Høyere utdanning i India: reformer og tendenser Konsekvenser for norske universiteter og høgskoler som vil samarbeide med India.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyere utdanning i India: reformer og tendenser Konsekvenser for norske universiteter og høgskoler som vil samarbeide med India."

Transkript

1 Høyere utdanning i India: reformer og tendenser Konsekvenser for norske universiteter og høgskoler som vil samarbeide med India Rapport 03/2012

2 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) november 2012 Ansvarlig redaktør: Kjell G. Pettersen Utarbeidet av: Lars Tore Flåten Ph.d. kandidat, IKOS, Universitetet i Oslo ISSN ISBN Rapporten kan lastes ned fra

3 Forord Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et kompetansesenter som skal bidra til å styrke kvaliteten i norsk utdanning. Som nasjonalt programkontor skal SIU samordne tiltak på nasjonalt nivå i samsvar med offisielle retningslinjer for politikken på feltet, og fremme internasjonalisering, kulturell kommunikasjon og internasjonal mobilitet på alle utdanningsnivå. SIU er organisert som et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. SIU skal bidra til å utvide og styrke kunnskapsgrunnlaget gjennom utredning, analyse og rådgivning. Formålet med dette er å gi myndigheter og utdanningssektoren bedre forutsetninger for utforming av politikk, tiltak og strategier. Denne rapporten gir et innblikk i den siste utviklingen av høyere utdanning i India, og antyder hvilken betydning denne kan ha for Norges samarbeidsrelasjoner. Rapporten gir en presentasjon av status, trender og utviklingstrekk, inkludert spørsmål knyttet til internasjonalisering. Bergen, 9. november 2012 Alf Rasmussen direktør SIU 1

4 Innhold Sidetall Forkortelser 3 Oppsummering 4 Summary in English 5 1. Innledning 7 2. Høyere utdanning i India Politikk for utvikling av høyere utdanning Strukturell oversikt Skjevheter: Studentmasse og institusjoner Føderale reguleringsinstanser Utbygging av høyere utdanning Kvalitet Politikk og byråkrati Institusjonenes kvalitet Samarbeid og samfunnsrelevans Akademiske reformer Forskning Kvalitet og forskningsinnsats Tiltak Eksellense Forskning og innovasjon Hvor vellykket er satsingen? Internasjonalt samarbeid Regulering og godkjenning Samarbeidsløsninger Framtidsutsikter Konsekvenser for norske institusjoner 32 Kilder 35 Oversikter 37 2

5 Forkortelser AICTE: All India Council for Technical Education GER: Gross Enrollment Ratio IIM: Indian Institute of Management IISc: Indian Institute of Science IISER: Indian Institutes of Science Education and Research IIT: Indian Institute of Technology HRD/MHRD: Ministry of Human Resource Development NAAC: National Assessment and Accreditation Council NARA: National Accreditation Regulatory Authority. NBA: National Board of Accreditation NCHER: National Commission on Higher Education and Research NIT: National Institute of Technology PPP: Private Public Partnership R&D: Research and Development SC: Scheduled Castes (nederste kastesegmentet) SIU: Senter for internasjonalisering av utdanning ST: Scheduled Tribes (stammefolk) UGC: University Grants Commission VET: Vocational Education and Training. 3

6 Oppsummering Indias raske økonomiske vekst og økte betydning internasjonalt er bakgrunn for at mange land de siste årene har valgt å prioritere India i sitt internasjonale arbeid. Mange har også ønsket å bygge ut samarbeidet innen høyere utdanning. For at slike bestrebelser skal lykkes, er det en stor fordel å ha et minimum av kunnskap om hverandres system for høyere utdanning, og om hvilke drivkrefter som påvirker utviklingen. Denne rapporten har som mål å gi norske universiteter og høgskoler og andre involverte, innsikt i den siste utviklingen av høyere utdanning i India. Internasjonalisering behandles spesielt. Indisk høyere utdanning Det indiske høyere utdanningssystemet er blant de største i verden. Det er delstatene som har ansvar for høyere utdanning, men i tillegg spiller nasjonalstaten på føderalt nivå en vesentlig rolle, bl.a. som eier av noen av Indias beste institusjoner. Det føderale statsapparatet har reguleringsinstanser for høyere utdanning med et nasjonalt mandat, samtidig som det finnes et reguleringsapparat på delstatsnivå. Det finnes også en stor og voksende privat sektor som nesten ikke er regulert. Indiske universiteter har også ansvar for collegene, på en måte som gjør at disse er underlagt og langt på veg styrt av universitetene av Indias høyere utdanningsinstitusjoner kan regnes som forskningsuniversitet, mens de øvrige er i all hovedsak undervisningsinstitusjoner. Forskningen utføres for det meste utenfor universitetene, i instituttsektoren. India er et demokratisk land med en sterkt kritisk offentlighet, der det har vært stor oppmerksomhet omkring spørsmål knyttet til kvalitet i høyere utdanning. Kritikken gjelder de fleste sider av høyere utdanning, alt fra organisasjonsformer til læringskultur. Fra det offentlige er man også svært opptatt av kvalitet. Budsjettmessige overføringer til høyere utdanning har økt drastisk de siste ti årene, og India prioriterer tydelig både vekst i form av flere studieplasser og flere institusjoner og kvalitetsheving innen både forskning og undervisning. India har også lansert planer om å bli ledende innen den globale kunnskapsindustrien. Det er imidlertid en rekke utfordringer som påvirker mulighetene til å nå disse målsetningene. Blant de mest presserende behovene i sektoren er behovet for flere forskere og lærere, at mer forskning skjer ved Indias universiteter, at undervisningen blir mer arbeidslivsrelevant, og at gradsstrukturen blir mer fleksibel. Alle disse behovene settes i sammenheng med kvalitetsheving. Et sentralt tema er samspillet mellom utdanningsinstitusjoner, byråkrati og politiske myndigheter. Internasjonalisering i indisk høyere utdanning Med engelsk som undervisningsspråk ligger det vel til rette for internasjonalt samarbeid. Likevel har internasjonalisering av indisk høyere utdanning kommet forholdsvis kort. 4

7 Andelen utenlandske studenter er beskjeden, og studenter fra Europa og USA som kommer til India, er oftest på korte opphold der hjemmeinstitusjonen har hovedansvar. Men få unntak vil indiske institusjoner ikke kunne godkjenne eksamener tatt i et annet land som del av en indisk grad. Flere utenlandske institusjoner har etablert filialer i India, men eksamener tatt ved disse institusjonene, er fortsatt ikke offisielt godkjent. Indias fortid som koloni har sterk innflytelse på diskusjonen om hvordan kontakt med utlandet skal håndteres. Til nå har man ikke hatt en klart definert politikk for hvordan møte internasjonalisering og globalisering innen høyere utdanning, selv om spørsmålet har vært gjenstand for mye oppmerksomhet. Det er imidlertid en rekke faktorer som sannsynliggjør at India vil bli mer åpen for samarbeid. Indias økonomiske vekst er kunnskapsintensiv, og i regjeringens vektlegging av samspillet mellom forskning, innovasjon og teknologiutvikling, ser det ut til at også utenlandske aktører er tenkt inn. Summary Rapid economic development and increasing international importance are the two factors most often stressed when explaining why many countries have chosen to prioritize international contacts with India. There are many who have wanted to increase and extend cooperation in higher education. In order for these partnerships to succeed, it is a great advantage to have some knowledge of the potential partners educational system, as well as the most important driving forces for current developments. The present report aims to contribute to improve the foundation for Indian-Norwegian cooperation in higher education, for those involved from the Norwegian side. Internationalization in higher education in India is given special attention. Indian higher education The Indian higher education system is among the world s largest. Responsibility for higher education rests with the many states of the federation, and the national level plays an important role, as owner of some of India s best higher education institutions. The national level has the regulatory apparatus for higher education with a nationwide mandate, while there are also regulatory bodies at the level of the individual states. India has a large and rapidly growing private sector of higher education, which is hardly regulated at all. Indian universities are responsible for the colleges, which are subordinate to the universities, where a number of important decisions are made of India s institutions of higher education may be called research universities, for the remaining teaching is their main task. Research is mainly carried out in research institutes, outside of the higher education sector. India is a democracy, with a highly critical public debate. Much attention as been paid to questions concerning quality in the higher education. Critical questions are put forward 5

8 concerning most aspects of higher education, from its organization to the culture of education itself. Questions of quality are also high on the agenda of institutions and bureaucracy at national level. Budgets for higher education have seen substantial and rapid increase over the ten last years. India very clearly gives priority to growth in the form of more seats for students and higher numbers of institutions as well as quality improvement in research as well as in teaching. India has even launched plans to get into the lead in the global knowledge industry. There are, however, a number of challenges that will influence on the possibilities to achieve these goals. Amongst the more urgent needs noted, are the need for more researchers and teachers, that more research be carried out in India s universities, that teaching becomes more relevant to future employment, that the degree structure in higher education becomes more flexible, all needs that are all related to quality improvement. A central theme is the interrelatedness of higher education institutions, bureaucracy and political authorities. Internationalization in India s higher education With English as the medium of instruction, an important condition for international cooperation is well in place. Nevertheless, internationalization of higher education in India has come a rather short way. The percentage of foreign students studying in Indian universities and colleges is modest; students from Europe and the US most often come to India on short visits where the home institutions hold most responsibilities. With few exceptions, Indian institutions are not in a position to recognize exams taken abroad by their students as part of an Indian degree. Several Indian institutions have established campuses in India, but exams taken at these institutions are not given public recognition. India s colonial past strongly influences the discussion on how contacts with foreign countries should be handled. Until now there has been no clearly defined policy concerning internationalization of higher education in India, and how globalization should be met, even though there is much interest concerning both. Several factors will be conducive to India becoming more open to cooperation. India s economic growth is knowledge intensive, and the government, in stressing the importance of the interrelatedness of research, innovation and technological development, does seem to want participants from abroad. 6

9 1. Innledning Formålet med denne rapporten er å kartlegge nyere trender i det indiske systemet for høyere utdanning og forskning. Dette er en sektor i enorm vekst, med mange ulike aktører og som i øyeblikket gjennomgår store reformer. Rapportens struktur er i all hovedsak tredelt. Den første delen gir en oversikt over det indiske systemet for høyere utdanning. Viktige aspekter her er studentmassen, institusjonene, finansiering og ulike reguleringsinstanser. Rapportens annen del fokuserer på myndighetenes målsetninger om utbygging av høyere utdanning, og kretser særlig rundt målet om kvalitetsheving. Heving av kvaliteten på både forskning og utdanning har blitt stadig viktigere det siste tiåret, og rapporten presenterer her en rekke ulike faktorer som relaterer til denne målsetningen. De viktigste aspektene er institusjonenes virkemåte, endringer i regulerings- og akkrediteringsstrukturen, forskning og forskerrekruttering, kvalitetsspissing og innovasjon og akademiske reformer. Den siste delen kretser mer spesifikt rundt hvordan India forholder seg til internasjonalt samarbeid innenfor høyere utdanning og forskning. Rapporten er basert på offisielle dokumenter, interne og eksterne analyser. Kildene som ligger til grunn for rapporten er beskrevet på side Høyere utdanning i India Det moderne indiske utdanningssystemet er i stor grad en arv fra den kolonitiden. Indiske universiteter ble konstituert etter britisk modell, og den indiske eliten var i all hovedsak anglofil. De siste tjue årene har dette endret seg drastisk. Som følge av liberaliseringen av den indiske økonomien og private aktørers inntog i det indiske utdanningsmarkedet, er den amerikanske modellen for høyere utdanning på mange måter blitt stadig mer retningsgivende for utviklingen av indisk høyere utdanning. Dette skyldes også det store antallet indiske studenter som reiser til USA for å studere. 2.1 Politikk for utviklingen av indisk høyere utdanning Frem til 1990-årene var det indiske utdanningssystemet i all hovedsak et offentlig anliggende. Det ble regulert og finansiert av sentrale myndigheter og delstatsmyndigheter, men sektoren for høyere utdanning mangler likevel et forutsigbart og oversiktlig regulerende rammeverk. Dette kommer til syne i myndighetenes tilnærming til de offentlige institusjonene, men har særlig blitt tydelig i mangelen på en definert politikk overfor de mange private aktørene som de siste tjue årene har etablert seg i det indiske utdanningsmarkedet. Det er nå lansert flere reformforslag som nettopp sikter mot å adressere disse spørsmålene. 7

10 For hele det indiske utdanningssystemet har det vært en jevn, men forholdsvis sen, vekst. I 1960-årene fikk høyere utdanning et etterlengtet løft, da de første Indian Institutes of Technology (IIT) og Indian Institutes of Management (IIM) ble etablert. Disse institusjonene tilhører fortsatt den ypperste eliten innenfor høyere utdanning i India, og er også vel ansett internasjonalt. Men i tiårene som fulgte, ble høyere utdanning forsømt. Det var langt større oppmerksomhet omkring grunnutdanningen. For majoriteten av indere er grunnutdanning avgjørende, og få politiske partier tør å prioritere høyere utdanning foran grunnutdanning. Målet om et inkluderende utdanningssystem er et absolutt krav i India, noe som har medført innføring av kvoteordninger for ulike grupper av lavkaster (Scheduled Castes, Scheduled Tribes og Other Backward Classes), grupper som til sammen utgjør over halvparten av den indiske befolkningen. I tillegg er det skjevheter knyttet til kjønn, sosioøkonomisk status, religion og region, som forskjellige reformer har forsøkt å utjevne. I de fleste utdanningsreformene har man måttet innarbeide hensyn til sosiale faktorer for at forslaget skulle kunne bli vedtatt av den indiske nasjonalforsamlingen. Politisk uenighet kommer særlig til uttrykk i motstand mot private aktører, mot internasjonalisering og mot opprettelsen av eliteinstitusjoner. Selv om veksten innenfor grunnutdanningen har gått langsomt, har tallet på unge som fullfører vokst betydelig etter år I 2009 ble The Universal Education Act vedtatt, noe som gir alle indere lovfestet rett til åtte års utdanning, og India er faktisk ikke langt unna å nå målet om universell tilgang på utdanning. Myndighetene har også satset på å styrke engelskundervisningen på alle nivå i utdanningssystemet, noe som vil kunne påvirke rekrutteringen til høyere utdanning. Presset på høyere utdanning er allerede synlig, og mange av de foreslåtte reformene i høyere utdanning referer eksplisitt til den økte etterspørselen etter høyere utdanning, både fra studenter og fra arbeidslivet. En tredje viktig faktor som også påvirker høyere utdanning, er den generelle liberaliseringen det indiske samfunnet har gjennomgått siden Dette har åpnet India for utenlandske impulser og investeringer, og har fremmet internasjonalt samarbeid. Sibal, ministeren for Human Resource Development 1, har uttalt at det nå er på tide at utdanningssystemet liberaliseres og reformeres slik man gjorde med den indiske økonomien etter Dette er imidlertid politisk kontroversielt. Økt satsing på høyere utdanning og forskning må også ses i sammenheng med Indias særegne økonomiske modell. Landet har klart å skape seg egne nisjer innenfor den globale kunnskapsindustrien, med særlig vekt på dataprogramvare, informasjonsteknologi og bioteknologi. India har i flere år hatt en årlig økonomisk vekst på 8-9 prosent, og selv om den har falt til 5-6 prosent de siste årene, forventes India å oppleve en betydelig vekst i årene som kommer. Indias nisjeområder tilsier også at høyere utdanning, forskning og innovasjon vil være avgjørende for om veksten fortsetter, ettersom det er et sterkt behov for høyt utdannede indere. I øyeblikket klarer ikke det indiske utdanningssystemet å etterkomme etterspørselen, og det vil kreves omfattende reformer av 1 Gikk av 28. oktober

11 utdannings- og forskningssektoren for at de skal lykkes. Indias suksess i kunnskapsindustrien er paradoksal. Den foregår i et utviklingsland der 70 prosent av befolkningen bor på landsbygda, og de fleste arbeider innenfor jordbrukssektoren. Kunnskapsindustrien har foreløpig hatt få ringvirkninger for denne delen av det indiske samfunnet, og India har tydelige parallellsamfunn med ulike interesser. Men veksten innenfor Indias kunnskapsindustri har ført til en generell fremtidsoptimisme, og det snakkes om India som a global knowledge hub. Utdanning anses nå først og fremst som et økonomisk anliggende og omtales ofte i sammenheng med innovasjon og teknologi. Dette legger viktige føringer for hvilke fagdisipliner som vil bli prioritert, og hva slags type internasjonalt samarbeid India kommer til å vektlegge. Den ellevte femårsplanen, som gjelder for perioden , og de føringene som er antydet for perioden , representerer et vannskille for høyere utdanning i India. Planen som gjelder nå, , ofte referert til av statsminister Singh som utdanningsplanen, er svært ambisiøs og berører de fleste aspekter ved høyere utdanning i India. Den omfatter følgende tiltak: - Økt rekruttering til høyere utdanning. 15 prosent av befolkningen i alderen år skal tas opp til høyere utdanning. - Rekrutteringen skal være sosialt inkluderende, det vil si at den skal bidra til utjevning av de store ulikhetene i befolkningen. - Det høyere utdanningssystemet, innbefattet forskningssektoren, skal gjennomgå en generell kvalitetsheving. Sentrale mål er rekruttering av flere kvalifiserte lærere, utbygging av infrastruktur, spissing av kompetanse (excellence), mer samfunnsrelevant utdanning, bedre regulering og finansiering, og en utvidelse av internasjonalt samarbeid. Planperioden er ikke avsluttet, og det er derfor heller ikke gjort en oppsummering av hvilke mål som er nådd. I det følgende gis det en strukturell oversikt over hvordan utdanningssystemet er satt sammen før fremstillingen vender tilbake til hvilke veier man har foreslått å følge for å nå målsetningene over. Eventuelle utfordringer og hindre som påvirker hvorvidt disse målene kan nås, vil også antydes. 2.2 Strukturell oversikt og ulike institusjonstyper På det politiske nivået er utdanningssystemet for det meste underlagt Ministry of Human Resource Development (HRD), mens Ministry of Science and Technology er øverste myndighet på forskningssiden. Jordbruksskoler og medisinskoler er underlagt sine respektive fagdepartement, mens forsvarsdepartementet har påvirkningskraft når det gjelder forskningsaktivitet innenfor sin sektor. India er en føderalstat, der delstatene har stor grad 9

12 av autonomi. Ifølge konstitusjonen er utdanning i all hovedsak et delstatsanliggende. Men for høyere utdanning har de sentrale myndighetene et tungt ansvar. En rekke nasjonale utdanningsinstitusjoner er opprettet av sentrale, føderale myndigheter og finansieres derfra. De viktigste reguleringsorganene ligger også på føderalt nivå og har et nasjonalt ansvar. 2 India har flest utdanningsinstitusjoner i verden, og institusjonsstrukturen er kompleks og uoversiktlig. I den følgende inndelingen er det bare de formelt godkjente institusjonene som presenteres, dvs. institusjoner med formelt godkjent eksamensrett. I 2011 tilhørte 544 institusjoner denne kategorien. Inndelingen nedenfor er fra 2009, og tallene er derfor ikke helt oppdatert. Den illustrerer likevel fordelingen av institusjonene. - Nasjonale universiteter eller central universities (40). Disse er etablert gjennom vedtak i nasjonalforsamlingen, og finansieres herfra. - Delstatsuniversiteter (234), etablerert og finansiert av delstatsmyndigheter. - Deemed universities (128). Denne kategorien institusjoner har søkt om og blitt tildelt autonom status av sentrale, føderale myndigheter, nærmere bestemt av HRDdepartementet (utdanningsdepartementet). Det finnes både private og offentlige institusjoner i denne kategorien. - Institutes of national importance. Disse kan enten være etablert av sentrale myndigheter eller også i noen tilfeller av delstater. 39 slike institusjoner er etablert av sentrale myndigheter. Indian Institute of Technology (IIT) og National Institute of Technology (NIT) tilhører denne kategorien. Kun fem slike institusjoner er etablert av delstatsmyndigheter. - Private universiteter (21). Dette er institusjoner som har søkt om og fått status av delstatsmyndigheter som privat universitet. Det er store variasjoner fra delstat til delstat om private universiteter tillates. Litt over halvparten av universitetene huser flere fagdisipliner, mens om lag 40 prosent er disiplinspesifikke. Det er langt flere private institusjoner enn denne oversikten gir inntrykk av, men de regnes ikke inn i den formelle strukturen. Særegent for India er systemet av såkalte affiliated colleges. I universitets- og collegesektoren er det bare universitetene som kan tildele grader. Collegene må knytte seg til et universitet, og i overkant av 100 universiteter har status som overordnet tilknytningsuniversitet. Universitetene har ansvar for å utarbeide kurstilbud, pensum og avholde eksamener for de tilknyttede collegene. Ordningen ble i sin tid valgt for å sikre geografisk utbredelse av høyere utdanning, men det er en utbredt oppfatning at tilknytningsordningen er avleggs og må reformeres. De overordnede universitetene pålegges 2 Begrepet central i indisk kontekst betegner det nasjonale, føderale nivået, mens state betegner delstatsnivået. 10

13 enorme administrative oppgaver, noen har så mange som 800 colleger knyttet til seg. De seneste anslagene antyder at rundt colleger er tilknyttet forskjellige universiteter. Collegene får mye administrativ assistanse gjennom denne ordningen, men med svært lite selvstyre blir de lite tilpasningsdyktige. Det finnes også en kategori av autonome colleges. Disse er ikke fullt ut selvstyrte, men har mer frihet innen akademiske spørsmål. Slike institusjoner tilbyr i all hovedsak utdanning på lavere grad. 2.3 Skjevheter: Studentmasse og institusjoner I overkant av 10 millioner studenter er innrullert i høyere utdanningsinstitusjoner. Det vil si at 9 prosent av befolkningen mellom 18 og 23 år tar høyere utdanning. Dette utgjør halvparten av snittet for det øvrige Asia. Myndighetenes mål om 15 prosent innrullering i høyere utdanning, kan likevel diskuteres. Dersom det ikke skjer store endringer i Indias befolkningssammensetning, med 70 prosent av befolkningen bosatt i rurale strøk, er det ikke uten videre behov for en så stor økning i rekruttering til høyere utdanning. Studentfordelingen er også oppsiktsvekkende. Hele prosent av studentene er innrullert ved collegene. 89 prosent av alle studenter er dermed på bachelornivå, 9 prosent på masternivå, mens 0,6 prosent av studentene befinner seg på doktorgradsnivå. Det anslås at om lag halvparten av studentene tar humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, og at dette er langt flere enn det er behov for. Det er spesielt collegesektoren som har et presserende behov for reformer. Her er det gjennomgående lav kvalitet og stor mangel på kvalifiserte lærere. Men mange universiteter har tilsvarende problemer. Mange tilbyr verken master- eller doktorgradsutdanning, og det hevdes at et fåtall av dem har et reelt forskningsfokus. 3 Forskningen blir i stor grad utført av spesialiserte forskningsinstitutter, utenfor universitetene. Det fruktbare samspillet mellom forskning og undervisning er dermed ikke-eksisterende ved de aller fleste universiteter, og mangelen på forskningsaktivitet og kvalifiserte lærere ser ut til å forsterke hverandre gjensidig. Nylige anslag viser at så mange som lærerstillinger står tomme. Antallet kvalifiserte lærere som utdannes er svært lavt, og det er vanskelig å rekruttere til offentlige institusjoner der lønnen anses å være lav og lærerne er nedlesset i undervisning og administrative oppgaver. Mens det tidligere har vært filantropiske og religiøse organisasjoner som har stått for det private tilbudet i høyere utdanning, har det de siste tjue årene kommet nye aktører. Det har vært en formidabel vekst av private aktører innenfor det som tilsvarer fagskolesektoren. Det antas at private aktører står for hele 80 prosent av tilbudet på dette området. Det har vært stor debatt omkring private aktørers inntreden i det høyere utdanningssystemet. Mange lærere og studentforeninger er imot denne utviklingen, det samme er politiske partier som har støtte hos lavinntektsgrupper. HRD-departementet har også lenge vært negativ til 3 Se Agarwal 2009, side 279. Agarwal bygger her på tall fra naturvitenskap, ingeniørfag og medisin, som viser at prosent av doktorandene kommer fra de beste universitetene. Det er imidlertid vanskelig å finne noen god oversikt over hvilke universiteter dette er. 11

14 utviklingen, mens både National Knowledge Commission 4 og regjeringens egen plankommisjon argumenterer for at privatisering bør stimuleres. De siste uttalelsene fra HRD-ministeren indikerer at hans holdning til private aktører nå er langt mer positiv. Skillet mellom offentlige og private institusjoner er videre noe uklart. Det finnes mange offentlige institusjoner som også finansieres av private aktører og som krever avgifter, og tilsvarende finnes det flere private institusjoner som mottar overføringer fra det offentlige. Mens andre land i Asia har gått inn for en mer aktiv offentlig styring av private virksomheter innenfor utdanningssektoren, har India så langt ikke benyttet seg av denne muligheten. Andre skjevheter i det indiske utdanningssystemet er også gjenstand for stor oppmerksomhet og debatt. Lavkastegrupper og stammefolk er fremdeles underrepresentert blant ansatte og studenter i høyere utdanning. Det er fortsatt en debatt omkring den store gruppen som går under navnet Other Backward Classes (OBC). Denne gruppen defineres både ut fra kastetilhørighet og økonomisk status, og kvotering for OBCene er vedtatt, men ikke fullt ut implementert. Det er videre et stridstema hvorvidt kvoteringsbestemmelsene også skal gjelde for private institusjoner og ved de ettertraktede IIT- og IIM-institusjonene. Kvotering har til en viss grad vært en vellykket politikk, selv om lavkastegrupper fortsatt er underrepresentert. Andre skjevheter er i dag spesielt knyttet til geografisk tilhørighet. Ungdom fra landsbygden er dårlig representert, og dersom man ser på religiøse minoriteter, er muslimer kraftig underrepresentert i høyere utdanning. Andre religiøse minoriteter, slik som sikher, kristne og jainer, ligger derimot over snittet for befolkningen som helhet. På delstatsnivå er det store skjevheter når det gjelder hvilke stater som huser de nasjonale universitetene og de såkalte Institutes of national importance. Delstatene nordøst og sentralt i India har langt færre slike institusjoner enn for eksempel Delhi og Uttar Pradesh, og India har mange regionale partier som kjemper for overføringer til sine delstater. Hele debatten omkring utjevning i utdanningssystemet er svært utfordrende. Diskrimineringen av visse grupper har dype historiske røtter, og er vanskelig å overse. Kvoteringslinjen undergraver imidlertid meritokratiske prinsipper, og hensynet til regionale interesser sammenfaller heller ikke alltid med hva som er mest hensiktsmessig på det nasjonale nivået. Det er tydelig i plankommisjonens innspill for neste femårsplan at både kvotering og andre spesielle tiltak rettet mot underrepresenterte grupper vil fortsette. Tiltakene omtales imidlertid på en litt annen måte enn tidligere, der det legges større vekt på hensynet til meritokratiske prinsipper. Det heter at det offentlige må sørge for at alle med talent får tilgang til høyere utdanning, uavhengig av økonomisk status. En slik tankegang skiller seg delvis fra kvoteringslinjen. 4 National Knowledge Commission ble oppnevnt av statsminister Singh i 2005 for å utrede Indias vekstmuligheter innen kunnskapsproduksjon. I 2009 utkom Report to the Nation , som er en sammenfatning av kommisjonens forslag og innspill. 12

15 2.4 Føderale reguleringsinstanser Reguleringsinstansene for høyere utdanning er mange, og deres mandat overlapper hverandre ofte. På nasjonalt, føderalt nivå skiller man mellom University Grants Commission (UGC), som har ansvar for universitetssektoren, og de mange såkalte professional councils. De sistnevnte er fagspesifikke, som Bar Council of India (juridiske fag) og Medical Council of India (medisin). Det viktigste av disse rådene er imidlertid All India Council for Technical Education (AICTE). UGC godkjenner og tildeler universitetsstatus, koordinerer og fører kontroll med standarder innenfor undervisning, eksamen og forskning, og fordeler også ressurser til godkjente institusjoner. I dag blir UGC kritisert for å være tilpasset en annen virkelighet, da høyere utdanning stort sett var et offentlig anliggende, og det var færre og mer ensartede institusjoner. 5 Selv om UGC er et uavhengig organ, er det opprettet av HRD-departementet, og er derfor sårbart for politisk innblanding. UGC har også fått kritikk for å drive detaljregulering, for eksempel vedrørende institusjonenes avgifter og lønnspolitikk. Akkrediteringsorganet National Accreditation and Assessment Council (NAAC) ble opprettet i 1994, men ble ikke virksomt før mot slutten av 1990-årene. Hovedoppgaven til NAAC er å kvalitetssikre, evaluere og rangere universitetene og deres tilknyttede colleger, altså de som tilhører UGC. Kriteriene som benyttes i denne evalueringen, er følgende: Kvaliteten på pensum og undervisningen, forskningsresultater og forskningsprogrammers relevans, infrastruktur og ressurser, progresjonen til studentene, institusjonelt lederskap og innovasjon. Institusjonene blir rangert på en skala fra A til D, der førstnevnte er høyeste score. NAAC har til nå ikke hatt kapasitet til å etterse alle institusjoner. Akkreditering er dessuten frivillig, og organets vurderinger har få konkrete konsekvenser. Likevel hevder flere av rapportene at kriteriene til NAAC for kvalitet har ført til en mentalitetsendring i flere institusjoner. Dessuten har flere delstater, særlig i sør og vest, gjort akkreditering fra NAAC obligatorisk. AICTE, det tekniske fagrådet, er også underlagt HRD-departementet, og har ansvar for høyere utdanningsinstitusjoner som ikke er del av universitetssektoren, men som har spesialiteter innen teknisk utdanning, informasjonsteknologi, ingeniørfag, business og management, farmasi og bioteknologiske fag. AICTE har ansvar for å koordinere fagutviklingen i disse disiplinene, men også denne instansen har vært gjenstand for mye debatt. I 2009 ble det foreslått fra sentralt hold å legge ned både AICTE og UGC. Dette har foreløpig ikke skjedd. Men AICTE har gjennomgått flere endringer, og det er opprettet et nytt organ for akkreditering, National Board of Accreditation (NBA) som har ansvar for institusjoner som faller innenfor AICTE sitt ansvarsområde. 5 Se for eksempel Agarwal 2009, side

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter av utdanning Rapportserie 06/2014 Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter MILJØMERKET Trykksak Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Februar

Detaljer

SIU RAPPORTSERIE. Rapport 05/2013. Landrapport India

SIU RAPPORTSERIE. Rapport 05/2013. Landrapport India RAPPORTSERIE Rapport 05/2013 Landrapport India Aktuelle adresser NORGE I INDIA: Den norske ambassaden: www.norwayemb.org.in Innovasjon Norge: www.innovasjonnorge.no/kontorer-i-utlandet/india I INDIA: Ministry

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole 1. Innledning Utvalget som ble oppnevnt for å utrede ny struktur i høyere utdanning har hatt et

Detaljer

SIU RAPPORTSERIE. Rapport 04/2013. Landrapport Brasil

SIU RAPPORTSERIE. Rapport 04/2013. Landrapport Brasil RAPPORTSERIE Rapport 04/2013 Landrapport Brasil INNHOLD Aktuelle adresser Norges ambassade i Brasil www.noruega.org.br/norsk/ambassaden Generalkonsulatet i Rio de Janeiro www.noruega.org.br/norsk/gk Capes

Detaljer

Regional integreringspolitikk og praksis

Regional integreringspolitikk og praksis Regional integreringspolitikk og praksis Kunnskapsstatus og utviklingsmuligheter Rogaland som case Brita Gjerstad Øystein Lund Johannessen Svein Ingve Nødland Geir Skeie Gunn Vedøy 1 2 Senter for Interkulturell

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Kvalitetskriterier i høyere utdanning. Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal

Kvalitetskriterier i høyere utdanning. Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal Kvalitetskriterier i høyere utdanning Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal Per Olaf Aamodt Jannecke Wiers-Jenssen Bjørn Stensaker Rapport 12/2012 Kvalitetskriterier i høyere utdanning

Detaljer

Ja takk, begge deler! Best of both worlds!

Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Image: www.wordle.net Språkpolitiske retningslinjer for NHH Language guidelines for NHH 20. mars 2010 Innhold Sammendrag... 3 Summary in English... 4 1. Innledning...

Detaljer

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU)

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger Tone Cecilie Carlsten Per Olaf Aamodt Rapport 10/2013 Evaluering

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater

Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater 19. juni 2012 Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater For informasjon om flere eksemplarer, tillatelse å skrive eller oversette dette arbeidet, og all annen korrespondanse, vennligst

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

Utdanning + FoU = Sant

Utdanning + FoU = Sant Utdanning + FoU = Sant De studerende bruger for meget tid i auditorierne, og det forringer læringen. Derfor slår uddannelsesforskere til lyd for at slippe de studerende løs, så de kan prøve teorierne af

Detaljer

02/06/15. Styringsvirkemidler som påvirker. Kunnskapsoppsummering og analyse

02/06/15. Styringsvirkemidler som påvirker. Kunnskapsoppsummering og analyse 02/06/15 Styringsvirkemidler som påvirker utdanningsvalg Kunnskapsoppsummering og analyse 2 STYRINGSVIRKEMIDLER SOM PÅVIRKER UTDANNINGSVALG DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission

Detaljer

Internasjonal fremvekst av et akkrediteringsregime innen høyere utdanning, og siste skudd på stammen: falske akkrediteringer.

Internasjonal fremvekst av et akkrediteringsregime innen høyere utdanning, og siste skudd på stammen: falske akkrediteringer. Internasjonal fremvekst av et akkrediteringsregime innen høyere utdanning, og siste skudd på stammen: falske akkrediteringer April 2012 Rapporttittel: Forfatter: Internasjonal fremvekst av et akkrediteringsregime

Detaljer

Kompetanse og utdanning. Et kompetansepolitisk dokument (2014-2016)

Kompetanse og utdanning. Et kompetansepolitisk dokument (2014-2016) Kompetanse og utdanning Et kompetansepolitisk dokument (2014-2016) 2 Innhold Innledning og bakgrunn 03 1. Læring gjennom arbeid 05 1.1 Hovedbudskap 05 1.2 Samarbeid mellom næringslivet og utdanningssektoren

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Praksisorienterte studietilbud. Eksempler fra ingeniørutdanning, markedsføringsfag, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag

Praksisorienterte studietilbud. Eksempler fra ingeniørutdanning, markedsføringsfag, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag Praksisorienterte studietilbud Eksempler fra ingeniørutdanning, markedsføringsfag, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag Agnete Vabø Rachel Sweetman Rapport 3/2011 Praksisorienterte studietilbud

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning PROGRAMKOMITEENS INNSTILLING TIL HSLM14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:...

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Omdømmehåndtering drivkrefter, kritikk og paradokser

Omdømmehåndtering drivkrefter, kritikk og paradokser SJPA 14 (1-2) Omdømmehåndtering drivkrefter, kritikk og paradokser Haldor Byrkjeflot * Sammendrag Haldor Byrkjeflot Institutt for administrasjon og organisasjon og Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen

Detaljer

Statstilskudd til frivillige organisasjoner

Statstilskudd til frivillige organisasjoner Hedda Lombardo Statstilskudd til frivillige organisasjoner - Norsk Forening for Fartøyvern som case Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2012 1

Detaljer

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18 Forord 3 I. Sammendrag og anbefalinger 4 A. Sammendrag 5 B. Anbefalinger 7 II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 1.1 Mandat og arbeidsmåte 13 1.2 Utredningsgruppens sammensetning

Detaljer

Borte bra, men hjemme best?

Borte bra, men hjemme best? RAPPORT 21/2008 Borte bra, men hjemme best? Færre norske studenter i utlandet Jannecke Wiers-Jenssen, Nicoline Frølich, Per Olaf Aamodt og Elisabeth Hovdhaugen Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer