TILLITSVALGTKURS I VÅR?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLITSVALGTKURS I VÅR?"

Transkript

1 TILLITSVALGTKURS I VÅR? NIF ønsker at flest mulig tillitsvalgte skal gjennomføre alle kursene tidlig i sin rolle som tillitsvalgt. Dersom det er mulig, bør en gjerne delta før en blir valgt. Kursene er bygget opp slik at de gir teoretisk innføring og praktiske øvelser. Hensikten er å utvikle den enkelte til å bli en god tillitsvalgt for sine medlemmer og sin etatsgruppe. Styret i etatsforeningen oppfordrer flest mulig av etatsforeningens medlemmer til å delta på kursene som arrangeres av NIF-S. Følgende kurs for tillitsvalgte og andre interesserte i statlig sektor arrangeres i vår: - Organisasjons-og tariffarbeid Quality Ringerike Hotel, Hønefoss Kollektiv arbeidsrett (hvilke regler gjelder for tariffavtaler og konsekvenser av å inngå og avvikle tariffavtaler)- Hovedavtalen og hovedtariffavtale i sektoren, samt noe om særavtaler NIF-S forhandlings- og konfliktplan - NIFs handlingsplan - Etikk Pensjonsavtale. Kurset bygger på grunnkurset. - Forhandlingsteknikk Klækken Hotel, Hønefoss Kurset skal gi deltakerne en innføring i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår, og hvordan man bør gå frem for å øke mulighetene for å få igjennom sine krav. Gjennom forelesninger, diskusjoner og egen trening skal de bli bedre forhandlere. - Omstillinger i statlig sektor Quality Ringerike Hotel, Hønefoss Kurset gir deltagerne trening i moderne organisasjonsutvikling. Vi vil spesielt se på hva NIFs medlemmer som tillitsvalgte og med sin fagbakgrunn kan tilføre en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Betydelig vekt blir lagt på praktiske øvelser. Styret i etatsforeningen er påmeldt til kurset i Omstillinger i statlig sektor 18. og Påmelding og opplysninger hos NIF sentralt: Grete Paulsen - tlf Kursene er gratis; reise og opphold med full forpleining dekkes og alle medlemmer (ikke bare tillitsvalgte!) har rett til permisjon med lønn for å delta på kursene. LOKALE FORHANDLINGER TILLEGG PÅ INDIVIDUELT GRUNNLAG! AAD og hovedsammenslutningene har i møte i år behandlet de preliminære lokale forhandlingene i skoleverket. Bakgrunnen var at flere kommuner og fylkes-kommuner etter krav fra organisasjoner hadde gitt funksjonstillegg (B-trinn) til egendefinerte funksjoner (f. eks. fagkoordinatorer, spes.ped-koordinatorer, o.l.), med den forståelse at B-tillegget også skulle følge fremtidige funksjonsinnehavere. AAD/Hovedsammenslutningene fastslår at det å opprette nye funksjoner er å anse som å inngå en særavtale, og dette er det IKKE anledning til i lokale forhandlinger. Men det er anledning til å gi ekstra funksjonstillegg (B-tillegg) til funksjoner definert i sentrale avtaler (f. eks. klassestyrer, samlingsstyrer, EDB-ansvarlig, ). Lønnstillegg gitt til lokalt opprettede funksjoner i de lokale forhandlingene i 2001 må derfor i henhold til avtaleverket forstås slik at dette er gitt på individuelt grunnlag og derfor ikke kan overdras til andre. Skulle avtaleteksten tydes dit hen at det er gitt som et gruppetillegg, så skal tillegget beholdes av personen som har det frem til tidspunktet for lokale forhandlinger i Deretter skal disse tilleggene reforhandles ved at lønnssummen for disse lokale gruppetilleggene gitt i 2000 og 2001 legges til potten for lokale forhandlinger i Dette er en sterk føring fra AAD/Hovedsammenslutningene om at intensjonen bak lokale forhandlinger er at tilleggene skal gis på individuelt grunnlag. Dette er i tråd med NIFs lønnspolitikk, men som de tradisjonelle lærerorganisasjonene sterkt har mislikt. Føringen bør også føre til at det settes sterkere fokus på individuelle kvaliteter i lokale forhandlinger, og at man ikke (mis)bruker sin

2 kreativitet til å pønske ut mer eller mindre finurlige forslag til gruppetillegg for å forhindre at de lokale forhandlingene brukes til det de er tenkt å brukes til, nemlig tillegg på individuelt grunnlag. IVERKSETTING AV SKOLEPAKKE 2 Forhandlingene om Skolepakke 2 ble avsluttet den 13. oktober Som følge av dette ble det gjort endringer i 8 særavtaler. Her kommenteres de viktigste endringene. Lønnsopprykk: Alle lærere og administrativt personale i skoleverket (stillinger på lønnsplan og ) skal fra ha ett lønnstrinn og fra ytterligere to lønnstrinn i tillegg til den lønnsplassering som framgår av Hovedtariff-avtalen, andre særavtaler og lokale tillegg. Seniortiltak: Fra reduseres årsrammen for leseplikt med 1 % for lærere over 58 år. Fra reduseres årsrammen med ytterligere 5 %. Den reduserte leseplikten kommer i tillegg til de 7 % reduksjon for lærere over 60 år som fra tidligere er avtalt i Hovedtariffavtalens pkt. 5.10, og de nye reduksjonene skal praktiseres på samme måte. Reduksjonen gjennomføres fra skoleårets begynnelse det kalenderår læreren fyller 58/60 år. Lesepliktsreduksjonen vil innebære en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det samlede årsverk og arbeidsgiver (rektor) fastsetter hvilke arbeidsoppgaver som kan løses innenfor den omfordelte arbeidstid. Frigjort tid skal benyttes til pedagogiske oppgaver. Andre oppgaver: 190-timersrammen reduseres til 150 timer pr år. Den enkelte skole må, avhengig av hvor mye læreren har brukt av 190-timersrammen høsten 2001, finne ut hvor stor reduksjon den enkelte lærer skal få våren Leseplikten økes med 1 % pr , og med ytterligere 3% pr Særavtalene inneholder nye leseplikter for alle fag. Dersom lærerens fag- og timefordeling etter høstens årsrammer gir over 100% beskjeftigelse, kan denne korrigeres med de nye årsrammene. Kommer den nye beskjeftigelsesgraden under 100%, omgjøres "undertiden" til vikartimer eller annet pedagogisk arbeid. Tillitsvalgte må være oppmerksom på at lesepliktsreduksjonene på enkelte skoler kan føre til en viss fare for overtallighet. Tidsressurs for byrdefull arbeidssituasjon Tidligere særavtaler hadde detaljerte bestemmelser som regulerte hva som skulle kalles byrdefult arbeid og hvordan dette skulle godtgjøres. Den nye særavtalen sier at det ved den enkelte skole avsettes det en tidsressurs som skal fordeles til lærere med byrdefull arbeidssituasjon og at fordeling av ressursen skal skje på skolenivå etter drøftinger. For å finne størrelsen på tidsressursen brukes beregningsreglene fra tidligere særavtale. For vårhalvåret 2002 skal videregående skoler ha samme ressurs. Fra vil tidsressursen for den enkelte skole være 85% av hva de tidigere særavtalene ville gitt. Hvordan gå fram på den enkelte skole? Det må drøftes hva som skal kalles "byrdefull arbeidssituasjon". Det vil være naturlig at arbeidssituasjoner som de tidligere særavtalene var knyttet til, fortsatt kan defineres som byrdefulle. I tillegg vil også andre kriterier kunne komme inn. Dette kan gjerne variere fra skole til skole. Dette betyr at noen kan miste ressurser de har hatt, mens andre får ressurser de tidligere ikke hare hatt, men summen av ressurser er i vårhalvåret den samme. Tidsressursen skal brukes til å redusere lærerens antall undervisningstimer. Tidsressursen kan ikke brukes til innsparing på skolens budsjett, til annen undervisning eller til administrasjon. Ved partsenighet på fylkesnivå kan ressursen omfordeles mellom skolene. Timelønn for tilfeldige vikartimer, dvs. vikartimer av inntil tre ukers varighet, reduseres til 80% av normal undervisningstimelønn. Lærere i heltidsstilling får overtidstillegg. Det er ingen endring i bestemmelsene om avtalt overtid for en lengre periode.

3 DEN 18. NORDISKE LMFK-KONGRESS I FINLAND Programmet for LMFK-kongressen 2002 er nå på det nærmeste ferdig. LMFK står for lærere i matematikk, fysikk og kjemi, men i de senere årene har også mange foredrag hatt tilknytning til biologifaget. Kongressen skal foregå i Torneå i Finland fra 29. juli til 1. august De finske arrangørene legger opp til at all informasjon og påmeldinger skal foregå på nettet. Adressen er Allerede nå foreligger relativt mye informasjon. Påmeldingen skal starte opp i begynnelsen av januar Kongressavgiften vil antakelig ligge i underkant av 2000 norske kroner. Deltakerne må koste reise og opphold selv. I tillegg til mange foredrag og utstillinger, vil det arrangeres utflukter med forskjellig innhold. All informasjon ligger som sagt på nettet. ÅRSMØTE I REALISTENE Realistene har avholdt sitt årsmøte på Rica Olerud hotell, Hamar 01. og 02. februar. I forbindelse med årsmøtet ble det arrangert svært interessante ekskursjoner til Løitens Brænderi og K.A. Rasmussen. På hotellet var det en meget dagsaktuell forelesning av forskningssjef Bjørn Arne Johnsen, Forsvarets forskningsinstitutt om Kjemiske og biologiske våpen i krig og fred. Ved siden av det rent faglige var det hyggelig å møte kollegaer fra alle deler av landet. Det ble mange samtaler om skolepolitikk og om faglige opplegg under møtet. Styret har etter årsmøtet fått følgende sammensetning: Jan Thorstensen, leder Oppegård videregående skole May Astrid Braathen Oslo katedralskole Hans Opsahl Frederik II videregående skole Lars Petter Darmo Hamar katedralskole samt Kjell Holthe, oppnevnt av etatsforeningen

4 NY HOVEDAVTALE I STATEN AAD og Hovedsammenslutningene har fremforhandlet en ny Hovedavtale med virkningspunkt fra 1. januar Varigheten er satt til 31 desember Forandringene i forhold til tidligere Hovedavtale er først og fremst av språklig karakter, det er kun bagatellmessige materielle endringer. Hovedavtalen ligger utlagt på etatsforeningens hjemmeside: TILLITSVALGTKURS I VÅR? Styret i etatsforeningen oppfordrer flest mulig av etatsforeningens medlemmer til å delta på kursene som arrangeres av NIF-S. Følgende kurs er det fortsatt mulig å melde seg på i vår: - Omstillinger i statlig sektor Quality Ringerike Hotel, Hønefoss Kurset gir deltagerne trening i moderne organisasjonsutvikling. Vi vil spesielt se på hva NIFs medlemmer som tillitsvalgte og med sin fagbakgrunn kan tilføre en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Betydelig vekt blir lagt på praktiske øvelser. Styret i etatsforeningen er påmeldt til dette kurset. Påmelding og opplysninger hos NIF sentralt: Karin Rosted - tlf Kursene er gratis; reise og opphold med full forpleining dekkes og alle medlemmer - ikke bare tillitsvalgte! - har rett til permisjon med lønn for å delta på kursene. ER TILLEGG GITT VED LOKALE FORHANDLINGER PENSJONSGIVENDE? Det har vært rettet spørsmål til NIF om de tillegg mange har fått i de lokale preliminære lønnsforhandlingene, enten det er tillegg på A-tabellen eller B-tillegg, vil være pensjonsgivende. Svaret går frem av Hovedtariffavtalens vedlegg 4, punkt 1: "Forutsigbare tillegg, avtalt i tariffavtale, for arbeid som forekommer regelmessig gjennom året og som er vederlag for arbeid i ordinær stilling er pensjonsgivende" (vår understrekning). Det generelle svaret er derfor JA. Unntakene finnes i punkt 2. Bl.a. er overtid og bonuser IKKE pensjonsgivende. Og heller ikke "variable tillegg som gis lokalt til den enkelte arbeidstaker mindre enn 2 år før pensjonsalder dersom det ikke er en konsekvens av sentrale avtaler eller er begrunnet i arbeidsmessige forhold". Det siste medfører at det i enkelte tilfeller KAN reises tvil om B-tillegg gitt mindre enn to år før pensjonsalder faktisk er pensjonsgivende. Men vil ikke de fleste (alle?) B-tillegg i skoleverket være "begrunnet i arbeidsmessige forhold"? TARIFFOPPGJØRET 2002 Partene i hovedtariffoppgjøret har startet sine forberedelser til vårens hovedoppgjør. NIFs etatsforening ved tekniske fagskoler/videregående skoler har levert sine ønsker for oppgjøret til NIF Stat, som videreforedler kravene overfor Akademikerne Stat. NIF har lenge vært alene om krav som går på særskilte tillegg til lærere med høy kompetanse innen tekniske og matematisknaturvitenskapelige fag. Til tider dukker slike tanker opp også hos det nye Utdanningsforbundet. For eksempel sier nyvalgt nestleder Per Aahlin til bladet Utdanning nr : "Skal noen med realfag få interesse for skolen, bør vedkommende få mer i årslønn fordi det kreves praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg til embetseksamen for å bli lektor". Men det er svært langt fra Aahlins ord til handling, for han avslutter med: "Det blir nok å kjempe for når lønnsoppgjøret starter om ikke alt for lenge. Og nå er det førskolelærernes tur! Her blir det kamp!".

5 Uthevelsen og understrekningen er selvsagt NIFs. Men sic?! Det skulle ikke være vanskelig å vite hvem som best ivaretar realistenes interesser i skolesektoren! Det er NIF! NY SÆRAVTALE OM DIETT- OG KM-GODTGJØRELSE AAD og Hovedsammenslutningen har fremforhandlet en ny avtale som først hadde vesentlig dårligere vilkår enn tidligere. På grunn av protester fra primærforeningene (bl.a. fra NIF) ble det holdt en ny forhandlingsrunde (hvilket er svært uvanlig). Dette førte til en forbedring av diett-satsene i forhold til første reforhandling, mens den nye satsen for km-godtgjørelse ble opprettholdt. Den nye avtalen gjøres gjeldende fra 1.april. Kostgodtgjørelse Det nye samkjørte særavtalen for kostgodtgjørelse har et klart skille mellom det man nå kaller dagsreiser og reiser med overnatting. Km-godtgjørelse I den nye avtalen er satsen for bruk av egen bil (for inntil 9000 km i kalenderåret) kr pr. km (tidl. 3,20). Argumentene for å redusere kilometergodtgjørelsen er blant annet at bensinprisene har gått ned, at rentenivået er lavere samt at forsikringen, i følge Opplysningsrådet for biltrafikken, er lavere som en følge av at bonusprosenten slår ut med en gjennomsnitt på 60 prosent mot 40 prosent ved tidligere beregninger. Ved kjøring over 9000 km i kalenderåret er satsen fortsatt kr pr. km. Alle endringer trer i kraft og den fullstendige avtalen vil være tilgjengelig på etatforeningens hjemmeside. MNT-FORUM, forum for matematikk, naturfagene og teknologi, tilbyr våren 2002 en ny foredragsrunde over naturfaglige temaer og besøk til forskningsmiljøer. MNT-Forum er startet etter initiativ av NIF Realistene, og samarbeidspartnere er NHO, Norsk Hydro, PIL og TBL. Følgende møter gjenstår i vår: Tirsdag hos NHO, Middelthunsgt. 27, Oslo (Rom 101, 1. etg.) kl Vi starter med noe å bite i. Temaet denne dagen er: Bioteknologi Humanbioteknologi (genforskning innen human forskning) ved dir. Sissel Rogne (Bioteknologinemda) Plantebioteknologi (genteknologi innen planteforskning) ved 1. amanuensis, Cary Fowler, NLH/NORAGRIC Møtet avrundes med diskusjon og lett servering Onsdag Hele dagen Landbrukshøgskolen på Ås (Program under planlegging) Informasjon om møtene, samt påmelding skjer til: Ragnhild Aamot, NIF, tlf , e-post:

6 BLÅSER LIV I NAVNEDEBATT På nytt er det duket for navnedebatt blant NIFs medlemmer. Studentrepresentantene fremmet forslag om utredning av navneendring på siste representantskapsmøte, og dette ble vedtatt. Arbeidet er nå i gang i foreningen. Hovedstyret nedsatte et utvalg før jul som har begynt arbeidet med tanke på å legge frem et anbefalt forslag om nytt navn på R-møtet i Utvalgets leder, hovedstyremedlem Iver Pehrson, inviterer medlemmene til brainstorming omkring emnet. Utvalget som for øvrig består av visepresident Lill Erlandsen og hovedstyremedlem Sissel B. Eggen, samt utvalgets sekretær Kåre Rygg Johnsen, ønsker både synspunkter på om foreningen bør bytte navn eller ikke, og i så fall konkrete navneforslag. - Målet må være å finne et navn som ikke virker ekskluderende på potensielle medlemmer som ikke er sivilingeniører, sier Pehrson. I dag er både cand. scient., cand. real., cand. pharm., cand. agric., sivilarkitekt og fiskerikandidater berettiget til medlemskap. Send forslag og innspill i navnedebatten til NIFs informasjonssjef Tom Dalbak, ET MER SYNLIG NIF! Det har fra mange hold i NIF vært ytret ønske om at NIFs meninger må bli mer fremtredende i samfunnsdebatten. Etatsforeningen ser med tilfredshet på at dette er i ferd med å skje! Vi har merket oss at nytilsatt generalsekretær Kåre Rygg Johnsen ved flere anledninger har fremstått i media, og på kvinnedagen kunne man lese i et debattinnlegg i VG: Hvorfor frykter Høyre kvinnene? NIFs president Gunnar Berg går inn for kvotering. Og samme dag: Lederkvinner gir ikke blaffen! NIFs visepresident Lill Erlandsen tar opp familie- og likestillingspolitikk i et debattinnlegg i Dagsavisen. ÅRSMØTE I ETATSFORENINGEN Etatsforeningen avholdt fredag sitt årsmøte. Fremlagt årsberetning for 2001 ble godkjent, og det ble vedtatt ny handlingsplan for Terje Mjøen, Kongsberg tekniske fagskole ble gjenvalgt som leder, mens Arne Yksnøy, Møre og Romsdal tekniske fagskole, ble gjenvalgt som styremedlem. Øvrige styremedlemmer (Kjell Holthe, Kristiansand tekniske skole, Tor Ormberg, Høyanger videregående skole og Stein Hovind, Kirkeparken videregående skole) var ikke på valg denne gang.

7 SKOLE-INFO NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR MATEMATIKK Styret i Læringssenteret nasjonalt kompetansesenter for utdanningssektoren har fattet vedtak om at det skal lages en nasjonal handlingsplan for opprustning av matematikkfaget. Målet er å ha en slik plan klar til skoleåret 2002/2003. Læringssenteret har inngått en avtale om samarbeid med RENATE (Nasjonalt senter for rekruttering til matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag). MASTERGRAD OG LÆRERUTDANNING Regjeringen har lagt frem forslag til ny gradsstruktur, hvor treårig utdanning kvalifiserer til bachelor-grad, mens femårig utdanning gir rett til mastergrad. Dagens sivilingeniør- og cand.scient-utdanning vil dermed om noen år gi en master-tittel. Det vil også være mulig å oppnå master-tittel ved utdannings-veier som også delvis baseres på arbeidslivserfaring, men man skal uansett måtte levere en teoretisk oppgave av et visst omfang. Det er også sendt på høring forslag til ny lærerutdanning. NIFs etatsforening ved tekniske fagskoler/videregående skoler og Realistene er begge opptatt av at fremtidens lektorutdanning må ha et like sterkt faglig nivå som dagens. Det vil si at morgendagens lektor har en mastergrad basert på fem års faglige studier, og med nødvendig pedagogisk utdanning i tillegg. Hvis pedagogikken inngår som en del av den femårige mastergraden bør dette ikke kvalifisere til lektor-tittel. Det bør imidlertid kunne åpnes mer for at praktisk pedagogisk utdanning kan tas på deltid ved siden av full lærerjobb også for lektorer i allmennfaglig studieretning slik det i dag er vanlig å gjøre det yrkesfaglige studieretninger. Dette vil gjøre det mer attraktivt for lektorer med hovedfag i realfag å søke seg til skoleverket. NÅR ER DET LURT Å GÅ AV MED PENSJON?? NIF får ofte spørsmål fra medlemmer om reglene for pensjon. Reglene kan i verste fall være svært innfløkte, og det kan være vanskelig å gi generelle svar. Reglene for beregning av pensjonsstørrelse er forskjellige avhengig av om du snakker om AFP-pensjon som 62-åring eller pensjon fra Statens pensjonskasse som 65-åring. Men skal du gå av med pensjon må du uansett melde fra og si opp din stilling med de tidsfrister som gjelder for oppsigelse. For en eldre lærer med endel års ansiennitet vil dette normalt være tre måneder. Men når vil det være "taktisk lurt" å bli pensjonist? Normal pensjon fra Statens pensjonskasse som 65-åring med 30 års opptjeningstid vil være 66% av normallønnen i det lønnstrinnet du har ved fratreden. Lønnstrinnene vil jo endres f.eks. ved tariffoppgjørene, og vet man at det er endringer på gang kan det være lurt å ta dette i betraktning. Om sommeren får lærere utbetalt normal lønn for juni måned, mens man ikke får lønn i juli, men derimot feriepenger (som er opptjent i forrige ferieår). Hvis man velger å gå av med pensjon fra 31. juli vil man følgelig få lønn i juni, feriepenger i juli og pensjon i august. Velger man i stedet å gå av med pensjon fra 30. juni vil man få lønn i juni, feriepenger i juli (disse er jo allerede opptjent) og pensjon for juli. Man vil altså ved fratreden pr 30. juni istedenfor 31. juli få en måned ekstra pensjonsutbetaling. Men det kan likevel være tvilsomt om det i år vil være gunstig å gå av 30. juni. Skolepakke II innebar at samtlige lærere skal gå

8 opp to lønnstrinn 01. august Ved å velge å gå av med pensjon etter denne datoen vil man få med seg disse lønnstrinnene i sitt pensjonsgrunnlag. For de fleste vil det nok derfor være mest gunstig å gå av med pensjon pr 31. august. Man har riktignok da arbeidsplikt i august måned, men verdien av pensjon av disse to ekstra lønnstrinnene vil nok oppveie dette. Kan det tenkes at vårens tariffoppgjør vil ytterligere endre og forbedre lønnsstigene - og i tilfelle fra når? Det er selvfølgelig mulig, kanskje også sannsynlig, men dette er det ingen som vet i dag. Og om ev. forbedringer blir i toppen eller bunnen av stigene vil også være ukjent. Hvis tariffoppgjøret går "normalt" vil hovedforhandlingene være ferdig i løpet av mai, og da vet man kanskje noe før man ev. sier opp med virkning fra Men endring av lønnsstigene gjøres som regel i den delen av tariffoppgjøret som kalles sentrale justerings-forhandlinger. og disse har normalt foregått i siste halvdel av juni. Og virkningstidspunktet har vært 01. september, 15. september, osv., så det skal godt gjøres å gamble på noen sluttdato da. Så med mindre det blir en relativ stor prosent av oppgjøret som avsettes til sentrale justeringer er dette neppe noe å satse på. NKUL Norsk konferanse for utdanning og læring, NKUL, er en nasjonal konferanse som i 2002 arrangeres for åttende gang ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU i Trondheim. NIF er en av samarbeidspartnerne bak konferansen. Konferansen setter fokus på utviklingen innen pedagogisk bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Hovedtema for konferansen i 2002 er IKT, dannelse og demokrati. Målgruppen for NKUL er ulike aktører i utdanningssektoren som er interessert i å utnytte tilgjengelig teknologi for å øke kvaliteten på utdanningstilbudene. Interessen for konferansen er stor. I 2001 var det over 640 deltagere. Årets konferanse varer fra torsdag 02. mai til lørdag 04. mai. Mer opplysninger kan finnes på internett-adressen Der kan du finne program, påmeldingsskjema, mm. NIFs etatsforening ved tekniske fagskoler/videregående skoler anbefaler konferansen til medlemmene. Som en av samarbeidspartnerne vil NIF ha egen stand på utstillingsområdet. Denne standen vil være bemannet av representanter for etatsforeningen og Realistene. Besøk oss på standen når/hvis du er der! SPØRREUNDERSØKELSE NIF vil i vår arrangere en spørreundersøkelse om arbeidsvilkårene til realfags-lærere i videregående skole. For å lette fremskaffingen av navn og adresser på spørreobjekter er det valgt å gjøre et utvalg blant realfagslærere som er organisert i NIF. Dette kan betyr at DU får tilsendt et spørreskjema i løpet av våren. Som du vil vite er representativiteten på en spørreundersøkelse svært avhengig av svarprosenten. Vi

9 håper derfor at du som får den tilsendt tar deg tid til å svare. Frankert svarkonvolutt er vedlagt. Og du er selvsagt sikret full anonymitet. MNT-FORUM MNT-FORUM, forum for matematikk, naturfagene og teknologi, tilbyr våren 2002 i Oslo en ny foredragsrunde over naturfaglige temaer og besøk til forskningsmiljøer. MNT-Forum er startet etter initiativ av NIF Realistene, og samarbeidspartnere er NHO, Norsk Hydro, PIL og TBL. Følgende møter gjenstår i vår: Tirsdag hos NHO, Middelthunsgt. 27, Oslo (Rom 101, 1. etg.) kl Vi starter med noe å bite i. Temaet denne dagen er bioteknologi Humanbioteknologi (genforskning innen human forskning) ved dir. Sissel Rogne (Bioteknologinemda) Plantebioteknologi (genteknologi innen planteforskning) ved 1. amanuensis, Cary Fowler, NLH/NORAGRIC Møtet avrundes med diskusjon og lett servering Onsdag Hele dagen. Landbrukshøgskolen på Ås Informasjon om møtene, samt påmelding skjer til: Ragnhild Aamot, NIF: Tlf , e-post: TILLITSVALGTKURS I VÅR? Styret i etatsforeningen oppfordrer flest mulig av etatsforeningens medlemmer til å delta på kursene som arrangeres av NIF-S. Følgende kurs er det fortsatt mulig å melde seg på i vår: - Omstillinger i statlig sektor Quality Ringerike Hotel, Hønefoss Kurset gir deltagerne trening i moderne organisasjonsutvikling. Vi vil spesielt se på hva NIFs medlemmer som tillitsvalgte og med sin fagbakgrunn kan tilføre en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Betydelig vekt blir lagt på praktiske øvelser. Styret i etatsforeningen er påmeldt til dette kurset. Påmelding og opplysninger hos Karin Rosted, NIF: Tlf Kursene er gratis; reise og opphold med full forpleining dekkes og alle medlemmer - ikke bare tillitsvalgte! - har rett til permisjon med lønn for å delta på kursene.

10 Oppgjøret i Staten: - Et viktig skritt mot noe nytt! Oppgjøret i Staten har fått en ramme og profil der akademiker-gruppene har gode muligheter til å oppnå primærkravet om en samlet lønnsvekst på 6-7%. Med et prosentvis tillegg på lønnstabellen og en historisk stor lokal pott, er årets oppgjør et viktig skritt mot en ny lønnspolitikk i Staten. Det er forhandlingsleder i Akademikerne Stat, Kari Kjenndalen som sier dette i en kommentar etter at Akademikerne er blitt enige med Staten om en ny hoved-tariffavtale. Kjenndalen mener at oppgjøret har en profil som er godt tilpasset akademiker-gruppene. Hovedelementer i lønnsoppgjøret for statsansatte Staten og hovedsammenslutningene ble 1. mai kl enige i lønnsoppgjøret for statsansatte. Fra 1. mai 2002 er det gitt et påslag på hovedlønnstabellen på kr opp til og med ltr. 30, og et prosentvis tillegg på 3,1 % fra og med ltr. 31 til og med ltr.70, og et fallende kronetillegg fra ltr. 71 på til 79 på (se tabell på baksiden). Tabellen er også forlenget fra ltr 79 til ltr 86. Med virkning fra 1. august skal staten og hovedsammenslutningen senere i sommer forhandle om en justeringspott på 1,5% (ca. 950 millioner kroner). Midlene skal fordeles på stillinger i spenn og lønnsramme, sektorer og virksomheter med spesielle problemer. Det vil da også bli foretatt en mer teknisk revisjon av lønnplaner og lønnsrammer. Med virkning fra 1. september skal det til høsten føres årlige lokale forhandlinger. Årets pott er på ca 2%, og mer enn dobbelt så stor som noen gang tidligere (ca. én milliard kroner som fordeles prorata på virksomhetene og institusjonene der forhandlingene skal føres). Andre positive elementer i lønnsoppgjøret: Rammen for boliglån i statens pensjonskasse økes fra til kroner Seniorpolitiske tiltak i form av muligheter for å ta ut tjenestefri med lønn og/eller få ekstra kronetillegg for å utsette sin fratreden til et nærmere avtalt tidspunkt Det er gjort endringer i forhandlingsbestemmelsene for skoleverket som bl.a. innebærer at det kan gis lokale funksjonstillegg. Nytt er det også at fylkeskommunen kan gi tillegg til ansatte i skoleverket for ekstraordinær arbeidsinnsats som fremmer effektivitet eller bedre skoletilbud.

11 NIFS SkoleInfo Oppgjøret i Staten har fått en ramme og profil der akademiker-gruppene har gode muligheter til å oppnå primærkravet om en samlet lønnsvekst på 6-7%. Med et prosentvis tillegg på lønnstabellen og en historisk stor lokal pott, er årets oppgjør et viktig skritt mot en ny lønnspolitikk i Staten. Det er forhandlingsleder i Akademikerne Stat, Kari Kjenndalen som sier dette i en kommentar etter at Akademikerne er blitt enige med Staten om en ny hovedtariffavtale. Hovedelementer i lønnsoppgjøret for statsansatte Staten og hovedsammenslutningene ble 1. mai kl enige i lønnsoppgjøret for statsansatte. Fra 1. mai 2002 er det gitt et påslag på hovedlønnstabellen på kr opp til og med ltr. 30, og et prosentvis tillegg på 3,1 % fra og med ltr. 31 til og med ltr.70, og et fallende kronetillegg fra ltr. 71 på til 79 på (se tabell). Tabellen er også forlenget fra ltr 79 til ltr 86. Med virkning fra 1. august skal staten og hovedsammenslutningen senere i sommer forhandle om en justeringspott på 1,5% (ca. 950 millioner kroner). Midlene skal fordeles på stillinger i spenn og lønnsramme, sektorer og virksomheter med spesielle problemer. Det vil da også bli foretatt en mer teknisk revisjon av lønnplaner og lønnsrammer. Med virkning fra 1. september skal det til høsten føres årlige lokale forhandlinger. Årets pott er på ca 2%, og mer enn dobbelt så stor som noen gang tidligere (ca. én milliard kroner som fordeles prorata på virksomhetene og institusjonene der forhandlingene skal føres). Rammen for boliglån i statens pensjonskasse økes fra til kroner Seniorpolitiske tiltak i form av muligheter for å ta ut tjenestefri med lønn og/eller få ekstra kronetillegg for å utsette sin fratreden til et nærmere avtalt tidspunkt Det er gjort endringer i forhandlingsbestemmelsene for skoleverket som bl.a. innebærer at det kan gis lokale funksjonstillegg. Lønnstrinn Tabell pr Ny tabell

12

13 TARIFFOPPGJØRET 2002 De fleste har forhåpentligvis nå fått en "juni-lønnsslipp" hor man har fått etterbetalt økningen på hovedlønnstabellen som kom inn pr. 01. mai. Dette er det eneste elementet som har gitt økonomisk uttelling foreløpig. Med virkning fra 1. august skal staten og hovedsammenslutningene forhandle om en justeringspott på 1,5% (ca. 950 millioner kroner). Hensynet til virksomhetens rekrutterings- og konkurransesituasjon, utdanningsgrupper, grupper med særlig svak lønnsutvikling, samt lavtlønte skal prioriteres i disse forhandlingene. Kvinner skal ha en større andel av lønnsmassen enn en pro rata fordeling tilsier. Det vil da også bli foretatt en mer teknisk revisjon av lønnplaner og lønnsrammer. Disse justeringsforhandlingene skal starte 22. juni og er ventet sluttført i løpet av uke 26. Siden dette er i skolenes sommerferie må vi henvise våre interesserte medlemmer til NIFs intenettsider for rask informasjon om resultatet. I løpet av høsten skal det så forhandles lokalt i forberedende (tidligere preliminære) forhandlinger om en historisk stor pott på 2 % ; mer enn dobbelt så stor som noen gang tidligere (ca. én milliard kroner som fordeles prorata på virksomhetene og institusjonene der forhandlingene skal føres). Selv om disse forhandlingene ikke sluttføres før i november/desember er virkningstidspunktet for lønnstilleggene 01. september. Det presiseres i årets hovedtariffavtale under punktet om lokale forhandlinger at "Som hovedregel gis lønnstillegg som individuelle tillegg". Men det er mulig å gi økte B-tillegg til funksjoner som er hjemlet i særavtaler inngått mellom partene i UFD (klassestyrer, EDBansvarlig, ). I tillegg til de funksjonsoppgaver som er hjemlet i særavtaler i UFD, kan arbeidsgiver lokalt opprette og nedlegge lokale funksjons-oppgaver. Ved opprettelse av slike funksjonsoppgaver kan arbeidsgiver eventuelt tilstå lønnskompensasjon. Under de forberedende lokale forhandlingene er det med virkning fra 1. mai 2002 også anledning for partene å kreve funksjonstillegg for lokalt opprettede funksjonsoppgaver. De tilståtte funksjonstilleggene vil i slike tilfeller følge den arbeidstaker som til enhver tid innehar funksjonsoppgaven så lenge funksjonen består. tariffoppgjøret 2002 forts... Men vi gjentar: Som hovedregel gis lønnstillegg i lokale forhandlinger som individuelle tillegg. Vi minner om andre positive elementer i lønnsoppgjøret: - Rammen for boliglån i statens pensjonskasse økes fra til kroner. - Seniorpolitiske tiltak i form av muligheter for å ta ut tjenestefri med lønn og/eller få ekstra kronetillegg for å utsette sin fratreden til et nærmere avtalt tidspunkt MNT - FORUM, NYSKAPNING I NIF-REGI! NIF Realistene har arbeidet for å få til en tettere faglig kontakt mellom realfagslærere og næringsliv. I skoleåret ble det gjennomført en møteserie i Oslo-området kalt MNT - Forum, forum for matematikk, naturfagene og teknologi. Forumet har bakgrunn i et formalisert samarbeid mellom NIF Realistene, NHO, Norsk Hydro, PIL og TBL. Alle møtene er holdt hos NHO i Oslo. NIF Realistene er tildelt prosjektmidler fra NIFs Hovedstyre med den hensikt å spre ideen om et felles "møteplass" hvor MNT-lærere møter representanter for lokalt næringsliv. Det er allerede avholdt eller planlagt møter hvor tilsvarende opplegg settes i gang i Kristiansand og Stavanger. Lokalt næringsliv stiller seg svært positive til planene. FAGGRUPPER I REALFAG Realistene har nedsatt faggrupper i de fleste realfag. Av naturlige grunner er det en viss utskifting i gruppene, og det er nå behov for friske krefter i flere av faggruppene. Faggruppene har arbeidsoppgaver som:

14 Kommentere eksamensoppgavene i skriftlige fag Vurdere og kommentere forberedelsestid til skriftlige sentralgitte eksamener Vurdere læreplaner og holde medlemmene orientert om mulige/ønskelige endringer i disse. Foreslå eventuelle endringer i læreplanene Vi ønsker hjelp fra dere til å finne kandidater til faggruppene. Vennligst meld tilbake til styret i Realistene ved leder Jan Thorstensen, e-postadr.: ENDRING AV ADRESSER Etatsforeningen ber medlemmer som skifter arbeidssted og/eller adresse i løpet av sommeren om å melde endringene til NIFs sekretariat slik at medlemsregisteret kan holdes riktig og oppdatert! NY LOV OM FAGSKOLEUTDANNING Utdannings- og forskningsdepartementet sender i disse dager forslag til ny lov om fagskoleutdanning på offentlig høring (i skrivende stund er kun pressemeldingen tilgjengelig!). Lovforslaget omfatter korte yrkesrettede utdanningstilbud på nivået over videregående opplæring. Reformen som nå foreslås vil gi fagskoleutdanningene offentlig anerkjennelse. Dermed innføres et nytt element i utdanningssystemet utover videregående skole og ved siden av universiteter og høyskoler. "Fagskoleutdanninger fyller viktige behov inn mot arbeidslivets etterspørsel etter arbeidskraft. Vi ønsker at korte yrkesrettede utdanningstilbud av god kvalitet skal kunne få en offentlig godkjennelse. Dette vil øke statusen til disse utdanningene, og gi studentene større sikkerhet for at tilbudene holder god kvalitet når de skal gjøre sine utdanningsvalg" sier utdanningsminister Kristin Clemet. Loven skal synliggjøre fagskoleutdanning som en selvstendig og viktig del av det norske utdanningssystemet, og som et reelt alternativ til lengre utdanninger ved universiteter og høyskoler. Både tekniske fagskoler, videreutdanninger for helse- og sosialpersonell samt ulike private utdanningstilbud, for eksempel innenfor IKT, markedsføring, administrasjon og reiseliv, vil omfattes av loven. Fagskoleutdanning er utdanningstilbud som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Opplæringen må minimum strekke ser over et halvt år og maksimum over to år på heltid. I St. meld. nr. 20 ( ) Om korte yrkesrettede utdanninger etter videregående opplæring gikk foregående regjering ikke inn for at fagskoleutdanningene skulle samordnes under en egen lov. Den sittende regjering ser det imidlertid helt nødvendig å gjennomføre en reform også for disse utdanningsløpene I lovforslaget legges det opp til at det nyopprettede uavhengige Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKU) skal foreta godkjenning av fagskoleutdanning. Fylkeskommunene er i dag lovpålagt å gi tilbud om teknisk fagskole. Av de utdanningene som loven vil omfatte, er det kun teknisk fagskole som i dag har offentlig fullfinansiering. Lovutkastet innebærer at fylkeskommunenes plikt til å tilby teknisk fagskole vil falle bort, og at midlene som i dag benyttes til teknisk fagskole i ramme-overføringen vil bli trukket ut. Disse midlene vil bli benyttet til å etablere et statlig tilskuddsordning som skal kanaliseres tilbake til de fylkeskommunene som tilbyr teknisk fagskole, etter en modell basert på antall studenter. Ved at fagskoleutdanningene blir en formalisert del av utdanningssystemet legger man opp til en modell som også finnes i en rekke andre OECD-land MULIG NAVNEENDRING I NIF??

15 NIFs Representantskap fattet i 2001 følgende vedtak: "Hovedstyret bes om å nedsette et utvalg som skal vurdere navnet på foreningen og fremme et nytt forslag for R-møtet i Utvalget består av hovedstyremedlem Iver Pehrson (leder), visepresident Lill Erlandsen og hovedstyremedlem Sissel B. Eggen, med generalsekretær Kåre Rygg Johnsen som sekretær. Hovedstyret har vedtatt å offentliggjøre navneutvalgets fem forslag til navn. Disse er: Agrippa, Kepler, Realistene, Tekna og Teknologene. Prosessen bak forslagene og bakgrunnen for dem kan du finne i denne artikkelen i Teknisk Ukeblad: I løpet av kort tid vil det bli gjennomført en web-basert spørreundersøkelse om navneforslagene blant et representativt utvalg av foreningens medlemmer. Hovedstyrets navneutvalg vil avslutte sitt arbeid i juni, og Hovedstyret vil behandle saken i august. Endelig vedtak i saken vil skje under representantskapsmøtet til neste år. ORGANISERT NIF-TUR TIL BIRMINGHAM I JANUAR 2003 Realistene arbeider for å få til en fellesreise for medlemmer til Birmingham i januar 2003 til det årlige møtet hos Association for Science Education, ASE. ASE har hatt møter i 100 år. Lærere fra grunnskole til universitet møtes, og det er et hav av interessante tilbud (foredrag, diskusjoner, workshops, kurs osv) innen matematisk, naturvitensakpelig og teknisk utdanning. Dette årets samling er tidfestet til fredag til søndag ASE har hjemmeside: NIFs Skoleinfo kommer tilbake med ytterligere informasjon. BRUKT SKOLEMATERIELL? NIF har fått en henvendelse fra et av våre medlemmer som er utdannet i Norge, men som har bakgrunn og praksis fra Tanzania. Nå har han fått spørsmål fra en kontakt i Tanzania om det er noen skoler i Norge, som har fysikk-, kjemi- og biologiutstyr å gi bort. Utstyret er tenkt brukt på samme nivå som videregående skole i Norge. Spørsmålet bringes herved videre til våre medlemmer. Ta kontakt med Issa Kashingo, Osebakken videregående skole, e-postadr.: mob

16 NIF's skoleinfo nr redaktør Kjell Holthe JUSTERINGSOPPGJØRET PR I HAVN Ved hovedoppgjøret pr ble det satt av 1.5 % av lønnsmassen pr til såkalte justeringsforhandlinger. Dette er forhandlinger om å endre lønnsrammer og lønnsspenn. Forhandlingene som ble avsluttet medførte relativt mange endringer og må for NIF totalt sett karakteriseres som tilfredsstillende ut fra de forutsetninger en forhandlet under. Det er foretatt en god del forbedringer av begynnerlønn, som blant annet vil bedre rekrutteringen, og for flere av våre grupper er det også gitt akseptable tillegg, eksempelvis ved at lønnsspennene er forskjøvet parallelt. Videre er lønns-rammene utvidet med flere alternativer og gitt flere løft. Lønnsrammene er forkortet med hensyn til ansiennitet. Lønnsrammeendringene har blant annet effekt innen utdanningssektor. Videre har ingeniørstillingene også fått et løft. Skoleverket fikk sin rettmessige del av potten, og midlene ble først og fremst brukt til å forkorte stigene for lærerstillinger. Dette betyr at topplønn nås med 20 års ansiennitet. De aller fleste med kortere ansiennitet enn 20 år får derfor minimum ett lønnstrinn, enkelte lektorer får faktisk fire lønnstrinn. De eldre lærerne (mer enn 20 års ansiennitet) fikk intet i disse justeringene, og må satse på å hente dette inn i de lokale for-handlingene. Det ble også innført flere alternativer på lønnsstigene, slik at det skal være lettere å bli "omplassert" i lokale forhandlinger. Lærere på stillingskodene 1402 Rådgiver og 1403 Seniorlærer fikk alle ett lønnstrinn. Skolelederne kom nesten tomhendt ut av justeringsforhandlingene. Riktignok fikk noen avdelingsledere ett lønnstrinn, men dette gjelder kun dem som faktisk er innplassert på stillingskode 1400 eller 1401 Avdelingsleder. Rektorer og avdelingsledere innplassert på inspektørkoder må sette sin lit til uttelling i lokale forhandlinger. Lønnsrammer og lønnsspenn finner du på midtsidene her i NIFs Skoleinfo. Det gjøres oppmerksom på at de tre lønnstrinnene fra Skolepakke-forhandlingene IKKE er med i disse tabellene. De lokale forhandlingene har i år virkningstidspunkt 01.09, og det er en historisk stor pott, nemlig 2,0 %. Mange kan derfor fortsatt være optimistiske med hensyn til uttelling i årets lønnsoppgjør. Lønnsrammer pr Lønnsrammene er utvidet fra 3 til 8 alternativ, kun alt.1 er med i denne tabellen. Alt. 2 er ett ltr. høyere, og tilsvarende oppover for de andre alternativene. Alle stillinger på lønnsplan og og alle stillingsinnehavere i skoleverket skal fra ha ett lønnstrinn og fra ytterligere to lønnstrinn på hovedlønnstabellen i tillegg til den lønnsinnplasseringen som framgår av hovedtariffavtalen, andre særavtalebestemmelser og lokale tillegg. Man skal altså ha tre lønnstrinn mer enn det som fremgår av denne tabellen, samt det man måtte ha oppnådd i tidligere lokale forhandlinger. Tjenesteansiennitet Lønnsramme LR28 Adjunkt Gammel Ny Endring: LR29 Adjunkt med opprykk Gammel Ny

17 Endring: LR30 Lektor Gammel Ny Endring: LR31 Lektor Gammel Ny Endring: Lønnsspenn Kode Før Etter Rektor Undervisningsinspektør Studieinspektør Avdelingsleder Alle +1 ltr Avdelingsleder Alle +1 ltr Hovedlærer Rådgiver/sosiallærer Alle +1 ltr Seniorlærer Alle +1 ltr Leder av kompetansesenter Alle +2 ltr. NIFs SKOLEKALENDER ble sendt fra sekretariatet til den skoletillitsvalgte i midten av juni. Vi håper at alle nå skal ha mottatt kalenderen. Hvis ikke, ta kontakt med styret i etatsforeningen. TILLITSVALGTKURS I HØST? NIF ønsker at flest mulig tillitsvalgte skal gjennomføre alle kursene tidlig i sin rolle som tillitsvalgt. Dersom det er mulig, bør en gjerne delta før en blir valgt. Kursene er bygget opp slik at de gir teoretisk innføring og praktiske øvelser. Hensikten er å utvikle den enkelte til å bli en god tillitsvalgt for sine medlemmer og sin etatsgruppe. Styret i etatsforeningen oppfordrer flest mulig av etatsforeningens medlemmer til å delta på kursene som arrangeres av NIF-S. Følgende kurs for tillitsvalgte og andre interesserte i statlig sektor arrangeres i høst: - Motivasjon og ledelse Quality Ringerike Hotel, Hønefoss Kurset skal gi innblikk i styreledelse slik at styrearbeid blir effektivt, målrettet og ikke tar unødvendig tid. Et poeng er å få frem metoder for god fordeling av oppgaver mellom styremedlemmene. Perspektivet legges slik at en vil ha nytte av kurset i alle typer styrer, også andre enn i direkte NIF-sammenheng. Forelesninger og gruppearbeid. Fremdeles ledige plasser! - Lokale forhandlinger Quality Airport Hotell, Gardermoen Kurset omhandler det formelle grunnlag for lokale forhandlinger Praktisk og taktisk gjennomføring av lokale forhandlinger erfaringsutveksling. Forelesninger og gruppearbeid. - Forhandlingskunnskap Quality Ringerike Hotel, Hønefoss

18 Kurset skal gi deltakerne en innføring i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår, og hvordan man bør gå frem for å øke mulighetene for å få igjennom sine krav. Gjennom forelesninger, diskusjoner og egen trening skal de bli bedre forhandlere. - Organisasjons- og tariffarbeid Quality Ringerike Hotel, Hønefoss Kollektiv arbeidsrett (hvilke regler gjelder for tariffavtaler og konsekvenser av å inngå og avvikle tariffavtaler) - Hovedavtalen og hovedtariffavtale i sektoren, samt noe om særavtaler NIF-S forhandlings- og konfliktplan - NIFs handlingsplan - Etikk Pensjonsavtale. - Omstillinger i statlig sektor Kurset ble kjørt i vårsemesteret og kan også bli satt opp igjen i høst Påmelding og opplysninger hos NIF sentralt: Karin Rosted, e-post: - tlf Kursene er gratis; reise og opphold med full forpleining dekkes og alle medlemmer (ikke bare tillitsvalgte!) har rett til permisjon med lønn for å delta på kursene.

19 Jan Thorstensen, leder av Realistene, hadde i slutten av juli følgende debattinnlegg i Aftenposten: "Rekruttering til realfag: Ikke glem skolerådgiverne! Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) ser i Aftenposten 3.juli til vår glede at Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) foreslår å øke kravene for å komme inn på realfagsstudier ved universiteter og høgskoler. Det har de senere år vært et stort problem at mange nye studenter ikke har hatt de nødvendige forkunnskaper for studiene, og strykprosent opp mot 50% har vært resultatet på flere eksamener. Samtidig vil ikke endringene i opptakskrav avhjelpe den lave søkningen til realfaglige studier. NIF mener rådgiverfunksjonen i skolen må styrkes med hensyn til yrkes- og studieveiledning. Dagens rådgivningstjeneste gir ikke god nok forståelse blant elevene for realfagenes betydning for senere studier og yrker. Vi mener at rådgivere må kurses spesielt i de yrkesmessige muligheter som ligger i realfaglige studier. I dag må rådgiverne ta seg av elevenes sosiale problemer, såvel som yrkesog studieveiledning. Dette gjør ofte at yrkesveiledningen kommer i bakgrunnen. Dessuten er det et faktum at de fleste som blir rådgivere har sosialfaglig bakgrunn, og dermed kanskje mindre kjennskap til realfag. NIFs faglige gruppe for realfagslærere, Realistene, har mange observasjoner om at ungdom ikke har fått informasjon fra rådgiverne om realfaglige studier, selv etter at de har etterspurt det. Det er på høy tid at UFD tar skolerådgivernes rolle i denne saken på alvor!" MULIG NAVNEENDRING I NIF?? NIFs Representantskap fattet i 2001 følgende vedtak: "Hovedstyret bes om å nedsette et utvalg som skal vurdere navnet på foreningen og fremme et nytt forslag for R-møtet i Utvalget består av hovedstyremedlem Iver Pehrson (leder), visepresident Lill Erlandsen og hovedstyremedlem Sissel B. Eggen, med generalsekretær Kåre Rygg Johnsen som sekretær. Hovedstyret vil behandlet saken nå i slutten av august. Hovedstyret anbefaler at foreningen endrer navn fra til Tekna. Saken skal nå på høring i foreningens organer og endelig vedtak i saken vil skje under Representantskapsmøtet til neste år.

20 MED NIF TIL ASE-KONFERANSEN I BIRMINGHAM JANUAR 2003 NIF Realistene vil i år arrangere en fellesreise for NIF-medlemmer til Birmingham i januar 2003 til det årlige møtet hos Association of Science Education, ASE. Denne årlige opplæringskonferansen arrangeres hvert år rett etter nyttår, og kan sammenlignes med kursene på Blindern-dagen, bare at dette foregår over tre dager og at alt omhandler kun naturvitenskapelige og teknologiske fag. Konferansen gir rik anledning til å knytte internasjonale kontakter. Et utrolig tilbud av forelesninger/workshops/demonstrasjoner tilpasset ALLE nivåer innen opplæringen. Samt en stor utstilling av naturfagutstyr på alle plan fra grunnskole til universitet. Den største utfordringen er å prioritere mellom mange meget interessante tilbud. I tillegg er det mange sosiale aktiviteter, både ekskursjoner og samlinger og "elevøvelser" for lærere. Et eksempel: For 1 1/2 år siden var det en professor som tok opp bestilling på "Buckybox" - et sett med instruksjonsbok, molekylbyggesett og kjemikalier til å lage/se Buckminsterfulleren (som er en ganske nylig oppdaget form av grunnstoffet karbon i tillegg til de mer velkjente diamant og grafitt). Fullerenene er fotballignende molekyler med f eks med 60 C-atomer (finnes faktisk i sot). Noen pund ble betalt der og da, og et par måneder senere kom settet i posten. Årets konferanse starter på morgenen fredag 03. januar og avsluttes til lunsj søndag 05. januar NIF planlegger avreise på ettermiddagen torsdag 02. januar og hjemreise søndag 05. januar. Vi har reservert plasser på fly fra Kristiansand, Stavanger og Bergen til Oslo, for så å fly samlet til London torsdag kl Deretter med buss fra London til Birmingham. Tilsvarende retur fra London på søndagen kl Mulig med tilslutning fra andre norske byer. Innkvartering skjer på studentboliger i enkeltrom med eget bad og toalett. Disse boligene ligger et par km fra universitetsområdet og det går regelmessig gratis shuttlebusser. Det er to "offisielle" middager under konferansen, ASE Dinner og International Dinner, som anbefales å få med seg. PRISEN for en pakke bestående av - reise t/r med fly fra de nevnte byer, samt transport til Birmingham, - tre overnattinger på studentbolig. - deltageravgift inklusiv ett års medlemskap i ASE (du får mange interessante tidsskrifter!) - to konferansemiddager blir ca. kr ,- (antagelig noe mindre).

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 SFS 2213

Detaljer

Sivilingeniørers Forening

Sivilingeniørers Forening Norske Sivilingeniørers Forening NOTAT Til: NIF-S' etatsforeninger Fra: Per Egeness Kopi: NIF-S' styre Dato: 25.06.02 Sak: Orientering om justeringsoppgjøret pr 01.08.2002 Under hovedforhandlingene pr

Detaljer

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 Kap. III Staten 1. Om Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen (HTA) inneholder bestemmelser om sentrale og lokale forhandlinger, lønnstabeller, stillingskoder

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte. Meklerens forslag

Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte. Meklerens forslag Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte Meklerens forslag Mål for dagen Grundig gjennomgang av både økonomi og arbeidstid. Gi alle tillitsvalgte et godt grunnlag for å svare på spørsmål og gjennomgå

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Lokale forhandlinger for skoleverket 1999 sluttført 20.12: Lokale forhandlinger for skoleverket 1999 :

Lokale forhandlinger for skoleverket 1999 sluttført 20.12: Lokale forhandlinger for skoleverket 1999 : Lokale forhandlinger for skoleverket 1999 sluttført 20.12: De lokale forhandlingene med fordeling av 113 mill. kr. til hele skoleverket ble sluttført på kvelden mandag 20.12. En kortversjon av resultatet

Detaljer

Sentrale lønnsmessige tiltak Dagskurs 12. september 2016 Aina Skjefstad Andersen

Sentrale lønnsmessige tiltak Dagskurs 12. september 2016 Aina Skjefstad Andersen Sentrale lønnsmessige tiltak 2016 Dagskurs 12. september 2016 Aina Skjefstad Andersen Plan for økta Presentasjon av Unios krav 1 Presentasjon av resultatet sentrale lønnsmessige tiltak Noen tall Analyse

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema Kurs for tillitsvalgte, september 2016 v/tonje Leborg Rådgiver, Norsk Lektorlag Hovedtariffavtalen KS Kap 0 Hovedavtalen del A (Forhandlingsordningen) Kap 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til Lokallagsleder i NKF Rundskriv L 15-2006 Oslo, 30. november 2006 Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Det er nå bestemt at forhandlinger

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

B-05/06: Tariffoppgjøret SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06)

B-05/06: Tariffoppgjøret SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06) B-05/06: Tariffoppgjøret 2006 - SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06) Utskriftsdato: 20.12.2017 06:19:00 Status: Gjeldende Dato: 4.7.2006 Utgiver: KS Dokumenttype:

Detaljer

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring VEILEDER SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1.8.2014-31.12.2017 1 Avtalens pkt. 3 - Arbeidsåret Elevenes skoleår (skoleruta) fastsettes i forskrift av kommunen/fylkeskommunen,

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS Status: Historisk Ikrafttredelse: 01-01-2010 Type: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: 01-01-2010 Utsteder: KS Utskrevet av: Knut Simble Dato: 10-01-2012 1 / 6Kommuneforlaget Side

Detaljer

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 Ramme Totalramme 6,1 % + 0,1 % i resirkulerte midler Lønnstrinn 1-45 får 16.000 kroner, lønnstrinn 46-80 får 4,65 prosent

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv. Prop. 139 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

SFS Oslo 3. Februar. Tonje Leborg Rådgiver og forhandlingsansvarlig, Norsk Lektorlag

SFS Oslo 3. Februar. Tonje Leborg Rådgiver og forhandlingsansvarlig, Norsk Lektorlag SFS 2213 Oslo 3. Februar Tonje Leborg Rådgiver og forhandlingsansvarlig, Norsk Lektorlag 1 SFS 2213 Vedlegg til hovedtariffavtalen Fremforhandlet etter forhandlinger, brudd og konflikt våren 2014 Gjelder

Detaljer

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/ Organisasjonsmessig behandling Tariff 2014- Oslo Steffen Handal 3/ 9-2013 Disposisjon Prosessen i den organisasjonsmessige behandlingen Grunnlagsdokumentet Lønnsutvikling De ulike elementene i tariffoppgjøret

Detaljer

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013 Innhold FORORD... 2 Dagens situasjon... 3 Generelle løpende oppgaver... 3 1. Medlemmene... 4 1.1 Avtaleforhold i arbeidslivet... 4 1.2 Lønns- og

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk»

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Ragnhid Brataker NITO Tariffutvalget Spekter Trondheim Oktober 2017 Navn og takk for at jeg fikk komme. Håper dere hadde en fin kveld i går. Fint og snakke med dere som

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Grunnkurs for tillitsvalgte Gabels Hus 9.- 10. september 2015 advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? Regulerer lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

Kurs for arbeidsplasstillitsvagte i VGO. Juni 2016

Kurs for arbeidsplasstillitsvagte i VGO. Juni 2016 Kurs for arbeidsplasstillitsvagte i VGO Juni 2016 Kort informasjon fra hovedtillitsvalgte: 4.a.4 forhandlinger. Rektor skal informere om resultat. Hva mener dere kan gjøres med russefeiringen, mener dere

Detaljer

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid UTDANNINGSFORBUNDET In n: 2 9 JUN 2011 ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL [Ark Beh: År 2011, den 22.juni ble det holdt forhandlinger om særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolene, Til stede fra

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

SFS Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 - ndervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 54/13 Lønnsoppgjøret i staten 2013 ephortesak: 2013/1503 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.06.2013 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 29. mars 2012 kl. 9.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave.

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Særavtaleforhandlinger tariff 2016 Aina Skjefstad Andersen

Særavtaleforhandlinger tariff 2016 Aina Skjefstad Andersen Særavtaleforhandlinger tariff 2016 Aina Skjefstad Andersen Mål for økta Presentere Utdanningsforbundets krav Presentere Oslo kommunes krav/tilbud Redegjøre for innhold i protokoll av 18.3.2016 Åpne for

Detaljer

Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs november 2014

Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs november 2014 Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Bergenskurs november 2014 Årsmøteår 25.-26. mars i Norheimsund Årsmøte 6.-8. mai i Ulvik Årsmøte Utdanningsforbundet Hordaland 2.-5. november på Lillestrøm Landsmøte

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

(midtsidene) NY ARBEIDSTIDSAVTALE

(midtsidene) NY ARBEIDSTIDSAVTALE (midtsidene) NY ARBEIDSTIDSAVTALE Den nye arbeidsavtalen ble inngått mellom KUF og organisasjonene i juni 2000. Intensjonen bak den nye avtalen er at tapt undervisning skal tas igjen av læreren - til beste

Detaljer

Lov- og avtalesystemet

Lov- og avtalesystemet Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen Del B Medbestemmelse, rettigheter og plikter m.m. Arbeidstvistloven Tjenestetvistloven Barnehageloven

Detaljer

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo 19. mai 2016 Til medlemmene ansatt i Oslo kommune Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005

Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005 Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005 Dato: 12.05 2005 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 04.03.2015 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport

Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport Medlemspanelet januar 2007 Utdanningsforbundets nettsted Innføringen av Kunnskapsløftet Realfag i skolen og barnehagen Landsmøtet 2006 www.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Årsberetning Tekna-UiO for 2014

Årsberetning Tekna-UiO for 2014 Årsberetning Tekna-UiO for 2014 1. Styret Styret har bestått av Professor Finn Knut Hansen, Kjemisk institutt Universitetslektor Stein Michael Storleer, Institutt for informatikk Senioringeniør Haneef

Detaljer

Sendt til: Virke-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

Sendt til: Virke-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner TARIFFnytt Nr: 42/2014 Dato: 23.06.2014 Sendt til: Virke-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2008 oo000oo Dokument 1 7.mai kl 0900 HOVEDAVTALE 3.6 Rett til permisjon Valgte

Detaljer

Bergen Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013

Bergen  Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013 Bergen Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013 INNHOLD Innledning... 2 Arbeidstidsavtale for lærerne i Bergen kommune, skoleåret 2012/13... 3 Arbeidstidsavtalen

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: Mai 2016 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Modul I Raddison BLU Gardermoen Advokat/ spesialrådgiver Kristin Krogvold Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? En avtale mellom sentrale parter i statlig sektor Regulerer lønns-

Detaljer

LØNNSOPPGJØRENE I STATLIG, KOMMUNAL OG PRIVAT SEKTOR 2004

LØNNSOPPGJØRENE I STATLIG, KOMMUNAL OG PRIVAT SEKTOR 2004 Vedlegg 2 LØNNSOPPGJØRENE I STATLIG, KOMMUNAL OG PRIVAT SEKTOR 2004 Kopi av lysarkene som Svein Kristiansen brukte i sin innledning. Lønnsoppgjøret 2004 Statlig sektor Møte i Landsrådet 24-25 mars 2004

Detaljer

1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Budsjett og forslag til arbeidsprogram for kommende periode

1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Budsjett og forslag til arbeidsprogram for kommende periode Årsmøtet 2011 Saksliste: 1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden Ved styrets leder. Bjørn Gjermundsen Valg av referent 2. Årsmelding og regnskap for 2010 3. Innmeldte saker 4. Budsjett og

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra 01.08.2007 A.1 Omfang, varighet og oppsigelsesfrist Parter: Tingvoll kommune og Utdanningsforbundet. Avtalen er inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 1 12. april 2016 kl. 13.00 Innledning Staten er en kompetanseintensiv sektor med høy andel ansatte som har et høyt utdanningsnivå. Ansatte

Detaljer

Vedtak FST Vere aktive og offensive i arbeide med implementering av SFS I skulering og all anna kontakt med lokale tillitsvalde legge

Vedtak FST Vere aktive og offensive i arbeide med implementering av SFS I skulering og all anna kontakt med lokale tillitsvalde legge 22.01.15 SFS 2213 Vedtak FST 20.1.2015 Vere aktive og offensive i arbeide med implementering av SFS 2213. I skulering og all anna kontakt med lokale tillitsvalde legge stor vekt på Utdanningsforbundet

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet

Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet Sentral Generell Særavtale (SGS) 1010 Følge av pasient/klient/elev Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet Kurs for nye tillitsvalgte høsten 2014 2 Avtalens omfang, ikrafttreden og varighet 2 Avtalens

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tom Kenneth Rudihagen, Karl-Werner Gjøsund og Finn Amundsen,

Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tom Kenneth Rudihagen, Karl-Werner Gjøsund og Finn Amundsen, MØTEREFERAT Styremøte nr. 2 Sted Lakkegata, Oslo Møtedato 04/02-2014 Referent Finn Amundsen Møtedeltakere Fravær Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tom Kenneth Rudihagen, Karl-Werner Gjøsund og Finn

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER TARIFFnytt Nr: 43/2014 Dato: 23.06.2014 Sendt til: Virke-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for høyskoler TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER Virke og arbeidstakerorganisasjonene

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Nr: 32/2012/MP Dato: 19.06.2012 Sendt til: VIRKE-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for utdanning TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER!

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! (forsiden) Nå har Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) byttet navn til Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Navneskiftet har blitt mottatt med glede. Ingen oppegående

Detaljer

Aktuelle saker, Tariff 2016

Aktuelle saker, Tariff 2016 Aktuelle saker, Tariff 2016 Fremtidens barnehage og skole Dersom andre land går lengre enn Norge forsikrer innvandringsministeren oss om at H/Frp-regjeringen vil stramme inn enda mer. På nokså kort tid

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

NITOs LØNNSPOLITIKK Vedtatt på NITOs kongress oktober 2015

NITOs LØNNSPOLITIKK Vedtatt på NITOs kongress oktober 2015 NITOs LØNNSPOLITIKK Vedtatt på NITOs kongress oktober 2015 NITO har i flere år utarbeidet lønnspolitiske dokumenter for hvert av de mest sentrale avtaleområdene der NITO har opprettet egne forhandlingsutvalg

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Ullern videregående skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Ullern videregående skole Oslo kommune Utdanningsetaten Ullern videregående skole Matematikkvalg på Vg1 Studiespesialisering og Studieforberedende medier og kommunikasjon Hei, kommende Vg1-elev og foresatte! Vi vil med dette brevet

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune 1 Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3 28. april kl. 10.00 2 I Generelt Unio konkretiserer med dette sine økonomiske kravene. Unio viser til Oslo kommune sine krav/tilbud

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 28.02.2013 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/16 Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2016 Saksnr: 15/06843-7 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 08.06.2016

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Tariffrevisjonen pr 01.05.1998 forslaget vedtatt Vi viser til rundskriv nr 17/98. KA s medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer