Hvem skal ta risikoen for forsyningssvikt? SET konferansen 2011 Tidl. professor ved NTH /NTNU Hans H. Faanes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem skal ta risikoen for forsyningssvikt? SET konferansen 2011 Tidl. professor ved NTH /NTNU Hans H. Faanes"

Transkript

1 Hvem skal ta risikoen for forsyningssvikt? SET konferansen 2011 Tidl. professor ved NTH /NTNU Hans H. Faanes 1

2 I det norske vannkraftbaserte elkraftsystemet har forsyningssikkerheten alltid vært en utfordring pga den varierende vanntilgang fra år til år. 2

3 Forsyningssikkerheten i et vannkraftsystem er avhengig av tre forhold: Balansen mellom utbygd kraftmengde og inngåtte kraftkontrakter. Fleksibiliteten i systemet. Disponering av vannmagasinene. 3

4 Ulike epoker. I: Ca.1890-ca.1920: Enkeltstående kraftverk forsyner separate (konsesjons) områder. Fleksibilitet oppnådd ved utbygging av varmekraft i noen byer. Oppdekkingsplikt i konsesjonsområder. Kraft selges på faste kontrakter til selvkost. Forsyningssikkerheten bare avhengig av balansen mellom utbygd kraftmengde og inngåtte kraftkontrakter. Stor villighet til å bygge ut kraft. God forsyningssikkerhet 4

5 II: Ca : 1932: Bilaterale avtaler om samkjøring mellom de enkelte kraftverk. Kraft selges på faste kontrakter til selvkost. Kraftutveksling mellom magasinverk og elvekraftverk. Forsyningssikkerheten bare avhengig av balansen mellom utbygd kraftmengde og inngåtte kraftkontrakter. Staten bygger ut Norefallene. God forsyningssikkerhet 5

6 III: Samkjøringsepoke I Samkjøringen på Østlandet etablert. Tilfeldig kraft utveksles innenlands til fastsatte kjøpspriser i tillegg til at fastkraft selges til selvkost. Fastkraftforpliktelsene dominerer magasindisponeringen. Siktemagasin Bestemmende år. I starten av perioden, meget god forsyningssikkerhet pga Nore-utbyggingen. Stopp i kraftutbyggingen på 30-tallet. Derfor (etter 1940) anstrengt kraftsituasjon med hyppige rasjoneringer. 6

7 forts. Elektrisiteten blir en viktig infrastruktur. Leveringssikkerhet derfor stadig viktigere. Stort arbeide med å utarbeide prognoser og energimeldinger. Tørrårsutvalget. Planer om varmekraftverk. Sperrekraftavtalen. Storstilet kraftutbygging i 50 og 60 årene Siste rasjonering: Østlandet 1960, Vest Agder 1964, Bergensområdet Fra 1960, forbindelser mellom landsdelene og til ulandet. Større fleksibilitet i systemet. 7

8 IV: Samkjøringsepoke II Kraftbørs for tilfeldigkraft etablert. (Brevet fra Hveding til Nordnes). Bare produsenter og forbrukere med full reserve fikk adgang. Engstelse for at enkelte produsenter ville spare kapitalutgifter ved å kjøpe billig tilfeldigkraft istedenfor å bygge ut ny produksjon. Samkjøringen overvåket derfor produsentenes energigrunnlag, og truet med ekskludering fra børsen hvis ikke egendekningen var god nok. Denne praksis førte naturlig nok til en overutbygging av produksjonssystemet, og meget god forsyningssikkerhet, fordi samkjøringsgevinsten ikke ble regnet inn i kraftballansen Stor eksport av billig kraft. 8

9 Kraftpriser i perioden Price [øre/kwh] Long Term Marginal Cost Contract price Statkraft 10 5 Spot price

10 V: 1992 liberalisert kraftmarked Kraftmarkedet liberalisert. Alle forbrukere får adgang til kraftbørsen, direkte eller gjennom kraftleverandører som kan velges fritt. Oppdekningsplikten borte. Selvkostprinsippet forlatt i prissettingen! Produsentenes eneste mål ble bunnlinjen. Et ikke påaktet poeng som har fått stor betydning var at forbrukerne fikk erstattet sine tidligere 1 års fastpriskontrakter med den såkalte standard variabel pris kontrakten. Det var et fåtall forbrukere som da var klar over at kraftleverandøren kunne endre kraftprisen med meget kort varsel. (I Sverige fortsatte de fleste kunder med fastprisavtaler.) 10

11 Liberalisert kraftmarked (forts.) Produsentene har ikke lenger konsesjonsområder hvor de har oppdekningsplikt. Ingen instans som følger opp at nytt forbruk og møtes med ny produksjon, og/eller nye overføringslinjer. (Jevnfør situasjonen i Midt-Norge) Ansvaret for leveringssikkerheten overlatt til prismekanismen i markedet (Rasjonering på pungen) 11

12 Fra 2012: Elsertifikater gir myndighetene et verktøy y til å få kontroll over kraftballansen! 12

13 Hvordan fungerer omsetningen av kraft? Kjøp og salg engros skjer gjennom NordPool Pris fastsettes for hver time slik at markedet balanseres. Aktørene forutsetter at det alltid vil være kraft å få kjøpt gjennom NordPool, bare prisen settes høy nok. Høy pris har ingen avskrekkende virkning på produsenter og selgere, da de fleste sluttbrukere i Norge har kraftavtaler hvor prisen kan forandres med meget kort varsel. Risikoen ved kraftmangel ligger således på sluttbruker, og ikke på produsent som har ansvaret for både kraftdisponering og kraftutbygging, og har oversikten over systemet. 13

14 Fordeling av kontraktstyper 3. kvartal

15 Strømpriser/insentiver I Det er viktig at markedsaktørene får riktige insentiver som kan bidra til en samfunnsmessig riktig energiutnyttelse. Det gjelder både produsenter og forbrukere. Med dagens tariffstruktur, hvor størsteparten av forbrukerne har kortsiktige kontrakter får forbrukerne kraftige insentiver til energiomlegging, men har ofte ikke muligheter for å gjøre noe. Produsentene derimot, får ikke insentiver til å sørge for en akseptabel leveringssikkerhet. De kan i en vanskelig situasjon tappe sine magasiner ned, uten å frykte fremtidige konsekvenser 15

16 Strømpriser/insentiver II Nedtappede magasiner fører til høyere priser og høyere fortjeneste. Selv om produsentene da lever opp til sine mål om å tjene mest mulig penger, fører dette til dårlig samfunnsøkonomisk utnyttelse pga av de ulemper forbrukerne blir påført, og de skader sterkt nedtappede magasiner medfører. Dette er forhold som forsterkes etter hvert som utenlandsforbindelsene styrkes og mulighetene for eksport økes. 16

17 Disse påstandene p om magasindisponering i det deregulerte kraftsystemet støttes ttes av: SINTEF rapport fra 2007 Observasjoner fra bl.a og

18 Magasindisponering før f r og etter energiloven. SINTEF TR A6569 Gjennomsnittlig fyllingsgrad redusert med 4.6 prosentpoeng etter innføring av energiloven i Dette kan ikke forklares med tilfeldig variasjon i tilsig. Rapporten representerer en analyse av midlere forhold. Leveringssikkerheten har relevans i 18 tørre år hvor forskjellen blir mye større.

19 Kraftsituasjonen i tørrt rråret ret 2003 som eksempel: Vanskelig kraftsituasjon med høye priser hele høsten. Olje- og energiminister Einar Stensnæs oppfordrer vanskeligstilte til å gå på sosialkontoret for å få dekket strømregningen. Krafteksport til Sverige helt frem til desember. (Svenske forbrukere har overveiende faste priser.) 19

20 Kraftsituasjonen i tørrt rråret ret 2006 som eksempel: Uke 34 (august): Samlet norsk magasinbeholdning ca 20 TWh under median. Allikevel netto eksport fra Norge på rundt 1000 MW i hele august. Netto eksport fra januar til august ca. 1.7 TWh, I denne perioden kunne mulighetene for import vært utnyttet, og magasinunderskuddet kunne ha vært mer enn halvert. Statskrafts overskudd i første halvår 2006: 4.2 milliarder kr etter skatt. 20

21 Strømpriser/insentiver III Overgang fra kortsiktige avtaler til fastprisavtaler i et stort nok volum vil føre til at kraftprodusentene vil opptre med større ansvarlighet for kraftpriser og leveringssikkerhet. Med AMS kan fastprisavtaler suppleres med avtaler om tilbakesalg til spotpris, slik at forbrukerne beholder insentivet til strømsparing 21

22 Hvordan kan fastprisavtaler utformes? Avtale som binder prisen i 1-5 år. + Enkel å praktisere Slike avtaler forhandles i dag på kraftbørsen - Gir ikke signaler om riktig oppførsel til forbrukerne. 22

23 Hvordan kan fastprisavtaler utformes? Avtale som binder prisen i 1-5 år. Avtalt årskvantum og årsprofil. Slike avtaler forhandles på kraftbørsen. Tilbakelevering eller ekstrakjøp til spotpris. ± Gir signaler om riktig oppførsel til forbrukerne. Gir også produsentene riktige signaler. Krever AMS målere med spesiell programvare for å være brukervennlige. 23

24 Utfordringer med overgang til fastprisavtaler Erfaring fra bankmarkedet sier at nordmenn er risikovillige og foretrekker handlingsfrihet. Erfaring fra 80-årene viser at det blir sterk misnøye blant fastpriskunder når spotprisen kommer under fastprisen Forbrukerne er blitt overtalt til å tro at kortsiktige avtaler (spotpris) er mest lønnsomt i det lange løp. 24

25 25

26 Kommentar: Med en overvekt av spotprisavtaler vil produsentene handle dristigere, og operere med lavere magasininnhold, noe som gir høyere priser. Påstanden om at spotpris er billigst tar ikke inn over seg at fastpris gir høyere magasininnhold og lavere priser. 26

27 Konklusjon: Olje- og energi-departementet/nve bør anbefale mer bruk av fastprisavtaler for å oppnå at slike avtaler får et stort nok volum til at kraftprodusentene vil opptre med større ansvarlighet for å sikre leveringssikkerhet (og akseptable kraftpriser) i fremtiden. Elsertifikatordningen bør praktiseres slik at det tilstrebes ballanse i kraftmarkedet. 27

28 Takk for oppmerksomheten. 28

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de Foto: NordPool ASA Kraftmarkedet 7 Hvordan kraftmarkedet fungerer Utenlandsforbindelsene Omsetning av kraft Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet Bakgrunnen for krafthandelen mellom de nordiske landene

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Strømmarkedet i Midt- Norge

Strømmarkedet i Midt- Norge Strømmarkedet i Midt- Norge av Trine Linn Rage Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi Juni 2007 Forord Forord

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2010 Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk av Sigbjørn Nome Veileder: Professor Mikael Rønnqvist Masterutreding i fordypningsområdet: Økonomisk

Detaljer

Konkurransesituasjonen i det norske markedet for strøm til sluttbrukere

Konkurransesituasjonen i det norske markedet for strøm til sluttbrukere Siviløkonomoppgave i Økonomisk Styring/Samfunnsøkonomi Konkurransesituasjonen i det norske markedet for strøm til sluttbrukere Jan André Trollsås Norges Handelshøyskole Bergen Juni 2008 Veileder: Kurt

Detaljer

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/11 De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn 1. Store men ulike prisutslag 2. Hva bruker vi strøm til

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser N O T A T Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser og pumpekraft Ansvarlig/Adm. enhet Torkel Bugten / UE Saksbehandler/Adm. enhet Jan Bråten / UE Dato; 6.04.00. Problemstillinger Dette

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100099.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet

Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet NORGESHANDELSHØYSKOLE Bergen,Juni2014 Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet Konkurransen i sluttbrukermarkedet for kraft Nina Strøm Christensen Veileder: SisselJensen Selvstendigarbeid,masteri økonomiog

Detaljer

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Kraftselskap: En undervurdert verdiskaper?

Kraftselskap: En undervurdert verdiskaper? Handelshøgskolen Kraftselskap: En undervurdert verdiskaper? En analyse av kraftselskaper solgt i perioden 1999-2004 Kim Schjølberg Johansen og Morten Kjæve Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Juni

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger. Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003

Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger. Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003 Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003 1 Sluttrapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Hva er en lekfolkskonferanse? 4 Om

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

Fastpris med returrett. Torkel Rolfseng Trondheim Energi Kraftsalg AS, 2. desember 2008

Fastpris med returrett. Torkel Rolfseng Trondheim Energi Kraftsalg AS, 2. desember 2008 Fastpris med returrett Torkel Rolfseng Trondheim Energi Kraftsalg AS, 2. desember 2008 Produkt portefølje Strøm til innkjøpspris Fastpris med returrett Kombi avtale Ansattavtaler Rådgivende forvaltning

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø.

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø. () NOU Norges offentlige utredninger 2012: 9 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 2012 NOU 2012: 9 1 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer