Arbeidet med revisjon av særavtalene tilligger partene, og styringsgruppen ber om at anbefalingene oversendes Forsvarsstaben for videre oppfølging.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidet med revisjon av særavtalene tilligger partene, og styringsgruppen ber om at anbefalingene oversendes Forsvarsstaben for videre oppfølging."

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 4

5 ANBEFALINGER Lønn i forsvarssektoren (kapittel 9) Styringsgruppen anbefaler at det utarbeides en overordnet lønnspolitikk som gjelder alle virksomhetene i forsvarssektoren, og som kan videreutvikles innenfor de enkelte virksomhetene i sektoren. Lønnspolitikken bør gi rom for lokale tilpasninger. Lønnspolitikken i de ulike virksomhetene i forsvarssektoren bør reflektere den sektorovergripende lønnspolitikken. Verkstedoverenskomsten for Forsvaret (kapittel 10) Forsvaret er eneste statlige arbeidsgiver med et betydelig antall stillinger som ikke godtgjøres iht. HTA i staten. Av prinsipielle grunner, og av hensyn til forenkling og likebehandling, mener styringsgruppen at det er hensiktsmessig at alle stillinger i forsvarssektoren, med unntak av stillinger som faller inn under statens lederlønnsordning, godtgjøres iht. HTA i staten. En samlet styringsgruppe tar forøvrig ikke stilling til prosjektgruppens anbefaling i kapittel 10 om Verkstedoverenskomsten for Forsvaret. Fastlønn (kapittel 11) Styringsgruppen konstaterer at hjemmelsgrunnlaget for å utvikle et fastlønnssystem ligger i arbeidsmiljøloven (aml.) første og andre ledd. Styringsgruppen støtter en utvidelse av gjeldende avtaler med hjemmel i aml første ledd. Utvidelsen må være på bakgrunn av en konkret vurdering av stillingenes innhold sett opp mot de kriterier som loven og forarbeidene oppstiller. Det bør legges opp til tilsvarende avtaler i øvrige virksomheter i forsvarssektoren. Styringsgruppen støtter arbeidet med å utvikle rammeavtaler for stillinger som kan defineres som «særlig uavhengige» innenfor de rammer som er trukket opp i prosjektrapporten og som er hjemlet i aml andre ledd. Det bør legges opp til tilsvarende prosesser i sektoren for øvrig. Styringsgruppen støtter arbeidet med å innføre fastlønnsordninger for avdelinger og personellgrupper hvor forholdene ligger til rette for dette. Dette anbefales fulgt opp i sektoren. Særavtaler (kapittel 12) Styringsgruppen registrerer at antallet særavtaler i Forsvaret har blitt vesentlig redusert i tidsrommet 2006 til Styringsgruppen ser at Forsvaret er en kompleks organisasjon og at særavtaler kan være et hensiktsmessig og treffsikkert virkemiddel for å godtgjøre for ulike typer aktiviteter og belastninger. Det er likevel et potensiale for ytterligere forenklinger. Forsvaret har pr. i dag 20 lønnsrelaterte særavtaler. Av disse er tre avtaler av en slik karakter at de kan avvikles. To avtaler kan slås sammen. Ytterligere sju avtaler, som inngår som selvstendige avtaler i særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret (kompensasjonsavtalen) bør saneres i for bindelse med revisjon av denne avtalen. Arbeidet med revisjon av særavtalene tilligger partene, og styringsgruppen ber om at anbefalingene oversendes Forsvarsstaben for videre oppfølging. Styringsgruppen støtter intensjonen om en partssammensatt gjennomgang av særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner med sikte på forenklinger. Siden dette vil være tjenestegjøring som i all hovedsak ikke er bundet av bestemmelser i nasjonalt avtaleverk, står også partene i stor grad fritt til å foreta endringer. Styringsgruppen ber om at dette arbeidet legges til grunn ved kommende revisjon av avtalen. 5

6 Særlig lønnsavtale for flygere (kapittel 13) Styringsgruppen mener det fremdeles er behov for et virkemiddel for å rekruttere og beholde flygere i Forsvaret, og at det fremdeles er behov for å ha særlig lønnsavtale for flygere. Særlig lønnsavtale for flygere er en administrativ ordning som ikke er gjenstand for forhandlinger. På denne bakgrunn ønsker ikke organisasjonene å ta stilling til prosjektgruppens anbefaling. Ny ordning for militært personell (kapittel 14) Et suksesskriterium er at det etableres et egnet «lønnssystem» for personellet i parallell med øvrig implementeringsarbeid. Gitt at forslaget behandles og får flertall i løpet av våren 2015, vil det være en ambisjon å iverksette ordningen tidlig i På samme tidspunkt må de mest sentrale aspektene ved et lønnssystem for Forsvaret som reflekterer Forsvarets og OR-korpsets behov falle på plass. På denne bakgrunn og føringer fra styringsgruppen har Lønnsprosjekt II og tjenestemannsorganisasjonene i Forsvaret utformet et lønnssystem tilpasset en ny ordning for militært personell. Styringsgruppen slutter seg til innholdet i referatet av 29. januar Styringsgruppen åpner for å kunne justere på det omforente forslaget dersom de grunnleggende forutsetningene som har vært lagt til grunn ved utformingen av lønnssystemet endres som resultat av Stortingets vedtak. Det anbefales at det omforente forslaget enten fremmes som innspill til årets mellomoppgjør eller at det er innarbeidet i HTA i god tid før vedtatt iverksetting. Det videre arbeidet med implementering overlates til partene i Forsvaret. Delegering av fullmakt (kapittel 15) Styringsgruppen anbefaler at fullmaktene for Forsvaret etter HTA ikke delegeres ytterligere ned på driftsenhetsnivå i Forsvaret (DIF-nivå). Dette skyldes både Forsvarets særegenhet med beordrings- og disponeringssystemet og at en videre delegering vil kunne virke lønnsdrivende og frata Forsvarssjefen viktige styringsverktøy. Styringsgruppen anbefaler også at særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet videreføres i FD. Her er samhandlingen og koordineringen på departementsnivå, spesielt med Utenriksdepartementet, viktig. Styringsgruppen støtter ikke på nåværende tidspunkt delegering av forhandlingsfullmakten på særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner fra FD til FST. Videre støtter ikke styringsgruppen på nåværende tidspunkt delegering av fullmakter/flytting av forhandlingsansvaret for Arbeidstidsbestemmelser for Forsvaret (ATF) og særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret (kompensasjonsavtalen) til Forsvaret personell- og vernepliktssenter (FPVS). Det er behov for å la ATF virke i noe tid, før eventuell delegering vurderes på nytt. Styringsgruppen mener videre at før en eventuell delegering kan iverksettes må delegeringsfullmakten være klar og entydig. Arbeidsbelastning (kapittel 16) Styringsgruppen legger til grunn redegjørelsen fra prosjektgruppen vedrørende arbeidsbelastning. Styringsgruppen erkjenner at det er aktiviteter knyttet til Forsvarets egenart som trekker opp belastningen. Dette understreker betydningen av at verneaspektet ivaretas også ved fremtidige revisjoner. 6

7 Lønn under krisehåndtering gråsoner (kapittel 17) Styringsgruppen viser til nyere sikkerhetspolitiske utfordringer og behov for krisehåndtering i situasjoner, som verken er «operasjoner» eller «krig», og dermed faller utenfor eller mellom de kjente mekanismene for avlønning. Lønnsforhold knyttet til slike situasjoner fremstår som uavklarte. Ingen av partene ser seg tjent med at slike saker løses ad hoc. Det vil ikke være mulig å forutse alle tenkelige variasjoner ved slike fremtidige situasjoner. Styringsgruppen anbefaler likevel at det vurderes etablert en rammeavtale med ett sett komponenter som kan anvendes. Situasjonene vil kunne berøre kompetanse og ansvarsområder for store deler av forsvarssektoren, f.eks. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Det anbefales derfor at det følges opp med sektorovergripende tiltak. Krigslønn (kapittel 18) Styringsgruppen anbefaler revisjon av gjeldende krigsregulativ og ny kgl.res. for forsvarssektoren. Det anbefales at krigsregulativet fastsettes innenfor de rammene som er skissert i kapittel 18. Herunder at krigsregulativet trer i kraft ved «Full styrkeoppbygging» eller på et bestemt beredskapstrinn i Beredskapssystem for Forsvaret (BFF), og at utbetaling av krigslønn endres til utbetaling gjennom et elektronisk betalingssystem. Det videre arbeid må gjøres i tett dialog med FST ØS (teknisk løsning) og FD II i forbindelse med revisjon av BFF. Incentiver (kapittel 19) Styringsgruppen anbefaler at sektorens incentivstruktur videreutvikles i tråd med sektorens kompetanseutfordringer, oppfølgingen av kompetansereformen i forsvarssektoren og den til enhver tid gjeldende HR-strategi. Styringsgruppen mener det bør iverksettes tiltak for å etablere hjemmelsgrunnlag for pendlermuligheter og gjenkjøp av studielån spesielt for nytilsatte og rerekruttert personell. Forslagene bør oversendes KMD for eventuell etablering senest i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i Styringsgruppen anbefaler også at det vurderes innført en overordnet livsfasepolitikk for virksomhetene i forsvarssektoren. Livsfasepolitikken i de ulike virksomhetene i sektoren bør reflektere den sektorovergripende livsfasepolitikken. 7

8 8

9 Sluttrapport fra Lønnsprosjekt II

10 10

11 SLUTTRAPPORT FRA LØNNSPROSJEKT II Innledning Oppnevning og mandat Sammendrag Prosjektets organisering Styringsgruppen Medarbeidere Sluttrapport og avslutning Prosjektets analyse og vurderinger Kompetansereformen Målsetting Avgrensninger Arbeidsmetodikk Bakgrunn Regelverk og grunnlagsdokumenter Datagrunnlag Forhold i andre land Vurderinger etter Lønnsprosjekt I Innledning Drøfting og vurdering av gjennomførte tiltak Oppsummering og videre arbeid Lønn i forsvarssektoren Innledning Lønn i et makroperspektiv Hovedtariffavtalen i staten Lønnspolitikk Lønnsstatistikk for forsvarssektoren Bakgrunn Forsvarssektoren sammenlignet med staten Etatene sammenlignet med relevante statlige etater Utvikling i departementsområdene Anbefaling Verkstedoverenskomsten for Forsvaret Innledning

12 10.2 Bakgrunn Interne utviklingstrekk Generelle utviklingstrekk Drøfting Tariffmessige forhold Tekniske utfordringer Konsekvenser ved avvikling Tariffmessig adgang til å avvikle VO/F og TA/F Opphevelse av forskriftsbestemmelse Forholdet til HTA etter eventuell avvikling Overgang fra arbeidsmiljøloven til tjenestemannsloven mv Regler om ansettelse Midlertidig ansettelse Oppsigelsesvern Rettslige konsekvenser Anbefaling Fastlønn Innledning Bakgrunn og utfordringer Drøfting av fastlønnsordninger Hovedmålsetting Kriterier for vurdering av ordningene Kostnadseffektiv Attraktiv Pensjon, feriepenger og sykepengegrunnlag Konflikthemmende Alternative modeller Ledende Særlig uavhengig stilling Enkeltavdelinger Anbefaling Særavtaler Innledning Drøfting

13 Forsvarets lønnsrelaterte særavtaler Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Anbefaling Særlig lønnsavtale for flygere Innledning Bakgrunn Dagens situasjon i Luftforsvaret Dagens sivile markedssituasjon Vurdering av ordningen Vurdering av virkemiddel i HTA Eksisterende ordning Vurderinger av ulike modeller Modell A Modell B Modell C Anbefalt modell Avgrensninger i ordningens omfang Generalitet Stabsstillinger uten krav til flygerkompetanse Belastning av kostnader for ikke flygende personell Revidert kontraktsformular Indeksregulering Anbefaling Ny ordning for militært personell Innledning Tilrettelegging Enighet mellom partene Anbefaling Delegering av fullmakter Innledning Bakgrunn Drøfting Delegering av fullmakter fra FD

14 Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATOstaber og andre enheter i utlandet Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Delegering av fullmakter fra FST Ytterligere delegering Konklusjon og anbefaling Arbeidsbelastning Bakgrunn Drøfting Lønn og tillegg Grunnlag Belastning Anbefaling Lønn under krisehåndtering gråsoner Innledning Drøfting Anbefaling Krigslønn Innledning Bakgrunn Drøfting Betalingsmiddel Tidspunkt for utbetaling av krigslønn Krigslønn - ytelser Anbefaling Incentiver Innledning Drøfting Utfordringsbilde og målsetting Ulike kategorier incentiver Lønn som incentiv Indre og ytre motivasjon Incentivhjulet Nye incentiver

15 19.3 Anbefaling Vedlegg

16 16

17 SLUTTRAPPORT FRA LØNNSPROSJEKT II 1. Innledning I Prop. 73 S ( ) og Meld. St. 14 ( ) slås det fast at det er behov for en gjennomgang av lønns- og incentivordningene i forsvarssektoren. Ordningene ble gjennomgått i , jf. sluttrapport fra det første lønnsprosjektet (LP I), noe som førte til betydelige moderniserings- og forenklingsstiltak. Det er imidlertid fortsatt et potensiale for forbedringer. Formålet er blant annet å finne effektive lønn- og incentivordninger for å beholde gode medarbeidere og rekruttere søkere med spisskompetanse innen fagfelt som innsatsforsvaret har spesielt behov for. 2. Oppnevning og mandat Lønnsprosjekt II (LP II) ble etablert ved departementsrådens tilslutning til notat fra FD I (2012/ ) vedrørende skisse til mandat, opplegg og organisering, samt partsenighet om mandatet i møte 25. september Prosjektet hadde formell oppstart i oktober Prosjektet har hatt følgende mandat: Innledning Gjennom Lønnsprosjektet i Forsvaret ( ) oppnådde partene vesentlige forenklinger og tilpasninger i Forsvarets lønnssystemer. Det er fortsatt behov for ytterligere justeringer for å få lønns- og incentivordninger i forsvarssektoren som ivaretar nye personell- og kompetansemessige utfordringer og som gir et enklere avtaleregime. De største arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret og ledelsen i departementet og Forsvarsstaben er derfor enige om å etablere et nytt samarbeidsprosjekt for å utrede og anbefale tiltak for ytterligere forbedringer i innordningen av Forsvarets lønnssystem og tilstøtende driftsområder. Prosjektet vil bli avstemt i forhold til parallelle utredninger knyttet til beslektede områder, spesielt utredninger om fremtidige personellordninger, herunder befalsordningen, og utdanningsordningen. Prosjektet planlegges avsluttet primo Arbeidet vil skje i tett dialog med arbeidstakerorganisasjonene i kontaktforum. Oppdrag Prosjektet gjennomføres som et felles prosjekt mellom arbeidstakerorganisasjonene i kontaktforum, Forsvarsstaben (FST) og Forsvarsdepartementet (FD). Lønnsprosjekt II skal søke å finne relevante tiltak for å imøtekomme forsvarssektorens utfordringer knyttet til både lønn og incentiver. Hensikten er blant annet å tilpasse lønnsog incentivordningene bedre til innsatsforsvarets behov. Prosjektets enstemmige anbefalinger skal legges til grunn ved reforhandling av egne avtaler, eller ved at de gis som felles innspill til overordnede forhandlingsnivåer der hvor avtaleretten ligger på overordnet nivå. 17

18 Formål Prosjektet skal utrede og anbefale forbedringer i forsvarssektorens lønns- og incentivordninger. Det skal blant annet fokuseres på sektorens behov for å beholde de gode medarbeiderne og øke attraktiviteten blant søkere med spisskompetanse innen ulike kompetanseområder. Prosjektet skal videre underbygge et nytt og fremtidig karrieresystem som ivaretar alle karriereveier. De lønnsmessige konsekvensene av at etaten Forsvaret er et innsatsforsvar samt at andre etater skal ivareta et beredskapsansvar skal vies særskilt oppmerksomhet. Organisering Prosjektet organiseres som samarbeidsprosjekt mellom FD, FST og de arbeidstakerorganisasjonene som er representert i Kontaktforum. For å ivareta sektorperspektivet skal de øvrige etatene involveres på egnet måte. Det etableres en styringsgruppe under ledelse av departementsråden hvor de organisasjonene som deltar i kontaktforum inngår. Prosjektgruppen ledes av forhandlingsleder/fd I og har representanter fra FD og Forsvaret. Endelig 25. september Sammendrag Det er viktig å holde fortsatt økt fokus på lønn og incentiver i forsvarssektoren. På bakgrunn av sentrale stortingsdokumenter knyttet til kompetanseområdet er det et spesielt behov for å vurdere lønnsmessige konsekvenser i vid forstand. Særlig sett i lys av forslag om ny ordning for militært personell. Fremtidige lønns- og incentivordninger skal være troverdige og konkurransedyktige for å rekruttere og beholde kvalifisert personell for å sikre Forsvarets operative evne. Det er en målsetning at forutsigbarhet og enkelhet tillegges vekt i vurderinger og anbefalinger, og at lønns- og incentivordninger er en integrert del av forsvarssektorens personellpolitiske virkemidler. Regelverk, sentrale avtaler, Forsvarets lønnsdata, protokoller fra lokale lønnsoppgjør, sentrale dataregistre og statistikk fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har blant annet dannet utgangspunkt for prosjektets arbeid. Prosjektets arbeidsform har vært en kombinasjon av dokumentasjonsinnhenting, prosjektmøter og møter med aktuelle aktører. Det er ført referat fra styringsgruppemøtene som følger rapporten. LP II har gjennom sitt arbeid fokusert på oppfølging av LP I sitt arbeid samt områder hvor det synes å være videre forbedringspotensiale innenfor lønns- og incentiver. LPIIs anbefalinger fremgår av sammenstillingen foran. 18

19 LP II overleverte sin rapport til FD 24. mars De samlede anbefalingene danner et forpliktende grunnlag for partenes videre samarbeid og implementering. 4. Prosjektets organisering 4.1 Styringsgruppen Prosjektet har vært organisert med en styringsgruppe ledet av departementsråden i Forsvarsdepartementet (FD) med representasjon fra FDs og Forsvarets øverste ledelse. De syv største arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret ble invitert til å delta i styringsgruppen på ledernivå. Styringsgruppens sammensetning har vært: - departementsråd Erik Lund-Isaksen (leder), - sjef FD I, etter intern omorganisering sjef FD V, ekspedisjonssjef Kjersti C. Klæboe, - sjef FST, viseadmiral Jan Eirik Finseth / generalløytnant Erik Gustavson - sjef FST/P, direktør, Tom Simonsen, - leder Befalets fellesorganisasjon (BFO), Eivind R. Solberg / Jens B. Jahren, - leder Norges offisersforbund (NOF), Egil André Aas, - leder Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund (KOL), Knut Bremerthun / Kim Sabel - leder Norsk tjenestemannslag (NTL) Forsvaret, Dag Agledal / Tom Rune Klemetsen - leder Personellforbundet (PEFO), Knut Ringen, - for Fellesforbundet (FF), avdeling Forsvaret, Tor Schwenke - leder Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO) Forsvar, Morten Fossum, og - leder prosjektgruppen, avdelingsdirektør Morten H. Larsen. Fellesforbundet, avdeling Forsvaret, ved Tor Schwenke, valgte å trekke seg ut av LP II etter første styringsgruppemøte grunnet forslag til tiltak knyttet til Verkstedoverenskomsten for Forsvaret. For å ivareta sektorperspektivet har de øvrige virksomhetene i sektoren, herunder Forsvarsbygg, Forsvarets forskningsinstitutt og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, vært jevnlig involvert gjennom møter. De er også gitt mulighet til å komme med innspill. 4.2 Medarbeidere Prosjektgruppen ledes av FD og har representanter fra FD og Forsvaret, herunder Forsvarsstaben (FST) og Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). Prosjektets medarbeidere har vært: - avdelingsdirektør Morten H. Larsen, FD, leder, - major Jon Vestli, FD,(t.o.m. mars 2014), - underdirektør Victoria A. Furuhovde, FD (seniorrådgiver Sofia Holand, FD, fungerte i perioden januar til august 2014), - avdelingsdirektør Jan Pettersen, FST, - oberst Jan Erik Thoresen, FST, (t.o.m. desember 2013), - seniorrådgiver Pia Helene Willanger, FST, (t.o.m. desember 2014), - underdirektør Jan Fagerland, FPVS, 19

20 - rådgiver Geir Thomassen, FPVS, og - oberstløytnant Helge Bjørgo, FST, (tiltrådte ved behandling av særlig lønnsavtale for flygere). 5. Sluttrapport og avslutning Prosjektets sluttvurderinger og anbefalinger fremlegges i denne sluttrapport. I de tilfeller hvor styringsgruppen ikke har støttet prosjektgruppens anbefalinger fremgår dette konkret. Lønnsprosjekt II avsluttes 24. mars Prosjektrapporten overleveres leder for styringsgruppen for videre oppfølging. 6. Prosjektets analyse og vurderinger 6.1 Kompetansereformen Innst. 388 S ( ) til Prop. 73 S ( ) og Innst. 384 S ( ) til Meld. St. 14 ( ) er sentrale stortingsdokumenter knyttet til kompetanseområdet. På bakgrunn av disse har det vært et spesielt behov for å vurdere lønnsmessige konsekvenser i vid forstand. Særlig i forbindelse med gjennomgangen av personellordningene, inkludert befalsordningen (PO/BO), i forsvarssektoren. LP II har derfor vært tids- og temamessig nært knyttet til utredningen av en ny ordning for militært personell. 6.2 Målsetting Prosjektet har gjennom hele sitt arbeid lagt stor vekt på at fremtidige lønns- og incentivordninger skal være troverdige med hensyn til: - å rekruttere og beholde kvalifisert personell. Dette er en av forsvarssektorens, og særlig Forsvarets, store utfordringer. Forsvarssektoren må oppfattes som attraktiv og konkurransedyktig, også innenfor lønn og incentiver, - at forutsigbarhet og enkelthet tillegges vekt i vurderinger og anbefalinger, og - at lønns- og incentivordninger må være en integrert del av personellpolitiske virkemidler, inkludert ny ordning for militært personell og HR-arbeid i forsvarssektoren. God koordinering mellom relevante aktører er etter prosjektets oppfatning meget viktig. 6.3 Avgrensninger LP II gjelder hele forsvarssektoren, men fokuserer primært på Forsvaret. LP II skal ikke vurdere den statlige lederlønnsavtalen, herunder hvilke stillinger i Forsvaret som omfattes av denne. 6.4 Arbeidsmetodikk LP II har, som LP I, lagt til grunn en åpen og inkluderende innretning i sitt arbeid, både overfor arbeidsgiversiden, arbeidstakerorganisasjonene og de ansatte i Forsvaret. Det er orientert om 20

21 prosjektet på intranettet i Forsvaret og FD, og det er opprettet en egen e-postkasse for innspill til arbeidet. Prosjektets arbeidsform har vært en kombinasjon av dokumentasjonsinnhenting, prosjektmøter og møter med aktuelle aktører. Det er ført detaljert møtelogg 1 over møtene, og det er utarbeidet referat fra alle prosjektmøtene. Styringsgruppen har blitt presentert for de aktivitetene som er gjennomført i perioden. Den har også vært forelagt notater 2 til orientering og blitt invitert til å ta stilling til anbefalinger eller gi føringer for det videre arbeidet. Det er ført referat 3 fra styringsgruppemøtene. 7. Bakgrunn 7.1 Regelverk og grunnlagsdokumenter Følgende kilder har blant annet dannet rammene for prosjektets arbeid: Lover og forskrifter, samt sentrale avtaler, inkludert: - arbeidsmiljøloven (aml.) med forskrifter, - tjenestemannsloven med forskrifter, og - Hovedtariffavtalen (HTA) i Staten. Forsvarsdepartementet: - tariffavtale om unntak fra arbeidsmiljøloven kapittel 10 for Forsvarsdepartementet med underliggende etater av 30. mars 2011, - særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner, og - særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet. Forsvaret: - verkstedoverenskomsten i Forsvaret (VO/F), - arbeidstidsbestemmelser for Forsvaret (ATF), - særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret (kompensasjonsavtalen) med vedlegg, inkludert: o særavtale for militært personell på sjøtjeneste, o særavtale for militært personell som inngår i flybesetningen, o særavtale om kompetanseheving for grenaderer/matroser, o risikotillegg i eksplosivområdet, o frivillig røykdykking, o bestemmelser om kvarterstandard, o bibehold grunntillegg, samt 1 Møtelogg (vedlegg 1 på mp.) 2 Notater til styringsgruppemøtene (vedlegg 2 på mp.) 3 Referater fra styringsgruppemøtene (vedlegg 3 på mp.) 21

22 - Forsvarets særavtaler, herunder: o sikringslønn for ledere med direkte arbeidsledelse, o garantilønn for arbeidsledere som leder arbeidere lønnet etter VO/F, o særavtale om lønns- og arbeidsvilkår i organiserte stillinger i Voksenopplæringen, o avtale om tillegg for medlemmer av NVKB, o avtale om B-tillegg for fagarbeider (førstekokk), o rammeavtale om lønns- og arbeidsvilkår for sivile undervisningsstillinger på høgskolenivå, o avtale om tillegg for vedlikeholdere m/off. fagbrev og mekanikere m/off. fagbrev, o avtale for kadetter som rekrutteringsfremmede tiltak, o avtale om Bi-instrumenter ved FMUS, o avtale om utøvende musikere ved FMUS, o kompetanseopprykk forskere, o avtale som skiftlederfunksjon som sambandsleder, o avtale om særlig smussig arbeid, - Forsvarets personalhåndbok (FPH), - fredsregulativet Del I Bestemmelser om tillegg mv. for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell, 1. januar 2010, og - krigsregulativet, Kgl.res. av 26. april 1985 med vedlegg. Følgende dokumenter har blant annet vært premissgivende for arbeidet: - Sluttrapport fra Lønnsprosjektet av 1. juni 2007, - «Rapport», Arbeidsgruppe - lønn og tillegg ( Five-rapporten ), korr. versjon 28. juni 2004, - «Vurdering av kgl res av 17 jan 97 vedrørende fastsetting av økonomiske tiltak for å beholde flygere i Forsvaret», Internt arbeidsdokument, Utvalg for vurdering av flygerbonuser, 2005, unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven 2 h, - «Den fremtidige personellutviklingen i Forsvaret simuleringer med Magika2» FFI, 1. november 2010, - «Utredning av personellordninger, herunder befalsordningen», Faglig anbefaling, FD, 12. september 2014, og - «Vurdering av arbeidstid for arbeidstakere i særlig uavhengig stillinger og ledende stillinger», ASD, mai Datagrunnlag Datagrunnlaget som er lagt til grunn for rapporten er blant annet innhentet fra sentrale avtaler (for eksempel HTA), Forsvarets lønnsdata registrert i SAP, protokoller fra lokale lønnsoppgjør, Kommunalog moderniseringsdepartementet (KMD) og Statistisk sentralbyrås (SSB) dataregistre. Prosjektet har også brukt data som er innhentet og bearbeidet av prosjekt PO/BO. I tillegg har FFI supplert med statistiske data. Prosjektgruppen har utarbeidet en minnepinne (mp.) som følger vedlagt rapporten. Minnepinnen inneholder rapporten og vedlegg til denne. Prosjektgruppens arkiv lagres i tillegg i FDs arkiver. 22

23 7.3 Forhold i andre land For historikk og sporbarhet har prosjektet innhentet noen opplysninger om hvordan lønnsdannelse gjennomføres i Sverige, Danmark og Nederland. Dette er de samme landene som LP I hentet opplysninger fra. LP IIs inntrykk er at lønnsdannelsen i disse landene gjøres etter de samme prinsippene som LP I redegjorde for. Opplysningene er ikke vektlagt i LP IIs arbeid. 8. Vurderinger etter Lønnsprosjekt I 8.1 Innledning LP I avga sin anbefaling 1. juni Anbefalingen, som den daværende styringsgruppen stilte seg bak i sin helhet, besto av totalt 14 delanbefalinger. Disse gjengis under in extencio, sammen med LP IIs kommentarer og vurderinger knyttet til de respektive anbefalingene. 8.2 Drøfting og vurdering av gjennomførte tiltak 1. Hovedtariffavtalen som rammeverk for lønnsprosjektets arbeid (anbefaling 3.1.3) Lønnsprosjekt I: «Hovedtariffavtalen og forhandlingssystemet i staten legges til grunn for lønnsdannelsen og lønnsutviklingen for regulativlønte i Forsvaret. Gjennomsnittlig grunnlønnsvekst bør følge lønnsutviklingen i staten forøvrig. Forsvarets ansatte gis som hovedregel samme vilkår som øvrige statsansatte. Sivilt og militært personell likestilles så langt stillingens grunnpreg herunder rettigheter og forpliktelser i hovedsak er de samme. Forsvarets ansatte på de lavere stillingsnivåer bør i større grad innplasseres i ansiennitetsstiger, hvor lønnsopprykkene skjer mer automatisk og med større forutsigbarhet. For personell avlønnet i lønnsspenn bør stillingens ansvar og kompleksitet reflekteres i hovedlønnen.» Vurdering: Anbefalingen har preg av å være en lønnspolitisk plattform for arbeidet i LP I. Den samme plattformen gjelder for LP II. Anbefalingen følges i det løpende lønnsarbeidet. For eksempel gjelder tariffavtale om unntak fra arbeidsmiljølovens kapittel 10 for Forsvarsdepartementet med underliggende etater av 30. mars 2011 «forsvarsspesifikke aktiviteter» uavhengig av tilsettingsforhold (sivil/militær). Videre gjelder ny ATF alle ansatte i Forsvaret (og forsvarssektoren) uavhengig av tilsettingsforhold. I forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2014 ble forslag om tilbakeføring av en rekke lavere sivile lederstillinger til lønnsramme forslått i tråd med anbefalingen over. Det er fremdeles en utfordring at ca ansatte, tilsatt på Verkstedoverenskomsten i Forsvaret med grunnlag i Hovedavtalen LO-NHO, følger en annen rytme i lønnsdannelsen enn Hovedtariffavtalen. Lønnsstatistikken fra KMD viser at den generelle lønnsutviklingen for Forsvaret er lavere enn staten for øvrig. Det kan være ulike synspunkter på om delelementene i anbefalingen er fullt ut implementert. 2. Hovedtariffavtalens virkemidler (anbefaling 3.2.3) Lønnsprosjekt I: «Forsvaret bør søke å gjøre aktiv bruk av alle HTAs virkemidler. Lokalt nivå i lokale forhandlinger (FST) bør beholdes som i dag hvor lokalt nivå for Forsvarets militære organisasjon er FSJ ved FST. 23

Arbeidet med revisjon av særavtalene tilligger partene, og styringsgruppen ber om at anbefalingene oversendes Forsvarsstaben for videre oppfølging.

Arbeidet med revisjon av særavtalene tilligger partene, og styringsgruppen ber om at anbefalingene oversendes Forsvarsstaben for videre oppfølging. 1 2 3 4 ANBEFALINGER Lønn i forsvarssektoren (kapittel 9) Styringsgruppen anbefaler at det utarbeides en overordnet lønnspolitikk som gjelder alle virksomhetene i forsvarssektoren, og som kan videreutvikles

Detaljer

Særavtale for ledende personell i Forsvaret

Særavtale for ledende personell i Forsvaret Særavtale for ledende personell i Forsvaret Del I Avtale om personell og stillinger som er omfattet av ledendelønnsordningen Del II Økonomiske vilkår for ledende Vedlegg A Oversikt over omfattede stillinger

Detaljer

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Dato: 10 februar 2011 Forsvarets lønnssystem -Problemer med dagens system og KOLs forslag til løsning- Dagens situasjon i korte trekk: Stillingsutlysning med

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud Vedlegg 5 Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud 1 Innledning Organiseringen av verneapparatet skal tilpasses 3-3 og kapittel 6 og 7 til AML på alle nivå i Forsvaret. Dette er ivaretatt i virksomheten

Detaljer

Helhetlig revisjon av personellovene i forsvarssektoren Mandat

Helhetlig revisjon av personellovene i forsvarssektoren Mandat Helhetlig revisjon av personellovene i forsvarssektoren Mandat Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Oppdrag... 3 3.1. Innledning... 3 3.2. Nærmere om oppdraget... 4 3.3. Avgrensning... 4 4. Sammensetning

Detaljer

Tjenestemenns lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet

Tjenestemenns lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet Tjenestemenns lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet 1. Bakgrunn Følgende oversikt og retningslinjer for lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet er utarbeidet på grunnlag av forslag fra

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Byrådssak 1017 /14. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1017 /14. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1017 /14 Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune INKV ESARK-0804-201300321-22 Hva saken gjelder: Lønnspolitikken er et politikkområde som i stor grad berører de ansatte, og hvor det ut fra norsk

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2778 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 1. Personalpolitiske

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo Tlf / mail:

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo Tlf / mail: LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo Tlf. 24 05 59 70/24 05 59 71 mail: post@diskrimineringsnemnda.no Sak nr. 21/2006 Sakens parter: A. NTL Landsforening 2, Sentraladministrasjonen

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 11. juni 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

Veileder for personalløpet

Veileder for personalløpet Veileder for personalløpet Del 1: Til deg som er under omstilling Politi- og lensmannsetaten 1 Forord 3 Del 1 Formelle rammebetingelser... 3 1.1 Omstillingsavtale... 4 1.2 Personalløpets rammer... 4 Del

Detaljer

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Sjef Personell, økonomi- og styringsstaben fastsetter Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning BRP

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning BRP Prøveprosjekt Forslag til ny arbeidstidsordning BRP Godkjenning Luftforsvaret ved Forsvarsstaben har fått godkjenning av lederne av hovedsammenslutningene i Staten og statens personaldirektør av å se på

Detaljer

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 10. november 2015 Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen i Forsvarsstaben Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

Lønnspolicy for Sjøforsvaret Innhold

Lønnspolicy for Sjøforsvaret Innhold Innhold Innhold...- 1-1 Referanser...- 2-2 Rammer for dokumentet...- 2-2.1 Parter...- 2-2.2 Gyldighet og evaluering...- 2-2.3 Omfang og avgrensning...- 2-2.4 Hensikt...- 2-3 Sjøforsvarets lønnsprinsipper...

Detaljer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer 05/1531-2 Hemne kommune Vedtatt i Hemne kommunestyre som sak 53/06 den 29.08.06 2 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. GRUNNLAG FOR VURDERING AV LOKAL LØNN... 3 3.1 GENERELLE FØRINGER... 3 3.1.1

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET (IHT. HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN, PUNKT 2.3.1) 25. august 2011 Side 1 av 10 sider INNHOLD: 1. Innledning 2. Mål 3. Generelt lønnsnivå 4. Lønn og likestilling 5. Hovedfaktorer

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik:

Detaljer

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Vedtatt av universitetsdirektøren 4.11.2013 etter drøftinger med tillitsvalgte 21.10.2013. Innhold 1. Formål og virkeområde... 1 2. Ansvarsforhold...

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer RISSA KOMMUNE Lønnspolitiske retningslinjer Rissa kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 20.2.2012 1 Innhold 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 3.1 Lederstruktur... 3 3.2 Avgrensing... 3 4 Grunnlag for

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Grunnkurs for tillitsvalgte Gabels Hus 9.- 10. september 2015 advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? Regulerer lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 5 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy og

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 1 12. april 2016 kl. 13.00 Innledning Staten er en kompetanseintensiv sektor med høy andel ansatte som har et høyt utdanningsnivå. Ansatte

Detaljer

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver SFS 2404 + (inkludert) Arbeidstidsordninger Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver Brann- og redningstjeneste Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

Oslo kommune By rådet. Rundskriv 48 /2001

Oslo kommune By rådet. Rundskriv 48 /2001 Oslo kommune By rådet, Rundskriv 48 /2001 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 199502501-174 bedriftene Arkivkode: 052.2 Fra: Byrådsavdeling for service-og Utsendt dato: 20.12.2001 organisasjonsutvikling

Detaljer

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning. Bell 412

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning. Bell 412 Prøveprosjekt Forslag til ny arbeidstidsordning Bell 412 Luftforsvaret ved Forsvarsstaben har fått godkjenning av lederne av hovedsammenslutningene i Staten og statens personaldirektør av å se på nye arbeidstidsordninger

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT 2009 2012 1. Innledning Lønnspolitisk dokument er forankret i Rogaland fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og skal være retningsgivende for videre arbeid.

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Trond Myrvik

Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Trond Myrvik 1 av 5 Vår dato Vår referanse 19.10.2016 2015/2772-5/310 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Trond Myrvik 45 63 74 65 23.08.2016 Til Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO Forsvarsbyggs

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Salgsfunksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5 nr. 6 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret

Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret Innhold 1 Intensjon... 2 1.1 Tidligere bestemmelser... 2 2 Brukerkategorier... 2 2.1.1 Kategori 1 - Rett til kvarter eller økonomisk kompensasjon... 2 2.1.2

Detaljer

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Kongelig resolusjon 03.11.2000 Justisdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Hanne

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011

Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011 Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011 Innholdsfortegnelse Del 1 Rammer for omstilling... 3 1. Innledning... 3 2. Avtaleparter... 3 3. Formål... 3 4. Definisjon...

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitisk dokument Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er blitt til i et nært samarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 15:00-15:15 Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.no

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften)

Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften) Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften) 22. august 2016 2 1 Innledning Dette høringsnotatet gjelder forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Forsvarssjefen fastsetter Familiedirektivet til bruk i Forsvaret. Oslo, 1. april 2009 Sverre Diesen General Forsvarssjef Metadata KORTTITTEL:

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE 21.12.2016 1 Formål Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017

Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017 Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 LOKALE FORHANDLINGER... 1 2.1 Forhandlingssteder... 1 2.2 Partsforhold... 1 2.3 Taushetsplikt... 1 2.4 Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

Tjenestetvistlovens virkeområde - lovens 1

Tjenestetvistlovens virkeområde - lovens 1 Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2002-15 Endringer i lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister - ikrafttredelse 1. juni 2002 Dato: 12.06.2002 Til:

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer (Revidert januar 2013) Dette dokumentet beskriver prinsipper de sentrale parter i etaten er blitt enige om som føringer for etatens bruk av lønn som

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150 Lønnspolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak K 16/150 INNHALD: 1 Innledning...3 2 Formålet med den lokale lønnspolitikken...3 3 Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken...3 4

Detaljer

HOVEDAVTALEREVISJONEN

HOVEDAVTALEREVISJONEN VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2010 K S SISTE KRAV/TILBUD I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2010 Ny og/eller endret tekst er merket med kursiv (endringer siden KS krav/tilbud 2 er merket

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE. Det vises til høringsnotat datert 1. april 2016 med forslag til ny lov om statens ansatte.

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE. Det vises til høringsnotat datert 1. april 2016 med forslag til ny lov om statens ansatte. Høringssvar skal sendes digitalt under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/id2479748 Stortingets administrasjon Vår dato: 21. juni 2016 Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: HØRINGSSVAR FORSLAG TIL

Detaljer

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav III 23. april 2012 kl. 14.00 Innledning I dette kravet redegjøres det nærmere for Unios økonomiske hovedprioriteringer for hovedtariffoppgjøret 2012,

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

Retningslinjer for. omstilling/omorganisering i. Grenlandssamarbeidet

Retningslinjer for. omstilling/omorganisering i. Grenlandssamarbeidet Retningslinjer for omstilling/omorganisering i Grenlandssamarbeidet Datert 20/2-06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RETNINGSLINJENES FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 2 2 ANSVARSFORHOLD... 2 3 MEDBESTEMMELSE OG MEDINNFLYTELSE...

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.03.2017 Ref. nr.: 16/42758 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 85/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Lønnspolitisk dokument Innledning Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og 2016. Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Vedtatt av lønnsutvalget

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget Lillehammer kommune Lønnsutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2014 Tid: 10:00 - Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer