Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen!"

Transkript

1 Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Rapport fra samarbeidsprosjekt i Nord-Østerdal høsten 2010

2 Forord På bakgrunn av inntrykk vi sitter inne med fra skoleåret 2009/10 om forholdet mellom elevenes erfaringer fra PTF-faget og deres utdanningsvalg, føler TOIF 1 et behov for å se nærmere på hva som styrer elevenes utdanningsvalg i de yrkesfaglige retningene i Fjellregionen. Vi søkte om midler fra ei ekstra tilskuddsramme i Hedmark Fylkeskommune til gjennomføring av et prosjekt høsten 2010 og inviterte ei tverrfaglig gruppe til å delta i arbeidet. Prosjektet ble ledet og administrert av TOIF og hadde ei tidsramme på drøyt to måneder. Prosjektgruppa hadde tre møter. Arbeidsgruppa fikk følgende sammensetning: Faglig ansvarlig i bedrift (både privat og offentlig virksomhet) Instruktører i bedrifter Klassekontakter i skole Elev i VG2 og lærlinger Videregående opplæring i Fylkeskommunen var også invitert til delta. Vi vil gjerne takke deltakerne for svært positive bidrag til diskusjonene i prosjektgruppa og konstruktive forslag til oppfølging av arbeidet. Røros, Petter Aamo, prosjektkoordinator Deltakere: Helge Granrud Vigdis Øvergård Elin Grue daglig leder, Granrud Bil AS virksomhetsleder, Os kommune elev, VG2 helsefag NØVGS Magnar Ellevold Lise A Reiten Liv Narjord kontaktlærer, byggteknikk NØVS kontaktlærer, helsefag NØVGS instruktør, Os kommune Svein Artur Haugen Kenneth K Fossen Frank Erik Holm lærling i salgsfaget lærling i salgsfaget instruktør, Felleskjøpet, Tynset Byggmakker, Tynset Os Entreprenør AS Heidi Horndalen daglig leder, TOIF Petter Aamo opplæringskonsulent, TOIF 1 Tverrfaglig Opplæringskontor i Fjellregionen 2

3 Innhold 1.0 Innledning Bakgrunn Mål for prosjektet Målgruppe Gjennomføring Første arbeidsmøte Andre arbeidsmøte Dialogmøter med elevene ved Nord-Østerdal videregående skole Tredje arbeidsmøte Resultater Forslag om tiltak Refleksjon Referanser Vedlegg

4 1.0 Innledning Viktige spørsmål å drøfte i arbeidsgruppa: TOIF har gjennom tid drøftet ganske inngående med de videregående skolene i Fjellregionen hvordan en best skal informere og veilede ungdommene som søker yrkesfaglig utdanning. Det er mange måter å komme i kontakt med dem på, men vi stiller oss hele tida spørsmål ved effekten av våre informasjonstiltak. Vi har gjennomført informasjonsrunder i grunnskolenes 10. klaser, deltatt på foreldremøter, diskutert med skoleadministrasjonene og fylkeskommunen om aktuelle metoder, men fortsatt ser det ut til å råde stor usikkerhet når VG2-elevene skal velge videre utdanningsvei. Skoleåret 2009/2010 gjennomførte vi dialogmøter med de fleste VG2-elevene ved de yrkesfaglige programområdene på Røros og Tynset. I disse møtene drøftet vi blant annet erfaringene de hadde hatt fra PTF-faget. I prosjektet ville vi primært ta for oss hva skole og bedrift/næringsliv i fellesskap kunne gjøre for å gjøre det enklere for elevene å gjøre de riktige valgene ut fra sine interesser og forutsetninger. Sekundært ville se på tiltak som kunne rekruttere flere lærlinger til næringslivet i regionen. Vi hadde formulert følgene spørsmål som vi ønsket at prosjektgruppa skulle drøfte gjennom høste: Hvilken rolle spiller erfaringene fra faget Prosjekt til fordypning (PTF) når elevene velger? Hvilke andre faktorer påvirker elevenes valg av utdanningsvei? Hva kan bedriftene og skolen hver for seg bidra med for å gjøre det lettere for elevene å velge? Hva kan skole og bedrift gjøre sammen for å hjelpe elevene i den vanskelige valgprosessen? Effekten av informasjons- og veiledningstiltak? Hva kan opplæringskontorene bidra med? Kan næringslivet her i regionen samlet gjøre noen tiltak som motiverer enda flere elever til å søke yrkesfaglig utdanning? Arbeidsform: 3 halvdags arbeidsmøter i gruppa i tida fram til årsskiftet Dialogmøter med elevene i VG2, klassekontakter og instruktørene ved Nord-Østerdal videregående skole (v/toif) Rapportering, erfaringsdeling og eventuell tiltaksplan (v/toif) 1.1 Bakgrunn De viktigste grunnene til at vi satte i gang prosjektet, var den store usikkerheten som så ut til å råde blant elevene når de måtte ta et valg ved slutten av skoledelen i yrkesutdanninga. I 2009 hadde vi ei relativt stor gruppe som ikke hadde klart å bestemme seg ved slutten av skoleåret. De hadde heller ikke klart å skaffe seg forhåndsavtaler om lærlingplass, og relativt mange søkte til et ekstra studieforberedende skoleår. Hedmark Fylkeskommune utlyste spesielle stimuleringstiltak overfor bedriftene for å bedre denne situasjonen nå i vår, og dette ser ut til å ha hatt god effekt i Nord- Østerdal. Et langt større antall lærlinger hadde skrevet avtaler før sommerferien. Men kan vi gjøre dette enda bedre? 1.2 Mål for prosjektet Gjennom arbeidet i den tverrfaglige gruppa, ville vi forsøke å skaffe oss mer kunnskap om hvordan de enkelte partene ser for seg at vi kan gjøre en bedre informasjons- og veilederjobb overfor potensielle lærlinger. Vi satte oss mål om å foreslå konkrete tiltak både innenfor skole og næringsliv for bedre 4

5 veiledning, og ikke minst styrke samarbeidet om oppgaven. Ambisjonene er å kunne bygge ei enda sterkere bru mellom skole og bedrift i arbeidet for ei enda bedre yrkesutdanning. 1.3 Målgruppe Primær målgruppe for dette prosjektet var elever i de yrkesfaglige programområdene, klassekontakter og rådgivningstjeneste ved Nord-Østerdal videregående skole, samt de bedriftene som er medlemmer i TOIF. I tillegg til disse vil erfaringene bli delt med andre som arbeider med fag- og yrkesopplæring i regionen, samt mulige andre interesserte. 2.0 Gjennomføring 2.1 Forberedelser Bakgrunn for søknaden om støtte fra Hedmark Fylkeskommune ble sendt medlemmene i arbeidsgruppa. På opplæringskontoret hadde vi diskutert hvordan vi så for oss at gruppa skulle settes sammen. Vi ville gjerne ha med representanter både fra offentlig og privat virksomhet, kontaktlærere, instruktører, lærlinger og elever. Alle de vi forespurte sa seg villige til å bli med og ga uttrykk for at de mente dette var et viktig og interessant arbeid. 2.2 Første arbeidsmøte Referatet fra det første møtet i arbeidsgruppa, onsdag i Tynset Næringshage: Alle de inviterte deltagerne møtte - Orientering om situasjonen vedrørende kontakten mellom skole og bedrifter. Hvordan oppleves formidlingsprosessen av lærlingene? Inntrykkene fra Tverrfaglig Opplæringskontors side, v/heidi - Petter redegjorde om tiltakspakken fra Hedmark fylkeskommune, bakgrunnen for at vi har søkt og blitt tildelt midler for et utviklingsprosjekt der PTF-fagets rolle og elevenes utdanningsvalg er det sentrale temaet. - De enkelte deltagerne orienterte om hvorledes de opplever elevenes og lærlingenes yrkespraksis og hva som er utfordringene: Helse og sosial: 22 elever skal ut. Lett å få praksisplass både innenfor barne- og ungdom og helsefag. Mye positive tilbakemeldinger. Kun 2 uker praksis på VG1. Det er ønske at det var mer praksis på VG1. Bygg- og anleggsteknikk praktiserer til sammen 10 faguker i løpet av de to årene i skole VG1: 4 uker praksis i bedrift. Oppfordrer eleven til å prøve forskjellige yrker innenfor bransjen. Noen finner ut i løpet av disse ukene at yrket ikke passer vedkommende. VG2: 6 uker praksis i bedrift fordelt utover året. Viktig for VG2 elevene å finne seg en bedrift en kan få læreplass i. Mange opparbeider seg et forhold til bedriften. Det er store krav til dokumentasjon. Tiden på skolen går til å lære seg å dokumentere. Et problem i forhold skole/bedrift: Bedriftene ser veldig på den læreplanen som var før. Alle er ikke like oppdatert på nye læreplaner og endringer i opplæringsloven.. Bedriftene signaliserer at elevene kan svært lite når de møter i praksis. Skolens oppgave ser ut til å bli mer et sted der elevene lærer hvordan en blir en god fagarbeider, ikke hvordan faget utføres praktisk. De to lærlingenes egne erfaringer: Mye å sette seg inn i. Jobben byr på veldig varierte oppgaver. Valget av fag for lærlinger ble foretatt i litt forskjellige perioder. Den ene var bestemt etter 9. klasse men faget PTF var med på å bestemme hvilken type salg han skulle inn i. Den andre ble bestemt etter 5

6 PTF-periodene. Han hadde da valg mellom resepsjon og butikk. Bedriftenes erfaringer: Både skole og næringsliv er enige om at informasjonen ikke er som den burde være dem imellom. Elevene trenger mye kunnskap om hva som er grunnleggende for å være en god arbeidstaker. Bedriftene må informere om hva det vil si å være en arbeidstaker. Det må være en tettere kontakt mellom skole og bedrift. Det finnes skjema i dag om hvordan tilbakemelding fra bedriften skal være. Kan det gjøres noe med skjemaet? Lite tilbakemelding fra skolene på hvordan de vil ha informasjon fra bedriften. Kunne det ha vært et informasjonsmøte i skolen der bedriftseier har informert om hvordan yrkeslivet er? En generell informasjon i VG1 tidlig vil være til lite nytte. Etter møtet summerte prosjektledelsen opp viktige moment i diskusjonen og foreslo ei foreløpig liste over mulige tiltak vi kunne komme nærmere inn på: - Hvilken type informasjon bør vi gi til elevene, og hvordan kan vi best gi denne informasjonen? - Bedre overgang mellom skole og bedrift. Hvordan kan vi bygge brua sterkere? - Gi tilbakemelding til bedriftene om hva som fungerte og hva som ikke fungerte i yrkespraksisen Næringslivet synes dette er viktig. - Overgangssamtalene fungerer ikke i Fjellregionen. Hvor viktige er de, og hvem bør ha ansvar for at de blir gjennomført? - Gruppa av ungdom på år som ikke fortsetter utdanning vokser. Hva kan vi hjelpe dem som til slutt havner i NAV-systemet? - Elever som får kjennskap til bedriftene allerede i grunnskolen, faller ikke så lett fra når de skal velge i VG1 og senere lærekontrakt - Vi må være bevisste på å markedsføre at yrkespraksis og lærlingtid er artig! Foreldregenerasjonen har en viktig oppgave her. - Effekten av gode informasjonskampanjer (eks. fra Os kommune, der veldig mange elever fra 9. klasse var innom sykehjemmet etter svært vellykket informasjonsfremstøt) - Kommunenes egne ungdommer får tilbud om sommerjobber. Viktig erfaringsbakgrunn for senere valg 2.3 Andre arbeidsmøte Til dette møtet hadde vi invitert høyskolelektor Arne Roar Lier fra Høyskolen i Akershus. Han forsker på PTF-faget for tiden og kom med en rekke viktige innspill til diskusjonen. Etter ei generell innledning om PTF-faget, tok han utgangspunkt i PTF-brosjyren vi har utarbeidet (Vedlegg 1) og knyttet kommentarer til temaene i denne: a) Prosjekt til fordypning - faget med nye muligheter Spennende nyskapning i yrkesopplæringen, et rom for kreativitet og lokal tilpassing, prøver ut elevens forutsetninger, brubygger mellom skole og bedrift b) Skolereformen Kunnskapsløftet Forutsetter at fag- og yrkesopplæringen utvikles i samarbeid mellom de videregående skolene og arbeidslivet. Faget PTF er viktig i dette samarbeidet c) Bedrifter og bransje synliggjør sin virksomhet Arbeidsgivere kan treffe sine fremtidige ansatte, ungdom får innsikt i yrkene der yrkene utøves d) Fordeler for bedriftene: Innflytelse over faglig utvikling gjennom samarbeidet med utdanningssystemet. 6

7 Bedriftene har mulighet til å påvirke opplæringen av den arbeidskraften de trenger. Dette gir mulighet for viktig tilbakemelding til skolene. Konkurransen om faglært arbeidskraft er stor. Gjennom PTF-faget kan bedriftene få kjennskap til elevenes kvalifikasjoner og sikre framtidig rekruttering. Fagopplæring gjennom opplæring i bedrift har lange tradisjoner og er med på å utvikle lokalt næringsliv. e) Fordeler for skolene: Styrket faglig innsikt gjennom arbeidet med lokale læreplaner. Elevene får viktige erfaringer som de tar med og bearbeider i arbeidet med skolefagene. Viktig møteplass for pedagogisk og yrkesfaglig kompetanse. Elevene gjør sine videre utdanningsvalg med en tryggere erfaringsbakgrunn. f) Erfaringer med PTF-faget Det er to hovedtrekk som kjennetegner gjennomføring av PTF: Styring og organisering fra skoleeier Få føringer med lokal frihet. Det er en tendens til at skoler bruker PTF for at elevene skal gjøre et yrkesvalg Fordypning innen et fag er mindre vanlig g) Det sentrale er å se helhet og sammenheng i det fireårige utdanningsløpet Hva slags drivkraft er skolen og bedriftens ledelse som drivkraft for å forme PTF faget som et prosjekt mellom skole og bedrift? PTF som betegnelse på faget gir det faget en generelt innhold og mål? Eller er det et fag som gir yrkesfaglæreren og instruktøren sammen med eleven en mulighet til å forme en opplæring som er konkret, målrettet og tilpasset den enkelte elev? Møtet gikk med til å kommentere Arne Roars innledning, stille spørsmål og knytte egne erfaringer opp til momentene han nevnte. 2.4 Dialogmøter med elevene ved Nord-Østerdal videregående skole I månedsskiftet gjennomførte TOIF dialogmøter med de fleste elevene ved NØVGS. Som grunnlag for samtalene brukte vi samme mal som for tilsvarende runde i Vi sendte også et spørreskjema til elevene i programområdene der vi i TOIF tradisjonelt ikke har lærlinger. Samtalene viste følgende resultat når det gjelder elevenes standpunkt pr dato for videre opplæring: Programområde Elever Læreplass sikker Læreplass kanskje Påbygg Annet Tømrer Anlegg 4 4 Arbeidsmaskiner Lette kjøretøy Helsefag Barne- og ungdom IKT Matfag Elektro SUM Mrk.: En del elever var fraværende, så informasjon om deres valg bygger på samtaler med kontaktlærerne. Det er ikke holdt dialogmøter med elevene på elektro, så disse tallene bygger også på informasjon fra kontaktlærer 7

8 2.5 Tredje arbeidsmøte På dette møtet rundet vi av diskusjonene og konkluderte med at det er noen tiltak som synes innlysende når det gjelder å styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv når det gjelder fag- og yrkesutdanninga. Prosjektledelsen har samlet disse trådene i forslag til ei tiltaksliste (jfr. pkt 3.1) Samarbeidsgruppa var også opptatt av hvordan vi kan videreføre og følge opp arbeidet, sjøl om dette prosjektet er avsluttet. 3.0 Resultater Prosjektet avdekket en rekke ufordringer når det gjelder å styrke samarbeidet mellom skolene og næringslivet i utdanninga av fagarbeidere. Det er mange grunner til at vi ikke lykkes godt nok med dette, og medlemmene i gruppa trakk fram mange eksempler på dette. Men det ble også understreket at det ikke er skolen eller bedriftene alene som eier problemet med å forsterke brua mellom kulturene. PTF-faget kan synes å være en unik mulighet til at elevene gjør sine videre utdanningsvalg med en tryggere erfaringsbakgrunn og etablert en viktig møteplass for pedagogisk og yrkesfaglig kompetanse. (jfr. 2.3 pkt. e) 3.1 Forslag om tiltak 1. Opprette et tverrfaglig forum som drøfter, følger opp og foreslår tiltak for å styrke brua mellom skole og næringsliv. (Bygge på erfaringene fra LUT, men være mer tverrfaglige) Sammensetning av et slikt samarbeidsforum må skje på en måte som fanger opp interessene til de utdanningssøkende gjennom hele utdanningsløpet 2. Det gjennomføres overgangssamtaler når elevene begynner sin lærlingpraksis. Ved disse samtalene bør kontaktlærere/faglærere som kjenner elevene og faglig leder i bedriftene, delta sammen med lærlingen. Skolene bør ta initiativ til disse samtalene. 3. Næringslivet må mer inn i skolene og informere om hva de kan tilby ungdom og hva som forventes av dem som søker læreplass. Tilrettelagte bedriftsbesøk kan også være et godt alternativ for å motivere til å søke yrkesfaglige utdanningsveier. 4. Det bør vurderes å inngå partnerskapsavtaler der både skole og bedrift forplikter seg til å gi elever mer innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål (jfr HFK s eller NHO s mal for slike avtaler.) 5. Det er behov for å sette i verk tiltak som vektlegger viktige holdninger og yrkesetisk kompetanse hos de som søker fag- og yrkesopplæring (Jfr. læreplanene i de enkelte fag) Bør samarbeidsgruppa for PTF-prosjektet fortsette i en eller annen form? Rapporten fra prosjektet vil bli spredt til aktører innen fag- og yrkesopplæringa. 8

9 4.0 Oppfølging TOIF vil i første omgang sørge for at rapporten fra arbeidet blir gjort tilgjengelig for fag- og yrkesopplæringa i fylkeskommunen, skolen og våre medlemsbedrifter. Dersom vi lykkes med å sette i verk tiltakene arbeidsgruppa foreslår, vil vi bistå medlemsbedriftene i arbeidet med oppfølging av dette arbeidet. 5.0 Refleksjon Gjennom arbeidet med dialogmøtene, møtene i prosjektgruppa, drøftinger med skolene, instruktører og faglige ledere, sitter vi igjen med et inntrykk av at det er flere måter å styrke brua mellom de hovedansvarlige for fag- og yrkesopplæringa i regionen. PTF-faget har aktualisert problematikken omkring gode og funksjonelle samarbeidsrelasjoner mellom de pedagogiske og yrkesfaglige miljøene. Det nye faget har lagt en tyngre byrde på skuldrene til dem som har fått ansvaret for at samarbeidet fungerer på en slik måte som fagplanene forutsetter. Hovedinntrykket fra dialogmøtene med VG2- elevene er at erfaringene fra yrkespraksisen i bedriftene er svært avgjørende for senere utdanningsvalg. I tillegg har det obligatoriske faget skapt en ny møteplass for yrkesfaglig og pedagogisk kompetanse som totalt vil styrke utdanninga og forhåpentligvis også gi flere lærlingplasser i regionen. Oppgaven blir å legge til rette slik at det viktige samarbeidet ikke problematiseres i form av tidkrevende og kompliserte rutiner. Både offentlige og private virksomheter arbeider med harde krav om inntjening og effektivitet. Det ble klart tilkjennegitt under møtene i prosjektgruppa at det ikke er så mye å gå på når det gjelder frikjøp av tid til ekstraordinære oppgaver. Men det kom klart fram i møtene at vi treng gode fagfolk i tida framover, så viljen til å legge grunnlag for god rekruttering og utdanning ser ut til å være til stede. 6.0 Referanser Orientering fra Hedmark Fylkeskommune av om ekstra tildeling fra statsbudsjettet når det gjelder tiltak for å øke antallet læreplasser Opplæringslova og forskrifter. PEDLEX Norsk Skoleinformasjon, september 2010 Utdanningslinja. Sammendrag av St.meld. nr 44, Kunnskapsdepartementet 2010 Høringsbrev om forslag om forskriftsfesting av krav om relevant opplæring. Utdanningsdirektoratet, Prosjekt til fordypning (PTF) et nytt fag med nye utfordringer for yrkesfaglærere i VG1 og 2 innenfor programområdet TIP. Beskrivelse av forskningsprosjekt, Arne Roar Lier, Høyskolen i Akershus 2010 Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Utdanningsdirektoratet, oktober

10 7.0 Vedlegg Før vi begynte arbeidet i prosjektgruppa lagde vi utkast til ei brosjyre for PTF-faget. Arne Roar Lier tok utgangspunkt i denne da han innledet til diskusjon. 10

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 16.11.2015 Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er hovedtemaet for utviklingsredegjørelsen 2015-2016. Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å levere

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Utdanningsvalg revidert læreplan

Utdanningsvalg revidert læreplan Utdanningsvalg revidert læreplan Skal de unge velge utdanning etter samfunnets behov? Om faget Utdanningsvalg Faget kom på plass i etter en utprøving gjennom «Programfag til valg» St.meld. nr. 30 (2003-2004)

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Utvikling av felles retningslinjer PTF

Utvikling av felles retningslinjer PTF Avdeling for fagopplæring Utvikling av felles retningslinjer PTF Bjørn Even Aanerud faglærer, leder arbeidsgruppe PTF TIP Anita Tjelta prosjektleder Avd. for fagopplæring Målsetting Utvikle og forankre

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen... 3 3. Omfang og formål... 4 3.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen... 4 4. Planlegging...

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Utprøving av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Juni 2010 1 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal delta som ett av fem fylkeskommuner

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etasje Dato: 08.11.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org tlf. 62 54 45

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

PRESENTASJON VIDEREGÅENDE OPPLÆRING. Ringsaker videregående skole

PRESENTASJON VIDEREGÅENDE OPPLÆRING. Ringsaker videregående skole PRESENTASJON VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Ringsaker videregående skole Ringsaker videregående skole 750 elever 45 grupper 140 ansatte Studieretninger Allmennfag Yrkesfag Skolens lokalisering Brumunddal Moelv

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar,

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar, Saknr. 4222/09 Ark.nr. 433 A50. Saksbehandler: Rolf Lars Haugen STATLIGE ETTERUTDANNINGSMIDLER 2009 Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen!

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen! Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober 2016 Kjære alle sammen! Det er en glede å være her og snakke om et så viktig tema. Da fylkesrådet overtok etter

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Fra Faglig råd Teknikk og industriell produksjon (TIP) SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) av 30.11.11 hvor UDIR ber

Detaljer

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering.

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering. Hospitering Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering Cecilie Dangmann Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? HVA og HVORFOR HVORDAN JEG VIL HOSPITERE! HELHETLIG OPPLÆRING

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Vestfoldmodellen 2010-2011

Vestfoldmodellen 2010-2011 Vestfoldmodellen 2010-2011 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen: fra 8.trinn til Vg3 Innledning Vestfoldmodellen skal: Bidra til en helhet og sammenheng

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013 Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Oslo 10-11. juni 2013 Clarion Hotel Royal Christiania Avdeling for skoleutvikling Åge Risdal Større verdi: Gjennomgang av programmer og lærefag økt forskning

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen 17.04.08 Hilde Engvik Innhold Hvorfor endringer i utdanningssystemet? Rammebetingelser for lærlingordningen Verdien av samarbeid med primærhelsetjenesten

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan 2016-2019 Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet til fylkeskommunen. I form av vedtak

Detaljer

Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke. Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke. Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke Prosjekt til fordypning Fylkesdirektøren sier Hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Akershus fylkeskommune har vedtatt

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Litt om BYGGOPP og vår jobb

Litt om BYGGOPP og vår jobb Litt om BYGGOPP og vår jobb Opplæringskontoret for fag innen bygg og anlegg Over 60 medlemsbedrifter (styres av medlemsbedriftene) Ca. 150 lærlinger Oppfølging og kvalitetssikring av lærlingers opplæring

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale.

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Elever fra VG1 (videregående trinn 1) og VG2 (videregående trinn 2) gis muligheter for praksis / veiledning / ekskursjoner

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011

MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011 Saknr. 11/546-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Borud MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011 Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Innkalling til møte nr. 4/2011 i Faglig råd for service og samferdsel

Innkalling til møte nr. 4/2011 i Faglig råd for service og samferdsel Vår dato: 10.08.2011 Vår referanse: 2011/84 Deres dato: Deres referanse: Innkalling til møte nr. 4/2011 i Faglig råd for service og samferdsel Dato: 25.08.11 Tid: 11:00 15:00 Sted: Rica Oslo Hotell, Europarådetsplass

Detaljer

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN YRKESFAGKONFERANSEN 2014 Gyldendal Fredag 4. april 2014 Lars Jakob Berg YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN Lars Jakob Berg, Strømmen videregående skole SNU DEBATTEN

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015 Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen Lillestrøm 22.oktober 2015 Kjersti Holm Johansen Karriereenhetene i Oslo -Kuben NYTT i forhold til HVA?

Detaljer

Samarbeid skole - arbeidsliv Bergen, 27.03.08 Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Sentrale styringsdokumenter Kunnskapsløftet St.meld 16 (2006-2007) og ingen sto igjen St.prop nr 1 (2007-2008) Entreprenørskapsplanen

Detaljer

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 «På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 Tre grunnprinsipp: En inkluderende opplæring i fellesskolen Grunnopplæring for framtidens samfunn Fleksibilitet og relevans i videregående

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 20 000 medlemsbedrifter med 500 000 årsverk photo:

Detaljer

Vestfoldmodellen 2013-2018

Vestfoldmodellen 2013-2018 Vestfoldmodellen 2013-2018 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen fra 8.- 13. trinn Målsetting Karriereveiledningen skal veilede den enkelte elev med

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15 Nina Røvik Grunnskole for voksne 4A-1 i Opplæringslova er grunnlaget for de voksnes grunnskoletilbud. Retten omfatter til vanlig de fagene en trenger for å få vitnemål

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Eksemplene i presentasjonen er hentet fra: 1. Studiet Yrkesretting av programfag Utdanningsprogram:

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Rapport 1.februar 2015

Rapport 1.februar 2015 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave 28.01.2015 lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt

Detaljer

Alternativt Vg3 i skole

Alternativt Vg3 i skole Alternativt Vg3 i skole Halden videregående skole v/kontaktlærer Lasse Sjødahl Eriksen og assisterende rektor Kristin Støten Hva vil vi si noe om Bakgrunn skolens oppdrag, verdier og holdninger Organisering

Detaljer

Søknadsfrist 20. mars 2015

Søknadsfrist 20. mars 2015 Utlysning av midler: Utprøving av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Søknadsfrist 20. mars 2015 Utdanningsdirektoratet inviterer

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Et verktøy mot svart arbeid

Et verktøy mot svart arbeid Dette materiellet er utviklet av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), en allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Alliansen arbeider forebyggende mot svart økonomi. Temaheftet sammen med det

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen En tilbudsstruktur med kvalitet og relevans Anita Østro og Kjetil Tvedt Norsk Industri Utreding av ny fag- og yrkesopplæring Et innhold

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat. 022247596 Kunnskapsdepartement 09:47:28 29-10 -2010 1 /5 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200905339-/KEM 28.10.2010 Oppdragsbrev

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011. Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011

Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011. Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011 Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011 Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011 Bakgrunn: Frafallsutviklingen GIVO-utvalget 2006 og St.meld. Nr. 16 (2006-2007) Elever som ble

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Hospitering og «vurdering for læring» Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering og «vurdering for læring» Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering og «vurdering for læring» Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Oversikt Hedmarks prosjekt Hvorfor «vurdering for læring»? Hvordan samarbeidet prosjektene? Hva fikk deltagerne ut av hospiteringen?

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

Jakten på den «blå-hvite» operatøren!

Jakten på den «blå-hvite» operatøren! Jakten på den «blå-hvite» operatøren! Tverrfaglig samarbeid mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole Ringsaker videregående skole og Matbransjens Opplæringskontor. Hvem er vi Marit Finseth

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Rådgiversamling 02.12.15 OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Videregående skole Lærling Lærekandidat Skoleelev og lærekandidat Påbygg4, Fagskole, Y-veien til Høgskole

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Ny felles modell for. Prosjekt til fordypning

Ny felles modell for. Prosjekt til fordypning Ny felles modell for Prosjekt til fordypning FELES PROSJEKT TIL FORDYPNING Tidligere har alle skolene i Oslo har ulike modeller for PTF nå felles modell, men ikke de samme ukene. Modellen gjelder organisering

Detaljer