Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference"

Transkript

1 Høvik/Stoppen skoleanlegg Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett Sammendragsrapport Better Planning Reference Worse Prokonsult AS Mai 2008

2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG AV ANALYSEN Bakgrunn, målsetting Hovedresultat tidsplan Hovedresultat budsjett Kritiske suksessfaktorer, prosessleders forslag til aksjoner Generelle kommentarer til de viktigste usikkerhetselementer BAKGRUNN/GJENNOMFØRING Bakgrunn Hovedelementer i prosjektet Status: Oppgavebeskrivelse: Gjennomføring RESULTATER OG KONKLUSJONER Tidsplan Budsjett Forslag til handlinger Budsjett sammenstilling...15 VEDLEGG Vedleggsrapport usikkerhetsanalyse s Prokonsult AS Side 2 av

3 1. SAMMENDRAG AV ANALYSEN 1.1 Bakgrunn, målsetting Lier kommune skal bygge et nytt skoleanlegg som erstatning for dagens Høvik barneskole med SFO og Stoppen ungdomsskole. Det nye skoleanlegget planlegges med en kapasitet på 400 elever på barnetrinnet og 350 elever på ungdomstrinnet, samt en buffer på ca. 150 elever. Skolene vil bli organisert etter pedagogiske prinsipper gitt i den nye læreplanen for grunn- og videregående skole (L06 kunnskapsløftet). Analysegruppen har bestått av nøkkelpersonell fra byggherren og samspillpartene i prosjektet. Som basis for analysen har man tatt utgangspunkt i prosjektets planer som forelå på aktuelt tidspunkt med tilhørende beregninger og budsjettunderlag. Forutsetningene for disse er definert og man har sammen forsøkt å fremtidsvurdere hvilken påvirkning identifiserte risikoelementer kan få på prosjektets planer og budsjetter. Resultatet av dette vil gi svar på om foreliggende planer og budsjetter er i tråd med de faktiske behov. Analysen er gjennomført etter suksessiv prinsippet ved bruk av Futura konseptet. En nærmere beskrivelse av dette finnes i et eget dokument, FuturaKonseptet. 1.2 Hovedresultat tidsplan Det ble gjennomført en overordnet analyse av gjennomføringsplanen for å få en prognose for total gjennomføringstid for prosjektet. Resultatet av denne øvelsen ble som følger: 50/50 % sannsynlig gjennomføringstid 22,7 mnd fra , det gir en prognose for sannsynlig ferdigstillelse ca. medio april /15 % sannsynlig prognose, 24,8 mnd, det vil si ca. medio juni Standardavvik +/- 2 mnd. Resultatet viser at prosjektet på dette stadiet tidsmessig har en del utfordringer, men det bør ikke være noen umulig oppgave å møte de planlagte frister hvis blant annet Samspillmodellen fungerer i tråd med forventningene. Blant annet ligger det sannsynligvis muligheter til å oppnå en del tidsmessige gevinster gjennom den mer detaljerte planleggingen av arbeidene/produksjonen. 1.3 Hovedresultat budsjett Budsjettmessig har usikkerhetsanalysen gitt følgende hovedresultat: 50/50 % sannsynlig prognose for prosjektkostnad: 464,1 Mill kr 85/15 % sannsynlig prognose, 490,5 Mill kr Standardavvik +/- 25,5 Mill Kr, ca +/- 5,5 % I forhold til at LK s utkast til budsjett på 467,1 Mkr (inkl. omforent ramme for Lønns og prisstigning, avsatt reserve i målsum og LK s overordnede avsatte reserve) innebærer en sikkerhet på 55 %, bør ikke det være noe stort problem på dette stadiet. Prosjekter styres ofte i dag etter 50/50 % målprognoser. Som nevnt ovenfor på tidsplan ligger det også her muligheter til å oppnå økonomiske besparelser som kan bidra positivt i forhold til å komme i mål under budsjett. 1.4 Kritiske suksessfaktorer, prosessleders forslag til aksjoner Prosjektets suksess for alle parter ligger i at man får samspillgruppen til å fungere som et team med oppgave å løse til dels kompliserte roller i en omfattende byggeprosess. Det er derfor viktig at man lykkes med å bygge opp en gjensidig tillit mellom de forskjellige interessegrupper. Byggherren representert ved ressurser innleid fra Bærum kommune og Prokonsult AS Side 3 av

4 Alliansen har her en jobb å gjøre, og bør vurdere å sette på ekstra ressurser for å få til et godt og åpent tillitsforhold. Kostnadsnivået for prosjektet kan synes å ligge på et forholdsvis høyt nivå og noe av dette skyldes muligens at det er lagt inn kvaliteter i prosjektet som koster noe mer enn normalt. Ellers er det mulig at det svært stramme markedet man har hatt de siste par år også har medført at de tilbud man på det nåværende stadiet ligger inne med i budsjettet gjenspeiler dette forholdet. Her er det mulig man kanskje kan oppnå enkelte positive overraskelser på grunn av noe bedre markedsutsikter sett fra en byggherres side. Dette er noe samspillgruppen bør ta inn over seg og jobbe aktivt for å se om det kan være noe å hente ved at man kanskje får noe bedre konkurranse om noen av oppdragene etter hvert. 1.5 Generelle kommentarer til de viktigste usikkerhetselementer I punkt 3.4 er det utarbeidet noen konkrete handlinger, basert på innspill fra analysedeltakerne med utgangspunkt i risikobildet fra analysen. Nedenfor vil vi trekke frem noen generelle kommentarer knyttet til de viktigste usikkerhetsområdene som det vil være viktig å ta fatt i gjennom det videre arbeid med prosjektet. 1. Utførende entreprenører HENT, som en av alliansepartnerne og hovedentreprenør, sitter med hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av byggearbeidene. Det er også de som har ansvar for å innhente tilbud og kjøpe inn varer og tjenester samt både den tidsmessige og kostnadsmessige oppfølging av prosjektet. Det vil derfor være avgjørende at de både har kapasitet og kompetanse til å løse alle de arbeidsoppgavene dette krever. 2. Byggherre/Eier Lier kommune har engasjert Bærum kommune til å ivareta sin rolle som byggherre i forbindelse med utbyggingen. Her er det da viktig med en del klare kjøreregler i forhold til ansvarsforhold og beslutningsmyndighet for å dekke de daglige behov i prosjektet. Ellers har LK identifisert at de har en utfordring i forhold til tilgjengelig egen teknisk kompetanse knyttet til prosjektets planlegging. Prosjektet bør videre utarbeide en informasjonsstrategi med en målsetting om å sørge for enhetlig informasjon til brukere, omgivelser og media. 3. Samspillgruppen Prosjektets suksess vil være avhengig av samarbeidet mellom de impliserte parter i samspillgruppen. En grunnleggende forutsetning her vil være at man er i stand til å etablere et åpent og gjensidig tillitsforhold på tvers av enkeltinteressene. Målet for alle må være at man felles skal løse oppgaven innenfor de avtalte rammer mht. tid, kvalitet og kostnad og at de fremtidige brukerne får et bygg som dekker de definerte behov. 4. Marked/konjunkturer Partene har forhandlet seg frem til en avtale basert på innhentede tilbud på leveranser av varer og tjenester. En del av dette er innhentet i et marked som i en periode har vært forholdsvis stramt, og det kan derfor være mulig at det kan være noe å hente på en del innkjøp av varer og tjenester innen de områder der markedet kan ha bedret seg noe. 5. Prosjekterende Det er nå viktig at de prosjekterende utarbeider en koordinert beslutningsplan i forhold til nødvendige tilbakemeldinger, slik at de i hektiske faser av prosjektet har nødvendig kapasitet og kompetanse til å gjennomføre detaljprosjekteringen, samt produksjon og levering av tegninger og nødvendig produksjonsunderlag til rett tid. 6. Alliansen Alliansen på sin side har et felles ansvar for å koordinere sin egen planlegging på en slik måte at byggherren til enhver tid vet hva han har å forholde seg til i forhold til nødvendige beslutninger fra hans side. Det som vil være en viktig suksessfaktor, både for alliansen og for prosjektet vil være at den nye prosjekteringslederen er sterk og synlig og at han tar tak i arbeidet med å koordinere og kvalitetssikre den tverrfaglige prosjekteringen, samt å følge opp de prosjekterendes arbeide. Prokonsult AS Side 4 av

5 2. BAKGRUNN/GJENNOMFØRING 2.1 Bakgrunn Lier kommune skal bygge et nytt skoleanlegg som erstatning for dagens Høvik barneskole med SFO og Stoppen ungdomsskole. Det nye skoleanlegget planlegges med en kapasitet på 400 elever på barnetrinnet og 350 elever på ungdomstrinnet, samt en buffer på ca. 150 elever. Skolene vil bli organisert etter pedagogiske prinsipper gitt i den nye læreplanen for grunn- og videregående skole (L06 kunnskapsløftet). 2.2 Hovedelementer i prosjektet Prosjektet omfatter i hovedsak følgende arbeider. Høvik barneskole med tilhørende paviljonger etc. skal rives/fjernes før byggestart. Bygging av ny 1 10 skole, ca m2 (BTA). I tillegg skal utomhusarealene og lokal infrastruktur bygges/opparbeides. 2.3 Status: Forprosjektet med tilhørende målsum skal foreligge fra alliansegruppen Start riving Høvik skole innen Planlagt/ønsket byggestart Planlagt overtakelse bygninger Planlagt overtakelse utvendige anlegg Prisnivå timesatser, Prisnivå målsum Prisreguleringen forutsettes å inngå i målsum. 2.4 Oppgavebeskrivelse: Mål: Formålet med analysen er å bevisstgjøre beslutningstakere og prosjektdeltakerne om hvor usikkerheten for gjennomføring av prosjektet ligger, både teknisk, tidsmessig og økonomisk. Identifisere de viktigste usikkerhetsområder og evaluere tidsmessige og økonomiske konsekvenser knyttet til disse. Deltakere i oppfølgingsanalysen: Ingrid G. Eklund, PL-BH - Bærum kommune Einar Heitmann, komm.sjef - Lier kommune Helge Rustand, ass. PL-BH HR Prosjekt Thomas Bjønnes sp.rådg. - Bærum kommune (dag1) Lisbet Grøvdal, rektor - Lier kommune Roar Madsen - rådgiver Prokonsult AS (dag1) Geir Egil Paulsen, ARK - Ottar arkitekter Tore Lund, kontraktsansv. - Hent Martin Totland, PGL - Rambøll Marianne Kinn - prosj.leder Bærum kommune (dag1) Ole Kristian Berg, PL- Hent Analysen er ledet av: Erling Hjallen, Prokonsult AS Fast forutsetning: Det forutsettes i analysen at prosjektet blir vedtatt i henhold til foreliggende planer og at nødvendige midler blir bevilget. Eksklusiv fra analysen: Nye lover og regler Force Majeure situasjoner Finanskostnader Prokonsult AS Side 5 av

6 Inklusiv i analysen: MVA Naglefast inventar/utstyr (enkelte elementer er ikke inkludert) Prisstigning i gjennomføringsfasen Løst inventar og utstyr (utenom målsum) Rivekostnader for gamle skolen (utenom målsum) Trafikk og parkerings infrastruktur (utenom målsum) 2.5 Gjennomføring Analysen ble gjennomført i perioden mai, 2008 og de foreløpige resultatene ble gjennomgått med prosjektgruppen ved avslutning av siste samling. I ettertid er det foretatt noen mindre justeringer og korrigeringer på inngangsverdier (kalkyle). Analysegruppen startet med å gjennomgå prosjektet, og man diskuterte hvordan det er tenkt gjennomført. Med dette som bakgrunn ble målsettinger og øvrige hovedforutsetninger for analysen definert. Det ble så gjennomført en "Brainstorming" prosess for å identifisere alle faktorer som kan påvirke prosjektets gjennomføring og økonomi. De identifiserte risikoelementer ble gruppert med hensyn til individuelle sammenhenger. Forutsetninger og mulige scenarioer til de grupperte risikoelementer ble deretter formulert. Man drøftet seg så frem til en basisplan for prosjektet og etter at man hadde gjennomgått denne og evaluert aktivitetene med utgangspunkt i planlagte forutsetninger, ble alle risikoelementenes mulige påvirkning på tidsplanen evaluert. Etterpå ble budsjettet for hele prosjektet gjennomgått og risikoelementenes påvirkning på økonomien vurdert på tilsvarende måte. Etter at både planer og budsjett var vurdert gikk man gjennom resultatene og prosjektets risikoprofil både med hensyn til tid og budsjett. Gruppen fikk så til slutt, med utgangspunkt i resultatene fra analysen, i oppdrag å komme med forslag til hvilke aksjoner man burde iverksette rettet mot det videre arbeide. Forslagene ble notert og har dannet grunnlag for handlingsplanen bakerst i rapporten. Resultater og dokumentasjon av alt arbeid som ble gjort i løpet av analysen er utarbeidet som en egen vedleggsrapport. Prokonsult AS Side 6 av

7 3. RESULTATER OG KONKLUSJONER 3.1 Tidsplan Tidsplanen ble analysert på et overordnet nivå for å få en prognose for sannsynlig ferdigstillelse av prosjektet. Analysen gav da følgende resultat på prosjektets gjenstående varighet. 50/50 % sannsynlig gjennomføringstid 22,7 mnd fra , det gir en prognose for sannsynlig ferdigstillelse ca. medio april /15 % sannsynlig prognose, 24,8 mnd, det vil si ca. medio juni Standardavvik +/- 2 mnd. Prosjektets basisplan er basert på at alt stort sett går som normalt/forutsatt, dvs. ingen spesielle hendelser eller andre uforutsette ting forstyrrer den tidsmessige gjennomføringen. Standardavviket gir uttrykk for den usikkerhet man på det nåværende stadiet ser for seg i forhold til den videre gjennomføring. Størrelsen på dette (+/- 2 mnd) er å betrakte som normalt for et så omfattende prosjekt. Den overordnede tidsplan ser ut som følger. Aktiviteten Generelle forhold inneholder risikoelementer som gjennom aktiv innsats fra prosjektets side kan påvirkes i en positiv retning. Det er vanskelig å si på hvilke tidspunkter effekter fra disse elementene kan slå inn, slik at hvis man skal gjøre om denne prognose til en operativ plan, er man nødt til å vurdere dette nærmere. Hvilke tiltak som kan ha størst effekt finner man i risikoprofilen for tidsplanen. Hvis det blir besluttet tiltak som vil påvirke basisplanen, vil man deretter måtte revurdere de relevante risikoelementene. Dette vil så gi et nytt bilde av både gjennomføringstid og risikoprofil. Prokonsult AS Side 7 av

8 Fordelingskurve Tidsplan Resultatet for Tidsplanen vises på følgende fordelingskurve: I grafen ovenfor vises foruten prognose for 50/50 % varighet, samt 85/55 %, 65/35 % og 35/65 % prognose. Videre at det er ca. 16 % sannsynlighet for å møte ferdigstillelse i henhold til prosjektets basisplan, ca. medio. februar 2010 (en varighet på 20,7 måneder fra ). Det bør fortsatt være mulig å gjennomføre prosjektet innenfor de planlagte tidsrammer. Dette er imidlertid da avhengig av at man aktivt tar tak i alle elementer som kan bidra til negative utslag, samt at man hele tiden forsøker å utnytte alle muligheter til tidsmessige besparelser som kan ligge på kritisk linje i prosjektet. Figuren nedenfor viser at det største ansvaret for dette ligger i Samspillgruppen, ved siden av at både de Utførende entreprenører og Byggherren ivaretar sine roller og ansvar på en tilfredsstillende måte. Risikoprofil Tidsplan Analysen av tidsplanen har gitt følgende risikoprofil: Som det fremgår av risikoprofilen er det Samspillgruppen som har størst påvirkning i forhold til den tidsmessige gjennomføring på dette stadium. En mer utdypende drøfting av disse og øvrige forhold finnes under pkt Prokonsult AS Side 8 av

9 3.2 Budsjett Budsjettmessig har usikkerhetsanalysen gitt følgende hovedresultater: 50/50 % sannsynlig prognose for prosjektkostnad: 464,1 Mill kr 85/15 % sannsynlig prognose, 490,5 Mill kr 65/35 % sannsynlig prognose, 473,7 Mill kr Standardavvik +/- 25,5 Mill Kr, ca +/- 5,5 % I analysen er både avtalte reserver i samspillavtalen og byggherrens overordnede reserveavsetninger satt til 0. Dette for å få en mer objektiv vurdering av prosjektets eksponering i forhold til de risikoområder prosjektet kan bli påvirket av, samt en kvalitetssikring av størrelsen på de avsatte reserver. Byggherrens eksponering i forhold til samspillavtalens målsum med tilhørende sluttoppgjør og beregninger av bonus/malus er ikke tatt inn i vurderingene Fordelingskurve Budsjett Resultatet vises på følgende fordelingskurve: I grafen ovenfor vises prognose for 50/50 % prosjektkostnad, samt 85/15 %, 65/35 % og 35/65 % prognose. Videre ser man at det er 55 % sannsynlighet for å nå LK s budsjett på 467,1 Mkr (inkl. omforent ramme for Lønns og prisstigning, avsatt reserve i målsum og LK s avsatte reserve). Sett med bakgrunn i avtaleformen bør derfor dette være tilfredsstillende siden alle parter her bør være opptatt av å redusere kostnader der det er mulig. Prosjekter i dag styres ofte etter 50/50 % målprognoser eventuelt av og til lavere prognoseverdier. Standardavviket er på ca. +/- 25,5 Mill Kr. (+/- 5,5 %). Det beregnede standardavvik på +/- 5,5 % (+/- 25,5 Mkr) kan synes å være stort, men erfaringsvis pleier dette normalt å ligge på nærmere +/- 10 % på forprosjektstadiet i mer tradisjonelle entreprisemodeller. Man kan imidlertid forsvare nivået med bakgrunn i den valgte samspillmodellen, der blant annet noe av markedsusikkerheten bør være noe redusert, ved siden av at partene har ambisjoner om å finne gode kostnadseffektive løsninger underveis i detaljprosjekterings og produksjonsfasen. Prokonsult AS Side 9 av

10 Risikoprofil Budsjett Analysen har gitt følgende oversikt over de største usikkerhetsårsaker som budsjettet kan bli eksponert for. Årsakene er prioritert etter deres relative innflytelse på den samlede usikkerhet. Utførende entreprenører bidrar med den største usikkerhet i forhold til prosjektets kostnader. Markedet bidrar også med en god del usikkerhet på dette stadiet siden man står foran et omfattende arbeid med å kontrahere både underentreprenører og betydelige materialleveranser. Denne usikkerheten blir imidlertid borte /vesentlig redusert i nær fremtid, og da vil de øvrige usikkerhetselementer komme mer frem. Her vil både Byggherren og Alliansen, gjennom Samspillgruppen, være viktige bidragsytere og premissgivere til prosjektets gjennomføring. Ellers så bør alle parter ha som en utfordring å utnytte alle muligheter som usikkerheten gir, for det er i realiteten i usikkerheten mulighetene ligger. En mer utdypende drøfting av disse og øvrige forhold finnes under pkt Prokonsult AS Side 10 av

11 3.3 Forslag til handlinger Etter at resultatene fra analysen var gjennomgått med gruppen, fikk deltakerne som oppgave å komme med forslag til hvilke aksjoner som burde prioriteres. Forslagene har dannet grunnlaget for følgende utkast til løsningsforslag/handlinger. Disse bør snarest mulig bearbeides videre til mer konkrete handlingsplaner av den som har fått ansvar for å gjøre noe med løsningsforslaget samt at de definerte frister vurderes nærmere. Handlingene er plassert inn under den gruppen der de hørte mest hjemme, men enkelte handlinger vil ha effekt på flere områder. Handlingsplaner No Løsningsforslag Handlingsplan Ansvarlig Eier av risiko Ferdig Kontroll Status 1 Utførende entreprenører 1.01 Kvalitetssikre innkjøp av underentrepriser og leveranser (PL, innkjøper og Ark/rådgivere) Kontrahere viktige underentreprenører tidlig. Låse risiko på tid, kostnader og kapasitet ved kontrahering av underentreprenører Høyt fokus på HMS, logistikk og kvalitetssikring på byggeplass. Etablere et godt samarbeide med skolen for å unngå uhell/ulykker i forhold til skolens daglige drift Vurdere nødvendig detaljeringsnivå på underlag for underentreprenører og leverandører. Spesielt i forhold til konsekvenser for tid og kostnader. 2 Byggherre/Eier 2.01 Tydeliggjøre for både brukere og andre at prosjektets innhold "fryses" ved signering av samspillkontrakt. Det vil si at ved behov for endringer underveis må det også "bevilges" penger til endringen Byggherren bør evaluere egen teknisk kompetanse og vurdere om å øke denne i faser av prosjektet, eventuelt gjennom innleie. OKB/KK SG Active OKB/KK SG Active Byggeplasslede r HENT Active OKB/KK SG Active EH/IGE EH Active EH/IGE EH Active Prokonsult AS Side 11 av

12 Handlingsplaner No Løsningsforslag Handlingsplan Ansvarlig Eier av risiko Ferdig Kontroll Status 2.03 Byggherren bør snarest mulig utarbeide en informasjonsstrategi for prosjektet i forhold til å få til enhetlig informasjon til brukere, omgivelser og media. Utnevne informasjonsansvarlig for prosjektet. 3 Samspillgruppen 3.01 Kontrakter og avtaler rundt forprosjekt og målsum må være klare og entydige, slik at dette ikke danner grunnlag for unødvendige interne konflikter Organisere samspillgruppen på en hensiktsmessig måte. Her er det viktig at alle parter kontinuerlig må jobbe for å opprettholde et godt samarbeidsklima i gruppen. Det kan være nødvendig å bruke ekstra ressurser for å etablere et godt og åpent tillitsforhold Sørge for at samspilltanken videreføres i alle faser av prosjektet for hele tiden å jakte på mulige synergier i forhold til målsum etc., også i produksjonsfasen. Samspillkoordinator har ansvar for å følge opp dette jevnlig for å tilse at samspillet fungerer Ha høyt fokus på kontinuitet på nøkkelpersonell hos alle parter i samspillgruppen Valg av tekniske entreprenører bør ikke alene velges med utgangspunkt i pris, men også med utgangspunkt i evne og vilje til samspill etter samme kriterier som ble lagt til grunn i Alliansen.. EH/IGE EH Active IGE SG Active KK/IGE SG Active KK SG Active KK/IGE SG Active KK SG Active Prokonsult AS Side 12 av

13 Handlingsplaner No Løsningsforslag Handlingsplan Ansvarlig Eier av risiko Ferdig Kontroll Status 3.06 Fokus på rett og effektiv ressursbruk. Utarbeide omforente planer for ressursbruk på tidlig stadie. Planene må kunne revideres underveis ved behov. KK SG Active 3.07 Gjennomgang av prosjektet for å se om det er mulig å redusere kostnadene uten at man reduserer kvaliteten i forhold til brukerne. KK SG Active 4 Marked/konjunkturer 4.01 Avklare/bestille kapasitet hos prefableverandør Gjennomføre en evaluering av markedssituasjonen for å vurdere muligheter som kan ligge i å innhente nye priser/tilbud på tjenester/leveranser som ikke er bundet opp/avtalt til nå. 5 Prosjekterende 5.01 Sørge for at prosjektering og arbeidsunderlag leveres til entreprenører til riktig tid og kvalitet. Dette innebærer at prosjekteringsgruppa må bemannes med nødvendige ressurser Utarbeide en koordinert beslutningsplan i forhold til de prosjekterendes behov for tilbakemeldinger. Dette har stor betydning for fremdrift både for detaljprosjektering og produksjon Høyt fokus på tverrfaglighet og kvalitetssikring av prosjekteringen. OKB SG Active OKB SG Active PGL ROH Active PGL ROH Active PGL ROH Active Prokonsult AS Side 13 av

14 Handlingsplaner No Løsningsforslag Handlingsplan Ansvarlig Eier av risiko Ferdig Kontroll Status 6 Alliansen 6.01 Etablere rutiner for tett samspill mellom prosjekterende og utførende i viktige faser av prosjektet. Sette fokus på og utvikling av Alliansens evne til å samarbeide og å utarbeide omforente planer etc Utarbeide godt styringsgrunnlag gjennom koordinerte: Fremdriftsplaner, Innkjøpsplaner, Tegningsleveranser, HMS og KS-planer. Etablere en arbeidsform der hele Alliansen jobber sammen og ikke hver for seg Alliansen må ha fokus rundt sitt forhold til byggherren. Sørge for at byggherren til enhver tid har nødvendig tillit/innsikt til prosjektet og arbeidsformen Utarbeide byggherre beslutningsplan som er forankret opp mot tegningsleveranser og byggets fremdrift. 9 Eksterne grensesnitt 9.01 Få en avklaring rundt fremdrift og ferdigstillelse av varmesentral (byggherrens ansvar). PGL ROH Active PGL ROH Active KK ROH Active PGL ROH Active IGE EH Active Signaturer: HENT = HENT SG = Samspillgruppen EH = Einar Heitmann ROH = Alliansen IGE = Ingrid G. Eklund PGL = Prosjekteringsgruppeleder KK = Kjell Kvam (PL ROH) OKB = Ole Kr. Berg (ass. PL ROH) Prokonsult AS Side 14 av

15 3.4 Budsjett sammenstilling Lier kommune Prosjekt: Høvik Stoppen skoleanlegg, ny 1-10 skole Oppstilling av resultatene fra usikkerhetsanalyse Totalareal m2 BTA KONTO POST Sum kr/m2 0 PRISSTIGNING IFLG. AVTALE FELLESKOSTNADER BYGNING (inkl. bygn. mess hjelpearb.) VVS-INSTALLASJONER EL-KRAFTINSTALLASJONER TELE OG AUTOMATISERING ANDRE INSTALLASJONER HUSKOSTNAD UTENDØRSANLEGG ENTREPRISEKOSTNAD Forprosjekt (program, skisse og forprosjekt) 0 82 Prosjektering Prosjekt og byggeledelse Generelle kostnader alliansen Redusert LPS (avtalt ) Reserve i målsum (satt til 0 i analysen) 0 8 GENERELLE KOSTNADER Sum 1-8 basisbudsjett (før reserver), inkl. MVA Forventede tillegg målsum BYGGEKOSTNAD, inkl. reserver og MVA, (resultat fra analysen) Riving Høvik skole, inkl. fjerning asfalt. etc Parkeringsplass nord Undergang Nøsteveien Tilskudd Statens vegvesen Riving Musikkskolen Påløpte generelle kostnader Generelle kostnader LK i forpr. fasen, påløpt Gen. kostn. LK i garantifasen Generelle kostnader LK til ferdigstillelse Generelle kostnader, gebyrer, tilknytning Spesielle kostnader inventar Spesielle kostnader fast inventar Kunstnerisk utsmykning Tilskudd KORO Mangler i garantitiden, Alliansen Oppgradering miljøambisjon Reserver byggherrekostnader (satt til 0 i analysen) 0 9 SUM SPESIELLE KOSTNADER (inkl. MVA) GRUNNKALKYLE PROSJEKTKOSTNAD FORVENTEDE TILLEGG /50% BUDSJETT MARGIN FOR SIKKERHET /15% BUDSJETT - PROSJEKTKOSTNAD Prokonsult AS Side 15 av

HVEM ER VI EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER 12/15/2014

HVEM ER VI EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER 12/15/2014 EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER Scandic Lerkendal, Trondheim 07.01.15 Karianne Skrindo og Sigrunn Duaas Veidekke Entreprenør AS, distrikt Trondheim HVEM ER VI Prosjekteringsledere (PRL) hos Veidekke

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 100990 1.1 Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 2 Innhold Skolebygg i Oslo kommune Bestillingen Bakgrunn for valgt entreprisemodell Beskrivelse av kontrakten

Detaljer

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN mellom som byggherre og foretaks.nr. som entreprenør vedrørende Bilag 1: Avtaledokument om samspillfasen 2 1 PARTENE Med utgangspunkt i tilbud av er det inngått følgende

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 10/10 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.02.2010 SAK 10/10 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12. Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.2012 Prosjektnr: 714023 Arkivnr.: 02 Saksbeh.: OPV Kontroll:

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Etter avtale med utvalgets leder starter møtet kl 17:00. Utvalgets hovedmedlemmer

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

Entreprisemodeller og standardkontrakter

Entreprisemodeller og standardkontrakter Entreprisemodeller og standardkontrakter Entrepriserettsforeningen i Bergen Finseseminaret 15-17.04.2015 Arne Sivertsen, Inventura AS Leverer Innkjøpsanalyser Prosjekter for kostnadsstyring Operativ innkjøpsstøtte

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.8.2015 Styresak 80-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

«Samspillsprosjekter en entreprenørs erfaring» Geir Graff Kallevåg Avdelingsleder PU&PTL, Divisjon Entreprise 11.04.2013. Agenda

«Samspillsprosjekter en entreprenørs erfaring» Geir Graff Kallevåg Avdelingsleder PU&PTL, Divisjon Entreprise 11.04.2013. Agenda «Samspillsprosjekter en entreprenørs erfaring» Geir Graff Kallevåg Avdelingsleder PU&PTL, Divisjon Entreprise 11.04.2013 Agenda REINERTSEN AS Hvorfor samspill? Samspillsmodeller Eksempel/erfaring: CVS

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

Nytt operahus et fyrtårnprosjekt for Norge. Roar Bjordal Prosjektdirektør for nytt operahus

Nytt operahus et fyrtårnprosjekt for Norge. Roar Bjordal Prosjektdirektør for nytt operahus Nytt operahus et fyrtårnprosjekt for Norge Roar Bjordal Prosjektdirektør for nytt operahus 28. april 2010 Utfordringer og suksesshistorier Hva gjorde vi 5 utfordringer 1. Utformingen av nytt operahus 2.

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Arkivsak-dok. 42-15 Saksbehandler: Gro Fløysvik Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15. april 2015 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF Kvalitetssikring av byggeprosjektene ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget På oppdrag fra: Utarbeidet av: Byggeprosjektene ved R-R HF Terramar AS Dato: 8. juli 2005 SAMMENDRAG Terramar

Detaljer

BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET. Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St.

BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET. Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St. BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St. Olav 1 7 prinsipper for trimmet prosjektering 1. Den foregående aktiviteten

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG Jan Are Isaksen Bjørn Bygg AS Prosjektleder A SAMSPILLKONTRAKTER Bjørn Bygg er eid av Peab 13 000 medarbeidere Sverige, Finland og Norge Notert på Stockholm børs Ca 43 mrd SEK i omsetning 2014 VICTORIA

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Saknr. 66/09 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 09.12.2009

Saknr. 66/09 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 09.12.2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 66/09 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 09.12.2009 SAK 66/09 STATUSRAPPORT MARIENLYST SKOLE Innstilling til:

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Hommelvik nye Ungdomsskole med offentlig bibliotek vedtak om bygging og finansering

Hommelvik nye Ungdomsskole med offentlig bibliotek vedtak om bygging og finansering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2015/1692-6 Saksbehandler: Elena Peregudova Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hommelvik nye Ungdomsskole med offentlig bibliotek vedtak om bygging

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 Side 1 av 6 1. Fremdrift Rapporten dekker perioden 30.04.11 til 31.08.11. Det er forutsatt at prosjektet gjenomføres i henhold til

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg.

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg. KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg Side 1 Side 2 KHIB-PROSJEKTET: FAKTA PER MARS 2015 Prosjektoppstart og arkitektkonkurranse:

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 07.10.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 07.10.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 07.10.2015 Saksnummer 91/2015 Saksansvarlig: Øyvin Grongstad Møtedato: 28.10.2015 Tertialrapport

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tenden Advokatfirma ANS Att: advokat Erik Bruusgaard Postboks 423 3101 Tønsberg Deres referanse Vår referanse Dato 2010/275 10.12.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Saknr. 17/10 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 24.3.2010

Saknr. 17/10 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 24.3.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 17/10 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 24.3.2010 SAK 17/10 STATUSRAPPORT MARIENLYST SKOLE Innstilling til:

Detaljer

Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det?

Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Prosjektleder Gunnar Stumo Frokostseminar 24.02.2015

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07. Nybygg Folloklinikken Statusrapport August 2009 Sammendrag Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.2009 Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen

«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen «Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen HISTORIEN Delte entrepriser - kontrahering etter NS8405

Detaljer

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no)

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) - Prosjekt- og byggeledelse - Fremdriftsstyring og FDV - Kvalitetskontroll med måleinstrumenter - Kurs / undervisning Viken Prosjektstyring AS

Detaljer

Valg av entrepriseformer. Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer

Valg av entrepriseformer. Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer Valg av entrepriseformer Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer Om OBA Stiftet 1996 7 ansatte Oppdrag primært oslo /østlandsområdet Oppdragsgivere store profesjonelle utbyggere OBA s arbeidsfelt

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2012/53-25623/2012 Ole Hallandvik 612 20.08.2012

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2012/53-25623/2012 Ole Hallandvik 612 20.08.2012 Søgne kommune Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2012/53-25623/2012 Ole Hallandvik 612 20.08.2012 Ref.nr: Prosjekt: Søgne rådhus - Renovering og ombygging. Referat fra byggekomitemøte.

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Bygningsgruppens dag 20. oktober Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Byggherren velger gjennomføringsmodell (Entreprisemodell) 2 Generelt om

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

SODIN SKOLE - UNGDOMSSKOLETRINNET - RESTFINANSIERING

SODIN SKOLE - UNGDOMSSKOLETRINNET - RESTFINANSIERING TILLEGGSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aktivitetssenteret Møtedato: 30.01.2007 Tid: kl.19.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/07 07/249 SODIN SKOLE - UNGDOMSSKOLETRINNET - RESTFINANSIERING Rådmannskontoret,

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Entreprisemodeller og kontrakter 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Introduksjon - foreleser Stig Hole Prosjekt- og prosjekteringsleder i LAB Bygg og anlegg, Bergen Ingeniørhøyskole, 1984 NTH, Bygg,

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag.

Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag. Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag. Torbjørn Tveiten og Jan Erik Hoel, Vianova Vi trenger en ny måte å tenke på Endringspunkter

Detaljer

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Idunn Marie Husevåg, Undervisningsbygg 9. Januar 2015 100990 1.1 2 Et skolebygg å være stolt av! https://vimeo.com/106157720 Hersleb

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Nytt østfoldsykehus - Kalnes. Dialogkonferanse BIM 05.05.2011 Kai Martin Lunde

Nytt østfoldsykehus - Kalnes. Dialogkonferanse BIM 05.05.2011 Kai Martin Lunde Nytt østfoldsykehus - Kalnes Dialogkonferanse BIM 05.05.2011 Kai Martin Lunde Areal og kostnader Kalnes Avsnitt Areal BTA Behandlingsbygg 30.055 Sengebygg 38.038 Psykiatribygg 13.267 Servicebygg 3.722

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad Kirkenes,

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad Kirkenes, Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 2.2.2016 Saksnummer 12/2016 Saksansvarlig: Øyvin Grongstad Møtedato: 11. februar 2016 Tertialrapport

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE, I MAUDLANDLIA.

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE, I MAUDLANDLIA. Arkivsak-dok. Sak 63-14 Saksbehandler: Rolf Åsbø Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2014 Formannskapet 26.08.2014 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE,

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg - kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg - kostnadsforskjeller mellom kommuner Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg - kostnadsforskjeller mellom kommuner Del 3 Tønsberg, Quality hotell Klubben 23. september 2015, 10:40 11:15 BDO AS v/øyvind Sunde, direktør Denne presentasjonen

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Entreprisejuridisk seminar på Finse 18.april «Det gode prosjekt»

Entreprisejuridisk seminar på Finse 18.april «Det gode prosjekt» Entreprisejuridisk seminar på Finse 18.april 2013 «Det gode prosjekt» Utførelse og produksjonsfasen «Suksesskriterier for entreprenøren» Per Christian Stoltz og Stoltz Entreprenør AS. Thomas Re. Johnsen

Detaljer

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming)

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming) Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka HC-tiltak-(universell utforming) Ytelsesbeskrivelse - Prosjekteringsgruppe Generelt om prosjektet Innledning Omsorgsbygg

Detaljer

Incentiver i entrepriseforhold

Incentiver i entrepriseforhold Entreprisejuridisk seminar Holmsbu 2. september 2010 Incentiver i entrepriseforhold - særlig om deling av gevinster og tap knyttet til løsningsvalg, fremdrift og byggekostnader Gunnar Sørlie advokat 1)

Detaljer

Yngve Eilertsen / april 09 Viken Prosjektstyring AS, Sandefjord 1

Yngve Eilertsen / april 09 Viken Prosjektstyring AS, Sandefjord 1 1 Mine referanser Tangen videregående skole, Kristiansand Ansvarlig byggeleder / fremdriftsplanlegger 19.000m2, ramme 615 mill (entreprisekostnad 330 mill) 35 byggherrestyrte sideentrepriser Byggefase:

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Rom for oppvekst 2012

Rom for oppvekst 2012 Fra idé til virkelighet Rom for oppvekst 2012 Lyngdalsmodellen Erfaringer fra «Oppdragsgiver» og Bruker Rune Berntsen Kruse Smith Eiendom AS FORRETNINGSIDÉ Kruse Smith skal være en ledende entreprenør

Detaljer

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi?

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Morten Aagaard, Metier Legal 26 januar 2016 All rights reserved - Metier AS - BETTER PROJECTS Innhold Arbeid med kontraktstrategi Kravspesifikasjoner og

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Entreprisestrategi RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS OEC MOMENTUM ARKITEKTER VIKANES BUNGUM ARKITEKTER SWECO BYGGANALYSE 1

Entreprisestrategi RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS OEC MOMENTUM ARKITEKTER VIKANES BUNGUM ARKITEKTER SWECO BYGGANALYSE 1 Entreprisestrategi 07.12.2016 1 Begrepsavklaringer Entreprisestrategi - hvordan dele opp (eller holde samlet)? Kontraktstrategi Hvordan vi lager kontrakter som hjelper prosjektet til bedre gjennomføring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03. MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.2013 Tid: 10:00 Fast Byggekomitè SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A. Forprosjekt boliger og befalsforlegninger Bardufoss og Setermoen NS Prosjekt Kontrakt

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A. Forprosjekt boliger og befalsforlegninger Bardufoss og Setermoen NS Prosjekt Kontrakt KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A Forprosjekt boliger og befalsforlegninger Bardufoss og Setermoen NS 8401 Prosjekt 2455457 Kontrakt 450836 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling Side 1 av 8 0. Innledning For å oppnå bedre prosjektgjennomføring har PTL AS i samarbeid med oppdragsgivere utviklet en alternativ gjennomføringsmodell

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Entrepriseformer (4) Foreleser: Pål Jacob Gjerp

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Byggekomitèen. Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset Leder FRP

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Byggekomitèen. Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset Leder FRP 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Byggekomitèen Møtested:, Enebakk herredshus Dato: 02.06.2009 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset Leder FRP Faste medlemmer

Detaljer

Fjellveien 8. Sluttrapport. Mandag 1 juni 2015

Fjellveien 8. Sluttrapport. Mandag 1 juni 2015 Fjellveien 8 Sluttrapport Mandag 1 juni 2015 Tiltakshaver: Ås kommune 1 OPPSUMMERING Prosjektet har vært gjennomført med en meget god dialog mellom PL Håkon Reisvang, BL Vidar Mærlie, Totalentreprenør

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG

EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG BENYTTES VED ANBUDSEVALUERINGER /DOKUMENTERTE ERFARINGER Side 1 av 5 EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG Opplysninger om oppdraget Oppdragets navn: Oppdragsgivers navn: Entreprenørens

Detaljer

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

TEMA. Målsetning behovet. Organisering og bemanning. Tidsplan. Dialogkonferansen. LCC beregninger. Entreprisemodell. Usikkerhetsanalysen

TEMA. Målsetning behovet. Organisering og bemanning. Tidsplan. Dialogkonferansen. LCC beregninger. Entreprisemodell. Usikkerhetsanalysen HOLMEN SVØMMEHALL TEMA Målsetning behovet. Organisering og bemanning Tidsplan Dialogkonferansen LCC beregninger Entreprisemodell. Usikkerhetsanalysen Energiløsninger Behovet og målseting Bestilling Asker

Detaljer

Agenda. Strukturert idriftsettelse

Agenda. Strukturert idriftsettelse Strukturert idriftsettelse Hvordan strukturere ferdigstillelsen av et prosjekt Hvilke tiltak bør iverksettes for å bli helt ferdig Ansvar og roller i sluttfasen Overtagelse og drift av bygninger 06.05.2013

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2008 STATUS PR. 28.12.08

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2008 STATUS PR. 28.12.08 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2008 STATUS PR. 28.12.08 1 SAMMENDRAG 1. Fremdrift Sykehuset ble tatt i bruk som forutsatt 01.10.08. 2. Økonomi Kostnadsramme Godkjent Akkumulert Akkumulert Avvik (prisnivå løpende/

Detaljer

Helge Haavardtun. Eiendomssjef Hordaland fylkeskommune

Helge Haavardtun. Eiendomssjef Hordaland fylkeskommune Helge Haavardtun Eiendomssjef Hordaland fylkeskommune Regulering (vurdering) av byggherrens risiko gjennom konkurransegrunnlaget Offentlig byggherre Politisk behandling Innkjøpsforskriften Gjennomføringsmodeller

Detaljer