Arkivkatalog. Tromsø bykommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963"

Transkript

1 Arkivkatalog Tromsø bykommune Tromsø kommunearkiv 1990

2 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene Ullsfjord, Hillesøy, Tromsøysund og Tromsø bykommune. Disse kommunene ble slått sammen til Tromsø kommune. Ordningsarbeidet har pågått i perioden til Det er utarbeidet en arkivkatalog for hver av de fire tidligere kommunene. Statsarkivet i Tromsø har stilt til rådighet arbeidsplass for ordningsprosjektet og arbeidet har foregått under kyndig tilsyn av statsarkivar Liv Mykland. Et omfattende og svært verdifullt kildemateriale er med dette gjort tilgjengelig for ulike brukere. Tromsø har eksistert som by siden Den delen av Tromsø kommunearkiv som ordningsprosjektet har befattet seg med, omfatter materiale fra 1794 til I tillegg finnes en del materiale fra tiden etter 1963, som vi har funnet det naturlig å ta med her. Arkivsakene er for det meste avlevert fra de kommunale kontorene i Tromsø, og fra lagerrom i rådhuset. Skolematerialet er derimot innsamlet på de enkelte skolene i kommunen. Prosjekt I ( ) ble ledet av Ketil Zahl med Liv Willumsen og Arne Gunnar Edvardsen som medarbeidere. Prosjekt II ( ) ble ledet av Liv Willumsen med Arne Gunnar Edvardsen som medarbeider. I tillegg har Tore Sørensen, Marit Reiersen, Marianne Finøen, Torill Hansen og Ingrid Milje vært med deler av ordningsprosjektet. En hjertelig takk til alle som har bidratt med opplysninger til katalogen. Tromsø Ordningsprosjektet for Tromsø kommunes eldre arkiver Ketil J. Zahl Arne G. Edvardsen Liv H. Willumsen

3 3 Innhold Forord... 2 Innhold... 3 Innledning Kommunearkivene. Lovbakgrunn Tromsø kommune Administrativ inndeling/forandringer Arkivmaterialet Omfang Ordning Registrering Merknader Stavemåte Manglende arkivsaker Byarkivets merknader i De folkevalgte organer og kommunens sentraladministrasjon Magistraten Forhandlingsprotokoller Journaler Journalvedlegg Korrespondanse og saksdokument Borgermesteren Saksregister Kopibøker Journaler Registre til journaler Korrespondanse ordnet kronologisk Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Formannskapet og bystyret Forhandlingsprotokoller Registre til forhandlingsprotokoller Formannskapsvedtak Registre til formannskapsvedtak Trykte forhandlinger Kopibøker Registre til kopibøker... 28

4 4 Journaler Registre til journaler Journaler for rådmannen Registre til rådmannens journaler Lister over saker sendt til andre instanser til behandling Korrespondanse Registerkort til korrespondanse ordnet alfabetisk Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Rådmannens korrespondanse ordnet etter budsjettplan av 1942, Rådmannens korrespondanse ordnet etter budsjettplan av 1942, Rådmannens korrespondanse ordnet etter budsjettplan av 1942, Rådmannens korrespondanse etter budsjettplan av 1942, Rådmannens korrespondanse ordnet etter budsjettplan av 1958, Korrespondanse og saksdokument ordnet etter NHF`s arkivnøkkel, Kontorsjefens korrespondanse Registerkort til korrespondanse ordnet alfabetisk Rådmannens korrespondanse ordnet alfabetisk Registerkort til korrespondanse ordnet alfabetisk Rådmannens korrespondanse ordnet etter emne Bystyresaker Formannskapsaker Korrespondanse vedr. budsjett Budsjettinnstillinger fra formannskapet Budsjettoverslag fra formannskapet Budsjettforslag Regnskapsbøker for ordføreren Protokoller vedr. regnskap/avgifter Desiderte regnskaper Anvisningsprotokoller for rådmannen Personalkort Fotografier og avisutklipp Valgregistre Nemnder, styrer, komiteer og utvalg under formannskapet Manntallsnemnda Forhandlingsprotokoller Valgstyret Forhandlingsprotokoller (valgbøker)... 92

5 5 Journaler Manntallsprotokoller m.m Mottatte forhåndsstemmer Forfallsanmeldelser Manntallspass Distriktsvalgstyret for det nord-norske kjøpstadsdistrikt Skatterestansekomiteen Skattenemnda Desisjonsnemnda Lønnsutvalget Sparekomiteen Rasjonaliseringsutvalget Granskningskomiteen vedr. den kommunale forvaltning Komiteer for kommunikasjon Dampskipsekspedisjonskomiteen Idrettsplasskomiteen Gatenavnkomiteen Byggekomiteen for nytt rådhus Svømmehallkomiteen Tromsø kommunale bymuseumsutvalg Komiteen for folkekjøkkenets opprettelse Fattighuskomiteen Komiteen for fattigstyrets organisasjon Arbeidsopplæringskomiteen Komite for jubileumsutstillingen maikomiteen Den kommunale pensjonskomite Folkeregisteret Folkeregisteret Kopibøker Journaler Vigsel Dødsfall Uttatte registerblad Utflyttede Navneforandring, statsborgerlige forhold, flyttevarsler og hovedkort Økonomiforvaltning... 98

6 6 Kemneren Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Korrespondanse ordnet kronologisk og alfabetisk Kassajournaler Kassadagbøker Kassajournaler bokholderi Kontobøker og kassamemorialer Kontobøker Balansekonto Refusjonsprotokoller Driftsregnskap Sammendrag av regnskapene Hovedbøker Oppgjørs- og statusbøker Råbalansebøker Regnskapsbøker Tromsø aldershjem Regnskapsbøker for Tromsø tuberkulosehjem Regnskapsbøker kommunale eiendommer Regnskapsbøker for vedutvalget Regnskapsbøker for Tromsø ferger og Tromsø busselskap Regnskapsbøker kinoen Regnskapsprotokoller for elektrisitetsverket Regnskaper Regnskapsbilag Spesielle regnskaper Spesielle regnskapsbilag Skattelister Kassajournaler skatteregnskapet Kassajournaler skatt Skattejournaler Skatteavregningsjournaler Skattedagbøker etterskuddsskatt Kontobøker skatteregnskapet Avgiftsprotokoller Registre til utsettelse engangsskatter

7 7 Søknadslister om utsettelse av betaling av skatt Dobbeltligninger, deponerte skatter Restanselister Innkassasjonsprotokoller Utpantingsprotokoller Anvisningsprotokoller Inventarfortegnelser Lønningskontoret Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Lønningskort Lønningslister Revisjon Revisjonsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument Spesielle protokoller Registre til kontokort Eiendomsskattetakstnemnda Skattetakstprotokoller Matrikler Trykte matrikler ("faste eiendommer i Tromsø by") Ligningskommisjonen/ligningsnemnda Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Journalvedlegg Korrespondanse og saksdokument Ligningsprotokoller/skattelister Skattelister forskuddsskatt Skattelister etterskuddsskatt Registre til skattelister Skattelister etter ligningsnemndas klagebehandling Skattelister for sjømenn etter ligningsrådets klagebehandling Utlignete avgifter Utlignet husleie Avregningslister

8 8 Skattemanntall Fortegnelser over skattytere Oversikter og registre Regnskapsprotokoller Overligningsnemnda Forhandlingsprotokoller Skattelister etter overligningsnemndas klagebehandling Kirke og kultur Kirketilsynet/menighetsrådet Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse ordnet kronologisk Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Regnskapsbøker Kirkevergen Korrespondanse Gravprotokoller Komiteer under menighetsrådet Tromsø kommunale bibliotek Forhandlingsprotokoller for styret Journaler Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Kataloger Tilvekstlister Utlånsprotokoller Fortegnelser over dårlige lånere Medlemslister for kontingentytende lånere Regnskapsbøker Parknemnda/parkvesenet Undervisning Skolekommisjonen/skolestyret Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse ordnet kronologisk Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne

9 9 Korrespondanse ordnet etter intern arkivnøkkel Fraværsbøker for lærere i folkeskolen Elever utskrevet før avgangsprøven Anvisningsprotokoller Vikarkassen Skolelover (trykte) De høyere skoler i Tromsø Tromsø sjømannsskole Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Journalvedlegg Korrespondanse og saksdokument Eksamensprotokoller Karakterprotokoller Manntallsprotokoller Budsjett og regnskap Anvisningsprotokoller Tromsø maskinistskole Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument Eksamensprotokoller Dagbøker Inventarfortegnelser Anvisningsprotokoller Tromsø offentlige kontrollkontor for undersøkelse av skipsinstrumenter Kopibøker Journaler Journalvedlegg Stuertskolen Korrespondanse ordnet kronologisk Korrespondanse ordnet etter emne Tromsø tekniske aftenskole Forhandlingsprotokoller Kopibøker

10 10 Journaler Korrespondanse og saksdokument Avgangsprøve- og årsprøveprotokoller Karakter- og fraværsprotokoller Fraværsprotokoller Manntallsprotokoller Regnskapsprotokoller Skolerådet Tromsø kommunale husmorskole Tromsø kommunale handelsskole Tromsø framhaldsskole (og Sommerlyst ungdomsskole) Forhandlingsprotokoller Dagbøker over skolesøkningen Skolepenger for utenbys elever Tromsø folkeskole Skolerådet Tilsynsutvalget Lærerrådet Kopibøker Journaler Avgangsvitnesbyrdprotokoller Karakterprotokoller Dagbøker Fortegnelser over skolepliktige barn Skoleordningen Inn- og utmeldelsesprotokoller Fraværsprotokoller Straffeprotokoller Andre protokoller Inventarfortegnelser Skolesparekassen Sosiale oppgaver Fattigkommisjonen/fattigstyret og sosialkontoret Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Registre til journaler

11 11 Journalvedlegg Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Regnskap Understøttelsesprotokoller Anvisningsbøker Fortegnelser over fattigunderstøttede Fattiges etterlatenskaper Arbeidsbøker for fattigindustrien Kontobøker Regnskapsprotokoller Inventarfortegnelser Tromsø gamlehjem Forhandlingsprotokoller for styret Styrets korrespondanse Klientprotokoller Vergerådet/Barnevernsnemnda Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument Fortegnelser over bortsatte barn Register over behandlede saker Personmapper behandlede saker Edruskapsnemnda Forhandlingsprotokoller Journaler Korrespondanse og saksdokument Trygdevesen/Trygdekassen Forhandlingsprotokoller Korrespondanse og saksdokument Medlemsstatistikker for fiskere Oversikter over forandringer i alderstrygden Personmapper alderstrygd ordnet etter pensjonsnummer Registre over utbetalt barnetrygd Pensjonsjournaler Postgirojournaler Kassabøker

12 12 Kassasammendrag Reskontro for alderstrygd Hovedbøker Regnskaper Utpantingsprotokoller Trygdenemnda Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Flytteprotokoll Tromsø arbeidskontor Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument Inventarfortegnelser Lærlingenemnda Forhandlingsprotokoll Korrespondanse og saksdokument Lærlingekontrakter ordnet etter arbeidsgiver Stadslegen Kopibøker Journaler Tyfusprotokoller Sunnhetskommisjonen/Helserådet Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument Pasientjournaler Helsekort Fødselsprotokoller Dødsfallsprotokoller Vaksinasjonsprotokoller Tuberkuloseprotokoller Skjermbildekort ordnet etter fødselsdato Epidemiske sykdommer

13 13 Sinnssykeprotokoller Andre protokoller Årsberetninger Anvisningsprotokoller Tromsø tuberkulosehjem Forhandlingsprotokoller Kopibøker Korrespondanse og saksdokument Pasientprotokoller Matbøker Anvisningsbøker Kassadagbøker Kontobøker Kontobøker, utlegg for pasienter Husholdningsregnskap Garantiprotokoller Inventarfortegnelser Tromsø epidemilasarett Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument Sykeprotokoller Anvisningsbøker Andre protokoller Husmorvikarnemnda Journaler Korrespondanse og saksdokument Hjemmehjelpnemnda for eldre Kjøttkontrollen Journaler Protokoller over solgt kjøtt Inspeksjonsprotokoller Kjøttkontrollprotokoller Anvisningsprotokoller Det stedlige fabrikktilsyn/arbeidstilsyn Journaler

14 Dagbøker (inspeksjonsrapporter) Tekniske oppgaver Bygnings- og reguleringsvesen Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Statiske beregninger og byggtegninger Fortegnelser over jordstykker og bygninger Inventarfortegnelser Stadsingeniøren/Byingeniøren. Tromsø Ingeniørvesen Journaler Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Byingeniørens korrespondanse ordnet alfabetisk Korrespondanse ordnet etter NHF's arkivsystem for kommunale ingeniørkontorer av 1953, Korrespondanse ordnet etter NHF's arkivsystem for kommunale ingeniørkontorer av 1953, Korrespondanse ordnet etter NHF's arkivsystem for kommunale ingeniørkontorer av 1953, Anvisningsbøker Vannverknemnda Forhandlingsprotokoller Oppgjørs- og statusbøker Kontobøker for vannverk på Kvaløya Telefonkomiteen Brannvesenet Brannmesterens personaliadagbok Journaler Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Vaktjournaler Vaktjournaler (dagbøker) for M/B "Brann" Protokoller vedrørende branntilsyn Feierprotokoller Havnekommisjonen/Havnestyret Forhandlingsprotokoller Kopibøker Registre til kopibøker

15 15 Journaler Registre til journaler Journalvedlegg Journalvedlegg Havnestyret/-fogden Korrespondanse Havnestyret/-fogden Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Kaijournaler Avgifts- og regnskapsprotokoller Anvisningsbøker Kassabøker Kontobøker Reskontro Kassajournaler Regnskapsprotokoller Driftsregnskap (kontobøker) Frilagerkomiteen Kart og tegninger Klisjeer Oversiktskart Kart ordnet kronologisk Tegninger ordnet kronologisk Rettspleie Overformynderiet Korrespondanse og saksdokument ordnet kronologisk Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Regnskap Underfogden som bidragsfogd Journaler for bidrags- og ekteskapssaker Registre til journaler Kontobøker for bidrags- og ekteskapssaker Kontobøker Råbalanse Underfogden som namsmann (skatteoppkrever) Journaler for underfogdkontoret Kassaopptellingsbøker Kontobøker for skatter og avgifter Utpantingsprotokoller

16 16 Utpantingsprotokoller for statsskatt Nærings- og ressursforvaltning Bolignemnda/Husnemnda Forhandlingsprotokoller Journaler Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Takstprotokoller for boliglån Takstkort for eiendoms- og branntakst, ordnet alfabetisk etter gatenavn Takstkort for eiendoms- og branntakst, ordnet alfabetisk etter huseier Regnskapsprotokoller Skjønnsnemnda Dyrevernsnemnda Redskaps- og fiskerinemnda Forhandlingsprotokoller Journaler Korrespondanse og saksdokument ordnet kronologisk Krise- og reguleringstiltak Provianteringsrådet Statens dyrtidsbidrag Forsyningsnemnda Forhandlingsprotokoller Kraftfornemnda Brenselsnemnda Vedutvalget Kontrollnemnda/Prisnemnda Kontroll-/prisnemnda, alm. avdeling Kontroll-/prisnemnda, avdeling for byggesaker Prisnemnda for faste eiendommer Prisankenemnda for faste eiendommer Husleienemnda (Kontrollnemnda for husleiesaker) Forhandlingsprotokoller Journaler Korrespondanse og saksdokument Rekvisisjonsnemnda/Husfordelingsnemnda Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler

17 17 Registre over leietakere, boligsøkere og husvære Forsvar og beredskap Evakueringsnemnda Korrespondanse og saksdokument Registerkort for evakuerte Oppgjørsnemnda/Oppgjørskontoret Forhandlingsprotokoller Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Beslaglagte leiligheter/rekvireringer Regnskap Kommunal næringsdrift Fergestyret Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Regnskapsprotokoller Tromsø kommunale kinematografer/kinostyret Kopibøker Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Korrespondanse og saksdokument ordnet alfabetisk Protokoller over viste filmer Protokoller over tilbakesendte filmer Maskinjournaler Protokoller over utleverte billetter Anvisningsprotokoller Regnskapsprotokoller Privatarkiver Tromsø Dramatiske Selskap Tromsø teaterlag Hålogaland teaterselskap Tromsø kunstforening Tromsø musikalske selskap Nord-Norges sangerforbund Tromsø private forberedende skole Tromsø filatelistklubb Asylforeningen Det norske totalavholdsselskap Tromsø vernelag Tromsø skipsforsikringsforening

18 18 Tromsø krets av norsk selskap for skibbrudnes redning Foreningen Tromsø Fagforening for Tromsø kommunale fagsjefer Tromsø by- og herredskassererforening Rådmann Lars Thørings privatarkiv Overrettssakførerne Falc og Warhuus «Skaarø» hvalstasjon Arkivnøkler

19 19 Innledning Kommunearkivene. Lovbakgrunn Det er kommunens ansvar at kommunens eget arkivmateriale blir tatt vare på i samsvar med lover, regler og retningslinjer. I kommunestyreloven av 12. nov. 1954, kap. 5, paragraf 34, heter det: "Ordføreren sørger for at kommunestyrets og formannskapets bøker og dokumenter holdes forsvarlig oppbevart og ordnet." Riksarkivaren har det faglige tilsyn med kommunearkivene. Han har delegert denne retten til statsarkivarene, som inspiserer arkivene og gir retningslinjer for ordning og oppbevaring. Tromsø kommune Administrativ inndeling/forandringer Tromsø kjøpstad ble anlagt ved kongelig anordning av Lov om formannskap i kjøpstedene ble sanksjonert Alt fra 1794 hadde Tromsø hatt bystyre (eligerede menn). Denne forsamlingen ble nå utvidet for å fylle formannskapslovens krav, men arkivet viser at det er kontinuitet mellom det gamle bystyret og bystyret etter formannskapsloven. Til en viss grad var byen ledet av en statlig embetsmann, magistraten, også etter Han var saksforbereder til formannskapet og mellomledd til høyere statsforvaltning. Magistratsembetet falt bort ved lov Denne ble satt i kraft fra Samtidig trådte nye kommunelover i kraft. Disse overførte de fleste av magistratens oppgaver til kommunene selv. Grensene for Tromsø by ble opprinnelig fastsatt ved oppmålingsforretning av , approbert ved anordningen Grensene ble satt fra Hansjordnes i nord til Strandskillet i sør, og oppover omtrent til Dramsveien - Kongsbakken - Vestregata. Ved oppmålingsforretning ble grensene nærmere bestemt, og ved lov ble denne oppmålingsforretningen gjort gjeldende. Etter 1842-loven skulle også "Tromsøstranda" legges inn under byen (oppmålingsforretning ). Prestegården og kirkegården på Prostneset ble imidlertid ikke innlemmet, og ble fortsatt liggende som ei lita "øy" midt i byen inntil 1860 (jfr. kgl.res , trykt i Departementstidende 1856). Ved lov ble Prestenga lagt under byen, grensene for denne ble fastsatt ved oppmålingsforretning , stadfestet ved kgl.res s.å. Det var ny byutvidelse ved lov da skjærene i sundet og en del grunnstykker ble lagt under byen. Utvidelsen skjedde både mot nord, sør og vest. Det ble holdt oppmålingsforretning , stadfestet ved kgl.res s.å. Ved oppmålingsforretning ble det foretatt en fullstendig beskrivelse av byens daværende grenser. Ved lov av , gjort gjeldende fra 1.7. s.å., ble byen kraftig utvidet særlig mot vest, men også mot sør. N. A. Ytreberg beskriver grensene i Tromsø bys historie, bd. III, s. 5.

20 20 Denne grensen ble stående til 1955, da det var ny byutvidelse. Kronprinsregentens resolusjon av ble gjort gjeldende allerede fra 1.7. s.å. Byen ble igjen kraftig utvidet, særlig mot vest, men også mot sør og nord. Grensene er nærmere beskrevet i Norsk Lovtidende 1955, s. 793ff (nr. 27, 27. august). Ved kgl.res. av ble sammenslåingen av Tromsø storkommune vedtatt. Da ble Hillesøy kommunes del av Kvaløya og øyene nord for Hekkingen, Ullsfjord kommune med unntak av Svensbyområdet, Tromsøysund kommune og Tromsø bykommune slått sammen til en kommune. Kgl.res. av slo fast at kommunesammenslåingen skulle tre i kraft fra Den nye kommunens navn ble Tromsø kommune. Arkivmaterialet Omfang Arkivmengden for Tromsø bykommune utgjør 260,5 hyllemeter (hm). I tillegg kommer de registrerte kart og tegninger. Ordning Arkivmaterialet er sammensatt av flere enkeltarkiv, dvs. det er et eget arkiv for hver kommunal etat, nemnd eller komitè. Under ordningsarbeidet er det tatt hensyn til hvordan arkivsakene opprinnelig var ordnet, så langt dette har latt seg gjøre. Arkivsakene er inndelt etter følgende serieinndeling: 1. Forhandlingsprotokoller (møtebøker) 2. Kopibøker (utgående brev) 3. Journaler (oversikt over inn- og utgående brev) 4. Journalvedlegg (inngående brev) 5. Korrespondanse og saksdokument 6. Anvisningsbøker (anviste utbetalinger) 7. Regnskap Arkivuverdige saker (trykksaker, ekstra kopier, ubrukte skjema osv.) er fjernet under ordningsarbeidet. Hvert arkivstykke (protokoll, arkivboks eller kart) er merket med nummerert etikett. Registrering Alle arkivsakene er registrert på edb slik det framgår av denne katalogen. Følgende opplysninger kommer fram om hvert enkelt arkivstykke: - Navn på arkivskapende organ

21 21 - Tidsrom som dette arkivstykke dekker - Bestemmelse av arkivstykket - Merknader Merknader Kart som er en del av kommunearkivet er merket særskilt og oppbevart i eget kartskap eller i ruller. Mindre kart og skisser er arkivert sammen med korrespondansen. Arkivnøklene som er benyttet under arkivering av korrespondansen er samlet i arkivboks 3707, Tromsø bykommunes arkiv. For utfyllende administrative opplysninger om hvert enkelt forvaltningsorgan, viser vi til boka Liv Mykland og Kjell-Olav Masdalen: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene. (Universitetsforlaget 1987). For opplysninger av lokal karakter har vi brukt informanter. I tillegg har vi benyttet: - Love og Anordninger Norsk Lovtidende, 1955, 1962 og Departementstidende, 1856 og Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie, b. I (Oslo 1946), b. II (Tromsø 1962), b. III (Tromsø 1971) - Nils A. Ytreberg: Manuskript til Tromsøysund bygdebok Stavemåte Stavemåten i eldre stedsnavn og ord er normalisert til gjeldende rettskriving. Manglende arkivsaker Arkivene er ikke komplette. Særlig på grunn av flytting til nye lokaler har eldre kommunalt arkivmateriale havnet på tilfeldige steder. Det kan fremdeles befinne seg kommunalt arkivmateriale i kommunen, men man må regne med at noe av det materialet som ikke er registrert i denne katalogen, er gått tapt. Byarkivets merknader i 2012 Vi har i ettertid tilpasset de gamle arkivkatalogene til internett. I februar-april 2012 har vi arbeidet med å registrere korrespondansen (ordnet etter arkivnøkkel) på nytt, slik at den er søkbar på emne/stikkord. Vi gjør oppmerksom på at vi har brukt de samme betegnelsene som ble benyttet da materialet ble skapt. Dette gjelder også en del skrivemåter. Vi har i tillegg foretatt en utvidet registrering av skoleprotokollene for Tromsø folkeskole. Noe materiale er tilbakeført til Statsarkivet i Tromsø. Dette gjelder virksomheter som tidligere var statlig og/eller blitt statlig. Dette gjelder magistratens arkiv, folkeregistrene, kirkelige virksomhet (det er bestemt at arkivet skal til statsarkivet), helserådene, trygdekassene mfl. Vi har markert med rødt i katalogen de arkivene som ligger på statsarkivet og med blått det materiale som mangler og som vi ikke kan gjøre rede for hvor er.

22 22 De folkevalgte organer og kommunens sentraladministrasjon Det gamle tinghuset, også kalt rådhus eller rådstue, ble tatt i bruk i mai Her ble det holdt kommunale møter, men også tingmøter. Huset ga også rom for arrest. Bygningen lå nedenfor den nåværende Rådhusparken, midt i Grønnegata og var i bruk til det ble bygd nytt rådhus først på 1860-tallet. Dette nye rådhuset (Vestregt. 48) var antakelig i bruk til den gamle Latinskolen ble ledig, i forbindelse med at den nåværende Kongsbakken videregående skole ble bygd. Fra 1920-årene og fram til brannen i januar 1979 holdt bystyret sine møter i "Latinskolen" (Parkgt. 18). Her hadde også sentraladministrasjonen sine kontorer, og formannskapet holdt sine møter her, fram til det nye rådhuset stod ferdig i Magistraten Det meste av magistratens arkiv er innvevet i formannskapsarkivet og kan ikke skilles ut. Enkelte arkivsaker er imidlertid særskilte for magistraten. Det vises også til magistratsaker i arkivet til Tromsø byfogd og Tromsø politimester. Forhandlingsprotokoller Journaler Journalvedlegg (arkivboks) Korrespondanse og saksdokument Ansettelser i Elektrisitetsverket Ansettelser i brannvesenet Søknader på lærerstillinger i sjømannsskolen Søknader på lærerstillinger i den tekniske aftenskole Søknader på lærerstillinger ved Tromsø offentlige kontrollkontor for undersøkelse av skipsinstrumenter

23 23 Borgermesteren For det meste er borgermesterens arkiv en del av det vanlige formannskapsarkivet. Det følgende er imidlertid blitt arkivert særskilt. Saksregister Kopibøker Journaler Anmodninger til Borgermesteren Registre til journaler Korrespondanse ordnet kronologisk (arkivbokser) A-C D-Ø A-J K-Ø

24 24 Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne (arkivboks) Instrukser, overenskomster m.m Instrukser for kemnere Instrukser og reglementer Dokumenter vedr. husleiereguleringen Lønnssaker, dyrtidstillegg Søknader til bokholderstillingen ved kemnerkontoret Kommunalt bakeri i Tromsø Budsjetter vedr. sjømannsskolen, husmorskolen og den tekniske aftenskole Handelsskolen Stuertskolen Den nye latinskole Ang. valg av formenn Hyring av arbeidere til Spitsbergen Elektrisitetsverkets og kemnerkontorets regnskapshold Elektrisitetsverkets anlegg Besvarelser fra landets elektrisitetsverk Vannavgiften, vannforbruk Radiostasjon i Tromsø Jernbanesaken Biler i brannvesenets tjeneste Boligreformer Alderdomspensjonssaken Eiendomssaker Priser på melk og fløte Tromsøysund kommune, skattesak - refusjonskrav Husmorskolens start Skatterestanser Skattespørsmål Oppgaver fra kemneren over innfordrede skatter Forespørsler vedr. kemner- og underfogdsordningen mv Underfogdens underslag Sparekomiteen vedr. underfogdstillingen Budsjettsaker (arkivboks) Budsjettforslag (arkivboks)

25 Formannskapet og bystyret Magistrat- og borgermesterarkiv er skilt ut i egne serier ovenfor, der dette har vært mulig. Det gjøres oppmerksom på at arkivsaker fra disse også kan finnes i seriene nedenfor. tillegg til hovedseriene har rådmann, kontorsjef og ordfører i perioder også hatt egne arkiv, som er oppstilt etter hovedseriene av korrespondanse. 25 Forhandlingsprotokoller Formannskapet Registre til forhandlingsprotokoller Formannskapsvedtak

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

Harran kommune 1923-1963

Harran kommune 1923-1963 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1923 1931 C067.04.05 010.A.002 Formannskap Forhandlingsbok 1932 1940 C067.04.05 010.A.003

Detaljer

0.SENTRALADMINISTRASJONEN

0.SENTRALADMINISTRASJONEN 0.SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker 010.A.1 Møtebok 02.01.1872 04.06.1901 010.A.2 Do. 26.08.1901 29.05.1914 010.A.3 Do. 16.06.1914 30.04.1926 010.A.4 Do. 02.06.1926 10.10.1934 010.A.5 Do. 25.10.1934

Detaljer

Jøssund kommune

Jøssund kommune 01 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE 01. A.I Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1895 1906 C008.4.2 01. A. 2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1906 1917 C008.4.2 01. A. 3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN - 1956-1965 Arkivert etter N. H. F. Arkivsystem for kommunale Ingeniører av 1953 Utgitt av Norges Herredsforbund Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste

Detaljer

Støren kommune 1837-1979

Støren kommune 1837-1979 010.A.1 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1837 1880 010.A.2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1900 1914 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1914 1923 010.A.3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

B - Kopibøker Son og Hølen hadde felles formannskap i årene og dermed felles kopibok.

B - Kopibøker Son og Hølen hadde felles formannskap i årene og dermed felles kopibok. Deler av arkivet er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Aa - Felles møtebøker for formannskapet og bystyret/kommunestyret 1857-1946 L0001 Møtebok 19.01.1857-25.01.1892 Med register L0002 Møtebok 17.02.1892-02.05.1912

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I løpet av 1800-tallet ble kommunen mer og mer selvstendig i forhold til staten og magistraten som statens representant. Det ble derfor behov for en kommunal tjenestemann som kunne foreta budsjettering,

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 22 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

Singsås Kommune 1837-1989

Singsås Kommune 1837-1989 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1840 1880 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1880 1899 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1899 1905 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1906 1914 010.A.3 Formannskap

Detaljer

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960 VALBERG KOMMUNE FRA 1927 til 1963 1 Folkevalgt organ og kommuneadministrasjon Valg V 01 Valgprotokoll Valberg sogn 1898-1937 V 02 Møtebok for manntallsnemnda 1898-1959 V 03 Protokoll særskilt valgstyre

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd 1945-1983 (1938-1988) Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Legedistrikt felles for Vardø by og Vardø herreds-kommune (Båtsfjord kommune fra 1.1.1957).

Detaljer

Levanger, Åsen, Frol, Skogn

Levanger, Åsen, Frol, Skogn Levanger, Åsen, Frol, Skogn Etterslep fra 283 - merket LI, 404.5.1 Serienr. Organ Arkivstykke Årstall, fra - til Lnr 010.R.001 Åsen Formannskap/ Levanger Formannskap Regnskap, fortegnelser, utskrifter,

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

Arkivskaper Arkivserie/ Kommentar Periode HM

Arkivskaper Arkivserie/ Kommentar Periode HM Arkivskaper Arkivserie/ Kommentar Periode HM Sarpsborg kommune. Tekniske oppgaver Bygningsrådet. Journaler 1929-1988 0,9 Sarpsborg kommune. Tekniske oppgaver Bygningsrådets arkiv 1900-0,2 Sarpsborg kommune.

Detaljer

FORORD. Arkivmaterialet etter Kristiansand oppgjørsnemnd består av og tar for seg krigsskadeerstatninger og tildeling av herreløse radioapparater.

FORORD. Arkivmaterialet etter Kristiansand oppgjørsnemnd består av og tar for seg krigsskadeerstatninger og tildeling av herreløse radioapparater. FORORD Midlertidig lov av 25. april 1947 bestemte at det skulle kunne gis erstatning for en lang rekke tap og skader som skyldtes 2.verdenskrig, for eksempel tap av eiendom, tapt arbeidsfortjeneste og

Detaljer

0. SENTRALADMINISTRASJONEN

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 0. SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/Kommunestyre 010.A.001 Møtebok 09.04.1924-06.02.1935 C032.2.4 010.A.002 Møtebok 28.02.1935-04.03.1947 C032.2.4 Formannskap 010.A.003 Møtebok 20.03.1940-13.03.1959

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike mappe- 010.001 Inderøy kommunestyre styrer 1956? 1973 377.7.7 system 010.A.001 Kommunestyret

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

Ørland kommune 1770-1990

Ørland kommune 1770-1990 Kommunestyre/Formannskap 010. A1 Møtebok 1837 1883 C001.1.1 010. A2 Møtebok 1883 1891 C001.1.1 010. A3 Møtebok 1891 1896 C001.1.1 010. A4 Møtebok 1895 1907 C001.1.1 010. AS Møtebok 1907 1919 C001.1.1 010.

Detaljer

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven 13 A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av Lov om allmueskoler

Detaljer

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom Deler av arkivet/enkeltdokumenter er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av lov om almueskoler

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T ~ 1932-1941. Vedtaksbok ordføreren 1941-1945 Forhandlingsprotokoll 1945-1947

KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T ~ 1932-1941. Vedtaksbok ordføreren 1941-1945 Forhandlingsprotokoll 1945-1947 83 BØRS ESKOGN/ SKAUN gm i - K~mmuir~ NEOL/HYLLE ARKIVSAKENE kr MERKNADER KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T Reol 2 Hylle 15 Forhandlingsprotokoll 1890-1904 1904 1917 fl 1917-1923

Detaljer

HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD

HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Hammerfest legedistrikt omfattet i 1945 tre kommuner; Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund. Distriktslegen i Hammerfest var

Detaljer

Budal kommune 1780-1987

Budal kommune 1780-1987 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1878 1897 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1898 1907 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1907 1918 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1918 1931 010.A.3 Formannskap

Detaljer

ÅLESUND KOMMUNE Eldre arkiv

ÅLESUND KOMMUNE Eldre arkiv ÅLESUND KOMMUNE Eldre arkiv Eske nr. Arkivskaper Serie Ytterår 1 Ligningskommisjonen Forhandlingsprotokoll 1902-1903 1 Ligningskommisjonen Forhandlingsprotokoll 1903-1906 1 Ligningskommisjonen Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Alta distriktslege og helseråd

Alta distriktslege og helseråd Alta distriktslege og helseråd Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Vær obs på at saksarkiv og pasient/objektmapper også inneholder saker tilhørende Talvik distriktslege og helsråd. Nummer Arkivstykkes

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. Klausul: Total 100 år - Hjemmel ikke fastsatt

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. Klausul: Total 100 år - Hjemmel ikke fastsatt Klausul: Total 100 år - Hjemmel ikke fastsatt D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem 1940-1960 (ca.) Kildemateriale til bruk i arbeidet med trebindsverket om Stavangers okkupasjonshistorie, samt

Detaljer

FORORD. Se i permen Hva finnes i kommunale arkiv for mer generell informasjon om kommunens historiske arkiver.

FORORD. Se i permen Hva finnes i kommunale arkiv for mer generell informasjon om kommunens historiske arkiver. FORORD Administrasjonsapparatet i norske byer før 1837 besto i hovedsak av et borgerutvalg, kalt de eligerte menn (formenn). I samarbeid med magistraten løste de byens mange oppgaver. Formannskapslovene

Detaljer

Lånke kommune

Lånke kommune 010.A.1 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 09.12.1901 29.12.1910 010.A.2 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 29.12.1910 12.10.1910 010.A.3 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 10.11.1914 12.01.1923 010.A.4 Formannskap/Kommunestyre

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

GRONG KOMMUNE 1820-1990

GRONG KOMMUNE 1820-1990 0 SENTRALADMINISTRASJONEN 010. Formannskap/kommunestyre/ordfører A = Møtebøker Formannskap/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1837 1871 C066.3.5 010.A.002 Formannskap Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

Eks: Hovedgruppe E, Undergruppe 5, c = E.5.c. (c: Utrykkings- og slukkingsmateriell) (5: Stasjon, varsling og materiell) (E: Brannvesen).

Eks: Hovedgruppe E, Undergruppe 5, c = E.5.c. (c: Utrykkings- og slukkingsmateriell) (5: Stasjon, varsling og materiell) (E: Brannvesen). ASKIM KOMMUNE Kommuneingeniøren - 1909- Hvordan lese listen: Hovedgruppe, Undergruppe, (deretter oppdelt alfabetisk innenfor Undergruppen) Arkivnøkkel gjenskapt etter mappestruktur i bokser ved rydding

Detaljer

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 L0001 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 L0002 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 Avskrifter av forhandlingsprotokollen i 3 eksemplarer L0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Kongensgate skole. Arkivet utgjør ca. 4 hyllemeter.

Kongensgate skole. Arkivet utgjør ca. 4 hyllemeter. Kongensgate skole Kongensgate skole tilhold i Borgerskolens gamle lokaler på den tidligere bispegårdstomta i Kongens gate. Fra ca. 1885 var den en almueskole med småklasser. I 1898-99 stod en ny skolebygning

Detaljer

BYARKIVET en kilde til kunnskap

BYARKIVET en kilde til kunnskap BYARKIVET en kilde til kunnskap 1 Byarkivets åpningstider Vi har åpen lesesal hver tirsdag 09.00 15.00 og er tilgjengelig for veiledning pr. telefon, e-post og brev. Alltid på nett Byarkivet har egne internettsider

Detaljer

Arkivsenterets åpningstider

Arkivsenterets åpningstider Arkivsenteret i Kulturbunker Dora Arkivsenterets åpningstider Mandag fredag 9-15 Onsdager kveldsåpent til 18 Siste lørdag hver måned 9-13 www.arkivsenteret.no Arkivsenteret Statsarkivet i Trondheim Interkommunalt

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE Seriesignatur Innhold Fra Til Merknad Hyllenr.

SNILLFJORD KOMMUNE Seriesignatur Innhold Fra Til Merknad Hyllenr. KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON 010 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A - Møtebok/brevjournal 010.A.1 Møtebok formannskap/kommunestyre 1924 1930 C072.4.2 Møtebok formannskap/kommunestyre 1930 1935 Møtebok formannskap/kommunestyre

Detaljer

Katalog. over. Os Kommunearkiv

Katalog. over. Os Kommunearkiv Katalog over Os Kommunearkiv 1926-2004 Forord Katalogen for Os kommunes eldre arkiv inneholder arkiver for Os og Tolga kommuner for perioden 1837-1900. Os ble skilt ut fra daværende Tolgen kommune ved

Detaljer

LISTE OVER ARKIVER I ÅS KOMMUNES ARKIVDEPOT (ÅSKA)

LISTE OVER ARKIVER I ÅS KOMMUNES ARKIVDEPOT (ÅSKA) LISTE OVER ARKIVER I ÅS KOMMUNES ARKIVDEPOT (ÅSKA) Pr. 06.09.2012: ARKIVER De folkevalgte organer og sentraladministrasjonen Kommunestyret YTTERÅR - Møtebøker 1956-2007 Formannskapet Møtebøker Kopibøker

Detaljer

TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING...714 Om arkivskaper...714 Om arkivet...714 ARKIVFORTEGNELSE 1973-1983...715 Kopibøker 1979-1981...715 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel 1973-1983...715

Detaljer

Skaun kommune Foreløpig registrering, pr Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr

Skaun kommune Foreløpig registrering, pr Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 010.001 Skaun kommune Budsjett 1964 1973 383.6.4 117 010.002 Formannskap Utskrift av rettsbok nr. 47 for Orkdal 1966 1974 383.5.6 11 jorskiftesokn, Midt-Trøndelag domssokn 010.003 Formannskap Utskrift

Detaljer

Soknedal kommune

Soknedal kommune 010.A.1 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1840 1866 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1866 1894 010.A.2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1894 1918 010.A.3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll Do Do A.2 Forhandlingsprotokoll Møtebok

1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll Do Do A.2 Forhandlingsprotokoll Møtebok 1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll 1875-1906 Do. 1907-1924 Do. 1925-1939 1.A.2 Forhandlingsprotokoll 1940-1954 Møtebok 1955-1956 1.B.1 Kopibok 1875-1911 Do. 1899-1922 Do. 1907-1919 Do.

Detaljer

Vadsø sanitetsforening

Vadsø sanitetsforening A-0060 Vadsø sanitetsforening 1939 2009 Arkivkatalog 2012 1 Innhold Innledning... 3 Om Vadsø sanitetsforening... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Møtebøker (digitalisert, men klausulert)... 4 Aa Styret 1945 2006...

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

KATALOG OVER MELHUS KOMMUNES ARKIV

KATALOG OVER MELHUS KOMMUNES ARKIV KATALOG OVER MELHUS KOMMUNES ARKIV Melhus kommune ligger i Sør-Trøndelag fylke og har et areal på 696 km². Melhus grenser i nord til Trondheim-, i øst til Klæbu- og Selbu-, i Sør til Midtre-Gauldal-, og

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Side 1. Formannskap: 010.A.010 Utskrift av møtebok 1963 C Ordføreren: 010.A.011 Vedtaksbok C069.4.

FLÅ KOMMUNE Side 1. Formannskap: 010.A.010 Utskrift av møtebok 1963 C Ordføreren: 010.A.011 Vedtaksbok C069.4. 0. SENTRALADMINISTRASJON A Forhandlingsprotokoll 010. Formannskap/Herredsstyre: 010.A.001 Forhandlingsprotokoll 1879 1900 C069.4.1 010.A.002 Forhandlingsprotokoll 1901 1917 C069.4.1 010.A.003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Arkivkatalog. Ullsfjord kommune 1902-1964. Tromsø kommunearkiv

Arkivkatalog. Ullsfjord kommune 1902-1964. Tromsø kommunearkiv 1 Arkivkatalog Ullsfjord kommune 1902-1964 Tromsø kommunearkiv 1990 2 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene

Detaljer

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering Tolga - Os 1966-1976 O Kommunens sentraladministrasjon 010 Sentraladministrasjonen Formannskap og Kommunestyre A=Møtebøker 010.A.001 Tolga Os Formannskap Møteprotokoll 1965 1970 C 108 1.6 010.A.002 Tolga

Detaljer

Nordli kommune

Nordli kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1 Nordli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1915 1921 010.A.2 Nordli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1921 1927 010.A.3 Nordli

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A-1087 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1869-1888 Forhandlingsprotokoller og lover og forslag til lover, i tillegg til regler for utlån av bøker på biblioteket og lover for

Detaljer

Nes kommune

Nes kommune 01 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE 01.A.I Formannskapforhandlingsprotokoll 1923 1930 C.008.3.1 01.A.2 Formannskap/kommunestyreforhandlingsprotokoll 1930 1935 C.008.3.1 01.A.3 Formannskap/kommunestyreforhandlingsprotokoll

Detaljer

Sørli kommune

Sørli kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1. Sørli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1915 1922 010.A.2 Sørli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1922 1931 010.A.3. Sørli

Detaljer

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 215 Om arkivskaper... 215 Om arkivet... 216 ARKIVFORTEGNELSE 1914-1981... 217 Møteprotokoller 1914-1970... 217 Korrespondanse og saksdokumenter

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark. Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964

Interkommunalt Arkiv Finnmark. Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964 Side 1 av 15 Arkivkatalog for Talvik kommune. Ajour pr. 04.10.2001 Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964 1. Folkevalgte organ og sentraladministrasjonen 1.1 Manntall og valg Valgprotokoll

Detaljer

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter.

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter. ARKIVVERKET RIKSARKIVET Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo Statens landbibrvaltning Ark vay 16 DES 2002 io Ajour: Sekslype: Deres ref. Stiftelsen ASTA 02/00 Vår ref. 00/3630 A:

Detaljer

NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer

NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer Revidert og utvidet utgave 1962 NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer er bygget opp etter desimalklassifikasjonssystemet med følgende hovedgrupper: 0 Organisasjon

Detaljer

Arkivkatalog. Hillesøy kommune 1855-1963

Arkivkatalog. Hillesøy kommune 1855-1963 Arkivkatalog Hillesøy kommune 1855-1963 Tromsø kommunearkiv 1990 1 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Andørja kommune 1926-1964. Foreløpig arkivkatalog

Andørja kommune 1926-1964. Foreløpig arkivkatalog Andørja kommune 1926-1964 Foreløpig arkivkatalog 2 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27. Virksomheten

Detaljer

Finnmark Sangerforbund

Finnmark Sangerforbund A-0050 Finnmark Sangerforbund 1938-1993 Arkivkatalog 2011/2013 1 Innhold Om Finnmark Sangerforbund... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Forhandlings- og møteprotokoller... 4 Aa Forhandlings- og møteprotokoller

Detaljer

Kárásjohka / karasjok distriktslege og helseråd

Kárásjohka / karasjok distriktslege og helseråd Kárásjohka / karasjok distriktslege og helseråd Arkivet oppbevares midlertidig her ved IKAF A - Møtebøker 1 Møtebok 1946-1972 2 Møtebok 1973-1975 B - Kopibøker Ingen kopibøker C - Brevjournaler 3 Journal

Detaljer

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale.

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Hovedpunkter Lovverket Ordnings- og katalogiseringsarbeid Råd 2 Lovverket Lov 25. september 1992 (nr. 107)

Detaljer

FORORD. Magistratens hovedarkiv

FORORD. Magistratens hovedarkiv FORORD Magistraten var statlig embetsmann, men hadde viktige funksjoner i forbindelse med lokalforvaltningen, både før og etter innføringen av formannskapslovene i 1837. Han var sekretariat for borgerrepresentantskapet/de

Detaljer

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969 Seriesign. Arkivskaper Arkivstykke Fra Til Singsås ble i 1840 skilt ut fra daværende Holtålen kommune og gjort til eget herred. I 1885 ble daværende Holtålen delt i to: Holtålen og Ålen herreder. Ved herredstyrevedtak

Detaljer

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Kommunal/fylkeskommunal historie Kommunale arkivskapere Ordning av eldre arkiver Avlevering til depot Kommunal/fylkeskommunal

Detaljer

ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv Oppdatert november 2013 www.vestfoldarkivet.no FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til Vestfoldarkivet

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4.

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4. 010.D.01 Børsa kommune Innkomne skriv 1956 1964 383.4.2 46 121.R.001 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 8 121.R.002 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 7 121.R.003 Kommunekassen 1954 1955 383.4.1 9 121.R.004

Detaljer

BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992

BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992 VAML001438 BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992 Vadsø museum- Ruija kvenmuseum 2002 2 Innhold Om arkivet til byggmester Gunnar B. Fynbo... 3 Arkivet... 3 Protokoller... 4 Hovedbøker... 4 Rubrikkprotokoller...

Detaljer

Klæbu kommune Foreløpig registrering

Klæbu kommune Foreløpig registrering ??? Klæbu friluftsnemd Div. korrespondanse 1973-1979 182 C043.4.5 010. Klæbu kommunestyre og formannskap Journal for inn- og utgåtte saker 1959-1960 11 C043.3.3 010. Klæbu formannskap Div. skriv og korrespondanse

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13 A-0006 NKS Finnmark 1920-2012 Arkivkatalog 2010/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets... 3 Om arkivet... 3 A.MØTEBØKER, REFERAT- OG... 4 FORHANDLINGSPROTOKOLLER...

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Arkivkatalog Kongsberg Handelsskole og Kongsberg Gymnas

Arkivkatalog Kongsberg Handelsskole og Kongsberg Gymnas ig5g Arkivkatalog Kongsberg Handelsskole og Kongsberg Gymnas IKA Kongsberg Gjennom en bekjent i Kongsberg kommune fikk vi høsten 1993 høre om noen esker arkivsaker etter Kongsberg gymnas etterlatt i det

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L Møtebok Skoleråd/Lærerråd Møtebok Styret

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L Møtebok Skoleråd/Lærerråd Møtebok Styret A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok Skoleråd/Lærerråd 1935-1959 1935-1948: Tekniske Aftenskolen/Lærlingeskolen 0002 Møtebok Styret 1947-1958 1947-1948: Yrkesskolen

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Styreprotokoll 1921-1927 1/014/02/2 L0002 Styreprotokoll - bygninger 1924-1927 1/014/02/2 L0003 Styreprotokoll 1927-1930 1/014/02/2

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING 549 Om arkivskaper 549 Om arkivet 550 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1987 552 Møteprotokoller 1945-1977 552 Representantskap, styre, årsmøter, forretningsutvalg, partimøter 1954-1977

Detaljer

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering. Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4.

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering. Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4. O Kommunens sentraladministrasjon 010 Sentraladministrasjonen Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4.4 Side 1 2 Kirke og Skole 240 Skolestyret 240.A.001 Skolevesenets

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret A-1000 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret Aa - Styremøter, generalforsamling 1860-1990 L0001 Styreprotokoll

Detaljer

SALANGEN KOMMUNE 1871-1978/1987

SALANGEN KOMMUNE 1871-1978/1987 ARKIVKATALOG SALANGEN KOMMUNE 1871-1978/1987 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27. IKAT

Detaljer

LENVIK KOMMUNALE FORENING

LENVIK KOMMUNALE FORENING LENVIK KOMMUNALE FORENING INNLEDNING... 351 Om arkivskaper... 351 Om arkivet... 351 ARKIVFORTEGNELSE 1962-1993... 352 Møteprotokoller 1968-1990... 352 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne

Detaljer

1. ØKONOMIFORVALTNING, LIKNING OG RETTSVESEN

1. ØKONOMIFORVALTNING, LIKNING OG RETTSVESEN Innledning Røros gamle herred ble ved kongelig resolusjon av 3. april 1925, gjort gjeldende fra 1. januar 1926, delt i følgende nye herreder; Røros Bergstad, Røros landsogn, Glåmos og Brekken. Disse kommunene

Detaljer

Ytre Arna i arkivene.

Ytre Arna i arkivene. Ytre Arna i arkivene. Av byarkivar Arne Skivenes Lokalsamfunnet Ytre Arna ble bygget opp rundt Arne Fabrikker. Fra 1846 av og langt inn i vårt århundre var fabrikken stedets hovedarbeidsplass. Den virket

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/1 0001 Dagbok 1836-1837 0002 Styreprotokoll 1840-1854 0003 Styreprotokoll 1854-1874 0004 Styreprotokoll

Detaljer

kommunesamling 6. Juni 2007 Svein Amblie

kommunesamling 6. Juni 2007 Svein Amblie kommunesamling 6. Juni 2007 Svein Amblie Hva er fagsystemer De eldste fagsystemene som vi kjenner er registrene for håndtering av ulike typer enkle data Det i dag kaller fagsystem favner over en rekke

Detaljer

Kortfattet kommunal administrasjonshistorie

Kortfattet kommunal administrasjonshistorie Det å finne frem arkivopplysninger er ofte ikke lett. Vi må vite hva vi leter etter, og så må vi vite hvem som kan tenkes å ha behandlet den type saker. Vi må i tillegg vite hvem som kan tenkes å oppbevare

Detaljer