Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference"

Transkript

1 Høvik/Stoppen skoleanlegg Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett Sammendragsrapport Better Planning Reference Worse Prokonsult AS Mai 2008

2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG AV ANALYSEN Bakgrunn, målsetting Hovedresultat tidsplan Hovedresultat budsjett Kritiske suksessfaktorer, prosessleders forslag til aksjoner Generelle kommentarer til de viktigste usikkerhetselementer BAKGRUNN/GJENNOMFØRING Bakgrunn Hovedelementer i prosjektet Status: Oppgavebeskrivelse: Gjennomføring RESULTATER OG KONKLUSJONER Tidsplan Budsjett Forslag til handlinger Budsjett sammenstilling...15 VEDLEGG Vedleggsrapport usikkerhetsanalyse s Prokonsult AS Side 2 av

3 1. SAMMENDRAG AV ANALYSEN 1.1 Bakgrunn, målsetting Lier kommune skal bygge et nytt skoleanlegg som erstatning for dagens Høvik barneskole med SFO og Stoppen ungdomsskole. Det nye skoleanlegget planlegges med en kapasitet på 400 elever på barnetrinnet og 350 elever på ungdomstrinnet, samt en buffer på ca. 150 elever. Skolene vil bli organisert etter pedagogiske prinsipper gitt i den nye læreplanen for grunn- og videregående skole (L06 kunnskapsløftet). Analysegruppen har bestått av nøkkelpersonell fra byggherren og samspillpartene i prosjektet. Som basis for analysen har man tatt utgangspunkt i prosjektets planer som forelå på aktuelt tidspunkt med tilhørende beregninger og budsjettunderlag. Forutsetningene for disse er definert og man har sammen forsøkt å fremtidsvurdere hvilken påvirkning identifiserte risikoelementer kan få på prosjektets planer og budsjetter. Resultatet av dette vil gi svar på om foreliggende planer og budsjetter er i tråd med de faktiske behov. Analysen er gjennomført etter suksessiv prinsippet ved bruk av Futura konseptet. En nærmere beskrivelse av dette finnes i et eget dokument, FuturaKonseptet. 1.2 Hovedresultat tidsplan Det ble gjennomført en overordnet analyse av gjennomføringsplanen for å få en prognose for total gjennomføringstid for prosjektet. Resultatet av denne øvelsen ble som følger: 50/50 % sannsynlig gjennomføringstid 22,7 mnd fra , det gir en prognose for sannsynlig ferdigstillelse ca. medio april /15 % sannsynlig prognose, 24,8 mnd, det vil si ca. medio juni Standardavvik +/- 2 mnd. Resultatet viser at prosjektet på dette stadiet tidsmessig har en del utfordringer, men det bør ikke være noen umulig oppgave å møte de planlagte frister hvis blant annet Samspillmodellen fungerer i tråd med forventningene. Blant annet ligger det sannsynligvis muligheter til å oppnå en del tidsmessige gevinster gjennom den mer detaljerte planleggingen av arbeidene/produksjonen. 1.3 Hovedresultat budsjett Budsjettmessig har usikkerhetsanalysen gitt følgende hovedresultat: 50/50 % sannsynlig prognose for prosjektkostnad: 464,1 Mill kr 85/15 % sannsynlig prognose, 490,5 Mill kr Standardavvik +/- 25,5 Mill Kr, ca +/- 5,5 % I forhold til at LK s utkast til budsjett på 467,1 Mkr (inkl. omforent ramme for Lønns og prisstigning, avsatt reserve i målsum og LK s overordnede avsatte reserve) innebærer en sikkerhet på 55 %, bør ikke det være noe stort problem på dette stadiet. Prosjekter styres ofte i dag etter 50/50 % målprognoser. Som nevnt ovenfor på tidsplan ligger det også her muligheter til å oppnå økonomiske besparelser som kan bidra positivt i forhold til å komme i mål under budsjett. 1.4 Kritiske suksessfaktorer, prosessleders forslag til aksjoner Prosjektets suksess for alle parter ligger i at man får samspillgruppen til å fungere som et team med oppgave å løse til dels kompliserte roller i en omfattende byggeprosess. Det er derfor viktig at man lykkes med å bygge opp en gjensidig tillit mellom de forskjellige interessegrupper. Byggherren representert ved ressurser innleid fra Bærum kommune og Prokonsult AS Side 3 av

4 Alliansen har her en jobb å gjøre, og bør vurdere å sette på ekstra ressurser for å få til et godt og åpent tillitsforhold. Kostnadsnivået for prosjektet kan synes å ligge på et forholdsvis høyt nivå og noe av dette skyldes muligens at det er lagt inn kvaliteter i prosjektet som koster noe mer enn normalt. Ellers er det mulig at det svært stramme markedet man har hatt de siste par år også har medført at de tilbud man på det nåværende stadiet ligger inne med i budsjettet gjenspeiler dette forholdet. Her er det mulig man kanskje kan oppnå enkelte positive overraskelser på grunn av noe bedre markedsutsikter sett fra en byggherres side. Dette er noe samspillgruppen bør ta inn over seg og jobbe aktivt for å se om det kan være noe å hente ved at man kanskje får noe bedre konkurranse om noen av oppdragene etter hvert. 1.5 Generelle kommentarer til de viktigste usikkerhetselementer I punkt 3.4 er det utarbeidet noen konkrete handlinger, basert på innspill fra analysedeltakerne med utgangspunkt i risikobildet fra analysen. Nedenfor vil vi trekke frem noen generelle kommentarer knyttet til de viktigste usikkerhetsområdene som det vil være viktig å ta fatt i gjennom det videre arbeid med prosjektet. 1. Utførende entreprenører HENT, som en av alliansepartnerne og hovedentreprenør, sitter med hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av byggearbeidene. Det er også de som har ansvar for å innhente tilbud og kjøpe inn varer og tjenester samt både den tidsmessige og kostnadsmessige oppfølging av prosjektet. Det vil derfor være avgjørende at de både har kapasitet og kompetanse til å løse alle de arbeidsoppgavene dette krever. 2. Byggherre/Eier Lier kommune har engasjert Bærum kommune til å ivareta sin rolle som byggherre i forbindelse med utbyggingen. Her er det da viktig med en del klare kjøreregler i forhold til ansvarsforhold og beslutningsmyndighet for å dekke de daglige behov i prosjektet. Ellers har LK identifisert at de har en utfordring i forhold til tilgjengelig egen teknisk kompetanse knyttet til prosjektets planlegging. Prosjektet bør videre utarbeide en informasjonsstrategi med en målsetting om å sørge for enhetlig informasjon til brukere, omgivelser og media. 3. Samspillgruppen Prosjektets suksess vil være avhengig av samarbeidet mellom de impliserte parter i samspillgruppen. En grunnleggende forutsetning her vil være at man er i stand til å etablere et åpent og gjensidig tillitsforhold på tvers av enkeltinteressene. Målet for alle må være at man felles skal løse oppgaven innenfor de avtalte rammer mht. tid, kvalitet og kostnad og at de fremtidige brukerne får et bygg som dekker de definerte behov. 4. Marked/konjunkturer Partene har forhandlet seg frem til en avtale basert på innhentede tilbud på leveranser av varer og tjenester. En del av dette er innhentet i et marked som i en periode har vært forholdsvis stramt, og det kan derfor være mulig at det kan være noe å hente på en del innkjøp av varer og tjenester innen de områder der markedet kan ha bedret seg noe. 5. Prosjekterende Det er nå viktig at de prosjekterende utarbeider en koordinert beslutningsplan i forhold til nødvendige tilbakemeldinger, slik at de i hektiske faser av prosjektet har nødvendig kapasitet og kompetanse til å gjennomføre detaljprosjekteringen, samt produksjon og levering av tegninger og nødvendig produksjonsunderlag til rett tid. 6. Alliansen Alliansen på sin side har et felles ansvar for å koordinere sin egen planlegging på en slik måte at byggherren til enhver tid vet hva han har å forholde seg til i forhold til nødvendige beslutninger fra hans side. Det som vil være en viktig suksessfaktor, både for alliansen og for prosjektet vil være at den nye prosjekteringslederen er sterk og synlig og at han tar tak i arbeidet med å koordinere og kvalitetssikre den tverrfaglige prosjekteringen, samt å følge opp de prosjekterendes arbeide. Prokonsult AS Side 4 av

5 2. BAKGRUNN/GJENNOMFØRING 2.1 Bakgrunn Lier kommune skal bygge et nytt skoleanlegg som erstatning for dagens Høvik barneskole med SFO og Stoppen ungdomsskole. Det nye skoleanlegget planlegges med en kapasitet på 400 elever på barnetrinnet og 350 elever på ungdomstrinnet, samt en buffer på ca. 150 elever. Skolene vil bli organisert etter pedagogiske prinsipper gitt i den nye læreplanen for grunn- og videregående skole (L06 kunnskapsløftet). 2.2 Hovedelementer i prosjektet Prosjektet omfatter i hovedsak følgende arbeider. Høvik barneskole med tilhørende paviljonger etc. skal rives/fjernes før byggestart. Bygging av ny 1 10 skole, ca m2 (BTA). I tillegg skal utomhusarealene og lokal infrastruktur bygges/opparbeides. 2.3 Status: Forprosjektet med tilhørende målsum skal foreligge fra alliansegruppen Start riving Høvik skole innen Planlagt/ønsket byggestart Planlagt overtakelse bygninger Planlagt overtakelse utvendige anlegg Prisnivå timesatser, Prisnivå målsum Prisreguleringen forutsettes å inngå i målsum. 2.4 Oppgavebeskrivelse: Mål: Formålet med analysen er å bevisstgjøre beslutningstakere og prosjektdeltakerne om hvor usikkerheten for gjennomføring av prosjektet ligger, både teknisk, tidsmessig og økonomisk. Identifisere de viktigste usikkerhetsområder og evaluere tidsmessige og økonomiske konsekvenser knyttet til disse. Deltakere i oppfølgingsanalysen: Ingrid G. Eklund, PL-BH - Bærum kommune Einar Heitmann, komm.sjef - Lier kommune Helge Rustand, ass. PL-BH HR Prosjekt Thomas Bjønnes sp.rådg. - Bærum kommune (dag1) Lisbet Grøvdal, rektor - Lier kommune Roar Madsen - rådgiver Prokonsult AS (dag1) Geir Egil Paulsen, ARK - Ottar arkitekter Tore Lund, kontraktsansv. - Hent Martin Totland, PGL - Rambøll Marianne Kinn - prosj.leder Bærum kommune (dag1) Ole Kristian Berg, PL- Hent Analysen er ledet av: Erling Hjallen, Prokonsult AS Fast forutsetning: Det forutsettes i analysen at prosjektet blir vedtatt i henhold til foreliggende planer og at nødvendige midler blir bevilget. Eksklusiv fra analysen: Nye lover og regler Force Majeure situasjoner Finanskostnader Prokonsult AS Side 5 av

6 Inklusiv i analysen: MVA Naglefast inventar/utstyr (enkelte elementer er ikke inkludert) Prisstigning i gjennomføringsfasen Løst inventar og utstyr (utenom målsum) Rivekostnader for gamle skolen (utenom målsum) Trafikk og parkerings infrastruktur (utenom målsum) 2.5 Gjennomføring Analysen ble gjennomført i perioden mai, 2008 og de foreløpige resultatene ble gjennomgått med prosjektgruppen ved avslutning av siste samling. I ettertid er det foretatt noen mindre justeringer og korrigeringer på inngangsverdier (kalkyle). Analysegruppen startet med å gjennomgå prosjektet, og man diskuterte hvordan det er tenkt gjennomført. Med dette som bakgrunn ble målsettinger og øvrige hovedforutsetninger for analysen definert. Det ble så gjennomført en "Brainstorming" prosess for å identifisere alle faktorer som kan påvirke prosjektets gjennomføring og økonomi. De identifiserte risikoelementer ble gruppert med hensyn til individuelle sammenhenger. Forutsetninger og mulige scenarioer til de grupperte risikoelementer ble deretter formulert. Man drøftet seg så frem til en basisplan for prosjektet og etter at man hadde gjennomgått denne og evaluert aktivitetene med utgangspunkt i planlagte forutsetninger, ble alle risikoelementenes mulige påvirkning på tidsplanen evaluert. Etterpå ble budsjettet for hele prosjektet gjennomgått og risikoelementenes påvirkning på økonomien vurdert på tilsvarende måte. Etter at både planer og budsjett var vurdert gikk man gjennom resultatene og prosjektets risikoprofil både med hensyn til tid og budsjett. Gruppen fikk så til slutt, med utgangspunkt i resultatene fra analysen, i oppdrag å komme med forslag til hvilke aksjoner man burde iverksette rettet mot det videre arbeide. Forslagene ble notert og har dannet grunnlag for handlingsplanen bakerst i rapporten. Resultater og dokumentasjon av alt arbeid som ble gjort i løpet av analysen er utarbeidet som en egen vedleggsrapport. Prokonsult AS Side 6 av

7 3. RESULTATER OG KONKLUSJONER 3.1 Tidsplan Tidsplanen ble analysert på et overordnet nivå for å få en prognose for sannsynlig ferdigstillelse av prosjektet. Analysen gav da følgende resultat på prosjektets gjenstående varighet. 50/50 % sannsynlig gjennomføringstid 22,7 mnd fra , det gir en prognose for sannsynlig ferdigstillelse ca. medio april /15 % sannsynlig prognose, 24,8 mnd, det vil si ca. medio juni Standardavvik +/- 2 mnd. Prosjektets basisplan er basert på at alt stort sett går som normalt/forutsatt, dvs. ingen spesielle hendelser eller andre uforutsette ting forstyrrer den tidsmessige gjennomføringen. Standardavviket gir uttrykk for den usikkerhet man på det nåværende stadiet ser for seg i forhold til den videre gjennomføring. Størrelsen på dette (+/- 2 mnd) er å betrakte som normalt for et så omfattende prosjekt. Den overordnede tidsplan ser ut som følger. Aktiviteten Generelle forhold inneholder risikoelementer som gjennom aktiv innsats fra prosjektets side kan påvirkes i en positiv retning. Det er vanskelig å si på hvilke tidspunkter effekter fra disse elementene kan slå inn, slik at hvis man skal gjøre om denne prognose til en operativ plan, er man nødt til å vurdere dette nærmere. Hvilke tiltak som kan ha størst effekt finner man i risikoprofilen for tidsplanen. Hvis det blir besluttet tiltak som vil påvirke basisplanen, vil man deretter måtte revurdere de relevante risikoelementene. Dette vil så gi et nytt bilde av både gjennomføringstid og risikoprofil. Prokonsult AS Side 7 av

8 Fordelingskurve Tidsplan Resultatet for Tidsplanen vises på følgende fordelingskurve: I grafen ovenfor vises foruten prognose for 50/50 % varighet, samt 85/55 %, 65/35 % og 35/65 % prognose. Videre at det er ca. 16 % sannsynlighet for å møte ferdigstillelse i henhold til prosjektets basisplan, ca. medio. februar 2010 (en varighet på 20,7 måneder fra ). Det bør fortsatt være mulig å gjennomføre prosjektet innenfor de planlagte tidsrammer. Dette er imidlertid da avhengig av at man aktivt tar tak i alle elementer som kan bidra til negative utslag, samt at man hele tiden forsøker å utnytte alle muligheter til tidsmessige besparelser som kan ligge på kritisk linje i prosjektet. Figuren nedenfor viser at det største ansvaret for dette ligger i Samspillgruppen, ved siden av at både de Utførende entreprenører og Byggherren ivaretar sine roller og ansvar på en tilfredsstillende måte. Risikoprofil Tidsplan Analysen av tidsplanen har gitt følgende risikoprofil: Som det fremgår av risikoprofilen er det Samspillgruppen som har størst påvirkning i forhold til den tidsmessige gjennomføring på dette stadium. En mer utdypende drøfting av disse og øvrige forhold finnes under pkt Prokonsult AS Side 8 av

9 3.2 Budsjett Budsjettmessig har usikkerhetsanalysen gitt følgende hovedresultater: 50/50 % sannsynlig prognose for prosjektkostnad: 464,1 Mill kr 85/15 % sannsynlig prognose, 490,5 Mill kr 65/35 % sannsynlig prognose, 473,7 Mill kr Standardavvik +/- 25,5 Mill Kr, ca +/- 5,5 % I analysen er både avtalte reserver i samspillavtalen og byggherrens overordnede reserveavsetninger satt til 0. Dette for å få en mer objektiv vurdering av prosjektets eksponering i forhold til de risikoområder prosjektet kan bli påvirket av, samt en kvalitetssikring av størrelsen på de avsatte reserver. Byggherrens eksponering i forhold til samspillavtalens målsum med tilhørende sluttoppgjør og beregninger av bonus/malus er ikke tatt inn i vurderingene Fordelingskurve Budsjett Resultatet vises på følgende fordelingskurve: I grafen ovenfor vises prognose for 50/50 % prosjektkostnad, samt 85/15 %, 65/35 % og 35/65 % prognose. Videre ser man at det er 55 % sannsynlighet for å nå LK s budsjett på 467,1 Mkr (inkl. omforent ramme for Lønns og prisstigning, avsatt reserve i målsum og LK s avsatte reserve). Sett med bakgrunn i avtaleformen bør derfor dette være tilfredsstillende siden alle parter her bør være opptatt av å redusere kostnader der det er mulig. Prosjekter i dag styres ofte etter 50/50 % målprognoser eventuelt av og til lavere prognoseverdier. Standardavviket er på ca. +/- 25,5 Mill Kr. (+/- 5,5 %). Det beregnede standardavvik på +/- 5,5 % (+/- 25,5 Mkr) kan synes å være stort, men erfaringsvis pleier dette normalt å ligge på nærmere +/- 10 % på forprosjektstadiet i mer tradisjonelle entreprisemodeller. Man kan imidlertid forsvare nivået med bakgrunn i den valgte samspillmodellen, der blant annet noe av markedsusikkerheten bør være noe redusert, ved siden av at partene har ambisjoner om å finne gode kostnadseffektive løsninger underveis i detaljprosjekterings og produksjonsfasen. Prokonsult AS Side 9 av

10 Risikoprofil Budsjett Analysen har gitt følgende oversikt over de største usikkerhetsårsaker som budsjettet kan bli eksponert for. Årsakene er prioritert etter deres relative innflytelse på den samlede usikkerhet. Utførende entreprenører bidrar med den største usikkerhet i forhold til prosjektets kostnader. Markedet bidrar også med en god del usikkerhet på dette stadiet siden man står foran et omfattende arbeid med å kontrahere både underentreprenører og betydelige materialleveranser. Denne usikkerheten blir imidlertid borte /vesentlig redusert i nær fremtid, og da vil de øvrige usikkerhetselementer komme mer frem. Her vil både Byggherren og Alliansen, gjennom Samspillgruppen, være viktige bidragsytere og premissgivere til prosjektets gjennomføring. Ellers så bør alle parter ha som en utfordring å utnytte alle muligheter som usikkerheten gir, for det er i realiteten i usikkerheten mulighetene ligger. En mer utdypende drøfting av disse og øvrige forhold finnes under pkt Prokonsult AS Side 10 av

11 3.3 Forslag til handlinger Etter at resultatene fra analysen var gjennomgått med gruppen, fikk deltakerne som oppgave å komme med forslag til hvilke aksjoner som burde prioriteres. Forslagene har dannet grunnlaget for følgende utkast til løsningsforslag/handlinger. Disse bør snarest mulig bearbeides videre til mer konkrete handlingsplaner av den som har fått ansvar for å gjøre noe med løsningsforslaget samt at de definerte frister vurderes nærmere. Handlingene er plassert inn under den gruppen der de hørte mest hjemme, men enkelte handlinger vil ha effekt på flere områder. Handlingsplaner No Løsningsforslag Handlingsplan Ansvarlig Eier av risiko Ferdig Kontroll Status 1 Utførende entreprenører 1.01 Kvalitetssikre innkjøp av underentrepriser og leveranser (PL, innkjøper og Ark/rådgivere) Kontrahere viktige underentreprenører tidlig. Låse risiko på tid, kostnader og kapasitet ved kontrahering av underentreprenører Høyt fokus på HMS, logistikk og kvalitetssikring på byggeplass. Etablere et godt samarbeide med skolen for å unngå uhell/ulykker i forhold til skolens daglige drift Vurdere nødvendig detaljeringsnivå på underlag for underentreprenører og leverandører. Spesielt i forhold til konsekvenser for tid og kostnader. 2 Byggherre/Eier 2.01 Tydeliggjøre for både brukere og andre at prosjektets innhold "fryses" ved signering av samspillkontrakt. Det vil si at ved behov for endringer underveis må det også "bevilges" penger til endringen Byggherren bør evaluere egen teknisk kompetanse og vurdere om å øke denne i faser av prosjektet, eventuelt gjennom innleie. OKB/KK SG Active OKB/KK SG Active Byggeplasslede r HENT Active OKB/KK SG Active EH/IGE EH Active EH/IGE EH Active Prokonsult AS Side 11 av

12 Handlingsplaner No Løsningsforslag Handlingsplan Ansvarlig Eier av risiko Ferdig Kontroll Status 2.03 Byggherren bør snarest mulig utarbeide en informasjonsstrategi for prosjektet i forhold til å få til enhetlig informasjon til brukere, omgivelser og media. Utnevne informasjonsansvarlig for prosjektet. 3 Samspillgruppen 3.01 Kontrakter og avtaler rundt forprosjekt og målsum må være klare og entydige, slik at dette ikke danner grunnlag for unødvendige interne konflikter Organisere samspillgruppen på en hensiktsmessig måte. Her er det viktig at alle parter kontinuerlig må jobbe for å opprettholde et godt samarbeidsklima i gruppen. Det kan være nødvendig å bruke ekstra ressurser for å etablere et godt og åpent tillitsforhold Sørge for at samspilltanken videreføres i alle faser av prosjektet for hele tiden å jakte på mulige synergier i forhold til målsum etc., også i produksjonsfasen. Samspillkoordinator har ansvar for å følge opp dette jevnlig for å tilse at samspillet fungerer Ha høyt fokus på kontinuitet på nøkkelpersonell hos alle parter i samspillgruppen Valg av tekniske entreprenører bør ikke alene velges med utgangspunkt i pris, men også med utgangspunkt i evne og vilje til samspill etter samme kriterier som ble lagt til grunn i Alliansen.. EH/IGE EH Active IGE SG Active KK/IGE SG Active KK SG Active KK/IGE SG Active KK SG Active Prokonsult AS Side 12 av

13 Handlingsplaner No Løsningsforslag Handlingsplan Ansvarlig Eier av risiko Ferdig Kontroll Status 3.06 Fokus på rett og effektiv ressursbruk. Utarbeide omforente planer for ressursbruk på tidlig stadie. Planene må kunne revideres underveis ved behov. KK SG Active 3.07 Gjennomgang av prosjektet for å se om det er mulig å redusere kostnadene uten at man reduserer kvaliteten i forhold til brukerne. KK SG Active 4 Marked/konjunkturer 4.01 Avklare/bestille kapasitet hos prefableverandør Gjennomføre en evaluering av markedssituasjonen for å vurdere muligheter som kan ligge i å innhente nye priser/tilbud på tjenester/leveranser som ikke er bundet opp/avtalt til nå. 5 Prosjekterende 5.01 Sørge for at prosjektering og arbeidsunderlag leveres til entreprenører til riktig tid og kvalitet. Dette innebærer at prosjekteringsgruppa må bemannes med nødvendige ressurser Utarbeide en koordinert beslutningsplan i forhold til de prosjekterendes behov for tilbakemeldinger. Dette har stor betydning for fremdrift både for detaljprosjektering og produksjon Høyt fokus på tverrfaglighet og kvalitetssikring av prosjekteringen. OKB SG Active OKB SG Active PGL ROH Active PGL ROH Active PGL ROH Active Prokonsult AS Side 13 av

14 Handlingsplaner No Løsningsforslag Handlingsplan Ansvarlig Eier av risiko Ferdig Kontroll Status 6 Alliansen 6.01 Etablere rutiner for tett samspill mellom prosjekterende og utførende i viktige faser av prosjektet. Sette fokus på og utvikling av Alliansens evne til å samarbeide og å utarbeide omforente planer etc Utarbeide godt styringsgrunnlag gjennom koordinerte: Fremdriftsplaner, Innkjøpsplaner, Tegningsleveranser, HMS og KS-planer. Etablere en arbeidsform der hele Alliansen jobber sammen og ikke hver for seg Alliansen må ha fokus rundt sitt forhold til byggherren. Sørge for at byggherren til enhver tid har nødvendig tillit/innsikt til prosjektet og arbeidsformen Utarbeide byggherre beslutningsplan som er forankret opp mot tegningsleveranser og byggets fremdrift. 9 Eksterne grensesnitt 9.01 Få en avklaring rundt fremdrift og ferdigstillelse av varmesentral (byggherrens ansvar). PGL ROH Active PGL ROH Active KK ROH Active PGL ROH Active IGE EH Active Signaturer: HENT = HENT SG = Samspillgruppen EH = Einar Heitmann ROH = Alliansen IGE = Ingrid G. Eklund PGL = Prosjekteringsgruppeleder KK = Kjell Kvam (PL ROH) OKB = Ole Kr. Berg (ass. PL ROH) Prokonsult AS Side 14 av

15 3.4 Budsjett sammenstilling Lier kommune Prosjekt: Høvik Stoppen skoleanlegg, ny 1-10 skole Oppstilling av resultatene fra usikkerhetsanalyse Totalareal m2 BTA KONTO POST Sum kr/m2 0 PRISSTIGNING IFLG. AVTALE FELLESKOSTNADER BYGNING (inkl. bygn. mess hjelpearb.) VVS-INSTALLASJONER EL-KRAFTINSTALLASJONER TELE OG AUTOMATISERING ANDRE INSTALLASJONER HUSKOSTNAD UTENDØRSANLEGG ENTREPRISEKOSTNAD Forprosjekt (program, skisse og forprosjekt) 0 82 Prosjektering Prosjekt og byggeledelse Generelle kostnader alliansen Redusert LPS (avtalt ) Reserve i målsum (satt til 0 i analysen) 0 8 GENERELLE KOSTNADER Sum 1-8 basisbudsjett (før reserver), inkl. MVA Forventede tillegg målsum BYGGEKOSTNAD, inkl. reserver og MVA, (resultat fra analysen) Riving Høvik skole, inkl. fjerning asfalt. etc Parkeringsplass nord Undergang Nøsteveien Tilskudd Statens vegvesen Riving Musikkskolen Påløpte generelle kostnader Generelle kostnader LK i forpr. fasen, påløpt Gen. kostn. LK i garantifasen Generelle kostnader LK til ferdigstillelse Generelle kostnader, gebyrer, tilknytning Spesielle kostnader inventar Spesielle kostnader fast inventar Kunstnerisk utsmykning Tilskudd KORO Mangler i garantitiden, Alliansen Oppgradering miljøambisjon Reserver byggherrekostnader (satt til 0 i analysen) 0 9 SUM SPESIELLE KOSTNADER (inkl. MVA) GRUNNKALKYLE PROSJEKTKOSTNAD FORVENTEDE TILLEGG /50% BUDSJETT MARGIN FOR SIKKERHET /15% BUDSJETT - PROSJEKTKOSTNAD Prokonsult AS Side 15 av

Prosjekt: Nye Bodø Rådhus. Usikkerhetsanalyse/Kvalitetssikring av planer og budsjett

Prosjekt: Nye Bodø Rådhus. Usikkerhetsanalyse/Kvalitetssikring av planer og budsjett Prosjekt: Nye Bodø Rådhus Usikkerhetsanalyse/Kvalitetssikring av planer og budsjett Sammendragsrapport 01 Sluttrapport 22.05.21 E.Hjallen R.A.Straume 00 Utkast til sluttrapport 15.05.2015 E. Hjallen R.A.

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15 STYREMØTE NR. 9/15, 09.12.2015 SAK 102/15 SLUTTRAPPORT SD 113520H0 Sogn vgs - Rivning og miljøsanering 101268-1.0 EGNE NOTATER: 101268-1.0 09.12.15 Styremøte 9/15 Side: 2 av 3 SOGN VGS - RIVNING OG MILJØSANERING

Detaljer

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18.04.2016 SAK 23/16: NYTT SENTRALKJØKKEN, SLUTTRAPPORT Innstilling

Detaljer

HVEM ER VI EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER 12/15/2014

HVEM ER VI EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER 12/15/2014 EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER Scandic Lerkendal, Trondheim 07.01.15 Karianne Skrindo og Sigrunn Duaas Veidekke Entreprenør AS, distrikt Trondheim HVEM ER VI Prosjekteringsledere (PRL) hos Veidekke

Detaljer

Hegg skole. Miljøplan MILJØPLAN. Nye Hegg skole

Hegg skole. Miljøplan MILJØPLAN. Nye Hegg skole 28.11.2012 MILJØPLAN Nye Hegg skole 1 ORIENTERING 3 1.1 GENERELT 3 1.2 VISJON - MILJØAMBISJONER 3 2 MILJØSTYRING I PROSJEKTET 4 2.1 ORGANISERING OG ANSVAR 4 2.1 PROSEDYRER OG RUTINER 4 2.1.1 Oppdatering

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN mellom som byggherre og foretaks.nr. som entreprenør vedrørende Bilag 1: Avtaledokument om samspillfasen 2 1 PARTENE Med utgangspunkt i tilbud av er det inngått følgende

Detaljer

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS ULLERUD HELSEBYGG ULLERUD/DRØBAK KONSEPTSTUDIE C BEHOV ANTALL BEBOERPLASSER FOR UTBYGGINGSALTERNATIV C: 108 160 18 30 30 30 108 DAGENS SITUASJON ULLERUD HELSEBYGG OMSORGS SENTER ULLERUD SYKEHJEM MURHUSET

Detaljer

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 100990 1.1 Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 2 Innhold Skolebygg i Oslo kommune Bestillingen Bakgrunn for valgt entreprisemodell Beskrivelse av kontrakten

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12. Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.2012 Prosjektnr: 714023 Arkivnr.: 02 Saksbeh.: OPV Kontroll:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 10/10 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.02.2010 SAK 10/10 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion Ytelsesbeskrivelse Rehabilitering Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion 1. Ytelsesbeskrivelse 1.1 Beskrivelse av Sarpsborg kommunes samspillsmodell Samspillentreprisen er en totalentreprise basert

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Innhold 1 Organisering av prosjektet... 3 1.1 Organisering generelt 3 1.2 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov 3 1.3 Ansvarsroller iht.

Detaljer

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 124-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Dato: Prosjekteringsleders

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 Status per kuttdato

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 Status per kuttdato TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 per kuttdato 28.08.16 Rev. Dato Beskrivelse Utgitt av Sjekket av Godkjent av 0.2 UFI 29.09.16 Utgitt etter korreksjon i PS JAV IGR JAV 0.1 UFI 07.09.16 Utgitt for IDK EIS

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Etter avtale med utvalgets leder starter møtet kl 17:00. Utvalgets hovedmedlemmer

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

Bygg og eiendom Syljuåsen AS SAMSPILLSENTREPRISER I RINGSAKER

Bygg og eiendom Syljuåsen AS SAMSPILLSENTREPRISER I RINGSAKER Bygg og eiendom Syljuåsen AS SAMSPILLSENTREPRISER I RINGSAKER 24.10.2017 Agenda Litt om Ringsaker kommune og bakgrunn for samspillsentreprise Gjennomførte og pågående samspillsprosjekter i Ringsaker kommune

Detaljer

Prosjektutviklingsavtale. Ringsaker kommune ( Byggherren ) [x] ( Samspillsentreprenøren )

Prosjektutviklingsavtale. Ringsaker kommune ( Byggherren ) [x] ( Samspillsentreprenøren ) Prosjektutviklingsavtale mellom Ringsaker kommune ( Byggherren ) og [x] ( Samspillsentreprenøren ) om utarbeidelse av for-/detaljprosjekt for Rehabilitering og utbygging av Mørkved skole og Avlastningssenter

Detaljer

Entreprisemodeller og standardkontrakter

Entreprisemodeller og standardkontrakter Entreprisemodeller og standardkontrakter Entrepriserettsforeningen i Bergen Finseseminaret 15-17.04.2015 Arne Sivertsen, Inventura AS Leverer Innkjøpsanalyser Prosjekter for kostnadsstyring Operativ innkjøpsstøtte

Detaljer

«Samspillsprosjekter en entreprenørs erfaring» Geir Graff Kallevåg Avdelingsleder PU&PTL, Divisjon Entreprise 11.04.2013. Agenda

«Samspillsprosjekter en entreprenørs erfaring» Geir Graff Kallevåg Avdelingsleder PU&PTL, Divisjon Entreprise 11.04.2013. Agenda «Samspillsprosjekter en entreprenørs erfaring» Geir Graff Kallevåg Avdelingsleder PU&PTL, Divisjon Entreprise 11.04.2013 Agenda REINERTSEN AS Hvorfor samspill? Samspillsmodeller Eksempel/erfaring: CVS

Detaljer

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S Dato: 15. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Usikkerhetsanalyse - Helleren svømme- og stupeanlegg MEGJ BBE-1634-200710606-232 Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.8.2015 Styresak 80-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

Nytt operahus et fyrtårnprosjekt for Norge. Roar Bjordal Prosjektdirektør for nytt operahus

Nytt operahus et fyrtårnprosjekt for Norge. Roar Bjordal Prosjektdirektør for nytt operahus Nytt operahus et fyrtårnprosjekt for Norge Roar Bjordal Prosjektdirektør for nytt operahus 28. april 2010 Utfordringer og suksesshistorier Hva gjorde vi 5 utfordringer 1. Utformingen av nytt operahus 2.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMSPILL

RETNINGSLINJER FOR SAMSPILL RETNINGSLINJER FOR SAMSPILL mellom Omsorgbygg Oslo KF (byggherre) og (samspillsentreprenøren) om Fossum barnehage Riving, forprosjekt og utførelse Retningslinjer samspill Fossum bhg. Side 1 av 7 1 Avtalens

Detaljer

MØTEINNKALLING Plankomiteen

MØTEINNKALLING Plankomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plankomiteen Møtetid: 26.03.2015 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE)

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE) Utkast med alle forbehold SAMARBEIDSAVTALE mellom Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) og VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE) I fellesskap benevnt «Partene»

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

HOLMEN SVØMMEHALL. Konkurransegrunnlag del 1: TILBUDET

HOLMEN SVØMMEHALL. Konkurransegrunnlag del 1: TILBUDET 18.06.13 HOLMEN SVØMMEHALL Konkurransegrunnlag del 1: 2. TILBUDET Krav til leverandøren- kvalifikasjonskrav. Hvordan vil oppdragsgiver kunne evaluere effektivitet og pålitelighet, og hva slags underlag

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Arkivsak-dok. 42-15 Saksbehandler: Gro Fløysvik Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15. april 2015 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2 Arkivsak Dato 18.04.2013 Saksbehandler Per Torgersen / Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 25.04.2013 Sak nr 039-2013 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF Kvalitetssikring av byggeprosjektene ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget På oppdrag fra: Utarbeidet av: Byggeprosjektene ved R-R HF Terramar AS Dato: 8. juli 2005 SAMMENDRAG Terramar

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK For prosjekt: Solberg skole Dato: 08.12.2014 Rådgivende ingeniør akustikk hovedoppgaver: Rådgiver akustikk(riaku) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

Fagerlund Barnehage. Et bærekraftig bygg i en grønn tid.

Fagerlund Barnehage. Et bærekraftig bygg i en grønn tid. Fagerlund Barnehage Et bærekraftig bygg i en grønn tid. 1 Fagerlund Barnehage - Et bærekraftig bygg i en grønn tid 2 Presentasjon av Prosjektet Fakta Fagerlund barnehage bygges på tomten etter Fagerlund

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 Side 1 av 6 1. Fremdrift Rapporten dekker perioden 30.04.11 til 31.08.11. Det er forutsatt at prosjektet gjenomføres i henhold til

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg.

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg. KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg Side 1 Side 2 KHIB-PROSJEKTET: FAKTA PER MARS 2015 Prosjektoppstart og arkitektkonkurranse:

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: NØDSTRØMSFORSYNING, SYKEHJEM I BERGEN

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Skeie skole kapasitetsutvidelse 2013 Dato:

Detaljer

BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET. Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St.

BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET. Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St. BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St. Olav 1 7 prinsipper for trimmet prosjektering 1. Den foregående aktiviteten

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07. Nybygg Folloklinikken Statusrapport August 2009 Sammendrag Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.2009 Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: I0380 FYSAK

Detaljer

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Eidsvåg skole rehabilitering

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Sandviken helse og

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Saknr. 66/09 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 09.12.2009

Saknr. 66/09 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 09.12.2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 66/09 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 09.12.2009 SAK 66/09 STATUSRAPPORT MARIENLYST SKOLE Innstilling til:

Detaljer

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG Jan Are Isaksen Bjørn Bygg AS Prosjektleder A SAMSPILLKONTRAKTER Bjørn Bygg er eid av Peab 13 000 medarbeidere Sverige, Finland og Norge Notert på Stockholm børs Ca 43 mrd SEK i omsetning 2014 VICTORIA

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

Utbyggingsenheten. Stavsetsvingen 1 totalentreprise

Utbyggingsenheten. Stavsetsvingen 1 totalentreprise Utbyggingsenheten Stavsetsvingen 1 totalentreprise BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\EUPU\Utleieboliger_prosjekt\Stavsetsvingen 1 - mulighetsstudie 90460861\03 - Kontrakter og rettslige spørsmål\03.3 - kontrakter

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

KONTRAKTS- BESTEMMELSER FOR SAMSPILL

KONTRAKTS- BESTEMMELSER FOR SAMSPILL KONTRAKTS- BESTEMMELSER FOR SAMSPILL Side 1 av 9 DEL 0... 3 KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL... 3 1. Avtalens intensjon og definisjoner... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Definisjoner... 3 Organisasjon og samarbeidsform...

Detaljer

EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG

EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG Opplysninger om oppdraget Oppdragets navn: Oppdragsgivers navn: Entreprenørens navn: Utført i perioden (fra mnd i år til mnd i år) Oppdragets totale verdi i mill. kr eks.

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 07.10.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 07.10.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 07.10.2015 Saksnummer 91/2015 Saksansvarlig: Øyvin Grongstad Møtedato: 28.10.2015 Tertialrapport

Detaljer

Hommelvik nye Ungdomsskole med offentlig bibliotek vedtak om bygging og finansering

Hommelvik nye Ungdomsskole med offentlig bibliotek vedtak om bygging og finansering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2015/1692-6 Saksbehandler: Elena Peregudova Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hommelvik nye Ungdomsskole med offentlig bibliotek vedtak om bygging

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425914 Arkivsaksnr: 2013/4387-7 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425914 - Ole Richters gate 45 finansiering

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

Saknr. 17/10 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 24.3.2010

Saknr. 17/10 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 24.3.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 17/10 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 24.3.2010 SAK 17/10 STATUSRAPPORT MARIENLYST SKOLE Innstilling til:

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL

KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL Prosjekt 3520 Sjøli- Nybygg Side 1 av 9 KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL Kontrakts bestemmelsene for samspill er basert NS 8407, men går ved motstridene foran NS 8407. 1. Avtalens

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

Oslo kommune og Oslo universitetssykehus (OUS) planlegger å etablere en Storbylegevakt på Aker sykehusområde.

Oslo kommune og Oslo universitetssykehus (OUS) planlegger å etablere en Storbylegevakt på Aker sykehusområde. 1 Generelt om prosjektet 1.1 Innledning Oslo kommune og Oslo universitetssykehus (OUS) planlegger å etablere en Storbylegevakt på Aker sykehusområde. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR YTELSESINSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Nattland oppveksttun, utvidelse -

Detaljer

DEL 2. Oppdragsbeskrivelse/ orientering. OK19-VARMESENTRAL Prosjektnr: Desember Del 2 Oppdragsbeskrivelse/orientering Side 1 av 6

DEL 2. Oppdragsbeskrivelse/ orientering. OK19-VARMESENTRAL Prosjektnr: Desember Del 2 Oppdragsbeskrivelse/orientering Side 1 av 6 DEL 2 Oppdragsbeskrivelse/ orientering OK19-VARMESENTRAL Prosjektnr: 3844002 Desember 2015 Del 2 Oppdragsbeskrivelse/orientering Side 1 av 6 DEL 2 1. Organisasjon... 3 1.1 Kommunalstyret for miljø og utbygging...

Detaljer

«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen

«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen «Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen HISTORIEN Delte entrepriser - kontrahering etter NS8405

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 16/11 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 23.03.11 SAK 16/11 SLUTTRAPPORT OPPGRADERING DANVIK SKOLE Innstilling

Detaljer

Valg av entrepriseformer. Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer

Valg av entrepriseformer. Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer Valg av entrepriseformer Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer Om OBA Stiftet 1996 7 ansatte Oppdrag primært oslo /østlandsområdet Oppdragsgivere store profesjonelle utbyggere OBA s arbeidsfelt

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Åsveien flyktningeboliger

Åsveien flyktningeboliger Ombygging DEL 0.3 TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Versjon 1.0 13.01.2014 Tilbud fra: 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1)... 3 2.1.1. Tilbyder

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad Kirkenes,

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad Kirkenes, Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 2.2.2016 Saksnummer 12/2016 Saksansvarlig: Øyvin Grongstad Møtedato: 11. februar 2016 Tertialrapport

Detaljer

Etat for utbygging Jarle Kvalvik Utbyggingsdirektør

Etat for utbygging Jarle Kvalvik Utbyggingsdirektør Etat for utbygging Jarle Kvalvik Utbyggingsdirektør Nattland oppveksttun Damsgård skole Ulsmåg skole Møhlenpris oppveksttun Storetvedt bhg 14.2.2017 EN BRANSJE I UBALANSE Felles utfordring! Byggherre Rådgivere

Detaljer

YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR AKUSTIKK/LYD

YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR AKUSTIKK/LYD YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR AKUSTIKK/LYD Generelt skal det leveres komplette ytelser i alle faser til og med ferdig forprosjekt. Ytelser i øvrige faser er avhengig av hvilke opsjoner som

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no)

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) - Prosjekt- og byggeledelse - Fremdriftsstyring og FDV - Kvalitetskontroll med måleinstrumenter - Kurs / undervisning Viken Prosjektstyring AS

Detaljer