Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen!"

Transkript

1 Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Rapport fra samarbeidsprosjekt i Nord-Østerdal høsten 2010

2 Forord På bakgrunn av inntrykk vi sitter inne med fra skoleåret 2009/10 om forholdet mellom elevenes erfaringer fra PTF-faget og deres utdanningsvalg, føler TOIF 1 et behov for å se nærmere på hva som styrer elevenes utdanningsvalg i de yrkesfaglige retningene i Fjellregionen. Vi søkte om midler fra ei ekstra tilskuddsramme i Hedmark Fylkeskommune til gjennomføring av et prosjekt høsten 2010 og inviterte ei tverrfaglig gruppe til å delta i arbeidet. Prosjektet ble ledet og administrert av TOIF og hadde ei tidsramme på drøyt to måneder. Prosjektgruppa hadde tre møter. Arbeidsgruppa fikk følgende sammensetning: Faglig ansvarlig i bedrift (både privat og offentlig virksomhet) Instruktører i bedrifter Klassekontakter i skole Elev i VG2 og lærlinger Videregående opplæring i Fylkeskommunen var også invitert til delta. Vi vil gjerne takke deltakerne for svært positive bidrag til diskusjonene i prosjektgruppa og konstruktive forslag til oppfølging av arbeidet. Røros, Petter Aamo, prosjektkoordinator Deltakere: Helge Granrud Vigdis Øvergård Elin Grue daglig leder, Granrud Bil AS virksomhetsleder, Os kommune elev, VG2 helsefag NØVGS Magnar Ellevold Lise A Reiten Liv Narjord kontaktlærer, byggteknikk NØVS kontaktlærer, helsefag NØVGS instruktør, Os kommune Svein Artur Haugen Kenneth K Fossen Frank Erik Holm lærling i salgsfaget lærling i salgsfaget instruktør, Felleskjøpet, Tynset Byggmakker, Tynset Os Entreprenør AS Heidi Horndalen daglig leder, TOIF Petter Aamo opplæringskonsulent, TOIF 1 Tverrfaglig Opplæringskontor i Fjellregionen 2

3 Innhold 1.0 Innledning Bakgrunn Mål for prosjektet Målgruppe Gjennomføring Første arbeidsmøte Andre arbeidsmøte Dialogmøter med elevene ved Nord-Østerdal videregående skole Tredje arbeidsmøte Resultater Forslag om tiltak Refleksjon Referanser Vedlegg

4 1.0 Innledning Viktige spørsmål å drøfte i arbeidsgruppa: TOIF har gjennom tid drøftet ganske inngående med de videregående skolene i Fjellregionen hvordan en best skal informere og veilede ungdommene som søker yrkesfaglig utdanning. Det er mange måter å komme i kontakt med dem på, men vi stiller oss hele tida spørsmål ved effekten av våre informasjonstiltak. Vi har gjennomført informasjonsrunder i grunnskolenes 10. klaser, deltatt på foreldremøter, diskutert med skoleadministrasjonene og fylkeskommunen om aktuelle metoder, men fortsatt ser det ut til å råde stor usikkerhet når VG2-elevene skal velge videre utdanningsvei. Skoleåret 2009/2010 gjennomførte vi dialogmøter med de fleste VG2-elevene ved de yrkesfaglige programområdene på Røros og Tynset. I disse møtene drøftet vi blant annet erfaringene de hadde hatt fra PTF-faget. I prosjektet ville vi primært ta for oss hva skole og bedrift/næringsliv i fellesskap kunne gjøre for å gjøre det enklere for elevene å gjøre de riktige valgene ut fra sine interesser og forutsetninger. Sekundært ville se på tiltak som kunne rekruttere flere lærlinger til næringslivet i regionen. Vi hadde formulert følgene spørsmål som vi ønsket at prosjektgruppa skulle drøfte gjennom høste: Hvilken rolle spiller erfaringene fra faget Prosjekt til fordypning (PTF) når elevene velger? Hvilke andre faktorer påvirker elevenes valg av utdanningsvei? Hva kan bedriftene og skolen hver for seg bidra med for å gjøre det lettere for elevene å velge? Hva kan skole og bedrift gjøre sammen for å hjelpe elevene i den vanskelige valgprosessen? Effekten av informasjons- og veiledningstiltak? Hva kan opplæringskontorene bidra med? Kan næringslivet her i regionen samlet gjøre noen tiltak som motiverer enda flere elever til å søke yrkesfaglig utdanning? Arbeidsform: 3 halvdags arbeidsmøter i gruppa i tida fram til årsskiftet Dialogmøter med elevene i VG2, klassekontakter og instruktørene ved Nord-Østerdal videregående skole (v/toif) Rapportering, erfaringsdeling og eventuell tiltaksplan (v/toif) 1.1 Bakgrunn De viktigste grunnene til at vi satte i gang prosjektet, var den store usikkerheten som så ut til å råde blant elevene når de måtte ta et valg ved slutten av skoledelen i yrkesutdanninga. I 2009 hadde vi ei relativt stor gruppe som ikke hadde klart å bestemme seg ved slutten av skoleåret. De hadde heller ikke klart å skaffe seg forhåndsavtaler om lærlingplass, og relativt mange søkte til et ekstra studieforberedende skoleår. Hedmark Fylkeskommune utlyste spesielle stimuleringstiltak overfor bedriftene for å bedre denne situasjonen nå i vår, og dette ser ut til å ha hatt god effekt i Nord- Østerdal. Et langt større antall lærlinger hadde skrevet avtaler før sommerferien. Men kan vi gjøre dette enda bedre? 1.2 Mål for prosjektet Gjennom arbeidet i den tverrfaglige gruppa, ville vi forsøke å skaffe oss mer kunnskap om hvordan de enkelte partene ser for seg at vi kan gjøre en bedre informasjons- og veilederjobb overfor potensielle lærlinger. Vi satte oss mål om å foreslå konkrete tiltak både innenfor skole og næringsliv for bedre 4

5 veiledning, og ikke minst styrke samarbeidet om oppgaven. Ambisjonene er å kunne bygge ei enda sterkere bru mellom skole og bedrift i arbeidet for ei enda bedre yrkesutdanning. 1.3 Målgruppe Primær målgruppe for dette prosjektet var elever i de yrkesfaglige programområdene, klassekontakter og rådgivningstjeneste ved Nord-Østerdal videregående skole, samt de bedriftene som er medlemmer i TOIF. I tillegg til disse vil erfaringene bli delt med andre som arbeider med fag- og yrkesopplæring i regionen, samt mulige andre interesserte. 2.0 Gjennomføring 2.1 Forberedelser Bakgrunn for søknaden om støtte fra Hedmark Fylkeskommune ble sendt medlemmene i arbeidsgruppa. På opplæringskontoret hadde vi diskutert hvordan vi så for oss at gruppa skulle settes sammen. Vi ville gjerne ha med representanter både fra offentlig og privat virksomhet, kontaktlærere, instruktører, lærlinger og elever. Alle de vi forespurte sa seg villige til å bli med og ga uttrykk for at de mente dette var et viktig og interessant arbeid. 2.2 Første arbeidsmøte Referatet fra det første møtet i arbeidsgruppa, onsdag i Tynset Næringshage: Alle de inviterte deltagerne møtte - Orientering om situasjonen vedrørende kontakten mellom skole og bedrifter. Hvordan oppleves formidlingsprosessen av lærlingene? Inntrykkene fra Tverrfaglig Opplæringskontors side, v/heidi - Petter redegjorde om tiltakspakken fra Hedmark fylkeskommune, bakgrunnen for at vi har søkt og blitt tildelt midler for et utviklingsprosjekt der PTF-fagets rolle og elevenes utdanningsvalg er det sentrale temaet. - De enkelte deltagerne orienterte om hvorledes de opplever elevenes og lærlingenes yrkespraksis og hva som er utfordringene: Helse og sosial: 22 elever skal ut. Lett å få praksisplass både innenfor barne- og ungdom og helsefag. Mye positive tilbakemeldinger. Kun 2 uker praksis på VG1. Det er ønske at det var mer praksis på VG1. Bygg- og anleggsteknikk praktiserer til sammen 10 faguker i løpet av de to årene i skole VG1: 4 uker praksis i bedrift. Oppfordrer eleven til å prøve forskjellige yrker innenfor bransjen. Noen finner ut i løpet av disse ukene at yrket ikke passer vedkommende. VG2: 6 uker praksis i bedrift fordelt utover året. Viktig for VG2 elevene å finne seg en bedrift en kan få læreplass i. Mange opparbeider seg et forhold til bedriften. Det er store krav til dokumentasjon. Tiden på skolen går til å lære seg å dokumentere. Et problem i forhold skole/bedrift: Bedriftene ser veldig på den læreplanen som var før. Alle er ikke like oppdatert på nye læreplaner og endringer i opplæringsloven.. Bedriftene signaliserer at elevene kan svært lite når de møter i praksis. Skolens oppgave ser ut til å bli mer et sted der elevene lærer hvordan en blir en god fagarbeider, ikke hvordan faget utføres praktisk. De to lærlingenes egne erfaringer: Mye å sette seg inn i. Jobben byr på veldig varierte oppgaver. Valget av fag for lærlinger ble foretatt i litt forskjellige perioder. Den ene var bestemt etter 9. klasse men faget PTF var med på å bestemme hvilken type salg han skulle inn i. Den andre ble bestemt etter 5

6 PTF-periodene. Han hadde da valg mellom resepsjon og butikk. Bedriftenes erfaringer: Både skole og næringsliv er enige om at informasjonen ikke er som den burde være dem imellom. Elevene trenger mye kunnskap om hva som er grunnleggende for å være en god arbeidstaker. Bedriftene må informere om hva det vil si å være en arbeidstaker. Det må være en tettere kontakt mellom skole og bedrift. Det finnes skjema i dag om hvordan tilbakemelding fra bedriften skal være. Kan det gjøres noe med skjemaet? Lite tilbakemelding fra skolene på hvordan de vil ha informasjon fra bedriften. Kunne det ha vært et informasjonsmøte i skolen der bedriftseier har informert om hvordan yrkeslivet er? En generell informasjon i VG1 tidlig vil være til lite nytte. Etter møtet summerte prosjektledelsen opp viktige moment i diskusjonen og foreslo ei foreløpig liste over mulige tiltak vi kunne komme nærmere inn på: - Hvilken type informasjon bør vi gi til elevene, og hvordan kan vi best gi denne informasjonen? - Bedre overgang mellom skole og bedrift. Hvordan kan vi bygge brua sterkere? - Gi tilbakemelding til bedriftene om hva som fungerte og hva som ikke fungerte i yrkespraksisen Næringslivet synes dette er viktig. - Overgangssamtalene fungerer ikke i Fjellregionen. Hvor viktige er de, og hvem bør ha ansvar for at de blir gjennomført? - Gruppa av ungdom på år som ikke fortsetter utdanning vokser. Hva kan vi hjelpe dem som til slutt havner i NAV-systemet? - Elever som får kjennskap til bedriftene allerede i grunnskolen, faller ikke så lett fra når de skal velge i VG1 og senere lærekontrakt - Vi må være bevisste på å markedsføre at yrkespraksis og lærlingtid er artig! Foreldregenerasjonen har en viktig oppgave her. - Effekten av gode informasjonskampanjer (eks. fra Os kommune, der veldig mange elever fra 9. klasse var innom sykehjemmet etter svært vellykket informasjonsfremstøt) - Kommunenes egne ungdommer får tilbud om sommerjobber. Viktig erfaringsbakgrunn for senere valg 2.3 Andre arbeidsmøte Til dette møtet hadde vi invitert høyskolelektor Arne Roar Lier fra Høyskolen i Akershus. Han forsker på PTF-faget for tiden og kom med en rekke viktige innspill til diskusjonen. Etter ei generell innledning om PTF-faget, tok han utgangspunkt i PTF-brosjyren vi har utarbeidet (Vedlegg 1) og knyttet kommentarer til temaene i denne: a) Prosjekt til fordypning - faget med nye muligheter Spennende nyskapning i yrkesopplæringen, et rom for kreativitet og lokal tilpassing, prøver ut elevens forutsetninger, brubygger mellom skole og bedrift b) Skolereformen Kunnskapsløftet Forutsetter at fag- og yrkesopplæringen utvikles i samarbeid mellom de videregående skolene og arbeidslivet. Faget PTF er viktig i dette samarbeidet c) Bedrifter og bransje synliggjør sin virksomhet Arbeidsgivere kan treffe sine fremtidige ansatte, ungdom får innsikt i yrkene der yrkene utøves d) Fordeler for bedriftene: Innflytelse over faglig utvikling gjennom samarbeidet med utdanningssystemet. 6

7 Bedriftene har mulighet til å påvirke opplæringen av den arbeidskraften de trenger. Dette gir mulighet for viktig tilbakemelding til skolene. Konkurransen om faglært arbeidskraft er stor. Gjennom PTF-faget kan bedriftene få kjennskap til elevenes kvalifikasjoner og sikre framtidig rekruttering. Fagopplæring gjennom opplæring i bedrift har lange tradisjoner og er med på å utvikle lokalt næringsliv. e) Fordeler for skolene: Styrket faglig innsikt gjennom arbeidet med lokale læreplaner. Elevene får viktige erfaringer som de tar med og bearbeider i arbeidet med skolefagene. Viktig møteplass for pedagogisk og yrkesfaglig kompetanse. Elevene gjør sine videre utdanningsvalg med en tryggere erfaringsbakgrunn. f) Erfaringer med PTF-faget Det er to hovedtrekk som kjennetegner gjennomføring av PTF: Styring og organisering fra skoleeier Få føringer med lokal frihet. Det er en tendens til at skoler bruker PTF for at elevene skal gjøre et yrkesvalg Fordypning innen et fag er mindre vanlig g) Det sentrale er å se helhet og sammenheng i det fireårige utdanningsløpet Hva slags drivkraft er skolen og bedriftens ledelse som drivkraft for å forme PTF faget som et prosjekt mellom skole og bedrift? PTF som betegnelse på faget gir det faget en generelt innhold og mål? Eller er det et fag som gir yrkesfaglæreren og instruktøren sammen med eleven en mulighet til å forme en opplæring som er konkret, målrettet og tilpasset den enkelte elev? Møtet gikk med til å kommentere Arne Roars innledning, stille spørsmål og knytte egne erfaringer opp til momentene han nevnte. 2.4 Dialogmøter med elevene ved Nord-Østerdal videregående skole I månedsskiftet gjennomførte TOIF dialogmøter med de fleste elevene ved NØVGS. Som grunnlag for samtalene brukte vi samme mal som for tilsvarende runde i Vi sendte også et spørreskjema til elevene i programområdene der vi i TOIF tradisjonelt ikke har lærlinger. Samtalene viste følgende resultat når det gjelder elevenes standpunkt pr dato for videre opplæring: Programområde Elever Læreplass sikker Læreplass kanskje Påbygg Annet Tømrer Anlegg 4 4 Arbeidsmaskiner Lette kjøretøy Helsefag Barne- og ungdom IKT Matfag Elektro SUM Mrk.: En del elever var fraværende, så informasjon om deres valg bygger på samtaler med kontaktlærerne. Det er ikke holdt dialogmøter med elevene på elektro, så disse tallene bygger også på informasjon fra kontaktlærer 7

8 2.5 Tredje arbeidsmøte På dette møtet rundet vi av diskusjonene og konkluderte med at det er noen tiltak som synes innlysende når det gjelder å styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv når det gjelder fag- og yrkesutdanninga. Prosjektledelsen har samlet disse trådene i forslag til ei tiltaksliste (jfr. pkt 3.1) Samarbeidsgruppa var også opptatt av hvordan vi kan videreføre og følge opp arbeidet, sjøl om dette prosjektet er avsluttet. 3.0 Resultater Prosjektet avdekket en rekke ufordringer når det gjelder å styrke samarbeidet mellom skolene og næringslivet i utdanninga av fagarbeidere. Det er mange grunner til at vi ikke lykkes godt nok med dette, og medlemmene i gruppa trakk fram mange eksempler på dette. Men det ble også understreket at det ikke er skolen eller bedriftene alene som eier problemet med å forsterke brua mellom kulturene. PTF-faget kan synes å være en unik mulighet til at elevene gjør sine videre utdanningsvalg med en tryggere erfaringsbakgrunn og etablert en viktig møteplass for pedagogisk og yrkesfaglig kompetanse. (jfr. 2.3 pkt. e) 3.1 Forslag om tiltak 1. Opprette et tverrfaglig forum som drøfter, følger opp og foreslår tiltak for å styrke brua mellom skole og næringsliv. (Bygge på erfaringene fra LUT, men være mer tverrfaglige) Sammensetning av et slikt samarbeidsforum må skje på en måte som fanger opp interessene til de utdanningssøkende gjennom hele utdanningsløpet 2. Det gjennomføres overgangssamtaler når elevene begynner sin lærlingpraksis. Ved disse samtalene bør kontaktlærere/faglærere som kjenner elevene og faglig leder i bedriftene, delta sammen med lærlingen. Skolene bør ta initiativ til disse samtalene. 3. Næringslivet må mer inn i skolene og informere om hva de kan tilby ungdom og hva som forventes av dem som søker læreplass. Tilrettelagte bedriftsbesøk kan også være et godt alternativ for å motivere til å søke yrkesfaglige utdanningsveier. 4. Det bør vurderes å inngå partnerskapsavtaler der både skole og bedrift forplikter seg til å gi elever mer innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål (jfr HFK s eller NHO s mal for slike avtaler.) 5. Det er behov for å sette i verk tiltak som vektlegger viktige holdninger og yrkesetisk kompetanse hos de som søker fag- og yrkesopplæring (Jfr. læreplanene i de enkelte fag) Bør samarbeidsgruppa for PTF-prosjektet fortsette i en eller annen form? Rapporten fra prosjektet vil bli spredt til aktører innen fag- og yrkesopplæringa. 8

9 4.0 Oppfølging TOIF vil i første omgang sørge for at rapporten fra arbeidet blir gjort tilgjengelig for fag- og yrkesopplæringa i fylkeskommunen, skolen og våre medlemsbedrifter. Dersom vi lykkes med å sette i verk tiltakene arbeidsgruppa foreslår, vil vi bistå medlemsbedriftene i arbeidet med oppfølging av dette arbeidet. 5.0 Refleksjon Gjennom arbeidet med dialogmøtene, møtene i prosjektgruppa, drøftinger med skolene, instruktører og faglige ledere, sitter vi igjen med et inntrykk av at det er flere måter å styrke brua mellom de hovedansvarlige for fag- og yrkesopplæringa i regionen. PTF-faget har aktualisert problematikken omkring gode og funksjonelle samarbeidsrelasjoner mellom de pedagogiske og yrkesfaglige miljøene. Det nye faget har lagt en tyngre byrde på skuldrene til dem som har fått ansvaret for at samarbeidet fungerer på en slik måte som fagplanene forutsetter. Hovedinntrykket fra dialogmøtene med VG2- elevene er at erfaringene fra yrkespraksisen i bedriftene er svært avgjørende for senere utdanningsvalg. I tillegg har det obligatoriske faget skapt en ny møteplass for yrkesfaglig og pedagogisk kompetanse som totalt vil styrke utdanninga og forhåpentligvis også gi flere lærlingplasser i regionen. Oppgaven blir å legge til rette slik at det viktige samarbeidet ikke problematiseres i form av tidkrevende og kompliserte rutiner. Både offentlige og private virksomheter arbeider med harde krav om inntjening og effektivitet. Det ble klart tilkjennegitt under møtene i prosjektgruppa at det ikke er så mye å gå på når det gjelder frikjøp av tid til ekstraordinære oppgaver. Men det kom klart fram i møtene at vi treng gode fagfolk i tida framover, så viljen til å legge grunnlag for god rekruttering og utdanning ser ut til å være til stede. 6.0 Referanser Orientering fra Hedmark Fylkeskommune av om ekstra tildeling fra statsbudsjettet når det gjelder tiltak for å øke antallet læreplasser Opplæringslova og forskrifter. PEDLEX Norsk Skoleinformasjon, september 2010 Utdanningslinja. Sammendrag av St.meld. nr 44, Kunnskapsdepartementet 2010 Høringsbrev om forslag om forskriftsfesting av krav om relevant opplæring. Utdanningsdirektoratet, Prosjekt til fordypning (PTF) et nytt fag med nye utfordringer for yrkesfaglærere i VG1 og 2 innenfor programområdet TIP. Beskrivelse av forskningsprosjekt, Arne Roar Lier, Høyskolen i Akershus 2010 Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Utdanningsdirektoratet, oktober

10 7.0 Vedlegg Før vi begynte arbeidet i prosjektgruppa lagde vi utkast til ei brosjyre for PTF-faget. Arne Roar Lier tok utgangspunkt i denne da han innledet til diskusjon. 10

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden Dato: 15.03.2012 Kl 0900-1300 Til stede: Medlemmer: Arild Sørum Stana Leder Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Møtte kl. 0930. Tone Coucheron

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

Utvikling av felles retningslinjer PTF

Utvikling av felles retningslinjer PTF Avdeling for fagopplæring Utvikling av felles retningslinjer PTF Bjørn Even Aanerud faglærer, leder arbeidsgruppe PTF TIP Anita Tjelta prosjektleder Avd. for fagopplæring Målsetting Utvikle og forankre

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Evalueringen av Kunnskapsløftet fag- og yrkesopplæringen SINTEF NIFU Fafo: Organisering, aktørenes roller

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etg. Dato: 15.03.2012 kl. 0900-1300 Lunsj kl. 1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Utdanningsvalg revidert læreplan

Utdanningsvalg revidert læreplan Utdanningsvalg revidert læreplan Skal de unge velge utdanning etter samfunnets behov? Om faget Utdanningsvalg Faget kom på plass i etter en utprøving gjennom «Programfag til valg» St.meld. nr. 30 (2003-2004)

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 16.11.2015 Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er hovedtemaet for utviklingsredegjørelsen 2015-2016. Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å levere

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Storhamar videregående skole Dato: 07.09.2012 Kl 0900-1400 Medlemmer: Arild Sørum Stana Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Observatører:

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune

Nettverksarbeid i Troms: Samspill for økt gjennomføring «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Samarbeid Sjøvegan vgs - arbeidsliv Faget Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen... 3 3. Omfang og formål... 4 3.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen... 4 4. Planlegging...

Detaljer

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Hva skjedde? 1994 Reform 94 2004 Kunnskapsløftet Litt reform Sentrale utfordringer: Frafall og arbeidslivets

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etasje Dato: 08.11.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org tlf. 62 54 45

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Utprøving av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Juni 2010 1 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal delta som ett av fem fylkeskommuner

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering.

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering. Hospitering Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering Cecilie Dangmann Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? HVA og HVORFOR HVORDAN JEG VIL HOSPITERE! HELHETLIG OPPLÆRING

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 27.01.2011 Kl: 0900-1150 Til stede: Gerd Kjølstad Hege Søberg Per Norheim Arild Sørum Stana (ledet møte) Bjørn Engevold Forfall: Terje

Detaljer

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Sture Berg Helgesen, avdelingsdirektør i Opplæringsavdelingen Bodø, 24. januar 2017 Diagnosen fra Meld.

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

PRESENTASJON VIDEREGÅENDE OPPLÆRING. Ringsaker videregående skole

PRESENTASJON VIDEREGÅENDE OPPLÆRING. Ringsaker videregående skole PRESENTASJON VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Ringsaker videregående skole Ringsaker videregående skole 750 elever 45 grupper 140 ansatte Studieretninger Allmennfag Yrkesfag Skolens lokalisering Brumunddal Moelv

Detaljer

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015 Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen Lillestrøm 22.oktober 2015 Kjersti Holm Johansen Karriereenhetene i Oslo -Kuben NYTT i forhold til HVA?

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013 Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Oslo 10-11. juni 2013 Clarion Hotel Royal Christiania Avdeling for skoleutvikling Åge Risdal Større verdi: Gjennomgang av programmer og lærefag økt forskning

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen!

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen! Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober 2016 Kjære alle sammen! Det er en glede å være her og snakke om et så viktig tema. Da fylkesrådet overtok etter

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale.

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Elever fra VG1 (videregående trinn 1) og VG2 (videregående trinn 2) gis muligheter for praksis / veiledning / ekskursjoner

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN Fornebu12.09.2013 Våre 30 min Erfaringer med hospiteringsprosjektet i Buskerud Suksesskriterier i arbeidet med hospitering Hvorfor og hvordan tenker

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Fra Faglig råd Teknikk og industriell produksjon (TIP) SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) av 30.11.11 hvor UDIR ber

Detaljer

Vestfoldmodellen 2010-2011

Vestfoldmodellen 2010-2011 Vestfoldmodellen 2010-2011 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen: fra 8.trinn til Vg3 Innledning Vestfoldmodellen skal: Bidra til en helhet og sammenheng

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2012/250

Vår dato: Vår referanse: 2012/250 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 26.03.2012 Vår referanse: 2012/250 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 2/2012 Dato: 27.03.12 Tid:

Detaljer

Alternativt Vg3 i skole

Alternativt Vg3 i skole Alternativt Vg3 i skole Halden videregående skole v/kontaktlærer Lasse Sjødahl Eriksen og assisterende rektor Kristin Støten Hva vil vi si noe om Bakgrunn skolens oppdrag, verdier og holdninger Organisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR. YRKESFAG nye veier, flere muligheter

VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR. YRKESFAG nye veier, flere muligheter VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR YRKESFAG nye veier, flere muligheter YRKESFAG nye veier, flere muligheter! Økt rekruttering til yrkesfagene gjennom "dobbeltkompetanser" Hvordan løser skolen samfunnsoppdraget?

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Eksemplene i presentasjonen er hentet fra: 1. Studiet Yrkesretting av programfag Utdanningsprogram:

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar,

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar, Saknr. 4222/09 Ark.nr. 433 A50. Saksbehandler: Rolf Lars Haugen STATLIGE ETTERUTDANNINGSMIDLER 2009 Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen 17.04.08 Hilde Engvik Innhold Hvorfor endringer i utdanningssystemet? Rammebetingelser for lærlingordningen Verdien av samarbeid med primærhelsetjenesten

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg 10 ÅR MED REFORM 94 - NY STORTINGSMELDING NR.30(2003-2004) KULTUR FOR LÆRING - NYE UTFORDRINGER FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/08459 Forslag til vedtak:

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Vestfoldmodellen 2013-2018

Vestfoldmodellen 2013-2018 Vestfoldmodellen 2013-2018 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen fra 8.- 13. trinn Målsetting Karriereveiledningen skal veilede den enkelte elev med

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan 2016-2019 Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet til fylkeskommunen. I form av vedtak

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Litt om BYGGOPP og vår jobb

Litt om BYGGOPP og vår jobb Litt om BYGGOPP og vår jobb Opplæringskontoret for fag innen bygg og anlegg Over 60 medlemsbedrifter (styres av medlemsbedriftene) Ca. 150 lærlinger Oppfølging og kvalitetssikring av lærlingers opplæring

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Samarbeid skole - arbeidsliv Bergen, 27.03.08 Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Sentrale styringsdokumenter Kunnskapsløftet St.meld 16 (2006-2007) og ingen sto igjen St.prop nr 1 (2007-2008) Entreprenørskapsplanen

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN YRKESFAGKONFERANSEN 2014 Gyldendal Fredag 4. april 2014 Lars Jakob Berg YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN Lars Jakob Berg, Strømmen videregående skole SNU DEBATTEN

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke. Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke. Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke Prosjekt til fordypning Fylkesdirektøren sier Hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Akershus fylkeskommune har vedtatt

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve Gruppeoppgaver fagprøve Oppsummering Hensikten med å drøfte temaet fagprøve var å sette i gang prosesser rundt om i selskapene og prøvenemndene for å få fokus på at fagprøvene etter kunnskapsløftet i forhold

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Søknadsfrist 20. mars 2015

Søknadsfrist 20. mars 2015 Utlysning av midler: Utprøving av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Søknadsfrist 20. mars 2015 Utdanningsdirektoratet inviterer

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Et verktøy mot svart arbeid

Et verktøy mot svart arbeid Dette materiellet er utviklet av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), en allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Alliansen arbeider forebyggende mot svart økonomi. Temaheftet sammen med det

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

Profesjonalisering av samarbeidet mellom skole og bedrift

Profesjonalisering av samarbeidet mellom skole og bedrift Profesjonalisering av samarbeidet mellom skole og bedrift Samarbeidsprosjekt Kuben videregående skole Utdanningsløpet HYSK startet 2013 Utdanningsløpet HYSK Helse Yrke Studie Kompetanse - 4 årig dobbelt

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) 1 Innhold i karrieremappen s. 3 Kjære elev s. 4 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 5 Sjekkliste 8. trinn s. 6 Sluttvurdering

Detaljer

KURS FOR UTDANNINGSPROGRAM BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK. 1 Glenn Johnsrud

KURS FOR UTDANNINGSPROGRAM BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK. 1 Glenn Johnsrud 1 Glenn Johnsrud Interessedifferensiering Som metode for: Lære mer, fullføre og bestå 2 Glenn Johnsrud Skal vi drive yrkesopplæring, eller yrkesveiledning? Relevans og mening er sentrale begreper i kunnskapsløftet

Detaljer

Innkalling til møte nr. 4/2011 i Faglig råd for service og samferdsel

Innkalling til møte nr. 4/2011 i Faglig råd for service og samferdsel Vår dato: 10.08.2011 Vår referanse: 2011/84 Deres dato: Deres referanse: Innkalling til møte nr. 4/2011 i Faglig råd for service og samferdsel Dato: 25.08.11 Tid: 11:00 15:00 Sted: Rica Oslo Hotell, Europarådetsplass

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Sinsen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Sinsen Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Oslo VO Sinsen Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer

Ny felles modell for. Prosjekt til fordypning

Ny felles modell for. Prosjekt til fordypning Ny felles modell for Prosjekt til fordypning FELES PROSJEKT TIL FORDYPNING Tidligere har alle skolene i Oslo har ulike modeller for PTF nå felles modell, men ikke de samme ukene. Modellen gjelder organisering

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer