Paul Chaffey. Ansvarlig redaktør: Tarje Bjørgum, Abelia

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Paul Chaffey. Ansvarlig redaktør: Tarje Bjørgum, Abelia"

Transkript

1 Paul Chaffey Ansvarlig redaktør: Tarje Bjørgum, Abelia Politiske anbefalinger: Abelia Konsept: Bindslev AS Redaksjonssjef: Toyah Hunting, Bindslev AS Grafisk design: Studio Painted Forretningsmodeller: Næringslivsledere på Toppmøtet Smart Grønn Vekst Foto: Thinkstock Foto av Thomas Friedman side 13, Charles Haynes Foto av Joe Biden side 13, Andrew Cutraro Foto av Shai Agassi side 21, Jdlasica Illustrasjoner: Jakob Christensen Trykk: Dystan Grafisk Service Trykket på Cocoon Offset, FSC-sertifisert papir Utgitt av Abelia, 2010.

2 Kort sagt Side 2 Fremtiden heter Smart Grønn Vekst, og den er her nå. Klimautfordringen er en enestående mulighet for Norge til å fremme overgangen fra en råvareøkonomi til en langsiktig bærekraftig kunnskapsøkonomi. I stedet for å betrakte klimautfordringen som en byrde og en kostnad, må vi møte den som en mulighet for innovasjon, fornying og verdiskaping. Målet for et høykostland som Norge må være en kunnskapsøkonomi som reduserer utslippene på en fundamental måte ved å dekke behov på måter som optimaliserer innsatsen av kunnskap, og ikke av energi. Overalt der vi flytter varer og mennesker, må vi vurdere om vi kan løse de samme behovene ved å flytte informasjon. Dette er en manual for å ruste Norge for en ny virkelighet. Gjennom Smart Grønn Vekst kan Norge ta steget mot et lavutslippsparadigme, der tjenester og digitalisering i størst mulig grad møter behovene, og erstatter fysiske varer og transport. Klima- og ressurskrise gjør den fossildrevne vekstbanen uholdbar selv på relativt kort sikt. Det er store endringer på gang i retning av ressurseffektive tjenesteløsninger og nye helheter. Endringene som ligger foran oss er så radikale at vi kan snakke om et paradigmeskift i samfunnet. Endringene kommer helt sikkert, uavhengig av hva vi foretar oss i lille Norge. Spørsmålet blir da hvilken plass næringslivet vårt skal ta. Dette er ikke science fiction. Smart Grønn Vekst handler om forretningsmodeller som utnytter ressursene bedre og gjør livene våre smartere. Manualen du sitter med nå er utarbeidet av Abelia. Econ Pöyry har bidratt med bakgrunnsinformasjon og analyse til deler av manualen. Eksemplene som presenteres i kapittel 3 er hentet fra Toppmøtet for norske næringslivsledere i november 2009, og representerer arbeid som fortsatt pågår i regi av de deltakende bedriftene. Kapittel 4 viser hva som må til for å utvikle Smart Grønn Vekst i Norge. Bindslev AS har bistått med utviklingen av metoden som lå til grunn for toppledernes konseptutvikling. Bindslev har også stått for den konseptuelle og grafiske utformingen av manualen. Vi håper du både blir inspirert og har nytte av jobben vi har gjort. Vi gleder oss til å samarbeide om Smart Grønn Vekst i Norge. Paul Chaffey Administrerende direktør, Abelia

3 Side 3

4 Innhold Side 4 Kort sagt 2 1. Fra før til nå 6 Fra fossil til smart grønn vekst 7 Er vi der NÅ? 11 Mange land tar sterke grep NÅ 13 Internasjonale paradigmebrytere Hva står i veien for transformasjon? 23 FØR: Samvittighet NÅ: Konkurransekraft 25 FØR: Museskritt NÅ: Hoppe i det med begge bena 26 Norsk næringspolitikk gjør oss dårlig posisjonert 28 Næringsstøttens pris 30 Manglende edderkoppnett Det nye paradigmet i praksis 35 Hva er mulig i Norge? 39 Transport 43 Arbeidsliv 45 Hus og hjem 49 Logistikk 51 Ressursstrømmer 53 Systemintegrasjon Veien til et smart grønt norge 57 Konkurransekraft gjennom transformasjon 61 Legg egg i nye kurver 62 Retningsgivende myndigheter 63 Åpne løsninger 64 Et innovasjonsapparat for edderkoppene 65 Vi tror det ikke før vi ser det 66

5 Side 5 1. Fra FØR til NÅ

6 Side 6 1. Fra FØR til NÅ 1. Fra FØR til NÅ

7 Side 7 1. Fra FØR til NÅ 1. Fra FØR til NÅ There is growing acceptance that the next wave of productivity and innovation could well come from smart technologies that enable a growing world economy to thrive in the context of deepening carbon as well as other natural resource constraints, most notable water HSBC: A Climate for Recovery (2009) Fra fossil til smart grønn vekst Den globale klima- og ressurskrisen gjør utvikling av ressursbruk og utslipp uholdbar selv på kort sikt. Ifølge FNs klimapanel må de globale klimagassutslippene reduseres med prosent innen 2050 dersom oppvarmingen skal stoppes like over to grader. Inntil en global klimaavtale uten unntak og særregler for enkeltsektorer er på plass, vil karbonmarkedet alene ikke kunne møte utfordringene. Det er også tvilsomt om prisen noensinne vil bli høy nok til å utløse transformerende investeringer som virkelig monner. Samtidig vet vi at verden går mot en ressurskrise. I følge FN vil det i år 2050 være mer enn ni milliarder mennesker på jorda. Toppen er snart nådd for verdens oljeproduksjon. Større produksjon av ulike typer tungolje kan redusere ressurskrisen, men vil føre til miljøutfordringer og store utslipp av klimagasser. Teknologiske gjennombrudd i utvinning av for eksempel skifergass kan utsette problemene, men ingen vet hvor lenge. Mindre tilgang på andre sentrale ressurser som ferskvann, skog- og jordbruksområder vil også begrense innsatsfaktorer og gjøre betydelige endringer i eksisterende produksjonsmåter nødvendige. > Det er vanskelig å møte klimautfordringene med dagens løsninger og virkemidler, og mer radikale grep vil vokse frem. > Dersom vi ser oss blind på klimakrisen løsrevet fra kommende ressurskriser vil dyre og kortsiktige tiltak fremstå som mer attraktive enn de egentlig er.

8 Side 8 Figur 1. Norge: Utslippsreduksjoner som skal til for å nå 2-gradersmålet 1. Fra FØR til NÅ Mill. tonn CO2 ekvivalenter Fremskrivning med dagens virkemidler Klimaforliket tonn utslipp per capita Figur 2. Vi bruker mer ressurser enn vi har Number of planet Earths Ecological Footprint Biocapacity Ecological debt Biocapacity reserve Kilde: WWF Living Planet Index

9 Side 9 1. Fra FØR til NÅ Vi står overfor et nytt samfunnsparadigme Vi vet at verden må forholde seg til knappere ressurser i årene som kommer, selv om vi ikke vet akkurat hvordan dette vil arte seg. Vi vet heller ikke hvor lang tid det vil ta før nye gjennomgripende løsninger blir dominerende. Det vi vet er at dagens løsninger er under press. Noen steder vil dette resultere i kollapslignende tendenser. Teknologi og innovasjon vil skape nye spilleregler. Klima- og ressurskrise setter den fossile veksten under press, mens nye løsninger vokser frem og tar over etter hvert. Utredere og myndigheter kan ikke skape endringene, men kan gi rom og betingelser som gjør at aktørene kan utfolde seg på en god måte. Utviklingen skapes av aktører som går foran med nye løsninger, og av konkurransen mellom dem. Det nye paradigmet heter Smart Grønn Vekst Smart grønn vekst beskriver en virkelighet der ressurser og utslipp håndteres på en annen måte enn i den fossile verden, samtidig som samfunnet preges av fortsatt vekst og velstand. 1 Den store forskjellen er at samfunnet gjennom teknologiske og strukturelle endringer tilpasses en ny ressursvirkelighet og nødvendige utslippskutt. Figur 3. Fra fossil til smart grønn vekst 1 Nærmere beskrevet i Econ-rapport R Smart Grønn Vekst IKT skaper muligheter

10 Side 10 Tabell 1. Trekk ved det gamle og det nye paradigmet i sentrale samfunnssektorer 2 1. Fra FØR til NÅ Energiforsyning FØR Fortsatt høy vekst i energiforbruket Fossile brensler øker Infrastruktur er tilpasset fossile brensler og sentralisert kraftproduksjon NÅ Stabilisering av energiforbruket Fornybare energikilder er i ferd med å ta over Infrastruktur tilpasses fornybare ressurser og distribuert produksjon Bygg Økende energiforbruk i bygg Utstrakt bruk av elektrisk oppvarming Stil og komfort prioriteres over energieffektivitet i utbygging Hus som er netto energiprodusenter Økning i bruk av jord-, sol- og fjernvarme Energispørsmål som konkurransefortrinn i utbygginger Transport og logistikk Tiltakende vekst i transportmengden Økning i individualisert persontransport Begrenset samordning av godstransport Hovedsaklig basert på flytende drivstoff Vekst i alternativer til transport og reiser Smartere kollektivtransport og bildeling Flere sømløse overganger i godstransporten På vei mot mer elektrisk drift Varer og tjenester Materiell overflod som velstandsideal Sterk produktinnovasjon og mer og mer engangsprodukter Svært begrenset gjenbruk og resirkulering Smarte tjenester som velstandsideal Innovasjon først og fremst i forretningsmodeller og kundeopplevelse Økende industrialisert gjenbruk og resirkulering Smart grønn vekst handler om å erstatte det materielle og å gjøre det materielle smartere. Det nye samfunnet er et tjenestesamfunn og et kunnskapssamfunn. Stadig flere av dagens materielle produkter vil bli levert vektløst som bits i stedet for atomer. Smart deling gjennom tjenester og kollektive løsninger erstatter individuelt eie på mange områder. Fornybare ressurser erstatter fossile brensler og andre ressurser som er knappe eller gir utslipp av klimagasser. Naturressurser brukes der de kommer mest til sin rett, med minst mulig konverteringstap og svinn. Hver enkelt installasjon, maskin og apparat som er i bruk er høyeffektiv i sin omgang med energi og ressurser takket være måling, styring og annen effektiviserende teknologi. I tillegg inngår produksjon i kretsløp der overskytende ressurser fra en prosess tas i bruk i en annen og produkter gjenbrukes eller resirkuleres. 2 Tilpasset fra Brunstad, B. (2008): Å planlegge for store samfunnsomveltninger: Paradigmeanalyse som fremsynsmetode. Plan - tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling(5): 16-23

11 Side Fra FØR til NÅ Forandringene skjer gjennom at nye løsninger blir mer attraktive. Dette gjør at de gamle fremstår som mer og mer absurde og dyre. Behov vil løses på nye måter og muliggjøre et lavutslippssamfunn preget av fortsatt vekst. > Vippepunktet der nye løsninger blir dominerende vil oppleves som plutselig for den som ikke er forberedt. > Mange av de teknologiske del-løsningene som kreves finnes allerede - det handler bare om å ta dem i bruk i større helheter på en måte som gjør attraktive og sterkt ressurssparende tjenesteløsninger mulige. Er vi der NÅ? Hvor langt er vi fra paradigmeskiftet nå? På overflaten kan det virke som om vi står godt plassert i en verden av fossil vekst. Men ser vi nærmere etter, har flere viktige aktører begynt å flytte på seg. Klimakrise og ressurskrise er fremtredende. Investeringer i fornybar energi vokser sterkt. Kritikk mot gamle måter å utvikle energi på tiltar, jf debatten om utvinning av tjæresand og tungolje. Det er når forsvaret for gamle løsninger begynner å rakne samtidig som nye løsninger begynner å ta av at paradigmeskiftet er et faktum. De nye løsningene vil modnes etter hvert. Nye helheter og samspill mellom løsninger vokser frem. Nettverkseffekter skaper vippepunkter som gjør at ukjente løsninger plutselig sprer seg ut og blir dominerende. 3 Som med alle eksponentielle vekstkurver er det vanskelig å ta inn over seg hvor stor tilveksten egentlig er før den når en kritisk størrelse; Selv om installert kapasitet av solceller og vindmøller vokser med flere titalls prosent år etter år, merkes den absolutte tilgangen av ny kapasitet i mange år nesten ikke i det totale energiregnskapet. Men så plutselig er det nesten som vekstkurvene runder en sving og det tar av. 3 Gladwell, M. (2001): The tipping point: How little things can make a big difference. London: Abacus.

12 Side Fra FØR til NÅ Nedgang for papirbasert post Posten Norge er en av dem som allerede ser et skift. I 2009 rapporterte Posten en merkbar nedgang i papirbaserte tjenester og merker tydelig at elektroniske alternativer overtar for fysisk distribusjon av brev, reklame og aviser. Utviklingen har pågått siden begynnelsen på 2000-tallet, men finanskrisen har forsterket utviklingen, sier konsernsjef Dag Mejdell i en pressemelding. Kilde: Pressemelding fra Posten, : Resultatforbedring for Posten i 2009

13 Side Fra FØR til NÅ Mange land tar sterke grep NÅ People are already using this economic slowdown to retool and reorient economies. Germany, Britain, China and the U.S. have all used stimulus bills to make huge new investments in clean power. South Korea s new national paradigm for development is called: Low carbon, green growth. Who knew? People are realizing we need more than incremental changes and we re seeing the first stirrings of growth in smarter, more efficient, more responsible ways. Thomas L. Friedman, The New York Times, 8. mars 2009 By investing in innovative clean energy manufacturing projects like these, we are not only creating good jobs now, but helping lay a new foundation to keep America competitive in the 21st century economy. Visepresident Joe Biden, Environment News Service 8. januar 2010

14 Side 14 Smart Grønn vekst vokser frem uavhengig av hva Norge foretar seg 1. Fra FØR til NÅ Det er mye å vinne for dem som ligger foran, både for næringsaktører og nasjonale myndigheter. Tar Norge en aktiv posisjon i å forme og definere det nye paradigmet? Kommer næringslivet til å være konkurransedyktig i fremtiden? Smart grønn vekst er ikke en fremtid som vedtas, men en fremtid som kommer rundt neste sving, hvor næringsaktører og myndigheter må finne sin plass. 4 Det er aktørene som tidlig utvikler nye løsninger som er vinnerne i fremtidens samfunn. I USA har det vært en meget sterk vekst i investeringene i lavkarbonnæringer, allerede før finanskrisen. Mens de private investeringene i grønn teknologi var drøye 1 mrd dollar i 2005, økte dette meget raskt med et første take-off i 2006 med investeringer på 2,7 mrd dollar. Deretter økte investeringene til fire mrd dollar i 2007 og hele seks mrd dollar i 2008, en vekst på 51 prosent på ett år og en seksdobling i løpet av bare tre år. Av investeringene i 2008 gikk hele 81 prosent, eller fem milliarder dollar, til investeringer i energisektoren, hvorav fire mrd dollar direkte til produksjon av fornybar energi. En drøy femtedel av investeringene, eller 1,5 mrd dollar, ble investert i energieffektivisering og opprusting av energinett og energilagring EU ser klima og ressurskrise som mulighet for vekst I EUs nye vekst- og sysselsettingsstrategi EU 2020 ses smart innovasjon og grønn vekst som en næringsmessig nødvendighet: The future will see high energy prices, carbon constraints and greater competition for resources and markets. All of these are risks but also present opportunities to create a new EU 2020 economy with a strong global competitive advantage. New greener technologies can stimulate growth, create new jobs and services and help the EU meet climate change goals. On the other hand, failure to adapt to the 21 st century would see Europe decline. EU-kommisjonen kartlegger nå skadelige næringssubsidier som kan undergrave klimapolitikken. Store investeringer kan sette fart i nye løsninger I 2008 hadde de såkalte karbonlave industriene fornybar energi, atomkraft, energistyring, vann og avfall en samlet global omsetning på 530 milliarder dollar, mer enn forsvars- og luftfartsindustrien til sammen. 5 Det er langt over antakelsen om 500 milliarder dollar innen 2050 fra Stern-rapporten for bare tre år siden. Krisepakkene fra 2008 og 2009 er gode eksempler på ulike lands evne til å flytte ressurser for å støtte opp om de transformative løsningene. 4 Colloberative Economics, 2009: Venture Capital Investment in Clean Technology, rapport for National Governors Association, Data basert på Cleantech Group (2009). Alle tall i faste priser. 5 I følge en undersøkelse gjennomført av den europeiske storbanken HSBC, gjengitt i Financial Times Europe edition, fredag 18 september, s. 2

15 Side Fra FØR til NÅ Tabell 3. Krisepakkenes grønne profil Land USD mrd Grønn andel Type tiltak Norge 6 0,7 21 % Jernbane Gang- og sykkelveier Energisparing og fornybar energi (Enova) CO2-fangst på Mongstad Forskning på havvindkraft Ladepunkter for elbiler Økt uttak av bioenergi fra skogen Informasjon om klima og energisparing ( Klimaløftet ) Naturvern og naturforvaltning Kina 586,1 37,8 % Implementeringen er uklar men forventes å omfatte tog, kraftnett, avfall, vann og forurensningskontroll. Incentiver for alternativt drivstoff i bilparken Japan 12,4 2,6 % Energieffektive bygg Sør Korea 30,7 80,5 % Energieffektisering (transport bygg og modale skift) Konservering og restaurering av vann- og skogsressurser Dambygging Fornybar energi, bygg og energieffektivitet Jernbane, vann og avfall EUs felleskapspolitikk 22,8 58,7 % Fornybar energi CCS Energieffektivisering Nett Tyskland 13,8 13,2 % Energieffektivisering (bygg, økt vrakpant på biler ved nybilkjøp, lavkarbon motorutvikling, omlegging av bilavgiftsystemet) Offentlig transport Frankrike 7,1 21,2 % Energieffektivisering (bygg, lavkarbonkjøretøy), Økt vrakpant på biler ved nybilkjøp Høyhastighetstog Fornybar, nett / infrastruktur Storbritannia 2,1 6,9 % Energieffektivisering (bygg, nye kjøretøy, vann og avløp) Fornybar Flomberedskap 6 Norske tall basert på arbeidsnotat fra Framtiden i våre hender

16 Side Fra FØR til NÅ Land USD mrd USA 18,2 94,1 Grønn andel Type tiltak 11,6 % EESA: Ren energi (vind og sol) CCS ARRA: Fornybar CCS Energieffektivitet (bygg, lavkarbon kjøretøy, tog, smart grid), flomberedskap Vann m m. Australia 2,5 9,3 % Det er to interessante forhold ved krisepakkene. Det ene er andelen såkalte grønne investeringer: USA er den eneste som har kraftige tiltak for å stimulere fornybar energi. EU-pakkene er totalt sett mindre, men den grønne andelen er høyere. Den norske krisepakken som ble lansert i januar var på 20 mrd kroner. 4,2 mrd kroner faller inn under HSBCs definisjon av grønne stimuli. 9 Det gir en grønn andel på 21 prosent. Det andre er i hvilken grad disse grønne investeringene representerer en reell transformasjon over i nye løsninger og næringer. Studiene fra HSBC og Institute for European Environmental Policy tar ikke for seg dette aspektet. Fornybar energi, smarte nett og kollektiv transport er for eksempel potensielt transformerende, mens cash for clunkers / økt vrakpant på biler ved nybilkjøp (bl.a. Tyskland, Frankrike), CCS (Norge, EU, USA) og flomberedskap (USA, Storbritannia) eksempelvis ikke representerer investering i transformasjon på samme måte. Figur 4 skisserer grovt noen relative forskjeller på tvers av utvalgte land Tabellen er basert på HSBC (2009): A Climate for Recovery The colour of stimulus goes green. Innholdet i pakkene er hentet fra Institute for European Environmental Policy (2009): Roads to Recovery? A Background Paper for the WWF/IEEP Roundtable on Economic Recovery Plans Brussels, March 16th 2009 Sirini Withana and David Baldock, IEEP 8 St.prp. nr. 37 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid. 9 Framtiden i våre hender/ Mekkonen, G.: Kina dobbelt så grønn som Norge. Arbeidsnotat juni Tabellen er basert på HSBC (2009): A Climate for Recovery The colour of stimulus goes green. Innholdet i pakkene er hentet fra Institute for European Environmental Policy (2009): Roads to Recovery? A Background Paper for the WWF/IEEP Roundtable on Economic Recovery Plans Brussels, March 16th 2009 Sirini Withana and David Baldock, IEEP.

17 Side Fra FØR til NÅ Figur 4. Krisepakkeprofil Stor Sør-Korea Tyskland Grønn andel USA Kina Norge Liten Liten Transformasjonsgrad Stor Internasjonale paradigmebrytere Smart Grønn Vekst handler om å skape nye, helhetlige samfunns- og forretningskonsepter som både er smarte, grønne og som representerer lønnsomme og attraktive forretningsmodeller. Systemløsningene bruker miljøutfordringene som et forretningsmessig fortrinn som gir adgang til et helt nytt marked for produkter og tjenester. Det finnes gode eksempler rundt omkring i verden, men det er snakk om pionerarbeid basert på et paradigme som vi ser omrisset av og ikke empirisk kan beskrive i kroner, centimeter og detaljer.

18 Side 18 Connected Urban Development (CUD) er et internasjonalt program i regi av Cisco i samarbeid med Clinton Global Initiative. Programmet har som mål å radikalt redusere utslipp og forbruk i moderne byer gjennom å transformere samhandlingsmønstre og tjenester på tvers av arbeidsliv, trafikkstyring, offentlig transport og eiendomsforvaltning. Smart bruk av IKT ligger til grunn for løsningene. 1. Fra FØR til NÅ Smart Work Centers IBM Smarter Planet I Amsterdam jobber Cisco sammen med bystyret om å etablere flere avanserte kontorhus i forstedene. Kontorhusene inneholder videokonferanseutstyr på høyhastighetsbredbånd og er skapt for hordene av kunnskapsarbeidere som kaster bort mange timer på daglig transport fra forstedene og inn til sentrum, bare for å kunne komme inn til jobben som de i utgangspunktet kan sitte hvor som helst å utføre. Fordelene er tydelige: Ved at folk kan jobbe i nærheten av der de bor, er Cisco med på å eliminere uproduktive bilkøer og gjøre folk mer effektive. Smart Work Centers er et element i en vifte av arbeidsrelaterte initiativer som CUD står for. I likhet med Cisco tar IBM utgangspunkt i byen som ramme. For første gang i historien bor nå majoriteten av verdens befolkning i byer. I 2050 kommer rundt 70 prosent av verdens befolkning til å bo i byer, og byene står for 80 prosent av verdens samlede energiforbruk og utslipp. Hvordan forbereder vi oss på å transformere byer til å huse det meste av menneskeheten? Smartere byer er et integrert, flerårig program som er en del av IBMs Smarter Planet agenda. Programmet ble opprettet for å styrke økonomisk vitalitet og livskvalitet i byer og storbyområder, og stimulere meningsfull handling i hele byens økosystem. Programmet tar for seg transport, helsesystemer, energi og energinett, bygg, industri og offentlige tjenester.

19 Side Fra FØR til NÅ Intelligente trafikksystemer Transportinfrastruktur og styringsmetoder klarer ikke å håndtere trafikken på verdensplan. I København kastes det bort over arbeidstimer hvert år fordi folk sitter i kø. IBMs løsning går ut på å slutte å fokusere på kun å løse en del av problemet å bygge en bro eller utvide en vei - og heller se på relasjonene i hele systemet: Trafikk handler ikke kun om biler, men om et nett av forbindelser. Ved å ta hensyn til hele systemet kan vi begynne å snakke om intelligent trafikk: I Stockholm har et dynamisk avgiftssystem, basert på strømmen av kjøretøy inn og ut av byen, redusert trafikken med 20 prosent, ventetiden med 25 prosent og bilenes utslipp med 12 prosent. I Singapore mottar systemoperatører opplysninger i sanntid via sensorer så de kan utforme og forutsi trafikkscenarier med 90 prosent nøyaktighet. I Kyoto simulerer byplanleggere storstilte trafikksituasjoner som involverer millioner av kjøretøy så de kan analysere påvirkningen av bymiljøet. Ved innbyrdes å forbinde veier, broer, veikryss, veiskilt, signaler og avgifter lager IBM intelligente trafikksystemer som reduserer reisetid, gir byplanleggerne mer nøyaktige opplysninger, øker bedriftenes produktivitet og forbedrer folks livskvalitet. Systemene reduserer antallet trafikkknuter, senker drivstofforbruket og reduserer CO2-utslipp.

20 Side Fra FØR til NÅ

21 Side Fra FØR til NÅ Masdar City Better Place Shai Agassi, CEO Masdar City er Abu Dhabis forsøk på å bygge verdens første bilfrie, null-karbon-, null-utslipps-, null-avfallsby. Byen skal stå ferdig i 2016 og er kjernen i Masdarinitiativet en satsing fra regjeringen i Abu Dhabi i de Forente Arabiske Emirater for å fremsynde utvikling og utrulling av fremtidens energiløsninger. Byen kommer til å kjøre nesten utelukkende på solenergi, med bare 20 prosent av energiforbruket til en konvensjonell by av tilsvarende størrelse. Søppel blir sortert eller kompostert og kloakk blir til drivstoff. Betongsøyler løfter byen syv meter over bakken og muliggjør et nettverk av automatisert elektrisk transport som erstatter biler. Better Place er et oppstartselskap som har som mål å bygge et nettverk for elektriske biler med teknologi som er tilgjengelig i dag. Kjernekompetansen i selskapet er programvareutvikling, og ideen deres er å være en tredjepartsaktør som tar seg av kostnader og tekniske og logistiske utfordringer knyttet til batteridrift, lading og batteribytte utenom hjemmet. De selger kjørelengde til forbrukeren. Forretningsmodellen en systemisk, helhetlig og radikal måte å tenke på som transformerer et marked med utgangspunkt i vanlige folks behov og barrierer. Forbrukeren skal oppleve det å eie bil omtrent som å eie en mobiltelefon, med få bekymringer, moderate investeringskostnader og variable kostnader i henhold til bruken. Better Place har satset stort fra start og fokusert på infrastruktur og kreative partnerskapsmodeller. De inngår i samarbeid med både kommuner og bilprodusenter og finnes i dag i Israel, Danmark, Japan, Australia, USA og Canada. De har så vidt startet den kommersielle utrullingen og inngår løpende avtaler med firmaer som tilbyr sine ansatte elbilordning gjennom Better Place.

22 Side 22 Smarte nett bryter barrierer for fornybar energi og effektivisering tilleggskapasitet når etterspørselen er høy og tilbudet lavt. 1. Fra FØR til NÅ Thomas Friedman beskriver I boken Hot Flat and Crowded (2008) et fremtidsscenario basert på energi internett, der nettet har forflyttet seg fra å være et møtested via PC-en til også å håndtere strøm, varme og elektrisk utstyr, gjennom energieffektiviserende intelligente systemer basert på sanntidsprising og toveiskommunikasjon. Leverandørene tilbyr ulike pakker etter forbrukerens behov, komplett med lokale solfangere og muligheten for å sette i gang vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel på den tiden av døgnet når prisen er lavest, og drastisk redusere energitilførsel når prisene overstiger en maksgrense. Mange land er i ferd med eller skal starte utrulling av intelligente kraftnett (smart grid teknologi) i stor skala. USAs President Barack Obama har gjort utbygging av smart grid til et hovedsatsningsområde i amerikansk energipolitikk de neste årene. Dette har gjort at flere aktører er i gang med å posisjonere seg i et smart energimarked. Økt bruk av digital teknologi i kraftnettene gjør det mulig å levere elektrisitet ressursog kostnadseffektivt til kunder gjennom bedre utnyttelse og styring av eksisterende nett. Samtidig åpner smart grid muligheten for ny fornybar energi uten at leveringssikkerheten blir dårligere. Smart grid kan rute energi på mest mulig effektive måte over minst mulig avstander. De jevner ut effekttoppene gjennom fluktuerende energipris som gjør at forbruket ditt løpende gjenspeiler balansen mellom tilbud og etterspørsel. Slike nett vil også kunne integrere et mangfold av energiprodusenter og energilagre i systemet slik at man ikke trenger store reservekraftverk for eventuell En av dem som var tidlig ute var strømleverandøren Southern California Edison. De har installert målere med toveiskommunikasjon hos 5 millioner kunder, og forventer at etterspørselen vil reduseres med 1000 megawatt. Dette innebærer utslippsreduksjoner tilsvarende biler på veiene. Selskapet bygger strategien på antakelsen om at åpne systemer vil kunne utvide deres virkeområder til uforutsette områder. Et første skritt på veien mot intelligente kraftnett kan være utrulling av avanserte måle- og styresystemer (AMS), som gir sanntidsinformasjon mellom energibrukerne og kraftforsyningen. I Norge er det meningen at dette skal være rullet ut innen 2016, i påvente av pågående standardiseringsarbeid i Europa. I hvilken grad AMS åpner for smart grid eller begrenser fremtidige utviklingsløsninger, avhenger av hvilken funksjonalitet som bygges inn i det systemet som rulles ut, og av hvor åpent systemet er for tilleggsfunksjoner etter hvert som nye muligheter oppstår. En forutsetning er også at tilbydere av supplerende tjenester får tilgang til både infrastrukturen og sluttkundens måledata.

23 Side Fra FØR til NÅ

24 Side Fra FØR til NÅ 2. Hva står i veien for transformasjon?

25 Side Hva står i veien for transformasjon? 2. Hva står i veien for transformasjon? The effects of climate change are now so tangible that the issue is best addressed with the tools of the strategist, not the philanthropist Michael E. Porter and Forest Reinhardt, Harvard Business Review, October 2007 FØR: Samvittighet NÅ: Konkurransekraft Overgangen til smart grønn vekst er en transformasjon. Den må forstås gjennom nye analytiske redskap ikke lineære fremskrivninger fra i dag. Smart grønn vekst er preget av helhetlige løsninger fremfor sektorvise tilnærminger og helt andre konkurranse- og prisforhold enn vi kjenner i dag. Har vi begge bena plantet i fortiden vil det begrense vår forståelse av det som kommer. Det er to innganger til de utfordringene vi står. Den ene er å se på utslippskutt og ressursbegrensninger som en kostnad for hver enkelt beslutningstaker og sektor, der det er viktig at billigste tiltak må komme først. Klimakur 2020 er et eksempel på en slik tilnærming. Den andre er å erkjenne at vi trolig er på vei inn i et dypere samfunnsmessig skift og innse nødvendigheten av å posisjonere oss i en økonomi og en samfunnsstruktur som er i radikal endring. Det vil være mye å vinne for dem som ligger foran, både for næringsaktører og nasjonale myndigheter. Figur 5. på neste side illustrerer de to alternative tankemåter der den ene er kostnadsfokusert og skrittvis mens den andre er konkurranseorientert og radikal.

26 Side 26 Figur 5. Gammel og ny klimapolitikk 2. Hva står i veien for transformasjon? Kostnadsfokus - Hvordan unngå store samfunnsproblemer? - Sektorvis - Vurdere tiltakskostnad med sikte på lavest mulig kost per tonn Konkurransefokus - Hvordan posisjonere seg foran radikale skift? - Edderkoppløsninger - Vurdere tiltaks transformasjonskraft mot nye løsninger FØR: Museskritt NÅ: Hoppe i det med begge bena I lys av ambisiøse klimamål og alvorlige ressursbegrensninger er skrittvise forandringer ikke nok. Tvert imot kan små skrittvise løsninger stå i veien for større løft. De små effektiviseringsgevinstene kan i verste fall representere avsporinger fra større strukturelle skift som det til syvende og sist ikke er mulig å komme utenom (WWF 2008). I en større sammenheng kan man spørre seg om hvor klokt det er å investere i dyre klimatiltak på norsk sokkel som gir marginale utslippsreduksjoner i en sektor som uansett er en tidsbegrenset utslippskilde. Fra 2007 til 2008 ble utslippene fra olje- og gassvirksomheten i Norge redusert med under 1 prosent, eller 0,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter (SSB). Vi står overfor valget mellom å redusere utslipp og forbruk marginalt i utslippsintensive næringer og sektorer eller å investere offensivt i nye løsninger som kan erstatte dem. Radikale endringer betinger transformerende løsninger Aktører som ønsker å posisjonere seg med nye løsninger må tenke utenfor boksen. Dette handler om å snu opp ned på tradisjonelle forretningsmodeller med utgangspunkt i forbrukerens behov. Flytting av ulike former for risiko er et viktig stikkord for å senke kundens barrierer. Skreddersydde løsninger er et annet. Gode tredjepartsløsninger der funksjoner tilbys som tilpassede tjenester og økonomisk og teknologisk risiko bæres av tredjeparten kan i mange tilfeller være nok til å friste brukerne til å gå for en ny løsning.

Econ-rapport nr. 2009-033, Prosjekt nr. 5Z080101.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-016-0 SAA/BBR/pil, KOK/RAR, 27. mars 2009

Econ-rapport nr. 2009-033, Prosjekt nr. 5Z080101.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-016-0 SAA/BBR/pil, KOK/RAR, 27. mars 2009 Econ-rapport nr. 2009-033, Prosjekt nr. 5Z080101.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-016-0 SAA/BBR/pil, KOK/RAR, 27. mars 2009 Offentlig Econ Pöyry AS Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: 45 40 50 00, Faks: 22

Detaljer

GRØNN ØKONOMI I NORGE: HVA ER DET OG HVORDAN FÅ DET TIL? For Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og WWF-Norge

GRØNN ØKONOMI I NORGE: HVA ER DET OG HVORDAN FÅ DET TIL? For Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og WWF-Norge GRØNN ØKONOMI I NORGE: HVA ER DET OG HVORDAN FÅ DET TIL? For Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og WWF-Norge Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110033.10 ISBN 978-82-8232-193-8 ISSN 0803-5113

Detaljer

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Rapport 18/10 fra Vista Analyse AS Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Haakon Vennemo og Karin Ibenholt Vista Analyse 14.oktober 2010 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2010/18 Rapporttittel

Detaljer

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Revidert utgave Oslo, 25. august 2009 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Forord Det er bred politisk enighet om at det kreves

Detaljer

TRANSPORTLAB /2030. Strategiske spørsmål mot 2030: - Vi legger veien mot et norsk transportsystem uten klimagassutslipp i 2030

TRANSPORTLAB /2030. Strategiske spørsmål mot 2030: - Vi legger veien mot et norsk transportsystem uten klimagassutslipp i 2030 TRANSPORTLAB /2030 - Vi legger veien mot et norsk transportsystem uten klimagassutslipp i 2030 Strategiske spørsmål mot 2030: Hva er de langsiktig smarte klimaløsningene for transportsektoren - og hva

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

Grønn vekst. Notat fra det landsmøteforberedende utvalget til drøfting på fylkesårsmøtene i Venstre våren 2015 DEL 1: INNLEDNING

Grønn vekst. Notat fra det landsmøteforberedende utvalget til drøfting på fylkesårsmøtene i Venstre våren 2015 DEL 1: INNLEDNING 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Grønn vekst Notat fra det landsmøteforberedende utvalget til drøfting på fylkesårsmøtene i Venstre våren 01 DEL 1: INNLEDNING De neste 1 årene må verden, Norge og norske lokalsamfunn

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Rapport 2009-082. IKT og klimagassutslipp

Rapport 2009-082. IKT og klimagassutslipp Rapport 2009-082 Econ-rapport nr. 2009-082, Prosjekt nr. 5Z080087 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-084-9 JMS/IAR/MST/mbh, KIB, 27. august 2009 Offentlig Utarbeidet for Fornyings-og administrasjonsdepartementet

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

GRØNN VISJON FOR VESTLANDET

GRØNN VISJON FOR VESTLANDET GRØNN VISJON FOR VESTLANDET GRØNN VISJON FOR VESTLANDET Hvordan sikre velferd og velstand og samtidig bidra til å gjøre verden til et bedre sted? LARS-HENRIK PAARUP MICHELSEN DAGLIG LEDER NORSK KLIMASTIFTELSE

Detaljer

Europas grønne skifte

Europas grønne skifte Rapport nr. 1/2013 Europas grønne skifte Energisektoren i Europa er i sterk endring, men går det fort nok? Klimautslippene skal kraftig ned og fornybar energi vokser. Politisk usikkerhet og økonomisk uro

Detaljer

Teknologisk fremsyn Trender, drivkrefter og mekanismer

Teknologisk fremsyn Trender, drivkrefter og mekanismer Teknologisk fremsyn Trender, drivkrefter og mekanismer Sluttrapport, mai 2009 Hvilke krefter former fremtiden De første befaringene langs Bergensbanen ble gjort i 1872. Først i 1889 ble det besluttet å

Detaljer

NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie

NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN LILLE LAND HVA NÅ? Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110026.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

ØKONOMISK FORUM RENTEPROGNOSER. Bergo: Fiva: BAILOUT-PROBLEMET. Gabrielsen: EKSKLUSIVITET OG KONKURRANSE. NR. 2 2007 61. årgang

ØKONOMISK FORUM RENTEPROGNOSER. Bergo: Fiva: BAILOUT-PROBLEMET. Gabrielsen: EKSKLUSIVITET OG KONKURRANSE. NR. 2 2007 61. årgang ØKONOMISK FORUM NR. 7 61. årgang Bergo: RENTEPROGNOSER Fiva: BAILOUT-PROBLEMET Gabrielsen: EKSKLUSIVITET OG KONKURRANSE ØKONOMISK FORUM ANSVARLIG NUMMERREDAKTØR Egil Matsen egil.matsen@svt.ntnu.no REDAKTØRER

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Liberale reformer for økt verdiskaping. Kreativt mangfold friere forskning et åpnere og mer inkluderende arbeidsliv fremtidsrettet bærekraft

Liberale reformer for økt verdiskaping. Kreativt mangfold friere forskning et åpnere og mer inkluderende arbeidsliv fremtidsrettet bærekraft Liberale reformer for økt verdiskaping Kreativt mangfold friere forskning et åpnere og mer inkluderende arbeidsliv fremtidsrettet bærekraft 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 INNHOLD Forord En verden i endring er også

Detaljer

Slik kan Norge gjøre en forskjell

Slik kan Norge gjøre en forskjell Rapport nr. 04/2015 Slik kan Norge gjøre en forskjell 16 tekster om norske bidrag i den globale klimakampen 2 Slik kan Norge gjøre en forskjell 3 Slik kan Norge gjøre en forskjell REDAKSJON: Anders Bjartnes

Detaljer

SKY OG FJORDANE. En rapport om grønne datasentre i Norge. IKT-Norges Grønn IT-prosjekt 19.06.09

SKY OG FJORDANE. En rapport om grønne datasentre i Norge. IKT-Norges Grønn IT-prosjekt 19.06.09 SKY OG FJORDANE En rapport om grønne datasentre i Norge IKT-Norges Grønn IT-prosjekt 19.06.09 Benedicte Fasmer Waaler, prosjektleder for Grønn IT i IKT-Norge Erich Must Wessel, MakeITGreen (definisjon

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling M229-2014 RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Miljødirektoratet Kontaktperson i miljødirektoratet Are Lindegaard

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR.

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR. NR. TOGRADER.NO NY ENERGI STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN TOGRADER.NO Alt innholdet du har lest i dette magasinet finner du også på nettet, på tograder.no. Magasinet kan lastes ned og leses i pdf-format

Detaljer

Innhold. Symbolnøkkel. Del 5 Rapportering på Energifondet 2012 og 2013. Del 1 Enova ser framover 5. Del 2 Enovas virksomhet 9

Innhold. Symbolnøkkel. Del 5 Rapportering på Energifondet 2012 og 2013. Del 1 Enova ser framover 5. Del 2 Enovas virksomhet 9 2013 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2013 Innhold Nøkkeltall 2013 3 Administrerende direktør har ordet 4 Del 1 Enova ser framover 5 Grønn konkurransekraft 6 Del 2 Enovas virksomhet 9 Samfunnsansvar 10

Detaljer

ØKONOMISK FORUM TEMA: KLIMA

ØKONOMISK FORUM TEMA: KLIMA ØKONOMISK FORUM NR. 5, 2007 61. årgang NR. 5 2007 61. årgang ØKONOMISK FORUM TEMA: KLIMA Mads Greaker og Knut Einar Rosendahl Bjart Holtsmark Torstein Bye og Michael Hoel Steffen Kallbekken og Silje Pilberg

Detaljer