RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2013 2016"

Transkript

1 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN

2 2

3 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Utfordringer og prioriteringer 5 Hovedtrekk budsjett 10 Innsparinger 19 Forslag til budsjett Næringspolitiske virkemidler 30 Driftsbudsjett for enhetene 32 Teknikk, landbruk og miljø 49 Prosjekt og tiltak 57 Investeringsprogram Økonomiplanperioden Hovedvedtak 68 Vedlegg: 70 3

4 Innledning Arbeidet med utarbeidelse av økonomiplanen for har vært en mer krevende prosess enn tidligere år i Sirdal kommune. Kombinasjon av høy lønnsvekst, styrking av vedlikehold og fallende realinntekter gjør at det ikke er realistisk å nå målet om brutto driftsresultat på 5 % av brutto driftsinntekter de nærmeste årene. Målsettingen kan bare nås over noe tid under forutsetning av at en får til en reduksjon i lønnskostnader og overføringer. Kommunen har hatt en positiv folketallsutvikling de siste åra. Bryter vi ned talla ser vi at kommunen ikke opplever en forgubbing men har vekst av innbyggere i yrkesaktiv alder. Rådmannen ser ikke bort fra at dette også kan knyttes til kommunens satsing på investeringer i skole og barnehage. Nå er også næringsområder og boligtomter tilgjengelig og et grunnlag for videre vekst bør være lagt. Næringslivet melder om stort behov for arbeidskraft framover, og kommunen har en viktig rolle med å gjøre Sirdal til et attraktivt lokalsamfunn å jobbe i. Selv om markedet for hyttebygging ikke er på samme nivå som for noen år tilbake, er trenden fortsatt god i Sirdal. Selv om det er mye positivt å melde, er det ikke til å stikke under en stol at det er nødvendig å iverksette omfattende budsjettreduksjoner framover. Flere år med økonomisk vekst har gitt grunnlag på for øke aktiviteten. Budsjettet for 2013 viser at nedskjæringer er nødvendig. Tidligere nedskjæringer var begrunna med å forbedre driftsresultatet for å sikre økt handlekraft. Situasjonen nå er at drifta må reduseres for i det hele tatt å gå i balanse. Det er naturlig å spørre seg hvorfor ikke tiltak er satt i verk på et tidligere tidspunkt. Det har vært iverksatt flere prosesser de seinere årene. Eksempler er et eget driftsgjennomgangsutvalg samt prosjektet for stillinger og ressursbruk. Så langt har en ikke oppnådd de store resultatene. Rådmannen vil selvsagt ha ønsket klarere vedtak som kan gi grunnlag for å iverksette tiltak for kostnadsreduksjoner, samtidig som en ser at det vil kunne være krevende å få samlet flertall for slike vedtak. Utfordringen må ofte være overtydelig før en griper skikkelig tak i problemene. Fylkesmannen sine rapporter viser at ressursbruken pr elev i Sirdal kommune er 60% høyere enn snittet for Vest Agder. Vi har heller ikke kommet i gang med å tilpasse ressursbruken innen eldreomsorgen til behovet. Som vi vil se senere i økonomiplanen, har nedgangen i antall eldre ført til en vesentlig reduksjon i rammetilskuddet uten at vi har redusert tilsvarende innenfor pleie og omsorg. I tillegg til å ha en høg ressursbruk innenfor kommunale kjerneområder, ser vi også at vi bruker mye ressurser som ligger utenom kommunalt ansvarsområde. Foruten å drive ambulanse og elevheimene har kommunen en rekke særskilte goder til innbyggerne. Vi har også egne Sirdalsstandarder på oppholdsbetaling i barnehage, skolefritidsordning og institusjon. Videre ser vi at det det også er egne lønnssatser for kommunalt ansatte som ligger over de sentrale tariffesta satsene. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan inneholder en rekke forslag til innsparinger. Omfanget og tempoet i innsparingene avhenger av politiske ønsker og vilje til resultatoppnåelse. Selv med de foreslåtte kuttene vil Sirdal ha et kommunalt tilbud som de fleste vil måtte se langt etter. 4

5 Utfordringer og prioriteringer Organisasjonsmessige utfordringer for Sirdal kommune. Sirdal kommune har kommet i en økonomisk situasjon som gjør det nødvendig å redusere kommunens kostnader. De store utgiftene ligger i kommunens lønnskostnader. Skal kommunen fortsatt ha stor handlefrihet vil det være nødvendig å effektivisere driften og gjennomføre bemanningsreduksjoner. For å gjennomføre bemanningsreduksjoner kreves det at effektiviseringsområdene defineres. Økonomiplanen viser på flere områder hvordan Sirdal kommune skiller seg mye fra andre kommuner kostnadsmessig. Utfordringen blir å gjennomføre en reduksjon i bemanningen på en slik måte at det i minst mulig grad påvirker tjenestetilbudet til brukere og innbyggere negativt. Det vil være en forutsetning at bemanningsreduksjon gjennomføres uten oppsigelser. Utgangspunktet vil være naturlig avgang og/eller nødvendige tilpasninger og omplasseringer. Reduksjoner kan gjennomføres etter en helhetlig vurdering og vil være knyttet til endringer i behov, avklarte bemanningsnormer, endrete prioriteringer og effektivisering. Formannskapet må avklare prosess samt ansvar og myndighet for gjennomføring av endringstiltak i samråd med administrasjonsutvalget. Følgende forutsetninger bør være på plass for at rådmannen skal kunne gjennomføre ryddige og gode bemanningsreduksjoner: En klar bestilling fra politisk ledelse Nødvendig delegasjon til rådmannen God dialog og tett samarbeid med organisasjonene God informasjon til ansatte HMS utfordringer Sirdal kommune har fortsatt en organisatorisk utfordring med å gi arbeidet med HMS (helse, miljø og sikkerhet) en enda høyere prioritert i det daglige. Konkret betyr det at det må innarbeides en mer systematisk internkontroll på alle nivåene. I en kommuneorganisasjon som favner mange drifts- og tjenesteområder vil en godt fungerende internkontroll stå sentralt. Dette er viktig for ansatte og det er viktig for brukere. Klarer vi ikke å få det til er det større risiko for at uønskede og farlige hendelser kan oppstå. Vi har anskaffet et dataprogram som virkemiddel i arbeidet med internkontrollen. Programmet vil kunne hjelpe oss med å håndtere feil og mangler, men arbeidet med å utarbeide konkrete prosedyrer og rutiner for forskjellige arbeidsoperasjoner i enhetene/avdelingene er ennå ikke fullført. Innsparings- og omorganiseringsprosesser skaper usikkerhet i organisasjonen og påvirker arbeidsmiljøet. Det er en utfordring å opprettholde et godt arbeidsmiljø som grunnlag for høye ytelser. 5

6 Innsparinger og effektivitetspress kan fører til at særlig ansatte med redusert funksjonsevne blir tidligere og mer langvarig sykemeldt. Videre kan en innskrenkning av tilretteleggings-mulighetene som følge av reduserte enhetsbudsjetter føre til en merkbar økning i sykefraværet og dermed til en merbelastning av organisasjonen. Organisasjonens utfordringer ligger i: Å få internkontroll integrert som en del av det daglige arbeid på alle nivåene Å opprettholde et godt arbeidsmiljø mens innsparings- og omorganiseringsprosesser pågår Å forebygge økt sykefravær som resultat av innsparingsprosessen Utfordringer Oppvekst og levekår Få kommuner har et så velutviklet tilbud av tjenester og velferdsordninger innenfor oppvekst og levekår for sine innbyggere som Sirdal har. Det vil fremover være nødvendig i større grad å måle effekten av de ressurser vi bruker innen de ulike tjenesteområder. I 2013 starter et arbeid med målfastsettelse og resultatvurderinger. Denne prosessen vil danne et godt grunnlag for dialog mellom folkevalgte og ledere om prioriteringer og utfordringer. Brukerfokuset er viktig i alt vi gjør. Oppvekst og levekår vil fortsette med gjennomføring av brukerundersøkelser for enhetene. Resultatene fremlegges for hovedutvalget. Tilbakemeldinger er viktig for ledelse og folkevalgte. Tilbakemeldinger til ansatte er viktig for å bidra til motivasjon og videreutvikling av god organisasjonskultur. Oppvekst og levekår skal ikke bare produsere gode tjenester. Vi skal også levere effektive tjenester. Vi vil måtte se på organisering og ressursbruk innenfor hele oppvekst og levekår. Særlig viktig vil det være å ha en større sammenheng og tettere kobling mellom behov for/etterspørsel av tjenester og bemanning. En omstillingsdyktig organisasjon kan raskt tilpasse tjenestetilbudet ut fra endringer i samfunnet som demografi o.l. Velferdsteknologi vil bli viktigere framover. Ikke først og fremst på grunn av økonomi, men like mye for å bidra til trygghet og sikkerhet for de som trenger det. I den senere tid har vi investert i nye og moderne bygg både for skole og barnehage. Det er viktig og riktig at vi fremover prioriterer vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen vi har. Det er i møtet mellom bruker og tjenesteutøver de gode tjenestene skapes. De ansatte er vår viktigste ressurs. Det er en prioritert oppgave å sørge for at kommunen har kvalifisert arbeidskraft i alle ledd. I dag er disse utfordringene større innenfor oppvekst enn innenfor levekår. Samtidig vil det være viktig å ta vare på og videreutvikle kompetansen de ansatte har. Strategisk kompetanseutvikling vil prioriteres innenfor oppvekst og levekår. Alle enheter skal ha kompetanseplaner. Helse og omsorg vil ha felles kompetanseplan. Denne vil i stor grad være knyttet 6

7 opp mot Samhandlingsreformen. Sirdal er godt forberedt og godt i gang med dette arbeidet. Satsning på forebyggende virksomhet vil måtte bli styrket i kommunen. Viktigheten av samarbeid på tvers av enheter og på tvers av kommunegrenser blir stadig større. Dette bidrar også til kompetanseutvikling og fornyelse. Oppvekst og levekår vil fremover også prioritere styrking av informasjonsarbeid på tjenesteområdene. I den sammenheng er bedre bruk av kommunens nettside viktig. Sirdal har gode oppvekstsvilkår og gode levekår. Det er gledelig at stadig flere ønsker å bosette seg i kommunen. Mange av våre nye innbyggere er innvandrere. De er en ressurs for Sirdal. Vi vil også i tiden fremover ha behov for mer arbeidskraft. Styrkingen av voksenopplæringen i kommunen har derfor også vært strategisk viktig. Sammen om en bedre skole er et godt eksempel på at involvering av folkevalgte og dialog med aktørene i skolesamfunnet skaper gode prosesser og forhåpentligvis gode resultater. Utfordringer teknikk, landbruk og miljø I løpet av de nærmeste år planlegges en rekke store utbyggingsprosjekter Sirdal kommune og regionen forøvrig. I tillegg til en storstilt satsing på småkraftverk, finnes det planer for etablering av nye kabelforbindelser til kontinentet, pumpekraftverk, vindkraftverk, spenningsoppgradering og nye kraftlinjer. Samlet skal det investeres flere titalls milliarder kroner i omsøkte og planlagte energiutviklingsprosjekter. Anleggene vil samlet legge beslag på betydelige arealer i kommunen. I forbindelse med kommunens høringsuttalelser og dialog med de aktuelle utbyggingspartene, vil det være en viktig målsetting å redusere mulige skader og ulemper for mennesker, naturmiljøet og berørte lokalsamfunn. I forbindelse med de fremtidige utbyggingene vil det under anleggsfasene være behov for base og riggområder, overnatting, bespisning og annen tilrettelegging for et stort antall arbeidsfolk. For kommunen er det viktig at energiutviklingsprosjektene planlegges slik at de kan gi størst mulige ringvirkninger og etterbruk for næringslivet i kommunen og regionen. I den forbindelse er vi opptatt av at nødvendig infrastruktur i en anleggsfase lokaliseres til steder der de kan gi størst mulig effekt for omliggende næringsliv. For å få til dette blir det viktig å komme i en tidlig dialog med utbyggerne. Etablering av kabelforbindelse til kontinentet innebærer at det må anlegges et strømretteranlegg både på norsk og tysk side. Både strømretteranlegg og koblingsanlegg vil avgi store mengder lavtemperert varme, dersom det legges til rette for at anleggene skal være vannavkjølte. Vannet vil ha en temperatur på om lag 40 til 50 grader, og bør kunne gi muligheter for bruk til ulike næringsformål, oppvarming av boliger og offentlige bygninger. Utsprenging av tuneller i forbindelse med etablering av pumpekraftverk og effektutvidelser i eksisterende kraftverk, vil gi en betydelig mengde overskuddsmasser. Steinmasser som vil kunne brukes til ulike typer samfunnsnyttige formål som for eksempel tilrettelegging av næringsarealer, boligområder, friområder, idrettsanlegg og utbedring av veianlegg. Kommunen er allerede i gang med nødvendig planarbeid for å legge til rette for en god utnyttelse av steinmasser og annen nødvendig infrastruktur i forbindelse med de fremtidige utbyggingsprosjektene. 7

8 Store og rimelige næringsarealer, bør sammen med innsatsfaktorer som konsesjonskraft og kjølevann, kunne gi grunnlag for etablering av nye arbeidsplasser i kommunen. Bygg og eiendom Sirdal kommune har som alle andre eiere av offentlige bygg et etterslep i vedlikeholdet. Det er beregnet et etterslep på nærmere 33 mill. kr. Årlige avsatte midler til vedlikehold har ikke vært tilstrekkelige til både å imøtekomme brukernes behov for endringer, og i tillegg dekke behovet for vedlikehold av bygg og oppgradering og modernisering av tekniske anlegg. Vedtak i kommunestyret tilsier at etterslepet skal tas inn i perioden fram til om med For 2013 foreslås det bl.a å prioritere oppgradering av heis og utvendige adkomstforhold på rådhuset for å imøtekomme krav om universell utforming bedre, oppgradering på Øyghedlar elevheim, rehabilitering av overvannssystem og parkeringsplass ved kulturhuset m.m. Teknisk drift Enheten har som mål å være i forkant med utbygging av vann og avløp slik at dette ikke blir en begrensende faktor i forbindelse med gjennomføring av godkjente utbyggingsplaner for næring, bolig, fritidsbolig mm. Hovedledningene og renseanlegget som ble bygget for ca. 10 år siden i øvre Sirdal nærmer seg kapasitetsgrensen. Det må foretas store investeringer for å kunne tilknytte planlagte nye hytter, og disse kostnader blir synliggjort i hovedplanene. Det kan være en utfordring å gjennomføre store investeringer i infrastruktur samtidig med en innsparing i driften. Enheten opplever at det er en utfordring å håndtere alle prosjekt som blir tillagt enheten samtidig som vi skal opprettholde myndighetskrav til vannkvalitet og rensing samt forsvarlig vedlikehold for å unngå å akkumulere fremtidige investeringer. Hovedplan VVA og plan for nedklassifisering av kommunale veier er under utarbeidelse. Det er mange problemstillinger knyttet til mulig nedklassifisering av veier som i dag er kommunale. Enheten har vært involvert i bredbåndsutbygging og fiberstruktur. Det er en utfordring å sikre dokumentasjon og drift av all den fiberen kommunen etter hvert sitter som eier av. Dette gjelder både kompetanse og kapasitet. Arealenheten Enhetens arbeidsoppgaver er knyttet til forvaltning. I dette ligger både saksbehandling av lovpålagte oppgaver og ikke-lovpålagte oppgaver innen flere fagområder. Det er en generell utfordring å betjene saker i de respektive fagområdene innen lovpålagte frister fordi saksmengden er stor. I likhet med andre kommuner og privat næringsliv forøvrig, erfarer enheten at det er rift om arbeidskraften. Dyktig personell er kanskje den viktigste suksessfaktoren enheten har for å kunne nå målene som blir satt. 8

9 Landbruket er en prioritert næring i kommunen. Det skal utarbeides landbruksplan, hovedplan for skogsveier og vi skal ferdigstille gardskartprosjektet. Forvaltning av arealer er en viktig oppgave, herunder sette av områder for bolig, næring, utbygging samt utvikling av sentrumsområder. Planstrategi ble vedtatt 2012 og det blir en utfordring å iverksette og gjennomføre planarbeid i henhold til prioriteringene i strategien. Bygge-, dele- og oppmålingssaker blir håndtert av enheten og betinger kontinuerlig kapasitet. Kommunen skal sørge for at det foreligger et oppdatert offentlig kartgrunnlag for formålene som omhandles i plan- bygningsloven. Utfordringen vil være nok ressurser for ajourføring. Videre er kommunen ansvarlig for tildeling og registrering av adresser i matrikkelen. Det er satt i gang et nasjonalt prosjekt med mål om et ensartet adressesystem, bygd på veiadresser, innen 1. januar Innføringen av grønne sertifikater fra 1. januar 2012, har økt det realiserbare potensialet for mikro-, mini- og småkraftverk i kommunen. Dette er positivt, men medfører samtidig økte utfordringer knyttet til vurderingen av samlet belastning for landskap og naturmiljø. Forsøket med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag er inne i sitt syvende år på overtid. Planstrategien legger opp til at kommunen selv tar regien og gjennomfører en styrt avvikling av forsøket i uavhengig av om det kommer et initiativ fra sentralt hold. Brann- og redning Virksomheten skal være organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Hovedutfordringen framover vil være utdanningsreformen for deltidsmannskaper med nye kompetansekrav. 9

10 Hovedtrekk budsjett I kommende kapittel vil rådmannen orientere om forutsetningene for årets budsjett. Utviklingen blir i utgangspunktet sammenlignet med opprinnelig budsjett for Organisering Det har vært noen tilpasninger/endringer av de forskjellige budsjettenhetene. Kort oppsummert gjelder dette: Sentraladministrasjonen er splittet opp i områdene politisk styring, sentraladministrasjonen og fellestjenester. Nav Lønn knytta til personer på spesielle vilkår er nå flytta ut på de enhetene der disse har sitt faste arbeidsted. Pleie og omsorg Budsjett knytta til psykisk utviklingshemma er flytta over til helseenheten Vedlikehold iht vedlikeholdsplanen er et nyoppretta budsjettområde for arbeidet med ekstraordinært bygningsvedlikehold. Tidligere har det vært budsjettert med en større bevilgning til vedlikehold i investeringsbudsjettet. Vedlikehold veg er også et nytt budsjettområde med fokus på vedlikehold av kommunale veger, jf ovenfor Tiltak Rådmannen har fra 2013 opprettet et eget budsjettområde for prosjekter som gjennomføres i driftsregnskapet for å skille disse aktivitetene fra ordinær drift. En kan heller ikke føre disse tiltakene i investeringsbudsjettet. På den måten kan en få et bedre grunnlag for for å sammenligne enhetenes ordinære ressursbruk fra år til år. Budsjetteringsprinsipp Ved anslag av budsjett for ulike tilskudd legges forventet søknadsmasse og dagens regler for tildeling til grunn. Prisjustering Enheten har ikke blitt kompensert for prisstigning. Enkelte budsjettposter har likevel blitt korrigert til det som antas å være rett nivå. Forutsetninger lønn Den største utgiftsposten for Sirdal kommune er lønn. Med kostnader til lønn på ca. 136 mill kr og sosiale kostnader på 44 mill kr er faktorer som påvirker lønnskostnadene avgjørende for kommunens handlefrihet. Lokalt avgjør politiske valg, arbeidsgiverpolitikk, seniorpolitikk og enhetenes daglige valg innen lønns- og personalområdet. Andre forhold som lønnsoppgjør, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift påvirkes av forhold som ligger utenom Sirdal kommune sitt handlingsrom. Selv om 10

11 påvirkningsmulighetene er små, er det viktig å ha en viss innsikt i mekanismene som påvirker lønnskostnadene. Lønnsoppgjøret for 2012 ble kostbart og endringer i lønnsnivå framgår av tabellen nedenfor: Stillingsgruppe Ansiennitet 0år 4år 8år 10år 16år Stillinger uten særskilt krav om utdanning 6,2 % 6,1 % 5,7 % 4,9 % Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 5,8 % 6,5 % 5,7 % 4,8 % Stilling med krav om høyskoleutdanning 6,7 % 7,8 % 7,9 % 5,4 % Stilling med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdannelse 6,4 % 7,0 % 7,8 % 6,2 % Stillinger med krav om mastergrad 7,5 % 7,3 % 9,8 % 5,6 % Lærer 5,9 % 3,7 % 4,2 % 3,7 % 3,3 % Adjunkt 7,5 % 7,0 % 6,7 % 4,8 % 3,7 % Adjunkt (m. tilleggsutd) 7,5 % 7,0 % 6,6 % 5,9 % 5,1 % Lønnsnivå 2013 I budsjettet for 2013 er det lagt til grunn ei årslønn tilsvarende lønn pr september 2012 med tillegg av 2,5 %. Pensjon Rådmannen legger KLP sine prognoser til grunn for beregningen av pensjonsutgiftene. På enhetene avsettes 10 % av lønnsgrunnlaget til pensjon. I tillegg budsjetteres det med reguleringspremie på ca 8 mill. kr. Dette er 1,1 mill kr lavere enn for Nedgangen skyldes at lønnsoppgjøret i 2013 er et mellomoppgjør. Statens pensjonskasse Det budsjetteres med 12 % i pensjonskostnader for undervisningspersonell Inntekter fra skatt og rammetilskudd Rådmannen legger prognoser utarbeidet av Telemarksforskning til grunn for budsjett- og økonomiplanen. Alle tall forutsetter at regjeringens forslag til statsbudsjett vedtas av Stortinget i desember. 11

12 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring Endring % Skatt på formue og inntekt % Naturressursskatt % Rammetilskudd % Eiendomsskatt % Konsesjonskraftinntekter ( netto ) % Konsesjonsavgift % Andre statstilskudd % Sum, skatteinnt./statstilskudd % I tabellen ser vi at skatt på formue og inntekt øker med 16 % fra 2012 til 2013 mens naturressursskatten går ned med 9 %. Dette skyldes at fordelingen mellom de to skattearter ikke var korrekt i budsjettet for 2012, selv om samlet beløp stemmer. I budsjettforslaget for 2013 øker samlet skatteinntekt fra de to skatteartene med 3,4 mill kr eller 4,1 %. Frie inntekter Skatt og rammetilskudd utgjør de såkalte frie inntektene til kommunen. De frie inntektene påvirkes av følgende: - Innbyggertilskudd - Alle kommuner får ca kr i tilskudd pr innbygger. Sirdal kommune har hatt positiv folketallsutvikling de siste tre år. - Utgiftsutjevning - basert på en rekke parametre som demografi, geografi og sosiale forhold beregnes en kostnadsindeks. Sirdal kommune har i 2012 en indeks på 1,26. Dette betyr at staten tar høyde for at Sirdal er 26 % dyrere å drifte enn gjennomsnittskommunen. - Skatteinntekter - Sirdal kommune har skatteinntekter sammensatt av skatt på inntekt og formue, samt naturressursskatt. Statsbudsjettet legger føringer for andelen av skatt som tilfaller kommunen. - Inntektsutjevning - Sirdal kommune trekkes i rammetilskudd som følge av de høye skatteinntektene. Tilsvarende får inntektssvake kommuner tilført ekstra rammetilskudd. Ser vi på rammetilskuddet så har Sirdal kommune en vekst på 2,6 % i forhold til opprinnelig budsjett for inneværende år. Sammenligner vi denne utviklingen med øvrige kommuner i Vest Agder ser vi at Sirdal får langt mindre vekst enn øvrige kommuner i fylket. Kommunen får betydelig reduksjon i utgiftsutjevningselementet i rammetilskuddet. Mens staten vurderte Sirdal kommune som 26 % mer kostnadskrevende i 2012, så er tilsvarende tall ca 21% Dette skyldes endring av demografiske forhold. Som tabellen nedenfor viser, har Sirdal hatt en positiv folkevekst siden Ser vi på alderssammensetninga er hovedtrekkene at aldersgruppen har økt, mens gruppen over 80 år er betydelig redusert. Reduksjon i innbyggere over 80 år tilsvarer en reduksjon i rammetilskuddet på kr pr person. En endring i antall innbyggere i førskole/grunnskolealder gir en tilsvarende endring på kr pr person. 12

13 Aldersgruppe Barnehage Grunnskole Folketall Prognosene for rammetilskudd fra Telemarksforskning vekker bekymring hos rådmannen. Den såkalte deflatoren som staten legger til grunn for å kompensere for lønns og prisstigning er 3,3%. Som vi ser har ansatte i offentlig sektor hatt ei større lønnsvekst, slik at reell kostnadsvekst i Sirdal kommune blir høyere enn det staten kompenserer oss for. Eiendomsskatt I forbindelse med statsbudsjettet for 2012 ble det såkalte makstaket for eiendomsskatt oppjustert. Effekten fra 2011 til 2012 ble vel 5%, og rådmannen forventer en ytterligere vekst på 8 % i Det er ikke kjent om det vil bli ytterligere oppjusteringer av makstakst. Rådmannen forventer ikke at eiendomsskattegrunnlaget vil bli vesentlig økt i kommende økonomiplanperiode, Budsjett 2013 Prognose 2012Budsjett 2012Regnskap 2011 Eiendomsskatt Vekst: 8 % 5,9 % I 2013 er det igjen tid for å retaksere kommunens eiendomsskatteobjekter. Alle næringsbygg og kraftlinjer skal takseres. Det vil påløpe en del kostnader i forbindelse utgifter til konsulentbistand og møtegodtgjørelse til eiendomsskattenemda. Rådmannen setter av kr til dette formålet i Konsesjonskraftsinntekter I henhold til konsesjonsloven nr 2 12 og Vassdragsreguleringslovens 12 nr 15 skal utbygger avstå til kommuner og fylkeskommuner inntil 10 % av innvunnet kraft fra utbyggingen. Tildelt uttaksmengde er knyttet til kommunens behov til den alminnelige forsyning. Denne kraftmengden kan kommunen bruke etter eget skjønn. Total mengde konsesjonskraft som er knyttet til Sirdal utgjør 227 GWh. Det ble i 1971 (fornyet i 1999) inngått avtale med Eramet (Tinfos) om disponering av 173 GWh. Sirdal kommune får en godtgjørelse 13

14 på 1,2 øre/kwh for denne kraftmengden. Avtalen med Eramet utgår i 2014, og rådmannen arbeider med å avklare volum og betingelser for salg for de påfølgende år. Kommunenes behov for alminnelig forsyning er beregnet til 83 GWh. På grunn av avtalen med Eramet er fritt tilgjengelig konsesjonskraft begrenset til 54,5 GWh ( ). Fra 2012 vil kommunen ha krav på ytterligere 3 GWh konsesjonskraft (Øksendaloverføringen). Ser vi bort fra Eramet avtalen, så har 17% av disponibelt volum blitt solgt rimelig til innbyggerne, 39% til næringsliv (inkludert offentlige bygg) og resterende selges i kraftmarkedet. På kort sikt melder kraftbransjen om fulle magasiner, og spotprisen siste halvår 2012 har ligget svært lavt. I forhold til 2010 og 2011 har gjennomsnittlig spotpris på strøm ligget nesten 50 % lavere i Kontrakter for elkraft for levering i 2015 omsettes høsten 2012 på nivåer som er ca 30% lavere enn prisnivået vi har sett i 2010/2011. For den del av konsesjonskraften som omsettes i markedet er prisen for 2013 bundet til 28 øre/kvh. Dette er 23 % lavere enn for inneværende år. Som følge av fallende strømpriser er forventede konsesjonskraftsinntekter om lag 2,1 mill lavere i I takt med fallende strømpris blir også verdien av kommunens ordning med rimelig strøm til lokale abonnenter mindre verdt. Hvis strømprisen er 30 øre vil hver husstand få redusert strømkostnaden med (0,30-0,15*15000) = kr Subsidiert strøm er også konkurransevridende siden kundene må bruke LOS som strømleverandør. Rådmannen vil foreslå å avvikle ordningen med subsidiert strøm til fastboende i Rådmannen vil foreslå at konsesjonskraften i 2013 blir solgt på følgende måte: - Næringslivet betaler (19,25) 20 øre/kwh uten volumbegrensing - Salg i markedet for overskytende mengde. Volum tilsvarende det som ble solgt i markedet i 2012 er bundet til en pris på 28 øre kwh. Øvrig volum må evt selges på et senere tidspunkt. Tilgang Sira-Kvina kraftselskap Agder Energi Øksendalsoverføringen Avtale Eramet Diverse utgifter Sum: Salgsinntekter konsesjonskraft Avtale Eramet Salg husholdning Salg næring Salg i marked Øksendalsoverføringen Totalt: Netto Volum (GWh) Pris kwh/2012 Sum Volum (GWh) Pris kwh/2013 Sum 39,4 8, ,4 8, ,1 11, ,1 11, , , , , , , , ,2 19, ,2 19, ,7 36, , ,5 101, ,5 91,

15 Konsesjonsavgift Budsjettposten er på 16,8 mill. kr. Beløpet er et fast nominelt beløp t.o.m Bruken av konsesjonsavgift er regulert av Standardvedtekter for kommunale næringsfond. Bruk av kommunens kraftfond vil bli omtalt i eget kapittel. Beløpet oppjusteres iht generell prisstigning hvert 5. år. Neste justering blir i Rådmannen forventer at justert beløp fra 2014 og resten av økonomiplanperioden blir 18,5 mill.kr. Andre statstilskudd Rente- og avdragskompensasjon inngår i denne posten. Ordningen er et virkemiddel fra staten for å få kommunene til å gjennomføre prioriterte investeringer. Den enkelte kommune får tildelt en investeringsramme, som blir kompensert med en rentesats tilsvarende flytende husbankrente. Fallende rentenivå i 2012 fører til at forventningene til rentekompensasjon nedjusteres. Finans Rådmannen forventer følgende kontantstrøm fra finansområdet i 2013: Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring Endring % Renteutgifter/tap finansforv % Renteinntekter og utbytte % Avdrag og netto sosiallån % Netto finans Figur 1 Resultat finanstransaksjoner Finansutgifter For 2012 la rådmannen til grunn et rentenivå på 3,5%. Dette viser seg å bli noe høyeste laget. Pr oktober 2012 har kommunen følgende struktur på gjelda: Långiver Betingelser Rente Lån Kommunalbanken pt. 2,35 % Kommunalbanken Fast ,53 % Kommunalbanken Fast ,89 % KLP Fast ,25 % Husbanken pt. 2,10 % Nytt lån 2012 pt. 2,35 % Totalt lån: 2,65 %

16 Egenkapital Renter I tillegg kommunens egen gjeld kommer låneopptak i forbindelse med forskuttering av Fv 42 Gyadalen. Rådmannen legger til grunn en innlånsrente på 2,4% og innskuddsrente på 3,2% i I tillegg til å betjene renter og avdrag på egen gjeld, vil rådmannen også ta høyde for renteutgiftene knytta til forskuttering av RV 42 opprustingen i Gyadalen. Finansinntekter I budsjetterte finansinntekter inngår renteinntekter fra kommunens finansplasseringer samt utbytte fra Agder Energi. Renteinntektene er på samme nivå som i 2012, og forutsetter gjennomsnittlig bankinnskudd på 100 mill. kr, med en gjennomsnittsrente på 3,2%. Kommunen har inngått ny bankavtale og har oppnådd betydelig bedre rentemarginer. Når det gjelder volumet har svake driftsresultat og høy investeringsaktivitet tært på likviditeten. Rådmannen legger til grunn renteinntekter på driftsmidlene på 3,5 mill kr. Langsiktig forvaltning Kommunens langsiktige finansplassering har i en årrekke vært forvaltet av SR Forvaltning. Porteføljen er tungt eksponert mot norske sparebanker. Lite vekting i markedet har gitt store svingninger i porteføljens resultatutvikling. Gjeldende finansreglement gir en del begrensinger i forhold til hvilke aktiva som kan benyttes i rentemarkedet. Med mindre marginer på driftsresultatet mener rådmannen at det bør søkes mot mindre svingninger i finansavkastningen. Rådmannen vil i løpet av høsten fremme forslag til revidert finansreglement. For 2013 vil rådmannen legge til grunn en finansavkastning på 4 % på langsiktig portefølje. Dette vil for 2013 utgjøre anslagsvis 1,3 millioner. Pr september ser porteføljen slik ut Pr Pr Aktiva % Beløp Andel % Beløp Andel Bankinnskudd/pengemarked % % Obligasjonsfond % % Obligasjoner - 0 % - 0 % Fondsobligasjoner 58 % % 53 % % Aksjefond % % Aksjer % 0 % Egenkapitalbevis 44 % % 47 % % % Forutsatt at nytt finansreglementet vedtas, vil andelen aksjer vektes ned, samtidig som obligasjoner/fondsobligasjoner vektes opp. Dette vil gi en forutsigbar direkteavkastning, og mindre sårbar for kursendringer. 16

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune Årsbudsjett Økonomiplan -2018 Formannskapets innstilling Åmot kommune Innhold 1. Rådmannens overordnede betraktninger og kommentarer.... 4 2. Noen sentrale nøkkeltall... 7 3. forslagets profil... 7 3.1.

Detaljer

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel Rå dmånnens forslåg til Budsjett og økonomiplån 2015-2018 Kommuneplånens håndlingsdel Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Forsidefoto: Kvartskrystall og slipt kvarts fra Birkeland gard i Iveland. Budsjett

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Eidsvoll kommune INNHOLD SAMMENDRAG... 4 1 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM... 8 2 1.1 KOMMUNESTYRETS STYRINGSDOKUMENTER... 8 1.2 VISJON, HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer