Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert"

Transkript

1 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV

2 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development... 6 Innledning... 6 Opptakskrav... 6 Godskriving av tidligere bestått utdanning... 7 Kvalifikasjoner... 7 Grad etter fullført studieprogram... 7 Studiemodell... 7 Valgemner (med linker)... 7 Videre utdanning... 8 Internasjonalisering og studentutveksling... 8 Læringsutbytte... 8 Kunnskap... 8 Ferdigheter... 9 Generell kompetanse... 9 Arbeidsformer og organisering... 9 Vurdering og eksamen i studieprogrammet... 9 Introduksjon til masterprogram i karriereveiledning/ Introduction to Master Program in Career Guidance and Development Innhold Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Pedagogiske metoder / undervisnings og læringsformer Arbeidskrav Emne 1 Karriereveiledning i et individ og samfunnsperspektiv/ Career Guidance and Development in individual and societal perspectives Innhold Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Undervisnings og læringsformer

3 Obligatoriske arbeidskrav Avsluttende vurdering Vurderingsuttrykk Pensum Emne 2: Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring / Career Development and Guidance in change Innhold Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Undervisnings og læringsformer Obligatoriske arbeidskrav Avsluttende vurdering Vurderingsuttrykk Pensum Emne 3: Arbeid, utdanning og sosial inkludering/ Vocation, education and social inclusion Innhold Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Undervisnings og læringsformer Obligatoriske arbeidskrav Avsluttende vurdering Vurderingsuttrykk Pensum Emne 4: Å veilede prosesser og arbeidsmåter/ Guidance processes and methods Innhold Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Undervisnings og læringsformer Obligatoriske arbeidskrav Avsluttende vurdering

4 Vurderingsuttrykk Pensum Emne 5: Vitenskapsteori og forskningsmetoder /Scientific theories and research methods Innhold Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Undervisnings og læringsformer Arbeidskrav Avsluttende vurdering Vurderingsuttrykk Pensum Masteroppgave/ Master thesis Innhold Forkunnskapskrav Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Undervisnings og læringsformer Obligatoriske arbeidskrav Vurdering Vurderingsuttrykk Pensum / Litteratur Valgemne (vedlegg) Utdanningsvalg /Educational choises Innhold Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Undervisnings og læringsformer Obligatoriske arbeidskrav Avsluttende vurdering Vurderingsuttrykk Pensum

5 5

6 Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance Nivå (Grad) Mastergrad Antall studiepoeng: 120 Program (Kull) Master i karriereveiledning (Høst 2014) Programansvarlig: Epostadresse: Undervisningsspråk: Norsk Innledning Karriereveiledning bidrar til å nå mål innen utdannings og arbeidsmarkedspolitikk og i arbeid med sosial inkludering. Utdanningen har som mål å utvikle studentenes personlige kompetanse til å håndtere utfordringer i yrket i relasjoner til personer, grupper, organisasjoner og samfunn basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap i karriereveiledning. Utdanningen er erfaringsbasert, yrkesrelatert og vitenskapsbasert. Det innebærer at studentenes erfaringer i å utøve, forvalte og/eller å utforme karriereveiledning er et utgangspunkt for læreprosesser. Gjennom læreprosessene videreutvikler studentene sin forståelse av karriereveiledning ved å tilegne seg begreper, teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer studentene til å prøve ut sin forståelse i praksis for derigjennom å videreutvikle sin personlige kompetanse. Utdanningen har en læringsfilosofi som forstår kunnskap som sosialt konstruert i kommunikasjon og samhandling i praksisfellesskaper. Samarbeidende læringsformer har derfor en sentral plass. Utdanningen forutsetter at studentene har erfaringer fra ulike funksjoner og posisjoner som til sammen utgjør et variert mangfold av faglige fellesskap Utdanningen ser disse erfaringene som en rik kilde til læring. Utdanningen Master i karriereveiledning er et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Lillehammer, og blir gitt som deltidsstudium med oppstart høsten Opptakskrav Opptak krever ett av følgende fullførte utdanningsløp: Bachelorgrad eller tilsvarende fra profesjonsutdanninger i helse og sosialfag, samfunnsvitenskapelig utdanning eller profesjonsutdanninger for pedagogisk virksomhet i barnehage eller skole. Annen grad eller yrkesutdanning av minst 180 studiepoeng omfang, og som inkluderer minst 80 studiepoeng i samfunnsfaglige emner (samfunnsfaglige emner kan være pedagogikk, psykologi, veilednings og kommunikasjonsteori). Søkere som ikke fyller kravet om minst 80 studiepoeng i samfunnsfaglige emner, men som dokumenterer relevant tilleggsutdanning og yrkespraksis fra karriereveiledning, kan etter individuell vurdering bli kvalifisert til studiet. I tillegg stilles det krav om minst to års relevant yrkespraksis. For opptak må søker ha karaktersnitt C eller bedre fra sitt utdanningsløp som kvalifiserer til opptak. 6

7 Godskriving av tidligere bestått utdanning I henhold til lov om universiteter og høyskoler 3 4 og 3 5 og forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold 5 3 kan den enkelte student søke om godskrivning av annen høyere utdanning som faglig jevngod med emner i masterutdanningen i karriereveiledning. Søknad om godkjenning av annen høyere utdanning kan først gjøres etter at man har blitt tatt opp på masterutdanningen. Kvalifikasjoner Studiet kvalifiserer til stillinger som karriereveileder, i offentlig forvaltning og organisasjoner som driver politikkutforming innen feltene utdanning, arbeidsliv og sosial inkludering og/eller til videre forskerutdanning. Utdanningen er yrkesrettet og gir kompetanse for å lede, utøve og utvikle karriereveiledning som fag og praksisfelt i relasjoner til personer, organisasjoner og institusjoner. Grad etter fullført studieprogram Master i karriereveiledning Studiemodell (deltid, 4 år) Emnets navn Studiepoeng Studiepoeng pr. semester O/V S1 H S2 V S3 H S4 V S5 H S6 V S7 H S8 V Emne 1: Karriereveiledning i et individ- og samfunnsperspektiv Emne 2: Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring Emne 3: Arbeid, utdanning og sosial inkludering Emne 4: Å veilede prosesser og arbeidsmåter Vitenskapsteori og forskningsmetoder Valgemne (se oversikt over valgemner nedenfor) 15 sp O sp O sp O sp O sp O sp V 15 Masteroppgave 30 sp O 30 O = Obligatorisk V= Valgfritt Valgemner (med linker) Linker til gjeldende emneplaner på mulige valgfrie emner i andre masterprogrammer Emnets navn Antall studiepoeng Studiested Rådgivning og innovasjon *) 15 HBV Arbeidsinkludering og 15 HiL sosialfaglig arbeid Utdanningsvalg **) 15 HBV 7

8 Kommunikasjon i profesjonelle 15 HiL kontekster *) emne MP RÅD **) se vedlegg Videre utdanning Studiet kan gi grunnlag for opptak til videre studier på ph.d. nivå. Eventuelle tilleggskrav vil det være opp til den aktuelle utdanningsinstitusjonen som tilbyr ph.d. utdanning å avgjøre. Internasjonalisering og studentutveksling Det vil bli lagt til rette for at studentene kan få tilpasset emner ved tilsvarende tilbud i utlandet. Det arbeides med å inngå samarbeidsavtaler mellom HBV/HiL og Aarhus Universitet, University of Derby, samt Universitetet i Jyväskylä. Den forskningsbaserte kunnskapen i studiet fokuserer karriereveiledning i et nordisk, europeisk, nordamerikansk og et globalt perspektiv. Disse perspektivene er inkludert i alle emner. Deler av pensum er på engelsk. Aktuelle utenlandske gjesteforelesere er Peter Plant (ved Aarhus Universitet), Siobahn Neary (ved University of Derby), Anders Lovèn (ved Högskolan i Malmö) og Raimo Vourinen (ved Universitetet i Jyväskylä) HBV skal, i likhet med alle norske utdanningsinstitusjoner, tilby studenter som ønsker det et studieeller praksisopphold i utlandet av tre til tolv måneders varighet som en del av et gradsstudium på lavere eller høyere grads nivå. Alle studieprogrammer skal derfor tilrettelegge for minst ett semester hvor studentene har en reell mulighet til å ta et studie eller praksisopphold i utlandet ved en av HBVs partnerinstitusjoner. I dette tilfelle kan det være intenderte samarbeidspartnere i Danmark, Finland, England, Island og Tyskland. I studieprogrammet Master i karriereveiledning vil semester 6 være tilrettelagt for et utenlandsopphold av minimum tre måneders varighet. For dette studieprogrammet er følgende intenderte avtaler aktuelle: Aarhus Universitet, Högskolan i Malmö, University of Derby, Universitetet i Jyväskylä, Universitetet i Reykjavik. Informasjon om flere relevante avtaler vil bli lagt ut på HBVs nettsider. Studentene kan kontakte Seksjon for Internasjonalisering for å få mer informasjon om hvilke ordninger som finnes dersom de ønsker et studie eller praksisopphold i utlandet. Internasjonalisering betyr også at en rekke emner ved HBV vil bli undervist på engelsk og tilrettelagt slik at internasjonale utvekslingsstudenter kan studere ett til to semestre ved høgskolen. I studieprogrammet undervises etter behov følgende emner på engelsk: Career Management Skills (CMS), Career Guidance in international perspective og Exclusion and inclusion i modern society. Det vil også kunne forekomme gjesteforelesere fra høgskolens intenderte partnerinstitusjoner i utlandet, som underviser på engelsk, innenfor alle emner. Master i karriereveiledning vil også tilknyttes internasjonale prosjekter eller studieturer av kortere varighet. Læringsutbytte Studieprogrammet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Kunnskap Kandidaten 8

9 har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner med relevans for fagområdene i masterprogrammet har avansert kunnskap om karriereveiledningens utvikling på individ og samfunnsnivå har omfattende kunnskap til ulike retninger, tradisjoner og teorier innen karriereveiledning Ferdigheter Kandidaten kan demonstrere innsikt i hvordan livslang læring har betydning for utforming av karriereveiledning i ulike overgangsfaser og institusjonelle sammenhenger kan analysere og kritisk vurdere de barrierer og muligheter som ligger i mangfoldsamfunnet når det gjelder utdanning, arbeid og sosialt liv har en utviklet evne til å tilpasse arbeidsmåter til personers og gruppers forutsetninger, livssituasjon og erfaringsbakgrunn Generell kompetanse Kandidaten kan kritisk analysere relevante forskningsmetodiske og etiske problemstillinger innenfor karriereveiledning kan anvende kunnskap og ferdigheter til nytenkning, innovasjon og formidling innenfor karriereveiledning kan bidra til at forskningsbasert kunnskap blir brukt og utviklet i arbeid med karriereveiledning på individ og samfunnsnivå Arbeidsformer og organisering Arbeidsformene i studiet er varierte, fra forelesninger til gruppearbeid, individuelle oppgaver og selvstudium. Det blir lagt vekt på refleksjon og utveksling av kunnskaper og erfaringer i et læringsfellesskap. Derfor skal studentene samarbeide og være aktive gjennom bidrag i diskusjoner og dialoger i større og mindre grupper, muntlige presentasjoner og tilbakemeldinger til andre. Det er lagt vekt på at studentene skal veilede medstudenter i skriveprosesser og faglige arbeider innenfor de enkelte emnene. Det kreves normalt minst 80 prosent oppmøte ved hver av studiets samlinger. Oppmøte blir registrert. Eventuelle avvik avtales med fagansvarlig. Vurdering og eksamen i studieprogrammet Gjennom arbeidsprosessen i hvert studieemne og i løpet av hele studiet vil studentene møte ulike vurderingsformer. I alle studieemnene benyttes vurderinger av skriftlige arbeider, og gjennom omfattende skriveerfaring skal studentene lære å formulere og lage egne prosjekter. Vurderingsformene er valgt under hensyntagen til det enkelte studieemnets læringsmål, innhold, lærestoff og arbeidsformer. Tabellen nedenfor gir en oversikt over vurderingsformene i de obligatoriske emnene i utdanningen. Vurderingen er todelt ved at hvert emne har et eller flere obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen og få en avsluttende vurdering i emnet. 9

10 Tabell: Oversikt over vurderingsformer Emne Stp og vurderings uttrykk Vurdering Emne 1: Karriereveiledning i et individ og samfunnsperspektiv Emne 2: Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring Emne 3: Arbeid, utdanning og sosial inkludering Emne 4: Å veilede prosesser og arbeidsmåter 15 stp A F 15 stp A F 15 stp A F 15 stp A F Arbeidskrav: Delta i kasusbaserte drøftinger. Lese og kommentere studentarbeider i basisgruppen. En skriftlig temaoppgave Avsluttende vurdering: Muntlig eksamen i gruppe med individuelle presentasjoner av temaoppgaven Arbeidskrav: Deltakelse i kasusbaserte drøftinger Skriftlig temaoppgave. Avsluttende vurdering: En individuell skriftlig hjemmeeksamen over 14 dager hvor studenten blir utfordret til å analysere praksisfeltet ut fra relevante karriereteorier. Arbeidskrav: Skriftlig oppgave med utgangspunkt i ett eller flere av emnets fire hovedtemaer. Lese og kommentere studentarbeider i gruppene. Avsluttende vurdering: En individuell skriftlig fordypningsoppgave over 14 dager der oppgaven er videreutviklet på grunnlag av veiledning og tilbakemeldinger. Arbeidskrav: Deltakelse på samlinger hvor studentene øver på utøvelse av veilederkompetanse Innlevering av en oppgave hvor studentene reflekterer over sin egen læreprosess i emnet på faglig grunnlag. Avsluttende vurdering: Individuell muntlig eksamen tar utgangspunkt i en aktivitet hvor hver deltaker planlegger og gjennomfører en veiledning, alene eller sammen med andre, og viser hvordan vedkommende kommuniserer og samhandler for å fremme karriereveiledning med den/de andre. Tiltaket dokumenteres i en læringsfortelling. Studenten presenterer læringsfortellingen for et utvalg medstudenter og sensorene i et eksamensseminar. På bakgrunn av den muntlige presentasjonen blir framlegget vurdert. Fellesemne: Vitenskapsteori og forskningsmetoder 15 stp A F Arbeidskrav: Metode/design som er knyttet mot masteroppgaven 10

11 Avsluttende vurdering: I løpet av emnet skal studentene skrive et individuelt essay som hjemmeeksamen over fire uker om en vitenskapsteoretisk problemstilling. Masteroppgave 30 stp A F Arbeidskrav: Delta på tre seminarer som tar opp temaene: 1) Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse, 2) Akademisk skriving og 3) Dokumentere og formidle forskning og faglig utviklingsarbeider i masteroppgaven. Legge fram prosjektbeskrivelse til godkjenning for veileder. Avsluttende vurdering: Avsluttende vurdering består av masteroppgave og justerende muntlig eksamen. Det settes en foreløpig karakter på den skriftlige oppgaven som kan justeres opp eller ned med én bokstavkarakter ved muntlig eksamen. For å avlegge muntlig eksamen, forutsettes det at den skriftlige oppgaven er vurdert med bestått karakter. 11

12 Introduksjon til masterprogram i karriereveiledning/ Introduction to Master Program in Career Guidance Studiepoeng: Ingen Ansvarlig avdeling: Studiested: Faglig ansvarlig / Emneansvarlig: E postadresse: Undervisningsspråk: Norsk Innhold Introduksjonen gir en innføring til hva det innebærer å være student på master i karriereveiledning. Internettbaserte aktiviteter forbereder studentene på emnene i masterprogrammet og setter i gang refleksjonsprosesser rundt sentrale begreper og problemstillinger i studiet. Læringsutbytte Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Kunnskap Studenten har kunnskap om og oversikt over hovedinnholdet i de emnene som inngår i masterprogrammet Ferdigheter Studenten kan reflektere rundt og beskrive sentrale grunnbegreper og perspektiver i karriereveiledningsfeltet Generell kompetanse Studenten har utviklet en reflektert holdning til hva det innebærer å gjennomføre et masterprogram i karriereveiledning Pedagogiske metoder / undervisnings og læringsformer Emnet organiseres gjennom internettbaserte aktiviteter. De øvrige emnene i masterprogrammet vil bli presentert gjennom korte videoforelesninger med tilhørende refleksjonsoppgaver. Arbeidskrav Besvare skriftlig korte refleksjonsoppgaver knyttet til videoforelesningene. Refleksjonsoppgavene må være innlevert og godkjent for at studenten kan avlegge eksamen på de påfølgende emnene. 12

13 Emne 1 Karriereveiledning i et individ og samfunnsperspektiv/ Career Guidance in individual and societal perspectives Studiepoeng: 15 Ansvarlig avdeling: Studiested: Faglig ansvarlig / Emneansvarlig: E postadresse: Undervisningsspråk: Norsk Innhold Karriereveiledning har både internasjonalt og nasjonalt lange tradisjoner i å ha en regulerende funksjon på befolkningens forhold til utdanning og arbeid. I vår samtid blir karriereveiledning både betraktet som et politisk redskap og en individuell service. Dette emnet retter fokus mot potensielle spenninger, muligheter og etiske utfordringer som kan finne sted mellom samfunnets behov og individets behov. Innholdet organiseres i følgende tema: Ulike perspektiver på samfunnsutvikling og karrierevalg Karriereveiledning som politisk virkemiddel og individuell service Menneskesyn og etikk Karriereveiledning i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv Læringsutbytte Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Kunnskap Studenten har oversikt over og kunnskap om fremveksten av moderne samfunns betydning for utvikling og regulering av karriereveiledningsfeltet kan redegjøre for og har innsikt i etikk og faglige etiske retningslinjer, samt bevissthet om etikkens plass i karriereveiledning har kunnskap om og innsikt i hvordan nasjonal og internasjonal politikkutforming og samfunnsutvikling påvirker utforming av karriereveiledning i vår samtid Ferdigheter Studenten kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i karriereveiledningens historie, dens tradisjoner, egenart og plass i samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt kan diskutere og reflektere over det spenningsforholdet som kan finne sted mellom samfunnets og individets behov kan demonstrere overblikk over og innsikt i karriereveiledningens samfunnsmessige rasjonaler, funksjoner, konfliktområder samt økonomiske begrunnelser kan demonstrere etisk bevissthet og reflektere over verdier, menneskesyn og rolleforståelse som ligger til grunn for utøvelse av karriereveiledning 13

14 Generell kompetanse Studenten kan analysere forholdet mellom samfunnsmessige utviklingstrekk og karriereveiledningens fremvekst har utviklet selvstendig innsikt i og holdninger til verdimessige og etiske problemstillinger i eget fagfelt kan analysere faglige problemstillinger relatert til nasjonal og internasjonal samfunnsutvikling og politikkutforming Undervisnings og læringsformer Emnet organiseres gjennom samlinger, arbeid og veiledning i grupper og individuelt arbeid. Fellessamlingene består av forelesninger, studentframlegg og teori og kasusdrøftinger i gruppe og plenum. Litteraturstudier og refleksjonsoppgaver er sentrale komponenter i emnet. Kasusbaserte drøftinger skal problematisere samfunnsmessige, faglige og etiske dilemmaer. Studentene vil få veiledning i gruppene. Obligatoriske arbeidskrav Studentene skal delta i kasusbaserte drøftinger. De skal lese og kommentere studentarbeider i basisgruppen. Oppgaven baseres på relevante temaer innenfor emnet og må være gjennomført og godkjent før eksamen kan avlegges. Nærmere retningslinjer for arbeidskravet presenteres ved studiestart. Avsluttende vurdering Individuell muntlig eksamen med presentasjoner av temaoppgaven for en gruppe medstudenter og sensorene. Vurderingsuttrykk Det anvendes en gradert karakterskala fra A til F (F for ikke bestått). Pensum Obligatorisk litteratur totalt ca 1000 sider. Felles ca 900 sider og 100 sider selvvalgt. Bøker: Eide, Solveig Botnen, Grelland, H.H., Kristiansen A., Sævareid, H.I. og Aasland, D.G. (2003) Fordi vi er mennesker. En bok om samarbeidets etikk. Bergen: Fagbokforlaget. 147 s Engelstad, Fredrik (red.) (1999): Om makt teori og kritikk Makt- og demokratiutredningen Gyldendal Akademisk (Kap. 1,2,3,4,5 og 6). 140 s Giddens, Anthony (2000): The third way and its critics Polity Press. 150 s Kjærgård, R (2012). Karriereveiledningens genealogi. Den suverene stats regulering av det frie utdannings- og yrkesvalg. Ph.D.avhandling, Aarhus Universitet (Kap. 7,8,9,10 og 11). 110 s Lingås, L.G. (2014). Etikk for pedagoger. Oslo: Gyldendal Akademisk. 2. utgave: kapitlene 1, 2 og s 14

15 Lingås, L.G. (2014). Med blikk for etikk og danning. I Høihilder, E.K. & Lingås, L.G. Pedagogikk trinn Profesjonsutdanning av lærere. Oslo: Gyldendal akademisk. 14 s Pedersen, Ove K. (2011). Konkurrencestaten Hans Reitzels Forlag (Kap. 1,2,3 og 4) 130 s Utdanningsforbundet (2012). Lærerprofesjonens etiske plattform. Oslo: Utdanningsforbundet. 2 s Artikler/Kompendier: Bengtsson, Anki (2011): European policy of career guidance: interrelationship between career selfmanagement and production of human capital in the knowledge economy. Journal of Policy Futures in Education, 9(5), Bengtsson, Anki (in press): Making a European Career Guidance Space: A Critical Policy Analysis Paper presented at the ESREA conference Trans-nationalization of Educational Policy making: Implications for Adult & Lifelong Learning, University of Nottingham, UK, February, EU (2000): Lisbon European Council 23 and 24 March Presidency Conclusions. Hentet fra: EU (2004): Council of the European Union. On strengthening policies, systems and practices in the field of guidance. Doc. 9286/04. EU (2008): Council of the European Union. On better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies. Doc /08. EU (2010): Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive growth. EU Fejes, Andreas (2008): European Citizens under Construction: The Bologna process analysed from a governmentality perspective Educational Philosophy and Theory, Vol.40 No.4, 2008 doi: /j x. Heidenreich, M & Zeitlin, J. (2009): Changing European Employment and Welfare regimes. The influence of the Open Method of Coordination on National Reforms. Routledge. Taylor & Francis Group. DOI: / OECD (2002): Landrapport fra Norge 2002: Gjennomgang av politikk for yrkesveiledning. OECD. OECD (2004): Career Guidance. A Handbook for Policy Makers. OECD European Communities. Savickas, M. L. (2008): Helping people Choose Jobs: A History of the Guidance Profession. I Athanasou, J.A. & Van Esbroeck, R (editords) International Handbook of Career Guidance Springer. Watts, A.G. & Fretwell, D. (2004): Public Policies for Career Development: Policy Strategies for Designing Career Information and Guidance Systems in Middle-Income and Transitions Economies. Washington, DC: World Bank. Watts, A.G. & Fretwell, D. (2004): Public Policies for Career Development: Policy Strategies for Designing Career Information and Guidance Systems in Middle Income and Transitions Economies. Washington, DC: World Bank. Watts & Sultana (2004): Career Guidance a handbook for policymakers. OECD. Watts, Sultana og McCarthy (2010): 'The involvement of the European Union in career guidance policy and practice: a brief history.' International Journal of Educational and Vocational Guidance, Vol.10(2), Anbefalt selvvalgt: Amdam, Jørgen og Veggeland Noralv (2001): Teorier om samfunnsstyring og planlegging Universitetsforlaget Beck, Ulrich (2004): Globalisering og Individualisering Bind 1,2 og 3 Abstrakt forlag 15

16 Dean, Mitchell (1999): Governmentality Makt & Styring i det moderne samfund Forlaget Sociologi Dk Giddens, Anthony (1997): Modernitetens konsekvenser. Oslo:Pax Forlag Gravås, T. F. (2011) Karriereveiledning og etikk. I: Gravås, T. & Gaarder, I.E. (2011). Karriereveiledning. Oslo: Universitetsforlaget Hagen, Roar (2006): Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene. Oslo: Universitetsforlaget Henriksen, J O og A.J. Vetlesen (2006): Nærhet og distanse. Grunnlagsverdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. Oslo: Gyldendal Akademisk Karlsen, Gustav E. (2006): Utdanning, styring og marked. Oslo: Universitetsforlaget Lingås, L.G. (2013) Etikk i veiledning veiledning i etikk. I. Lingås, L.G.& Olsen, K R. (red.) (2012). Pedagogisk veiledning. Oslo: Gyldendal akademisk Lingås, L.G. (2013) Ansvar for likeverd etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap 5 «Et verdig liv» s Mydske, Per Kristen, Claes, Dag Harald og Lie Amund (red) (2007): Nyliberalisme ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget Plant, Peter (2009): Fæste Dansk uddannelses- og erhvervsvejledning SE Studie & Erhverv Skinner, Quentin (2011): Staten og friheten Res Publica Weber, Max (1995): Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd. Pax Forlag, Oslo. 16

17 Emne 2: Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring / Career Development and Guidance in change Studiepoeng: 15 Ansvarlig avdeling: Studiested: Faglig ansvarlig / Emneansvarlig: E postadresse: Undervisningsspråk: Norsk Innhold Emnet tar for seg ulike karriereteoretiske retninger, og retter et kritisk blikk på hvordan de ulike teoriene kan nyttiggjøres i profesjonell karriereveiledning. Teoriene har betydning for karriereveiledningskontekster, i møte med enkeltmennesker, grupper og i og imellom ulike organisasjoner. Emnet retter seg særlig mot utviklingen av den enkelte karriereveileders kompetanse i å vurdere og planlegge karriereveiledning basert på en avansert teoretisk forståelse. Emnet legger til grunn et livslangt perspektiv på karriereutvikling. Emnet ser på karriereutvikling som en prosess hvor menneskets mange livsroller og de sammenhenger karrierevalgene tas innenfor må tas med i betraktning i planlegging av karriereveiledning. Innholdet organiseres i følgende tema: Karriereteoretisk utvikling Kontekstuell og institusjonalisert karriereveiledning Valgkompetanse i et livslangt perspektiv Læringsutbytte Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Kunnskap Studenten: har kunnskap om og innsikt i karriereveiledningsteorienes vitenskapelige fundament har kunnskap om og innsikt i karrierevalgteorier, og kan relatere denne kunnskapen til ulike overgangsfaser i en persons livslange karriereutviklingsprosess har kunnskap om og innsikt i hvordan livslang læring og livslang veiledning påvirker utforming av karriereveiledning i vår samtid Ferdigheter Studenten: kan på selvstendig grunnlag vurdere aktuelle karriereteoretiske perspektiver i utviklingen av karriereveiledningsaktiviteter i eget praksisfelt kan på en gjennomtenkt måte lede og koordinere både etablert praksis og bærekraftige endringer i karriereveiledningens praksisfelt kan gjøre en helhetlig analyse av veisøkers karrieremessige behov kan demonstrere overblikk og innsikt i modeller som belyser karriereveiledning i ulike overgangsfaser og institusjonelle sammenhenger 17

18 Generell kompetanse Studenten: har innsikt i og evne til selvrefleksjon over eget karriereteoretisk ståsted kan analysere og kritisk vurdere karriereteorienes betydning for individers, gruppers og organisasjoners ulike behov kan kommunisere med fagmiljøer og til allmennheten om karriereteorienes betydning innen karriereutvikling Undervisnings og læringsformer Emnet organiseres gjennom samlinger, arbeid og veiledning i grupper, og individuelt arbeid. Samlingene består i hovedsak av forelesninger, og teori og kasusdrøftinger i gruppe og plenum. Kasusbaserte drøftinger vil særlig problematisere forholdet mellom teori og praksis. Obligatoriske arbeidskrav Deltakelse i kasusbaserte drøftinger Skriftlig temaoppgave. Nærmere retningslinjer for dette arbeidet presenteres ved studiestart Oppgaven baseres på relevante temaer innfor emnet og må være godkjent før framstilling til eksamen. Avsluttende vurdering Individuell skriftlig hjemmeeksamen av 14 dagers varighet. I eksamensoppgaven blir studenten utfordret til å analysere praksisfeltet ut fra relevante karriereteorier. Studentene velger tema og/eller problemstilling i samråd med veileder. Tema/problemstilling skal være klar innen fire uker før frist for innlevering av oppgaven. Vurderingsuttrykk Det anvendes en gradert karakterskala fra A til F (F for ikke bestått). Pensum 900 sider obligatorisk, 100 sider selvvalgt pensum Obligatorisk pensum Bøker Cochran, L. (1997). Career Counseling A Narrative Approach. Sage Publications. 165 s Holland, J. (1997). Making vocational choices. A theory of careers. Florida: Psychological Assessment Resources. 146 s Parsons, F. (1909). Choosing a vocation. Meyer Bloomfield. 165 s Plant, P. (2006). Vejbred en antologi om vejledning. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 153 s Kompendium Amundson, N. (2006). Challenges for Career Interventions in Changing Contexts. International Journal for Educational and Vocational Guidance. 11 s 18

19 Blustein, D. L. (1997). A context rich perspective of career exploration across the life role. The Career Development Quarterly, 14 s Gelatt, H. B. (1989). Positive uncertainty: A new decision making framework for counseling. Journal of Counseling Psychology, 5 s Gottfredson, L.S. (2002) Gottfredson s theory of circumscription, compromise, and self creation. I: D. Brown (red), Career Choice and Development. San Francisco: Jossey Bass. 63 s Hooley T., Watts A.G., Sultana R.G. & Neary S. (2012) The Blueprint framework for career management skills: a critical exploration. British Journal of Guidance & Counselling, 17 s King, Z. (2004). Career Self management: Its nature, causes and consequences. Journal of Vocational Behavior, 11 s Krumboltz J. (2009). Happenstance Learning Theory. Journal of Career Assessment. 21 s Law B. & Watts A.G. (1996). New DOTS: Career Learning for the Contemporary World. Hentet fra 6 s Lent R.W., Brown S.D. & Hackett G. (2002). Social Cognitive Career Theory. I: D. Brown (Red.). Career Choice and Development. San Francisco: Jossey Bass, 35 s Lovén, A. (2003). The paradigm shift rhetoric or reality? International journal for educational and vocational guidance. 14 s Lovén, A. (2011). Trenger i teorier i veiledning? I: Gaarder, I.E. og Gravås, T.F. (Red.). Karriereveiledning. Oslo: Universitetsforlaget. 20 s Sampson J.P. Jr., McClain M. C., Musch E., Reardon R.C. (2013). Variables Affecting Readiness to Benefit from Career Interventions. The Career Development Quarterly. 12 s Savickas, M. (2012). Life Design: A Paradigm for Career Intervention in the 21st Century. Journal of Counseling & Development. 7 s Super, D. (2007). Livsforløb og leverums betydning for karriere. I: Højdal, L. & Poulsen, L. Karrierevalg teorier om valg og valgprosesser. 31 s 19

20 Emne 3: Arbeid, utdanning og sosial inkludering/ Vocation, education and social inclusion Studiepoeng: 15 Ansvarlig avdeling: Studiested: Faglig ansvarlig / Emneansvarlig: E postadresse: Undervisningsspråk: Norsk Innhold Emnet gir studentene en forståelse av hvordan god karriereveiledning forutsetter avansert kunnskap om og en helhetlig forståelse av hvordan utdanning, arbeid og sosialt liv innvirker på menneskers identitet i et livslangt perspektiv. Studentene utvikler kompetanse om karriereveiledningens oppgaver på høyt nivå. Innholdet organiseres i følgende fire temaer: Historiske og aktuelle utviklingslinjer i samfunnets politikk vedrørende utdanning og arbeid Overgangsfaser gjennom livet Mangfoldsamfunnet Mekanismer for inkludering og ekskludering Læringsutbytte Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Kunnskap Studenten kan forklare og eksemplifisere ulike samfunnsvitenskapelige og historiske utviklingslinjer på arbeid og utdanning har kunnskap om og innsikt i klasserelaterte, kjønnsrelaterte og sosiale ulikheter i utdanning og arbeidsliv samt endringer i samfunnets etniske og kulturelle mangfold kan presentere samfunnsvitenskapelige forståelser av inkluderings og ekskluderingsmekanismer i utdanning og arbeidsliv Ferdigheter Studenten kan analysere og vurdere kritisk hvordan utdanning og arbeid i vår samtid er påvirket av historiske utviklingslinjer kan arbeide med de barrierer og muligheter som ligger i mangfoldsamfunnet når det gjelder utdanning, arbeid og sosialt liv kan analysere og vurdere kritisk de mekanismene som innvirker på ekskludering og inkludering i utdanning og arbeidsliv og vurdere hvordan karriereveiledning kan innvirke på slike mekanismer Generell kompetanse Studenten kan forklare betydningen av likestilling, sosial utjamning og mangfold i utdanning og arbeid 20

Studieplan Master i karriereveiledning - erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning - erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning - erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Master i karriereveiledning (2017-2021) Studiepoeng: 120 Læringsutbytte Læringsutbytte Kunnskap Kandidaten har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner med relevans

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Karriereveiledning (2017-2018) Studiepoeng: 30 Studiet er utviklet som en halvårsenhet på 30 studiepoeng, som bygger på 3-årig høgskoleutdanning eller tilsvarende. Det gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan for Utdanningsvalg

Studieplan for Utdanningsvalg Versjon 01/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Utdanningsvalg Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studietilbudet Utdanningsvalg omfatter to emner: Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

EMNEBESKRIVELSER FOR BACHELOR I RÅDGIVNING OG VOKSNES LÆRING, STUDIEÅRET

EMNEBESKRIVELSER FOR BACHELOR I RÅDGIVNING OG VOKSNES LÆRING, STUDIEÅRET EMNEBESKRIVELSER FOR BACHELOR I RÅDGIVNING OG VOKSNES LÆRING, STUDIEÅRET 2011-2012 VLR1000 Læring, kunnskap og valg Learning, Knowledge and Choice Undervisning: Høst: 7,5 SP Læringsmål: Målet med studiet

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programplan for Utdanningsvalg Facilitators of Educational options Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode: UTVAO Godkjent av XX Dato XX.XX.XXXX Gjeldende fra høst

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Studieplan for Rådgivning 1

Studieplan for Rådgivning 1 Versjon 01/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 Studieåret 2017/2018 Rådgivning 1 (30 studiepoeng) tilbys av Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) ved NTNU. Rådgivning 1 er første del

Detaljer

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2012/2013

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2012/2013 NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2012/2013 Profesjons- og yrkesmål Rev. september 2012 Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer - og tolkeutdanning, og er

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer.

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer. Emne: Mentorutdanning Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Kode: 4Mentor Studiepoeng: 15 Vedtatt: A sak 36/10 5.1 Emnekode: 4MENTOR 5.2 Emnenavn Bokmål: Utdanning av veiledere for nyutdannede

Detaljer

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnebeskrivelse Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnekode: XXX Studiepoeng: 15 Fakultet: Det

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning og som bidrar i studentene og nyutdannede

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Nasjonale styringsverktøy for utdanning

Nasjonale styringsverktøy for utdanning Nasjonale styringsverktøy for utdanning Oddrun Samdal og Bjørg Kristin Selvik Vise-/prorektor for utdanning Seminar Utdanning i Bergen Høgskulen på Vestlandet UNIVERSITETET I BERGEN 1. syklus Nasjonalt

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2015/2016 Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet i rådgivning (60

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

VEDLEGG 6a. Studieplan

VEDLEGG 6a. Studieplan VEDLEGG 6a Studieplan Master in Media Practices Studieprogram: Medieproduksjon Studienivå: Master Studiepoeng: 120 Studielengd: 4 semester Kull: 2017 Studieplassar: 30 per kull Språk: Engelsk Studietype:

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Mer om innholdet se emnebeskrivelse Målgruppe Kurset er lagt opp som studier, drøftinger og diskusjoner av vitenskapsteoretiske

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng Side 1/9 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Emnekode: MUT300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid (våren 2017) Studiepoeng: 15 Målgruppe Et gjennomgående tema i emnet er utøvelse av sosialfaglig arbeid sett i relasjon til intensjonen om

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer