Arbeid Trivsel Trygghet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid Trivsel Trygghet"

Transkript

1 Arbeid Trivsel Trygghet Levende og aktivt folkestyre ja takk! Kulturelt mangfold og kulturelt fellesskap ja takk! Kommunevalget 2011 Grane Senterparti

2 JA-kommunen GRANE Grane kommune skal sikre innbyggernes behov ved god kommunal drift og å være en JA-kommune! Grane Sp ønsker: Ja til offensiv kommunal drift Ja til det personlige initiativ Ja til i større grad å inkludere kommunens innbyggere i politiske saker Ja til bedre samhandling mellom ansatte og det politiske nivå Ja til å bruke Vefsnafondet til å skape flere arbeidsplasser Ja til å slippe folkeviljen og demokratiet frem Ja til fjerning av eiendomsskatten innen 2015 Ja til Vefsnas nye muligheter Ja til nye muligheter for samfunns- og næringsutvikling tilknyttet ny E6 Ja til helse og omsorgstjenester av beste sort Ja til å løfte barn og ungdom opp og frem Ja til et blomstrende kulturliv for alle Grane en utpreget Ja-kommune! 2 Grane en flott kommune

3 EN SKOLE FOR KUNNSKAP OG FELLESSKAP Grane Sp vil at skolen skal gi muligheter for den enkelte til å realisere sine evner gjennom læring av kunnskap og ferdigheter. Skolen skal også være et sosialt og kulturelt lim i lokalsamfunnet. Utdanningen skal i tillegg til å gi faglig kunnskap, ha en moralsk, sosial og etisk opplæring. Skolen skal ha et klart og tydelig verdigrunnlag, med utgangspunkt i våre kristne og humanistiske tradisjoner. Med utgangspunkt i fastsatte nasjonale læringsmål har kommunen hovedansvaret for organisering og må prioritere slik at nasjonale mål og elevenes rettigheter blir oppfylt. Skolen må utnytte de lokale og regionale fortrinnene for å ha skoler som er tilpasset elevenes behov og muligheter. Grane Sp vil at alle, uavhengig av sosial bakgrunn, personlige forutsetninger og økonomisk evne skal ha likeverdig mulighet til utdanning. Det er en grunnleggende demokratisk rettighet at alle skal sikres god basiskunnskap. Derfor ønsker Senterpartiet å sikre en sterk offentlig skole som er gratis for å sikre alle like muligheter for å skaffe seg kunnskap og ta del i det nasjonale fellesskapet. Grane Sp vil: Sikre elevenes mestring innen særlig lesing, skriving, matematikk og engelsk Sikre daglig fysisk aktivitet i skolen Styrke og utvikle lærernes kompetanse Sikre tilgang på gode læremidler, både bøker og moderne digitale greier Videreføre kulturskolen Styrke opplæring i entreprenørskap og nyskaping Opprettholde dagens skolestruktur, herunder sikre Fiplingdal skole Sikre ferdigstilling av uteområde/ trafikkområdet ved skolen på Vegset Sikre en trygg skolevei Åpne for lokaltilpassede fag planer med sterkere islett av lokal- / regionaltilpasset læring Sikre gratis leirskole Tilrettelegge for frukt og grønt i skolen og skolefrokost Barnekoret deltar på 17 mai 3

4 VELFERD TRYGGHET HELSE Grane Sp har som overordnet mål å forebygge helseskader, sikre trygghet og behandling ved sykdom og lidelser, utjevne helseforskjeller og sikre et likeverdig og godt helse- og omsorgstilbud for alle. Helse og omsorgstilbudet er en viktig fellesoppgave for kommunen. Stabil tilgang til gode lokale helsetjenester gir trygghet og må sikres uavhengig av pasientenes ressurser og bosted. Økt satsing på forebyggende helsearbeid er et sentralt virkemiddel for å utjevne helseforskjeller. En god kommune å bo og leve i for gammel og ung Grane Sp vil: Kjøpe minibuss for transport av eldre, syke og rullestolbrukere Opprettholde kjøkkendriften på Grane Sykehjem Opprette fullverdig dementavdeling ved Grane Sykehjem Sikre at Samhandlingsreformen bidrar til et enda bedre helsetilbud i kommunen Sikre ressurser slik at den grunnleggende trygghet og sikkerhet ivaretas slik at eldre- og pleietrengende får tilgang på de helsetjenester/ institusjonsopphold som behøves når situasjonen krever det Sikre at det alltid er tilstrekkelig tilgang på korttidsplasser/ avlastningsplasser ved sykehjemmet Sikre kostholdsopplæring og andre tiltak som fremmer gode kostvaner og god helse for alle Sikre tilbud innen psykiatri, rehabilitering, tannhelsetjeneste Støtte opp om frivillig arbeid som pasientvenner/ Termiktiltak Sikre ansatte i helse- og omsorgssektoren gode arbeidsvilkår Slå ring om et velfungerende lokalsykehus og god regional samhandling ift Helgelandssykehuset. Ambulanse- og den kommunale førstehelselinjetjenesten sikres Sikre fortsatt drift av en velfungerende hjemmetjeneste 4

5 STEDSUTVIKLING OG LOKALMILJØ Grane kommune skal være en god kommune når det gjelder å sikre velferd og kommunale tilbud, uansett hvor du er bosatt i kommunen. Ny E6 vil ha stor betydning for utviklingen av tettstedene: Grane, Trofors, Svenningdal og Majavatn. En positiv utvikling av disse steder må sikres. Nå som ny E6 kommer, ønsker vi å tenke nyskapende og gi handelssentrumet en skikkelig face lift. Det skal gjennomføres gode prosesser som bidrar til å omstrukturere dagens butikk- og serviceløsninger. Det bør åpnes for økt samling av butikker og virksomheter, med bedre bredde og dybde i vareutvalgene. Dette vil sikre økt bruk av de sentrumsnære tilbud. Dette er en viktig motstrategi for å hindre fraflytting og handelslekkasje. Grane Sp vil: Legge til rette for bolyst og -muligheter i alle kommunens sentra Grane, Trofors, Fiplingdal, Svenningdal og Majavatn Arbeide for videre utbygging av et skisenter i kommunen med lysløype for langrenn av en slik standard at det kan ta mesterskap på størrelse NNM Ha økt fokus på orden og estetikk i tettsteder, på rasteplasser og på kommunal eiendom og fellesareal Gjennom aktiv og god bruk av planverktøy sikre stedsutvikling og lokalmiljø Sikre grøntarealer av god standard Igangsette utviklingsprosjekter i alle bygder Aktivt dugnadsarbeid i Fiplingdal. 5

6 NÆRINGSUTVIKLING Etablering av nye og sikring av eksisterende arbeidsplasser er viktig for å opprettholde bosetting og levende solide bygdesamfunn. Naturbasert reiseliv Grane Sp vil: Arbeide for nyetablering og sikring av eksisterende næringsliv langs ny E6 Legge til rette for at det kan skapes nye arbeidsplasser i HELE Grane kommune Kommunen skal ha en positiv og åpen holdning til alle som ønsker å skape arbeidsplasser i Grane kommune Videreutvikle Grane Næringsutvikling til å bli et enda mer aktivt og utadrettet veiledningsapparat for næringsutvikling Øke bevilgninger til kommunale nærings- og landbruksfond Gjennomgå reglene for Vefsnafondet, være mer bevisst og konkret på hvilke næringsområder man ønsker å satse på gjennom bruk av dette fondet Lokal næringsutvikling Arbeide for en økonomisk, kulturell og bærekraftig reindriftsnæring Videreutvikle Trofors næringshage Stimulere til økt kompetanse i lokalt næringsliv Øke satsinga på nydyrking i landbruket Legge til rette for nyetablering i landbruket Tilrettelegge for nye næringsarealer Øke satsinga innenfor naturbasert reiseliv Etablere bedre samhandlingsarenaer for næringsaktører/ potensielle næringsaktører 6 Et aktivt landbruk

7 SAMFERDSEL KOMMUNIKASJON Grane kommune er en stor kommune med spredt bosetning. Det er derfor en stor utfordring å sikre alle innbyggere like gode samferdsel- og kommunikasjonstilbud. Bygging av ny E6 er det største som skjer innen samferdsel de neste årene. Grane Sp vil: Sørge for best mulig løsning på tilførselsveger til ny E6 forbi Trofors Øke fokus på trafikksikkerhet, med blant annet siktrydding langs E6 og fylkesveier Sørge for at de kommunale veier får en bedre standard enn i dag, gjennom å styrke vedlikeholdet med asfaltering, grusing og grøfting Øke det kommunale tilskuddet til private veier. Tilskuddet skal dobles innen utgangen av kommende valgperiode Arbeide for å sikre gode togtilbud At Bodøpendelen må starte fra Trofors, maks 4 timers reisetid Arbeide for redusert reisetid med toget fra Trofors til Trondheim Sikre gode busstilbud til og fra kommunen. Gratis buss til de under 18 år. Reduserte priser for voksne. Flere avganger til både Mosjøen og Brønnøysund Si ja-takk til et godt og fremtidsrettet flytilbud for alle helgelendinger Bygge ut bredband i kabel til alle husstander i kommunen Ja takk til et bedre togtilbud 7

8 KULTUR OG FRITID Et aktivt kulturliv er viktig for trivselen både for unge og eldre. Vi blir stolte av kommunen vår når vi ser at vi lykkes på kulturfronten. Talentene har vi i Grane. Og nye talenter skal få sine muligheter. Grane Sp vil : Gi Granedagene et nytt innhold og et realt løft Sikre en kommunal kulturskole og et kulturkontor med et bredt tilbud Arbeide for å etablere rockens hus et møtested for musikkinteresserte i alle aldre Doble kulturmidlene Frigjøre kulturmidler til personer som ønsker å starte prosjekter på eget initiativ Støtte opp under et innovativt og nyskapende kulturliv og til enkeltpersoner Arbeide for at Grane blir MOTkommune At Grane kommune tar et større ansvar for vedlikehold og drift av idrettsanlegg i hele kommunen Premiere lag og foreninger som driver et godt barne- og ungdomsarbeid Arbeide for å etablere et område for motorcross/snøscooter/atv o.l Videreutvikle Bygdetunet i samarbeid med Helgeland Museum Tilrettelegge for flere større arrangement i Grane der kommunen stiller med ressurser for å utnytte mixen kultur og næring Lisetra en viktig kulturarv 8

9 KANDIDATENE Kolbjørn Eriksen 52 år Daglig leder Utnytt mulighetene i Grane Skap resultater for innbyggerne Vær positiv til nye initiativ Grane kommunen med gode kommunale tjenester Ellen Thuseth 22 år Ekspeditør Flere kulturtilbud Næringsutvikling Godt oppvekstmiljø Grane som MOT-kommune Ole Hagen Hoff 26 år Gårdbruker Næringsutvikling i hele Grane kommune Grane en kommune for alle Scooterløype Nei til eiendomsskatt Lisbeth Juul Solbakken 29 år Frisør Scooterløype Barn og unge Næringsutvikling Eldreomsorg 9

10 KANDIDATENE Raymond Fagerli 38 år Landbruksvikar Landbrukets fremtid i Grane Scooterløype God eldreomsorg Få flere arbeidsplasser i Grane Tor Erik Granmo Hoff 21 år Butikkmedarbeider Eldreomsorg Barn og ungdom Kultur Næringsutvikling Kine Kroken Stabbforsmo 26 år Odelstaus Satsing på næringslivet i HELE kommunen Bedre styring av lover og regler i kommunen Nei til eiendomsskatt Vinmonopol i Grane Tormod Thuseth 51 år Ekspeditør Næringsutvikling Trygghet Trivsel Grane som MOT-kommune 10

11 KANDIDATENE Bernt Olav Myren 45 år Gårdbruker Næringspolitikk/arbeidsplasser Eldreomsorg Kultur Scooterløype Tor Stabbforsmo 45 år Gårdbruker En bredere kultursatsing En god innovativ næringsutvikling Ungt entreprenørskap Fjerning av eiendomsskatten Per Haugen 36 år Blikkenslager Nei til eiendomsskatt Scooterløype Eldreomsorg Samferdsel Roger Nilsen 36 år Entreprenør Scooterløype Barn og unge Næringsutvikling Eldreomsorg 11

12 Velgerappell Med Grane Senterparti klar til nye høyder år med et lokalt samarbeid gjennom den såkalte Felleslista er nå historie. I denne perioden har Felleslista vært en viktig lokalpolitisk kraft, med mange dyktige tillitsvalgte, som på sine arenaer har stått på til fordel for program og for innbyggernes beste. I år stiller Grane Senterparti med egen liste. Vi har mange unge krabater som stiller frisk og uthvilt. Listekandidatene har litt mindre lokalpolitisk erfaring enn tidligere. Men med livserfaring på andre felt og pågangsmot stiller vi allikevel godt rustet til å gjøre vårt til fordel for kommunen og innbyggernes beste de neste fire år. En del av våre lokalpolitiske standpunkt har vi klargjort i dette programmet. Et aktivt og engasjert lokalt folkestyre med viktige verdier i botn er for Grane Sp det sentrale. Så vil vi søke å nå våre politiske mål best mulig. Ved kandidatpresentasjonen har vi i tillegg løftet fram saksforhold som hver enkelt er særlig opptatt av, og som man ønsker å fokusere på. Vi ber om din stemme ved valget. En stemme til Grane Sp er ditt bidrag til å sikre en god lokalpolitisk kurs. På forhand takk og godt valg! Prinfo Rønnes, Mosjøen

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 Med hjerte for hele Sør- Trøndelag Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 - 2 - Innledning Senterpartiets Verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program Levende - Varm - Grønn Horten Venstres program 2015-2019 INNHOLD By- og tettstedsutvikling... 2 En levende by... 2 Museumsbydelen Karljohansvern... 3 Kunstnerbyen Åsgårdstrand... 4 Midgard - Borre nasjonalpark...

Detaljer

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre.

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Innholdsfortegnelse GRØNN HELSE... Helse der du bor... Helse når du trenger det... Barn

Detaljer

10 gode grunner til å stemme SP:

10 gode grunner til å stemme SP: Kjære velger! Senterpartiet har hjerte for hele kommunen.vår kommune skal være en kommune for alle, hvor det finnes gode oppvekstmiljøer, spennende arbeidsplasser og trivsel. Folk skal ha et reelt valg

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer