INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA"

Transkript

1 Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 5. juni 2013 kl ved SalMars hovedkontor på Frøya (7266 Kverva). Til behandling foreligger følgende saker: 1. Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Styret har utpekt styreleder Bjørn Flatgård til å åpne møtet 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder 3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden 4. Orientering om virksomheten 5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2012 for SalMar ASA og SalMarkonsernet Styrets forslag til resultatregnskap for 2012, balanse pr. 31. desember 2012 og noter til dette for SalMar ASA og SalMar-konsernet samt årsberetning og revisors beretninger er inntatt i selskapets årsrapport for Denne er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret Godtgjørelse til styrets, valgkomiteens og revisjonsutvalgets medlemmer Det vises til valgkomiteen innstilling som følger vedlagt. 7. Godkjennelse av revisors honorarer Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for årsregnskapet 2012 med NOK for konsernet, hvorav NOK gjelder revisjon av morselskapet SalMar ASA. 8. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Det vises til erklæring om eierstyring og selskapsledelse fastsatt av styret 4. april 2013, som er inntatt i årsrapport for Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: «Generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring for eierstyring og selskapsledelse fastsatt av styret i SalMar ASA 4. april 2013, jf. Allmennaksjeloven 5-6 (4) og regnskapsloven 3-3b»

2 9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte I henhold til allmennaksjeloven 6-16 (a) har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret Erklæringen er vedlagt denne innkallingen. Styret foreslår at det treffes følgende vedtak: Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de retningslinjer som er gjengitt i erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i SalMar ASA, fastsatt av styret i SalMar ASA 8. mai 2013, herunder godkjenner generalforsamlingen retningslinjene som vedrører ytelser som nevnt i allmennaksjeloven 6-16 a første ledd tredje punktum nr Valg av styremedlemmer Innstilling fra valgkomiteen fremlegges generalforsamlingen 11. Valg av medlemmer til valgkomiteen Innstilling fra valgkomiteen fremlegges generalforsamlingen. 12. Valg av revisor Selskapet har i samsvar med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse gjennomført en prosess med anbud på revisjonstjenester. Basert på de inngitte tilbudene, har selskapet vurdert kostnader, kvalitet, opplegg for gjennomføring av revisjon og servicenivå. Styret anbefaler generalforsamlingen å velge Ernst & Young AS som ny revisor. 13. Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital På den ordinære generalforsamlingen 31. mai 2012 fikk styret fullmakt til å øke selskapets aksjekapital for å finansiere investeringer og kjøp av virksomhet gjennom kontantemisjoner og tingsinnskudd. Denne fullmakten løper frem til den ordinære generalforsamlingen i 2013 og styret foreslår at fullmakten fornyes. Det følger av formålet med fullmakten at styret vil kunne ha behov for å sette eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til side, noe fullmakten åpner for. Styret foreslår under henvisning til dette at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: I. Styret gis under henvisning til allmennaksjeloven fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK ,5 ved utstedelse av inntil nye aksjer, hver pålydende NOK 0,25. II. III. IV. Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven 10-2 og kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2014, dog ikke utover 30. juni V. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelsen av aksjekapitalen nødvendiggjør

3 14. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer På den ordinære generalforsamlingen 31. mai 2012 fikk styret fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer begrenset oppad til at den til en hver tid total beholdning av egne aksjer ikke utgjør mer enn 10% av gjeldende aksjekapital. Fullmakten skal kunne benyttes for å kjøpe selskapets aksjer i forbindelse med forpliktelser knyttet til opsjonsprogram for ledende ansatte og som et virkemiddel for å føre verdier tilbake til selskapets aksjonærer. Styret foreslår at fullmakten fornyes. Styret foreslår under henvisning til dette at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: I. Styret gis iht. allmennaksjeloven 9-4 fullmakt til å erverve inntil egne aksjer med en pålydende verdi på til sammen NOK ,75. II. Det beløp som kan betales per aksje skal være minst 1 krone og maksimalt 100 kroner. III. VI. Styret står fritt med hensyn til hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2014, dog ikke utover 30. juni ***** Innkalling til generalforsamlingen med vedlegg, er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen henstilles om å sende inn vedlagte møteseddel til selskapets kontofører innen mandag 3. juni 2013 kl Påmelding kan også gjøres elektronisk via selskapets hjemmeside fra 15. mai. Aksjeeiere som ikke selv vil delta i generalforsamlingen har rett til å møte ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Det bes om at fullmakten sendes selskapets kontofører innen mandag 3. juni 2013 kl Fullmaktskjema som også kan benyttes til å utpeke styrets leder eller den han måtte bemyndige som fullmektig er vedlagt. SalMar ASA har en aksjekapital på NOK ,75 fordelt på aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,25. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Selskapet har pr. dagen for denne innkallingen egne aksjer. Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen: Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig Talerett i generalforsamlingen Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven Rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst to uker igjen til generalforsamlingen skal holdes. Det er redegjort nærmere for disse rettighetene på selskapets hjemmeside Trondheim, 15. mai 2013, for styret i SalMar ASA Bjørn Flatgård, Styrets leder

4 Vedlegg 1 Møteseddel og fullmaktsskjema Møte og fullmaktseddel med utfylt navn og referansenummer sendes aksjonærene sammen med innkalling og andre vedlegg per post. MØTESEDDEL Aksjeeier: Referansenr: Pin-kode: Hvis de ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, henstilles de om å sende denne møteseddel til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks: eller Påmelding kan også skje gjennom fra og med 15. mai. Påmelding må være Nordea i hende senest mandag 3. juni klokken Undertegnede aksjonær vil møte på ordinær generalforsamling i SalMar ASA onsdag 5. juni 2013 klokken ved selskapets hovedkontor på Frøya (7266 Kverva) og avgi stemme for mine/våre aksjer avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er) Dato & sted Navn (blokkbokstaver) Aksjeeiers underskrift (ved eget oppmøte) FULLMAKT UTEN STEMMEINNSTRUKS Aksjeeier: Referansenr: Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakten benyttes av den De bemyndiger. Fullmakten må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest mandag 3. juni 2013 kl , Innen samme frist kan påmelding også gjøres via fra 15. mai. Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Faks eller Undertegnede aksjonær i SalMar ASA gir herved: Styrets leder: Bjørn Flatgård Andre (navn). fullmakt til å møte og avgi stemme på vegne av mine/våre aksjer i SalMar ASAs ordinære generalforsamling onsdag 5. juni Sted Dato Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt)

5 FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS Aksjeeier: Referansenr: Dersom de ønsker å avgi stemmeinstruks til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktsinstruksen under reflekterer de saker angitt på dagsorden for den ordinære generalforsamlingen. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den de bemyndiger. Alternativt kan de sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten sendes per post eller faks til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Faks eller Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstruks vil ikke være mulig. Fullmakten må være registrert hos Nordea innen 3. juni 2013 kl Undertegnede gir herved (sett kryss) Styrets leder, Bjørn Flatgård (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ord. generalforsamling 5. juni Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonen nedenfor. Merk at ikke avkryssede felt i agendaen vil anses som en instruks å stemme for forslagene i innkallingen. Det er likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det er fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Agenda generalforsamling 2013 For Mot Avstår 1 Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere N/A N/A N/A 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden 4 Orientering om virksomheten N/A N/A N/A 5 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2012 for SalMar ASA og SalMar-konsernet 6 Godtgjørelse til styrets, valgkomiteens og revisjonsutvalgets medlemmer 7 Godkjennelse av revisors honorarer 8 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 9 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 10 Valg av styremedlemmer 11 Valg av medlemmer til valgkomiteen 12 Valg av revisor 13 Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital 14 Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer Sted Dato Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt)

6 Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende: I personvalgsaker anses valgkomiteens innstilling som det fremsatte forslag. Dersom det er krysset av for For innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret og styrets leder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene. Dersom det er krysset av for Mot innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret og styrets leder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene. Dersom det er krysset av for Avstår innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene. Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform. Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksen.

7 Vedlegg 2 - Erklæring og retningslinjer vedrørende fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I SALMAR ASA INNLEDNING I henhold til allmennaksjeloven 6-16a avgir styret i SalMar ASA ( Selskapet ) nedenstående erklæring inneholdende retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i Selskapet (samlet Ledende ansatte ) for regnskapsåret Erklæringen ble vedtatt av styret i SalMar ASA 8. mai I samsvar med kravene i allmennaksjeloven 6-16a og 5-6 tredje ledd fremlegges retningslinjene for den ordinære generalforsamling i SalMar ASA 5. juni 2013 for rådgivende avstemning med unntak for pkt. 3 Aksjebaserte insentivordninger som forelegges generalforsamlingen for godkjenning. Retningslinjene pkt 3 Aksjebaserte insentivordninger er bindende for styret. Resten av retningslinjene er veiledende og evt. avvik fra retningslinjene skal besluttes av styret. Ved slik beslutning skal begrunnelse for at retningslinjene fravikes inntas i styreprotokollen. 2. BESLUTNINGSMYNDIGHET Styret skal vedta lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør. Administrerende direktør fastsetter lønn og annen godtgjørelse for øvrige ledende ansatte. Styret skal ha det overordnede tilsynet med godtgjørelsen av øvrige ledende ansatte og kan fastsette presiserende retningslinjer utover det som følger nedenfor for godtgjørelse av øvrige ledende ansatte. Dersom administrerende direktør ønsker å tilby godtgjørelse til ledende ansatte som går utover slike presiserende retningslinjer skal dette fremlegges styret for godkjenning. 3. RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE I REGNSKAPSÅRET 2013 Selskapets lederlønnspolitikk er basert på følgende hovedprinipper: Lederlønnen skal være konkurransedyktig Lederlønnen skal være motiverende Ut i fra disse hovedprinsippene har styret utformet følgende lønnsstruktur for selskapets ledende ansatte: Grunnlønn Grunnlønnen er hovedelementet i lederens lønn. Grunnlønnen skal være markedsmessig og skal reflektere lederens stillingsinnhold og ansvarsnivå. Bonus SalMar har en bonusordning for konsernets ledergruppe som er fastsatt av styret. Styret foretar en årlig vurdering av ordningen og fastsetter bonuskriterier for det kommende året. Variabelt lønnstillegg under ordningen kan maksimalt utgjøre 50% av lederens grunnlønn. Bonuskriteriene er tredelt og er knyttet opp mot måloppnåelse på konsern/divisjon/individnivå. Aksjebaserte insentivordninger SalMar har en opsjonsordning som nå er avsluttet. Opsjoner som har blitt tildelt i programmet kan utøves. For regnskapsåret 2013 vil det ikke bli inngått nye opsjosavtaler eller tildelt nye opsjoner. Det er utestående opsjoner som gir rett til å tegne aksjer i SalMar ASA. Opsjonene er fordelt på 58 personer. Siste utøvelsestidspunkt er 10 dager etter offentliggjøring av Selskapets delårsrapport for første kvartal Utøvelseskurs for utestående opsjoner er 49,65 pr aksje. Ved utøvelse av opsjoner kan selskapets styre velge om opsjonen skal innfris ved at opsjonsinnehaver mottar verdien av opsjonen i kontanter.

8 Pensjonsordninger Ledergruppen deltar i konsernets generelle pensjonsordning. Ordningen er innskuddsbasert hvor innskuddet utgjør 7% av lønn opptil 12G. Av dette yter selskapet 5,5 % og den enkelte ansatte 1,5%. Oppsigelsestid og etterlønn Ledende ansatte skal i utgangspunktet ha en oppsigelsestid på 6 måneder. I utvalgte tilfeller og avhengig av stilling kan etterlønn på 6 til 12 måneder benyttes. Naturalytelser Selskapet skal ikke tilby naturalytelser ut over det som er vanlig for ledende ansatte i sammenlignbare selskap. Øvrige variable elementer i godtgjørelsen Utover det som fremgår ovenfor skal Selskapet ikke tilby Ledende ansatte variable elementer i godtgjørelsen eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til grunnlønnen. 4. REDEGJØRELSE FOR LEDERLØNNSPOLITIKK I REGNSKAPSÅRET 2012 Selskapets lederlønnspolitikk for regnskapsåret 2012 er gjennomført i samsvar med lederlønnserklæring for 2012 vedtatt i generalforsamling 31. mai 2012.

9 Vedlegg 3 Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2013 Valgkomiteen i SalMar ASA har følgende sammensetning - Helge Moen, formann - Therese B. Karlsen - Endre Kolbjørnsen Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i 2012 avholdt tre møter. I forbindelse med SalMar ASAs ordinære generalforsamling 5. juni 2013 avgir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling: 1. Valg av styremedlemmer - I henhold til selskapets gjeldende vedtekter skal styret bestå av fem til ni medlemmer. Styret består nå av syv medlemmer hvorav to er representanter for de ansatte. - Bjørn Flatgård og Gustav Witzøe er på valg. - Valgkomiteen har i sitt arbeid vurdert behovet for både kontinuitet og fornyelse, samt styrets samlede kompetanseprofil. - Med basis i det overstående innstiller valgkomiteen på gjenvalg av Bjørn Flatgård og Gustav Witzøe. Videre ønsker valgkomiteen å erstatte Nina Udnes Tronstad med Merethe Holte (se vedlagte oppsummering av CV) - Alle innstilles for en periode på to år. 2. Valg av valgkomité - Av valgkomiteens tre medlemmer er Therese B Karlsen på valg i år. - Valgkomiteen innstiller på at Bente Rathe erstatter Therese B. Karlsen og velges for en periode på to år. 3. Forslag til honorar til styret - Valgkomiteen foreslår følgende honorarer til styrets medlemmer for 2012 o o o o Styrets formann: kroner Styremedlemmer: kroner Ansatterepresentanter og styremedlem ansatt i SalMar: kroner Styremedlemmer i revisjonsutvalget: til utvalgets leder og til øvrige medlemmer 4. Forslag til honorarer til valgkomiteen - Det foreslås følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden mellom generalforsamlingen 2012 og generalforsamlingen 2013: o Formann og medlemmer: kroner hver Trondheim 15. mai 2013 Helge Moen, Valgkomiteens formann

10 E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T PERSONAL INFORMATION. Name Merethe Helene Holte Nationality Norsk SUMMARY OF PROFESSION Har vært yrkesaktiv siden 1994; - 8 år som konsulent i A.T. Kearney (internasjonalt rådgivingsselskap) og 10 år i næringsmiddelindustrien i Mills (datterselskap av Agra, et norsk merkevarebasert næringsmiddelkonsern med bedrifter i Norge, Sverige og Danmark, samt eksport.) Er nå Partner i Aukner Neuman AS, et norskbasert konsulentselskap med kjernekompetanse innenfor strategi & forretningsutvikling og organisasjon & ledelse. Arbeidserfaring som konsulent: Bransjer Næringsmiddelindustrien Oppdretts- og fiskerinæringen Media Medisinsk utstyr Energi, olje- og gass Skipsbygging Fagområder Strategiutvikling Strategisk Innkjøp Prosessendringer og organisasjonsutvikling Kostnads- og produktivitetsanalyser Markedsanalyser og kundelønnsomhet ebusiness og eprocurement SUMMARY OF EDUACTION Arbeidserfaring i Mills fra 2 år som Prosjekt Direktør og 7 år i Ledergruppen som Direktør Forretningsutvikling: Ledelse av strategiprosessen og støtte i utvikling av årlige salgs- og markedsplaner Påvirkningsarbeid knyttet til eksterne rammebetingelser Ledelse av vekstprosjekter gjennom utvikling av nye markeder og produkter Utredninger og arbeid knyttet til selskapets omdømme Ledelse av lønnsomhetsforbedringsprosjekter Utredninger knyttet til markedsmessige og organisatoriske utfordringer Utvikling av Mills DA sin oppkjøpsprosess Kategori- og produktlønnsomhetsanalyser i Due Diligence prosesser i konsernet Ledelse av prosjekter på tvers av konsernets datterselskaper i Skandinavia Prosjektledelse for Mills Produktinnovasjonsarbeid Ledelse av porteføljestyringen i Mills Kategoriutvikling og forhandlingsstøtte Siviløkonom, MBA (Spania, Frankrike og Skottland) Master of Business Administration, European Management Programme 1994 Bachelor of Science, (England) Bachelor of Science with honors degree - Finans, Marketing & Strategi, Bedriftsøkonomi, Organisasjonsutvikling, Spansk

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Statoil ASA DAGSORDEN INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. mai 2014, kl. 17.00 i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, 4021 Stavanger 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 4. mai 2010 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos.

Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Til aksjonærene i NTS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Onsdag 13. mai

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 10.00

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA Generalforsamlingen ble avholdt den 18. mai 2009 kl 15.30 i selskapets lokaler i Thonning Owesens gate 35 C, 7044 Trondheim. Generalforsamlingen ble

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer