C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96"

Transkript

1

2 C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 2/96 Monthly Bulletin of Statistics 2/96 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996

3 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Foreløpig tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Symbols in Tables Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil Less than 0.5 of unit employed Less than 0.05 of unit employed Provisional or preliminary figure Break in the homogeneity of a vertical series Break in the homogeneity of a horizontal series Symbol 0 0,0 Statistisk månedshefte Ansvarlig redaktør: Svein Longva ISBN ISSN Emnegruppe 00 Generelle emner Emneord Måneds- og kvartalsstatistikk Økonomiske korttidsdata Design: Enzo Finger Design Trykk: Falch Hurtigtrykk

4 Innhold Tabellregister 5 Tabellgrupper Befolkning 8 Sosiale forhold 9 Rettsforhold 10 Arbeidskraft 11 Lønn 15 Personlig forbruk 21 Generelle næringsøkonomiske emner 27 Jordbruk og fiske 29 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning 33 Bygge- og anleggsvirksomhet 53 Utenrikshandel 65 Varehandel 76 Samferdsel og reiseliv 90 Generelle samfunnsøkonomiske emner 100 Offentlig forvaltning 102 Finansinstitusjoner, penger og kreditt 108 Konjunkturtindikatorer for utlandet 126 Alfabetisk sakregister 127 Nye publikasjoner fra Statistisk sentralbyrå 128 Engelsk oversettelse av tabelltekstene er gitt i Statistisk månedshefte nr. 1,

5 Contents Index of tables 5 Table groups Population 8 Social conditions 9 The law 10 Labour 11 Wages and salaries 15 Private consumption 21 General industrial subject matters 27 Agriculture and fishing 29 Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply 33 Building and construction 53 External trade 65 Internal trade 76 Transport, communication and tourism 90 General economic subject matters 100 Public administration 102 Financial institutions, money and credit 108 Economic trend indicators for foreign countries 126 Alphabetical index 127 New publications from Statistics Norway 128 English translation of the table text is given in Monthly Bulletin of Statistics no. 1,

6 Tabellregister Befolkning 1. Folkemengdens bevegelse 2. Fødte, døde, inn- og utflyttede pr innbyggere Table of contents Side Page Population 8 1 Vital statistics and migration statistics Births, deaths, in-migration and out-migration per inhabitants 8 Sosiale forhold 3. Folketrygden. Mottakere av pensjon/overgangsstønad. Utbetalte grunn- og hjelpestønader Rettsforhold 4. Forbrytelser etterforsket av politiet 4B. Innsatte i fengselsanstalter Social conditions 3. National Insurance. Allowance recipients. 9 Basic and assistance grants paid 9 The law 10 4 Crimes investigated by the police B Prisoners Daily average 10 Arbeidskraft 5. Arbeidsstyrke, sysselsatte og arbeidsledige Sysselsatte og arbeidsledige, etter alder Sysselsatte etter næring Utførte ukeverk etter næring Arbeidde timer i gjennomsnitt pr. uke for menn og kvinner i ulike aldersgrupper Registrerte helt arbeidsledige og ansatte med innskrenket arbeidstid mv. registrert ved arbeidskontorene 14 Lønn 11. Gjennomsnittlig timefortjeneste for arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne mannlige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne kvinnelige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne mannlige arbeidere i bygge- og anleggsbedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon 20 Labour 5. Labour force, employed persons and unemployed persons Employed persons and unemployed persons, by age 12 7 Employed persons by industry 12 8 Weekly working hours by industry Average weekly working hours for males and females in different age groups Unemployed persons and employees with reduction of hours etc. registered at the employment offices 14 Wages and salaries 11. Average hourly earnings for workers in manufacturing firms affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry Average hourly earnings for adult male workers in manufacturing firms affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry, by tariff Average hourly earnings for adult female workers in manufacturing firms affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry, by tariff Average hourly earnings for adult male workers in building and constructing firms affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry 20 Personlig forbruk 15. Konsumprisindeks for ulike vare- og tjenestegrupper Konsumprisindeks for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor 25 Generelle næringsokonomiske emner 17. Lagerhold i industri- og engrosbedrifter. Volumindekser for ulike vareslag Lagerhold i industri- og engrosbedrifter. Volumindekser for næringsgrupper, for lagervarenes anvendelse og opprinnelse 28 Jordbruk og fiske 19. Slakt godkjent til folkemat av den offentlige kjøttkontroll Forbruk av kraftfôr Jordbrukets prisindeks Produsentpriser for jordbruksvarer Fiskerier. Fangstmengde etter fiskeslag 32 Private consumption 15. Consumer price index for different groups of goods and services Consumer price index for goods and services grouped by delivery sectors 25 General industrial subject matters 17. Stocks in manufacture and wholesale establishments Indices of volume for different commodities Stocks in manufacture and wholesale establishments Indices of volume for industry groups, for the stocks' use and origin 28 Agriculture and fishing 19. Carcasses approved for human consumption by the public meat inspection Consumption of concentrated feeds Index of agricultural prices Prices received by farmers for agricultural commodities Fisheries. Quantity of catch by fish species 32 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning 24. Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Delindekser for næringer, næringsområder og næringshovedgrupper Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply 24. Index of industrial production for oil extraction, mining, quarrying, manufacturing and electricity supply. Indices for industries, industry divisions and major 33 industry groups 33 5

7 Side Page 25. Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Delindekser for bedrifter av ulik konkurransetype og for produksjonens 25. Index of industrial production for oil extraction, mining, quarrying, manufacturing and electricity supply. Indices for establishments by different type anvendelse 37 of competition and use of product Sesongjustert produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Delindekser for næringer, bedriftenes konkurransetype og for produksjonens anvendelse Produsentprisindeks for produkter fra oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning Seasonally adjusted index of industrial production for oil extraction, mining, quarrying, manufacturing and electricity supply. Indices for industries, type of competition of the establishments and use of product Producer price index for goods from oil extraction, mining and quarrying, manufacturing and electricity supply Produksjon av visse varer Production of principal commodities Produksjon av råolje og naturgass Production of crude petroleum and natural gas Produksjon av kull og petroleumsprodukter Production of coal and petroleum products Meieridrift Dairying Produksjon og forbruk av elektrisk kraft Production and consumption of electric energy Ordretilgang og ordrereserve for industriprodukter. 33. New and unfilled orders of manufacture. Index Verdiindeks 49 numbers of value Investeringer i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Verdiindeks Investments in oil production, mining and quarrying, manufacturing and electricity supply. Index of value Bygge- og anleggsvirksomhet Building and construction 35. Byggevirksomhet. Bygg satt i gang Building construction Building work started Byggevirksomhet. Bygg under arbeid Building construction. Buildings under construction Byggevirksomhet. Bygg fullført Building construction Buildings completed Byggekostnadsindeks for enebolig av tre Building cost index of one-dwelling wooden house Byggekostnadsindeks for rekkehus av tre Building cost index of wooden row-house Byggekostnadsindeks for boligblokk Building cost index of apartment building Byggekostnadsindeks for riks- og fylkesveganlegg Building cost index for main road and provincial road construction Byggekostnadsindeks for riks- og fylkesveg- 42. Building cost index for maintenance of main road vedlikehold 63 and provincial road Byggekostnadsindekser for vannkraftanlegg Building cost index of water power plant Ordretilgang og ordrereserve i bygge- og anleggs- 44. New orders and unfilled orders in building virksomhet. Verdiindeks 64 construction. Index numbers of value 64 Utenrikshandel External trade 45. Innførsel og utførsel av varer Imports and export of commodities Innførsel av varer etter varegruppe Imports of commodities by commodity group Utførsel av varer etter varegruppe Exports of commodities by commodity group Innførsel av varer. Verdi-, pris- og volumindekser Imports of commodities. Index numbers of value, unit value and volume Utførsel av varer. Verdi-, pris- og volumindekser Exports of commodities. Index numbers of value, unit value and volume 74 Varehandel Internal trade 50. Prisindeks for forstegangsomsetning innenlands Price index of first-hand domestic transactions Engroshandel. Verdiindeks Wholesale trade Index numbers of value Engroshandel. Prisindeks Wholesale trade Price index Engroshandel. Volumindeks Wholesale trade Index of volume Salg av petroleumsprodukter Sale of petroleum products Omsetning av mineralvann, ol, vin, brennevin og 55. Sales of spa water, beer, wine, liquor and tobacco 86 tobakk Detaljhandel. Verdiindeks Retail trade. Index of value Detaljhandel. Prisindeks Retail trade. Price index 89 Samferdsel og reiseliv Transport, communication and tourism 58. Norges Statsbaner. Jernbanedriften Norwegian State Railways. The railway service Førstegongsregistrerte nye og bruktimporterte 59. First time registrations of new and secondmotorvogner og tilhengere 91 hand imported motor vehicles and trailers Veitrafikkulykker med personskade Road traffic accidents with personal injury Handelsflåten. Størrelse, tilgang og avgang The merchant fleet. Size, increase and decrease Handelsflåten. Skip i opplag og fraktindekser The merchant fleet. Vessels laid up and freight indices Hurtigruta Bergen-Kirkenes. Passasjer- og 63. Express Coastal Liner Bergen-Kirkenes. godstransport 95 Passenger and goods transport Sivil luftfart Civil aviation Postverket. Beregnet postmengde, inntekter og utgifter Postal Administration. Calculated volume of mail, receipts and expenditure Telenor AS. Inntekter, utgifter, telefon- og teleks- 66. Telenor. Receipts, expenditure, telephone and telex trafikk mv. 98 traffic etc. 98 6

8 Side Page 67. Hoteller og andre overnattingsbedrifter. 67. Hotels and similar establishments. Guest- Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet 99 nights by nationality of the guests 99 Generelle samfunnsøkonomiske emner 68. Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. Prosentvis volum- og prisendring fra samme kvartal året for Utenriksregnskap. Driftsregnskap overfor utlandet. 101 Offentlig forvaltning 70. Statsregnskapet medregnet folketrygden. Inntekter Statsregnskapet medregnet folketrygden. Utgifter og diverse spesifikasjoner Statsregnskapet. Enkelte større inntektsposter Fordelte skatter 107 Finansinstitusjoner, penger og kreditt 74. Publikums likviditet (pengemengde) Utlån til publikum fra norske finansinstitusjoner ved utgangen av år og kvartal Utlån fra og innskudd i banker Norges Bank. Balanse ved utgangen av år og måned Postgiro og Norges Postbank. Balanse ved utgangen av år og måned Statsbanker. Balanse ved utgangen av år og måned Forretningsbanker og Postbanken. Balanse ved utgangen av år og måned Sparebanker. Balanse ved utgangen av år og måned Livsforsikringsselskaper. Balanse ved utgangen av år og kvartal Skadeforsikringsselskaper. Balanse ved utgangen av år og kvartal Private finansieringsselskaper. Balanse ved utgangen av år og kvartal Private kredittforetak. Balanse ved utgangen av Ar og kvartal Betalingsforhold. Konkurser, tvangssalg og utleggsforretninger Emisjoner av sertifikater Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i norske kroner Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i utenlandsk valuta Aksjeemisjoner registrert i Verdipapirsentralen etter utstedersektor. Markedsverdi Oslo Børs. Aksjekursindeks og verdipapiromsetning Valutakurser 125 Konjunkturindikatorer for utlandet 93. Utvalgte råoljepriser og eksportprisindeks for råolje 126 General economic subject matters 68. Expenditure on gross domestic product. Percentage change in volume and prices from same quarter the preceding year Balance of payments. Current account 101 Public administration 70. Revenue of the central government, fiscal account included National Insurance Expenditure of the central government, fiscal account included National Insurance The central government, fiscal account. Some principal revenue items Distributed taxes 107 Financial institutions, money and credit 74. Money supply Loans to the public from Norwegian financial institutions Loans from and deposits in banks Bank of Norway. Balance sheet at the end of year and month Post Giro and Post Office Savings Bank of Norway. Balance sheet at the end of year and month State banks. Balance sheet at the end of year and month Commercial banks. Balance sheet at the end of year and month Savings banks. Balance sheet at the end of year and month Life insurance companies. Balance sheet at the end of year and quarter Non-life insurance companies. Balance sheet at the end of year and quarter Private financial companies. Balance sheet at the end of year and quarter Private credit enterprises. Balance sheet at the end of year and quarter Discharge of commitments. Bankruptcies, forced sales and foreclosures Issues of treasury notes, certificates of deposits and commercial papers Issues of bearer bonds in Norwegian kroner Issues of bearer bonds in foreign currency Share issues registered in the Norwegian Registry of Securities Oslo Bourse. Index of share prices and securities transactions Foreign exchange rates 125 Economic trend indicators for foreign countries 93. Selected crude oil prices and export price index for crude oil 126 7

9 BEFOLKNING Tabell 1. Folkemengdens bevegelse Ar og kvartall >> 4.» 3. >> 4. 1) 3. >> Folkemengde ved utgangen av året/kvartalet Døde Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Kvartalsstatistikken bygger på foreløpige tall, og vil derfor ikke stemme med årsoversikten som gir endelige tall. K ild e: NOS Befolkningsstatistikk Hefte Ill. Tabell 2. År og kvartal » 3. >> 4.» 3. >> Fodte, døde, inn- og utflyttede pr innbyggere Døde Dode Levendefødte Fødselsoverskott Levendefodte Fødselsoverskott lnnflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting 12,1 10,2 1,9 4,9 3,8 1,0 12,1 10,3 1,9 4,8 3,8 0,9 12,3 10,7 1,6 5,3 3,8 1,5 12,6 10,5 2,1 5,8 4,0 1,8 12,9 10,7 2,2 7,5 4,2 3,3 13,7 10,8 2,9 7,1 4,7 2,4 14,0 10,7 3,3 6,1 6,5-0,3 14,4 10,9 3,5 6,0 5,6 0,4 14,2 10,5 3,7 6,2 4,3 1,9 14,0 10,4 3,6 6,2 3,9 2,3 13,8 10,8 3,0 7,4 4,4 3,0 13,9 10,2 3,7 6,2 4,5 1,7 3,3 2,6 0,8 1,4 0,8 0,6 3,6 2,5 1,1 1,3 0,8 0,6 3,5 2,4 1,1 2,5 1,6 0,9 3,1 3,0 0,1 1,7 1,0 0,7 3,5 2,7 0,7 1,7 0,9 0,8 3,6 2,4 1,2 1,2 1,0 0,2 3,4 2,4 0,9 1,9 1,5 0,4 3,1 2,5 0,6 1,1 0,8 0,3 3,5 2,6 0,8 1,3 0,9 0,3 3,7 2,5 1,1 1,2 0,8 0,4 3,6 2,4 1,2 2,1 1,6 0,5 8

10 Tabell 3. Folketrygden. Mottakere av pensjon/overgangsstonad. Utbetalte grunn- og hjelpestonader SOSIALE FORHOLD År og kvartal (utgangen) I alt Stønadsmottakere med pensjon/overgangsstønad Stonaderl ved uforhet og til barnetilsyn Alders-UførepensjonEtterlattepensjon Ugifte, skilte Grunn- og Stønader til pensjon og separerte hjelpe- barnetilsyn Ektefeller Barn Familie- forsorgere stonader pga. pleiere uforhet » » ié ' » » » » » Tallet på stonader, og ikke tallet på stønadsmottakere. Samme person kan ha stonaden(e) kombinert med pensjon/overgangsstønad. 2 Omfatter også ca personer som tidligere er registrert som mottakere av attføringspenger i ventetid på uførepensjon. Kild e: Rikstrygdeverket. 9

11 RETTSFORHOLD Tabell 4. Forbrytelser etterforsket av politiet Ar og kvartal Forbrytelser i alt Forbrytelse mot den alm. orden og fred Forbrytelse mot sedeligheten Forbrytelse mot liv, legeme og helbred Simpelt tyveri Grovt tyveri Brukstyveri av motorkjøretøy Underslag, bedrageri og utroskap Skadeverk Annen forbrytelse » 4.» 4.» Kild e: NOS Kriminalstatistikk. Tabell 4B. Innsattel i fengselsanstalter Av dette Innsettingsgrunnlag Ar og måned I alt Under år Menn Uten- 18 år landske statsborgere Narkotikadømte Promilledømte Varetekt Soning av fengselsdom Bøtesoning Sikring Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Gjennomsnitt beregnet på grunnlag av oppgaver fra anstaltene over tallet på innsatte hver annen tirsdag kl Av disse 2 under 16 år. Kild e: Justisdepartementet. 10

12 ARBEIDSKRAFT Tabell 5. Arbeidsstyrke, sysselsatte og arbeidsledige (AKU) År (gjennomsnitt) Kvartal Arbeidsstyrken I alt Sysselsatte Arbeidsledige Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken Menn Kvinner , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 4.» , , , ,2 4.» , , , ,4 4.» , , , ,1 4.» , , , ,3 4.» , , , ,7 4.» , , , ,0 4.» , , , ,2 4.» , , , ,3 4.» , , , ,8 4.» ,8 1,5 2,7 2,3 3,0 3,2 3,8 3,1 3,2 2,2 3,1 1,5 2,5 1,7 2,5 3,0 3,4 5,1 4,7 5,6 4,8 5,9 5,0 6,5 5,1 6,6 5,2 6,0 4,7 5,2 4,6 1,7 2,5 1,3 2,4 1,6 3,3 1,5 1,8 2,3 1,5 1,4 2,3 1,6 3,1 1,6 2,4 2,2 2,8 3,1 2,9 3,0 3,9 3,7 4,1 5,1 4,9 4,9 4,7 5,4 4,6 5,1 4,4 6,3 5,3 5,7 4,6 5,5 5,0 4,8 4,3 6,3 5,0 5,5 4,9 5,9 5,4 5,7 4,7 7,2 5,0 6,5 5,2 6,3 5,8 6,2 4,5 7,5 5,1 6,8 5,1 6,6 5,8 5,6 4,6 6,8 4,6 6,5 5,0 5,4 5,3 5,2 4,2 6,1 5,3 5,5 5,0 4,9 4,7 4,2 3,4 Statistikken bygger på arbeidskraftundersokelsen, som er en undersøkelse for et tilfeldig utvalg av personer i alderen år. Resultater fra en utvalgsundersøkelse er beheftet med usikkerhet. 2 Nytt spørreskjema og nye referanseuker ble innført i 2. kvartal Tall for dette og senere kvartaler er ikke helt sammenlignbare med tall for tidligere kvartaler. K i Id e: NOS Arbeidsmarkedsstatistikk og Ukens statistikk. 11

13 ARBEIDSKRAFT Tabell 6. Sysselsatte og arbeidsledige, etter alder (AKU) Kvartal Sysselsatte Arbeidsledige år år Ar år 16-24år Ar 3. kvartal » » » » Se note 1 til tabell 5. Kild e: NOS Arbeidsmarkedsstatistikk og Ukens statistikk. Tabell 7. Sysselsatte etter næring Transport, Finansiell og Offentlig, År Jordbruk, Oljeutvin- Kraft- og Bygge- og Varehandel, lagring, forretnings- sosial og (gjennomsnitt) I alt skogbruk, ning og hotell- og Industri vann- anleggs- post og messig privat Kvartal fiske og bergverks- restaurantforsyning virksomhet telekommu- tjeneste- tjenestefangst drift virksomhet nikasjoner yting yting kvartal » » » » ' Se note 1 til tabell 5. Kild e: NOS Arbeidsmarkedsstatistikk og Ukens statistikk. 12

14 ARBEIDSKRAFT Tabell 8. Utforte ukeverk etter næring Kvartal I alt Jordbruk, Oljeutvinskogbruk, ning og fiske og bergverksfangst drift Transport, Finansiell og Offentlig, Varehandel, Kraft- og Bygge- og lagring forretnings- sosial og Industrivann- anleggs- hotell- og, restaurantp ost og messig privat forsyning virksomhet telekommu- tjeneste- tjenestenikasjoner yting virksomhet yting a» » » » a» » » Se note 1 til tabell 5. Kild e: NOS Arbeidsmarkedsstatistikk og Ukens statistikk. Tabell 9. Arbeidde timer i gjennomsnitt pr. uke for menn og kvinner i ulike aldersgrupperl Kvartal Menn Kvinner I alt år år år år I alt år år Ar år ,3 31,4 42,2 40,0 30,8 30,1 26,7 31,3 28,3 20,8 39,0 30,3 40,8 38,8 31,3 28,7 24,8 30,0 26,4 21,0 41,1 35,0 43,1 40,3 31,8 31,2 29,9 32,3 28,3 21,0 4.» 41,0 33,4 42,8 40,5 30,9 30,2 27,3 31,4 28,0 18,6 40,1 30,5 42,2 39,2 29,3 30,0 25,0 31,5 28,0 17,9 38,8 30,3 40,6 38,9 29,4 28,7 24,3 30,1 27,0 21,2 40,5 34,6 42,2 39,9 32,3 31,3 30,0 32,3 28,4 18,7 4.» 40,5 33,4 42,1 39,8 28,1 30,3 26,9 31,6 28,2 15,7 40,1 30,7 42,0 39,7 28,2 30,1 23,6 31,7 28,2 20,1 38,9 30,7 40,7 38,6 27,7 29,1 24,2 30,5 27,5 18,7 41,0 35,4 42,4 40,9 31,8 31,2 28,9 32,3 28,5 21,5 4.» 40,1 32,4 41,8 39,4 28,6 30,4 25,8 31,8 28,2 17,2 40,0 30,5 41,8 39,7 31,8 30,4 23,4 32,1 28,4 20,7 39,1 31,6 40,7 38,5 27,3 29,1 23,4 30,3 28,0 24,2 40,7 34,9 42,2 40,6 26,7 31,3 29,2 32,3 29,0 22,1 4.» 40,2 31,8 42,0 39,5 26,5 30,4 24,9 32,0 27,9 22,6 39,9 30,9 41,4 39,9 26,7 30,4 23,0 32,1 28,3 23,8 38,9 31,1 40,1 39,8 31,4 29,1 23,1 30,4 27,9 24,3 40,2 34,5 41,6 40,6 27,4 31,5 29,1 32,4 29,7 23,2 4.» 40,2 32,5 41,8 40,0 24,5 30,7 26,4 31,9 28,9 18,9 Se note 1 til tabell 5. Kild e: NOS Arbeidsmarkedsstatistikk og Ukens statistikk. 13

15 ARBEIDSKRAFT Tabell 10. Registrerte helt arbeidsledige og ansatte med innskrenket arbeidstid mv. registrert ved arbeidskontorene År og måned Registrerte helt arbeidsledige I alt Av dette permitterte Delvis permitterte Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Forhåndsmeldinger om oppsigelser Ledige plasseri Sysselsatte ved arbeidsmarkedstiltak i Brudd i statistikken f.o.m. januar. Tallene for er derfor ikke sammenlignbare med tallene for tidligere år. 2 Arbeidsdirektoratet gir ikke tall for registrert arbeidsledige for utgangen av desember 1990 pga. utilfredsstillende kvalitet i etatens dataregister. For beregning av årsgjennomsnittet er tall pr. 12. desember 1990 benyttet. På grunn av omlegging av statistikken er det ikke tilgjengelige tall for ansatte med innskrenket arbeidstid. Kild e: Arbeidsdirektoratet. 14

16 LØNN Tabell 11. Gjennomsnittlig timefortjenestel for arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Voksne arbeidere i alt Voksne menn Voksne kvinner Indeks for gjennomsn. Indeks for gjennomsn. Indeks for gjennomsn. År og Gjennomsn. timefortjeneste Gjennomsn. timefortjeneste Gjennomsn. timefortjeneste kvartal timefor- (1979=100) timefor- (1979=100) timefor- (1979=100) tjeneste. tjeneste. tjeneste. Kr LøpendeFast Kr LøpendeFast Kr LøpendeFast kroneverdi kroneverdi kroneverdi kroneverdi kroneverdi kroneverdi ,75 109,5 98,7 40,97 109,3 98,6 33,55 111, ,86 120,9 96,0 45,14 120,5 95,6 37,29 123, ,41 133,4 95,1 49,76 132,8 94,7 41,42 137, ,58 144,9 95,3 53,96 144,0 94,7 45,35 150, ,06 157,2 97,3 58,59 156,4 96,8 49,15 163, ,52 169,5 99,2 63,28 168,9 98,9 52,85 175, ,72 186,6 101,9 69,69 186,0 101,6 58,40 193, ,64 216,7 108,8 81,00 216,2 108,6 67,83 225, ,99 228,7 107,7 85,36 227,8 107,3 71,98 238, ,25 240,4 108,2 89,48 238,8 107,5 76,47 253, ,45 254,8 110,2 94,63 252,5 109,2 81,79 271, ,35 268,3 112,2 99,51 265,6 111,1 86,67 287,5 100,42 276,7 113,1 102,66 274,0 112,0 89,20 295,9 103,15 284,2 113,4 105,42 281,3 112,2 91,80 304,5 106,12 292,4 115,2 108,49 289,5 114,1 94,55 313, ,04 209,5 107,6 78,29 208,9 107,3 65,59 217,5 78,45 216,2 109,3 80,89 215,9 109,2 67,10 222,6 79,16 218,1 108,8 81,48 217,5 108,5 68,38 226,8 4.» 80,92 223,0 109,7 83,34 222,4 109,4 70,14 232, ,61 224,9 108,0 83,99 224,2 107,6 70,63 234,3 83,67 230,6 108,8 86,21 230,1 108,5 72,03 238,9 83,25 229,4 107,3 85,57 228,4 106,9 72,32 239,9 4.» 83,54 230,2 106,8 85,80 229,0 106,2 73,03 242, ,26 232,2 106,4 86,47 230,8 105,7 73,49 243,7 88,56 244,0 110,0 91,03 242,9 109,5 76,91 255,1 87,80 241,9 108,3 89,97 240,1 107,5 77,19 256,0 4.» 88,36 243,5 108,4 90,44 241,4 107,4 78,21 259, ,62 244,2 107,2 90,72 242,1 106,3 78,21 259,4 90,27 248,7 107,9 92,52 246,9 107,2 79,25 262,9 a» 3 96,12 264,9 114,3 98,41 262,6 113,3 84,96 281,8 4.» 4 94,79 261,2 111,2 96,92 258,7 110,2 84,55 280, ,18 262,3 110,9 97,32 259,7 109,8 84,44 280,1 97,62 269,0 112,6 99,86 266,5 111,6 86,51 286,9 97,84 269,6 112,4 100,01 266,9 111,3 87,30 289,6 4.» 98,73 272,1 112,9 100,83 269,1 111,6 88,33 293,0 98,70 272,0 112,3 100,89 269,3 111,2 87,68 290,8 100,89 278,0 113,6 103,31 275,7 112,6 88,82 294,6 100,71 277,5 113,1 102,90 274,6 111,9 89,75 297,7 4.» 101,43 279,5 113,4 103,59 276,5 112,2 90,51 300,2 101,35 279,3 112,4 103,49 276,2 111,2 90,36 299,7 103,61 285,5 113,8 105,95 282,8 112,8 91,83 304,6 103,47 285,1 113,7 105,81 282,4 112,6 91,88 304,7 4.» 104,13 286,9 114,2 106,40 284,0 113,1 93,00 308,5 104,31 287,4 114,3 106,60 284,5 113,1 92,98 308,4 106,24 292,8 115,6 108,79 290,3 114,7 93,87 311,3 106,60 293,7 115,4 108,94 290,7 114,2 95,26 316,0 4.» 107,28 295,6 115,6 109,60 292,5 114,4 95,93 318,2 107,49 296,2 114,8 109,83 293,1 113,6 95,89 318,0 110,61 304,8 117,2 113,22 302,2 116,2 98,00 325,0 110,16 304,1 116,7 112,55 300,4 115,3 98,39 326,3 100,4 98,2 97,9 98,9 100,9 102,6 105,8 113,0 112,4 114,2 117,3 120,2 120,9 121,5 123,6 111,7 112,5 113,2 114,5 112,5 112,7 112,3 112,3 111,6 115,0 114,6 115,4 113,9 114,1 121,6 119,4 118,4 120,1 120,7 121,5 120,1 120,3 121,3 121,8 120,7 121,5 121,5 122,8 122,6 122,9 124,1 124,4 123,2 125,0 125,2 Gjennomsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid (ikke medregnet betaling for helge- og høytidsdager). Inkl. offshore-arbeidere. 2 Fra 1. januar 1987 ble den normale arbeidstid satt ned fra 40 til 37,5 timer pr. uke. 3 Omfatter ikke tariffoppgjøret våren Om lag kr 3,00 skyldes etterbetalinger fra tariffoppgjøret våren Kild e: Næringslivets Hovedorganisasjon. 15

17 LØNN Tabell 12. Gjennomsnittlig timefortjenestel for voksne mannlige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. Kr År og kvartal » 4.» » 4.» Industri i alt Kjøttindustri Konservesfabrikker Fiskeindustri Hermetikkfabrikker Sildemjølindustri Margarinfabrikker Bakerier og konditorier 40,97 37,57 34,99 35,84 32,47 39,43 35,33 38,38 35,57 45,14 41,05 38,00 39,13 37,09 44,17 40,07 42,91 39,23 49,76 45,44 42,75 43,29 40,72 49,54 43,16 47,73 43,60 53,96 49,12 46,33 48,14 43,62 57,18 48,20 50,27 47,13 58,59 52,51 50,31 51,27 47,17 58,72 51,61 53,62 50,08 63,28 56,82 54,32 54,88 50,67 61,73 56,78 57,58 53,78 69,69 63,53 59,44 59,37 55,21 70,67 61,96 64,00 61,48 81,00 73,57 68,37 68,64 63,73 84,02 73,49 75,20 72,80 85,36 76,50 72,42 71,41 68,70 87,84 75,89 78,72 75,96 89,48 80,38 76,27 76,50 73,06 94,96 79,52 81,01 81,98 94,63 86,52 79,97 82,35 77,58 102,05 84,57 85,69 89,37 99,51 90,92 85,80 88,33 82,53 107,07 90,62 90,70 93,36 102,66 93,69 88,15 90,30 86,59 110,17 94,33 93,84 97,01 105,42 95,39 93,17 93,31 90,85 112,49 95,83 97,19 98,79 108,49 98,99 96,76 97,39 91,79 115,47 97,55 101,35 102,33 103,49 93,30 94,28 91,84 90,38 113,82 97,11 94,37 97,66 105,95 95,18 89,42 92,01 89,88 115,52 97,01 96,47 98,36 105,81 95,27 94,39 92,63 91,36 109,46 94,33 98,80 99,22 106,40 97,41 93,79 95,85 91,88 109,68 94,61 99,14 99,82 106,60 97,05 98,80 95,72 92,56 112,64 94,71 99,40 100,78 108,79 98,64 92,64 96,13 91,59 118,60 96,25 100,56 101,74 108,94 98,86 97,93 97,77 90,70 117,51 98,75 101,84 102,88 109,60 100,97 97,01 99,60 92,11 113,00 99,60 103,42 103,70 109,83 99,14 102,40 101,43 93,51 116,20 100,87 101,56 104,44 113,22 102,14 94,62 99,49 94,56 126,08 104,92 106,26 106,07 112,55 101,04 101,84 101,70 94,37 118,02 102,98 106,61 106,18 Medier og fôrblanderier Sjokoladeog sukkervareindustri Annen næringsmiddelindustri Bryggerier og mineralvannfabrikker Tekstilfabrikker Skofabrikker Trelastindustri Sponplatefabrikker Trehusfabrikker Trevarefabrikker, snekkerier 37,38 37,37 38,94 35,16 32,80 36,33 37,93 40,17 36,66 41,88 41,58 42,68 38,67 35,52 39,51 41,06 44,02 39,84 45,94 45,88 48,85 42,49 39,90 43,57 45,01 50,49 45,30 50,78 49,87 54,29 46,19 41,64 46,55 49,50 54,28 48,77 56,33 53,04 59,93 49,84 43,72 50,31 53,26 56,58 51,68 60,83 56,63 65,56 53,96 46,60 53,57 57,25 60,56 54,54 66,88 62,87 72,90 59,17 50,78 58,75 63,37 67,64 60,09 77,85 76,11 86,30 69,27 59,58 67,77 73,65 79,65 67,85 83,96 80,63 92,49 73,24 63,20 71,07 77,84 84,22 69,69 85,76 83,93 95,66 78,61 67,82 74,43 82,71 86,64 72,98 91,23 89,78 101,53 83,67 74,07 79,48 86,35 88,85 76,85 96,86 94,74 105,74 88,57 77,12 83,64 90,09 89,56 81,06 101,13 98,65 110,18 92,36 80,05 85,46 93,06 87,64 82,33 104,07 101,64 113,40 95,03 82,21 87,13 95,10 88,74 85,97 106,57 105,10 116,66 96,85 83,90 90,15 100,13 96,93 89,47 102,16 100,06 111,53 92,66 80,79 86,00 94,30 86,65 82,69 103,16 101,68 114,66 94,48 80,15 87,31 93,28 86,18 85,51 105,47 101,83 110,27 96,79 80,51 87,77 96,13 88,22 87,29 105,38 102,92 116,69 96,17 86,68 87,50 96,75 93,27 86,46 105,06 103,19 115,32 94,99 83,39 88,15 97,55 93,89 86,27 106,27 103,56 118,28 97,44 81,94 89,13 100,31 95,60 89,94 106,13 106,61 114,91 97,68 84,21 91,69 101,19 98,49 90,71 108,92 106,85 118,22 97,39 85,90 91,57 101,57 98,69 90,58 109,32 106,90 115,60 97,33 83,44 91,95 100,56 98,83 89,89 109,39 110,50 124,62 101,64 83,99 94,65 101,17 100,15 93,41 111,31 108,78 116,32 99,33 84,88 95,27 102,79 102,65 93,00 Se note 1 til tabell Se note 2 til tabell

18 Tabell 12. Gjennomsnittlig timefortjenestel for voksne mannlige arbeidere i industribedrifter (forts.) tilsluttet Næringslivets inusr Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. Kr Konvolutt-, Grafisk industri Ar og Møbel- o.a. d it Wallboard- pose- og kvartal Papir treindustri fabrikker papirvarefabrikker LØNN Eskefabrikker I alt Avis- Trykkerier Boktrykkerier og repro- binderier bedrifter ,78 41,19 39,86 38,28 40,37 49, , ,96 44,81 43,70 41,69 43,54 54, , ,58 49,42 48,31 45,70 49,28 62,68-57,22 50, ,80 52,47 53,37 49,51 53,88 70,50 83,24 63,99 55, ,26 57,26 56,33 53,73 57,97 77,92 92,84 69,98 60, ,64 62,10 61,29 57,90 62,02 85,53 101,37 76,96 65, ,78 69,19 66,33 65,39 67,68 95,72 113,75 86,04 71, ,65 80,89 79,42 75,98 77,87 112,54 131,94 101,79 83, ,96 85,61 81,02 79,73 80,52 119,62 138,04 107,73 91, ,70 91,07 82,67 82,55 84,05 120,90 139,15 109,27 93, ,15 96,53 86,32 87,96 91,38 126,82 146,40 114,05 96, ,99 100,24 92,28 93,69 96,35 131,66 152,57 117,53 97,18 86,07 101,08 93,86 98,38 99,43 134,14 154,80 121,21 99,28 88,89 104,16 95,87 102,54 103,11 137,45 159,94 124,09 100,64 91,49 108,60 100,49 104,48 106,30 139,10 157,51 125,96 102,70 88,03 101,47 92,75 98,92 99,37 133,89 154,16 122,30 98,73 88,23 107,18 94,02 99,12 103,85 138,04 161,43 125,73 99,98 88,75 103,78 97,79 109,53 103,64 139,33 162,03 123,87 100,45 4.» 90,37 104,54 97,91 102,79 105,21 138,59 162,15 124,60 102,95 t kvartal 90,17 103,73 96,45 104,85 104,68 137,35 154,99 124,59 100,42 89,78 113,47 98,09 102,90 103,98 139,35 159,32 126,11 103,10 92,16 105,68 104,92 107,39 108,06 140,31 159,27 125,02 101,85 4.» 93,74 111,50 102,20 103,21 108,29 139,43 156,80 127,97 104,95 92,71 109,70 102,09 103,34 106,93 139,27 156,99 127,04 104,01 94,83 122,30 106,50 104,11 112,88 145,76 168,37 131,74 109,95 96,04 115,87 107,83 109,47 113,30 144,93 165,13 129,50 107,30 Farmasøytisk industri I alt Maling- og lakkindustri Kjemisk-teknisk industri Plastindustri Oljemøller, fettraffinerier, tranindustri Annen kjemiskteknisk industri Gummivarefabrikker ,65 38,09 38,33 37,07 39,48 38,43 37,31 38,42 38, ,50 41,72 42,33 40,42 42,15 42,55 40,34 43,68 41, ,29 46,02 46,68 44,69 47,14 46,56 44,28 47,55 45, ,23 49,96 50,65 48,44 50,77 50,91 47,34 50,07 49, ,49 53,95 54,82 52,02 55,37 55,37 52,16 53,11 53, ,68 57,81 59,11 55,48 60,51 59,02 57,57 57,06 57, ,15 64,15 65,80 61,33 66,24 66,19 66,12 62,95 63, ,45 74,67 75,77 71,78 76,55 76,98 74,86 70,75 74, ,39 78,69 79,95 74,74 80,34 81,91 80,42 75,70 79, ,43 82,70 83,42 78,63 83,10 86,44 86,31 78,93 85, ,78 87,93 87,94 84,04 87,54 92,72 91,45 82,68 92, ,98 92,30 92,14 88,95 93,06 97,28 94,67 86,17 96,74 100,47 96,07 89,98 92,40 100,21 102,66 91,51 87,54 98,48 104,76 99,04 94,17 95,98 100,83 105,52 95,32 90,42 98,13 108,76 102,08 99,23 98,12 104,63 109,04 97,89 94,29 101,06 101,45 96,15 92,61 93,36 98,15 101,30 94,62 87,44 96,86 103,78 100,22 92,73 96,49 102,69 109,05 94,79 89,04 100,48 106,49 99,78 94,17 97,05 101,05 106,68 94,52 90,87 98,45 4.» 107,65 100,14 96,93 97,05 101,73 105,67 96,93 93,80 96,94 105,46 99,00 95,76 95,88 101,38 104,53 95,78 89,87 99,03 109,46 102,73 99,38 98,04 104,79 111,39 98,48 92,50 101,84 110,51 103,02 101,15 99,28 105,57 109,35 97,84 98,23 100,60 4.» 110,01 103,43 100,56 99,03 106,90 111,00 99,21 96,59 102,50 108,78 102,65 100,37 97,59 106,78 111,03 98,55 96,49 100,99 111,63 107,40 101,77 102,00 112,43 117,96 101,75 96,18 109,92 115,32 108,01 103,08 104,10 109,69 115,53 107,51 94,78 107,37 Fajanse-, porselens- og keramikkindustri Glassverk Se note 1 til tabet it 2 Se note 2 til tabell

19 LØNN Tabell 12. Gjennomsnittlig timefortjenestel for voksne mannlige arbeidere i industribedrifter (forts.) tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. Kr År og kvartal » 4.» Sement- og lettbetongindustri Steinindustri Mineralindustri Betongindustri Elektrokjemisk industri Flyverksteder Elektronisk industri Bilverksteder 41,38 42,77 38,52 40,86 43,62-38,69 37,93 46,44 45,92 42,25 45,79 47,89-42,00 41,81 51,86 49,85 46,51 50,64 51,55-45,71 46,53 57,28 53,68 49,24 54,21 55,40 65,31 49,06 49,60 61,10 58,15 53,24 58,39 61,87 71,89 51,69 52,89 65,18 59,99 58,59 63,70 68,21 78,39 56,53 57,28 71,07 66,57 63,96 71,48 74,11 87,85 62,96 64,55 82,30 77,40 72,95 82,61 83,29 101,52 73,19 75,82 86,95 82,34 76,98 84,74 88,03 108,76 74,35 80,11 89,92 88,34 86,01 89,03 93,23 112,68 77,35 82,50 94,73 91,52 94,81 93,50 100,14 120,92 81,59 86,44 97,55 95,11 102,59 95,01 107,13 123,67 87,58 90,11 102,24 102,75 106,13 97,38 109,93 126,40 90,18 92,27 104,40 104,82 107,42 96,98 112,12 129,75 92,47 93,87 108,90 108,41 110,55 99,94 116,96 132,00 98,63 97,72 105,18 102,18 104,22 96,55 110,12 128,28 90,98 92,59 102,18 106,24 110,09 97,35 114,51 129,84 92,43 93,65 103,50 104,82 108,33 96,17 110,73 130,01 93,02 94,34 106,58 106,02 106,83 97,93 113,29 130,84 93,35 94,93 107,28 104,56 106,06 98,12 114,42 132,04 96,59 95,50 109,89 110,27 109,77 99,59 119,24 132,23 98,52 97,18 108,30 108,49 112,78 100,78 116,40 129,80 99,62 98,59 110,33 109,98 112,93 100,91 117,96 133,92 99,47 99,40 109,44 111,32 111,52 102,43 118,37 132,34 100,13 98,97 116,10 110,12 117,21 105,20 123,21 133,98 104,10 101,25 111,95 106,83 117,03 104,72 119,10 134,40 105,33 102,15 I alt Bedrifter tilsluttet Teknologbedriftenes Landsforening Stoperier Karosserifabrikker Metallvarefabrikker Skipsverksteder Mekaniske verksteder Elektroteknisk industri ekskl. radiofabrikker » 4.» 37,50 42,07 39,90 42,53 42,20 43,44 41,53 41,61 46,39 43,72 45,81 46,94 47,68 45,67 45,98 50,96 47,72 49,14 51,53 52,32 51,40 49,55 55,20 51,79 52,25 56,16 56,72 55,66 53,08 59,74 55,60 56,21 60,76 61,67 60,46 57,03 63,76 59,28 59,85 65,51 65,28 64,80 61,48 69,45 64,84 65,89 70,93 71,23 70,75 71,61 80,91 74,77 75,44 84,70 82,75 80,91 74,53 84,41 78,55 80,50 88,21 86,46 84,87 77,18 88,07 81,45 84,76 92,31 89,67 90,03 81,02 92,23 85,21 89,16 92,81 93,96 94,87 84,71 97,50 89,03 92,18 97,85 99,67 98,40 87,61 101,69 92,50 94,59 106,59 102,24 102,26 91,04 105,42 95,07 96,68 112,17 105,03 105,57 93,55 108,13 99,33 101,45 114,39 107,21 108,99 89,13 103,13 92,91 94,26 109,38 102,90 103,67 90,77 105,88 95,10 95,25 112,48 105,79 106,20 91,53 106,52 96,25 97,82 114,26 105,33 106,12 92,62 106,32 96,20 99,05 113,04 106,08 106,35 91,31 106,48 96,66 97,97 113,98 105,15 105,43 93,46 107,98 99,18 100,90 114,40 106,97 109,37 94,30 108,68 100,14 102,59 114,24 107,88 110,95 95,10 109,38 101,16 103,76 114,90 108,89 110,24 93,72 110,75 102,37 102,37 118,64 107,47 111,93 96,54 112,66 105,71 105,96 118,59 112,04 113,50 95,50 112,03 105,58 106,70 115,98 111,91 114,42 Se note 1 til tabell Se note 2 til tabell

20 LØNN Tabell 13. Gjennomsnittlig timefortjenestel for voksne kvinnelige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. Kr Sjokolade- rer og Møbel- Brygge- Kon- Bake- og Annen År og Industri Kjøtt- Herme- i Konfekkvartal i alt industri Fiske- rier og nærings- Skoserves- tikk sukker- mineral- Tekstil- sjøns- og tremiddel- fabrikker,a fabrikker industri kondifabrikker fabrikker vare- r brikker industri torier industri industri vannfabrikker » 4.» 33,55 32,79 31,75 32,76 28,41 28,29 33,50 31,99 34,43 31,08 30,94 30,12 32,68 37,29 35,83 34,62 35,76 33,42 31,63 36,83 35,42 38,25 34,85 34,41 33,56 35,92 41,42 40,20 39,31 38,96 36,96 35,96 41,03 39,08 43,51 38,49 37,57 37,17 40,09 45,35 43,91 43,36 43,58 39,81 39,23 46,00 42,75 48,01 41,55 40,91 39,31 44,30 49,15 46,95 47,03 46,46 43,31 40,58 51,31 45,69 53,39 44,51 43,45 42,13 49,22 52,85 50,52 50,97 48,50 47,13 44,09 55,61 49,12 57,52 47,46 46,28 45,73 53,41 58,40 56,81 56,68 53,08 52,54 50,66 60,91 54,91 63,30 51,97 50,17 49,05 58,04 67,83 65,60 65,28 62,23 61,40 60,37 71,05 65,23 74,50 60,25 58,85 57,97 67,22 71,98 68,73 69,20 65,59 64,94 63,42 76,09 69,06 79,92 64,86 62,36 62,01 71,01 76,47 72,72 72,21 70,47 70,21 68,21 79,31 73,07 82,65 70,05 67,88 66,79 77,41 81,79 77,98 76,84 75,70 73,08 73,68 85,53 78,97 87,76 75,02 74,07 72,52 80,39 86,67 82,78 83,71 80,47 77,80 79,52 90,56 84,64 92,60 79,15 76,90 76,92 84,88 89,20 84,87 86,06 82,32 81,99 84,44 94,60 88,50 95,11 82,61 78,36 80,03 85,72 91,80 87,20 90,38 84,00 85,67 87,81 97,95 90,97 99,49 85,84 79,98 81,31 88,96 94,55 89,67 93,16 86,62 86,67 90,03 100,23 93,60 103,25 87,81 81,64 83,37 92,48 90,36 85,83 93,03 83,46 84,34 85,90 95,81 89,10 98,63 83,13 80,15 81,10 87,25 91,83 88,32 88,82 83,43 85,26 89,61 95,79 91,41 99,25 85,76 79,30 79,83 88,55 91,88 86,43 90,91 83,00 87,03 87,19 99,25 92,04 95,07 86,94 80,33 79,52 89,58 93,00 88,12 88,31 85,71 86,42 88,35 100,28 91,33 104,12 87,42 80,08 84,16 90,40 92,98 88,58 95,12 85,05 85,53 87,68 98,69 91,35 103,24 86,05 79,26 84,02 91,03 93,87 89,68 90,56 84,77 85,69 91,06 99,01 92,22 103,14 88,23 82,14 80,82 91,64 95,26 89,57 93,18 86,87 87,53 89,19 99,50 95,16 101,66 88,65 82,39 84,09 93,82 95,93 90,67 93,27 89,39 88,18 92,10 103,63 95,68 105,10 88,43 82,46 84,31 93,52 95,89 90,46 98,15 91,05 87,93 93,00 103,68 94,86 103,51 88,12 81,73 83,39 93,05 98,00 94,37 93,95 89,61 89,51 95,36 102,65 98,68 107,67 91,35 83,51 82,74 94,96 98,39 91,91 96,46 90,28 90,62 93,64 105,00 97,27 103,19 89,66 84,72 83,83 96, » 4.» Konvolutt-, Trykke- Papir- Eske- pose- og rier og Bokindustri fabrikker papir- repro- binderier vare- bedrifter fabrikker Farma- Kjemisksøytisk teknisk industri industri Bedrifter tilsluttet Teknolog- Fajanse-, bedriftenes Landsforening porse- I alt Metall- Elektrolens- og vare- teknisk kera- fabrikker industri mikk- ekskl. industri radiofabrikker Elektro- Elekkjemisk tronisk industri industri 35,35 35,58 33,25 36,74 31,88 32,42 32,40 36,64 36,42 35,98 39,32 35,39 39,10 39,40 36, ,67 35,91 36,35 37,59 40,25 39,83 39,66 43,33 38,70 43,26 44,46 41,53 49,17 45,83 40,52 40,63 41,28 44,49 43,20 44,61 46,47 42,30 46,57 49,31 45,57 55,27 50,06 45,09 44,05 44,51 48,35 47,32 47,63 51,23 45,96 50,27 52,96 49,84 60,63 53,97 48,69 47,92 47,43 52,44 50,87 52,46 57,71 49,75 54,74 56,31 53,54 65,87 58,43 52,68 51,17 51,10 56,11 54,35 56,28 63,65 53,59 61,41 60,90 61,06 72,66 63,14 58,44 57,05 56,40 61,27 59,48 61,85 68,81 58,67 72,50 70,21 69,79 86,57 73,31 66,31 66,31 64,61 69,93 68,25 70,45 75, ,84 73,37 71,77 92,97 77,72 68,62 69,52 67,96 73,08 71,07 74,11 79,65 66,38 81,60 77,00 74,65 96,72 80,42 71,63 73,54 71,95 76,96 74,95 77,28 84,46 70,29 87,26 83,84 78,95 100,49 83,97 76,55 78,80 75,31 81,97 80,24 81,87 91,46 75,13 91,19 88,08 83,62 102,90 86,00 83,52 82,69 79,62 86,55 84,28 86,14 100,02 80,80 92,02 91,70 88,45 105,50 89,53 86,15 85,50 81,35 89,30 86,63 88,51 102,63 84,13 94,02 94,94 88,48 108,87 90,24 91,71 88,78 83,55 92,04 88,19 90,98 105,23 86,21 97,48 97,36 92,38 100,13 91,99 95,70 91,34 85,27 95,47 91,67 94,59 109,93 92,46 91,59 92,40 87,93 107,28 88,76 88,21 87,09 81,39 90,60 86,84 88,96 104,32 85,07 94,33 95,04 87,13 110,30 90,93 91,51 89,80 82,49 91,74 87,79 88,90 107,02 87,18 94,68 94,83 89,54 108,67 90,10 94,54 89,03 82,58 92,08 88,79 92,45 102,54 86,16 95,37 97,08 89,50 109,33 91,07 93,57 89,22 86,96 93,53 89,29 92,98 107,59 86,32 93,79 95,43 89,35 109,06 89,79 92,70 89,63 83,46 93,85 89,86 92,50 109,37 90,36 98,72 97,15 91,45 109,90 92,02 95,63 90,81 83,98 94,61 91,83 92,54 110,62 91,65 95,83 97,94 94,99 110,06 91,03 96,20 92,63 86,08 96,30 91,65 96,59 108,32 93,95 101,22 98,82 93,58 111,42 94,62 98,19 92,25 87,25 97,05 93,19 96,58 111,71 93,57 98,81 97,00 93,14 111,20 92,26 97,75 91,40 85,57 97,41 93,26 97,18 109,87 93,84 105,75 99,73 94,92 114,30 96,82 99,07 93,96 88,51 98,44 96,17 95,98 115,18 96,85 103,12 101,38 97,32 114,21 95,16 102,16 95,74 88,85 99,29 96,34 98,98 109,04 99,21 Se note 1 til tabell Se note 2 til tabell 11. K i Id e: Næringslivets Hovedorganisasjon. 19

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD Emne Side 35 Konsumprisindeksen, 15. august 1989 1 40 Lagerstatistikk, juni 1989 11 42 Investeringsaktiviteten i oljevirksomheten 3. kvartal 1989 13 42 Produsentprisindeksen,

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 5, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks 7 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Consumer

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3 659 000 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST KK

KREDITTMARKEDSTATIST KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 1 1 0 KREDITTMARKEDSTATIST KK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1978 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NONLIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 OLJEVIRKSOMHETEN 1980 THE OIL ACTIVITIES 1 980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1542-0 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD Nr. 20/84 16. mai 1984 EMNE- GRUPPE INNHOLD REGISTRERINGS- PERIODE 15 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter etter art 1981-1983 1 19 Inntekts- og formuesundersøkelsen. Selvangivelsesregnskap 1982

Detaljer

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk 97/57 Notater 1997 Erling Joar Fløttum Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics Engelsk - bokmål - nynorsk Avdeling for samordning og utvikling

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1947 Nr. 1-3 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of the Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du

Detaljer

Svalbardstatistikk 1999

Svalbardstatistikk 1999 C 537 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Svalbardstatistikk 1999 Svalbard Statistics 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Internasjonale oversikter Oslo

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

Svalbardstatistikk 2005

Svalbardstatistikk 2005 D 330 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Svalbardstatistikk 2005 Svalbard Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Internasjonale oversikter Oslo

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer