nr 03/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 03/14-2014.01.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 03/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Meddelelse til adressat med ukjent eller uriktig adresse... 3 Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Slettelser, begjært av innehaver Slettelser etter varemerkeloven Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Opphør av fullmektigverv Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 meddelelse til adressat med ukjent eller uriktig adresse /14 Meddelelse til adressat med ukjent eller uriktig adresse Grunnet ukjent eller uriktig adresse, bes Fredriksvern Gourmet AS, om å ta kontakt med Patentstyret snarest. Det foreligger en meddelelse i sak nr. OP2013/00400 til adressaten med svarfrist. Meddelelsen kan fås hos Patentstyret. 3

4 registrerte varemerker nr 03/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MIFI Novatel Wireless Inc, 9645 Scranton Road, Suite 205, US-CA92121 SAN DIEGO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Telekommunikasjonsutstyr, telefoner; trådløst kommunikasjonsutstyr, nettverksadministrasjonssoftware for tale- og datanettverk; komponenter for GPS-systemer og - innretninger; navigasjons- og posisjoneringsutstyr; dataprogramvare, datamaskinvare og datafastvare; elektronisk utstyr eller software derav for bruk ved overføring av data og/eller tale over et trådløst eller trådet nettverk; trådløse datamodemer, bærbare rutere, håndholdte trådløse modemer og rutere, PC-kort, og trådløse porter (gateways) brukt for forbindelse av terminaler via et datanettverk, radio- eller fastlinjenettverk; trådløse integrerte modemmoduler; dataprogramvare for bruk i trådløse modemer, bærbare rutere, og trådløse porter (gateways) for å forbinde terminaler via datanettverk, radio- eller fastlinjenettverk; trådløse kommunikasjonsinnretninger for tilveiebringelse av trådløse kommunikasjonstjenester til en eller flere innretninger; bærbare datanettverksrutere; håndholdte trådløse datanettverksrutere. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, telefon-, e-post-, telefaks- og data - og nettverksoverføringstjenester; utleie, leie og leasing av kommunikasjonsnettverk, - systemer og -utstyr; datautvekslingstjenester; overføring av data ved telekommunikasjon; meldingsformidlingstjenester, talemeldingstjenester; datanettverkstjenester; tilveiebringe forbindelser til internett eller databaser via trådløs kommunikasjon; tilveiebringe navigasjonssystemer via telekommunikasjon; tilveiebringe tilgang til og levering av digital musikk via internett, telekommunikasjon eller databaser; videokonferanse- og videotelefontjenester; drift av søkemotorer; dataassistert overføring av meldinger, data og bilder; datakommunikasjonstjenester; tjenester for elektronisk post; informasjonstjenester relatert til det forannevnte; tjenester for trådløs kommunikasjon; tjenester i relasjon til bedriftstjenester for ekstern aksess (remote access business services), virtuelle private nettverk, virtuelle PC-tjenester (virtual desktop services), e-posttjenester, og sosiale nettverkstjenester; telekommunikasjonstjenester i relasjon til sikker tilgangskontroll, virtualisering, identitetsadministrasjon, eksterne PC-løsninger (remote desktop solutions), sikre koplingslag (secure socket layer), kryptering, kryptografi, sertifiseringsautoritet, identitetsadministrasjon, sikre nettjenester, innholdsleveranser, lokaliserings- og posisjonstjenester, og trådløse helsetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen One Nordic AB, Box 50529, SE MALMÖ, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 11 Varmeelement; varmekjeler. Klasse 37 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av energianlegg; byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonstjenester; bygging, vedlikehold, oppkobling, service og reparasjon av anlegg for energiproduksjon, energidistribusjon, elektrisk utstyr og radiokommunikasjonssystem, fibernett og master; informasjon vedrørende konstruksjons-, vedlikeholds-, anleggs- og byggevirksomhet; bygging, vedlikehold, service og reparasjon av anlegg for belysning, trafikkinformasjon og betalingssystemer; konsulenttjenester i form av profesjonell ekspertise innenfor området elektrisitetsinstallasjoner. Klasse 38 Telekommunikasjon; datastøttet overføring av meldinger og bilder. Klasse 41 Utdanning og informasjon om utdanning innen energiområdet. Klasse 42 Energirådgivning; ekspertrådgivning i forbindelse med energidistribusjon, produksjon og installasjon av energianlegg og datamaskiner; ingeniørtjenester innen energiområdet; utforming og oppdatering av dataprogram innen energiområdet; konsultasjoner vedrørende sikkerhetsspørsmål innen energiområdet; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; industrielle analyse- og forskningstjenester; tekniske tjenester vedrørende måling og avlesning av energitilgang og forbruk for andre; utvikling og design av systemløsninger og produkter innenfor energimåling; vibrasjonsmålinger; konsulenttjenester i form av profesjonell ekspertise innenfor områdene energi, utendørsbelysning og miljø samt innen området energisparing. 4

5 registrerte varemerker nr 03/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku, JP- YOKOHAMA- SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Klasse 35 Detalj- eller engroshandelstjenester for forskjellige varer, nemlig biler, deres deler og tilbehør (unntatt deres transport); reklamevirksomhet for biler; bevisstgjøring av publikum om elektriske motorkjøretøyer og de livsstilendringer de frembringer; tilveiebringelse av nettsider med informasjon om forbrukerprodukter i forhold til elektriske biler og informasjon vedrørende kjøp av slike biler; agenturer innen området motorkjøretøyer; tilveiebringelse av informasjon om elektriske kjøretøyer, nemlig informasjon om forbrukerprodukter og prissammenligninger; salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester gjennom administrasjonen av incitamentsprogram som innebærer fordelingen av kilometerkreditt opptjent ved å kjøre et elektrisk kjøretøy (EV); informasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon om prissammenligninger innen området bensin. Klasse 37 Reparasjon eller vedlikehold av biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, og slepetraktorer (traktorer), og strukturelle deler og utstyr dertil; fremskaffelse av informasjon vedrørende reparasjon eller vedlikehold av biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, og slepetraktorer (traktorer), og strukturelle deler og utstyr dertil; reparasjon eller vedlikehold av måle- eller testemaskiner og -instrumenter; reparasjon eller vedlikehold av kraftfordelings- eller kontroll- og styremaskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av roterende omformere; reparasjon eller vedlikehold av faseregulatorer; reparasjon eller vedlikehold av ladere; reparasjon eller vedlikehold av batterier og celler; reparasjon eller vedlikehold av forbrenningsmotorer; reparasjon eller vedlikehold av deler til forbrenningsmotorer; reparasjon eller vedlikehold av startere for motorer og maskiner, ikke for landkjøretøyer; reparasjon eller vedlikehold av deler for vekselstrømsmotorer og likestrømsmotorer; reparasjon eller vedlikehold av vekselstrømsgeneratorer og likestrømsgeneratorer; reparasjon eller vedlikehold av kraftgeneratorer; reparasjon eller vedlikehold av elektriske ledninger og kabler; reparasjon eller vedlikehold av telekommunikasjonsutstyr og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av telefonapparater; reparasjon eller vedlikehold av deler og tilbehør for telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; reparasjon og vedlikehold av telematikkapparater for kjøretøyer; reparasjon eller vedlikehold av apparater for automatisk varsling av fullført oppladning; reparasjon eller vedlikehold av navigasjonssystemer for kjøretøyer; reparasjon eller vedlikehold av elektroniske maskiner, apparater og deres deler; reparasjon eller vedlikehold av fjernkontrollsystemer; reparasjon eller vedlikehold av elektroder; reparasjon eller vedlikehold av magnetkjerner; reparasjon eller vedlikehold av motstandstråd; tjenester i forbindelse med veiassistanse, særlig respons på anrop for veiassistanse, skifting av punkterte dekk, forsyning av reservedrivstoff, hjelpestart av batterier og forsyning av reservebatterier; fremskaffelse av informasjon vedrørende et kjøretøys tilstand, nemlig ladestatus, nødvendig tid for full oppladning, frakoplingsstatus, full oppladning; fremskaffelse av informasjon vedrørende et kjøretøys tilstand, nemlig å varsle en bilfører om at han må kople til sitt kjøretøy for å lade opp batteriene; vedlikeholdstjenester for kjøretøyer, nemlig fremskaffelse av varsler via internett for å minne kjøretøyeiere om tidspunkt for vedlikehold. Klasse 38 Mobiltelefonkommunikasjon; kommunikasjon via datamaskinterminaler; kommunikasjon via telefon; utleie/leasing av telekommunikasjonsutstyr, herunder telefoner, telefaksmaskiner; informasjon om datakommunikasjon (herunder informasjon via kabelog radiokommunikasjonsnettverk); kommunikasjon via e-post; informasjon vedrørende kommunikasjonsnettverk ved datamaskinterminaler; kommunikasjon via VAN (value-added nett/nett med utvidede kommunikasjonsmuligheter); tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk; tilveiebringelse av brukertilgang til globale posisjoneringssignaler for navigasjonsformål; tilveiebringelse av brukertilgang til internett; datakommunikasjon med bokstaver, bilder og lyd via e- post og datamaskiner; tilveiebringelse av brukertilgang til et globalt datanettverk; telematisk bistand via en tjeneste- og alarmsentral for transport og trafikk for å forbinde anrop i den hensikt å gripe inn og hjelpe personer og kjøretøyer i tilfelle en ulykke, motorhavari eller tyveri; tilveiebringelse av tilkoplingstjenester og tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk for overføring og nedlasting eller mottak av audio-, video eller multimediainnhold; tilveiebringelse av tilgang til digital musikk på internett; telekommunikasjoner, nemlig mottak, samordning og videresending av fjernanrop om et kjøretøys tilstand; telekommunikasjoner, nemlig mottak, samordning og videresending av fjernanrop om nødssituasjoner; overføring av tekst-, tale- og alarmmeldinger samt signal-, måle-, lyd-, bilde-, video-, posisjons-, bevegelses- og tilstandsdata mellom landkjøretøyer samt mellom maskiner/motorer/batterier og maskiner og forskjellige datasentraler og telematiske systemer, telefoner eller personlige datamaskiner; telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av data for eiere og førere av kjøretøyer herunder data som bistår i forbindelse med sporing av stjålne kjøretøyer; data-assistert overføring av signaler for låsemekanismer for kjøretøyer; telematiske tjenester, nemlig energiovervåkningstjenester, nemlig betraktning eller registrering av tidspunkt eller nivå av bruk og kontroll av strøm benyttet av utvalgte innretninger via telematiske systemer; telematiske tjenester, nemlig energiovervåkningstjenester for andre, nemlig betraktning eller registrering av tidspunkt eller nivå av bruk og kontroll av strøm benyttet av utvalgte innretninger via telematiske systemer; telekommunikasjoner, nemlig overføring av data, nemlig vei- og kjøre-relatert informasjon ved telematiske systemer; kommunikasjon via telematiske systemer, nemlig for fremvisning av vei- og kjørerelatert informasjon; telekommunikasjoner, nemlig overføring av data, nemlig generelle opplysninger så vel som bil-, trafikk- og vei-relatert informasjon via telematiske systemer; telekommunikasjoner, nemlig overføring av data og applikasjonsprogramvare; 5

6 registrerte varemerker nr 03/14 telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av talemeldinger og data. Klasse 41 Tilveiebringelse av online magasiner innen områdene automobiler, mote, underholdning og stil; online publikasjon av elektroniske magasiner; instruksjon i kjøring av kjøretøyer; instruksjon i kjøring av kjøretøyer, nemlig tilveiebringelse av informasjon vedrørende økonomisk kjøring, tilveiebringelse av digital musikk [ikke nedlastbar] på internett. Klasse 42 Meteorologiske informasjonstjenester; vertstjenester for en online samfunnsnettside med informasjon angående elektriske kjøretøyer for eiere av elektriske kjøretøyer; online tjenester for systemadministrasjon som gir brukere mulighet for fjernobservasjon, fjernovervåkning, fjernprogrammering, fjernbetjening og fjernkontroll av batterisystemer og klimaanlegg i elektriske kjøretøyer; fjernovervåkning og tilveiebringelse av målinger av et bilbatteris ladningsnivå; tilveiebringelse av et inspiseringsprogram for forhåndseide kjøretøyer. Klasse 45 Tilveiebringelse av nettsider med informasjon vedrørende livsstilendringer frembrakt ved bruk av elektriske biler; fjerninnstilling og -oppstart av batteriladning og klimaanlegg i et elektrisk kjøretøy; veihjelpstjenester, særlig respons på anrop om nødhjelp for passasjerer som blir skadet eller syke; overvåkningstjenester for kjøretøyer i sikkerhetsøyemed, nemlig automatisk varsling av airbag-utløsning, automatiske kollisjonsvarslingstjenester og varsling av unormal tilstand av kjøretøyet til føreren; veihjelpstjenester, nemlig sporing av stjålne kjøretøy, deteksjon av og varsling om det samme til kjøretøyeiere; kontroll av tenåringssjåfører, nemlig overvåkning, sporing og varsling av kjøretøyeiere hvis tenåringssjåfører har kjørt over fartsgrensen eller forlatt et forhåndsbestemt geografisk område i sikkerhets- og trygghetshensikt ved bruk av et globalt posisjoneringssystem; conciergetjenester for andre omfattende fjernbestilling av oppladning av elektriske kjøretøyer gjort via telefon, via e-post eller tekstmelding; concierge-tjenester for andre omfattende fjerninnstilling av klimaanlegg i kjøretøyer, gjort via telefon, e-post eller tekstmelding, bestilling av plass på strømladningssteder for kjøretøyer; conciergetjenester for andre omfattende ordning av personlige arrangementer og reservasjoner på forespørsel og tilveiebringelse av kunde-spesifikk informasjon for å dekke den enkeltes behov, alt gjort via telefon, e-post eller tekstmelding; nød- og sikkerhetstjenester langs veiene, nemlig fjernlåsing og -opplåsing av kjøretøydører, deteksjon av og varsling om det samme til kjøretøyeiere: overvåkning av batteriladning og varsling av føreren om ladestatus; overvåkning av strømsystemer benyttet i landkjøretøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HIGH DEFINITION Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, GB- TW89GS BRENTFORD, MIDDLESEX, Storbritannia Klasse 3 Ikke-medisinske toalettpreparater, tannpussemidler, munnskyllemidler og midler mot dårlig ånde; munnpleiepreparater; dentale gels, blekepreparater, tannpoleringspreparater, tannhvittemidler og - akseleratorer, kosmetiske flekkfjernepreparater. Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; medisinske munnpleiepreparater, medisinske tannpoleringspreparater, medisinske tannhvittemidler, medisinske munnskyllemidler, medisinske blekepreparater, medisinsk tyggegummi og pastiller for dental hygiene. Klasse 10 Kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; preparater for dentalpleie, dentale fleksible brett og engangsbrett. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); tannbørster, tannpirkere, tanntråd, børster og svamper; holdere og applikatorer hertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Interplaza AS, Postboks 6168 Etterstad, 0602 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 6

7 registrerte varemerker nr 03/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bollekinn INGRID KROG REMMEN, Bjerregaards gt 64 B, 0174 OSLO, Mouhamed Toulba Seck, BJERREGAARDS GATE 64 B, 0174 OSLO, Klasse 23 Tråd til tekstile formål. Klasse 24 Tekstilstoffer. Klasse 26 Glidelåser, knapper, hekter og synåler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR-0000 SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-Korea Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 9 Lydforsterkere; høyttalere; elektroniske tavler; telefakser; intercom telefonsentraler for forbindelse til et telefonnettverk; telefon sentralbord; mobiltelefoner, smarttelefoner og tilbehør, nemlig batterier, elektriske batteriladere, hodesett, øretelefoner, billadere, lær - etuier for mobiltelefoner, smarttelefoner, flip - deksel for mobiltelefoner, smarttelefoner, handsfrisett og påklemmingsdeksler for mobiltelefoner, smarttelefoner og bærbare høyttalere; operasjonssystem for mobiltelefoner; mobiltelefoner; mp3 spillere; optiske diskspillere; bærbare media - spillere; halvledere; smarttelefoner; stereo høyttalere; posisjonspeker for bærbare elektroniske anordninger; telefoner; fjernsynsmottakere; tredimensjonale briller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPG Preferred Guest Inc, One StarPoint, US-CT06902 STAMFORD, USA Klasse 36 Eiendomsmeglervirksomhet, nemlig meglerforretning for fast eiendom, ervervelse av fast eiendom og jord, delt eierskap i fast eiendom, nemlig bestyring og arrangering av eierskapet til fast eiendom, borettslag, eierseksjoner, selveierleiligheter, leiligheter; investering i fast eiendom, forvaltning av fast eiendom, timesharing i forbindelse med fast eiendom og leasing av fast eiendom, inklusive borettslag, eierseksjoner, selveierleiligheter og leiligheter. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOALS Leogriff AS, Bygdøy Allé 4, 0257 OSLO, ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Bygdøy Allé 4, 0257 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; dataspill; nedlastbare applikasjoner; elektroniske publikasjoner; internettspill; mobilbaserte spill;abonnementsbaserte spill eller andre spillapplikasjoner til mobil; dataprogrammer eller applikasjoner for mobiltelefoner. Klasse 28 Spill og leketøy; juletrepynt; spillkort; spilleautomater, annet enn med myntinnkast eller som bare kan brukes sammen med TV-apparater; elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med TV-apparater; spilleautomater eller spillemaskiner med myntinnkast eller tilsvarende betalingsinnretninger; puslespill. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; diskotektjenester; fotografering; organisering, utførelse og gjennomføring av lotterier eller andre veddemåls-, ferdighets- eller pengespill, inkludert spill relatert til karbongjenvinning; spilltjenester inkludert elektronisk eller fysisk distribusjon av spillkuponger eller andre deltakerdokumenter; gjennomføring av lotterier eller andre veddemåls-, ferdighets- eller pengespill ved bruk av telekommunikasjon, spesielt ved bruk av internett eller fjernsyn; helseklubbvirksomhet; nattklubber; orkestervirksomhet; produksjon av musikk; publisering av elektroniske bøker og tidsskrift online; tolketjenester. Klasse 44 Veterinære tjenester; skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; treplanting i forbindelse med karbongjenkjøpskvoter. 7

8 registrerte varemerker nr 03/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen M Proaktiv Eiendomsmegling AS, Småstrandgaten 6, 5003 BERGEN, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet. Klasse 36 Meglervirksomhet: finansiell virksomhet, forretninger med fast eiendom. Klasse 45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VALTROPIN WEEKLY LG Life Sciences Ltd, 58, Saemunan-ro, KR- JONGNO-GU, SEOUL, Sør-Korea Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 5 Humane veksthormoner; vaksiner; farmasøytiske preparater for behandling av ondartete svulster; antibiotikum; desinfeksjonsmiddel; insektmiddel; ugressmiddel; farmasøytiske preparater for dyr; farmasøytiske preparater for behandling av allergi; farmasøytiske preparater for åndedrettsorganer; aminosyrer for medisinske formål; farmasøytiske preparater for å restituere celler; biologiske preparater for medisinske formål; antiflogistika; farmasøytiske preparater for å regulere immunsystemet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MOSHI Aevoe Corp, 491 E. Evelyn Ave., US-CA SUNNYVALE, USA Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Elektronikk og tilbehør til elektroniske anordninger, nemlig etuier, vesker, mapper, preparater til rengjøring av skjermer og beskyttende filmer; dataperiferiutstyr, nemlig USB og firewire huber og brytere, mus og tastatur til datamaskiner, minnekortlesere, bærbart datalagringsutstyr, kjølevifter til bærbar PC, kabler, koblingsanordninger og adaptere. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer; bijouterivarer og smykker; edle stener; ur og kronometriske instrumenter; brosjer; kjeder; charms; mynter; jetonger; mansjettknapper; øreringer og ørepynt; gulltråd; smykkeskrin; halskjeder; nåler (juvelervarer); ringer (juvelervarer); statuer og statuetter av edelt metall; slipsklemmer; klokkeremmer, -bånd og -kjeder; klokkeetuier; stoppeklokker; slipsnåler; medaljer; nøkkelringer; kjedepynt (smykker); nøkkelkjeder, -bokser og -skrin av edelt metall og/eller edelstener; anheng; navneskilt av edelt metall; armbånd (juvelervarer); elektriske klokker og armbåndsur; solur; diamanter; ubearbeidet eller hamret gull; ubearbeidet eller hamret sølv; bijouteri; halvedelstener; kunstverk av edelt metall; vekkerklokker; mansjettknapper av chenille; juvelervarer og smykker for mobiltelefoner. Klasse 28 Spill og leketøy; dokker; kosedyr og plysjleketøy; teddybjørner; lekefigurer og lekesett; gymnastikk- og sportsartikler; baller og ballonger; dekorasjoner og ornamenter til juletrær; takkegaver (selskapsartikler); lekekjøretøy; elektriske kjøretøy (leketøy); surfebrett; snøbrett; rulleskøyter og rollerblades; isskøyter; rullebrett; beskyttelsespolstring og beskyttere for sport og spill; luftpistoler (leketøy); backgammon spill; baller til spill; bjeller til juletrær; biljardkuler; biljardbord; byggeklosser (leketøy); brettspill; kinaputtbonbonger; skoskøyter; maskineri og apparater for bowling; byggesett (leketøy); lysholdere for juletrær; dambrett; damspill; sjakkspill; sjakkbrett; syntetiske juletrær; trylleapparat; kinaputtbonbonger; terningbeger; dartpiler; terninger; dukkesenger; dukkeklær; dukkehus; dukkestuer; dominospill; håndvekter; albubeskyttere; muskelstrekkere (øvelsesapparater); tivoliapparater; tåteflasker for dukker; fiskekroker; fiskeutstyr; svømmeføtter; flottører for fiske; flyvende tallerkener (leker); balltre, racketer; apparater for elektroniske spill, unntatt spill som kun er tilpasset TVmottakere; golfbager; golfkøller; golfhansker; hansker for sport og spill; narreleker; trådvinder for kiter og papirdrager; kiter og papirdrager; knebeskyttere (sportsartikler); mah-jong (kinesisk spill); klinkekuler; marionetter; teatermasker; karnevalsmasker; uroer (leketøy); forminskede modeller av kjøretøyer; kotillongjenstander; beskyttelsesanordninger (deler av sportsklær); selskapsspill; knallperler (leketøy); lekepistoler; lekeballer; marionetter, hånddukker; rangler (leketøy); leker med ringer; gyngehester; rulleskøyter; seilbrett; ski; kjelker, sleder (sportsartikler); kjelker, tobogan (leketøy); såpebobler (leketøy); snurrebasser (leker); springbrett (sportsartikler); stasjonære treningssykler; svømmebasseng (lekeartikler); svømmeføtter; gynger, husker; bordtennisbord; leker til kjæledyr; vannski; lekeartikler for svømming, vannspill, sport og aktiviteter; badeballer; spilleautomater (maskiner) med myntinnkast; bager spesialtilpasset ski og surfebrett; bingokort; sommerfulgnett; spillkort; konfetti; in-line skøyter; puslespill; kaleidoskop; master for seilbrett; surfebrett; fiskehåver; radiostyrte lekebiler; rouletthjul; snøglobuser (leker); truger; japanske spillkort; oppblåsbare surfebrett. Klasse 35 Import-eksportagenturer; online informasjon vedrørende forretningsvirksomhet og forretningsopplysninger; detaljhandel vedrørende datamaskinprodukter og elektroniske produkter, tilbudt via internett og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk; detaljhandelstjenester vedrørende telekommunikasjonsapparater, mobiltelefoner, håndholdte og mobile digitalelektronisk utstyr til sending og mottak av telefonoppringinger, telefakser, elektronisk post, video, direktemeldinger, musikk, audiovisuelle og andre multimedia produkter samt andre digitale data, tilbehør, periferiutstyr og bærevesker til slikt utstyr; detaljsalgstjenester tilbudt via kommunikasjonsnettverk vedrørende mobiltelefoner, håndholdt mobilt digitalelektronisk utstyr, musikkrelaterte elektroniske produkter og annen 8

9 registrerte varemerker nr 03/14 forbrukerelektronikk, dataprogramvarer, tilbehør, periferiutstyr og transportkasser til slikt utstyr; produktdemonstrasjoner tilbudt i butikk og via kommunikasjonsnettverk; samling for andre av en rekke tjenestetilbydere på området online tjenester, kommunikasjonsvirksomhet, informasjonsteknologi og forlagsvirksomhet, slik at kundene på en hensiktsmessig måte kan vurdere og velge disse tjenestene; datastyrt lagring og gjenfinning av data; abonnementstjenester online vedrørende musikk og video; internettjenester, nemlig opprettelse av informasjonsindekser, nettsteder og andre informasjonskilder som er tilgjengelige for andre på globale datanettverk; søk etter, nettlesing (browsing) og gjenfinning av informasjon, nettsteder og andre informasjonskilder tilgjengelige på globale datanettverk og andre kommunikasjonsnettverk, for andre; organisering av informasjon tilbudt via globale datanettverk i henhold til brukerpreferanser; opprettelse av informasjonsindekser, nettsteder og andre informasjonskilder tilgjengelige for andre på globale datanettverk; informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til alle forannevnte tjenestene; online annonsering på datanettverk; engrossalgstjenester, detaljsalgstjenester og postordretjenester vedrørende salg av erindringsgaver og selskapspynt og -dekorasjoner, gaver og selskapsartikler, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater, hårpleieprodukter, toilettartikler, tannpasta, produkter til personlig hygiene, manikyrredskaper, preparater til neglepleie, neglelakk, falske negler, sanitærpreparater, stearinlys, veker, spon for opptenning, oljer for maling, bestikk, servise, steintøy, manikyrsett, barberredskaper, barberhøvler, maskiner og verktøymaskiner for kjøkken og husholdningsformål, håndverktøy, filmer, kameraer, disker for bildelagring, videopptakere, lyd- og bildeprodukter, lyd- og videobånd, grammofonplater og disker (for digitale oppdak eller med digitalt innhold), instrumenter og apparater for opptak, overføring og/eller reproduksjon av lyd og/eller bilde, fjernsynsapparater, videokassetter og/eller diskavspillere og/eller opptakere, radioer, telefoner, trådløse telefoner, mobiltelefoner, mobiltelefonetuier, pynt og stropper for telefoner, oppringingsindikatorer, regnemaskiner, kalkulatorer, elektroniske spill og datamaskinspill, kinofilmer, lys, vifter, kokeutstyr, kakeog paiformer, brødristere, stekeovner, kjøkkenutstyr, utstyr og beholdere for servering og oppbevaring av mat og/eller drikke, spisepinner, skjæreredskap, porselen, krystallvarer, emaljevarer, sølvtøy, glassvarer, terrakottavarer, leirvarer, pottemakervarer, keramikk, hårtørrere, lamper, lampeskjermer og deler og tilbehør til disse, barnevogner, ballonger, sykkelhorn og -bjeller, klokker og armbåndsur samt tilbehør, deler og utstyr til disse, juvelervarer, smykker og bijouterivarer, pyntegjenstander, artikler av edle metaller eller belagt dermed, bilder, fotografier, skrivesaker, papirvarer og brevpapir, papir og papp samt artikler laget av disse materialer, artikler til bruk for kunstnere, malekoster, skriveredskaper, trykksaker, bøker, aviser, magasiner og tidsskrifter, gratulasjonskort og julekort, spillkort, gavepapir og innpakningsmateriell, billedrammer og -stativ, tape, klister og lim for kontor- og husholdningsformål, artikler av lær og lærimitasjoner, bager, vesker, baggasjeartikler, reiseartikler, håndvesker, punger og lommebøker, paraplyer, spaserstokker, møbler, speil, kleshengere og -knagger, bokser og kontainere, navneskilt, små husholdningsarmaturer, husholdningseller kjøkkenredskaper eller -beholdere, kammer, svamper, børster, rengjøringsartikler, briller, brilleinnfatninger og solbriller samt etuier og tilbehør til disse, tekstiler og tekstilvarer, sengetøy, lintøy og duker til bord, servietter, kuvertbrikker, møbler, sysaker og tilhørende artikler, possementsartikler, lommetørkler, klesplagg, fottøy og hodeplagg, knapper, jakkemerker, bånd, lisser og snorer, blonder og broderier, hårnåler og hårpynt, bukseseler, skopynt, hattepynt, tepper, ryer, matter, leker, spill, leketøy, dukker, pyntefigurer, sportsartikler, juletrepynt, mat og drikke, konfektyrvarer og fyrstikker; annonse- og reklamevirksomhet; organisering av utstillinger for kommersielle eller markedsføringsformål; publisering av reklametekster; salgsfremmende tjenester for tredjemann; reklamebyråer; forretningsadministrasjon for utøvende kunstnere; import- og eksportagenturer; innsamling av informasjon for bruk i databaser; utsendelse av reklamemateriell; bedriftsledelse av hoteller; markedsundersøkelser; reklameoppslag; personellrekruttering; reklamebyråer; radioreklame; fjernsynsreklame; reklame fremskaffet online via datanettverk; prokura (handel på andres vegne). Klasse 38 Kommunikasjons- og telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringe telekommunikasjonsadgang; kommunikasjon via datamaskiner; kommunikasjon mellom datamaskiner; elektronisk overføring av data og dokumenter via internett eller andre databaser; tilveiebringe data og nyheter ved elektronisk overføring; tilveiebringe adgang til elektroniske nyhetstjenester relatert til nedlasting av informasjon og data fra internett; tilby adgang til nettsteder på internett; levering av digital musikk via telekommunikasjon; tilby trådløs telekommunikasjon via elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilby trådløs digital meldingsformidling, personsøking og elektronisk post, herunder tjenester som muliggjør sending og mottak av meldinger via et trådløst datanettverk; enveis og toveis personsøking; teleks-, telegram- og telefontjenester; tidsdelingstjenester i forbindelse med kommunikasjonsapparater; framskaffelse av telekommunikasjonstilgang og forbindelser til databaser og internett; elektronisk overføring av streamede og nedlastbare lyd- og bildefiler via datanettverk- og andre kommunikasjonsnettverk; tilby tjenester for oppkobling og adgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk for sending eller mottak av lyd-, bilde- eller multimediainnhold; framskaffe tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk for overføring eller mottak av lyd-, bilde- eller multimediainnhold; tilgang til nettsteder med digital musikk på internett; tilby tilgang til MP3- nettsteder på internett; tilby telekommunikasjonsforbindelse til internett eller databaser; tilby brukeradgang til internett (leverandører av internettjenester); elektroniske posttjenester; telekommunikasjon av informasjon (inklusive nettsider); programvarer og alle andre former for data; streaming av videoinnhold via et globalt datanettverk; abonnementbasert lydsending via et globalt datanettverk; elektronisk nyhetsformidling; telefaks- og meldingstjenester; overføring av data og informasjon via elektroniske midler, datamaskin, kabel, radio, fjernskriver, teleks, elektronisk post, telefaks, fjernsyn, mikrobølger, laserstråler, kommunikasjonssatelitt eller elektroniske kommunikasjonsmidler; overføring av data via audiovisuelle apparater styrte av databehandlingsapparater eller datamaskiner; tilby tilgangstid til nettsteder med multimediainnhold; tilby brukere adgang til databaser og kataloger via kommunikasjonsnettverk inneholdende hjelpemidler til å framskaffe data på området musikk, video, film, bøker, fjernsyn, spill og sport; tilby tilgangstid for brukere til elektroniske kommunikasjonsnettverk inneholdende muligheter for å identifisere, lokalisere, gruppere, distribuere og styre data samt lenker til tredjemanns dataserviceleverandører, databehandlere og databrukere; organisering og ledelse av videokonferanser; tilbydelse av databaser i form av oppslagstavler på området musikk, video, film, bøker, fjernsyn, spill og sport; informasjons-, rådgivings- og konsulenttjenester vedrørende alle forannevnte tjenester. Klasse 42 Datastyrt lagring og gjenfinning av digitale tekst-, data-, bilde-, lyd- og videoverker; datalagring av elektronisk musikk. 9

10 registrerte varemerker nr 03/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AIMCO Brake Parts Inc LLC, 4400 Prime Parkway, US-IL60050 MCHENRY, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 12 Bilkomponenter og deler for kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SANAFOR Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Antimikrobiske additiver brukt i fremstillingen av ferdigvarer av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TEC SOLUTION AS, Eldøyane 175, 5411 STORD, Klasse 35 Arbeidsformidling til verkstedindustrien, mekaniske verksteder, servicebedrifter innenfor olje og gass, onshore og offshore. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COCONUT BREEZE Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, US-NY10022 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; personlige pleieprodukter, nemlig hud- og kroppsvaskepreparater, hårpleiepreparater, fuktighetskremer for kropp og hud, lotioner og kremer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Monster Worldwide Inc, 622 Third Avenue, US- NY10017 NEW YORK, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 35 Personellrekruttering og -konsultasjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAIPI PASSION Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, US-NY10022 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; personlige pleieprodukter, nemlig hud- og kroppsvaskepreparater, hårpleiepreparater, fuktighetskremer for kropp og hud, lotioner og kremer. 10

11 registrerte varemerker nr 03/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/663,748 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CERTIFIED HP GENUINE REPLACEMENT PARTS Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner, datahardware, dataskrivere, dataperiferiutstyr, og deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAE Systems Plc, 6 Carlton Gardens, GB-SW1Y5AD LONDON, Storbritannia Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Computer software, firmware og hardware for søking, utvinning, samle, analysere, beskue, behandle, lagre, administrere, overvåke, forene og modellere data; computer software, firmware og hardware for søking etter, identifisere, beskue, analysere, behandle, lagre, administrere, overvåke, forene og modellere transaksjoner; computer software, firmware og hardware for søking, utforske, identifisere, beskue, analysere, behandle, lagre, administrere, overvåke, forene og modellere mønster og nettverk i data; computer software, firmware og hardware for å oppdage mistenkelig atferd; computer software, firmware og hardware for å analysere og forutsi kundeatferd; computer software, firmware og hardware for administrasjon av kundeforbindelser; computer software, firmware og hardware for informasjonsteknologi- og kommunikasjonsteknologi sikkerhet; computer software, firmware og hardware til bruk for å oppdage, forebygge, bekjempe og forsvare seg mot bedrageri, finansielt bedrageri, debetkort- og kredittkortsvindel, internett svindel, økonomisk kriminalitet, hvitvasking av penger, terrorisme og smugleroperasjoner; computer software, firmware og hardware for identifisering, opptak, etterforske, analysere og granske alle former for økonomisk kriminalitet; computer software, firmware og hardware med det formål å muliggjøre, forbedre og overvåke overholdelse av regelverk, operasjonell effektivitet, bedriftsledelse, risikostyring, risikoforebyggelse, og reduksjon av økonomisk tap; computer software, firmware og hardware med det formål å utføre due diligence, bakgrunnssjekk og undersøkelser av kunder og potensielle kunder; computer software, firmware og hardware til bruk i forsvaret, ved håndhevelse av lov og orden, og optimalisering av forretningsprosesser; databehandlingsutstyr og -instrumenter; computer software, firmware, hardware og elektroniske sensorer for datasikkerhet, datamaskinsikkerhet, datanettverksikkerhet og kommunikasjonsnettverk sikkerhet; computer software, firmware, hardware og elektroniske sensorer for å identifisere trusler og malisiøs opptreden på internett og innen bedrifter; computer software, firmware og hardware for reduksjon av sårbarhet mot cyber-angrep, minimalisering av skader forårsaket av cyber-angrep, og for restitusjon etter cyber-angrep; computer software, firmware, hardware og elektroniske sensorer for identifisering og rapportering av inntrenging i computer nettverk og kommunikasjonsnettverk; computer brannvegger; computer software, firmware og hardware for identifisering, innsamling, beskuelse, opptak, analysering, deling, håndtering, administrasjon, filtrering, lagring, overvåking og overføring av data; computer software for sanntid situasjonsforståelse og styring av arbeidsforløp; computer software, firmware og hardware for mottak, innsamling, lagring, beskuelse, deling, overvåking, håndtering, prosessering, konfigurasjon, analysering, sanere, rense, anonymisere, de-anonymisere, kryptere, dekryptere, maskere, hashing, filtrere, redigere, tokenisering og validering av data, informasjon og elektronisk kommunikasjon; computer software, firmware og hardware som tilveiebringer en inngangsport for anonymisering, de-anonymisering, overføring, kryptering, de-kryptering, maskering, hashing, filtrering, redigering, tokenisering og validering av data, informasjon og elektronisk kommunikasjon; computer software for mottak, behandling, omdanning, oversettelse, validere, kryptere, de-kryptere, opptak, sending og distribusjon av data; computer software for kontroll av dataintegritet; computer software for overføring av data mellom nettverk; computer software for meldingsformidling; computer software for beskyttelse av kvaliteten, integriteten og sikkerheten av data og informasjon, i særdeleshet ved overføring mellom nettverk; computer software, firmware og hardware for å minimalisere risikoen for datalekkasjer, databrudd, datatap og annen risiko forbundet med overføring av data mellom nettverk; computer software for frembringelse og drift av data-brannmurer som fanger opp og omdanner data sendt mellom forskjellige nettverk, grensesnitt eller sikkerhetsområder; computer software for kontroll av data for virus, malisiøs programvare (malware) og spionprogramvare; computer software for overvåking av datanivåer; computer software, firmware, hardware, sensorer og apparater for innsamling av etterretningsinformasjon og bevis; computer software, firmware, hardware, sensorer og apparater relatert til fjerning av eksplosiver; computer software, firmware, hardware, sensorer og apparater med det formål å kontre improviserte eksplosive innretninger, inklusive rydding av minefelt; deler og tilbehør til computer firmware og hardware; publikasjoner, brosjyrer, rapporter, sertifikater, brukerhåndbøker, brukerveiledninger, tekniske manualer, instruksjonsmanualer, treningsmanualer, utdannings-, opplærings- og instruksjonsmateriale i elektronisk form. Klasse 16 Trykksaker; trykte rapporter; trykte publikasjoner; tekniske manualer, instruksjonsmanualer, brukerhåndbøker, brukerveiledninger; utdannings-, opplærings- og instruksjonsmateriell; sertifikater; nyhetsbrev, pamfletter; brosjyrer; kataloger; trykt markedsføringsmateriell. Klasse 35 Innsamling og systematisering av informasjon inn i databaser; administrasjon av databaser; datorisert databehandling; tilveiebringe datasøk i computerfiler for andre; datalogging, datalagring og datainnhenting; 11

12 registrerte varemerker nr 03/14 forretningskonsultasjoner; konsultasjoner innen ledelse; tekniske ledelseskonsultasjoner; strategikonsultasjoner; tilveiebringelse av forretningsinformasjon; tilveiebringelse av informasjon vedrørende forretningsledelse; forretningsanalyse; analyse av forretningsdata; analyse, herunder analyse av forretningsinformasjon og forretningslivssyklus; forretningsdriftanalyse og forskningstjenester; utførelse av studier for å tilveiebringe bevis til støtte for velinformert beslutningstaking; forretningskonsultasjon relatert til driftstilgjengelighet, driftskapabilitet, kapabilitetsplanlegging, kapabilitetsrevisjon, kostanalyse og effektivitetsanalyse; forretningsutforming; forretningsprosessutforming; analyse, optimalisering og administrasjon av forsyningslinjer ved bruk av datamodellering; forretningsutforming til støtte for operasjonsrisikoanalyser og kapabilitetsrevisjon; rådgivning og konsultasjon relatert til forretningsrisikoledelse; utforming av forretningsrapporter, handelsrapporter og økonomiske rapporter; forretningssimulering for forståelse og forklaring av forretningsprestasjoner; selskapskartlegging, nemlig utarbeide en oppdeling av de nøkkelaktiviteter som er nødvendige for å støtte et kompleks multi-organisatorisk selskap i oppnåelse av sine målsettinger; tilretteleggingstjenester for forretningsforetak, nemlig forberede, gjennomføre, styre eller lede møter for å forenkle oppnåelsen av felles mål eller legge til rette for en produktiv eller vellykket utveksling av informasjon eller ideer; identifisering av forretnings- eller organisatoriske prestasjonsindikatorer; informasjon, rådgivning og konsultasjoner relatert til alle forannevnte tjenester; informasjon, rådgivning og konsultasjoner relatert til overholdelse av regelverk, operasjonell effektivitet, risikostyring og forretningsledelse. Klasse 36 Informasjon, rådgivning og konsultasjoner relatert til utførelsen av due diligence, bakgrunnssjekk og undersøkelser av kunder og potensielle kunder. Klasse 42 Konsultasjonstjenester vedrørende informasjonsteknologi; Konsultasjonstjenester vedrørende kommunikasjonsteknologi; forskning, design, utvikling og brukertilpasning av computer software, computer firmware, computer hardware, computer systemer og computer arkitektur; utarbeidelse av tekniske rapporter; utarbeidelse av rapporter relatert til computer data, computer software, computer firmware, computer hardware, computer operativsystem, computer nettverk, kommunikasjonsnettverk, sikkerhet for computer nettverk og kommunikasjonsnettverk; installasjon, integrasjon, implementering, konfigurering, betjene, vedlikeholde, oppdatere, oppgradere, reparere og yte brukerstøtte for computer software; computer software tjenester relatert til det å søke, utvinne, samle, lagre, undersøke, analysere, bearbeide, administrere, aggregere, modellere, beskue, dele og overvåke data og transaksjoner, herunder mønster og nettverk i data og transaksjoner; computer software tjenester relatert til avsløring og forebyggelse av svindel, online svindel, økonomisk svindel, finanskriminalitet, mistenkelig oppførsel, terroristvirksomhet, smuglervirksomhet, hvitvasking av penger og økonomiske tap; computer software tjenester relatert til identifisering, etterforskning, evaluering og håndtering av saker vedrørende alle former for økonomisk kriminalitet; computer software tjenester relatert til predikasjonsmodellering, overholdelse av regelverk, operasjonell effektivitet, risikostyring, risikoforebyggelse, bedriftsledelse og håndtering av kundeforhold; computer software tjenester relatert til due diligence undersøkelser vedrørende kunder og potensielle kunder; computer software tjenester relatert til analysering og forutsigelse av kundeopptreden; overvåking av computer systemer; analysetjenester relatert til computere, computer nettverk og kommunikasjonsnettverk; kriminalteknisk analyse av computer operativsystem; kriminalteknisk analyse, reverse engineering, lagring, gjenoppretting, omdanning, komprimering og migrering av computer data; computer software tjenester relatert til avpassing, omdanning, sampling, avdeling og analyse av data; analytiske tjenester relatert til computere, computer software, computer nettverk og kommunikasjonsnettverk; kunstig intelligens og nevral nettverk modellering; prosjektledelse; industriell analyse og forskning; tilveiebringe analyseverktøy for heving av trussel varsler; beskyttelsestjenester relatert til computer virus, malisiøs programvare (malware) og spionprogramvare; gjenoppretting av computer data og operativsystem; hendelseshåndtering og etterforskning relatert til trusler og ondsinnet opptreden tilknyttet computer operativsystem, computer nettverk og kommunikasjonsnettverk; geografisk kartlegging og romlig modellering; informasjon, rådgivning og konsultasjoner relatert til computersikkerhet, computer nettverk sikkerhet og kommunikasjonsnettverk sikkerhet; rådgivning og konsultasjon om hvordan redusere sårbarheten mot cyber-angrep, hvordan minimalisere skader forårsaket av cyber-angrep, og hvordan restituere seg etter cyber-angrep; computer software tjenester, konsultasjon og rådgivning relatert til innsamling av etterretningsinformasjon og bevis; computer software tjenester, konsultasjon og rådgivning relatert til fjerning av eksplosiver; computer software tjenester, konsultasjon og rådgivning relatert til bekjempelse av improviserte eksplosive innretninger, inklusive rydding av minefelt; militære og forsvarsmessige analyser og konsultasjoner; informasjon, rådgivning og konsultasjon relatert til alle forannevnte tjenester; datatjenester, nemlig identifisere, fange, søke, utforske, analysere, prosessere, lagre, håndtere, overvåke, aggregere og modellere data og transaksjoner, og av mønstre og nettverk i data og transaksjoner; datasikkerhetstjenester. Klasse 45 Sikkerhetstjenester; informasjon, rådgivning og konsultasjoner relatert til sikkerhet; analyse, konsultasjon og rådgivning relatert til nasjonal sikkerhet; rådgivning og konsultasjoner vedrørende hjemlandssikkerhet, nemlig rådgivning og konsultasjoner om hvordan redusere sårbarheten mot terrorisme, hvordan minimalisere skader forårsaket av terroristangrep, og hvordan restituere seg etter terroristangrep; informasjon, rådgivning og konsultasjon relatert til avsløring, bekjempelse og forsvar mot økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking av penger, finansielt bedrageri, debet og kredittkort svindel, og online svindel; informasjon, rådgivning og konsultasjoner relatert til overvåking av finansielle transaksjoner, avsløring og forebygging av mistenkelig finansiell atferd og reduksjon av økonomisk tap; informasjon, rådgivning og konsultasjoner relatert til identifisering, etterforskning, evaluering og håndtering av alle former for økonomisk kriminalitet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DETICA BAE Systems Plc, 6 Carlton Gardens, GB-SW1Y5AD LONDON, Storbritannia Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Computer software, firmware og hardware for søking, utvinning, samle, analysere, beskue, behandle, lagre, 12

13 registrerte varemerker nr 03/14 administrere, overvåke, forene og modellere data; computer software, firmware og hardware for søking etter, identifisere, beskue, analysere, behandle, lagre, administrere, overvåke, forene og modellere transaksjoner; computer software, firmware og hardware for søking, utforske, identifisere, beskue, analysere, behandle, lagre, administrere, overvåke, forene og modellere mønster og nettverk i data; computer software, firmware og hardware for å oppdage mistenkelig atferd; computer software, firmware og hardware for å analysere og forutsi kundeatferd; computer software, firmware og hardware for administrasjon av kundeforbindelser; computer software, firmware og hardware for informasjonsteknologi- og kommunikasjonsteknologi sikkerhet; computer software, firmware og hardware til bruk for å oppdage, forebygge, bekjempe og forsvare seg mot bedrageri, finansielt bedrageri, debetkort- og kredittkortsvindel, internett svindel, økonomisk kriminalitet, hvitvasking av penger, terrorisme og smugleroperasjoner; computer software, firmware og hardware for identifisering, opptak, etterforske, analysere og granske alle former for økonomisk kriminalitet; computer software, firmware og hardware med det formål å muliggjøre, forbedre og overvåke overholdelse av regelverk, operasjonell effektivitet, bedriftsledelse, risikostyring, risikoforebyggelse, og reduksjon av økonomisk tap; computer software, firmware og hardware med det formål å utføre due diligence, bakgrunnssjekk og undersøkelser av kunder og potensielle kunder; computer software, firmware og hardware til bruk i forsvaret, ved håndhevelse av lov og orden, og optimalisering av forretningsprosesser; databehandlingsutstyr og -instrumenter; computer software, firmware, hardware og elektroniske sensorer for datasikkerhet, datamaskinsikkerhet, datanettverksikkerhet og kommunikasjonsnettverk sikkerhet; computer software, firmware, hardware og elektroniske sensorer for å identifisere trusler og malisiøs opptreden på internett og innen bedrifter; computer software, firmware og hardware for reduksjon av sårbarhet mot cyber-angrep, minimalisering av skader forårsaket av cyber-angrep, og for restitusjon etter cyber-angrep; computer software, firmware, hardware og elektroniske sensorer for identifisering og rapportering av inntrenging i computer nettverk og kommunikasjonsnettverk; computer brannvegger; computer software, firmware og hardware for identifisering, innsamling, beskuelse, opptak, analysering, deling, håndtering, administrasjon, filtrering, lagring, overvåking og overføring av data; computer software for sanntid situasjonsforståelse og styring av arbeidsforløp; computer software, firmware og hardware for mottak, innsamling, lagring, beskuelse, deling, overvåking, håndtering, prosessering, konfigurasjon, analysering, sanere, rense, anonymisere, de-anonymisere, kryptere, dekryptere, maskere, hashing, filtrere, redigere, tokenisering og validering av data, informasjon og elektronisk kommunikasjon; computer software, firmware og hardware som tilveiebringer en inngangsport for anonymisering, de-anonymisering, overføring, kryptering, de-kryptering, maskering, hashing, filtrering, redigering, tokenisering og validering av data, informasjon og elektronisk kommunikasjon; computer software for mottak, behandling, omdanning, oversettelse, validere, kryptere, de-kryptere, opptak, sending og distribusjon av data; computer software for kontroll av dataintegritet; computer software for overføring av data mellom nettverk; computer software for meldingsformidling; computer software for beskyttelse av kvaliteten, integriteten og sikkerheten av data og informasjon, i særdeleshet ved overføring mellom nettverk; computer software, firmware og hardware for å minimalisere risikoen for datalekkasjer, databrudd, datatap og annen risiko forbundet med overføring av data mellom nettverk; computer software for frembringelse og drift av data-brannmurer som fanger opp og omdanner data sendt mellom forskjellige nettverk, grensesnitt eller sikkerhetsområder; computer software for kontroll av data for virus, malisiøs programvare (malware) og spionprogramvare; computer software for overvåking av datanivåer; computer software, firmware, hardware, sensorer og apparater for innsamling av etterretningsinformasjon og bevis; computer software, firmware, hardware, sensorer og apparater relatert til fjerning av eksplosiver; computer software, firmware, hardware, sensorer og apparater med det formål å kontre improviserte eksplosive innretninger, inklusive rydding av minefelt; deler og tilbehør til computer firmware og hardware; publikasjoner, brosjyrer, rapporter, sertifikater, brukerhåndbøker, brukerveiledninger, tekniske manualer, instruksjonsmanualer, treningsmanualer, utdannings-, opplærings- og instruksjonsmateriale i elektronisk form. Klasse 16 Trykksaker; trykte rapporter; trykte publikasjoner; tekniske manualer, instruksjonsmanualer, brukerhåndbøker, brukerveiledninger; utdannings-, opplærings- og instruksjonsmateriell; sertifikater; nyhetsbrev, pamfletter; brosjyrer; kataloger; trykt markedsføringsmateriell. Klasse 35 Innsamling og systematisering av informasjon inn i databaser; administrasjon av databaser; datorisert databehandling; tilveiebringe datasøk i computerfiler for andre; datalogging, datalagring og datainnhenting; forretningskonsultasjoner; konsultasjoner innen ledelse; tekniske ledelseskonsultasjoner; strategikonsultasjoner; tilveiebringelse av forretningsinformasjon; tilveiebringelse av informasjon vedrørende forretningsledelse; forretningsanalyse; analyse av forretningsdata; analyse, herunder analyse av forretningsinformasjon og forretningslivssyklus; forretningsdriftanalyse og forskningstjenester; utførelse av studier for å tilveiebringe bevis til støtte for velinformert beslutningstaking; forretningskonsultasjon relatert til driftstilgjengelighet, driftskapabilitet, kapabilitetsplanlegging, kapabilitetsrevisjon, kostanalyse og effektivitetsanalyse; forretningsutforming; forretningsprosessutforming; analyse, optimalisering og administrasjon av forsyningslinjer ved bruk av datamodellering; forretningsutforming til støtte for operasjonsrisikoanalyser og kapabilitetsrevisjon; rådgivning og konsultasjon relatert til forretningsrisikoledelse; utforming av forretningsrapporter, handelsrapporter og økonomiske rapporter; forretningssimulering for forståelse og forklaring av forretningsprestasjoner; selskapskartlegging, nemlig utarbeide en oppdeling av de nøkkelaktiviteter som er nødvendige for å støtte et kompleks multi-organisatorisk selskap i oppnåelse av sine målsettinger; tilretteleggingstjenester for forretningsforetak, nemlig forberede, gjennomføre, styre eller lede møter for å forenkle oppnåelsen av felles mål eller legge til rette for en produktiv eller vellykket utveksling av informasjon eller ideer; identifisering av forretnings- eller organisatoriske prestasjonsindikatorer; informasjon, rådgivning og konsultasjoner relatert til alle forannevnte tjenester; informasjon, rådgivning og konsultasjoner relatert til overholdelse av regelverk, operasjonell effektivitet, risikostyring og forretningsledelse. Klasse 36 Informasjon, rådgivning og konsultasjoner relatert til utførelsen av due diligence, bakgrunnssjekk og undersøkelser av kunder og potensielle kunder. Klasse 42 Konsultasjonstjenester vedrørende informasjonsteknologi; Konsultasjonstjenester vedrørende kommunikasjonsteknologi; forskning, design, utvikling og brukertilpasning av computer software, computer firmware, computer hardware, computer systemer og computer arkitektur; utarbeidelse av tekniske rapporter; utarbeidelse av rapporter relatert til computer data, computer software, computer firmware, computer hardware, computer operativsystem, computer nettverk, kommunikasjonsnettverk, sikkerhet for computer nettverk og kommunikasjonsnettverk; installasjon, 13

14 registrerte varemerker nr 03/14 integrasjon, implementering, konfigurering, betjene, vedlikeholde, oppdatere, oppgradere, reparere og yte brukerstøtte for computer software; computer software tjenester relatert til det å søke, utvinne, samle, lagre, undersøke, analysere, bearbeide, administrere, aggregere, modellere, beskue, dele og overvåke data og transaksjoner, herunder mønster og nettverk i data og transaksjoner; computer software tjenester relatert til avsløring og forebyggelse av svindel, online svindel, økonomisk svindel, finanskriminalitet, mistenkelig oppførsel, terroristvirksomhet, smuglervirksomhet, hvitvasking av penger og økonomiske tap; computer software tjenester relatert til identifisering, etterforskning, evaluering og håndtering av saker vedrørende alle former for økonomisk kriminalitet; computer software tjenester relatert til predikasjonsmodellering, overholdelse av regelverk, operasjonell effektivitet, risikostyring, risikoforebyggelse, bedriftsledelse og håndtering av kundeforhold; computer software tjenester relatert til due diligence undersøkelser vedrørende kunder og potensielle kunder; computer software tjenester relatert til analysering og forutsigelse av kundeopptreden; overvåking av computer systemer; analysetjenester relatert til computere, computer nettverk og kommunikasjonsnettverk; kriminalteknisk analyse av computer operativsystem; kriminalteknisk analyse, reverse engineering, lagring, gjenoppretting, omdanning, komprimering og migrering av computer data; computer software tjenester relatert til avpassing, omdanning, sampling, avdeling og analyse av data; analytiske tjenester relatert til computere, computer software, computer nettverk og kommunikasjonsnettverk; kunstig intelligens og nevral nettverk modellering; prosjektledelse; industriell analyse og forskning; tilveiebringe analyseverktøy for heving av trussel varsler; beskyttelsestjenester relatert til computer virus, malisiøs programvare (malware) og spionprogramvare; gjenoppretting av computer data og operativsystem; hendelseshåndtering og etterforskning relatert til trusler og ondsinnet opptreden tilknyttet computer operativsystem, computer nettverk og kommunikasjonsnettverk; geografisk kartlegging og romlig modellering; informasjon, rådgivning og konsultasjoner relatert til computersikkerhet, computer nettverk sikkerhet og kommunikasjonsnettverk sikkerhet; rådgivning og konsultasjon om hvordan redusere sårbarheten mot cyber-angrep, hvordan minimalisere skader forårsaket av cyber-angrep, og hvordan restituere seg etter cyber-angrep; computer software tjenester, konsultasjon og rådgivning relatert til innsamling av etterretningsinformasjon og bevis; computer software tjenester, konsultasjon og rådgivning relatert til fjerning av eksplosiver; computer software tjenester, konsultasjon og rådgivning relatert til bekjempelse av improviserte eksplosive innretninger, inklusive rydding av minefelt; militære og forsvarsmessige analyser og konsultasjoner; informasjon, rådgivning og konsultasjon relatert til alle forannevnte tjenester; datatjenester, nemlig identifisere, fange, søke, utforske, analysere, prosessere, lagre, håndtere, overvåke, aggregere og modellere data og transaksjoner, og av mønstre og nettverk i data og transaksjoner; datasikkerhetstjenester. Klasse 45 Sikkerhetstjenester; informasjon, rådgivning og konsultasjoner relatert til sikkerhet; analyse, konsultasjon og rådgivning relatert til nasjonal sikkerhet; rådgivning og konsultasjoner vedrørende hjemlandssikkerhet, nemlig rådgivning og konsultasjoner om hvordan redusere sårbarheten mot terrorisme, hvordan minimalisere skader forårsaket av terroristangrep, og hvordan restituere seg etter terroristangrep; informasjon, rådgivning og konsultasjon relatert til avsløring, bekjempelse og forsvar mot økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking av penger, finansielt bedrageri, debet og kredittkort svindel, og online svindel; informasjon, rådgivning og konsultasjoner relatert til overvåking av finansielle transaksjoner, avsløring og forebygging av mistenkelig finansiell atferd og reduksjon av økonomisk tap; informasjon, rådgivning og konsultasjoner relatert til identifisering, etterforskning, evaluering og håndtering av alle former for økonomisk kriminalitet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JUMP DANSESTUDIO, Eiksveien 110, 1361 ØSTERÅS, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TAILFIRE Diageo Scotland Ltd, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, GB-EH129DT EDINBURGH, Storbritannia Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 33 Alkonholholdige drikker (unntatt øl). 14

15 registrerte varemerker nr 03/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Argus AS, Postboks 2882 Kjørbekk, 3702 SKIEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; nedlastbare elektroniske publikasjoner; ingen av de forannevnte varene er relatert til områdene for energi, råvarer, utslipp og transport.. Klasse 16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; rådgivning og planlegging vedrørende bygg- og anleggsvirksomhet; kvalitetskontroll; bistand i forbindelse med offentlig tilsyn på byggeplasser (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OCAY Essen International AB, Kungsbron 2, SE STOCKHOLM, Sverige Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 2 Klasse 3 Klasse 9 Toner; blekkpatroner, tonerkassetter. Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Vitenskapelige, nautiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning) og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; programvare; tilbehør til datamaskiner (som inngår i klassen); skrivere; fotokopieringsapparater og -maskiner; diktafoner; lysbildeapparater; telefaksmaskiner; nettverksrutere; batterier; elektroniske tidsmålere; mobiltelefoner; termometere; apparater for merking; vesker til bærbare datamaskiner; kameraer; vesker til kameraer; elektriske kabler; skjermer (fotografiske); brannslukningsapparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; kaffetraktere; mikrobølgeovner; vannkokere; radiatorer til kontorer, luftavfuktningsapparater; vifter; varmevifter; lyspærer; lysrør. Klasse 16 Kontorrekvisita (ikke møbler); papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, papirvarer (skrive- og kontormateriale); kopieringspapir; etiketter, ikke av tekstil; papirblokker; skriveblokker; løsbladspermer; brevpermer (kontorrekvisita); indexregistrer; dokumentmapper (kontorrekvisita); arkivdokumenter og arkiveringsprodukter (som inngår i klassen); konvolutter; blokker med selvheftende lapper; almanakker; instruksjons- og undervisningsmaterialer (ikke apparater); papirduker; toalettpapir; husholdningspapir; kaffefiltre; klister og tape for kontorrekvisita eller husholdningsformål; artikler til bruk for kunstnere; malepensler; viskelær; gummibånd (kontorrekvisita); penner; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); plastmapper; plastposer; trykktyper; fargebånd til skrivere; skilter; tavler; hullmaskiner (for kontorbruk); stiftemaskiner; forseglingsstempler; kontormaskiner; makuleringsmaskiner; lamineringsmaskiner (for kontorbruk); spiralbindingsmaskiner; skjæremaskiner for kontorbruk. Klasse 20 Møbler; kontormøbler; oppbevaringsmøbler; innredningsartikler; krakker; fotstøtter; utstillingstavler. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); beholdere for papirhåndklær; stativ for papirruller; papir tallerkener; papp- og plastkopper. Klasse 25 Arbeidsklær. Klasse 30 Kaffe. Klasse 35 Detaljhandelstjenester, blant annet postordresalg av varer via katalog og Internett, nemlig varer for husholdning- og kontorbruk, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater, apparater og instrumenter for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, datamaskiner, tilbehør til datamaskiner, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, koking, kjøling og tørking, kaffetraktere, mikrobølgeovner, vannkokere, kontormaskiner og utstyr, kontorrekvisita, papirvarer, skrivesaker, vesker, møbler, kontormøbler, oppbevaringsmøbler, apparater for hygieniske formål, artikler for rengjøringsformål, rengjøringsmidler, hygieniske produkter, engangsartikler (tallerken, bestikk og glass), glassartikler, porselen og keramikk til husoldningsbruk eller pynt, gulvtepper, tekstiler og tekstilvarer, sengeklær og duker, badehåndklær og tekstil håndklær, håndklær, sengetøy, klær, fottøy og hodeplagg, sportsartikler, dagligvarer, matvarer, konditorvarer og drikkevarer, kaffe; utleie av kontorutstyr; utleie av skrivere og utstyr til skrivere. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon av møbler; rengjøringstjenester. 15

16 registrerte varemerker nr 03/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Primaitalia.no AS, Kirkebakken 1 A, 1178 OSLO, Klasse 33 Viner, med sin opprinnelse fra Italia. Klasse 36 Utleie av fast eiendom, med sin opprinnelse fra Italia. Klasse 39 Organisering av reiser, med sin opprinnelse fra Italia. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mestergruppen Bolig AS, v/ Avd. Mesterhus, Postboks 6197 Etterstad, 0602 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; administrasjon av forhandlerkjeder Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet Klasse 42 Teknisk konsulentvirksomhet; arkitekttjenester; planlegging og rådgiving vedrørende bygging (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, US-TX IRVING, USA Klasse 4 Motoroljer; smørende oljer og fett; smøreoljer; syntetiske motoroljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/521,638 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JENSEN Jensen Maritime Consultants Inc, 1102 SW Massachusetts Street, US-WA98134 SAATTLE, USA MAQS Law Firm, Pilestræde 58, DK-1112 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 35 Forhandling av marine kommersielle transaksjoner for tredjeparter; styring av regulatorisk innlevering, nemlig forretningskonsulentytelser vedrørende forberedelse og innsendelse av søknader om godkjenning av skipsdesign hos statlige tilsynsorganer; tilby konsulenttjenester innen styring av regulatorisk innlevering for skipsdesignere, samt å bistå dem med den administrative behandling av søknader om godkjenning av skipsdesign fra statlige tilsynsorganer. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av fartøy og skip; skipsbygging; maritim konstruksjon; skip og fartøy konvertering og renovering; byggeledelse. Klasse 42 Tilpasset design og konstruksjon av skip og fartøy for andre; design tjenester innen maritim skipsbygging; maritim engineering; strukturell og stabilitet analyse av skip og fartøy; gjennomføring av forundersøkelser; konsultasjon innen fartøy og skipsdesign; konsultasjon innen marin engineering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jump for Joy! JUMP DANSESTUDIO, Eiksveien 110, 1361 ØSTERÅS, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FORBES Forbes LLC, 60 Fifth Avenue, US-NY10011 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Mobiltelefoner; SIM-kort; ringetoner og grafikk som 16

17 registrerte varemerker nr 03/14 kan nedlastes til mobiltelefoner; elektroniske og magnetiske id-kort til bruk i forbindelse med betaling for tjenesteytelser; programvare til å nedlaste til mobile applikasjoner med henblikk på å abonnere på, få adgang til, se og interagere med digitale magasiner, tidsskrifter, nyhetsbrev, rapporter, intervjuer, blogger, artikler, audiovisuelle verk og multimedieverk; dataprogramvare som kan abonneres på og muliggjøre levering av elektroniske publikasjoner til mobilt utstyr; nedlastbare applikasjoner til mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak; nedlastbare musikklydopptak; nedlastbare elektroniske publikasjoner; nedlastbare bilder; apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, disker til opptak; ferdig innspilte programmer til fjernsyn; opptak av tv-programmer; lyd- og videoopptak; disker og kassetter med videoopptak. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke inkludert i andre klasser; trykksaker; publikasjoner; magasiner; periodiske publikasjoner; bøker; nyhetsbrev; brosjyrer; tidsskrifter; brosjyrer, hefter; småblader (leaflets), trykte rapporter; trykte artikler; prospekter; kataloger; periodiske rapporter; kalendere; bordkalendere; fotografier; kontormateriell; instruksjons- og undervisningsmateriale (unntatt apparater). Klasse 35 Tilveiebringe informasjonstjenester innenfor området business, businessnyheter og karriereplanlegging ved hjelp av et globalt datanettverk. Klasse 36 Tilveiebringe informasjonstjenester innenfor områdene personlig økonomi, verdipapirer, økonominyheter, personlige investeringer ved hjelp av et globalt datanettverk. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet; tilveiebringelse av undervisning; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangering, organisering og gjennomføring av konferanser og seminarer; arrangering og gjennomføring av seminarer, konferanser og arbeidsgrupper (workshops) innenfor områdene business, personlig økonomi, verdipapirer, business - og økonominyheter, karriereplanlegging, teknologi, fritid, livsstil og personlige investeringer; forlagsvirksomhet; magasinforlagsvirksomhet; elektronisk forlagsvirksomhet; elektronisk skrivebordsforlagsvirksomhet; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter; tilveiebringe underholdnings- og undervisningstjenester via et globalt datanettverk eller internett; tilveiebringe elektroniske ikke-nedlastbare publikasjoner; tilveiebringe online publikasjoner (ikke-nedlastbare); online bibliotektjenester, nemlig tilveiebringe elektroniske bibliotektjenester som viser magasiner, artikler og publikasjoner via et online datanettverk; produksjon og distribusjon av tv-programmer; utdannings- og underholdningstjenester i form av tvprogrammer; produksjon av direktesendte tvprogrammer; produksjon av tvunderholdningsprogrammer; redigering av tvprogrammer; produksjon og distribusjon av kabel-tv programmer; syndikering av tv-programmer; nyhetsstoffssyndikering for kringkastingsindustrien; syndikering av radioprogrammer; syndikering av nyhetsrapportering; innspillingstjenester for lyd, film, video og televisjon; produksjon av lyd- og videoinnspillinger; nyhetsprogramtjenester for radio eller televisjon; tilveiebringelse av nyhetsstoff online; tilveiebringe ikke-nedlastbare magasiner, periodiske skrifter, nyhetsbrev, rapporter, blogger, artikler, audiovisuelle verk og multimedia verk innenfor områdene business, personlig økonomi, verdipapirer, business- og økonominyheter, karriereplanlegging, teknologi, fritid, livsstil og personlige investeringer ved hjelp av et globalt datanettverk; tilveiebringe informasjonstjenester innenfor området fritid og livsstil ved hjelp av et globalt datanettverk; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester in relasjon til alt det forannevnte. Klasse 42 Tilveiebringe informasjonstjenester innenfor området teknologi ved hjelp av et globalt datanettverk; utleie av datamaskiner og databehandlingsutstyr; utleie av dataprogramvare. Klasse 43 Utleie av kontormøbler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Aclass A/S, Hasselager Centervej 27 1, DK-8260 VIBY J, Danmark Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 0105 OSLO, Klasse 39 Befraktning, organisering av reiser, organisering av safariturer, plassreservering, reisereservering, sightseeing, transport av reisende, organisering av ferier, turoperatør, reisebyråtjenester. Klasse 43 Formidling av midlertid losji, hotellreservering, reservering av midlertidig innkvartering, serveringtjenester av mat og drikke (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARGUS Argus AS, Postboks 2882 Kjørbekk, 3702 SKIEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; rådgivning og konsultasjoner om organisasjons- og forretningsledere; rådgivning og konsultasjoner i personalspørsmål; bistand i forbindelse med utarbeidelse av kvalitetsplaner og HMS-planer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 17

18 registrerte varemerker nr 03/14 aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; rådgivning og planlegging vedrørende bygg- og anleggsvirksomhet; kvalitetskontroll; bistand i forbindelse med offentlig tilsyn på byggeplasser. Klasse 45 Juridiske tjenester; bistand i forbindelse med søknader om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett; bistand med utarbeidelse av søknader om ansvarsrett for byggetiltak; bistand med utarbeidelse av søknader om byggetiltak til ansvarlig søker i byggesaker; bistand i forbindelse med valg av kontraktsstandarder; bistand med utforming av anbud. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NOBE Goldcup 9044 AB, Garvargatan 9, SE STOCKHOLM, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 30 Næringsmidler av korn, sjokolade. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og frukjuicer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VERSALIFT Time Export A/S, Søndervang 3, DK-9640 FARSØ, Danmark Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 7 Løfte- og heiseapparater, hydrauliske heiser og hydrauliske arbeidsplattformer; forannevnte varer også til montering på trailere, chassis og kjøretøyer, deler og tilbehør til forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 12 Selvkjørende løfte- og heiseapparater; selvkjørende hydrauliske heiser og selvkjørende hydrauliske arbeidsplattformer; kjøretøyer med hydrauliske heiser, hydrauliske arbeidsplattformer, løfte- eller heiseapparater: deler og tilbehør til forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 35 Salg av løfte- og heiseapparater, hydrauliske heiser og hydrauliske arbeidsplattformer, selvkjørende løfteog heiseapparater, selvkjørende hydrauliske heiser og selvkjørende hydrauliske arbeidsplattformer, kjøretøyer med hydrauliske heiser, hydrauliske arbeidsplattformer, løfte- eller heiseapparater samt deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse 37 Konstruksjon, inspeksjon, vedlikehold, reparasjon og installasjon av hydrauliske heiser, hydrauliske arbeidsplattformer, løfte- og heiseapparater, herunder montering av hydrauliske heiser, hydrauliske arbeidsplattformer, løfte- og heiseapparatur på trailere, chassis og kjøretøyer, konstruksjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av selvkjørende løfte- og heiseapparater, selvkjørende hydrauliske heiser og selvkjørende hydrauliske arbeidsplattformer; konstruksjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer, herunder konstruksjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer med hydrauliske heiser, hydrauliske arbeidsplattformer, løfte- eller heiseapparater, informasjon og rådgivning vedrørende forannevnte tjenesteytelser. Klasse 42 Ingeniørvirksomhet; design og utvikling av løfte- og heiseapparater, hydrauliske heiser, hydrauliske arbeidsplattformer og kurver, utvikling, design, innretning og oppbygging av kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Time Export A/S, Søndervang 3, DK-9640 FARSØ, Danmark Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 7 Løfte- og heiseapparater, hydrauliske heiser og hydrauliske arbeidsplattformer; forannevnte varer også til montering på trailere, chassis og kjøretøyer, deler og tilbehør til forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 12 Selvkjørende løfte- og heiseapparater; selvkjørende hydrauliske heiser og selvkjørende hydrauliske arbeidsplattformer; kjøretøyer med hydrauliske heiser, hydrauliske arbeidsplattformer, løfte- eller heiseapparater: deler og tilbehør til forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 35 Salg av løfte- og heiseapparater, hydrauliske heiser og hydrauliske arbeidsplattformer, selvkjørende løfteog heiseapparater, selvkjørende hydrauliske heiser og selvkjørende hydrauliske arbeidsplattformer, kjøretøyer med hydrauliske heiser, hydrauliske arbeidsplattformer, løfte- eller heiseapparater samt deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse 37 Konstruksjon, inspeksjon, vedlikehold, reparasjon og installasjon av hydrauliske heiser, hydrauliske arbeidsplattformer, løfte- og heiseapparater, herunder montering av hydrauliske heiser, hydrauliske arbeidsplattformer, løfte- og heiseapparatur på trailere, chassis og kjøretøyer, konstruksjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av selvkjørende løfte- og heiseapparater, selvkjørende hydrauliske heiser og selvkjørende hydrauliske arbeidsplattformer; konstruksjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer, herunder konstruksjon, inspeksjon, 18

19 registrerte varemerker nr 03/14 vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer med hydrauliske heiser, hydrauliske arbeidsplattformer, løfte- eller heiseapparater, informasjon og rådgivning vedrørende forannevnte tjenesteytelser. Klasse 42 Ingeniørvirksomhet; design og utvikling av løfte- og heiseapparater, hydrauliske heiser, hydrauliske arbeidsplattformer og kurver, utvikling, design, innretning og oppbygging av kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PAG PAG-Automasjon AS, Breibakken 1, 4012 STAVANGER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Rekruttering av midlertidig arbeidskraft til outsourcingindustrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DUGG Hennig-Olsen Is AS, Postboks 432, 4664 KRISTIANSAND S, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk, melkeprodukter, yoghurt; spiselige oljer og fett; drikker hovedsakelig laget av melk, melkeprodukter eller yoghurt. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sorbet. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; smoothie. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; isbarer; snackbarer; kaffebarer; selvbetjeningsrestauranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ariel Holding AS, Postboks 6386 Etterstad, 0604 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IPASS Industri & Prosess Assistanse AS, Breibakken 1, 4012 STAVANGER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Rekruttering av midlertidig arbeidskraft til outsourcingindustrien. 19

20 registrerte varemerker nr 03/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Marine Harvest Holding AS, Postboks 1086 Sentrum, 0104 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 35 Fremvisning og salg av fisk og skalldyr samt fisk og skalldyrprodukter, herunder fiskefileter, fisk og skalldyrhermetikk, fiskemel, kråkebolleprodukter; ferdigretter bestående av fisk og skalldyr. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Watkins Manufacturing Corp, 1280 Park Center Drive, US-CA92081 VISTA, USA Klasse 11 Boblebad og spabad i form av oppvarmede bassenger. Mars AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; næringsmidler til dyr, fugler og fisk og preparater inkludert i klasse 5 til bruk som tilsetninger for slike næringsmidler. Klasse 31 Levende dyr; næringsmidler til dyr; levende fugler og fisker; blekksprutben; ben og spiselige tyggeprodukter; strø for dyr. Klasse 43 Forskningstjenester relatert til ernæring av kjæledyr, dyr, fugler og fisk; forskningstjenester relatert til dyr, fugler og fisk. Klasse 44 Veldedige omsorgs- og pleietjenester relatert til dyr, fugler og fisk; oppaling/oppdrett og fostring av dyr; kenneltjenester; veterinære klinikker og pleieklinikker; veterinære tjenester; dyrepleie; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for dyr; dyrehospitaler; konsultasjons- og rådgivningstjenester relatert til omsorg, pleie og boforhold av/for dyr, fugler og fisk. Klasse 45 Adopteringsvirksomhet relatert til dyr og kjæledyr. 20

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/14-2014.02.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 07/14-2014.02.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 07/14-2014.02.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/16-2016.01.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 04/16-2016.01.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 04/16-2016.01.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 22/07-2007.05.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23/10-2010.06.07 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 23/10-2010.06.07 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 23/10-2010.06.07 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/13-2013.06.24 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 26/13-2013.06.24 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 26/13-2013.06.24 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Glass og Fasadeforeningen Fridtjof Nansens vei 19 N-0369 Oslo Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Vi viser til hyggelig dialog, og har med dette gleden av å oversende tilbud på ABAX elektronisk kjørebok som

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 30/08-2008.07.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/12-2012.07.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 27/12-2012.07.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 27/12-2012.07.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/13-2013.10.21 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 43/13-2013.10.21 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 43/13-2013.10.21 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7841 Reg. nr. 228 820 Søknadsnr. 2004 11051 Søker/Innehaver: AS Ripley, Kjelsås, Oslo Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Fashion Box SpA, Casella

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/12-2012.01.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 03/12-2012.01.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 03/12-2012.01.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 11/08-2008.03.10 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tollovervåking knowhow bedriftshemmeligheter design Advokatfirmaet Solbø AS

tollovervåking knowhow bedriftshemmeligheter design Advokatfirmaet Solbø AS tollovervåking knowhow? bedriftshemmeligheter design Slependveien 48 på Slependen www.solboe.no 6 advokater Marthe F. Hagberg 10 års erfaring knyttet til immaterielle rettigheter rådgivende arbeid, beskyttelse

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/13-2013.07.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 29/13-2013.07.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 29/13-2013.07.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer