Årsrapport Grunnlagt driftsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2004. Grunnlagt 1951-54 driftsår"

Transkript

1 Årsrapport 2004 Grunnlagt driftsår

2 LOKALT ENGASJEMENT Kraftlaget har avsatt midler til investeringer for kommersiell virksomhet og infrastruktur. Dersom du har et prosjekt som du går og tenker på og som du mener er realiserbart, så kontakt oss. Blir prosjektet vurdert som interessant og til å være innenfor de rammer våre eiere har satt, kan vi delta med økonomiske midler. Vi oppfordrer alle til å søke. Søknader om midler til kommersiell virksomhet og infrastruktur behandles hele året. Nedenfor gjengir vi vår pressemelding av om saken. LOKALE INVESTERINGER Eierne ved Hemne Kraftlag BA har vedtatt at inntil 5 millioner kroner av kraftlagets ressurser kan disponeres til investeringer i kommersiell virksomhet og tiltak innen infrastruktur i lokalsamfunnet. Kapitalen som på denne måten stilles til disposisjon fordeler seg med 3 millioner kroner på kommersiell virksomhet og 2 millioner kroner på investeringer i infrastruktur. Egenkapital- og likviditetssituasjonen i Hemne Kraftlag gjør at selskapet har økonomisk handlefrihet. En finner det rimelig at en del av kapitalen på denne måten kan pløyes tilbake til lokalsamfunnet. Dette fører igjen til at det er de som har vært med på å bygge opp kapitalen som får nyte godt av den. Investeringer i infrastruktur: Dette defineres som investeringer av ikke kommersiell karakter, men som har stor betydning for innbyggerne i lokalsamfunnet. Investeringsrammen rettet mot infrastruktur disponeres av styret i Hemne Kraftlag. For utredning av aktuelle infrastrukturprosjekt er det opprettet en rådgivende gruppe som består av to representanter fra representantskapet og to representanter fra styret i Hemne Kraftlag. Investeringer i kommersiell virksomhet: Kommersiell virksomhet defineres som deltagelse i ordinær forretningsvirksomhet. Hemne Kraftlag har som målsetning å være en aktiv investor i de prosjekter det investeres i. Dette medfører at det må etableres styrende og administrative organ i Hemne Kraftlag systemet med tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å gå aktivt inn i aktuelle investeringer. Styret i Hemne Kraftlag fastsetter rammer for investeringsaktiviteten, herunder rammer for størrelse på enkeltengasjement, akseptabelt risikonivå og avkastningskrav. Det er en målsetning at alle investeringer som foretas skal tilføre nye eller sikre eksisterende arbeidsplasser og aktivitet i lokalsamfunnet. Kyrksæterøra Ingvar Nilsen styreleder FOND FOR ALLMENNYTTIGE FORMÅL Ved tusenårsskiftet ble det satt av en million kroner til allmennyttige formål. Pengene er øremerket som støtte til lag og foreninger med prosjekter som de skal gjennomføre. Det gis ikke penger til ordinær drift fra disse midlene. Av den opprinnelige millionen er det fremdeles en liten slump igjen. Så har dere et prosjekt som trenger støtte, kan dette være en mulighet for å få støtte. Søknader behandles flere ganger i året. 2 SPONSORMIDLER Utenom dette har vi en pengesum som deles ut årlig, til lag og foreninger. Denne summen deles mest mulig likt på søkerne. Årlig utbetaling ligger på rundt 1000 til 1500 kroner. Søknadene behandles en til to ganger om året. Søknadsfrist for 2005 er satt til 1. september.

3 HK GRUPPEN AS DELTAGELSE I LOKALE SELSKAPER Hemne Kraftlag har satt av 3,0 mill. kroner som skal benyttes til eiersiden i lokale selskaper som ønsker en finansiell og aktiv eier. Midlene kanaliseres gjennom ett eget selskap som har fått navnet HK Gruppen. HVILKE SELSKAPER KAN FÅ HK GRUPPEN SOM DELEIER I utgangspunktet kan alle som er hjemmehørende i kommunene Hemne og Snillfjord få oss som en deleier.vi vil selvfølgelig vurdere risikoen og forretningsideen og vi ønsker ikke eierandel over 49,9%. Dette gjelder både for eksisterende og nyregistrering av selskaper. Om du er liten eller stor så spiller det ingen rolle, men vi ønsker å være med å utvikle arbeidsplasser som kan tilføre distriktet nye impulser og ivareta eksisterende arbeidsplasser. HVORDAN GÅR VI FREM FOR Å BLI VURDERT I første omgang tar du kontakt med daglig leder av HK Gruppen og så avtaler vi et møte hvor vi diskuterer saken.videre prosedyre er at vi må ha en forretningsplan og budsjett, men ikke la deg skremme av dette.vi kan også bistå med å få frem nødvendige data. Elverksjef Jostein Solvik, daglig lederjostein Folgerø og styreleder Ingvar Nilsen. Tlf

4 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2004 HEMNE KRAFTLAG BA 4 VIRKSOMHETENS ART Hemne Kraftlag BA driver i hovedsak med overføring og salg av elektrisk energi. Virksomheten drives fra egne lokaler på Kyrksæterøra. Gjennom våre datterselskaper/tilknyttede selskaper driver konsernet også med installasjonsvirksomhet, elektrisk forretning, bredbåndstjenester, økonomiske tjenester samt ITrelaterte oppgaver. STYRETS ARBEIDE I 2004 Styret består av fem medlemmer. Fire av styrets medlemmer velges av representantskapet og ett styremedlem velges av og blant de ansatte. Representantskapets leder og elverksjefen deltar i styremøtene uten stemmerett. Styret har i 2004 holdt 10 møter og behandlet 50 saker medregnet referatsaker. FORTSATT DRIFT Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn vedavleggelsen av årsregnskapet. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Regnskapet viser et overskudd før skatt med kr Selskapets egenkapital er pr kr For øvrig vises til årsregnskap med noteopplysninger. ARBEIDSMILJØET Sykefraværet i bedriften var på 249 dager i Det tilsvarer ca 1,7 % av den totale arbeidstiden i året. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Arbeidsmiljøet ved Hemne Kraftlag BA er godt. Det ble i 2004 ikke tatt opp saker av en slik karakter at de ikke ble løst. Alle selskap i konsernet er medlem i Hemne Felles Bedriftshelsetjeneste. Rapporten fra denne tjenesten er positiv. Bedriftshelsetjenesten er et tiltak som er med og styrker det generelle helsearbeidet innen medlemsbedriftene. Av selskapets ansatte er det 4 kvinner og i konsernet er det 10 kvinner ansatt. I styret er det l kvinnelig representant. YTRE MILJØ Selskapets aktiviteter legges opp slik at de skal få liten innvirkning på det ytre miljø.vi har ikke tilbakemeldinger fra våre omgivelser om at det ytre miljø er forurenset av våre aktiviteter. KRAFTOMSETNING Hemne Kraftlag BA er i dag en av Fjordkraft AS sine alliansepartnere på kraftomsetning. Ordningen innebærer for oss at risikoen knyttet til kraftomsetning er vesentlig redusert, samtidig som vi framstår som en trygg og konkurransedyktig leverandør.våre priser og produkter er fullt på linje med de andre aktørene i kraftmarkedet. FREMTIDSUTSIKTER Vedtak i representantskap og styre slår fast at selskapet skal drives videre med dagens organisasjonsform, og i tillegg til å være leverandør av elektrisk energi og nettjenester også bruke en andel av sine økonomiske ressurser til å utvikle næringsliv og infrastruktur i vårt forsyningsområde. Selskapets likviditet og soliditet er svært god og gir etter styrets oppfatning et unikt utgangspunkt både for utvikling av dagens aktiviteter og deltagelse i nye prosjekter. DATTERSELSKAPER/ TILSLUTTET SELSKAPER Selskapets konkurranseutsatte aktiviteter drives i det heleide datterselskapet HK Gruppen AS. HK Gruppen eier pr følgende: HK ElektroAS 100% MerkantilService Hemne AS 100% HK Gruppen AS viser et overskudd før skatt for 2004 med kr. l Datterselskapene HK Elektro AS og MerkantilService Hemne AS har et samlet underskudd før skatt på kr I tillegg til ovenstående eier Hemne Kraftlag BA 40% i HemneNett AS.

5 ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende anvendelse av selskapets årsresultat: Avsatt til annen egenkapital kr Årsoverskudd kr Årsoverskudd for konsernet er kr Styret vil rette en takk til samtlige ansatte for innsatsen i året som er gått. Kyrksæterøra, 24. mai 2005 Ingvar Nilsen Styreleder Finn Skogvang Styremedlem Svein H. Bergdal Nestleder Wiggo Johansen Styremedlem Ellbjørg Skinderhaug Styremedlem Jostein Solvik Elverksjef Det første man så til elektrisiteten var det vi i dag kaller statisk elektrisitet. Hvis man gnir to stoff sammen, for eksempel et papirark og et plastark, blir det ene positivt ladet og det andre negativt. Motsatte ladninger tiltrekker hverandre, mens like ladninger frastøter hverandre. Det tok en god stund før man greide å forklare dette ved hjelp av Elektromagnetisme elektroner, for de ble ikke funnet før ut på 1900-tallet. Charles Coulomb studerte disse ladningene, og fant ut at kraften fra den ene ladningen på den andre var proporsjonal med de to ladningene, og omvendt proporsjonal med avstanden mellom dem. Dette har blitt kalt Coulombs lov, og han har også fått oppkalt enheten for ladning etter seg. Charles Coulomb ( ) 5

6 ELVERKSJEFENS BERETNING 6 Aktiviteten i forsyningsområdet har som vanlig vært høy. Av nye tilkoblinger er det hytter som dominerer. Boliger har tatt seg godt opp og det er gledelig. Av industri er det tilkoblet et forretningsbygg i sentrum, og det er positive signaler på oppgang. Vår aktivitet på linjenettet er tilpasset behovene så langt det lar seg gjøre innenfor de rammer vi har å arbeide etter.vedlikehold av linjenettet har vært utført som planlagt og etter budsjett. Nyinvesteringer i nettet ligger fortsatt på et høyt nivå. DRIFTSFORSTYRRELSER På feilsiden hadde vi også i 2004 et gledelig resultat. Etter 20% reduksjon fra 2002 til 2003 var vi spente på om trenden fortsatte. Det gjorde den og vi oppnådde ytterligere 20% reduksjon i antall feil. Dessverre var andelen transformatorhavari stort også i 2004, noe som fører til at kostnadene med driftsforstyrrelsene ble relativt høye. Av erfaring vet vi at antall driftsforstyrrelser vil variere fra år til år i takt med klimatiske forhold. Men vi håper og tror at gjennomsnittlig antall driftsforstyrrelser vil bli på et lavere nivå enn tidligere, grunnet et systematisk og godt vedlikeholdsarbeid. Totalt oppsto 47 uregelmessigheter ved feil og 52 planlagte utkoblinger på ledningsnettet i Alle kjente feil er utbedret. De aller fleste utkoblinger berører bare små deler av forsyningsnettet. Avbruddene fordeler seg med: 29 på transformatoranlegg 3 på høyspent luftledninger 0 på høyspent kabelanlegg 10 på lavspent luftledninger 5 på lavspent jordkabelanlegg 52 planmessige utkoblinger. I tillegg var vakthavende montør ute på 24 oppdrag for reparasjoner på våre kunders private anlegg. FORDELINGSNETT Totalt omfatter fordelingsnettet vårt meter pr Dette tilsvarer landeveien fra Kyrksæterøra og til Arendal.Transformatorkapasiteten og antall transformatorer har hatt en svak økning og omfatter nå 297 transformatorer og en samlet kapasitet på 37 MVA. Dersom en tar hele nettets utstrekning og deler på antall aktive anlegg får vi 212 meter kraftnett pr anlegg. Landsgjennomsnittet ligger på omlag 110 meter. Dette viser med all tydelighet at vi ikke er av de tettest befolkede områdene i landet. Vår nettleie gjenspeiler dette, men støtteordning fra staten og en effektivitetsforbedring gjør at vi har en positiv utvikling i forhold til sammenlignbare everk. Av større arbeider utført i 2004 kan vi nevne: Ombyggingsarbeider i forbindelse med Hagaelva Kraftverk - Ombygging 1000 Volt Kobbuge - Åstfjord - Delvis kabling av lavspent på Skeiet - Ombygging fra 1000 volt til 22 kilovolt fra Bjerksætra til Skisenteret - Arbeider i forbindelse med utbygging av breibånd - Utbygging av Oldervika hyttefelt - Nye transformatorkiosker i Ånesøyan og til Rema Ny transformatorkiosk på Sporild - Utskifting av gamle råtne master ABONNENTER OG INSTALLASJONER I løpet av driftsåret 2004 ble det tilknyttet: 15 boligenheter 30 hytter 2 næringsbygg 3 vannverk 1 marina 2 naust til sammen 52 nye installasjoner Ved utgangen av året var det 3884 aktive anlegg. Det stedlige eltilsyn har i 2004 besiktiget 218 installasjoner.to installatører med områdeautorisasjon i vårt område er kontrollert.tre detaljhandlere av elektrisk utstyr er kontrollert. Det var ingen registrerte ulykker forårsaket av elektrisk strøm i år 2004.

7 Tilsynet deltok i etterforskningen av 2 branner i løpet av året. Et anlegg ble frakoblet og en anleggseier er anmeldt til politiet. MONTØRSTASJONEN PÅ KROKSTADØRA Vår aktivitet på montørstasjonen er relativt stabil. Det er i dag en montør og en lærling som har sitt oppmøtested her. ENERGISITUASJONEN Energisituasjonen i Norge er anstrengt. Vi er blitt et underskuddsland. For vår del er vi oppdekt gjennom avtaler med Fjordkraft. Dette samarbeidet fungerer veldig bra. Det gir liten økonomisk risiko for oss og det tilfører oss kompetanse og sikrer at våre kunder får gode og konkurransedyktige tilbud. NETTLEIE Nettleie er den delen av strømregningen som går med til å dekke kostnadene med bygging og drift av fordelingsnettet i forsyningsområdet. Nettleie er et hett tema i Norge for tiden, så også hos oss. Det er lett at det brukes tall hentet ut fra forskjellige sammenhenger som sammenlignes med hverandre. Dette vil i mange tilfeller gi feil svar. Det er viktig å sammenligne størrelser som er sammenlignbare. Da vil en få svar som er reelle og som viser den virkelige situasjonen. Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) fastsetter økonomiske rammer for nettleie. Rammene settes for fem år om gangen. Som grunnlag for fastsettelse av rammer brukes innrapporterte regnskapstall og en del fysiske faktorer om nettet. Vi blir målt på effektivitet ved at vi sammenlignes med andre verk. Effektivitetskravet må innhentes etter regler satt av NVE. Nivået på vår nettleie fra 1993 til 2004, justert for prisstigning - se kurven. FRAMTIDSUTSIKTER Vårt representantskap har vedtatt å beholde andelslagsformen. Dette sikrer lokalt eierskap og kontroll. Kraftlaget har solid egenkapital og har meget god likviditet. Lagets egenkapitalsituasjon er stadig framme i debatten i Representantskapet og vil bli satt på dagsorden igjen på høstmøtet i Prosessen med at everk skal slås sammen i større enheter har nesten stoppet opp på landsbasis. I Trøndelag snakkes det om et Trønderverk og det snakkes om et Midtnorsk alternativ der også Møre er med. DE ANSATTE Antall ansatte ved kraftlaget er stabilt og ved årsskiftet 2004/2005 var det ansatt 19 personer i monopolvirksomheten. Arbeidsstokken er godt tilpasset vår aktivitet, innenfor rammene som er gitt av NVE. Utenom de faste ansatte blir det tidvis leid inn personell for ulike oppgaver. I tillegg har vi skoleelever utplassert hos oss i deler av skoleåret og vi tar inn ungdom til forefallende arbeid i sommerferien. Jeg vil nytte denne anledningen til å takke ansatte på alle nivå for innsatsen i 2004, både i mor og datterselskaper. Det er godt å oppleve at selv om elverksjefen er fraværende grunnet sykdom i deler av året, så går den daglige drift tilnærmet som normalt. Derfor retter jeg en spesiell takk til de som har tatt merbelastningen ved mitt fravær og vist en innsatsvilje og pågangsmot som en skal lete lenge etter. Flott gjort. Kyrksæterøra 9. juni 2005 Jostein Solvik elverksjef 7

8 BALANSE Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag BA konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a utstyr Langsiktige fordringer Sum varige driftsmidler Note Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 13, Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag BA konsern Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkaptal Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkaptal Gjeld Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld 5, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Note , Kyrksæterøra, 5. april 2004 Ingvar Nilsen Styreleder Finn Skogvang Styremedlem Svein Henry Bergdal Nestleder Wiggo Johansen Styremedlem Ellbjørg Skinderhaug Styremedlem Jostein Solvik Elverksjef 9

10 RESULTATREGNSKAP Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag BA konsern Note Driftsinntekter og driftskostnader Salg av varer og tjenester Energiomsetning Anleggsbidrag/tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Kraftkjøp Aktivering av inv.arb Lønnskostnader m.m. 2, Avskrivning på driftsmidler Avskrivning goodwill Materiell til vedlikehold/ nyanlegg Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskriving av andre finansielle anleggsmidler Kostnad på investering i datterselskap Kostnad på investering i tilknyttet selskap Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til annan egenkapital Sum overføringer Note , ,

11 NOTER - UTDRAG 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for mellomstore foretak. 5. KRAFTKONTRAKTER Selskapet har ved utgangen av 2004 ingen risiko knyttet opp i mot kraftkjøp. 6. SPESIFIKASJON AV ANLEGGSMIDLER PR Maskiner/ Transport- Fordelings- Bygninger Sum Hemne Kraftlag BA Inventar midler nett Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivinger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-20% 12,5% 3,3-5% 0-3% Maskiner/ Transport- Fordelings- Bygninger Sum Konsern inventar midler nett Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-35% 12,5-20% 3,3-5% 0-3% Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. 11. ANTALL ANDELER Andelseier Pr I 2004 Pr % Hemne kommune ,5 Snillfjord kommune ,2 Private andelseiere ,3 Sum andelskapital ,0 13. KONSERNSELSKAP/TILSLUTTET SELSKAP Datterselskap Eierandel Stemmeandel EK Hemne Kraftlag Elektro AS 100% 100% Hemne Kraftlag Gruppen AS 100% 100% Merkantilservice Hemne AS 100% 100% HemneNett AS 40% 40% Resultat i konsernselskap for 2004 er innarbeidet i selskapsregnskapet etter egenkapitalmetoden. Selskapets andel i HemneNett AS er i tidligere år nedskrevet med kr ,-. Aksjer i Hemne Kraftlag Elektro AS og Merkantilservice Hemne AS er indirekte eid gjennom datterselskapet Hemne Kraftlag Gruppen AS. Hemne Kraftlag Hemne Kraftlag Merkantilservice HemneNett AS Elektro AS Gruppen AS Hemne AS Balanseført verdi Tilgang til anskaffelseskost Resultatandel år Avskrivning goodwill Nedskrivning aksjeverdi Balanseført verdi Uavskrevet goodwill Resultatandel Hemne Kraftlag Gruppen AS inkluderer res. andel HKe og MSh. 11

12 NOTER - UTDRAG Pr har selskapet følgende fordringer på sine konsernselskap: Selskap Type fordring Beløp Nedbetalingsvilkår Hemne Kraftlag Elektro AS Avregningskonto Kortsiktig Hemne Kraftlag Elektro AS Annen langsiktig fordring Langsiktig (>5 år) MerkantilService Hemne As Avregningskonto Kortsiktig Hemne Kraftlag Gruppen AS Avregningskonto Kortsiktig 16. MER-/MINDREINNTEKT De kostnader som skal legges til grunn for punkttariffen er nettokostnader som direkte har sammenheng med transport av kraft. I henhold til retningslinjer skal netteier fastsette overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved administrasjon, drift/vedlikehold, stedlig tilsyn, måling og avlesning, enøk-virksomhet, samt eiendomsskatt. Netteier kan også i tillegg til de ovennevnte kostnader innkalkulere en rimelig avkastning på investert kapital. Merinntekt kan sies å være det vi faktisk oppnår utover, fra NVE, godkjent inntektsramme. Tillatt inntekt (gitt av NVE) Oppnådd inntekt (i distribusjonsnettet) Merinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt er pr inntatt i balansen. Innarbeidelsen er håndtert som en prinsippendring, og ført som en økning av EK (Jfr. note 18) 17. OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSOMRÅDER Monopol Kraftomsetning Øvrig virksomhet Driftsinntekter Driftskostander ekskl. avskrivninger Ordinære avskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Avkastningsgrunnlag Avkastningsgrunnlag/avkastning 9,5 En nærmere beskrivelse av virksomheten er gitt i årsberetningen 18. ENDRING EGENKAPITAL Hemne Kraftlag BA Konsern Opptjent Annen Andelskapital egenkapital Andelskapital egenkapital IB Innbetalt andelskapital Prinsippendring mindreinntekt Skatt av prinsippendring Årets resultat UB

13 REVISJONSBERETNING 13

14 GARANTIKRAFT BRUK DIN LOKALE KRAFTLEVERANDØR OG DU HAR FØLGENDE FORDELER: 14 * Lokal leverandør * Samlet avregning- samme mengder på nettleie som kraftleveransen * En regning for både kraft og nettleie * Du velger selv om du ønsker kvartal eller månedsregning * Samme kundebehandler på kraft og netteleie og vi hjelper deg lokalt * Du betaler på etterskudd (hos andre kraftleverandører betaler du som oftes på forskudd) * Strømforsikring (gjelder ved skade inntil 52 uker, egne vilkår)

15 DRIFTSAVDELINGEN LUFTLINJENETT Å forsyne strøm fram til abonnentene rundt om i et såpass kupert terreng som vi har i vårt forsyningsområde, er ikke alltid like enkelt. Når store deler av området består av fjellmasser sier det seg selv at linjer er å foretrekke framfor jordkabel med hensyn til anleggskostnadene. Da er det derimot enklere og billigere å montere stolper for framføringen av kraft. Noe som blir gjort i de aller fleste tilfeller når grunnen er av en slik art. Luftlinjenettet som forsyner våre kunder i Hemne og Snillfjord består av et betydelig antall kilometer. I alt utgjør dette cirka 540 km linjenett, som igjen betyr at det er montert cirka master/stolper. Derav er det cirka høyspent- og cirka lavspent master. Hovedmengden av linjenettet er bygd i tiden fra midten av 50-tallet og fram til midten av 60-tallet. Det tilsier at 80 prosent av linjenettet har oppnådd en anselig alder. Ingenting varer evig - heller ikke stolper. Høydeskrekk kan en ikke ha den som arbeider ved driftsavdelingen. Vi har derfor i de senere år sett nærmere på kvaliteten på linjenettet. Kontrollen utføres på den måten at en banker med et spesielt verktøy på masta fra bakkenivå og helt til toppen av masta.videre tas det stikkprøver, samt boreprøver av kjernen på hver enkelt mast. Ut i fra dette kan en si om masta må skiftes eller ikke. Det viser seg at det er et betydelig antall master som må skiftes på grunn av råteskader. Når en tenker på det antall av master som er montert, og mengden som må skiftes, vil dette medføre store utfordringer, både arbeidsmessig og ikke minst økonomisk, med de stramme rammevilkår energiverkene blir pålagt av myndighetene. Ingenting varer evig - heller ikke stolper. Om øvrige anlegg og vedlikeholdsoppgaver som er utført leser du under Elverksjefens beretning. Til slutt vil vi takke alle våre kunder og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i året som gikk, og ser fram til et videre samarbeid. Hilsen oss ved Driftsavdelingen 15

16 LOKAL BREDBÅNDSLEVERANDØR STOR ØKNING I ANTALL KUNDER 1. juni 2004 har vi vært i drift(solgt avtaler) i 2 år.vi startet opp med 15 kunder i juni Ved årsskiftet hadde vi økt til 160 kunder og nå pr. 1. juni 2005 har vi nådd 550 kunder. Økningen skyldes mye at vi har tatt i bruk ADSLteknologien i tillegg til radio. Følgende områder dekkes: * Kyrksæterøra januar 2004 * Vinjeøra november 2004 * Krokstadøra november 2004 * Ytre Snillfjord november 2004 * Hellandsjøen august 2005 * Storoddan juli 2005 VOKSER OG VOKSER Følg med på våre hjemmesider: så vil du finne informasjon om utbygging og når vi kan levere hos dere. BREDBÅNDSTELEFONI FRA HEMNENETT HemneNett vil i løpet av august 2005 starte salg av bredbåndstelefoni.vi vil her legge vekt på kvalitet og pris. Vi starter testing i juni og håper at vi kan tilby løsninger som gjør at kundene kan benytte eksisterende telefoner.vi vil teste kvalitet og forskjellige løsninger før vi lanserer dette produktet. Det vil si at vårt system, hvis kvaliteten i testing holder, skal takle både analoge og ISDN telefoner. Vi arbeider også med tilsvarende løsninger for bedriftsmarkedet som sannsynligvis vil være klare noe senere på høsten. BREDBÅND FRA DIN LOKALE LEVERANDØR Vi tilbyr: * Lave priser * God kapasitet * Support og service på stedet, vi er her og hjelper deg når du trenger oss. * Bredbåndstelefoni * TV på bredbånd kan også snart være aktuelt i Hemne, følg med. Prisene og kapasiteten endres flere ganger i året. Du får nå bredbånd fra kr. 229,- pr. måned. Kapasiteten de fleste i dag bruker er 1.300/256 som koster 372,- pr. måned. 16

17 MERKANTILSERVICE HEMNE AS Merkantilservice Hemne AS er et heleid datterselskap i konsernet Hemne Kraftlag BA. Selskapet har i en årrekke levert tjenester til næringslivet i Hemne og nabokommuner innenfor regnskap, skatt, lønn og økonomisk rådgiving, og har som en overordnet målsetting å levere gode og fleksible tjenester tilpasset de behov næringslivet til enhver tid har. Selskapet har i 2004 i nært samarbeid med IT-avdelingen i Hemne Kraftlag BA utviklet produkter der den enkelte kunde i svært stor grad kan få skreddersydd egne løsninger som kan inneholde alt fra tradisjonelle regnskapskontortjenester der alle funksjoner ivaretas av regnskapskontoret, til løsninger der kunden leier IT-tjenester og serverfunksjoner hos Hemne Kraftlag BA og ved hjelp av bredbåndstilgang og andre datatekniske løsninger selv aktivt tar del i regnskapsprosessen med de resurser den enkelte kunde måtte ha tilgjengelig. Eksempler her kan være at kunden selv foretar fakturering, betalingstjenester eller bilagsregistrering og ikke minst at kunden selv til enhver tid kan ta tar ut de rapporter som ønskes. Tilbakemeldingene fra kundene som har tatt i bruk skreddersydde løsninger er meget gode, og produktet medfører at selskapets geografiske kundeområde utvides. Ta kontakt dersom dette ser interessant ut. Vi stiller gjerne opp til en uforpliktende gjennomgang og utarbeiding av forslag til løsninger for akkurat dine behov Vi befinner oss i: Industriveien 5 Tlf Fax Mob Bruk gjerne vår e-postadresse: 17

18 INSTALLASJON OG VERKSTED ELFAG Elfag er landets største kjede av installasjonsbedrifter.vi leverer alle typer varer og tjenester som du venter å finne hos «elektrikeren», og mer til. Det viktigste for oss er at kundene våre får det beste når det gjelder sikkerhet og kvalitet. Derfor samarbeider vi bare med leverandører som er kjent for gode produkter og som har bevist at varene kan møte høye krav til driftssikkerhet, design og funksjonalitet. Elfag har rammeavtale med landbrukskjeden Agrol. LOKAL FALCK-FORHANDLER Vi er forhandlere av Falck (tidligere Falken) innbruddsalarmer. Dagens innbruddsalarmer for boliger er basert på radiokommunikasjon mellom sentral og detektor. Installasjonen utføres derfor hurtig uten skjemmende kabelopplegg. Lokal tilknytning sammen med et av markedets sterkeste merkenavn på sikkerhet gjør at vi nå kan tilby en totalpakke. Lokal montering og lokal utrykning. GJENSIDIGE-AVTALEN Vi har de senere år hatt et samarbeid med Gjensidige om internkontroll av elanlegg i landbruket. Denne avtalen er nå videreført til også å omfatte boliger. En slik gjennomgang/kontroll av boligens elanlegg gir ekstra rabatt hos Gjensidige og vil totalt finansiere kostnaden med kontrollen. Samtidig vet du at elanlegget i din bolig er i orden. * Bolig/hytter * Industri * Sikkerhet/Alarm (Falck) * Internkontroll * Telefonsentraler * Verksted (hvite og brunevarer) 18

19 BUTIKK MEDLEM AV VERDENS STØRSTE LOKALE KJEDE Du skal slippe å kjøre langt eller stå i kø i store, upersonlige elektromarkeder for å oppnå lave priser. Gjennom El-kjeden og Expert Norge er vi nemlig med i verdens største innkjøpssamarbeid av elektroprodukter. Dette er din garanti for konkurransedyktige priser hos HK Elektro. Vår kjennskap til de lokale forhold, og nærhet til våre kunder, og at vi derfor kan tilby en personlig service gjør oss derfor i stand til å konkurrere med de store butikkene i Trondheim etc. FLAT-TV EKSPLOSJON I HØST? Flat-tv eller tynne skjermer har nå vært på markedet noen år, og mange av oss har sett frem til at prisene på disse skjermene skulle bli overkommelige. Nå endelig ser det ut til at det lysner, i løpet av siste år har prisene på disse skjermene falt med 20-30%, og i løpet av høsten er de spådd å falle enda mer.vi tror derfor at salget av disse skjermene vil eksplodere i løpet av dette året. Er du usikker på noe av begrepene rundt flat-tv, kommer en liten oppklaring her: FLAT-TV Flat-TV er et felles begrep for Plasma og LCD-TV. LCD finnes i størrelser opp til 40. Men fra 37 og større er fortsatt Plasma best, og leverer bilder som er langt mer naturlig og med større dybde i fargene enn det LCD klarer å gjengi. KVALITET Det er meget store forskjeller i bildekvalitet, så vi anbefaler at du sammenligner modeller nøye før du handler. Pris/ytelse henger nøye sammen. (Billige og ukjente LCD TV er mangler ofte helt vesentlige og nødvendige bildeforbedringskretser for å kunne gi et godt nok bilde). På toppmodellene til merkevarene er bildekvaliteten i dag like god som en god bilderørs tv. LEVETID Forventet levetid på både Plasma og LCD er ca timer. Dette tilsvarer over 20 år normal TVbruk. HDTV (High Definition TV) Om få år kommer HDTV for fullt. HDTV er kun mulig å få fullt utbytte av på et HDTV-ready apparat. Krav til et HD Ready-TV: * Minst 720 linjers oppløsning i panelet (Høyoppløselig panel) * Må håndtere både 720p og 1080i-signaler * DVI- eller HDMI-inngang med HDCP (kopisikring) * Component video-inngang (YUV) Alle krav skal være oppfylt for å merke apparatet med HD Ready-logo. GODE RÅD VED KJØP AV FLAT-TV * Er den HDTV klar? (PS! Et ikke HDTV klart apparat vil også kunne brukes i framtiden, dog ikke med HD kvalitet, men lik dagens kvalitet). * Sjekk at apparatet har bildeforbedringskretser gir vesentlig bedre bevegelige bilder, og bedre farge overganger m.m. * Test levende bilder, ikke bare tegnefilm og stillbilder. Da ser du kvalitetsforskjeller best. Kjente merkevarer trygghet/service/deler * Brunevarer * Småelektrisk * Foto * Hvitevarer * Telematikk * Belysning * Data * Spill/spillmaskiner * Ur/klokker 19

20 BEDRIFTEN VÅR ORGANISASJONSFORM Hemne Kraftlag BA som er organisert som et andelslag, eies av våre kunder (53,3 %), Hemne kommune (31,5% ) og Snillfjord kommune (15,2% ). FORMÅL Laget har som formål å skaffe elektrisk energi til sine medlemmer innenfor kraftlagets forsyningsområde, samt for øvrig drive handel og annen næringsvirksomhet knyttet til hovedmålet, herunder delta i andre selskaper. ANSATTE Til å utføre våre arbeidsoppgaver, har vi i konsernet 44 ansatte i hel- og deltidsstillinger. Idé og layout/grafisk produksjon: Søvesten Media AS - tlf Trykk: Grytting AS FORSYNINGSOMRÅDET Bedriften vår forsyner Hemne og Snillfjord kommune med elektrisk kraft. Geografisk utstrekning: ca kvadratkilometer. Forsyningsnett Kraftlaget har ingen egne kraftstasjoner, ca. 823 km med linje- og kabelnett og 297 transformatorer.

Årsrapport 2005. Grunnlagt 1951-55 driftsår

Årsrapport 2005. Grunnlagt 1951-55 driftsår Årsrapport 2005 Grunnlagt 1951-55 driftsår INNHOLD Per Arne Kaarstad ny daglig leder i Hemne Kraftlag BA fra 1. februar 2006 Hovedtall... s 2 Nøkkeltall... s 6 Lokalt engasjement... s 3 Styrets beretning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer