Prosjekt nummer: ES1-LEO Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell"

Transkript

1 Prosjekt nummer: ES1-LEO Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell Kursmodellens språk: NORSK Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Dette dokumentet reflekterer bare synet til forfatteren, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk som kan gjøres av innholdet i dokumentet

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 1.MÅLSETNING Entreprenørskap Entreprenørskap i utdanningen Rollen som lærere i EE Pedagogiske tilnærminger 6 2. ADEPTT kursmodellen Læringsmål CrCl modellen Evaluering og vurdering GJENNOMFØRING Å komme i gang Metode Program KONKLUSJON Budskapet REFERANSER Vedlegg 27 2

3 INNLEDNING Det overordnede målet for Acknowledging and Developing Entrepreneurial Practice in Teacher Training (ADEPTT) prosjektet er å skape en strategisk EU-modell for å fremme lærerutdanning i entreprenørskap som et middel for utvikling av et entreprenørielt tankesett hos europeisk ungdom og dermed sosio-økonomiske og lokal/regional utvikling. Seikkula- Leino et al (2010, s.125) antyder at "Entreprenørskap i utdanningen er viktig i lys av dets sentrale fokus i utviklingen av sosial og økonomisk velferd. ADEPTT er et Leonardo da Vinci Transfer of Innovation prosjekt som involverer 13 institusjonelle partnere fra åtte europeiske land i et forsøk på å utvikle en mer fokusert handson opplæringsmodell som bidrar til å støtte og forbedre entreprenørskapsundervisningen. is. ADEPTT-partnerskapet mener at: 1. Entreprenørskapsundervisning er den viktigste pådriveren for læring om og i entreprenørskap ; 2. Although entrepreneurial teaching already happens to a greater or lesser extent in schools, it can be improved; Selv om entreprenørskapsundervisning allerede foregår i større eller mindre grad i skolen, kan det bli bedre; 1.MÅLSETNING 1.1 Entreprenørskap Det finnes omfattende og godt dokumentert evidens som bygger opp under kravet om utviklingen av bedriftsetablering og entreprenørskap. Dette får betydelig støtte fra EUkommisjonen for Enterprise and Industry (2010): For at Lisboa-strategien for vekst og sysselsetting skal være vellykket, må Europa stimulere et entreprenørielt tankesett hos unge mennesker, oppfordre til innovative nyetableringer, og fostre en kultur som er positiv innstilt til entreprenørskap og vekst av små og mellomstore bedrifter. Den viktige rollen som utdanning spiller i å fremme mer entreprenørielle holdninger og atferd, er nå allment anerkjent. Videre har definisjoner blitt utviklet som støtter opp under de typene pedagogiske strategier som anses hensiktsmessig av Kommisjonen (2010): Entreprenørskap refererer til en persons evne til å gjøre om ideer til handling. Det inkluderer kreativitet, å være initiativrik, innovasjon og risikoaksept, så vel som evne til å planlegge og styre prosjekter for å oppnå mål. I vid forstand bør entreprenørskap betraktes som en tenkemåte som en kan nyttiggjøre seg i alle arbeidsforhold og i livet. Derfor er entreprenørskap en viktig kompetanse for alle. 3

4 1.2 Entreprenørskap i utdanningen I et post-2010 Lisboa-strategiscenario har EU tatt sikte på å formulere et oppdatert strategisk rammeverk for europeisk samarbeid innen utdanning og opplæring opp til år 2020 (heretter kalt ET 2020). Entreprenørskap, innovasjon og kreativitet er forventet å spille en avgjørende rolle i denne nye strategien som har følgende fire strategiske mål: 1. Å gjøre livslang læring og mobilitet til en realitet 2. Å forbedre kvaliteten og effektiviteten i utdanning og opplæring 3. Å fremme likhet, sosial utjevning og aktivt medborgerskap 4. Å styrke kreativitet og innovasjon, herunder entreprenørskap, på alle nivåer i utdanning og opplæring. Det trenges en innsats for å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i alle former for læring uavhengig av utdanningsnivå. Våre skoler blir bedt om å bidra til en kultur for innovasjon ved å skape læringsmiljøer der elever, lærlinger, studenter, lærere, skoleledere og forskere har muligheter til å utvikle sine kreative, innovative og entreprenørielle potensial. Å ta i bruk mer entreprenørielle, kreative og innovative tilnærminger til utdanning og opplæring er ikke mulig uten en åpen dialog mellom de tre hovedområdene i Kunnskaptrekanten (utdanning, forskning og innovasjon). En kan ikke lenger bare støtte seg til overbevisende narrativ. Læreplanreformer, lærerutdanning, praksis og evaluering bør underbygges av evidensbasert forskning. Oxford Brookes University gjennomfører for tiden en gjennomgang av etter- og videreutdanningstilbudene innen engelsk entreprenørskapsundervisning, hvor de ser på overgangen fra skolen til høyere utdanning. Gjennomgangen er ikke komplett enda, men forfatterne bemerker at det bare har vært i de siste fem årene at beslutningstakere har blitt mer opptatt av 'sømløse' løsninger for studenter som ønsker å begi seg inn mot entreprenørskap. Forfatterne nevner at en svært liten minoritet av høgskoler har lagt til rette for gode muligheter, og mange sliter med å få grep på selve konseptet. Den smale fortolkningen av begrepet i retning av bedriftsetablering er nevnt som en årsak til dette. Calls for more and better understanding of entrepreneurship and enterprise are extensive, however the Oxford Brookes research team take the perspective that a lot could be accomplished through better and more inclusive approaches to teaching, and see Initial Teacher Training (ITT) programmes as good routes into enterprise education. Det er mange som etterlyser mer og bedre forståelse av entreprenørskap, men Oxford Brookes forskerteamet antyder at mye kan oppnås gjennom bedre og mer inkluderende tilnærminger til undervisning, og de ser på grunnutdanningen for lærere som gode ruter inn i utdanning om foretak og entreprenørskap. Clark et al (2013) hevder at det ikke finnes en enkelt "korrekt" tilnærming til entreprenørskap utdanning, og at det er behov for at institusjoner, kolleger og studenter arbeide sammen for å stimulere til "vinn-vinn-situasjoner. Som Budapest-agendaen Enabling teachers for Entrepreneurship Education påpeker når det gjelder lærerutdanning i entreprenørskap, er det helt avhengig av vår evne til å sikre at alle lærerne kobler seg på og til slutt eier sin egen kompetanseutvikling i entreprenørskap (Budapest Agenda, Objective C2). Men å engasjere et bredere publikum av lærere og ikke bare den "allerede omvendte" er fortsatt en utfordring. 4

5 1.3. Rollen som lærere i EE Den bredere oppfordringen til mer engasjement i entreprenørskap er også utbredt, og noen viktige moment har blitt holdt fram. For eksempel inntar World Economic Forum (2009) i sin rapport "Utdanning av den nye bølgen av entreprenører ', det perspektivet at det i den nåværende finanskrisen, og med de globale utfordringene det 21. århundre byr på, aldri har vært viktigere med entreprenørskap enn nå for å kunne skape en bærekraftig utvikling, skape arbeidsplasser, generere fornyet økonomisk vekst og fremme menneskelig velferd. Rapporten betrakter entreprenørskap i videste forstand, inkludert entreprenører i store bedrifter, i offentlig sektor og i akademia, samt de som starter og utvikler nye virksomheter. I sammendraget heter det: I dag, mer enn noensinne, trenger vi innovasjon, nye løsninger, kreative tilnærminger og nye måter å drive. Vi er i ukjent terreng, og trenger folk i alle sektorer og i alle aldre som kan "tenke ut av boksen" for å identifisere og følge opp muligheter på måter som er nye og utgjør paradigmaskifter. QAA (2012, s. 13) antyder at et entreprenørielt tankesett omfatter: Sider av personligheten og sosial identitet Personlige ambisjoner og mål Selvtillit og tåleevne Selvdisiplin og personlig organisasjon Forståelse av ens egen motivasjon Evne til å trosse begrensninger og oppnå resultater Å tale usikkerhet, tvetydighet, risiko og svikt Personlige verdier: etisk, sosial og miljømessig bevissthet Hvilken innvirkning har dette på utdanningssektoren og strategier for kompetanseutvikling? International Journal of Management Education publiserte nylig to artikler som har direkte relevans til disse observasjonene. Heffernan et al (2010) diskuterer 'personlige egenskaper til effektive forelesere: Betydningen av dynamikk, kommunikasjon, rapport og anvendt kunnskap ". Ikke mindre enn 15 internasjonale studier ble brukt som grunnlag for denne konklusjonen. En fersk studie som stammer fra den internasjonale konferansen i 2010 for entreprenørskaplærere (Cardiff Concordat, 2010), omfatter over 300 delegater som representerer 13 nasjoner og 146 organisasjoner. De fant at det de siste årene har vært en gradvis endring i måten lærere ser sin rolle på, hvor det nå er mer vekt på kapasitetsbygging, å være initiativrike og på entreprenørskap, og mindre vekt på de typiske ferdighetene knyttet til småbedrifter. 5

6 The Enterprise and Entrepreneurship Education Guidance (QAA, 2012) beskriver rollen som entreprenørielle lærere som fagfolk som: Skaper læringsmiljø som fremmer entreprenøriell atferd i studenter nå og i fremtiden Utvikler læreplaner med læringsmål som er knyttet til den entreprenørielle dagsordenen gjennom større relevans og mindre abstraksjon Sørger for at elevene/studentenes læring sees i sammenheng med personlige ambisjoner og deres fag og yrke/næring Er nyskapende i sin tilnærming til undervisning og villig til å eksperimentere med ulike pedagogiske tilnærminger for å sikre best mulig tilpasning Er en leder som er i stand til å skape og utnytte nye muligheter for å styrke studentens opplevelse Engasjeree eksterne miljøer (arbeidsgivere inkludert) og finner hensiktsmessige praktiske sammenhenger som forbedrer læringsprosessen. ADEPTT har også blitt påvirket av synspunktene i den nylig utgitte boken "Teacherpreneurs: A bold brand of teacher leadership for 21st century learning (Berry, 2013) som gir en passende motvekt til de endeløse og noen ganger overdrevent ambisiøse lister over egenskaper til læreren i det 21ste århundre. Så vi leter IKKE etter "helte-lærere", enn si oppmuntrende lærere til å skaffe seg en ny inntektsstrøm ved å hoppe over på entreprenørskapsundervisninmg. ADEPTT er et forsøk på å styrke lærernes tillit når det gjelder å finne fram til gode løsninger. 1.4 Pedagogiske tilnærminger Det er sterk evidens for fremveksten av en ny tillit i pedagogiske tilnærminger og metoder som bidrar til øke elevenes engasjement og interesse, herunder kritisk evaluering og deling av av undervisningsopplegg. I oppsummeringen av The International Conference of Entrepreneurship Educators (2010) heter det: "Det er bredere erkjennelse av verdien av enterprise- og entreprenørskaputdanning, og ulike spesialiteter har utviklet seg. Det er viktig at tilstrekkelig fleksibilitet er innebygd for å la fagspesialister tilpasse og utvikle læreplanen til sine egne fagområder. " Erfarne lærere på konferansen kommenterte at det nå er et kritisk behov for pedagogisk utvikling (inkludert avklaringer når det gjelder egnede evalueringsstrategier, kritisk vurdering av undervisningsmetoder etc) for å underbygge dreiningen bort fra forretningsstrategi og for å utvikle en det entreprenørielle tankesettet. Noen spesifikke sektorer/fagområder uttalte at generelle 'business'-modeller ikke stimulerer eller engasjerer elevene. Avanserte lærere ønsker å endre dagsorden og se fremover og utdype det akademiske grunnlaget for hvordan en på en effektiv måte kan fremme utviklingen av et entreprenørielt tankesett hos elevene. Det er derfor klart at bevisstheten omkring entreprenørskapsundervisning innen utdanning har økt og at holdninger til området har blitt mer positive, selv om det ikke alltid kommer til 6

7 uttrykk gjennom undervisningsmetodene, spesielt hvor tradisjonelle tilnærminger fortsatt er rådende. Som med mange sider av utdanning forventes det av lærere at de skal spille en sentral rolle i formidlingen av enterprise i skolen. Lærere er en instrumentell faktor når det gjelder årsaken til endring hos elever (Arbel et al., 2001), men de må som oftest bære byrden med å omsette policy i praksis. Seikkula-Leino (2007) peker på at lærere ikke vet nok om målene, innholdet og arbeidsmåter når det gjelder entreprenørskapsundervisning. I beste fall vet de hva de skal implemtere, men ikke hvordan. Det må derfor satses mer på å bygge opp lærernes selvtillit og ferdigheter for å kunne fremme kreativitet og entreprenørielle læringsferdigheter, samt elevaktive tilnærminger. Mer fokuserte hands-on opplegg vil bidra til å forbedre og støtte undervisningspraksisen. I den siste Teaching and Learning International Survey (TALIS)- undersøkelsen, uttrykte mer enn halvparten av lærerne i undersøkelsen et behov for flere kompetanseutviklingsmuligheter (OECD, 2012). Mens det er internasjonalt akseptert at lite er kjent om hvilke elementer i opplæring eller studier blir mest verdsatt av entreprenører (Martinez et al, 2010), finnes det særtrekk som de fleste er enige om. The UK's Council for Industry and Higher Education (CIHE), the National Council for Graduate Entrepreneurship Education (NCGE) og the National Endowment for Science Technology and the Arts (NESTA) har slått fast at å utvikle entreprenøriell undervisning og læringspraksis forutsetter en endring fra en overføringsmodell for undervisning (å lære om) til erfaringsbasert læring (læring for) som gir studenter teknikker som kan anvendes i den virkelige verden (NESTA, 2008). Edwards og Muirs (2006) artikkel med den treffende tittelen 'Fortell meg og jeg vil glemme, vis meg, og jeg kan huske, involvere meg og jeg vil forstå ", demonstrerer verdien av erfaringskunnskap. Men McKeown et al (2006) sine funn fra 86 universiteter viste at kun en liten gruppe av institusjoner bruker aksjons- og erfaringskunnskap i entreprenørskapmoduler. 86 prosent av dem som regner sine programmer entreprenøriell bruker svært tradisjonelle midler både til undervisning og til vurdering. På den internasjonale arena, understreker Fregetto med utgangspunkt i USA-basert forskning (2006) at professorer i entreprenørskaputdanning "sjelden bryr seg med forskjellige måter å undervise '. Et hvert entreprenørskap program program bør ha en klar ambisjon om å bruke eksperimentelle, kreative, innovative tilnærminger, riktig tilpasset for å forbedre og omfavne de spesifikke ferdighetene som trenges i sektoren. ADEPTT-modellen har blitt utformet for å kunne møte de momentene som studiene nevnt ovenfor peker på. På en slik måte vil en kunne engasjere et bredere utvalg av lærere. Modellen omfatter eksperimentell læring og kulminerer i en fleksibel tilnærming til vurdering som lar deltakende lærere bruke entreprenørielle tilnærminger i deres eget fagområde på en trygg måte 7

8 2. ADEPTT KURSMODELLEN Sluttproduktet av ADEPTT prosjektet er en lærerutdanningsmodell rettet mot å styrke lærerens tillit ved å gjøre seg kjent med innovativ og entreprenøriell atferd gjennom en personlig og selv-guidet prosess som bygger på elementer som allerede finnes i undervisningen. Modellen fungerer som et redskap for å forbedre lærernes evne til å utvikle en kultur for entreprenørskap blant elever og for at enterprice og entreprenørskap skal være forankret i læreplanen på alle nivåer og på tvers av alle spesialområder. Ti grunnleggende aspekter ligger til grunn for utformingen av modellen: 1. Entreprenørskapsundervisning er den viktigste pådriveren for læring om og i entreprenørskap. 2. Det overordnede målet for ADEPTT lærerutdanning modulen vil være å engasjere lærere og å utstyre dem med verktøy for å kunne ta i bruk mer innovative og entreprenørielle tilnærminger til undervisning 3. Hvordan? Gjennom en personlig og selv-guidet prosess som tar utgangspunt i entreprenørielle elementer som allerede er til stede i undervisningen 4. Først og fremst bør den aktivere tidligere kunnskap og føre til refleksjon om ens daglige praksis. 5. Samtidig bør den bygge på lærerens egne interesser, en viktig forutsetning for eierskap og motivasjon. 6. Det bygger på at lærerne skal stå fritt i til å innovere hva de ønsker, istedenfor å følge forhåndsbestemte programmer 7. Prosessen forsøker å utdype den faglige underbyggingen og drar veksler på ideer fra forskjellige fagfeltunderstøttelsen for å identifisere, synliggjøre og forsterke entreprenøriell atferd og handlinger i praksis. 8. Kreativitet og innovasjon, reflekterende praksis, samfunnsengasjement, læringsmiljøer er fire viktige byggesteiner i et hvilken som helst undervisningsopplegg om og i entreprenørskap. 9. Bias mot handling: Deltakerne vil generere ideer (småskala, lav pris, lav risiko) og gjøre dem om til handlinger som til slutt tilføre verdi til andre (elever/studenter, skole, kolleger, samfunnet). Disse handlingene kan berøre ulike temaer og anta ulike former og formater, for eksempel produkter, tjenester, prosesser, hendelser eller politiske anbefalinger. 10. Ved slutten av modulen vil lærere ikke bare kunne, men også være villig til å: Skape læringsmiljøer, som ikke bare utvikle positive holdninger, men fremme entreprenøriell atferd hos elever/studenter (Teaching for entreprenørskap) 8

9 Gjennom eksempler vise fram entreprenøriell atferd ved planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg (Enterprising teaching). Videreutvikling av ADEPTT kursmodellen er basert på resultatene av en undersøkelse av behovene i forbindelse med entreprenørskapsundervisning hos lærere, samt pilotering av kurs for lærere i åtte EU-medlemsland: Belgia (Flanders), Tyskland, Island, Norge, Nederland, Portugal, Spania og Storbritannia (England og Wales ) (ADEPTT, Work Package 2, 2012). Funnene i studien viste at effektiv implementering av entreprenørskap i lærerutdanningen, henger sammen med følgende fem områder: Solid kunnskap om entreprenørskap (basert på den nyeste forskningen og systematisk evaluert for å sikre kvalitet); Entreprenøriell utvikling (eksperimentering og praksis for entreprenørskap og tjenester); Aktiv deltakelse av lærere, skoleledere, elever, foreldre og lokalsamfunn (for å kunne generere kunnskap i samarbeid og for å gi mulighet for formidling); Utvikling av coaching-ferdigheter (opplærte lærere vil bli coach for deres studenter og kollegaer når det gjelder entreprenørielle prosjekter); og Business-kunnskap (lærere må kunne følge opp studentenes forsøk på å utvikle miniselskaper, nyetableringer, små bedrifter og andre entreprenørilelle tiltak). Studien konkluderte også med at en aktiv-elev-tilnærming er avgjørende i entreprenørskap i lærerutdanningen. Lærerne må bygge på sin egen kreativitet for å kunne utvikle et innovativt undervisningrepertoar. Aktiv-elev-tilnærminger i arbeidet med elevene bør omfatte individuell egenvurdering, gruppearbeid, veiledet inquiry, erfaringsbasert læring, og tilrettelegging for selvstudium og individuell inquiry, samt integrering av nettverk og praksisfellesskap (ADEPTT, Arbeidspakke 2, 2012). Aktiv- elev-tilnærmingen ville være ineffektiv hvis ikke koblet til en aktiv-lærer-tilnærming.. Her er ADEPTT helt på linje med Michael Fullans synspunkter på de nye lærerrollene i den nylig publiserte rapporten "Towards a New End: New Pedagogies for Deep Learning" (Fullan & Langworthy, 2013) 1. Læreren som designer av sterke læringsopplevelser. "Dette kreative ansvaret skiller nyere pedagogikk fra den primære rollen lærere hadde som leverandører av faglig kunnskap" 2. Lærere som kilde for human-, sosial- og beslutningskapital. "Lærere blir modeller for holdningene til læring og kreative, sammenhengende, samarbeidsferdigheter de ønsker å formidle gjennom de læringsaktivitetene de legger opp til" 3. Lærere som læringspartnere med studenter, i stadig større grad muliggjort gjennom bruk av teknologi. 9

10 2.1 Learningsmål Modellen betrakter lærerne som "de som sørger for endringer i klasserommet" som plasserer problemer og spørsmål i reelle sammenhenger, tar risiko og engasjerer seg i problemløsing gjennom prøving og feiling (NESTA, 2013). Denne prosessen skal bygge på den personlige erfaringen av deltakerne. Dermed bør en se ADEPTT "som en mulighet til å utfordre og engasjere lærere i problemstillinger som reflekterer deres reelle behov og tilbyr autentiske muligheter til å ta avgjørelser og få til endring, i et støttende miljø der lærere kan reflektere over sine erfaringer." (Kahn, Hewes & Ali, 2009) På bakgrunn av dette er det formulert fire grunnleggende læringsmål: Etter at kurset er gjennomført, skal den deltakende læreren være i stand til å: 1. Utforske og forstå kreativitet, innovasjon og entreprenøriell utvikling i en pedagogisk sammenheng. 2. Identifisere forskning og kunne se entreprenørielle muligheter i arbeidet med fag og markedsføre/selge ideen til medstudenter og / eller andre. 3. Utvikle en prototype (produsere en nyskapende og fullt funksjonell modell) og teste ideen gjennom å engasjere potensielle brukere og reelle interessenter. 4. Reflektere over og vurdere anvendelsen av den entreprenørielle muligheten. Å omforme ideer til handling er den beste beskrivelsen av ADEPTT-kurset. Lærere må altså bli støttet ikke bare i å identifisere muligheter og å utvikle ideer, men i å ta de nødvendige skrittene for å virkeliggjøre disse. Det gjør det spesielt viktig å teste ideene på virkelige brukere. 2.2 CRCL-modellen CRCL står for Kreativitet (Creativity), Reflektive praksis (Reflective Practice), Samfunnsengasjement (Community Engagement) og Learingsmiljø (Learning Environment. Disse elemente ble valgt ut på det andre prosjektmøtet in Langreo (June 2012) som nøkkelelementer eller byggeklosser når det gjelder entreprenørskapsundervisning. De tidligere nevnte egenskapene av en entreprenøriell lærer (QAA, 2012), har en direkte forbindelse til de fire elementene i CRCL-modellen. CRCL Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap Oppgavene til den entreprenørielle læreren Utvikle lære-/undervisningsplaner med læringsmål some er relevant for entreprenørskap, gjennom å øke relevans og å redusere abstraksjon. Være innovative i tilnærming til undervisning og være villig til å eksperimentere for å finne de pedagogiske tilnærminger som kan være passende. 10

11 Sørge for at elevene skal kunne se deres læring i sammenheng med personlige ambisjoner og deres fag/yrke Reflektert praksis Være en leder som er i stand til å skape og utnytte nye muligheter for å styrke elevenes opplevelse Vær oppmerksom på og tilpasse for å oppnå den riktige balansen mellom struktur og frihet Samfunnsengasjement Læringsmiljø Engasjeree eksterne miljøer (arbeidsgivere inkludert) og finner hensiktsmessige praktiske sammenhenger som forbedrer læringsprosessen. Skape læringsmiljøer som legger til rette for utviklingen av entreprenøriell atferd hos eleven, nå og i framtiden. Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap Våre skoler blir bedt om å legge opp til utvikling av en kultur for innovasjon ved å opprette stimulerende læringsmiljø der elever, lærlinger, studenter, lærere, skoleledere og forskere har muligheter til å utvikle sitt kreative, innovative og entreprenørielle potensial. Forslag til innhold Entreprenørskap, forretning og dets utvikling i utdanning Et balansert syn på entreprenørskap inkludert virkningen av entreprenører og intrapreneurs (kreativitet, innovasjon og marked / økonomisk verdi) på samfunnet Kreativ tenkning og etablering av kreative læringsmiljø Idéskaping, action og håndtere feiling Konvergerende og divergerende tenkning BOX. Norge. Vår intensjon med det kurset vi utviklet for dette formålet var å gi lærerne en innledning i kreativitet som nøkkelbegrepet i forståelsen av sammenhengen mellom realfagundervisning og entreprenørielle tilnærminger generelt. Kreativitet var altså fokus i vårt kurs. I en felles økt i plenum den siste kursdagen, la vi opp til en dialog med deltakerne hvor vi oppsummerte ideene omkring kreativitet og undervisning som hadde blitt lagt fram av deltakerne. Oppsummeringen resulterte i en modell, tegnet på tavla, hvor alle elementene i CRCLmodellen var representert. Deltakerne hadde altså selv, i fellesskap, konstruert sin egen CRCL-modell. Det gav oss en mulighet til eksplisitt å koble kreativitet til innovasjon og entreprenørskap. Reflektert praksis " Periods of genuine reflection only when they follow after times of more overt action and are used to organize what has been gained in periods of 11

12 activity in which the hands and other parts of the body beside the brain are used. (Dewey, 1938) I og med at den bygger på personlige erfaringer av deltakerne, gir ADEPTT kurs en mulighet til å reflektere over de viktige spørsmålene om motivasjon, engasjement og læring gjennom samarbeid og dialog med kolleger. Ny innsikt fra utdanningsfeltet og andre disipliner vil bidra til debatten for dermed å kunne kritisk revurdere lærernes rolle i det 21. århundret. Forslag til innhold Identifikasjon av entreprenørielle elementer som allerede finnes i undervisningen Nærmere vurdering av lærerrollen (mentor, coach, activator, endringsagent) Erfaringsutveksling når det gjelder kilder for motivasjons og engasjement av studenter og lærere Problemer og muligheter basert på deltakernes egne interesser, erfaringer og forskning Jevnlig refleksjon over kommunikasjon mellom lærer og elev, den pedagogiske tilnærmingen, klassifisering (rollene til lærere og elever) og framing (hvem som styrer hva i læringsprosessen). Samfunnsengasjement (educators) should know how to utilize the surroundings, physical and social, that exist so as to extract from them all that they have to contribute to building up experiences that are worth while. (Dewey, 1938) Å engasjerere lokalsamfunnet er en uvurderlig støtte for å støtte læring, noe som gjør det ekte og relevant. ADEPTT hjelper lærere til å utvikle utvidete læringsrelasjoner med mennesker utenfor skolen, som innebærer veiledning, mentoring, coaching eller ekspertroller eller annen verdifull prosjektstøtte. Forslag til innhold Humankapitalen og den sosiale og beslutningstakingskapitalen til lærere Engasjement av entreprenørielle lærere og andre relevante interessenter som medskapere Stakeholder mapping: Hvem kan hjelpe oss? Intervjuer om prosjektideer med studenter og potensielle interessenter Rollemodeller og innvirkning på elevenes motivasjon og gjennommføringsgrad Learning Environments and Cultures (educator) duty of determining that environment which will interact with the existing capacities and needs of those taught to create a worth-while experience. (Dewey, 1938) 12

13 Fysiske og virtuelle sammenhenger har stor betydning for undervisnings-/læringsprosessen. Entreprenørielle lærere må sette seg inn i dette, slik at de kan utvikle læringsmiljøer for kreativitet og entreprenørskap. Skolen som basecamp Interne og eksterne ressurser tilgjengelig for å støtte entreprenørskap for deltakerne og deres elever Koblet læring 2.3 Evaluering & vurdering En felles vurderingsprotokoll ble avledet fra denne listen over læringsutbytte. Et skjema ble utviklet slik at kursleder og kursdeltakerne kunne vurdere sin hvor de står i forhold til læringsmålene, før og etter kurset. Målet med dette verktøyet er å fange opp deltakernes tanker om kreativitet, innovasjon og entreprenørskap og dens utvikling, i deres eget pedagogiske fagområde. De blir bedt om å skåre hvor de står i forhold til måloppnåelse i hvert av læringsmålene, både før og etter kurset. Vurderingsskjema Vurderingsskjemaet gir en rekke beskrivelser av oppnåelser for de ulike læringsmålene, og disse er ikke ment å være bedømmende, men et mål på hvor du er når det gjelder å være i stand til å generere nye ideer til bruk i undervisningen. 13

14 Selvvurderingsverktøy Når vurdering før kurset o getter kurset gjennomføres, vil deltakerne få skår på hvert læringsmål på en skala fra 1 til 10 med 1 som lavest og 10 som høyest måloppnåelse. Læringsmål Skår før kurset Skår etter kurset L01 Forståelse av kjernebegrep 1 4 kreativitet 1 3 innovasjon 2 4 entreprenørskap 1 3 Utvikling av egenskaper hos elevene 1 4 L02 Entreprenørielle muligheter innenfor et bestemt tema/emne 1 4 Formidle og «selge» ideen til medelever og andre parter 1 2 L03 Utvikle en ny ytilnærming til undervisning av et tema 0 10 After the Teste pre and produktet post på course sluttbrukere scores are completed the Radar chart will 0 update to give 9 some visual feedback of the measure of trainee confidence in each learning objective. L04 Evaluere og reflekter over anvendelsen av den nye undervisningsmåten 0 6 Etter at skårene fra pre- og posttesten er samlet, vil radarkartet bli oppdatert og gi en visuell tilbakemelding om graden av måloppnåelse. Når selvvurderingen er gjennomført av alle deltakere, vil kursholderen samle disse og innarbeide dem i den nasjonale rapporten. Verktøyet til dette har tittelen With rubric, Trainer Evaluation. Hvis de deltakende lærerne finner det vanskelig å fylle ut skjemaet med alle læringsmål, er en kortere og enklere versjon også inkludert. Fokusgruppe Når lærerne jobber med deres nye ideer, kan de møte hindringer når de skal utvikle en undervisningstilnærming. For å fange opp vurdere disse momentene bør deltakende lærere delta i en fokusgruppe for å kunen gi tilbakemeldinger innen 4-6 uker etter fullført kurs. Kursholderen bør oppfordre til at deltakernes fremmer synspunkter og at disse blir fanget opp. For å fremme reflektiv praksis, kan noen av spørsmålene i fokusgruppa være: 14

15 1. Beskriv kort din idé. 2. Hvilke problemer møtte du da du skulle utvikle en ny idé? 3. Har det vært problemer når du brukte din nye idé med dine elever? 4. Har der vært andre problemer da du utviklet din undervisningstilnærming? 5. Har du hatt anledning til å dele din nye tilnærming med kolleger? Hva slags tilbakemeldinger fikk du? 6. Refleksjon er et nøkkelbegrep når det gjelder entreprenøeriell læring. Hva synes du at du ikke har fått til eller trenger mer veiledning til, slik at vi kan imøtekomme individuelle behov. 7. Hvis du har andre personlige kommentarer eller tanker som du vil dele, kan du angi r dem her. Flere spørsmål kan legges til som forberedelse for fokusgruppene. Læringsmålene, CRCL modellen og vurderingsverktøyet er de viktigste ingerdientene i ADEPTT-metodikken. Så lenge ingredientene er representert, står kursholder fri i å tilpasse og ta til følge våre anbefalinger. slik at en på best mulig måte kan møte deltakernes behov og ta hensyn til kontekstuelle faktorer. In det neste kapittelet vil det bli presentert en fdetaljert beskrivelse av et tredagers-kurs. 3. GJENNOMFØRING 3.1 Å komme i gang Målgruppen Vår erfaring er at ADEPTT-tilnærmingen passer godt for lærere uten erfaring fra arbeid med entreprenørskap Unngå alle ord som begynner med Entre-. Bruk i størst mulig grad begrep som kan passe inn i undervisningssammenhenger, som for eksempel kreativitet, innovasjon og læringsmotivasjon. Gjør det så nøytralt som mulig. Vi valgte å unngå ordet entreprenørskap i kursinvitasjonen og vi mener at vi på den måten klarte å vekke interesse for kurset hos flere. En kan med fordel samle lærere med ulik bakgrunn og erfaring. Erfaring fra studiespesialiserende og yrkesfaglige studieretninger kan utfylle hverandre. Piloten viste at mangfoldet når det gjelder erfaringer var berikende og at deltakerne satte pris på det. BOX 1. Tyskland. En mangfoldig forsamling Annonseringen av kurset rettet seg mot lærere fra alle skoleslag og spesialiseringer. Mangfoldet blant de deltakende lærerne var stort. De underviste på barnetrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole, også innen yrkesfag. Deres undervisningsfag omfattet alt fra realfag (matematikk, fysikk etc), til språkfag, samfunnsfag (historie, 15

Digital didaktikk bedre læring med nettbrett

Digital didaktikk bedre læring med nettbrett Digital didaktikk bedre læring med nettbrett FoU prosjekt ved to ungdomsskoler i Bærum kommune 2013 2014 Sluttrapport 6.oktober 2014 Petter Kongsgården Innhold SAMMENDRAG... 2 FORORD... 3 INNLEDNING...

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

for det individuelle!

for det individuelle! Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Med for det individuelle! Å undervise både med hodet og hjertet sett i et humanistisk, pedagogisk perspektiv for å forebygge frafall i

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Alle teller som matematikkløft

Alle teller som matematikkløft Irina Reitan Alle teller som matematikkløft En kvantitativ studie om innføring av matematikkverktøyet Alle teller i grunnskolen. Masteroppgave i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for Samfunnsvitenskap

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN DEN GODE AKERSHUSSKOLEN Praksisprinsipper for pedagogisk ledelse og læring 2 Akershus fylkeskommune DEN GODE AKERSHUSSKOLEN 2015 Innhold FORORD... 3 INNLEDNING...4 DOKUMENTETS STATUS... 4 MÅL...5 BEGREPSAVKLARING

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red. Acta Didactica Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.) Kunnskapsløftet fra ord til handling Rapport fra et skoleutviklingsprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo

Detaljer

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter NORDLANDSFORSKNING NF-arbeidsnotat nr. 1008/2005 Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

ASSIST- modellen med eksempel på kursplan

ASSIST- modellen med eksempel på kursplan ASSIST- modellen med eksempel på kursplan Januar 2010 Teksten er utarbeidet av: Elisabeth Almaz Eriksen (Høyskolen i Oslo) Elisabeth Björklund, Ingrid Nordqvist og Jan Grannäs (Universitetet i Gävle, Sverige)

Detaljer

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Hvordan påvirker Læringsplakaten våre arbeidsmåter? En undersøkelse om tilpasset opplæring i videregående skole Harry Mikalsen Mastergraden i spesialpedagogikk

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen?

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Et yrkesdidaktisk utviklingsprosjekt fra det praktisk-pedagogiske studiet ved Høgskolen i Akershus 2008-2010

Detaljer

Vurdering for læring

Vurdering for læring Vurdering for læring En teoretisk analyse av lærerens vurderingskompetanse Ingunn Larsen Masteroppgave i pedagogikk Kunnskap, utdanning og læring Det Utdanningsvitenskaplige fakultet Pedagogisk forskningsinstitutt

Detaljer

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Aud Berggraf Sæbø KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Et forprosjekt for tiltak 25 i Skapende læring: Muligheter og sentrale utfordringer for estetiske fag og estetiske læreprosesser i grunnskolens opplæring,

Detaljer

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU RAPPORT 24/2007 Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU Bjørn Stensaker NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 24/2007 ISBN 82-7218-539-3

Detaljer

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Master som fleksibelt forløp Masterprosjekt, modul 4 Muntlig eksamen - Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Evaluering av NKI Fjernundervisnings studium Psykologi årsenhet Truls

Detaljer

Jeg gidder ikke bry meg mer!

Jeg gidder ikke bry meg mer! Jeg gidder ikke bry meg mer! En studie av hva åtte ungdomsskolelever mener påvirker deres læring i matematikk. Mona Røsseland Veileder Marit Johnsen-Høines Toril Eskeland Rangnes Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer