Arbeidet med revisjon av særavtalene tilligger partene, og styringsgruppen ber om at anbefalingene oversendes Forsvarsstaben for videre oppfølging.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidet med revisjon av særavtalene tilligger partene, og styringsgruppen ber om at anbefalingene oversendes Forsvarsstaben for videre oppfølging."

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 4

5 ANBEFALINGER Lønn i forsvarssektoren (kapittel 9) Styringsgruppen anbefaler at det utarbeides en overordnet lønnspolitikk som gjelder alle virksomhetene i forsvarssektoren, og som kan videreutvikles innenfor de enkelte virksomhetene i sektoren. Lønnspolitikken bør gi rom for lokale tilpasninger. Lønnspolitikken i de ulike virksomhetene i forsvarssektoren bør reflektere den sektorovergripende lønnspolitikken. Verkstedoverenskomsten for Forsvaret (kapittel 10) Forsvaret er eneste statlige arbeidsgiver med et betydelig antall stillinger som ikke godtgjøres iht. HTA i staten. Av prinsipielle grunner, og av hensyn til forenkling og likebehandling, mener styringsgruppen at det er hensiktsmessig at alle stillinger i forsvarssektoren, med unntak av stillinger som faller inn under statens lederlønnsordning, godtgjøres iht. HTA i staten. En samlet styringsgruppe tar forøvrig ikke stilling til prosjektgruppens anbefaling i kapittel 10 om Verkstedoverenskomsten for Forsvaret. Fastlønn (kapittel 11) Styringsgruppen konstaterer at hjemmelsgrunnlaget for å utvikle et fastlønnssystem ligger i arbeidsmiljøloven (aml.) første og andre ledd. Styringsgruppen støtter en utvidelse av gjeldende avtaler med hjemmel i aml første ledd. Utvidelsen må være på bakgrunn av en konkret vurdering av stillingenes innhold sett opp mot de kriterier som loven og forarbeidene oppstiller. Det bør legges opp til tilsvarende avtaler i øvrige virksomheter i forsvarssektoren. Styringsgruppen støtter arbeidet med å utvikle rammeavtaler for stillinger som kan defineres som «særlig uavhengige» innenfor de rammer som er trukket opp i prosjektrapporten og som er hjemlet i aml andre ledd. Det bør legges opp til tilsvarende prosesser i sektoren for øvrig. Styringsgruppen støtter arbeidet med å innføre fastlønnsordninger for avdelinger og personellgrupper hvor forholdene ligger til rette for dette. Dette anbefales fulgt opp i sektoren. Særavtaler (kapittel 12) Styringsgruppen registrerer at antallet særavtaler i Forsvaret har blitt vesentlig redusert i tidsrommet 2006 til Styringsgruppen ser at Forsvaret er en kompleks organisasjon og at særavtaler kan være et hensiktsmessig og treffsikkert virkemiddel for å godtgjøre for ulike typer aktiviteter og belastninger. Det er likevel et potensiale for ytterligere forenklinger. Forsvaret har pr. i dag 20 lønnsrelaterte særavtaler. Av disse er tre avtaler av en slik karakter at de kan avvikles. To avtaler kan slås sammen. Ytterligere sju avtaler, som inngår som selvstendige avtaler i særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret (kompensasjonsavtalen) bør saneres i for bindelse med revisjon av denne avtalen. Arbeidet med revisjon av særavtalene tilligger partene, og styringsgruppen ber om at anbefalingene oversendes Forsvarsstaben for videre oppfølging. Styringsgruppen støtter intensjonen om en partssammensatt gjennomgang av særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner med sikte på forenklinger. Siden dette vil være tjenestegjøring som i all hovedsak ikke er bundet av bestemmelser i nasjonalt avtaleverk, står også partene i stor grad fritt til å foreta endringer. Styringsgruppen ber om at dette arbeidet legges til grunn ved kommende revisjon av avtalen. 5

6 Særlig lønnsavtale for flygere (kapittel 13) Styringsgruppen mener det fremdeles er behov for et virkemiddel for å rekruttere og beholde flygere i Forsvaret, og at det fremdeles er behov for å ha særlig lønnsavtale for flygere. Særlig lønnsavtale for flygere er en administrativ ordning som ikke er gjenstand for forhandlinger. På denne bakgrunn ønsker ikke organisasjonene å ta stilling til prosjektgruppens anbefaling. Ny ordning for militært personell (kapittel 14) Et suksesskriterium er at det etableres et egnet «lønnssystem» for personellet i parallell med øvrig implementeringsarbeid. Gitt at forslaget behandles og får flertall i løpet av våren 2015, vil det være en ambisjon å iverksette ordningen tidlig i På samme tidspunkt må de mest sentrale aspektene ved et lønnssystem for Forsvaret som reflekterer Forsvarets og OR-korpsets behov falle på plass. På denne bakgrunn og føringer fra styringsgruppen har Lønnsprosjekt II og tjenestemannsorganisasjonene i Forsvaret utformet et lønnssystem tilpasset en ny ordning for militært personell. Styringsgruppen slutter seg til innholdet i referatet av 29. januar Styringsgruppen åpner for å kunne justere på det omforente forslaget dersom de grunnleggende forutsetningene som har vært lagt til grunn ved utformingen av lønnssystemet endres som resultat av Stortingets vedtak. Det anbefales at det omforente forslaget enten fremmes som innspill til årets mellomoppgjør eller at det er innarbeidet i HTA i god tid før vedtatt iverksetting. Det videre arbeidet med implementering overlates til partene i Forsvaret. Delegering av fullmakt (kapittel 15) Styringsgruppen anbefaler at fullmaktene for Forsvaret etter HTA ikke delegeres ytterligere ned på driftsenhetsnivå i Forsvaret (DIF-nivå). Dette skyldes både Forsvarets særegenhet med beordrings- og disponeringssystemet og at en videre delegering vil kunne virke lønnsdrivende og frata Forsvarssjefen viktige styringsverktøy. Styringsgruppen anbefaler også at særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet videreføres i FD. Her er samhandlingen og koordineringen på departementsnivå, spesielt med Utenriksdepartementet, viktig. Styringsgruppen støtter ikke på nåværende tidspunkt delegering av forhandlingsfullmakten på særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner fra FD til FST. Videre støtter ikke styringsgruppen på nåværende tidspunkt delegering av fullmakter/flytting av forhandlingsansvaret for Arbeidstidsbestemmelser for Forsvaret (ATF) og særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret (kompensasjonsavtalen) til Forsvaret personell- og vernepliktssenter (FPVS). Det er behov for å la ATF virke i noe tid, før eventuell delegering vurderes på nytt. Styringsgruppen mener videre at før en eventuell delegering kan iverksettes må delegeringsfullmakten være klar og entydig. Arbeidsbelastning (kapittel 16) Styringsgruppen legger til grunn redegjørelsen fra prosjektgruppen vedrørende arbeidsbelastning. Styringsgruppen erkjenner at det er aktiviteter knyttet til Forsvarets egenart som trekker opp belastningen. Dette understreker betydningen av at verneaspektet ivaretas også ved fremtidige revisjoner. 6

7 Lønn under krisehåndtering gråsoner (kapittel 17) Styringsgruppen viser til nyere sikkerhetspolitiske utfordringer og behov for krisehåndtering i situasjoner, som verken er «operasjoner» eller «krig», og dermed faller utenfor eller mellom de kjente mekanismene for avlønning. Lønnsforhold knyttet til slike situasjoner fremstår som uavklarte. Ingen av partene ser seg tjent med at slike saker løses ad hoc. Det vil ikke være mulig å forutse alle tenkelige variasjoner ved slike fremtidige situasjoner. Styringsgruppen anbefaler likevel at det vurderes etablert en rammeavtale med ett sett komponenter som kan anvendes. Situasjonene vil kunne berøre kompetanse og ansvarsområder for store deler av forsvarssektoren, f.eks. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Det anbefales derfor at det følges opp med sektorovergripende tiltak. Krigslønn (kapittel 18) Styringsgruppen anbefaler revisjon av gjeldende krigsregulativ og ny kgl.res. for forsvarssektoren. Det anbefales at krigsregulativet fastsettes innenfor de rammene som er skissert i kapittel 18. Herunder at krigsregulativet trer i kraft ved «Full styrkeoppbygging» eller på et bestemt beredskapstrinn i Beredskapssystem for Forsvaret (BFF), og at utbetaling av krigslønn endres til utbetaling gjennom et elektronisk betalingssystem. Det videre arbeid må gjøres i tett dialog med FST ØS (teknisk løsning) og FD II i forbindelse med revisjon av BFF. Incentiver (kapittel 19) Styringsgruppen anbefaler at sektorens incentivstruktur videreutvikles i tråd med sektorens kompetanseutfordringer, oppfølgingen av kompetansereformen i forsvarssektoren og den til enhver tid gjeldende HR-strategi. Styringsgruppen mener det bør iverksettes tiltak for å etablere hjemmelsgrunnlag for pendlermuligheter og gjenkjøp av studielån spesielt for nytilsatte og rerekruttert personell. Forslagene bør oversendes KMD for eventuell etablering senest i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i Styringsgruppen anbefaler også at det vurderes innført en overordnet livsfasepolitikk for virksomhetene i forsvarssektoren. Livsfasepolitikken i de ulike virksomhetene i sektoren bør reflektere den sektorovergripende livsfasepolitikken. 7

8 8

9 Sluttrapport fra Lønnsprosjekt II

10 10

11 SLUTTRAPPORT FRA LØNNSPROSJEKT II Innledning Oppnevning og mandat Sammendrag Prosjektets organisering Styringsgruppen Medarbeidere Sluttrapport og avslutning Prosjektets analyse og vurderinger Kompetansereformen Målsetting Avgrensninger Arbeidsmetodikk Bakgrunn Regelverk og grunnlagsdokumenter Datagrunnlag Forhold i andre land Vurderinger etter Lønnsprosjekt I Innledning Drøfting og vurdering av gjennomførte tiltak Oppsummering og videre arbeid Lønn i forsvarssektoren Innledning Lønn i et makroperspektiv Hovedtariffavtalen i staten Lønnspolitikk Lønnsstatistikk for forsvarssektoren Bakgrunn Forsvarssektoren sammenlignet med staten Etatene sammenlignet med relevante statlige etater Utvikling i departementsområdene Anbefaling Verkstedoverenskomsten for Forsvaret Innledning

12 10.2 Bakgrunn Interne utviklingstrekk Generelle utviklingstrekk Drøfting Tariffmessige forhold Tekniske utfordringer Konsekvenser ved avvikling Tariffmessig adgang til å avvikle VO/F og TA/F Opphevelse av forskriftsbestemmelse Forholdet til HTA etter eventuell avvikling Overgang fra arbeidsmiljøloven til tjenestemannsloven mv Regler om ansettelse Midlertidig ansettelse Oppsigelsesvern Rettslige konsekvenser Anbefaling Fastlønn Innledning Bakgrunn og utfordringer Drøfting av fastlønnsordninger Hovedmålsetting Kriterier for vurdering av ordningene Kostnadseffektiv Attraktiv Pensjon, feriepenger og sykepengegrunnlag Konflikthemmende Alternative modeller Ledende Særlig uavhengig stilling Enkeltavdelinger Anbefaling Særavtaler Innledning Drøfting

13 Forsvarets lønnsrelaterte særavtaler Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Anbefaling Særlig lønnsavtale for flygere Innledning Bakgrunn Dagens situasjon i Luftforsvaret Dagens sivile markedssituasjon Vurdering av ordningen Vurdering av virkemiddel i HTA Eksisterende ordning Vurderinger av ulike modeller Modell A Modell B Modell C Anbefalt modell Avgrensninger i ordningens omfang Generalitet Stabsstillinger uten krav til flygerkompetanse Belastning av kostnader for ikke flygende personell Revidert kontraktsformular Indeksregulering Anbefaling Ny ordning for militært personell Innledning Tilrettelegging Enighet mellom partene Anbefaling Delegering av fullmakter Innledning Bakgrunn Drøfting Delegering av fullmakter fra FD

14 Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATOstaber og andre enheter i utlandet Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Delegering av fullmakter fra FST Ytterligere delegering Konklusjon og anbefaling Arbeidsbelastning Bakgrunn Drøfting Lønn og tillegg Grunnlag Belastning Anbefaling Lønn under krisehåndtering gråsoner Innledning Drøfting Anbefaling Krigslønn Innledning Bakgrunn Drøfting Betalingsmiddel Tidspunkt for utbetaling av krigslønn Krigslønn - ytelser Anbefaling Incentiver Innledning Drøfting Utfordringsbilde og målsetting Ulike kategorier incentiver Lønn som incentiv Indre og ytre motivasjon Incentivhjulet Nye incentiver

15 19.3 Anbefaling Vedlegg

16 16

17 SLUTTRAPPORT FRA LØNNSPROSJEKT II 1. Innledning I Prop. 73 S ( ) og Meld. St. 14 ( ) slås det fast at det er behov for en gjennomgang av lønns- og incentivordningene i forsvarssektoren. Ordningene ble gjennomgått i , jf. sluttrapport fra det første lønnsprosjektet (LP I), noe som førte til betydelige moderniserings- og forenklingsstiltak. Det er imidlertid fortsatt et potensiale for forbedringer. Formålet er blant annet å finne effektive lønn- og incentivordninger for å beholde gode medarbeidere og rekruttere søkere med spisskompetanse innen fagfelt som innsatsforsvaret har spesielt behov for. 2. Oppnevning og mandat Lønnsprosjekt II (LP II) ble etablert ved departementsrådens tilslutning til notat fra FD I (2012/ ) vedrørende skisse til mandat, opplegg og organisering, samt partsenighet om mandatet i møte 25. september Prosjektet hadde formell oppstart i oktober Prosjektet har hatt følgende mandat: Innledning Gjennom Lønnsprosjektet i Forsvaret ( ) oppnådde partene vesentlige forenklinger og tilpasninger i Forsvarets lønnssystemer. Det er fortsatt behov for ytterligere justeringer for å få lønns- og incentivordninger i forsvarssektoren som ivaretar nye personell- og kompetansemessige utfordringer og som gir et enklere avtaleregime. De største arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret og ledelsen i departementet og Forsvarsstaben er derfor enige om å etablere et nytt samarbeidsprosjekt for å utrede og anbefale tiltak for ytterligere forbedringer i innordningen av Forsvarets lønnssystem og tilstøtende driftsområder. Prosjektet vil bli avstemt i forhold til parallelle utredninger knyttet til beslektede områder, spesielt utredninger om fremtidige personellordninger, herunder befalsordningen, og utdanningsordningen. Prosjektet planlegges avsluttet primo Arbeidet vil skje i tett dialog med arbeidstakerorganisasjonene i kontaktforum. Oppdrag Prosjektet gjennomføres som et felles prosjekt mellom arbeidstakerorganisasjonene i kontaktforum, Forsvarsstaben (FST) og Forsvarsdepartementet (FD). Lønnsprosjekt II skal søke å finne relevante tiltak for å imøtekomme forsvarssektorens utfordringer knyttet til både lønn og incentiver. Hensikten er blant annet å tilpasse lønnsog incentivordningene bedre til innsatsforsvarets behov. Prosjektets enstemmige anbefalinger skal legges til grunn ved reforhandling av egne avtaler, eller ved at de gis som felles innspill til overordnede forhandlingsnivåer der hvor avtaleretten ligger på overordnet nivå. 17

18 Formål Prosjektet skal utrede og anbefale forbedringer i forsvarssektorens lønns- og incentivordninger. Det skal blant annet fokuseres på sektorens behov for å beholde de gode medarbeiderne og øke attraktiviteten blant søkere med spisskompetanse innen ulike kompetanseområder. Prosjektet skal videre underbygge et nytt og fremtidig karrieresystem som ivaretar alle karriereveier. De lønnsmessige konsekvensene av at etaten Forsvaret er et innsatsforsvar samt at andre etater skal ivareta et beredskapsansvar skal vies særskilt oppmerksomhet. Organisering Prosjektet organiseres som samarbeidsprosjekt mellom FD, FST og de arbeidstakerorganisasjonene som er representert i Kontaktforum. For å ivareta sektorperspektivet skal de øvrige etatene involveres på egnet måte. Det etableres en styringsgruppe under ledelse av departementsråden hvor de organisasjonene som deltar i kontaktforum inngår. Prosjektgruppen ledes av forhandlingsleder/fd I og har representanter fra FD og Forsvaret. Endelig 25. september Sammendrag Det er viktig å holde fortsatt økt fokus på lønn og incentiver i forsvarssektoren. På bakgrunn av sentrale stortingsdokumenter knyttet til kompetanseområdet er det et spesielt behov for å vurdere lønnsmessige konsekvenser i vid forstand. Særlig sett i lys av forslag om ny ordning for militært personell. Fremtidige lønns- og incentivordninger skal være troverdige og konkurransedyktige for å rekruttere og beholde kvalifisert personell for å sikre Forsvarets operative evne. Det er en målsetning at forutsigbarhet og enkelhet tillegges vekt i vurderinger og anbefalinger, og at lønns- og incentivordninger er en integrert del av forsvarssektorens personellpolitiske virkemidler. Regelverk, sentrale avtaler, Forsvarets lønnsdata, protokoller fra lokale lønnsoppgjør, sentrale dataregistre og statistikk fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har blant annet dannet utgangspunkt for prosjektets arbeid. Prosjektets arbeidsform har vært en kombinasjon av dokumentasjonsinnhenting, prosjektmøter og møter med aktuelle aktører. Det er ført referat fra styringsgruppemøtene som følger rapporten. LP II har gjennom sitt arbeid fokusert på oppfølging av LP I sitt arbeid samt områder hvor det synes å være videre forbedringspotensiale innenfor lønns- og incentiver. LPIIs anbefalinger fremgår av sammenstillingen foran. 18

19 LP II overleverte sin rapport til FD 24. mars De samlede anbefalingene danner et forpliktende grunnlag for partenes videre samarbeid og implementering. 4. Prosjektets organisering 4.1 Styringsgruppen Prosjektet har vært organisert med en styringsgruppe ledet av departementsråden i Forsvarsdepartementet (FD) med representasjon fra FDs og Forsvarets øverste ledelse. De syv største arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret ble invitert til å delta i styringsgruppen på ledernivå. Styringsgruppens sammensetning har vært: - departementsråd Erik Lund-Isaksen (leder), - sjef FD I, etter intern omorganisering sjef FD V, ekspedisjonssjef Kjersti C. Klæboe, - sjef FST, viseadmiral Jan Eirik Finseth / generalløytnant Erik Gustavson - sjef FST/P, direktør, Tom Simonsen, - leder Befalets fellesorganisasjon (BFO), Eivind R. Solberg / Jens B. Jahren, - leder Norges offisersforbund (NOF), Egil André Aas, - leder Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund (KOL), Knut Bremerthun / Kim Sabel - leder Norsk tjenestemannslag (NTL) Forsvaret, Dag Agledal / Tom Rune Klemetsen - leder Personellforbundet (PEFO), Knut Ringen, - for Fellesforbundet (FF), avdeling Forsvaret, Tor Schwenke - leder Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO) Forsvar, Morten Fossum, og - leder prosjektgruppen, avdelingsdirektør Morten H. Larsen. Fellesforbundet, avdeling Forsvaret, ved Tor Schwenke, valgte å trekke seg ut av LP II etter første styringsgruppemøte grunnet forslag til tiltak knyttet til Verkstedoverenskomsten for Forsvaret. For å ivareta sektorperspektivet har de øvrige virksomhetene i sektoren, herunder Forsvarsbygg, Forsvarets forskningsinstitutt og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, vært jevnlig involvert gjennom møter. De er også gitt mulighet til å komme med innspill. 4.2 Medarbeidere Prosjektgruppen ledes av FD og har representanter fra FD og Forsvaret, herunder Forsvarsstaben (FST) og Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). Prosjektets medarbeidere har vært: - avdelingsdirektør Morten H. Larsen, FD, leder, - major Jon Vestli, FD,(t.o.m. mars 2014), - underdirektør Victoria A. Furuhovde, FD (seniorrådgiver Sofia Holand, FD, fungerte i perioden januar til august 2014), - avdelingsdirektør Jan Pettersen, FST, - oberst Jan Erik Thoresen, FST, (t.o.m. desember 2013), - seniorrådgiver Pia Helene Willanger, FST, (t.o.m. desember 2014), - underdirektør Jan Fagerland, FPVS, 19

20 - rådgiver Geir Thomassen, FPVS, og - oberstløytnant Helge Bjørgo, FST, (tiltrådte ved behandling av særlig lønnsavtale for flygere). 5. Sluttrapport og avslutning Prosjektets sluttvurderinger og anbefalinger fremlegges i denne sluttrapport. I de tilfeller hvor styringsgruppen ikke har støttet prosjektgruppens anbefalinger fremgår dette konkret. Lønnsprosjekt II avsluttes 24. mars Prosjektrapporten overleveres leder for styringsgruppen for videre oppfølging. 6. Prosjektets analyse og vurderinger 6.1 Kompetansereformen Innst. 388 S ( ) til Prop. 73 S ( ) og Innst. 384 S ( ) til Meld. St. 14 ( ) er sentrale stortingsdokumenter knyttet til kompetanseområdet. På bakgrunn av disse har det vært et spesielt behov for å vurdere lønnsmessige konsekvenser i vid forstand. Særlig i forbindelse med gjennomgangen av personellordningene, inkludert befalsordningen (PO/BO), i forsvarssektoren. LP II har derfor vært tids- og temamessig nært knyttet til utredningen av en ny ordning for militært personell. 6.2 Målsetting Prosjektet har gjennom hele sitt arbeid lagt stor vekt på at fremtidige lønns- og incentivordninger skal være troverdige med hensyn til: - å rekruttere og beholde kvalifisert personell. Dette er en av forsvarssektorens, og særlig Forsvarets, store utfordringer. Forsvarssektoren må oppfattes som attraktiv og konkurransedyktig, også innenfor lønn og incentiver, - at forutsigbarhet og enkelthet tillegges vekt i vurderinger og anbefalinger, og - at lønns- og incentivordninger må være en integrert del av personellpolitiske virkemidler, inkludert ny ordning for militært personell og HR-arbeid i forsvarssektoren. God koordinering mellom relevante aktører er etter prosjektets oppfatning meget viktig. 6.3 Avgrensninger LP II gjelder hele forsvarssektoren, men fokuserer primært på Forsvaret. LP II skal ikke vurdere den statlige lederlønnsavtalen, herunder hvilke stillinger i Forsvaret som omfattes av denne. 6.4 Arbeidsmetodikk LP II har, som LP I, lagt til grunn en åpen og inkluderende innretning i sitt arbeid, både overfor arbeidsgiversiden, arbeidstakerorganisasjonene og de ansatte i Forsvaret. Det er orientert om 20

21 prosjektet på intranettet i Forsvaret og FD, og det er opprettet en egen e-postkasse for innspill til arbeidet. Prosjektets arbeidsform har vært en kombinasjon av dokumentasjonsinnhenting, prosjektmøter og møter med aktuelle aktører. Det er ført detaljert møtelogg 1 over møtene, og det er utarbeidet referat fra alle prosjektmøtene. Styringsgruppen har blitt presentert for de aktivitetene som er gjennomført i perioden. Den har også vært forelagt notater 2 til orientering og blitt invitert til å ta stilling til anbefalinger eller gi føringer for det videre arbeidet. Det er ført referat 3 fra styringsgruppemøtene. 7. Bakgrunn 7.1 Regelverk og grunnlagsdokumenter Følgende kilder har blant annet dannet rammene for prosjektets arbeid: Lover og forskrifter, samt sentrale avtaler, inkludert: - arbeidsmiljøloven (aml.) med forskrifter, - tjenestemannsloven med forskrifter, og - Hovedtariffavtalen (HTA) i Staten. Forsvarsdepartementet: - tariffavtale om unntak fra arbeidsmiljøloven kapittel 10 for Forsvarsdepartementet med underliggende etater av 30. mars 2011, - særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner, og - særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet. Forsvaret: - verkstedoverenskomsten i Forsvaret (VO/F), - arbeidstidsbestemmelser for Forsvaret (ATF), - særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret (kompensasjonsavtalen) med vedlegg, inkludert: o særavtale for militært personell på sjøtjeneste, o særavtale for militært personell som inngår i flybesetningen, o særavtale om kompetanseheving for grenaderer/matroser, o risikotillegg i eksplosivområdet, o frivillig røykdykking, o bestemmelser om kvarterstandard, o bibehold grunntillegg, samt 1 Møtelogg (vedlegg 1 på mp.) 2 Notater til styringsgruppemøtene (vedlegg 2 på mp.) 3 Referater fra styringsgruppemøtene (vedlegg 3 på mp.) 21

22 - Forsvarets særavtaler, herunder: o sikringslønn for ledere med direkte arbeidsledelse, o garantilønn for arbeidsledere som leder arbeidere lønnet etter VO/F, o særavtale om lønns- og arbeidsvilkår i organiserte stillinger i Voksenopplæringen, o avtale om tillegg for medlemmer av NVKB, o avtale om B-tillegg for fagarbeider (førstekokk), o rammeavtale om lønns- og arbeidsvilkår for sivile undervisningsstillinger på høgskolenivå, o avtale om tillegg for vedlikeholdere m/off. fagbrev og mekanikere m/off. fagbrev, o avtale for kadetter som rekrutteringsfremmede tiltak, o avtale om Bi-instrumenter ved FMUS, o avtale om utøvende musikere ved FMUS, o kompetanseopprykk forskere, o avtale som skiftlederfunksjon som sambandsleder, o avtale om særlig smussig arbeid, - Forsvarets personalhåndbok (FPH), - fredsregulativet Del I Bestemmelser om tillegg mv. for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell, 1. januar 2010, og - krigsregulativet, Kgl.res. av 26. april 1985 med vedlegg. Følgende dokumenter har blant annet vært premissgivende for arbeidet: - Sluttrapport fra Lønnsprosjektet av 1. juni 2007, - «Rapport», Arbeidsgruppe - lønn og tillegg ( Five-rapporten ), korr. versjon 28. juni 2004, - «Vurdering av kgl res av 17 jan 97 vedrørende fastsetting av økonomiske tiltak for å beholde flygere i Forsvaret», Internt arbeidsdokument, Utvalg for vurdering av flygerbonuser, 2005, unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven 2 h, - «Den fremtidige personellutviklingen i Forsvaret simuleringer med Magika2» FFI, 1. november 2010, - «Utredning av personellordninger, herunder befalsordningen», Faglig anbefaling, FD, 12. september 2014, og - «Vurdering av arbeidstid for arbeidstakere i særlig uavhengig stillinger og ledende stillinger», ASD, mai Datagrunnlag Datagrunnlaget som er lagt til grunn for rapporten er blant annet innhentet fra sentrale avtaler (for eksempel HTA), Forsvarets lønnsdata registrert i SAP, protokoller fra lokale lønnsoppgjør, Kommunalog moderniseringsdepartementet (KMD) og Statistisk sentralbyrås (SSB) dataregistre. Prosjektet har også brukt data som er innhentet og bearbeidet av prosjekt PO/BO. I tillegg har FFI supplert med statistiske data. Prosjektgruppen har utarbeidet en minnepinne (mp.) som følger vedlagt rapporten. Minnepinnen inneholder rapporten og vedlegg til denne. Prosjektgruppens arkiv lagres i tillegg i FDs arkiver. 22

23 7.3 Forhold i andre land For historikk og sporbarhet har prosjektet innhentet noen opplysninger om hvordan lønnsdannelse gjennomføres i Sverige, Danmark og Nederland. Dette er de samme landene som LP I hentet opplysninger fra. LP IIs inntrykk er at lønnsdannelsen i disse landene gjøres etter de samme prinsippene som LP I redegjorde for. Opplysningene er ikke vektlagt i LP IIs arbeid. 8. Vurderinger etter Lønnsprosjekt I 8.1 Innledning LP I avga sin anbefaling 1. juni Anbefalingen, som den daværende styringsgruppen stilte seg bak i sin helhet, besto av totalt 14 delanbefalinger. Disse gjengis under in extencio, sammen med LP IIs kommentarer og vurderinger knyttet til de respektive anbefalingene. 8.2 Drøfting og vurdering av gjennomførte tiltak 1. Hovedtariffavtalen som rammeverk for lønnsprosjektets arbeid (anbefaling 3.1.3) Lønnsprosjekt I: «Hovedtariffavtalen og forhandlingssystemet i staten legges til grunn for lønnsdannelsen og lønnsutviklingen for regulativlønte i Forsvaret. Gjennomsnittlig grunnlønnsvekst bør følge lønnsutviklingen i staten forøvrig. Forsvarets ansatte gis som hovedregel samme vilkår som øvrige statsansatte. Sivilt og militært personell likestilles så langt stillingens grunnpreg herunder rettigheter og forpliktelser i hovedsak er de samme. Forsvarets ansatte på de lavere stillingsnivåer bør i større grad innplasseres i ansiennitetsstiger, hvor lønnsopprykkene skjer mer automatisk og med større forutsigbarhet. For personell avlønnet i lønnsspenn bør stillingens ansvar og kompleksitet reflekteres i hovedlønnen.» Vurdering: Anbefalingen har preg av å være en lønnspolitisk plattform for arbeidet i LP I. Den samme plattformen gjelder for LP II. Anbefalingen følges i det løpende lønnsarbeidet. For eksempel gjelder tariffavtale om unntak fra arbeidsmiljølovens kapittel 10 for Forsvarsdepartementet med underliggende etater av 30. mars 2011 «forsvarsspesifikke aktiviteter» uavhengig av tilsettingsforhold (sivil/militær). Videre gjelder ny ATF alle ansatte i Forsvaret (og forsvarssektoren) uavhengig av tilsettingsforhold. I forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2014 ble forslag om tilbakeføring av en rekke lavere sivile lederstillinger til lønnsramme forslått i tråd med anbefalingen over. Det er fremdeles en utfordring at ca ansatte, tilsatt på Verkstedoverenskomsten i Forsvaret med grunnlag i Hovedavtalen LO-NHO, følger en annen rytme i lønnsdannelsen enn Hovedtariffavtalen. Lønnsstatistikken fra KMD viser at den generelle lønnsutviklingen for Forsvaret er lavere enn staten for øvrig. Det kan være ulike synspunkter på om delelementene i anbefalingen er fullt ut implementert. 2. Hovedtariffavtalens virkemidler (anbefaling 3.2.3) Lønnsprosjekt I: «Forsvaret bør søke å gjøre aktiv bruk av alle HTAs virkemidler. Lokalt nivå i lokale forhandlinger (FST) bør beholdes som i dag hvor lokalt nivå for Forsvarets militære organisasjon er FSJ ved FST. 23

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten?

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? 1) Innledning Bakgrunn 2 Mandat 2 Fortolkning av mandatet 4 Sammensetning 5 Arbeidsform 5 2) Forhandlingshjemmel

Detaljer

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO Oslo 5 juni 2012 Øystein O Hansen NOF Jo Arne Bråten BFO Jan Smidt BFO Bjørn Tore Woll NOF

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

En framtid for LO i Forsvaret?

En framtid for LO i Forsvaret? Håvard Lismoen En framtid for LO i Forsvaret? LOs framtid i offentlig sektor Fafo Håvard Lismoen En framtid for LO i Forsvaret? LOs framtid i offentlig sektor Fafo-notat 2004:09 Fafo 2004 ISSN 0804-5135

Detaljer

Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014-2016

Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014-2016 Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014-2016 Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014 2016 Overenskomst mellom Forsvarsdepartementet på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN Statens vegvesen Vegdirektoratet HR-seksjonen September 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. Lønnssystemet i staten... 4 1.2. Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

Bedre bruk av ordningen med nasjonale eksperter til EUs institusjoner

Bedre bruk av ordningen med nasjonale eksperter til EUs institusjoner Bedre bruk av ordningen med nasjonale eksperter til EUs institusjoner Vurderinger og anbefalinger fra prosjektgruppen Juni 2008 Godkjent av Koordineringsutvalget for EØS-saker, 27. juni 2008 1 Innledning...

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

11. Styrets forslag til valgkomite 2005

11. Styrets forslag til valgkomite 2005 11. Styrets forslag til valgkomite 2005 Styret i OPF innstiller på følgende valgkomité for 2005: Valgkomité: Torbjørn Silseth Avdeling 1 Vivian A. Johnsen Avdeling 2 Finn Tore Pettersen Avdeling 3 Linda

Detaljer

STATENS LØNNSUTVALG. År 2015, den 18. august holdt Statens lønnsutvalg møte i KMDs møtelokaler.

STATENS LØNNSUTVALG. År 2015, den 18. august holdt Statens lønnsutvalg møte i KMDs møtelokaler. STATENS LØNNSUTVALG 10/2015 År 2015, den 18. august holdt Statens lønnsutvalg møte i KMDs møtelokaler. Lønnsutvalgets sammensetning ved behandling av saken: Sorenskriver Stein Husby Dommer Tove Merete

Detaljer

Follo politidistrikt. Juridisk utredning ved omstilling i Follo politidistrikt April 2008. Follo fremtidens politi

Follo politidistrikt. Juridisk utredning ved omstilling i Follo politidistrikt April 2008. Follo fremtidens politi 4 Juridisk utredning ved omstilling i April 2008 Follo fremtidens politi side 2 av 18 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Lov- og avtaleverk... 4 1.2 Hvem er berørt i omstillingen?... 4 2 Forholdet

Detaljer

Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012

Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012 Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012 mellom LA og Naturviterne Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 28 2 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Naturviterne

Detaljer

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003)

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innst. S. nr. 126 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2012 Oslo kommune KRAV NR. 4 30. april 2012 kl. 11.30 Dette kravet erstatter i sin helhet Akademikernes tidligere overleverte krav. Innledning Fornyelse og effektivisering av

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok

Håndbok. Statens personalhåndbok Håndbok Statens personalhåndbok 2007 1 Statens Personalhåndbok Ajourført utgave 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2 Statens personalhåndbok 2006 Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell fastsettes til bruk i Forsvaret [Oslo, 1. januar 2013] Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok - Del

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

STANDARDOVERENSKOMSTEN

STANDARDOVERENSKOMSTEN 68 2014/2016 STANDARDOVERENSKOMSTEN MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON MED TILSLUTTEDE LANDSFORENINGER OG DERES MEDLEMMER SOM OMFATTES AV OVERENSKOMSTEN OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE HANDEL OG KONTOR

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008 Håndbok Statens personalhåndbok 2008 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 5 Statens personalhåndbok 2008-utgaven Til mottakere av Statens personalhåndbok Personalhåndboka

Detaljer

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER Gjeldende fra 1. januar 2008 til 31. desember 2009 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1 Parter... 6 1.2 Omfang... 6 1.3 Iverksettelse/varighet... 6

Detaljer

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Forsvarsdepartementet 35 Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer