KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2012"

Transkript

1 KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2012 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet Vedlegg til bykassens regnskap 49 Driftsregnskap pr sektor 51 Balanse 55 Hovedtallsanalyse 63 Revisjonsberetning 87

2 2

3 3 DEL 1 HOVEDOVERSIKTER Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

4 4 Regnskapsskjema 1B - driftsregnskap Til fordeling drift (fra regnskapsskjema 1A) Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap Fordelt slik: Sektor 11 Økonomi Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 2 Oppvekst - Barnehage Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 3 Helse og sosial Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 4 Kultur Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 5 Teknisk Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 52 Krs. Eiendom Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 6 Organisasjon Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 7 Oppvekst - Skole Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 9 Frie innt., renter mv Netto drift T O T A L T

5 5 Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

6 6 Regnskapsskjema 2B Til investeringer i anleggsmidler (fra regnskapsskjema 2A) Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Sektorer: 11 Økonomisektor Moderniseringsprosjektet samlebevilg *Tidreg web - avsluttet 1. tert Modul lønn vedr overføring refusjoner N Den norske kirke Utvidelse Torridal kirke Utvidelse Flekkerøy kirke Enøk tiltak kirkebygg Nytt orgel i domkirken Utvidelse kirkegårder Takseringsmodul Ekstern print ny modul Nytt inkassosystem kemner Sum sektorer: 11 Økonomisektor Sektorer: 20 Barnehage Bygningsmessige investeringstiltak Voietun barnehage-forbedringstiltak ut Havlimyra barnehage Roligheden gård (barnehage) Ny Møllestua barnehage, oppstart *St.Josefs sykehj. utv. av korttidsavd. Av *Ravnedalen barneh-tilbygg. Avsluttet Søm barnehage-bygg *Tinnstua barnehage- nybygg - avslutte Øvre Slettheia Barnehage, oppstart Hellinga bhg utvidelse/tilbygg, oppstart *Kongsgård flyktningebarnehage, utbe Sum sektorer: 20 Barnehage Sektorer: 30 Helse og Sosial Treningsutstyr til barnefysioterapi - hel Brennovn -psykisk helse"treff"-r/t Utredning av datarom på "Treff" -helse EKG-apparat til Flyktningehelse Samfunnsmed - Pc til fakturascanning Helse S-L utebod til el.utstyr Inventar til bofelleskap- Helse S-L Solsavkjerming helse R/T -Odderhei b Støyavskjerming på alarmsentralen leg UH- Vågsbygd -oppusing av aktivitetsh Strømme felles stua inventar/utstyr IT- utgifter hs-sektoren *Kjøkkenservice - i - avsluttet 1. tert Inventar/utstyr sykehjem *El-biler hs, avsluttet Trygghetsalarmer Inventar Kløvertun Carport, sonekontorer 3 plasser *Gyldengården HS senter - avsluttet 1. t Venterom helsest. RT Hjelpemidler - kort tid *Inventar omsorgsboliger Presteheia Etablering av Valhalla kortidshjem Radiosentralen v/legevakta *Inventar Storebølgen - avsluttet 1. tert Beredskap *Bil til eldretjenesten avsluttet *Bil til hjelpemiddelsentralen av

7 7 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap *Oppussing Vågsbygdtunet - avsluttet *Strømme Senter ombygging, sperret *Straks tiltak Stener Heyerdahl - avslutt *Straks tiltak Kongsgård omsorgstjene Etablering av Undervisnings sykehjem Omsorgsstrategiprosjekter Kjøp av ny bil til Transportsentralen Kjøp av 2 biler flyktningetjenesten Ombygging av NAV mottak i Gyldengår Etablering av 13 korttidsplasser ved Va Glassvegg HMS-tiltak i Gyldengården Kjøp av bil flyktningetjenesten Kjøkkenservice utstyr og inventar Kjøp av ny bil til Transportsentralen 2. t *Lund bo- / omsorgssenter, garantipro *Straitunet, 2.byggetrinn, avsluttet 2 tert *S.Heyerdal oms.2.byggetr. - avsluttet *Kvales Minne, nytt beboerrom, 2005, a Kvales Minne-omb.medisinrom *St.Joseph-ombygging 2003, avsl 2. ter Gyldengården Inst.sektor3-ekstraord Sum sektorer: 30 Helse og Sosial Sektorer: 40 Kultur *AMU-tiltak kultursektoren - avsluttet 1. t *Musikkbinger, kjøp av 3 binger - avslut Sjøfartsmonument Montering av veggmosaikk fra Rajshah *Felles biblioteksystem i Kristiansand *Kjøp av bil Biblioteket (2011) - avslutte *Overlys i Vågsbygd bibliotek,avsluttet Biblioteket innkjøp av selvbetjeningsut Relokalisering SAMSEN/musikk.hus Karrus idrettspark lager *Stadion, kunstgress - avsluttet 1. tert Nytt løpedekke på Stadion Odderneshallen opprusting/vedlikehol *Kongsgårdbanen, garderobebygg, av Hånnibanen ny kunstgressbane *Sukkevann, utskifting banedekke - avs Utvidelse av speedwaybanen *Opprusting av Haumyrheia, avsluttet Idrettsanlegg rehabilitering/oppgraderi *Opprustning av Garderobeanlegg S Opprusting av Gimlehallen *Flekkerøy idrettsanlegg, asfaltering - a Håneshallen - oppgradering gulvvaske *Inventar og utstyr mv. overført fra drift p Havlimyra ungdomsskole *Hommeren ungdomsskole, avsluttet Roligheden gård (barnehage) Biblioteket-bedre tilgjengelighet funksj Odderøyhallen, oppgradering *Musikkens hus, rytmisk rom av Ishall, Idda Sum sektorer: 40 Kultur Sektorer: 51 Teknisk Tilskudd større vei Arbeidsplan husholdningsren. diverse Miljøsikring Holskogen, Industri

8 8 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Tangenmasser - industrideponi ( Arbeidsplanen vei Leskur/busslommer km soner, humper Trafikksikkerhetstiltak G/S Skinnarheia - Justvik skole Fortau Slettheiveien Forkjørsveier Utarbeidelse Miljøkryss Kvadraturen G/S Odderhei Platå Snøtining Henrik Wergelandsgt Forkjørsregulering Slettheia (33400) Støyskjerm Nikkelveien Sykkelparkering Kirkegata Hellemyrbakken 10 støyskjerm Alkeveien - frisiktsone Fortau - Linerlebakken (33300) 995/ Brinken siktutvidelse (33400) Sigridsvei siktutvidelse (33400) Øvre Slettheia g/s vei (33400) Eidet - utvidelse av bussrute (33400) Handlingsplan støy Leskur/busslommer Alternativ transportforvaltning Delbidrag g/sv FV.8 LØsterøya Felt B Delbidrag g/sv.fv8 Vesterøya Fløybakk Gangbro Dønnestad, prosjektering/gru Forlengelse av Lindeveien Gangbro Foss-Drangsholt Miljøbyprosjekt og opprusting av Kvadr Vei og gatebelysning Oddernesveien veilys Gyldenløvesgate veilys Søm terrasse veilys rehab Breimyrkollen/Breimyråsen - nye veily Korvettveien nytt veilys Topdalsvn RV, fradeling veilys KIV/SVV Lovisenlund skole nye veilys Øvre Slettheia skole - nye veilys langs Sømskleiva veilys prosjekt Gangfeltbelysning 2012 (33355) Aquarama/Østre Strangt. nytt veilys ( Kirkegata/Kongensgt - nytt veilys( OPS øst Eidet CL Tangen infrastruktur Fortau Stemmane og ny gang og sykke Eidet trinn Lauvåsen B Dvergsnes B2/B3 (Catrine) Nygårsstien Vige vegarbeider - entreprise E Arbeidsplan vann Høyetun HB - vann Nedre Lundsvei utsk vannl (34502) Hovedplan vann Sødal Terrasse PS Østerøya, reh Søm Terrasse rehabiltering vann St. Hansgt. vann Ægirsvei vannledning Eigevann MS vann

9 9 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Haslevollen vann Holskogkilen, rehabl. vannledning Ravnåsveien vannledning Bergtoras vei vann Fidjekilen vann Kuholmsveien vann Gransangerveien 10. 0v. pr Hamreheia vannledning Kongsgårdheimen vannledning Volleåsen HB - ventilhus vann Hellemyråsen HB Lahelle vannmåler Jaktoddveien vannledning Tygesons Minde (Gamle Lundsbro) va Tinnheiveien vannledning Skyllingsheia reh vann Hånes vannbasseng (34502) Vardåsveien VANN (34502) Langemyrledningen vann (34502) Vågsbygd Ringvei vannledning (34502) Vågsbygdveien vannledning (34502) Overvåkingsanlegg vann (34502) Prosjekt Gemini VA (Terje D/Bjørgulf) ( Kongensgt. reh vann Kartheia - vann (34502) Vannledning - Skolegården på "Katta" ( Bjørndalsheia - vann (34502) Sømskleiva - vann (34502) Agder alle - vann (34502) Østerveien sid - vann (34502) Øvre Markens - vann (34502) Høyelia - vann (34502) Slettheia - E39 - vann (34502) Gemini Arena gebyr (34502) Kvadraturen saneringsplan - vann ( Skanning kommunalt.arkiver (34502) Dalsveien - utskifting vannkummer ( Håndholdte enheter - Gemini (34502) Tranestien - vannledn. (34502) Rigetjønnveien vann (34502) Eidsvollsmann Mørchs gt - vann ( Jonas Anton Helmgt - vann (34502) DIVA vann (34502) Kuholmsveien - Kuholmsbukta vann ( Vragesløyfen vann (34502) Overvåkingsanlegg Høydebasseng Flekkerøy Utskifting Rossevannsledningen Torsvikheia høydebasseng Utvidet vannbehandling Rossevann Styrking vannforsyning Eidet Vannforsyning Strømme Rossevannsledning - Fiskå/Lumber Basseng Lauvåsen med tilknytning til Hovedledning Hånes - Lauvåsen Svanedalsheia høydebasseng ( Nytt basseng i Sørlandsparken ( Hannevika - Rossevannsledn. (34502) Over Topdalsfjorden - omlegging vannl Strømme og Torsvik PS (del av Reservevannf. Øst for Topdalsfj. (

10 10 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Arbeidsplan avløp Koboltveien reh kloakk N. Skudevik pumpestasjon og sjøledni Hovedplan avløp Overløp sentrum Hamresanden avløp, Østerøya - Hustufta, reh avløp Kuholmsveien, bidrag pumpestasjon Strømsdalen Kuholmsveien separering Modellering av avløpsnett Salbostad PS kl Søm Terrasse kl Gimleveien kl St. Hansgt. kl Ægirsvei separeromg kloakk Auglandsbukta kl Haslevollen kl Holskogkilen, ny pumpestasjon kl Konsul Wildsvei, sanering kloakk Ravnåsveien, rehabilitering kl Setesdalsveien sanering kl Leirdalen kloakkpumpestasjon Kongensgt Gransangerveien 10 ov-problem Seljeveien Kvadraturen saneringsplan Bergtoras vei kloakk Steindalen - avløp Hemningsvannet kloakk Hamreheia kloakk Strandpromenaden kapasitetsproblem Asperøyveien PS kloakk Tollbodgt overvann Vågsbygd Ringvei overvann Bjørnebakken overvannsledning Skyllingsheia reh kloakk Kvadraturen rørinspeksjon avløp Fiskåtangen overvann NO DIG - avløp (35301) Bjørndalsheia avløp (35301) Vardåsveien AVLØP(35301) Kuholmsveien - Kuholmsbukta avløp ( Kvadraturen TV - inspeksjon avløp ( Lundsbroa overløp endringer (35301) Snorres gt SP avløpsledning (35301) Slettheia - E-39 avløp (35301) Idda overløp (35301) Gimletun barnehage OV reh Vragesløyfen kloakk (35301) Klimatilpasning/Korttidsnedbørmåler Kartheia - avløp (35301) Sømskleiva - avløp (35301) Østside hovednett modell - avløp ( Vigvollåsen PS - avløp (35302) Agder alle - avløp (35301) Østerveien sid - avløp (35301) Øvre Markens - avløp (35301) Høyelia - avløp (35301) Slettheia Vurdering - avløp (35301) Årekjerret - avløp (35301) Gemini Arena gebyr - avløp (35301)

11 11 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Prosjekt Gemini VA (Terje D/Bjørgulf) ( Avløpskum på Skansen,Tangen ( Avløpsstrømpe i ledn. på Prestviga ( Tranestien - avløpsledn. (35301) Rigetjønnveien avløp (35301) Eidsvollsmann Mørchs gt - avløp ( Jonas Anton Hielms gt - avløp (35301) Kirsten Flagstadsvei oml spillvann ( Håndholdte enheter - Gemini (35301) Utskifing av pumper Avløpsvann Flekkerøy - kjemisk rensin Nedleggelse av Korsvik kloakkrensean Ny sentrifuge Odderøya Sjøledning (del av prosj Hovedkloakk pst (del av prosj Sekundær rensing, Odderøya Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lun Tilbakeslagssikring i avløpspumpesta Vågsbygdveien, Trekanten - omlegging Leirdalen pumpestasjon (del av Vigørhallen - overvann avløp (35301) Kjøp av transportmidler/maskiner Ny verkstedhall - Dalane (19023) Toalettoppgradering Tangen/Tresse ( Utskifting av pumper (toalett ) Enøk Dalane (19022) Etablering av sonestasjon, Dalane, Flomsikring Flomsikring Auglandsbekken Ombygging av dam Bånetjønn (36005) Forsterkning/ombygging av Grotjønnda Høyevassdraget - dammer (36005) Kart ajourhold Teknisk utstyr Oppmålingsvesenet *Prosjekt administrasjon ATP - avslutte Miljøbyprosjekter Brannsikring av Posebyen Miljøbyprosjekter v. parkvesenet Turvei Auglandsdalen Postveien-østre del Sjøbodvigen friområde Miljøbyprosjekt Sentrum (Gravane) Karantenemuren Odderøya Renovering Grimsbekken Fredriksholm festning Miljøby prosjekt Grønt senter Arbeidsplan nærmiljø Blomstrende Kristiansand Opprusting i kvadraturen Forebyggende tiltak Forebyggende lekeplasser Diverse nærmiljøtiltak Utbyggingsavtaler Renovering Ravnedalen-Bånetjønn Fjellsikring Ravnedalen Renovering dammur 3 Stampe Arrangementsarena Idrettsplassen Od Utbyggingsavtale Nordenparken Rulleski -og rullestolløype Kongsgårdj Rassikring Hellinga barnehage Lys langs Otra Utbyggingsavtale Vågsbygd senteromr

12 12 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Benkeprosjektet Investering lekeplasser Bomiljø Ternevig Lysprosjektet Gatelys Idda SMS-prosj invest Grimsbekken SMS-prosj Strandpromenaden Adkomstvei Kilden del Justvik Bomiljø Øvre Slettheia Bomiljø Øvre Slettheia Bomiljø ballspill, akebak Øvre Slettheia Bomiljø ballspill og skat Øvre Slettheia Bomiljø skole, løkke, i Øvre Slettheia Bomiljø BMX løype Grønn skolegård Grønn skolegård Fagerholt Grønn skolegård Fiskå Grønn skolegård Haumyrhei Grønn skolegård Oddemarka Grønn skolegård Øvre Slettheia Nybyen,byggetrinn Lekeplasser i boligområdene Sonestasjon Parkvesenet Arbeidsplan friluftsliv Hamresanden rehabilitering Roligheden og Bertesbukta Friområde Odderøya Dn's arealer på Flekkerøy Turområde Grostøl og Dalsveien Adkomstvei Krageviga friområde Bendiksbukta karantenemur Brygger Stokken Brygger Sjursøya Brygger Dvergsøya Friområde Tømmerstø Friområde Buene Friområde Voie Friområde NRK eiendommen Flekkerø Friområdet Marvika Friområde Andøya Rehab lysløype Strai Rehab lysløype Dønnestad Rehab lysløype Hellemyr Ridesti Jegersberg 1 sløyfe Østre Randøy Dalaneveien, lager/verksted for renova Infrastruktur Lauvåsen g/s Sum sektorer: 51 Teknisk Sektorer: 52 Kristiansand Eiendom *FDV-system Forsvarets eiendommer Kostn. intensjonsavtale museumsomr Kjøp av eiendom Kuholmen betongkai, oppstart Auglandsbukta-mudring Auglandsbukta - utskifting Jaktoddsida Ronsbukta Lahelle brygge Justvik - reguleringsplan Justvik utvidelse, oppstart Eidsbukta - oppstart i

13 13 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Kolmila - utvidelse opplag - oppstart i Alsvika ny brygge Alsviga nord, utvidelse oppstart Ternevig, strømutbygging oppstart Oppgradering av fortøyningsutstyr, opp Utskifting eldre flytebrygger, oppstart Innkjøp båt, Lindebø Brygge - regulering Relokalisering SAMSEN/musikk.hus *Kongsgårdbanen, garderobebygg, av Rehab. og brannsikring Sikring - kjøp friluft Skjærgårdsparken Kjøp grunn gang/sykkelvei *Miljøopprydning Torsvika Forurensing Bredalsholmen land Forurensing Bredalsholmen sjø Fjernvarme, div bygg Skytebane Farvannet *Energiprogram kommunale bygg, opp Utvikling av Idda området Teaterkvartalet, utvikling / regulering Gimle sykehjem m/omkringliggende o Kulturskolen, forprosjekt etablering - o *Kjøp taggeutstyr 2008, serviceteam Søppelboder skoler, oppstart Forurenset jord, barnehager, oppstart *Energiprogram- Enova - hovedprosjek *Odderøya 13, Vestre Lasarett innven Energiprogram fase 2, oppstart Sykehjem, forprosjekt oppstart Energiprogram, videreføring av fase 1, Kjøp av utstyr, traktor og lift Regulering/utvikling Roligheden Sjølystveien rekkefølgekrav til Kilden Oppgradering av offentlige tilfluktsrom Miljøopprydning Torsviga. Garantiprosj Utvikling Møvik/Kroodden, gnr 7 bnr Utvikling, Sømsveien 10 (Rona) Utvikling Oddemarka garasjetomt, (gnr Tømmerstøveien Utvikling Ålefjær Trekanten Strømsdalen - eiendomsutvikling Hamrevann Wilds Minne erstatningsareal Generell finansiering Salg festetomter Ravneheia B2, oppstart *Tykkelimoen, del av gnr. 18, bnr. 289, Hånesveien forlengelse *Lauvåsen, grunnkjøp- avsluttet 2. tert Felt diverse Lindebø/Skålevik, felt B Lindebø-Skålevik g/s-vei Kårholmen Felt diverse, fellesanlegg Administrasjon BRÅVANN Felt B Felt B Felt B

14 14 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Tomtesalg Bråvann felt B Bråvann B Felt diverse, fellesanlegg Grøntanlegg Administrasjon Diverse, felles/hovedanlegg *Administrasjon. Avsluttet 2. tert HØIETUN Øvre Mosby, gnr 27, bnr Felt diverse Felt diverse Felt diverse Felt D Felt E Ungdomsboliger Hellemyr, D Felt diverse Utbedring Tinnheia Torv Felt diverse Vrånes KVARTAL Felt diverse Felt diverse Lahelle felt diverse Felt diverse BROVEIEN UTVIKLING B3 VÅGSBYGD RINGVEI Felt diverse ODDERHEI Felt diverse Administrasjon Felt diverse Felt diverse Bryggelia Felt diverse Østre Ringvei 77, prosjektstart Felt Justvik senter Grostøvn Kostøl gnr 119, bnr Justnes halvøya, kjøp av grunn Felt diverse Opprustning.eksist.baner Felt diverse Felt Kongsgård/Vige havn Felt Lindebø brygge SETESDALSVEIEN 16/ Felt diverse. Setesdalsveien Utvikling rådhuskvartalet *Avsluttet. Rådhusgt. 16, datarom Havlimyra ungdomsskole Infrastruktur, Havlimyra Havlimyra skole, garanti, ut sommeren *Flekkerøy u.sk-2.byggetr., avsluttet Lindebøskauen skole, garantiprosjekt Grim skole oppgrad. inkl. akutt tiltak - o Presteheia skole Hellemyr skole/flerbruksh Hellemyrhall, planlagt oppstart *Hommeren ungdomsskole, avsluttet Hommeren skole/flerbrukshall, garanti Justvik skole, oppgradering oppstart Karl. J. Minne oppgrad. inkl. akutt tiltak *Dvergsnes skole,2.byggetr

15 15 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Dvergsnes skole, garantiprosjekt ut *Sjøstrand skole - akutt grp 1 i behovsu Sjøstrand skole, garantiprosjekt ut Solholmen, oppgradering Solholmen skole, garantiprosjekt - ut a Solholmen skole-småskole *Strømme skole,3.byggetrin *Strømme skole, 4.byggetr., avsluttet Strømme skole, garantiprosjekt ut de Havlimyra barnehage Roligheden gård (barnehage) Slettheia barnehage Torkelsmyra Paviljong oppstart *Vågsbygd skole-ombygging Øvre Sletthheia skole, hovedoppgr, opp Øvre Slettheia skole, garantiprosjekt - u *Avsluttet. Bringsverd leirsk,2.btr *Avsluttet. Krossen skole-2.byggetr Ny Møllestua barnehage, oppstart Vågsbygdtunet, 7 nye syk.hj.plasser, o *Lund bo- / omsorgssenter, garantipro Oppstart Prestheia sykehjem Presteheia sykehjem, garantiprosjekt *Straitunet, 2.byggetrinn, avsluttet 2 tert Straitunet sykehjem, garantiprosjekt *S.Heyerdal oms.2.byggetr. - avsluttet Ombygging av dagavd. på Stener H. O Kr.4desgt Grimtunet sykehjem, ombygging og op *Ternevik sykehjem, ombygging og op Ternevig sykehjem, garantiprosjekt ut *Kvales Minne, nytt beboerrom, 2005, a *St.Joseph-ombygging 2003, avsl 2. ter *St.Josefs sykehj. utv. av korttidsavd. Av St. Joseph sykehjem, utredning Gislemyrveien Bamsebo barnehage, oppstart *Ravnedalen barneh-tilbygg. Avsluttet Søm barnehage-bygg *Tinnstua barnehage- nybygg - avslutte Øvre Slettheia Barnehage, oppstart Hellinga bhg utvidelse/tilbygg, oppstart *Taremareskogen tilbygg,avsl.2.tert Taremareskogen bhg. 2 btr., garantipro Agder Naturmuseum, 3.tr Frikstad kommunelokale Christianholm festning strakstiltak si Dvergsøya brygge Rosegården-bygg Skippergaten 22, kjøp Svømmehallen, forprosjekt Riving svømmehall, kokkeskole Aktivitetssenteret investeringskostna Oppgradering iht tilstandsrapport KBR, Lauvåsen skole Brannsikring komm. bygg Akutte tiltak skoler, Ytre Torridal Akutte tiltak skoler, Kringsjå Akutte tiltak skoler, Justvik Akutte tiltak skoler, Heståsen Akutte tiltak skoler, Hånes

16 16 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Akutte tiltak skoler, Vigvoll Akutte tiltak skoler, Fiskå Akutt tiltak skoler, Mosby Akutt tiltak skoler, Wilds Minne Biosentral Møvik Kjøp / oppgradering Jegersberg gård, Nrk bygning, Flekkerøya, oppgradering *Setesdalsveien 218-kjøp Gjestehavnbygget Sonestasjon Ægirsvei Ishall, Idda Curlinghall, idda, oppstart *Elvegata 52A, kjøp og ombygg, *Kongsgård flyktningebarnehage, utbe Kongsgård flyktningebarnehage, garan Midtre Vågsbygd barnehage, oppstart Vedl.holdsbudsj.ikke disp Inst.sektor3-ekstraord Sum sektorer: 52 Kristiansand Eiendom Sektorer: 60 Organisasjonssektor *Samlokalisering av stabene - avsluttet Smart Cities Digitale skjemaer *Tidreg web - avsluttet 1. tert IT-Gylden/Sandens Maskiner og utstyr adm.sektoren IT-kapasitet og sikkerhet Ny Doculive-versjon PC til politikere Samordning av IT-systemer i KnS *Forprosjekt virtuelt rådhus - avsluttet Microsoftavtalen Backupløsning Ruting av datanettet Skanning av arkiv Rapportgenerator Visma Sharepoint Id/AD (identifikasjon it-system) Trådløst nett Generell finansiering *Omb/oppuss.Torvområdet f.o.m Pressebenker formannskapssalen *Nytt kjøkken rådhuset - avsluttet 1. tert Sum sektorer: 60 Organisasjonssektor Sektorer: 70 Skole Smart Cities Rehab. og brannsikring Utendørsarb. ved skolene EDB-utstyr sektor 7 oppvekst skole Strakstiltak i skolen Lekeplassutstyr Utearealer 6-åringer *Bringsvær, garderobe/toalett - avslutte Opprustning utearealer, Aktiv ute *Erstatningsareal (vedr Dvergsnes sko *Tilrettelegging bygg - Int. skole - avslut *Ombygging KVO - Int. skole - avsluttet Bringsvær flerbruksløype Vigvoll flerbruksanlegg - binge Dvergsnes flerbruksområde

17 17 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Allsidig bevegelse 1 Wilds Minne skole Allsidig bevegelse 2 Wilds Minne skole Dvergsnes flerbruksanlegg trinn Hoppbakke Fagerholt skole Slettheia skole flerbruksløkke/kunstgre Lovisenlund skole, anlegg for bevegels Lovisenlund skole, anlegg for bevegels Sjøstrand skole, anlegg for bevegelse Tordenskjoldgate skole, anlegg for bev Dvergsnes sandvolleybane Akebakke Fagerholt skole Bordtennisbord Sjøstrand skole Sandvolleyballbane Piningen Sjøstrand skole bevegelsesanlegg m/k Hellemyr skole bevegelsesanlegg m/ Oddemarka skole sandvolleyballbane Solholmen, minianlegg for bevegelse Slettheia, bevegelsesanlegg med klatr *Inventar og utstyr mv. overført fra drift p Havlimyra ungdomsskole *Flekkerøy u.sk-2.byggetr., avsluttet Grim skole oppgrad. inkl. akutt tiltak - o *Hommeren ungdomsskole, avsluttet Karl. J. Minne oppgrad. inkl. akutt tiltak *Dvergsnes skole,2.byggetr *Sjøstrand skole - akutt grp 1 i behovsu Solholmen, oppgradering *Strømme skole, 4.byggetr., avsluttet Roligheden gård (barnehage) *Vågsbygd skole-ombygging Øvre Sletthheia skole, hovedoppgr, opp *Avsluttet. Krossen skole-2.byggetr Sum sektorer: 70 Skole Sektorer: 90 Utenomsektorielle forhold Kjøp av transportmidler m/fordeling av l Sandripheia-hoppbakke K Sandripheia-høyttaleranlegg Sandripheia-alpinløype byggetrinn Sandripheia-ny parkeringsplass Sandripheia-hoppbakke plast K Sandripheia-hoppbakke K Sandripheia-snøproduksjon hoppanle Sandripheia-alpinløype Sandripheia-garasje/lager Sandripheia-skitrekk Sandripheia-lysanlegg *Inventar og utstyr mv. overført fra drift p Netto etterslep finansiering forrige år Sum sektorer: 90 Utenomsektorielle forhold T O T A L T

18 18 Økonomisk oversikt - driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

19 19 Økonomisk oversikt - investeringsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

20 20 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer

21 21 Oversikt - balanse Regnskap 2012 Regnskap 2011 EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i inv.regnskap 0 0 Udekket i inv.regnskap 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD

22 22 Regnskap 2012 Regnskap 2011 MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto til memoriakontiene Oversikt endring arbeidskapital OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) Kristiansand, 31. desember februar 2013 Tor Sommerseth rådmann Arne Henrik Lukashaugen regnskapssjef Regnskapet er revidert. Se beretning med merknader og innstilling datert Kristiansand revisjonsdistrikt IKS. Anne Helene Grunni Oppdragsansvarlig revisor

23 23 DEL 2 NOTER TIL BYKASSEREGNSKAPET 2012 Del 1 omfatter forskriftsbestemte noter. Del 2 omfatter noter anbefalt av foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Del 3 omfatter egne frivillige noter. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av låneopptaket som faktisk er brukt i løpet av året, ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert på memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

24 24 Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

25 25 DEL 1 FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER FORSKRIFTSBESTEMT NOTE 1 Arbeidskapitalen ( 5 nr 1) Arbeidskapitalen defineres som sum omløpsmidler med fradrag av kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er en buffer mot svingninger i inntekter og utgifter og utgjør derfor et likviditetsmål. Bevilgningsregnskapet (summen av drifts- og kapitalregnskapet) viser netto endring av arbeidskapitalen. Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Regnskap Regnskap Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Endring i arbeidskapital Oversikten viser at arbeidskapitalen er styrket med 80,6 mill kr før endringen av ubrukte lånemidler og endring av regnskapsprinsipp. Når det tas hensyn til disse forholdene er arbeidskapitalen styrket med 118,9 mill kr. Det er god balanse mellom anvendelse og anskaffelse av midler i 2012.

26 26 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Regnskap Regnskap OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) Denne metoden for å beregne endring av arbeidskapital skal gi samme resultat jf tabell på forrige side for at regnskapet skal være formelt korrekt. FORSKRIFTSBESTEMT NOTE 2 Pensjonsforpliktelser ( 5 nr. 2) Kristiansand kommune har pensjonsordning for sine ansatte i Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP) og Kommunal landspensjonskasse (KLP- sykepleiere og leger). Ansatte på statlige vilkår er tilknyttet Statens pensjonskasse (SPK). Bestemmelsene for regnskapsføring av pensjon går i korthet ut på at de løpende utgifter i driften tilpasses et gjennomsnittsnivå basert på beregninger av netto pensjonskostnad. Forskjellen mellom betalt premie og netto pensjonskostnad utgjør premieavviket, som igjen gir resultateffekt. Som årets pensjonsopptjening regnes nåverdien av den andel av fremtidige pensjonsytelser som kommunenes ansatte har opptjent rettigheter til i regnskapsåret. Årets netto pensjonsutgifter Beløp i 1000 kr KLP KKP SPK Sum Nåverdi årets pensjonsoptjening Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsutgifter Forventet avkastning pensjonsmidler Administrasjonsutgifter Avregnet fra tidligere år Netto pensjonsutgifter inkl.adm.utgifter

27 27 Beregnet premieavvik Beløp i kr KLP KKP SPK Sum Pensjonspremie inkl. adm.utgifter Oppbygging adm.reserve, amortiseringspremie Netto pensjonsutgifter inkl.adm.utgifter Premieavvik Premieavvik inkl.arbeidsg.avg Pensjonsforpliktelse Beløp i kr KLP KKP SPK Sum Pensjonsforpliktelse Årets pensjonsopptjening Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Årets pensjonsopptj, renter og utbet Pensjonsforpliktelse u/estimatavv Amortisering estimatavvik - forpliktelse Brutto pensjonsforpl. UB estimat Pensjonsmidler Beløp i kr KLP KKP SPK Sum Pensjonsmidler Årets forventede avkastning Årets premieinnbetaling eksl.adm.utg Årets utbetaling av pensjon Årets avkastn.,premieinnbet.,pensjonsutbet. 0 Pensjonsmidler u/estimatavvik Amortisering estimatavvik - midler Brutto pensjonsmidler. UB estimat Beløp i kr KLP KKP SPK Sum Netto pensjonsmidl./forpliktelse Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsmidl./forpl. inkl arb.g.avg Premieavviket på 71,5 mill kr inkludert arbeidsgiveravgift, innebærer at kommunens driftsutgifter er redusert tilsvarende i forhold til betalt premie. Dette er 1,2 mill kr lavere enn budsjettert. I henhold til vedtatt handlingsprogram, skal avviket utgiftsføres over 10 år med like store årlige beløp. Premieavvik fra før 2011 skal amortiseres over 15 år. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i bykassens balanse som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Netto påløpt pensjonsforpliktelse utgjør 1.326,7 mill kr med arbeidsgiveravgift mot 1.077,6 mill kr i Amortiseringen av estimatavvik for midler og forpliktelser er etter nye regler balanseført fullt ut i Disse føringene har ingen resultateffekt men medfører en betydelig reduksjon av egenkapitalen. I tillegg til innbetalt premie, har Kristiansand kommune innbetalt 9,5 mill kr i kjernekapital til KKP og 1,3 mill kr i kjernekapital til KLP i 2012.

28 28 FORSKRIFTSBESTEMT NOTE 3 Spesifikasjon av garantiansvar Kommunens garantiansvar utgjør 1.256,4 mill kr ved utgangen av 2012, hvilket er en netto økning på 54,5 mill kr sammenlignet med Økningen skyldes i hovedsak garanti i forbindelse med Nye Kristiansand Bompengeselskap AS. Garantiansvar 2012 Utgår i Beløp i kr Div. sosiale garantier Løpende Agder Energi Presteheia barnehage/sparebanken Fidje barnehage Flekkerøy barnehage/nordea Flekkerøy barnehage/sparebanken Liantjønn barnehage/sparebanken Bråvannsåsen barnehage Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet/Sparebanken Eplehagen barnehage Stft Rudolf/Alvejordet Steiner Barnehage Solkollen barnehage Hellemyr Solkollen Søm Ravneheia barnehage Andungen barnehage Sørlandsparken barnehage Maurtua barnehage Fiskåtangen barnehage Straitunet barnehage Kristiansand Tennisklubb/Nordea Løpende Den Norske Stats Husbank (Boligstiftelse og Utleieboligstiftelse) Øvre Slettheia bhg/bankgaranti Avfall Sør Husholdning AS (73,3 % av 116,5 mill kr) Nye Kr.sand Bompenges. AS (ramme 275 mill kr) Returkraft AS (52,68 % av ramme mill kr) Sum Som det fremgår av ovenstående tabell er garanti overfor Agder energi på samlet 78,0 mill kr. Størstedelen av garantiansvaret ved utgangen av 2012 gjelder imidlertid Returkraft AS der det er trukket samlet mill kr på lån. Kristiansand kommunes andel er på 52,68 % og utgjør 753,3 mill kr mot 792,5 mill kr pr , jf bystyresak 169/07 og 207/09. I løpet av 2012 har Songdalen overtatt 2,74 %-poeng av tidligere garantiansvar fra Kristiansand kommune. Bystyret har gitt kommunal garanti i forbindelse med samferdselspakke 1 på samlet 275 mill kr, jf bystyresak 149/10. Pr har Nye Kristiansand Bompengeselskap lån på 195 mill kr knyttet til denne garantien.

29 29 I bystyresak , ble det vedtatt å garantere for vår andel på 73,3 % av nytt lån på 100 mill kr som Avfall Sør Husholdning AS skal ta opp i Kommunalbanken. På dette lånet er det et restbeløp pr på 92,5 mill kr. Medregnet tidligere garantier, utgjør vårt samlede garantiansvar her 85,4 mill kr. Del 2 Innfrielser og tap Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier. FORSKRIFTSBESTEMT NOTE 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, IKS og interkommunalt samarbeid ( 5 nr. 4) Tekst Tall i hele 1000 kroner Pr regnskapsåret Pr forrige regnskapsår Kommunens samlede fordringer Herav fordring på: KRKD 20 1 Herav fordring på: PA 48 3 Herav fordring på: AN 1 Herav fordring på:kbr Kommunens samlede gjeld Herav kortsiktig gjeld til: AN -24 Herav kortsiktig gjeld til: HV Herav kortsiktig gjeld til: KB KRKD-Kommunerevisjonen Kristiansand distrikt (IKS) PA-Kristiansand parkeringsselskap KF(kommunelovens 11) HV-Kristiansand havnevesen (kommunelovens 11) AN- Agder Naturmuseum (IKS) KB- Kristiansand Boligselskap KF (kommunelovens 11) KBR- Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS Vesentlige endringer: I selskapsavtalen for Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS er det fastsatt at det etableres lån til eierkommunene i forbindelse med overføring av biler. Betalt avdrag har bidratt til reduksjon av fordringen.

30 30 FORSKRIFTSBESTEMT NOTE 5 Spesifikasjon av aksjer og andeler ( 5 nr. 5) Aksjer og andeler er stort sett vurdert til anskaffelseskost. Aksjer og andeler er nedskrevet til virkelig verdi når verdifallet ikke anses å være forbigående. Den bokførte verdien utgjør 880,6 mill kr. Kontonr. Tekst Anskaffelses- Bokført verdi Markedsverdi %-vis Beløp i kr kost andel Egenkapitalinnskudd KLP Foreligger ikke Lav Kjernekap. Kr.sand komm.pensj.k Foreligger ikke 100,0 % Vest-Agder Museet IKS Foreligger ikke 20,0 % Etablerersenteret Vest-Agder IKS Foreligger ikke 40,0 % Egenkapitalinnsk. Teater og kons.hus Foreligger ikke 60,0 % Kjøkkenservice Industri A/S Foreligger ikke 100,0 % Kristiansand kino holding AS Foreligger ikke 100,0 % Kristiansand Næringsselskap A/S Foreligger ikke 100,0 % Aksjer Sørnorsk filmsenter AS, kr Foreligger ikke 40,0 % Valhalla verksted A/S Foreligger ikke 100,0 % Biblioteksentralen A/L Foreligger ikke Lav Kristiansand Teater A/S Foreligger ikke 66,7 % Vågsbygd samfunnshus A/L Foreligger ikke 97,7 % Agder Energi A/S Foreligger ikke 5,3 % Eierinnskudd KNAS Foreligger ikke 100,0 % Aksjer RKR AS kr Foreligger ikke 73,3 % M/S Maarten A/S Foreligger ikke 100,0 % Nye Kristiansand Bompengeselsk. AS Foreligger ikke 50,0 % Sørlandshallen Eiendom AS Foreligger ikke 100,0 % Agder Kollektivtrafikk AS Foreligger ikke 34,0 % Sørlandets Europakontor AS kr Foreligger ikke 17,0 % Visit Sørlandet AS kr Foreligger ikke Andelsleilighet Foreligger ikke Lav Stiftelsen Miljøfyrtårnet Foreligger ikke Stiftelsen Arkivet Foreligger ikke Setesdal Bilruter L/L (A/S) Foreligger ikke 0,9 % Innoventus AS Foreligger ikke 15,4 % Sørlandet Kunnskapspark Eiendom AS Foreligger ikke 49,0 % Varodd Industrier A/S Foreligger ikke 48,0 % Tall Ship Race AS Foreligger ikke 60,0 % Sum bykassa Egenkapitalinnskudd i Kilden utgjør den største enkeltposten med 452,2 mill kr. Aksjer i Agder Energi A/S utgjør den største andelen av aksjer, og har en reell verdi som langt overstiger bokført verdi. Kristiansand kommunes andel (5,3%) utgjør 95,9 mill kr. Kommunenes eierandel i Avfall Sør AS utgjør 73,3 %, dvs at kommunens andel av aksjekapitalen på 30 mill kr, utgjør ca 22 mill kr. Verdien på aksjene i Sørlandet Kunnskapspark Eiendom AS er nedskrevet til kr 1 da egenkapitalen pr var lav. Tidligere Sørlandet Kunnskapspark AS er nå Innoventus AS og aksjekapitalen er nedskrevet til kr noe som svarer til 15,4 % av oppgitt aksjekapital i selskapet.

31 31 FORSKRIFTSBESTEMT NOTE 6 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond - avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskapsåre Forrige år Avsetninger Sum(530:560)+580 t Bruk av avsetninger Til avsetning senere år SUM(930:960) Netto avsetninger Del 2 Spesifisering fondstyper - avsetninger og bruk av avsetninger Samlede fond Beløp i kr Sum fond pr Avsatt til fond Bruk av fond Sum fond pr Disposisjonsfond Beløp i kr Disposisjonsfond pr Avsatt til disp.fond i driftsregn og korr likv.res Bruk av disposisjonsfond i kapitalregnskapet Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet Disposisjonsfond pr Til disposisjonsfond avsettes "frie kommunale midler", dvs det foreligger ikke krav om en bestemt bruk av midlene hjemlet i lov, forskrift, eller fra giveren for eksempel staten. Av disposisjonsfondene tilhører 68,7 mill kr sektorene, opparbeidet som overskuddsavsetninger. Ingen sektorer har underskudd og dermed måttet låne av sentralt disposisjonsfond. Resten er generelle disposisjonsfond som ikke henføres til spesielle resultatenheter eller sektorer. Disse fondene utgjør en reserve som blant annet skal sikre at resultatenhetene får beholde sitt overskudd i år hvor kommunen har svake resultater. Avsetning til disposisjonsfond er gjennomført i henhold til budsjettet og bystyresak 179/2011. Energiverksfondets andel av samlede disposisjonsfond, utgjør 116,2 mill kr. Vesentlige avsetninger til disposisjonsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Avsetning til fond premieavvik ihht budsjett Ihht budsjett 2012 m/endringer

32 32 Ubundne investeringsfond Beløp i kr Ubundne investeringsfond pr Avsatt til ubundne inv.fond og korr likv.res Bruk av ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr Energiverksfondets andel av samlede ubundne investeringsfond, utgjør 369,0 mill kr. Vesentlige endringer ubundet investeringsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Bruk av kapitalfondet Budsjett 2012 og tidl Av den totale bruk av kapitalfondet utgjør utlånet til Vågsbygd Samfunnshus 50,0 mill kr. Bundne driftsfond Beløp i kr Bundne driftsfond pr Avsatt til bundne driftsfond Bruk av bundne driftsfond Bundne driftsfond pr Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av bystyret. Totalt er det avsatt 130,5 mill kr til bundne driftsfond pr Dette er en økning på 8,6 mill kr fra Avsetninger innen VAR-området og feiing utgjør 23,1 mill kr. Bruk av bundne driftsfond innarbeides i årsbudsjett 2013 administrativt. De viktigste fondene er nærmere kommentert i hovedtallsanalysen. Bundne investeringsfond Beløp i kr Bundne investeringsfond pr Avsatt til bundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av bystyret. Ca 13 % av de samlede fondene er bundne drifts- eller investeringsfond. Disse fondene kontrolleres av andre enn kommunen på bakgrunn av egne lover, regler eller avtaler (øremerkede tilskudd og gaver m.v). Energiverksfondet utgjør 485,2 mill kr av samlede fond på 1.076,2 mill kr.

33 33 FORSKRIFTSBESTEMT NOTE 7 Kapitalkonto ( 5 nr. 7) Kommunens totale egenkapital er redusert med 142,3 mill kr hovedsakelig som følge av endring av netto pensjonsmidler og forpliktelser. KAPITALKONTO Balanse Balanse (underskudd i kapital) Debetposteringer i året: (kapital) Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Nedskrivninger fast eiendom 0 Oppskriving av fast eiendom Avskriving av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og 0 transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Avdrag på formidlings/startlån ,7 Utlån formidlings/startlån Avdrag på sosial lån ,3 Utlån sosial lån Avdrag på utlånte egne midler ,0 Utlån egne midler Avskrivning sosial utlån Avskrevet andre utlån 0 Oppskriving utlån Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på eksterne lån Pensjonsforpl. (kredit. under Pensjonsmidler AM) (debiter. under AM) Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenlandslån Balanse Balanse (Kapital) (underskudd i kapital)

34 34 FORSKRIFTSBESTEMT NOTE 8 Salg av finansielle anleggsmidler Det er ikke solgt finansielle anleggsmidler i FORSKRIFTSBESTEMT NOTE 9 Interkommunalt samarbeid ( 12 nr. 3) Kilden IKS Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Kristiansand kommune(kontorkommunen) Overføring fra Grimstad kommune Overføring fra Arendal kommune Overføring fra Vest Agder fylkeskommune Overføring fra Aust Agder fylkeskommune Resultat av overføringer Kristiansand Revisjonsdistrikt Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Kristiansand kommune(kontorkommunen) Overføring fra Songdalen kommune (deltaker) Overføring fra Søgne kommune (deltaker) Overføring fra Vennesla kommune (deltaker) Resultat av overføringer Tronstadvann interkommunale vannverk Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Kristiansand kommune(kontorkommunen) Overføring fra Songdalen kommune kommune (deltaker) Overføring fra Søgne kommune (deltaker) Resultat av overføringer TIV's egne inntekter etter formålet TIV's driftsutgifter etter formålet Resultat av virksomheten

35 35 Knutepunkt Sørlandet Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Kristiansand kommune(kontorkommunen) Overføring fra Vennesla kommune (deltaker) Overføring fra Songdalen kommune (deltaker) Overføring fra Søgne kommune (deltaker) Overføring fra Lillesand kommune (deltaker) Overføring fra Iveland kommune (deltaker) Overføring fra Birkenes kommune (deltaker) Resultat av overføringer Agder Naturmuseum Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Kristiansand kommune(kontorkommunen) Resultat av overføringer Kristiansandsregionen Brann og Redning Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Kristiansand kommune(kontorkommunen) Overføring fra Vennesla kommune (deltager) Overføring fra Songdalen kommune (deltager) Overføriøng fra Søgne kommune (deltager) Overføriøng fra Lillesand kommune (deltager) Overføring fra Birkenes kommune (deltager) Resultat av overføringer I tillegg til ovennevnte er det etablert samarbeid for innkjøp og innen transport ATPprosjektet.

36 36 DEL 2 NOTER I HENHOLD TIL GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK (GKRS) GKRS NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsippene er beskrevet innledningsvis i notene. GKRS NOTE nr. 2 Organisering av kommunens samlede virksomhet Organisasjonskart er tatt inn i den samlede årsrapporten for kommunen. I denne rapporten og i handlingsprogrammet beskrives hvilke styringsprinsipper som benyttes. En del av den kommunale tjenesteproduksjon skjer i kommunale foretak og interkommunale samarbeid. Årsregnskapet til kommunen vil derfor ikke inneholde total oversikt over alle tjenester som tilbys. GKRS NOTE nr. 3 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Skatteinngangen ble svært svak i siste tertial. Dette førte til en inntektssvikt i forhold til budsjett på 50,3 mill kr. Dette er nærmere kommentert i hovedtallsanalysen kapittel 7. GKRS NOTE nr. 4 Vesentlige transaksjoner Det er utbetalt 50,0 mill kr i lån til Vågsbygd Samfunnshus BA. GKRS NOTE nr. 5 Anleggsmidler Anleggsmidler er aktivert til anskaffelseskost. Avskrivninger registreres på de respektive tjenester i driftsregnskapet, men effekten nøytraliseres slik at avskrivningene i realiteten ikke påvirker driftsresultatet. Det er kun avdrag som får endelig resultateffekt i driftsregnskapet. Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan ihht regnskapsforskriftens 8 og benytter følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsmiddelgruppe Avskrivn. plan Eiendeler Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 20 år: 40 år: 50 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg. o.l. Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Forretningsbygg, lagerbygg, adm.bygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg og lignende

37 37 Tekst (tall i hele 1000 kr) Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 5 ÅR 10 ÅR 20 ÅR 40 ÅR Akkumulert anskaffelseskost pr Akkumulerte/reverserte nedskrivinger Akkumulerte ordinære avskrivinger pr Bokført verdi Tilgang i året Avgang i året Delsalg i året Årets ordinære avskrivinger Årets nedskrivinger Årets reverserte nedskrivinger Bokført verdi Tekst (tall i hele 1000 kr) Gruppe 5 Tomter Tomter 50 ÅR anlegg Hovedbok Sum Akkumulert anskaffelseskost pr Akkumulerte/reverserte nedskrivinger Akkumulerte ordinære avskrivinger pr Bokført verdi Tilgang i året Avgang i året Delsalg i året Årets ordinære avskrivinger Årets nedskrivinger Årets reverserte nedskrivinger Bokført verdi Gevinst/tap ved avgang av anleggsmidler i regnskapsåret er bare bokført i balansen i tråd med kommunale regnskapsforskrifter gjennom en opp/nedskrivning av anleggsmiddelet mot kapitalkontoen. I tillegg til tallene over kommer utbyggingsområdene med 38,2 mill kr. GKRS NOTE nr. 6 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Regnskapsskjema 2A viser samlede investeringer og hvordan disse er finansiert. Investeringene i kommunen har fokus i tertialrapportene hvor avslutning av prosjektene behandles, og det meldes status for prosjektene sektorvis. Prosjekter med kostnader over 20 mill kr i 2012: Prosjekt Tekst Beløp i 1000 kroner. Beløp Aktivitetssenteret investeringskostnader Utvikling rådhuskvartalet Ronsbukta Sum Investeringer over 20 mill kr I hovedtallsanalysen kap. 6 kommenteres investeringsregnskapet ytterligere.

38 38 GKRS NOTE nr. 7 Finansielle omløpsmidler Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser er utførlig kommentert i hovedtallsanalysen kap. 11. Aktiva klasse (tall i 1000 kroner) Bokført verdi pr Aksjer/andeler Sertifikater 0 Obligasjoner Sum GKRS NOTE nr. 8 Finansielle anleggsmidler Obligasjoner Debitor (utsteder) Forfallsdato Markedsverdi Bokført verdi Årets resultatførte over-/underkurs Anskaffelseskost Sparebank 1 SR-Bank (II) Sparebank 1 SR-Bank (III) Spb 1 SMN (Midt-Norge) (II) DNB Bank (I) BN Bank Lyse Energi Spb 1 SMN (Midt-Norge) (III) Oslo kommune Spb 1 SMN (Midt-Norge) (IV) Sparebanken Pluss (III) Sparebank 1 Nord-Norge (II) Sparebanken Sør (IV) DNB Bank (II) DNB Bank (III) Sparebank 1 SR-Bank (IV) Sum Obligasjoner utstedt av Sparebank 1 Nord-Norge (1), Sparebanken Øst, Norwegian Property ASA, og Sparebanken Sør (3) er innfridd i løpet av regnskapsåret. Årets resultatførte netto underkurs for disse verdipapirene utgjør til sammen kr Over-/underkurs utover kr , i forbindelse med kommunens anskaffelse av obligasjoner, er ført som kortsiktig fordring eller kortsiktig gjeld. Dette resultatføres med et likt beløp hvert år fordelt over gjenværende løpetid. Når hver obligasjon blir innfridd ved forfall, vil over-/underkurs være ført i sin helhet over driftsregnskapet. Obligasjoner som i etterkant av anskaffelse nedbetales ved uttrekning, vil få sin anskaffelseskost redusert tilsvarende uttrekningen. Årets anskaffelseskost for hvert verdipapir vil derfor kunne avvike fra tidligere årsregnskap.

39 39 GKRS NOTE nr. 9 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Tekst Lånekonto Regnskap 2012 Regnskap 2011 Kommunens samlede lånegjeld fordelt på kreditorer, samt rentebetingelser pr (evt. ved nedbetalingstidspunkt i 2012) Siste avdragsår KLP Kommunekreditt: Fast rente 4,83 % Kommunalbanken: Flytende rente 2,25 % Flytende rente 2,25 % Flytende rente 2,25 % Flytende rente 2,25 % Flytende rente 2,25 % Flytende rente 2,25 % Flytende rente 2,25 % Flytende rente 1,76 % Flytende rente 2,25 % Fast rente 5,20 % Flytende rente 2,25 % Flytende rente 2,25 % Flytende rente 2,25 % Flytende rente 2,25 % Flytende rente 2,25 % Flytende rente 2,25 % Flytende rente 2,25 % Flytende rente 2,25 % Flytende rente 2,25 % Flytende rente 2,25 % Flytende rente 2,15 % Flytende rente 2,25 % Flytende rente 2,15 % Flytende rente 2,25 % Flytende rente 2,25 % Husbanken: Fast rente 2,70 % Fast rente 4,60 % Fast rente 4,80 % Flytende rente 2,00 % Fast rente 3,70 % Fast rente 3,40 % Fast rente 3,70 % Fast rente 4,60 % Fast rente 4,60 % Fast rente 4,70 % Fast rente 4,80 % Fast rente 4,80 % Flytende rente 2,00 % Flytende rente 2,00 % Flytende rente 2,00 % Fast rente 3,70 % Flytende rente 2,00 % Flytende rente 2,00 % Flytende rente 2,00 % Flytende rente 2,00 %

40 40 Tekst Lånekonto Regnskap 2012 Regnskap 2011 Siste avdragsår Verdipapirmarkedet, obligasjoner: Fast rente 6,78 % Verdipapirmarkedet, sertifikater: Flytende rente 2,74 % Flytende rente 1,967 % Flytende rente 2,089 % Andre låneavtaler: Kr.sand Havn KF, flytende rente 2,23 % Arbeidsdirektoratet ingen Skipsfartens Arb.g.fond ingen Tekst Lånekonto Regnskap 2012 Regnskap 2011 Siste avdragsår Sum gjeld med fast rente bykassen Sum gjeld med flytende rente bykassen Forholdstall fast/flytende gjeld 8,8 18,1 Gjeld i kommunale foretak: Kristiansand Parkeringsselskap KF Kristiansand Havn KF Kristiansand Boligselskap KF Foretakenes samlede gjeld er 1.256,0 mill kr pr Medregnet rentebytteavtaler for mill kr, har 47,9 % av bykassens gjeld rentebinding utover ett år. Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig virksomhet Regnskap Regnskap Tekst Kommunens samlede lånegjeld Andel knyttet til selvkostområder Vann, avløp og renovasjon andel i kr* Vann, avløp og renovasjon andel i % 11,46 % 11,35 % Andel knyttet til øvrig kommunal virksomhet 88,54 % 88,65 % Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i kr Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i % 88,54 % 88,65 % *Lagt inn kapitalgrunnlaget fra selvkostberegning VAR-området Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom de betalinger kommunen krever inn fra brukerne. Selve låneomfanget til disse formålene gir mindre relevant informasjon enn selve grunnlaget for beregning av renter innen selvkostområdet. Dette grunnlaget er 722,9 mill kr og er derfor benyttet i denne noten. Avdrag på gjeld Avdrag Budsjett Regnskapsåret Forrige år Betalt avdrag i drift Beregnet minste lovlige avdrag Differanse

41 41 Bykassens lånegjeld utgjør 6.310,2 mill kr pr , hvilket er en økning på 436,7 mill kr sammenlignet med Det er i driftsregnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen 192,8 mill kr. Minste lovlige avdrag etter kl 50 nr 7 utgjør 159,4 mill kr. Kommunen betaler derfor ca 33,4 mill kr mer enn lovens krav til minimums avdrag. Hovedtallsanalysens kap. 10 gir ytterligere omtale av lånegjeld, renter og avdrag. GKRS NOTE nr. 10 Avsetninger og bruk av avsetninger Spesifikasjon over regnskapsmessig merforbruk (underskudd) drift Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet merforbruk Årets avsetning til inndekking Nytt merforbruk i regnskapsåret Totalt merforbruk til inndekking 0 Resterende antall år for inndekking Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk 0 Årets disponering av mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret 0 0 Totalt mindreforbruk til disponering 0 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet udekket 0 0 Årets avsetning til inndekking 0 0 Nytt udekket i regnskapsåret 0 0 Totalt udekket til inndekking 0 Resterende antall år for inndekking Det er ikke udekkede beløp fra tidligere år. Spesifikasjon over regnskapsmessig udisponert (overskudd) investering Regnskapsmessig udisponert Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet udisponert Årets disponering Nytt udisponert i regnskapsåret Totalt udisponert til disponering 0

42 42 GKRS NOTE nr. 11 Vesentlige forpliktelser Det er lagt størst vekt på å opplyse om leasingavtalene for transportmidler, samt de viktigste husleieavtalene. Enkeltavtaler under kr pr år er ikke tatt med. Type avtale Leasingavtaler transp.midler: Suzuki Bilimport AS: små personbiler 2WD og 4 WD, små varebiler m/4wd samt stasjonsvogner 4 WD Ford Business Partner AS:små varebiler m/2wd Smiths Auto AS: store varebiler m/4wd, dobbeltcabin reg. som varebil m/lastekasse, små lastebiler/pick-ups m/2wd samt små lastebiler/pick-ups m/4wd Årlig driftsutgift Avtalen utløper Utløpt men maks Rammeavtale avrop til Utløpt men maks Rammeavtale avrop til Utløpt men maks Rammeavtale avrop til Utløpt men maks Rammeavtale avrop til Utløpt men maks Rammeavtale avrop til Smiths Auto AS: Miljøbil Toyota Prius Hybrid Bertel O. Steen Kristiansand AS: Miljøbil - biodrivstoffinnblanding Sparebank 1 Gravemaskin belter Sparebank 1 Gravemaskin hjul Sparebank 1 Gravemaskin hjul Sparebank 1 Gravemaskin belter Sparebank 1 SR-Finans, Slambil Mars 2017 Leasingavtaler kopimaskiner/skrivere: Sharp Electronics Norge Rammeavtale Utgått Ricoh Norge AS rammeavtale (+1+1 år) Trykkeriet, sort/hvit kopimaskin, Sharp Electr. Norge Trykkeriet, fargekopimaskin, Digiflow AS Leiekontrakt lokaler: De største leieavtalene: Entra eiendom skoleetaten KVO Lund Eiendom - Pedagogisk senter Sanitetsforeningen - Kløvertun ny avtale fra opprinnelig Gyldengården hs- enheter og PPT Framleie til NAV stat kr Storebrand Kjøpesenter Sandens AS Sandenskvartalet Fevennen - Rådhusgt 16 A Vågsbygd samfunnshus Bo invest as IT-tjenesten Fast driftsavtale: Bibliotekenes IT-senter AS *Noen rammeavtaler er utgått, men har fortsatt aktive leieavtaler på f.eks biler og kopimaskiner.

43 43 GKRS NOTE nr. 12 Selvkosttjenester Oppstillingen nedenfor viser de viktigste selvkostområdene. Selvkostområde VANN Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger Direkte kostnader - salgsinntekter Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Årets finansielle dekningsgrad i % 95 % 100 % 85 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde AVLØP Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger Direkte kostnader - salgsinntekter Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Årets finansielle dekningsgrad i % 96 % 100 % 93 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde RENOVASJON Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger 0 0 Direkte kostnader - salgsinntekter Indirekte kostnader 0 0 Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Årets finansielle dekningsgrad i % 0 % 0 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde FEIING Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 100 % 92 % 101 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva)

44 44 Selvkostområde PLAN Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 69 % 94 % 66 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde BYGGESAK Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 100 % 98 % 104 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde Oppmålingsforretninger Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 83 % 101 % 70 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Som kjent er dette selvfinansierte områder basert på selvkost i henhold til egne forskrifter gitt av staten. Avgiftene på disse områdene skal maksimalt dekke alle løpende utgifter, herunder kapitalkostnader (renter og avskrivninger) og fellesutgifter. GKRS NOTE nr. 13 Ansattforhold og likestilling Det skal gis egen note om årsverk, likestilling med mer. Ytterligere opplysninger om slike forhold blir gitt i samlet årsrapport Ansatte Årsverk Totalt Herav kvinner: Herav menn:

45 45 GKRS NOTE nr. 14 Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall samt hendelser etter balansedagen Hovedoppgaven for regnskapet er å gi relevant og pålitelig informasjon om virksomhetens resultat, finansielle stilling og utvikling i regnskapsåret. KRS (F) nr 7 Hendelser etter balansedagen, usikre forpliktelser og betingede eiendeler beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal innarbeides i regnskapet og hvordan den regnskapsmessige behandling av usikre forpliktelser og betingede eiendeler skal være. En hendelse etter balansedagen vil enten gi ny informasjon om forhold som eksisterte på balansedagen eller være nye forhold som er oppstått etter balansedagen. Hendelser etter balansedagen vil kunne være til gunst eller ugunst for kommunen, og finner sted mellom balansedagen (31.12) og tidspunkt for framleggelse av årsregnskapet. (15.02). Det er ikke avdekket slike forhold som har tilknytning til årsregnskap Endring av prinsipper, estimater og tidligere års feil (KRS (F) nr 5) Regnskapsestimater Regnskapsestimater er anslag på størrelser som har betydning for periodisering og verdivurdering og måling som for eksempel avskrivningstid for varige driftsmidler. Estimatendringer skiller seg fra feil i tidligere årsregnskap og prinsippendringer ved at de revurderes som en naturlig del av aktiviteten ved produksjon av regnskaper. Korrigering av tidligere års feil Korrigering av tidligere års feil innebærer at det er oppdaget feil i regnskapet i ettertid som gjelder tidligere perioder, som må korrigeres. Ofte gjelder dette feil bruk av regnskapsprinsipper, feilførte transaksjoner, feil i beregninger, feilvurderinger mv.

46 46 DEL 3 EGNE NOTER Egen note 1 Utlån Utlånene pr utgjør 1.097,6 mill kr og består av følgende utlånskategorier: Spesifikasjon av utlån Regnskap Regnskap Beløp i 1000 kr Kommunale selskaper og pensjonsk Stiftelser Etablerings og utbedringslån Utlån etter lov om sosialhjelp Andre utlån Anleggsobligasjoner Sum utlån Samlet utlånsvolum har økt med 6,2 % fra 2011 til Etableringslån/Startlån Kommunen formidler utlån av lånte midler fra Husbanken. Denne låneordningen har nå rimelig god balanse når det gjelder bykassens gjeld til finansieringsinstitusjoner sammenlignet med fordringer på kundene og øvrige bokførte aktiva. Underdekningen utgjør 0,5 mill kr pr Dette er ca 3,1 mill kr lavere underdekning enn i Det er i 2012 foretatt ekstraordinære innbetalinger og innfrielser fra låntakerne, som i hovedsak er benyttet til å redusere bykassens lån. I tillegg er merinntekter i form av mottatte avdrag, avsatt på bundet investeringsfond. På dette fondet gjenstår å innbetale til Husbanken 9,7 mill kr. Samlede utlån på Startlån viser økning på 5,2 mill kr i Andre utlån Anleggsobligasjoner viser økning på 3,0 mill kr og tilhører forvaltningen av energiverksfondet. Egen note 2 Utbyggingsområdene Det er lagt opp til at kommunens utbyggingsområder skal være selvfinansierende, dvs de samlede utgifter skal finansieres av salgsinntekter og andre bidrag. Regnskapsreglene tilsier at en bør velge å betrakte eventuelle nettoutgifter vedr utbyggingsområdene som udekket investering. Årets overskudd på områdene er avsatt til fond utbyggingsområder med 6,7 mill kr og til kapitalfondet med 11,4 mill kr.

47 47 Egen note 3 Regnskapsresultat - strykninger Det har ikke vært aktuelt å gjennomføre regnskapsmessige strykninger i driften i Egen note 4 Kasse, bank Bykassen har en kassakreditt på 100 mill kr som var ubenyttet ved utgangen av året. Midler i kasse, postgiro og bank er pr bokført med 755,6 mill kr. Dette er en økning på 90,7 mill kr fra Egen note 5 Kortsiktige fordringer Kommunens kortsiktige fordringer utgjør 286,6 mill kr. Dette er en reduksjon på 12,9 mill kr sammenlignet med Kortsiktige fordringer består av krav på staten, kommunens innbyggere og bedrifter, i forbindelse med tilskuddsordninger, refusjoner, egenbetalingsordninger og eiendomsskatt. Fordring på staten i forbindelse med ressurskrevende brukere er ført opp med 57 mill kr. Dette er 2,4 mill kr lavere enn mottatt beløp for Kristiansand Tor Sommerseth rådmann Arne Henrik Lukashaugen regnskapssjef

48 48

49 VEDLEGG TIL BYKASSENS REGNSKAP 49

50 50

51 51 DRIFTSREGNSKAP PR SEKTOR Regnskap Reg. budsjett Regnskap Sektorer: 11 Økonomisektor 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm. tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tjenesteprod Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner uten sykepenger Sykepenger Finansieringsinntekter Sum inntekter Sum sektorer: 11 Økonomisektor Sektorer: 20 Barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm. tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tjenesteprod Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner uten sykepenger Sykepenger Overføringer Finansieringsinntekter Sum inntekter Sum sektorer: 20 Barnehage Sektorer: 30 Helse og Sosial 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm. tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tjenesteprod Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner uten sykepenger Sykepenger Overføringer Finansieringsinntekter Sum inntekter Sum sektorer: 30 Helse og Sosial Sektorer: 40 Kultur 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm. tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum utgifter

52 52 Regnskap Reg. budsjett Regnskap Salgsinntekter Refusjoner uten sykepenger Sykepenger Overføringer Finansieringsinntekter Sum inntekter Sum sektorer: 40 Kultur Sektorer: 51 Teknisk 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm. tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tjenesteprod Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner uten sykepenger Sykepenger Overføringer Finansieringsinntekter Sum inntekter Sum sektorer: 51 Teknisk Sektorer: 52 Kristiansand Eiendom 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm. tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner uten sykepenger Sykepenger Overføringer Finansieringsinntekter Sum inntekter Sum sektorer: 52 Kristiansand Eiendom Sektorer: 60 Organisasjonssektor 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm. tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tjenesteprod Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner uten sykepenger Sykepenger Overføringer Finansieringsinntekter Sum inntekter Sum sektorer: 60 Organisasjonssektor

53 53 Regnskap Reg. budsjett Regnskap Sektorer: 70 Skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm. tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tjenesteprod Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner uten sykepenger Sykepenger Overføringer Finansieringsinntekter Sum inntekter Sum sektorer: 70 Skole Sektorer: 90 Utenomsektorielle forhold 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm. tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tjenesteprod Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner uten sykepenger Overføringer Finansieringsinntekter Sum inntekter Sum sektorer: 90 Utenomsektorielle forhold T O T A L T 0 0 0

54 54

55 55 BALANSE Regnskap 2012 Regnskap 2011 EIENDELER Anleggsmidler , ,87 Herav: Faste eiendommer og anlegg , , Tekniske anlegg(var) osv , , Boliger, skoler, barnehager, idretts , , Veier, ledningsnett (VA) , , Forretningsbygg, Adm.bygg, Aldershje , , Kirker, Brannstasjoner , , Tomter (fra anlegg) , , Friarealer og lekeplasser , , Parkvesenets,miljøvernsjefens og div , , Garasjeeiendommer , , Næringseiendommer; jord- og skogbruk , , Næringseiendommer; industritomter , , Andre grunnstykker , , Utbyggingsområdene , , Eiendommer ikke aktivert i anlegg 1,00 1,00 Utstyr, maskiner og transportmidler , , Edb-utstyr, kontomaskiner , , Maskiner,verktøy,inventar, utstyr, t , , Anleggsmaskiner , ,02 Utlån , , Ansvarlig lån KKP , , Utlån KBR kr i , , Valhalla Verksted AS , , Kristiansand teater AS B , , Sørlandshallen eiendom AS , , Ansvarlig lån Kristiansand Næringsse , , Ansvarlig lån Kristiansand Næringsse , , Stiftelsen Kongenssenter likv , , Utlån Start Stadion AS 10 mill 10/ , , Utlån Start Stadion AS 30 mill vanli , , Utlån Kristiansand Kunnskapspark Eie , , Utlån Kristiansand Kunnskapspark Eie , , Utlån Våg Håndballklubb , , Utlån Start stadion AS kr 5,5 mill k ,00 0, Vågsbyd samfunnshus A/L , , Starthallen AS , , Utlån Vågsbyd samfunnshus 50 mill kr ,00 0, Stiftelsen Kongsens senter Oppføring , , Stiftelsen Kongsens senter Oppføring , , Utleiestiftelsen , , Stiftelsen Kongsens senter likvidite , , Utån Stiftelsen Fullriggeren Sørland , , Anleggsobligasjoner , , Boliglån Acos systemet , , Sosiallån Acos systemet , , Forskudd (lån) NAV fra Acos , , Etableringslån 1 via Husbanken , , Etableringslån akk. nedskr. tap , ,26 Aksjer og andeler , , Egenkapitalinnskudd KLP , , Kjernekapital KKP , , Vest-Agder Museet IKS kr , , Etablerersenteret Vest-Agder IKS kr , , Egenkapitalinnskudd Teater og Konser , , Kjøkkenservice industrier AS kr , , Kristiansand kino holding AS , , Kristiansand Næringsselskap AS kr , , Aksjer Sørnorsk filmsenter AS, kr , , Valhalla verksted kr , , Biblioteksentralen kr , , Aksjer Kristiansand Teater AS kr , , Vågsbygd samfunshus kr , , Agder Energi AS kr , , Aksjer Kristiansand Næringsselskap A , , Aksjer Avfall Sør AS kr , ,00

56 56 Regnskap 2012 Regnskap M/S Mårten AS kr , , Aksjer Nye Kristiansand Bompengesels , , Sørlandshallen Eiendom AS kr , , Agder Kollektivtrafikk AS kr , , Sørlandets Europakontor AS kr , , Visit Sørlandet AS kr , , Utl.and.leil Sentr. sykehuset , , Stiftelsen Miljøfyrtårnet , , Stiftelsen Arkivet , , Setesdal Bilruter kr , , Innoventus AS (tidl Sørlandet Kunnsk , , Kristiansand Kunnskapspark Eiendom A 1, , Varodd AS kr , , Tall Ship Race AS kr , ,00 Pensjonsmidler , , Pensjonsmidler KLP , , Pensjonsmidler KKP , , Pensjonsmidler SPK , ,00 Omløpsmidler , ,86 Herav: Kortsiktige fordringer , , Pensjonskass mellomregning , , Boligselskapet KF mellomregning , , Kristiansand revisjonsdistrikt IKS m ,76 865, Agder Naturmuseum IKS mellomregning ,60 613, KBR, Kristiansandsregionen brann og ,30 432, Parkeringsselskapet mellomregning , , Boligstiftelsen mellomregning , , Utleiestiftelsen mellomregning 4.782, , St. Kongens senter mellomregning 722,75 421, Kirkelig fellesråd mellomregning , , Trampes legat mellomregning ,00 0, Stiftelsen Gimle gård mellomregning -307, , Avfall Sør husholdning AS mellomregn 367, , Avfall Sør Bedrift AS mellomregning 0, , Avfall Sør AS mellomregning -311,60-876, Vågsbygd samfunnshus mellomregning , , Overkurs anleggsobligasjoner , , Kjøpte renter anleggsobligasjoner , , Opptj. ikke mottatte renter E-verksf , , Korts. fordr. E-verksfondet 0, , Debitorkonto k100 rådmannens stab , , Debitorkonto k210 barnehageetaten-fo , , Debitorkonto k310 EBT , , Debitorkonto k340 Kongens senter , , Debitorkonto k350 kjøkkenservice , , Debitorkonto k410 kulturskolen , , Debitorkonto k501 eiendomsavgifter , , Debitorkonto k510 næringslivskunder 0,00 165, Debitorkonto k520 tilfeldig fakturer , , Debitorkonto k530 KE eiendomsutvikli , , Debitorkonto k531 KE eiendomsutvikli , , Debitorkonto k532 KE byggservice , , Debitorkonto k533 KE byggservice , , Debitorkonto k550 oppmålingsvesenet 0,00 446, Debitorkonto k560 plan og bygningsen 0, , Debotorkonto k610 Administrasjonssek 0,00-165, Debitorkonto k620 It tjenesten , , Debitorkonto k630 regnskapstjenesten 0, , Debitorkonto k700 skoleetaten-tilfel , , Debitorkonto k710 skoleetaten-sfo , , Debitorkonto k720 næringslivskunder, 0, , Debitorkonto k750 Barnehagesektoren , , Debitorkonto k755 Helse og sosialsek , , Debitorkonto k760 Kultursektoren , , Debitorkonto k765 Teknisk sektor , , Debitorkonto k770 Administrasjonssek , , Debitorkonto k790 Kristiansand sosia , , Debitorkonto k791 Ung etat , ,34

57 57 Regnskap 2012 Regnskap Debitorkonto k792 Flyktningstjeneste , , Trygdekontoret, sykepengerefusjon , , Fordring staten ressurskrevende bruk , , Staten, innvandrerkontoret, flykning , , Rammetilskudd , , Fordring staten ny mva-kompensasjons , , Momskomp - kreves neste termin , , Moms - kreves neste termin , , Staten inng. mva. p ,00 0, Skatteregnskapet , , Fordringer håndkasse MR 3.263, , Debitorkonto Ekko Bom (køfri) , , Debitorkonto Ekko (gamle krav Bompen , , Debitorkonto Ekko (gamle krav librof , , Debitorkonto Ekko, krav vedr småbåth , , Småbåthavnene-utestående avgifter 0, , Div. debitorer - årsoppgj., sperret , , Håndkasser , , Feilkonto månedslønn , , Utbetalingsanvisninger i retur -212,62 0, Forskudd reiser , , Forskuddskonto lønn , , Forskuddskonto God start , ,25 Premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik ,00 0, KLP - premieavvik , , KLP - premieavvik , , KLP - premieavvik , , KLP - premieavvik , , KLP - premieavvik , , KLP - premieavvik , , KLP - premieavvik , , KLP - premieavvik , , KLP - premieavvik , , KLP - premieavvik , , KLP - premieavvik ,00 0, KKP - premieavvik , , KKP - premieavvik , , KKP - premieavvik , , KKP - premieavvik , , KKP - premieavvik , , KKP - premieavvik , , KKP - premieavvik , , KKP - premieavvik , , KKP - premieavvik , , KKP - premieavvik , , KKP - premieavvik ,00 0, SPK - premieavvik , , SPK - premieavvik , , SPK - premieavvik , , SPK - premieavvik , , SPK - premieavvik , , SPK - premieavvik , ,00 Aksjer og andeler , , DNB Likviditet 20 (IV) pm fond , , DNB, no. aksjer portef , ,11 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner , , DNB, obl. i obl.portefølje , ,36 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Kassebeholdning , , Pluss Bank, konto geby 343, ,59

58 58 Regnskap 2012 Regnskap Nordea, folio , , Nordea, fakturering , , Nordea, legevakten , , Nordea, småbåthavnene 2.671, , Nordea, flyktningehels , , Nordea, ekko , , Nordea, manuelle utbet , , Nordea, statlig mottak , , Nordea, sosialkontoret 670, , Nordea, flyktningetjen 809,65 809, Nordea, ung etat remit , , Nordea, tilfluktsroms , , Nordea, Startlån lån g , , Nordea, Rajshahi , , Nordea, EM-gruppen 700,87-415, Nordea, Kontokort -628,48 552, Nordea, div. kontokort , , Spb Pluss, NIB. løp ,00 0, DNB, , NIB, løp. 3 mnd , , DNB, , p.t. rente 6.310, , Spb Sør, , NIB, løp ,37 0, DNB portef.obl , , DNB n.aksj , , DNB portef. PM ,60 545, Navigate Global portef, depotnr , , Nordea, skattetrekk , ,00 SUM EIENDELER , ,73 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,31 Herav: Disposisjonsfond , , Disp.fond (overskudd) sektor 1 økono , , Disp.fond (overskudd) sektor 2 barne , , Disp.fond (overskudd) sektor 3 helse , , Disp.fond (overskudd) sektor 4 kultu , , Disp.fond (overskudd) sektor 5 tekni , , Disp.fond (overskudd) sektor 6 organ , , Disp.fond (overskudd) sektor 7 skole , , Dispfond - motkonto negative sektorf 0, , Disp.fond vedr ansvar Sandriph , , Driftsreguleringsfond Småbåthavnene , , Dispfond Startlån 0, , Dispfond omtaksering eiendomsskatt , , Dispfond skanning byggesaksarkiv pro , , Dispfond digitalisering tekniske ark ,00 0, Disposisjonsfond kapital sektor , , Disposisjonsfond - generelt , , Disposisjonsfond AE , , Disposisjonsfond pensjonsforpliktels , , Disposisjonsfond forsikringer ,54 0, Disposisjonsfond ekstraord. vedlikeh ,00 0, Bufferfond Energiverksfondet oppr ,00 0,00 Bundne driftsfond , , Bundet driftsfond sektor 1 økonomise 0, , Bundet driftsfond sektor 2 barnehage , , Bundet driftsfond sektor 3 helse- og , , Bundet driftsfond sektor 4 kultursek , , Bundet driftsfond sektor 5 teknisk s , , Bundet driftsfond sektor 6 org.sekto , , Bundet driftsfond sektor 7 skoleetat , , Bundet driftsfond tap etableringslån , , Bundet driftsfond Vigelands samlinge , , Bundet driftsfond tilfluktsrom , , Bundet driftsfond feiervesenet , , Bundet driftsfond vann , , Bundet driftsfond avløp , , Bundet driftsfond Rajshahi , ,00

59 59 Regnskap 2012 Regnskap Bundet driftsfond OIA , , Bundet driftsfond forurensningsvern , , Bundet driftsfond byggesak 0, ,21 Ubundne investeringsfond , , Byggefond , , Fond salg presteboliger , , Energiverksfondet , , Kapitalfondet - UK , , Fond utbyggingsområder , , Fond forurensing Bredalsholmen, pr , , Fond boligkjøp boligforvaltningen , , Fond skjærgårdsparken, pr , , Fond utbedr.tiltak barnehager,pr , , Fond Dalaneveien lager, pr , ,72 Bundne investeringsfond , , Bundet inv.fond prosjekt omb , , Bundet inv.fond prosjekt etablerings , , Bundet inv.fond prosjekt lek , , Bundet inv.fond salg presteboliger , , Bundet inv.fond prosjekt 5330* arb.p , , Bundet inv.fond prosjekt bid , , Bundet inv.fond prosjekt Skj , , Bundet inv.fond prosjekt Sandripheia ,70 0, Bundet inv.fond prosjekt Sjø 0, , Bundet inv.fond prosjekt Hel , , Bundet inv.fond prosjekt Høy , , Bundet inv.fond prosjekt Han , ,45 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , , Endring regnskapsprinsipp som påvirk , ,98 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0,00 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , , Kapitalkonto pr , , Salg fast eiendom og anlegg , , Avskrivninger fast eiendom og anlegg , , Nedskriving faste eiendommer/anlegg, 0, , Salg av utstyr, maskiner og transpor , , Avskrivninger av utstyr, maskiner og , , Nedskrivning av aksjer og andeler , , Avdrag på utlån , , Avskrivning på utlån 0, , Bruk av midler eksterne lån , , Pensjonsforpliktelse , , Aktivering fast eiendom og anlegg , , Oppjustering faste eiendommer/anlegg , , Aktivering utstyr, maskiner m.m , , Oppjustering utstyr, maskiner m.m , , Kjøp aksjer og andeler , , Utlån , , Avdrag eksterne lån , , Pensjonsmidler , ,00 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , , Netto pensjon arb.giver.avg , , KLP - pensjonsforpliktelse , , KKP - pensjonsforpliktelse , , SPK - pensjonsforpliktelse , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0, , DNB obligasjonslån /12, 0, ,00 Sertifikatlån 0, , Sertifikatlån , 184 mill 0, ,00 Andre lån , , Kommunalbanken var , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , ,00

60 60 Regnskap 2012 Regnskap Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord Grønn , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord Grønn ,00 0, Kommunalbanken ord ,00 0, Komm.banken, sertifikatvilkår ,00 0, Komm.banken, sertifikatvilkår ,00 0, Kommunalbanken ord , , Husbanken ord , , Husbanken ord , , Arbeidsdir. ord , , KLP Kommunekreditt , , Kristiansand Havn , , Skipsfartens arb.fond , , Husbanken start , , Husbanken start , , Husbanken start , , Husbanken start , , Husbanken start , , Husbanken start , , Husbanken start , , Husbanken start , , Husbanken start , , Husbanken start , , Husbanken start , , Husbanken start ,00 0, Husbanken start ,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,42 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , , Avsetning arbeidsgiveravgift , , Avg. avs. feriepenger ,02 0, Avg. avs. feriepenger , , Oppgjørskonto mva p , , Oppgjørskonto mva p , , Skydig pensjon KKP. ordn 81 2% ordin ,16 0, Leverandørgjeld , , Skattetrekk , , Påleggstrekk månedslønte , , Avsatte feriepenger , , Avsatte feriepenger ,17 0, Diverse trekk 4.113,00 0, Underkurs anleggsobligasjoner , , Korts. gjeld E-verksfondet 0, , Interimskonto sykepenger/ansatt , , Negativ lønn 346, , Depositum leie Samsen (må ha objekt) ,00 0, Depositum på Myren gård (kultur) 2.800, , Depositum på Andøen (kultur) 2.820, , Depositum på Festninga (kultur) , , Nøkkeldeposium Torkelsmyra skole,av 0, , Nøkkeldeposium Samsen , ,00

61 61 Regnskap 2012 Regnskap Interimskonto innbetalt ACOS , , Manuelle anvisninger - ACOS ,00 666, Salg av kart for Midt-Agder frilufts 0,00 50, Interimskonto EkkoBom (køfri) , , Interimskonto Ekko (gamle krav Bompe , , Interimskonto Ekko krav vedr småbåth , , Salg av busskort for Agder Kollektiv -440, , Interimskonto Kr.Sand sosialkontor ( , , Interimskonto Ung-etat (Acos) , , Interimskonto Innvandrerktr. (Acos) , , Påløpte renter , , Div. uidentifiserte innbetalinger , ,00 Premieavvik , , SPK - premieavvik , , SPK - premieavvik , , SPK - premieavvik , , SPK - premieavvik , , SPK - premieavvik ,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,73 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,71 Herav: Ubrukte lånemidler , , Ubrukte lånemidler , ,78 Andre memoriakonti , , Lån Titti Arenfeldt-Omdal , , F.K. - Vigør lån Stålvn , , Brodalssløyfen 7, 5 tilkobling , , Tilknytningsavgift gnr 1 bnr , , Tilknytningsavgift gnr 27 bnr , , Tilknytningsavgift gnr 19 bnr , , Tilknytningsavgift gnr 79 bnr , , Tilknytningsavgift gnr 13 bnr , , Tilknytningsavgift gnr 61 bnr , , Ref. St. Olavsvei, J.Weiser , , Ref. vei Kongsgårdheimen 9.500, , Ref. overskjønn Broveien 3.000, , Ref. gategrunn Kristiansand , , Ref. Andøyveien , , Ref. Torridalsveien , , Ref. veianlegg Eftevåg - Nesset , , Ref. krav Vest-Agder Fylke Sømsveien , , Ref vei Galgeberg 9.933, , Bdirag gnr 97 bnr 3 N.J Korsvik , , Torsvikheia fellesantenne , , Hånes Felt E, bnr 10 gnr , , Forskuddtering Kristiansand Pukkverk , , Lån Klepp leirskole , , Justeringsrett ,Topdalsfjor ,00 0,00 Motkonto til memoriakontiene , , Motkonto ubrukte lånemidler , , Tilskudd andre ikke forfalt , , Diverse ,00 0,00

62 62

63 63 HOVEDTALLSANALYSE Konklusjon Bykassens regnskap viser for 2012 et positivt netto driftsresultat på 136,1 mill kr. Det regnskapsmessige resultat viser kr 0. Også i 2011 ble regnskapet gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr 0. Driftsutgiftene har i 2012 økt mindre enn driftsinntektene. Driftsresultatet ble i 2012 betydelig bedre enn ventet til tross for en svært svak skatteinngang på slutten av året. Skattesvikten ble kompensert av økt inntektsutjevning i rammeoverføringene og av lavere netto finanskostnader. Avkastningen på energiverksfondet ble 6,4 % i Øvrige renteinntekter ble høyere enn budsjettert og renteutgiftene ble lavere enn forutsatt fordi rentenivået holdt seg svært lavt ut hele året. Samlet viser netto finans bedring på 14,6 mill kr i forhold til budsjettet. Kommunen er sårbar som følge av endrede rammebetingelser fra staten og økonomiske tilbakeslag i sin alminnelighet. Investeringsnivået er høyt og dermed også lånegjelden. Investeringsnivået i vedtatt handlingsprogram medfører at netto finansutgifter øker urovekkende sterkt frem til år Bystyret har vedtatt en maksimal netto lånegjeld på mill kr fra Ved utgangen av 2012 er denne lånegjelden på mill kr. Det vil være utfordrende å bedre driftsbalansen utover det vedtatte nivå i de kommende årene på grunn av det fortsatt høye investeringsnivået i Alle sektorene har imidlertid god budsjettbalanse i Det økende akkumulerte premieavviket har i 2012 bidratt til å svekke likviditeten, da det er avsatt 21,9 mill kr mindre til fondet for å håndtere premieavvik enn økningen i akkumulert premieavvik. Dette er imidlertid i tråd med budsjettforutsetningen og handlingsprogrammet for Det anses derfor ikke nødvendig å vurdere tiltak for å styrke likviditeten på kort sikt. I kommunens justerte skatteanslag for 2012 ble det forutsatt at vi skulle oppnå om lag samme utvikling som landsgjennomsnittet. Det viser seg at skatteinngangen i 2012 ble ca 50,2 mill kr lavere enn budsjettert. Rammetilskuddet viser en merinntekt på ca 35,3 mill kr. Samlede frie inntekter i 2013 antas å være om lag 20 mill kr for høyt budsjettert basert på forutsetningene for skattevekst som er lagt til grunn i statsbudsjettet. Vi hadde tilnærmet samme forutsetninger på samme tidspunkt i fjor. Kristiansand Arne Henrik Lukashaugen regnskapssjef

64 64 2 Drifts- og investeringsregnskapet Tabell 1 Driftsregnskapet 2012 Note Regnskap Budsjett Regnskap Avvik Beløp i 1000 kr Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Refusjoner Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts og formuesskatt Eiendomsskatt og andre skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Varer og tjen. i prod Varer og tjen innkjøpt Overføringer Avskrivninger G Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån E Sum finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og omkostn. G Avdrag på lån G Sosiale utlån Sum finansutgifter Resultat finans Motpost avskrivninger G Netto driftsresultat Netto driftsresultat Bykassens driftsregnskap for 2012 viser et positivt netto driftsresultat på 136,1 mill kr. Netto driftsresultat viser en bedring på 165,6 mill kr i forhold til justert budsjett, i hovedsak som følge av besparelser i sektorene som må avsettes til ikke budsjetterte bundne fond. Ubrukte midler innen ATP-området utgjør 29,1 mill kr. Korrigert netto driftsresultat (dvs. uten bruk og avsetning til bundne fond, samt pliktig overføring av inntekter fra momskompensasjonen til dekning av investeringer), viser et positivt avvik på 61,1 mill kr i forhold til budsjettet.

65 65 Tabell 2 Netto driftsresultat Note Regnskap Budsjett Regnskap Avvik Beløp i 1000 kr Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidligere år Bruk av disposisjonsfond F Bruk av bundne driftsfond F Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført investeringsregnskapet Avsatt til dekning av underskudd Avsatt til disposisjonsfond F Avsatt til bundne fond F Avsatt til likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsoverskudd Tabell 2a Korrigert netto driftsresultat Note Regnskap Budsjett Regnskap Beløp i 1000 kr Netto driftsresultat Avsatt til bundne fond Bruk av bundne driftsfond Momskomp pliktig overføring Korrigert netto driftsresultat Korrigert netto driftsresultat var i opprinnelig budsjett 2012 negativt med 12,1 mill kr, men dette ble i løpet av året oppjustert til et positivt resultat på 20,3 mill kr. Regnskapsmessig resultat Netto driftsresultat er, som tidligere nevnt, positivt med 136,1 mill kr. Avsetning til fond er gjennomført i henhold til politiske vedtak, bestemmelsene i budsjett og regnskapsforskriftene, særlovgivning, samt etter krav fra bidragsyterne, herunder staten. Vilkårene er nærmere omtalt i forskriftsbestemt note 6. Enkelte resultatenheter har også forbrukt fond som en del av finansieringen av årets aktiviteter. Etter dette er det et regnskapsmessig resultat på kr 0. Pensjonsutgifter belastes kommuneregnskapet som følge av gjennomsnittsberegninger. Eventuell besparelse skal med virkning fra 2012 belastes fremtidige budsjetter over 10 år. Premieavviket for pensjon ble positivt med 35,7 mill kr i 2012 medregnet amortisering (utgiftsføring) av tidligere positive premieavvik. Premieavviket isolert viser et negativt avvik på 1,2 mill kr i forhold til budsjettert beløp. Sektorene har en samlet besparelse på 43,9 mill kr etter avsetning til og bruk av fond i sektorregnskapene. Det er betydelige avvik på enkelt sektorer, men det samlede netto avviket på 0,8 % i forhold til brutto driftsutgifter på sektorene, må betegnes som svært lavt.

66 66 I alle sektorer er overskudd på enheter avsatt med 100 % til disposisjonsfond, samtidig som eventuelle underskudd er dekket av disposisjonsfond der dette har vært mulig, jf bystyresak 179/2011. Figur 1 nedenfor viser at utviklingen for netto driftsresultat har vært svært varierende. I 2009 ble netto driftsresultat svært høyt på grunn av flere ekstraordinære forhold, blant annet ubrukte midler innen ATP-området med 55,5 mill kr. Tabell 3 Netto driftsresultat og samlet resultat Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Beløp i mill kr Netto driftsresultat 183,2 53,7 62,6 136,1 Overskudd/underskudd 7,8 58,5 0,0 0,0 Figur 1 Resultatet av driften Netto driftsresultat bør ideelt sett være 3 % av driftsinntektene, dvs. ca 160 mill kr. Strategien i kommuneplanen sier at det skal tilstrebes en netto resultatgrad på minimum 2 %, dvs. ca 107 mill kr. Basert på vedtatt handlingsprogram, hvor saldering gjennomføres ved tidligere års reserver, er dette lite sannsynlig i årene fremover. I 2009 var netto driftsresultat 3,8 %. I 2010 var resultatet 1,1 % av driftsinntektene, mens resultatet i 2011 ble 1,2 %. I 2012 er resultatet 2,5 %. Besparelser i sektorene, høyere renteinntekter og et lavt rentenivå på gjelden ut hele året er hovedårsaken til det gode resultatet. Sentralt disposisjonsfond er svekket med 18,9 mill kr i 2012 og er pr på 56,5 mill kr. Det er brukt beløp av det sentrale disposisjonsfondet i henhold til budsjett, men avsatt 5,5 mill kr lavere beløp enn budsjettert for ikke å skape et negativt regnskapsresultat.

67 67 Investeringsregnskap 2012 Tabell 4 Investeringsregnskap 2012 Note Regnskap Budsjett Regnskap Beløp i 1000 kr Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Varer og tjenester Overføringer Renteutgifter og omkostninger Sum investeringsutgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån G Utlån E Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket G Avsatt ubundne investeringsfond F Avsatt bundne fond F Avsatt likv.reserven Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån E Salg av aksjer og andeler F Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond F Bruk av ubundne investeringsfond F Bruk av bundne fond F Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket investering 0 0 0

68 68 Investeringer utgjør 727,9 mill kr i I 2011 ble det foretatt investeringer for 911,4 mill kr. Dette er et svært høyt nivå når det meste skal lånefinansieres. Konsekvensen er at driften belastes med økte rente- og avdragsutgifter. Avsetning til tidligere udekkede investeringer er ikke budsjettert opprinnelig, fordi dette har vært en midlertidig finansiering. Beløpene tilbakeføres først når låneopptak gjennomføres eller tilskudd mottas. Kjøp av aksjer og andeler utgjør 10,8 mill kr. Beløpet gjelder egenkapitaltilskudd i KKP og KLP. Utlånene på 170,4 mill kr skyldes hovedsakelig videre utlån av formidlingslån (Startlån) og plassering av energiverksfondets midler (anleggsobligasjoner med 45,0 mill kr). Mottatte avdrag i investeringsdelen med 109,1 mill kr er i hovedsak knyttet til etablerings-/startlån, samt innløsning av anleggsobligasjoner (42,0 mill kr). I denne forbindelse har regnskapssjefen lagt inn en administrativ budsjettkorreksjon for å unngå svært misvisende tall i hovedoversiktene. Innløsning og salg av anleggsobligasjoner har ikke blitt budsjettert i Kristiansand kommune, da disse transaksjonene styres av finansreglementet. Kristiansand Næringsselskap AS er innvilget avdragsfrihet på ansvarlig lån i 5 år fra Fra driftsregnskapet er det overført 58,3 mill kr hvorav 45,9 mill kr er knyttet til momskompensasjonsordningen.

69 69 3 Bykassens finansielle stilling Balanseregnskapet 2012 Tabell 5 Balanseregnskapet 2012 Regnskap Regnskap Beløp i 1000 kr Note Eiendeler Anleggsmidler Fast eiendom og anlegg G Maskiner og utstyr G Utlån E Aksjer og andeler F Pensjonsmidler F Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer E Premieavvik F Aksjer og andeler G Sertifikater G7 0 0 Obligasjoner G Kasse, bank E Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital Bundne og ubundne fond F Udekket underskudd G Overskudd G Endring regnskapsprinsipp G Likviditetsreserve (negativ) Kapitalkonto F Sum egenkapital G10 Langsiktig gjeld (lån) G Langsiktig gjeld (pensjonsforpl) F Kortsiktig gjeld Premieavvik F Sum gjeld og egenkapital Garantiforpliktelser F

70 70 Balansen viser kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Kommunens eiendeler består stort sett av anleggsmidler, dvs. fast eiendom og anlegg, utstyr og maskiner samt finansaktiva som aksjer, utlån og pensjonsmidler. Det gjennomføres avskrivninger for de anleggsmidler som forringes ved slit og elde. Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld utgjør 2,63. Dette er noe høyere enn 2, som anses som tilfredsstillende, jf også kapittel 8. Kortsiktig og langsiktig gjeld utgjør ca 82 % av de samlede eiendeler. Under langsiktig gjeld er det oppført 5.923,6 mill kr i pensjonsforpliktelse. I anleggsmidlene ligger pensjonsmidler med 4.596,9 mill kr. Akkumulert premieavvik er 411,1mill kr, dvs. at det i driften de senere årene netto er inntektsført et tilsvarende beløp. Kommunen må selv dekke beløpet over fremtidige budsjetter. Av dette kan 144,8 mill kr dekkes av eget disposisjonsfond. Det er ikke udekket underskudd i verken drifts- eller investeringsregnskapet. 4 Analyse av bykassens løpende drift Tabell 6 Driftsregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Beløp i mill kr Driftsinntekter Skatter 1 962, , , ,7 Statlige ref.,overføringer og rammetilskudd 1 190, , , ,8 Øvrige inntekter 1 634, , , ,1 Sum driftsinntekter 4 787, , , ,6 Driftsutgifter Lønnsutgifter 2 795, , , ,7 Varer, tjenester 1 425, , , ,8 Overføringer med mer 458,4 431,9 342,3 478,6 Sum driftsutgifter 4 679, , , ,1 Brutto driftsresultat 107,6 24,2 75,6 137,5 Eksterne finansinntekter 193,5 145,4 155,8 160,3 Eksterne finansutgifter 293,9 314,3 388,7 401,7 Resultat finans -100,4-169,0-232,9-241,4 Motpost avskrivninger 175,9 198,4 220,0 240,1 Netto driftsresultat 183,2 53,7 62,6 136,2

71 71 Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 3,83 % 1,11 % 1,22 % 2,53 % Prisstigning gjsn 2,11 % 2,47 % 1,24 % 0,77 % Driftsinntekter-økning 12,02 % 0,66 % 6,35 % 5,06 % Driftsutgifter-økning 8,21 % 2,46 % 5,31 % 3,91 % Generelt Økningen av driftsutgiftene fra år til år er betydelig høyere enn gjennomsnittlig prisstigning i perioden, med unntak av året I tabellen benyttes konsumprisindeksen i stedet for kommunal deflator. Driftsinntektene har i 2012 økt med 1,15 prosentenheter mer enn driftsutgiftene. Av årene er det bare i 2010 at driftsinntektene har vist lavere økning enn driftsutgiftene. Skatter, refusjoner og overføringer fra staten utgjør ca 74 % av bykassens samlede driftsinntekter. Staten har dermed avgjørende kontroll med inntektssiden i kommunen. Den dominerende utgiftspost er lønnsutgifter (61 %). Tabell 7 Nøkkeltall Skattedekningsgrad Skatteinntekter i % av Kilde: SSB nøkkeltall KOSTRA. Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap sum driftsinntekter 41,0 % 44,9 % 40,5 % 39,9 % Resultatgrad Brutto driftsresultat i % av driftsinntektene Kristiansand 2,2 % 0,5 % 1,5 % 2,6 % Landsgj.s eksl. Oslo 1,3 % 1,4 % 1,7 % Netto driftsresultat i % av driftsinntektene Kristiansand 3,8 % 1,1 % 1,2 % 2,5 % Landsgj.s eksl. Oslo 2,7 % 2,3 % 2,0 % Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld u/pensjon i % av driftsinntektene Kristiansand 109,9 % 109,2 % 114,6 % 117,2 % Arbeidskapital Arbeidskapital i % av driftsinntektene Kristiansand 20,9 % 22,0 % 20,6 % 21,9 % Landsgj.s eksl. Oslo 21,0 % 22,9 % 21,7 %

72 72 Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat viser det som gjenstår av driftsinntektene, etter at utgifter som kan henføres til tjenesteproduksjonen er fratrukket. Avskrivninger inngår i resultatbegrepet. Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser hvor stor andel av driftsinntektene som gjenstår etter at utgifter knyttet til den løpende produksjon av varer og tjenester og rente- og avdragsutgifter er fratrukket. Avskrivninger påvirker ikke netto driftsresultat i og med at avdragsutgifter skal gis endelig resultateffekt i kommuneregnskapet. Dette innebærer at avskrivninger som inngår i brutto driftsresultat elimineres i forhold til netto driftsresultat. Netto driftsresultat for 2012 er positivt med 136,1 mill kr. Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer, dekning av tidligere års regnskapsunderskudd, samt avsetning til fond. En kommune kan kun unntaksvis operere med negativt netto driftsresultat. Reserver fra tidligere år i form av akkumulerte overskudd eller disposisjonsfond, må da finansiere et negativt netto driftsresultat. Når alle reserver er oppbrukt krever kommuneloven at det er balanse i de løpende inntekter og utgifter. Figur 2 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene Figuren viser at Kristiansand kommune hadde en bedre økonomisk utvikling enn landsgjennomsnittet eksklusiv Oslo i I 2010 og 2011 har driftsresultatet vært lavere enn landsgjennomsnittet og ligget på drøyt 1 %. I 2012 ble resultatet positivt med 2,5 %.

RÅDMANN. Regnskap 2013. Foto: Rita Galteland

RÅDMANN. Regnskap 2013. Foto: Rita Galteland RÅDMANN Regnskap 2013 Foto: Rita Galteland KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2013 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2013 27 Vedlegg til bykassens regnskap 53 Driftsregnskap

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap... 5 2. Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap... 6 3. Regnskapsskjema

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler...

Detaljer

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Årsregnskap 2013 1 Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig budsjett budsjett Regnskap Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 122 467 126 087 128 364 115 497 Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Røyken kommune. Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse. Side 1

Røyken kommune. Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse. Side 1 Røyken kommune Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse Side 1 Innhold Innledning... 4 sskjema 1A Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B Driftset fordelt på virksomhet... 7 sskjema 2A Investeringsregnskapet...

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer