INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER"

Transkript

1 Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 1. oktober Møtet gjennomføres som telefonmøte. Deltakere i Hammerfest møter på FFU møterom og deltakere i Kirkenes møter på administrasjonens møterom. Foreløpig saksliste: Sak 50/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 51/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 8. september Sak 52/2009 Tertialrapport nr. 2/2009. Sak 53/2009 Omdisponering av investeringsmidler Sak 54/2009 Referatsaker. Sak 55/2009 Evt. Helse Finnmark HF Telefon: Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Dan S. Andersen Sykehusvneien 35 Avd.tlf: Hammerfest Avd. Fax: Dir.tlf: Org.nr: Kontonr: Avd.e-post: saksbehandler epost: MVA NO

2 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 23. september 2009 Møtedato: 1. oktober 2009 Saksbehandler: Adm. konsulent Dan Sølvfester Andersen Sak nr: 51/2009 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 8. september 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 8. september 2009 Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte 8. september 2009 Eva Håheim Pedersen Adm. dir. Godkjenning av møteprotokoll av 1. oktober 2009

3 Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 8. SEPTEMBER 2009 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ally Nyheim Jostein Tørstad Hilde Søraa Ane Kokkvoll Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Meldt forfall: Øyvin Grongstad Staal Nilsen Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Styresekretær Dan S. Andersen som førte protokollen Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte: Leder Werner Johansen Sak 42/2009 Innkalling og saksliste Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Enstemmig vedtatt. Sak 43/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 25. juni 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 25. juni 2009 Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 25. juni 2009 Enstemmig vedtatt. 1

4 Sak 44/2009 Resultat- og tiltaksrapport per juli 2009 Adm. direktør la frem følgende endrede tilrådning: Tilrådning: 1. Styret ser med bekymring på at vi ikke får redusert antall månedsverk i henhold til budsjett samtidig som aktiviteten er lavere. 2. Styret i Helse Finnmark HF gir honnør til enkeltavdelinger som har tilpasset driften og kostnadsnivået til tildelte rammer og at utvikling fra 1. tertial til 2. tertial viser en positiv utvikling. 3. For å sikre at foretaket får tildelt investeringsrammer til blant annet medisinteknisk utstyr i 2010 er det en absolutt forutsetning at alle avdelinger har en drift i henhold til tildelte rammer de siste fem måneder. 4. Styret forventer at et årsresultat på mellom 0 og -10 mill. kr oppnås og ber om at forslag til nye tiltak fortløpende utarbeides dersom allerede vedtatte tiltak ikke gir forventet effekt. Vedtak: 1. Styret ser med bekymring på at vi ikke får redusert antall månedsverk i henhold til budsjett samtidig som aktiviteten er lavere. 2. Styret i Helse Finnmark HF gir honnør til enkeltavdelinger som har tilpasset driften og kostnadsnivået til tildelte rammer og at utvikling fra 1. tertial til 2. tertial viser en positiv utvikling. 3. For å sikre at foretaket får tildelt investeringsrammer til blant annet medisinteknisk utstyr i 2010 er det en absolutt forutsetning at alle avdelinger har en drift i henhold til tildelte rammer de siste fem måneder. 4. Styret forventer at et årsresultat på mellom 0 og -10 mill. kr oppnås og ber om at forslag til nye tiltak fortløpende utarbeides dersom allerede vedtatte tiltak ikke gir forventet effekt. Enstemmig vedtatt. Sak 45/2009 Regjeringens tiltakspakke: status tiltak innenfor område klima og miljø. Tilrådning: Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar statusrapportering til orientering. 1. Styret i Helse Finnmark HF tar statusrapportering til orientering. Enstemmig vedtatt. Sak 46/2009 Hovedlinjer budsjett 2010, Helse Finnmark HF. Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF slutter seg til hovedlinjer i budsjett 2010 med følgende merknader:

5 Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF slutter seg til hovedlinjer i budsjett 2010 med følgende presiseringer: Buffer til styrets/ administrerende dirktørs disposisjon Omstillingsmidler til lønnsomme prosjekter som det bør være mulig for avdelinger å søke på for å bedre driften. Det skal budsjetteres etter forsiktighetsprinsippet på inntektssiden. Det vises til rapporten fra Helse Nord vedr. sammenligning av kostnader ved DPS i Helse Nord. Rus skal prioriteres. HMS-arbeidet, sykefraværsprosjektet, God Vakt hensyntas i budsjettet. 2. Styret forutsetter at den enkelte avdeling kommer ned på godkjent driftsnivå for Enstemmig vedtatt. Sak 47/2009 Status strategiplan for Helse Finnmark HF. Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar fremlagte status strategiplan for Helse Finnmark HF til orientering. 2. Styret ber om at følgende innarbeides i strategiplanen. Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar fremlagte status strategiplan for Helse Finnmark HF til orientering. 2. Administrasjonen tar til etterretning de kommentarer som kom fram under drøftingen. Enstemmig vedtatt. Ulf Syversen permittert i denne saken. Sak 48/2009 Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Protokoll fra møte i Brukerutvalget Helse Finnmark HF 3. september Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 28. august Uttalelse fra arbeidsutvalg i FAMU til styresak 46/ Svar på søknad om tilskudd til utvikling av en modell i forhold til nasjonale kliniske tjenester til den samiske befolkningen i Norge Statsb Varsel om pålegg, sykehuskampanjen god vakt! - Avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser, Brev fra Arbeidstilsynet datert 25. juni Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Enstemmig vedtatt. Ulf Syversen permittert i denne saken. 3

6 Sak 49/2009 Evt. 1. Direktør informerer fra dialogmøte med fylkeslegen der man har hatt oppe tjenestetilbudet til den samiske befolkningen. 2. Kort orientering om informasjonssikkerhet, manglende ROS analyser. Skal opp som tema på foretaksmøte i oktober Orientering lønnsoppgjør makronivå. 4. Styreinstruks forslag til ny utforming levert ut på møtet. Instruks gjeldende fra 2004 ettersendes på e-post sammen med elektronisk versjon av ny. Møtet ble avsluttet klokken 14:15. Neste styremøte avholdes i Hammerfest 01.oktober Gjennomføres som telefonmøte hvis det kun er tertialrapport som skal behandles. Protokoll godkjent av styreleder Ketil Holmgren i etterkant av styremøtet. Dan S. Andersen Referent 4

7 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 23. september 2009 Møtedato: 1. oktober 2009 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 52/2009 Navn på sak: Tertialrapport nr. 2/2009 Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark tar 2. Tertialrapport 2009 til orientering 2. Det vises til vedtak i tidligere styresaker, og styret ber adm. direktør om å følge opp at organisasjonen fortsetter arbeidet med implementering og gjennomføring av tiltak for å bringe driften i balanse. Vedlegg: 1. Saksfremlegg 2. Tertialrapport nr. 2/ ØBAK økonomianalyse 4. ØBAK tiltak grunnlag Eva Håheim Pedersen Adm. dir. Tertialrapport nr. 2/2009.

8 Administrasjonen Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 52/ Tertialrapport 2009 Bakgrunn Styrets behandling av 2. tertialrapport Resultat Helse Finnmark har et budsjettavvik på -1 mill. i august, og et akkumulert resultat på -24,6 mill. etter 2. tertial. Dette representerer en resultatforbedring på 34,4 mill. sammenlignet med 2. tertial Det er gjennomført omstillingstiltak for 58 mill. kr pr 2. tertial, men driftskostnadene er likevel 19,2 mill. høyere enn budsjett. Dette skyldes i all hovedsak lønnskostnader som er 5,2 mill. over budsjett, gjestepasientkostnader rus på 6 mill., 3,5 mill. knyttet til innleie av arbeidskraft samt 4 mill. knyttet til andre drifts- og vedlikeholdskostnader. Flere tiltak knyttet til reduserte lønnskostnader forventes å gi effekt i 3 tertial. Driftsinntektene er i august0,8 mill. lavere enn budsjett, og akkumulert 11,5 mill. lavere enn budsjett i 2. tertial. Til sammenligning var inntektsavviket 10 mill. pr. 1. Tertial. Inntektsavviket skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn forventet. Helse Finnmark har en godkjent årsprognose på -10 mill. Årsprognosen er pr. 2. tertial vurdert og justert til -14 mill. Det er et kontinuerlig fokus på å få effekt av igangsatte tiltak, samtidig som det er en forventning at tiltak som enda ikke er iverksatt skal iverksettes. Det pågår et godt arbeid i klinikkene som forventes å gi resultater. Likviditet Som følge av det lave investeringsnivået i 2009 viser likviditeten en forbedring. Det er gjennomført investeringer på 28,8 mill. av et budsjett på 33 mill. Personal Helse Finnmark arbeider med å få ned årsverksforbruket ved å ha et høyt fokus på sykefraværsarbeidet. Antall månedsverk var i august månedsverk høyere enn august Sykefravær Sykefraværet er betydelig redusert i Helse Finnmark hittil i I juli var sykefraværet nede på 8% noe som er en reduksjon på 2,6%-poeng fra samme måned året før. Tallene viser at Helse Finnmark ser ut til å lykkes med sykefraværsarbeidet som har høy prioritet. Aktivitet Aktivitet i somatikken er lavere enn planlagt pr. 2. tertial Helse Finnmark har en DRGaktivitet som ligger 500 etter plantall. Måles aktiviteten opp mot 2008 viser aktiviteten jevnt over en økning, bortsett fra på DRG-aktivitet hvor vi ligger 112 poeng bak, og polikliniske konsultasjoner hvor vi ligger 300 etter samme periode i 2008.

9 I Psykisk Helsevern er antall polikliniske konsultasjoner BUP redusert sammenlignet med 2008, og er også lavere enn planlagt. Polikliniske konsultasjoner VPP er høyere enn 2. tertial 2008, og er som planlagt i Antall liggedøgn voksenpsykiatri ligger etter plantall. Kvalitet Når det gjelder kvalitet svinger dette internt i foretaket. I Psykisk helsevern er ventetiden for vurdering innen BUP går ned, men er fortsatt for høy. Epikrisetiden viser en betydelig forbedring og har økt med 37,5%-poeng fra 1. tertial 2008 til 2. tertial Ved klinikk Kirkenes har kvalitetsindikatorene vist en jevn bedring. Strykninger av planlagte operasjoner er på 7,4% noe som er nær måltallet på 5%. Epikrisetiden er på 78,7% noe som er tilnærmet likt måltall på 80%. Ved klinikk Hammerfest er både strykprosenten av planlagte operasjoner for høy, og epikrisetiden dårlig. Gjennom risikovurderingsarbeid som er iverksatt settes et økt fokus på forbedring av kvalitetsindikatorene. Vurdering Det økonomiske resultatet er betydelig bedret sammenlignet med fjoråret, men driften er ikke i balanse. Hovedutfordringen ligger på å få effekt av tiltak knyttet til sykefravær, vikarer- og overtidsforbruk samt innenfor områder som kan gi besparelser på pasienttransport. Ved flere avdelinger er utviklingen positiv, mens andre avdelinger ikke har lykkes på samme måte. Totalt går sykefraværet ned, men fortsatt har Helse Finnmark en vei å gå for å nå målsettingen på 8%. En annen utfordring er knyttet til å opprettholde de planlagte aktivitetsbaserte inntektene. Det legges i denne saken fram en årsprognose på 14 mill. Det er direktørens vurdering at iverksatte tiltak preges av langsiktighet, og er god. Det er imidlertid en forventning om at vedtatte, ikke iverksatte, tiltak skal iverksettes. Ut fra erfaring har forventningen vært at inntektene tar seg opp utover året. Det viser resultatet at de har gjort. Det er likevel gjort en vurdering og inntektsprognosen er redusert med 27 mill. kr. De somatiske klinikkene er betydelig styrket økonomisk i 2009, hovedsakelig på lønnskostnader knyttet til overtid, innleie og kvelds-/nattillegg. Dette tilsier at avviket på lønnskostnader bør være betydelig lavere enn tidligere. Ut fra utviklingen hittil i år forventes lønnskostnadene å bli omtrent som budsjettert.. Helse Finnmark har en godkjent prognose på -10. Justering av prognosen betyr at det forventes et negativt avvik på -4 mill. fra resultatkrav. Helse Finnmark har utarbeidet tiltak for 108 mill. og det er et stort press på å iverksette vedtatte tiltak. Helse Finnmark arbeider målrettet og langsiktig for å oppnå resultatkravet i 2009.

10 HELSE FINNMARK HF 2. tertialrapport 2009 Helse Finnmark HF

11 2. tertial rapport 2009 Innhold Økonomi... 4 Resultat... 4 Funksjonsregnskap... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Finansposter... 7 Prognose... 7 Regjeringens sysselsettingspakke... 8 Gjennomføring av tiltak... 9 Likviditet og investeringer Personal Bemanning Sykefravær Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern Rusomsorg Punkter i oppdragsdokumentet/foretaksmøtet Andel kvinner i lederstillinger Kort- og langsiktige rekrutteringsbehov Risikovurdering Områder fastsatt i Helse Nord RHF Områder fastsatt i Helse Finnmark HF Kvalitet Andel pasienter som er vurdert innen 30 dager Ventetid for vurdering i BUP Andel fristbrudd Epikrisetid Somatikk Psykiatri Korridorpasienter Strykninger av planlagte operasjoner Andel individuell plan barnehabilitering Tvangsinnlagte i psykisk helsevern Utskrivningsklare pasienter Planlagt bruk av opptrappingsmidler psykisk helsevern og rus Utarbeidet av; Økonomirådgiver Inger M. Kongsbak 2

12 Oppsummering av utvikling Helse Finnmark har en aktivitet hittil i år som er 502 DRG-poeng lavere enn planlagt. Dette er en liten bedring fra juli, men er likevel lang fra planlagt aktivitet. Helse Finnmark har et negativt avvik i august på 1 mill. kr. Avviket hittil i år er på 24,7 mill. kr. Avviket skyldes lavere ISF-inntekter enn budsjett. Samtidig ser vi en tendens til bedre kontroll av kostnadene ved flere avdelinger. Foretaket lykkes også i tiltaksgjennomføring og resultat pr. august 2009 er på -24,6 mill. noe som er en betydelig forbedring fra -59 mill. året før. Helse Finnmark har økte kostnader knyttet til gjestepasienter rus, og hittil i år har foretaket hatt gjestepasienter på 6 mill. mer en planlagt. Også kostnader i forbindelse med innleie av leger og sykepleiere fra firma er høyere enn planlagt. Helse Finnmark har en godkjent prognose på -10 mill. Det er gjort en vurdering og prognosen er justert til -14 mill. Dersom foretaket ikke oppnår prognosen på -10 mill. vil investeringsrammen for 2010 reduseres tilsvarende avvik i godkjent prognose. Sykefraværet viser fortsatt en positiv utvikling. Pr. Juli er sykefraværet 9%. Antall månedsverk i august er ikke redusert i fht. året før, likevel lykkes foretaket med å redusere antall dyre overtidsmånedsverk til fordel for flere faste og timelønns månedsverk. Likviditeten i foretaket viser en bedring. Investeringsrammen er på 33,6 mill., 28,6 mill. av rammen er benyttet. Når det gjelder kvalitet har Klinikk Kirkenes gode resultater både på epikrisetid og stryk av planlagte operasjoner, hvor man er nær måltall. Også i Klinikk psykisk helsevern og rus viser episkrisetid en positiv tendens. Foretaket sett under ett, viser en utfordring med hensyn til å oppnå målet for kvalitetsindikatorer. Oppsummert viser utviklingen i Helse Finnmark en positiv utvikling på flere områder. Foretaket har fortsatt en utfordring knyttet til drift i balanse. Men både regnskapstall, utvikling i sykefravær og kvalitetsindikatorer viser en positiv utvikling på flere områder. 3

13 Økonomi Resultat Budsjettavvik pr. kontoklasse, årsbudsjett og prognose pr. august Regnskap pr. Regnskap pr. Budsjett pr. Avvik pr. Tall i hele 1000 aug 2008 aug 2009 aug 2009 august Årsbudsjett Prognose inntekt Varekostnader Lønn Andre driftskostnader Avskrivninger Finansposter Sum driftsutgifter Resultat Budsjettavvik sammenlignet med året før Tall i hele 1000 Aug 2009 Pr Aug 2008 Pr Resultat Budsjett Avvik Avviket i august ble negativt med 1 mill. Sammenlignet med 2008 er dette en forbedring på 4,6 mill. Hittil i år har Helse Finnmark et negativt resultat på 24,6 mill. mot 59 mill. i Inntektene per august viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 11,5 mill. ISF inntektene ligger under budsjett med 9,6 mill., mens andre inntekter ligger under med 1,9 mill. Varekostnaden viser et negativt avvik per august på ca 9,3 mill. Dette skyldes i hovedsak høyere gjestepasient kostnader rus i forhold til budsjett med 5,9 mill. samt høyere kostnader knyttet til innleie fra firma med 3,6 mill. Lønnskostnadene viser et negativt avvik per august på 5,2 mill. Avviket skyldes vikarbruk og overtid. Andre driftskostnader viser et negativt avvik per august på 4,3 mill. Dette skyldes store tapsføringer på kunder i tillegg til høye vedlikeholdskostnader. Positivt avvik på 6 mill. på finansposter skyldes lavere rentenivå i 2009 enn forventet. Avvikene i august fordeler seg slik: Tall i hele 1000 Avvik aug Avvik hittil i år Adm Pasienttransport Psykisk Helsevern og rus Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Prehospital avdeling Drift Boligforvaltning Sum

14 Administrasjon har et positivt avvik på 9 mill hittil i år. Dette skyldes hovedsakelig lavere rentekostnader. Pasienttransport viser et negativt avvik hittil i år på 0,2 mill. Det er fortsatt en positiv effekt av implementerte tiltak. På pasienttransport har foretaket klart å holde kostnadsnivået som forventet tiltross for at foretaket ikke har hatt avtale på landeveistransport, og har betalt maxpris. Avtalen på landeveistransport er på plass for 16 av 18 kommuner, de 2 siste forventes å være på plass innen kort tid. Klinikk Psykisk Helsevern og rus har et negativt avvik i august på 0,8 mill, mens avviket hittil i år er negativt med 0,7 mill. Hovedårsaken til avviket skyldes at gjestepasientkostnader på rus er 5,9 mill. høyere enn forutsatt. At avviket ikke er høyere skyldes at ungdomspsykiatrisk avdeling i Karasjok ikke har vært i full drift. Klinikk Hammerfest har i august et positivt avvik på kr. 1,2 mill. og hittil i år et negativt avvik på 7,7 mill. Inntektene er tilnærmet i balanse, mens det hittil i år et en svikt på 4,7 mill., i hovedsak ISF-inntekter. Lønnskostnadene gir et positivt avvik denne måneden. Avviket hittil i år er negativt med 7,8 mill. Avvikene skyldes lavere aktivitet enn forventet slik at ISFinntektene er betydelig lavere enn forventet, samt høyt forbruk av vikarer og overtid. Det er særlig sengepostene med et betydelig avvik på innleie av vikarer og dyre månedsverk i form av overtid, samt poliklinikkene med lavere inntekter og høyt forbruk av dyre månedsverk som bidrar til det største avviket. Klinikk Kirkenes har et negativt resultatavvik på 1,7 mill i august og hittil i år et negativt avvik på 13,8 mill. Inntektene er som budsjettert, mens det hittil i år er svikt på 3,9 mill, i hovedsak ISF-inntekter. Også lønnskostnadene viser et negativt avvik på 6,6 mill. hittil i år. Dette skyldes betydelig høyere forbruk av overtid og innleie av vikarer. Det er både sengeposten og legeavdelingene som står for avviket. Noe av avviket på sengeposten kan forklares med høyere aktivitet på dialysen enn planlagt. Varekostnaden viser et negativt avvik på 2 mill. hittil i år, som i hovedsak skyldes høyere innleie av leger enn planlagt. Prehospital avdeling har et negativt avvik i august på 2,2, mens avviket hittil i år er negativt med 6,5 mill. Avviket skyldes overforbruk på overtid. Overtidsbruk i bilambulansen er knyttet til sommerferieavviklingen og skyldes at det er vanskelig å få faglærte vikarer til denne tjenesten. Driftsavdelingen har et negativt avvik i august på 0,4 mill. og skyldes vedlikehold på bygg. Hittil i år er det et negativt avvik år på 3,5 mill. Avviket knyttet seg i all hovedsak til byggvedlikehold og vedlikehold/kjøp av medisinteknisk utstyr. Eiendomsforvaltningen har hittil i år et negativt avvik på 1,2 mill, som i hovedsak skyldes lavere leieinntekter enn forventet. 5

15 Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr Andel av totale driftskostnader Funksjon R hittil i R hittil i JB hittil i JB 2009 fjor år år Sum Somatikk 59,0 % 58,4 % 59,1 % 59,0 % Sum Psykisk helse 16,2 % 16,6 % 17,5 % 17,5 % Sum Rusomsorg 1,6 % 2,3 % 1,7 % 2,2 % Sum Prehospitale tjenester 21,1 % 21,7 % 20,5 % 20,1 % Sum Personal 2,2 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % R = regnskap JB = justert budsjett For den somatiske virksomheten er det hittil i år budsjettert med 59,1% av brutto driftskostnader, mens resultat viser 58,4%, dvs. 0,7% under budsjett. Regnskapet hittil i år ligger også under samme periode i 2008 med 0,6%. Dette skyldes i hovedsak at aktiviteten ikke har vært som planlagt. I Klinikk Psykisk helsevern er det budsjettert med 17,5% andel av totale driftskostnader i 2009, noe høyere enn forbruk i Dette er i tråd med krav om økt aktivitet på området. Avviket i forhold til budsjett hittil i år er negativt med 0,9%, noe som i stor grad knytter seg til at ungdomspsykiatrisk behandlingshjem i Karasjok ikke er i full drift. I rusomsorgen ligger budsjettet på 1,7% hittil i år og 2,2% totalt, også her en høyere andel sett i fht Hittil i år har man oppnådd 2,3%. Høyere forbruk enn budsjettert skyldes hovedsakelig at gjestepasientkostnadene ligger betydelig over budsjett til tross for økt kapasitet ved Finnmarksklinikken. Prehospitale tjenester har budsjettert med 20,5% andel av driftskostnadene hittil i år, totalt for 2009 er budsjettet 20,1%. Forbruket hittil i år er på 21,7% noe som er 1,2% over budsjett og 0,6% høyere enn samme periode i Dette skyldes overforbruk på personalkostnader i forhold til budsjett. Driftsinntekter Driftsinntektene viser et positivt avvik i august på 0,8 mill, noe som skyldes høyere ISFinntekter dyre legemidler utenfor sykehus og gjestepasientinntekter enn forventet denne måneden. Hittil i år er avviket negativt med 11,5 mill. Dette skyldes i hovedsak svikt i DRGpoeng i forhold til plantall, inntektene er dermed 9,6 mill. lavere enn budsjett. I forhold til plantall ligger DRG-poengene under med 502 poeng hittil i år, dette alene utgjør i overkant av 7 mill. Når det gjelder Dyre legemidler er ISF inntekten 2,5 mill lavere enn budsjettert. Andre inntekter ligger under med 1,9 mill, som i hovedsak skyldes leieinntektene på bolig som har et negativt avvik på 1,7 mill. 6

16 Driftskostnader I august viser driftskostnader ekskl. finanskostnader et totalt negativt avvik på 2,9 mill. Hittil i år er avviket negativt med 19,2 mill. Varekostnaden viser et overforbruk i august på 4,7 mill, men avviket hittil i år er negativt med 9,4 mill som hovedsaklig skyldes kostnader til gjestepasienter rus samt høyere kostnader knyttet til innleie fra firma enn planlagt. Lønnskostnadene har et positivt avvik på 3,8 mill. i august, mens hittil i år er avviket negativt med 5,2 mill. Avviket skyldes overforbruk på overtid og vikarer. Andre driftskostnader viser et negativt avvik i august på 2 mill som i hovedsak skyldes tapsføringer på kundefordringer på 1,2 mill. Hittil i år er avviket negativt med 4,3 mill, som i tillegg til tapsføringer, knytter seg i hovedsak til drift og vedlikehold av utstyr og bygg. Finansposter Finansposter viser et positivt avvik i august på 1 mill, hittil i år er avviket positivt med 5,9 mill. Dette skyldes i hovedsak den generelle rentenedgangen. Prognose Helse Finnmark har en godkjent prognose på -10 mill. Prognosen er ved 2. tertial vurdert og justert til -14 mill. Som følge av at foretaket har hatt et lavere lønnsoppgjør enn antatt i 2009, at ungdomspsykiatrisk behandlingshjem ikke er i full drift før 3. tertial samt at foretaket har holdt av en reserve, vurderes en prognose på -14 mill. å være realistisk. Dette betyr en forventning om nullavvik de siste månedene i Direktøren har fortsatt en forventning om effekt av de implementerte tiltak samt et krav om at tiltak som enda ikke er iverksatt skal iverksettes. Dersom Helse Finnmark ikke lykkes i å oppnå prognosen på -10 mill. vil investeringsramme på 17 mill. reduseres tilsvarende avvik fra godkjent prognose. 7

17 Regjeringens sysselsettingspakke Pasientventerom Sysselsettingsmilder 2009 Investering Drift Forbruk Rest Etterisolering og skift av vindu sør/øst fløya Maling av søsterhjem Rehabilitering av barneavdelingen Mottakelsen Laborat Taket nordøst fløya Pasientventerom Luftsmitteisolat Kirkenes Gulbygg- skifte vindu Tak østfløy Tak fyrrom Dren N-øst fløy Kirkenes Vindu klt.fløy Kirkenes Finnmarksklinikken Karasjok Pasienttransport Hammerfest (syssels.m.) Pasientventerom Totalt Helse Finnmark har kommet godt i gang med prosjektene knyttet til sysselsettingsmidlene. Teknisk konsulent er valgt og arbeidet knyttet til anbudsdokumenter er igangsatt og prosjektplan foreligger. Arbeidene deles inn i 3 entrepriser; 1. Kirkenes og Hammerfest 2. Luftsmitteisolat Kirkenes 3. Finnmarksklinikken. Mye av arbeidene er av et slikt omfang og karakter at foretaket er underlagt regler for offentlige anskaffelser. Anbud vil utlyses i DOFFIN i midten av oktober og valg av entreprenør(er) vil skje i november. De fysiske arbeidene vil påbegynnes straks etter at entreprenør er valgt, senest i desember Prosjektene pasienttransport kontormodul og pasientventerom ved de somatiske klinikkene vil være ferdigstilt i Midlene er knyttet til regjeringens tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen. Det forventes at bygg og anleggsaktiviteten i Finnmark blir berørt av dette vinteren Helse Finnmark vil gjennomføre alle prosjekter innen høsten

18 Gjennomføring av tiltak Helse Finnmark har utarbeidet forbedringstiltak for 108,9 mill. kr. forventet effekt er 87%. REALISERT OMSTILLING Aug Hittil 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i Sum Helse Finnmark Realisert i % av budsjett 6 % 72 % Pr. august estimerer Helse Finnmark å ha gjennomført 72% av tiltakene. Helse Finnmark har fortsatt et høyt fokus på gjennomføring av iverksatte tiltak. Enkelte tiltak med stor kostnadsmessig effekt er av ulike årsaker ikke iverksatt som planlagt. Ved klinikk Kirkenes gjelder dette særlig tiltaket knyttet til reduksjon av innleie av leger fra firma, reduksjon av senger ved kirurgisk avdeling samt turnusforbedringer ved enkelte avdelinger. Klinikk Hammerfest vil ikke ha full årseffekt av tiltak knyttet til aktivitetsøkning som følge av ombygging av operasjonsstuen og samlokalisering med ambulansestasjonen. Heller ikke her er turnusforbedring vurdert i alle avdelinger. Klinikk Prehospital tjeneste arbeider nå med å få på plass ny turnus for ambulansestasjonene. På pasienttransport vil foretaket kun får 1/3 dels effekt av avtale på landeveistransport. I tillegg utvides sykefraværsarbeidet til flere avdelinger. Direktøren har en forventing om at ikke igangsatte tiltak iverksettes i 3. tertial

19 Likviditet og investeringer Trekkrammen er på 450 mill, mens disponibel saldo per var på 59 mill. Likviditeten er bedret, dette skyldes hovedsakelig et lavere investeringsnivå i Helse Finnmark. Investeringsbudsjett 2009 Styrets disp. Justert ramme Investert pr august Rest ramme Investeringer Ambulanser Renovering Kirkenes sykehus Drift (brann) Med.tekn.utstyr Diverse utstyr Egenkaptal KLP Kronikersatsing Sum ramme Omst.midler Funduskamera Hammerfest Omst.midler Resirkulering BHM Omst.midler skiftestue bedre logsistikk Sum omstillingsmidler Oppgradering Psykiatri bygg Sum oppgrad Psykiatri bygg DIPS oppgradering Digetal lab Karasjok Sum prosjekter Justert investeringsramme / investert Innvilget ramme Differanse Sysselsettingsmidler er ikke med i oppsettet, dette rapporteres under eget kapitel. Helse Finnmark har en total investeringsramme på 33,6 mill. (ekskl. Sysselsettingsmidler), hvorav 28,6 mill er investert per august. Avviket mellom justert investeringsramme og innvilget ramme på 1,2 mill. forårsakes av at Egenkapitalinnskudd KLP ble forespeilet å bli null i I ettertid er det kommet kontrabeskjed om at innskuddet ville være på ca. 2,9 mill., pr. august viser det seg at innskuddet er på 3,3 mill. Dette må tas over Helse Finnmarks investeringsramme, og medfører at planlagte investeringer forskyves til Prosjektet Kirkenes sykehus vil i 2009 belaste investeringsrammen med 3,5 mill., noe som betyr at 3,9 mill. kan forskyves til I tillegg har Helse Finnmark holdt igjen noe av rammen til medisinteknisk utstyr. En omfordeling av investeringsrammen fremlegges for styret i Helse Finnmark på styremøte 1. Oktober Øremerket investeringsramme knyttet til omstillingsmidler er i hht. plan. 10

20 Personal Bemanning August Antall mnd verk Lønnskost pr.ansatt Lønnskost 2008 er justert for 5,9% lønnsvekst. Hittil i år Antall mnd verk Lønnskost pr.ansatt Lønnskost 2008 er justert for 5,9% lønnsvekst. Månedsverkene for august lå på månedsverk, 76 høyere sett i forhold til Lønnskostnaden per ansatt ligger 16% lavere i 2009 i forhold til samme periode i Dette skyldes at foretaket lykkes i å vri bruken av dyre månedsverk, dvs. overtidsmånedsverk til mer bruk av timelønnsmånedsverk. Hittil i år ligger månedsverkene på månedsverk, dette er 269 høyere enn samme periode Lønnskostnadene ligger imidlertid ca 2% lavere enn nivået hittil i Overtidsmånedsverk er redusert med 13 sett i fht. samme periode året før. Sykefravær Sykefraværet for juli viser 8%. Sammenlignet med fjoråret var sykefraværet i juli 10,6%. Dette er en reduksjon på 0,1% i forhold til juni. Dette viser en fortsatt god trend, og at arbeidet med å få redusert sykefraværet gir effekter. Hittil i år er sykefraværet 9%. 11

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar 2011 Møtedato: 14. februar 2011 Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak Sak nr: 06/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september 2011 Møtedato: 27. september 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 47/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar foreløpig årsresultat 2010 til orientering.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar foreløpig årsresultat 2010 til orientering. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar 2011 Møtedato: 14. februar 2011 Saksbehandler: Ass. dir. Jan-Erik Hansen Sak nr: 7/2011 Navn på sak: Foreløpig årsresultat 2010 Tilrådning:

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 10. desember 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 10. desember 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar 2011 Møtedato: 14. februar 2010 Saksbehandler: Adm. sekretær Astrid Balto Olsen Sak nr: 2/2011 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 10. FEBRUAR 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Hilde Søraa Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per februar 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per februar 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars 2011 Møtedato: 23. og 24. mars 2011 Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak Sak nr: 15/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 4. OKTOBER 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Staal Nilsen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Evy

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER Administrasjonen Styreleder Ketil Holmgren 27.august 2008 Nestleder Irene Skiri Josten Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1.-2. JUNI

INNKALLING TIL STYREMØTE 1.-2. JUNI Styreleder Ketil Holmgren 25. mai 2010 Nestleder Irene Skiri Ole I. Hansen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Anita Johnsen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ane Kokkvoll Ally Nyheim Ulf Syversen Brukerutvalget

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27.

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27. Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. OKTOBER 2011 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Viggo Karlstad Ragnhild L. Nystad Torfinn Reginiussen Mona Søndenå Staal Nilsen Evy Adamsen

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2014 - Økonomi Møtedato: 29.08.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det økonomiske resultatet hittil i år viser et overskudd på 5,2 mill.

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport

Resultat- og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat- og tiltaksrapport Oktober 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 25. JUNI 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 25. juni 10.00-14.00. Møtet avholdes på SAS hotell i Tromsø.

INNKALLING TIL STYREMØTE 25. JUNI 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 25. juni 10.00-14.00. Møtet avholdes på SAS hotell i Tromsø. Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget v/leder INNKALLING TIL

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 14.-15. DESEBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 14.-15. DESEBER Styreleder Ketil Holmgren 6. desember 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. DESEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. DESEMBER Styreleder Ketil Holmgren 3. desember 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen Brukerutvalget

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Månedsrapport per mai Styremøte

Månedsrapport per mai Styremøte Månedsrapport per mai 2017 Styremøte 19.06.17 Status for mai 2017 Ventetid avviklede: 58 dager Ventetid ventende: 52 dager Andel fristbrudd: 1,8 % Andel korridorpasienter: 2,1 % Aktivitet: Tilnærmet i

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Gudrun B. Rollefsen Torfinn Reginiussen Staal Nilsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen Evy

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport

Resultat og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat og tiltaksrapport November 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. MAI 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. MAI 2011 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. MAI 2011 Til stede: Meldt forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Staal Nilsen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen (tom sak 27/2011) Ragnhild L.

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 27. september 2011

Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 27. september 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. oktober 2011 Møtedato: 26. oktober 2011 Saksbehandler: Adm. konsulent Astrid Balto Olsen Sak nr: 53/2011 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer