NOTAT. Høring tekstreklameplakaten. Landsstyret Dato: Saksnummer: Fra: Elin Floberghagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Høring tekstreklameplakaten. Landsstyret Dato: 02.02.2007 Saksnummer: 06-109 Fra: Elin Floberghagen"

Transkript

1 NOTAT Til: Landsstyret Dato: Saksnummer: Fra: Elin Floberghagen Høring tekstreklameplakaten. Tekstreklameutvalget la frem sin innstilling til landsrådet i november 06. Landsstyret vedtok å ta initiativ overfor Norsk Presseforbund til en revisjon av plakaten. I slutten av november ble utvalgets forslag sendt på høring i NPs 13 medlemsorganisasjoner. NP-styret skal i mars-møtet oppsummere høringssvarene, for deretter å nedsette et utvalg som skal søke et omforent forslag til NP i juni. Målet er å vedta ny tekstreklameplakat med virkning fra 1. juli Under går jeg gjennom de punkter i plakaten der utvalget har kommet med forslag, de høringsuttalelser som har kommet inn med innstilling til hvert punkt. Ved høringsfristens utløp er det kommet inn 7 høringssvar: Oslo Journalistklubb, Akershus, Vestfold, Buskerud, Haugesund Journalistlag, redaksjonsklubbene i VG Multimedia og Utdanning. Utvalgets forslag, med høringssvar og innstilling Tekstreklame oppstår når produktreklame blir presentert som redaksjonelt stoff eller når produkter og kommersielle interesser blir eksponert eller positivt omtalt på redaksjonell plass ut fra andre hensyn enn uavhengig og kildekritisk journalistikk. 2. Temabilag og temasider er redaksjonelle produkter som stiller særlige krav til journalistisk integritet. Både planlegging, innhold og presentasjon skal skje i pakt med ordinære prinsipper for redaksjonell uavhengighet og kildekritikk. Dette gjelder uavhengig av om publisering skjer på papir, nett, TV, radio, mobiltelefon eller andre plattformer. Annonsebilag er ikke et redaksjonelt produkt, og skal ha en form og en merking som gjør at det ikke kan forveksles med redaksjonelle bilag. Høringssvar: Alle støtter forslaget Innstilling: NJ støtter forslaget 3. Vær kritisk til bruk av navn på arrangement som er identisk med eller kan assosieres med sponsornavn. Det samme gjelder ved prisutdelingen og lignende. Høringssvar: Ingen særlige kommentarer Innstilling: NJ støtter forslaget

2 6. Kobling mellom annonser og nøkkelord eller egennavn i redaksjonell tekst er ikke forenlig med god presseskikk. Unngå å knytte salg av annonser til bestemte nyhetsinnslag eller artikler. Annonsøren bør bare ha anledning til å kjenne hva slags redaksjonelt miljø annonsen havner. Klubben i VG Multimedia: For bastant formulering. Bør ikke vedtas i denne form. Behov for ytterligere gjennomgang av hvilke typer nøkkelordannonsering som er akseptabel. Oslo Journalistklubb, Akershus, Haugesund, Buskerud og Vestfold Journalistlag, klubben i Utdanning: Støtter forslaget Innstilling: Debatt og innstilling i LS-møtet. Tre alternativ: 1) utvalgets innstilling, 2)Ikke ta stilling nå, men utrede videre (klubbens holdning), 3) formulering som slår fast hovedprinsippet, men som tar høyde for at det finnes nøkkelord-annonsering som er akseptabel. 9. Utgifter til redaksjonell virksomhet bør betales av redaksjonen selv. Redaksjonelle medarbeidere skal som hovedregel ikke delta på reiser som er betalt av utenforstående interesser. Dersom en reise likevel er helt eller delvis betalt av utenforstående, skal det gå svært tydelig fram av teksten/reportasjen at turen har vært sponset og av hvem. Haugesund Journalistlag: Imot en generell regel om at sponset stoff skal merkes. Mener det går ut over de minste og mest ressurssvake redaksjonene. Buskerud og Vestfold Journalistlag: Støtter forslaget. Understreker at også innkjøpt stoff fra frilansere må merkes på samme måte. Oslo Journalistklubb, Utdanning og Akershus Journalistlag: Støtter forslaget Innstilling: NJ støtter utvalgets forslag, med det tillegg at det presiserer at ansvaret også gjelder innkjøpt stoff. 10. Redaksjonelle medarbeidere bør ikke motta varer eller tjenester av en slik størrelse at det bærer preg av å være kompensasjon for redaksjonelle ytelser. Oslo Journalistklubb: Ønsker formuleringen skal ikke motta varer Buskerud, Vestfold og Haugesund Journalistlag: Vurderer grenser for hva som er akseptabelt. Akershus Journalistlag og Utdanning: Støtter utvalgets forslag Innstilling: NJ ønsker følgende formulering: Redaksjonelle medarbeidere skal ikke motta varer eller tjenester av en slik størrelse at det bærer preg av å være kompensasjon for redaksjonelle ytelser. 12. Redaksjonell dekning av mediebedriftenes egen virksomhet eller markedsaktiviteter skal skje etter de samme journalistiske kriterier som for alt annet stoff. Spesiell aktsomhet kreves når mediene driver salg av kommersielle biprodukter. Oslo Journalistklubb, Utdanning, Akershus, Vestfold, Buskerud, Haugesund: Støtter forslaget Innstilling: NJ støtter utvalgets forslag N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 2

3 Høringssvar Klubbstyret VG Multimedia Klubbstyret i VG Multimedia mener at det nye punktet som NJ s tekstreklameutvalget går inn for i revidert tekstreklameplakat, paragraf 6, ikke kan vedtas i den form som utvalget går inn for. I forslag til nytt pkt 6 heter det: Kobling mellom annonser og nøkkelord eller egennavn i redaksjonell tekst er ikke forenlig med god presseskikk. Unngå å knytte salg av annonser til bestemte nyhetsinnslag eller artikler. Annonsøren bør bare ha anledning til å kjenne hva slags redaksjonelt miljø annonsen havner i. Det er den første setningen som klubbstyret reagerer på. Vi mener den er for bastant og generell, den avviser all form for nøkkelordsannonsering i alle sammenhenger, noe vi mener blir helt feil. FORDI: Slik vi forstår det, finnes det et hav av muligheter knyttet til nøkkelordsannonsering på nett. Noen av disse mulighetene kan være etisk akseptable, og da har ikke nettmediene råd til å forkaste disse pengene med en generell paragraf som skjærer alt over en kam og utelukker alle annonsemuligheter knyttet til dette temaet. Vi finner her grunn til å påpeke at nettopp nøkkelordsannonsering er i ferd med å bli et av de mest suksessrike annonseformer på nett, og det kan være katastrofalt for nettmediene å bare feie vekk enhver befatning med disse annonsemulighetene. Gode inntekter er viktig fordi de skal være med å finansiere god journalistikk som er kostnadskrevende. Vi forsøker nedenfor å tydeliggjøre noen av forskjellene mellom det vi mener er akseptable og ikke akseptable nøkkelordsannonseringsformer: Nøytral utvelgelse av nøkkelord Nøkkelordsannonsering kan for eksempel være nøytral i utvelgelsen slik at det ikke er mulig å kjøpe en enkelt artikkel, eller sette sammen flere nøkkelord som kan knytte annonsøren opp til bestemte ønskede omtaler. Ja, man kjøper et ord eller tema, men annonsøren kan ikke vite hvilken kontekst annonsen skal dukke opp i. Tydelig skille mellom annonser og redaksjonell tekst Et annet viktig moment er presentasjonen for leseren: Klubbstyret i VG Multimedia har forstått det slik at utvalget mener det aller viktigste med den nye paragrafen er å stoppe hyperlenker i redaksjonell tekst som er direkte N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 3

4 koblet til en annonsør eller salg. Vi har samme ståsted som utvalget og deler synspunktet om at annonsører ikke skal kunne kjøpe seg plass i redaksjonell tekst ved hyperlenking. MEN det finnes allerede en god formulering i Tekstreklameplakaten som dekker denne problematikken: 5. Ta ikke inn annonser og annet kommersielt materiale i journalistiske tekster og bilder på en slik måte at det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold svekkes. Pekere og andre former for koplinger fra redaksjonelle områder til kommersielt materiale og annen ikke-redaksjonell informasjon skal være redaksjonelt begrunnet og tydelig merket. Det finnes likevel andre typer nøkkelordsannonseringer hvor man har et tydelig skille mellom hva som er redaksjonell tekst og hva som er annonser. Eventuelle treff på nøkkelord har en tydelig plassering utenfor den redaksjonelle konteksten, hvor det kommersielle budskapet er tydelig merket. Denne type annonsering mener vi er en naturlig del av et interaktivt medium, og bør kunne aksepteres. Den rammes ikke av Tekstreklameplakatens utgangspunkt: Medienes troverdighet er avhengig av et klart skille mellom redaksjonelt stoff og reklame/sponsing. Vi må skille mellom forskjellige typer nøkkelordsannonseringer: Styret redaksjonsklubben i VG Multimedia synes diskusjonen rundt den nye paragrafen foreløpig er for lite konkret - trolig fordi vi i dag bare er i startgropen for utviklingen av annonseringen på nettet og hvordan den kan bli i fremtiden. Vi foreslår derfor at det gjennomføres en grundigere gjennomgang av hvilke typer nøkkelordsannonser som ikke er forenlig med god presse-etikk og hvilke muligheter som kan være akseptable. Da må i særlig grad klubbene hos nettmediene komme på banen slik at vi får diskutert temaet, mulighetene - og fallgruvene - skikkelig. Klubbstyret i VG Multimedia ser svært positivt på at man nå tar for seg nye medier og presse-etikken rundt de nye annonseformatene. Men vi må ikke gå inn i fremtiden ved å bastant feie vekk det som ikke er tradisjonell tankegang. Vi må våge å tenke nytt samtidig som vi tar vare på presse-etikken. KONKLUSJON: Klubbstyret i VG Multimedia ber om at tekstreklameutvalgets forslag til nytt punkt 6 ikke taes inn i tekstreklameplakaten. Vi foreslår at det jobbes videre med denne problemstillingen og at en eventuell ny paragraf som skal omhandle nøkkelordsannonsering får en mer tydelig ordlyd. Mvh Hege Lyngved Odinsen Klubbleder VG Nett Nedenfor er et par eksempler på nøkkelordsannonseringer som vi mener bør kunne aksepteres: N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 4

5 I dette eksemplet er det søkt på Volvo, og annonsesystemet skjønner at det er en bilrelatert betegnelse og viser i et annonseområde på siden flere nøkkelordsannonser om billån og oljesjekk. Denne måten å annonsere på benyttes av anerkjente nettsteder over hele verden. Nedenstående eksempel er fra New York Times som i langt større grad benytter denne annonseformen på vanlige redaksjonelle artikler enn det som er vanlig i Norge. N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 5

6 Artikkelen dreier om paradegatens Champs Elysees forvandling til et shoppingsenter og annonsene som vises er for Spicy Restaurant Paris og Armani fordi både Cartier og Louis Vuitton nevnes i teksten. Oslo Journalistklubb 1.Åpenhet om betalte reiser. Sponsing/finansiering av journalistiske oppdrag er et utbredt fenomen i dag. OJ mener det er positivt å gi mediebrukeren informasjon om og under hvilke betingelser en reise etc er finansiert av kilder utenfor mediehuset. Det gjelder uavhengig av om kilden er kommersiell, ideell eller lignende. For øvrig er det liten grunn til å anta at offentliggjøring av bidragsytere vil hemme eller fremme slik sponsing i avgjørende grad. 2. Kobling tekst annonser Ingen innsigelser til forslag om ny tekst som forbyr kobling tekst og annonseplass. 3. Bruk av frilansere Åpenheten må gjelde alt journalistisk materiale som publiseres uavhengig av om journalisten er ansatt eller frilans. Det påhviler derfor den enkelte redaksjon og journalist å sette seg inn i retningslinjene og forholde seg til disse. N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 6

7 Åpenhet, debatt og bevisstgjøring om dette temaet i journalistutdanningen, i NJ og i den enkelte redaksjon vil kunne føre til renere forhold, færre overtramp, og at flere overtramp klages inn for PFU. 4. Gaver Det bør absolutt stå at journalister SKAL ikke motta gaver etc som kan bære preg av gjenytelse. Alle forsøk på å konkretisere dette ned til kronebeløp, antall flasker etc er formålsløst. 5.Generell aktsomhet Når det gjelder bruk av sponsornavn på arrangement og markedsføring av egne kommersielle sideaktiviteter, er det positivt at plakaten generelt maner til aktsomhet og tilbakeholdenhet og slik sett identifiserer dette som et problematisk journalistisk landskap. Vestfold Journalistlag og Buskerud Journalistlag Dekning av reisevirksomhet Selv om det ideelle ville vært at alle redaksjoner hadde hatt økonomi til å betale alle utgifter i forbindelse med reisevirksomhet, så kan det aksepteres at utenforstående betaler redaksjonens utgifter helt eller delvis i forbindelse med reisevirksomhet. Dette må imidlertid være avklart i redaksjonen på forhånd, og det skal være åpenhet om hvem som har betalt/bidratt til reisen. For mange mindre redaksjoner kan dette være tvingende nødvendig for å få kontakt med viktige kilder og maktpersoner. Hele tiden må den redaksjonelle uavhengighet fremheves og den enkelte medarbeider være meget bevisst de etiske problemstillingene som kan oppstå. Det er ikke den enkelte redaksjonelle medarbeider som definerer integritet og troverdighet, det er leserne. Der redaksjonen kjøper reportasjer fra frilansere, bør det også klart gå fram av teksten om reisen har blitt helt eller delvis av utenforstående. Forhold mellom bestemte ord og annonser Kobling av enkeltord og annonser i redaksjonell tekst er særlig aktuelt ved nettpublisering, og er økende på grunn av de store søkemotorenes enorme markedsandel og påvirkning. En slik kobling må være absolutt forbudt i redaksjonell virksomhet. Annonsøren bør bare ha anledning til å kjenne hva slags redaksjonelt miljø annonsen havner. Akseptable gaver og tjenester En flaske vin er for mye, det samme er en middag. Å motta enkel lunsj i forbindelse med reportasje/journalistisk virksomhet er ok. At man tilfeldigvis får en kulepenn er ok, men ikke å ta imot en laserpenn. Selv om det i enkelte deler av næringslivet sier å være tradisjon for å gi gaver av en viss verdi, så kan det ikke aksepteres. Å delta for eksempel på kommunens julebord er heller ikke akseptabelt, selv om det foreligger journalistiske oppgaver som for eksempel å fotografere og skrive om spesielle personer som hedres. N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 7

8 På begge disse punkter er det noe uenighet, en grense på 150 kroner for gaver slik en del redaksjoner har kan være en vei å gå. Andre steder kan for eksempel kommunens julebord være en innarbeidet tradisjon som det vil virke dumt å bryte. Kommersiell bi-virksomhet Hvis redaksjonelle media driver annen bi-virksomhet, som forlag, slankeklubb, aviskiosk og lignende, så skal dette behandles på samme måte som all annen næringsvirksomhet. Dermed gjelder tekstreklameplakaten også her. Produktplassering Hører ikke hjemme i redaksjonell sammenheng. Forsøk fra intervjuobjekt om plassering av produkt, logo eller lignende kan ikke godtas. Oppmerksomhet om tekstreklame Tekstreklameplakaten er en del av Vær Varsom-plakaten. Derfor burde PFU i større grad bruke initiativretten til å diskutere brudd på tekstreklame. Ved at saker diskuteres sentralt vil resultatene også sildre nedover i redaksjonene ved at grenser blir prøvd og satt. Mer aktiv bruk av PFU vil også sørge for at Tekstreklameplakaten holder seg så aktuell som mulig og at bevisstheten om den øker. Haugesund Journalistlag Drøft spesielt: 1. Utfordringer og fordeler med større åpenhet rundt hvem som betaler redaksjonens utgifter i forbindelse med reisevirksomhet Vedk. 1: Tekstreklameutvalet ser mange fordelar med meir opne tilhøve rundt produksjonsprosessen bak ulike typar reportasjar der produktinformasjon står sentralt. Viktige sjangrar i så måte er bil- og reiselivsstoff. Lesaren veit ikkje kven som har betalt journalisten si reise og opphald når nye reisemål og nye bilar skal prøvast og omtalast. Informasjon til lesaren om slike forhold kunne klargjort om det finst grunnlag for tillit til bodskapen. Det ser ut til å vera akseptabelt og utbredt jamvel i dei største og mest ressursrike mediahus og redaksjonar at ein t.d. i reiselivsreportasjar kan nytta foto og illustrasjonar, som er kreditert reiseoperatørar og reisemålselskap. Dette er med og sår tvil om uavhengig journalistsikk. Samtidig får lesaren grunn til å spørja seg om journalisten også har motatt andre bidrag som har gjort utarbeiding av reportasjen mogeleg. Men Tekstreklameutvalet i HJ er likevel imot ei konsekvent tilråding om at det skal stå på trykk kven som har betalt for til dømes reportasjereiser. Dette vil kunne ramma hardast dei minste og mest ressursveike aviser/media. For journalistar i slike media kan det vera einaste sjansen til å koma ut i verda på jakt etter gode reportasjar for sine lesarar at til dømes næringslivet bidrar heilt eller delvis til finansiering av reportasjereiser. Dersom det skal bli eit krav om merking av alt reportasjestoff, som har fått finansieringsbistand utanfor redaksjonen, vil merka stoff mista all tiltru. Det bør vera det journalistiske resultatet, som avgjer publikums dom og tillit. N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 8

9 Men det bør framleis vera hovudregelen at reportasjereiser skal betalast av mediabedriftene sjølve. I ressurssterke redaksjonar tilhøyrande velståande mediahus bør 100 prosent eigenbetaling vera eit eintydig krav. 2. Forholdet mellom bestemte ord og annonser i redaksjonelle reportasjer 3. Forholdet mellom ordinær redaksjonell virksomhet og kommersiell bi-virksomhet (først og fremst salg av varer og tjenester) Vedk. 3. I den sterkt skjerpa konkurransen mellom ulike mediekanalar og bedrifter er ymse meir eller mindre fiffige marknadsføringstiltak blitt vanlegare. Det kan vera sirkus på byen, lesarkonkurransar og lesarreiser, m.m. Dekking av slike tiltak på redaksjonell plass, blir altfor ofte gitt ufortent og oppblåst, omtale og dels heilt ut av proporsjonar i høve til reelt nyhendeinnhald og allmenn interesse. Her må ei dualeg innskjerping til. 4. Produktplassering 5. Hva er akseptable gaver og tjenester journalister kan ta imot fra utenforstående? (Er for eksempel en enkelt vin til jul OK mens en kasse vin ikke er greit?) Vedk. 5. HJ s tekstreklameutval er ikkje kjent med at gåver frå kjelder/kontaktar og til journalistar er vanleg i vårt område. Men slike gåver bør aldri ha verdiar, som kan skapa bindingar for ein uavhengig journalist. Ein heil kasse vin kan t.d. binda oss til kjelda på ulike plan. 6. Hvordan kan man få større oppmerksomhet rundt brudd på tekstreklameplakaten i norske redaksjoner? Vedk. 6: Det er særs viktig å halda ein levande debatt om grenser for tekstreklame rundt i klubbar, redaksjonar og i lokallag. Større redaksjonar bør ha eige tekstreklameutval, som ei vaktbikkje. Det same bør kvart lokallag i NJ utstyra seg med. Tekstreklameutvalet bør jamnleg følgja med om det skulle skje overtramp. Det bør lagast rapportar med eksempelsamlingar av overtramp og døme på journalistisk handverk, som rører seg i grenseland av kva som kan oppfattast som tekstreklame på redaksjonell plass. Jamnleg bør praksis drøftast i lokallaget. Greier me ikkje å halda oss innafor sjølvpålagte grenser på dette området står heile vårt journalistiske truverde på spel. Akershus Journalistlag Akershus Journalistlag har ingen innvendinger mot det reviderte forslaget. Her er nye medier tatt med - med klare skiller - samtidig som skillet ikke er for absolutt. Det er viktig med tanke på at internett i større grad har en nyttefunksjon enn trykte medier. Utdanning Klubben i Utdanning slutter seg til de forslagene til endringer som tekstreklameutvalget har lagt fram, og synes tankene som er presentert rundt dette arbeidet både i e-post og på tillitsråd i Oslo Journalistlag er viktige tanker. Men endringsforslaga og N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 9

10 bakgrunnsideene omfatter ikke en del dilemmaer vi opplever i vår hverdag. Dette er en oppsummering av debatten under møte i vår klubb: Ett problem synes vi er presentasjon av kulturstoff, for vår del særlig bokstoff. Når en kjendis har skrevet bok blir det lett sensasjon. Også pedagogikken har sine kjendiser. Dem er riktig nok vi ofte aleine om, men det gjør at ansvaret for å opptre korrekt kan føles ekstra sterkt. Omtale av ei boklansering av en slik kjendis har naturligvis nyhetsverdi. Samtidig har det også en stor markedsføringsverdi, og det kan være problematisk å balansere dette. Vi foreslår at det på ett eller anna nivå blir understreket at når lanseringa av ei bok eller anna kulturuttrykk dekkes med brask og bram bør det så raskt som mulig følges opp av en kritisk anmeldelse. Ett anna problem har utgangspunkt i at vi har svært stor pågang av institusjoner som ønsker omtale av pedagogisk materiale hos oss. Skaperne av materialet er svært forskjellige, fra reine kommersielle aktører, som de store forlagene, via store organisasjoner som Røde Kors til små lokale ideelle foreninger. Det er greit å gripe ned i bunken av pressemeldinger fra disse til småstoff-sider, eller hvis ting er gått i vasken og vi må finne fram noe nytt stoff i en fei. Skolene og barnehagene har på sin side også svært stor pågang av folk som vil ha sitt materiell inn i undervisningen. En rektor sa det slik at mengden av folk som vil hjelpe rektorene i arbeid er så stor at det er et problem, og vi veit flere har det som henne. Det er lett å tenke seg at når vi lager stoff av dette materialet, oppfatter leserne at vi har gjort jobben med å skille hummer og kanari i bunken av alt som tilbys. Men det har vi ikke. Vi nytter naturligvis et visst skjønn, men tilfeldigheter, vær og føreforhold er svært avgjørende for hva vi omtaler og hva som går i søpla. Dette kan vi oppleve som ubehagelig i relasjon til tekstreklamedebatten. På den andre sida er det ikke tvil om at det blir morsomt og forsvarlig småstoff av dette. Privat har den enkelte journalist hos oss ikke noe å tjene på å prioritere presentasjon av ett opplegg framfor et anna, det er lett å kalle oss ubestikkelige for ingen har prøvd å bestikke oss. Eventuelle fordeler vi kan oppnå er å komme på godfot med viktige personer hvis vi prioriterer som de vil, men vi tror i praksis ikke dette spiller inn for valgene vi gjør. Likevel meiner vi de to forholda som er tatt opp kan danne grunnlag for å spørre om troverdigheten til bladet. Vi tror også at sjøl om vi har vår lokale vri på disse problemene er det forhold også andre redaksjoner vil kjenne seg igjen i. Vedlegg til Rapport fra NJs tekstreklameutvalg Her følger tekstreklameplakaten slik den fremstår med tekstreklameutvalgets endringer. Samtlige punkter der det er gjort endringer, er uthevet. TEKSTREKLAME OG SPONSING ( Tekstreklameplakaten ) N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 1 0

11 "Tekstreklameplakaten" er et regelverk i tillegg til Vær Varsom-plakaten. Reglene om tekstreklame og sponsing gjelder som etiske retningslinjer og legges til grunn for klagebehandling i Pressens Faglige Utvalg. Alle medlemmer av Norsk Presseforbunds grunnorganisasjoner plikter å arbeide etter disse regler, uansett medium. Medienes troverdighet er avhengig av et klart skille mellom redaksjonelt stoff og reklame/sponsing. Publikum skal være trygg på at det redaksjonelle stoffet springer ut av en selvstendig og uavhengig journalistisk vurdering, og at innhold og presentasjon er uten bindinger til utenforstående interesser. Tekstreklame oppstår når produktreklame blir presentert som redaksjonelt stoff eller når produkter og kommersielle interesser blir eksponert eller positivt omtalt på redaksjonell plass ut fra andre hensyn enn uavhengig og kildekritisk journalistikk. 1. Produktomtaler skal være journalistisk motivert. Utvalg av produkter eller tjenester som omtales, og informasjon som formidles, skal skje på grunnlag av journalistiske vurderinger. Hensikten må aldri være å reklamere for produkter eller tjenester. Også presentasjonsformen må være slik at stoffet ikke oppfattes som reklamebudskap. 2. Temabilag og temasider er redaksjonelle produkter som stiller særlige krav til journalistisk integritet. Både planlegging, innhold og presentasjon skal skje i pakt med ordinære prinsipper for redaksjonell uavhengighet og kildekritikk. Dette gjelder uavhengig av om publisering skjer på papir, nett, TV, radio, mobiltelefon eller andre plattformer. Annonsebilag er ikke et redaksjonelt produkt, og skal ha en form og en merking som gjør at det ikke kan forveksles med redaksjonelle bilag. 3. Vær kritisk til bruk av navn på arrangement som er identisk med eller kan assosieres med sponsornavn. Det samme gjelder ved prisutdelingen og lignende. 4. Når konkurranser o.l. inngår som en del av det redaksjonelle stoffet, skal premiepresentasjonen ikke framstå som reklame. 5. Ta ikke inn annonser og annet kommersielt materiale i journalistiske tekster og bilder på en slik måte at det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold svekkes. Pekere og andre former for koplinger fra redaksjonelle områder til kommersielt materiale og annen ikke-redaksjonell informasjon skal være redaksjonelt begrunnet og tydelig merket. 6. Kobling mellom annonser og nøkkelord eller egennavn i redaksjonell tekst er ikke forenlig med god presseskikk. Unngå å knytte salg av annonser til bestemte nyhetsinnslag eller artikler. Annonsøren bør bare ha anledning til å kjenne hva slags redaksjonelt miljø annonsen havner. N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 1 1

12 7. Unngå ukritisk videreformidling av PR-stoff. En særlig aktsomhet og kildekritisk vurdering er nødvendig når redaksjonen mottar tips og materiale fra profesjonelle informasjonsleverandører. Dersom redaksjonen publiserer tekst, bilder, grafikk, lydeller videoopptak som er hentet fra PR-materiell, skal det gjøres oppmerksom på dette. 8. Sponsorer skal ikke ha innflytelse på redaksjonelt innhold. Reklameinnslag og sponsor-presentasjon i kringkasting skal skilles klart fra ordinær redaksjonell virksomhet. Når et program er sponset, skal publikum informeres om dette både foran og etter programmet. Nyhets- og aktualitetsprogrammer skal ikke sponses. 9. Utgifter til redaksjonell virksomhet bør betales av redaksjonen selv. Redaksjonelle medarbeidere skal som hovedregel ikke delta på reiser som er betalt av utenforstående interesser. Dersom en reise likevel er helt eller delvis betalt av utenforstående, skal det gå svært tydelig fram av teksten/reportasjen at turen har vært sponset og av hvem. 10. Redaksjonelle medarbeidere bør ikke motta varer eller tjenester av en slik størrelse at det bærer preg av å være kompensasjon for redaksjonelle ytelser. 11. Uavhengige produsenter og frilansere som selger journalistiske produkter, plikter å gjøre kjøper oppmerksom på eventuelle sponsorinntekter som er knyttet til produksjonen. De skal også gjøre oppmerksom på forbindelser som de måtte ha til bedrifter, organisasjoner eller personer som er berørt av programinnslaget eller artikkelen. Kjøper har på sin side et særlig ansvar for å forsikre seg om at innkjøpt stoff tilfredsstiller kravene til journalistisk uavhengighet og integritet. 12. Redaksjonell dekning av mediebedriftenes egen virksomhet eller markedsaktiviteter skal skje etter de samme journalistiske kriterier som for alt annet stoff. Spesiell aktsomhet kreves når mediene driver salg av kommersielle biprodukter. 13. Oppretthold et klart skille mellom markedsaktiviteter og redaksjonelt arbeid. En mediebedrift må være varsom med å opptre som sponsor for arrangementer eller tiltak som den også dekker redaksjonelt. Redaksjonelle medarbeidere bør unnlate å påta seg ikke- journalistiske oppgaver knyttet til bedriftens sponsorvirksomhet. Sponsoravtaler må ikke ekskludere andre mediers adgang til kildene eller på andre måter begrense den frie nyhetsformidling. Rapport fra NJs tekstreklameutvalg På bakgrunn av diskusjoner i landsstyret, ble det i april satt ned et tekstreklameutvalg med følgende mandat: N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 1 2

13 NJ setter ned et utvalg som kritisk skal gjennomgå tekstreklameplakaten, identifisere problemområder, samt problematisere tekstreklameplakaten i forhold til nye tekniske utfordringer. Utvalget skal legge frem rapport/forslag for landsstyret i november Utvalget har bestått av leder Audun Solberg (VG, landsstyret), Ole Berthelsen (TV2 Nettavisen), Berit Nyman (Fagpressenytt), Hanne Larsen Hajdari (Altaposten) og Beate Framdal (Varden). Generelt om tekstreklameplakaten Den første tekstreklameplakaten ble vedtatt av Norsk Presseforbund for over 80 år siden, i En viktig hensikt var den gang å unngå redaksjonell omtale som hindret inntekststrømmene fra annonsene. I dag handler tekstreklameplakaten først og fremst om å verne den redaksjonelle troverdigheten og integriteten. Det viktige er å sette opp gjerdestolper for å skille og beskytte journalistikken fra økonomisk og markedsmessig påvirkning som ikke har et redaksjonelt utgangspunkt. Plakaten har opp gjennom årene blitt revidert en rekke ganger, de to siste revisjonene skjedde i henholdsvis 1998 og Dersom det presseetiske rammeverket er i konstant forandring, kan det selvsagt føre til at respekten for reglene blir mindre. Samtidig er det viktig at de kjørereglene vi har, tar opp i seg og henger med i de store forandringene som skjer i medieplattformer og mediebruk akkurat nå. Vi foreslår følgende endringer: 1. Utvidelse av setningen Tekstreklame oppstår i 2. avsnitt. Vi foreslår tillegget når produktreklame blir presentert som redaksjonelt stoff. Setningen blir etter vårt forslag da slik: Tekstreklame oppstår når produktreklame blir presentert som redaksjonelt stoff eller når produkter og kommersielle interesser blir eksponert eller positivt omtalt på redaksjonell plass ut fra andre hensyn enn uavhengig og kildekritisk journalistikk. 2. Ny nest siste setning i pkt 2. Dette gjelder uavhengig av om publisering skjer på papir, nett, TV, radio, mobiltelefon eller andre plattformer. 3. Ny formulering i pkt 3. Arrangementer skal som hovedregel ikke omtales ved erstattes med Vær kritisk til bruk av navn på arrangement som. Bytter dessuten impliserer med kan assosieres med. Punktet fremstår etter da slik: Vær kritisk til bruk av navn på arrangement som er identisk med eller kan assosieres med sponsornavn. Det samme gjelder ved prisutdelingen og lignende 4. Nytt pkt 6: Kobling mellom annonser og nøkkelord eller egennavn i redaksjonell tekst er ikke forenlig med god presseskikk. Unngå å knytte salg av annonser til bestemte nyhetsinnslag eller N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 1 3

Revisjon av Tekstreklameplakaten

Revisjon av Tekstreklameplakaten Revisjon av Tekstreklameplakaten Revisjonskomiteen har bestått av Thomas Spence (leder), Julie Teresa Olsen, Hege Iren Frantzen, Egil Sundvor, Kjell Øvre Helland, Knut Olav Åmås, Anders Opdahl, Trine Eilertsen,

Detaljer

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Nye penger nye utfordringer Jens Barland Rapport fra studie utført for Norsk Journalistlag Innhold Emneord... 1 Forord... 2 1: Innledning... 3 Definisjon av innholdsmarkedsføring...

Detaljer

Fra. til. vanntette skott. content marketing. NJ, medlemmene og tekstreklame. Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold

Fra. til. vanntette skott. content marketing. NJ, medlemmene og tekstreklame. Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold Fra vanntette skott til content marketing NJ, medlemmene og tekstreklame Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold Innholdsfortegnelse Innledning 2 Del 1: Trond Idås og August Ringvold: Spørreundersøkelse,

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 4. november 2012 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 4. november 2012 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 4. november 2012 AJ Sak 2012-46: Tekstreklameutvalgets rapport innspill til Norsk Presseforbund I styremøte 21. september 2012, sak 2012-37: Tekstreklameutvalgets

Detaljer

Presseetikk med Vær Varsom-plakaten. Oppdatert 2013. Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke!

Presseetikk med Vær Varsom-plakaten. Oppdatert 2013. Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke! Presseetikk med Vær Varsom-plakaten. Oppdatert 2013 Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke! Innhold Norsk Presseforbund... 3 Hva er presseetikk?... 4 Vær Varsom-plakaten... 5 Tekstreklame og

Detaljer

Tekstreklame i en digital tid

Tekstreklame i en digital tid Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget april 2012 Norsk Redaktørforening Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget Skrevet på oppdrag fra Norsk Redaktørforening

Detaljer

Trafikkregler for redaksjonen i Verdens Gang

Trafikkregler for redaksjonen i Verdens Gang GOD SKIKK Trafikkregler for redaksjonen i Verdens Gang Side 1 av 17 Til redaksjonens medarbeidere Verdens Gangs redaksjonelle virksomhet er basert på lover, pressens etiske regelverk og en rekke andre

Detaljer

Proffere PR presser pressen

Proffere PR presser pressen Proffere PR presser pressen Jens Barland Rapport fra studie utført for Norsk Redaktørforening Proffere PR presser pressen Innhold Forord... 1 1: Innledning... 3 Økonomisk utvikling og journalistisk styrke...

Detaljer

Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere?

Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere? 1 Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere? 1.1 Innledning Her møtes en tradisjonsrik lokalavis og et dugnadsdrevet bygdenettsted. 106 års avishistorie

Detaljer

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s 2652 24. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s D a g s o r d e n (nr. 57): 1. Innstilling fra valgkomiteen om valg av et varamedlem til

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Hvor uavhengige er vi egentlig?

Hvor uavhengige er vi egentlig? Hvor uavhengige er vi egentlig? Rapport om redaksjonell uavhengighet i Fagpressen Basert på spørreundersøkelse blant journalister, redaktører og utgivere September 2014 Analyse av Nils Øy 1 Forord Til

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER

OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER - Bli kjent med Vær varsom-plakaten! Side 2 Kompetansemål: Studentene bevisstgjøres på hvordan en journalist opptrer og tenker i ulike situasjoner. De tar stilling

Detaljer

Hva er AMT-direktivet?

Hva er AMT-direktivet? Informasjon fra www.medienorge.uib.no Hva er AMT-direktivet? Hva er et EU-direktiv? Hva handler AMT-direktivet om? Blir det tillatt med alkoholreklame og produktplassering på norske TV-skjermer? Dette

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

Innledning. Lykke til med arbeidet!

Innledning. Lykke til med arbeidet! Innledning Hvordan vinner vi kampen om oppmerksomheten? Dette er et stort spørsmål i en støyende mediehverdag, hvor stadig flere kjemper om din og min oppmerksomhet. Samtidig finnes det godt verktøy, som

Detaljer

Veiviser TYDELIG MODIG STOLT I ETISK SAMHANDLING MED KOMMERSIELLE AKTØRER

Veiviser TYDELIG MODIG STOLT I ETISK SAMHANDLING MED KOMMERSIELLE AKTØRER Veiviser TYDELIG MODIG STOLT I ETISK SAMHANDLING MED KOMMERSIELLE AKTØRER Veiviser for norsk sykepleierforbunds faggrupper Desember 2009 NSFs veiviser i etisk samhandling med kommersielle aktører 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

k u r s PR og markedsføring

k u r s PR og markedsføring k u r s PR og markedsføring Hva er markedsføring og PR? Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 HVA ER MARKEDSFØRING OG PR?... 4 MARKEDSFØRING OG PUBLIC RELATIONS...4 MARKEDSKOMMUNIKASJON...4 Salgsfremmende

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Etiske husregler i norske nyhetsmedier.

Etiske husregler i norske nyhetsmedier. Etiske husregler i norske nyhetsmedier. En undersøkelse av fremvekst, innhold og funksjoner. Hilde Kristin Dahlstrøm Masteroppgave i journalistikk Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i

Detaljer

Etikk i forsikringsnæringen

Etikk i forsikringsnæringen Etikk i NFT forsikringsnæringen 4/2004 Etikk i forsikringsnæringen av Ørnulf Daler Ørnulf Daler ornulf.daler@bi.no I forbindelse med at jeg nylig gjennomførte en Executive MBA, spesielt utarbeidet for

Detaljer

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?»

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?» Forord Denne masteroppgaven representerer slutten på min mastergrad i Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi ved NTNU. Arbeidet med dette prosjektet har vært både lærerikt, interessant og spennende,

Detaljer

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4 Innhold Innledning... side 4 DEL I Hvem ønsker vi å nå?... side 5 Hvilke kanaler kan vi bruke?... side 6 Mediekanaler... side 7 Nyhetskriterier... side 10 DEL II Hvordan ta kontakt med mediene?... side

Detaljer

Kompetanseutvalgets rapport

Kompetanseutvalgets rapport NOTAT Til: Fra: Landsstyret Kompetanseutvalget Dato: 03.04.2013 Saksnummer: 12-785 Kompetanseutvalgets rapport Landsstyret nedsatte i oktober 2012 et utvalg som fikk følgende mandat: Kompetanseutvalget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Frilansinitiativet. Utkast til rapport

Frilansinitiativet. Utkast til rapport Frilansinitiativet Utkast til rapport Innhold Forord... 3 Frilansinitiativet... 5 Frilansbegrepet... 8 Mediefrilansere... 9 Situasjon og vilkår for frilansere... 12 Antall frilansere i Norge... 14 Frilansernes

Detaljer

Møte onsdag den 11. juni kl. 12. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 38):

Møte onsdag den 11. juni kl. 12. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 38): 2003 11. juni Endringer i universitetsloven 895 Møte onsdag den 11. juni kl. 12 President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr. 38): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer