Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert"

Transkript

1 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV

2 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development... 6 Innledning... 6 Opptakskrav... 6 Godskriving av tidligere bestått utdanning... 7 Kvalifikasjoner... 7 Grad etter fullført studieprogram... 7 Studiemodell... 7 Valgemner (med linker)... 7 Videre utdanning... 8 Internasjonalisering og studentutveksling... 8 Læringsutbytte... 8 Kunnskap... 8 Ferdigheter... 9 Generell kompetanse... 9 Arbeidsformer og organisering... 9 Vurdering og eksamen i studieprogrammet... 9 Introduksjon til masterprogram i karriereveiledning/ Introduction to Master Program in Career Guidance and Development Innhold Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Pedagogiske metoder / undervisnings og læringsformer Arbeidskrav Emne 1 Karriereveiledning i et individ og samfunnsperspektiv/ Career Guidance and Development in individual and societal perspectives Innhold Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Undervisnings og læringsformer

3 Obligatoriske arbeidskrav Avsluttende vurdering Vurderingsuttrykk Pensum Emne 2: Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring / Career Development and Guidance in change Innhold Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Undervisnings og læringsformer Obligatoriske arbeidskrav Avsluttende vurdering Vurderingsuttrykk Pensum Emne 3: Arbeid, utdanning og sosial inkludering/ Vocation, education and social inclusion Innhold Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Undervisnings og læringsformer Obligatoriske arbeidskrav Avsluttende vurdering Vurderingsuttrykk Pensum Emne 4: Å veilede prosesser og arbeidsmåter/ Guidance processes and methods Innhold Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Undervisnings og læringsformer Obligatoriske arbeidskrav Avsluttende vurdering

4 Vurderingsuttrykk Pensum Emne 5: Vitenskapsteori og forskningsmetoder /Scientific theories and research methods Innhold Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Undervisnings og læringsformer Arbeidskrav Avsluttende vurdering Vurderingsuttrykk Pensum Masteroppgave/ Master thesis Innhold Forkunnskapskrav Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Undervisnings og læringsformer Obligatoriske arbeidskrav Vurdering Vurderingsuttrykk Pensum / Litteratur Valgemne (vedlegg) Utdanningsvalg /Educational choises Innhold Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Undervisnings og læringsformer Obligatoriske arbeidskrav Avsluttende vurdering Vurderingsuttrykk Pensum

5 5

6 Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance Nivå (Grad) Mastergrad Antall studiepoeng: 120 Program (Kull) Master i karriereveiledning (Høst 2014) Programansvarlig: Epostadresse: Undervisningsspråk: Norsk Innledning Karriereveiledning bidrar til å nå mål innen utdannings og arbeidsmarkedspolitikk og i arbeid med sosial inkludering. Utdanningen har som mål å utvikle studentenes personlige kompetanse til å håndtere utfordringer i yrket i relasjoner til personer, grupper, organisasjoner og samfunn basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap i karriereveiledning. Utdanningen er erfaringsbasert, yrkesrelatert og vitenskapsbasert. Det innebærer at studentenes erfaringer i å utøve, forvalte og/eller å utforme karriereveiledning er et utgangspunkt for læreprosesser. Gjennom læreprosessene videreutvikler studentene sin forståelse av karriereveiledning ved å tilegne seg begreper, teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer studentene til å prøve ut sin forståelse i praksis for derigjennom å videreutvikle sin personlige kompetanse. Utdanningen har en læringsfilosofi som forstår kunnskap som sosialt konstruert i kommunikasjon og samhandling i praksisfellesskaper. Samarbeidende læringsformer har derfor en sentral plass. Utdanningen forutsetter at studentene har erfaringer fra ulike funksjoner og posisjoner som til sammen utgjør et variert mangfold av faglige fellesskap Utdanningen ser disse erfaringene som en rik kilde til læring. Utdanningen Master i karriereveiledning er et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Lillehammer, og blir gitt som deltidsstudium med oppstart høsten Opptakskrav Opptak krever ett av følgende fullførte utdanningsløp: Bachelorgrad eller tilsvarende fra profesjonsutdanninger i helse og sosialfag, samfunnsvitenskapelig utdanning eller profesjonsutdanninger for pedagogisk virksomhet i barnehage eller skole. Annen grad eller yrkesutdanning av minst 180 studiepoeng omfang, og som inkluderer minst 80 studiepoeng i samfunnsfaglige emner (samfunnsfaglige emner kan være pedagogikk, psykologi, veilednings og kommunikasjonsteori). Søkere som ikke fyller kravet om minst 80 studiepoeng i samfunnsfaglige emner, men som dokumenterer relevant tilleggsutdanning og yrkespraksis fra karriereveiledning, kan etter individuell vurdering bli kvalifisert til studiet. I tillegg stilles det krav om minst to års relevant yrkespraksis. For opptak må søker ha karaktersnitt C eller bedre fra sitt utdanningsløp som kvalifiserer til opptak. 6

7 Godskriving av tidligere bestått utdanning I henhold til lov om universiteter og høyskoler 3 4 og 3 5 og forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold 5 3 kan den enkelte student søke om godskrivning av annen høyere utdanning som faglig jevngod med emner i masterutdanningen i karriereveiledning. Søknad om godkjenning av annen høyere utdanning kan først gjøres etter at man har blitt tatt opp på masterutdanningen. Kvalifikasjoner Studiet kvalifiserer til stillinger som karriereveileder, i offentlig forvaltning og organisasjoner som driver politikkutforming innen feltene utdanning, arbeidsliv og sosial inkludering og/eller til videre forskerutdanning. Utdanningen er yrkesrettet og gir kompetanse for å lede, utøve og utvikle karriereveiledning som fag og praksisfelt i relasjoner til personer, organisasjoner og institusjoner. Grad etter fullført studieprogram Master i karriereveiledning Studiemodell (deltid, 4 år) Emnets navn Studiepoeng Studiepoeng pr. semester O/V S1 H S2 V S3 H S4 V S5 H S6 V S7 H S8 V Emne 1: Karriereveiledning i et individ- og samfunnsperspektiv Emne 2: Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring Emne 3: Arbeid, utdanning og sosial inkludering Emne 4: Å veilede prosesser og arbeidsmåter Vitenskapsteori og forskningsmetoder Valgemne (se oversikt over valgemner nedenfor) 15 sp O sp O sp O sp O sp O sp V 15 Masteroppgave 30 sp O 30 O = Obligatorisk V= Valgfritt Valgemner (med linker) Linker til gjeldende emneplaner på mulige valgfrie emner i andre masterprogrammer Emnets navn Antall studiepoeng Studiested Rådgivning og innovasjon *) 15 HBV Arbeidsinkludering og 15 HiL sosialfaglig arbeid Utdanningsvalg **) 15 HBV 7

8 Kommunikasjon i profesjonelle 15 HiL kontekster *) emne MP RÅD **) se vedlegg Videre utdanning Studiet kan gi grunnlag for opptak til videre studier på ph.d. nivå. Eventuelle tilleggskrav vil det være opp til den aktuelle utdanningsinstitusjonen som tilbyr ph.d. utdanning å avgjøre. Internasjonalisering og studentutveksling Det vil bli lagt til rette for at studentene kan få tilpasset emner ved tilsvarende tilbud i utlandet. Det arbeides med å inngå samarbeidsavtaler mellom HBV/HiL og Aarhus Universitet, University of Derby, samt Universitetet i Jyväskylä. Den forskningsbaserte kunnskapen i studiet fokuserer karriereveiledning i et nordisk, europeisk, nordamerikansk og et globalt perspektiv. Disse perspektivene er inkludert i alle emner. Deler av pensum er på engelsk. Aktuelle utenlandske gjesteforelesere er Peter Plant (ved Aarhus Universitet), Siobahn Neary (ved University of Derby), Anders Lovèn (ved Högskolan i Malmö) og Raimo Vourinen (ved Universitetet i Jyväskylä) HBV skal, i likhet med alle norske utdanningsinstitusjoner, tilby studenter som ønsker det et studieeller praksisopphold i utlandet av tre til tolv måneders varighet som en del av et gradsstudium på lavere eller høyere grads nivå. Alle studieprogrammer skal derfor tilrettelegge for minst ett semester hvor studentene har en reell mulighet til å ta et studie eller praksisopphold i utlandet ved en av HBVs partnerinstitusjoner. I dette tilfelle kan det være intenderte samarbeidspartnere i Danmark, Finland, England, Island og Tyskland. I studieprogrammet Master i karriereveiledning vil semester 6 være tilrettelagt for et utenlandsopphold av minimum tre måneders varighet. For dette studieprogrammet er følgende intenderte avtaler aktuelle: Aarhus Universitet, Högskolan i Malmö, University of Derby, Universitetet i Jyväskylä, Universitetet i Reykjavik. Informasjon om flere relevante avtaler vil bli lagt ut på HBVs nettsider. Studentene kan kontakte Seksjon for Internasjonalisering for å få mer informasjon om hvilke ordninger som finnes dersom de ønsker et studie eller praksisopphold i utlandet. Internasjonalisering betyr også at en rekke emner ved HBV vil bli undervist på engelsk og tilrettelagt slik at internasjonale utvekslingsstudenter kan studere ett til to semestre ved høgskolen. I studieprogrammet undervises etter behov følgende emner på engelsk: Career Management Skills (CMS), Career Guidance in international perspective og Exclusion and inclusion i modern society. Det vil også kunne forekomme gjesteforelesere fra høgskolens intenderte partnerinstitusjoner i utlandet, som underviser på engelsk, innenfor alle emner. Master i karriereveiledning vil også tilknyttes internasjonale prosjekter eller studieturer av kortere varighet. Læringsutbytte Studieprogrammet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Kunnskap Kandidaten 8

9 har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner med relevans for fagområdene i masterprogrammet har avansert kunnskap om karriereveiledningens utvikling på individ og samfunnsnivå har omfattende kunnskap til ulike retninger, tradisjoner og teorier innen karriereveiledning Ferdigheter Kandidaten kan demonstrere innsikt i hvordan livslang læring har betydning for utforming av karriereveiledning i ulike overgangsfaser og institusjonelle sammenhenger kan analysere og kritisk vurdere de barrierer og muligheter som ligger i mangfoldsamfunnet når det gjelder utdanning, arbeid og sosialt liv har en utviklet evne til å tilpasse arbeidsmåter til personers og gruppers forutsetninger, livssituasjon og erfaringsbakgrunn Generell kompetanse Kandidaten kan kritisk analysere relevante forskningsmetodiske og etiske problemstillinger innenfor karriereveiledning kan anvende kunnskap og ferdigheter til nytenkning, innovasjon og formidling innenfor karriereveiledning kan bidra til at forskningsbasert kunnskap blir brukt og utviklet i arbeid med karriereveiledning på individ og samfunnsnivå Arbeidsformer og organisering Arbeidsformene i studiet er varierte, fra forelesninger til gruppearbeid, individuelle oppgaver og selvstudium. Det blir lagt vekt på refleksjon og utveksling av kunnskaper og erfaringer i et læringsfellesskap. Derfor skal studentene samarbeide og være aktive gjennom bidrag i diskusjoner og dialoger i større og mindre grupper, muntlige presentasjoner og tilbakemeldinger til andre. Det er lagt vekt på at studentene skal veilede medstudenter i skriveprosesser og faglige arbeider innenfor de enkelte emnene. Det kreves normalt minst 80 prosent oppmøte ved hver av studiets samlinger. Oppmøte blir registrert. Eventuelle avvik avtales med fagansvarlig. Vurdering og eksamen i studieprogrammet Gjennom arbeidsprosessen i hvert studieemne og i løpet av hele studiet vil studentene møte ulike vurderingsformer. I alle studieemnene benyttes vurderinger av skriftlige arbeider, og gjennom omfattende skriveerfaring skal studentene lære å formulere og lage egne prosjekter. Vurderingsformene er valgt under hensyntagen til det enkelte studieemnets læringsmål, innhold, lærestoff og arbeidsformer. Tabellen nedenfor gir en oversikt over vurderingsformene i de obligatoriske emnene i utdanningen. Vurderingen er todelt ved at hvert emne har et eller flere obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen og få en avsluttende vurdering i emnet. 9

10 Tabell: Oversikt over vurderingsformer Emne Stp og vurderings uttrykk Vurdering Emne 1: Karriereveiledning i et individ og samfunnsperspektiv Emne 2: Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring Emne 3: Arbeid, utdanning og sosial inkludering Emne 4: Å veilede prosesser og arbeidsmåter 15 stp A F 15 stp A F 15 stp A F 15 stp A F Arbeidskrav: Delta i kasusbaserte drøftinger. Lese og kommentere studentarbeider i basisgruppen. En skriftlig temaoppgave Avsluttende vurdering: Muntlig eksamen i gruppe med individuelle presentasjoner av temaoppgaven Arbeidskrav: Deltakelse i kasusbaserte drøftinger Skriftlig temaoppgave. Avsluttende vurdering: En individuell skriftlig hjemmeeksamen over 14 dager hvor studenten blir utfordret til å analysere praksisfeltet ut fra relevante karriereteorier. Arbeidskrav: Skriftlig oppgave med utgangspunkt i ett eller flere av emnets fire hovedtemaer. Lese og kommentere studentarbeider i gruppene. Avsluttende vurdering: En individuell skriftlig fordypningsoppgave over 14 dager der oppgaven er videreutviklet på grunnlag av veiledning og tilbakemeldinger. Arbeidskrav: Deltakelse på samlinger hvor studentene øver på utøvelse av veilederkompetanse Innlevering av en oppgave hvor studentene reflekterer over sin egen læreprosess i emnet på faglig grunnlag. Avsluttende vurdering: Individuell muntlig eksamen tar utgangspunkt i en aktivitet hvor hver deltaker planlegger og gjennomfører en veiledning, alene eller sammen med andre, og viser hvordan vedkommende kommuniserer og samhandler for å fremme karriereveiledning med den/de andre. Tiltaket dokumenteres i en læringsfortelling. Studenten presenterer læringsfortellingen for et utvalg medstudenter og sensorene i et eksamensseminar. På bakgrunn av den muntlige presentasjonen blir framlegget vurdert. Fellesemne: Vitenskapsteori og forskningsmetoder 15 stp A F Arbeidskrav: Metode/design som er knyttet mot masteroppgaven 10

11 Avsluttende vurdering: I løpet av emnet skal studentene skrive et individuelt essay som hjemmeeksamen over fire uker om en vitenskapsteoretisk problemstilling. Masteroppgave 30 stp A F Arbeidskrav: Delta på tre seminarer som tar opp temaene: 1) Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse, 2) Akademisk skriving og 3) Dokumentere og formidle forskning og faglig utviklingsarbeider i masteroppgaven. Legge fram prosjektbeskrivelse til godkjenning for veileder. Avsluttende vurdering: Avsluttende vurdering består av masteroppgave og justerende muntlig eksamen. Det settes en foreløpig karakter på den skriftlige oppgaven som kan justeres opp eller ned med én bokstavkarakter ved muntlig eksamen. For å avlegge muntlig eksamen, forutsettes det at den skriftlige oppgaven er vurdert med bestått karakter. 11

12 Introduksjon til masterprogram i karriereveiledning/ Introduction to Master Program in Career Guidance Studiepoeng: Ingen Ansvarlig avdeling: Studiested: Faglig ansvarlig / Emneansvarlig: E postadresse: Undervisningsspråk: Norsk Innhold Introduksjonen gir en innføring til hva det innebærer å være student på master i karriereveiledning. Internettbaserte aktiviteter forbereder studentene på emnene i masterprogrammet og setter i gang refleksjonsprosesser rundt sentrale begreper og problemstillinger i studiet. Læringsutbytte Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Kunnskap Studenten har kunnskap om og oversikt over hovedinnholdet i de emnene som inngår i masterprogrammet Ferdigheter Studenten kan reflektere rundt og beskrive sentrale grunnbegreper og perspektiver i karriereveiledningsfeltet Generell kompetanse Studenten har utviklet en reflektert holdning til hva det innebærer å gjennomføre et masterprogram i karriereveiledning Pedagogiske metoder / undervisnings og læringsformer Emnet organiseres gjennom internettbaserte aktiviteter. De øvrige emnene i masterprogrammet vil bli presentert gjennom korte videoforelesninger med tilhørende refleksjonsoppgaver. Arbeidskrav Besvare skriftlig korte refleksjonsoppgaver knyttet til videoforelesningene. Refleksjonsoppgavene må være innlevert og godkjent for at studenten kan avlegge eksamen på de påfølgende emnene. 12

13 Emne 1 Karriereveiledning i et individ og samfunnsperspektiv/ Career Guidance in individual and societal perspectives Studiepoeng: 15 Ansvarlig avdeling: Studiested: Faglig ansvarlig / Emneansvarlig: E postadresse: Undervisningsspråk: Norsk Innhold Karriereveiledning har både internasjonalt og nasjonalt lange tradisjoner i å ha en regulerende funksjon på befolkningens forhold til utdanning og arbeid. I vår samtid blir karriereveiledning både betraktet som et politisk redskap og en individuell service. Dette emnet retter fokus mot potensielle spenninger, muligheter og etiske utfordringer som kan finne sted mellom samfunnets behov og individets behov. Innholdet organiseres i følgende tema: Ulike perspektiver på samfunnsutvikling og karrierevalg Karriereveiledning som politisk virkemiddel og individuell service Menneskesyn og etikk Karriereveiledning i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv Læringsutbytte Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Kunnskap Studenten har oversikt over og kunnskap om fremveksten av moderne samfunns betydning for utvikling og regulering av karriereveiledningsfeltet kan redegjøre for og har innsikt i etikk og faglige etiske retningslinjer, samt bevissthet om etikkens plass i karriereveiledning har kunnskap om og innsikt i hvordan nasjonal og internasjonal politikkutforming og samfunnsutvikling påvirker utforming av karriereveiledning i vår samtid Ferdigheter Studenten kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i karriereveiledningens historie, dens tradisjoner, egenart og plass i samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt kan diskutere og reflektere over det spenningsforholdet som kan finne sted mellom samfunnets og individets behov kan demonstrere overblikk over og innsikt i karriereveiledningens samfunnsmessige rasjonaler, funksjoner, konfliktområder samt økonomiske begrunnelser kan demonstrere etisk bevissthet og reflektere over verdier, menneskesyn og rolleforståelse som ligger til grunn for utøvelse av karriereveiledning 13

14 Generell kompetanse Studenten kan analysere forholdet mellom samfunnsmessige utviklingstrekk og karriereveiledningens fremvekst har utviklet selvstendig innsikt i og holdninger til verdimessige og etiske problemstillinger i eget fagfelt kan analysere faglige problemstillinger relatert til nasjonal og internasjonal samfunnsutvikling og politikkutforming Undervisnings og læringsformer Emnet organiseres gjennom samlinger, arbeid og veiledning i grupper og individuelt arbeid. Fellessamlingene består av forelesninger, studentframlegg og teori og kasusdrøftinger i gruppe og plenum. Litteraturstudier og refleksjonsoppgaver er sentrale komponenter i emnet. Kasusbaserte drøftinger skal problematisere samfunnsmessige, faglige og etiske dilemmaer. Studentene vil få veiledning i gruppene. Obligatoriske arbeidskrav Studentene skal delta i kasusbaserte drøftinger. De skal lese og kommentere studentarbeider i basisgruppen. Oppgaven baseres på relevante temaer innenfor emnet og må være gjennomført og godkjent før eksamen kan avlegges. Nærmere retningslinjer for arbeidskravet presenteres ved studiestart. Avsluttende vurdering Individuell muntlig eksamen med presentasjoner av temaoppgaven for en gruppe medstudenter og sensorene. Vurderingsuttrykk Det anvendes en gradert karakterskala fra A til F (F for ikke bestått). Pensum Obligatorisk litteratur totalt ca 1000 sider. Felles ca 900 sider og 100 sider selvvalgt. Bøker: Eide, Solveig Botnen, Grelland, H.H., Kristiansen A., Sævareid, H.I. og Aasland, D.G. (2003) Fordi vi er mennesker. En bok om samarbeidets etikk. Bergen: Fagbokforlaget. 147 s Engelstad, Fredrik (red.) (1999): Om makt teori og kritikk Makt- og demokratiutredningen Gyldendal Akademisk (Kap. 1,2,3,4,5 og 6). 140 s Giddens, Anthony (2000): The third way and its critics Polity Press. 150 s Kjærgård, R (2012). Karriereveiledningens genealogi. Den suverene stats regulering av det frie utdannings- og yrkesvalg. Ph.D.avhandling, Aarhus Universitet (Kap. 7,8,9,10 og 11). 110 s Lingås, L.G. (2014). Etikk for pedagoger. Oslo: Gyldendal Akademisk. 2. utgave: kapitlene 1, 2 og s 14

15 Lingås, L.G. (2014). Med blikk for etikk og danning. I Høihilder, E.K. & Lingås, L.G. Pedagogikk trinn Profesjonsutdanning av lærere. Oslo: Gyldendal akademisk. 14 s Pedersen, Ove K. (2011). Konkurrencestaten Hans Reitzels Forlag (Kap. 1,2,3 og 4) 130 s Utdanningsforbundet (2012). Lærerprofesjonens etiske plattform. Oslo: Utdanningsforbundet. 2 s Artikler/Kompendier: Bengtsson, Anki (2011): European policy of career guidance: interrelationship between career selfmanagement and production of human capital in the knowledge economy. Journal of Policy Futures in Education, 9(5), Bengtsson, Anki (in press): Making a European Career Guidance Space: A Critical Policy Analysis Paper presented at the ESREA conference Trans-nationalization of Educational Policy making: Implications for Adult & Lifelong Learning, University of Nottingham, UK, February, EU (2000): Lisbon European Council 23 and 24 March Presidency Conclusions. Hentet fra: EU (2004): Council of the European Union. On strengthening policies, systems and practices in the field of guidance. Doc. 9286/04. EU (2008): Council of the European Union. On better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies. Doc /08. EU (2010): Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive growth. EU Fejes, Andreas (2008): European Citizens under Construction: The Bologna process analysed from a governmentality perspective Educational Philosophy and Theory, Vol.40 No.4, 2008 doi: /j x. Heidenreich, M & Zeitlin, J. (2009): Changing European Employment and Welfare regimes. The influence of the Open Method of Coordination on National Reforms. Routledge. Taylor & Francis Group. DOI: / OECD (2002): Landrapport fra Norge 2002: Gjennomgang av politikk for yrkesveiledning. OECD. OECD (2004): Career Guidance. A Handbook for Policy Makers. OECD European Communities. Savickas, M. L. (2008): Helping people Choose Jobs: A History of the Guidance Profession. I Athanasou, J.A. & Van Esbroeck, R (editords) International Handbook of Career Guidance Springer. Watts, A.G. & Fretwell, D. (2004): Public Policies for Career Development: Policy Strategies for Designing Career Information and Guidance Systems in Middle-Income and Transitions Economies. Washington, DC: World Bank. Watts, A.G. & Fretwell, D. (2004): Public Policies for Career Development: Policy Strategies for Designing Career Information and Guidance Systems in Middle Income and Transitions Economies. Washington, DC: World Bank. Watts & Sultana (2004): Career Guidance a handbook for policymakers. OECD. Watts, Sultana og McCarthy (2010): 'The involvement of the European Union in career guidance policy and practice: a brief history.' International Journal of Educational and Vocational Guidance, Vol.10(2), Anbefalt selvvalgt: Amdam, Jørgen og Veggeland Noralv (2001): Teorier om samfunnsstyring og planlegging Universitetsforlaget Beck, Ulrich (2004): Globalisering og Individualisering Bind 1,2 og 3 Abstrakt forlag 15

16 Dean, Mitchell (1999): Governmentality Makt & Styring i det moderne samfund Forlaget Sociologi Dk Giddens, Anthony (1997): Modernitetens konsekvenser. Oslo:Pax Forlag Gravås, T. F. (2011) Karriereveiledning og etikk. I: Gravås, T. & Gaarder, I.E. (2011). Karriereveiledning. Oslo: Universitetsforlaget Hagen, Roar (2006): Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene. Oslo: Universitetsforlaget Henriksen, J O og A.J. Vetlesen (2006): Nærhet og distanse. Grunnlagsverdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. Oslo: Gyldendal Akademisk Karlsen, Gustav E. (2006): Utdanning, styring og marked. Oslo: Universitetsforlaget Lingås, L.G. (2013) Etikk i veiledning veiledning i etikk. I. Lingås, L.G.& Olsen, K R. (red.) (2012). Pedagogisk veiledning. Oslo: Gyldendal akademisk Lingås, L.G. (2013) Ansvar for likeverd etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap 5 «Et verdig liv» s Mydske, Per Kristen, Claes, Dag Harald og Lie Amund (red) (2007): Nyliberalisme ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget Plant, Peter (2009): Fæste Dansk uddannelses- og erhvervsvejledning SE Studie & Erhverv Skinner, Quentin (2011): Staten og friheten Res Publica Weber, Max (1995): Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd. Pax Forlag, Oslo. 16

17 Emne 2: Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring / Career Development and Guidance in change Studiepoeng: 15 Ansvarlig avdeling: Studiested: Faglig ansvarlig / Emneansvarlig: E postadresse: Undervisningsspråk: Norsk Innhold Emnet tar for seg ulike karriereteoretiske retninger, og retter et kritisk blikk på hvordan de ulike teoriene kan nyttiggjøres i profesjonell karriereveiledning. Teoriene har betydning for karriereveiledningskontekster, i møte med enkeltmennesker, grupper og i og imellom ulike organisasjoner. Emnet retter seg særlig mot utviklingen av den enkelte karriereveileders kompetanse i å vurdere og planlegge karriereveiledning basert på en avansert teoretisk forståelse. Emnet legger til grunn et livslangt perspektiv på karriereutvikling. Emnet ser på karriereutvikling som en prosess hvor menneskets mange livsroller og de sammenhenger karrierevalgene tas innenfor må tas med i betraktning i planlegging av karriereveiledning. Innholdet organiseres i følgende tema: Karriereteoretisk utvikling Kontekstuell og institusjonalisert karriereveiledning Valgkompetanse i et livslangt perspektiv Læringsutbytte Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Kunnskap Studenten: har kunnskap om og innsikt i karriereveiledningsteorienes vitenskapelige fundament har kunnskap om og innsikt i karrierevalgteorier, og kan relatere denne kunnskapen til ulike overgangsfaser i en persons livslange karriereutviklingsprosess har kunnskap om og innsikt i hvordan livslang læring og livslang veiledning påvirker utforming av karriereveiledning i vår samtid Ferdigheter Studenten: kan på selvstendig grunnlag vurdere aktuelle karriereteoretiske perspektiver i utviklingen av karriereveiledningsaktiviteter i eget praksisfelt kan på en gjennomtenkt måte lede og koordinere både etablert praksis og bærekraftige endringer i karriereveiledningens praksisfelt kan gjøre en helhetlig analyse av veisøkers karrieremessige behov kan demonstrere overblikk og innsikt i modeller som belyser karriereveiledning i ulike overgangsfaser og institusjonelle sammenhenger 17

18 Generell kompetanse Studenten: har innsikt i og evne til selvrefleksjon over eget karriereteoretisk ståsted kan analysere og kritisk vurdere karriereteorienes betydning for individers, gruppers og organisasjoners ulike behov kan kommunisere med fagmiljøer og til allmennheten om karriereteorienes betydning innen karriereutvikling Undervisnings og læringsformer Emnet organiseres gjennom samlinger, arbeid og veiledning i grupper, og individuelt arbeid. Samlingene består i hovedsak av forelesninger, og teori og kasusdrøftinger i gruppe og plenum. Kasusbaserte drøftinger vil særlig problematisere forholdet mellom teori og praksis. Obligatoriske arbeidskrav Deltakelse i kasusbaserte drøftinger Skriftlig temaoppgave. Nærmere retningslinjer for dette arbeidet presenteres ved studiestart Oppgaven baseres på relevante temaer innfor emnet og må være godkjent før framstilling til eksamen. Avsluttende vurdering Individuell skriftlig hjemmeeksamen av 14 dagers varighet. I eksamensoppgaven blir studenten utfordret til å analysere praksisfeltet ut fra relevante karriereteorier. Studentene velger tema og/eller problemstilling i samråd med veileder. Tema/problemstilling skal være klar innen fire uker før frist for innlevering av oppgaven. Vurderingsuttrykk Det anvendes en gradert karakterskala fra A til F (F for ikke bestått). Pensum 900 sider obligatorisk, 100 sider selvvalgt pensum Obligatorisk pensum Bøker Cochran, L. (1997). Career Counseling A Narrative Approach. Sage Publications. 165 s Holland, J. (1997). Making vocational choices. A theory of careers. Florida: Psychological Assessment Resources. 146 s Parsons, F. (1909). Choosing a vocation. Meyer Bloomfield. 165 s Plant, P. (2006). Vejbred en antologi om vejledning. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 153 s Kompendium Amundson, N. (2006). Challenges for Career Interventions in Changing Contexts. International Journal for Educational and Vocational Guidance. 11 s 18

19 Blustein, D. L. (1997). A context rich perspective of career exploration across the life role. The Career Development Quarterly, 14 s Gelatt, H. B. (1989). Positive uncertainty: A new decision making framework for counseling. Journal of Counseling Psychology, 5 s Gottfredson, L.S. (2002) Gottfredson s theory of circumscription, compromise, and self creation. I: D. Brown (red), Career Choice and Development. San Francisco: Jossey Bass. 63 s Hooley T., Watts A.G., Sultana R.G. & Neary S. (2012) The Blueprint framework for career management skills: a critical exploration. British Journal of Guidance & Counselling, 17 s King, Z. (2004). Career Self management: Its nature, causes and consequences. Journal of Vocational Behavior, 11 s Krumboltz J. (2009). Happenstance Learning Theory. Journal of Career Assessment. 21 s Law B. & Watts A.G. (1996). New DOTS: Career Learning for the Contemporary World. Hentet fra 6 s Lent R.W., Brown S.D. & Hackett G. (2002). Social Cognitive Career Theory. I: D. Brown (Red.). Career Choice and Development. San Francisco: Jossey Bass, 35 s Lovén, A. (2003). The paradigm shift rhetoric or reality? International journal for educational and vocational guidance. 14 s Lovén, A. (2011). Trenger i teorier i veiledning? I: Gaarder, I.E. og Gravås, T.F. (Red.). Karriereveiledning. Oslo: Universitetsforlaget. 20 s Sampson J.P. Jr., McClain M. C., Musch E., Reardon R.C. (2013). Variables Affecting Readiness to Benefit from Career Interventions. The Career Development Quarterly. 12 s Savickas, M. (2012). Life Design: A Paradigm for Career Intervention in the 21st Century. Journal of Counseling & Development. 7 s Super, D. (2007). Livsforløb og leverums betydning for karriere. I: Højdal, L. & Poulsen, L. Karrierevalg teorier om valg og valgprosesser. 31 s 19

20 Emne 3: Arbeid, utdanning og sosial inkludering/ Vocation, education and social inclusion Studiepoeng: 15 Ansvarlig avdeling: Studiested: Faglig ansvarlig / Emneansvarlig: E postadresse: Undervisningsspråk: Norsk Innhold Emnet gir studentene en forståelse av hvordan god karriereveiledning forutsetter avansert kunnskap om og en helhetlig forståelse av hvordan utdanning, arbeid og sosialt liv innvirker på menneskers identitet i et livslangt perspektiv. Studentene utvikler kompetanse om karriereveiledningens oppgaver på høyt nivå. Innholdet organiseres i følgende fire temaer: Historiske og aktuelle utviklingslinjer i samfunnets politikk vedrørende utdanning og arbeid Overgangsfaser gjennom livet Mangfoldsamfunnet Mekanismer for inkludering og ekskludering Læringsutbytte Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Kunnskap Studenten kan forklare og eksemplifisere ulike samfunnsvitenskapelige og historiske utviklingslinjer på arbeid og utdanning har kunnskap om og innsikt i klasserelaterte, kjønnsrelaterte og sosiale ulikheter i utdanning og arbeidsliv samt endringer i samfunnets etniske og kulturelle mangfold kan presentere samfunnsvitenskapelige forståelser av inkluderings og ekskluderingsmekanismer i utdanning og arbeidsliv Ferdigheter Studenten kan analysere og vurdere kritisk hvordan utdanning og arbeid i vår samtid er påvirket av historiske utviklingslinjer kan arbeide med de barrierer og muligheter som ligger i mangfoldsamfunnet når det gjelder utdanning, arbeid og sosialt liv kan analysere og vurdere kritisk de mekanismene som innvirker på ekskludering og inkludering i utdanning og arbeidsliv og vurdere hvordan karriereveiledning kan innvirke på slike mekanismer Generell kompetanse Studenten kan forklare betydningen av likestilling, sosial utjamning og mangfold i utdanning og arbeid 20

Studieplan Master i karriereveiledning - erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning - erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning - erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programplan for Utdanningsvalg Facilitators of Educational options Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode: UTVAO Godkjent av XX Dato XX.XX.XXXX Gjeldende fra høst

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnebeskrivelse Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnekode: XXX Studiepoeng: 15 Fakultet: Det

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2012/2013

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2012/2013 NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2012/2013 Profesjons- og yrkesmål Rev. september 2012 Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer - og tolkeutdanning, og er

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer.

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer. Emne: Mentorutdanning Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Kode: 4Mentor Studiepoeng: 15 Vedtatt: A sak 36/10 5.1 Emnekode: 4MENTOR 5.2 Emnenavn Bokmål: Utdanning av veiledere for nyutdannede

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016 Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet i rådgivning (60

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng Side 1/9 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Intercultural Understanding and Sociology for the Directorate of Customs and Excise Studieprogramkode: FKFSO 15 studiepoeng/ects

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Praktisk kunnskap, master

Praktisk kunnskap, master NO EN Praktisk kunnskap, master Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Vitenskapsteori og forskningsmetodikk

Vitenskapsteori og forskningsmetodikk Vitenskapsteori og forskningsmetodikk Emnekode: GMRLE354 Studiepoeng: 15 Nivå: Master Språk: Norsk Program: Program for grunnskolelærerutdanning Kan tilbys som enkeltemne: Ja Startsemester og varighet:

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieprogram Veiledning og coaching. Norsk Emneplan HØST 2014 VÅR 2015

Studieprogram Veiledning og coaching. Norsk Emneplan HØST 2014 VÅR 2015 2014-2015 Side 1/5 VVL Tverrfaglig videreutdanning i veiledning og coaching 30 Studiepoeng Norsk HØST 2014 VÅR 2015 INNLEDNING Studiet er en tverrfaglig videreutdanning i veiledning og coaching. Det er

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Studieplan for Rådgivning 2 (30 sp) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Rådgivning 2 (30 sp) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 2 (30 sp) Studieåret 2016/2017 Rådgivning 2 omfatter 30 studiepoeng av årsstudiet i rådgivning (60 sp). Årstudiet kan samlet sett innpasses som erstatning for fagemner

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan. Studieår 2015 2017. Videreutdanning i Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger. 30 studiepoeng kull 2016 vår

Studieplan. Studieår 2015 2017. Videreutdanning i Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger. 30 studiepoeng kull 2016 vår Studieplan Studieår 2015 2017 Videreutdanning i Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger 30 studiepoeng kull 2016 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Studieplan. 60 Studiepoeng deltid

Studieplan. 60 Studiepoeng deltid Studieplan Videreutdanning i karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgiving (KARVO) Further Education in Career Guidance and Counselling Personal and Social Counselling 60 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Bachelor i arktisk friluftsliv 180 studiepoeng, heltid Alta og Svalbard Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Studiets norske navn er Bachelor i arktisk friluftsliv,

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2013-2014 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærere Engelsk

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng Studieplan for Motiverende Intervju 10 studiepoeng Studieplanen er godkjent 28.02.2013 Overordnet beskrivelse av studiet Navn på fag/studieplan Motiverende Intervju (MI) FS kode MOI Studiepoeng 10 Dato

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer