenaer for voksnes læring. Praksiskandidatordningen er en viktig mekanisme for å formalisere voksnes kompetanse i ulike deler av arbeidslivet. Utvikling av ordningen må ses i sammenheng med de øvrige elementene i strategi for livslang læring. Kobling av læringsarenaer kan være med å føre grupper av ansatte inn i mer formalisert læring. Bedriftsintern opplæring kan være et effektivt lavterskeltilbud fundert i bedriftens/virksomhetens egen kompetansestrategi og kan gjerne samvirke med offentlige ordninger og tilskudd, slik som både BKA og BIO (Bedriftsintern opplæring) er eksempler på. Vekselvirkning mellom ulike tiltak og utdanningstyper, vertikale og horisontale læringsveier, er et grunnelement i livslang og livsvid læring. 11 Den internasjonale dimensjonen Det er avgjørende for en vellykket nasjonal strategi for livslang læring å ha en åpen samhandling med relevante internasjonale prosesser, og at partene i arbeidslivet har en aktiv rolle i implementering av internasjonale initiativ i Norge. Livslang læring 13

14 De fleste prosessene for å fremme livslang læring berører forhold i arbeidslivet og forutsetter involvering av virksomheter og deres ansatte. Det er derfor både naturlig og nødvendig at partene i arbeidslivet deltar i så stor grad som mulig i forankring, planlegging og gjennomføring av beslutninger og aktiviteter. Internasjonale prosesser kan være innlemmet i ulike politiske agendaer, og de følges opp av ulike myndighetsorganer nasjonalt. Dette fører til en fragmentert prosess som reduserer den betydning disse prosessene kunne ha dersom Norge i tilstrekkelig grad hadde forankret dette strategisk og brukt ressurser på gjensidig informasjon og kommunikasjon. EU-kommisjonen har utviklet ulike initiativ på kompetanseområdet for å fremme livslang læring: EQF (European Qualifications Framework) håndteres av KD/ NOKUT EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) håndteres av Utdanningsdirektoratet Guidelines for validating NFIL (Realkompetansevurdering) håndteres av VOX SIU er ansvarlig for Europass og LLP (Lifelong Learning Programmes). I tillegg har Norge besluttet å implementere ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training). 12 Organisering, ansvar og forpliktelser Virke og LO ønsker det kompetansepolitiske toppmøtet som et permanent hovedforum for utvikling og iverksetting av strategi for livslang læring. Myndigheter har ansvar for hvordan kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse blir utviklet i utdanningssystemet. Partene har ansvar for hvordan kunnskap, ferdigheter og kompetanse blir utviklet og brukt i arbeidslivet. Trepartsamarbeidet må synliggjøre hvilke forpliktelser som ligger i utøving av egen rolle, og avklare forventninger som kan stilles til de deltakende partene på bakgrunn av denne rolle- og ansvarsavklaringen. Dette gir rom for at alle aktører som ønsker å delta kan bidra i utviklingen av en villet helhet på en effektiv måte. 14 Livslang læring

15 13 Referanser VOX: Realkompetansevurdering - status, utfordringer og tiltak: BKA: Ny giv: Praksiskandidatordningen: Rambøll, : Evalueringsrapport om BIO-midler og AMO-tiltak: +Fors%C3%B8ksmidler/ cms Europeiske instrumenter for livslang læring: EUs agenda for modernisering av høyere utdanning : Livslang læring 15

16 Hovedorganisasjonen Virke Henrik Ibsens gate 90, Oslo Telefon: e-post: Landsorganisasjonen i Norge (LO) Youngsgate 11, 0181 Oslo Telefon: e-post: Trykk: Oslo Kongressenter, juli 2011 Foto: Trond Isaksen Layout: Landsorganisasjonen i Norge

BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR)

BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR) NOKUTssynteserogaktueleanalyser BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR) AneBenedicteLilehammer,juni2014 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring beskriver kvalifikasjoner

Detaljer

Europeiske verktøy- Læreplaner og vurdering

Europeiske verktøy- Læreplaner og vurdering Europeiske verktøy- Læreplaner og vurdering Kari Berg Værnes 28.september 2016 Mitt mål er å vise: ECVET i sammenheng med andre europeiske mobilitetsverktøy Hensikten med ECVET i en norsk kontekst Hvordan

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk status og veien videre

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk status og veien videre Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk status og veien videre Seminar om jobb og utdanning i Europa (SIU) 23.10.2014 Tove Lain Knudsen, rådgiver, tove.knudsen@nokut.no Hva ligger i navnet Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Detaljer

Høring - EUs mobilitetsverktøy ECVET(European credtsystem for vocational educati...

Høring - EUs mobilitetsverktøy ECVET(European credtsystem for vocational educati... Side 1 av 11 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 23.01.2015 20.10.201 201/5563 Høring - Kan EUs mobilitetsverktøy ECVET (European creditsystem

Detaljer

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye.

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye. Næringslivets Hovedorganisasjon 10. november 2015 Adm. direktør Kristin Skogen Lund NHOs innspill til en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi Innlegg @ Kunnskapsdepartementets konferanse "Mot en nasjonal

Detaljer

KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORGE OG EUROPA

KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORGE OG EUROPA KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORGE OG EUROPA NOKUT NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med kompetanse innenfor norsk og utenlandsk høyere utdanning

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/7742 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget 12.04.2011 Høring - Forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) Sammendrag

Detaljer

Vår dato: 29.04.2010 Deres dato:

Vår dato: 29.04.2010 Deres dato: Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 29.04.2010 Deres dato: Vår referanse: 2010/50 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kompetansepolitiske virkemidler Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge

Kompetansepolitiske virkemidler Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge Kompetansepolitiske virkemidler 30.03.17. Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge Hva skal jeg snakke om? Kompetanse Norge Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kompetansepolitiske virkemidler Kompetansepluss

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring høringsuttalelse

Til Kunnskapsdepartementet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring høringsuttalelse Fra: Margrethe Steen Hernes [margrethe.hernes@vox.no] Sendt: 29. april 2011 12:16 Til: Postmottak KD Kopi: Helge Halvorsen Emne: NKR - høringssvar fra Nasjonalt fagskoleråd Vedlegg: Høringsvar NKR fra

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Unios høringssvar til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)

Unios høringssvar til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse 02.05.2011 2008-0015 201100248-/JSL Unios høringssvar til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Detaljer

Høring - forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Høring - forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO ; - I NOV, 2007 Oslo, 02.10.2007 Vår ref. NIBE/14136 Høring - forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere

Detaljer

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Kompetanseutvikling i arbeidslivet 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Hva skal jeg snakke om? Kompetanse Norge Hva vet vi om kompetansebehov i arbeidslivet?

Detaljer

Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR)

Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR) Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR) Universitetsdirektørens kontor Deres referanse: Dato: 2011/2138-MOR 28.03.2011 Viser til brev til

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Adressater iht. liste Deres ref Vår ref Dato 200604186 07.01.10 Høring av forslag til læringsutbyttebeskrivelser (deskriptorer) for fag- og yrkeskompetanse og innpassing av fag- og yrkeskompetanse i et

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

Høring fra KD - nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Høring fra KD - nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 28.4.2011 11/00210-10 Astrid Kristin Moen Sund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142231 forskning Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kompetansepolitikk Hvilke utfordringer har vi og hvordan kan vi møte disse?

Kompetansepolitikk Hvilke utfordringer har vi og hvordan kan vi møte disse? Kompetansepolitikk Hvilke utfordringer har vi og hvordan kan vi møte disse? Samling om rådgivning og karriereveiledning 20.-21.okt 2015 Lene Guthu Ryen, prosjektleder Agenda Om Kompetansepolitiske utfordringer

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

Norges arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ekspedisjonssjef Jan S. Levy UHR/NPH-konferanse i Bergen 26. januar 2010

Norges arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ekspedisjonssjef Jan S. Levy UHR/NPH-konferanse i Bergen 26. januar 2010 Norges arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ekspedisjonssjef Jan S. Levy UHR/NPH-konferanse i Bergen 26. januar 2010 Rammeverket for høyere utdanning del av en helhet Starte med Bologna-prosessen

Detaljer

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kunnskapsdepartementet OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Anders K. Rinna 27. Oktober 2016 Agenda Hva er kompetansepolitikk? Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

Karriereveiledning i et kompetansepolitisk perspektiv NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

Karriereveiledning i et kompetansepolitisk perspektiv NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Karriereveiledning i et kompetansepolitisk perspektiv Gode valg for den enkelte og samfunnet «Guidance is both a service to the individual and a public policy tool» (CEDEFOP Sultana, 2004) 1. Samfunnet

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - tementet

Høringsuttalelse Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - tementet Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - tementet Læringsutbyttebeskrivelsene

Detaljer

Læringsutbytte-debatt og høyere utdanning i endring

Læringsutbytte-debatt og høyere utdanning i endring Mari Elken NOKUT seminar om læringsutbytte 06.12.16 Gardemoen Læringsutbytte-debatt og høyere utdanning i endring Noen sentrale utviklingstrekk 15 år siden: med få unntak hadde de færreste land et eksplisitt

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Oppsummering av innspill til strategipartmøtet 19. januar

Oppsummering av innspill til strategipartmøtet 19. januar Oppsummering av innspill til strategipartmøtet 19. januar Dette dokumentet inneholder en oppsummering av muntlig innspill som kom frem i forbindelse med oppfølgingsmøtet «Mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk»

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. Rapportering om oppfølging fra Virke

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. Rapportering om oppfølging fra Virke Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Virke 1 Tiltak 4: Videreutvikle samarbeidet mellom opplærings- og utdanningstilbydere og arbeidslivet, for å gjøre utdanningen relevant

Detaljer

Høringsuttalelse til ny fagskolelov

Høringsuttalelse til ny fagskolelov Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: 17/3201 Oslo, 27.09.2017 Vår ref: Tormod Skjerve/ 17-24820 Høringsuttalelse til ny fagskolelov Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev

Detaljer

Innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

Innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: 16/1927- Oslo, 27.05.2016 Vår ref: Tormod Skjerve/ 16-16293 Innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning Vi takker

Detaljer

Åpningsinnlegg. Konferanse om henvisning av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Statssekretær Kyrre Lekve 6. Juni 2011

Åpningsinnlegg. Konferanse om henvisning av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Statssekretær Kyrre Lekve 6. Juni 2011 Åpningsinnlegg Konferanse om henvisning av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Statssekretær Kyrre Lekve 6. Juni 2011 Konferansens formål Dette er den andre konferansen om den norske henvisningsprosessen.

Detaljer

nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Toril Johansson, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet

nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Toril Johansson, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet Forventninger til implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Toril Johansson, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet Bakgrunn og prosess Europeisk rammeverk for høyere utdanning vedtatt av

Detaljer

Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)

Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: 11/348-18 673.00/BEST Oslo, 11.04.2011 Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) Landsorganisasjonen

Detaljer

Høringssvar ny fagskolelov

Høringssvar ny fagskolelov Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 29.09.2017 28.06.2017 KG Høringssvar ny fagskolelov Byggenæringens Landsforening (BNL) viser til

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging Nasjonal kompetansepolitisk strategi NHOs rapportering om oppfølging Per 1. juli 2017 1 Bransjespesifikt mulighetscase om realkompetanse innen varehandelen Hvilket tiltak i strategien gjelder oppfølgingen?

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref /KRH. Svar på høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref /KRH. Svar på høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT 2oli.2e lio02,(i. 3 Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref 201100248 Vår ref 201100453-/KRH Dato 27.4.2011 Svar på høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Detaljer

Ungdom, utdanning og arbeid

Ungdom, utdanning og arbeid LOs nestleder, Tor-Arne Solbakken Ungdom, utdanning og arbeid hvordan hindre Råd for høyere utdanning I Nord-Norge Hurtigruta 9. november 2010 Hvem holdes utenfor arbeidslivet? Ordinært arbeidsledige og

Detaljer

ECVET European credit system for vocational education and training

ECVET European credit system for vocational education and training ECVET European credit system for vocational education and training Bakgrunn for ECVET Det europeiske samarbeidet om fagog yrkesopplæring betegnes ofte som Københavnprosessen. Formålet med dette samarbeidet

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - høring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 29.4.2011 Vår ref: Tormod Skjerve/ 11-9210 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - høring Vi viser til brev fra

Detaljer

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget 19.01.2009 Viser til Unios henvendelse om innspill til høringsvar på overnevnte NOU. Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Mal for rapportering om oppfølging fra medlemmene i Kompetansepolitisk råd Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi

Detaljer

NOKUTs rolle som Nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i henvisningen

NOKUTs rolle som Nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i henvisningen NOKUTs rolle som Nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i henvisningen Oppstartkonferansen for henvisning av NKR til EQF, 1. februar 2011 Terje Mørland, NOKUT 1 NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen

Detaljer

Helhetlig, sammenhengende og livslang karriereveiledning NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

Helhetlig, sammenhengende og livslang karriereveiledning NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Helhetlig, sammenhengende og livslang karriereveiledning KARRIEREVEILEDNINGSKONFERANSEN JOBBAKTIV 16. 17.FEBRUAR 2017 1.AMANUENSIS ROGER KJÆRGÅRD Utdrag fra mandatet Vurdere og anbefale hvordan et helhetlig

Detaljer

Høring om behov for og organisering av et system for analyse og formidling av kompetansefremskrivinger i Norge

Høring om behov for og organisering av et system for analyse og formidling av kompetansefremskrivinger i Norge ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Kunnskapsdepartementet Seniorrådgiver Lars Nerdrum Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 28.09.2012 Vår ref. 42568/HS04 Deres ref. 12/3367 Høring om behov for og organisering

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Stortingsmelding om Kunnskapsløftet Ny GIV-konferanse 14. juni Prosjektleder Borghild Lindhjem-Godal

Stortingsmelding om Kunnskapsløftet Ny GIV-konferanse 14. juni Prosjektleder Borghild Lindhjem-Godal Stortingsmelding om Kunnskapsløftet 2013 Ny GIV-konferanse 14. juni Prosjektleder Borghild Lindhjem-Godal Mandatet Redegjør bredt for status for Kunnskapsløftet og vurderer utviklingen av grunnskolen og

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0302 Oslo. Oslo

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0302 Oslo. Oslo Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0302 Oslo Oslo 25.03.15 Høringsinnspill: Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg (NOU 2014:14) Her følger Høyskolen Campus Kristianias (CK) høringsuttalelse til

Detaljer

Høringsuttalelse til regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hordaland fylkeskommune

Høringsuttalelse til regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hordaland fylkeskommune Byrådssak 1184 /17 Høringsuttalelse til regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hordaland fylkeskommune TANB ESARK-03-201702728-14 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt planforslag til Regional

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Vigdis Olsen /TFS

Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Vigdis Olsen /TFS Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Vigdis Olsen 31.10.2007 2007-0077 200600678-/TFS Kopi av: Høring - forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning

Detaljer

OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport. Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014

OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport. Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014 OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014 Hvordan kan de fylkeskommunale partnerskapene for karriereveiledning og karrieresentrene få

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN Høgskolen i Sørøst-Norge Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN 2017-2021 A B Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN HSN er en stor utdanningsinstitusjon

Detaljer

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015 Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen Lillestrøm 22.oktober 2015 Kjersti Holm Johansen Karriereenhetene i Oslo -Kuben NYTT i forhold til HVA?

Detaljer

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Gjelder høring Forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Til Kunnskapsdepartementet Fra Senter for IKT i utdanningen Deres referanse 12/3854 Vår referanse 2012/108 Kopi Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering 28. MARS 2017 Realkompetansevurdering - Nasjonale og europeiske retningslinjer Grunnkurs realkompetansevurdering våren 2017 Hæge Nore Flere retningslinjer EUs anbefalinger når det gjelder validering av

Detaljer

Svar på høring om NOU 2016:7 Norge i omstilling

Svar på høring om NOU 2016:7 Norge i omstilling Kunnskapsdepartementet Oslo Vår ref: 2016/501 Vår dato:10.10.16 Deres ref:16/4797 Deres dato: 22.07.2016 Svar på høring om NOU 2016:7 Norge i omstilling Innledningsvis vil Nasjonalt fagskoleråd bemerke

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 10. november 2011

kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 10. november 2011 Norsk kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 1. november 211 Det er kunnskapen som er vår viktigste kapital Realkapital Nåværende og framtidig arbeidsinnsats Finanskapital Petroleumsformue

Detaljer

Dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse

Dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse Dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse Prosjektet ble etablert i 1999 Mål: Å etablere et nasjonalt system for dokumentasjon av og verdsetting av realkompetanse med legitimitet både i arbeidslivet

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

n 3 Landsorganisasjonen i Norge

n 3 Landsorganisasjonen i Norge n 3 Landsorganisasjonen i Norge Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 30 APR 2010 a3 0032 OSLO Deres ref. Vår sak 10/00189-014 004340/10 GBS 673.00 Sted/Dato Oslo, 26.04.10 HØRING - FORSLAG TIL LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid 13.04.11 v/ Karin-Elin Berg Innhold Hensikten med kvalifikasjonsrammeverk Europeiske rammeverk Utviklingen av et norsk rammeverk Utfordringer 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring status og fremtidige muligheter

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring status og fremtidige muligheter Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring status og fremtidige muligheter Innlegg på NOKUTs fagkonferanse om utenlandsk utdanning 1. februar 2013 seniorrådgiver Gunn Gallavara, NCP Norge Tema

Detaljer

God morgen! God morgen!

God morgen! God morgen! God morgen! God morgen! Kvalifikasjoner og kompetanse, 10.10.2015 Sindre Festø (sindre.festo@afk.no) Veiledningssenteret Asker og Bærum, tel 67805350 Elias Smiths vei 15 (Sandvika videregående skole, 4.

Detaljer

Innspill til stortingsmeldingen om livslang læring og utenforskap

Innspill til stortingsmeldingen om livslang læring og utenforskap Det Kgl. Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Dato: 17.06.2015 Innspill til stortingsmeldingen om livslang læring og utenforskap Norske Fag- og Friskolers Landsforbund NFFL viser til den informasjonen

Detaljer

Karriereveiledningen i det store bildet. Jubileumskonferanse Karrieresenter Telemark 11. mai 2017 Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge

Karriereveiledningen i det store bildet. Jubileumskonferanse Karrieresenter Telemark 11. mai 2017 Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge Karriereveiledningen i det store bildet Jubileumskonferanse Karrieresenter Telemark 11. mai 2017 Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge Dagens tema Samfunnsutfordringer og kompetansepolitikk Karriereveiledning

Detaljer

Unio viser til høringsbrev datert om studieforbundenes framtidige oppgaver og rolle.

Unio viser til høringsbrev datert om studieforbundenes framtidige oppgaver og rolle. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Vigdis Olsen 18.01.2008 2005/00070 200704482-/STA Høring NOU 2007:11 Studieforbund

Detaljer

Strategi for fagfornyelsen

Strategi for fagfornyelsen Kunnskapsdepartementet Strategi Strategi for fagfornyelsen av Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk Innhold Innledning 5 Faser i fagfornyelsen 7 Utvikling av ny generell del (2014 2017) 8 Fase 1 av

Detaljer

Kompetansepolitikken - Nasjonalt EVU-forum 2015

Kompetansepolitikken - Nasjonalt EVU-forum 2015 Kompetansepolitikken - Nasjonalt EVU-forum 2015 Anders K. Rinna HiØ 20/10.2015 Agenda Om Skills Strategy Kompetansepolitiske utfordringer og OECDs anbefalinger Nasjonal kompetansepolitisk strategi Etter-

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter

Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter Grunnskoleopplæring for voksne Samling for kommunene i M&R Molde, 05.11.2014 Liv Marie Opstad www.fmmr.no/mr - Barnehage og opplæring - Vaksenopplæring PIAAC

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE KS-konferanse Brekstad 9.juni 2016 Karen Havdal Plan- og bygningsloven (Pbl.) (Lov om planlegging og byggesaksbehandling) (plandelen) Lovens formål (i 1): Fremme

Detaljer

Skills Strategy. Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring. Lene Guthu, prosjektleder Skills Strategy

Skills Strategy. Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring. Lene Guthu, prosjektleder Skills Strategy Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring Lene Guthu, prosjektleder Agenda Om Kompetansepolitiske utfordringer OECDs anbefalinger 2 Om Samarbeidsprosjekt mellom OECD og KD, KMD, NFD, ASD

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Oppsummering grupparbeid - Tema 2

Oppsummering grupparbeid - Tema 2 Oppsummering grupparbeid - Tema 2 Kompetanse og næringsutvikling - Hvordan sikre kompetent arbeidskraft til regionens fremtidige næringsliv? Hvordan ta ut synergiene mellom regional kompetanse- og næringspolitikken?

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Høringsnotat om Fagbrev på jobb

Høringsnotat om Fagbrev på jobb Høringsnotat om Fagbrev på jobb 0 Innhold Innledning... 1 2 Bakgrunnen for forslaget... 1 3 Gjeldende rett... 2 4 Departementets vurderinger... 3 5 Departementets forslag... 4 5.1 Bør ordningen gjelde

Detaljer

Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning?

Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning? Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning? Regionalt utviklingsverksted 25.09.2017 bidra til økt deltakelse

Detaljer

Høring Kompetanse 2010, utkast til strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Høring Kompetanse 2010, utkast til strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen 1 av 5 Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 Oslo Vår saksbehandler 2004/00187/027 Solveig Skogs 2006-02-27 Arkiv: -L22 Tlf. 22 05 45 58 Deres dato Deres referanse 2006-01-10 Høring Kompetanse

Detaljer

KS eierstrategi for barnehager og skoler

KS eierstrategi for barnehager og skoler KS eierstrategi for barnehager og skoler 2013-2016 Vedtatt i KS hovedstyre 12. april 2013 Utarbeidet av avdelingsdirektør Jan Sivert Jøsendal Del 1 Forord «Det er kun gjennom å være opptatt av at barn

Detaljer

Kunnskapssektoren sett utenfra Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren

Kunnskapssektoren sett utenfra Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren Kunnskapsdepartementet Vår ref: 16/24 Vår dato: 11.4.16 Deres ref: 16/138 Deres dato: Høringsuttalelse fra Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Kunnskapssektoren sett utenfra Gjennomgang av organiseringen

Detaljer

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Fagskoleutdanning et uforløst potensial Med utgangspunkt i det fremskrevne kompetansebehovet for arbeidstakere med fagutdanning og kortere

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Rammeplanarbeidet for yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU- Y) Rammeplankonferanse

Rammeplanarbeidet for yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU- Y) Rammeplankonferanse Rammeplanarbeidet for yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU- Y) Rammeplankonferanse 14.02.12 Mandat for YFL og PPU-y Målet er å utarbeide forslag til en felles nasjonal rammeplan

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013

Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013 Notat Til Fra Dato 06.12.2013 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Hovedorganisasjonen Virke Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013 Hovedorganisasjonen Virke representerer

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer