En reise i tid. Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1876-2011 - En reise i tid. Årsrapport 2011"

Transkript

1 En reise i tid Årsrapport 2011 Hønefoss Sparebank

2 Strategi ' Honefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og naerhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnadseffektive produkter og tjenester. Bildebruk Historiske bilder er utlånt av Buskerud Fylkesfotoarkiv. Foto forsiden, side 2/3: Nordre torg 1910, Hønefoss, foto: A. Johansen. 2 Hønefoss Sparebank årsrapport 2011

3 Innhold 1. Historikk 4 2. Forretningsidé / strategi / Viktige hendelser Sentrale nøkkeltall 7 4. Styrets beretning 8 5. Styret resultatregnskap balanse regnskapsprinsipper noter kontantstrømsanalyse revisjonsberetning kontrollkomiteens beretning bankens tillitsmenn 54 Hønefoss Sparebank årsrapport

4 1 Historikk grunnlaget dannes Hønefoss Sparebank kan føre sin historie tilbake til 30. mars 1851, samme år Hønefoss endelig fikk status som kjøpstad. Etter initiativ fra Hønefoss Arbeiderforening ble det opprettet en Laaneindretning. Laaneindretningens hensikt var å hjelpe fattige og gi arbeiderklassen rimelige lån Status som sparebank I de 25 årene tiltaket eksisterte kom Laaneindretningen til å spille en beskjeden rolle, selv om det ble den direkte forløperen til Hønefoss Sparebank, som ble opprettet 1. mai Banken hadde et grunnfond på 253 speciedaler og en forvaltningskapital på spd. Ved årsslutt var forvaltningskapitalen økt til spd Eget bankbygg Hønefoss Sparebank leide lokaler forskjellige steder i byen frem til 1914, da det ble besluttet å kjøpe eiendommen Søndre Torv 3. Endelig skulle banken få sitt eget bygg, og det ble utlyst en arkitektkonkurranse. Arkitekt Sverre Knudsen hadde det beste utkastet, og i løpet av året 1915 var gården ferdig til innflytting. I første etasje var det bank og postkontor, i andre etasje kontorer, og i tredje og fjerde etasje leiligheter. Banken fikk nå store, moderne og lyse lokaler, samt tidsmessig utstyr Ny filial Hønefoss Sparebank åpner en filial på Nordre torv Oppgangssaga I forbindelse med bankens 100-års jubileum i 1976 ga banken skulpturen «Oppgangssaga» av Knut Steen i gave til Ringerike kommune Utvidelse av banklokalene I 1996 utvidet banken lokalene med et nytt tilbygg på baksiden av gården OPPRETTING AV EIENDOMSMEGLERSELSKAP i juni etablerte banken et eget eiendomsmeglerselskap Hønefoss Eiendom AS, som holder til i bankens lokaler på Nordre torv. Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv/Bache. Datering ca Hønefoss Sparebank årsrapport 2011

5 Hønefoss Sparebank årsrapport

6 2 Forretningsidé / strategi Viktige hendelser 2011 Byens bank Hønefoss Sparebank har helt fra sin spede begyn nelse hatt ønske om å være byens bank. Så vel lokalisering som aktiviteter har vært rettet mot dette mål; noe som har ført til et betydelig engasjement til beste for lokalsamfunnet. Banken bygger sin virksomhet på nærhet til kunder og en direkte og rask beslutningsprosess. God lokal kunnskap, enkle beslutningsmekanismer og god kompe tanse gjør virksomheten fleksibel slik at banken kan tilpasse seg individuelle hensyn og utnytte lokale muligheter. Forretningsidé Hønefoss Sparebank er en selvstendig, lokal og regional sparebank som skal være samfunnsorientert og medvirke til en positiv utvikling i lokalsamfunnet. Det skal stilles høye etiske krav til virksomheten. Strategi Hønefoss Sparebank retter seg mot personmarkedet samt små og mellomstore bedrifter. Bankens organi sasjon skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markeds orienterte og kostnads effektive produkter og tjenester. Viktige hendelser 2011 Nedleggelse av filial Nedleggelse av filialen på Nordre Torv med flytting av ansatte over til Søndre Torv. Nedleggelsen av filialen førte samtidig til at banken sluttet med lørdagsåpent, slik det har vært på filialen i mange år. Ombygging av bankbygningen Ombygging av bankens bygg på Søndre Torv hvor hele 1. etasje samt store deler av 2. etasje er ombygd. Flere kontorplasser i 1. etasje som er bedre tilpasset bankens økte satsning på bredderådgivning, samt nytt område for dagligbank- og kassetjenester. I tillegg er det bygd en ny automatsone hvor kunder både kan sette inn og ta ut penger på egenhånd. I 2. etasje er det blitt etablert et eget kundesenter for å styrke bankens kundebetjening over telefon og internett. 50 års ansettelse i hønefoss sparebank Eva M. Ingebretsen gikk av med pensjon etter 50 års ansettelse i banken. 6 Hønefoss Sparebank årsrapport 2011

7 3 Sentrale nøkkeltall (Hele tusen kroner) Netto rente- og provisjonsinntekter Sum andre inntekter (157) Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Resultat for regnskapsåret Herav avsatt til gaver Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder Brutto misligholdte lån * Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte lån Netto ansvarlig kapital Gjennomsnittlig egenkapital Egenkapital (inkl. gavefond) Beregningsgrunnlag Brutto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 83,53 % 84,68 % 83,26 % 83,03 % 87,12 % Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 56,86 % 52,60 % 52,02 % 53,70 % 56,49 % Innskuddsdekning (innskudd i prosent av brutto utlån) 68,07 % 62,11 % 62,48 % 64,68 % 64,84 % Kapitaldekningsprosent 21,09 % 20,25 % 20,43 % 21,52 % 21,13 % Egenkapitalandel 10,99 % 11,01 % 11,04 % 11,28 % 12,33 % Egenkapitalavkastning ** 0,32 % 4,81 % 3,94 % 0,12 % 4,31 % Kostnadsprosent *** 95,37 % 64,80 % 70,79 % 84,89 % 67,82 % * Mislighold over 90 dager ** Resultat etter skattekostnad i % av gjennomsnittlig egenkapital *** Driftskostnader i % av netto rentemargin og andre driftsinntekter Hønefoss Sparebank årsrapport

8 Søndre Torv 3. Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv/Adolf Johansen Søndre torv 3 En eiendom på Søndre Torv ble innkjøpt i Inntil dette hadde banken hatt tilhold i leide lokaler, men her skulle man oppføre noe eget. På eiendommen sto det en bygning fra 1859, som ble revet for å gi plass til det nye bankbygget. Arkitekt Sverre Knudsen vant den utlyste arkitektkonkurransen, og året etter sto bygningen ferdig, oppført etter hans tegninger. I byggekomiteen hersket en del uenighet om bankens inngangsparti skulle ligge ut mot gaten eller inne i trappeoppgangen. Banksjefen foretrakk det siste, da han hevdet det ville være mindre sjenerende for publikum. De første tiårene rommet bankbygningen også postkontor, mens det i etasjene over både var kontorlokaler og leiligheter. Bankbygningen har gjennomgått flere runder med ombygging, og i 1996 ble det på gårdens bakside oppført et større tilbygg. 8 Hønefoss Sparebank årsrapport 2011

9 4 Styrets beretning Hønefoss Sparebank hadde i 2011 et resultat før skatt på kr 0,5 mill., mot kr 13,7 mill. i korrigert for engangseffekter i 2010 og 2011 har den underliggende bankdrift bedret seg med 2,4 mill. kr. Innskuddsveksten har vært på 8,1 %, og innskuddsdekningen pr er på 68 %. utlånsøkningen, inkludert bankens portefølje i Terra Boligkreditt AS, har vært på 5,2 %. Utsyn over 2011 Fjoråret var usedvanlig begivenhetsrikt med mange små og store overraskende hendelser. Ute, i den store verden, fikk vi i årets første uker starten på den arabiske vår, hvor etablerte regimer ble styrtet, en etter en. Senere fikk vi det tragiske jordskjelvet i Japan med resulterende tsunami og atomulykke. Våren var også preget av fornyet uro knyttet til europeiske lands kredittverdighet, en uro som toppet seg i ukene før jul. Likevel var fjoråret et godt år for norske husholdninger. Utlandet I tall ser det ut til at BNP-veksten i USA ble om lag 2 % i fjor, med samme vekstrate ventet for inneværende år. Et fall i husholdningenes sparerate, rause offentlige budsjetter og lavrentepolitikk bidro til å understøtte den økonomiske veksten hos amerikanerne i fjor. I EU ble veksten bare det halve - men med store innbyrdes forskjeller. EUs finanskrise preget det meste av året. Spesielt de land som deler Euro som pengeenhet har blitt satt på store prøver. De fattige land må låne til ågerrenter, mens de rike, som kunne ha hjulpet til hvis de ville, nekter å overføre tilstrekkelig midler til å løse krisen. Av forhold som ligger utenfor vår kontroll kan det også nevnes lyspunkter. Den økonomiske veksten i fattige fremvoksende land, med Kina i spissen, var uventet sterk. Oljeprisen steg og gjorde Norge til et vesentlig rikere land enn det var året før. Krigen i Irak er over og det var ingen europeiske land eller større europeiske banker som gikk over ende under fjoråret. Norge Norge gjorde et nytt kjempefunn i Nordsjøen. Aldous/Avaldsnes-funnet var i seg selv viktig, men åpner også for forsterket boreaktivitet i mange år fremover. Fremtidsutsiktene for oljeindustrien er lyse. Andre industrigrener slet, og vil fortsette å måtte slite med, med svak konkurranseevne. Det var en jevn strøm av bedrifter som meldte om utflytting av produksjon til utlandet i løpet av fjoråret var et normalår for norsk økonomi. Veksten i kjøpekraften til folk flest var god fordi vi nok en gang bevilget oss selv hyggelig lønnsvekst samtidig som inflasjonen ble uventet svak. Privat konsum steg med moderate 2 % fordi folk satte til side en vesentlig større andel av sin inntekt til sparing enn de gjorde året før. Ved utgangen av fjoråret nærmet husholdningens sparerate seg 10 %, til tross for at Norges Bank rentene ble kuttet. Spareraten økte til tross for at nordmenn ble klart rikere gjennom fjoråret. Husholdningene som eide sin egen bolig ved inngangen til året kunne også glede seg over en uventet sterk prisvekst på det som tross alt er deres viktigste formuesobjekt. Den samlede veksten i prisen på brukte boliger ble på 9 % for året som helhet. Selvfølgelig var det noen bygder og byer hvor boligprisene var spesielt friske, men gledelig var det at boligprisene steg i alle landets fylker. Byggemarkedene startet året friskt, men skal en tro de siste igangsettingstallene var det en klar utflating mot slutten av fjoråret. Oljeinvesteringene steg imidlertid til nye rekorder godt hjulpet av stigende oljepriser. Ved årets utgang var oljenæringene preget av en uvanlig stor optimisme, ikke minst takket være våre nye funn. Arbeidsmarkedet viste en gradvis bedring gjennom året. Sysselsettingen i offentlig sektor fortsatte etter et sterkt 2009, men gledelig nok steg også den private sysselsettingen. Tilgangen på arbeidskraft var imidlertid også god og ledigheten holdt seg noenlunde stabil. Hønefoss Sparebank årsrapport

10 Norges Bank var på tå hev det meste av fjoråret og lovet nordmenn en serie rente hevinger etter at de satte opp sin signalrente på forsommeren. Uroen ute og overnevnte edruelighet fra nordmenn flest holdt imidlertid videre renteøkninger stangen, før Norges Bank ble tvunget til å kutte rentene med så mye som et halvt prosentpoeng ved årets siste rentemøte. Kredittveksten var moderat gjennom året. For Oslo Børs ble dessverre fjoråret en nedtur med en nedgang på 13 %. Dette til tross for både lavere renter og stigende oljepris. Med fjorårets skuffelse friskt i minne, kan vi bare slå fast at børsen sjelden har vært så attraktivt priset som den var ved utgangen av Småsøyler i inngangspartiet Bankbygningen er bygget i pusset tegl over tre fulle etasjer, med mansardtak, og er lagt i skrånende terreng. Fasaden mot torvet og Fossveien er svakt brukket, med et utjevnende midtparti der hovedinngangen er lagt. I første etasje er fasaden forblendet med finhuggen grå granitt, i runde buer over store vindusåpninger. Inngangspartiet har et nyromansk preg, men det generelle uttrykket er en enkel nordisk nybarokk. Regionale forhold Usikkerheten i finansmarkedene har påvirket det lokale næringsliv. Det er nå klart at Norske Skog Follum legges ned fra 1.april Dette innebærer at 356 ansatte står uten arbeid. I tillegg har Huhtamäki vedtatt å legge ned produksjonen av bærebrett til drikkebeger, hvilket gjør at 32 ansatte står uten arbeid. En del av de som er oppsagt har fått nytt arbeid men for svært mange er nytt arbeid et usikkerhetsmoment. Industri i fastlands-norge har generelt stramme vilkår om dagen med et høyt kostnadsnivå som bakteppe. For Norge som helhet er det positivt at man har funnet nye forekomster av olje. Dette skaper generell positivitet og grunnlag for vekst. Det er imidlertid usikkert om og hvordan det vil påvirke vårt område. Handelsnæringen i Ringerike opplever også vanskelige tider med svakere omsetning. Tomme lokaler rundt Søndre Torv vitner om et utleiemarked som er vanskelig. Det mangler initiativ og nyskapning i en periode hvor kundene er litt forsiktig. På den positive siden er utviklingen på Helgelandsmoen og Eggemoen svært spennende. Her ligger det til rette for utvikling av arbeidsplasser både innenfor industri og service. Med privat initiativ, forståelse og tilrettelegging fra offentlige myndigheter samt finansieringsløsninger hvor kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker står samlet er det mulighet for å få til noe positivt. HIBU i Hønefoss har igangsatt en prosess med utvikling av et doktorgradsstudie innenfor økonomi. Med støtte fra bl.a. Hønefoss Sparebank har man fått til en prosess som skal lede mot en PhD program i strategi og med ambisjoner om Handelshøyskole status. Parallelt med dette går det en strukturprosess innenfor Høyskolen i Buskerud som kan være negativ for Hønefoss. Vi ser det ved at studietilbudet innenfor lærer området redu seres ytterligere når flere enkeltstående fagområder flyttes fra Hønefoss til Drammen. Ringerike Sykehus er også en institusjon hvor det skjer mye positivt. I januar 2011 ble fødeavdelingen fredet frem til Sykehuset har også hatt et akutt lederbehov, ved at det i en lang periode ikke har vært stedlig ledelse. Det å fremme sykehusets sak overfor eierforetaket Vestre Viken kan ikke ha vært lett i den perioden. Gledelig er det nå at vi har fått en ny direktør med lokal tilknytning og kontakter i det sentrale politiske miljø. Dette har kimen i seg til en positiv periode for Ringerike Sykehus kan ikke nevnes uten å ta med seg den tragiske udåden på Utøya den 22.juli. Forferdelsen over en slik handling i vårt nærmiljø er stor. Den sorg som spesielt foreldre og pårørende til de drepte må føle er vanskelig å beskrive eller å sette seg inn i. Redningsarbeidet ble foretatt i en situasjon uten tilstrekkelig informasjon om hva man sto oppe i. Det uvirkelige i hendelsen gjorde også sitt til at reaksjonen fra de enkelte etater kan ha blitt forsinket. I ettertid ser vi at det er en formidabel innsats som er gjort både av de profesjonelle og de mange frivillige som deltok. Sundvolden Hotel berømmes for å ha tatt ansvar ved å stille hele hotellet til disposisjon som base for de berørte underveis i arbeidet. 10 Hønefoss Sparebank årsrapport 2011

11 Kranselag, Hønefoss sparebank Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv/Adolf Johansen Regnskapet for 2011 Resultat Hønefoss Sparebank sitt overskudd før skatt var i 2011 kr 0,5 mill., tilsvarende 0,09 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2010 var bankens overskudd før skatt kr 13,7 mill., som utgjorde 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble kr 29,9 mill., mot kr 28,2 mill. i Netto andre driftsinntekter var kr 8,7 mill., mot kr 10,9 mill. i Årsaken til nedgangen er lavere gevinster på verdipapir. Driftskostnadene utgjorde kr 36,8 mill., mot kr 25,3 mill. i Driftskostnadene i prosent av driftsinntekter eksklusive kursgevinster/tap er 91,8 %, mot 66,1 % i Kostnadstallene påvirkes negativt av at banken har en kostnadsføring på kr 3,7 mill. som en følge av totalrenovering av bankens lokaler. Av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde driftskostnadene 1,8 %. For 2010 var dette forholdstallet 1,24 %. Balanse Ved årsskiftet var forvaltningskapitalen kr 2 038,1 mill. Dette er en økning fra 2010 med kr 0,8 mill., som tilsvarer 0,04 %. Innskudd fra kunder økte med kr 87,3 mill. (8,15 %). Brutto utlånsøkning, inklusive bankens andel av vekst i Terra Boligkreditt AS, er på kr 89 mill., som utgjør 5,2 %. Banken har en portefølje av utlån i Terra Boligkreditt på kr 118 mill. pr Grunnfond ved opprettelsen Hønefoss Sparebank ble opprettet 1. mai 1876, og har sine røtter i en Laaeneindretning opprettet av Hønefoss Arbeiderforening i 1851, det året stedet fikk status som kjøpstad. Bankens grunnfond var ved opprettelsen på 253 speciedaler, mens forvaltningskapitalen beløp seg til speciedaler. Bankens første kasserer var kjøpmann Martin Jensen. Dens første fast ansatte banksjef var den tidligere bryggeridisponent Nils Fleischer, som ble ansatt i Hønefoss Sparebank årsrapport

12 Nordre Torg 17. mai Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv/Adolf Johansen Bankens egenkapital etter tilførsel fra årets overskudd utgjør kr 223,9 mill. Egenkapi talen i prosent av forvaltningskapitalen er 11,0 % og kapitaldekningen utgjør 21,09 %. Styrets vurdering av regnskapet Styret mener at resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir et rettvisende bilde av bankens virksomhet og stilling ved årsskiftet. Styret er ikke kjent med at det er oppstått forhold etter regnskapsavslutningen som er av vesentlig betydning for denne konklusjonen. Nedleggelse av filial Hønefoss Sparebank har i nesten 50 år hatt en filial på Nordre Torv. Denne ble lagt ned den 1. september Med nedleggelsen ble det også stopp på lørdagsåpent som banken har hatt i mange år ved filialen. Styret vurderer resultatet for 2011 som for lavt. Korrigert for engangseffekter er imidlertid den underliggende bankdrift bedret, og således er utviklingen i tråd med den strategiplan som er lagt. Hønefoss Sparebank har i 2011 opprettholdt egenkapitalandelen og styrket sin kapitaldekning. Innskuddsdekningen er stigende og behovet for ekstern funding i 2012 er på et tilfredsstillende lavt nivå. Banken er derfor godt rustet til å møte utfordringene i 2012 og til å kunne dekke de behov bankens kunder har for finansielle tjenester fremover. Alle forhold ligger til rette for fortsatt drift, noe som er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Disponering av overskudd (Tall i hele tusen) Resultatet for regnskapsåret kr 720 foreslår styret disponert slik: Overført fra gavefond kr Overført til gaver til allmennyttige formål kr Overført bankens fond kr Hønefoss Sparebank årsrapport 2011

13 0 Utviklingen pa Helgelandsmoen og Eggemoen er svaert spennende. Risikoområder Risikostyring Styret har som målsetting at bankens risikovilje ikke skal være høyere enn moderat for noen type risiko. Markedsmessige ambisjoner skal nøye balanseres mot finansiell evne til å ta på seg risiko. Gjennom god risikostyring skal banken fremstå med en inntjeningsog resultatutvikling som er stabil og forutsigbar. De kommende regulatoriske endringene for banksektoren, Basel III, vil ha store konse kvenser for bankenes risikostyring, kapitalisering og likviditet. De nye kravene vil internasjonalt gradvis implementeres fra 2013 til 2018, men kan bli innført tidligere i Norge. Styret har startet arbeidet med å tilpasse bankens virksomhet til det kommende regelverket. Nordre Torv i dag. I det følgende gis en gjennomgang av bankens håndtering av: Kredittrisiko Markedsrisiko Likviditetsrisiko Operasjonell risiko Kredittrisiko Kredittrisiko består primært av manglende betalingsevne hos låntager, samt at underliggende pant som realiseres ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende. Begge forhold må foreligge samtidig dersom det skal påføre banken tap. Kredittrisikoen i banken er derfor primært knyttet til utlåns- og garantiporteføljen og delvis til verdipapirbeholdningen (obligasjoner innenfor industri og bank). Bankens aktivitet på kredittområdet styres av strategiplan, risikopolicy, kredittpolicy og kreditthåndboken. Styringsdokumentene revideres årlig av styret. Kredittpolicyen gir rammer for eksponering, geografisk markedsområde, organisering m.v. Styret har delegert en utlånsfullmakt til banksjefen, som har delegert den videre i organisasjonen, basert på kompetanse og risiko. Reglene for behandling av lånesøknader har ikke vært endret inneværende år ut over at Finanstilsynets innskjerpede retningslinjer for boligfinansiering er implementert. Alle personkundeengasjement, med unntak av enkelte mindre personkundekreditter, samt alle næringsengasjement risikoklassifiseres. Misligholdte engasjement pr. 30 dager var pr kr 26,8 mill, tilsvarende 1,57 % av brutto utlån. Dette vurderes som et lavt til middels nivå. Bankens samlede gruppenedskrivninger på utlån er gjennom året økt med kr 0,5 mill. Økningen skyldes en vurdert økt risiko i bankens portefølje i forbindelse med vekting av engasjement, samt en økt usikkerhet knyttet til lokal industri. Banken har kostnadsført tap i 2011 på 1,13 mill kroner mot 0,35 mill kroner i Hovedtyngden av bankens beholdning av rentebærende verdipapirer er utstedt av banker / kredittforetak, kraftselskap samt større industriforetak. Kredittrisikoen i porteføljen vurderes som moderat. Størstedelen av bankens beholdning er deponert i Norges Bank. Hønefoss Sparebank årsrapport

14 Banken har inneværende år hatt en brutto utlånsøkning før tap tilsvarende en årsvekst på 5,2 %, inkl. bankens andel av vekst i Terra Boligkreditt. Bankens eksponering mot bedriftsmarkedet utgjør 10 % av brutto utlån og garantier. Den samlede kredittrisikoen i banken vurderes som moderat og uendret i forhold til Rapporteringsrutiner Dokumentasjonskrav og rapporteringsrutiner er betydelig endret gjenom årenes løp. I forstandermøte 21. mai 1901, ble det pålagt kasserer og bokholder å føre følgende bøker: 1. Kassabog, særskilt for Indskydere og for Laantagere, hvori daglig indføres Bankens Ind- og Udbetalinger, 2. en Bog, hvori Kvitteringer erhverves for udbetalte Penge til Indskyderne, 3. en Kontobog for Vexler og Vexelobligationer, 4. en Kontobog for Pantelaan, begge med Registre, 5. en Kontobog for Indskydere, med tilh. Register, 6. en Forfaldsbog for Vexler, 7. en Forfaldsbog for Vexelobligationer, 8. en Risikofortegnelse overensstemmende med det fra Departementet modtagne Schema. Forøvrigt er Funktionærene forpligtede til at rette sig efter de Forskrifter, som Direktionen for Tilfældet maatte gjøre med Hensyn til Forretningsførselens Detaljer. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å kunne gjøre opp løpende forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisikoen styres ut fra vedtatt likviditetspolicy. Dokumentet revideres minimum årlig av styret. Kredittmarginene (spreadene) i sertifikat- og obligasjonsmarkedet er fortsatt høyere enn før finanskrisen. I tillegg til fortsatt internasjonal uro i rentemarkedet, forventes det nye regelverket for pantsettelse i Norges Bank, hvor bankkvoten fra februar 2012 fjernes (nå 35 %), å bidra til fortsatt høye kredittmarginer på bankpapirer. Nåværende og forventede kredittmarginer for bankobligasjoner taler også for økt bruk av Terra Boligkreditt i bankens likviditets- og balansestyring. Bankens likviditet styres etter likviditetsindikatorer for kort (lenger enn 1 måned) og lang (lenger enn 1 år) likviditet. Utviklingen i disse indikatorene rapporteres hver måned til styret. Indikatorene rapporteres på konsolidert basis, dvs. vi konsoliderer våre tall med Terra Boligkreditt hvor vi har en eierandel gjennom Terra Gruppen AS. Banken har ved utløpet av 2011 en konsolidert indikator 1 (langsiktig) på 101,4 % og en indikator 2 (kort) på 114,5 %. Likviditeten vurderes som god og over vedtatt minimumsnivå.i 2012 har banken 3 forfall på ekstern funding. Dette gjelder F-lån på kr. 70 mill. med forfall 13. februar samt 2 obligasjonslån på hhv kr. 80 mill. med forfall 17. juni og 100 mill. med forfall 29. oktober. Innskuddene har for det meste kort eller ingen oppsigelsestid. Dette innebærer i seg selv en likviditetsrisiko. Innskuddene er fordelt på mange innskytere, banken er solid og driften går tilfredsstillende. Det anses derfor som lite sannsynlig at store mengder kundeinnskudd skal forsvinne raskt ut, og kundeinnskudd betraktes derfor som langsiktig finansiering. En eventuell kommende reduksjon av innskuddsgarantien til 14 Hønefoss Sparebank årsrapport 2011

15 norske banker kan føre til en økt volatilitet i større innskudd generelt, men forventes ikke å ramme Hønefoss Sparebank spesielt. Banken har i 2011 øket innskuddsdekningen fra 62.2 % til 68,2 %. Man planlegger å øke innskuddsdekningen ytterligere. Samlet vurderes bankens likviditetsrisiko som moderat. Markedsrisiko Bankens markedsrisiko styres ut fra vedtatt risikopolicy og policy for markedsrisiko. Dokumentene revideres minimum årlig av styret. Kursrisiko Bankens beholdning av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner kan utsettes for kurssvingninger som gir verdifall. Dette bokføres hver måned. Markedsrisikoen styres ut fra vedtatt markedspolicy. Styret har vedtatt grenser for eksponering pr. selskap, bransje og hvilke typer selskap det kan eksponeres i. Fiin, gammel aargang Nostalgiske kuriositeter fra svunne tider i banken. Hønefoss Sparebanks obligasjonsportefølje består av papirer mot andre finansieringsforetak, stat og industriobligasjoner. Obligasjons- og sertifikatbeholdningen kan maksimalt utgjøre 250 mill. til enhver tid. Banken hadde pr en beholdning av rentebærende portefølje (sertifikater, obligasjoner, fondsobligasjoner og obligasjonsfond) til en bokført verdi på kr 205,2 mill. Bokført verdi på beholdningen tilsvarer markedsverdi. Kostpris er kr. 0,2 mill. høyere. Administrasjonen forvalter en aksjeportefølje utenom anleggsaksjer som maksimalt kan utgjøre kr 15 mill. i markedsverdi. Pr utgjorde omløpsporteføljen ca. kr 4,4 mill., hvorav fondsandelen er på ca. kr 1,1 mill. De resterende kr 3,3 mill. er investert i enkeltaksjer. Samlet vurderer styret bankens markedsrisiko som moderat. Søndre Torg ca Foto Buskerud Fylkesfotoarkiv/Adolf Johansen Hønefoss Sparebank årsrapport

16 Renterisiko Renterisiko er risiko for tap på grunn av endringer i det generelle rentenivået. I begrepet inngår også kursrisiko/rentefølsomhet, dvs. endring i en obligasjons verdi ved endring av markedsrenten. Det vanlige er å beskrive renterisiko som hvor stort beløp man taper gitt at renten går opp eller ned 1 % - poeng. Ved en ombygging må alt være nøyaktig. Det er viktig å studere tegninger og mål. Bankens samlede renterisiko kan maksimalt utgjøre kr 2,0 mill. Samlet renterisiko skal beregnes som samlet estimert verdiendring for alle rentebærende poster og rentederivater ut i fra vektet durasjon ved ett prosentpoengs endring i alle renter (parallellskift i rentekurven). Bankens totale renterisiko ved årsskiftet er beregnet til kr. 0,69 mill. og ligger godt innenfor de vedtatte rammer. Styret vurderer bankens renterisiko som lav. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for at bankens beholdning av og forpliktelser i andre valuta skal medføre tap som følge av endringer i valutakursen. Banken har lite valuta i sin balanse. Den beholdningen av utenlands valuta som finnes er for å dekke kundens behov for reisevaluta. Bankens valutarisiko vurderes derfor som lav. Operasjonell risiko Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke fungerer etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell atferd. Tilfredsstillende håndtering av operasjonell risiko forutsetter god intern kontroll og kvalitetsstyring. Banken har i 2011 fortsatt arbeidet med videreutvikling av systemer og rutiner for å avdekke og kvantifisere operasjonell risiko. Det er blant annet innkjøpt et dedikert internkontrollsystem som vi nå tilpasser for bruk i banken. Kombinasjonene av egne erfaringer og data fra erfaringsdatabaser tilsier at eventuell svikt i IT-løsninger sannsynligvis er den største operasjonelle risiko for en bank av vår type. Banken har også stadig fokus på hvordan vi best mulig kan etterleve og tilpasse oss nye lover og forskrifter, både gjennom egen kompetanse på området og ved hjelp av våre samarbeidspartnere Terra Gruppen AS og ViS Midt-Norge AS. Styret vurderer tilstrekkelig kompetanse som en avgjørende faktor mht. operasjonell risiko. Banken har i 2011 utpekt 2 personer (internt) som har spesielt ansvar for hhv. depot- og internkontroll-funksjonen. Styret anser bankens operasjonelle risiko å være på et moderat nivå. 0 Honefoss ' Sparebank bidrar til a utvikle et PhD-program i strategi ved HiBu i Honefoss. ' 16 Hønefoss Sparebank årsrapport 2011

17 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea. Ombyggingen er omfattende, og på lange dager er det godt med en kaffekopp for håndverkerne. Virksomhet, organisasjon og styring Virksomhet Hønefoss Sparebank driver sin virksomhet fra Ringerike, og oppfatter Hole, Ringerike og Jevnaker som sitt primære markedsområde. Det viktigste forretningsområdet er bankdrift. Banken driver også utleie av eiendom som ikke nyttes til egne formål. I tillegg har banken en heleiet datter som driver eiendomsmegling (Hønefoss Eiendom AS.) Terra-Gruppen et ledende finanskonsern og bankallianse Finanskonsernet Terra-Gruppen er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og obos (Oslo Bolig- og Sparelag). Hønefoss Sparebank er aksjonær i Terra-Gruppen med en eierandel i Terra-Gruppen på [1,62 pst]. Sammen med de andre aksjonærene i Terra-Gruppen utgjør aksjonærbankene derfor en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 280 milliarder kroner. Stor og solid kundemasse Bankene som er tilsluttet Terra-Gruppen har totalt ca kunder og de har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet både i personmarkedet og bedriftsmarkedet blant banker med fysisk kundekontakt i Norge. Terrabankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Slik sett bidrar Terra og sparebankene til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Konkurransedyktige produkter til bankene Terra-Gruppens produktselskap har siden selskapet ble etablert i 1997 levert konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker aksjonærbankenes behov. De viktigste produktselskapene er Terra BoligKreditt som bidrar til bankenes funding med boliglån og Terra Forsikring som leverer skade- og personforsikring. Terra Finans og Ombygging av bankens lokaler I midten av august startet man en større ombygging av bankens 1. og 2. etasje. Hønefoss Sparebank årsrapport

18 Kredittbank (tidligere Terra KortBank og Terra Finans) produserer løsninger innen debetog kredittkort og leasing og salgspantlån, mens Terra Forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Terra Markets leverer aksje- og obligasjonshandel samt analyse og corporatetjenester og Terra Aktiv Eiendomsmegling driver meglerkjedene Terra og Aktiv. Nye lokaler OVER: Banksjef Per-Arne er svært fornøyd med oppgraderingen av lokalene så langt. UNDER: Inger betjener en kunde i bankens nye kasse. Terra-Gruppen har vokst kraftig siden starten - gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. I 2011 ble konsernets produktselskap organisert i tre divisjoner for å hente ut synergier på tvers av produktselskap og for å oppnå en bedre utnyttelse av konsernets ressurser. Videre bidrar organiseringen til å videreutvikle Terra som en salgs- og markeds rettet produkt- og tjenesteleverandør for bankene. Stordriftsfordeler i Terra Alliansen Terra-Gruppens datterselskap Terra-Alliansen bidrar til at Hønefoss Sparebank og de andre bankene oppnår gode vilkår for effektiv drift og strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom Terra Alliansen får Hønefoss Sparebank levert fellestjenester innen IT, betalingsformidling og kompetanseutvikling gjennom Terra-Skolen. Terra-Gruppen er største aksjonær i SDC som leverer bankenes IT-systemer og Terra Alliansen utøver et tett samarbeid med SDC (Skandinavisk Date Center AS) innen drift og utvikling. Med et profesjonalisert prosjekt og utviklingsmiljø leverer Terra Alliansen også nye digitale løsninger som kundeløsninger på nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer kunde og saksbehandlersystemene i bankene. 18 Hønefoss Sparebank årsrapport 2011

19 Utover disse fellestjenestene leverer Terra-Gruppen tjenester innen økonomi- og regnskapsservice, merkevarebygging og kommunikasjon. I tillegg arbeider Terra-Gruppen med å fremme av bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. Styring av virksomheten (corporate governance) Hønefoss Sparebank har sterk fokus på å etterleve strenge etiske prinsipper. For å utvikle et godt tillitsforhold mellom banken og de viktigste interessegruppene er det nødvendig med gode styringssystemer for virksomheten. Dette innebærer blant annet: Et kompetent og uavhengig styre Gode interne styringsprosesser En objektiv og uavhengig eksternrevisjon Åpen og god kommunikasjon med ansatte og omgivelsene for øvrig. Styret arbeider etter en årsplan og har årlige vurderinger av arbeidsformen med sikte på forbedringer. Som del av årsplanen inngår behandling av strategiske spørsmål og bankens strategidokument. Styret mottar regelmessig rapporter og analyser for ulike risikoer. Det legges stor vekt på ICAAP gjennomgang (Internal Capital Adequacy Assessment Process (Basel II) som gir styret en førstehånds kjennskap til den risiko som banken opererer med og de krav som må stilles til bankens kapital og soliditet for å være i stand til å håndtere den risiko man har påtatt seg. Samarbeidet med kontrollkomite og revisor er åpent og godt. Styret gjennomgår jevnlig protokollen fra kontrollkomiteens arbeid, og motsatt. Bankens revisor arbeider etter en årlig plan for revisjonsarbeidet. Det er ekstern revisor som bekrefter internkontrollen i banken. banken etablerte i 2010 revisjonsutvalg. Bankens styre utgjør samlet revisjonsutvalget. Nedleggelse av filial Hønefoss Sparebank har i nesten 50 år hatt en filial på Nordre Torv. Denne ble lagt ned den 1. september Bakgrunnen for nedleggelsen er primært nærheten til hovedkontoret (kort gangavstand) og at den de siste årene kun har fungert som en litt utvidet kasse funksjon i banken. Med nedleggelsen ble det også stopp på lørdagsåpent som vi har hatt i mange år ved filialen. Ombygging av bankens lokaler I midten av august startet man en større ombygging av bankens 1. og 2. etasje. Mmålsetningen med ombyggingen er å etablere en moderne bankløsning som gjør at kunden kan få løst sine problemstillinger på 1. møtepunkt i banken, enten ved oppmøte eller pr. telefon og mail. 1. byggetrinn var å etablere et telefonsenter i bankens 2.etasje. 2. byggetrinn var ombygging av den gamle utlånsavdelingen til det som blir bankens rådgivningsområde på personmarkedet. 3. byggetrinn var ombygging av dagligbank området med bl.a. kassefunksjonalitet. 4. byggetrinn er ombygging av det område som skal inneholde bedriftsmarkedet, eiendomsmegler og automatsone. Siste byggetrinn ferdigstilles i slutten av februar Som en del av ombyggingen har vi i langt større grad valgt å utnytte fjernvarme. I tillegg er gammelt kjøleutstyr med gasser som ikke lenger er tillatt, nå fjernet og erstattet av isvannskjøling. Betydelig Oppgradering Både kontorplasser, møterom, ventearealer og dagligbank har fått en betydelig oppgradering i ombyggingen. Bemanning og organisasjonsstruktur 1. september ble banken organisert etter en modell som skal muliggjøre fokus på satsningsområdene rådgivning person- og bedriftsmarked. Hønefoss Sparebank årsrapport

20 I 2011 er egenkapitalandelen opprettholdt og kapitaldekningen styrket. Hønefoss Sparebank har ved årsskiftet 21 fast ansatte, hvorav 7 stk på 80 %. Dette tilsvarer 19,6 årsverk. Allerede 2. januar 2012 startet en nyansatt trainee, og 1.mars starter en nyansatt rådgiver på personmarkedsområdet. Arbeidsmiljø Hønefoss Sparebank har godt arbeidsmiljø og gjennomfører årlig undersøkelser av medarbeidertilfredshet. Målingene viser høy trivsel. Banken arbeider kontinuerlig med tiltak som kan forbedre trivselen ytterligere. GLADE MUSIKANTER Hønefoss Ungdomsskorps spiller på Søndre Torv. Bankens eldste løpende sponsoravtale er med dette korpset. Banken har godt systematiserte, dokumenterte og ajourførte rutiner innenfor HMSområdet i henhold til forskriftene. Det har ikke forekommet spesielle skader eller ulykker på personer. Banken har avsluttet sin gamle bedriftslegeordning og tegnet avtale med den lokale bedriftshelsetjenesten HMS-Senteret, som vil ta oppfølging fra Det totale sykefraværet i 2011 var på 2 %. I 2010 var sykefraværet på 3,4 %. Det har ikke vært langtidssykemeldinger i 2011, så korttidsfraværet tilsvarer det totale sykefraværet med 2 % Ytre miljø Banken anvender ikke innsatsfaktorer eller produksjonsmetoder som direkte forurenser det ytre miljø. Til oppvarming av bygg benyttes fjernvarme som primær varmekilde og strøm som tillegg. Kompetansebygging Det er etablert en nasjonal autorisasjonsordning for finansielle rådgivere. Det er FNO, Sparebankforeningen, Verdipapirfondenes forening og Finansforbundet som står bak ordningen. Denne ordningen bygger på og er en videreføring av tidligere minstekrav til finansielle rådgiveres kompetanse. I Hønefoss Sparebank er det besluttet å bygge opp en bredderådgivergruppe med autorisasjon. Denne er under etablering og oppbygging. Banken har allerede 2 rådgivere autorisert, og har som målsetting å ha minst 6 autoriserte rådgivere. Likestilling 2 av styrets seks medlemmer er kvinner, tilsvarende 33 %. Pr var 13 av bankens 21 fast ansatte kvinner, noe som utgjør en kvinneandel på 62 %. Ledergruppa har i 2011 bestått av 5 menn og 1 kvinne. Begge de ansattes tillitsvalgte er menn. Styret og administrasjonen tilstreber i sitt arbeid likestilling mellom kjønnene. Samfunnsansvar Det er brukt betydelige ressurser på profileringstiltak og markedsaktiviteter og mange lokale aktører har nytt godt av velvillighet fra banken. Gjennom mangeårige bidrag til Ringerike Næringsforum og Ringerike EtablererSenter, eierskap i Ringerike Kultureiendom AS og Veien Kulturminnepark har banken ønsket å bidra til å fremme utviklingen av næringslivet og kulturlivet. 20 Hønefoss Sparebank årsrapport 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2006

Rapport for 2. kvartal 2006 Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 3.6.6 Flat innskuddsvekst (,25 % fra 3.6.5) Sterk utlånsvekst (12,67 % fra 3.6.5) Lite tap (-,2 % av brutto utlån) Økt kundetilstrømning Banken har, i første

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS 2. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Hovedtrekkene pr 1. kvartal h Driftsresultat før tap og skatt på 43,8 mkr (29,6 mkr) h Positiv verdiendring på finansielle eiendeler på 0,8 mkr (-3,0

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Ringerikes Sparebank - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2007 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før skatt på 71,7 mill. kroner,

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2005 Ringerikes Sparebank 30. juni 2005 - Lokal og personlig - Første halvår 2005 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 47,5 mill.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

3. kvartalsrapport 2009

3. kvartalsrapport 2009 Foto: Ronny Østnes 3. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 3. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 7 Konsern...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer