Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft"

Transkript

1 Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2011

2 Innhold Arbeidsområder Hendelser og arrangementer... 3 Delprosjekt 1: Kartlegging... 4 Kartleggingens målsetting... 4 Framgangsmåte ved kartlegging... 5 Resultatene... 5 Delprosjekt 2 - Dokumentasjon og kvalitetssikring av kompetanse... 6 Delprosjekt 3: Kompetansens samarbeidsstruktur og pedagogiske metoder... 7 Delprosjekt 4: Utvikling, testing/utprøving av kurs og materiell for utenlandsk sesongarbeidskraft Dp 5: Utvikling, testing/utprøving - entreprenører og maskinførere... 8 RECO Tilpassing av kursopplegg fra Skogforsk i Sverige Bakgrunn... 8 Kursopplegg RECO... 8 Norske instruktører... 8 Metode:... 9 Kurs i norsk regi... 9 Bedriftsutvikling Planlegging av skogsdrift Arbeid videre framover Biri, februar 2012 Prosjektleder Eva Skagestad Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

3 Arbeidsområder 2011 Arbeidet i prosjektet startet opp 4. mai Arbeid i 2010 er beskrevet i egen årsrapport. Generelt har fokus i prosjektet for 2011 vært sluttføring av kartlegging av kompetansebehov, samt å etablere RECO (Rational Efficient Cost Optimization) som et kurstilbud i Norge. Videre har det vært jobbet for å utvikle flere fagområder i samsvar med resultatene fra kartleggingen. Hendelser og arrangementer Besøk hos Skogforsk 12. januar, og SMF Skogsentreprenörerna13. januar. Fokus på bedriftsutvikling. Artikkel i Norsk Skogbruk nr April Avtale med Skogforsk i Sverige om å få utdanne to instruktører i Norge. Utlysning av «instruktørjobb» - april (Anleggsmaskinen ) Utvelgelse av instruktører for RECO: Ole Bertil Reistad og Terje Stubberud. Medarrangør av HMS-sesjon på «Skog og tre» (Norsk Skogbruk ) Startmøte for utarbeidelse av prosjekt innen Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører 22. juni Deltakelse med foredrag på fylkesskogmestersamling i Selbu 29. august. Gjennomføring av RECO-kurs og opplæring av instruktører med Anders Mörk september/oktober. (Anleggsmaskinen og Norsk Skogbruk ) Kontaktbesøk i Finland 31. oktober. Besøk av skogskole i Tampere samt ENFE (European Network of Forest Entrepreneurs) ved leder Simo Jaakkola. Oppstartmøte for «Planlegging av skogsdrift» 1. desember. Medarrangør HMS-sesjon på Skog og Tre Prosjektet har i samarbeid med Skogbrukets HMS-utvalg vært ansvarlig for sesjonen «HMS og kompetanseutvikling i det praktiske skogbruket» på konferansen Skog og tre 31. mai 1. juni. Programmet 1. juni var i sin helhet viet tema som berører entreprenør og maskinfører praktiske hverdag. Sesjonen ble grundig omtalt i Norsk Skogbruk Faksimile fra Norsk Skogbruk Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

4 Program: Statusrapport fra prosjektet "Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft. Eva Skagestad, Skogbrukets Kursinstitutt Godt lederskap = godt entreprenørskap? Klas Norin, forsker SKOGFORSK Sverige Belastningsskader hos skogs maskinførere. Tove Østensvik, forsker Skog og Landskap Maskinförarens vinnande strategi. Anders Mörk, skogstekniker/metodinstruktör SKOGFORSK Sverige Kosthold, fysisk aktivitet, arbeidstid og gode rutiner i maskinførerens hverdag. Lasse Stensbøl, skogsentreprenør Oppsummering. Terje Varli, styremedlem MEFs skogavdeling Arbeidet i prosjektet for øvrig er beskrevet for det enkelte delprosjekt. Delprosjekt 1: Kartlegging Kartleggingen tok mer tid enn forventet: Oktober 2010 august Forsinkelsen skyldes dels sykdom hos gjennomfører, dels at arbeidet med forankring og det å komme i kontakt med rette vedkommende har tatt tid. Selve gjennomføring av intervjuer og observasjoner har også tatt mer tid enn beregnet. Målgruppe Hovedmålgruppen har vært entreprenører og deres ansatte, og kartleggingen ser på deres kompetanse. I tillegg har det vært en målsetting å kartlegge kompetansebehov hos oppdragsgivere som har direkte påvirkning på entreprenørens hverdag og handlingsrom. Kartleggingens målsetting Målsettingen for kartleggingen har hele tiden vært å avdekke kompetansebehov. Målet er å finne de fagområdene hvor det er enten størst generell kompetansemangel, eller der det er størst sprik i kompetansen, -dvs er størst potensiale for kompetanseheving. Kompetansevariasjonen måles ut i fra hvor stor variasjon det er mellom de beste og de dårligste. Ola Finstad (th) besøkte 50 entreprenører ute i skogen i forbindelse med kartleggingen. 50 av 270 entreprenører Kartleggingen har gitt oss god oversikt over entreprenørene i Norge. Etter henvendelse til skogeierandelslag, Nortømmer, SB-Skog og Stora Enso omfattet bruttolisten 270 entreprenører, inkludert taubaneentreprenørene. Kriteriene for hvilke entreprenører som ble med på listen er at de driver helårsvirksomhet samt at de minst skal avvirke m 3 i året. Det har vært avvik fra dette kravet for entreprenører på Vestlandet og Nordafjells. I disse områdene er det Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

5 svært få som oppfylte kravene. Det er også gjort avvik fra forutsetningene for tynningsentreprenører. Disse er likevel tatt med. Framgangsmåte ved kartlegging Utvalget ble gjort ved at samtlige entreprenører i en region fikk tildelt et nummer for å anonymisere entreprenørene ved trekning. Et forhåndsbestemt antall numre ble så tilfeldig trukket ut. Entreprenør ble kontaktet og besøk avtalt. Ingen entreprenører motsatte seg å delta. Samtlige entreprenører som fikk besøk mottok et informasjonsskriv der de blant annet ble gitt anledning til å sende en faktura for medgått ståtid (mask 1,5 time) for besøket. Entreprenør ble intervjuet delvis på telefon, dels ute i skogen ved besøk. All kartlegging av entreprenørene ble gjennomført av Ola Finstad. Parallelt med at entreprenørene ble kontaktet og besøkt ble også oppdragsgivers kontaktperson i entreprenørens distrikt kontaktet. Prosessen avdekket hvem som hadde direktekontakten med entreprenøren fra oppdragsgivers side. Rette vedkommende ble så kontaktet og intervjuet av Trygve Øvergård. Disse intervjuene skjedde per telefon Resultatene fra intervju og besøk er loggført og dokumentert i et regneark. Dataene er anonymisert. Resultatene Resultatet viser at det er størst forbedringspotensiale innenfor fagområdene: Digitale hjelpemidler og kommunikasjon Administrativ planlegging av drifter Skogbrukets miljøstandard - Levende Skog Skogbruksledere 37 skogbruksledere fra 9 ulike bedrifter ble intervjuet. Fordelt på landsdel: Nordafjells 7, Østlandet 20, Sørlandet 6 og Vestlandet 4 personer. Aldersmessig var 19 av 37 over 50 år. Kun en person var under 30. Utdanningsmessig var det overvekt av deltakere som hadde skogteknikerutdanning (over 60 %). Blant disse finner vi stor sammenheng med alder, dvs de eldste intervjuobjektene er skogteknikere, mens de yngste har master- eller bachelorgrad. Undersøkelsen viser at det er stor variasjon i kunnskaper knyttet til de spørsmålene som ble stilt. Etter en gjennomgang av resultatene er det digitale verktøy og planlegging som viser størst spredning og også dårligst resultat. Videre viser holdnings/kunnskapsspørsmålene knyttet til Levende Skog/ Skogbrukets miljøstandard også lav skår. Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

6 Entreprenører/maskinførere 50 entreprenører/bedrifter hvor daglig leder eller tilsvarende ble intervjuet. Fordelt på landsdel: Nordafjells 17, Østlandet 23, Sørlandet 5 og Vestlandet 5 bedrifter. Aldersmessig ligger personene som ble intervjuet med et tyngdepunkt rundt år. Alle bedriftene oppgir at de har en eller flere med fagbrev blant de ansatte. Ingen oppgir å ha høyere utdanning. På administrative spørsmål er det gjennomgående få som oppgir at de har definerte rutiner. Kun 1 av 5 entreprenører oppgir at de har budsjetter, og kun 1 av 3 har rutiner for info-flyt i laget. Etterkalkyler gjennomføres av 1 av 5. Produktiviteten blant de spurte varierer også mye. På spørsmål om produksjon pr time varierer svarene fra 8-18 m 3 /time blant entreprenører som kjører hovedhogst. Tilsvarende tall for produksjon pr arbeidsdag (7,5 timer) er m 3. Tilsvarende produksjonstall pr arbeidsuke er m3 (for maskiner som går i tynning ligger ukesprestasjon på m3). På spørsmålet om antall maskintimer pr år finner vi en variasjon mellom 1400 og 2500 timer pr maskin og år. 86 % av lagene opplyser at det kjøres to skift på lassbærer, dvs. 14 % svarer at maskinene kun går i ett skift. Av de 50 lagene som ble besøkt ute i skogen, var den eldste maskinen fra 1998, men denne var et «unntak». Gjennomsnittsalder for maskinene lå rundt 5 år. Når det gjelder maskinmerke var fordelingen John Deere/Komatsu (Valmet) /Ponsse henholdsvis 56 %, 22 % og 16 %. 6 % var andre merker (Eco Log og Rottne). Kunnskap Undersøkelsen viser stor variasjon av kunnskap på flere områder. På samme måte som hos skogbrukslederne er det også her planlegging av drifter, bruk av digitale verktøy og Levende Skog hvor deltakeren viser størst variasjon. Delprosjekt 2 - Dokumentasjon og kvalitetssikring av kompetanse I løpet av sommeren har prosjektleder hatt kontakt med Ivar Korsbakken for å skaffe til vege en oversikt over sertifisering knyttet til entreprenører. Dette arbeidet har resultert i et kort notat som er oppklarende i så måte. Per i dag finnes det ingen sertifiseringsordning for skogsentreprenører i Norge. Skogsertifiseringen i (PEFC) har heller ingen krav til at entreprenør skal være sertifisert. Entreprenører som utfører arbeid knyttet til andre oppdragsgivere ved f.eks. store veganlegg eller utbyggingsprosjekter, får i midlertid spørsmål om de er miljøsertifisert. Høsten 2011 har MEF derfor igangsatt et arbeid for å avdekke muligheter og utfordringer ved ulike sertifiseringsordninger. Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

7 Delprosjekt 3: Kompetansens samarbeidsstruktur og pedagogiske metoder Dette delprosjektet har som mål å se å hvilke tilbydere av relevant kompetanse som finnes i dag, og på hvilken måte denne kan knyttes opp mot prosjektet. Viktige aktører i så måte er: Videregående skoler med skog Maskinleverandører Maskinentreprenørenes forbund Skogbrukets Landsforening Midtnorsk Skog- og tresenter Høgskolemiljøet på Evenstad UMB og Skog og Landskap Skogeiersamvirket /NORSKOG / Nortømmer / SB Skog Regnskapskontorer Skogforsk i Sverige I det igangsatte arbeidet har det vært kontakt med samtlige av disse miljøene. I forbindelse med utvikling av nye kursområder vil det i stor grad jobbes for et samarbeid med relevante miljø. Arbeidet med Delprosjekt 3 vil derfor i stor grad ses i sammenheng med delprosjekt 5. Delprosjekt 4: Utvikling, testing/utprøving av kurs og materiell for utenlandsk sesongarbeidskraft. Denne delen av prosjektet ble i hovedsak avsluttet i 2010, ved utarbeidelse og testing av kursmateriell vedr. planting og ungskogpleie på engelsk, polsk, russisk og slovakisk. Heftene kan fritt lastes ned fra I år har det blitt utarbeidet instruksjonskort for taubanemannskap. Produktet skal være til hjelp ved montering og bruk av ulike typer taubaner. Kortene er utarbeidet i samarbeid mellom Nils Olav Kyllo, Torbjørn Frivik og Truls Johnsrud, og er oversatt til engelsk, polsk og litauisk. Kortene lages i et format som gjør at de kan puttes i brystlommen på arbeidsjakker etc. og er trykket på et plastpapir som gjør at de tåler vann og hard bruk ute. Alle språkversjoner av kortene kan kjøpes på vår nettbutikk på: Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

8 Dp 5: Utvikling, testing/utprøving - entreprenører og maskinførere RECO Tilpassing av kursopplegg fra Skogforsk i Sverige. Bakgrunn RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et praktisk kurs i økonomisk kjøring og drivstofforbruk. Kurset kjøres av instruktører som er engasjert av SKOGFORSK i Sverige. Ordningen administreres av Anders Mörk som også selv er instruktør. Skogbrukets Kursinstitutt har inngått avtale om å utdanne to instruktører i Norge. Kursopplegg RECO Kursopplegget består av en teoridag Faksimile fra Anleggsmaskinen innendørs, og oppfølging ute i felt. Teoridagen kjøres for en større gruppe, maks 20 personer. Instruksjonen ute skjer i det enkelte maskinlag. Det beregnes ca 4 timers oppfølging ute pr person. Teoridag Drivstofføkonomi Maskininnstillinger Avvirkningsplanlegging Arbeidsmetodikk i ulike typer avvirkning Kjøreteknikk (hva er flyt?) Utedag Målsettingen er å gå igjennom organisering av arbeidet, maskininnstillinger og kjøreteknikk. Mye av utfordringen går på å bryte med husblindhet, -dvs avlæring av gamle vaner. Det er anslått at man bruker minst 4 timer per person. Norske instruktører Faksimile fra Norsk Skogbruk Ole Bertil Reistad og Terje Stubberud vil være Skogbrukets Kursinstitutts instruktører for RECO i Norge. Terje Stubberud har fagbrev som skogsmaskinfører og har kjørt maskin siden slutten av åttitallet. Han har tidligere vært daglig leder for Johansen Skogsdrift AS på Elverum i syv år, og etter en periode som eier og driver av en sportsbutikk er han tilbake bak spakene i hogstmaskina hos Johansen Skogsdrift. Terje er utdannet ingeniør i elektro/telematikk. Ole Bertil Reistad har drevet egen virksomhet på Lillehammer siden åttitallet, med skogsmaskiner, gravemaskiner og transport. Han har fagbrev som skogsmaskinfører og Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

9 kjører selv til daglig hogstmaskin som går kombinert i bioenergi, sluttavvirkning og tynning. Ole Bertil er svært teknisk interessert og er også utdannet som mekaniker. Høsten 2011 har de gjennomgått opplæring som instruktører som inneholder: Individuell veiledning og opplæring i maskin med Anders Mörk Delta på teoridag med Anders Mörk Bistå/assistere Anders Mörk på oppfølging i maskin 4 dager. Delta i det svenske nettverket for RECO (samling i Sverige, Skogforsk, 26. sept) En dags kurs i presentasjonsteknikk og pedagogikk ved/ SKI Opplæring i datautstyr i de vanligste merkene av maskiner. 1 dag pr maskinleverandør. Diskusjoner og utvikling av presentasjoner og læremidler Ole Bertil og Terje er en del av det Svenske nettverket, og på den måten får de tilgang til læremidler og diskusjoner fra svenske kolleger. Metode: a) teoridag med en forsamling innendørs b) en-til-en-coaching i maskinen. Norske RECO-instruktører! Ole Bertil Reistad (tv) og Terje Stubberud. Hjelpemidler: Powerpoint Norsk versjon av Skogforsks ppt. Oversatt og videreutviklet etter norske forhold. Video demonstrasjon av metode. Bruk av eksisterende video i fra Sverige. Diverse egenkontrollskjema. Dokumentasjon av momenter gjennomgått til kursdeltaker, rapport til entreprenør. Kursbevis. Kurs i norsk regi Det er viktig for instruktørene å komme i gang med egne kurs så snart som mulig etter opplæring. For å sørge for dette, samt for å opparbeide erfaring med Faksimile fra Anleggsmaskinen nr Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

10 metodikk og organisering, besluttet vi å subsidiere de første 50 sjåførene som melder seg på kurs. Kursprisen ble lagt på kr 1500 pr person, dvs. 50 % av full pris. I desember 2011 ble de første to kursene for RECO-Norge gjennomført. Kursene ble holdt for Varli Skogavvirkning i Trysil, samt for Monrad Lassemo og Namdalseid Skogservice AS i Nord-Trøndelag med til sammen 31 deltakere. Evalueringen fra de to første kursene er svært positiv. Deltakerne opplever det som svært nyttig, og særlig momenter rundt bevisstgjøring av hva som påvirker drivstofforbruket, kjøreopplegg og innstillinger av maskinen framheves som svært viktig. Bedriftsutvikling Kartleggingen blant entreprenørene viste at det er det gjennomgående få som oppgir at de har definerte rutiner for administrasjon i bedriften. Kun 1 av 5 entreprenører oppgir at de har budsjetter, og kun 1 av 3 har rutiner for info-flyt i laget. Etterkalkyler gjennomføres av 1 av 5. Prosjektet har i 2011 jobbet med å etablere et selvstendig prosjekt for utvikling av kompetansetiltak innen bedriftsutvikling. I 2011 har det vært opprettet kontakter, jobbet med forankring og gjennom en bredt sammensatt prosjektgruppe hentet inn innspill for det videre arbeidet. Det ble så utarbeidet en prosjektbeskrivelse og søknad til henholdsvis utviklingsfondet for skogbruk og skogbrukets verdiskapingsfond. Prosjektet har navnet «Bedriftsutvikling for Faksimile fra Norsk Skogbruk skogbrukets entreprenører» og prosjektperioden er satt til Prosjektet fikk høsten 2011 tilsagn om i alt 1,4 mill. kr fra Verdiskapingsfondet og Utviklingsfondet for skogbruket, og det forutsettes der en egenfinansiering fra SKI med i alt kr over 3 år. Skog og Landskap vil tilsvarende gå inn med ,- Formålet med det nye prosjektet vil være å bidra til å gjøre entreprenører i det norske skogbruket mer robuste, velfungerende og konkurransedyktige gjennom å kunne tilby et forskningsbasert kompetansetilbud innen bedriftsutvikling. Gjennom et nært samarbeid mellom Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) og Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) vil prosjektet gjennomføre studier og testing av ulike tema og former for kompetanseformidling innen bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører. Forskning og utvikling vil skje parallelt for å høste flest mulige erfaringer. Skog og landskap står for den forskningsmessige delen av prosjektet, mens SKI vil ha ansvaret for den praktiske tilrettelegging og utprøving av kompetanseelementene. Målet er at dette skal bli et landsdekkende, varig tilbud til skogsentreprenører, administrert av SKI. Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

11 Planlegging av skogsdrift Resultatene fra kartleggingen viser at administrativ planlegging av drifter / driftsplanlegging er et område hvor det er stort potensiale for forbedring av rutiner og kompetanse hos mange for begge gruppene som er kartlagt; både skogbrukslederleddet og entreprenøren. Stikkord er rasjonelle arbeidsrutiner, bruk av rett verktøy (digitalt), bedre rolleavklaring og kommunikasjon mellom oppdragsgiver/entreprenør, planlegging av porteføljen over en viss tidshorisont (økt forutsigbarhet) og ikke minst avklaring av hvilke miljøhensyn som skal tas og hva som kreves av dokumentasjon. Dette fokuset er vel spesielt viktig i disse dager. Det er viktig at utdanningsinstitusjonene oppdaterer sine opplærings-/studietilbud i forhold til det som oppleves som næringens behov. Samtidig er det viktig at VGS og høgskolesystemet benytter noe av samme plattform/ har felles forståelse for hva som er rett, slik at framtidas maskinførere og skogbruksledere kan forstå hverandre og snakke samme språk. Videre ønsker vi ved SKI å kunne tilby tilsvarende kurs rettet mot de som allerede er ute i arbeidslivet i form av voksenopplæring/etterutdanning. For de som har en høgskoleutdanning vil det være naturlig å se på muligheten for at dette påbygget skal kunne gi studiepoeng. For å få til dette kreves et godt samarbeid med Evenstad/UMB. Prosjektet tok initiativ til et møte med mange av interessegruppene, og 1. desember 2011 møtes følgende organisasjoner/personer: Til stede på møtet: Tore Holaker FMLA Hedmark, Johannes Bergum Mjøsen Skog BA, Jan Bjerketvedt UMB, Stig Ole Stener Høgskolen i Hedmark avd. Evenstad, Helge Strætkvern Solør videregående avd. Sønsterud, Trond Nordraak Valle Videregående, Einar Østhassel Maskinentreprenørenes Forbund, Benthe Løvenskiold Kveseth Velg Skog, Mikael Fønhus Pan Valdres, Per Skaare Glommen Skog BA, Ole Bertil Reistad Skogsmaskinentreprenør og RECOinstruktør, Terje Stubberud Skogsmaskinfører og RECO-instruktør, Trygve Øvergård SKI Eva Skagestad SKI. Norges Skogeierforbund, NORSKOG og SB Skog var også invitert til møtet. Møtet hadde som målsetting å komme fram til hvordan vi skal kunne jobbe fram bedre arbeidsmetoder/rutiner for planlegging. Det ble på forhånd lagt opp til at selve utviklingsarbeidet skulle skje i en arbeidsgruppe bestående av entreprenører og skogbruksledere som er best i klassen. Møtet kom fram til følgende målsetting for arbeidet: Optimalisere driftsplanlegging for å øke lønnsomheten i hele verdikjeden. Resultatmål: En best mulig rutine for driftsplanlegging i skogbruket Delmål: Forslag til endringer som utarbeides i prosjektet spilles inn til Faglig råd og utdanningsinstitusjonene. Fra prosjektets side er det ønskelig at dette innarbeides i læreplaner/studieplaner allerede fra høsten av. På slutten av året ble det arbeidet med sammensetning av en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen er sammensatt av tre entreprenører og tre skogbruksledere som alle er svært bevisste og kunnskapsrike på området. Gruppa består av: Entreprenør Andreas Råheim (Viken Skogs distrikt) Entreprenør Einar Aune (Allskogs distrikt) Entreprenør Ola Grønnæss (Glommen Skog BA distrikt og Nortømmer) Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

12 Skogbruksleder Anders Flugsrud, Mjøsen Skog BA Skogbruksleder Arne Foss, SB Skog Skogbruksleder Olav Inge Nordbø, AT Skog Gruppas medlemmer er i alderen 34 til 56 år, og representerer ulike geografiske områder. Trygve Øvergård (SKI) vil være prosessleder og sekretær for gruppa. Arbeid videre framover 1. Videreutvikle RECO. a. Gjennomføre flere kurs i Norge. b. Inngå samarbeid om produksjon av en instruksjonsfilm for RECO sammen med Skogforsk i Sverige. Dette finansieres utenfor «Nasjonalt kompetanseløft». c. Utarbeide videosnutter/instruksjonsvideo for mobile enheter (app s) d. Utvikle RECO-metoder og instruksjon i forhold til drift i bratt terreng. (Delvis finansiert utenfor prosjektet.) e. Tilby RECO-kurs til alle lærlinger gjennom et samarbeid med MEF /OKAB (opplæringskontorene) f. Utvikle et RECO-foredrag for videregående skole. 2. Planlegging av skogsdrift. Utarbeide en best mulig rutine for driftsplanlegging i skogbruket. Dette inngår i sin helhet i prosjektet. 3. Samarbeide med VGS-skolene om å se behovet for å oversette/tilpasse lærebok for skogsoperatører. «Arbete i avverkningslag». Eventuell oversettelse finansieres utenfor «Nasjonalt kompetanseløft». 4. Bedriftsutvikling. Igangsetting av eget prosjekt. 5. Arbeide videre med nettverksbygging. 6. Rapportere og avslutte prosjektet. Prosjektslutt Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft - årsrapport

SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT

SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Skog og Tre, 20.06.2012. Bedre planlegging av skogsdrift v/ Trygve Øvergård, SKI Bakgrunn Prosjekt «Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft» Kartlegging av kompetansebehov

Detaljer

Sluttrapport. Bedre planlegging av skogsdrift

Sluttrapport. Bedre planlegging av skogsdrift Sluttrapport Bedre planlegging av skogsdrift 2013-2014 Formål med prosjektet Formålet med prosjektet «bedre planlegging av skogsdrift» har vært å utvikle og teste et kurskonsept rettet mot skogbruksledere

Detaljer

Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2010

Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2010 Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2010 Sammendrag Oppstart av prosjektet 4. mai 2010 (referat fra møtet - vedlegg 1). Revidert framdriftsplan, -ny sluttdato 30.11.2012 Utarbeidet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Bedre planlegging av skogsdrift

Prosjektbeskrivelse Bedre planlegging av skogsdrift Prosjektbeskrivelse Bedre planlegging av skogsdrift Sammendrag God planlegging er avgjørende for å oppnå en effektiv og rasjonell gjennomføring av hogst. Planleggingen er også viktig for å ha kontroll

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft

PROSJEKTBESKRIVELSE. Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Sammendrag PROSJEKTBESKRIVELSE Skogbruket står overfor store utfordringer: a) ambisjoner om økt avvirkning b) ønske om økt uttak av bioenergi fra skog c) økende krav til et bærekraftig skogbruk som tar

Detaljer

Sluttrapport: Prosjekt "Intervjubasert forstudie av skognæringens HMS utfordringer"

Sluttrapport: Prosjekt Intervjubasert forstudie av skognæringens HMS utfordringer SKOGBRUKETS HMS-UTVALG http://hms.skogbruk.no/ c/o NHO Mat og Landbruk Postboks 5469, Majorstuen 0305 Oslo Oslo, 20.12.13 Stiftelsen Skogbrukets Verdiskapingsfond Sluttrapport: Prosjekt "Intervjubasert

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING 15. desember 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Klimautfordringen har gjort betydningen. Skogeiersam virket består av

Klimautfordringen har gjort betydningen. Skogeiersam virket består av Skogen i Norge er viktig både nasjonaløkonomisk og for distriktene. Næringens samlede produksjonsverdi er omtrent 40 milliarder kroner, og næringen er med på å skape levende bygder over hele landet. Det

Detaljer

Skogsdrift og produksjon Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mikael Fønhus Prosjektleder

Skogsdrift og produksjon Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mikael Fønhus Prosjektleder Skogsdrift og produksjon Fylkesmannen i Møre og Romsdal 15.02.17 Mikael Fønhus Prosjektleder Tema: Skogbruk handler om å skape verdier For næringen For storsamfunnet Vi skal se på: «Kubikkfella» og «arealnetto»

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

"OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009.

OPPDALPROSJEKTET 2006-2009. "OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009. - Ett prosjekt for økt avvirkning og verdiskaping i skogen i Oppdal. 1 Prosjektrapport mai 09. 1. Innledning. 1.1 Bakgrunn. Den 4.03.05 ble det arrangert et møte med representanter

Detaljer

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT HÅNDBOK Miljøhåndbok AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT Sentralt Ingmar Eggen Helge Urstrømmen 2.3 2013-01-22 INNHOLD 1. PRESENTASJON AV BEDRIFTEN 2. ANSVAR 3. GLOMMEN SKOG SIN MILJØPLATTFORM

Detaljer

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT HÅNDBOK Miljøhåndbok AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT Sentralt Ingmar Eggen Helge Urstrømmen 2.4 2014-02-26 INNHOLD 1. PRESENTASJON AV BEDRIFTEN 2. ANSVAR 3. GLOMMEN SKOG SIN MILJØPLATTFORM

Detaljer

Bjørn Lauritzen. Viktig dokumentasjon av miljøhensyn ved hjelp av kart fra hogstmaskiner. Skogforum Honne, 3. november 2017.

Bjørn Lauritzen. Viktig dokumentasjon av miljøhensyn ved hjelp av kart fra hogstmaskiner. Skogforum Honne, 3. november 2017. Bjørn Lauritzen Fagsjef Skog Viktig dokumentasjon av miljøhensyn ved hjelp av kart fra hogstmaskiner Skogforum Honne, 3. november 2017 Hva er MEF? Maskinentreprenørenes Forbund Frittstående bransje- og

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Standard for Markberedning. Vårsamling Honne, 4. april 2013 Trygve Øvergård

Standard for Markberedning. Vårsamling Honne, 4. april 2013 Trygve Øvergård Standard for Markberedning Vårsamling Honne, 4. april 2013 Trygve Øvergård Bakgrunn Utplantingsstandarden 2011 Best mulige foryngelsesbetingelser Markberedning skal være regelen Skånsom markberedning Hva

Detaljer

Standard for Markberedning. Vårsamling Norsk Skogmuseum, 10. april 2014 Trygve Øvergård

Standard for Markberedning. Vårsamling Norsk Skogmuseum, 10. april 2014 Trygve Øvergård Standard for Markberedning Vårsamling Norsk Skogmuseum, 10. april 2014 Trygve Øvergård Disse står bak Mjøsen Skog SA Glommen Skog SA Viken Skog SA SB Skog AS Norskog Statskog SF FMLA Oppland FMLA Hedmark

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Brukerbasert opplæring i utdanningen

Brukerbasert opplæring i utdanningen Sluttrapport Brukerbasert opplæring i utdanningen Prosjektnummer: 2009/1/0162 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Prosjektgruppe 2010: Sesilie Halland (leder) Mona

Detaljer

Arbeidsgruppe SKOG. Skog og Tre 2014

Arbeidsgruppe SKOG. Skog og Tre 2014 Arbeidsgruppe SKOG Skog og Tre 2014 Arbeidsgruppas sammensetning Nils Bøhn, Skogeierforbundet (leder) Erling Bergsaker, Norskog (sekretær) Frode Hjort, SB-Skog Øyvind Rognstad, Borregaard Tommy Berget,

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Klyngesamling om Smart Cities & Smart People Strømstad, 30. 31. mai 2013 Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen 1 NCE SMART ENERGY

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud.

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud. PROSJEKTPLAN. Fase: Hovedprosjekt. Navn: 1. MÅL OG RAMMER. 1.1. Bakgrunn. Selve bakgrunnen for prosjektet bunner i Statlige føringer. I Stortings melding nr 16, 23 og 41. Der de legger vekt på hvor viktig

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Samarbeid om kompetanseutvikling for barnehagene i

Samarbeid om kompetanseutvikling for barnehagene i Samarbeid om kompetanseutvikling for barnehagene i forslag til tiltak Januar 2009 Forord I barnehagenettverkets forstudie er et av fokusområdene for felles samarbeid i Knutepunktet Felles oversikt over

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon

UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon UiB skal være en aktiv bidragsyter i det samfunnsoppdraget etter- og videreutdanning (EVU) representerer.

Detaljer

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt Kursplan bruk og vern november 2012 Bruk og vern Næringsutvikling i og ved verneområder Kursplan Januar 2013 Skogbrukets Kursinstitutt 1 Dette kurset er ment som en starthjelp for personer som ønsker å

Detaljer

Skog og Klimastrategi Buskerud. 24. august 2012

Skog og Klimastrategi Buskerud. 24. august 2012 Skog og Klimastrategi Buskerud Viken Skog SA Stig O. Sorthe 24. august 2012 Viken Skog SA i korte trekk Skogeierandelslag eid av 11.500 skogeiere i Viken området (5 fylker) vel 4.000 i Buskerud Rundt 85%

Detaljer

MILJØRAPPORT Aurskog, februar Stangeskovene AS

MILJØRAPPORT Aurskog, februar Stangeskovene AS MILJØRAPPORT 2016 Aurskog, februar 2017. Stangeskovene AS Omfang og virksomhet. Stangeskovene AS ble første gang gruppesertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering 12.oktober 2000 i henhold til ISO 1400.

Detaljer

MILJØRAPPORT 2014. Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS

MILJØRAPPORT 2014. Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS MILJØRAPPORT 2014 Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS Omfang og virksomhet. Stangeskovene AS ble første gang gruppesertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering 12.oktober 2000 i henhold til ISO 1400.

Detaljer

Skog i skolen Søknad om støtte

Skog i skolen Søknad om støtte Saknr. 15/6323-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Skog i skolen 2016-2018 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser betydningen av at valgfagtilbudet innenfor den enkelte kommune og region

Detaljer

Prosjekt: Fritt Valg! 10 års satsning for likestilling på Sørlandet PROSJEKTBESKRIVELSE. Fritt Valg 10 årssatsning for likestilling på Sørlandet

Prosjekt: Fritt Valg! 10 års satsning for likestilling på Sørlandet PROSJEKTBESKRIVELSE. Fritt Valg 10 årssatsning for likestilling på Sørlandet PROSJEKTBESKRIVELSE Fritt Valg 10 årssatsning for likestilling på Sørlandet HESTEHAVEN BARNEHAGE: Likestilling og sosial kompetanse. Prosjektperiode 2008/2009. Kort om prosjektet- Fritt Valg: Målet er

Detaljer

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Saknr. 15/846-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fløterfestival 2015 - Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser det som positivt at Østerdalen festivalforening

Detaljer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer www.tekna.no/office Lær effektive hurtigtaster nå! Egen «riv ut» side til deg! Teknas IT kurs kompetanse nettverk karriere Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Virkesanalyse for Hedmark og Oppland

Virkesanalyse for Hedmark og Oppland Virkesanalyse for Hedmark og Oppland Utredning under arbeidet med ny skogstrategi for Hedmark og Oppland Kjetil Løge April 2012 1 Virkesanalyse bakgrunn og formål Bakgrunn. Hedmark og Oppland er landets

Detaljer

Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013. Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning»

Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013. Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning» Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013 Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning» Litt om meg Født 1964, fra Kongsvinger, bosatt på Hamar Utdanna husdyrbruker fra

Detaljer

Rapport, Skogbrukskurs Støren ungdomsskole. Skoleåret 2011/2012

Rapport, Skogbrukskurs Støren ungdomsskole. Skoleåret 2011/2012 Rapport, Skogbrukskurs Støren ungdomsskole Skoleåret 2011/2012 Om kurset Gjennom samarbeidsprosjektet LENSA har Midtre Gauldal kommune i samarbeid med Midtre Gauldal skogeierlag, Støren ungdomsskole og

Detaljer

Karriereveiledning og sosialpedagogikk

Karriereveiledning og sosialpedagogikk -Ein tydeleg medspelar Karriereveiledning og sosialpedagogikk Rose Mari Skarset Fagsamling hos Fylkesmannen 8. mai 2014 Gjennomføring videregående opplæring 2007-kullet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Detaljer

SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT. Ny standard for utplantingstall v/ Trygve Øvergård, SKI

SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT. Ny standard for utplantingstall v/ Trygve Øvergård, SKI SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Ny standard for utplantingstall v/ Trygve Øvergård, SKI PROSJEKT Optimal utplantingstetthet for gran med fokus på økonomi og klima Disse er med Mjøsen Skog BA Glommen Skog BA

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

TPM-Lean Brukernettverket inviterer til:

TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Nettverkstreff med fokus på Lean involvering i hele verdikjeden. Tirsdag 29. september 2015. Nettverkstreffet skjer hos Årets Leanprisvinner 2014: Olvondo Industries

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand: utbredelse, genetikk og skogskjøtsel»

Sluttrapport for prosjektet «Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand: utbredelse, genetikk og skogskjøtsel» Sluttrapport for prosjektet «Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand: utbredelse, genetikk og skogskjøtsel» Prosjektet har hatt varighet fra 1.1.2014 til 31.12.2016. Prosjektet har vært ledet av

Detaljer

Skognæringa i Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag Skognæringa i Trøndelag langsiktig verdiskaping Etableringskonferanse Skognæringsforum Nordland Fauske 9.-10. januar 2013 Skognæringa i Trøndelag Deltakere i Skognæringa i Trøndelag ALLSKOG Norskog SB

Detaljer

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R HVA ER GLOBAL FUTURE? TALENTMOBILISERING AV INNVANDRERE MED HØYERE UTDANNELSE Global Future er et prosjekt som skal kvalifisere mennesker

Detaljer

2006 Skogbrukets Kursinstitutt Kompetansehevingstiltak for tilbydere av bygdebaserte reiselivsprodukter Honne 2836 Biri

2006 Skogbrukets Kursinstitutt Kompetansehevingstiltak for tilbydere av bygdebaserte reiselivsprodukter Honne 2836 Biri KIL PROSJEKTER SLUTTFØRTE I 2009 Oversikten nedenfor viser prosjekter som har fått tildelt støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket og som er sluttførte i 2009. 2005 Norges Pelsdyralslag

Detaljer

Mine øyne, ikke min tjener! Utvikling av guide for ledsaging av unge synshemmede

Mine øyne, ikke min tjener! Utvikling av guide for ledsaging av unge synshemmede Mine øyne, ikke min tjener! Utvikling av guide for ledsaging av unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Mine øyne, ikke min tjener! Referansenummer: 4QIMBW Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) gjennomførte

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

PILOTPROSJEKT. Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter

PILOTPROSJEKT. Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter PILOTPROSJEKT Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter 03.02.2014 St. mld. 24 Kap 7.2 System for kompetanseutvikling Pilotprosjekt Utvikling

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Hva er VRI? VRI = Virkemidler for regional FoU og innovasjon Forskningsrådets hovedsatsning

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

Miljømål Det har ikke vært endringer i miljømålene i 2014. Miljømålene ble vedtatt 04.09.12. Hovedmålene ble videreført året etter:

Miljømål Det har ikke vært endringer i miljømålene i 2014. Miljømålene ble vedtatt 04.09.12. Hovedmålene ble videreført året etter: 1 Miljøpolitikk I forbindelse med innføringen av PEFC sporbarhetssertifikatet høsten 2014 ble det gjort små justeringer i miljøpolitikken. NORTØMMER sin miljøpolitikk, som ble vedtatt av styret, er som

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012

Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012 PEFC-Norge PEFC/03-1-01 Fremmer bærekraftig skogbruk - For mer info: www.pefc.org Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012 Innhold 1 Innledning 2 2 Nøkkelbiotoper 2 3 Status for kartlegging av livsmiljøer

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND. Vedtatt i landbruksnemnda

TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND. Vedtatt i landbruksnemnda TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND Vedtatt i landbruksnemnda 28.01.2009 Utfordringer i skogbruket i Bjugn og Ørland Mer av ungskogen bør stelles og gammelskogen bør avvirkes. Skogbruket har en utfordring

Detaljer

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler , Revidert 5.juni 2015 Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler Utdrag fra Vedtekter for Skogtiltaksfondet 1 1. Fondets formål Skogtiltaksfondets formål er å bidra til finansiering av

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket SINTEF NOTAT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Etterutdanningskurs jernbanetrafikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Vårt Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer 070111 Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører

Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører Schenker AS er sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO14001. Som en del av vårt miljøarbeide har vi fokus på den påvirkning vår transportaktivitet

Detaljer

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER GUNNERSBRÅTAN BARNEHAGE Årsplan 2010-2014 Gunnersbråtan barnehage er en privat andelsbarnehage på Tranby. Barnehagen åpnet høsten 1994 i naturskjønne omgivelser på en gammel husmannsplass. Barnehagen har

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.2 Truck 16 timers teorikurs Øvelse i

Detaljer

EVENSTAD Hva kan Høgskolen i Hedmark tilby?

EVENSTAD Hva kan Høgskolen i Hedmark tilby? EVENSTAD Hva kan Høgskolen i Hedmark tilby? Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Harry P. Andreassen dekan 24.05.2012 Fra Høgskole til Universitet Innlandsuniversitetet Høgskolene i Lillehammer,

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt.

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt. Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201200335-57 Lillehammer, 17. april 2015 Deres ref. : Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse

Detaljer

PRODUKSJONSPLANLEGGING TESTKURS FOR

PRODUKSJONSPLANLEGGING TESTKURS FOR PRODUKSJONSPLANLEGGING TESTKURS FOR 8. SEPTEMBER 2016 1 Innhold Innhold... 2 1. Timeplan for kurset... 3 2. Innledning... 4 3. Roller, begrep og aktiviteter... 5 Roller... 5 Begrep... 5 Aktiviteter...

Detaljer

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere Sammendrag FoU-prosjekt 164017 Utvikling av gode yrkesfaglærere Hva kjennetegner en god yrkesfaglærer? Hva slags kompetanseutvikling trenger en yrkesfaglærer for å holde seg faglig oppdatert og gi elevene

Detaljer

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Til skolen Rundskriv S 26-2015 Oslo, 16.12.2015 Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Vi viser til rundskriv 14/15 fra Folkehøgskolerådet. NKF har i samråd med FHF blitt enig om

Detaljer

Fagsamling Prosjektleder Marit E. Ness

Fagsamling Prosjektleder Marit E. Ness Fagsamling 28.10.15 Prosjektleder Marit E. Ness Stipendiat Susanne Hagen fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold har forsket på folkehelsearbeidet i norske kommuner. Hennes funn viser til at den viktigste

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT VED KRUS FOR PERIODEN 2013-2015 (UTVIKLINGSPLAN)

UTVIKLINGSPROSJEKT VED KRUS FOR PERIODEN 2013-2015 (UTVIKLINGSPLAN) UTVIKLINGSPROSJEKT VED KRUS FOR PERIODEN - 2015 (UTVIKLINGSPLAN) PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKTER Hensikten med planen er å synliggjøre innholdet i de ulike utviklingsoppgavene som er planlagt gjennomført,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan praktisk skogbruk med miljøforståelse bli et tilbud innen valgfag på ungdomstrinnet

Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan praktisk skogbruk med miljøforståelse bli et tilbud innen valgfag på ungdomstrinnet Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan praktisk skogbruk med miljøforståelse bli et tilbud innen valgfag på ungdomstrinnet Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn 1 1. SAMMENDRAG Etter avtale med Bufdir i Norge har Nordens Välfärdscenter

Detaljer

STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008

STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008 STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008 Saksliste: Sak 16/08: REFERATER Referat fra styremøte 03.04.08 Sak 17/08: FAGLIG OPPFØLGING AV MUSEUMSREFORMEN Sak 18/08: LANDSMØTET 2008 OG 2009 Sak 19/08: SEKSJON

Detaljer

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole Fase: Navn: Overgang barnehage / skole 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn FM i Oppland har i år gitt klare føringer på at fokus på tidlig intervenering, sett i forhold til læringsutbytte skal prioriteres. SØVN

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

1 Innledning. Stedsutviklingsprosjekt Hjellum Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Innhold. 1 Innledning

1 Innledning. Stedsutviklingsprosjekt Hjellum Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Innhold. 1 Innledning Stedsutviklingsprosjekt Hjellum Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Innhold 1 Innledning 2 Om Stedsutviklingsprosjekt Hjellum 2.1 Mål for prosjektet 2.2 Forankring og organisering 3 Handlingsprogram

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

"FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT

FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT "FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT Kort forord Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsket å ta et krafttak for å motivere blinde og svaksynte til et fysisk aktivt liv og en bedre livsstil. Dette gjennom

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET

UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET P R O T O K O L L til styremøte (1/2015) Dato: Torsdag 5. mars 2014, kl 1000-1500 Sted: Landbruksdirektoratet, Stortingsgt. 28, Oslo Saksliste: Sak 1/2015 Godkjenning av

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring 4. samling for ressurspersoner i pulje 3 Oslo 21. og 22. januar 2013 Første dag 21.01.13 Evaluering av mål 3. samling 23. og 24. oktober 2012 Deltakerne skal Få

Detaljer

Miljøregistrering i skog. Geir Sund FM-Landbruks og reindriftsavdelinga

Miljøregistrering i skog. Geir Sund FM-Landbruks og reindriftsavdelinga Miljøregistrering i skog Geir Sund FM-Landbruks og reindriftsavdelinga Bakgrunn og målsetting Landbruksdepartementet innledet i 1996 MiS som et prosjekt med hovedmål å utvikle et vitenskapelig opplegg

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I HEDMARK AVD. FOR ØKONOMI, SAMFUNNSFAG OG INFORMATIKK Studieplan Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap 30 studiepoeng 1 1.0 Innledning og bakgrunn I oktober i 2003 la regjeringen

Detaljer