REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND"

Transkript

1 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2009 UTK A ST TI L PO LITISK B E HAN D LI NG JAN/FE B Eit nyskapande Hordaland Regionalt utviklingsprogram er eit felles handlingsprogram for regional utvikling i Hordaland. Programmet skal særleg stimulere til næringsutvikling og nyskaping i heile fylket, og sikre at alle aktørane jobbar i lag for å styrke verdiskapinga. Regionalt utviklingsprogram er utvikla av Regionalt Næringsforum, og vedtatt av fylkesutvalet i Hordaland fylkeskommune.

2

3 Bergen februar 2009 FELLES LØFT FOR NÆRINGSUTVIKLING I HORDALAND Usikker utvikling for næringslivet Næringslivet i Hordaland har bak seg ei lang oppgangstid. Men tillit og tru på framtida er no svekka blant bedrifter og hushald verda rundt som følgje av fallande bustad- og aksjeprisar. Dermed er det ikkje til å unngå at finanskrisa får realøkonomiske konsekvensar i form av fallande etterspurnad og prisar på våre produkt. Kor sterk verknaden av dette vert for næringslivet i Hordaland er usikkert, men vi må vere førebudd på vanskeligare tider. Felles satsing mot konsekvensane av finanskrise og nedgongstider Regionalt Utviklingsprogram 2009 gjev retning for bruken av alle næringsretta verkemiddel forvalta av aktørane i den regionale partnarskapen i Hordaland og er ei felles satsing for meir innovativ og bærekraftig næringsutvikling i Hordaland. Regionalt Utviklingsprogram har ikkje åleine musklar til å løyse dei store utfordringane for næringslivet i fylket. Men med fokus på ny kompetanse, entreprenørskap & innovasjon, internasjonalisering og livskraftige lokalsamfunn, er søkelyset retta mot avgjerande tema og grep som kan bremse og snu ei negativ utvikling. Regionalt Utviklingsprogram støttar utviklingsprosjekt som skal levere resultat heile næringslivet i fylket kan ha nytta av. Tematisk er programmet forankra i ei langsiktig satsing gjennom fylkesplanen og det skal dessutan sikre at alle verkemiddelaktørane jobbar i lag. Invitasjon til å delta Regionalt utviklingsprogram legg føringar for næringspolitikken i Hordaland og skisserer korleis politikken skal setjast ut i livet. I størst mogleg grad bør iverksetting av programmet skje ved initiativ frå, og i eit samarbeid mellom, aktuelle brukargrupper som søkjer om økonomisk støtte til nyskapande prosjektarbeid med næringsutvikling som føremål. Desse gruppene er særleg aktuelle i eit slikt samarbeid: Bedrifter og organisasjonar i næringslivet Universitet, høgskular og FoU-miljø i Hordaland Kommunar, regionsamarbeid og lokale ressursmiljø Når utfordringane er mange og vanskelege er det viktig å stå saman. Eg ynskjer derfor velkomen til å delta i eit felles løft for eit framtidsretta og innovativt næringsliv i Hordaland. Torill Selsvold Nyborg Fylkesordførar 3

4 INNHALD FELLES LØFT FOR NÆRINGSUTVIKLING I HORDALAND 3 REGIONALT NÆRINGSFORUM HORDALAND 5 1 HORDALAND VARIERT OG FRAMTIDSRETTA 7 2 NÆRINGSPOLITISKE UTFORDRINGAR 8 3 MÅL OG STRATEGIAR FOR REGIONAL NÆRINGSUTVIKLING 10 4 PRIORITERTE INNSATSOMRÅDE I A NÆRINGSRETTA KOMPETANSE 12 B ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON 12 C INTERNASJONALISERING 13 D LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN 14 E NÆRINGAR MED SÆRLEGE FØREMONAR 14 Energi 14 Marine næringar 15 Maritime næringar 16 Reiseliv 16 Kulturnæringar 17 5 REGIONALE NÆRINGSRETTA VERKEMIDLAR 19 6 VEDLEGG (ikkje klart) 4

5 REGIONALT NÆRINGSFORUM I HORDALAND Regionalt Næringsforum legg med dette fram Regionalt Utviklingsprogram for Hordaland for Vi inviterer til forslag til prosjekt og satsingar som kan vere med og realisere programmet. Regionalt Næringsforum er partnarskap for næringsutvikling i Hordaland, og skal sikre at viktige aktørar jobbar på lag for å fremje innovasjon og verdiskaping i heile fylket. Regionalt Utviklingsprogram er vårt felles handlingsprogram for næringsutvikling, og gjev retning og retningsliner for bruk av offentlege verkemiddel i dette arbeidet. 5

6

7 1 HORDALAND VARIERT OG FRAMTIDSRETTA 7 Hordaland har eit variert næringsliv som er internasjonalt konkurransedyktig, og har sterke FoU-miljø. Variasjon er ein styrke når konjunkturane snur. Dette gjer at fylket kan bli mindre sårbart vil likevel bli krevjande for alle. Dersom visjonen om å bli mellom dei mest innovative regionane i Europa skal realiserast, må det særleg i nedgangstider stimulerast til utvikling av det som skal gje framtidig sysselsetting og verdiskaping i fylket. Næringslivet i Hordaland er prega av både sterke og svake sider, mulighetar og truslar. Sterk og ressursrik Hordaland er ein ressursrik og sterk region med store naturressursar, omfattande energiproduksjon, sterke industri- og næringsmiljø og mange viktige kompetansemiljø. Hordaland har eit svært variert næringsliv og fleire internasjonalt sterke sektorar som t.d. finans, utanriks sjøfart og skipsindustri, drifts- og vedlikehaldsmiljø offshore, marin sektor og reiseliv. Den omfattande kompetansen og ressursane som fylket har, gir derfor svært gode føresetnader for auka verdiskaping og innovasjon sjølv i nedgangstider. Manglar og skilnader Delar av fylket har framleis stagnasjon, nedgang i folketalet og manglar innan kommunikasjon og samferdsle. Dei sterke forskings- og utdanningsmiljøa i fylket har langt igjen før dei står fram som koordinerte kraftsentra for entreprenørskap, innovasjon og utvikling av dei sterke næringsmiljøa i fylket. Samstundes er næringslivet i for liten grad ein krevjande bestillar og brukar av desse ressursane. Hordaland har fortsett mykje å gjera for å tiltrekke seg talent, gründerar, forskarar, studentar, kompetent arbeidskraft, investorar og verksemder. Store potensiale Klimautfordringa gir grunnlag for satsing på ny spanande miljøteknologi og nye berekraftige energikjelder. Testsenteret for CO2-rensing på Mongstad, nye brenselcelleløysingar og havbaserte vindmøller er døme på framtidige satsingsområde i fylket. Klimautviklinga kan og gje matproduksjon betre rammevilkår. Alle dei sterke næringsklyngene har grunnlag for internasjonalt konkurransedyktig innovasjon og verdiskaping. Eldrebølgja og helsesektoren representerer svært interessante nye område for innovasjon og verdiskaping i næringslivet. Mørke skyer Den internasjonale finanskrisa og negativ utvikling i internasjonale marknader, vil påverke næringslivet i fylket på ein negativ måte i Vi ser allereie utslag i varehandel, eigedomsomsetnad, bygg og anleggsektoren, reiselivet og produsentar innan båt- og bilsektoren. Dei andre store sektorane i Hordaland som energi, maritim og marin sektor ser på kort sikt ut til å greie seg bra, men blir påverka utover i 2009 og Bedriftene melder om sterk nedgong i planlagde investeringar neste år. Framleis er talet på arbeidslause i Hordaland svært lågt (NAV, nov 2008). Finansinstitusjonane i fylket ut til å ha god kontroll på situasjonen, men tilgangen på alle typar finansiering ser ut til å bli redusert. Dette vil i særleg grad hemme dei nye spanande, men risikofylte, utviklingsprosjekta og nyetableringane, og kan forsterke den venta nedgongen i bedriftene sine investeringar.

8 2 NÆRINGSPOLITISKE UTFORDRINGAR 8 Regionalt Utviklingsprogram 2009 (RUP 2009) skal søkje å møte utfordringane for næringsliv og samfunnsutvikling elles i året som kjem. For å gjere dette tek vi utgangspunkt i dei viktigaste kreftene vi meiner påverkar samfunnsutviklinga, og korleis vi i eit relativt kort tidsperspektiv kan disponere den regionale ressursbruken for å utløyse potensiale og møte hindringar. Dette kapittelet skildrar 5 hovudutfordringar ein meiner vil prege næringspolitikken for Hordaland i det komande året. Det vert seinare i programmet søkt etter og fremja forslag til gode regionale svar på desse utfordingane. Slik ønskjer ein å gje bedrifter og lokalsamfunn i Hordaland særlege føremoner i åra framover. UTFORDRING 1: ARBEIDSKRAFT Vi står truleg framfor ein periode med auka arbeidsløyse, samstundes som mange bedrifter ennå manglar kvalifisert arbeidskraft korleis møte internasjonal konkurranse og behov for lokal utvikling Vi kan sjå tilbake på ein periode med høgkonjunktur og sterk vekst. Framleis er det ei svært låg arbeidsløyse i fylket, men det er ein bevegelse i arbeidsmarknaden som følje av finanskrisa. Ordrereservane i industrien, bygg og anlegg har vore rekordhøge. Dette etterslepet, saman med auka etterspørsel i offentleg sektor, bremser veksten i talet på ledige og gjer at det framleis er mange ledige stillingar i fylket. Likevel, verksemdene er usikre på tida framover og talet på registrerte permitteringsvarsel har auka (NAV, nov 08). I ei brytingstid søkjer mange det trygge og nære, i form av fast arbeid og tradisjonelle næringsvegar. Truleg vil rørsla i arbeidsmarknaden bremse ned, då folk heller står i jobben og avventar konjunkturutviklinga. Risiko-, og dermed innovasjonslysta hos den einskilde kan verte avgrensa, medan nyskaping og omstilling hos eksisterande bedrifter vert naudsynt for å overleve. UTFORDRING 2: BEREKRAFT Næringslivet er ikkje berekraftig nok klimautfordringa representerer eit kommersielt potensiale for Hordaland Klimaendringane fører oss mot eit grønt paradigmeskifte med verknader for næringslivet i Hordaland. Det vert betre bedriftsøkonomi å tenkje gjennomgåande ressursbruk frå idé til marknad. Eit berekraftig næringsliv tek hand om menneskelege ressursar, er miljøvenleg og har økonomisk toleevne til å handtere endringar i marknaden. CO2 -satsinga på Mongstad, klimaforsking i verdsklasse og anna relevant FoU gjev Hordaland gode føresetnader for entreprenørskap og innovasjon innan miljøteknologi. Klimautfordringa krev fornybar og meir miljøvenleg energi. I tillegg kan tilbakefallet i oljeprisane kombinert med ressursavgrensingane internasjonalt føre til ei storstilt satsing på alternativ energi og samfunnsutvikling, som også Noreg vil ta del i. Store, internasjonale utbyggingsprosjekt innan olje og gass kan verte lagde på is, og såleis tvinge fram teknologiog infrastrukturutvikling i staden. I Noreg vil vi truleg få ei tung satsing på vindmøller til havs som kan utgjere ein stor alternativ marknad for maritim/offshore industri i Hordaland. Auka fokus på klima og matforsyning kan gje betre tilhøve for utvikling av landbruket i Hordaland. UTFORDRING 3: TILTREKKINGSKRAFT Urban tiltrekkingskraft påverkar arbeidsmarknad og busetnad, men eit attraktivt Bergen er ein konkurranseføremon for heile fylket Den fylkesfemnande næringspolitikken har

9 9 lenge retta søkjelys på stadig aukande sentralisering og regionar med skeiv utvikling både innan verdiskaping og folketal. Livskraftige prosessar i distrikta skal gje lokal verdiskaping, arbeidsplassar og attraktive lokalsamfunn. Eit attraktivt Bergen auker tiltrekkingskrafta for fylket og kan gje positiv effekt for distrikta. Nærleiken til byen kan i mange høve vere ei føremon for distrikta i Hordaland. Satsinga i Hordaland må ta omsyn til dette ved å prioritere utfyllande og gjensidig forsterkande tiltak for både by og land. Bygdene og landbruket må nytte det kulturelle og kommersielle potensialet som ligg i den regionale og internasjonale urbane kulturen og marknaden. Samstundes kan konjunkturutvikling og klimafokus jamne ut noko av skilnadane i arbeids- og eigedomsmarknadane i sentrale og perifere strok, og gjere landbruket og bygdene meir attraktive for busetjing og investering. Både Bergen og distrikta må framleis søkje å tiltrekke seg talent, studentar, kreative personar, forsking, nye bedrifter og investorar, kvar på sine premissar. I ein stadig meir internasjonal konkurranse er det ei utfordring for alle å framstå som attraktive. Det nystarta Business Region Bergen kan vere ein viktig reiskap for å styrke kraften i Bergensregionen, med positive ringverknader for heile fylket. UTFORDRING 4: MARKNADSKRAFT Ein stadig meir open og usikker marknad krev auka kompetanse og kontinuerleg innovasjon globaliseringa er ei drivkraft for auka nyskaping og internasjonal kompetanse Bedriftene våre deltek i ein global marknad. Den internasjonale konkurransen krev at dei i stadig aukande grad må ligge i førekant og ha unike produkt og tenester både på heimemarknaden og internasjonalt. Fokus på nyskaping og entreprenørskap i eksisterande bedrifter må kombinerast med kunnskap om kommersiell åtferd i internasjonale marknader. Eksportindustrien og Vestlandet har lange tradisjonar for kompetent internasjonalisering innan maritim og marin sektor og fleire andre bransjar. Mange merkar allereie no mindre etterspurnad internasjonalt, men har nok minst like stor evne og kraft til omstilling som sine internasjonale konkurrentar. Entreprenørskap, innovasjon og vellukka internasjonalisering vert ei hovudutfordring for næringsutviklinga framover. Ei venteleg negativ utvikling innan reiselivet grunna lågare kjøpekraft, kan vegast opp dersom Noreg og Vestlandet kan oppfattast som det nære, eksotiske alternativet for store delar av Europa. UTFORDRING 5: UTVIKLINGSKRAFT Gode resultat må forsvarast og sterke bransjar må vidareutviklast for å møte nedgangstider sterke klynger og forskingsmiljø gir unikt grunnlag for entreprenørskap og innovasjon I Hordaland er det fleire internasjonalt sterke næringsmiljø og klynger med leiande bedrifter, som til dømes innanfor maritim sektor, marin sektor, olje/gass og reiseliv. I andre sektorar er det spire til nye sterke næringsmiljø. Fylket har også sterke forskings- og utdanningsmiljø. Samla gjev dette eit unikt utgangspunkt for vidare utvikling i form av entreprenørskap, auka innovasjon og tiltrekking av nye aktørar til klyngene. Det er ei svært viktig utfordring for verkemidelaktørane å leggje best mogeleg til rette for ei slik utvikling. Det er ei sentral utfordring for næringspolitikken i Hordaland å vere proaktiv i høve til nedgangstider og særleg sårbare delar av fylket. Store, dominerande arbeidsplassar eller utsette næringar gjer einskilde regionar meir sårbare enn andre. Ei meir nøktern økonomisk utvikling framover vil stille auka krav til økonomisk, teknologisk og marknadsmessig omstilling.

10 3 MÅL OG STRATEGIAR FOR REGIONAL NÆRINGSUTVIKLING Visjonar, mål og strategiar for næringspolitikken i Hordaland er nedfelt i gjeldande fylkesplan, som er forlenga til ut VISJON Hordaland skal vere mellom dei mest innovative regionane i Europa i næringar der fylket har særlege føremoner med vekt på lønsemd, internasjonal konkurransekraft og evne til omstilling. MÅL Fylkesplan for Hordaland fastset slike mål for arbeidet med næringsutvikling: Lokalsamfunna skal ha livskraftig næringsliv, basert på eigne føremoner og særtrekk, og som grunnlag for gode arbeidsplassar Innovasjonen skal aukast i eit samspel mellom næringslivet, FoU - miljøa og offentlege styresmakter Potensialet for verdiskaping skal utløysast i næringar der vi har særlege føremoner Hordaland skal ha best mogleg rammevilkår for framvekst av næringsliv, som kompetanse, kapital og infrastruktur Hordaland og Bergen skal framstå som attraktive for lokalisering av hovudkontorfunksjonar Talet på nyetableringar i regionen skal aukast 10

11 STRATEGIAR Desse strategiane skal følgjast i arbeidet: Rammevilkår Påverke statlege styresmakter Samordne verkemiddelbruken Leggje til rette for investeringar frå offentleg og privat kapital i verksemder med vekstpotensial Utarbeide strategi for lokalisering av hovudkontorfunksjonar Næringar med særlege føremoner, og som det skal satsast på Energi Marine næringar, Maritime næringar, Reiseliv og Andre vekstkraftige næringar Innovasjon Aktiv bruk av ny kunnskap Stimulere til innovasjonskultur Leggje til rette for næringsklynger og næringsnettverk Utvikle etablerarkultur Livskraftige lokalsamfunn Utvikle samspelet mellom landbruk, kultur og reiseliv Næringsvenleg offentleg sektor KUNNSKAP OG KOMPETANSE Hordaland skal vere ein lærande region der kompetanse vert systematisk utvikla og nytta i eit samspel mellom dei som tilbyr utdanning og opplæring, arbeidslivet, organisasjonane og den enkelte innbyggjar. For arbeidet med næringsutvikling inneber dette særleg satsing på: Samhandling mellom kunnskapsmiljø og næringsliv Satsing på entreprenørskap i utdanninga Utvikle vidaregåande skular som ressurssentra for lokalsamfunnet 11

12 4 PRIORITERTE INNSATSOMRÅDE I Mål og strategiar for næringspolitikken i Hordaland spenner breitt, og krev aktiv innsats på mange felt. Den tematiske satsinga i næringspolitikken for Hordaland er langsiktig. Men utfordringane for næringslivet i fylket er under endring. Det er derfor naudsynt å avgrense og målrette innsatsen kvart år. I 2009 vil følgjande innsatsområde verte prioriterte: A NÆRINGSRETTA KOMPETANSE Hovudutfordringar: Arbeidskraft, Marknadskraft Kompetanse er ein viktig føresetnad for verdiskaping og innovasjon. Hordaland har mange og viktige utdannings- og forskingsmiljø. Det er viktig at ny kunnskap vert gjort relevant og teken i bruk av næringslivet. Slik rustar bedriftene seg i ein stadig meir krevjande marknad. Det vil framleis vera stor etterspurnad etter kvalifisert arbeidskraft i mange bransjar og ein må ta grep for å vere attraktiv i konkurransen om den beste arbeidskrafta. Område med innovative miljø og profilar har auka attraktivitet på bustad- og arbeidsmarknaden. Samstundes blir utfordringa m.a. innan landbruk, service og offentleg sektor å skape kompetansedrivande utvikling. I fleire område vil det være naturleg å sjå busetnad og kompetansebasert arbeidsmarknad i samanhang i lokalsamfunnsprosessane. Innsatsen skal særleg rettast slik: Utvikle og ta i bruk vidaregåande skular som lokale ressurssentra for næringsutvikling og lokalsamfunnsutvikling mellom anna gjennom fagleg spesialisering og spissing av kompetanseområde. Målet er at alle skulane skal tilby opplæring i entreprenørskap. ABM-institusjonar (Arkiv, Bibliotek og Museum) i kommunane er attraktiv og inspirerande møteplassar som også vil kunne spele ei viktig rolle i slike prosessar. Utvikle tiltak som aukar samhandlinga mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjonane. Det er viktig å medverke til næringsretta kunnskapsproduksjon, forsking og formidling. Utviklingsarbeid i kommunane som styrkjer deira rolle som tilretteleggjarar og medspelarar for lokal næringsutvikling, og som kan fremje ein næringsvenleg offentleg sektor. Vidareutvikle karriererettleiing for elevar og vaksne - med særleg fokus på utdanningsprogram/yrkesopplæring og med informasjon om arbeidslivet sine rekrutteringsbehov. Styrka tilbod til ungdom som ønskjer fagopplæring og lærlingplass B ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON Hovudutfordringar: Utviklingskraft, Marknadskraft, Berekraft Entreprenørskap er avgjerande for å få fram dei nye bedriftene som skal sikre den framtidige verdiskapinga i heile fylket. Derfor må det satsast på tiltak som kan fremje entreprenørskapskultur og entreprenørkunnskap. Det er særleg viktig å leggje til rette for satsing på kvinner og ungdom. Etablerarar må sikrast kyndig rettleiing og hjelp i alle fasar og i alle regionar i fylket. Det er viktig at mangfaldet av tiltak for entreprenørskap som blir sett i verk i Bergen også blir gjort tilgjengeleg for heile fylket.

13 Hordaland har sterke næringsklynger og forskingsmiljø og dermed eit særs godt grunnlag for entreprenørskap og innovasjon. Det er viktig å medverke til at nye og eksisterande bedriftene samarbeider med kompetansemiljøa i fylket om produktutvikling, innovasjon samt om konkurransedyktig miljøvenleg teknologi. Innsatsen skal særleg rettast slik: Gjennomføre eit overbyggande prosjekt for å forbetre og synliggjere entreprenørskapsarbeidet i fylket. Målet er blant anna ei koordinering av det regionale verkemiddelapparat og sikre ei kompetent førstelinjeteneste for etablerarar. Arbeidet skal gjerast i eit samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Noreg og Fylkesmannen i Hordaland og ha eit sterkt brukarretta fokus, mellom anna med ein felles nettportal. Medverke til å auke talet på vekstentreprenørar og at flest mogleg kan lukkast kommersielt. Det må satsast på tilstrekkeleg tilførsle av kompetanse, nettverk og finansiering og styrking av infrastrukturen for utvikling av (-) vekstentreprenørar. Viktige fokusområde er inkubatorar, næringshagar, FoU, utviklingsselskap og kapitalaktørar samt satsing på programmet NyVekst. Støtte tiltak som fremjar innovasjon i eksisterande bedrifter, med særleg fokus på fornybar energi og miljøteknologi. Auka satsing på entreprenørskap med utgangspunkt i klima- og miljøutfordringar. Fremje kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom regional samhandling og ein forsterka FoU innsats i og for regionane. Aktivitetar knytt til programmet Verkemidlar for regional FoU og innovasjon (VRI), Norwegian Centre of Expertise (NCE) og ARENA-prosjekt, skal ha særleg prioritering. Kvinner og ungdom skal vere prioriterte målgrupper i verkemiddelbruken. C INTERNASJONALISERING Hovudutfordringar: Marknadskraft, Arbeidskraft I ein global marknad føreset innovasjon at verksemdene kan lukkast både lokalt og internasjonalt. Det er naudsynt både med unike produkt og med kunnskap om korleis bedrifta skal lukkast kommersielt internasjonalt. Det er viktig å leggje til rette for internasjonalt samarbeid som kan styrkje kulturforståing og annan internasjonal kompetanse gjennom heile kjeda av verdiskaping i Hordaland. Det er eit ynskje å styrka arbeidet gjennom dei arenaene som ein alt har etablert, som Vest- Noregs Brussel-kontor, samarbeidsregionane og dei internasjonale organisasjonane ein er medlem av. Det fleirkulturelle Hordaland kan dessutan vere ein viktig innsatsfaktor i verdiskapinga. Ein premiss for framtidsretta næringsutvikling er å leggje til rette for at ungdom og utdanningssøkande deltek i denne kompetanseutviklinga, både gjennom opplæringstiltak og den meir uformelle læringssituasjonen som kultur- og fritidsaktivitetar Innsatsen skal særleg rettast slik: Medverke til at bedrifter i heile verdikjeda, kan lukkast internasjonalt gjennom auka marknadskompetanse, auka internasjonal kompetanse generelt og ved deltaking i internasjonale prosjekt med fokus på erfaringsutveksling og nettverksbygging. Sikre god internasjonal forankring av program og initiativ som Verkemidlar for regional FoU og innovasjon (VRI), Norwegian Centre of Expertise (NCE) og ulike ARENAprosjekt. Auke den internasjonale kompetansen hos unge, med vekt på å sikre oppslutning om ein berekraftig miljø- og næringspolitikk. 13

14 14 D LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN Hovudutfordringar: Tiltrekkingskraft, Utviklingskraft Eit livskraftig Hordaland krev at by og bygd er attraktive for eit breitt mangfald av grupper i samfunnet. Det må satsast på vidareutvikling og fornying av det lokale næringslivet, gode tenester, lokale tilbod, møteplassar og stadutvikling. Det skal leggjast til rette for lokalt forankra mobiliseringsprosessar retta mot både entreprenørskap, trivsel, inkludering, identitetsskaping og omdømebygging. Lokal eigenart er i kontinuerleg endring og må skapast og kommuniserast positivt i samspel med andre. Å lukkast på dette feltet er eit konkurranseføremon for heile fylket. Entreprenørskap og samarbeid innan opplevingsbasert næringsliv, geoturisme, tradisjonelt landbruk og landbruksrelatert næringsutvikling, er viktige satsingsområde. Det er viktig at vi lukkast med å utvikle og synleggjere næringsutvikling knytt til kulturlandskapet vårt, til dømes gjennom utvikling knytt til gardsturisme, kulturbasert næringsutvikling etc. Satsinga på livskraftige lokalsamfunn føreset god kommunikasjon i vid forstand. Det er viktig å stimulere til prosessar som lettar transportsystema og betrar annan infrastruktur, som til dømes utvikling av velfungerande IKT-løysingar i heile fylket. Ein felles nettportal for entreprenørskap og lokalsamfunns- og bygdeutviklingstiltak i Hordaland vert også ein reiskap i realiseringa av livskraftige lokalsamfunn og dialog desse imellom. Innsatsen skal særleg rettast slik: Medverke til lokalt entreprenørskap og inkluderande lokalsamfunn og bygder, samt til lokalt/regionalt utviklings- og omstillingsarbeid i område som opplever nedlegging av arbeidsplassar og fråflytting. Det vert særskilt viktig å sikra at migrantar, kvinner og unge vert del av satsinga på lokalt entreprenørskap og identitetsskaping. Gjera tilgjengeleg kompetansehevingstiltak og leggja til rette for mobiliseringsprosessar og omdømebygging i lokalsamfunn og bygder. Rekruttera til regionale program som t.d. LivOGLyst, og vidareutvikla regionalt og lokalt samarbeid om andre fellessatsingar som til dømes brukarvenleg nettportal for entreprenørskap og lokalsamfunns- og bygdeutvikling i Hordaland. Tettstad- og nærmiljøutvikling som medverkar til at sentra, tettstader og lokale område blir meir attraktive og næringsvenlege mellom anna gjennom satsing på gode møtestader og kulturbasert næringsutvikling. Kartlegge flaskehalsar innan trafikksystema med fokus på ferdselsvegar som er viktige for bedriftene i fylket. Kulturmiljø, gardsturisme, landskapsrestaurering og grøn nærings utvikling som innsats i reisemåls- og bygdeutvikling t.d. gjennom arbeidet med landskapsparkar. E NÆRINGAR MED SÆRLEGE FØREMONAR E1 ENERGI Klimautfordringa representerer eit stort kommersielt potensiale for næringslivet i Hordaland. CO2 -satsinga på Mongstad, klimaforsking i verdsklasse i Bergen og relevant FoU gjev Hordaland gode føresetnader for entreprenørskap og innovasjon innan miljøtilpassa energiproduksjon. Industrien i Hordaland må stå sterkt i samband med utvinning, ilandføring og foredling av olje og gass. I tillegg må posisjonen innan leverandørindustri og subsea styrkast. Det er viktig å arbeide for auka innovasjon og internasjonalisering gjennom meir samspel og nettverk mellom bedrifter innan den energirelaterte verdikjeda. Det er vidare viktig

15 å styrkje samarbeidet mellom aktuelle FoU miljø og bedriftene, gjerne gjennom særlege kompetansetiltak. Potensialet for småskala vasskraft er stort i Hordaland, vindressursane onshore og offshore kan temjast og unytta skogressursar kan foredlast til bioenergi. Dei rike energiressursane kan med berekraftig bruk skaffe både meir fornybar energi i fylket og gje grunnlag for lokal verdiskaping med langsiktig vinst for både miljø og samfunn. Innsatsen skal særleg rettast slik: Leggje til rette for bruk av gass på sjø og land ved etablering av gassterminalar og gassinfrastruktur, og styrkje FoU - innsatsen knytt til nye bruksområde for gass. Arbeide for næringsutvikling knytt til vidareforedling av olje- og gassressursane. Stimulere til meir forsking og innovasjon i energisektoren for å få fram nye produkt, bedrifter og kunnskapsmiljø her under støtte initiativa til eit forskingssenter for miljøvennleg energi Centre of Offshore Wind Energy, Arenaprosjektet innan offshore vindenergi og eit Senter for industriell drift & vedlikehald for teknologibaserte selskap i energi- og maritim sektor. Stimulere til berekraftig bruk av naturressursar til auka produksjon av fornybar energi i fylket, slik som mindre elvar og vassdrag (småkraftverk), satsing på pilotanlegg for bioenergi og vindmøller til havs. Arbeida for at lokale kunnskapsmiljø får ta del i arbeidet knytt til utviklinga av ny reinseteknologi for CO2 på Mongstad. Stimulere til auka leveransar frå verksemder i Hordaland til olje- og gassverksemda internasjonalt, gjennom samarbeidstiltak og auka innovasjons- og kommersialiseringsevne i leverandørindustrien. E2 Marine næringar Hordaland er ein sterk fiskeriregion, er det viktigaste oppdrettsfylke i Noreg og har den største konsentrasjonen av marin relatert forsking i Europa. Fiskeri- og havbruksnæringa utgjer ein viktig del av sysselsettings- og verdiskapingsgrunnlaget langs kysten. Bedriftene innan marin sektor opererer i hovudsak i ei internasjonal marknad som krev høg kompetanse og kontinuerleg innovasjon. Vekst og utvikling i havbruksnæringa, nye konsesjonar for laks og aure, utlysing av økologiske konsesjonar og vidare satsing innan marin fisk og skjel vert viktige hendingar i Desse aktivitetane vil innebere utfordringar innan m.a. fiskehelse, omsyn til miljø, optimal lokalisering og effektiv arealbruk. Vidare satsing på innovasjon, teknologiutvikling og marknadstilpassa produksjon er sentralt for å skape ei berekraftig og miljøvenleg næring med konkurransekraft og lønsemd. Innsatsen skal særleg rettast slik: Medverke til utvikling av ei variert og be- rekraftig fiskeri- og havbruksnæring der omsynet til biologisk mangfald, miljø og ressursbruk vert ivareteke. Dette inneber å leggje til rette for næringsutvikling basert på marine artar (Vestlandprogrammet for nye oppdrettsartar), økologisk havbruksproduksjon, samt ivareta og leggje til rette for at kystfiskarane får gode høve til å utøve si næring i vårt område. Optimal lokalisering av akvakultur, helseførebyggjande tiltak og utfordringar i høve til klimaendringar vert viktige tema. Leggje til rette for oppbygging av kunnskap, auka verdiskaping og konkurranse kraft i marine verksemder ved utvikling og styrking av næringsklynger, møteplassar og kopling til FoU- og kunnskapsmiljø, mellom anna skal det regionale VRI-programmet nyttast som verktøy. Det skal stimulerast til internasjonalt samarbeid. 15

16 16 Stimulere til auka verdiskaping innan vidareforedling, råstoffutnytting ingrediensindustri og marin bioteknologi. Positive ernærings- og helsevinstar ved auka bruk av sjømat og marine produkt skal framhevast. Det skal leggjast vekt på utvikling av nisjeog tradisjonsprodukt, bruk av lokal sjømat og koplingar til reiselivet. Leggje vekt på utdanning og opplæring av ungdom i marine fag, og gjere synleg marine verksemder sitt behov for marin kompetanse. E3 Maritime næringar Hordaland har ei komplett maritim klynge kor mange av aktørane er i verdsklasse på sine marknader. Bergen er største sjøfartsbyen i Noreg, og mange reiarlag har hovudkontor her. Den maritime klynga er nest største verdiskapar i regionen og har opplevd fleire år med ein høgkonjunktur prega av kraftig vekst, høg investeringstakt og mangel på kvalifisert arbeidskraft. Finanskrisa vil også ha innverknad på maritim sektor. Sjølv om overgangsordningane mellom gammal og ny skatteordning kan føre til redusert investeringsevne for mange reiarlag opnar ordninga også for tilbakebetaling av delar av skatten viss reiarlaga investerar i miljøtiltak. Dei maritime næringane konkurrerer i ein global marknad. På Vestlandet har ein lange tradisjonar for kompetent internasjonalisering ved å satse på entreprenørskap, innovasjon og samarbeid om utvikling av marknadstilpassa løysingar i verdsklasse, som til dømes innan kjemikalietransport, papirtransport, offshore og nærskipsfart. Vellukka internasjonalisering vil vere eit sentralt arbeidsfelt, men i ei tid med usikre marknader er det også viktig å styrke samhaldet i næringa. Næringa må vidare auka satsinga på miljøtiltak. Likevel vil framleis det å skaffe kvalifisert arbeidskraft vere den største utfordringa for heile den maritime klynga. Innsatsen skal særleg rettast slik: Gjennomføre tiltak innan rekruttering, kompetanseutvikling, innovasjon, internasjonalisering og miljø, og auke samarbeidet langs heile verdikjeda i maritim sektor. Gjennomføre tyngre fellesprosjekt forankra i den maritime klynga i fylket og med finansiering frå nasjonale utviklingsprogram som MARUT. Stimulere til auka samarbeid mellom maritim sektor og kunnskapsmiljøa i og utanfor Hordaland. Utvikling av samarbeidet t.d. i NCE Subsea, Viking Innovation Partner og i dei maritime fora vil vere viktige satsingsområde saman med andre klyngeprosjekt. Arbeide for likeverdige og stabile rammevilkår for heile den maritime klynga slik at norsk maritim industri er konkurransedyktig i høve til andre land, særleg EU. Styrke og betre samarbeidet mellom FoUmiljøa og maritim sektor. Satse på næringsretta miljøtiltak som kan styrkje konkurranseevna for den maritime klynga i Hordaland. E4 Reiseliv Reiselivsnæringane er i rask utvikling og ein ser at kundane har betre samanlikningsgrunnlag, er meir opplevingsorienterte og stiller større krav til profesjonalitet, eksklusivitet og kvalitet i dag enn for få år sidan. Dette stiller store krav både til næringsaktørane og dei som legg til rette frå offentleg side og frivillig sektor. Reiselivsstrategien for Hordaland er ei konkretisering innafor Regionalt Utviklingsprogram som skal vera retningsgivande i arbeidet med utvikling av reiselivet i fylket. Visjon og mål for arbeidet med reiseliv i Hordaland er at vi skal vera best i Norden innan natur- og kulturbaserte opplevingar. Gjennom samarbeid og innovasjon skal det utviklast bærekraftige tilbod innan kultur- og naturbaserte opplevingar som medverkar til

17 økonomisk levedyktige reiselivsbedrifter og lokalsamfunn. Gjesten sine opplevingar blir danna av reiselivsprodukta han kjøper, men også påverka av staden han er og rammene rundt. I arbeidet med strategien er fjordlandskapet og kulturbyen Bergen peikt ut som fyrtårn. Fire prinsipp skal medverke til å nå målet a) Samarbeid i fokus, b) Bærekraftig reiselivsutvikling, c) Kvalitet og d) Marknadsstyrt tilpassing i verdikjeda. Innsatsen skal særleg rettast slik: Medverke til produktutvikling innan prioriterte område som a) natur- og kulturbaserte attraksjonar og opplevingar, b) matopplevingar og c) transporttiltak Tiltak innan strategisk viktige tema som a) Områdebasert reiselivsutvikling, b) Utvikling av fellesgode for reiseliv og styrka samarbeid med andre næringar c) Infrastruktur for reiseliv som t.d. informasjon og serviceanlegg og d) Natur- og kulturlandskaptiltak m.a for å gjere nasjonalparkar, landskapsvern og friluftsområde meir tilgjengelege. Leggje til rette for at kompetanse og kvalitetssikring skal vere sentralt i heile reiselivsutviklinga. Mellom satsingsområda er fokus på rekruttering i samarbeid med dei vidaregåande skulane og kompetanseutvikling gjennom prosjektet Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI). Legge til rette for at kvart organiserte reisemål kan tilby reiselivsaktørane i sin region å marknadsføre seg på ein felles nettstad som er kopla opp mot visitnorway.com (Innovasjon Norge) og fjordnorway.com (Fjord Norge AS). Det er eit mål at desse nettstadene etterkvart også skal tilby booking-løysingar. Vidare samarbeid med Fjord Norge AS om internasjonal marknadsføring og legge til rette for at destinasjonsselskapa skal samarbeide om marknadsføring på den norske marknaden og nytte tilboda frå Innovasjon Noreg.. Vidareutvikling av ARENA-prosjektet Innovativ Fjordturisme og leggje til rette for at Vestlandet får eit NCE for reiseliv lokalisert til Bergen. E5 Kulturnæringar Kulturnæringane i Hordaland har eit stort sysselsettings- og verdiskapingspotensiale. Dei er dessutan katalysator, motor og inspirator for andre næringsområde og spelar ofte ei viktig rolle i regionale uviklingsprosessar. I reine tal står kulturnæringane i Hordaland fram med ein sysselsettingsdel på 3,5 prosent (7.609 personar) og med ein relativ del av verdiskapinga på 3,1 prosent (Rapporten Lidenskap og Levevei, 2007). Desse næringane kan med dette måle seg med viktige andre næringar som til dømes skipsbyggingsindustrien. I Regionalt Utviklingsprogram har satsinga på kulturnæringar dei seinare åra vore mykje konsentrert om film/media, design og rytmisk musikk. Desse sektorane har dei seinare åra vakse raskare med omsyn til sysselsetting og tal på føretak enn andre innan kulturnæringane i fylket. For å vidareføre denne veksten, er det behov for å styrkje infrastrukturen rundt næringane, både med omsyn til kommersiell kompetanse, rekruttering, nettverk og utvikling av fullstendige verdikjeder. Kulturfeltet har verknad for næringsutvikling innan fleire område. Gode modellar og praktiske løysingar som kan delast mellom dei mange festivalane i fylket skal prioriterast. Likeeins er det viktig å sjå kulturnæringar basert på arv og tradisjon som ein ressurs i mange området av fylke. 17

18 Innsatsen skal særleg rettast slik: Stimulere til auka verdiskaping i kulturnæringane film/media, design og rytmisk musikk ved å styrkje arbeidet med nettverksorganisering, utvikle sterkare næringsklynger, kompetansetiltak og medverke til meir komplette næringskjeder med utgangspunkt i Bergen. Legge til rette for eit ARENA prosjekt innan multimedia og innhaldsdriven teknologiutvikling. Tiltak som styrkjer grunnlag for entreprenørskap og etablering av berekraftige arbeidsplassar for nye talent. Forsterka satsing for å betre marknadssituasjonen til kulturnæringane i møte med konkurranse både innanlands og internasjonalt, mellom anna ved fokus på internasjonal kompetanse samt å legge til rette for deltaking i internasjonale nettverk og prosjekt. Ta i bruk design og merkevarebygging som strategisk verktøy og innsatsfaktor for å styrkje verdiskapinga i viktige næringar for Hordaland. Utvikle gode modellar og praksisløysingar til nytte for eksisterande festivalar/større arrangement i heile fylket. Stimulere til auka verdiskaping basert på kulturarven som ressurs, til dømes ved bruk av handverkstradisjonar og husflid som grunnlag for å skape ny næring. 18

19 5 REGIONALE NÆRINGSRETTA VERKEMIDLAR Pengane som er øyremerka tiltak under Regionalt Utviklingsprogram 2009, er i hovudsak statlege overføringar til fylkeskommunen for å styrkja busetjing og verdiskaping. Posten vert supplert med løyvingar over fylkesbudsjettet. Bruken av dei statlege midlane er bunden opp i regelverk som set relativt klare grenser for korleis pengane kan nyttast. Dei fylkeskommunale midlane kan forvaltast noko friare. Også dei andre regionale verkemiddelaktørane har næringsretta verkemidlar til fordeling. Felles for dei ulike ordningane er at Regionalt Utviklingsprogram for 2009 er retningsgjevande for bruken av alle offentlege verkemiddel. Budsjettpostane under Regionalt Utviklingsprogram 2009 Nedanfor følgjer korte, forklarande kommentarar til dei ulike budsjettpostane under Regionalt Utviklingsprogram i 2009 : A Bedriftsretta verkemidlar Fylkeskommunen overfører til Innovasjon Noreg dei verkemiddel som er øyremerka for bedriftsretta tiltak. Midlane går til einskildbedrifter som lån og ulike former for økonomisk støtte. Det er inngått eigen avtale mellom Innovasjon Norge og Hordaland fylkeskommune som regulerer pengebruk, rapportering og samarbeidet mellom partane. Fylkeskommunen ser på dette arbeidet som svært viktig, og overfører i 2009 kr (vert endeleg fastlagt i eiga FUV-sak i februar 09). Dette utgjer 53,32 % av dei statlege overføringane til næringsføremål. B Tilrettelegging for næringsutvikling Verkemidlane som er lagt inn under denne posten, rettar seg mot dei sentrale utfordringane i Regionalt utviklingsprogram, og har som siktemål å realiser tyngda av dei næringspolitiske målsettingane som er utpeika for prioriterte næringar og andre utvalde innsatsområde. Prosjekta under posten orienterer seg m.a. mot større bransjesatsingar, støtte til FoU -aktivitetar, samarbeid skule / næringsliv, kompetanseutvikling, og utviklingsprosjekt i offentleg sektor (kommunar). Under denne posten ligg også midlane til tettstadutvikling. C Regionale næringsfond Det er sett av midlar i budsjettet for overføring til dei regionale næringsfonda. Desse skal forvaltast lokalt, og medverke til å løyse ut verdiskapingspotensialet i fylket sine regionar. Midlane skal nyttast i tråd med mål og strategiar i Fylkesplanen og Regionalt Utviklingsprogram for Hordaland Det ligg stor eigenverdi i at mange, særleg små kommunar, samarbeidar om utviklingsprosjekt. Dette gjev synergiar både i relasjon til kompetanseutvikling / erfaringsutveksling og med tanke på å bli utfordra på å tenkje vidare enn sin eigen kommune. Det legg også eit godt grunnlag for større, og meir kapitalkrevjande tiltak / prosjekt om fleire kommunar står saman. 19

20 D Omstilling og nyskaping Område i fylket vert til tider råka av negativ utvikling i folketal og sysselsettjing, og det vert naudsynt å gå inn med særskilde verkemidlar og tiltak. Kommunal- og regionaldepartementet har løyvd pengar til omstillingsarbeid i Hordaland i Fylkeskommunen står noko friare i å bruka desse pengane enn det som har vore tilfellet med tidlegare ordningar, men det ligg til grunn at nokre særlege område vil stå i fokus. Dette gjeld særskilde tiltak i indre Hardanger, og i kommunane Fedje, Tysnes og Masfjorden. E Til rådvelde for Regionalt Næringsforum Regionalt Næringsforum (RNF) er sett saman av ressurspersonar med relevant og omfattande kunnskap om næringslivet i fylket. Det er ønskjeleg å utnytte denne kompetansen, og stille til rådvelde midlar som RNF kan forvalte på eit noko friare grunnlag enn elles. RNF har vedteke retningsliner for korleis desse midlane kan utløysast. Intensjonen er å setje i verk utviklingsprosjekt av strategisk karakter. Andre regionale næringsretta verkemidlar Regionalt Utviklingsprogram legg føringar for den samla næringsretta verkemiddelbruken i Hordaland. Fleire av dei regionale utviklingsaktørane i Hordaland har eigne næringsretta verkemidlar. Desse er: Innovasjon Noreg Hordaland Bygdeutviklingsmidlar BU-stipend Rentestønad Inkubatorstipend Utviklingstilskot Risikolån/lågrisikolån IFU/OFU (Industrielle forskings- og utviklingskontraktar) EU-fond for utviklingsprosjekt i Romania og Bulgaria ARENA-programmet NCE (Norwegian centre of expertise) Kvinner I Fokus Kvinnesatsinga Ungdomssatsinga Designsatsinga Isbrytarordninga VFO (rettleiing for oppfinnararoppfinnarstipend) FRAM (fleirbedrifts kompetanseprogram) Internasjonal Vekst (støtte til internasjonaliseringsprosessen for SMB) 20

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Vedteke i Fylkesutvalet 23. februar 2010 Vi vågar litt meir... Partnarskap for verdiskaping: Møre og Romsdal fylkeskommune Innovasjon

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Meld. St. 13. Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 13. Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 13 (2012 2013) Melding til Stortinget Distrikts- og regionalpolitikken Meld. St. 13 (2012 2013) Melding til Stortinget Distrikts- og regionalpolitikken Innhald 1 Regionar i balanse og konkurranse...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Innst. S. nr. 56 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.meld. nr. 21 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om distrikts- og regionalpolitikken

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 LANGSIKTIG FORVALTING SAMFUNNET BLIR BYGT NEDANFRÅ DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN DELING AV SAMFUNNSGODE TA HEILE NOREG I BRUK 4 4 5 5 5 2. LANGSIKTIG FORVALTING

Detaljer

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO f - STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING Namn på prosjektet c -r i Prosjektnamn: Kompetansesenteret for avansert maskinering, KAM. Namn som permanent organisasjon: Kompetansesenteret for CNC

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Consulting Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Innhald Kapittel Tittel Side 1 Innleiing 1 2 Arbeidsplass-, folketals og infrastrukturutvikling i kommunane 3

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 Innhald Del I Kap. 1138 Støtte til organisasjonar m.m.... 93 Innleiande del...

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel VEDLEGG 1 Samandrag av høyringsinnspel Kommunar: AUSTRHEIM KOMMUNE (politisk vedtak) - 2.2 Føremål Fagområda: Ønskjer å få med sine satstingområde innan kvart område: Havsport, turstiar, gang- og sykkelveg,

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Jørgen Amdam, Møreforsking og Høgskulen i Volda. 6100 Volda. 2000-12-13 REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Krav og forventningar på Nordvestlandet

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651, 5652

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651, 5652 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651, 5652 Innhald Del I Innleiande del... 7 1 Oversikt over budsjettframlegget på programområde

Detaljer

SJØMAT GIR VEKST ARBEIDERPARTIETS FISKERI- OG HAVBRUKSPOLITISKE PLATTFORM

SJØMAT GIR VEKST ARBEIDERPARTIETS FISKERI- OG HAVBRUKSPOLITISKE PLATTFORM SJØMAT GIR VEKST ARBEIDERPARTIETS FISKERI- OG HAVBRUKSPOLITISKE PLATTFORM Arbeiderpartiet.no HOVUDMÅL «Noreg skal gjennom ei kunnskapsbasert og berekraftig forvalting realisere potensialet som sjømatnasjon

Detaljer