Studenttinget 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttinget 2013/2014"

Transkript

1 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 4 SAK: 03-13/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 5 SAK: 04-13/14 ORIENTERINGAR... 6 SAK: 26-13/14 RESOLUSJON OM PUBLISERING AV FORSKNING I ÅPNE KANALER TIL LS SAK: 27-13/14 RESOLUSJON OM PUBLISERING AV FORSKNING I ÅPNE KANALER TIL HØGSKULEN I VOLDA. 8 SAK: 28-13/14 AVDELINGSINNDELING... 9 SAK: 29-13/14 INVESTERINGSMIDLER FOR SAK: 30-13/14 VALG AV ENTREPRENØR- OG NÆRINGSLIVSKOORDINATOR SAK: 31-13/14 KONFERANSE: «DIGITALISERING AV UTDANNING» SAK: 32-13/14 EVENTUELT VEDLEGG TIL SAK: 26 13/14 RESOLUSJON OM PUBLISERING AV FORSKNING I ÅPNE KANALER TIL LS2 15 VEDLEGG TIL SAK: 27 13/14 RESOLUSJON OM PUBLISERING AV FORSKNING I ÅPNE KANALER TIL HØGSKULEN I VOLDA VEDLEGG TIL SAK: 28 13/14 AVDELINGSINNDELING

2 00-13/14 Konstituering Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen Styret innstiller Eskild Valsø Lied til ordstyrar. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner Eskild Valsø Lied som ordstyrar. Styret innstiller kontrollkomiteen til teljekorps ved eventuelle val. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner kontrollkomiteen som teljekorps. 2

3 01-13/14 Godkjenning av innkalling og referat Sakshandsamar: Eskild Valsø Lied Studenttinget godkjenner, i denne rekkefylgja: - Innkallinga - Referatet Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner innkalling og referat 3

4 02-13/14 Godkjenning av sakliste Sakshandsamar: Eskild Valsø Lied Forslag til sakliste: Sak 00 Konstituering Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat Sak 02 Godkjenning av sakliste Sak 03 Godkjenning av dagsorden Sak 04 Orienteringar Sak 26 Resolusjon om publisering av forskning i åpne kanaler til LS2 Sak 27 Resolusjon om publisering av forskning i åpne kanaler til Høgskulen i Volda Sak 28 Avdelingsinndeling Sak 29 Investeringsmidler for 2014 Sak 30 Valg av entreprenør- og næringslivskoordinator Sak 31 Konferanse: «Digitalisering av utdanning» Sak 32 Eventuelt Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner saklista 4

5 03-13/14 Godkjenning av dagsorden Sakshandsamar: Eskild Valsø Lied Forslag til dagsorden: Møtestart klokka Sak 00 Konstituering Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat Sak 02 Godkjenning av sakliste Sak 03 Godkjenning av dagsorden Sak 04 Orienteringar Sak 26 Resolusjon om publisering av forskning i åpne kanaler til LS Sak 27 Resolusjon om publisering av forskning i åpne kanaler til Høgskulen i Volda Sak 28 Avdelingsinndeling Pause med mat Sak 29 Investeringsmidlar for Sak 30 Valg av entreprenør- og næringslivskoordinator Sak 31 Konferanse: «Digitalisering av utdanning» Sak 32 Eventuelt møteslutt Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner dagsordenen. 5

6 04-13/14 Orienteringar Sakshandsamar: Eskild Valsø Lied Orienteringar frå: - STiV-styret - Høgskulestyret - Andre 6

7 26-13/14 Resolusjon om publisering av forskning i åpne kanaler til LS2 Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen I et samarbeid med de andre i studentrådet i UH-nettvest, har vi skrevet en resolusjon om Open Access. Resolusjonen beskriver at vi på Vestlandet har hatt et lengre arbeid for å gjøre offentlig finansiert forskning tilgjengelig for alle. Resolusjonen har vi sendt inn som sak til neste landsstyremøte i NSO. På grunn av tidsfristen til NSO har styret godkjent resolusjonen på vegne av Studenttinget i Volda. Selv om resolusjonen er godkjent, bør Studenttinget vere orientert om saken. Resolusjonen, og sakspapirene til møtet i NSO, følger i vedlegg 1. Forslag til vedtak: Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker 7

8 27-13/14 Resolusjon om publisering av forskning i åpne kanaler til Høgskulen i Volda Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen Vi har fått en høring om budsjettfordelingsmodellen. Som et høringssvar på denne, har LSrepresentant i samarbeid med STiV-styret blitt enige om å skrive en resolusjon om Open Access som gjelder for Høgskulen i Volda. Resolusjonen er skrevet av LS-representanten, Karoline Strand. Vi ønsker at Studenttinget kommer med eventuelle innspill sånn at resolusjonen kan arbeides med videre. Se resolusjonen i vedlegg 2. Forslag til vedtak Studenttinget sier seg enig i resolusjonen 8

9 28-13/14 Avdelingsinndeling Sakshandsamar: Joanna Antoniak Styret ved Høgskulen gjorde i juni 2012 vedtak om å sette ned ei arbeidsgruppe for å «jobbe med forslag til å vurdere organiseringa av lærarutdanningane, inkludert avdelingsinndelinga og studieleiarrolla.» Rapporten deira er ute på høyring og skal svarast på innan Styret i STiV har valgt å trekke ut eit essensielt punkt i høyringa, ei eventuell samanslåing av avdelingar. Nedanfor finner de eit utdrag frå den komplette høyringa som er mest relevant for å kome fram til eit vedtak: Arbeidsgruppa har fanga opp to ulike tenkemåtar, anten slå saman eller dele opp avdelingar. Ein kan gå to motsette vegar: slå saman dei to små avdelingane AKF og AMF til ei større, for å bli meir lik AHL og ASH. Eller dele AHL i to, for å få fem mindre avdelingar. Arbeidsgruppa sine samtalar med nøkkelpersonar ved HVO viste sprikande synspunkt når det gjeld avdelingsstorleik. AMF viser til at dei små avdelingane er lukkelege, og at fagleg identitet er viktig. AKF meiner avdelingsstorleik ikkje er så viktig som organisering av lærarutdanning. AHL ynskjer å legge endå fleire fag (i alle fall skuleretta samfunnsfag) inn i den største avdelinga. Direktøren ynskjer ikkje å ha sterke meiningar i utgangspunktet, men ser at ei samanslåing av AMF og AKF føreset samlokalisering, som ville vere eit problem å få finansiert no. AMF og AKF blir, i følgje Rokkan-rapporten, kalla dei to lykkelige avdelingane. Dei konkluderer at Det indikerer at avdelingsstørrelse har betydning, og at mindre avdelinger fungerer betre enn større (.s. 48). Vi legg også merke til at Rokkanrapporten ser ein samanhang mellom lukka i dei små avdelingane og det at dei er de to mest enhetlige (s.48). Ein felles fagleg identitet ser ut til å vere viktig. Ein kan oppnå balanse i styrkeforhold ved å ha tre store avdelingar, men ein oppnår då ikkje den kvaliteten Rokkanrapporten finn ved dei små avdelingane: klar fagleg profilering, meir synlegheit og medverknad for dei einskile fag og dei tilsette. Tvert om ville ein nyorganisering i tre store avdelingar faktisk gå imot ein av konklusjonane i evalueringa: at AKF og AMF er dei som har størst trivsel. På den andre sida kan eit økonomisk perspektiv tilseie at fem avdelingar gir større administrative kostnader enn tre. Ved å opprette ei eining (kontor) for lærarutdanning kan den avdelinga som i dag har desse funksjonane lagt til seg i staden fungere som fagavdeling(ar) som leverer undervisning til alle delar av høgskulen, også til dei andre profesjonane. Problemet med at denne er så mykje større enn dei andre kan løysast på i alle fall dei to måtane som er skissert under. Arbeidsgruppa er einige om alt som står over, men deler seg i synet på kva som er den beste avdelingsinndelinga. 9

10 Mindretalet på to (Sætre og Tonheim) ynskjer tre avdelingar i framtida, ved å slå saman AMF og AKF til ei ny avdeling, og behalde ASH og AHL. Arbeidsgruppa ser at denne løysinga har som absolutt føresetnad at eit felles nybygg for mediefag og kulturfag er på plass. Fleirtalet på fire (Hatlebrekke, Kjelland, Meisingset og Sørbø) ynskjer å dele AHL i to: ei avdeling for humanistiske fag og ei avdeling for pedagogikk og realfag. Dessutan bør ein flytte dei faga som i dag er noko utanpåhengt i ASH over til ei ny humanistisk avdeling. På bakgrunn av det som står i rapporten, har STiV-styret kome til tre forslag til vedtak. Forslag til vedtak 1: Studenttinget velger å stille seg bak forslaget om sammenslåinga av AKF og AMF. Forslag til vedtak 2: Studenttinget velger å stille seg bak forslaget om å dele AHL i to. Forslag til vedtak 3: Studenttinget stiller seg bak forslaget om å ikkje føre inn noen endringer. 10

11 29-13/14 Investeringsmidler for 2014 Sakshandsamar: Silje Helene Vågen Hvert år får STiV komme med framlegg til hva Høgskolen skal bruke investeringsmidlene til. Etter budsjettmodellen skal ca. 6 % av basisbevilgningen til HVO settast av til investeringer/utstyr. For 2014 utgjør dette ca. 9.9 millioner kroner. Med investeringer/utstyr er det snakk om rent materielle ting. Bedre luft i lesesalene og billigere mat i kantinen er eksempler på ting vi ikke kan ønske oss i denne sammenheng. I fjor vedtok tinget at det skulle brukes penger på treningsrom, flere grupperom med datamaskiner og datamaskiner øremerket for digital eksamen. Styret ønsker at Studenttinget diskuterer og setter opp en liste med fem prioriteringer for hva de ønsker investeringsmidlene skal gå til. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner og vedtar de gjeldende prioriteringene. 11

12 30-13/14 Valg av entreprenør- og næringslivskoordinator Sakshandsamar: Benedikte Ekeli Wahlquist Dette er et verv som er skapt etter anmodning fra Sunnmøre Kulturnæringshage med prosjektet StudiebygdA i tankene. Etter diskusjon med Martin Foldal i Sunnmøre Kulturnæringshage og ledelsen ved Høgskolen, ble det bestemt at stillingen skulle vere underlagt STiV. Målet er å få etablert en kontakt mellom studentene og næringslivet, slik at det for eksempel kan bli lettere å få praksisplass eller etablere seg i nærmiljøet etter endt utdanning. Å få etablert en slik kontakt kan også hjelpe Studenttinget med å synliggjøre seg, som igjen kan bidra til mer oppmerksomhet og økt engasjement rundt Studenttinget. Studenttinget vedtok 20.mars 2013 at valg av entreprenør- og næringslivskoordinator skal gjennomføres ved det siste studenttingsmøtet høsten 2013, med virkeperiode fra Om stillingen: Som entreprenør- og næringslivskoordinator har du et frivillig verv underlagt Studenttinget i Volda (STiV), med lederen som din nærmeste overordnede. Selv om du er medlem av STiVstyret så får du ingen stemmerett verken i styret eller Studenttinget. Vervet skal ha en prøveperiode på 6 måneder. Stillingen vil ikke være lønnet i prøveperioden. I rollen som entreprenør- og næringslivskoordinator skal man fungere som STiV sin kontakt og talerør utad til næringslivet, og skal rapportere ukentlig til leder for STiV. Stillingsbeskrivelse: (Denne ble vedtatt av Studenttinget ) Entreprenør- og næringslivskoordinator skal: Samarbeide med og opprette et godt samarbeid med StudiebygdA, Sunnmøre Kulturnæringshage, Volda Næringsforum, Volda kommune og Høgskulen i Volda jobbe mot næringslivet (næringslivsutvalg) K b V C, behovet for entreprenørskapskurs o.l. Forslag til vedtak: Studenttinget velger entreprenør- og næringslivskoordinator for Studenttinget i Volda. 12

13 31-13/14 Konferanse: «Digitalisering av utdanning» Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen Studentrådet i UH-Nett Vest arrangerer hvert år en studentkonferanse der studentdemokratiene er invitert. Neste års konferanse er i Bergen 20.februar og har emnet "Digitalisering av utdanning". Programmet er ennå ikke satt, men konferansen vil ha flere foredragsholdere som skal diskutere for og imot digitalisering. Vi har muligheten til å sende 10 studenter fra Volda. Forslag til vedtak: Studenttinget velger representanter til studentkonferansen. 13

14 32-13/14 Eventuelt Sakshandsamar: 14

15 Vedlegg: 1 Vedlegg til sak: 26 13/14 Resolusjon om publisering av forskning i åpne kanaler til LS2 Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen Offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig Norsk Studentorganisasjon mener prinsipielt at all forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert, skal være åpent tilgjengelig. Dette forsterkes i Stortingsmelding 18 Lange linjer kunnskap gir muligheter, hvor det heter at Regjeringen mener at a e arti er om he t e er de vi er o ent ig inan iert enten a i ere ent ti gjenge ig e er egenar ivere remt tgiver ti ater det Akademia og samfunnet skal sikres fri tilgang på kunnskap. Publisering i åpne kanaler er et viktig virkemiddel for at kunnskap skal være tilgjengelig for alle, både i Norge og i verden forøvrig. Deling av kunnskap er et av de viktigste bidragene Norge kan gi for å fremme global utvikling og redusere fattigdom. Svært mye forskning er i dag utilgjengelig for offentligheten og forskere både i og utenfor Norge. Vi kan ikke fortsette å tillate at økonomi skal være en avgjørende faktor for hvem som får tilgang til forskningsresultater. Det er sterkt betenkelig at en stor andel av norske forskningsmidler går med til abonnement på kostbare tidsskift. I en publiseringsprosess blir forskningen, artikkelproduksjonen og fagfellevurderingen i stor grad gjort av forskere, noe som betyr at det offentlige betaler for det meste av jobben som gjøres med publikasjonen. I tillegg må altså institusjonen og det offentlige kjøpe tilgang til sin egen produksjon. Forlagene gjør et viktig bidrag med formatering og spredning av forskningen, men bidrar ikke på noen direkte måte til innhold og faglig kvalitet i publikasjonene. Derfor mener NSO det er på høyt tid at akademia vender fokuset mot åpne publiseringsløsninger. For at Open Access-publisering ikke skal bli en utgift for den enkelte forsker mener NSO videre at institusjonene, hver for seg eller i samarbeid med andre, bør etablere publiseringsfond. For at forskningen i all hovedsak skal kunne publiseres i åpne kanaler trengs det en kulturendring. NSO mener at Open Access bør være et ledelsesansvar, men konstaterer at skuffende få universiteter og høyskoler har nok kunnskap om, og et aktivt forhold til Open Access. Derfor er det viktig at institusjonene utvikler en egen policy for sette lokale mål for åpen publisering og for at institusjonsledelsen skal kunne følge opp dette arbeidet i det daglige. Det bør også i økende grad jobbes med nasjonale lisenser som setter krav til høyere utdanningsinstitusjoner og finansieringen av forskningen som gjøres ved institusjonene. I St m d vi regjeringen egge ti rette or at ere t denter r ra ti er aring med or ning og tvi ing i ø et av t dietiden, a t t denta tiv or ning 65). For å oppfordre til en delingskultur blant dagens studenter er det viktig at også studentarbeider blir inkludert i åpne publiseringskanaler; studentene er fremtidens forskere. Studentaktiv forskningsarbeider er ofte kvalitetsarbeid som kan være av verdi for studenter og samfunnet som helhet og bør som hovedregel gjøres åpent tilgjengelig. 15

16 Norsk studentorganisasjon krever at følgende tiltak iverksettes: 1. Publiseringsfond opprettes på alle høyere utdanningsinstitusjoner, enten alene eller i samarbeid med andre. 2. Alle institusjoner skal utvikle en egen Open Access-policy som skal forankres i institusjonsstyrene. Det bør også aktivt jobbes med nasjonal policy der dette er mulig. 3. Alle institusjoner skal ha velfungerende rutiner for åpen publisering av studentarbeid. Sakspapir til behandling i Landsstyret Sakstittel: Resolusjon om Open Access Vedtakssak Vedlegg: Resolusjon: Offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig Bakgrunn: Studentrådet i UH-nett Vest, bestående av medlemslagslederne ved Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Stord/Haugesund, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Sogn og Fjordane, har skrevet en felles resolusjon til landsstyret i Norsk Studentorganisasjon. Resolusjonen er resultatet av et lengre arbeid på Vestlandet for å gjøre offentlig finansiert forskning tilgjengelig for alle. Resolusjonen ligger vedlagt. Presentasjon Etterhvert som prisene har økt har abonnement på tidsskrift for forskningspublikasjoner utgjort en stadig større del av institusjonenes forskningsbudsjett. De fleste publikasjonene er i dag kun tilgjengelig for forskningsinstitusjoner som har råd til å abonnere på disse tidsskriftene. Svært mye forskning er derfor i stor grad utilgjengelig for offentligheten og forskere både i og utenfor Norge. Det er derfor et spørsmål hvor lenge akademia skal fortsette å tillate at økonomi skal være en avgjørende faktor for hvem som får tilgang til offentlig finansiert forskning. Oppfordringen om å etablere publiseringfond, alene eller sammen med andre, finner man også i St.mld.18. Det er sterkt betenkelig at en stor andel av norske forskningsmidler går med til abonnement på kostbare tidsskift som ikke på noen direkte måte bidrar til publikasjonene. Den tradisjonelle abonnementsmodellen hadde en funksjon mens fysisk trykking og distribusjon var den eneste måten å publisere, men gir ikke mening i det moderne informasjonssamfunnet. Heller ikke behovet for fagfellevurdering forutsetter på noen måte publisering i lukkede kanaler. Spesielt betenkelig blir den gamle publikasjonsmodellen når en tar i betraktning at forskningen som publiseres i tradisjonelle tidsskrift blir mindre tilgengelig enn dersom forskningen publiseres i en åpen kanal. Det er heller ikke uvanlig at de betalte tidsskriftene krever enerett på å distribuere en publikasjon. Med denne modellen bruker 16

17 norske institusjoner i realiteten offentlige midler til å betale overflødige distributører for å gjøre forskningen sin mindre tilgjengelig. Denne situasjonen er i noen grad en konsekvens av insentivsystemene som har til hensikt å fremme publisering. Publikasjonspoeng er i stor grad blitt en forutsetning for å motta forskningsmidler, og publisering i kanaler med særlig høy prestisje (nivå 2) kan gi opptil tre ganger høyere uttelling. I dag er det fortsatt hovedsakelig de kostbare tidsskriftene som betraktes som prestisjetunge, mens de åpne publikasjonskanalene ofte ikke gir samme uttelling. I kampen om forskningsmidlene vil forskere naturlig velge å publisere i de tidsskriftene som gir høyest poenguttelling, på bekostning av publisering i åpne kanaler. Derfor er det sentralt å oppfordre erfarne, meritterte forskere til å publisere sitt arbeid åpent tilgjengelig i starten, for å inspirere yngre forskere og starte den nødvendige endringen på landets høyere utdanningsinstitusjoner. En nasjonal policy på flest mulig områder er det beste for at retningslinjer og krav skal være mest mulig lik for alle. Et eksempel på en nasjonal policy kan være krav til at ansatte ved offentlige universitet og høgskoler skal publisere Open Access om mulig. Et annet kan være krav til at doktoravhandlinger skal gjøres åpen tilgjengelige (det vil eksempelvis spare mye opphavsrettsklarering i det praktiske arbeidet). Et tredje eksempel kan være at CRIStin fremforhandler åpen publisering i sine forhandlingsrunder med forlag som institusjonene kjøper abonnement av. Publisering av studentarbeid er sentralt siden studentene er fremtidens forskere. Masterarbeid bør som hovedregel publiserer fritt tilgjengelig, og det er institusjonene som må utarbeide gode rutiner for dette, slik at ikke publiseringen blir en ekstra vurdering studenten må ta initiativet til selv, slik det ofte er i dag på flere institusjoner. Det bør være forventet at studentarbeid publiserer åpent, med mindre det er gode grunner til at det ikke skal være åpent tilgjengelig. Det innebærer en endring av dagens praksis, og er noe institusjonene må bli vesentlig bedre på for at ambisjonene om at offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig for alle. Prosess: Resolusjonen har vært på høring i studentparlamentene/studenttinget i alle medlemslagene. Der det har vært for lang tid mellom møtene til at hele organet kunne behandle resolusjonen før fristen til NSO, har arbeidsutvalget/styret godkjent politikken. Innspillene fra medlemslagene ble tatt tilbake til Studentrådet i UH-nett vest, som har ferdigstilt og sendt inn resolusjonen basert på tilbakemeldingene. De fem medlemslagene ønsker resolusjonen behandlet på LS2, november Om saken blir vedtatt av NSOs landsstyre, vil politikken på Open Access bli gjeldende studentpolitikk for rundt studenter. Det er et mål fra parlamentenes side at resolusjonen skal føre til en reell endring på institusjonene, ikke bare i UH-nett Vest, men i hele landet. For at dette skal skje trenger vi en presis, tydelig og godt forankret resolusjon i landets studentorganisasjon. Vi ser frem til å høre innspillene fra de andre medlemslagene! 17

18 Vedlegg: 2 Vedlegg til sak: 27 13/14 Resolusjon om publisering av forskning i åpne kanaler til Høgskulen i Volda Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen RESOLUSJON OM OPEN ACCESS: GOD KUNNSKAP BØR GJØRES TILGJENGELIG Sendes til: Høgskulen i Volda (som en del av budsjetthøringen) Fra: Studenttinget i Volda Studenttinget i Volda sammen med Norsk Student Organisasjon (NSO) mener prinsipielt at all forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert, skal være åpent og tilgjengelig. I Stortingsmelding nr18 Lange linjer kunnskap gir muligheter, heter det at Regjeringen mener at a e arti er om er he t e er de vi o ent ig inan iert enten skal publiseres åpent tilgjengelig eller egenarkiveres så fremt utgiver tillater det Dette or ter er v r mening om at Høg en i Vo da a remme og legge til rette for bruk av Open Access, eller på norsk: fri tilgang. God kunnskap er til for å deles. Offentlig publisering av kunnskap sikrer en tilgang for studenter som ønsker å sette seg grundigere inn i sitt eget fagfelt, men det gir også andre forskere muligheten for å bygge videre på den forskningen som allerede eksisterer. Gjennom Open Access vil forskning som tidligere kun var forbeholdt akademia være tilgjengelig for alle i samfunnet og skape en bredere forståelse for forskning i samfunnet. Databasen vil på sikt kunne skape et større samhold mellom samfunnet og næringslivet og veien for å starte samarbeid kan blir kortere. I Høg en i Vo da in trategi an t r det art at HVO a tim ere ti kunnskapsdeling og dialog knyttet til høyskolens utdannings-, utviklings-, og or ning ver emd Der om høy o en øn er være en av de rem te institusjonene innenfor forskning er Open Access en del av veien man må gå. Databasen vil gi studenter tilgang til tidsskrifter fra hele verden på flere forskjellige språk, i tillegg til at det kan være en mulighet for at internasjonale studenter skal få letter tilgang til pensum. Studenttinget ønsker derfor at Høgskulen i Volda skal øremerke satsningsmidler på sikt slik at de som ønsker å publisere i databasen skal kunne søke og få finansiert publiseringen. Som en del av tiltaksplanene til HVO vil Open Access gi studenter innsikt i og erfaring med forskningsarbeid ikke bare her i Norge, men også internasjonalt. 18

19 Vedlegg: 3 Vedlegg til sak: 28 13/14 Avdelingsinndeling Sakshandsamar: Joanna Antoniak 19

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 28.11.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 26. februar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir x. møte, dd.md.år Innhald Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden...

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 30.11.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Referat Studenttingmøte 2012/2013

Referat Studenttingmøte 2012/2013 Referat Studenttingmøte 2012/2013 Tid 27. februar 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AMF: Runa Røed (stemmerett t.o.m sak 47, sjå sak 47),

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 30. oktober 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 28. november 2012, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett AMF: Runa Røed, Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 28.09.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN...

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 9.10.2013 SAK: 00-13/14 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 26.2.2014 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE OG DAGSORDEN... 4 SAK: 03-13/14

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28.september 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Becky Bakr (stemmerett til sak 07-11/12),

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 29.1.2014 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE OG DAGSORDEN... 4 SAK: 03-13/14

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28. mars 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Siri R. Jerndahl, Julie A. Lie Pau, Runa Røed (f.o.m.a

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 6/14-15 Møtedato 04.03.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 6/14-15 Møtedato 04.03.15 Tid 04. mars 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, Nikolai Bjørnevik Flisnes, David Fiskaa AMF: Halvard Roald Kvamme AKF:

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 8/14-15 Møtedato 29.04.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 8/14-15 Møtedato 29.04.15 Tid 29. april 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, David Fiskaa, Maria Kaldhussæter AMF: Halvard Roald Kvamme, Jose Eduardo

Detaljer

Referat Studenttingmøte 2012/2013

Referat Studenttingmøte 2012/2013 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: voldastudentting.no Referat Studenttingmøte 2012/2013 Tid 24. april 2013, klokka 17.00 Stad Berte Kanutte 220 - VIP-romet Til stades

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 28.3.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 30. november 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Siri R. Jerndahl, Julie A. L. Pau

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 7/14-15 Møtedato 25.03.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 7/14-15 Møtedato 25.03.15 Tid 25. mars 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, Nikolai Bjørnevik Flisnes, Maria Kaldhussæter AMF: Jose Eduardo Garcia

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 26.9.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 25.1.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd Møtedato: 13.04.2016 kl. 14:30 Møtestad: BK 201 Arkivsak: 15/00520 Møtt: Jens Standal Groven Aud Folkestad Arne Myklebust Tormod Daae Smedsvig Carien

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten PLATTFORM Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013 Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Bergen. Det vil være det viktigste for meg hvis jeg blir valgt til universitetsstyret.

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget i Volda Telefon: 70075151 stiv@hivolda.no www.stivolda.no Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 2. møte, 29.10.14 Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat...

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 26. oktober 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Siri R. Jerndahl, Arne Christian Ingvaldsen

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 26.10.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV REFERAT OG INNKALLING... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Referat frå møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 23.april 2012 klokken 1815 Valg av referent Ørjan Nordheim Skår valt Godkjenning av referat Godkjenning

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

39/14 14/00608-37 Studietilbod på masternivå - samfunnsfag i lærarutdanninga 2. 41/14 14/00608-38 Møteplan for Strategisk studienemnd våren 2015 4

39/14 14/00608-37 Studietilbod på masternivå - samfunnsfag i lærarutdanninga 2. 41/14 14/00608-38 Møteplan for Strategisk studienemnd våren 2015 4 Møteprotokoll Utval: Strategisk studienemnd Dato: 1.11.2014 kl. 14:15 Møtested: BK 220VIP Arkivsak: 14/0198 Møtt: Skrivar: Marie Nedregotten Sørbø, Aud Folkestad, Arne Myklebust, Ketil Jarl Halse, Sverre

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Protokoll studenttingsmøter 2014-2015

Protokoll studenttingsmøter 2014-2015 Protokoll studenttingsmøter 2014-2015 Tid 29. oktober 2014 kl 17.00 Stad Til stades med stemmerett Rokken, konferanserommet AHL: Nikolai Bjørnevik Flisnes, David Fiskaa, Valentin Gatlan (vara) AMF: Halvard

Detaljer

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak US-SAK NR: 8/2013 SAKSANSVARLIG RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): GEIR ARNE ROSVOLL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 ARKIVSAK NR: 2013/162 Open Access ved UMB

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 2.12.2015 Møtetid: 13.00 16.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 18/15-22/15 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Astrid Grøndal Trulssen Vidar

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Pilot regionalt konsortium

Pilot regionalt konsortium Pilot regionalt konsortium Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Universitetsbiblioteket i Bergen Adresse Postboks 7808 5020 Bergen Organisasjonsnummer 874789542 Hjemmeside http://www.uib.no/ub

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Telemark fylkeskommune -

Telemark fylkeskommune - Vår ref. 12/126-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.02.2012 Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 28.02.2012 Tid: 10:00 15:00 Sted: Møsvatn møterom

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell

Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell Professor Arild Underdal, Universitetet i Oslo, 2007-10-31 Den forskningspolitiske idé Et godt finansieringssystem

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 30.01.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Cristin og Nora og Brage = sant

Cristin og Nora og Brage = sant Cristin og Nora og Brage = sant Presentasjon på møte med Brage-konsortiet Gardermoen 18.oktober 2011 Lars Wenaas, Nina Karlstrøm og Tore Vatnan Formål Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering 1. Hvilken type open access publisering kan motta støtte? Spørsmålet er om midler fra budsjettposten kun skal brukes til

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid Leiinga Høgskulen i Volda Universitetet i Bergen 5020 BERGEN Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no Dykkar referanse

Detaljer

MØTEBOK - Høgskulestyret

MØTEBOK - Høgskulestyret MØTEBOK - Høgskulestyret Dato: 12.05.2016 kl 10:00 15:30 Sted: Møterom Stad, 2.etasje i Høgskulebygget, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Forfall: Administrasjonen: Referent: Trond Ueland (styreleiar)

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 23.04.2013 Tid: Kl. 11:00 Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Kaupanger MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent:, Laura Kvamme,

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas)

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas) Blindern, 4.3.2013 Referat Møte i styret for CRIStin 27. februar 2013 Til stede: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Omenaas Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Agenda Landsstyremøte 28. januar 2012

Agenda Landsstyremøte 28. januar 2012 Agenda Landsstyremøte 28. januar 2012 DELTAKERE Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Øystein Sørgjerd Gunvor Meling Anders Østeby Siri Bremdal Øyvind Øygarden Mats Billermark FRAVÆRENDE

Detaljer