nr 03/ NO årgang 104 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 03/14-2014.01.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 03/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Meddelelse til adressat med ukjent eller uriktig adresse... 3 Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Slettelser, begjært av innehaver Slettelser etter varemerkeloven Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Opphør av fullmektigverv Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 meddelelse til adressat med ukjent eller uriktig adresse /14 Meddelelse til adressat med ukjent eller uriktig adresse Grunnet ukjent eller uriktig adresse, bes Fredriksvern Gourmet AS, om å ta kontakt med Patentstyret snarest. Det foreligger en meddelelse i sak nr. OP2013/00400 til adressaten med svarfrist. Meddelelsen kan fås hos Patentstyret. 3

4 registrerte varemerker nr 03/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MIFI Novatel Wireless Inc, 9645 Scranton Road, Suite 205, US-CA92121 SAN DIEGO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Telekommunikasjonsutstyr, telefoner; trådløst kommunikasjonsutstyr, nettverksadministrasjonssoftware for tale- og datanettverk; komponenter for GPS-systemer og - innretninger; navigasjons- og posisjoneringsutstyr; dataprogramvare, datamaskinvare og datafastvare; elektronisk utstyr eller software derav for bruk ved overføring av data og/eller tale over et trådløst eller trådet nettverk; trådløse datamodemer, bærbare rutere, håndholdte trådløse modemer og rutere, PC-kort, og trådløse porter (gateways) brukt for forbindelse av terminaler via et datanettverk, radio- eller fastlinjenettverk; trådløse integrerte modemmoduler; dataprogramvare for bruk i trådløse modemer, bærbare rutere, og trådløse porter (gateways) for å forbinde terminaler via datanettverk, radio- eller fastlinjenettverk; trådløse kommunikasjonsinnretninger for tilveiebringelse av trådløse kommunikasjonstjenester til en eller flere innretninger; bærbare datanettverksrutere; håndholdte trådløse datanettverksrutere. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, telefon-, e-post-, telefaks- og data - og nettverksoverføringstjenester; utleie, leie og leasing av kommunikasjonsnettverk, - systemer og -utstyr; datautvekslingstjenester; overføring av data ved telekommunikasjon; meldingsformidlingstjenester, talemeldingstjenester; datanettverkstjenester; tilveiebringe forbindelser til internett eller databaser via trådløs kommunikasjon; tilveiebringe navigasjonssystemer via telekommunikasjon; tilveiebringe tilgang til og levering av digital musikk via internett, telekommunikasjon eller databaser; videokonferanse- og videotelefontjenester; drift av søkemotorer; dataassistert overføring av meldinger, data og bilder; datakommunikasjonstjenester; tjenester for elektronisk post; informasjonstjenester relatert til det forannevnte; tjenester for trådløs kommunikasjon; tjenester i relasjon til bedriftstjenester for ekstern aksess (remote access business services), virtuelle private nettverk, virtuelle PC-tjenester (virtual desktop services), e-posttjenester, og sosiale nettverkstjenester; telekommunikasjonstjenester i relasjon til sikker tilgangskontroll, virtualisering, identitetsadministrasjon, eksterne PC-løsninger (remote desktop solutions), sikre koplingslag (secure socket layer), kryptering, kryptografi, sertifiseringsautoritet, identitetsadministrasjon, sikre nettjenester, innholdsleveranser, lokaliserings- og posisjonstjenester, og trådløse helsetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen One Nordic AB, Box 50529, SE MALMÖ, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 11 Varmeelement; varmekjeler. Klasse 37 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av energianlegg; byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonstjenester; bygging, vedlikehold, oppkobling, service og reparasjon av anlegg for energiproduksjon, energidistribusjon, elektrisk utstyr og radiokommunikasjonssystem, fibernett og master; informasjon vedrørende konstruksjons-, vedlikeholds-, anleggs- og byggevirksomhet; bygging, vedlikehold, service og reparasjon av anlegg for belysning, trafikkinformasjon og betalingssystemer; konsulenttjenester i form av profesjonell ekspertise innenfor området elektrisitetsinstallasjoner. Klasse 38 Telekommunikasjon; datastøttet overføring av meldinger og bilder. Klasse 41 Utdanning og informasjon om utdanning innen energiområdet. Klasse 42 Energirådgivning; ekspertrådgivning i forbindelse med energidistribusjon, produksjon og installasjon av energianlegg og datamaskiner; ingeniørtjenester innen energiområdet; utforming og oppdatering av dataprogram innen energiområdet; konsultasjoner vedrørende sikkerhetsspørsmål innen energiområdet; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; industrielle analyse- og forskningstjenester; tekniske tjenester vedrørende måling og avlesning av energitilgang og forbruk for andre; utvikling og design av systemløsninger og produkter innenfor energimåling; vibrasjonsmålinger; konsulenttjenester i form av profesjonell ekspertise innenfor områdene energi, utendørsbelysning og miljø samt innen området energisparing. 4

5 registrerte varemerker nr 03/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku, JP- YOKOHAMA- SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Klasse 35 Detalj- eller engroshandelstjenester for forskjellige varer, nemlig biler, deres deler og tilbehør (unntatt deres transport); reklamevirksomhet for biler; bevisstgjøring av publikum om elektriske motorkjøretøyer og de livsstilendringer de frembringer; tilveiebringelse av nettsider med informasjon om forbrukerprodukter i forhold til elektriske biler og informasjon vedrørende kjøp av slike biler; agenturer innen området motorkjøretøyer; tilveiebringelse av informasjon om elektriske kjøretøyer, nemlig informasjon om forbrukerprodukter og prissammenligninger; salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester gjennom administrasjonen av incitamentsprogram som innebærer fordelingen av kilometerkreditt opptjent ved å kjøre et elektrisk kjøretøy (EV); informasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon om prissammenligninger innen området bensin. Klasse 37 Reparasjon eller vedlikehold av biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, og slepetraktorer (traktorer), og strukturelle deler og utstyr dertil; fremskaffelse av informasjon vedrørende reparasjon eller vedlikehold av biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, og slepetraktorer (traktorer), og strukturelle deler og utstyr dertil; reparasjon eller vedlikehold av måle- eller testemaskiner og -instrumenter; reparasjon eller vedlikehold av kraftfordelings- eller kontroll- og styremaskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av roterende omformere; reparasjon eller vedlikehold av faseregulatorer; reparasjon eller vedlikehold av ladere; reparasjon eller vedlikehold av batterier og celler; reparasjon eller vedlikehold av forbrenningsmotorer; reparasjon eller vedlikehold av deler til forbrenningsmotorer; reparasjon eller vedlikehold av startere for motorer og maskiner, ikke for landkjøretøyer; reparasjon eller vedlikehold av deler for vekselstrømsmotorer og likestrømsmotorer; reparasjon eller vedlikehold av vekselstrømsgeneratorer og likestrømsgeneratorer; reparasjon eller vedlikehold av kraftgeneratorer; reparasjon eller vedlikehold av elektriske ledninger og kabler; reparasjon eller vedlikehold av telekommunikasjonsutstyr og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av telefonapparater; reparasjon eller vedlikehold av deler og tilbehør for telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; reparasjon og vedlikehold av telematikkapparater for kjøretøyer; reparasjon eller vedlikehold av apparater for automatisk varsling av fullført oppladning; reparasjon eller vedlikehold av navigasjonssystemer for kjøretøyer; reparasjon eller vedlikehold av elektroniske maskiner, apparater og deres deler; reparasjon eller vedlikehold av fjernkontrollsystemer; reparasjon eller vedlikehold av elektroder; reparasjon eller vedlikehold av magnetkjerner; reparasjon eller vedlikehold av motstandstråd; tjenester i forbindelse med veiassistanse, særlig respons på anrop for veiassistanse, skifting av punkterte dekk, forsyning av reservedrivstoff, hjelpestart av batterier og forsyning av reservebatterier; fremskaffelse av informasjon vedrørende et kjøretøys tilstand, nemlig ladestatus, nødvendig tid for full oppladning, frakoplingsstatus, full oppladning; fremskaffelse av informasjon vedrørende et kjøretøys tilstand, nemlig å varsle en bilfører om at han må kople til sitt kjøretøy for å lade opp batteriene; vedlikeholdstjenester for kjøretøyer, nemlig fremskaffelse av varsler via internett for å minne kjøretøyeiere om tidspunkt for vedlikehold. Klasse 38 Mobiltelefonkommunikasjon; kommunikasjon via datamaskinterminaler; kommunikasjon via telefon; utleie/leasing av telekommunikasjonsutstyr, herunder telefoner, telefaksmaskiner; informasjon om datakommunikasjon (herunder informasjon via kabelog radiokommunikasjonsnettverk); kommunikasjon via e-post; informasjon vedrørende kommunikasjonsnettverk ved datamaskinterminaler; kommunikasjon via VAN (value-added nett/nett med utvidede kommunikasjonsmuligheter); tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk; tilveiebringelse av brukertilgang til globale posisjoneringssignaler for navigasjonsformål; tilveiebringelse av brukertilgang til internett; datakommunikasjon med bokstaver, bilder og lyd via e- post og datamaskiner; tilveiebringelse av brukertilgang til et globalt datanettverk; telematisk bistand via en tjeneste- og alarmsentral for transport og trafikk for å forbinde anrop i den hensikt å gripe inn og hjelpe personer og kjøretøyer i tilfelle en ulykke, motorhavari eller tyveri; tilveiebringelse av tilkoplingstjenester og tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk for overføring og nedlasting eller mottak av audio-, video eller multimediainnhold; tilveiebringelse av tilgang til digital musikk på internett; telekommunikasjoner, nemlig mottak, samordning og videresending av fjernanrop om et kjøretøys tilstand; telekommunikasjoner, nemlig mottak, samordning og videresending av fjernanrop om nødssituasjoner; overføring av tekst-, tale- og alarmmeldinger samt signal-, måle-, lyd-, bilde-, video-, posisjons-, bevegelses- og tilstandsdata mellom landkjøretøyer samt mellom maskiner/motorer/batterier og maskiner og forskjellige datasentraler og telematiske systemer, telefoner eller personlige datamaskiner; telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av data for eiere og førere av kjøretøyer herunder data som bistår i forbindelse med sporing av stjålne kjøretøyer; data-assistert overføring av signaler for låsemekanismer for kjøretøyer; telematiske tjenester, nemlig energiovervåkningstjenester, nemlig betraktning eller registrering av tidspunkt eller nivå av bruk og kontroll av strøm benyttet av utvalgte innretninger via telematiske systemer; telematiske tjenester, nemlig energiovervåkningstjenester for andre, nemlig betraktning eller registrering av tidspunkt eller nivå av bruk og kontroll av strøm benyttet av utvalgte innretninger via telematiske systemer; telekommunikasjoner, nemlig overføring av data, nemlig vei- og kjøre-relatert informasjon ved telematiske systemer; kommunikasjon via telematiske systemer, nemlig for fremvisning av vei- og kjørerelatert informasjon; telekommunikasjoner, nemlig overføring av data, nemlig generelle opplysninger så vel som bil-, trafikk- og vei-relatert informasjon via telematiske systemer; telekommunikasjoner, nemlig overføring av data og applikasjonsprogramvare; 5

6 registrerte varemerker nr 03/14 telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av talemeldinger og data. Klasse 41 Tilveiebringelse av online magasiner innen områdene automobiler, mote, underholdning og stil; online publikasjon av elektroniske magasiner; instruksjon i kjøring av kjøretøyer; instruksjon i kjøring av kjøretøyer, nemlig tilveiebringelse av informasjon vedrørende økonomisk kjøring, tilveiebringelse av digital musikk [ikke nedlastbar] på internett. Klasse 42 Meteorologiske informasjonstjenester; vertstjenester for en online samfunnsnettside med informasjon angående elektriske kjøretøyer for eiere av elektriske kjøretøyer; online tjenester for systemadministrasjon som gir brukere mulighet for fjernobservasjon, fjernovervåkning, fjernprogrammering, fjernbetjening og fjernkontroll av batterisystemer og klimaanlegg i elektriske kjøretøyer; fjernovervåkning og tilveiebringelse av målinger av et bilbatteris ladningsnivå; tilveiebringelse av et inspiseringsprogram for forhåndseide kjøretøyer. Klasse 45 Tilveiebringelse av nettsider med informasjon vedrørende livsstilendringer frembrakt ved bruk av elektriske biler; fjerninnstilling og -oppstart av batteriladning og klimaanlegg i et elektrisk kjøretøy; veihjelpstjenester, særlig respons på anrop om nødhjelp for passasjerer som blir skadet eller syke; overvåkningstjenester for kjøretøyer i sikkerhetsøyemed, nemlig automatisk varsling av airbag-utløsning, automatiske kollisjonsvarslingstjenester og varsling av unormal tilstand av kjøretøyet til føreren; veihjelpstjenester, nemlig sporing av stjålne kjøretøy, deteksjon av og varsling om det samme til kjøretøyeiere; kontroll av tenåringssjåfører, nemlig overvåkning, sporing og varsling av kjøretøyeiere hvis tenåringssjåfører har kjørt over fartsgrensen eller forlatt et forhåndsbestemt geografisk område i sikkerhets- og trygghetshensikt ved bruk av et globalt posisjoneringssystem; conciergetjenester for andre omfattende fjernbestilling av oppladning av elektriske kjøretøyer gjort via telefon, via e-post eller tekstmelding; concierge-tjenester for andre omfattende fjerninnstilling av klimaanlegg i kjøretøyer, gjort via telefon, e-post eller tekstmelding, bestilling av plass på strømladningssteder for kjøretøyer; conciergetjenester for andre omfattende ordning av personlige arrangementer og reservasjoner på forespørsel og tilveiebringelse av kunde-spesifikk informasjon for å dekke den enkeltes behov, alt gjort via telefon, e-post eller tekstmelding; nød- og sikkerhetstjenester langs veiene, nemlig fjernlåsing og -opplåsing av kjøretøydører, deteksjon av og varsling om det samme til kjøretøyeiere: overvåkning av batteriladning og varsling av føreren om ladestatus; overvåkning av strømsystemer benyttet i landkjøretøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HIGH DEFINITION Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, GB- TW89GS BRENTFORD, MIDDLESEX, Storbritannia Klasse 3 Ikke-medisinske toalettpreparater, tannpussemidler, munnskyllemidler og midler mot dårlig ånde; munnpleiepreparater; dentale gels, blekepreparater, tannpoleringspreparater, tannhvittemidler og - akseleratorer, kosmetiske flekkfjernepreparater. Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; medisinske munnpleiepreparater, medisinske tannpoleringspreparater, medisinske tannhvittemidler, medisinske munnskyllemidler, medisinske blekepreparater, medisinsk tyggegummi og pastiller for dental hygiene. Klasse 10 Kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; preparater for dentalpleie, dentale fleksible brett og engangsbrett. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); tannbørster, tannpirkere, tanntråd, børster og svamper; holdere og applikatorer hertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Interplaza AS, Postboks 6168 Etterstad, 0602 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 6

7 registrerte varemerker nr 03/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bollekinn INGRID KROG REMMEN, Bjerregaards gt 64 B, 0174 OSLO, Mouhamed Toulba Seck, BJERREGAARDS GATE 64 B, 0174 OSLO, Klasse 23 Tråd til tekstile formål. Klasse 24 Tekstilstoffer. Klasse 26 Glidelåser, knapper, hekter og synåler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR-0000 SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-Korea Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 9 Lydforsterkere; høyttalere; elektroniske tavler; telefakser; intercom telefonsentraler for forbindelse til et telefonnettverk; telefon sentralbord; mobiltelefoner, smarttelefoner og tilbehør, nemlig batterier, elektriske batteriladere, hodesett, øretelefoner, billadere, lær - etuier for mobiltelefoner, smarttelefoner, flip - deksel for mobiltelefoner, smarttelefoner, handsfrisett og påklemmingsdeksler for mobiltelefoner, smarttelefoner og bærbare høyttalere; operasjonssystem for mobiltelefoner; mobiltelefoner; mp3 spillere; optiske diskspillere; bærbare media - spillere; halvledere; smarttelefoner; stereo høyttalere; posisjonspeker for bærbare elektroniske anordninger; telefoner; fjernsynsmottakere; tredimensjonale briller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPG Preferred Guest Inc, One StarPoint, US-CT06902 STAMFORD, USA Klasse 36 Eiendomsmeglervirksomhet, nemlig meglerforretning for fast eiendom, ervervelse av fast eiendom og jord, delt eierskap i fast eiendom, nemlig bestyring og arrangering av eierskapet til fast eiendom, borettslag, eierseksjoner, selveierleiligheter, leiligheter; investering i fast eiendom, forvaltning av fast eiendom, timesharing i forbindelse med fast eiendom og leasing av fast eiendom, inklusive borettslag, eierseksjoner, selveierleiligheter og leiligheter. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOALS Leogriff AS, Bygdøy Allé 4, 0257 OSLO, ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Bygdøy Allé 4, 0257 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; dataspill; nedlastbare applikasjoner; elektroniske publikasjoner; internettspill; mobilbaserte spill;abonnementsbaserte spill eller andre spillapplikasjoner til mobil; dataprogrammer eller applikasjoner for mobiltelefoner. Klasse 28 Spill og leketøy; juletrepynt; spillkort; spilleautomater, annet enn med myntinnkast eller som bare kan brukes sammen med TV-apparater; elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med TV-apparater; spilleautomater eller spillemaskiner med myntinnkast eller tilsvarende betalingsinnretninger; puslespill. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; diskotektjenester; fotografering; organisering, utførelse og gjennomføring av lotterier eller andre veddemåls-, ferdighets- eller pengespill, inkludert spill relatert til karbongjenvinning; spilltjenester inkludert elektronisk eller fysisk distribusjon av spillkuponger eller andre deltakerdokumenter; gjennomføring av lotterier eller andre veddemåls-, ferdighets- eller pengespill ved bruk av telekommunikasjon, spesielt ved bruk av internett eller fjernsyn; helseklubbvirksomhet; nattklubber; orkestervirksomhet; produksjon av musikk; publisering av elektroniske bøker og tidsskrift online; tolketjenester. Klasse 44 Veterinære tjenester; skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; treplanting i forbindelse med karbongjenkjøpskvoter. 7

8 registrerte varemerker nr 03/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen M Proaktiv Eiendomsmegling AS, Småstrandgaten 6, 5003 BERGEN, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet. Klasse 36 Meglervirksomhet: finansiell virksomhet, forretninger med fast eiendom. Klasse 45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VALTROPIN WEEKLY LG Life Sciences Ltd, 58, Saemunan-ro, KR- JONGNO-GU, SEOUL, Sør-Korea Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 5 Humane veksthormoner; vaksiner; farmasøytiske preparater for behandling av ondartete svulster; antibiotikum; desinfeksjonsmiddel; insektmiddel; ugressmiddel; farmasøytiske preparater for dyr; farmasøytiske preparater for behandling av allergi; farmasøytiske preparater for åndedrettsorganer; aminosyrer for medisinske formål; farmasøytiske preparater for å restituere celler; biologiske preparater for medisinske formål; antiflogistika; farmasøytiske preparater for å regulere immunsystemet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MOSHI Aevoe Corp, 491 E. Evelyn Ave., US-CA SUNNYVALE, USA Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Elektronikk og tilbehør til elektroniske anordninger, nemlig etuier, vesker, mapper, preparater til rengjøring av skjermer og beskyttende filmer; dataperiferiutstyr, nemlig USB og firewire huber og brytere, mus og tastatur til datamaskiner, minnekortlesere, bærbart datalagringsutstyr, kjølevifter til bærbar PC, kabler, koblingsanordninger og adaptere. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer; bijouterivarer og smykker; edle stener; ur og kronometriske instrumenter; brosjer; kjeder; charms; mynter; jetonger; mansjettknapper; øreringer og ørepynt; gulltråd; smykkeskrin; halskjeder; nåler (juvelervarer); ringer (juvelervarer); statuer og statuetter av edelt metall; slipsklemmer; klokkeremmer, -bånd og -kjeder; klokkeetuier; stoppeklokker; slipsnåler; medaljer; nøkkelringer; kjedepynt (smykker); nøkkelkjeder, -bokser og -skrin av edelt metall og/eller edelstener; anheng; navneskilt av edelt metall; armbånd (juvelervarer); elektriske klokker og armbåndsur; solur; diamanter; ubearbeidet eller hamret gull; ubearbeidet eller hamret sølv; bijouteri; halvedelstener; kunstverk av edelt metall; vekkerklokker; mansjettknapper av chenille; juvelervarer og smykker for mobiltelefoner. Klasse 28 Spill og leketøy; dokker; kosedyr og plysjleketøy; teddybjørner; lekefigurer og lekesett; gymnastikk- og sportsartikler; baller og ballonger; dekorasjoner og ornamenter til juletrær; takkegaver (selskapsartikler); lekekjøretøy; elektriske kjøretøy (leketøy); surfebrett; snøbrett; rulleskøyter og rollerblades; isskøyter; rullebrett; beskyttelsespolstring og beskyttere for sport og spill; luftpistoler (leketøy); backgammon spill; baller til spill; bjeller til juletrær; biljardkuler; biljardbord; byggeklosser (leketøy); brettspill; kinaputtbonbonger; skoskøyter; maskineri og apparater for bowling; byggesett (leketøy); lysholdere for juletrær; dambrett; damspill; sjakkspill; sjakkbrett; syntetiske juletrær; trylleapparat; kinaputtbonbonger; terningbeger; dartpiler; terninger; dukkesenger; dukkeklær; dukkehus; dukkestuer; dominospill; håndvekter; albubeskyttere; muskelstrekkere (øvelsesapparater); tivoliapparater; tåteflasker for dukker; fiskekroker; fiskeutstyr; svømmeføtter; flottører for fiske; flyvende tallerkener (leker); balltre, racketer; apparater for elektroniske spill, unntatt spill som kun er tilpasset TVmottakere; golfbager; golfkøller; golfhansker; hansker for sport og spill; narreleker; trådvinder for kiter og papirdrager; kiter og papirdrager; knebeskyttere (sportsartikler); mah-jong (kinesisk spill); klinkekuler; marionetter; teatermasker; karnevalsmasker; uroer (leketøy); forminskede modeller av kjøretøyer; kotillongjenstander; beskyttelsesanordninger (deler av sportsklær); selskapsspill; knallperler (leketøy); lekepistoler; lekeballer; marionetter, hånddukker; rangler (leketøy); leker med ringer; gyngehester; rulleskøyter; seilbrett; ski; kjelker, sleder (sportsartikler); kjelker, tobogan (leketøy); såpebobler (leketøy); snurrebasser (leker); springbrett (sportsartikler); stasjonære treningssykler; svømmebasseng (lekeartikler); svømmeføtter; gynger, husker; bordtennisbord; leker til kjæledyr; vannski; lekeartikler for svømming, vannspill, sport og aktiviteter; badeballer; spilleautomater (maskiner) med myntinnkast; bager spesialtilpasset ski og surfebrett; bingokort; sommerfulgnett; spillkort; konfetti; in-line skøyter; puslespill; kaleidoskop; master for seilbrett; surfebrett; fiskehåver; radiostyrte lekebiler; rouletthjul; snøglobuser (leker); truger; japanske spillkort; oppblåsbare surfebrett. Klasse 35 Import-eksportagenturer; online informasjon vedrørende forretningsvirksomhet og forretningsopplysninger; detaljhandel vedrørende datamaskinprodukter og elektroniske produkter, tilbudt via internett og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk; detaljhandelstjenester vedrørende telekommunikasjonsapparater, mobiltelefoner, håndholdte og mobile digitalelektronisk utstyr til sending og mottak av telefonoppringinger, telefakser, elektronisk post, video, direktemeldinger, musikk, audiovisuelle og andre multimedia produkter samt andre digitale data, tilbehør, periferiutstyr og bærevesker til slikt utstyr; detaljsalgstjenester tilbudt via kommunikasjonsnettverk vedrørende mobiltelefoner, håndholdt mobilt digitalelektronisk utstyr, musikkrelaterte elektroniske produkter og annen 8

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.12-29/04 nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 17/08-2008.04.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer