Arkivkatalog. Tromsø bykommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963"

Transkript

1 Arkivkatalog Tromsø bykommune Tromsø kommunearkiv 1990

2 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene Ullsfjord, Hillesøy, Tromsøysund og Tromsø bykommune. Disse kommunene ble slått sammen til Tromsø kommune. Ordningsarbeidet har pågått i perioden til Det er utarbeidet en arkivkatalog for hver av de fire tidligere kommunene. Statsarkivet i Tromsø har stilt til rådighet arbeidsplass for ordningsprosjektet og arbeidet har foregått under kyndig tilsyn av statsarkivar Liv Mykland. Et omfattende og svært verdifullt kildemateriale er med dette gjort tilgjengelig for ulike brukere. Tromsø har eksistert som by siden Den delen av Tromsø kommunearkiv som ordningsprosjektet har befattet seg med, omfatter materiale fra 1794 til I tillegg finnes en del materiale fra tiden etter 1963, som vi har funnet det naturlig å ta med her. Arkivsakene er for det meste avlevert fra de kommunale kontorene i Tromsø, og fra lagerrom i rådhuset. Skolematerialet er derimot innsamlet på de enkelte skolene i kommunen. Prosjekt I ( ) ble ledet av Ketil Zahl med Liv Willumsen og Arne Gunnar Edvardsen som medarbeidere. Prosjekt II ( ) ble ledet av Liv Willumsen med Arne Gunnar Edvardsen som medarbeider. I tillegg har Tore Sørensen, Marit Reiersen, Marianne Finøen, Torill Hansen og Ingrid Milje vært med deler av ordningsprosjektet. En hjertelig takk til alle som har bidratt med opplysninger til katalogen. Tromsø Ordningsprosjektet for Tromsø kommunes eldre arkiver Ketil J. Zahl Arne G. Edvardsen Liv H. Willumsen

3 3 Innhold Forord... 2 Innhold... 3 Innledning Kommunearkivene. Lovbakgrunn Tromsø kommune Administrativ inndeling/forandringer Arkivmaterialet Omfang Ordning Registrering Merknader Stavemåte Manglende arkivsaker Byarkivets merknader i De folkevalgte organer og kommunens sentraladministrasjon Magistraten Forhandlingsprotokoller Journaler Journalvedlegg Korrespondanse og saksdokument Borgermesteren Saksregister Kopibøker Journaler Registre til journaler Korrespondanse ordnet kronologisk Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Formannskapet og bystyret Forhandlingsprotokoller Registre til forhandlingsprotokoller Formannskapsvedtak Registre til formannskapsvedtak Trykte forhandlinger Kopibøker Registre til kopibøker... 28

4 4 Journaler Registre til journaler Journaler for rådmannen Registre til rådmannens journaler Lister over saker sendt til andre instanser til behandling Korrespondanse Registerkort til korrespondanse ordnet alfabetisk Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Rådmannens korrespondanse ordnet etter budsjettplan av 1942, Rådmannens korrespondanse ordnet etter budsjettplan av 1942, Rådmannens korrespondanse ordnet etter budsjettplan av 1942, Rådmannens korrespondanse etter budsjettplan av 1942, Rådmannens korrespondanse ordnet etter budsjettplan av 1958, Korrespondanse og saksdokument ordnet etter NHF`s arkivnøkkel, Kontorsjefens korrespondanse Registerkort til korrespondanse ordnet alfabetisk Rådmannens korrespondanse ordnet alfabetisk Registerkort til korrespondanse ordnet alfabetisk Rådmannens korrespondanse ordnet etter emne Bystyresaker Formannskapsaker Korrespondanse vedr. budsjett Budsjettinnstillinger fra formannskapet Budsjettoverslag fra formannskapet Budsjettforslag Regnskapsbøker for ordføreren Protokoller vedr. regnskap/avgifter Desiderte regnskaper Anvisningsprotokoller for rådmannen Personalkort Fotografier og avisutklipp Valgregistre Nemnder, styrer, komiteer og utvalg under formannskapet Manntallsnemnda Forhandlingsprotokoller Valgstyret Forhandlingsprotokoller (valgbøker)... 92

5 5 Journaler Manntallsprotokoller m.m Mottatte forhåndsstemmer Forfallsanmeldelser Manntallspass Distriktsvalgstyret for det nord-norske kjøpstadsdistrikt Skatterestansekomiteen Skattenemnda Desisjonsnemnda Lønnsutvalget Sparekomiteen Rasjonaliseringsutvalget Granskningskomiteen vedr. den kommunale forvaltning Komiteer for kommunikasjon Dampskipsekspedisjonskomiteen Idrettsplasskomiteen Gatenavnkomiteen Byggekomiteen for nytt rådhus Svømmehallkomiteen Tromsø kommunale bymuseumsutvalg Komiteen for folkekjøkkenets opprettelse Fattighuskomiteen Komiteen for fattigstyrets organisasjon Arbeidsopplæringskomiteen Komite for jubileumsutstillingen maikomiteen Den kommunale pensjonskomite Folkeregisteret Folkeregisteret Kopibøker Journaler Vigsel Dødsfall Uttatte registerblad Utflyttede Navneforandring, statsborgerlige forhold, flyttevarsler og hovedkort Økonomiforvaltning... 98

6 6 Kemneren Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Korrespondanse ordnet kronologisk og alfabetisk Kassajournaler Kassadagbøker Kassajournaler bokholderi Kontobøker og kassamemorialer Kontobøker Balansekonto Refusjonsprotokoller Driftsregnskap Sammendrag av regnskapene Hovedbøker Oppgjørs- og statusbøker Råbalansebøker Regnskapsbøker Tromsø aldershjem Regnskapsbøker for Tromsø tuberkulosehjem Regnskapsbøker kommunale eiendommer Regnskapsbøker for vedutvalget Regnskapsbøker for Tromsø ferger og Tromsø busselskap Regnskapsbøker kinoen Regnskapsprotokoller for elektrisitetsverket Regnskaper Regnskapsbilag Spesielle regnskaper Spesielle regnskapsbilag Skattelister Kassajournaler skatteregnskapet Kassajournaler skatt Skattejournaler Skatteavregningsjournaler Skattedagbøker etterskuddsskatt Kontobøker skatteregnskapet Avgiftsprotokoller Registre til utsettelse engangsskatter

7 7 Søknadslister om utsettelse av betaling av skatt Dobbeltligninger, deponerte skatter Restanselister Innkassasjonsprotokoller Utpantingsprotokoller Anvisningsprotokoller Inventarfortegnelser Lønningskontoret Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Lønningskort Lønningslister Revisjon Revisjonsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument Spesielle protokoller Registre til kontokort Eiendomsskattetakstnemnda Skattetakstprotokoller Matrikler Trykte matrikler ("faste eiendommer i Tromsø by") Ligningskommisjonen/ligningsnemnda Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Journalvedlegg Korrespondanse og saksdokument Ligningsprotokoller/skattelister Skattelister forskuddsskatt Skattelister etterskuddsskatt Registre til skattelister Skattelister etter ligningsnemndas klagebehandling Skattelister for sjømenn etter ligningsrådets klagebehandling Utlignete avgifter Utlignet husleie Avregningslister

8 8 Skattemanntall Fortegnelser over skattytere Oversikter og registre Regnskapsprotokoller Overligningsnemnda Forhandlingsprotokoller Skattelister etter overligningsnemndas klagebehandling Kirke og kultur Kirketilsynet/menighetsrådet Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse ordnet kronologisk Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Regnskapsbøker Kirkevergen Korrespondanse Gravprotokoller Komiteer under menighetsrådet Tromsø kommunale bibliotek Forhandlingsprotokoller for styret Journaler Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Kataloger Tilvekstlister Utlånsprotokoller Fortegnelser over dårlige lånere Medlemslister for kontingentytende lånere Regnskapsbøker Parknemnda/parkvesenet Undervisning Skolekommisjonen/skolestyret Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse ordnet kronologisk Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne

9 9 Korrespondanse ordnet etter intern arkivnøkkel Fraværsbøker for lærere i folkeskolen Elever utskrevet før avgangsprøven Anvisningsprotokoller Vikarkassen Skolelover (trykte) De høyere skoler i Tromsø Tromsø sjømannsskole Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Journalvedlegg Korrespondanse og saksdokument Eksamensprotokoller Karakterprotokoller Manntallsprotokoller Budsjett og regnskap Anvisningsprotokoller Tromsø maskinistskole Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument Eksamensprotokoller Dagbøker Inventarfortegnelser Anvisningsprotokoller Tromsø offentlige kontrollkontor for undersøkelse av skipsinstrumenter Kopibøker Journaler Journalvedlegg Stuertskolen Korrespondanse ordnet kronologisk Korrespondanse ordnet etter emne Tromsø tekniske aftenskole Forhandlingsprotokoller Kopibøker

10 10 Journaler Korrespondanse og saksdokument Avgangsprøve- og årsprøveprotokoller Karakter- og fraværsprotokoller Fraværsprotokoller Manntallsprotokoller Regnskapsprotokoller Skolerådet Tromsø kommunale husmorskole Tromsø kommunale handelsskole Tromsø framhaldsskole (og Sommerlyst ungdomsskole) Forhandlingsprotokoller Dagbøker over skolesøkningen Skolepenger for utenbys elever Tromsø folkeskole Skolerådet Tilsynsutvalget Lærerrådet Kopibøker Journaler Avgangsvitnesbyrdprotokoller Karakterprotokoller Dagbøker Fortegnelser over skolepliktige barn Skoleordningen Inn- og utmeldelsesprotokoller Fraværsprotokoller Straffeprotokoller Andre protokoller Inventarfortegnelser Skolesparekassen Sosiale oppgaver Fattigkommisjonen/fattigstyret og sosialkontoret Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Registre til journaler

11 11 Journalvedlegg Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Regnskap Understøttelsesprotokoller Anvisningsbøker Fortegnelser over fattigunderstøttede Fattiges etterlatenskaper Arbeidsbøker for fattigindustrien Kontobøker Regnskapsprotokoller Inventarfortegnelser Tromsø gamlehjem Forhandlingsprotokoller for styret Styrets korrespondanse Klientprotokoller Vergerådet/Barnevernsnemnda Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument Fortegnelser over bortsatte barn Register over behandlede saker Personmapper behandlede saker Edruskapsnemnda Forhandlingsprotokoller Journaler Korrespondanse og saksdokument Trygdevesen/Trygdekassen Forhandlingsprotokoller Korrespondanse og saksdokument Medlemsstatistikker for fiskere Oversikter over forandringer i alderstrygden Personmapper alderstrygd ordnet etter pensjonsnummer Registre over utbetalt barnetrygd Pensjonsjournaler Postgirojournaler Kassabøker

12 12 Kassasammendrag Reskontro for alderstrygd Hovedbøker Regnskaper Utpantingsprotokoller Trygdenemnda Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Flytteprotokoll Tromsø arbeidskontor Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument Inventarfortegnelser Lærlingenemnda Forhandlingsprotokoll Korrespondanse og saksdokument Lærlingekontrakter ordnet etter arbeidsgiver Stadslegen Kopibøker Journaler Tyfusprotokoller Sunnhetskommisjonen/Helserådet Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument Pasientjournaler Helsekort Fødselsprotokoller Dødsfallsprotokoller Vaksinasjonsprotokoller Tuberkuloseprotokoller Skjermbildekort ordnet etter fødselsdato Epidemiske sykdommer

13 13 Sinnssykeprotokoller Andre protokoller Årsberetninger Anvisningsprotokoller Tromsø tuberkulosehjem Forhandlingsprotokoller Kopibøker Korrespondanse og saksdokument Pasientprotokoller Matbøker Anvisningsbøker Kassadagbøker Kontobøker Kontobøker, utlegg for pasienter Husholdningsregnskap Garantiprotokoller Inventarfortegnelser Tromsø epidemilasarett Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument Sykeprotokoller Anvisningsbøker Andre protokoller Husmorvikarnemnda Journaler Korrespondanse og saksdokument Hjemmehjelpnemnda for eldre Kjøttkontrollen Journaler Protokoller over solgt kjøtt Inspeksjonsprotokoller Kjøttkontrollprotokoller Anvisningsprotokoller Det stedlige fabrikktilsyn/arbeidstilsyn Journaler

14 Dagbøker (inspeksjonsrapporter) Tekniske oppgaver Bygnings- og reguleringsvesen Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Statiske beregninger og byggtegninger Fortegnelser over jordstykker og bygninger Inventarfortegnelser Stadsingeniøren/Byingeniøren. Tromsø Ingeniørvesen Journaler Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Byingeniørens korrespondanse ordnet alfabetisk Korrespondanse ordnet etter NHF's arkivsystem for kommunale ingeniørkontorer av 1953, Korrespondanse ordnet etter NHF's arkivsystem for kommunale ingeniørkontorer av 1953, Korrespondanse ordnet etter NHF's arkivsystem for kommunale ingeniørkontorer av 1953, Anvisningsbøker Vannverknemnda Forhandlingsprotokoller Oppgjørs- og statusbøker Kontobøker for vannverk på Kvaløya Telefonkomiteen Brannvesenet Brannmesterens personaliadagbok Journaler Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Vaktjournaler Vaktjournaler (dagbøker) for M/B "Brann" Protokoller vedrørende branntilsyn Feierprotokoller Havnekommisjonen/Havnestyret Forhandlingsprotokoller Kopibøker Registre til kopibøker

15 15 Journaler Registre til journaler Journalvedlegg Journalvedlegg Havnestyret/-fogden Korrespondanse Havnestyret/-fogden Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Kaijournaler Avgifts- og regnskapsprotokoller Anvisningsbøker Kassabøker Kontobøker Reskontro Kassajournaler Regnskapsprotokoller Driftsregnskap (kontobøker) Frilagerkomiteen Kart og tegninger Klisjeer Oversiktskart Kart ordnet kronologisk Tegninger ordnet kronologisk Rettspleie Overformynderiet Korrespondanse og saksdokument ordnet kronologisk Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Regnskap Underfogden som bidragsfogd Journaler for bidrags- og ekteskapssaker Registre til journaler Kontobøker for bidrags- og ekteskapssaker Kontobøker Råbalanse Underfogden som namsmann (skatteoppkrever) Journaler for underfogdkontoret Kassaopptellingsbøker Kontobøker for skatter og avgifter Utpantingsprotokoller

16 16 Utpantingsprotokoller for statsskatt Nærings- og ressursforvaltning Bolignemnda/Husnemnda Forhandlingsprotokoller Journaler Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Takstprotokoller for boliglån Takstkort for eiendoms- og branntakst, ordnet alfabetisk etter gatenavn Takstkort for eiendoms- og branntakst, ordnet alfabetisk etter huseier Regnskapsprotokoller Skjønnsnemnda Dyrevernsnemnda Redskaps- og fiskerinemnda Forhandlingsprotokoller Journaler Korrespondanse og saksdokument ordnet kronologisk Krise- og reguleringstiltak Provianteringsrådet Statens dyrtidsbidrag Forsyningsnemnda Forhandlingsprotokoller Kraftfornemnda Brenselsnemnda Vedutvalget Kontrollnemnda/Prisnemnda Kontroll-/prisnemnda, alm. avdeling Kontroll-/prisnemnda, avdeling for byggesaker Prisnemnda for faste eiendommer Prisankenemnda for faste eiendommer Husleienemnda (Kontrollnemnda for husleiesaker) Forhandlingsprotokoller Journaler Korrespondanse og saksdokument Rekvisisjonsnemnda/Husfordelingsnemnda Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler

17 17 Registre over leietakere, boligsøkere og husvære Forsvar og beredskap Evakueringsnemnda Korrespondanse og saksdokument Registerkort for evakuerte Oppgjørsnemnda/Oppgjørskontoret Forhandlingsprotokoller Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Beslaglagte leiligheter/rekvireringer Regnskap Kommunal næringsdrift Fergestyret Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Regnskapsprotokoller Tromsø kommunale kinematografer/kinostyret Kopibøker Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Korrespondanse og saksdokument ordnet alfabetisk Protokoller over viste filmer Protokoller over tilbakesendte filmer Maskinjournaler Protokoller over utleverte billetter Anvisningsprotokoller Regnskapsprotokoller Privatarkiver Tromsø Dramatiske Selskap Tromsø teaterlag Hålogaland teaterselskap Tromsø kunstforening Tromsø musikalske selskap Nord-Norges sangerforbund Tromsø private forberedende skole Tromsø filatelistklubb Asylforeningen Det norske totalavholdsselskap Tromsø vernelag Tromsø skipsforsikringsforening

18 18 Tromsø krets av norsk selskap for skibbrudnes redning Foreningen Tromsø Fagforening for Tromsø kommunale fagsjefer Tromsø by- og herredskassererforening Rådmann Lars Thørings privatarkiv Overrettssakførerne Falc og Warhuus «Skaarø» hvalstasjon Arkivnøkler

19 19 Innledning Kommunearkivene. Lovbakgrunn Det er kommunens ansvar at kommunens eget arkivmateriale blir tatt vare på i samsvar med lover, regler og retningslinjer. I kommunestyreloven av 12. nov. 1954, kap. 5, paragraf 34, heter det: "Ordføreren sørger for at kommunestyrets og formannskapets bøker og dokumenter holdes forsvarlig oppbevart og ordnet." Riksarkivaren har det faglige tilsyn med kommunearkivene. Han har delegert denne retten til statsarkivarene, som inspiserer arkivene og gir retningslinjer for ordning og oppbevaring. Tromsø kommune Administrativ inndeling/forandringer Tromsø kjøpstad ble anlagt ved kongelig anordning av Lov om formannskap i kjøpstedene ble sanksjonert Alt fra 1794 hadde Tromsø hatt bystyre (eligerede menn). Denne forsamlingen ble nå utvidet for å fylle formannskapslovens krav, men arkivet viser at det er kontinuitet mellom det gamle bystyret og bystyret etter formannskapsloven. Til en viss grad var byen ledet av en statlig embetsmann, magistraten, også etter Han var saksforbereder til formannskapet og mellomledd til høyere statsforvaltning. Magistratsembetet falt bort ved lov Denne ble satt i kraft fra Samtidig trådte nye kommunelover i kraft. Disse overførte de fleste av magistratens oppgaver til kommunene selv. Grensene for Tromsø by ble opprinnelig fastsatt ved oppmålingsforretning av , approbert ved anordningen Grensene ble satt fra Hansjordnes i nord til Strandskillet i sør, og oppover omtrent til Dramsveien - Kongsbakken - Vestregata. Ved oppmålingsforretning ble grensene nærmere bestemt, og ved lov ble denne oppmålingsforretningen gjort gjeldende. Etter 1842-loven skulle også "Tromsøstranda" legges inn under byen (oppmålingsforretning ). Prestegården og kirkegården på Prostneset ble imidlertid ikke innlemmet, og ble fortsatt liggende som ei lita "øy" midt i byen inntil 1860 (jfr. kgl.res , trykt i Departementstidende 1856). Ved lov ble Prestenga lagt under byen, grensene for denne ble fastsatt ved oppmålingsforretning , stadfestet ved kgl.res s.å. Det var ny byutvidelse ved lov da skjærene i sundet og en del grunnstykker ble lagt under byen. Utvidelsen skjedde både mot nord, sør og vest. Det ble holdt oppmålingsforretning , stadfestet ved kgl.res s.å. Ved oppmålingsforretning ble det foretatt en fullstendig beskrivelse av byens daværende grenser. Ved lov av , gjort gjeldende fra 1.7. s.å., ble byen kraftig utvidet særlig mot vest, men også mot sør. N. A. Ytreberg beskriver grensene i Tromsø bys historie, bd. III, s. 5.

20 20 Denne grensen ble stående til 1955, da det var ny byutvidelse. Kronprinsregentens resolusjon av ble gjort gjeldende allerede fra 1.7. s.å. Byen ble igjen kraftig utvidet, særlig mot vest, men også mot sør og nord. Grensene er nærmere beskrevet i Norsk Lovtidende 1955, s. 793ff (nr. 27, 27. august). Ved kgl.res. av ble sammenslåingen av Tromsø storkommune vedtatt. Da ble Hillesøy kommunes del av Kvaløya og øyene nord for Hekkingen, Ullsfjord kommune med unntak av Svensbyområdet, Tromsøysund kommune og Tromsø bykommune slått sammen til en kommune. Kgl.res. av slo fast at kommunesammenslåingen skulle tre i kraft fra Den nye kommunens navn ble Tromsø kommune. Arkivmaterialet Omfang Arkivmengden for Tromsø bykommune utgjør 260,5 hyllemeter (hm). I tillegg kommer de registrerte kart og tegninger. Ordning Arkivmaterialet er sammensatt av flere enkeltarkiv, dvs. det er et eget arkiv for hver kommunal etat, nemnd eller komitè. Under ordningsarbeidet er det tatt hensyn til hvordan arkivsakene opprinnelig var ordnet, så langt dette har latt seg gjøre. Arkivsakene er inndelt etter følgende serieinndeling: 1. Forhandlingsprotokoller (møtebøker) 2. Kopibøker (utgående brev) 3. Journaler (oversikt over inn- og utgående brev) 4. Journalvedlegg (inngående brev) 5. Korrespondanse og saksdokument 6. Anvisningsbøker (anviste utbetalinger) 7. Regnskap Arkivuverdige saker (trykksaker, ekstra kopier, ubrukte skjema osv.) er fjernet under ordningsarbeidet. Hvert arkivstykke (protokoll, arkivboks eller kart) er merket med nummerert etikett. Registrering Alle arkivsakene er registrert på edb slik det framgår av denne katalogen. Følgende opplysninger kommer fram om hvert enkelt arkivstykke: - Navn på arkivskapende organ

21 21 - Tidsrom som dette arkivstykke dekker - Bestemmelse av arkivstykket - Merknader Merknader Kart som er en del av kommunearkivet er merket særskilt og oppbevart i eget kartskap eller i ruller. Mindre kart og skisser er arkivert sammen med korrespondansen. Arkivnøklene som er benyttet under arkivering av korrespondansen er samlet i arkivboks 3707, Tromsø bykommunes arkiv. For utfyllende administrative opplysninger om hvert enkelt forvaltningsorgan, viser vi til boka Liv Mykland og Kjell-Olav Masdalen: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene. (Universitetsforlaget 1987). For opplysninger av lokal karakter har vi brukt informanter. I tillegg har vi benyttet: - Love og Anordninger Norsk Lovtidende, 1955, 1962 og Departementstidende, 1856 og Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie, b. I (Oslo 1946), b. II (Tromsø 1962), b. III (Tromsø 1971) - Nils A. Ytreberg: Manuskript til Tromsøysund bygdebok Stavemåte Stavemåten i eldre stedsnavn og ord er normalisert til gjeldende rettskriving. Manglende arkivsaker Arkivene er ikke komplette. Særlig på grunn av flytting til nye lokaler har eldre kommunalt arkivmateriale havnet på tilfeldige steder. Det kan fremdeles befinne seg kommunalt arkivmateriale i kommunen, men man må regne med at noe av det materialet som ikke er registrert i denne katalogen, er gått tapt. Byarkivets merknader i 2012 Vi har i ettertid tilpasset de gamle arkivkatalogene til internett. I februar-april 2012 har vi arbeidet med å registrere korrespondansen (ordnet etter arkivnøkkel) på nytt, slik at den er søkbar på emne/stikkord. Vi gjør oppmerksom på at vi har brukt de samme betegnelsene som ble benyttet da materialet ble skapt. Dette gjelder også en del skrivemåter. Vi har i tillegg foretatt en utvidet registrering av skoleprotokollene for Tromsø folkeskole. Noe materiale er tilbakeført til Statsarkivet i Tromsø. Dette gjelder virksomheter som tidligere var statlig og/eller blitt statlig. Dette gjelder magistratens arkiv, folkeregistrene, kirkelige virksomhet (det er bestemt at arkivet skal til statsarkivet), helserådene, trygdekassene mfl. Vi har markert med rødt i katalogen de arkivene som ligger på statsarkivet og med blått det materiale som mangler og som vi ikke kan gjøre rede for hvor er.

22 22 De folkevalgte organer og kommunens sentraladministrasjon Det gamle tinghuset, også kalt rådhus eller rådstue, ble tatt i bruk i mai Her ble det holdt kommunale møter, men også tingmøter. Huset ga også rom for arrest. Bygningen lå nedenfor den nåværende Rådhusparken, midt i Grønnegata og var i bruk til det ble bygd nytt rådhus først på 1860-tallet. Dette nye rådhuset (Vestregt. 48) var antakelig i bruk til den gamle Latinskolen ble ledig, i forbindelse med at den nåværende Kongsbakken videregående skole ble bygd. Fra 1920-årene og fram til brannen i januar 1979 holdt bystyret sine møter i "Latinskolen" (Parkgt. 18). Her hadde også sentraladministrasjonen sine kontorer, og formannskapet holdt sine møter her, fram til det nye rådhuset stod ferdig i Magistraten Det meste av magistratens arkiv er innvevet i formannskapsarkivet og kan ikke skilles ut. Enkelte arkivsaker er imidlertid særskilte for magistraten. Det vises også til magistratsaker i arkivet til Tromsø byfogd og Tromsø politimester. Forhandlingsprotokoller Journaler Journalvedlegg (arkivboks) Korrespondanse og saksdokument Ansettelser i Elektrisitetsverket Ansettelser i brannvesenet Søknader på lærerstillinger i sjømannsskolen Søknader på lærerstillinger i den tekniske aftenskole Søknader på lærerstillinger ved Tromsø offentlige kontrollkontor for undersøkelse av skipsinstrumenter

23 23 Borgermesteren For det meste er borgermesterens arkiv en del av det vanlige formannskapsarkivet. Det følgende er imidlertid blitt arkivert særskilt. Saksregister Kopibøker Journaler Anmodninger til Borgermesteren Registre til journaler Korrespondanse ordnet kronologisk (arkivbokser) A-C D-Ø A-J K-Ø

24 24 Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne (arkivboks) Instrukser, overenskomster m.m Instrukser for kemnere Instrukser og reglementer Dokumenter vedr. husleiereguleringen Lønnssaker, dyrtidstillegg Søknader til bokholderstillingen ved kemnerkontoret Kommunalt bakeri i Tromsø Budsjetter vedr. sjømannsskolen, husmorskolen og den tekniske aftenskole Handelsskolen Stuertskolen Den nye latinskole Ang. valg av formenn Hyring av arbeidere til Spitsbergen Elektrisitetsverkets og kemnerkontorets regnskapshold Elektrisitetsverkets anlegg Besvarelser fra landets elektrisitetsverk Vannavgiften, vannforbruk Radiostasjon i Tromsø Jernbanesaken Biler i brannvesenets tjeneste Boligreformer Alderdomspensjonssaken Eiendomssaker Priser på melk og fløte Tromsøysund kommune, skattesak - refusjonskrav Husmorskolens start Skatterestanser Skattespørsmål Oppgaver fra kemneren over innfordrede skatter Forespørsler vedr. kemner- og underfogdsordningen mv Underfogdens underslag Sparekomiteen vedr. underfogdstillingen Budsjettsaker (arkivboks) Budsjettforslag (arkivboks)

25 Formannskapet og bystyret Magistrat- og borgermesterarkiv er skilt ut i egne serier ovenfor, der dette har vært mulig. Det gjøres oppmerksom på at arkivsaker fra disse også kan finnes i seriene nedenfor. tillegg til hovedseriene har rådmann, kontorsjef og ordfører i perioder også hatt egne arkiv, som er oppstilt etter hovedseriene av korrespondanse. 25 Forhandlingsprotokoller Formannskapet Registre til forhandlingsprotokoller Formannskapsvedtak

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark

Interkommunalt Arkiv Finnmark Side 1 av 44 Arkivkatalog for Alta kommune Ajour pr. 04.10.2001 1 - Folkevalgte organ og sentraladministrasjonen 1.3 Kommunestyret A - Møtebøker 1.3 A 1 Møtebok 18.03.1946-09.02.1948 1.3 A 2 Møtebok 09.02.1948-30.07.1951

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Møtebokseriene er komplette. De første møtebøkene er felles for formannskap og kommunestyre. Fra 1935 begynte de å skille møtebøkene, men under krigen og rett etter ble det sammenblanding

Detaljer

Arkivnøkkel for Oslo kommune

Arkivnøkkel for Oslo kommune Arkivnøkkel for Oslo kommune FELLES ARKIVNØKKEL FOR OSLO KOMMUNE 3. opplag 2002 Oslo kommunes nye arkivnøkkel ble innført 01.01.1996. Fra dette tidspunkt skal bare denne arkivnøkkelen brukes av Oslo kommunes

Detaljer

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Foredrag Oslo 26. -27. november 2007 Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Innledning Det kommunale arkivmaterialet er unikt, det er et skattkammer av kilder til forskning om lokalsamfunn,

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2014 Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet KVALSUND KOMMUNE Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger

Detaljer

Kommunearkivet - skattekiste, rettighetsverner og historieformidler

Kommunearkivet - skattekiste, rettighetsverner og historieformidler Kommunearkivet - skattekiste, rettighetsverner og historieformidler Foredrag holdt på Arkivenes dag i Harstad kommune 8.11.2003 Av Hilde Elvine Bjørnå Innledning Som tittelen på mitt foredrag sier skal

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

Aktivt arkiv Arkiv (1) som er i daglig bruk hos arkivskaper. Første fase i arkivmaterialets livssyklus. Se også dagligarkiv.

Aktivt arkiv Arkiv (1) som er i daglig bruk hos arkivskaper. Første fase i arkivmaterialets livssyklus. Se også dagligarkiv. Side 1 av 7 Arkivbegreper Begrepene står alfabetisk. Rull ned siden eller søk med hurtigtastfunksjon ctrl+f. Noen av begrepene er nærmere forklart ellers på sidene våre - søk i feltet øverst til høyre.

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

TOBIAS. Informasjonsblad fra Oslo byarkiv. Nytt byarkiv

TOBIAS. Informasjonsblad fra Oslo byarkiv. Nytt byarkiv TOBIAS Informasjonsblad fra Oslo byarkiv 3 1 9 9 9 Nytt byarkiv Tusenårsjubileum i nytt byarkiv I Oslo er det skapt arkiver gjennom det meste av bysamfunnets tusen års historie. De første par hundreårene

Detaljer

TOBIAS. Informasjonsblad fra Oslo byarkiv BEVARES ELLER KASSERES?

TOBIAS. Informasjonsblad fra Oslo byarkiv BEVARES ELLER KASSERES? TOBIAS Informasjonsblad fra Oslo byarkiv 1 2 0 0 3 BEVARES ELLER KASSERES? Vi bevarer for å dokumentere Arkiv er opprettet for å brukes. Arkiv og gode arkivrutiner sikrer effektiv og korrekt saksbehandling,

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Del 1: Forskuddstrekk Påleggstrekk Regnskap Oppgjør Ansvar Innhold Forord Side 6 7 1. Innledning 7 1.1 Skattebetalingsordningen 7 1.2 Forskuddsordningen 7 1.3 Forskuddstrekk

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915 TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING... 385 Om arkivskaper... 385 Om arkivet... 391 Kopibøker 1946-1984... 392 Journalvedlegg 1946-1947... 393 Saksmapper ordnet etter emne 1947-1984... 393 Korrespondanse og

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredsstyre 29.06.99 i HST-sak 36/99 Sist endret 05.09.11 i HST-sak 76/11 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTDELEGERINGSBESTEMMELSER...5 2.1

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 07.05.2003 Kl. 12:00 NB! Merk møtetidspunkt STED: Formannskapssalen, rom 3008, Rådhuset

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 07.05.2003 Kl. 12:00 NB! Merk møtetidspunkt STED: Formannskapssalen, rom 3008, Rådhuset LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 07.05.2003 Kl. 12:00 NB! Merk møtetidspunkt STED: Formannskapssalen, rom 3008, Rådhuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Fra storskalabygging til frislepp

Fra storskalabygging til frislepp Thorbjørn Hansen og Jon Guttu Fra storskalabygging til frislepp Beretning om Oslo kommunes boligpolitikk 1960 1989 243 Prosjektrapport 1998 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran

Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran 1 Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran Narvik blir by og byen trenger en utdannet sykepleierske. Den 12. november 1901 ble Narvik Diakonisseforening stiftet. Styret besto

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer