INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER"

Transkript

1 Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 1. oktober Møtet gjennomføres som telefonmøte. Deltakere i Hammerfest møter på FFU møterom og deltakere i Kirkenes møter på administrasjonens møterom. Foreløpig saksliste: Sak 50/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 51/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 8. september Sak 52/2009 Tertialrapport nr. 2/2009. Sak 53/2009 Omdisponering av investeringsmidler Sak 54/2009 Referatsaker. Sak 55/2009 Evt. Helse Finnmark HF Telefon: Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Dan S. Andersen Sykehusvneien 35 Avd.tlf: Hammerfest Avd. Fax: Dir.tlf: Org.nr: Kontonr: Avd.e-post: saksbehandler epost: MVA NO

2 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 23. september 2009 Møtedato: 1. oktober 2009 Saksbehandler: Adm. konsulent Dan Sølvfester Andersen Sak nr: 51/2009 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 8. september 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 8. september 2009 Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte 8. september 2009 Eva Håheim Pedersen Adm. dir. Godkjenning av møteprotokoll av 1. oktober 2009

3 Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 8. SEPTEMBER 2009 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ally Nyheim Jostein Tørstad Hilde Søraa Ane Kokkvoll Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Meldt forfall: Øyvin Grongstad Staal Nilsen Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Styresekretær Dan S. Andersen som førte protokollen Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte: Leder Werner Johansen Sak 42/2009 Innkalling og saksliste Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Enstemmig vedtatt. Sak 43/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 25. juni 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 25. juni 2009 Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 25. juni 2009 Enstemmig vedtatt. 1

4 Sak 44/2009 Resultat- og tiltaksrapport per juli 2009 Adm. direktør la frem følgende endrede tilrådning: Tilrådning: 1. Styret ser med bekymring på at vi ikke får redusert antall månedsverk i henhold til budsjett samtidig som aktiviteten er lavere. 2. Styret i Helse Finnmark HF gir honnør til enkeltavdelinger som har tilpasset driften og kostnadsnivået til tildelte rammer og at utvikling fra 1. tertial til 2. tertial viser en positiv utvikling. 3. For å sikre at foretaket får tildelt investeringsrammer til blant annet medisinteknisk utstyr i 2010 er det en absolutt forutsetning at alle avdelinger har en drift i henhold til tildelte rammer de siste fem måneder. 4. Styret forventer at et årsresultat på mellom 0 og -10 mill. kr oppnås og ber om at forslag til nye tiltak fortløpende utarbeides dersom allerede vedtatte tiltak ikke gir forventet effekt. Vedtak: 1. Styret ser med bekymring på at vi ikke får redusert antall månedsverk i henhold til budsjett samtidig som aktiviteten er lavere. 2. Styret i Helse Finnmark HF gir honnør til enkeltavdelinger som har tilpasset driften og kostnadsnivået til tildelte rammer og at utvikling fra 1. tertial til 2. tertial viser en positiv utvikling. 3. For å sikre at foretaket får tildelt investeringsrammer til blant annet medisinteknisk utstyr i 2010 er det en absolutt forutsetning at alle avdelinger har en drift i henhold til tildelte rammer de siste fem måneder. 4. Styret forventer at et årsresultat på mellom 0 og -10 mill. kr oppnås og ber om at forslag til nye tiltak fortløpende utarbeides dersom allerede vedtatte tiltak ikke gir forventet effekt. Enstemmig vedtatt. Sak 45/2009 Regjeringens tiltakspakke: status tiltak innenfor område klima og miljø. Tilrådning: Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar statusrapportering til orientering. 1. Styret i Helse Finnmark HF tar statusrapportering til orientering. Enstemmig vedtatt. Sak 46/2009 Hovedlinjer budsjett 2010, Helse Finnmark HF. Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF slutter seg til hovedlinjer i budsjett 2010 med følgende merknader:

5 Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF slutter seg til hovedlinjer i budsjett 2010 med følgende presiseringer: Buffer til styrets/ administrerende dirktørs disposisjon Omstillingsmidler til lønnsomme prosjekter som det bør være mulig for avdelinger å søke på for å bedre driften. Det skal budsjetteres etter forsiktighetsprinsippet på inntektssiden. Det vises til rapporten fra Helse Nord vedr. sammenligning av kostnader ved DPS i Helse Nord. Rus skal prioriteres. HMS-arbeidet, sykefraværsprosjektet, God Vakt hensyntas i budsjettet. 2. Styret forutsetter at den enkelte avdeling kommer ned på godkjent driftsnivå for Enstemmig vedtatt. Sak 47/2009 Status strategiplan for Helse Finnmark HF. Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar fremlagte status strategiplan for Helse Finnmark HF til orientering. 2. Styret ber om at følgende innarbeides i strategiplanen. Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar fremlagte status strategiplan for Helse Finnmark HF til orientering. 2. Administrasjonen tar til etterretning de kommentarer som kom fram under drøftingen. Enstemmig vedtatt. Ulf Syversen permittert i denne saken. Sak 48/2009 Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Protokoll fra møte i Brukerutvalget Helse Finnmark HF 3. september Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 28. august Uttalelse fra arbeidsutvalg i FAMU til styresak 46/ Svar på søknad om tilskudd til utvikling av en modell i forhold til nasjonale kliniske tjenester til den samiske befolkningen i Norge Statsb Varsel om pålegg, sykehuskampanjen god vakt! - Avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser, Brev fra Arbeidstilsynet datert 25. juni Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Enstemmig vedtatt. Ulf Syversen permittert i denne saken. 3

6 Sak 49/2009 Evt. 1. Direktør informerer fra dialogmøte med fylkeslegen der man har hatt oppe tjenestetilbudet til den samiske befolkningen. 2. Kort orientering om informasjonssikkerhet, manglende ROS analyser. Skal opp som tema på foretaksmøte i oktober Orientering lønnsoppgjør makronivå. 4. Styreinstruks forslag til ny utforming levert ut på møtet. Instruks gjeldende fra 2004 ettersendes på e-post sammen med elektronisk versjon av ny. Møtet ble avsluttet klokken 14:15. Neste styremøte avholdes i Hammerfest 01.oktober Gjennomføres som telefonmøte hvis det kun er tertialrapport som skal behandles. Protokoll godkjent av styreleder Ketil Holmgren i etterkant av styremøtet. Dan S. Andersen Referent 4

7 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 23. september 2009 Møtedato: 1. oktober 2009 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 52/2009 Navn på sak: Tertialrapport nr. 2/2009 Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark tar 2. Tertialrapport 2009 til orientering 2. Det vises til vedtak i tidligere styresaker, og styret ber adm. direktør om å følge opp at organisasjonen fortsetter arbeidet med implementering og gjennomføring av tiltak for å bringe driften i balanse. Vedlegg: 1. Saksfremlegg 2. Tertialrapport nr. 2/ ØBAK økonomianalyse 4. ØBAK tiltak grunnlag Eva Håheim Pedersen Adm. dir. Tertialrapport nr. 2/2009.

8 Administrasjonen Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 52/ Tertialrapport 2009 Bakgrunn Styrets behandling av 2. tertialrapport Resultat Helse Finnmark har et budsjettavvik på -1 mill. i august, og et akkumulert resultat på -24,6 mill. etter 2. tertial. Dette representerer en resultatforbedring på 34,4 mill. sammenlignet med 2. tertial Det er gjennomført omstillingstiltak for 58 mill. kr pr 2. tertial, men driftskostnadene er likevel 19,2 mill. høyere enn budsjett. Dette skyldes i all hovedsak lønnskostnader som er 5,2 mill. over budsjett, gjestepasientkostnader rus på 6 mill., 3,5 mill. knyttet til innleie av arbeidskraft samt 4 mill. knyttet til andre drifts- og vedlikeholdskostnader. Flere tiltak knyttet til reduserte lønnskostnader forventes å gi effekt i 3 tertial. Driftsinntektene er i august0,8 mill. lavere enn budsjett, og akkumulert 11,5 mill. lavere enn budsjett i 2. tertial. Til sammenligning var inntektsavviket 10 mill. pr. 1. Tertial. Inntektsavviket skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn forventet. Helse Finnmark har en godkjent årsprognose på -10 mill. Årsprognosen er pr. 2. tertial vurdert og justert til -14 mill. Det er et kontinuerlig fokus på å få effekt av igangsatte tiltak, samtidig som det er en forventning at tiltak som enda ikke er iverksatt skal iverksettes. Det pågår et godt arbeid i klinikkene som forventes å gi resultater. Likviditet Som følge av det lave investeringsnivået i 2009 viser likviditeten en forbedring. Det er gjennomført investeringer på 28,8 mill. av et budsjett på 33 mill. Personal Helse Finnmark arbeider med å få ned årsverksforbruket ved å ha et høyt fokus på sykefraværsarbeidet. Antall månedsverk var i august månedsverk høyere enn august Sykefravær Sykefraværet er betydelig redusert i Helse Finnmark hittil i I juli var sykefraværet nede på 8% noe som er en reduksjon på 2,6%-poeng fra samme måned året før. Tallene viser at Helse Finnmark ser ut til å lykkes med sykefraværsarbeidet som har høy prioritet. Aktivitet Aktivitet i somatikken er lavere enn planlagt pr. 2. tertial Helse Finnmark har en DRGaktivitet som ligger 500 etter plantall. Måles aktiviteten opp mot 2008 viser aktiviteten jevnt over en økning, bortsett fra på DRG-aktivitet hvor vi ligger 112 poeng bak, og polikliniske konsultasjoner hvor vi ligger 300 etter samme periode i 2008.

9 I Psykisk Helsevern er antall polikliniske konsultasjoner BUP redusert sammenlignet med 2008, og er også lavere enn planlagt. Polikliniske konsultasjoner VPP er høyere enn 2. tertial 2008, og er som planlagt i Antall liggedøgn voksenpsykiatri ligger etter plantall. Kvalitet Når det gjelder kvalitet svinger dette internt i foretaket. I Psykisk helsevern er ventetiden for vurdering innen BUP går ned, men er fortsatt for høy. Epikrisetiden viser en betydelig forbedring og har økt med 37,5%-poeng fra 1. tertial 2008 til 2. tertial Ved klinikk Kirkenes har kvalitetsindikatorene vist en jevn bedring. Strykninger av planlagte operasjoner er på 7,4% noe som er nær måltallet på 5%. Epikrisetiden er på 78,7% noe som er tilnærmet likt måltall på 80%. Ved klinikk Hammerfest er både strykprosenten av planlagte operasjoner for høy, og epikrisetiden dårlig. Gjennom risikovurderingsarbeid som er iverksatt settes et økt fokus på forbedring av kvalitetsindikatorene. Vurdering Det økonomiske resultatet er betydelig bedret sammenlignet med fjoråret, men driften er ikke i balanse. Hovedutfordringen ligger på å få effekt av tiltak knyttet til sykefravær, vikarer- og overtidsforbruk samt innenfor områder som kan gi besparelser på pasienttransport. Ved flere avdelinger er utviklingen positiv, mens andre avdelinger ikke har lykkes på samme måte. Totalt går sykefraværet ned, men fortsatt har Helse Finnmark en vei å gå for å nå målsettingen på 8%. En annen utfordring er knyttet til å opprettholde de planlagte aktivitetsbaserte inntektene. Det legges i denne saken fram en årsprognose på 14 mill. Det er direktørens vurdering at iverksatte tiltak preges av langsiktighet, og er god. Det er imidlertid en forventning om at vedtatte, ikke iverksatte, tiltak skal iverksettes. Ut fra erfaring har forventningen vært at inntektene tar seg opp utover året. Det viser resultatet at de har gjort. Det er likevel gjort en vurdering og inntektsprognosen er redusert med 27 mill. kr. De somatiske klinikkene er betydelig styrket økonomisk i 2009, hovedsakelig på lønnskostnader knyttet til overtid, innleie og kvelds-/nattillegg. Dette tilsier at avviket på lønnskostnader bør være betydelig lavere enn tidligere. Ut fra utviklingen hittil i år forventes lønnskostnadene å bli omtrent som budsjettert.. Helse Finnmark har en godkjent prognose på -10. Justering av prognosen betyr at det forventes et negativt avvik på -4 mill. fra resultatkrav. Helse Finnmark har utarbeidet tiltak for 108 mill. og det er et stort press på å iverksette vedtatte tiltak. Helse Finnmark arbeider målrettet og langsiktig for å oppnå resultatkravet i 2009.

10 HELSE FINNMARK HF 2. tertialrapport 2009 Helse Finnmark HF

11 2. tertial rapport 2009 Innhold Økonomi... 4 Resultat... 4 Funksjonsregnskap... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Finansposter... 7 Prognose... 7 Regjeringens sysselsettingspakke... 8 Gjennomføring av tiltak... 9 Likviditet og investeringer Personal Bemanning Sykefravær Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern Rusomsorg Punkter i oppdragsdokumentet/foretaksmøtet Andel kvinner i lederstillinger Kort- og langsiktige rekrutteringsbehov Risikovurdering Områder fastsatt i Helse Nord RHF Områder fastsatt i Helse Finnmark HF Kvalitet Andel pasienter som er vurdert innen 30 dager Ventetid for vurdering i BUP Andel fristbrudd Epikrisetid Somatikk Psykiatri Korridorpasienter Strykninger av planlagte operasjoner Andel individuell plan barnehabilitering Tvangsinnlagte i psykisk helsevern Utskrivningsklare pasienter Planlagt bruk av opptrappingsmidler psykisk helsevern og rus Utarbeidet av; Økonomirådgiver Inger M. Kongsbak 2

12 Oppsummering av utvikling Helse Finnmark har en aktivitet hittil i år som er 502 DRG-poeng lavere enn planlagt. Dette er en liten bedring fra juli, men er likevel lang fra planlagt aktivitet. Helse Finnmark har et negativt avvik i august på 1 mill. kr. Avviket hittil i år er på 24,7 mill. kr. Avviket skyldes lavere ISF-inntekter enn budsjett. Samtidig ser vi en tendens til bedre kontroll av kostnadene ved flere avdelinger. Foretaket lykkes også i tiltaksgjennomføring og resultat pr. august 2009 er på -24,6 mill. noe som er en betydelig forbedring fra -59 mill. året før. Helse Finnmark har økte kostnader knyttet til gjestepasienter rus, og hittil i år har foretaket hatt gjestepasienter på 6 mill. mer en planlagt. Også kostnader i forbindelse med innleie av leger og sykepleiere fra firma er høyere enn planlagt. Helse Finnmark har en godkjent prognose på -10 mill. Det er gjort en vurdering og prognosen er justert til -14 mill. Dersom foretaket ikke oppnår prognosen på -10 mill. vil investeringsrammen for 2010 reduseres tilsvarende avvik i godkjent prognose. Sykefraværet viser fortsatt en positiv utvikling. Pr. Juli er sykefraværet 9%. Antall månedsverk i august er ikke redusert i fht. året før, likevel lykkes foretaket med å redusere antall dyre overtidsmånedsverk til fordel for flere faste og timelønns månedsverk. Likviditeten i foretaket viser en bedring. Investeringsrammen er på 33,6 mill., 28,6 mill. av rammen er benyttet. Når det gjelder kvalitet har Klinikk Kirkenes gode resultater både på epikrisetid og stryk av planlagte operasjoner, hvor man er nær måltall. Også i Klinikk psykisk helsevern og rus viser episkrisetid en positiv tendens. Foretaket sett under ett, viser en utfordring med hensyn til å oppnå målet for kvalitetsindikatorer. Oppsummert viser utviklingen i Helse Finnmark en positiv utvikling på flere områder. Foretaket har fortsatt en utfordring knyttet til drift i balanse. Men både regnskapstall, utvikling i sykefravær og kvalitetsindikatorer viser en positiv utvikling på flere områder. 3

13 Økonomi Resultat Budsjettavvik pr. kontoklasse, årsbudsjett og prognose pr. august Regnskap pr. Regnskap pr. Budsjett pr. Avvik pr. Tall i hele 1000 aug 2008 aug 2009 aug 2009 august Årsbudsjett Prognose inntekt Varekostnader Lønn Andre driftskostnader Avskrivninger Finansposter Sum driftsutgifter Resultat Budsjettavvik sammenlignet med året før Tall i hele 1000 Aug 2009 Pr Aug 2008 Pr Resultat Budsjett Avvik Avviket i august ble negativt med 1 mill. Sammenlignet med 2008 er dette en forbedring på 4,6 mill. Hittil i år har Helse Finnmark et negativt resultat på 24,6 mill. mot 59 mill. i Inntektene per august viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 11,5 mill. ISF inntektene ligger under budsjett med 9,6 mill., mens andre inntekter ligger under med 1,9 mill. Varekostnaden viser et negativt avvik per august på ca 9,3 mill. Dette skyldes i hovedsak høyere gjestepasient kostnader rus i forhold til budsjett med 5,9 mill. samt høyere kostnader knyttet til innleie fra firma med 3,6 mill. Lønnskostnadene viser et negativt avvik per august på 5,2 mill. Avviket skyldes vikarbruk og overtid. Andre driftskostnader viser et negativt avvik per august på 4,3 mill. Dette skyldes store tapsføringer på kunder i tillegg til høye vedlikeholdskostnader. Positivt avvik på 6 mill. på finansposter skyldes lavere rentenivå i 2009 enn forventet. Avvikene i august fordeler seg slik: Tall i hele 1000 Avvik aug Avvik hittil i år Adm Pasienttransport Psykisk Helsevern og rus Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Prehospital avdeling Drift Boligforvaltning Sum

14 Administrasjon har et positivt avvik på 9 mill hittil i år. Dette skyldes hovedsakelig lavere rentekostnader. Pasienttransport viser et negativt avvik hittil i år på 0,2 mill. Det er fortsatt en positiv effekt av implementerte tiltak. På pasienttransport har foretaket klart å holde kostnadsnivået som forventet tiltross for at foretaket ikke har hatt avtale på landeveistransport, og har betalt maxpris. Avtalen på landeveistransport er på plass for 16 av 18 kommuner, de 2 siste forventes å være på plass innen kort tid. Klinikk Psykisk Helsevern og rus har et negativt avvik i august på 0,8 mill, mens avviket hittil i år er negativt med 0,7 mill. Hovedårsaken til avviket skyldes at gjestepasientkostnader på rus er 5,9 mill. høyere enn forutsatt. At avviket ikke er høyere skyldes at ungdomspsykiatrisk avdeling i Karasjok ikke har vært i full drift. Klinikk Hammerfest har i august et positivt avvik på kr. 1,2 mill. og hittil i år et negativt avvik på 7,7 mill. Inntektene er tilnærmet i balanse, mens det hittil i år et en svikt på 4,7 mill., i hovedsak ISF-inntekter. Lønnskostnadene gir et positivt avvik denne måneden. Avviket hittil i år er negativt med 7,8 mill. Avvikene skyldes lavere aktivitet enn forventet slik at ISFinntektene er betydelig lavere enn forventet, samt høyt forbruk av vikarer og overtid. Det er særlig sengepostene med et betydelig avvik på innleie av vikarer og dyre månedsverk i form av overtid, samt poliklinikkene med lavere inntekter og høyt forbruk av dyre månedsverk som bidrar til det største avviket. Klinikk Kirkenes har et negativt resultatavvik på 1,7 mill i august og hittil i år et negativt avvik på 13,8 mill. Inntektene er som budsjettert, mens det hittil i år er svikt på 3,9 mill, i hovedsak ISF-inntekter. Også lønnskostnadene viser et negativt avvik på 6,6 mill. hittil i år. Dette skyldes betydelig høyere forbruk av overtid og innleie av vikarer. Det er både sengeposten og legeavdelingene som står for avviket. Noe av avviket på sengeposten kan forklares med høyere aktivitet på dialysen enn planlagt. Varekostnaden viser et negativt avvik på 2 mill. hittil i år, som i hovedsak skyldes høyere innleie av leger enn planlagt. Prehospital avdeling har et negativt avvik i august på 2,2, mens avviket hittil i år er negativt med 6,5 mill. Avviket skyldes overforbruk på overtid. Overtidsbruk i bilambulansen er knyttet til sommerferieavviklingen og skyldes at det er vanskelig å få faglærte vikarer til denne tjenesten. Driftsavdelingen har et negativt avvik i august på 0,4 mill. og skyldes vedlikehold på bygg. Hittil i år er det et negativt avvik år på 3,5 mill. Avviket knyttet seg i all hovedsak til byggvedlikehold og vedlikehold/kjøp av medisinteknisk utstyr. Eiendomsforvaltningen har hittil i år et negativt avvik på 1,2 mill, som i hovedsak skyldes lavere leieinntekter enn forventet. 5

15 Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr Andel av totale driftskostnader Funksjon R hittil i R hittil i JB hittil i JB 2009 fjor år år Sum Somatikk 59,0 % 58,4 % 59,1 % 59,0 % Sum Psykisk helse 16,2 % 16,6 % 17,5 % 17,5 % Sum Rusomsorg 1,6 % 2,3 % 1,7 % 2,2 % Sum Prehospitale tjenester 21,1 % 21,7 % 20,5 % 20,1 % Sum Personal 2,2 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % R = regnskap JB = justert budsjett For den somatiske virksomheten er det hittil i år budsjettert med 59,1% av brutto driftskostnader, mens resultat viser 58,4%, dvs. 0,7% under budsjett. Regnskapet hittil i år ligger også under samme periode i 2008 med 0,6%. Dette skyldes i hovedsak at aktiviteten ikke har vært som planlagt. I Klinikk Psykisk helsevern er det budsjettert med 17,5% andel av totale driftskostnader i 2009, noe høyere enn forbruk i Dette er i tråd med krav om økt aktivitet på området. Avviket i forhold til budsjett hittil i år er negativt med 0,9%, noe som i stor grad knytter seg til at ungdomspsykiatrisk behandlingshjem i Karasjok ikke er i full drift. I rusomsorgen ligger budsjettet på 1,7% hittil i år og 2,2% totalt, også her en høyere andel sett i fht Hittil i år har man oppnådd 2,3%. Høyere forbruk enn budsjettert skyldes hovedsakelig at gjestepasientkostnadene ligger betydelig over budsjett til tross for økt kapasitet ved Finnmarksklinikken. Prehospitale tjenester har budsjettert med 20,5% andel av driftskostnadene hittil i år, totalt for 2009 er budsjettet 20,1%. Forbruket hittil i år er på 21,7% noe som er 1,2% over budsjett og 0,6% høyere enn samme periode i Dette skyldes overforbruk på personalkostnader i forhold til budsjett. Driftsinntekter Driftsinntektene viser et positivt avvik i august på 0,8 mill, noe som skyldes høyere ISFinntekter dyre legemidler utenfor sykehus og gjestepasientinntekter enn forventet denne måneden. Hittil i år er avviket negativt med 11,5 mill. Dette skyldes i hovedsak svikt i DRGpoeng i forhold til plantall, inntektene er dermed 9,6 mill. lavere enn budsjett. I forhold til plantall ligger DRG-poengene under med 502 poeng hittil i år, dette alene utgjør i overkant av 7 mill. Når det gjelder Dyre legemidler er ISF inntekten 2,5 mill lavere enn budsjettert. Andre inntekter ligger under med 1,9 mill, som i hovedsak skyldes leieinntektene på bolig som har et negativt avvik på 1,7 mill. 6

16 Driftskostnader I august viser driftskostnader ekskl. finanskostnader et totalt negativt avvik på 2,9 mill. Hittil i år er avviket negativt med 19,2 mill. Varekostnaden viser et overforbruk i august på 4,7 mill, men avviket hittil i år er negativt med 9,4 mill som hovedsaklig skyldes kostnader til gjestepasienter rus samt høyere kostnader knyttet til innleie fra firma enn planlagt. Lønnskostnadene har et positivt avvik på 3,8 mill. i august, mens hittil i år er avviket negativt med 5,2 mill. Avviket skyldes overforbruk på overtid og vikarer. Andre driftskostnader viser et negativt avvik i august på 2 mill som i hovedsak skyldes tapsføringer på kundefordringer på 1,2 mill. Hittil i år er avviket negativt med 4,3 mill, som i tillegg til tapsføringer, knytter seg i hovedsak til drift og vedlikehold av utstyr og bygg. Finansposter Finansposter viser et positivt avvik i august på 1 mill, hittil i år er avviket positivt med 5,9 mill. Dette skyldes i hovedsak den generelle rentenedgangen. Prognose Helse Finnmark har en godkjent prognose på -10 mill. Prognosen er ved 2. tertial vurdert og justert til -14 mill. Som følge av at foretaket har hatt et lavere lønnsoppgjør enn antatt i 2009, at ungdomspsykiatrisk behandlingshjem ikke er i full drift før 3. tertial samt at foretaket har holdt av en reserve, vurderes en prognose på -14 mill. å være realistisk. Dette betyr en forventning om nullavvik de siste månedene i Direktøren har fortsatt en forventning om effekt av de implementerte tiltak samt et krav om at tiltak som enda ikke er iverksatt skal iverksettes. Dersom Helse Finnmark ikke lykkes i å oppnå prognosen på -10 mill. vil investeringsramme på 17 mill. reduseres tilsvarende avvik fra godkjent prognose. 7

17 Regjeringens sysselsettingspakke Pasientventerom Sysselsettingsmilder 2009 Investering Drift Forbruk Rest Etterisolering og skift av vindu sør/øst fløya Maling av søsterhjem Rehabilitering av barneavdelingen Mottakelsen Laborat Taket nordøst fløya Pasientventerom Luftsmitteisolat Kirkenes Gulbygg- skifte vindu Tak østfløy Tak fyrrom Dren N-øst fløy Kirkenes Vindu klt.fløy Kirkenes Finnmarksklinikken Karasjok Pasienttransport Hammerfest (syssels.m.) Pasientventerom Totalt Helse Finnmark har kommet godt i gang med prosjektene knyttet til sysselsettingsmidlene. Teknisk konsulent er valgt og arbeidet knyttet til anbudsdokumenter er igangsatt og prosjektplan foreligger. Arbeidene deles inn i 3 entrepriser; 1. Kirkenes og Hammerfest 2. Luftsmitteisolat Kirkenes 3. Finnmarksklinikken. Mye av arbeidene er av et slikt omfang og karakter at foretaket er underlagt regler for offentlige anskaffelser. Anbud vil utlyses i DOFFIN i midten av oktober og valg av entreprenør(er) vil skje i november. De fysiske arbeidene vil påbegynnes straks etter at entreprenør er valgt, senest i desember Prosjektene pasienttransport kontormodul og pasientventerom ved de somatiske klinikkene vil være ferdigstilt i Midlene er knyttet til regjeringens tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen. Det forventes at bygg og anleggsaktiviteten i Finnmark blir berørt av dette vinteren Helse Finnmark vil gjennomføre alle prosjekter innen høsten

18 Gjennomføring av tiltak Helse Finnmark har utarbeidet forbedringstiltak for 108,9 mill. kr. forventet effekt er 87%. REALISERT OMSTILLING Aug Hittil 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i Sum Helse Finnmark Realisert i % av budsjett 6 % 72 % Pr. august estimerer Helse Finnmark å ha gjennomført 72% av tiltakene. Helse Finnmark har fortsatt et høyt fokus på gjennomføring av iverksatte tiltak. Enkelte tiltak med stor kostnadsmessig effekt er av ulike årsaker ikke iverksatt som planlagt. Ved klinikk Kirkenes gjelder dette særlig tiltaket knyttet til reduksjon av innleie av leger fra firma, reduksjon av senger ved kirurgisk avdeling samt turnusforbedringer ved enkelte avdelinger. Klinikk Hammerfest vil ikke ha full årseffekt av tiltak knyttet til aktivitetsøkning som følge av ombygging av operasjonsstuen og samlokalisering med ambulansestasjonen. Heller ikke her er turnusforbedring vurdert i alle avdelinger. Klinikk Prehospital tjeneste arbeider nå med å få på plass ny turnus for ambulansestasjonene. På pasienttransport vil foretaket kun får 1/3 dels effekt av avtale på landeveistransport. I tillegg utvides sykefraværsarbeidet til flere avdelinger. Direktøren har en forventing om at ikke igangsatte tiltak iverksettes i 3. tertial

19 Likviditet og investeringer Trekkrammen er på 450 mill, mens disponibel saldo per var på 59 mill. Likviditeten er bedret, dette skyldes hovedsakelig et lavere investeringsnivå i Helse Finnmark. Investeringsbudsjett 2009 Styrets disp. Justert ramme Investert pr august Rest ramme Investeringer Ambulanser Renovering Kirkenes sykehus Drift (brann) Med.tekn.utstyr Diverse utstyr Egenkaptal KLP Kronikersatsing Sum ramme Omst.midler Funduskamera Hammerfest Omst.midler Resirkulering BHM Omst.midler skiftestue bedre logsistikk Sum omstillingsmidler Oppgradering Psykiatri bygg Sum oppgrad Psykiatri bygg DIPS oppgradering Digetal lab Karasjok Sum prosjekter Justert investeringsramme / investert Innvilget ramme Differanse Sysselsettingsmidler er ikke med i oppsettet, dette rapporteres under eget kapitel. Helse Finnmark har en total investeringsramme på 33,6 mill. (ekskl. Sysselsettingsmidler), hvorav 28,6 mill er investert per august. Avviket mellom justert investeringsramme og innvilget ramme på 1,2 mill. forårsakes av at Egenkapitalinnskudd KLP ble forespeilet å bli null i I ettertid er det kommet kontrabeskjed om at innskuddet ville være på ca. 2,9 mill., pr. august viser det seg at innskuddet er på 3,3 mill. Dette må tas over Helse Finnmarks investeringsramme, og medfører at planlagte investeringer forskyves til Prosjektet Kirkenes sykehus vil i 2009 belaste investeringsrammen med 3,5 mill., noe som betyr at 3,9 mill. kan forskyves til I tillegg har Helse Finnmark holdt igjen noe av rammen til medisinteknisk utstyr. En omfordeling av investeringsrammen fremlegges for styret i Helse Finnmark på styremøte 1. Oktober Øremerket investeringsramme knyttet til omstillingsmidler er i hht. plan. 10

20 Personal Bemanning August Antall mnd verk Lønnskost pr.ansatt Lønnskost 2008 er justert for 5,9% lønnsvekst. Hittil i år Antall mnd verk Lønnskost pr.ansatt Lønnskost 2008 er justert for 5,9% lønnsvekst. Månedsverkene for august lå på månedsverk, 76 høyere sett i forhold til Lønnskostnaden per ansatt ligger 16% lavere i 2009 i forhold til samme periode i Dette skyldes at foretaket lykkes i å vri bruken av dyre månedsverk, dvs. overtidsmånedsverk til mer bruk av timelønnsmånedsverk. Hittil i år ligger månedsverkene på månedsverk, dette er 269 høyere enn samme periode Lønnskostnadene ligger imidlertid ca 2% lavere enn nivået hittil i Overtidsmånedsverk er redusert med 13 sett i fht. samme periode året før. Sykefravær Sykefraværet for juli viser 8%. Sammenlignet med fjoråret var sykefraværet i juli 10,6%. Dette er en reduksjon på 0,1% i forhold til juni. Dette viser en fortsatt god trend, og at arbeidet med å få redusert sykefraværet gir effekter. Hittil i år er sykefraværet 9%. 11

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 10. FEBRUAR 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Hilde Søraa Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 4. OKTOBER 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Staal Nilsen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Evy

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER Administrasjonen Styreleder Ketil Holmgren 27.august 2008 Nestleder Irene Skiri Josten Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27.

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27. Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. OKTOBER 2011 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Viggo Karlstad Ragnhild L. Nystad Torfinn Reginiussen Mona Søndenå Staal Nilsen Evy Adamsen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1.-2. JUNI

INNKALLING TIL STYREMØTE 1.-2. JUNI Styreleder Ketil Holmgren 25. mai 2010 Nestleder Irene Skiri Ole I. Hansen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Anita Johnsen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ane Kokkvoll Ally Nyheim Ulf Syversen Brukerutvalget

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 14.-15. DESEBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 14.-15. DESEBER Styreleder Ketil Holmgren 6. desember 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 25. JUNI 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 25. juni 10.00-14.00. Møtet avholdes på SAS hotell i Tromsø.

INNKALLING TIL STYREMØTE 25. JUNI 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 25. juni 10.00-14.00. Møtet avholdes på SAS hotell i Tromsø. Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget v/leder INNKALLING TIL

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. DESEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. DESEMBER Styreleder Ketil Holmgren 3. desember 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen Brukerutvalget

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Gudrun B. Rollefsen Torfinn Reginiussen Staal Nilsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen Evy

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 : Dato: 16.12.2013 Tid: 9:00-14.05 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi. Sak nr: 65/2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi. Sak nr: 65/2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 65/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Månedsrapport 5-2013

Månedsrapport 5-2013 HelseFinnmark Månedsrapport 5-2013 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 17 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Kvalitet... 4 Ventetid antall dager... 4 Andel fristbrudd for rettighetspasienter...

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Møtedato: 23. februar 2012 Saksbehandler: Adm. konsulent Astrid Balto Olsen Sak nr: 3/2012 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Evy Adamsen Gudrun B. Rollefsen Kristin Rajala Marit Rakfjord Ole I. Hansen Svein Størdal Torfinn

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013

Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013 Styresak../2013 Saksbehandler: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 26.9.2013 Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013 Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar månedsrapporten

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Styremøte 28.08.06 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 1. Konklusjon Resultatet viser et underskudd pr juli på 66 mill kr.

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER Styreleder Ketil Holmgren 22.oktober 2008 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

HELSE FINNMARK HF. Årlig melding 2009 Helse Finnmark HF

HELSE FINNMARK HF. Årlig melding 2009 Helse Finnmark HF HELSE FINNMARK HF Årlig melding 2009 Helse Finnmark HF 15.03.2010 1. Styret Helse Finnmark HFs mål er å sikre befolkningen i Finnmark nødvendige spesialisthelsetjenester i form av trygg og god behandling

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 26. OKTOBER 2011 I TROMSØ

INNKALLING TIL STYREMØTE 26. OKTOBER 2011 I TROMSØ Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2012 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2012 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Gudrun B. Rollefsen Mona Søndenå Odd Oskarsen Ole I. Hansen Staal Nilsen Svein Størdal (sak

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

PROTOKOLL DRØFTINGSMØTE. STYRESAKER TIL STYREMØTE DEN 6.2.08.

PROTOKOLL DRØFTINGSMØTE. STYRESAKER TIL STYREMØTE DEN 6.2.08. Tid: Fredag 25.1.08 kl 09-1100 PROTOKOLL DRØFTINGSMØTE. STYRESAKER TIL STYREMØTE DEN 6.2.08. Til stede: Fra foretaksledelsen: Adm direktør Eva Håheim Pedersen, Økonomisjef Jan Erik Hansen, Driftssjef Hanne

Detaljer

Referat fra drøftingsmøte 23. juni 2009.

Referat fra drøftingsmøte 23. juni 2009. HMS-rådgiver Referat fra drøftingsmøte 23. juni 2009. Til stede: Eva Håheim Pedersen, adm. dir. Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef Ståle Ackermann, klinikksjef Kirkenes Vigdis Kvalnes, ass. klinikksjef Hammerfest

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport 10-2012

Månedsrapport 10-2012 HelseFinnmark Månedsrapport 10-2012 Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet Trude Jensen 14.11.2012 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 5 Resultat... 5 Driftsinntekter... 5 Driftskostnader...

Detaljer