C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96"

Transkript

1

2 C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 2/96 Monthly Bulletin of Statistics 2/96 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996

3 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Foreløpig tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Symbols in Tables Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil Less than 0.5 of unit employed Less than 0.05 of unit employed Provisional or preliminary figure Break in the homogeneity of a vertical series Break in the homogeneity of a horizontal series Symbol 0 0,0 Statistisk månedshefte Ansvarlig redaktør: Svein Longva ISBN ISSN Emnegruppe 00 Generelle emner Emneord Måneds- og kvartalsstatistikk Økonomiske korttidsdata Design: Enzo Finger Design Trykk: Falch Hurtigtrykk

4 Innhold Tabellregister 5 Tabellgrupper Befolkning 8 Sosiale forhold 9 Rettsforhold 10 Arbeidskraft 11 Lønn 15 Personlig forbruk 21 Generelle næringsøkonomiske emner 27 Jordbruk og fiske 29 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning 33 Bygge- og anleggsvirksomhet 53 Utenrikshandel 65 Varehandel 76 Samferdsel og reiseliv 90 Generelle samfunnsøkonomiske emner 100 Offentlig forvaltning 102 Finansinstitusjoner, penger og kreditt 108 Konjunkturtindikatorer for utlandet 126 Alfabetisk sakregister 127 Nye publikasjoner fra Statistisk sentralbyrå 128 Engelsk oversettelse av tabelltekstene er gitt i Statistisk månedshefte nr. 1,

5 Contents Index of tables 5 Table groups Population 8 Social conditions 9 The law 10 Labour 11 Wages and salaries 15 Private consumption 21 General industrial subject matters 27 Agriculture and fishing 29 Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply 33 Building and construction 53 External trade 65 Internal trade 76 Transport, communication and tourism 90 General economic subject matters 100 Public administration 102 Financial institutions, money and credit 108 Economic trend indicators for foreign countries 126 Alphabetical index 127 New publications from Statistics Norway 128 English translation of the table text is given in Monthly Bulletin of Statistics no. 1,

6 Tabellregister Befolkning 1. Folkemengdens bevegelse 2. Fødte, døde, inn- og utflyttede pr innbyggere Table of contents Side Page Population 8 1 Vital statistics and migration statistics Births, deaths, in-migration and out-migration per inhabitants 8 Sosiale forhold 3. Folketrygden. Mottakere av pensjon/overgangsstønad. Utbetalte grunn- og hjelpestønader Rettsforhold 4. Forbrytelser etterforsket av politiet 4B. Innsatte i fengselsanstalter Social conditions 3. National Insurance. Allowance recipients. 9 Basic and assistance grants paid 9 The law 10 4 Crimes investigated by the police B Prisoners Daily average 10 Arbeidskraft 5. Arbeidsstyrke, sysselsatte og arbeidsledige Sysselsatte og arbeidsledige, etter alder Sysselsatte etter næring Utførte ukeverk etter næring Arbeidde timer i gjennomsnitt pr. uke for menn og kvinner i ulike aldersgrupper Registrerte helt arbeidsledige og ansatte med innskrenket arbeidstid mv. registrert ved arbeidskontorene 14 Lønn 11. Gjennomsnittlig timefortjeneste for arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne mannlige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne kvinnelige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne mannlige arbeidere i bygge- og anleggsbedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon 20 Labour 5. Labour force, employed persons and unemployed persons Employed persons and unemployed persons, by age 12 7 Employed persons by industry 12 8 Weekly working hours by industry Average weekly working hours for males and females in different age groups Unemployed persons and employees with reduction of hours etc. registered at the employment offices 14 Wages and salaries 11. Average hourly earnings for workers in manufacturing firms affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry Average hourly earnings for adult male workers in manufacturing firms affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry, by tariff Average hourly earnings for adult female workers in manufacturing firms affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry, by tariff Average hourly earnings for adult male workers in building and constructing firms affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry 20 Personlig forbruk 15. Konsumprisindeks for ulike vare- og tjenestegrupper Konsumprisindeks for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor 25 Generelle næringsokonomiske emner 17. Lagerhold i industri- og engrosbedrifter. Volumindekser for ulike vareslag Lagerhold i industri- og engrosbedrifter. Volumindekser for næringsgrupper, for lagervarenes anvendelse og opprinnelse 28 Jordbruk og fiske 19. Slakt godkjent til folkemat av den offentlige kjøttkontroll Forbruk av kraftfôr Jordbrukets prisindeks Produsentpriser for jordbruksvarer Fiskerier. Fangstmengde etter fiskeslag 32 Private consumption 15. Consumer price index for different groups of goods and services Consumer price index for goods and services grouped by delivery sectors 25 General industrial subject matters 17. Stocks in manufacture and wholesale establishments Indices of volume for different commodities Stocks in manufacture and wholesale establishments Indices of volume for industry groups, for the stocks' use and origin 28 Agriculture and fishing 19. Carcasses approved for human consumption by the public meat inspection Consumption of concentrated feeds Index of agricultural prices Prices received by farmers for agricultural commodities Fisheries. Quantity of catch by fish species 32 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning 24. Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Delindekser for næringer, næringsområder og næringshovedgrupper Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply 24. Index of industrial production for oil extraction, mining, quarrying, manufacturing and electricity supply. Indices for industries, industry divisions and major 33 industry groups 33 5

7 Side Page 25. Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Delindekser for bedrifter av ulik konkurransetype og for produksjonens 25. Index of industrial production for oil extraction, mining, quarrying, manufacturing and electricity supply. Indices for establishments by different type anvendelse 37 of competition and use of product Sesongjustert produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Delindekser for næringer, bedriftenes konkurransetype og for produksjonens anvendelse Produsentprisindeks for produkter fra oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning Seasonally adjusted index of industrial production for oil extraction, mining, quarrying, manufacturing and electricity supply. Indices for industries, type of competition of the establishments and use of product Producer price index for goods from oil extraction, mining and quarrying, manufacturing and electricity supply Produksjon av visse varer Production of principal commodities Produksjon av råolje og naturgass Production of crude petroleum and natural gas Produksjon av kull og petroleumsprodukter Production of coal and petroleum products Meieridrift Dairying Produksjon og forbruk av elektrisk kraft Production and consumption of electric energy Ordretilgang og ordrereserve for industriprodukter. 33. New and unfilled orders of manufacture. Index Verdiindeks 49 numbers of value Investeringer i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Verdiindeks Investments in oil production, mining and quarrying, manufacturing and electricity supply. Index of value Bygge- og anleggsvirksomhet Building and construction 35. Byggevirksomhet. Bygg satt i gang Building construction Building work started Byggevirksomhet. Bygg under arbeid Building construction. Buildings under construction Byggevirksomhet. Bygg fullført Building construction Buildings completed Byggekostnadsindeks for enebolig av tre Building cost index of one-dwelling wooden house Byggekostnadsindeks for rekkehus av tre Building cost index of wooden row-house Byggekostnadsindeks for boligblokk Building cost index of apartment building Byggekostnadsindeks for riks- og fylkesveganlegg Building cost index for main road and provincial road construction Byggekostnadsindeks for riks- og fylkesveg- 42. Building cost index for maintenance of main road vedlikehold 63 and provincial road Byggekostnadsindekser for vannkraftanlegg Building cost index of water power plant Ordretilgang og ordrereserve i bygge- og anleggs- 44. New orders and unfilled orders in building virksomhet. Verdiindeks 64 construction. Index numbers of value 64 Utenrikshandel External trade 45. Innførsel og utførsel av varer Imports and export of commodities Innførsel av varer etter varegruppe Imports of commodities by commodity group Utførsel av varer etter varegruppe Exports of commodities by commodity group Innførsel av varer. Verdi-, pris- og volumindekser Imports of commodities. Index numbers of value, unit value and volume Utførsel av varer. Verdi-, pris- og volumindekser Exports of commodities. Index numbers of value, unit value and volume 74 Varehandel Internal trade 50. Prisindeks for forstegangsomsetning innenlands Price index of first-hand domestic transactions Engroshandel. Verdiindeks Wholesale trade Index numbers of value Engroshandel. Prisindeks Wholesale trade Price index Engroshandel. Volumindeks Wholesale trade Index of volume Salg av petroleumsprodukter Sale of petroleum products Omsetning av mineralvann, ol, vin, brennevin og 55. Sales of spa water, beer, wine, liquor and tobacco 86 tobakk Detaljhandel. Verdiindeks Retail trade. Index of value Detaljhandel. Prisindeks Retail trade. Price index 89 Samferdsel og reiseliv Transport, communication and tourism 58. Norges Statsbaner. Jernbanedriften Norwegian State Railways. The railway service Førstegongsregistrerte nye og bruktimporterte 59. First time registrations of new and secondmotorvogner og tilhengere 91 hand imported motor vehicles and trailers Veitrafikkulykker med personskade Road traffic accidents with personal injury Handelsflåten. Størrelse, tilgang og avgang The merchant fleet. Size, increase and decrease Handelsflåten. Skip i opplag og fraktindekser The merchant fleet. Vessels laid up and freight indices Hurtigruta Bergen-Kirkenes. Passasjer- og 63. Express Coastal Liner Bergen-Kirkenes. godstransport 95 Passenger and goods transport Sivil luftfart Civil aviation Postverket. Beregnet postmengde, inntekter og utgifter Postal Administration. Calculated volume of mail, receipts and expenditure Telenor AS. Inntekter, utgifter, telefon- og teleks- 66. Telenor. Receipts, expenditure, telephone and telex trafikk mv. 98 traffic etc. 98 6

8 Side Page 67. Hoteller og andre overnattingsbedrifter. 67. Hotels and similar establishments. Guest- Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet 99 nights by nationality of the guests 99 Generelle samfunnsøkonomiske emner 68. Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. Prosentvis volum- og prisendring fra samme kvartal året for Utenriksregnskap. Driftsregnskap overfor utlandet. 101 Offentlig forvaltning 70. Statsregnskapet medregnet folketrygden. Inntekter Statsregnskapet medregnet folketrygden. Utgifter og diverse spesifikasjoner Statsregnskapet. Enkelte større inntektsposter Fordelte skatter 107 Finansinstitusjoner, penger og kreditt 74. Publikums likviditet (pengemengde) Utlån til publikum fra norske finansinstitusjoner ved utgangen av år og kvartal Utlån fra og innskudd i banker Norges Bank. Balanse ved utgangen av år og måned Postgiro og Norges Postbank. Balanse ved utgangen av år og måned Statsbanker. Balanse ved utgangen av år og måned Forretningsbanker og Postbanken. Balanse ved utgangen av år og måned Sparebanker. Balanse ved utgangen av år og måned Livsforsikringsselskaper. Balanse ved utgangen av år og kvartal Skadeforsikringsselskaper. Balanse ved utgangen av år og kvartal Private finansieringsselskaper. Balanse ved utgangen av år og kvartal Private kredittforetak. Balanse ved utgangen av Ar og kvartal Betalingsforhold. Konkurser, tvangssalg og utleggsforretninger Emisjoner av sertifikater Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i norske kroner Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i utenlandsk valuta Aksjeemisjoner registrert i Verdipapirsentralen etter utstedersektor. Markedsverdi Oslo Børs. Aksjekursindeks og verdipapiromsetning Valutakurser 125 Konjunkturindikatorer for utlandet 93. Utvalgte råoljepriser og eksportprisindeks for råolje 126 General economic subject matters 68. Expenditure on gross domestic product. Percentage change in volume and prices from same quarter the preceding year Balance of payments. Current account 101 Public administration 70. Revenue of the central government, fiscal account included National Insurance Expenditure of the central government, fiscal account included National Insurance The central government, fiscal account. Some principal revenue items Distributed taxes 107 Financial institutions, money and credit 74. Money supply Loans to the public from Norwegian financial institutions Loans from and deposits in banks Bank of Norway. Balance sheet at the end of year and month Post Giro and Post Office Savings Bank of Norway. Balance sheet at the end of year and month State banks. Balance sheet at the end of year and month Commercial banks. Balance sheet at the end of year and month Savings banks. Balance sheet at the end of year and month Life insurance companies. Balance sheet at the end of year and quarter Non-life insurance companies. Balance sheet at the end of year and quarter Private financial companies. Balance sheet at the end of year and quarter Private credit enterprises. Balance sheet at the end of year and quarter Discharge of commitments. Bankruptcies, forced sales and foreclosures Issues of treasury notes, certificates of deposits and commercial papers Issues of bearer bonds in Norwegian kroner Issues of bearer bonds in foreign currency Share issues registered in the Norwegian Registry of Securities Oslo Bourse. Index of share prices and securities transactions Foreign exchange rates 125 Economic trend indicators for foreign countries 93. Selected crude oil prices and export price index for crude oil 126 7

9 BEFOLKNING Tabell 1. Folkemengdens bevegelse Ar og kvartall >> 4.» 3. >> 4. 1) 3. >> Folkemengde ved utgangen av året/kvartalet Døde Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Kvartalsstatistikken bygger på foreløpige tall, og vil derfor ikke stemme med årsoversikten som gir endelige tall. K ild e: NOS Befolkningsstatistikk Hefte Ill. Tabell 2. År og kvartal » 3. >> 4.» 3. >> Fodte, døde, inn- og utflyttede pr innbyggere Døde Dode Levendefødte Fødselsoverskott Levendefodte Fødselsoverskott lnnflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting 12,1 10,2 1,9 4,9 3,8 1,0 12,1 10,3 1,9 4,8 3,8 0,9 12,3 10,7 1,6 5,3 3,8 1,5 12,6 10,5 2,1 5,8 4,0 1,8 12,9 10,7 2,2 7,5 4,2 3,3 13,7 10,8 2,9 7,1 4,7 2,4 14,0 10,7 3,3 6,1 6,5-0,3 14,4 10,9 3,5 6,0 5,6 0,4 14,2 10,5 3,7 6,2 4,3 1,9 14,0 10,4 3,6 6,2 3,9 2,3 13,8 10,8 3,0 7,4 4,4 3,0 13,9 10,2 3,7 6,2 4,5 1,7 3,3 2,6 0,8 1,4 0,8 0,6 3,6 2,5 1,1 1,3 0,8 0,6 3,5 2,4 1,1 2,5 1,6 0,9 3,1 3,0 0,1 1,7 1,0 0,7 3,5 2,7 0,7 1,7 0,9 0,8 3,6 2,4 1,2 1,2 1,0 0,2 3,4 2,4 0,9 1,9 1,5 0,4 3,1 2,5 0,6 1,1 0,8 0,3 3,5 2,6 0,8 1,3 0,9 0,3 3,7 2,5 1,1 1,2 0,8 0,4 3,6 2,4 1,2 2,1 1,6 0,5 8

10 Tabell 3. Folketrygden. Mottakere av pensjon/overgangsstonad. Utbetalte grunn- og hjelpestonader SOSIALE FORHOLD År og kvartal (utgangen) I alt Stønadsmottakere med pensjon/overgangsstønad Stonaderl ved uforhet og til barnetilsyn Alders-UførepensjonEtterlattepensjon Ugifte, skilte Grunn- og Stønader til pensjon og separerte hjelpe- barnetilsyn Ektefeller Barn Familie- forsorgere stonader pga. pleiere uforhet » » ié ' » » » » » Tallet på stonader, og ikke tallet på stønadsmottakere. Samme person kan ha stonaden(e) kombinert med pensjon/overgangsstønad. 2 Omfatter også ca personer som tidligere er registrert som mottakere av attføringspenger i ventetid på uførepensjon. Kild e: Rikstrygdeverket. 9

11 RETTSFORHOLD Tabell 4. Forbrytelser etterforsket av politiet Ar og kvartal Forbrytelser i alt Forbrytelse mot den alm. orden og fred Forbrytelse mot sedeligheten Forbrytelse mot liv, legeme og helbred Simpelt tyveri Grovt tyveri Brukstyveri av motorkjøretøy Underslag, bedrageri og utroskap Skadeverk Annen forbrytelse » 4.» 4.» Kild e: NOS Kriminalstatistikk. Tabell 4B. Innsattel i fengselsanstalter Av dette Innsettingsgrunnlag Ar og måned I alt Under år Menn Uten- 18 år landske statsborgere Narkotikadømte Promilledømte Varetekt Soning av fengselsdom Bøtesoning Sikring Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Gjennomsnitt beregnet på grunnlag av oppgaver fra anstaltene over tallet på innsatte hver annen tirsdag kl Av disse 2 under 16 år. Kild e: Justisdepartementet. 10

12 ARBEIDSKRAFT Tabell 5. Arbeidsstyrke, sysselsatte og arbeidsledige (AKU) År (gjennomsnitt) Kvartal Arbeidsstyrken I alt Sysselsatte Arbeidsledige Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken Menn Kvinner , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 4.» , , , ,2 4.» , , , ,4 4.» , , , ,1 4.» , , , ,3 4.» , , , ,7 4.» , , , ,0 4.» , , , ,2 4.» , , , ,3 4.» , , , ,8 4.» ,8 1,5 2,7 2,3 3,0 3,2 3,8 3,1 3,2 2,2 3,1 1,5 2,5 1,7 2,5 3,0 3,4 5,1 4,7 5,6 4,8 5,9 5,0 6,5 5,1 6,6 5,2 6,0 4,7 5,2 4,6 1,7 2,5 1,3 2,4 1,6 3,3 1,5 1,8 2,3 1,5 1,4 2,3 1,6 3,1 1,6 2,4 2,2 2,8 3,1 2,9 3,0 3,9 3,7 4,1 5,1 4,9 4,9 4,7 5,4 4,6 5,1 4,4 6,3 5,3 5,7 4,6 5,5 5,0 4,8 4,3 6,3 5,0 5,5 4,9 5,9 5,4 5,7 4,7 7,2 5,0 6,5 5,2 6,3 5,8 6,2 4,5 7,5 5,1 6,8 5,1 6,6 5,8 5,6 4,6 6,8 4,6 6,5 5,0 5,4 5,3 5,2 4,2 6,1 5,3 5,5 5,0 4,9 4,7 4,2 3,4 Statistikken bygger på arbeidskraftundersokelsen, som er en undersøkelse for et tilfeldig utvalg av personer i alderen år. Resultater fra en utvalgsundersøkelse er beheftet med usikkerhet. 2 Nytt spørreskjema og nye referanseuker ble innført i 2. kvartal Tall for dette og senere kvartaler er ikke helt sammenlignbare med tall for tidligere kvartaler. K i Id e: NOS Arbeidsmarkedsstatistikk og Ukens statistikk. 11

13 ARBEIDSKRAFT Tabell 6. Sysselsatte og arbeidsledige, etter alder (AKU) Kvartal Sysselsatte Arbeidsledige år år Ar år 16-24år Ar 3. kvartal » » » » Se note 1 til tabell 5. Kild e: NOS Arbeidsmarkedsstatistikk og Ukens statistikk. Tabell 7. Sysselsatte etter næring Transport, Finansiell og Offentlig, År Jordbruk, Oljeutvin- Kraft- og Bygge- og Varehandel, lagring, forretnings- sosial og (gjennomsnitt) I alt skogbruk, ning og hotell- og Industri vann- anleggs- post og messig privat Kvartal fiske og bergverks- restaurantforsyning virksomhet telekommu- tjeneste- tjenestefangst drift virksomhet nikasjoner yting yting kvartal » » » » ' Se note 1 til tabell 5. Kild e: NOS Arbeidsmarkedsstatistikk og Ukens statistikk. 12

14 ARBEIDSKRAFT Tabell 8. Utforte ukeverk etter næring Kvartal I alt Jordbruk, Oljeutvinskogbruk, ning og fiske og bergverksfangst drift Transport, Finansiell og Offentlig, Varehandel, Kraft- og Bygge- og lagring forretnings- sosial og Industrivann- anleggs- hotell- og, restaurantp ost og messig privat forsyning virksomhet telekommu- tjeneste- tjenestenikasjoner yting virksomhet yting a» » » » a» » » Se note 1 til tabell 5. Kild e: NOS Arbeidsmarkedsstatistikk og Ukens statistikk. Tabell 9. Arbeidde timer i gjennomsnitt pr. uke for menn og kvinner i ulike aldersgrupperl Kvartal Menn Kvinner I alt år år år år I alt år år Ar år ,3 31,4 42,2 40,0 30,8 30,1 26,7 31,3 28,3 20,8 39,0 30,3 40,8 38,8 31,3 28,7 24,8 30,0 26,4 21,0 41,1 35,0 43,1 40,3 31,8 31,2 29,9 32,3 28,3 21,0 4.» 41,0 33,4 42,8 40,5 30,9 30,2 27,3 31,4 28,0 18,6 40,1 30,5 42,2 39,2 29,3 30,0 25,0 31,5 28,0 17,9 38,8 30,3 40,6 38,9 29,4 28,7 24,3 30,1 27,0 21,2 40,5 34,6 42,2 39,9 32,3 31,3 30,0 32,3 28,4 18,7 4.» 40,5 33,4 42,1 39,8 28,1 30,3 26,9 31,6 28,2 15,7 40,1 30,7 42,0 39,7 28,2 30,1 23,6 31,7 28,2 20,1 38,9 30,7 40,7 38,6 27,7 29,1 24,2 30,5 27,5 18,7 41,0 35,4 42,4 40,9 31,8 31,2 28,9 32,3 28,5 21,5 4.» 40,1 32,4 41,8 39,4 28,6 30,4 25,8 31,8 28,2 17,2 40,0 30,5 41,8 39,7 31,8 30,4 23,4 32,1 28,4 20,7 39,1 31,6 40,7 38,5 27,3 29,1 23,4 30,3 28,0 24,2 40,7 34,9 42,2 40,6 26,7 31,3 29,2 32,3 29,0 22,1 4.» 40,2 31,8 42,0 39,5 26,5 30,4 24,9 32,0 27,9 22,6 39,9 30,9 41,4 39,9 26,7 30,4 23,0 32,1 28,3 23,8 38,9 31,1 40,1 39,8 31,4 29,1 23,1 30,4 27,9 24,3 40,2 34,5 41,6 40,6 27,4 31,5 29,1 32,4 29,7 23,2 4.» 40,2 32,5 41,8 40,0 24,5 30,7 26,4 31,9 28,9 18,9 Se note 1 til tabell 5. Kild e: NOS Arbeidsmarkedsstatistikk og Ukens statistikk. 13

15 ARBEIDSKRAFT Tabell 10. Registrerte helt arbeidsledige og ansatte med innskrenket arbeidstid mv. registrert ved arbeidskontorene År og måned Registrerte helt arbeidsledige I alt Av dette permitterte Delvis permitterte Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Forhåndsmeldinger om oppsigelser Ledige plasseri Sysselsatte ved arbeidsmarkedstiltak i Brudd i statistikken f.o.m. januar. Tallene for er derfor ikke sammenlignbare med tallene for tidligere år. 2 Arbeidsdirektoratet gir ikke tall for registrert arbeidsledige for utgangen av desember 1990 pga. utilfredsstillende kvalitet i etatens dataregister. For beregning av årsgjennomsnittet er tall pr. 12. desember 1990 benyttet. På grunn av omlegging av statistikken er det ikke tilgjengelige tall for ansatte med innskrenket arbeidstid. Kild e: Arbeidsdirektoratet. 14

16 LØNN Tabell 11. Gjennomsnittlig timefortjenestel for arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Voksne arbeidere i alt Voksne menn Voksne kvinner Indeks for gjennomsn. Indeks for gjennomsn. Indeks for gjennomsn. År og Gjennomsn. timefortjeneste Gjennomsn. timefortjeneste Gjennomsn. timefortjeneste kvartal timefor- (1979=100) timefor- (1979=100) timefor- (1979=100) tjeneste. tjeneste. tjeneste. Kr LøpendeFast Kr LøpendeFast Kr LøpendeFast kroneverdi kroneverdi kroneverdi kroneverdi kroneverdi kroneverdi ,75 109,5 98,7 40,97 109,3 98,6 33,55 111, ,86 120,9 96,0 45,14 120,5 95,6 37,29 123, ,41 133,4 95,1 49,76 132,8 94,7 41,42 137, ,58 144,9 95,3 53,96 144,0 94,7 45,35 150, ,06 157,2 97,3 58,59 156,4 96,8 49,15 163, ,52 169,5 99,2 63,28 168,9 98,9 52,85 175, ,72 186,6 101,9 69,69 186,0 101,6 58,40 193, ,64 216,7 108,8 81,00 216,2 108,6 67,83 225, ,99 228,7 107,7 85,36 227,8 107,3 71,98 238, ,25 240,4 108,2 89,48 238,8 107,5 76,47 253, ,45 254,8 110,2 94,63 252,5 109,2 81,79 271, ,35 268,3 112,2 99,51 265,6 111,1 86,67 287,5 100,42 276,7 113,1 102,66 274,0 112,0 89,20 295,9 103,15 284,2 113,4 105,42 281,3 112,2 91,80 304,5 106,12 292,4 115,2 108,49 289,5 114,1 94,55 313, ,04 209,5 107,6 78,29 208,9 107,3 65,59 217,5 78,45 216,2 109,3 80,89 215,9 109,2 67,10 222,6 79,16 218,1 108,8 81,48 217,5 108,5 68,38 226,8 4.» 80,92 223,0 109,7 83,34 222,4 109,4 70,14 232, ,61 224,9 108,0 83,99 224,2 107,6 70,63 234,3 83,67 230,6 108,8 86,21 230,1 108,5 72,03 238,9 83,25 229,4 107,3 85,57 228,4 106,9 72,32 239,9 4.» 83,54 230,2 106,8 85,80 229,0 106,2 73,03 242, ,26 232,2 106,4 86,47 230,8 105,7 73,49 243,7 88,56 244,0 110,0 91,03 242,9 109,5 76,91 255,1 87,80 241,9 108,3 89,97 240,1 107,5 77,19 256,0 4.» 88,36 243,5 108,4 90,44 241,4 107,4 78,21 259, ,62 244,2 107,2 90,72 242,1 106,3 78,21 259,4 90,27 248,7 107,9 92,52 246,9 107,2 79,25 262,9 a» 3 96,12 264,9 114,3 98,41 262,6 113,3 84,96 281,8 4.» 4 94,79 261,2 111,2 96,92 258,7 110,2 84,55 280, ,18 262,3 110,9 97,32 259,7 109,8 84,44 280,1 97,62 269,0 112,6 99,86 266,5 111,6 86,51 286,9 97,84 269,6 112,4 100,01 266,9 111,3 87,30 289,6 4.» 98,73 272,1 112,9 100,83 269,1 111,6 88,33 293,0 98,70 272,0 112,3 100,89 269,3 111,2 87,68 290,8 100,89 278,0 113,6 103,31 275,7 112,6 88,82 294,6 100,71 277,5 113,1 102,90 274,6 111,9 89,75 297,7 4.» 101,43 279,5 113,4 103,59 276,5 112,2 90,51 300,2 101,35 279,3 112,4 103,49 276,2 111,2 90,36 299,7 103,61 285,5 113,8 105,95 282,8 112,8 91,83 304,6 103,47 285,1 113,7 105,81 282,4 112,6 91,88 304,7 4.» 104,13 286,9 114,2 106,40 284,0 113,1 93,00 308,5 104,31 287,4 114,3 106,60 284,5 113,1 92,98 308,4 106,24 292,8 115,6 108,79 290,3 114,7 93,87 311,3 106,60 293,7 115,4 108,94 290,7 114,2 95,26 316,0 4.» 107,28 295,6 115,6 109,60 292,5 114,4 95,93 318,2 107,49 296,2 114,8 109,83 293,1 113,6 95,89 318,0 110,61 304,8 117,2 113,22 302,2 116,2 98,00 325,0 110,16 304,1 116,7 112,55 300,4 115,3 98,39 326,3 100,4 98,2 97,9 98,9 100,9 102,6 105,8 113,0 112,4 114,2 117,3 120,2 120,9 121,5 123,6 111,7 112,5 113,2 114,5 112,5 112,7 112,3 112,3 111,6 115,0 114,6 115,4 113,9 114,1 121,6 119,4 118,4 120,1 120,7 121,5 120,1 120,3 121,3 121,8 120,7 121,5 121,5 122,8 122,6 122,9 124,1 124,4 123,2 125,0 125,2 Gjennomsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid (ikke medregnet betaling for helge- og høytidsdager). Inkl. offshore-arbeidere. 2 Fra 1. januar 1987 ble den normale arbeidstid satt ned fra 40 til 37,5 timer pr. uke. 3 Omfatter ikke tariffoppgjøret våren Om lag kr 3,00 skyldes etterbetalinger fra tariffoppgjøret våren Kild e: Næringslivets Hovedorganisasjon. 15

17 LØNN Tabell 12. Gjennomsnittlig timefortjenestel for voksne mannlige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. Kr År og kvartal » 4.» » 4.» Industri i alt Kjøttindustri Konservesfabrikker Fiskeindustri Hermetikkfabrikker Sildemjølindustri Margarinfabrikker Bakerier og konditorier 40,97 37,57 34,99 35,84 32,47 39,43 35,33 38,38 35,57 45,14 41,05 38,00 39,13 37,09 44,17 40,07 42,91 39,23 49,76 45,44 42,75 43,29 40,72 49,54 43,16 47,73 43,60 53,96 49,12 46,33 48,14 43,62 57,18 48,20 50,27 47,13 58,59 52,51 50,31 51,27 47,17 58,72 51,61 53,62 50,08 63,28 56,82 54,32 54,88 50,67 61,73 56,78 57,58 53,78 69,69 63,53 59,44 59,37 55,21 70,67 61,96 64,00 61,48 81,00 73,57 68,37 68,64 63,73 84,02 73,49 75,20 72,80 85,36 76,50 72,42 71,41 68,70 87,84 75,89 78,72 75,96 89,48 80,38 76,27 76,50 73,06 94,96 79,52 81,01 81,98 94,63 86,52 79,97 82,35 77,58 102,05 84,57 85,69 89,37 99,51 90,92 85,80 88,33 82,53 107,07 90,62 90,70 93,36 102,66 93,69 88,15 90,30 86,59 110,17 94,33 93,84 97,01 105,42 95,39 93,17 93,31 90,85 112,49 95,83 97,19 98,79 108,49 98,99 96,76 97,39 91,79 115,47 97,55 101,35 102,33 103,49 93,30 94,28 91,84 90,38 113,82 97,11 94,37 97,66 105,95 95,18 89,42 92,01 89,88 115,52 97,01 96,47 98,36 105,81 95,27 94,39 92,63 91,36 109,46 94,33 98,80 99,22 106,40 97,41 93,79 95,85 91,88 109,68 94,61 99,14 99,82 106,60 97,05 98,80 95,72 92,56 112,64 94,71 99,40 100,78 108,79 98,64 92,64 96,13 91,59 118,60 96,25 100,56 101,74 108,94 98,86 97,93 97,77 90,70 117,51 98,75 101,84 102,88 109,60 100,97 97,01 99,60 92,11 113,00 99,60 103,42 103,70 109,83 99,14 102,40 101,43 93,51 116,20 100,87 101,56 104,44 113,22 102,14 94,62 99,49 94,56 126,08 104,92 106,26 106,07 112,55 101,04 101,84 101,70 94,37 118,02 102,98 106,61 106,18 Medier og fôrblanderier Sjokoladeog sukkervareindustri Annen næringsmiddelindustri Bryggerier og mineralvannfabrikker Tekstilfabrikker Skofabrikker Trelastindustri Sponplatefabrikker Trehusfabrikker Trevarefabrikker, snekkerier 37,38 37,37 38,94 35,16 32,80 36,33 37,93 40,17 36,66 41,88 41,58 42,68 38,67 35,52 39,51 41,06 44,02 39,84 45,94 45,88 48,85 42,49 39,90 43,57 45,01 50,49 45,30 50,78 49,87 54,29 46,19 41,64 46,55 49,50 54,28 48,77 56,33 53,04 59,93 49,84 43,72 50,31 53,26 56,58 51,68 60,83 56,63 65,56 53,96 46,60 53,57 57,25 60,56 54,54 66,88 62,87 72,90 59,17 50,78 58,75 63,37 67,64 60,09 77,85 76,11 86,30 69,27 59,58 67,77 73,65 79,65 67,85 83,96 80,63 92,49 73,24 63,20 71,07 77,84 84,22 69,69 85,76 83,93 95,66 78,61 67,82 74,43 82,71 86,64 72,98 91,23 89,78 101,53 83,67 74,07 79,48 86,35 88,85 76,85 96,86 94,74 105,74 88,57 77,12 83,64 90,09 89,56 81,06 101,13 98,65 110,18 92,36 80,05 85,46 93,06 87,64 82,33 104,07 101,64 113,40 95,03 82,21 87,13 95,10 88,74 85,97 106,57 105,10 116,66 96,85 83,90 90,15 100,13 96,93 89,47 102,16 100,06 111,53 92,66 80,79 86,00 94,30 86,65 82,69 103,16 101,68 114,66 94,48 80,15 87,31 93,28 86,18 85,51 105,47 101,83 110,27 96,79 80,51 87,77 96,13 88,22 87,29 105,38 102,92 116,69 96,17 86,68 87,50 96,75 93,27 86,46 105,06 103,19 115,32 94,99 83,39 88,15 97,55 93,89 86,27 106,27 103,56 118,28 97,44 81,94 89,13 100,31 95,60 89,94 106,13 106,61 114,91 97,68 84,21 91,69 101,19 98,49 90,71 108,92 106,85 118,22 97,39 85,90 91,57 101,57 98,69 90,58 109,32 106,90 115,60 97,33 83,44 91,95 100,56 98,83 89,89 109,39 110,50 124,62 101,64 83,99 94,65 101,17 100,15 93,41 111,31 108,78 116,32 99,33 84,88 95,27 102,79 102,65 93,00 Se note 1 til tabell Se note 2 til tabell

18 Tabell 12. Gjennomsnittlig timefortjenestel for voksne mannlige arbeidere i industribedrifter (forts.) tilsluttet Næringslivets inusr Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. Kr Konvolutt-, Grafisk industri Ar og Møbel- o.a. d it Wallboard- pose- og kvartal Papir treindustri fabrikker papirvarefabrikker LØNN Eskefabrikker I alt Avis- Trykkerier Boktrykkerier og repro- binderier bedrifter ,78 41,19 39,86 38,28 40,37 49, , ,96 44,81 43,70 41,69 43,54 54, , ,58 49,42 48,31 45,70 49,28 62,68-57,22 50, ,80 52,47 53,37 49,51 53,88 70,50 83,24 63,99 55, ,26 57,26 56,33 53,73 57,97 77,92 92,84 69,98 60, ,64 62,10 61,29 57,90 62,02 85,53 101,37 76,96 65, ,78 69,19 66,33 65,39 67,68 95,72 113,75 86,04 71, ,65 80,89 79,42 75,98 77,87 112,54 131,94 101,79 83, ,96 85,61 81,02 79,73 80,52 119,62 138,04 107,73 91, ,70 91,07 82,67 82,55 84,05 120,90 139,15 109,27 93, ,15 96,53 86,32 87,96 91,38 126,82 146,40 114,05 96, ,99 100,24 92,28 93,69 96,35 131,66 152,57 117,53 97,18 86,07 101,08 93,86 98,38 99,43 134,14 154,80 121,21 99,28 88,89 104,16 95,87 102,54 103,11 137,45 159,94 124,09 100,64 91,49 108,60 100,49 104,48 106,30 139,10 157,51 125,96 102,70 88,03 101,47 92,75 98,92 99,37 133,89 154,16 122,30 98,73 88,23 107,18 94,02 99,12 103,85 138,04 161,43 125,73 99,98 88,75 103,78 97,79 109,53 103,64 139,33 162,03 123,87 100,45 4.» 90,37 104,54 97,91 102,79 105,21 138,59 162,15 124,60 102,95 t kvartal 90,17 103,73 96,45 104,85 104,68 137,35 154,99 124,59 100,42 89,78 113,47 98,09 102,90 103,98 139,35 159,32 126,11 103,10 92,16 105,68 104,92 107,39 108,06 140,31 159,27 125,02 101,85 4.» 93,74 111,50 102,20 103,21 108,29 139,43 156,80 127,97 104,95 92,71 109,70 102,09 103,34 106,93 139,27 156,99 127,04 104,01 94,83 122,30 106,50 104,11 112,88 145,76 168,37 131,74 109,95 96,04 115,87 107,83 109,47 113,30 144,93 165,13 129,50 107,30 Farmasøytisk industri I alt Maling- og lakkindustri Kjemisk-teknisk industri Plastindustri Oljemøller, fettraffinerier, tranindustri Annen kjemiskteknisk industri Gummivarefabrikker ,65 38,09 38,33 37,07 39,48 38,43 37,31 38,42 38, ,50 41,72 42,33 40,42 42,15 42,55 40,34 43,68 41, ,29 46,02 46,68 44,69 47,14 46,56 44,28 47,55 45, ,23 49,96 50,65 48,44 50,77 50,91 47,34 50,07 49, ,49 53,95 54,82 52,02 55,37 55,37 52,16 53,11 53, ,68 57,81 59,11 55,48 60,51 59,02 57,57 57,06 57, ,15 64,15 65,80 61,33 66,24 66,19 66,12 62,95 63, ,45 74,67 75,77 71,78 76,55 76,98 74,86 70,75 74, ,39 78,69 79,95 74,74 80,34 81,91 80,42 75,70 79, ,43 82,70 83,42 78,63 83,10 86,44 86,31 78,93 85, ,78 87,93 87,94 84,04 87,54 92,72 91,45 82,68 92, ,98 92,30 92,14 88,95 93,06 97,28 94,67 86,17 96,74 100,47 96,07 89,98 92,40 100,21 102,66 91,51 87,54 98,48 104,76 99,04 94,17 95,98 100,83 105,52 95,32 90,42 98,13 108,76 102,08 99,23 98,12 104,63 109,04 97,89 94,29 101,06 101,45 96,15 92,61 93,36 98,15 101,30 94,62 87,44 96,86 103,78 100,22 92,73 96,49 102,69 109,05 94,79 89,04 100,48 106,49 99,78 94,17 97,05 101,05 106,68 94,52 90,87 98,45 4.» 107,65 100,14 96,93 97,05 101,73 105,67 96,93 93,80 96,94 105,46 99,00 95,76 95,88 101,38 104,53 95,78 89,87 99,03 109,46 102,73 99,38 98,04 104,79 111,39 98,48 92,50 101,84 110,51 103,02 101,15 99,28 105,57 109,35 97,84 98,23 100,60 4.» 110,01 103,43 100,56 99,03 106,90 111,00 99,21 96,59 102,50 108,78 102,65 100,37 97,59 106,78 111,03 98,55 96,49 100,99 111,63 107,40 101,77 102,00 112,43 117,96 101,75 96,18 109,92 115,32 108,01 103,08 104,10 109,69 115,53 107,51 94,78 107,37 Fajanse-, porselens- og keramikkindustri Glassverk Se note 1 til tabet it 2 Se note 2 til tabell

19 LØNN Tabell 12. Gjennomsnittlig timefortjenestel for voksne mannlige arbeidere i industribedrifter (forts.) tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. Kr År og kvartal » 4.» Sement- og lettbetongindustri Steinindustri Mineralindustri Betongindustri Elektrokjemisk industri Flyverksteder Elektronisk industri Bilverksteder 41,38 42,77 38,52 40,86 43,62-38,69 37,93 46,44 45,92 42,25 45,79 47,89-42,00 41,81 51,86 49,85 46,51 50,64 51,55-45,71 46,53 57,28 53,68 49,24 54,21 55,40 65,31 49,06 49,60 61,10 58,15 53,24 58,39 61,87 71,89 51,69 52,89 65,18 59,99 58,59 63,70 68,21 78,39 56,53 57,28 71,07 66,57 63,96 71,48 74,11 87,85 62,96 64,55 82,30 77,40 72,95 82,61 83,29 101,52 73,19 75,82 86,95 82,34 76,98 84,74 88,03 108,76 74,35 80,11 89,92 88,34 86,01 89,03 93,23 112,68 77,35 82,50 94,73 91,52 94,81 93,50 100,14 120,92 81,59 86,44 97,55 95,11 102,59 95,01 107,13 123,67 87,58 90,11 102,24 102,75 106,13 97,38 109,93 126,40 90,18 92,27 104,40 104,82 107,42 96,98 112,12 129,75 92,47 93,87 108,90 108,41 110,55 99,94 116,96 132,00 98,63 97,72 105,18 102,18 104,22 96,55 110,12 128,28 90,98 92,59 102,18 106,24 110,09 97,35 114,51 129,84 92,43 93,65 103,50 104,82 108,33 96,17 110,73 130,01 93,02 94,34 106,58 106,02 106,83 97,93 113,29 130,84 93,35 94,93 107,28 104,56 106,06 98,12 114,42 132,04 96,59 95,50 109,89 110,27 109,77 99,59 119,24 132,23 98,52 97,18 108,30 108,49 112,78 100,78 116,40 129,80 99,62 98,59 110,33 109,98 112,93 100,91 117,96 133,92 99,47 99,40 109,44 111,32 111,52 102,43 118,37 132,34 100,13 98,97 116,10 110,12 117,21 105,20 123,21 133,98 104,10 101,25 111,95 106,83 117,03 104,72 119,10 134,40 105,33 102,15 I alt Bedrifter tilsluttet Teknologbedriftenes Landsforening Stoperier Karosserifabrikker Metallvarefabrikker Skipsverksteder Mekaniske verksteder Elektroteknisk industri ekskl. radiofabrikker » 4.» 37,50 42,07 39,90 42,53 42,20 43,44 41,53 41,61 46,39 43,72 45,81 46,94 47,68 45,67 45,98 50,96 47,72 49,14 51,53 52,32 51,40 49,55 55,20 51,79 52,25 56,16 56,72 55,66 53,08 59,74 55,60 56,21 60,76 61,67 60,46 57,03 63,76 59,28 59,85 65,51 65,28 64,80 61,48 69,45 64,84 65,89 70,93 71,23 70,75 71,61 80,91 74,77 75,44 84,70 82,75 80,91 74,53 84,41 78,55 80,50 88,21 86,46 84,87 77,18 88,07 81,45 84,76 92,31 89,67 90,03 81,02 92,23 85,21 89,16 92,81 93,96 94,87 84,71 97,50 89,03 92,18 97,85 99,67 98,40 87,61 101,69 92,50 94,59 106,59 102,24 102,26 91,04 105,42 95,07 96,68 112,17 105,03 105,57 93,55 108,13 99,33 101,45 114,39 107,21 108,99 89,13 103,13 92,91 94,26 109,38 102,90 103,67 90,77 105,88 95,10 95,25 112,48 105,79 106,20 91,53 106,52 96,25 97,82 114,26 105,33 106,12 92,62 106,32 96,20 99,05 113,04 106,08 106,35 91,31 106,48 96,66 97,97 113,98 105,15 105,43 93,46 107,98 99,18 100,90 114,40 106,97 109,37 94,30 108,68 100,14 102,59 114,24 107,88 110,95 95,10 109,38 101,16 103,76 114,90 108,89 110,24 93,72 110,75 102,37 102,37 118,64 107,47 111,93 96,54 112,66 105,71 105,96 118,59 112,04 113,50 95,50 112,03 105,58 106,70 115,98 111,91 114,42 Se note 1 til tabell Se note 2 til tabell

20 LØNN Tabell 13. Gjennomsnittlig timefortjenestel for voksne kvinnelige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. Kr Sjokolade- rer og Møbel- Brygge- Kon- Bake- og Annen År og Industri Kjøtt- Herme- i Konfekkvartal i alt industri Fiske- rier og nærings- Skoserves- tikk sukker- mineral- Tekstil- sjøns- og tremiddel- fabrikker,a fabrikker industri kondifabrikker fabrikker vare- r brikker industri torier industri industri vannfabrikker » 4.» 33,55 32,79 31,75 32,76 28,41 28,29 33,50 31,99 34,43 31,08 30,94 30,12 32,68 37,29 35,83 34,62 35,76 33,42 31,63 36,83 35,42 38,25 34,85 34,41 33,56 35,92 41,42 40,20 39,31 38,96 36,96 35,96 41,03 39,08 43,51 38,49 37,57 37,17 40,09 45,35 43,91 43,36 43,58 39,81 39,23 46,00 42,75 48,01 41,55 40,91 39,31 44,30 49,15 46,95 47,03 46,46 43,31 40,58 51,31 45,69 53,39 44,51 43,45 42,13 49,22 52,85 50,52 50,97 48,50 47,13 44,09 55,61 49,12 57,52 47,46 46,28 45,73 53,41 58,40 56,81 56,68 53,08 52,54 50,66 60,91 54,91 63,30 51,97 50,17 49,05 58,04 67,83 65,60 65,28 62,23 61,40 60,37 71,05 65,23 74,50 60,25 58,85 57,97 67,22 71,98 68,73 69,20 65,59 64,94 63,42 76,09 69,06 79,92 64,86 62,36 62,01 71,01 76,47 72,72 72,21 70,47 70,21 68,21 79,31 73,07 82,65 70,05 67,88 66,79 77,41 81,79 77,98 76,84 75,70 73,08 73,68 85,53 78,97 87,76 75,02 74,07 72,52 80,39 86,67 82,78 83,71 80,47 77,80 79,52 90,56 84,64 92,60 79,15 76,90 76,92 84,88 89,20 84,87 86,06 82,32 81,99 84,44 94,60 88,50 95,11 82,61 78,36 80,03 85,72 91,80 87,20 90,38 84,00 85,67 87,81 97,95 90,97 99,49 85,84 79,98 81,31 88,96 94,55 89,67 93,16 86,62 86,67 90,03 100,23 93,60 103,25 87,81 81,64 83,37 92,48 90,36 85,83 93,03 83,46 84,34 85,90 95,81 89,10 98,63 83,13 80,15 81,10 87,25 91,83 88,32 88,82 83,43 85,26 89,61 95,79 91,41 99,25 85,76 79,30 79,83 88,55 91,88 86,43 90,91 83,00 87,03 87,19 99,25 92,04 95,07 86,94 80,33 79,52 89,58 93,00 88,12 88,31 85,71 86,42 88,35 100,28 91,33 104,12 87,42 80,08 84,16 90,40 92,98 88,58 95,12 85,05 85,53 87,68 98,69 91,35 103,24 86,05 79,26 84,02 91,03 93,87 89,68 90,56 84,77 85,69 91,06 99,01 92,22 103,14 88,23 82,14 80,82 91,64 95,26 89,57 93,18 86,87 87,53 89,19 99,50 95,16 101,66 88,65 82,39 84,09 93,82 95,93 90,67 93,27 89,39 88,18 92,10 103,63 95,68 105,10 88,43 82,46 84,31 93,52 95,89 90,46 98,15 91,05 87,93 93,00 103,68 94,86 103,51 88,12 81,73 83,39 93,05 98,00 94,37 93,95 89,61 89,51 95,36 102,65 98,68 107,67 91,35 83,51 82,74 94,96 98,39 91,91 96,46 90,28 90,62 93,64 105,00 97,27 103,19 89,66 84,72 83,83 96, » 4.» Konvolutt-, Trykke- Papir- Eske- pose- og rier og Bokindustri fabrikker papir- repro- binderier vare- bedrifter fabrikker Farma- Kjemisksøytisk teknisk industri industri Bedrifter tilsluttet Teknolog- Fajanse-, bedriftenes Landsforening porse- I alt Metall- Elektrolens- og vare- teknisk kera- fabrikker industri mikk- ekskl. industri radiofabrikker Elektro- Elekkjemisk tronisk industri industri 35,35 35,58 33,25 36,74 31,88 32,42 32,40 36,64 36,42 35,98 39,32 35,39 39,10 39,40 36, ,67 35,91 36,35 37,59 40,25 39,83 39,66 43,33 38,70 43,26 44,46 41,53 49,17 45,83 40,52 40,63 41,28 44,49 43,20 44,61 46,47 42,30 46,57 49,31 45,57 55,27 50,06 45,09 44,05 44,51 48,35 47,32 47,63 51,23 45,96 50,27 52,96 49,84 60,63 53,97 48,69 47,92 47,43 52,44 50,87 52,46 57,71 49,75 54,74 56,31 53,54 65,87 58,43 52,68 51,17 51,10 56,11 54,35 56,28 63,65 53,59 61,41 60,90 61,06 72,66 63,14 58,44 57,05 56,40 61,27 59,48 61,85 68,81 58,67 72,50 70,21 69,79 86,57 73,31 66,31 66,31 64,61 69,93 68,25 70,45 75, ,84 73,37 71,77 92,97 77,72 68,62 69,52 67,96 73,08 71,07 74,11 79,65 66,38 81,60 77,00 74,65 96,72 80,42 71,63 73,54 71,95 76,96 74,95 77,28 84,46 70,29 87,26 83,84 78,95 100,49 83,97 76,55 78,80 75,31 81,97 80,24 81,87 91,46 75,13 91,19 88,08 83,62 102,90 86,00 83,52 82,69 79,62 86,55 84,28 86,14 100,02 80,80 92,02 91,70 88,45 105,50 89,53 86,15 85,50 81,35 89,30 86,63 88,51 102,63 84,13 94,02 94,94 88,48 108,87 90,24 91,71 88,78 83,55 92,04 88,19 90,98 105,23 86,21 97,48 97,36 92,38 100,13 91,99 95,70 91,34 85,27 95,47 91,67 94,59 109,93 92,46 91,59 92,40 87,93 107,28 88,76 88,21 87,09 81,39 90,60 86,84 88,96 104,32 85,07 94,33 95,04 87,13 110,30 90,93 91,51 89,80 82,49 91,74 87,79 88,90 107,02 87,18 94,68 94,83 89,54 108,67 90,10 94,54 89,03 82,58 92,08 88,79 92,45 102,54 86,16 95,37 97,08 89,50 109,33 91,07 93,57 89,22 86,96 93,53 89,29 92,98 107,59 86,32 93,79 95,43 89,35 109,06 89,79 92,70 89,63 83,46 93,85 89,86 92,50 109,37 90,36 98,72 97,15 91,45 109,90 92,02 95,63 90,81 83,98 94,61 91,83 92,54 110,62 91,65 95,83 97,94 94,99 110,06 91,03 96,20 92,63 86,08 96,30 91,65 96,59 108,32 93,95 101,22 98,82 93,58 111,42 94,62 98,19 92,25 87,25 97,05 93,19 96,58 111,71 93,57 98,81 97,00 93,14 111,20 92,26 97,75 91,40 85,57 97,41 93,26 97,18 109,87 93,84 105,75 99,73 94,92 114,30 96,82 99,07 93,96 88,51 98,44 96,17 95,98 115,18 96,85 103,12 101,38 97,32 114,21 95,16 102,16 95,74 88,85 99,29 96,34 98,98 109,04 99,21 Se note 1 til tabell Se note 2 til tabell 11. K i Id e: Næringslivets Hovedorganisasjon. 19

Statistisk månedshefte 1/97

Statistisk månedshefte 1/97 C 374 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 1/97 Monthly Bulletin of Statistics 1/97 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1997 Standardtegn

Detaljer

Statistisk månedshefte

Statistisk månedshefte Statistisk månedshefte 112. årgang Monthly Bulletin of Statistics 112th Issue C 164 Norges offisielle statistikk Offic Statistisk månedshefti Monthly Bulletin of 5 Statistisk sentralbyrå Statistics No

Detaljer

C 169 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 12/94. Monthly Bulletin of Statistics 12/94

C 169 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 12/94. Monthly Bulletin of Statistics 12/94 C 169 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 12/94 Monthly Bulletin of Statistics 12/94 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Standardtegn

Detaljer

C 202 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 8/95. Monthly Bulletin of Statistics 8/95

C 202 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 8/95. Monthly Bulletin of Statistics 8/95 C 202 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 8/95 Monthly Bulletin of Statistics 8/95 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Standardtegn i

Detaljer

STATISTISK MANEDSHEFTE 1990:1 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ årgang

STATISTISK MANEDSHEFTE 1990:1 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ årgang STATISTISK MANEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS 108. årgang 1990:1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1990 Emnegruppe 00 Generelle emner, nasjonalt Andre emneord Måneds- og kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MANEDSHEFTE 1990:6 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ årgang

STATISTISK MANEDSHEFTE 1990:6 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ årgang STATISTISK MANEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS 08. årgang 990:6 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 990 Emnegruppe 00 Generelle emner, nasjonalt Andre emneord Måneds og kvartalsstatistikk Økonomiske

Detaljer

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi 95/40 Notater 1995 Lisbeth Lerskau Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi Innhold 1. Innledning 3 2. Konjunkturdata for Norge - NORMAP

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 7, 1989 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 7. 1989 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i april og januar-april Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. april Engrosprisindeksen for april 1979

INNHOLD. Utenrikshandelen i april og januar-april Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. april Engrosprisindeksen for april 1979 Nr. 20/79 16. mai 1979 INNHOLD Utenrikshandelen i april og januar-april 1979. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. april 1979 Engrosprisindeksen for april 1979 Produsentprisindeksen for april 1979

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 12, 1984 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 12, 1984 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 8, 1985 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 8, 1985 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3, 1984 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 3, 1984 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. fr. 3/72 12. januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

Priser og. prisindek er EN ORIENTERING FRA STA11STISK SENTRALBYRÅ

Priser og. prisindek er EN ORIENTERING FRA STA11STISK SENTRALBYRÅ Priser og prisindek er EN ORIENTERING FRA STA11STISK SENTRALBYRÅ Utnytt statistikken Dette heftet har to formål. Det skal gi en orientering om hvordan de viktigste indeksene blir beregnet, og gjennom eksempler

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 10, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 10, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk.

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 5, 1975 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 5, 1975 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 4 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 2, '1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 2, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

10/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Oktober 1996. 84. årgang

10/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Oktober 1996. 84. årgang Oktober 1996 84. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 10/96

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1973 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1973 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk... CONTENTS Indeg of monthly and Ste' quarterly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 10, 1982 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 10, 1982 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk 4 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 8, 1974 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 8, 1974 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1972 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1972 INNHOLD Regis ter for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 2 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1978 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1978 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

Nivå- og endringsmåletall i forhold til foregående kvartaler

Nivå- og endringsmåletall i forhold til foregående kvartaler Sykefravær i NHO bedrifter artal Nivå og endringsmåletall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Avdeling Lønn og tariff, på grunnlag av data fra SSB. Innhold Tabell 1: Tabell 2: Legemeldt sykefravær

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE STATISTISK MÅN EDSHEFTE Nr. 9, 1981 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1981 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 2, 1978 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 2, 1978 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabelli innførsel og utførsel.

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

10/97. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. ail. 85. årgang. Oktober 1997

10/97. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. ail. 85. årgang. Oktober 1997 Oktober 1997 85. årgang ail Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3, 1977 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 3, 1977 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for mineds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

ENGROSPHIS- STATISTINN ENGROSPHISINOEKS PH000SENIPHISINDEKS

ENGROSPHIS- STATISTINN ENGROSPHISINOEKS PH000SENIPHISINDEKS ENGROSPHIS- STATISTINN ENGROSPHISINOEKS PH000SENIPHISINDEKS S TATIS TISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 4 2 ENGROSPRISSTATISTIKK ENGROSPRISINDEKS PRODUSENTPRISINDEKS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0897-1

Detaljer

Krig og produksjonsfall

Krig og produksjonsfall Norsk industri siden 1829 Industrien 1940-1945 Tor Skoglund Krig og produksjonsfall Norsk industri ble, i likhet med samfunnet for øvrig, sterkt påvirket av annen verdenskrig. Samlet industriproduksjon

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 2. august 2003 8 2003 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Færre nye boliger 4 Prisauke på elektrikararbeid 5 Røyrleggjarkostnadene opp 5,3 prosent 5 Bygginfo Månedlig statistikk for bygge-

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-april 1982. Foreløpige tall Utenrikshandelen i januar-mai 1982 Samhandelen med land og landområder januarmai

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-april 1982. Foreløpige tall Utenrikshandelen i januar-mai 1982 Samhandelen med land og landområder januarmai Nr. 27/82 7. juli 1982 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-april 1982. Foreløpige tall Utenrikshandelen i januar-mai 1982 Samhandelen med land og landområder januarmai 1982 Produksjonen i oljeutvinning,

Detaljer

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2004/23 Rapporter Reports Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1974 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1974 INNHOLD Register for måneds- kvartal sstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 4 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

Om konjunkturene og pengepolitikken

Om konjunkturene og pengepolitikken Om konjunkturene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Fosen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Sysselsetting, lønnskostnader og BNP Fastlands-Norge.

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN FEBRUAR 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN FEBRUAR 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS IS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

3/99. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Mars 1999. 87. årgang

3/99. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Mars 1999. 87. årgang Mars 87. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 3/99 M ars 87.

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 0 3 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1981 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. : Økt ordretilgang i byggenæringen I byggenæringen økte ordretilgangen med 34 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. økningen omfattet

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Hvem skal eie norsk matindustri i fremtiden?

Hvem skal eie norsk matindustri i fremtiden? 1164516 Hvem skal eie norsk matindustri i fremtiden? Oppsummering av «Mat og industri 2012» 17. Oktober 2012 Ivar Pettersen, NILF Norges største industri Nødvendig ledd i leveringskjeden Mat og industri

Detaljer

STATISTISK MÄNEDSHEFTE

STATISTISK MÄNEDSHEFTE STATISTISK MÄNEDSHEFTE Nr. 6, 1971 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1971 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning 11r. 10/79 7. mars 1979 INNHOLD Utenrikshandelen i januar 1979 Ressursregnskap for energi 1976. ForelØpige tall Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

Hva er internasjonal økonomi?

Hva er internasjonal økonomi? Hva er internasjonal økonomi? Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi UiO, Vår 2006 ECON 1410 1 Hva skal dere lære i ECON 1410? Hva forstår vi med internasjonal økonomi? Hvorfor gir internasjonal

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

7/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 84. årgang. Juli 1996

7/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 84. årgang. Juli 1996 Juli 84. årgang 2 Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7/96 Juli

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD

INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD TO 78/14 30. juni 1978 INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD Side I. Indirekte skatter 2 1. Omsetningsavgift 3 2. Merverdiavgift 3 3. Investeringsavgift

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 4. Juli 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Sakte mot ordentlig fiskal union, forventet at ECB agerer På EU sitt toppmøte i slutten av juni ble lederne

Detaljer

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

KONJUNKTUR TENDENSENE

KONJUNKTUR TENDENSENE KONJUNKTUR TENDENSENE JANUAR 1977 oee Noe - 111.111 STATSTSK SENTRALBYRÅ Dronningensgate 16. Postboks 8131 Dep. Oslo1. Tit (02 )4138 20 NNHOLD Konjunkturtendensene i utlandet Sammenfatning Tabellvedlegg

Detaljer

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenriksregnskap for januar 1978. ForelØpige tall Nasjonalregnskap 1977. Reviderte tall Utenrikshandelen i mars og januar-mars 1978. ForelØpige

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer

Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade

Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade [Måned 89. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Månedsstatistikk over utenrikshandelen gir foreløpige

Detaljer

Månedsstatistikk over utenrikshandelen

Månedsstatistikk over utenrikshandelen Januar 1999 87. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 119 9

Detaljer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Sentralbanksjef Svein Gjedrem DnB, Haugesund. april Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Energibruk i norsk industri

Energibruk i norsk industri 2001/14 Rapporter Reports Trygve Martinsen Energibruk i norsk industri Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode-

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2009 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2001 Wage Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Månedsstatistikk over utenrikshandelen

Månedsstatistikk over utenrikshandelen [Juli 2] 88. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå Statistics Norinry OsloKongsvinger Månedsstatistikk over utenrikshandelen gir foreløpige

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Nr. 33/ august 1987 INNHOLD

Nr. 33/ august 1987 INNHOLD Nr. 33/87 12. august 1987 INNHOLD Emne Side 21 Fødte, 1986 1 21 Utlendinger som fikk norsk statsborgerskap, 1986 2. 35 Konsumprisindeksen, 15. juli 1987 4 42 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk, juni

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer