Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:"

Transkript

1 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig innkalling sendes ut senest en uke før møtets start. Studentparlamentet er sammensatt av de 19 representanter som oppnådde plass ved Studentparlamentsvalget 2010, samt en representant fra hvert av de forskjellige fakultetene, til sammen seks. I alt er det 25 stemmeberettigede i Studentparlamentet. Forfall meldes til Hege Andersen, senest tre dager før møtets start. Ved spørsmål, kontakt leder, Tine Øverseth Blomfeldt, på / , eller e-post Eller kontakt Organisasjonssekretær, Hege Andersen på telefonnummer , eller e-post Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, valgreglement og forretningsorden. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål. Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere. mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak. Vedtatt møteplan for 2011: Mandag 31. januar 2011 (arbeids- og prinsipprogram) SP 02/11 Mandag 28. februar 2011 SP 03/11 Mandag 28. mars 2011 SP 04/11 Torsdag 28. april 2011 (reviderting av budsjett for SP) SP 05/11 Mandag 30. mai 2011 (valg av delegater til LS NSO) SP 06/11

2 Fremlegg til dagsorden SP 32/11 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt SP 33/11 Godkjenning av protokoll SP 02/11 SP 34/11 Orienteringer Orienteringssak I. Arbeidsutvalget II. Universitetsstyret III. Læringsmiljøutvalget IV. Andre orienteringer SP 35/11 Kompetanse 2020 Orienteringssak SP 36/11 Senter for fremragende utdanning Orienteringssak SP 37/11 Studentenes helse- og trivselsundersøkelse Orienteringssak SP 38/11 Sikkerhet på Høyden Diskusjonssak SP 39/11 Studentparlamentets forhold til studentutvalgene Diskusjonssak SP 40/11 Høringssvar: Utkast til Handlingsplan for UiBs internasjonale virksomhet SP 41/11 Høringssvar: Felles mal for karakterutskrifter i Felles Studentsystem (FS) SP 42/11 Inkluderingsmidler våren 2011 SP 43/11 Profileringsplan for SP våren 2011

3 SP 44/11 Revidering av SPs valgreglement valg til Velferdstinget SP 45/11 Gensere med SP- logo SP 46/11 Eventuelt Med vennlig hilsen Tine Øverseth Blomfeldt Leder, Studentparlamentet ved UiB Hege Andersen Org.sek. SP 32/11 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt Hensikt: 1. Få en oversikt over hvem som er til stede på møtet, og fastslå om Studentparlamentet er vedtaksdyktig. 2. SP skal vedta hvilke saker som skal behandles på dagens møte. Bakgrunn: 1. Opprop foretas av protokollfører på bakgrunn av innsendte valgprotokoller og tilbakemeldinger fra representantene. 2. SP skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendinger mot innkalling meldes her. Dagsorden settes, og kan bare endres dersom SP vedtar med 2/3 flertall å enten ta inn nye saker, eller endre rekkefølgen. Forslag til vedtak: 1. Studentparlamentet gjennomfører opprop. 2. Studentparlamentet godkjenner innkalling og dagsorden. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 33/11 Godkjenning av protokoll SP 02/11 Hensikt:

4 Studentparlamentet skal godkjenne protokollen fra sist SPmøte. Bakgrunn: Merknader til protokollen legges frem her. Vedlegg: Protokoll fra SP 02/11. Forslag til vedtak: Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP 02/11. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 34/11 Orienteringer Orienteringssak Hensikt: 1. Arbeidsutvalget orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. 2. Studentrepresentantene i Universitetsstyret orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. 3. Læringsmiljøutvalget orienterer SP om sitt arbeid. 4. Orienteringer til SP om hva som foregår i andre styrer, råd og utvalg. V. Arbeidsutvalget Leder og fakultetsansvarlig Møte i Utdanningsutvalget Saksliste, protokoll og informasjon om Utdanningsutvalget finner du her: Relevante saker: Dato for semesterstart Studentaktiv forskning Fadderuken Dato for semesterstart høsten 2011 var oppe til diskusjon på møtet. Samtlige av fakultetene gav uttrykk for et ønske om å starte semesteret 16. fremfor 23. september. Det ble også gitt en løypemelding om studentaktiv forskning og det ble diskutert hvordan universitetet kan synliggjøre den studentaktive forskningen som allerede finnes. Leder av arbeidsgruppen for Fadderuken Håvard Dretvik la frem en kort presentasjon av arbeidet så langt. Prodekan for

5 undervisning på på juridisk fakultet Knut Martin Tande gav uttrykk for at han ikke anså det å være juridisk problematisk med en fadderavtale. Så lenge sanksjoner ikke er nevnt, vil avtalen ikke være juridisk bindende. Møte med Fylkeskommunen Relevante saker: Studentrabatt på flybussen Opphevning av alderstak på studentrabatt på kollektivtransport Jeg har også deltatt på møte med Fylkeskommunen sammen med Øystein Fimland fra HiB, Andre Bjørneby fra NHH og Bjørn-Anders Hind fra Velferdstinget. Her tok vi opp et krav av studentrabatt på flybussen. Fylkeskommunen henviste oss videre til Tide. Bjørneby avtaler et møte på vegne av oss alle. Vi tok også opp kravet om å oppheve alderstaket på studentrabatt på kollektivtrafikk. Dagen i forveien ble det klart at Sør-Trøndelag har økt sin aldersrabatt til 35 år. Fylkeskommunen Hordaland virket positivt innstilt og ville søke om midler til dette på samme måte som Sør-Trøndelag. Møte med UH-nett Vest Relevante saker: Ny koordinator Studentmedvirkning UH-nett Vest trenger en ny koordinator. Vi utarbeidet en stillingsutlysningstekst og la grunnarbeidet for en stillingsinstruks. Det var viktig for oss at en koordinator som ansettes driver med adminstrative oppgaver, ikke utformer politikk. Videre snakket vi om hva vi nettverket vil jobbe med fremover. Jeg tok opp kjønnskvotering, forsikring og studentmedvirkning som saker vi kunne jobbe videre med. Det viste seg at forholdene er dårlige særlig på Høyskolen i Volda. Vi ønsker at studentmedvirkning med Volda som hovedsatsningsområde skal være en viktig sak frem til og på neste møte i UH-nett Vest. Mer informasjon om UH-nett Vest finnes her: Arbeidsprogrammet Vi har hatt et fellesmøte der vi har gått gjennom arbeidsprogrammet og lagt konkrete planer for hvordan punktene skal oppfylles. En del av sakene er allerede meldt inn

6 til Utdanningsutvalget. Jeg har vært i kontakt med instituttleder for pedagogikk og leder for universitetspedagogikk angående et møte om den pedagogiske kvaliteten i forelesningen Klem en professor-dagen Videoen som lå ute på UiB sine nettsider kan finnes her: er_embedded Dekningen på TV2 finnes her: I begynnelsen av måneden gikk det med en del tid på å planlegge Klem en profesor-dagen. Vi bestilte t-skjorter og la opp til klemming i en forelesning på hvert fakultet. Vi sendte mail til forelesere og avtalte dette på forhånd slik at vi visste at vi ville bli godt mottat. Vi fikk en del mediadekning på dagen. Kampanjen skal også være nevnt av kunnskapsminister Tora Aasland, i Aftenposten Aften i ettertid. VT Etter sist VT-møte hvor vi fortsatt ikke hadde fått på plass en leder, innkalte jeg til et kristemøte med leder fra HiB og eksternansvarlig fra NHH. Nina Hem, representant i univeristetesstyret, og Bjørn-Arnders Hind, leder for Velferdsstyret, var også tilstede på møtet. Her la vi en strategi for å få på plass leder for VT. Nå er det klart at Audun Kjørstad, leder av Humanistisk Studentuvalg, vil stille til valg. Vi fortsetter jobben med å finne dyktige studenter til budsjettkomiteen. Psyk100-saken fra psykologi Vi har samarbeidet mye og tett med studentene om å få satt opp en ny eksamen i PSYK100 etter at det viste seg at dere opprinnelige eksamen inneholdt flere feil. Selv om disse nå er tatt ut av sensuren er det mange studenter som føler at feilene virket negativt inn på konsentrasjonen. Jeg har vært i møter med både ledelsen på psykologi og studentene og har vært observatør på fakultetsmøtet der saken var opp til orientering. Det ser lyst ut for en løsning. Saken har vært oppe i BT: html Månedlig konkurranse

7 AU ønsker å arrangere en månedlig konkurranse i tilknytning til det månedlige nyhetsbrevet. Premien vil være billetter til studentkultur i Bergen. AU har vedtatt å bruke opp til 500 kroner på måned på premien. Orientering fra SV og JUS SV Jeg, Livar og leder for Læringsmiljøutvalget Bjørn-Anders Hind har hatt et møte med studentutvalget på SV om fremgangsmåte for studentlokaler. Sammen la vi en strategi for videre arbeid. Studentutvalget har et møte med ledelsen torsdag 24. februar. Jeg vil også være tilstede her. JUS Mandag 14. februar møtte vi nyvalgt leder i Studentutvalget for et bli-kjent-møte. Her snakket vi om mulige samarbeidsområder fremover. Vi har sendt JSU arbeidsprogrammet vårt for tilbakemeldinger. Nesleiar, læringsmiljø- og likestillingsansvarleg Klem-ein-professor-kampanjen vart ein suksess. Vi fekk mykje merksemd rundt arrangementet, som har gjeve høve til å setje fokus på studiekvalitet og forholdet mellom studentar og forelesarar. Vi har lenke til omtale av dagen i media og andre stader på nettsida vår: Vårt første Nyhetsbrev denne perioden vart sendt ut tysdag 15. februar. Dessverre hamna denne i spam-mappa m.a. hos brukarar av Gmail, så dette kan nok ha ført til at færre les nyhetsbrevet enn elles. Forhåpentlegvis skjer ikkje dette neste gong vi sender ut. Nytt ved nyhetsbrevet er den månadlege konkurransen, som nemt i leiar si orientering. 15/2 orienterte eg kort om Studentparlamentet og relevante saker på Bergen Karrierenettverk (BKN) sitt møte på Studentsenteret. BKN er eit samarbeidsforum for studentorganisasjonar i Bergen, med overvekt av organisasjonar frå UiB, som har kontakt med arbeidslivet (karrieredagar, bedriftspresentasjonar o.l.). Hovudmålet var å gjere dei klar over at vi er ein mogeleg samarbeidspartnar i saker som kjem inn under vårt arbeidsprogram, samt å informere om relevante saker. Alumniarbeidet hos UiB var det eg fortalde mest om. Her har studentorganisasjonane til å spele ei viktig rolle for å auke aktiviteten ved å bruke alumnus-portalen.

8 17/2 var det møte i Likestillingskomiteen. Her orienterte eg om vårt vedtatte arbeidsprogram og kvotering. Likestillingsrådgjevar ved UiB, Anne Marit Skarsbø, er behjelpeleg med å avklare lovar og reglar i forhold til likestilling. Eg meldte meg til å vere med i arbeidsgruppa som skal jobbe vidare med resten av handlingsplanen for likestilling, dvs. dei andre delane enn kjønn. Neste møte 15/3 er det val av ny leiar og nestleiar i komiteen. Elles diskuterte eg likestilling med NSO sin likestillingsansvarleg, Kari-Elisabeth Vambeseth Skogen, under NSO sitt medlesmøte. Ein har ikkje så mykje kjennskap til kvotering og reglar om at begge kjønn skal vere representerte, men det er mogeleg å undersøke kva ein gjer hos andre medlemslag, både mtp. likestilling mellom kjønna, og andre deler av likestilling mtp. vidare arbeid med handlingsplanen. Når det gjeld arbeid med likestilling på andre område så er det annleis enn kjønn. På dei fleste felta er det lite data om status. Det er t.d. ikkje lov å lagre informasjon om etnisk tilhørighet og funksjonsevne, så hovudfokuset vert på tiltak og resultat av desse. Eg har delteke i to møter i undergruppa for arbeidsgruppa om Studentarbeidsplassar. I undergruppa ser vi på trendar når det gjeld studentarbeidsplassar som arbeidsgruppa skal bruke vidare. Vi er snart ferdig med ein rapport på ca. 5 sider. På nettsidene til SP er oversikta over kven som sit i råd og utvalg oppdatert, og arbeidsprogrammet er lagt ut. Elles har eg vore med på Møte om samlingslokale for studentorganisasjonar på SV Infomøte om Kompetanse 2020 undersøkinga Stand på MatNat 1. februar. Møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) 15/2 Møte med SU på Psykologi, og fleire møter i samband med saka om PSYK100-eksamen. NSO sitt medlemsmøte om organisering og dimensjonering av høgre utdanning februar. Vidare framover skal eg i møte med Eigedomsavdelinga og følge opp læringsmiljø-relaterte-saker. Fag- og forskningsansvarlig Uke 5

9 Den første februar var det IAESTEs næringslivsdag ved UiB, og i den sammenheng hadde vi i arbeidsutvalget stand på MatNat. Samme dag var det Velferdstingsmøte. Den andre februar var jeg på det første Forskningsutvalgsmøte i min periode i AU. Etter Forskningsutvalgmøtet hadde jeg og Tine Blomfeldt møte med MatNat om semesterstart i forhold til at semesterstart kom til komme opp som tema på neste Utdanningsutvalg møte. Den tredje februar hadde vi møte med Tore Tunggodden om økonomien til UiB. Kl. 16:15 startet formøte til fagkritisk dag som jeg arrangerte. Alle studenter som er med på å arrangere fagkritisk dag på de forskjellige fakultetene var invitert. Den fjerde februar startet forberedningen til Klem en professor dagen kampanjen virkelig. Jeg og Tine hadde også et formøte med Peter Hatlebakk i forkant av Utdanningsutvalget hvor vi gikk igjennom sakslisten. Uke 6 Den syvende februar startet dagen med AU-møte før vi startet å jobbe med profileringen av Klem en professor-dagen i media. Mye av dagen gikk med på å springe rundt og klemme professorer og snakke med media. Fikk og godkjent søknaden om regionsmidler fra NSO til regionsformøte. Hadde møte om regionsformøte på slutten av dagen. Den åttende februar var selve dagen for Klem en professorkampanjen. Så dagen ble brukt til å informere om kampanjen, og profilere den i media. Dagen var veldig suksessfull siden vi fikk mye oppmerksomhet rundt kampanjen. Den niende februar var det møte i Utdanningsutvalget. Den tiende jobbet jeg mye med regionsformøtet. Den ellevte februar var det møte med universitetsledelsen ved UiB. Senere på kvelden var nesten hele arbeidsutvalget på Studentersamfunnet i Bergen sin debatt om kronikkinnlegg. Uke 7 Den fjortende februar startet dagen med det faste AU-møtet som vi har på mandager. Så hadde vi et møte med Juridisk studentutvalget (JSU). Etter det var jeg på befaring på NHH hvor NSOs regionsformøte skal være. Etter det hadde vi møte om

10 regionsformøte. Og samme dag var det og foreløpig innkalling til Studentparlamentet. Den femtende og sekstene februar jobbet jeg på kontoret med diverse saker. Den sytende februar fikk arbeidsutvalget besøk av studentrepresenter fra det tekniske universitetet i Gdansk. Hvor vi utvekslet informasjon om hvordan studentdemokratiet var på de forskjellige universitetene. Den attende februar dro jeg og Livar Bergheim til Oslo for å delta på NSOs medlemskonferanse som vart hele helgen. Det var veldig interessant og lærerikt. Miljø, velferds- og internasjonalt ansvarlig UiBs Internasjonale Uke 2011 Sammen med Studieadministrativ Avdeling og Kvarteret har vi hatt en evaluering av årets Internasjonale Uke. Enkelte ting under åpningsdagen fungerte veldig bra og andre ting hadde klare forbedringspotensial. Det som var mest vellykket for åpningsdagen var uten tvil måten internasjonale studenter ble inkludert. De bidro i stor grad til at den kulturelle biten på kvelden var så vellykket. Programkomiteen for Christiekonferansen 2011 Programkomiteen hadde møte fredag 28. januar. I etterkant av dette har jeg skaffet studentinnleder til debatten. Ingrid Foss Ballo har vært snill og sagt at hun vil gjøre det! Hun er fag,- og forskningsansvarlig i NSOs Arbeidsutvalg og har også bakgrunn som studentrepresentant i UiB-styret. Nytt møte er ikke endelig avtalt. SHoT 2010 Var i Oslo på møte med styringsgruppen mandag 7. februar. Hovedfokus for møtet var resultater fra undersøkelsen og offentliggjøring og innsalg til media. Jeg argumenterte for at studentenes egne medier skulle prioriteres i forkant av offentliggjøringen. Det ble utarbeidet en mediaplan og en pressemelding som gikk ut fra alle studentsamskipnadene som har deltatt i undersøkelsen. Onsdag uken etter var jeg og styringsgruppen igjen samlet i Oslo for offentliggjøringen. Det var stor mediainteresse for saken og det ble mange oppslag i både lokale og nasjonale medier.

11 Rapporten fra undersøkelsen kan man lese her: Fastlegetjenester for studenter i Bergen Universitetsdirektøren kalte inn meg og representanter fra fylket, kommunen, SiB og UiBs egen eiendomsavdeling til et møte om etablering av et fastlegekontor for studenter i Bergen. Alle parter stiller seg nå positivt til etableringen av et slikt tilbud. UiB sa i tilegg at de vil stiller lokaler til disposisjon for et slikt kontor og har allerede fremlagt et mulig alternativ. Ingenting er endelig avklart men dialogen er god og de mest positive ser for seg en åpning av tilbudet allerede til semesterstart. Quiz-program på NRK til høsten NRK kontaktet meg med tanke på å arrangere innledende runder til en kunnskapskonkurranse som skal gå på NRK til høsten. Studentkulturarrangører og andre var invitert på et møte på Kvarteret 8. februar hvor programkonseptet ble lagt frem og alle fikk hilst på hverandre. Fra Bergen ser en for seg å ha med to lag, ett fra UiB og ett fra NHH. Jeg, eksternansvarlig i NHHS og Kvarteret vil innlede et samarbeid mtp. å arrangere en delfinale blant studenter og ansatte i Bergen lia. våren. Mer om konseptet kan en lese her: Media Siden sist har man gjort en del saker i media. Mest ifm. SHoT 2010 men også om legetjenester. NRK P1 dekker SHoT og jeg kommenterte undersøkelsen i programmet Norgesglasset. NRK Hordaland gjorde en sak om fastlegetjenester for studentene i Bergen. Studvest har også dekket begge sakene i tillegg til en sak om boligsituasjonen for studenter i Bergen. Har også gjort en sak med Byavisen om SHoT 2010 som ikke er kommet ut ennå. VI. Universitetsstyret Strategi Torsdag 10. februar var det nytt møte i Universitetsstyret. UiBs strategi var igjen oppe til behandling, og det var gode og konstruktive diskusjoner. Dessverre ble den heller ikke denne gangen godkjent av Styret i sin helhet. Det største ankepunktet var antallet punkter under mål og strategier, som var alt for mange. Det ble derfor besluttet at ledelsen skulle minske dette antallet, og legge det frem på nytt for styret i neste

12 møte som er 14. april. Dette medfører at UiB per nå ikke har noen strategi, noe som medfører at enkelte avgjørelser må utsettes eller evt vedtas med forbehold om strategien støtter opp om det. Dimensjonering og tildelingsbrevet Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet redegjør for Stortingets budsjettvedtak og forutsetninger og krav departementet utleder av dette. Hovedprioriteringene ligger i Stortingsproposisjon nr 1 ( ) for KD og er som følger: - Utvikling i sektoren - ønske om økt opptakskapasitet - Grunnskoleutdanningen - Byg og infrastruktur - Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) For UiB er det det øverste punktet som skaper noe diskusjon. Grunnen er som skrevet i orienteringen for SP 02/11 at grunnet overbooking over lengre tid ønsker UiB å kutte studieplasser. Det vil si at først når UiB er på det antall studenter de mener de har finansiering for kan de begynne å øke opptaksrammene. I tildelingsbrevet fikk UiB tildelt 80 nye studieplasser. Disse plassene ønsket UiB å refinansiere, det vil si å ikke øke studieopptaket med heller finansiere de plassene som i dag er overbooket. Detter mener KD strider mot kriteriene for nye studieplasser. I tildelingsbrevet står det som følger: En studieplass defineres som 60 studiepoeng, det vil si at departementet forventer en aktivitetsøkning tilsvarende en heltidsekvivalent per tildelte studieplass. Det kan her se ut som at KD ikke vil godta en refinansiering, MEN de sier ingen ting om at disse plassene er studenter inn eller studenter ut. Slik UiB ledelsen ser det er det her 3 løsninger 1. Øke rammene for opptak med 80 studieplasser (Studenter inn) 2. Øke rammene for opptak med 120 studieplasser (det er slik at en student ved UiB i gjennomsnitt produserer 40,2 studiepoeng. (studenter ut)) 3. Refinansiere plassene for å sikre en bedre økonomi som vil bli brukt på å øke kvaliteten i studiene slik at studiepoengsproduksjonen vil øke med 4800 studiepoeng (tilsvarende 80 studieplasser ut) Da dimensjoneringen enda ikke er avklart med KD avventer Universitetsstyret beslutningen om hva som skal skje med de

13 nye studieplassene. Det er imidlertid viktig å understreke at universitetsstyret ønsker å imøtekomme KD s krav. Forsikring Sak 9 på møtet omhandlet studenters forsikring. Dette er noe som det er blitt jobbet mye med, og i den prosessen er det kommet frem at UIB ikke har lov til å tegne forsikring med private forsikringsselskap. (UiB som statlig virksomhet er selvassurandør). Derimot ble det et vedtak som vi er veldig fornøyd med, og som pålegger ledelsen å jobbe opp mot relevante myndigheter for å bedre situasjonen, for eksempel gjennom bedre betingelser for studenter i folketrydloven. Studenters omdømme og facebook Det har den siste tiden blitt skrevet i media om en vitenskapelig ansatt sine kritiske kommentarer rettet mot studentene på facebook. Det skal ikke være slik på et universitet at studentene blir et nødvendig onde, og vi anser dette som en meget uheldig sak. Dette rammer omdømmet både for studentene, de vitenskapelige ansatte og hele UiB. Det å behandle de ulike grupperingene på et breddeuniversitet som UiB med respekt, bør være en av grunnsteinene i virksomheten. VII. Læringsmiljøutvalget VIII. Andre orienteringer SP 35/11 Kompetanse 2020 Orienteringssak Orientering vil bli gitt muntlig i møtet. Se link for rapporten: SP 36/11 Senter for fremragende utdanning Orienteringssak Orientering vil bli gitt muntlig i møtet. Se link for beskrivelse av senteret her:

14 Se link for NOU 2008:3 med omtale av sentrene: /17.html?id= SP 37/11 Studentenes helse- og trivselsundersøkelse Orienteringssak Orientering vil bli gitt muntlig i møtet. Vedlegg: Kortversjon av resultatene fra undersøkelsen. SP 38/11 Sikkerhet på Høyden Diskusjonssak Bakgrunn: Innbrudd På tre år har innbruddsstatistikken økt med 170 prosent ved Universitetet i Bergen (UiB). Innbruddene skjer utelukkende på Nygårdshøyden, og verdier for om lag 1 million kroner har gått tapt. I 2008 var det 20 innbrudd ved UiB, i 2009 var det 42, mens tallet i fjor økte til 54 innbrudd. Det tilsvarer en økning på 170 prosent på tre år. Til sammenlikning var det bare ett innbrudd ved NTNU i 2009 og seks i fjor. To av disse førte til at eiendeler ble frastjålet. Miljøproblem Studenter og ansatte føler seg utrygge. Sprøytespisser på universitetets eiendom kan også utgjøre en helserisiko, Gartnere og formidler ved Bergen museum melder at de ofte må jage folk som setter skudd i hagen. De har også opplevd at det blir solgt sex utenfor. Bergen museum har jevnlig omvisning for skolebarn. Økonomi UiB bruker ca åtte millioner kroner årlig på sikring, vakthold og reparasjoner etter innbrudd. 6,2 millioner kroner til vakthold, en halv million til vedlikehold av alarmanlegg, en halv million til

15 reparasjon av skader etter innbrudd og ca kroner i verditap fra ting som stjeles. Åpenhet For UiB er det en verdi å kunne være et åpent og tilgjengelig universitet for ansatte, studenter og besøkende. Kunnskapen som finnes på universitetet skal også tilgjengelig for allmennheten. Det kan være et dilemma å ivareta dette hensynet samtidig som man ivaretar studenter og ansattes sikkerhet. Dette har UiB gjort UiB har laget en brosjyre om sikkerhet: https://www.uib.no/filearchive/sikkerhet_bygg3.pdf Det har også blitt trykket og hengt opp plakater med nummer til securitas på de fleste av UiB sine bygninger. I løpet av våren skal EIA gjennomføre et prøveprosjekt hvor det er en vekter tilstede på Høyden hele natten. I dag har UiB kun en vekter til å passe på alle de 95 byggene nattestid. Systemet for adgangskontroll skal også skiftes ut. Gartnere og formidlere ved Bergen museum får nå tilbud om hepatitt-vaksine dekket av arbeidsgiver, fordi de plukker så mange sprøyter fra Muséhagen. Hensikt: Komme med innspill til arbeidsgruppen som skal vurdere forholdet mellom et åpent universitet og krav til personsikkerhet. Vedlegg: Oppnevningsbrev og mandat for arbeidsgruppen som skal vurdere forholdet mellom et åpent universitet og krav til personsikkerhet. SP 39/11 Studentparlamentets forhold til studentutvalgene Diskusjonssak Bakgrunn: Utdrag fra Universitets- og høyskoleloven: 4-1. Studentorgan

16 1. Studentene ved universiteter og høyskoler kan opprette et studentorgan for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor institusjonens styre. Tilsvarende kan studenter ved den enkelte avdeling eller grunnenhet opprette studentorgan for denne. 2. Ved valg til organ som nevnt i første ledd skal det avholdes urnevalg blant studentene, med mindre det i allmøte enstemmig er bestemt noe annet. Et vedtak om annen valgordning enn urnevalg gjelder kun for første påfølgende valg. 3. Institusjonen skal legge forholdene til rette slik at studentorganene kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Omfanget av tilretteleggingen skal spesifiseres i en avtale mellom institusjonen og det øverste studentorgan. 4. Studentorganene skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå. Utdrag fra Studentparlamentet sine nettsider: Hva er Studentparlamentet? Studentparlamentet (SP) er det øverste studentpolitiske organet ved Universitetet i Bergen. SP består av 25 valgte studenter. 19 av disse er valgt ved listevalg. I tillegg har alle de seks fakultetene én studentrepresentant hver. SP arbeider for å ivareta UiB-studentenes interesser, og er deres viktigste stemme opp mot universitetet og andre aktuelle aktører. SP velger også studentrepresentanter til flere ulike råd, styrer og utvalg på universitetet. Studentparlamentet behandler og fatter vedtak i saker som angår studentenes interesser ved universitetet. Dette kan gjelde saker som omhandler fagpolitikk, studentvelferd på UiB, læringsmiljø, internasjonale studenter, utveksling eller mer fakultetsspesifikke saker. Spørsmål til diskusjon: Er SP først og fremst en interesseorganisasjon for alle studentene og Studentutvalgene på deres fakulteter eller et løsrevet politisk organ? Hvem har ansvar for om et studentutvalg ikke fungerer?

17 Kan SP jobbe med en fakultetsspesifikk sak uten å ha Studentutvalget med seg? Hvor mye tid bør AU bruke på Studentutvalgene? Bør AU ha like mye fokus på alle fakultetene? Hensikt: Avklare forholdet mellom Studentparlamentet og studentutvalgene. SP 40/11 Høringssvar: Utkast til Handlingsplan for UiBs internasjonale virksomhet Bakgrunn: Universitetsstyret vedtok Handlingsplan for internasjonal virksomhet for perioden i oktober 2006 (sak 90/06). Etter dette har styret behandlet oppfølgingen av handlingsplanen årlig, sist i oktober 2009 (sak 96/09). I samsvar med styrevedtaket er det utarbeidet utkast til ny handlingsplan for perioden , og denne sendes nå til høring. Vedlegg: Utkast til handlingsplan for UiBs internasjonale virksomhet Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Utkast til handlingsplan for UiBs internasjonale virksomhet Universitetsdirektørens kontor Deres referanse: Dato: 2011/399-MOR Studentparlamentet takker for muligheten til å komme med innspill til utkastet tilhandlingsplan for UiBs internasjonale virksomhet Først vil vi rose UiB med et godt utkast til handlingsplan. Utkastet inneholder mange tiltaksom Studentparlamentet støtter. Spesielt vil vi fremheve den tydelige koplingen mellomforskning og utdanning i hele dokumentet. Siste kulepunkt på side tre om å prioritere nettverk og samarbeid som fremmer både forskning og utdanning er vi meget positive til. Vi tror dette vil initiere flere utdanningssamarbeid med større tyngde i fagmiljøene og løfte

18 studentmobilitet frem som et viktig moment når UiB skal inngå nye avtaler. Dette gjelder også for kulepunkt to på side fire. Første kulepunkt på side fire som omhandler en avklaring av ansvarsforholdet mellom de ulike avdelingene når det gjelder mottak og utreise av ansatte, studenter og gjester er et etterlengtet tiltak som må prioriteres gjennomført så snart planen er vedtatt. Studentparlamentet ser positivt på det siste kulepunktet på side fem om en språktandemordning. En slik ordning kan også fungere som et godt integreringstiltak mellom norske og internasjonale studenter. Her bør også relevante eksterne aktører involveres i arbeidet, f. eks. Buddy Bergenprosjektet som drives av Røde Kors Ungdom. Videre ser vi positivt på at UiB ønsker å fortsette arbeidet med å gjøre forskningsresultateråpent tilgjengelige for alle. Dette er en naturlig oppfølgning av UiBs visjon om å være et åpent universitet. Vedtatt av Studentparlamentet, 28. februar, Forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtar høringssvaret med de endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 41/11 Høringssvar: Felles mal for karakterutskrifter i Felles Studentsystem (FS) Bakgrunn: Samarbeidstiltaket FS har tatt initiativ til å lage en felles mal for karakterutskrifter, og UHRs utdanningsutvalg ønsker en nasjonal standard velkommen. En arbeidsgruppe under FS har laget et notat som Utdanningsutvalget tidligere har kommet med innspill til. Notatet foreligger nå i bearbeidet form, og sendes med dette ut på høring til UHRs medlemsinstitusjoner på vegne av FS. Vedlegg: Høringsbrev Notat av : "Karakterutskrifter fra FS Forslag til endringer"

19 Høringssvar fra Studentparlamentet : Felles mal for karakterutskrifter i Felles Studentsystem (FS) Vi viser til brev til UHRs medlemsinstitusjoner datert , angående samarbeidstiltaket FS sitt initiativ til å lage en felles mal for karakterutskrifter. (SP-UiB) takker for muligheten til å komme med innspill. SP-UiB stiller seg bak forslaget om å lage en felles mal for karakterutskrifter. Og vi tror blant annet at dette vil være fordelaktig for både utdanningsinstitusjonene, arbeidsgiver og studentene når de etter endt studie skal ut i jobbmarkedet. Det vi så på som spesielt positivt i høringen var bland annet En felles mal sikrer også at en karakterutskrift blir mer gjenkjennelig og lettere sammenliknbar for andre som skal lese den. siden det vil gagne alle parter. Derimot stiller Studentparlamentet UiB seg meget kritisk til at karakterutskriften bør vise en samlet oversikt over alle emnene en student har bestått ved et lærersted. Definisjonen i Universitets- og Høyskoleloven er ikke presis på dette punktet, men åpner for ulike tolkninger. Vi ønsker at en karakterutskrift skal vise en samlet oversikt over alle emnene en student har bestått ved det studieprogrammet studenten selv ber om karakterutskrift fra. Studenter som har studert ved to ulike lærersteder får ulike karakterutskrifter fra disse. Derfor bør det også være mulig for studenter som har søkt ny studierett ved samme lærersted å få et vitnemål med karakterer utelukkende fra den nye studieretten. Dette bør selvfølgelig inneholde en samlet oversikt over alle emnene studenten har bestått på den nye studieretten. Vi synes det er viktig med en kvalitativ beskrivelse av karakterskalaen på engelske karakterutskrifter. Vi ser og at en nasjonal standard for karakterutskrifter ikke nødvendigvis vil dekke alles ønsker. Og som høringen påpeker skal den ha som målsetting om å dekke vesentlige krav og behov. Det bør således åpnes for at institusjonene får mulighet til å legge ved et ark med tilleggsinformasjon som utdyper viktige aspekter i forhold til enkelte fag, programmer og utdanninger. Vi er enig i at undervisningens varighet ikke er relevant i forhold til hva karakterutskriften skal dokumentere. Forslaget om at opplyninger om undervisningsspråk ikke skal føres på karakterutskriften er vi noe skeptiske til. At det ikke bør være et krav om det motsatte kan vi derimot si oss enige i. I mange tilfeller er informasjon om undervisningsspråk meget relevant informasjon i forhold til å dokumentere ens kompetanse. Forslaget om felles mal for karakterutskrifter er en viktig sak. Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen er takknemlig for å kunne komme med innspill. Vedtatt av 28. februar 2011.

20 Forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtar høringssvaret med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 42/11 Inkluderingsmidler våren 2011 Bakgrunn: Studentparlamentet har tidligere bevilget midler til Inkluderingsmidler. Inkluderingsmidlenes hovedmål er å fremme inkludering av internasjonale studenter i UiBs studentmiljø. Reglement for tildeling av inkluderingsmidler: Formål: Inkluderingsmidlenes hovedmål er å fremme inkludering av internasjonale studenter i UiBs studentmiljø. Inkluderingsmidlene skal bidra til dette gjennom å skape kontakt mellom norske og internasjonale studenter, og gi internasjonale studenter kunnskaper om norsk kultur, språk og historie. Større grupper bør prioriteres. Støtteberettiget: Midlene skal gå til sosiokulturelle formål. Søkeren(e) bør fortrinnsvis være studenter ved UiB. Både enkeltpersoner samt lag/foreninger er søknadsberettiget. Ikke støtteberettiget: Utgifter til tobakk, alkohol, eller andre rusmidler. Utgifter til rent faglige formål. Utgifter i forbindelse med hovedutferder og feltarbeid. Krav til søknaden og søkeren: Søknaden skal inneholde kontonummer. Søknaden skal inneholde adresse. Søknaden skal inneholde kontaktperson med e-post og telefonnummer. Søknaden skal inneholde aktuelt tidsrom for aktiviteten. Søknaden skal inneholde aktivitetens formål. Søknaden skal inneholde anslagsvis antall deltakere, samt andel internasjonale. Søknaden bør inneholde et enkelt budsjett.

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Informasjonsplan for StOr

Informasjonsplan for StOr StudentOrganisasjonen StOr Informasjonsplan for StOr Studieåret 2011/2012 Studentstyret ved UiS 23.08.2011 1. Innledning Bakgrunn: I arbeidsprogrammet for 2011/2012 under kapitel 2 punkt 2.3, står det

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Student, som alle andre

Student, som alle andre Eva Magnus Student, som alle andre En studie av hverdagslivet til studenter med nedsatt funksjonsevne Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, juni 2009 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer