Årsrapport Grunnlagt driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2004. Grunnlagt 1951-54 driftsår"

Transkript

1 Årsrapport 2004 Grunnlagt driftsår

2 LOKALT ENGASJEMENT Kraftlaget har avsatt midler til investeringer for kommersiell virksomhet og infrastruktur. Dersom du har et prosjekt som du går og tenker på og som du mener er realiserbart, så kontakt oss. Blir prosjektet vurdert som interessant og til å være innenfor de rammer våre eiere har satt, kan vi delta med økonomiske midler. Vi oppfordrer alle til å søke. Søknader om midler til kommersiell virksomhet og infrastruktur behandles hele året. Nedenfor gjengir vi vår pressemelding av om saken. LOKALE INVESTERINGER Eierne ved Hemne Kraftlag BA har vedtatt at inntil 5 millioner kroner av kraftlagets ressurser kan disponeres til investeringer i kommersiell virksomhet og tiltak innen infrastruktur i lokalsamfunnet. Kapitalen som på denne måten stilles til disposisjon fordeler seg med 3 millioner kroner på kommersiell virksomhet og 2 millioner kroner på investeringer i infrastruktur. Egenkapital- og likviditetssituasjonen i Hemne Kraftlag gjør at selskapet har økonomisk handlefrihet. En finner det rimelig at en del av kapitalen på denne måten kan pløyes tilbake til lokalsamfunnet. Dette fører igjen til at det er de som har vært med på å bygge opp kapitalen som får nyte godt av den. Investeringer i infrastruktur: Dette defineres som investeringer av ikke kommersiell karakter, men som har stor betydning for innbyggerne i lokalsamfunnet. Investeringsrammen rettet mot infrastruktur disponeres av styret i Hemne Kraftlag. For utredning av aktuelle infrastrukturprosjekt er det opprettet en rådgivende gruppe som består av to representanter fra representantskapet og to representanter fra styret i Hemne Kraftlag. Investeringer i kommersiell virksomhet: Kommersiell virksomhet defineres som deltagelse i ordinær forretningsvirksomhet. Hemne Kraftlag har som målsetning å være en aktiv investor i de prosjekter det investeres i. Dette medfører at det må etableres styrende og administrative organ i Hemne Kraftlag systemet med tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å gå aktivt inn i aktuelle investeringer. Styret i Hemne Kraftlag fastsetter rammer for investeringsaktiviteten, herunder rammer for størrelse på enkeltengasjement, akseptabelt risikonivå og avkastningskrav. Det er en målsetning at alle investeringer som foretas skal tilføre nye eller sikre eksisterende arbeidsplasser og aktivitet i lokalsamfunnet. Kyrksæterøra Ingvar Nilsen styreleder FOND FOR ALLMENNYTTIGE FORMÅL Ved tusenårsskiftet ble det satt av en million kroner til allmennyttige formål. Pengene er øremerket som støtte til lag og foreninger med prosjekter som de skal gjennomføre. Det gis ikke penger til ordinær drift fra disse midlene. Av den opprinnelige millionen er det fremdeles en liten slump igjen. Så har dere et prosjekt som trenger støtte, kan dette være en mulighet for å få støtte. Søknader behandles flere ganger i året. 2 SPONSORMIDLER Utenom dette har vi en pengesum som deles ut årlig, til lag og foreninger. Denne summen deles mest mulig likt på søkerne. Årlig utbetaling ligger på rundt 1000 til 1500 kroner. Søknadene behandles en til to ganger om året. Søknadsfrist for 2005 er satt til 1. september.

3 HK GRUPPEN AS DELTAGELSE I LOKALE SELSKAPER Hemne Kraftlag har satt av 3,0 mill. kroner som skal benyttes til eiersiden i lokale selskaper som ønsker en finansiell og aktiv eier. Midlene kanaliseres gjennom ett eget selskap som har fått navnet HK Gruppen. HVILKE SELSKAPER KAN FÅ HK GRUPPEN SOM DELEIER I utgangspunktet kan alle som er hjemmehørende i kommunene Hemne og Snillfjord få oss som en deleier.vi vil selvfølgelig vurdere risikoen og forretningsideen og vi ønsker ikke eierandel over 49,9%. Dette gjelder både for eksisterende og nyregistrering av selskaper. Om du er liten eller stor så spiller det ingen rolle, men vi ønsker å være med å utvikle arbeidsplasser som kan tilføre distriktet nye impulser og ivareta eksisterende arbeidsplasser. HVORDAN GÅR VI FREM FOR Å BLI VURDERT I første omgang tar du kontakt med daglig leder av HK Gruppen og så avtaler vi et møte hvor vi diskuterer saken.videre prosedyre er at vi må ha en forretningsplan og budsjett, men ikke la deg skremme av dette.vi kan også bistå med å få frem nødvendige data. Elverksjef Jostein Solvik, daglig lederjostein Folgerø og styreleder Ingvar Nilsen. Tlf

4 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2004 HEMNE KRAFTLAG BA 4 VIRKSOMHETENS ART Hemne Kraftlag BA driver i hovedsak med overføring og salg av elektrisk energi. Virksomheten drives fra egne lokaler på Kyrksæterøra. Gjennom våre datterselskaper/tilknyttede selskaper driver konsernet også med installasjonsvirksomhet, elektrisk forretning, bredbåndstjenester, økonomiske tjenester samt ITrelaterte oppgaver. STYRETS ARBEIDE I 2004 Styret består av fem medlemmer. Fire av styrets medlemmer velges av representantskapet og ett styremedlem velges av og blant de ansatte. Representantskapets leder og elverksjefen deltar i styremøtene uten stemmerett. Styret har i 2004 holdt 10 møter og behandlet 50 saker medregnet referatsaker. FORTSATT DRIFT Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn vedavleggelsen av årsregnskapet. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Regnskapet viser et overskudd før skatt med kr Selskapets egenkapital er pr kr For øvrig vises til årsregnskap med noteopplysninger. ARBEIDSMILJØET Sykefraværet i bedriften var på 249 dager i Det tilsvarer ca 1,7 % av den totale arbeidstiden i året. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Arbeidsmiljøet ved Hemne Kraftlag BA er godt. Det ble i 2004 ikke tatt opp saker av en slik karakter at de ikke ble løst. Alle selskap i konsernet er medlem i Hemne Felles Bedriftshelsetjeneste. Rapporten fra denne tjenesten er positiv. Bedriftshelsetjenesten er et tiltak som er med og styrker det generelle helsearbeidet innen medlemsbedriftene. Av selskapets ansatte er det 4 kvinner og i konsernet er det 10 kvinner ansatt. I styret er det l kvinnelig representant. YTRE MILJØ Selskapets aktiviteter legges opp slik at de skal få liten innvirkning på det ytre miljø.vi har ikke tilbakemeldinger fra våre omgivelser om at det ytre miljø er forurenset av våre aktiviteter. KRAFTOMSETNING Hemne Kraftlag BA er i dag en av Fjordkraft AS sine alliansepartnere på kraftomsetning. Ordningen innebærer for oss at risikoen knyttet til kraftomsetning er vesentlig redusert, samtidig som vi framstår som en trygg og konkurransedyktig leverandør.våre priser og produkter er fullt på linje med de andre aktørene i kraftmarkedet. FREMTIDSUTSIKTER Vedtak i representantskap og styre slår fast at selskapet skal drives videre med dagens organisasjonsform, og i tillegg til å være leverandør av elektrisk energi og nettjenester også bruke en andel av sine økonomiske ressurser til å utvikle næringsliv og infrastruktur i vårt forsyningsområde. Selskapets likviditet og soliditet er svært god og gir etter styrets oppfatning et unikt utgangspunkt både for utvikling av dagens aktiviteter og deltagelse i nye prosjekter. DATTERSELSKAPER/ TILSLUTTET SELSKAPER Selskapets konkurranseutsatte aktiviteter drives i det heleide datterselskapet HK Gruppen AS. HK Gruppen eier pr følgende: HK ElektroAS 100% MerkantilService Hemne AS 100% HK Gruppen AS viser et overskudd før skatt for 2004 med kr. l Datterselskapene HK Elektro AS og MerkantilService Hemne AS har et samlet underskudd før skatt på kr I tillegg til ovenstående eier Hemne Kraftlag BA 40% i HemneNett AS.

5 ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende anvendelse av selskapets årsresultat: Avsatt til annen egenkapital kr Årsoverskudd kr Årsoverskudd for konsernet er kr Styret vil rette en takk til samtlige ansatte for innsatsen i året som er gått. Kyrksæterøra, 24. mai 2005 Ingvar Nilsen Styreleder Finn Skogvang Styremedlem Svein H. Bergdal Nestleder Wiggo Johansen Styremedlem Ellbjørg Skinderhaug Styremedlem Jostein Solvik Elverksjef Det første man så til elektrisiteten var det vi i dag kaller statisk elektrisitet. Hvis man gnir to stoff sammen, for eksempel et papirark og et plastark, blir det ene positivt ladet og det andre negativt. Motsatte ladninger tiltrekker hverandre, mens like ladninger frastøter hverandre. Det tok en god stund før man greide å forklare dette ved hjelp av Elektromagnetisme elektroner, for de ble ikke funnet før ut på 1900-tallet. Charles Coulomb studerte disse ladningene, og fant ut at kraften fra den ene ladningen på den andre var proporsjonal med de to ladningene, og omvendt proporsjonal med avstanden mellom dem. Dette har blitt kalt Coulombs lov, og han har også fått oppkalt enheten for ladning etter seg. Charles Coulomb ( ) 5

6 ELVERKSJEFENS BERETNING 6 Aktiviteten i forsyningsområdet har som vanlig vært høy. Av nye tilkoblinger er det hytter som dominerer. Boliger har tatt seg godt opp og det er gledelig. Av industri er det tilkoblet et forretningsbygg i sentrum, og det er positive signaler på oppgang. Vår aktivitet på linjenettet er tilpasset behovene så langt det lar seg gjøre innenfor de rammer vi har å arbeide etter.vedlikehold av linjenettet har vært utført som planlagt og etter budsjett. Nyinvesteringer i nettet ligger fortsatt på et høyt nivå. DRIFTSFORSTYRRELSER På feilsiden hadde vi også i 2004 et gledelig resultat. Etter 20% reduksjon fra 2002 til 2003 var vi spente på om trenden fortsatte. Det gjorde den og vi oppnådde ytterligere 20% reduksjon i antall feil. Dessverre var andelen transformatorhavari stort også i 2004, noe som fører til at kostnadene med driftsforstyrrelsene ble relativt høye. Av erfaring vet vi at antall driftsforstyrrelser vil variere fra år til år i takt med klimatiske forhold. Men vi håper og tror at gjennomsnittlig antall driftsforstyrrelser vil bli på et lavere nivå enn tidligere, grunnet et systematisk og godt vedlikeholdsarbeid. Totalt oppsto 47 uregelmessigheter ved feil og 52 planlagte utkoblinger på ledningsnettet i Alle kjente feil er utbedret. De aller fleste utkoblinger berører bare små deler av forsyningsnettet. Avbruddene fordeler seg med: 29 på transformatoranlegg 3 på høyspent luftledninger 0 på høyspent kabelanlegg 10 på lavspent luftledninger 5 på lavspent jordkabelanlegg 52 planmessige utkoblinger. I tillegg var vakthavende montør ute på 24 oppdrag for reparasjoner på våre kunders private anlegg. FORDELINGSNETT Totalt omfatter fordelingsnettet vårt meter pr Dette tilsvarer landeveien fra Kyrksæterøra og til Arendal.Transformatorkapasiteten og antall transformatorer har hatt en svak økning og omfatter nå 297 transformatorer og en samlet kapasitet på 37 MVA. Dersom en tar hele nettets utstrekning og deler på antall aktive anlegg får vi 212 meter kraftnett pr anlegg. Landsgjennomsnittet ligger på omlag 110 meter. Dette viser med all tydelighet at vi ikke er av de tettest befolkede områdene i landet. Vår nettleie gjenspeiler dette, men støtteordning fra staten og en effektivitetsforbedring gjør at vi har en positiv utvikling i forhold til sammenlignbare everk. Av større arbeider utført i 2004 kan vi nevne: Ombyggingsarbeider i forbindelse med Hagaelva Kraftverk - Ombygging 1000 Volt Kobbuge - Åstfjord - Delvis kabling av lavspent på Skeiet - Ombygging fra 1000 volt til 22 kilovolt fra Bjerksætra til Skisenteret - Arbeider i forbindelse med utbygging av breibånd - Utbygging av Oldervika hyttefelt - Nye transformatorkiosker i Ånesøyan og til Rema Ny transformatorkiosk på Sporild - Utskifting av gamle råtne master ABONNENTER OG INSTALLASJONER I løpet av driftsåret 2004 ble det tilknyttet: 15 boligenheter 30 hytter 2 næringsbygg 3 vannverk 1 marina 2 naust til sammen 52 nye installasjoner Ved utgangen av året var det 3884 aktive anlegg. Det stedlige eltilsyn har i 2004 besiktiget 218 installasjoner.to installatører med områdeautorisasjon i vårt område er kontrollert.tre detaljhandlere av elektrisk utstyr er kontrollert. Det var ingen registrerte ulykker forårsaket av elektrisk strøm i år 2004.

7 Tilsynet deltok i etterforskningen av 2 branner i løpet av året. Et anlegg ble frakoblet og en anleggseier er anmeldt til politiet. MONTØRSTASJONEN PÅ KROKSTADØRA Vår aktivitet på montørstasjonen er relativt stabil. Det er i dag en montør og en lærling som har sitt oppmøtested her. ENERGISITUASJONEN Energisituasjonen i Norge er anstrengt. Vi er blitt et underskuddsland. For vår del er vi oppdekt gjennom avtaler med Fjordkraft. Dette samarbeidet fungerer veldig bra. Det gir liten økonomisk risiko for oss og det tilfører oss kompetanse og sikrer at våre kunder får gode og konkurransedyktige tilbud. NETTLEIE Nettleie er den delen av strømregningen som går med til å dekke kostnadene med bygging og drift av fordelingsnettet i forsyningsområdet. Nettleie er et hett tema i Norge for tiden, så også hos oss. Det er lett at det brukes tall hentet ut fra forskjellige sammenhenger som sammenlignes med hverandre. Dette vil i mange tilfeller gi feil svar. Det er viktig å sammenligne størrelser som er sammenlignbare. Da vil en få svar som er reelle og som viser den virkelige situasjonen. Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) fastsetter økonomiske rammer for nettleie. Rammene settes for fem år om gangen. Som grunnlag for fastsettelse av rammer brukes innrapporterte regnskapstall og en del fysiske faktorer om nettet. Vi blir målt på effektivitet ved at vi sammenlignes med andre verk. Effektivitetskravet må innhentes etter regler satt av NVE. Nivået på vår nettleie fra 1993 til 2004, justert for prisstigning - se kurven. FRAMTIDSUTSIKTER Vårt representantskap har vedtatt å beholde andelslagsformen. Dette sikrer lokalt eierskap og kontroll. Kraftlaget har solid egenkapital og har meget god likviditet. Lagets egenkapitalsituasjon er stadig framme i debatten i Representantskapet og vil bli satt på dagsorden igjen på høstmøtet i Prosessen med at everk skal slås sammen i større enheter har nesten stoppet opp på landsbasis. I Trøndelag snakkes det om et Trønderverk og det snakkes om et Midtnorsk alternativ der også Møre er med. DE ANSATTE Antall ansatte ved kraftlaget er stabilt og ved årsskiftet 2004/2005 var det ansatt 19 personer i monopolvirksomheten. Arbeidsstokken er godt tilpasset vår aktivitet, innenfor rammene som er gitt av NVE. Utenom de faste ansatte blir det tidvis leid inn personell for ulike oppgaver. I tillegg har vi skoleelever utplassert hos oss i deler av skoleåret og vi tar inn ungdom til forefallende arbeid i sommerferien. Jeg vil nytte denne anledningen til å takke ansatte på alle nivå for innsatsen i 2004, både i mor og datterselskaper. Det er godt å oppleve at selv om elverksjefen er fraværende grunnet sykdom i deler av året, så går den daglige drift tilnærmet som normalt. Derfor retter jeg en spesiell takk til de som har tatt merbelastningen ved mitt fravær og vist en innsatsvilje og pågangsmot som en skal lete lenge etter. Flott gjort. Kyrksæterøra 9. juni 2005 Jostein Solvik elverksjef 7

8 BALANSE Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag BA konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a utstyr Langsiktige fordringer Sum varige driftsmidler Note Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 13, Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag BA konsern Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkaptal Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkaptal Gjeld Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld 5, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Note , Kyrksæterøra, 5. april 2004 Ingvar Nilsen Styreleder Finn Skogvang Styremedlem Svein Henry Bergdal Nestleder Wiggo Johansen Styremedlem Ellbjørg Skinderhaug Styremedlem Jostein Solvik Elverksjef 9

10 RESULTATREGNSKAP Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag BA konsern Note Driftsinntekter og driftskostnader Salg av varer og tjenester Energiomsetning Anleggsbidrag/tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Kraftkjøp Aktivering av inv.arb Lønnskostnader m.m. 2, Avskrivning på driftsmidler Avskrivning goodwill Materiell til vedlikehold/ nyanlegg Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskriving av andre finansielle anleggsmidler Kostnad på investering i datterselskap Kostnad på investering i tilknyttet selskap Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til annan egenkapital Sum overføringer Note , ,

11 NOTER - UTDRAG 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for mellomstore foretak. 5. KRAFTKONTRAKTER Selskapet har ved utgangen av 2004 ingen risiko knyttet opp i mot kraftkjøp. 6. SPESIFIKASJON AV ANLEGGSMIDLER PR Maskiner/ Transport- Fordelings- Bygninger Sum Hemne Kraftlag BA Inventar midler nett Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivinger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-20% 12,5% 3,3-5% 0-3% Maskiner/ Transport- Fordelings- Bygninger Sum Konsern inventar midler nett Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-35% 12,5-20% 3,3-5% 0-3% Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. 11. ANTALL ANDELER Andelseier Pr I 2004 Pr % Hemne kommune ,5 Snillfjord kommune ,2 Private andelseiere ,3 Sum andelskapital ,0 13. KONSERNSELSKAP/TILSLUTTET SELSKAP Datterselskap Eierandel Stemmeandel EK Hemne Kraftlag Elektro AS 100% 100% Hemne Kraftlag Gruppen AS 100% 100% Merkantilservice Hemne AS 100% 100% HemneNett AS 40% 40% Resultat i konsernselskap for 2004 er innarbeidet i selskapsregnskapet etter egenkapitalmetoden. Selskapets andel i HemneNett AS er i tidligere år nedskrevet med kr ,-. Aksjer i Hemne Kraftlag Elektro AS og Merkantilservice Hemne AS er indirekte eid gjennom datterselskapet Hemne Kraftlag Gruppen AS. Hemne Kraftlag Hemne Kraftlag Merkantilservice HemneNett AS Elektro AS Gruppen AS Hemne AS Balanseført verdi Tilgang til anskaffelseskost Resultatandel år Avskrivning goodwill Nedskrivning aksjeverdi Balanseført verdi Uavskrevet goodwill Resultatandel Hemne Kraftlag Gruppen AS inkluderer res. andel HKe og MSh. 11

12 NOTER - UTDRAG Pr har selskapet følgende fordringer på sine konsernselskap: Selskap Type fordring Beløp Nedbetalingsvilkår Hemne Kraftlag Elektro AS Avregningskonto Kortsiktig Hemne Kraftlag Elektro AS Annen langsiktig fordring Langsiktig (>5 år) MerkantilService Hemne As Avregningskonto Kortsiktig Hemne Kraftlag Gruppen AS Avregningskonto Kortsiktig 16. MER-/MINDREINNTEKT De kostnader som skal legges til grunn for punkttariffen er nettokostnader som direkte har sammenheng med transport av kraft. I henhold til retningslinjer skal netteier fastsette overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved administrasjon, drift/vedlikehold, stedlig tilsyn, måling og avlesning, enøk-virksomhet, samt eiendomsskatt. Netteier kan også i tillegg til de ovennevnte kostnader innkalkulere en rimelig avkastning på investert kapital. Merinntekt kan sies å være det vi faktisk oppnår utover, fra NVE, godkjent inntektsramme. Tillatt inntekt (gitt av NVE) Oppnådd inntekt (i distribusjonsnettet) Merinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt er pr inntatt i balansen. Innarbeidelsen er håndtert som en prinsippendring, og ført som en økning av EK (Jfr. note 18) 17. OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSOMRÅDER Monopol Kraftomsetning Øvrig virksomhet Driftsinntekter Driftskostander ekskl. avskrivninger Ordinære avskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Avkastningsgrunnlag Avkastningsgrunnlag/avkastning 9,5 En nærmere beskrivelse av virksomheten er gitt i årsberetningen 18. ENDRING EGENKAPITAL Hemne Kraftlag BA Konsern Opptjent Annen Andelskapital egenkapital Andelskapital egenkapital IB Innbetalt andelskapital Prinsippendring mindreinntekt Skatt av prinsippendring Årets resultat UB

13 REVISJONSBERETNING 13

14 GARANTIKRAFT BRUK DIN LOKALE KRAFTLEVERANDØR OG DU HAR FØLGENDE FORDELER: 14 * Lokal leverandør * Samlet avregning- samme mengder på nettleie som kraftleveransen * En regning for både kraft og nettleie * Du velger selv om du ønsker kvartal eller månedsregning * Samme kundebehandler på kraft og netteleie og vi hjelper deg lokalt * Du betaler på etterskudd (hos andre kraftleverandører betaler du som oftes på forskudd) * Strømforsikring (gjelder ved skade inntil 52 uker, egne vilkår)

15 DRIFTSAVDELINGEN LUFTLINJENETT Å forsyne strøm fram til abonnentene rundt om i et såpass kupert terreng som vi har i vårt forsyningsområde, er ikke alltid like enkelt. Når store deler av området består av fjellmasser sier det seg selv at linjer er å foretrekke framfor jordkabel med hensyn til anleggskostnadene. Da er det derimot enklere og billigere å montere stolper for framføringen av kraft. Noe som blir gjort i de aller fleste tilfeller når grunnen er av en slik art. Luftlinjenettet som forsyner våre kunder i Hemne og Snillfjord består av et betydelig antall kilometer. I alt utgjør dette cirka 540 km linjenett, som igjen betyr at det er montert cirka master/stolper. Derav er det cirka høyspent- og cirka lavspent master. Hovedmengden av linjenettet er bygd i tiden fra midten av 50-tallet og fram til midten av 60-tallet. Det tilsier at 80 prosent av linjenettet har oppnådd en anselig alder. Ingenting varer evig - heller ikke stolper. Høydeskrekk kan en ikke ha den som arbeider ved driftsavdelingen. Vi har derfor i de senere år sett nærmere på kvaliteten på linjenettet. Kontrollen utføres på den måten at en banker med et spesielt verktøy på masta fra bakkenivå og helt til toppen av masta.videre tas det stikkprøver, samt boreprøver av kjernen på hver enkelt mast. Ut i fra dette kan en si om masta må skiftes eller ikke. Det viser seg at det er et betydelig antall master som må skiftes på grunn av råteskader. Når en tenker på det antall av master som er montert, og mengden som må skiftes, vil dette medføre store utfordringer, både arbeidsmessig og ikke minst økonomisk, med de stramme rammevilkår energiverkene blir pålagt av myndighetene. Ingenting varer evig - heller ikke stolper. Om øvrige anlegg og vedlikeholdsoppgaver som er utført leser du under Elverksjefens beretning. Til slutt vil vi takke alle våre kunder og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i året som gikk, og ser fram til et videre samarbeid. Hilsen oss ved Driftsavdelingen 15

16 LOKAL BREDBÅNDSLEVERANDØR STOR ØKNING I ANTALL KUNDER 1. juni 2004 har vi vært i drift(solgt avtaler) i 2 år.vi startet opp med 15 kunder i juni Ved årsskiftet hadde vi økt til 160 kunder og nå pr. 1. juni 2005 har vi nådd 550 kunder. Økningen skyldes mye at vi har tatt i bruk ADSLteknologien i tillegg til radio. Følgende områder dekkes: * Kyrksæterøra januar 2004 * Vinjeøra november 2004 * Krokstadøra november 2004 * Ytre Snillfjord november 2004 * Hellandsjøen august 2005 * Storoddan juli 2005 VOKSER OG VOKSER Følg med på våre hjemmesider: så vil du finne informasjon om utbygging og når vi kan levere hos dere. BREDBÅNDSTELEFONI FRA HEMNENETT HemneNett vil i løpet av august 2005 starte salg av bredbåndstelefoni.vi vil her legge vekt på kvalitet og pris. Vi starter testing i juni og håper at vi kan tilby løsninger som gjør at kundene kan benytte eksisterende telefoner.vi vil teste kvalitet og forskjellige løsninger før vi lanserer dette produktet. Det vil si at vårt system, hvis kvaliteten i testing holder, skal takle både analoge og ISDN telefoner. Vi arbeider også med tilsvarende løsninger for bedriftsmarkedet som sannsynligvis vil være klare noe senere på høsten. BREDBÅND FRA DIN LOKALE LEVERANDØR Vi tilbyr: * Lave priser * God kapasitet * Support og service på stedet, vi er her og hjelper deg når du trenger oss. * Bredbåndstelefoni * TV på bredbånd kan også snart være aktuelt i Hemne, følg med. Prisene og kapasiteten endres flere ganger i året. Du får nå bredbånd fra kr. 229,- pr. måned. Kapasiteten de fleste i dag bruker er 1.300/256 som koster 372,- pr. måned. 16

17 MERKANTILSERVICE HEMNE AS Merkantilservice Hemne AS er et heleid datterselskap i konsernet Hemne Kraftlag BA. Selskapet har i en årrekke levert tjenester til næringslivet i Hemne og nabokommuner innenfor regnskap, skatt, lønn og økonomisk rådgiving, og har som en overordnet målsetting å levere gode og fleksible tjenester tilpasset de behov næringslivet til enhver tid har. Selskapet har i 2004 i nært samarbeid med IT-avdelingen i Hemne Kraftlag BA utviklet produkter der den enkelte kunde i svært stor grad kan få skreddersydd egne løsninger som kan inneholde alt fra tradisjonelle regnskapskontortjenester der alle funksjoner ivaretas av regnskapskontoret, til løsninger der kunden leier IT-tjenester og serverfunksjoner hos Hemne Kraftlag BA og ved hjelp av bredbåndstilgang og andre datatekniske løsninger selv aktivt tar del i regnskapsprosessen med de resurser den enkelte kunde måtte ha tilgjengelig. Eksempler her kan være at kunden selv foretar fakturering, betalingstjenester eller bilagsregistrering og ikke minst at kunden selv til enhver tid kan ta tar ut de rapporter som ønskes. Tilbakemeldingene fra kundene som har tatt i bruk skreddersydde løsninger er meget gode, og produktet medfører at selskapets geografiske kundeområde utvides. Ta kontakt dersom dette ser interessant ut. Vi stiller gjerne opp til en uforpliktende gjennomgang og utarbeiding av forslag til løsninger for akkurat dine behov Vi befinner oss i: Industriveien 5 Tlf Fax Mob Bruk gjerne vår e-postadresse: 17

www.hemnekraftlag.no Årsrapport 2009

www.hemnekraftlag.no Årsrapport 2009 www.hemnekraftlag.no Årsrapport 2009 Kjære leser! Årets rapport til våre eiere og kunder innholder foruten regnskap for 2009 og styrets beretning, også omfattende informasjon om konsernets virksomhet.

Detaljer

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2010 1951-2011 60. driftsår www.hemnekraftlag.no 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter

Detaljer

1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal

1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal 1951-2013 www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2012 Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal 2 Hemne Kraftlag HILSEN FRA KONSERNLEDER Kjære leser I samsvar med selskapets vedtekter og eiernes strategiske beslutninger,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 2 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 3 Den 17. august 1973 ble det i Nesset kommunestyre gjort et endelig vedtak om at partslaget P/L Nesset kraftverk og Eresfjord og Vistdal kommunale

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Sunndal Energi KF

ÅRSBERETNING 2012. Sunndal Energi KF ÅRSBERETNING 2012 Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 7 Ytre miljø 7 Fortsatt drift 7 Fremtidig utvikling 7

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2012 2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2012... 4 Et tilbakeblikk på 2012... 5-6 Årsberetning...

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2012 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

lokalkunnskapen vår god å ha. Vi vet hvor du bor, og våre

lokalkunnskapen vår god å ha. Vi vet hvor du bor, og våre Årsrapport 2013 1 2 Hvorfor er det ingen som snakker om smådriftsfordeler? Større er nødvendig vis ikke det samme som bedre! I vinter har vi hatt mye ekstremvær. I ettertid viste deg seg at de små everkene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Årsrapport 2010 Notodden Energi 1 ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Layout: 2 Notodden Stian Mausethagen Energi Årsrapport 2010 Innhold Kort om Notodden Energi 4 Eierstyring

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2013... 4 Et tilbakeblikk på 2013... 5 Årsberetning...

Detaljer

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte Årsrapport 2006 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

,, God alene best sammen

,, God alene best sammen Årsrapport 2008,, God alene best sammen om oss På talefot Hendelser 2008 Verdier HMS Organisasjonskart Nøkkeltall 01 Årsberetning Styrets beretning Styret 2008 02,, God alene best sammen Virksomheten Produksjon

Detaljer

Årsrapport Vermevatn - full av grønn energi.

Årsrapport Vermevatn - full av grønn energi. Årsrapport 2002 Vermevatn - full av grønn energi. Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør.

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer