Studenttinget 2013/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttinget 2013/2014"

Transkript

1 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 4 SAK: 03-13/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 5 SAK: 04-13/14 ORIENTERINGAR... 6 SAK: 26-13/14 RESOLUSJON OM PUBLISERING AV FORSKNING I ÅPNE KANALER TIL LS SAK: 27-13/14 RESOLUSJON OM PUBLISERING AV FORSKNING I ÅPNE KANALER TIL HØGSKULEN I VOLDA. 8 SAK: 28-13/14 AVDELINGSINNDELING... 9 SAK: 29-13/14 INVESTERINGSMIDLER FOR SAK: 30-13/14 VALG AV ENTREPRENØR- OG NÆRINGSLIVSKOORDINATOR SAK: 31-13/14 KONFERANSE: «DIGITALISERING AV UTDANNING» SAK: 32-13/14 EVENTUELT VEDLEGG TIL SAK: 26 13/14 RESOLUSJON OM PUBLISERING AV FORSKNING I ÅPNE KANALER TIL LS2 15 VEDLEGG TIL SAK: 27 13/14 RESOLUSJON OM PUBLISERING AV FORSKNING I ÅPNE KANALER TIL HØGSKULEN I VOLDA VEDLEGG TIL SAK: 28 13/14 AVDELINGSINNDELING

2 00-13/14 Konstituering Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen Styret innstiller Eskild Valsø Lied til ordstyrar. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner Eskild Valsø Lied som ordstyrar. Styret innstiller kontrollkomiteen til teljekorps ved eventuelle val. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner kontrollkomiteen som teljekorps. 2

3 01-13/14 Godkjenning av innkalling og referat Sakshandsamar: Eskild Valsø Lied Studenttinget godkjenner, i denne rekkefylgja: - Innkallinga - Referatet Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner innkalling og referat 3

4 02-13/14 Godkjenning av sakliste Sakshandsamar: Eskild Valsø Lied Forslag til sakliste: Sak 00 Konstituering Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat Sak 02 Godkjenning av sakliste Sak 03 Godkjenning av dagsorden Sak 04 Orienteringar Sak 26 Resolusjon om publisering av forskning i åpne kanaler til LS2 Sak 27 Resolusjon om publisering av forskning i åpne kanaler til Høgskulen i Volda Sak 28 Avdelingsinndeling Sak 29 Investeringsmidler for 2014 Sak 30 Valg av entreprenør- og næringslivskoordinator Sak 31 Konferanse: «Digitalisering av utdanning» Sak 32 Eventuelt Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner saklista 4

5 03-13/14 Godkjenning av dagsorden Sakshandsamar: Eskild Valsø Lied Forslag til dagsorden: Møtestart klokka Sak 00 Konstituering Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat Sak 02 Godkjenning av sakliste Sak 03 Godkjenning av dagsorden Sak 04 Orienteringar Sak 26 Resolusjon om publisering av forskning i åpne kanaler til LS Sak 27 Resolusjon om publisering av forskning i åpne kanaler til Høgskulen i Volda Sak 28 Avdelingsinndeling Pause med mat Sak 29 Investeringsmidlar for Sak 30 Valg av entreprenør- og næringslivskoordinator Sak 31 Konferanse: «Digitalisering av utdanning» Sak 32 Eventuelt møteslutt Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner dagsordenen. 5

6 04-13/14 Orienteringar Sakshandsamar: Eskild Valsø Lied Orienteringar frå: - STiV-styret - Høgskulestyret - Andre 6

7 26-13/14 Resolusjon om publisering av forskning i åpne kanaler til LS2 Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen I et samarbeid med de andre i studentrådet i UH-nettvest, har vi skrevet en resolusjon om Open Access. Resolusjonen beskriver at vi på Vestlandet har hatt et lengre arbeid for å gjøre offentlig finansiert forskning tilgjengelig for alle. Resolusjonen har vi sendt inn som sak til neste landsstyremøte i NSO. På grunn av tidsfristen til NSO har styret godkjent resolusjonen på vegne av Studenttinget i Volda. Selv om resolusjonen er godkjent, bør Studenttinget vere orientert om saken. Resolusjonen, og sakspapirene til møtet i NSO, følger i vedlegg 1. Forslag til vedtak: Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker 7

8 27-13/14 Resolusjon om publisering av forskning i åpne kanaler til Høgskulen i Volda Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen Vi har fått en høring om budsjettfordelingsmodellen. Som et høringssvar på denne, har LSrepresentant i samarbeid med STiV-styret blitt enige om å skrive en resolusjon om Open Access som gjelder for Høgskulen i Volda. Resolusjonen er skrevet av LS-representanten, Karoline Strand. Vi ønsker at Studenttinget kommer med eventuelle innspill sånn at resolusjonen kan arbeides med videre. Se resolusjonen i vedlegg 2. Forslag til vedtak Studenttinget sier seg enig i resolusjonen 8

9 28-13/14 Avdelingsinndeling Sakshandsamar: Joanna Antoniak Styret ved Høgskulen gjorde i juni 2012 vedtak om å sette ned ei arbeidsgruppe for å «jobbe med forslag til å vurdere organiseringa av lærarutdanningane, inkludert avdelingsinndelinga og studieleiarrolla.» Rapporten deira er ute på høyring og skal svarast på innan Styret i STiV har valgt å trekke ut eit essensielt punkt i høyringa, ei eventuell samanslåing av avdelingar. Nedanfor finner de eit utdrag frå den komplette høyringa som er mest relevant for å kome fram til eit vedtak: Arbeidsgruppa har fanga opp to ulike tenkemåtar, anten slå saman eller dele opp avdelingar. Ein kan gå to motsette vegar: slå saman dei to små avdelingane AKF og AMF til ei større, for å bli meir lik AHL og ASH. Eller dele AHL i to, for å få fem mindre avdelingar. Arbeidsgruppa sine samtalar med nøkkelpersonar ved HVO viste sprikande synspunkt når det gjeld avdelingsstorleik. AMF viser til at dei små avdelingane er lukkelege, og at fagleg identitet er viktig. AKF meiner avdelingsstorleik ikkje er så viktig som organisering av lærarutdanning. AHL ynskjer å legge endå fleire fag (i alle fall skuleretta samfunnsfag) inn i den største avdelinga. Direktøren ynskjer ikkje å ha sterke meiningar i utgangspunktet, men ser at ei samanslåing av AMF og AKF føreset samlokalisering, som ville vere eit problem å få finansiert no. AMF og AKF blir, i følgje Rokkan-rapporten, kalla dei to lykkelige avdelingane. Dei konkluderer at Det indikerer at avdelingsstørrelse har betydning, og at mindre avdelinger fungerer betre enn større (.s. 48). Vi legg også merke til at Rokkanrapporten ser ein samanhang mellom lukka i dei små avdelingane og det at dei er de to mest enhetlige (s.48). Ein felles fagleg identitet ser ut til å vere viktig. Ein kan oppnå balanse i styrkeforhold ved å ha tre store avdelingar, men ein oppnår då ikkje den kvaliteten Rokkanrapporten finn ved dei små avdelingane: klar fagleg profilering, meir synlegheit og medverknad for dei einskile fag og dei tilsette. Tvert om ville ein nyorganisering i tre store avdelingar faktisk gå imot ein av konklusjonane i evalueringa: at AKF og AMF er dei som har størst trivsel. På den andre sida kan eit økonomisk perspektiv tilseie at fem avdelingar gir større administrative kostnader enn tre. Ved å opprette ei eining (kontor) for lærarutdanning kan den avdelinga som i dag har desse funksjonane lagt til seg i staden fungere som fagavdeling(ar) som leverer undervisning til alle delar av høgskulen, også til dei andre profesjonane. Problemet med at denne er så mykje større enn dei andre kan løysast på i alle fall dei to måtane som er skissert under. Arbeidsgruppa er einige om alt som står over, men deler seg i synet på kva som er den beste avdelingsinndelinga. 9

10 Mindretalet på to (Sætre og Tonheim) ynskjer tre avdelingar i framtida, ved å slå saman AMF og AKF til ei ny avdeling, og behalde ASH og AHL. Arbeidsgruppa ser at denne løysinga har som absolutt føresetnad at eit felles nybygg for mediefag og kulturfag er på plass. Fleirtalet på fire (Hatlebrekke, Kjelland, Meisingset og Sørbø) ynskjer å dele AHL i to: ei avdeling for humanistiske fag og ei avdeling for pedagogikk og realfag. Dessutan bør ein flytte dei faga som i dag er noko utanpåhengt i ASH over til ei ny humanistisk avdeling. På bakgrunn av det som står i rapporten, har STiV-styret kome til tre forslag til vedtak. Forslag til vedtak 1: Studenttinget velger å stille seg bak forslaget om sammenslåinga av AKF og AMF. Forslag til vedtak 2: Studenttinget velger å stille seg bak forslaget om å dele AHL i to. Forslag til vedtak 3: Studenttinget stiller seg bak forslaget om å ikkje føre inn noen endringer. 10

11 29-13/14 Investeringsmidler for 2014 Sakshandsamar: Silje Helene Vågen Hvert år får STiV komme med framlegg til hva Høgskolen skal bruke investeringsmidlene til. Etter budsjettmodellen skal ca. 6 % av basisbevilgningen til HVO settast av til investeringer/utstyr. For 2014 utgjør dette ca. 9.9 millioner kroner. Med investeringer/utstyr er det snakk om rent materielle ting. Bedre luft i lesesalene og billigere mat i kantinen er eksempler på ting vi ikke kan ønske oss i denne sammenheng. I fjor vedtok tinget at det skulle brukes penger på treningsrom, flere grupperom med datamaskiner og datamaskiner øremerket for digital eksamen. Styret ønsker at Studenttinget diskuterer og setter opp en liste med fem prioriteringer for hva de ønsker investeringsmidlene skal gå til. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner og vedtar de gjeldende prioriteringene. 11

12 30-13/14 Valg av entreprenør- og næringslivskoordinator Sakshandsamar: Benedikte Ekeli Wahlquist Dette er et verv som er skapt etter anmodning fra Sunnmøre Kulturnæringshage med prosjektet StudiebygdA i tankene. Etter diskusjon med Martin Foldal i Sunnmøre Kulturnæringshage og ledelsen ved Høgskolen, ble det bestemt at stillingen skulle vere underlagt STiV. Målet er å få etablert en kontakt mellom studentene og næringslivet, slik at det for eksempel kan bli lettere å få praksisplass eller etablere seg i nærmiljøet etter endt utdanning. Å få etablert en slik kontakt kan også hjelpe Studenttinget med å synliggjøre seg, som igjen kan bidra til mer oppmerksomhet og økt engasjement rundt Studenttinget. Studenttinget vedtok 20.mars 2013 at valg av entreprenør- og næringslivskoordinator skal gjennomføres ved det siste studenttingsmøtet høsten 2013, med virkeperiode fra Om stillingen: Som entreprenør- og næringslivskoordinator har du et frivillig verv underlagt Studenttinget i Volda (STiV), med lederen som din nærmeste overordnede. Selv om du er medlem av STiVstyret så får du ingen stemmerett verken i styret eller Studenttinget. Vervet skal ha en prøveperiode på 6 måneder. Stillingen vil ikke være lønnet i prøveperioden. I rollen som entreprenør- og næringslivskoordinator skal man fungere som STiV sin kontakt og talerør utad til næringslivet, og skal rapportere ukentlig til leder for STiV. Stillingsbeskrivelse: (Denne ble vedtatt av Studenttinget ) Entreprenør- og næringslivskoordinator skal: Samarbeide med og opprette et godt samarbeid med StudiebygdA, Sunnmøre Kulturnæringshage, Volda Næringsforum, Volda kommune og Høgskulen i Volda jobbe mot næringslivet (næringslivsutvalg) K b V C, behovet for entreprenørskapskurs o.l. Forslag til vedtak: Studenttinget velger entreprenør- og næringslivskoordinator for Studenttinget i Volda. 12

13 31-13/14 Konferanse: «Digitalisering av utdanning» Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen Studentrådet i UH-Nett Vest arrangerer hvert år en studentkonferanse der studentdemokratiene er invitert. Neste års konferanse er i Bergen 20.februar og har emnet "Digitalisering av utdanning". Programmet er ennå ikke satt, men konferansen vil ha flere foredragsholdere som skal diskutere for og imot digitalisering. Vi har muligheten til å sende 10 studenter fra Volda. Forslag til vedtak: Studenttinget velger representanter til studentkonferansen. 13

14 32-13/14 Eventuelt Sakshandsamar: 14

15 Vedlegg: 1 Vedlegg til sak: 26 13/14 Resolusjon om publisering av forskning i åpne kanaler til LS2 Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen Offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig Norsk Studentorganisasjon mener prinsipielt at all forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert, skal være åpent tilgjengelig. Dette forsterkes i Stortingsmelding 18 Lange linjer kunnskap gir muligheter, hvor det heter at Regjeringen mener at a e arti er om he t e er de vi er o ent ig inan iert enten a i ere ent ti gjenge ig e er egenar ivere remt tgiver ti ater det Akademia og samfunnet skal sikres fri tilgang på kunnskap. Publisering i åpne kanaler er et viktig virkemiddel for at kunnskap skal være tilgjengelig for alle, både i Norge og i verden forøvrig. Deling av kunnskap er et av de viktigste bidragene Norge kan gi for å fremme global utvikling og redusere fattigdom. Svært mye forskning er i dag utilgjengelig for offentligheten og forskere både i og utenfor Norge. Vi kan ikke fortsette å tillate at økonomi skal være en avgjørende faktor for hvem som får tilgang til forskningsresultater. Det er sterkt betenkelig at en stor andel av norske forskningsmidler går med til abonnement på kostbare tidsskift. I en publiseringsprosess blir forskningen, artikkelproduksjonen og fagfellevurderingen i stor grad gjort av forskere, noe som betyr at det offentlige betaler for det meste av jobben som gjøres med publikasjonen. I tillegg må altså institusjonen og det offentlige kjøpe tilgang til sin egen produksjon. Forlagene gjør et viktig bidrag med formatering og spredning av forskningen, men bidrar ikke på noen direkte måte til innhold og faglig kvalitet i publikasjonene. Derfor mener NSO det er på høyt tid at akademia vender fokuset mot åpne publiseringsløsninger. For at Open Access-publisering ikke skal bli en utgift for den enkelte forsker mener NSO videre at institusjonene, hver for seg eller i samarbeid med andre, bør etablere publiseringsfond. For at forskningen i all hovedsak skal kunne publiseres i åpne kanaler trengs det en kulturendring. NSO mener at Open Access bør være et ledelsesansvar, men konstaterer at skuffende få universiteter og høyskoler har nok kunnskap om, og et aktivt forhold til Open Access. Derfor er det viktig at institusjonene utvikler en egen policy for sette lokale mål for åpen publisering og for at institusjonsledelsen skal kunne følge opp dette arbeidet i det daglige. Det bør også i økende grad jobbes med nasjonale lisenser som setter krav til høyere utdanningsinstitusjoner og finansieringen av forskningen som gjøres ved institusjonene. I St m d vi regjeringen egge ti rette or at ere t denter r ra ti er aring med or ning og tvi ing i ø et av t dietiden, a t t denta tiv or ning 65). For å oppfordre til en delingskultur blant dagens studenter er det viktig at også studentarbeider blir inkludert i åpne publiseringskanaler; studentene er fremtidens forskere. Studentaktiv forskningsarbeider er ofte kvalitetsarbeid som kan være av verdi for studenter og samfunnet som helhet og bør som hovedregel gjøres åpent tilgjengelig. 15

16 Norsk studentorganisasjon krever at følgende tiltak iverksettes: 1. Publiseringsfond opprettes på alle høyere utdanningsinstitusjoner, enten alene eller i samarbeid med andre. 2. Alle institusjoner skal utvikle en egen Open Access-policy som skal forankres i institusjonsstyrene. Det bør også aktivt jobbes med nasjonal policy der dette er mulig. 3. Alle institusjoner skal ha velfungerende rutiner for åpen publisering av studentarbeid. Sakspapir til behandling i Landsstyret Sakstittel: Resolusjon om Open Access Vedtakssak Vedlegg: Resolusjon: Offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig Bakgrunn: Studentrådet i UH-nett Vest, bestående av medlemslagslederne ved Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Stord/Haugesund, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Sogn og Fjordane, har skrevet en felles resolusjon til landsstyret i Norsk Studentorganisasjon. Resolusjonen er resultatet av et lengre arbeid på Vestlandet for å gjøre offentlig finansiert forskning tilgjengelig for alle. Resolusjonen ligger vedlagt. Presentasjon Etterhvert som prisene har økt har abonnement på tidsskrift for forskningspublikasjoner utgjort en stadig større del av institusjonenes forskningsbudsjett. De fleste publikasjonene er i dag kun tilgjengelig for forskningsinstitusjoner som har råd til å abonnere på disse tidsskriftene. Svært mye forskning er derfor i stor grad utilgjengelig for offentligheten og forskere både i og utenfor Norge. Det er derfor et spørsmål hvor lenge akademia skal fortsette å tillate at økonomi skal være en avgjørende faktor for hvem som får tilgang til offentlig finansiert forskning. Oppfordringen om å etablere publiseringfond, alene eller sammen med andre, finner man også i St.mld.18. Det er sterkt betenkelig at en stor andel av norske forskningsmidler går med til abonnement på kostbare tidsskift som ikke på noen direkte måte bidrar til publikasjonene. Den tradisjonelle abonnementsmodellen hadde en funksjon mens fysisk trykking og distribusjon var den eneste måten å publisere, men gir ikke mening i det moderne informasjonssamfunnet. Heller ikke behovet for fagfellevurdering forutsetter på noen måte publisering i lukkede kanaler. Spesielt betenkelig blir den gamle publikasjonsmodellen når en tar i betraktning at forskningen som publiseres i tradisjonelle tidsskrift blir mindre tilgengelig enn dersom forskningen publiseres i en åpen kanal. Det er heller ikke uvanlig at de betalte tidsskriftene krever enerett på å distribuere en publikasjon. Med denne modellen bruker 16

17 norske institusjoner i realiteten offentlige midler til å betale overflødige distributører for å gjøre forskningen sin mindre tilgjengelig. Denne situasjonen er i noen grad en konsekvens av insentivsystemene som har til hensikt å fremme publisering. Publikasjonspoeng er i stor grad blitt en forutsetning for å motta forskningsmidler, og publisering i kanaler med særlig høy prestisje (nivå 2) kan gi opptil tre ganger høyere uttelling. I dag er det fortsatt hovedsakelig de kostbare tidsskriftene som betraktes som prestisjetunge, mens de åpne publikasjonskanalene ofte ikke gir samme uttelling. I kampen om forskningsmidlene vil forskere naturlig velge å publisere i de tidsskriftene som gir høyest poenguttelling, på bekostning av publisering i åpne kanaler. Derfor er det sentralt å oppfordre erfarne, meritterte forskere til å publisere sitt arbeid åpent tilgjengelig i starten, for å inspirere yngre forskere og starte den nødvendige endringen på landets høyere utdanningsinstitusjoner. En nasjonal policy på flest mulig områder er det beste for at retningslinjer og krav skal være mest mulig lik for alle. Et eksempel på en nasjonal policy kan være krav til at ansatte ved offentlige universitet og høgskoler skal publisere Open Access om mulig. Et annet kan være krav til at doktoravhandlinger skal gjøres åpen tilgjengelige (det vil eksempelvis spare mye opphavsrettsklarering i det praktiske arbeidet). Et tredje eksempel kan være at CRIStin fremforhandler åpen publisering i sine forhandlingsrunder med forlag som institusjonene kjøper abonnement av. Publisering av studentarbeid er sentralt siden studentene er fremtidens forskere. Masterarbeid bør som hovedregel publiserer fritt tilgjengelig, og det er institusjonene som må utarbeide gode rutiner for dette, slik at ikke publiseringen blir en ekstra vurdering studenten må ta initiativet til selv, slik det ofte er i dag på flere institusjoner. Det bør være forventet at studentarbeid publiserer åpent, med mindre det er gode grunner til at det ikke skal være åpent tilgjengelig. Det innebærer en endring av dagens praksis, og er noe institusjonene må bli vesentlig bedre på for at ambisjonene om at offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig for alle. Prosess: Resolusjonen har vært på høring i studentparlamentene/studenttinget i alle medlemslagene. Der det har vært for lang tid mellom møtene til at hele organet kunne behandle resolusjonen før fristen til NSO, har arbeidsutvalget/styret godkjent politikken. Innspillene fra medlemslagene ble tatt tilbake til Studentrådet i UH-nett vest, som har ferdigstilt og sendt inn resolusjonen basert på tilbakemeldingene. De fem medlemslagene ønsker resolusjonen behandlet på LS2, november Om saken blir vedtatt av NSOs landsstyre, vil politikken på Open Access bli gjeldende studentpolitikk for rundt studenter. Det er et mål fra parlamentenes side at resolusjonen skal føre til en reell endring på institusjonene, ikke bare i UH-nett Vest, men i hele landet. For at dette skal skje trenger vi en presis, tydelig og godt forankret resolusjon i landets studentorganisasjon. Vi ser frem til å høre innspillene fra de andre medlemslagene! 17

18 Vedlegg: 2 Vedlegg til sak: 27 13/14 Resolusjon om publisering av forskning i åpne kanaler til Høgskulen i Volda Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen RESOLUSJON OM OPEN ACCESS: GOD KUNNSKAP BØR GJØRES TILGJENGELIG Sendes til: Høgskulen i Volda (som en del av budsjetthøringen) Fra: Studenttinget i Volda Studenttinget i Volda sammen med Norsk Student Organisasjon (NSO) mener prinsipielt at all forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert, skal være åpent og tilgjengelig. I Stortingsmelding nr18 Lange linjer kunnskap gir muligheter, heter det at Regjeringen mener at a e arti er om er he t e er de vi o ent ig inan iert enten skal publiseres åpent tilgjengelig eller egenarkiveres så fremt utgiver tillater det Dette or ter er v r mening om at Høg en i Vo da a remme og legge til rette for bruk av Open Access, eller på norsk: fri tilgang. God kunnskap er til for å deles. Offentlig publisering av kunnskap sikrer en tilgang for studenter som ønsker å sette seg grundigere inn i sitt eget fagfelt, men det gir også andre forskere muligheten for å bygge videre på den forskningen som allerede eksisterer. Gjennom Open Access vil forskning som tidligere kun var forbeholdt akademia være tilgjengelig for alle i samfunnet og skape en bredere forståelse for forskning i samfunnet. Databasen vil på sikt kunne skape et større samhold mellom samfunnet og næringslivet og veien for å starte samarbeid kan blir kortere. I Høg en i Vo da in trategi an t r det art at HVO a tim ere ti kunnskapsdeling og dialog knyttet til høyskolens utdannings-, utviklings-, og or ning ver emd Der om høy o en øn er være en av de rem te institusjonene innenfor forskning er Open Access en del av veien man må gå. Databasen vil gi studenter tilgang til tidsskrifter fra hele verden på flere forskjellige språk, i tillegg til at det kan være en mulighet for at internasjonale studenter skal få letter tilgang til pensum. Studenttinget ønsker derfor at Høgskulen i Volda skal øremerke satsningsmidler på sikt slik at de som ønsker å publisere i databasen skal kunne søke og få finansiert publiseringen. Som en del av tiltaksplanene til HVO vil Open Access gi studenter innsikt i og erfaring med forskningsarbeid ikke bare her i Norge, men også internasjonalt. 18

19 Vedlegg: 3 Vedlegg til sak: 28 13/14 Avdelingsinndeling Sakshandsamar: Joanna Antoniak 19

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 28.11.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 26. februar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir x. møte, dd.md.år Innhald Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden...

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 30.11.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Referat Studenttingmøte 2012/2013

Referat Studenttingmøte 2012/2013 Referat Studenttingmøte 2012/2013 Tid 27. februar 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AMF: Runa Røed (stemmerett t.o.m sak 47, sjå sak 47),

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 30. oktober 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 7. møte, 25.03.15 Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 7. møte, 16.03.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 28. november 2012, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett AMF: Runa Røed, Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 6. møte, 21.02.17 Sak 00-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 9.10.2013 SAK: 00-13/14 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 28.09.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN...

Detaljer

Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte

Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte Tid Stad Til stades med stemmerett 12. oktober 2016 kl.16.00-17.20 BK 220 VIP AHL: Trym Nikolas Rimmen og Henny Elisabeth Sandvik AMF: Sindre Reinholt

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 26.2.2014 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE OG DAGSORDEN... 4 SAK: 03-13/14

Detaljer

Sakliste til studenttingsmøtet

Sakliste til studenttingsmøtet Sakliste til studenttingsmøtet 19.04.17 Sak 61-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 62-16/17: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak 63-16/17: Orienteringar... 5 Sak 64 16/17: Prøveperiode,

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Protokoll til 7. møte, 29.03.17 Tid 29. mars 2017 kl 16.30 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett: AHL: Nikolai Bjørnevik Flisnes (H), Henny Elisabeth Sandvik (V) AKF: Christian

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 8/14-15 Møtedato 29.04.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 8/14-15 Møtedato 29.04.15 Tid 29. april 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, David Fiskaa, Maria Kaldhussæter AMF: Halvard Roald Kvamme, Jose Eduardo

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 29.1.2014 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE OG DAGSORDEN... 4 SAK: 03-13/14

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28.september 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Becky Bakr (stemmerett til sak 07-11/12),

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakspapir ekstraordinært møte, 12.10.16. Sak 00-16/17: Konstituering... 2 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og dagsorden...

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28. mars 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Siri R. Jerndahl, Julie A. Lie Pau, Runa Røed (f.o.m.a

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 6/14-15 Møtedato 04.03.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 6/14-15 Møtedato 04.03.15 Tid 04. mars 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, Nikolai Bjørnevik Flisnes, David Fiskaa AMF: Halvard Roald Kvamme AKF:

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 7. møte, 29.03.17 Sak 48-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 49-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 50-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

Læringsmiljøutvalet. Møteprotokoll. Utval: Møtestad: Møterom SR 307 Dato: Tid: 11:00

Læringsmiljøutvalet. Møteprotokoll. Utval: Møtestad: Møterom SR 307 Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll Læringsmiljøutvalet Utval: Møtestad: Møterom SR 307 Dato: 21.01.2014 Tid: 11:00 Møtt: Navn Funksjon Representerer Erlend Kvernmo Langset Leiar STR Joanna Antoniak Nestleiar STR Benedikte

Detaljer

Referat Studenttingmøte 2012/2013

Referat Studenttingmøte 2012/2013 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: voldastudentting.no Referat Studenttingmøte 2012/2013 Tid 24. april 2013, klokka 17.00 Stad Berte Kanutte 220 - VIP-romet Til stades

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 28.3.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd Møtedato: 13.04.2016 kl. 14:30 Møtestad: BK 201 Arkivsak: 15/00520 Møtt: Jens Standal Groven Aud Folkestad Arne Myklebust Tormod Daae Smedsvig Carien

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Studenttinget 2016/2017 Referat 4. møte

Studenttinget 2016/2017 Referat 4. møte Studenttinget 2016/2017 Referat 4. møte Tid 30. november 2016 kl.17.00 19.05 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett AHL: Trym Nikolas Rimmen, Nikolai Bjørnevik Flisnes AMF: Sindre Reinholt, Bernt Inge

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Protokoll frå studenttingsmøtet

Protokoll frå studenttingsmøtet Protokoll frå studenttingsmøtet 19.04.17 Tid 19. april 2017 kl 16.30 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett: AHL: Trym Nikolas Rimmen (H), Nikolai Bjørnevik Flisnes (H), AKF: Herman Bjørneset Jensen

Detaljer

Studenttinget 2015/2016 Referat 6. møte

Studenttinget 2015/2016 Referat 6. møte Studenttinget 2015/2016 Referat 6. møte Tid 24. februar 2016 kl 17.25 18.45 Stad Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AHL: Nikolai Bjørnevik Flisnes, Helene Larsen

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 30. november 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Siri R. Jerndahl, Julie A. L. Pau

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 7/14-15 Møtedato 25.03.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 7/14-15 Møtedato 25.03.15 Tid 25. mars 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, Nikolai Bjørnevik Flisnes, Maria Kaldhussæter AMF: Jose Eduardo Garcia

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 25.1.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 26.9.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2016/2017 Referat 1. møte

Studenttinget 2016/2017 Referat 1. møte Studenttinget 2016/2017 Referat 1. møte Tid 28. september 2016 kl.17.25 19.00 Stad BK 157 Til stades med stemmerett AHL: Trym Nikolas Rimmen, Nikolai Bjørnevik Flisnes AMF: Sindre Reinholt, Bernt Inge

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00 Sogndal, 3. mai 2016 Vår ref: CV Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00 Tidspunkt saksnr. 16:00 Velkommen v/ leiar Ingrid Moe Albrigtsen

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studenttinget 2015/2016 Referat 1. møte, 30.september

Studenttinget 2015/2016 Referat 1. møte, 30.september Studenttinget 2015/2016 Referat 1. møte, 30.september Tid 30. september 2015 kl 17.00 20.20 Stad Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerettt Rokken, konferanserommet AHL: Nikolai Bjørnevik Flisnes,

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Sogndal, 8.mars 2016 Vår ref: IMA Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Tidspunkt saksnr. 16:00 Velkommen v/ leiar Ingrid Moe Albrigtsen

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Bibsys-konferansen 14. mars 2017 / Sigrid Tollefsen Politisk engasjement for overgangen til åpen publisering og optimal tilgang

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Studenttinget 2016/2017 Referat 3. møte

Studenttinget 2016/2017 Referat 3. møte Studenttinget 2016/2017 Referat 3. møte Tid 26. oktober 2016 kl.17.00 19.45 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett AHL: Trym Nikolas Rimmen, Nikolai Bjørnevik Flisnes AMF: Bernt Inge Berge, Sindre Reinholt

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner Nils Pharo Innhold Åpen tilgang (open access) Bakgrunn «Gratis» og «libre» OA Norsk og internasjonal politikk og retningslinjer Grønn OA Gyllen OA Definisjon

Detaljer

MØTEBOK Høgskulestyret

MØTEBOK Høgskulestyret MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 04022016 kl 09:00-12:00 Sted: Quality Hotell Edvard Grieg, Bergen Arkivsak: 15/01012 Møtte: Trond Ueland (styreleiar), Hans Johan Breidablik Anneli Nesteng Kari Kjenndalen

Detaljer

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten PLATTFORM Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013 Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Bergen. Det vil være det viktigste for meg hvis jeg blir valgt til universitetsstyret.

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Styremøte 6/2015. Møtedato: kl. 9:00-14:45 Møtestad: Sagafjord Hotell, Sæbø Arkivsak: 15/00052

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Styremøte 6/2015. Møtedato: kl. 9:00-14:45 Møtestad: Sagafjord Hotell, Sæbø Arkivsak: 15/00052 HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 6/2015 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 30.10.2015 kl. 9:00-14:45 Møtestad: Sagafjord Hotell, Sæbø Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Janne Heggvoll

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 26. oktober 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Siri R. Jerndahl, Arne Christian Ingvaldsen

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 26.10.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV REFERAT OG INNKALLING... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet Møtedato: 22.04.2016 kl. 13:15 Møtestad: Møterom SR 307 Arkivsak: 15/01198 Møtt : Lisa Storheim Kalvø Leif Roar Strand Marit Holstad Aarsæther Ingunn Elisabeth Teigen

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Hva er Open Access? Open Access-initiativer

Hva er Open Access? Open Access-initiativer Open Access Hva er Open Access? Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på web. Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Protokoll 6/ Studenttinget Protokoll nr 6/16-17 Møtedato Tid 21. januar 2017 kl Stad Strøm 243

Protokoll 6/ Studenttinget Protokoll nr 6/16-17 Møtedato Tid 21. januar 2017 kl Stad Strøm 243 Protokoll 6/16-17 Tid 21. januar 2017 kl 16.30-18.15 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett: AHL: Trym Nikolas Rimmen (H), Nikolai Bjørnevik Flisnes (H) AKF: Herman Bjørneset Jensen (H), Bettina Indgjerd

Detaljer

MØTEBOK Høgskulestyret

MØTEBOK Høgskulestyret MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 04.02.2016 kl. 09:00-12:00 Sted: Quality Hotell Edvard Grieg, Bergen Arkivsak: 15/01012 Møtte: Trond Ueland (styreleiar), Hans Johan Breidablik Anneli Nesteng Kari Kjenndalen

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Kristin Marie Sørheim Janne Heggvoll. Jacob Kjøde

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Kristin Marie Sørheim Janne Heggvoll. Jacob Kjøde in HOGSIKULEN I VOLDA Styremøte 5/2016 OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 28.04.2016 kl. 10:45-16:05 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan

Detaljer

39/14 14/00608-37 Studietilbod på masternivå - samfunnsfag i lærarutdanninga 2. 41/14 14/00608-38 Møteplan for Strategisk studienemnd våren 2015 4

39/14 14/00608-37 Studietilbod på masternivå - samfunnsfag i lærarutdanninga 2. 41/14 14/00608-38 Møteplan for Strategisk studienemnd våren 2015 4 Møteprotokoll Utval: Strategisk studienemnd Dato: 1.11.2014 kl. 14:15 Møtested: BK 220VIP Arkivsak: 14/0198 Møtt: Skrivar: Marie Nedregotten Sørbø, Aud Folkestad, Arne Myklebust, Ketil Jarl Halse, Sverre

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget i Volda Telefon: 70075151 stiv@hivolda.no www.stivolda.no Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 2. møte, 29.10.14 Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat...

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IR Møtedato: 22.11.2007 Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 57-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 1. møte, 30.09.15. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak 03-15/16:

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Referat frå møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 23.april 2012 klokken 1815 Valg av referent Ørjan Nordheim Skår valt Godkjenning av referat Godkjenning

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Innlegg av Margunn Aanestad (UiO, UiT) ved UHR Bibliotekutvalgets lederforum 26. oktober 2016 Bakgrunn I St.meld.nr. 20 (2004-2005), Vilje

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning AVDELING FOR LÆRARUTDANNING Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning Møtestad: Campus Kronstad, møterom A720. Møtetid: Tysdag 28.10.2014, kl. 12.15 15.00 Saksliste Sak 08 14/15

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

1. Det blir oppretta to samarbeidsorgan, eit om forsking og innovasjon og eit om utdanning.

1. Det blir oppretta to samarbeidsorgan, eit om forsking og innovasjon og eit om utdanning. STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 09.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Samarbeidsorgan mellom Helse Vest RHF og utdanningsinstitusjonane ARKIVSAK: 2014/1272

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Presentasjon til Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 4. mars 2014 Den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

FU sak Godkjenning av protokoll frå FU-møte 3/2015, 12. mars

FU sak Godkjenning av protokoll frå FU-møte 3/2015, 12. mars Forskingsutvalet Protokoll: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 4/2015. Tid: Tysdag 21. april kl 12.15. Møterom: BK 220 (VIP-romet). Faste medlemmer: Eining Per Halse (leiar) Rektor X Ketil Jarl Halse (nestleiar)

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer