En reise i tid. Årsrapport 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1876-2011 - En reise i tid. Årsrapport 2011"

Transkript

1 En reise i tid Årsrapport 2011 Hønefoss Sparebank

2 Strategi ' Honefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og naerhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnadseffektive produkter og tjenester. Bildebruk Historiske bilder er utlånt av Buskerud Fylkesfotoarkiv. Foto forsiden, side 2/3: Nordre torg 1910, Hønefoss, foto: A. Johansen. 2 Hønefoss Sparebank årsrapport 2011

3 Innhold 1. Historikk 4 2. Forretningsidé / strategi / Viktige hendelser Sentrale nøkkeltall 7 4. Styrets beretning 8 5. Styret resultatregnskap balanse regnskapsprinsipper noter kontantstrømsanalyse revisjonsberetning kontrollkomiteens beretning bankens tillitsmenn 54 Hønefoss Sparebank årsrapport

4 1 Historikk grunnlaget dannes Hønefoss Sparebank kan føre sin historie tilbake til 30. mars 1851, samme år Hønefoss endelig fikk status som kjøpstad. Etter initiativ fra Hønefoss Arbeiderforening ble det opprettet en Laaneindretning. Laaneindretningens hensikt var å hjelpe fattige og gi arbeiderklassen rimelige lån Status som sparebank I de 25 årene tiltaket eksisterte kom Laaneindretningen til å spille en beskjeden rolle, selv om det ble den direkte forløperen til Hønefoss Sparebank, som ble opprettet 1. mai Banken hadde et grunnfond på 253 speciedaler og en forvaltningskapital på spd. Ved årsslutt var forvaltningskapitalen økt til spd Eget bankbygg Hønefoss Sparebank leide lokaler forskjellige steder i byen frem til 1914, da det ble besluttet å kjøpe eiendommen Søndre Torv 3. Endelig skulle banken få sitt eget bygg, og det ble utlyst en arkitektkonkurranse. Arkitekt Sverre Knudsen hadde det beste utkastet, og i løpet av året 1915 var gården ferdig til innflytting. I første etasje var det bank og postkontor, i andre etasje kontorer, og i tredje og fjerde etasje leiligheter. Banken fikk nå store, moderne og lyse lokaler, samt tidsmessig utstyr Ny filial Hønefoss Sparebank åpner en filial på Nordre torv Oppgangssaga I forbindelse med bankens 100-års jubileum i 1976 ga banken skulpturen «Oppgangssaga» av Knut Steen i gave til Ringerike kommune Utvidelse av banklokalene I 1996 utvidet banken lokalene med et nytt tilbygg på baksiden av gården OPPRETTING AV EIENDOMSMEGLERSELSKAP i juni etablerte banken et eget eiendomsmeglerselskap Hønefoss Eiendom AS, som holder til i bankens lokaler på Nordre torv. Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv/Bache. Datering ca Hønefoss Sparebank årsrapport 2011

5 Hønefoss Sparebank årsrapport

6 2 Forretningsidé / strategi Viktige hendelser 2011 Byens bank Hønefoss Sparebank har helt fra sin spede begyn nelse hatt ønske om å være byens bank. Så vel lokalisering som aktiviteter har vært rettet mot dette mål; noe som har ført til et betydelig engasjement til beste for lokalsamfunnet. Banken bygger sin virksomhet på nærhet til kunder og en direkte og rask beslutningsprosess. God lokal kunnskap, enkle beslutningsmekanismer og god kompe tanse gjør virksomheten fleksibel slik at banken kan tilpasse seg individuelle hensyn og utnytte lokale muligheter. Forretningsidé Hønefoss Sparebank er en selvstendig, lokal og regional sparebank som skal være samfunnsorientert og medvirke til en positiv utvikling i lokalsamfunnet. Det skal stilles høye etiske krav til virksomheten. Strategi Hønefoss Sparebank retter seg mot personmarkedet samt små og mellomstore bedrifter. Bankens organi sasjon skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markeds orienterte og kostnads effektive produkter og tjenester. Viktige hendelser 2011 Nedleggelse av filial Nedleggelse av filialen på Nordre Torv med flytting av ansatte over til Søndre Torv. Nedleggelsen av filialen førte samtidig til at banken sluttet med lørdagsåpent, slik det har vært på filialen i mange år. Ombygging av bankbygningen Ombygging av bankens bygg på Søndre Torv hvor hele 1. etasje samt store deler av 2. etasje er ombygd. Flere kontorplasser i 1. etasje som er bedre tilpasset bankens økte satsning på bredderådgivning, samt nytt område for dagligbank- og kassetjenester. I tillegg er det bygd en ny automatsone hvor kunder både kan sette inn og ta ut penger på egenhånd. I 2. etasje er det blitt etablert et eget kundesenter for å styrke bankens kundebetjening over telefon og internett. 50 års ansettelse i hønefoss sparebank Eva M. Ingebretsen gikk av med pensjon etter 50 års ansettelse i banken. 6 Hønefoss Sparebank årsrapport 2011

7 3 Sentrale nøkkeltall (Hele tusen kroner) Netto rente- og provisjonsinntekter Sum andre inntekter (157) Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Resultat for regnskapsåret Herav avsatt til gaver Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder Brutto misligholdte lån * Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte lån Netto ansvarlig kapital Gjennomsnittlig egenkapital Egenkapital (inkl. gavefond) Beregningsgrunnlag Brutto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 83,53 % 84,68 % 83,26 % 83,03 % 87,12 % Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 56,86 % 52,60 % 52,02 % 53,70 % 56,49 % Innskuddsdekning (innskudd i prosent av brutto utlån) 68,07 % 62,11 % 62,48 % 64,68 % 64,84 % Kapitaldekningsprosent 21,09 % 20,25 % 20,43 % 21,52 % 21,13 % Egenkapitalandel 10,99 % 11,01 % 11,04 % 11,28 % 12,33 % Egenkapitalavkastning ** 0,32 % 4,81 % 3,94 % 0,12 % 4,31 % Kostnadsprosent *** 95,37 % 64,80 % 70,79 % 84,89 % 67,82 % * Mislighold over 90 dager ** Resultat etter skattekostnad i % av gjennomsnittlig egenkapital *** Driftskostnader i % av netto rentemargin og andre driftsinntekter Hønefoss Sparebank årsrapport

8 Søndre Torv 3. Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv/Adolf Johansen Søndre torv 3 En eiendom på Søndre Torv ble innkjøpt i Inntil dette hadde banken hatt tilhold i leide lokaler, men her skulle man oppføre noe eget. På eiendommen sto det en bygning fra 1859, som ble revet for å gi plass til det nye bankbygget. Arkitekt Sverre Knudsen vant den utlyste arkitektkonkurransen, og året etter sto bygningen ferdig, oppført etter hans tegninger. I byggekomiteen hersket en del uenighet om bankens inngangsparti skulle ligge ut mot gaten eller inne i trappeoppgangen. Banksjefen foretrakk det siste, da han hevdet det ville være mindre sjenerende for publikum. De første tiårene rommet bankbygningen også postkontor, mens det i etasjene over både var kontorlokaler og leiligheter. Bankbygningen har gjennomgått flere runder med ombygging, og i 1996 ble det på gårdens bakside oppført et større tilbygg. 8 Hønefoss Sparebank årsrapport 2011

9 4 Styrets beretning Hønefoss Sparebank hadde i 2011 et resultat før skatt på kr 0,5 mill., mot kr 13,7 mill. i korrigert for engangseffekter i 2010 og 2011 har den underliggende bankdrift bedret seg med 2,4 mill. kr. Innskuddsveksten har vært på 8,1 %, og innskuddsdekningen pr er på 68 %. utlånsøkningen, inkludert bankens portefølje i Terra Boligkreditt AS, har vært på 5,2 %. Utsyn over 2011 Fjoråret var usedvanlig begivenhetsrikt med mange små og store overraskende hendelser. Ute, i den store verden, fikk vi i årets første uker starten på den arabiske vår, hvor etablerte regimer ble styrtet, en etter en. Senere fikk vi det tragiske jordskjelvet i Japan med resulterende tsunami og atomulykke. Våren var også preget av fornyet uro knyttet til europeiske lands kredittverdighet, en uro som toppet seg i ukene før jul. Likevel var fjoråret et godt år for norske husholdninger. Utlandet I tall ser det ut til at BNP-veksten i USA ble om lag 2 % i fjor, med samme vekstrate ventet for inneværende år. Et fall i husholdningenes sparerate, rause offentlige budsjetter og lavrentepolitikk bidro til å understøtte den økonomiske veksten hos amerikanerne i fjor. I EU ble veksten bare det halve - men med store innbyrdes forskjeller. EUs finanskrise preget det meste av året. Spesielt de land som deler Euro som pengeenhet har blitt satt på store prøver. De fattige land må låne til ågerrenter, mens de rike, som kunne ha hjulpet til hvis de ville, nekter å overføre tilstrekkelig midler til å løse krisen. Av forhold som ligger utenfor vår kontroll kan det også nevnes lyspunkter. Den økonomiske veksten i fattige fremvoksende land, med Kina i spissen, var uventet sterk. Oljeprisen steg og gjorde Norge til et vesentlig rikere land enn det var året før. Krigen i Irak er over og det var ingen europeiske land eller større europeiske banker som gikk over ende under fjoråret. Norge Norge gjorde et nytt kjempefunn i Nordsjøen. Aldous/Avaldsnes-funnet var i seg selv viktig, men åpner også for forsterket boreaktivitet i mange år fremover. Fremtidsutsiktene for oljeindustrien er lyse. Andre industrigrener slet, og vil fortsette å måtte slite med, med svak konkurranseevne. Det var en jevn strøm av bedrifter som meldte om utflytting av produksjon til utlandet i løpet av fjoråret var et normalår for norsk økonomi. Veksten i kjøpekraften til folk flest var god fordi vi nok en gang bevilget oss selv hyggelig lønnsvekst samtidig som inflasjonen ble uventet svak. Privat konsum steg med moderate 2 % fordi folk satte til side en vesentlig større andel av sin inntekt til sparing enn de gjorde året før. Ved utgangen av fjoråret nærmet husholdningens sparerate seg 10 %, til tross for at Norges Bank rentene ble kuttet. Spareraten økte til tross for at nordmenn ble klart rikere gjennom fjoråret. Husholdningene som eide sin egen bolig ved inngangen til året kunne også glede seg over en uventet sterk prisvekst på det som tross alt er deres viktigste formuesobjekt. Den samlede veksten i prisen på brukte boliger ble på 9 % for året som helhet. Selvfølgelig var det noen bygder og byer hvor boligprisene var spesielt friske, men gledelig var det at boligprisene steg i alle landets fylker. Byggemarkedene startet året friskt, men skal en tro de siste igangsettingstallene var det en klar utflating mot slutten av fjoråret. Oljeinvesteringene steg imidlertid til nye rekorder godt hjulpet av stigende oljepriser. Ved årets utgang var oljenæringene preget av en uvanlig stor optimisme, ikke minst takket være våre nye funn. Arbeidsmarkedet viste en gradvis bedring gjennom året. Sysselsettingen i offentlig sektor fortsatte etter et sterkt 2009, men gledelig nok steg også den private sysselsettingen. Tilgangen på arbeidskraft var imidlertid også god og ledigheten holdt seg noenlunde stabil. Hønefoss Sparebank årsrapport

10 Norges Bank var på tå hev det meste av fjoråret og lovet nordmenn en serie rente hevinger etter at de satte opp sin signalrente på forsommeren. Uroen ute og overnevnte edruelighet fra nordmenn flest holdt imidlertid videre renteøkninger stangen, før Norges Bank ble tvunget til å kutte rentene med så mye som et halvt prosentpoeng ved årets siste rentemøte. Kredittveksten var moderat gjennom året. For Oslo Børs ble dessverre fjoråret en nedtur med en nedgang på 13 %. Dette til tross for både lavere renter og stigende oljepris. Med fjorårets skuffelse friskt i minne, kan vi bare slå fast at børsen sjelden har vært så attraktivt priset som den var ved utgangen av Småsøyler i inngangspartiet Bankbygningen er bygget i pusset tegl over tre fulle etasjer, med mansardtak, og er lagt i skrånende terreng. Fasaden mot torvet og Fossveien er svakt brukket, med et utjevnende midtparti der hovedinngangen er lagt. I første etasje er fasaden forblendet med finhuggen grå granitt, i runde buer over store vindusåpninger. Inngangspartiet har et nyromansk preg, men det generelle uttrykket er en enkel nordisk nybarokk. Regionale forhold Usikkerheten i finansmarkedene har påvirket det lokale næringsliv. Det er nå klart at Norske Skog Follum legges ned fra 1.april Dette innebærer at 356 ansatte står uten arbeid. I tillegg har Huhtamäki vedtatt å legge ned produksjonen av bærebrett til drikkebeger, hvilket gjør at 32 ansatte står uten arbeid. En del av de som er oppsagt har fått nytt arbeid men for svært mange er nytt arbeid et usikkerhetsmoment. Industri i fastlands-norge har generelt stramme vilkår om dagen med et høyt kostnadsnivå som bakteppe. For Norge som helhet er det positivt at man har funnet nye forekomster av olje. Dette skaper generell positivitet og grunnlag for vekst. Det er imidlertid usikkert om og hvordan det vil påvirke vårt område. Handelsnæringen i Ringerike opplever også vanskelige tider med svakere omsetning. Tomme lokaler rundt Søndre Torv vitner om et utleiemarked som er vanskelig. Det mangler initiativ og nyskapning i en periode hvor kundene er litt forsiktig. På den positive siden er utviklingen på Helgelandsmoen og Eggemoen svært spennende. Her ligger det til rette for utvikling av arbeidsplasser både innenfor industri og service. Med privat initiativ, forståelse og tilrettelegging fra offentlige myndigheter samt finansieringsløsninger hvor kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker står samlet er det mulighet for å få til noe positivt. HIBU i Hønefoss har igangsatt en prosess med utvikling av et doktorgradsstudie innenfor økonomi. Med støtte fra bl.a. Hønefoss Sparebank har man fått til en prosess som skal lede mot en PhD program i strategi og med ambisjoner om Handelshøyskole status. Parallelt med dette går det en strukturprosess innenfor Høyskolen i Buskerud som kan være negativ for Hønefoss. Vi ser det ved at studietilbudet innenfor lærer området redu seres ytterligere når flere enkeltstående fagområder flyttes fra Hønefoss til Drammen. Ringerike Sykehus er også en institusjon hvor det skjer mye positivt. I januar 2011 ble fødeavdelingen fredet frem til Sykehuset har også hatt et akutt lederbehov, ved at det i en lang periode ikke har vært stedlig ledelse. Det å fremme sykehusets sak overfor eierforetaket Vestre Viken kan ikke ha vært lett i den perioden. Gledelig er det nå at vi har fått en ny direktør med lokal tilknytning og kontakter i det sentrale politiske miljø. Dette har kimen i seg til en positiv periode for Ringerike Sykehus kan ikke nevnes uten å ta med seg den tragiske udåden på Utøya den 22.juli. Forferdelsen over en slik handling i vårt nærmiljø er stor. Den sorg som spesielt foreldre og pårørende til de drepte må føle er vanskelig å beskrive eller å sette seg inn i. Redningsarbeidet ble foretatt i en situasjon uten tilstrekkelig informasjon om hva man sto oppe i. Det uvirkelige i hendelsen gjorde også sitt til at reaksjonen fra de enkelte etater kan ha blitt forsinket. I ettertid ser vi at det er en formidabel innsats som er gjort både av de profesjonelle og de mange frivillige som deltok. Sundvolden Hotel berømmes for å ha tatt ansvar ved å stille hele hotellet til disposisjon som base for de berørte underveis i arbeidet. 10 Hønefoss Sparebank årsrapport 2011

11 Kranselag, Hønefoss sparebank Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv/Adolf Johansen Regnskapet for 2011 Resultat Hønefoss Sparebank sitt overskudd før skatt var i 2011 kr 0,5 mill., tilsvarende 0,09 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2010 var bankens overskudd før skatt kr 13,7 mill., som utgjorde 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble kr 29,9 mill., mot kr 28,2 mill. i Netto andre driftsinntekter var kr 8,7 mill., mot kr 10,9 mill. i Årsaken til nedgangen er lavere gevinster på verdipapir. Driftskostnadene utgjorde kr 36,8 mill., mot kr 25,3 mill. i Driftskostnadene i prosent av driftsinntekter eksklusive kursgevinster/tap er 91,8 %, mot 66,1 % i Kostnadstallene påvirkes negativt av at banken har en kostnadsføring på kr 3,7 mill. som en følge av totalrenovering av bankens lokaler. Av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde driftskostnadene 1,8 %. For 2010 var dette forholdstallet 1,24 %. Balanse Ved årsskiftet var forvaltningskapitalen kr 2 038,1 mill. Dette er en økning fra 2010 med kr 0,8 mill., som tilsvarer 0,04 %. Innskudd fra kunder økte med kr 87,3 mill. (8,15 %). Brutto utlånsøkning, inklusive bankens andel av vekst i Terra Boligkreditt AS, er på kr 89 mill., som utgjør 5,2 %. Banken har en portefølje av utlån i Terra Boligkreditt på kr 118 mill. pr Grunnfond ved opprettelsen Hønefoss Sparebank ble opprettet 1. mai 1876, og har sine røtter i en Laaeneindretning opprettet av Hønefoss Arbeiderforening i 1851, det året stedet fikk status som kjøpstad. Bankens grunnfond var ved opprettelsen på 253 speciedaler, mens forvaltningskapitalen beløp seg til speciedaler. Bankens første kasserer var kjøpmann Martin Jensen. Dens første fast ansatte banksjef var den tidligere bryggeridisponent Nils Fleischer, som ble ansatt i Hønefoss Sparebank årsrapport

12 Nordre Torg 17. mai Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv/Adolf Johansen Bankens egenkapital etter tilførsel fra årets overskudd utgjør kr 223,9 mill. Egenkapi talen i prosent av forvaltningskapitalen er 11,0 % og kapitaldekningen utgjør 21,09 %. Styrets vurdering av regnskapet Styret mener at resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir et rettvisende bilde av bankens virksomhet og stilling ved årsskiftet. Styret er ikke kjent med at det er oppstått forhold etter regnskapsavslutningen som er av vesentlig betydning for denne konklusjonen. Nedleggelse av filial Hønefoss Sparebank har i nesten 50 år hatt en filial på Nordre Torv. Denne ble lagt ned den 1. september Med nedleggelsen ble det også stopp på lørdagsåpent som banken har hatt i mange år ved filialen. Styret vurderer resultatet for 2011 som for lavt. Korrigert for engangseffekter er imidlertid den underliggende bankdrift bedret, og således er utviklingen i tråd med den strategiplan som er lagt. Hønefoss Sparebank har i 2011 opprettholdt egenkapitalandelen og styrket sin kapitaldekning. Innskuddsdekningen er stigende og behovet for ekstern funding i 2012 er på et tilfredsstillende lavt nivå. Banken er derfor godt rustet til å møte utfordringene i 2012 og til å kunne dekke de behov bankens kunder har for finansielle tjenester fremover. Alle forhold ligger til rette for fortsatt drift, noe som er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Disponering av overskudd (Tall i hele tusen) Resultatet for regnskapsåret kr 720 foreslår styret disponert slik: Overført fra gavefond kr Overført til gaver til allmennyttige formål kr Overført bankens fond kr Hønefoss Sparebank årsrapport 2011

13 0 Utviklingen pa Helgelandsmoen og Eggemoen er svaert spennende. Risikoområder Risikostyring Styret har som målsetting at bankens risikovilje ikke skal være høyere enn moderat for noen type risiko. Markedsmessige ambisjoner skal nøye balanseres mot finansiell evne til å ta på seg risiko. Gjennom god risikostyring skal banken fremstå med en inntjeningsog resultatutvikling som er stabil og forutsigbar. De kommende regulatoriske endringene for banksektoren, Basel III, vil ha store konse kvenser for bankenes risikostyring, kapitalisering og likviditet. De nye kravene vil internasjonalt gradvis implementeres fra 2013 til 2018, men kan bli innført tidligere i Norge. Styret har startet arbeidet med å tilpasse bankens virksomhet til det kommende regelverket. Nordre Torv i dag. I det følgende gis en gjennomgang av bankens håndtering av: Kredittrisiko Markedsrisiko Likviditetsrisiko Operasjonell risiko Kredittrisiko Kredittrisiko består primært av manglende betalingsevne hos låntager, samt at underliggende pant som realiseres ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende. Begge forhold må foreligge samtidig dersom det skal påføre banken tap. Kredittrisikoen i banken er derfor primært knyttet til utlåns- og garantiporteføljen og delvis til verdipapirbeholdningen (obligasjoner innenfor industri og bank). Bankens aktivitet på kredittområdet styres av strategiplan, risikopolicy, kredittpolicy og kreditthåndboken. Styringsdokumentene revideres årlig av styret. Kredittpolicyen gir rammer for eksponering, geografisk markedsområde, organisering m.v. Styret har delegert en utlånsfullmakt til banksjefen, som har delegert den videre i organisasjonen, basert på kompetanse og risiko. Reglene for behandling av lånesøknader har ikke vært endret inneværende år ut over at Finanstilsynets innskjerpede retningslinjer for boligfinansiering er implementert. Alle personkundeengasjement, med unntak av enkelte mindre personkundekreditter, samt alle næringsengasjement risikoklassifiseres. Misligholdte engasjement pr. 30 dager var pr kr 26,8 mill, tilsvarende 1,57 % av brutto utlån. Dette vurderes som et lavt til middels nivå. Bankens samlede gruppenedskrivninger på utlån er gjennom året økt med kr 0,5 mill. Økningen skyldes en vurdert økt risiko i bankens portefølje i forbindelse med vekting av engasjement, samt en økt usikkerhet knyttet til lokal industri. Banken har kostnadsført tap i 2011 på 1,13 mill kroner mot 0,35 mill kroner i Hovedtyngden av bankens beholdning av rentebærende verdipapirer er utstedt av banker / kredittforetak, kraftselskap samt større industriforetak. Kredittrisikoen i porteføljen vurderes som moderat. Størstedelen av bankens beholdning er deponert i Norges Bank. Hønefoss Sparebank årsrapport

14 Banken har inneværende år hatt en brutto utlånsøkning før tap tilsvarende en årsvekst på 5,2 %, inkl. bankens andel av vekst i Terra Boligkreditt. Bankens eksponering mot bedriftsmarkedet utgjør 10 % av brutto utlån og garantier. Den samlede kredittrisikoen i banken vurderes som moderat og uendret i forhold til Rapporteringsrutiner Dokumentasjonskrav og rapporteringsrutiner er betydelig endret gjenom årenes løp. I forstandermøte 21. mai 1901, ble det pålagt kasserer og bokholder å føre følgende bøker: 1. Kassabog, særskilt for Indskydere og for Laantagere, hvori daglig indføres Bankens Ind- og Udbetalinger, 2. en Bog, hvori Kvitteringer erhverves for udbetalte Penge til Indskyderne, 3. en Kontobog for Vexler og Vexelobligationer, 4. en Kontobog for Pantelaan, begge med Registre, 5. en Kontobog for Indskydere, med tilh. Register, 6. en Forfaldsbog for Vexler, 7. en Forfaldsbog for Vexelobligationer, 8. en Risikofortegnelse overensstemmende med det fra Departementet modtagne Schema. Forøvrigt er Funktionærene forpligtede til at rette sig efter de Forskrifter, som Direktionen for Tilfældet maatte gjøre med Hensyn til Forretningsførselens Detaljer. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å kunne gjøre opp løpende forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisikoen styres ut fra vedtatt likviditetspolicy. Dokumentet revideres minimum årlig av styret. Kredittmarginene (spreadene) i sertifikat- og obligasjonsmarkedet er fortsatt høyere enn før finanskrisen. I tillegg til fortsatt internasjonal uro i rentemarkedet, forventes det nye regelverket for pantsettelse i Norges Bank, hvor bankkvoten fra februar 2012 fjernes (nå 35 %), å bidra til fortsatt høye kredittmarginer på bankpapirer. Nåværende og forventede kredittmarginer for bankobligasjoner taler også for økt bruk av Terra Boligkreditt i bankens likviditets- og balansestyring. Bankens likviditet styres etter likviditetsindikatorer for kort (lenger enn 1 måned) og lang (lenger enn 1 år) likviditet. Utviklingen i disse indikatorene rapporteres hver måned til styret. Indikatorene rapporteres på konsolidert basis, dvs. vi konsoliderer våre tall med Terra Boligkreditt hvor vi har en eierandel gjennom Terra Gruppen AS. Banken har ved utløpet av 2011 en konsolidert indikator 1 (langsiktig) på 101,4 % og en indikator 2 (kort) på 114,5 %. Likviditeten vurderes som god og over vedtatt minimumsnivå.i 2012 har banken 3 forfall på ekstern funding. Dette gjelder F-lån på kr. 70 mill. med forfall 13. februar samt 2 obligasjonslån på hhv kr. 80 mill. med forfall 17. juni og 100 mill. med forfall 29. oktober. Innskuddene har for det meste kort eller ingen oppsigelsestid. Dette innebærer i seg selv en likviditetsrisiko. Innskuddene er fordelt på mange innskytere, banken er solid og driften går tilfredsstillende. Det anses derfor som lite sannsynlig at store mengder kundeinnskudd skal forsvinne raskt ut, og kundeinnskudd betraktes derfor som langsiktig finansiering. En eventuell kommende reduksjon av innskuddsgarantien til 14 Hønefoss Sparebank årsrapport 2011

15 norske banker kan føre til en økt volatilitet i større innskudd generelt, men forventes ikke å ramme Hønefoss Sparebank spesielt. Banken har i 2011 øket innskuddsdekningen fra 62.2 % til 68,2 %. Man planlegger å øke innskuddsdekningen ytterligere. Samlet vurderes bankens likviditetsrisiko som moderat. Markedsrisiko Bankens markedsrisiko styres ut fra vedtatt risikopolicy og policy for markedsrisiko. Dokumentene revideres minimum årlig av styret. Kursrisiko Bankens beholdning av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner kan utsettes for kurssvingninger som gir verdifall. Dette bokføres hver måned. Markedsrisikoen styres ut fra vedtatt markedspolicy. Styret har vedtatt grenser for eksponering pr. selskap, bransje og hvilke typer selskap det kan eksponeres i. Fiin, gammel aargang Nostalgiske kuriositeter fra svunne tider i banken. Hønefoss Sparebanks obligasjonsportefølje består av papirer mot andre finansieringsforetak, stat og industriobligasjoner. Obligasjons- og sertifikatbeholdningen kan maksimalt utgjøre 250 mill. til enhver tid. Banken hadde pr en beholdning av rentebærende portefølje (sertifikater, obligasjoner, fondsobligasjoner og obligasjonsfond) til en bokført verdi på kr 205,2 mill. Bokført verdi på beholdningen tilsvarer markedsverdi. Kostpris er kr. 0,2 mill. høyere. Administrasjonen forvalter en aksjeportefølje utenom anleggsaksjer som maksimalt kan utgjøre kr 15 mill. i markedsverdi. Pr utgjorde omløpsporteføljen ca. kr 4,4 mill., hvorav fondsandelen er på ca. kr 1,1 mill. De resterende kr 3,3 mill. er investert i enkeltaksjer. Samlet vurderer styret bankens markedsrisiko som moderat. Søndre Torg ca Foto Buskerud Fylkesfotoarkiv/Adolf Johansen Hønefoss Sparebank årsrapport

16 Renterisiko Renterisiko er risiko for tap på grunn av endringer i det generelle rentenivået. I begrepet inngår også kursrisiko/rentefølsomhet, dvs. endring i en obligasjons verdi ved endring av markedsrenten. Det vanlige er å beskrive renterisiko som hvor stort beløp man taper gitt at renten går opp eller ned 1 % - poeng. Ved en ombygging må alt være nøyaktig. Det er viktig å studere tegninger og mål. Bankens samlede renterisiko kan maksimalt utgjøre kr 2,0 mill. Samlet renterisiko skal beregnes som samlet estimert verdiendring for alle rentebærende poster og rentederivater ut i fra vektet durasjon ved ett prosentpoengs endring i alle renter (parallellskift i rentekurven). Bankens totale renterisiko ved årsskiftet er beregnet til kr. 0,69 mill. og ligger godt innenfor de vedtatte rammer. Styret vurderer bankens renterisiko som lav. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for at bankens beholdning av og forpliktelser i andre valuta skal medføre tap som følge av endringer i valutakursen. Banken har lite valuta i sin balanse. Den beholdningen av utenlands valuta som finnes er for å dekke kundens behov for reisevaluta. Bankens valutarisiko vurderes derfor som lav. Operasjonell risiko Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke fungerer etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell atferd. Tilfredsstillende håndtering av operasjonell risiko forutsetter god intern kontroll og kvalitetsstyring. Banken har i 2011 fortsatt arbeidet med videreutvikling av systemer og rutiner for å avdekke og kvantifisere operasjonell risiko. Det er blant annet innkjøpt et dedikert internkontrollsystem som vi nå tilpasser for bruk i banken. Kombinasjonene av egne erfaringer og data fra erfaringsdatabaser tilsier at eventuell svikt i IT-løsninger sannsynligvis er den største operasjonelle risiko for en bank av vår type. Banken har også stadig fokus på hvordan vi best mulig kan etterleve og tilpasse oss nye lover og forskrifter, både gjennom egen kompetanse på området og ved hjelp av våre samarbeidspartnere Terra Gruppen AS og ViS Midt-Norge AS. Styret vurderer tilstrekkelig kompetanse som en avgjørende faktor mht. operasjonell risiko. Banken har i 2011 utpekt 2 personer (internt) som har spesielt ansvar for hhv. depot- og internkontroll-funksjonen. Styret anser bankens operasjonelle risiko å være på et moderat nivå. 0 Honefoss ' Sparebank bidrar til a utvikle et PhD-program i strategi ved HiBu i Honefoss. ' 16 Hønefoss Sparebank årsrapport 2011

17 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea. Ombyggingen er omfattende, og på lange dager er det godt med en kaffekopp for håndverkerne. Virksomhet, organisasjon og styring Virksomhet Hønefoss Sparebank driver sin virksomhet fra Ringerike, og oppfatter Hole, Ringerike og Jevnaker som sitt primære markedsområde. Det viktigste forretningsområdet er bankdrift. Banken driver også utleie av eiendom som ikke nyttes til egne formål. I tillegg har banken en heleiet datter som driver eiendomsmegling (Hønefoss Eiendom AS.) Terra-Gruppen et ledende finanskonsern og bankallianse Finanskonsernet Terra-Gruppen er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og obos (Oslo Bolig- og Sparelag). Hønefoss Sparebank er aksjonær i Terra-Gruppen med en eierandel i Terra-Gruppen på [1,62 pst]. Sammen med de andre aksjonærene i Terra-Gruppen utgjør aksjonærbankene derfor en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 280 milliarder kroner. Stor og solid kundemasse Bankene som er tilsluttet Terra-Gruppen har totalt ca kunder og de har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet både i personmarkedet og bedriftsmarkedet blant banker med fysisk kundekontakt i Norge. Terrabankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Slik sett bidrar Terra og sparebankene til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Konkurransedyktige produkter til bankene Terra-Gruppens produktselskap har siden selskapet ble etablert i 1997 levert konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker aksjonærbankenes behov. De viktigste produktselskapene er Terra BoligKreditt som bidrar til bankenes funding med boliglån og Terra Forsikring som leverer skade- og personforsikring. Terra Finans og Ombygging av bankens lokaler I midten av august startet man en større ombygging av bankens 1. og 2. etasje. Hønefoss Sparebank årsrapport

Hønefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnadseffektive produkter og tjenester.

Hønefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnadseffektive produkter og tjenester. Årsrapport 2013 Strategi Hønefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnadseffektive produkter og tjenester. 2 Hønefoss Sparebank årsrapport

Detaljer

Hønefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnads effektive produkter og tjenester.

Hønefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnads effektive produkter og tjenester. Årsrapport 2014 STRATEGI Hønefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnads effektive produkter og tjenester. 2 Hønefoss Sparebank årsrapport

Detaljer

Verdifull for kunder og lokalsamfunn. prestasjonsvillig engasjert kunnskapsrik

Verdifull for kunder og lokalsamfunn. prestasjonsvillig engasjert kunnskapsrik Årsrapport VISJON Verdifull for kunder og lokalsamfunn VERDIER prestasjonsvillig engasjert kunnskapsrik Forsidebilde: Frank S. Andeassen :: Layout og grafisk design: Hipp Hurra! - www.hipphurra.as Positive

Detaljer

2010 pport Årsra Årsrapport 2010 1

2010 pport Årsra Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 1 VISJON: Verdifull for kunder og lokalsamfunn VERDIER: selvstendig engasjert kunnskapsrik villig til å dele prestasjonsvillig Forside: Akvarell av Hilde Eilertsen Slettvold.

Detaljer

VISJON. Verdifull for kunder og lokalsamfunn VERDIER. Prestasjonsvillig, engasjert, kunnskapsrik

VISJON. Verdifull for kunder og lokalsamfunn VERDIER. Prestasjonsvillig, engasjert, kunnskapsrik VISJON Verdifull for kunder og lokalsamfunn VERDIER Prestasjonsvillig, engasjert, kunnskapsrik Forsidebilde: Tofoto AS (Golf i midnattsola på Røkenes Gård) :: Layout og grafisk design: Hipp Hurra! - www.hipphurra.as

Detaljer

Kulturpris. Idrettspris. juryens begrunnelse:

Kulturpris. Idrettspris. juryens begrunnelse: Foto: Øyvind Askevold kaarbø Harstad Sparebanks Kulturpris juryens begrunnelse: Marianne Sverdrupsen Nordeng er blant de kulturarbeiderne i Harstad som har lyktes best med sitt virke. Det er mange årsaker

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007

Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007 ÅRSRAPPORT 2011 Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,72 % 1,43 % 1,57 % 1,95 % 2,11 % Driftsinntekter 0,59 % 0,72 % 0,67 % 0,47 % 0,42 % Driftskostnader 1,38

Detaljer

KULTURPRIS IDRETTSPRIS IDRETTSPRIS ILDSJELSPRIS. VISJON Verdifull for kunder og lokalsamfunn

KULTURPRIS IDRETTSPRIS IDRETTSPRIS ILDSJELSPRIS. VISJON Verdifull for kunder og lokalsamfunn FOTO: HARSTAD TIDE NDE/IVAR L. PAULSEN HARSTAD SPAREBANKS KULTURPRIS ARNE DAGSVIK Kulturpris for 2013 ILDSJELSPRIS Gjengivelse av artikkel fra ht.no Her er årets idrettsildsjel. Rolf Hall fikk torsdag

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 2011 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Banksjefen kommentar side 1 Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 39 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

God utvikling i et krevende marked

God utvikling i et krevende marked Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 HALTDALEN SPAREBANK... 3 1.1.1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.2 BANKENS DRIFT I 2012... 6 1.3 VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2011 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2011 Sparebanken Narvik Norwegian Crystallites AS ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 2. februar

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2010 Innholdsfortegnelse Banksjefens kommentar side 2 Styrets beretning side 3 Resultatregnskap side 19 Balanse side 21 Noter side 23 Beretning fra Kontrollkomiteen side 36 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Årsrapport 2012 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Side 1 Mye vil ha mer heter det. Har du mye penger fra før kan du få enda mer i banken. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Innhold Styrets beretning side 3-15 Resultatregnskap og balanse side 16-19 Noter til regnskapet side 20-46 Revisors beretning side 47 Kontrollkomiteens uttalelse side 48 2 Styrets beretning for 2013 HOVEDTALL

Detaljer

Heder og ære til ansatte

Heder og ære til ansatte Årsrapport 2012 Heder og ære til ansatte Markering av 25 års ansettelse Terje Mebust Jarle Renå Astrid Jensen Eva L. Rygg Anita Kjøsnes Anne Garberg Gresseth ble overrakt Norges Vels medalje for lang og

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD BANKSJEFENS FORORD...3 ÅRSBERETNING 2012 FOR TINN SPAREBANK...5 STYRETS ÅRSBERETNING...5 HOVEDTREKK VED ÅRETS VIRKSOMHET... 5 RESULTAT... 7 BALANSE... 9 VIRKSOMHETSSTYRING,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2009

ÅRSBERETNING FOR 2009 2009 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 33 Revisjonsberetning side 34 Årsregnskap 2009,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer