Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft"

Transkript

1 Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2011

2 Innhold Arbeidsområder Hendelser og arrangementer... 3 Delprosjekt 1: Kartlegging... 4 Kartleggingens målsetting... 4 Framgangsmåte ved kartlegging... 5 Resultatene... 5 Delprosjekt 2 - Dokumentasjon og kvalitetssikring av kompetanse... 6 Delprosjekt 3: Kompetansens samarbeidsstruktur og pedagogiske metoder... 7 Delprosjekt 4: Utvikling, testing/utprøving av kurs og materiell for utenlandsk sesongarbeidskraft Dp 5: Utvikling, testing/utprøving - entreprenører og maskinførere... 8 RECO Tilpassing av kursopplegg fra Skogforsk i Sverige Bakgrunn... 8 Kursopplegg RECO... 8 Norske instruktører... 8 Metode:... 9 Kurs i norsk regi... 9 Bedriftsutvikling Planlegging av skogsdrift Arbeid videre framover Biri, februar 2012 Prosjektleder Eva Skagestad Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

3 Arbeidsområder 2011 Arbeidet i prosjektet startet opp 4. mai Arbeid i 2010 er beskrevet i egen årsrapport. Generelt har fokus i prosjektet for 2011 vært sluttføring av kartlegging av kompetansebehov, samt å etablere RECO (Rational Efficient Cost Optimization) som et kurstilbud i Norge. Videre har det vært jobbet for å utvikle flere fagområder i samsvar med resultatene fra kartleggingen. Hendelser og arrangementer Besøk hos Skogforsk 12. januar, og SMF Skogsentreprenörerna13. januar. Fokus på bedriftsutvikling. Artikkel i Norsk Skogbruk nr April Avtale med Skogforsk i Sverige om å få utdanne to instruktører i Norge. Utlysning av «instruktørjobb» - april (Anleggsmaskinen ) Utvelgelse av instruktører for RECO: Ole Bertil Reistad og Terje Stubberud. Medarrangør av HMS-sesjon på «Skog og tre» (Norsk Skogbruk ) Startmøte for utarbeidelse av prosjekt innen Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører 22. juni Deltakelse med foredrag på fylkesskogmestersamling i Selbu 29. august. Gjennomføring av RECO-kurs og opplæring av instruktører med Anders Mörk september/oktober. (Anleggsmaskinen og Norsk Skogbruk ) Kontaktbesøk i Finland 31. oktober. Besøk av skogskole i Tampere samt ENFE (European Network of Forest Entrepreneurs) ved leder Simo Jaakkola. Oppstartmøte for «Planlegging av skogsdrift» 1. desember. Medarrangør HMS-sesjon på Skog og Tre Prosjektet har i samarbeid med Skogbrukets HMS-utvalg vært ansvarlig for sesjonen «HMS og kompetanseutvikling i det praktiske skogbruket» på konferansen Skog og tre 31. mai 1. juni. Programmet 1. juni var i sin helhet viet tema som berører entreprenør og maskinfører praktiske hverdag. Sesjonen ble grundig omtalt i Norsk Skogbruk Faksimile fra Norsk Skogbruk Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

4 Program: Statusrapport fra prosjektet "Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft. Eva Skagestad, Skogbrukets Kursinstitutt Godt lederskap = godt entreprenørskap? Klas Norin, forsker SKOGFORSK Sverige Belastningsskader hos skogs maskinførere. Tove Østensvik, forsker Skog og Landskap Maskinförarens vinnande strategi. Anders Mörk, skogstekniker/metodinstruktör SKOGFORSK Sverige Kosthold, fysisk aktivitet, arbeidstid og gode rutiner i maskinførerens hverdag. Lasse Stensbøl, skogsentreprenør Oppsummering. Terje Varli, styremedlem MEFs skogavdeling Arbeidet i prosjektet for øvrig er beskrevet for det enkelte delprosjekt. Delprosjekt 1: Kartlegging Kartleggingen tok mer tid enn forventet: Oktober 2010 august Forsinkelsen skyldes dels sykdom hos gjennomfører, dels at arbeidet med forankring og det å komme i kontakt med rette vedkommende har tatt tid. Selve gjennomføring av intervjuer og observasjoner har også tatt mer tid enn beregnet. Målgruppe Hovedmålgruppen har vært entreprenører og deres ansatte, og kartleggingen ser på deres kompetanse. I tillegg har det vært en målsetting å kartlegge kompetansebehov hos oppdragsgivere som har direkte påvirkning på entreprenørens hverdag og handlingsrom. Kartleggingens målsetting Målsettingen for kartleggingen har hele tiden vært å avdekke kompetansebehov. Målet er å finne de fagområdene hvor det er enten størst generell kompetansemangel, eller der det er størst sprik i kompetansen, -dvs er størst potensiale for kompetanseheving. Kompetansevariasjonen måles ut i fra hvor stor variasjon det er mellom de beste og de dårligste. Ola Finstad (th) besøkte 50 entreprenører ute i skogen i forbindelse med kartleggingen. 50 av 270 entreprenører Kartleggingen har gitt oss god oversikt over entreprenørene i Norge. Etter henvendelse til skogeierandelslag, Nortømmer, SB-Skog og Stora Enso omfattet bruttolisten 270 entreprenører, inkludert taubaneentreprenørene. Kriteriene for hvilke entreprenører som ble med på listen er at de driver helårsvirksomhet samt at de minst skal avvirke m 3 i året. Det har vært avvik fra dette kravet for entreprenører på Vestlandet og Nordafjells. I disse områdene er det Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

5 svært få som oppfylte kravene. Det er også gjort avvik fra forutsetningene for tynningsentreprenører. Disse er likevel tatt med. Framgangsmåte ved kartlegging Utvalget ble gjort ved at samtlige entreprenører i en region fikk tildelt et nummer for å anonymisere entreprenørene ved trekning. Et forhåndsbestemt antall numre ble så tilfeldig trukket ut. Entreprenør ble kontaktet og besøk avtalt. Ingen entreprenører motsatte seg å delta. Samtlige entreprenører som fikk besøk mottok et informasjonsskriv der de blant annet ble gitt anledning til å sende en faktura for medgått ståtid (mask 1,5 time) for besøket. Entreprenør ble intervjuet delvis på telefon, dels ute i skogen ved besøk. All kartlegging av entreprenørene ble gjennomført av Ola Finstad. Parallelt med at entreprenørene ble kontaktet og besøkt ble også oppdragsgivers kontaktperson i entreprenørens distrikt kontaktet. Prosessen avdekket hvem som hadde direktekontakten med entreprenøren fra oppdragsgivers side. Rette vedkommende ble så kontaktet og intervjuet av Trygve Øvergård. Disse intervjuene skjedde per telefon Resultatene fra intervju og besøk er loggført og dokumentert i et regneark. Dataene er anonymisert. Resultatene Resultatet viser at det er størst forbedringspotensiale innenfor fagområdene: Digitale hjelpemidler og kommunikasjon Administrativ planlegging av drifter Skogbrukets miljøstandard - Levende Skog Skogbruksledere 37 skogbruksledere fra 9 ulike bedrifter ble intervjuet. Fordelt på landsdel: Nordafjells 7, Østlandet 20, Sørlandet 6 og Vestlandet 4 personer. Aldersmessig var 19 av 37 over 50 år. Kun en person var under 30. Utdanningsmessig var det overvekt av deltakere som hadde skogteknikerutdanning (over 60 %). Blant disse finner vi stor sammenheng med alder, dvs de eldste intervjuobjektene er skogteknikere, mens de yngste har master- eller bachelorgrad. Undersøkelsen viser at det er stor variasjon i kunnskaper knyttet til de spørsmålene som ble stilt. Etter en gjennomgang av resultatene er det digitale verktøy og planlegging som viser størst spredning og også dårligst resultat. Videre viser holdnings/kunnskapsspørsmålene knyttet til Levende Skog/ Skogbrukets miljøstandard også lav skår. Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

6 Entreprenører/maskinførere 50 entreprenører/bedrifter hvor daglig leder eller tilsvarende ble intervjuet. Fordelt på landsdel: Nordafjells 17, Østlandet 23, Sørlandet 5 og Vestlandet 5 bedrifter. Aldersmessig ligger personene som ble intervjuet med et tyngdepunkt rundt år. Alle bedriftene oppgir at de har en eller flere med fagbrev blant de ansatte. Ingen oppgir å ha høyere utdanning. På administrative spørsmål er det gjennomgående få som oppgir at de har definerte rutiner. Kun 1 av 5 entreprenører oppgir at de har budsjetter, og kun 1 av 3 har rutiner for info-flyt i laget. Etterkalkyler gjennomføres av 1 av 5. Produktiviteten blant de spurte varierer også mye. På spørsmål om produksjon pr time varierer svarene fra 8-18 m 3 /time blant entreprenører som kjører hovedhogst. Tilsvarende tall for produksjon pr arbeidsdag (7,5 timer) er m 3. Tilsvarende produksjonstall pr arbeidsuke er m3 (for maskiner som går i tynning ligger ukesprestasjon på m3). På spørsmålet om antall maskintimer pr år finner vi en variasjon mellom 1400 og 2500 timer pr maskin og år. 86 % av lagene opplyser at det kjøres to skift på lassbærer, dvs. 14 % svarer at maskinene kun går i ett skift. Av de 50 lagene som ble besøkt ute i skogen, var den eldste maskinen fra 1998, men denne var et «unntak». Gjennomsnittsalder for maskinene lå rundt 5 år. Når det gjelder maskinmerke var fordelingen John Deere/Komatsu (Valmet) /Ponsse henholdsvis 56 %, 22 % og 16 %. 6 % var andre merker (Eco Log og Rottne). Kunnskap Undersøkelsen viser stor variasjon av kunnskap på flere områder. På samme måte som hos skogbrukslederne er det også her planlegging av drifter, bruk av digitale verktøy og Levende Skog hvor deltakeren viser størst variasjon. Delprosjekt 2 - Dokumentasjon og kvalitetssikring av kompetanse I løpet av sommeren har prosjektleder hatt kontakt med Ivar Korsbakken for å skaffe til vege en oversikt over sertifisering knyttet til entreprenører. Dette arbeidet har resultert i et kort notat som er oppklarende i så måte. Per i dag finnes det ingen sertifiseringsordning for skogsentreprenører i Norge. Skogsertifiseringen i (PEFC) har heller ingen krav til at entreprenør skal være sertifisert. Entreprenører som utfører arbeid knyttet til andre oppdragsgivere ved f.eks. store veganlegg eller utbyggingsprosjekter, får i midlertid spørsmål om de er miljøsertifisert. Høsten 2011 har MEF derfor igangsatt et arbeid for å avdekke muligheter og utfordringer ved ulike sertifiseringsordninger. Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

7 Delprosjekt 3: Kompetansens samarbeidsstruktur og pedagogiske metoder Dette delprosjektet har som mål å se å hvilke tilbydere av relevant kompetanse som finnes i dag, og på hvilken måte denne kan knyttes opp mot prosjektet. Viktige aktører i så måte er: Videregående skoler med skog Maskinleverandører Maskinentreprenørenes forbund Skogbrukets Landsforening Midtnorsk Skog- og tresenter Høgskolemiljøet på Evenstad UMB og Skog og Landskap Skogeiersamvirket /NORSKOG / Nortømmer / SB Skog Regnskapskontorer Skogforsk i Sverige I det igangsatte arbeidet har det vært kontakt med samtlige av disse miljøene. I forbindelse med utvikling av nye kursområder vil det i stor grad jobbes for et samarbeid med relevante miljø. Arbeidet med Delprosjekt 3 vil derfor i stor grad ses i sammenheng med delprosjekt 5. Delprosjekt 4: Utvikling, testing/utprøving av kurs og materiell for utenlandsk sesongarbeidskraft. Denne delen av prosjektet ble i hovedsak avsluttet i 2010, ved utarbeidelse og testing av kursmateriell vedr. planting og ungskogpleie på engelsk, polsk, russisk og slovakisk. Heftene kan fritt lastes ned fra I år har det blitt utarbeidet instruksjonskort for taubanemannskap. Produktet skal være til hjelp ved montering og bruk av ulike typer taubaner. Kortene er utarbeidet i samarbeid mellom Nils Olav Kyllo, Torbjørn Frivik og Truls Johnsrud, og er oversatt til engelsk, polsk og litauisk. Kortene lages i et format som gjør at de kan puttes i brystlommen på arbeidsjakker etc. og er trykket på et plastpapir som gjør at de tåler vann og hard bruk ute. Alle språkversjoner av kortene kan kjøpes på vår nettbutikk på: Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

8 Dp 5: Utvikling, testing/utprøving - entreprenører og maskinførere RECO Tilpassing av kursopplegg fra Skogforsk i Sverige. Bakgrunn RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et praktisk kurs i økonomisk kjøring og drivstofforbruk. Kurset kjøres av instruktører som er engasjert av SKOGFORSK i Sverige. Ordningen administreres av Anders Mörk som også selv er instruktør. Skogbrukets Kursinstitutt har inngått avtale om å utdanne to instruktører i Norge. Kursopplegg RECO Kursopplegget består av en teoridag Faksimile fra Anleggsmaskinen innendørs, og oppfølging ute i felt. Teoridagen kjøres for en større gruppe, maks 20 personer. Instruksjonen ute skjer i det enkelte maskinlag. Det beregnes ca 4 timers oppfølging ute pr person. Teoridag Drivstofføkonomi Maskininnstillinger Avvirkningsplanlegging Arbeidsmetodikk i ulike typer avvirkning Kjøreteknikk (hva er flyt?) Utedag Målsettingen er å gå igjennom organisering av arbeidet, maskininnstillinger og kjøreteknikk. Mye av utfordringen går på å bryte med husblindhet, -dvs avlæring av gamle vaner. Det er anslått at man bruker minst 4 timer per person. Norske instruktører Faksimile fra Norsk Skogbruk Ole Bertil Reistad og Terje Stubberud vil være Skogbrukets Kursinstitutts instruktører for RECO i Norge. Terje Stubberud har fagbrev som skogsmaskinfører og har kjørt maskin siden slutten av åttitallet. Han har tidligere vært daglig leder for Johansen Skogsdrift AS på Elverum i syv år, og etter en periode som eier og driver av en sportsbutikk er han tilbake bak spakene i hogstmaskina hos Johansen Skogsdrift. Terje er utdannet ingeniør i elektro/telematikk. Ole Bertil Reistad har drevet egen virksomhet på Lillehammer siden åttitallet, med skogsmaskiner, gravemaskiner og transport. Han har fagbrev som skogsmaskinfører og Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

9 kjører selv til daglig hogstmaskin som går kombinert i bioenergi, sluttavvirkning og tynning. Ole Bertil er svært teknisk interessert og er også utdannet som mekaniker. Høsten 2011 har de gjennomgått opplæring som instruktører som inneholder: Individuell veiledning og opplæring i maskin med Anders Mörk Delta på teoridag med Anders Mörk Bistå/assistere Anders Mörk på oppfølging i maskin 4 dager. Delta i det svenske nettverket for RECO (samling i Sverige, Skogforsk, 26. sept) En dags kurs i presentasjonsteknikk og pedagogikk ved/ SKI Opplæring i datautstyr i de vanligste merkene av maskiner. 1 dag pr maskinleverandør. Diskusjoner og utvikling av presentasjoner og læremidler Ole Bertil og Terje er en del av det Svenske nettverket, og på den måten får de tilgang til læremidler og diskusjoner fra svenske kolleger. Metode: a) teoridag med en forsamling innendørs b) en-til-en-coaching i maskinen. Norske RECO-instruktører! Ole Bertil Reistad (tv) og Terje Stubberud. Hjelpemidler: Powerpoint Norsk versjon av Skogforsks ppt. Oversatt og videreutviklet etter norske forhold. Video demonstrasjon av metode. Bruk av eksisterende video i fra Sverige. Diverse egenkontrollskjema. Dokumentasjon av momenter gjennomgått til kursdeltaker, rapport til entreprenør. Kursbevis. Kurs i norsk regi Det er viktig for instruktørene å komme i gang med egne kurs så snart som mulig etter opplæring. For å sørge for dette, samt for å opparbeide erfaring med Faksimile fra Anleggsmaskinen nr Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

10 metodikk og organisering, besluttet vi å subsidiere de første 50 sjåførene som melder seg på kurs. Kursprisen ble lagt på kr 1500 pr person, dvs. 50 % av full pris. I desember 2011 ble de første to kursene for RECO-Norge gjennomført. Kursene ble holdt for Varli Skogavvirkning i Trysil, samt for Monrad Lassemo og Namdalseid Skogservice AS i Nord-Trøndelag med til sammen 31 deltakere. Evalueringen fra de to første kursene er svært positiv. Deltakerne opplever det som svært nyttig, og særlig momenter rundt bevisstgjøring av hva som påvirker drivstofforbruket, kjøreopplegg og innstillinger av maskinen framheves som svært viktig. Bedriftsutvikling Kartleggingen blant entreprenørene viste at det er det gjennomgående få som oppgir at de har definerte rutiner for administrasjon i bedriften. Kun 1 av 5 entreprenører oppgir at de har budsjetter, og kun 1 av 3 har rutiner for info-flyt i laget. Etterkalkyler gjennomføres av 1 av 5. Prosjektet har i 2011 jobbet med å etablere et selvstendig prosjekt for utvikling av kompetansetiltak innen bedriftsutvikling. I 2011 har det vært opprettet kontakter, jobbet med forankring og gjennom en bredt sammensatt prosjektgruppe hentet inn innspill for det videre arbeidet. Det ble så utarbeidet en prosjektbeskrivelse og søknad til henholdsvis utviklingsfondet for skogbruk og skogbrukets verdiskapingsfond. Prosjektet har navnet «Bedriftsutvikling for Faksimile fra Norsk Skogbruk skogbrukets entreprenører» og prosjektperioden er satt til Prosjektet fikk høsten 2011 tilsagn om i alt 1,4 mill. kr fra Verdiskapingsfondet og Utviklingsfondet for skogbruket, og det forutsettes der en egenfinansiering fra SKI med i alt kr over 3 år. Skog og Landskap vil tilsvarende gå inn med ,- Formålet med det nye prosjektet vil være å bidra til å gjøre entreprenører i det norske skogbruket mer robuste, velfungerende og konkurransedyktige gjennom å kunne tilby et forskningsbasert kompetansetilbud innen bedriftsutvikling. Gjennom et nært samarbeid mellom Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) og Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) vil prosjektet gjennomføre studier og testing av ulike tema og former for kompetanseformidling innen bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører. Forskning og utvikling vil skje parallelt for å høste flest mulige erfaringer. Skog og landskap står for den forskningsmessige delen av prosjektet, mens SKI vil ha ansvaret for den praktiske tilrettelegging og utprøving av kompetanseelementene. Målet er at dette skal bli et landsdekkende, varig tilbud til skogsentreprenører, administrert av SKI. Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

11 Planlegging av skogsdrift Resultatene fra kartleggingen viser at administrativ planlegging av drifter / driftsplanlegging er et område hvor det er stort potensiale for forbedring av rutiner og kompetanse hos mange for begge gruppene som er kartlagt; både skogbrukslederleddet og entreprenøren. Stikkord er rasjonelle arbeidsrutiner, bruk av rett verktøy (digitalt), bedre rolleavklaring og kommunikasjon mellom oppdragsgiver/entreprenør, planlegging av porteføljen over en viss tidshorisont (økt forutsigbarhet) og ikke minst avklaring av hvilke miljøhensyn som skal tas og hva som kreves av dokumentasjon. Dette fokuset er vel spesielt viktig i disse dager. Det er viktig at utdanningsinstitusjonene oppdaterer sine opplærings-/studietilbud i forhold til det som oppleves som næringens behov. Samtidig er det viktig at VGS og høgskolesystemet benytter noe av samme plattform/ har felles forståelse for hva som er rett, slik at framtidas maskinførere og skogbruksledere kan forstå hverandre og snakke samme språk. Videre ønsker vi ved SKI å kunne tilby tilsvarende kurs rettet mot de som allerede er ute i arbeidslivet i form av voksenopplæring/etterutdanning. For de som har en høgskoleutdanning vil det være naturlig å se på muligheten for at dette påbygget skal kunne gi studiepoeng. For å få til dette kreves et godt samarbeid med Evenstad/UMB. Prosjektet tok initiativ til et møte med mange av interessegruppene, og 1. desember 2011 møtes følgende organisasjoner/personer: Til stede på møtet: Tore Holaker FMLA Hedmark, Johannes Bergum Mjøsen Skog BA, Jan Bjerketvedt UMB, Stig Ole Stener Høgskolen i Hedmark avd. Evenstad, Helge Strætkvern Solør videregående avd. Sønsterud, Trond Nordraak Valle Videregående, Einar Østhassel Maskinentreprenørenes Forbund, Benthe Løvenskiold Kveseth Velg Skog, Mikael Fønhus Pan Valdres, Per Skaare Glommen Skog BA, Ole Bertil Reistad Skogsmaskinentreprenør og RECOinstruktør, Terje Stubberud Skogsmaskinfører og RECO-instruktør, Trygve Øvergård SKI Eva Skagestad SKI. Norges Skogeierforbund, NORSKOG og SB Skog var også invitert til møtet. Møtet hadde som målsetting å komme fram til hvordan vi skal kunne jobbe fram bedre arbeidsmetoder/rutiner for planlegging. Det ble på forhånd lagt opp til at selve utviklingsarbeidet skulle skje i en arbeidsgruppe bestående av entreprenører og skogbruksledere som er best i klassen. Møtet kom fram til følgende målsetting for arbeidet: Optimalisere driftsplanlegging for å øke lønnsomheten i hele verdikjeden. Resultatmål: En best mulig rutine for driftsplanlegging i skogbruket Delmål: Forslag til endringer som utarbeides i prosjektet spilles inn til Faglig råd og utdanningsinstitusjonene. Fra prosjektets side er det ønskelig at dette innarbeides i læreplaner/studieplaner allerede fra høsten av. På slutten av året ble det arbeidet med sammensetning av en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen er sammensatt av tre entreprenører og tre skogbruksledere som alle er svært bevisste og kunnskapsrike på området. Gruppa består av: Entreprenør Andreas Råheim (Viken Skogs distrikt) Entreprenør Einar Aune (Allskogs distrikt) Entreprenør Ola Grønnæss (Glommen Skog BA distrikt og Nortømmer) Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

12 Skogbruksleder Anders Flugsrud, Mjøsen Skog BA Skogbruksleder Arne Foss, SB Skog Skogbruksleder Olav Inge Nordbø, AT Skog Gruppas medlemmer er i alderen 34 til 56 år, og representerer ulike geografiske områder. Trygve Øvergård (SKI) vil være prosessleder og sekretær for gruppa. Arbeid videre framover 1. Videreutvikle RECO. a. Gjennomføre flere kurs i Norge. b. Inngå samarbeid om produksjon av en instruksjonsfilm for RECO sammen med Skogforsk i Sverige. Dette finansieres utenfor «Nasjonalt kompetanseløft». c. Utarbeide videosnutter/instruksjonsvideo for mobile enheter (app s) d. Utvikle RECO-metoder og instruksjon i forhold til drift i bratt terreng. (Delvis finansiert utenfor prosjektet.) e. Tilby RECO-kurs til alle lærlinger gjennom et samarbeid med MEF /OKAB (opplæringskontorene) f. Utvikle et RECO-foredrag for videregående skole. 2. Planlegging av skogsdrift. Utarbeide en best mulig rutine for driftsplanlegging i skogbruket. Dette inngår i sin helhet i prosjektet. 3. Samarbeide med VGS-skolene om å se behovet for å oversette/tilpasse lærebok for skogsoperatører. «Arbete i avverkningslag». Eventuell oversettelse finansieres utenfor «Nasjonalt kompetanseløft». 4. Bedriftsutvikling. Igangsetting av eget prosjekt. 5. Arbeide videre med nettverksbygging. 6. Rapportere og avslutte prosjektet. Prosjektslutt Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2010

Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2010 Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2010 Sammendrag Oppstart av prosjektet 4. mai 2010 (referat fra møtet - vedlegg 1). Revidert framdriftsplan, -ny sluttdato 30.11.2012 Utarbeidet

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Sluttrapport. Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører

Sluttrapport. Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører Sluttrapport Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører 2012-2014 Sammendrag Skogsentreprenørene og deres ansatte er den gruppen aktører i norsk skogbruk som har størst innflytelse på hvordan skogbruket

Detaljer

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. ØF-Rapport nr. 01/2004 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. Av Birgit Leirvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Denne rapporten innholder resultater fra del 3 i prosjektet Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv, og er den fjerde leveransen til Fondet for regionale verneombud i bygge-

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Evaluering av samiske språksentre

Evaluering av samiske språksentre Rapport 2012:6 Evaluering av samiske språksentre Aajege Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Marit Solstad Karl Jan Solstad Tittel : Forfatter : Evaluering av samiske språksentre Vigdis Nygaard, Áila

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie. Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser

Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie. Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie Trenger du

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide Tittel: Forfatter: ØF-notat nr.: 05/2009

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer