TILLITSVALGTKURS I VÅR?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLITSVALGTKURS I VÅR?"

Transkript

1 TILLITSVALGTKURS I VÅR? NIF ønsker at flest mulig tillitsvalgte skal gjennomføre alle kursene tidlig i sin rolle som tillitsvalgt. Dersom det er mulig, bør en gjerne delta før en blir valgt. Kursene er bygget opp slik at de gir teoretisk innføring og praktiske øvelser. Hensikten er å utvikle den enkelte til å bli en god tillitsvalgt for sine medlemmer og sin etatsgruppe. Styret i etatsforeningen oppfordrer flest mulig av etatsforeningens medlemmer til å delta på kursene som arrangeres av NIF-S. Følgende kurs for tillitsvalgte og andre interesserte i statlig sektor arrangeres i vår: - Organisasjons-og tariffarbeid Quality Ringerike Hotel, Hønefoss Kollektiv arbeidsrett (hvilke regler gjelder for tariffavtaler og konsekvenser av å inngå og avvikle tariffavtaler)- Hovedavtalen og hovedtariffavtale i sektoren, samt noe om særavtaler NIF-S forhandlings- og konfliktplan - NIFs handlingsplan - Etikk Pensjonsavtale. Kurset bygger på grunnkurset. - Forhandlingsteknikk Klækken Hotel, Hønefoss Kurset skal gi deltakerne en innføring i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår, og hvordan man bør gå frem for å øke mulighetene for å få igjennom sine krav. Gjennom forelesninger, diskusjoner og egen trening skal de bli bedre forhandlere. - Omstillinger i statlig sektor Quality Ringerike Hotel, Hønefoss Kurset gir deltagerne trening i moderne organisasjonsutvikling. Vi vil spesielt se på hva NIFs medlemmer som tillitsvalgte og med sin fagbakgrunn kan tilføre en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Betydelig vekt blir lagt på praktiske øvelser. Styret i etatsforeningen er påmeldt til kurset i Omstillinger i statlig sektor 18. og Påmelding og opplysninger hos NIF sentralt: Grete Paulsen - tlf Kursene er gratis; reise og opphold med full forpleining dekkes og alle medlemmer (ikke bare tillitsvalgte!) har rett til permisjon med lønn for å delta på kursene. LOKALE FORHANDLINGER TILLEGG PÅ INDIVIDUELT GRUNNLAG! AAD og hovedsammenslutningene har i møte i år behandlet de preliminære lokale forhandlingene i skoleverket. Bakgrunnen var at flere kommuner og fylkes-kommuner etter krav fra organisasjoner hadde gitt funksjonstillegg (B-trinn) til egendefinerte funksjoner (f. eks. fagkoordinatorer, spes.ped-koordinatorer, o.l.), med den forståelse at B-tillegget også skulle følge fremtidige funksjonsinnehavere. AAD/Hovedsammenslutningene fastslår at det å opprette nye funksjoner er å anse som å inngå en særavtale, og dette er det IKKE anledning til i lokale forhandlinger. Men det er anledning til å gi ekstra funksjonstillegg (B-tillegg) til funksjoner definert i sentrale avtaler (f. eks. klassestyrer, samlingsstyrer, EDB-ansvarlig, ). Lønnstillegg gitt til lokalt opprettede funksjoner i de lokale forhandlingene i 2001 må derfor i henhold til avtaleverket forstås slik at dette er gitt på individuelt grunnlag og derfor ikke kan overdras til andre. Skulle avtaleteksten tydes dit hen at det er gitt som et gruppetillegg, så skal tillegget beholdes av personen som har det frem til tidspunktet for lokale forhandlinger i Deretter skal disse tilleggene reforhandles ved at lønnssummen for disse lokale gruppetilleggene gitt i 2000 og 2001 legges til potten for lokale forhandlinger i Dette er en sterk føring fra AAD/Hovedsammenslutningene om at intensjonen bak lokale forhandlinger er at tilleggene skal gis på individuelt grunnlag. Dette er i tråd med NIFs lønnspolitikk, men som de tradisjonelle lærerorganisasjonene sterkt har mislikt. Føringen bør også føre til at det settes sterkere fokus på individuelle kvaliteter i lokale forhandlinger, og at man ikke (mis)bruker sin

2 kreativitet til å pønske ut mer eller mindre finurlige forslag til gruppetillegg for å forhindre at de lokale forhandlingene brukes til det de er tenkt å brukes til, nemlig tillegg på individuelt grunnlag. IVERKSETTING AV SKOLEPAKKE 2 Forhandlingene om Skolepakke 2 ble avsluttet den 13. oktober Som følge av dette ble det gjort endringer i 8 særavtaler. Her kommenteres de viktigste endringene. Lønnsopprykk: Alle lærere og administrativt personale i skoleverket (stillinger på lønnsplan og ) skal fra ha ett lønnstrinn og fra ytterligere to lønnstrinn i tillegg til den lønnsplassering som framgår av Hovedtariff-avtalen, andre særavtaler og lokale tillegg. Seniortiltak: Fra reduseres årsrammen for leseplikt med 1 % for lærere over 58 år. Fra reduseres årsrammen med ytterligere 5 %. Den reduserte leseplikten kommer i tillegg til de 7 % reduksjon for lærere over 60 år som fra tidligere er avtalt i Hovedtariffavtalens pkt. 5.10, og de nye reduksjonene skal praktiseres på samme måte. Reduksjonen gjennomføres fra skoleårets begynnelse det kalenderår læreren fyller 58/60 år. Lesepliktsreduksjonen vil innebære en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det samlede årsverk og arbeidsgiver (rektor) fastsetter hvilke arbeidsoppgaver som kan løses innenfor den omfordelte arbeidstid. Frigjort tid skal benyttes til pedagogiske oppgaver. Andre oppgaver: 190-timersrammen reduseres til 150 timer pr år. Den enkelte skole må, avhengig av hvor mye læreren har brukt av 190-timersrammen høsten 2001, finne ut hvor stor reduksjon den enkelte lærer skal få våren Leseplikten økes med 1 % pr , og med ytterligere 3% pr Særavtalene inneholder nye leseplikter for alle fag. Dersom lærerens fag- og timefordeling etter høstens årsrammer gir over 100% beskjeftigelse, kan denne korrigeres med de nye årsrammene. Kommer den nye beskjeftigelsesgraden under 100%, omgjøres "undertiden" til vikartimer eller annet pedagogisk arbeid. Tillitsvalgte må være oppmerksom på at lesepliktsreduksjonene på enkelte skoler kan føre til en viss fare for overtallighet. Tidsressurs for byrdefull arbeidssituasjon Tidligere særavtaler hadde detaljerte bestemmelser som regulerte hva som skulle kalles byrdefult arbeid og hvordan dette skulle godtgjøres. Den nye særavtalen sier at det ved den enkelte skole avsettes det en tidsressurs som skal fordeles til lærere med byrdefull arbeidssituasjon og at fordeling av ressursen skal skje på skolenivå etter drøftinger. For å finne størrelsen på tidsressursen brukes beregningsreglene fra tidligere særavtale. For vårhalvåret 2002 skal videregående skoler ha samme ressurs. Fra vil tidsressursen for den enkelte skole være 85% av hva de tidigere særavtalene ville gitt. Hvordan gå fram på den enkelte skole? Det må drøftes hva som skal kalles "byrdefull arbeidssituasjon". Det vil være naturlig at arbeidssituasjoner som de tidligere særavtalene var knyttet til, fortsatt kan defineres som byrdefulle. I tillegg vil også andre kriterier kunne komme inn. Dette kan gjerne variere fra skole til skole. Dette betyr at noen kan miste ressurser de har hatt, mens andre får ressurser de tidligere ikke hare hatt, men summen av ressurser er i vårhalvåret den samme. Tidsressursen skal brukes til å redusere lærerens antall undervisningstimer. Tidsressursen kan ikke brukes til innsparing på skolens budsjett, til annen undervisning eller til administrasjon. Ved partsenighet på fylkesnivå kan ressursen omfordeles mellom skolene. Timelønn for tilfeldige vikartimer, dvs. vikartimer av inntil tre ukers varighet, reduseres til 80% av normal undervisningstimelønn. Lærere i heltidsstilling får overtidstillegg. Det er ingen endring i bestemmelsene om avtalt overtid for en lengre periode.

3 DEN 18. NORDISKE LMFK-KONGRESS I FINLAND Programmet for LMFK-kongressen 2002 er nå på det nærmeste ferdig. LMFK står for lærere i matematikk, fysikk og kjemi, men i de senere årene har også mange foredrag hatt tilknytning til biologifaget. Kongressen skal foregå i Torneå i Finland fra 29. juli til 1. august De finske arrangørene legger opp til at all informasjon og påmeldinger skal foregå på nettet. Adressen er Allerede nå foreligger relativt mye informasjon. Påmeldingen skal starte opp i begynnelsen av januar Kongressavgiften vil antakelig ligge i underkant av 2000 norske kroner. Deltakerne må koste reise og opphold selv. I tillegg til mange foredrag og utstillinger, vil det arrangeres utflukter med forskjellig innhold. All informasjon ligger som sagt på nettet. ÅRSMØTE I REALISTENE Realistene har avholdt sitt årsmøte på Rica Olerud hotell, Hamar 01. og 02. februar. I forbindelse med årsmøtet ble det arrangert svært interessante ekskursjoner til Løitens Brænderi og K.A. Rasmussen. På hotellet var det en meget dagsaktuell forelesning av forskningssjef Bjørn Arne Johnsen, Forsvarets forskningsinstitutt om Kjemiske og biologiske våpen i krig og fred. Ved siden av det rent faglige var det hyggelig å møte kollegaer fra alle deler av landet. Det ble mange samtaler om skolepolitikk og om faglige opplegg under møtet. Styret har etter årsmøtet fått følgende sammensetning: Jan Thorstensen, leder Oppegård videregående skole May Astrid Braathen Oslo katedralskole Hans Opsahl Frederik II videregående skole Lars Petter Darmo Hamar katedralskole samt Kjell Holthe, oppnevnt av etatsforeningen

4 NY HOVEDAVTALE I STATEN AAD og Hovedsammenslutningene har fremforhandlet en ny Hovedavtale med virkningspunkt fra 1. januar Varigheten er satt til 31 desember Forandringene i forhold til tidligere Hovedavtale er først og fremst av språklig karakter, det er kun bagatellmessige materielle endringer. Hovedavtalen ligger utlagt på etatsforeningens hjemmeside: TILLITSVALGTKURS I VÅR? Styret i etatsforeningen oppfordrer flest mulig av etatsforeningens medlemmer til å delta på kursene som arrangeres av NIF-S. Følgende kurs er det fortsatt mulig å melde seg på i vår: - Omstillinger i statlig sektor Quality Ringerike Hotel, Hønefoss Kurset gir deltagerne trening i moderne organisasjonsutvikling. Vi vil spesielt se på hva NIFs medlemmer som tillitsvalgte og med sin fagbakgrunn kan tilføre en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Betydelig vekt blir lagt på praktiske øvelser. Styret i etatsforeningen er påmeldt til dette kurset. Påmelding og opplysninger hos NIF sentralt: Karin Rosted - tlf Kursene er gratis; reise og opphold med full forpleining dekkes og alle medlemmer - ikke bare tillitsvalgte! - har rett til permisjon med lønn for å delta på kursene. ER TILLEGG GITT VED LOKALE FORHANDLINGER PENSJONSGIVENDE? Det har vært rettet spørsmål til NIF om de tillegg mange har fått i de lokale preliminære lønnsforhandlingene, enten det er tillegg på A-tabellen eller B-tillegg, vil være pensjonsgivende. Svaret går frem av Hovedtariffavtalens vedlegg 4, punkt 1: "Forutsigbare tillegg, avtalt i tariffavtale, for arbeid som forekommer regelmessig gjennom året og som er vederlag for arbeid i ordinær stilling er pensjonsgivende" (vår understrekning). Det generelle svaret er derfor JA. Unntakene finnes i punkt 2. Bl.a. er overtid og bonuser IKKE pensjonsgivende. Og heller ikke "variable tillegg som gis lokalt til den enkelte arbeidstaker mindre enn 2 år før pensjonsalder dersom det ikke er en konsekvens av sentrale avtaler eller er begrunnet i arbeidsmessige forhold". Det siste medfører at det i enkelte tilfeller KAN reises tvil om B-tillegg gitt mindre enn to år før pensjonsalder faktisk er pensjonsgivende. Men vil ikke de fleste (alle?) B-tillegg i skoleverket være "begrunnet i arbeidsmessige forhold"? TARIFFOPPGJØRET 2002 Partene i hovedtariffoppgjøret har startet sine forberedelser til vårens hovedoppgjør. NIFs etatsforening ved tekniske fagskoler/videregående skoler har levert sine ønsker for oppgjøret til NIF Stat, som videreforedler kravene overfor Akademikerne Stat. NIF har lenge vært alene om krav som går på særskilte tillegg til lærere med høy kompetanse innen tekniske og matematisknaturvitenskapelige fag. Til tider dukker slike tanker opp også hos det nye Utdanningsforbundet. For eksempel sier nyvalgt nestleder Per Aahlin til bladet Utdanning nr : "Skal noen med realfag få interesse for skolen, bør vedkommende få mer i årslønn fordi det kreves praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg til embetseksamen for å bli lektor". Men det er svært langt fra Aahlins ord til handling, for han avslutter med: "Det blir nok å kjempe for når lønnsoppgjøret starter om ikke alt for lenge. Og nå er det førskolelærernes tur! Her blir det kamp!".

5 Uthevelsen og understrekningen er selvsagt NIFs. Men sic?! Det skulle ikke være vanskelig å vite hvem som best ivaretar realistenes interesser i skolesektoren! Det er NIF! NY SÆRAVTALE OM DIETT- OG KM-GODTGJØRELSE AAD og Hovedsammenslutningen har fremforhandlet en ny avtale som først hadde vesentlig dårligere vilkår enn tidligere. På grunn av protester fra primærforeningene (bl.a. fra NIF) ble det holdt en ny forhandlingsrunde (hvilket er svært uvanlig). Dette førte til en forbedring av diett-satsene i forhold til første reforhandling, mens den nye satsen for km-godtgjørelse ble opprettholdt. Den nye avtalen gjøres gjeldende fra 1.april. Kostgodtgjørelse Det nye samkjørte særavtalen for kostgodtgjørelse har et klart skille mellom det man nå kaller dagsreiser og reiser med overnatting. Km-godtgjørelse I den nye avtalen er satsen for bruk av egen bil (for inntil 9000 km i kalenderåret) kr pr. km (tidl. 3,20). Argumentene for å redusere kilometergodtgjørelsen er blant annet at bensinprisene har gått ned, at rentenivået er lavere samt at forsikringen, i følge Opplysningsrådet for biltrafikken, er lavere som en følge av at bonusprosenten slår ut med en gjennomsnitt på 60 prosent mot 40 prosent ved tidligere beregninger. Ved kjøring over 9000 km i kalenderåret er satsen fortsatt kr pr. km. Alle endringer trer i kraft og den fullstendige avtalen vil være tilgjengelig på etatforeningens hjemmeside. MNT-FORUM, forum for matematikk, naturfagene og teknologi, tilbyr våren 2002 en ny foredragsrunde over naturfaglige temaer og besøk til forskningsmiljøer. MNT-Forum er startet etter initiativ av NIF Realistene, og samarbeidspartnere er NHO, Norsk Hydro, PIL og TBL. Følgende møter gjenstår i vår: Tirsdag hos NHO, Middelthunsgt. 27, Oslo (Rom 101, 1. etg.) kl Vi starter med noe å bite i. Temaet denne dagen er: Bioteknologi Humanbioteknologi (genforskning innen human forskning) ved dir. Sissel Rogne (Bioteknologinemda) Plantebioteknologi (genteknologi innen planteforskning) ved 1. amanuensis, Cary Fowler, NLH/NORAGRIC Møtet avrundes med diskusjon og lett servering Onsdag Hele dagen Landbrukshøgskolen på Ås (Program under planlegging) Informasjon om møtene, samt påmelding skjer til: Ragnhild Aamot, NIF, tlf , e-post:

6 BLÅSER LIV I NAVNEDEBATT På nytt er det duket for navnedebatt blant NIFs medlemmer. Studentrepresentantene fremmet forslag om utredning av navneendring på siste representantskapsmøte, og dette ble vedtatt. Arbeidet er nå i gang i foreningen. Hovedstyret nedsatte et utvalg før jul som har begynt arbeidet med tanke på å legge frem et anbefalt forslag om nytt navn på R-møtet i Utvalgets leder, hovedstyremedlem Iver Pehrson, inviterer medlemmene til brainstorming omkring emnet. Utvalget som for øvrig består av visepresident Lill Erlandsen og hovedstyremedlem Sissel B. Eggen, samt utvalgets sekretær Kåre Rygg Johnsen, ønsker både synspunkter på om foreningen bør bytte navn eller ikke, og i så fall konkrete navneforslag. - Målet må være å finne et navn som ikke virker ekskluderende på potensielle medlemmer som ikke er sivilingeniører, sier Pehrson. I dag er både cand. scient., cand. real., cand. pharm., cand. agric., sivilarkitekt og fiskerikandidater berettiget til medlemskap. Send forslag og innspill i navnedebatten til NIFs informasjonssjef Tom Dalbak, ET MER SYNLIG NIF! Det har fra mange hold i NIF vært ytret ønske om at NIFs meninger må bli mer fremtredende i samfunnsdebatten. Etatsforeningen ser med tilfredshet på at dette er i ferd med å skje! Vi har merket oss at nytilsatt generalsekretær Kåre Rygg Johnsen ved flere anledninger har fremstått i media, og på kvinnedagen kunne man lese i et debattinnlegg i VG: Hvorfor frykter Høyre kvinnene? NIFs president Gunnar Berg går inn for kvotering. Og samme dag: Lederkvinner gir ikke blaffen! NIFs visepresident Lill Erlandsen tar opp familie- og likestillingspolitikk i et debattinnlegg i Dagsavisen. ÅRSMØTE I ETATSFORENINGEN Etatsforeningen avholdt fredag sitt årsmøte. Fremlagt årsberetning for 2001 ble godkjent, og det ble vedtatt ny handlingsplan for Terje Mjøen, Kongsberg tekniske fagskole ble gjenvalgt som leder, mens Arne Yksnøy, Møre og Romsdal tekniske fagskole, ble gjenvalgt som styremedlem. Øvrige styremedlemmer (Kjell Holthe, Kristiansand tekniske skole, Tor Ormberg, Høyanger videregående skole og Stein Hovind, Kirkeparken videregående skole) var ikke på valg denne gang.

7 SKOLE-INFO NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR MATEMATIKK Styret i Læringssenteret nasjonalt kompetansesenter for utdanningssektoren har fattet vedtak om at det skal lages en nasjonal handlingsplan for opprustning av matematikkfaget. Målet er å ha en slik plan klar til skoleåret 2002/2003. Læringssenteret har inngått en avtale om samarbeid med RENATE (Nasjonalt senter for rekruttering til matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag). MASTERGRAD OG LÆRERUTDANNING Regjeringen har lagt frem forslag til ny gradsstruktur, hvor treårig utdanning kvalifiserer til bachelor-grad, mens femårig utdanning gir rett til mastergrad. Dagens sivilingeniør- og cand.scient-utdanning vil dermed om noen år gi en master-tittel. Det vil også være mulig å oppnå master-tittel ved utdannings-veier som også delvis baseres på arbeidslivserfaring, men man skal uansett måtte levere en teoretisk oppgave av et visst omfang. Det er også sendt på høring forslag til ny lærerutdanning. NIFs etatsforening ved tekniske fagskoler/videregående skoler og Realistene er begge opptatt av at fremtidens lektorutdanning må ha et like sterkt faglig nivå som dagens. Det vil si at morgendagens lektor har en mastergrad basert på fem års faglige studier, og med nødvendig pedagogisk utdanning i tillegg. Hvis pedagogikken inngår som en del av den femårige mastergraden bør dette ikke kvalifisere til lektor-tittel. Det bør imidlertid kunne åpnes mer for at praktisk pedagogisk utdanning kan tas på deltid ved siden av full lærerjobb også for lektorer i allmennfaglig studieretning slik det i dag er vanlig å gjøre det yrkesfaglige studieretninger. Dette vil gjøre det mer attraktivt for lektorer med hovedfag i realfag å søke seg til skoleverket. NÅR ER DET LURT Å GÅ AV MED PENSJON?? NIF får ofte spørsmål fra medlemmer om reglene for pensjon. Reglene kan i verste fall være svært innfløkte, og det kan være vanskelig å gi generelle svar. Reglene for beregning av pensjonsstørrelse er forskjellige avhengig av om du snakker om AFP-pensjon som 62-åring eller pensjon fra Statens pensjonskasse som 65-åring. Men skal du gå av med pensjon må du uansett melde fra og si opp din stilling med de tidsfrister som gjelder for oppsigelse. For en eldre lærer med endel års ansiennitet vil dette normalt være tre måneder. Men når vil det være "taktisk lurt" å bli pensjonist? Normal pensjon fra Statens pensjonskasse som 65-åring med 30 års opptjeningstid vil være 66% av normallønnen i det lønnstrinnet du har ved fratreden. Lønnstrinnene vil jo endres f.eks. ved tariffoppgjørene, og vet man at det er endringer på gang kan det være lurt å ta dette i betraktning. Om sommeren får lærere utbetalt normal lønn for juni måned, mens man ikke får lønn i juli, men derimot feriepenger (som er opptjent i forrige ferieår). Hvis man velger å gå av med pensjon fra 31. juli vil man følgelig få lønn i juni, feriepenger i juli og pensjon i august. Velger man i stedet å gå av med pensjon fra 30. juni vil man få lønn i juni, feriepenger i juli (disse er jo allerede opptjent) og pensjon for juli. Man vil altså ved fratreden pr 30. juni istedenfor 31. juli få en måned ekstra pensjonsutbetaling. Men det kan likevel være tvilsomt om det i år vil være gunstig å gå av 30. juni. Skolepakke II innebar at samtlige lærere skal gå

8 opp to lønnstrinn 01. august Ved å velge å gå av med pensjon etter denne datoen vil man få med seg disse lønnstrinnene i sitt pensjonsgrunnlag. For de fleste vil det nok derfor være mest gunstig å gå av med pensjon pr 31. august. Man har riktignok da arbeidsplikt i august måned, men verdien av pensjon av disse to ekstra lønnstrinnene vil nok oppveie dette. Kan det tenkes at vårens tariffoppgjør vil ytterligere endre og forbedre lønnsstigene - og i tilfelle fra når? Det er selvfølgelig mulig, kanskje også sannsynlig, men dette er det ingen som vet i dag. Og om ev. forbedringer blir i toppen eller bunnen av stigene vil også være ukjent. Hvis tariffoppgjøret går "normalt" vil hovedforhandlingene være ferdig i løpet av mai, og da vet man kanskje noe før man ev. sier opp med virkning fra Men endring av lønnsstigene gjøres som regel i den delen av tariffoppgjøret som kalles sentrale justerings-forhandlinger. og disse har normalt foregått i siste halvdel av juni. Og virkningstidspunktet har vært 01. september, 15. september, osv., så det skal godt gjøres å gamble på noen sluttdato da. Så med mindre det blir en relativ stor prosent av oppgjøret som avsettes til sentrale justeringer er dette neppe noe å satse på. NKUL Norsk konferanse for utdanning og læring, NKUL, er en nasjonal konferanse som i 2002 arrangeres for åttende gang ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU i Trondheim. NIF er en av samarbeidspartnerne bak konferansen. Konferansen setter fokus på utviklingen innen pedagogisk bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Hovedtema for konferansen i 2002 er IKT, dannelse og demokrati. Målgruppen for NKUL er ulike aktører i utdanningssektoren som er interessert i å utnytte tilgjengelig teknologi for å øke kvaliteten på utdanningstilbudene. Interessen for konferansen er stor. I 2001 var det over 640 deltagere. Årets konferanse varer fra torsdag 02. mai til lørdag 04. mai. Mer opplysninger kan finnes på internett-adressen Der kan du finne program, påmeldingsskjema, mm. NIFs etatsforening ved tekniske fagskoler/videregående skoler anbefaler konferansen til medlemmene. Som en av samarbeidspartnerne vil NIF ha egen stand på utstillingsområdet. Denne standen vil være bemannet av representanter for etatsforeningen og Realistene. Besøk oss på standen når/hvis du er der! SPØRREUNDERSØKELSE NIF vil i vår arrangere en spørreundersøkelse om arbeidsvilkårene til realfags-lærere i videregående skole. For å lette fremskaffingen av navn og adresser på spørreobjekter er det valgt å gjøre et utvalg blant realfagslærere som er organisert i NIF. Dette kan betyr at DU får tilsendt et spørreskjema i løpet av våren. Som du vil vite er representativiteten på en spørreundersøkelse svært avhengig av svarprosenten. Vi

9 håper derfor at du som får den tilsendt tar deg tid til å svare. Frankert svarkonvolutt er vedlagt. Og du er selvsagt sikret full anonymitet. MNT-FORUM MNT-FORUM, forum for matematikk, naturfagene og teknologi, tilbyr våren 2002 i Oslo en ny foredragsrunde over naturfaglige temaer og besøk til forskningsmiljøer. MNT-Forum er startet etter initiativ av NIF Realistene, og samarbeidspartnere er NHO, Norsk Hydro, PIL og TBL. Følgende møter gjenstår i vår: Tirsdag hos NHO, Middelthunsgt. 27, Oslo (Rom 101, 1. etg.) kl Vi starter med noe å bite i. Temaet denne dagen er bioteknologi Humanbioteknologi (genforskning innen human forskning) ved dir. Sissel Rogne (Bioteknologinemda) Plantebioteknologi (genteknologi innen planteforskning) ved 1. amanuensis, Cary Fowler, NLH/NORAGRIC Møtet avrundes med diskusjon og lett servering Onsdag Hele dagen. Landbrukshøgskolen på Ås Informasjon om møtene, samt påmelding skjer til: Ragnhild Aamot, NIF: Tlf , e-post: TILLITSVALGTKURS I VÅR? Styret i etatsforeningen oppfordrer flest mulig av etatsforeningens medlemmer til å delta på kursene som arrangeres av NIF-S. Følgende kurs er det fortsatt mulig å melde seg på i vår: - Omstillinger i statlig sektor Quality Ringerike Hotel, Hønefoss Kurset gir deltagerne trening i moderne organisasjonsutvikling. Vi vil spesielt se på hva NIFs medlemmer som tillitsvalgte og med sin fagbakgrunn kan tilføre en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Betydelig vekt blir lagt på praktiske øvelser. Styret i etatsforeningen er påmeldt til dette kurset. Påmelding og opplysninger hos Karin Rosted, NIF: Tlf Kursene er gratis; reise og opphold med full forpleining dekkes og alle medlemmer - ikke bare tillitsvalgte! - har rett til permisjon med lønn for å delta på kursene.

10 Oppgjøret i Staten: - Et viktig skritt mot noe nytt! Oppgjøret i Staten har fått en ramme og profil der akademiker-gruppene har gode muligheter til å oppnå primærkravet om en samlet lønnsvekst på 6-7%. Med et prosentvis tillegg på lønnstabellen og en historisk stor lokal pott, er årets oppgjør et viktig skritt mot en ny lønnspolitikk i Staten. Det er forhandlingsleder i Akademikerne Stat, Kari Kjenndalen som sier dette i en kommentar etter at Akademikerne er blitt enige med Staten om en ny hoved-tariffavtale. Kjenndalen mener at oppgjøret har en profil som er godt tilpasset akademiker-gruppene. Hovedelementer i lønnsoppgjøret for statsansatte Staten og hovedsammenslutningene ble 1. mai kl enige i lønnsoppgjøret for statsansatte. Fra 1. mai 2002 er det gitt et påslag på hovedlønnstabellen på kr opp til og med ltr. 30, og et prosentvis tillegg på 3,1 % fra og med ltr. 31 til og med ltr.70, og et fallende kronetillegg fra ltr. 71 på til 79 på (se tabell på baksiden). Tabellen er også forlenget fra ltr 79 til ltr 86. Med virkning fra 1. august skal staten og hovedsammenslutningen senere i sommer forhandle om en justeringspott på 1,5% (ca. 950 millioner kroner). Midlene skal fordeles på stillinger i spenn og lønnsramme, sektorer og virksomheter med spesielle problemer. Det vil da også bli foretatt en mer teknisk revisjon av lønnplaner og lønnsrammer. Med virkning fra 1. september skal det til høsten føres årlige lokale forhandlinger. Årets pott er på ca 2%, og mer enn dobbelt så stor som noen gang tidligere (ca. én milliard kroner som fordeles prorata på virksomhetene og institusjonene der forhandlingene skal føres). Andre positive elementer i lønnsoppgjøret: Rammen for boliglån i statens pensjonskasse økes fra til kroner Seniorpolitiske tiltak i form av muligheter for å ta ut tjenestefri med lønn og/eller få ekstra kronetillegg for å utsette sin fratreden til et nærmere avtalt tidspunkt Det er gjort endringer i forhandlingsbestemmelsene for skoleverket som bl.a. innebærer at det kan gis lokale funksjonstillegg. Nytt er det også at fylkeskommunen kan gi tillegg til ansatte i skoleverket for ekstraordinær arbeidsinnsats som fremmer effektivitet eller bedre skoletilbud.

11 NIFS SkoleInfo Oppgjøret i Staten har fått en ramme og profil der akademiker-gruppene har gode muligheter til å oppnå primærkravet om en samlet lønnsvekst på 6-7%. Med et prosentvis tillegg på lønnstabellen og en historisk stor lokal pott, er årets oppgjør et viktig skritt mot en ny lønnspolitikk i Staten. Det er forhandlingsleder i Akademikerne Stat, Kari Kjenndalen som sier dette i en kommentar etter at Akademikerne er blitt enige med Staten om en ny hovedtariffavtale. Hovedelementer i lønnsoppgjøret for statsansatte Staten og hovedsammenslutningene ble 1. mai kl enige i lønnsoppgjøret for statsansatte. Fra 1. mai 2002 er det gitt et påslag på hovedlønnstabellen på kr opp til og med ltr. 30, og et prosentvis tillegg på 3,1 % fra og med ltr. 31 til og med ltr.70, og et fallende kronetillegg fra ltr. 71 på til 79 på (se tabell). Tabellen er også forlenget fra ltr 79 til ltr 86. Med virkning fra 1. august skal staten og hovedsammenslutningen senere i sommer forhandle om en justeringspott på 1,5% (ca. 950 millioner kroner). Midlene skal fordeles på stillinger i spenn og lønnsramme, sektorer og virksomheter med spesielle problemer. Det vil da også bli foretatt en mer teknisk revisjon av lønnplaner og lønnsrammer. Med virkning fra 1. september skal det til høsten føres årlige lokale forhandlinger. Årets pott er på ca 2%, og mer enn dobbelt så stor som noen gang tidligere (ca. én milliard kroner som fordeles prorata på virksomhetene og institusjonene der forhandlingene skal føres). Rammen for boliglån i statens pensjonskasse økes fra til kroner Seniorpolitiske tiltak i form av muligheter for å ta ut tjenestefri med lønn og/eller få ekstra kronetillegg for å utsette sin fratreden til et nærmere avtalt tidspunkt Det er gjort endringer i forhandlingsbestemmelsene for skoleverket som bl.a. innebærer at det kan gis lokale funksjonstillegg. Lønnstrinn Tabell pr Ny tabell

12

13 TARIFFOPPGJØRET 2002 De fleste har forhåpentligvis nå fått en "juni-lønnsslipp" hor man har fått etterbetalt økningen på hovedlønnstabellen som kom inn pr. 01. mai. Dette er det eneste elementet som har gitt økonomisk uttelling foreløpig. Med virkning fra 1. august skal staten og hovedsammenslutningene forhandle om en justeringspott på 1,5% (ca. 950 millioner kroner). Hensynet til virksomhetens rekrutterings- og konkurransesituasjon, utdanningsgrupper, grupper med særlig svak lønnsutvikling, samt lavtlønte skal prioriteres i disse forhandlingene. Kvinner skal ha en større andel av lønnsmassen enn en pro rata fordeling tilsier. Det vil da også bli foretatt en mer teknisk revisjon av lønnplaner og lønnsrammer. Disse justeringsforhandlingene skal starte 22. juni og er ventet sluttført i løpet av uke 26. Siden dette er i skolenes sommerferie må vi henvise våre interesserte medlemmer til NIFs intenettsider for rask informasjon om resultatet. I løpet av høsten skal det så forhandles lokalt i forberedende (tidligere preliminære) forhandlinger om en historisk stor pott på 2 % ; mer enn dobbelt så stor som noen gang tidligere (ca. én milliard kroner som fordeles prorata på virksomhetene og institusjonene der forhandlingene skal føres). Selv om disse forhandlingene ikke sluttføres før i november/desember er virkningstidspunktet for lønnstilleggene 01. september. Det presiseres i årets hovedtariffavtale under punktet om lokale forhandlinger at "Som hovedregel gis lønnstillegg som individuelle tillegg". Men det er mulig å gi økte B-tillegg til funksjoner som er hjemlet i særavtaler inngått mellom partene i UFD (klassestyrer, EDBansvarlig, ). I tillegg til de funksjonsoppgaver som er hjemlet i særavtaler i UFD, kan arbeidsgiver lokalt opprette og nedlegge lokale funksjons-oppgaver. Ved opprettelse av slike funksjonsoppgaver kan arbeidsgiver eventuelt tilstå lønnskompensasjon. Under de forberedende lokale forhandlingene er det med virkning fra 1. mai 2002 også anledning for partene å kreve funksjonstillegg for lokalt opprettede funksjonsoppgaver. De tilståtte funksjonstilleggene vil i slike tilfeller følge den arbeidstaker som til enhver tid innehar funksjonsoppgaven så lenge funksjonen består. tariffoppgjøret 2002 forts... Men vi gjentar: Som hovedregel gis lønnstillegg i lokale forhandlinger som individuelle tillegg. Vi minner om andre positive elementer i lønnsoppgjøret: - Rammen for boliglån i statens pensjonskasse økes fra til kroner. - Seniorpolitiske tiltak i form av muligheter for å ta ut tjenestefri med lønn og/eller få ekstra kronetillegg for å utsette sin fratreden til et nærmere avtalt tidspunkt MNT - FORUM, NYSKAPNING I NIF-REGI! NIF Realistene har arbeidet for å få til en tettere faglig kontakt mellom realfagslærere og næringsliv. I skoleåret ble det gjennomført en møteserie i Oslo-området kalt MNT - Forum, forum for matematikk, naturfagene og teknologi. Forumet har bakgrunn i et formalisert samarbeid mellom NIF Realistene, NHO, Norsk Hydro, PIL og TBL. Alle møtene er holdt hos NHO i Oslo. NIF Realistene er tildelt prosjektmidler fra NIFs Hovedstyre med den hensikt å spre ideen om et felles "møteplass" hvor MNT-lærere møter representanter for lokalt næringsliv. Det er allerede avholdt eller planlagt møter hvor tilsvarende opplegg settes i gang i Kristiansand og Stavanger. Lokalt næringsliv stiller seg svært positive til planene. FAGGRUPPER I REALFAG Realistene har nedsatt faggrupper i de fleste realfag. Av naturlige grunner er det en viss utskifting i gruppene, og det er nå behov for friske krefter i flere av faggruppene. Faggruppene har arbeidsoppgaver som:

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER!

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! (forsiden) Nå har Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) byttet navn til Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Navneskiftet har blitt mottatt med glede. Ingen oppegående

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09

LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09 forts. Staten bør også ha ansvar for å sikre et faglig tilfredsstillende videreutdanningstilbud, som fortrinnsvis kan tilbys gjennom eksisterende fagtilbud i høgskole- og universitetssektoren. Skoleleders

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover.

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover. KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2009 nr 1-2 Redaksjonen avsluttet 15. juni Innholdsoversikt: Omlegging

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

Fokus på førskolelærerne

Fokus på førskolelærerne nr. 3 2002 Fokus på førskolelærerne Fokus på førskolelærerne Innhold 1 Førskulelærarane skal ha høgare lønn!...3 2 Barnehagen er bra for barn...5 3 Partienes barnehagepolitikk...8 4 Lønnspolitikk...11

Detaljer

Lektorbladet. tt Hva skjer med eksamen? tt Utvikles elever i videregående skole? tt Hvor går læreboka?

Lektorbladet. tt Hva skjer med eksamen? tt Utvikles elever i videregående skole? tt Hvor går læreboka? Nr. 3-2002 1. årgang Medlemsblad for Norsk Lektorlag www.norsklektorlag.no Lektorbladet tt Hva skjer med eksamen? tt Utvikles elever i videregående skole? tt Hvor går læreboka? LØNNSVINNER ELLER LØNNSTAPER?

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Klar tale til Stortinget!

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Klar tale til Stortinget! Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Klar tale til Stortinget! Nr. 4-2004 3. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Leder Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Skolereformen som

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem! Vår nye regjering har nylig feiret 100 dager med ledelse av landet. Statsminister og finansminister var stolte av de resultatene som var

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

Bibliotekaren. Biblioteksentralen som utviklingsaktør på Toten. Oppgjørenes time. Med lærerbakgrunn. bibliotekar framtid

Bibliotekaren. Biblioteksentralen som utviklingsaktør på Toten. Oppgjørenes time. Med lærerbakgrunn. bibliotekar framtid Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Biblioteksentralen som utviklingsaktør på Toten Oppgjørenes time Med lærerbakgrunn og bibliotekar framtid BFs økonomi under god kontroll Skadd på jobb

Detaljer

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 Innholdsoversikt:

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Lektorbladet. Landsmøtet 2002. tt Kaos i Namsos? tt Norsk og fransk skole - en sammenligning

Lektorbladet. Landsmøtet 2002. tt Kaos i Namsos? tt Norsk og fransk skole - en sammenligning Nr. 2-2002 1. årgang Medlemsblad for Norsk Lektorlag www.norsklektorlag.no Lektorbladet Landsmøtet 2002 tt Kaos i Namsos? tt Norsk og fransk skole - en sammenligning LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR ER VIKTIGST

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri Bibliotekaren 7 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bestill på nettet, hent på Kiwi men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen Staten taper i kampen om bibliotekarers minstelønn Utviklingstrekk

Detaljer

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6 Mye å huske på før møtestart REDAKTØREN SIER Streiken som ble vekk. NTL/2 var godt forberedt på en streik. De organisasjonsledd og tjenestemenn som var tatt ut, var

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Hva blir pensjonen? Nr. 7-2003 2. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Leder Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Gode pensjonsordninger er

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets landsmøte ble gjennomført med gode forhandlinger knyttet til politiske temaer og valg av nytt styre. Vår politiske

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Klubb med ambisjoner. 1881 Sortland legges ned s 10. Årets lønnsoppgjør forventninger s 14. Ikke reduser. demokratiet s 24 BILAG: KURSOVERSIKT

Klubb med ambisjoner. 1881 Sortland legges ned s 10. Årets lønnsoppgjør forventninger s 14. Ikke reduser. demokratiet s 24 BILAG: KURSOVERSIKT BILAG: KURSOVERSIKT fagblad for negotia et ys-forbund nr 2 2009 1881 Sortland legges ned s 10 Årets lønnsoppgjør forventninger s 14 Ikke reduser Klubb med ambisjoner demokratiet s 24 side 6, 7, og 8 leder

Detaljer