Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference"

Transkript

1 Høvik/Stoppen skoleanlegg Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett Sammendragsrapport Better Planning Reference Worse Prokonsult AS Mai 2008

2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG AV ANALYSEN Bakgrunn, målsetting Hovedresultat tidsplan Hovedresultat budsjett Kritiske suksessfaktorer, prosessleders forslag til aksjoner Generelle kommentarer til de viktigste usikkerhetselementer BAKGRUNN/GJENNOMFØRING Bakgrunn Hovedelementer i prosjektet Status: Oppgavebeskrivelse: Gjennomføring RESULTATER OG KONKLUSJONER Tidsplan Budsjett Forslag til handlinger Budsjett sammenstilling...15 VEDLEGG Vedleggsrapport usikkerhetsanalyse s Prokonsult AS Side 2 av

3 1. SAMMENDRAG AV ANALYSEN 1.1 Bakgrunn, målsetting Lier kommune skal bygge et nytt skoleanlegg som erstatning for dagens Høvik barneskole med SFO og Stoppen ungdomsskole. Det nye skoleanlegget planlegges med en kapasitet på 400 elever på barnetrinnet og 350 elever på ungdomstrinnet, samt en buffer på ca. 150 elever. Skolene vil bli organisert etter pedagogiske prinsipper gitt i den nye læreplanen for grunn- og videregående skole (L06 kunnskapsløftet). Analysegruppen har bestått av nøkkelpersonell fra byggherren og samspillpartene i prosjektet. Som basis for analysen har man tatt utgangspunkt i prosjektets planer som forelå på aktuelt tidspunkt med tilhørende beregninger og budsjettunderlag. Forutsetningene for disse er definert og man har sammen forsøkt å fremtidsvurdere hvilken påvirkning identifiserte risikoelementer kan få på prosjektets planer og budsjetter. Resultatet av dette vil gi svar på om foreliggende planer og budsjetter er i tråd med de faktiske behov. Analysen er gjennomført etter suksessiv prinsippet ved bruk av Futura konseptet. En nærmere beskrivelse av dette finnes i et eget dokument, FuturaKonseptet. 1.2 Hovedresultat tidsplan Det ble gjennomført en overordnet analyse av gjennomføringsplanen for å få en prognose for total gjennomføringstid for prosjektet. Resultatet av denne øvelsen ble som følger: 50/50 % sannsynlig gjennomføringstid 22,7 mnd fra , det gir en prognose for sannsynlig ferdigstillelse ca. medio april /15 % sannsynlig prognose, 24,8 mnd, det vil si ca. medio juni Standardavvik +/- 2 mnd. Resultatet viser at prosjektet på dette stadiet tidsmessig har en del utfordringer, men det bør ikke være noen umulig oppgave å møte de planlagte frister hvis blant annet Samspillmodellen fungerer i tråd med forventningene. Blant annet ligger det sannsynligvis muligheter til å oppnå en del tidsmessige gevinster gjennom den mer detaljerte planleggingen av arbeidene/produksjonen. 1.3 Hovedresultat budsjett Budsjettmessig har usikkerhetsanalysen gitt følgende hovedresultat: 50/50 % sannsynlig prognose for prosjektkostnad: 464,1 Mill kr 85/15 % sannsynlig prognose, 490,5 Mill kr Standardavvik +/- 25,5 Mill Kr, ca +/- 5,5 % I forhold til at LK s utkast til budsjett på 467,1 Mkr (inkl. omforent ramme for Lønns og prisstigning, avsatt reserve i målsum og LK s overordnede avsatte reserve) innebærer en sikkerhet på 55 %, bør ikke det være noe stort problem på dette stadiet. Prosjekter styres ofte i dag etter 50/50 % målprognoser. Som nevnt ovenfor på tidsplan ligger det også her muligheter til å oppnå økonomiske besparelser som kan bidra positivt i forhold til å komme i mål under budsjett. 1.4 Kritiske suksessfaktorer, prosessleders forslag til aksjoner Prosjektets suksess for alle parter ligger i at man får samspillgruppen til å fungere som et team med oppgave å løse til dels kompliserte roller i en omfattende byggeprosess. Det er derfor viktig at man lykkes med å bygge opp en gjensidig tillit mellom de forskjellige interessegrupper. Byggherren representert ved ressurser innleid fra Bærum kommune og Prokonsult AS Side 3 av

4 Alliansen har her en jobb å gjøre, og bør vurdere å sette på ekstra ressurser for å få til et godt og åpent tillitsforhold. Kostnadsnivået for prosjektet kan synes å ligge på et forholdsvis høyt nivå og noe av dette skyldes muligens at det er lagt inn kvaliteter i prosjektet som koster noe mer enn normalt. Ellers er det mulig at det svært stramme markedet man har hatt de siste par år også har medført at de tilbud man på det nåværende stadiet ligger inne med i budsjettet gjenspeiler dette forholdet. Her er det mulig man kanskje kan oppnå enkelte positive overraskelser på grunn av noe bedre markedsutsikter sett fra en byggherres side. Dette er noe samspillgruppen bør ta inn over seg og jobbe aktivt for å se om det kan være noe å hente ved at man kanskje får noe bedre konkurranse om noen av oppdragene etter hvert. 1.5 Generelle kommentarer til de viktigste usikkerhetselementer I punkt 3.4 er det utarbeidet noen konkrete handlinger, basert på innspill fra analysedeltakerne med utgangspunkt i risikobildet fra analysen. Nedenfor vil vi trekke frem noen generelle kommentarer knyttet til de viktigste usikkerhetsområdene som det vil være viktig å ta fatt i gjennom det videre arbeid med prosjektet. 1. Utførende entreprenører HENT, som en av alliansepartnerne og hovedentreprenør, sitter med hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av byggearbeidene. Det er også de som har ansvar for å innhente tilbud og kjøpe inn varer og tjenester samt både den tidsmessige og kostnadsmessige oppfølging av prosjektet. Det vil derfor være avgjørende at de både har kapasitet og kompetanse til å løse alle de arbeidsoppgavene dette krever. 2. Byggherre/Eier Lier kommune har engasjert Bærum kommune til å ivareta sin rolle som byggherre i forbindelse med utbyggingen. Her er det da viktig med en del klare kjøreregler i forhold til ansvarsforhold og beslutningsmyndighet for å dekke de daglige behov i prosjektet. Ellers har LK identifisert at de har en utfordring i forhold til tilgjengelig egen teknisk kompetanse knyttet til prosjektets planlegging. Prosjektet bør videre utarbeide en informasjonsstrategi med en målsetting om å sørge for enhetlig informasjon til brukere, omgivelser og media. 3. Samspillgruppen Prosjektets suksess vil være avhengig av samarbeidet mellom de impliserte parter i samspillgruppen. En grunnleggende forutsetning her vil være at man er i stand til å etablere et åpent og gjensidig tillitsforhold på tvers av enkeltinteressene. Målet for alle må være at man felles skal løse oppgaven innenfor de avtalte rammer mht. tid, kvalitet og kostnad og at de fremtidige brukerne får et bygg som dekker de definerte behov. 4. Marked/konjunkturer Partene har forhandlet seg frem til en avtale basert på innhentede tilbud på leveranser av varer og tjenester. En del av dette er innhentet i et marked som i en periode har vært forholdsvis stramt, og det kan derfor være mulig at det kan være noe å hente på en del innkjøp av varer og tjenester innen de områder der markedet kan ha bedret seg noe. 5. Prosjekterende Det er nå viktig at de prosjekterende utarbeider en koordinert beslutningsplan i forhold til nødvendige tilbakemeldinger, slik at de i hektiske faser av prosjektet har nødvendig kapasitet og kompetanse til å gjennomføre detaljprosjekteringen, samt produksjon og levering av tegninger og nødvendig produksjonsunderlag til rett tid. 6. Alliansen Alliansen på sin side har et felles ansvar for å koordinere sin egen planlegging på en slik måte at byggherren til enhver tid vet hva han har å forholde seg til i forhold til nødvendige beslutninger fra hans side. Det som vil være en viktig suksessfaktor, både for alliansen og for prosjektet vil være at den nye prosjekteringslederen er sterk og synlig og at han tar tak i arbeidet med å koordinere og kvalitetssikre den tverrfaglige prosjekteringen, samt å følge opp de prosjekterendes arbeide. Prokonsult AS Side 4 av

5 2. BAKGRUNN/GJENNOMFØRING 2.1 Bakgrunn Lier kommune skal bygge et nytt skoleanlegg som erstatning for dagens Høvik barneskole med SFO og Stoppen ungdomsskole. Det nye skoleanlegget planlegges med en kapasitet på 400 elever på barnetrinnet og 350 elever på ungdomstrinnet, samt en buffer på ca. 150 elever. Skolene vil bli organisert etter pedagogiske prinsipper gitt i den nye læreplanen for grunn- og videregående skole (L06 kunnskapsløftet). 2.2 Hovedelementer i prosjektet Prosjektet omfatter i hovedsak følgende arbeider. Høvik barneskole med tilhørende paviljonger etc. skal rives/fjernes før byggestart. Bygging av ny 1 10 skole, ca m2 (BTA). I tillegg skal utomhusarealene og lokal infrastruktur bygges/opparbeides. 2.3 Status: Forprosjektet med tilhørende målsum skal foreligge fra alliansegruppen Start riving Høvik skole innen Planlagt/ønsket byggestart Planlagt overtakelse bygninger Planlagt overtakelse utvendige anlegg Prisnivå timesatser, Prisnivå målsum Prisreguleringen forutsettes å inngå i målsum. 2.4 Oppgavebeskrivelse: Mål: Formålet med analysen er å bevisstgjøre beslutningstakere og prosjektdeltakerne om hvor usikkerheten for gjennomføring av prosjektet ligger, både teknisk, tidsmessig og økonomisk. Identifisere de viktigste usikkerhetsområder og evaluere tidsmessige og økonomiske konsekvenser knyttet til disse. Deltakere i oppfølgingsanalysen: Ingrid G. Eklund, PL-BH - Bærum kommune Einar Heitmann, komm.sjef - Lier kommune Helge Rustand, ass. PL-BH HR Prosjekt Thomas Bjønnes sp.rådg. - Bærum kommune (dag1) Lisbet Grøvdal, rektor - Lier kommune Roar Madsen - rådgiver Prokonsult AS (dag1) Geir Egil Paulsen, ARK - Ottar arkitekter Tore Lund, kontraktsansv. - Hent Martin Totland, PGL - Rambøll Marianne Kinn - prosj.leder Bærum kommune (dag1) Ole Kristian Berg, PL- Hent Analysen er ledet av: Erling Hjallen, Prokonsult AS Fast forutsetning: Det forutsettes i analysen at prosjektet blir vedtatt i henhold til foreliggende planer og at nødvendige midler blir bevilget. Eksklusiv fra analysen: Nye lover og regler Force Majeure situasjoner Finanskostnader Prokonsult AS Side 5 av

6 Inklusiv i analysen: MVA Naglefast inventar/utstyr (enkelte elementer er ikke inkludert) Prisstigning i gjennomføringsfasen Løst inventar og utstyr (utenom målsum) Rivekostnader for gamle skolen (utenom målsum) Trafikk og parkerings infrastruktur (utenom målsum) 2.5 Gjennomføring Analysen ble gjennomført i perioden mai, 2008 og de foreløpige resultatene ble gjennomgått med prosjektgruppen ved avslutning av siste samling. I ettertid er det foretatt noen mindre justeringer og korrigeringer på inngangsverdier (kalkyle). Analysegruppen startet med å gjennomgå prosjektet, og man diskuterte hvordan det er tenkt gjennomført. Med dette som bakgrunn ble målsettinger og øvrige hovedforutsetninger for analysen definert. Det ble så gjennomført en "Brainstorming" prosess for å identifisere alle faktorer som kan påvirke prosjektets gjennomføring og økonomi. De identifiserte risikoelementer ble gruppert med hensyn til individuelle sammenhenger. Forutsetninger og mulige scenarioer til de grupperte risikoelementer ble deretter formulert. Man drøftet seg så frem til en basisplan for prosjektet og etter at man hadde gjennomgått denne og evaluert aktivitetene med utgangspunkt i planlagte forutsetninger, ble alle risikoelementenes mulige påvirkning på tidsplanen evaluert. Etterpå ble budsjettet for hele prosjektet gjennomgått og risikoelementenes påvirkning på økonomien vurdert på tilsvarende måte. Etter at både planer og budsjett var vurdert gikk man gjennom resultatene og prosjektets risikoprofil både med hensyn til tid og budsjett. Gruppen fikk så til slutt, med utgangspunkt i resultatene fra analysen, i oppdrag å komme med forslag til hvilke aksjoner man burde iverksette rettet mot det videre arbeide. Forslagene ble notert og har dannet grunnlag for handlingsplanen bakerst i rapporten. Resultater og dokumentasjon av alt arbeid som ble gjort i løpet av analysen er utarbeidet som en egen vedleggsrapport. Prokonsult AS Side 6 av

7 3. RESULTATER OG KONKLUSJONER 3.1 Tidsplan Tidsplanen ble analysert på et overordnet nivå for å få en prognose for sannsynlig ferdigstillelse av prosjektet. Analysen gav da følgende resultat på prosjektets gjenstående varighet. 50/50 % sannsynlig gjennomføringstid 22,7 mnd fra , det gir en prognose for sannsynlig ferdigstillelse ca. medio april /15 % sannsynlig prognose, 24,8 mnd, det vil si ca. medio juni Standardavvik +/- 2 mnd. Prosjektets basisplan er basert på at alt stort sett går som normalt/forutsatt, dvs. ingen spesielle hendelser eller andre uforutsette ting forstyrrer den tidsmessige gjennomføringen. Standardavviket gir uttrykk for den usikkerhet man på det nåværende stadiet ser for seg i forhold til den videre gjennomføring. Størrelsen på dette (+/- 2 mnd) er å betrakte som normalt for et så omfattende prosjekt. Den overordnede tidsplan ser ut som følger. Aktiviteten Generelle forhold inneholder risikoelementer som gjennom aktiv innsats fra prosjektets side kan påvirkes i en positiv retning. Det er vanskelig å si på hvilke tidspunkter effekter fra disse elementene kan slå inn, slik at hvis man skal gjøre om denne prognose til en operativ plan, er man nødt til å vurdere dette nærmere. Hvilke tiltak som kan ha størst effekt finner man i risikoprofilen for tidsplanen. Hvis det blir besluttet tiltak som vil påvirke basisplanen, vil man deretter måtte revurdere de relevante risikoelementene. Dette vil så gi et nytt bilde av både gjennomføringstid og risikoprofil. Prokonsult AS Side 7 av

8 Fordelingskurve Tidsplan Resultatet for Tidsplanen vises på følgende fordelingskurve: I grafen ovenfor vises foruten prognose for 50/50 % varighet, samt 85/55 %, 65/35 % og 35/65 % prognose. Videre at det er ca. 16 % sannsynlighet for å møte ferdigstillelse i henhold til prosjektets basisplan, ca. medio. februar 2010 (en varighet på 20,7 måneder fra ). Det bør fortsatt være mulig å gjennomføre prosjektet innenfor de planlagte tidsrammer. Dette er imidlertid da avhengig av at man aktivt tar tak i alle elementer som kan bidra til negative utslag, samt at man hele tiden forsøker å utnytte alle muligheter til tidsmessige besparelser som kan ligge på kritisk linje i prosjektet. Figuren nedenfor viser at det største ansvaret for dette ligger i Samspillgruppen, ved siden av at både de Utførende entreprenører og Byggherren ivaretar sine roller og ansvar på en tilfredsstillende måte. Risikoprofil Tidsplan Analysen av tidsplanen har gitt følgende risikoprofil: Som det fremgår av risikoprofilen er det Samspillgruppen som har størst påvirkning i forhold til den tidsmessige gjennomføring på dette stadium. En mer utdypende drøfting av disse og øvrige forhold finnes under pkt Prokonsult AS Side 8 av

9 3.2 Budsjett Budsjettmessig har usikkerhetsanalysen gitt følgende hovedresultater: 50/50 % sannsynlig prognose for prosjektkostnad: 464,1 Mill kr 85/15 % sannsynlig prognose, 490,5 Mill kr 65/35 % sannsynlig prognose, 473,7 Mill kr Standardavvik +/- 25,5 Mill Kr, ca +/- 5,5 % I analysen er både avtalte reserver i samspillavtalen og byggherrens overordnede reserveavsetninger satt til 0. Dette for å få en mer objektiv vurdering av prosjektets eksponering i forhold til de risikoområder prosjektet kan bli påvirket av, samt en kvalitetssikring av størrelsen på de avsatte reserver. Byggherrens eksponering i forhold til samspillavtalens målsum med tilhørende sluttoppgjør og beregninger av bonus/malus er ikke tatt inn i vurderingene Fordelingskurve Budsjett Resultatet vises på følgende fordelingskurve: I grafen ovenfor vises prognose for 50/50 % prosjektkostnad, samt 85/15 %, 65/35 % og 35/65 % prognose. Videre ser man at det er 55 % sannsynlighet for å nå LK s budsjett på 467,1 Mkr (inkl. omforent ramme for Lønns og prisstigning, avsatt reserve i målsum og LK s avsatte reserve). Sett med bakgrunn i avtaleformen bør derfor dette være tilfredsstillende siden alle parter her bør være opptatt av å redusere kostnader der det er mulig. Prosjekter i dag styres ofte etter 50/50 % målprognoser eventuelt av og til lavere prognoseverdier. Standardavviket er på ca. +/- 25,5 Mill Kr. (+/- 5,5 %). Det beregnede standardavvik på +/- 5,5 % (+/- 25,5 Mkr) kan synes å være stort, men erfaringsvis pleier dette normalt å ligge på nærmere +/- 10 % på forprosjektstadiet i mer tradisjonelle entreprisemodeller. Man kan imidlertid forsvare nivået med bakgrunn i den valgte samspillmodellen, der blant annet noe av markedsusikkerheten bør være noe redusert, ved siden av at partene har ambisjoner om å finne gode kostnadseffektive løsninger underveis i detaljprosjekterings og produksjonsfasen. Prokonsult AS Side 9 av

10 Risikoprofil Budsjett Analysen har gitt følgende oversikt over de største usikkerhetsårsaker som budsjettet kan bli eksponert for. Årsakene er prioritert etter deres relative innflytelse på den samlede usikkerhet. Utførende entreprenører bidrar med den største usikkerhet i forhold til prosjektets kostnader. Markedet bidrar også med en god del usikkerhet på dette stadiet siden man står foran et omfattende arbeid med å kontrahere både underentreprenører og betydelige materialleveranser. Denne usikkerheten blir imidlertid borte /vesentlig redusert i nær fremtid, og da vil de øvrige usikkerhetselementer komme mer frem. Her vil både Byggherren og Alliansen, gjennom Samspillgruppen, være viktige bidragsytere og premissgivere til prosjektets gjennomføring. Ellers så bør alle parter ha som en utfordring å utnytte alle muligheter som usikkerheten gir, for det er i realiteten i usikkerheten mulighetene ligger. En mer utdypende drøfting av disse og øvrige forhold finnes under pkt Prokonsult AS Side 10 av

11 3.3 Forslag til handlinger Etter at resultatene fra analysen var gjennomgått med gruppen, fikk deltakerne som oppgave å komme med forslag til hvilke aksjoner som burde prioriteres. Forslagene har dannet grunnlaget for følgende utkast til løsningsforslag/handlinger. Disse bør snarest mulig bearbeides videre til mer konkrete handlingsplaner av den som har fått ansvar for å gjøre noe med løsningsforslaget samt at de definerte frister vurderes nærmere. Handlingene er plassert inn under den gruppen der de hørte mest hjemme, men enkelte handlinger vil ha effekt på flere områder. Handlingsplaner No Løsningsforslag Handlingsplan Ansvarlig Eier av risiko Ferdig Kontroll Status 1 Utførende entreprenører 1.01 Kvalitetssikre innkjøp av underentrepriser og leveranser (PL, innkjøper og Ark/rådgivere) Kontrahere viktige underentreprenører tidlig. Låse risiko på tid, kostnader og kapasitet ved kontrahering av underentreprenører Høyt fokus på HMS, logistikk og kvalitetssikring på byggeplass. Etablere et godt samarbeide med skolen for å unngå uhell/ulykker i forhold til skolens daglige drift Vurdere nødvendig detaljeringsnivå på underlag for underentreprenører og leverandører. Spesielt i forhold til konsekvenser for tid og kostnader. 2 Byggherre/Eier 2.01 Tydeliggjøre for både brukere og andre at prosjektets innhold "fryses" ved signering av samspillkontrakt. Det vil si at ved behov for endringer underveis må det også "bevilges" penger til endringen Byggherren bør evaluere egen teknisk kompetanse og vurdere om å øke denne i faser av prosjektet, eventuelt gjennom innleie. OKB/KK SG Active OKB/KK SG Active Byggeplasslede r HENT Active OKB/KK SG Active EH/IGE EH Active EH/IGE EH Active Prokonsult AS Side 11 av

12 Handlingsplaner No Løsningsforslag Handlingsplan Ansvarlig Eier av risiko Ferdig Kontroll Status 2.03 Byggherren bør snarest mulig utarbeide en informasjonsstrategi for prosjektet i forhold til å få til enhetlig informasjon til brukere, omgivelser og media. Utnevne informasjonsansvarlig for prosjektet. 3 Samspillgruppen 3.01 Kontrakter og avtaler rundt forprosjekt og målsum må være klare og entydige, slik at dette ikke danner grunnlag for unødvendige interne konflikter Organisere samspillgruppen på en hensiktsmessig måte. Her er det viktig at alle parter kontinuerlig må jobbe for å opprettholde et godt samarbeidsklima i gruppen. Det kan være nødvendig å bruke ekstra ressurser for å etablere et godt og åpent tillitsforhold Sørge for at samspilltanken videreføres i alle faser av prosjektet for hele tiden å jakte på mulige synergier i forhold til målsum etc., også i produksjonsfasen. Samspillkoordinator har ansvar for å følge opp dette jevnlig for å tilse at samspillet fungerer Ha høyt fokus på kontinuitet på nøkkelpersonell hos alle parter i samspillgruppen Valg av tekniske entreprenører bør ikke alene velges med utgangspunkt i pris, men også med utgangspunkt i evne og vilje til samspill etter samme kriterier som ble lagt til grunn i Alliansen.. EH/IGE EH Active IGE SG Active KK/IGE SG Active KK SG Active KK/IGE SG Active KK SG Active Prokonsult AS Side 12 av

13 Handlingsplaner No Løsningsforslag Handlingsplan Ansvarlig Eier av risiko Ferdig Kontroll Status 3.06 Fokus på rett og effektiv ressursbruk. Utarbeide omforente planer for ressursbruk på tidlig stadie. Planene må kunne revideres underveis ved behov. KK SG Active 3.07 Gjennomgang av prosjektet for å se om det er mulig å redusere kostnadene uten at man reduserer kvaliteten i forhold til brukerne. KK SG Active 4 Marked/konjunkturer 4.01 Avklare/bestille kapasitet hos prefableverandør Gjennomføre en evaluering av markedssituasjonen for å vurdere muligheter som kan ligge i å innhente nye priser/tilbud på tjenester/leveranser som ikke er bundet opp/avtalt til nå. 5 Prosjekterende 5.01 Sørge for at prosjektering og arbeidsunderlag leveres til entreprenører til riktig tid og kvalitet. Dette innebærer at prosjekteringsgruppa må bemannes med nødvendige ressurser Utarbeide en koordinert beslutningsplan i forhold til de prosjekterendes behov for tilbakemeldinger. Dette har stor betydning for fremdrift både for detaljprosjektering og produksjon Høyt fokus på tverrfaglighet og kvalitetssikring av prosjekteringen. OKB SG Active OKB SG Active PGL ROH Active PGL ROH Active PGL ROH Active Prokonsult AS Side 13 av

14 Handlingsplaner No Løsningsforslag Handlingsplan Ansvarlig Eier av risiko Ferdig Kontroll Status 6 Alliansen 6.01 Etablere rutiner for tett samspill mellom prosjekterende og utførende i viktige faser av prosjektet. Sette fokus på og utvikling av Alliansens evne til å samarbeide og å utarbeide omforente planer etc Utarbeide godt styringsgrunnlag gjennom koordinerte: Fremdriftsplaner, Innkjøpsplaner, Tegningsleveranser, HMS og KS-planer. Etablere en arbeidsform der hele Alliansen jobber sammen og ikke hver for seg Alliansen må ha fokus rundt sitt forhold til byggherren. Sørge for at byggherren til enhver tid har nødvendig tillit/innsikt til prosjektet og arbeidsformen Utarbeide byggherre beslutningsplan som er forankret opp mot tegningsleveranser og byggets fremdrift. 9 Eksterne grensesnitt 9.01 Få en avklaring rundt fremdrift og ferdigstillelse av varmesentral (byggherrens ansvar). PGL ROH Active PGL ROH Active KK ROH Active PGL ROH Active IGE EH Active Signaturer: HENT = HENT SG = Samspillgruppen EH = Einar Heitmann ROH = Alliansen IGE = Ingrid G. Eklund PGL = Prosjekteringsgruppeleder KK = Kjell Kvam (PL ROH) OKB = Ole Kr. Berg (ass. PL ROH) Prokonsult AS Side 14 av

15 3.4 Budsjett sammenstilling Lier kommune Prosjekt: Høvik Stoppen skoleanlegg, ny 1-10 skole Oppstilling av resultatene fra usikkerhetsanalyse Totalareal m2 BTA KONTO POST Sum kr/m2 0 PRISSTIGNING IFLG. AVTALE FELLESKOSTNADER BYGNING (inkl. bygn. mess hjelpearb.) VVS-INSTALLASJONER EL-KRAFTINSTALLASJONER TELE OG AUTOMATISERING ANDRE INSTALLASJONER HUSKOSTNAD UTENDØRSANLEGG ENTREPRISEKOSTNAD Forprosjekt (program, skisse og forprosjekt) 0 82 Prosjektering Prosjekt og byggeledelse Generelle kostnader alliansen Redusert LPS (avtalt ) Reserve i målsum (satt til 0 i analysen) 0 8 GENERELLE KOSTNADER Sum 1-8 basisbudsjett (før reserver), inkl. MVA Forventede tillegg målsum BYGGEKOSTNAD, inkl. reserver og MVA, (resultat fra analysen) Riving Høvik skole, inkl. fjerning asfalt. etc Parkeringsplass nord Undergang Nøsteveien Tilskudd Statens vegvesen Riving Musikkskolen Påløpte generelle kostnader Generelle kostnader LK i forpr. fasen, påløpt Gen. kostn. LK i garantifasen Generelle kostnader LK til ferdigstillelse Generelle kostnader, gebyrer, tilknytning Spesielle kostnader inventar Spesielle kostnader fast inventar Kunstnerisk utsmykning Tilskudd KORO Mangler i garantitiden, Alliansen Oppgradering miljøambisjon Reserver byggherrekostnader (satt til 0 i analysen) 0 9 SUM SPESIELLE KOSTNADER (inkl. MVA) GRUNNKALKYLE PROSJEKTKOSTNAD FORVENTEDE TILLEGG /50% BUDSJETT MARGIN FOR SIKKERHET /15% BUDSJETT - PROSJEKTKOSTNAD Prokonsult AS Side 15 av

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit.

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit. Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit., Asplan Viak AS 2 H2-62 ISBN 82-7261-1-8 FORORD I forbindelse med gjennomføring

Detaljer

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10.

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS Overordnet styringsdokument 08.10.2013 Bardu kommune ITMS 08.10.13 side 1 av 27 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 3 Oppdatert etter ny info

Detaljer

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Rapport 12/2010 2 0 1 0 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF - integritet og verdiskaping Rapport 12/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE 2013 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING...

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Thor Heyerdahl videregående skole. Anbudsgrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere ANBUDSGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

Thor Heyerdahl videregående skole. Anbudsgrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere ANBUDSGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE SIDE 1 AV 22 Thor Heyerdahl videregående skole Anbudsgrunnlag Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere 23. september 2005 SIDE 2 AV 22 Anbudsgrunnlag samspillprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE 0.0

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt

Oppfølging av byggeprosjekt Oppfølging av byggeprosjekt Hitra kommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden september-09 t.o.m. januar-10. Undersøkelsen

Detaljer

Boligutvikling i. tidligfase med fokus på tid.

Boligutvikling i. tidligfase med fokus på tid. Boligutvikling i Masteroppgave tidligfase med fokus på tid. Oslo, 1. mars 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Senter for Eiendomsutvikling og -forvaltning Forord Denne oppgaven er

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003)

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innst. S. nr. 126 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer