Månedsrapport for oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for oktober 2014"

Transkript

1 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken (FED) renten uendret på 0,13 prosent. Kjøp av verdipapirer ble avsluttet i ober. Renten skal fortsatt hol lav en stund fremover, men hvor lenge vil blant annet avhenge av utviklingen i arbeidskedet. Inflasjonen ligger under målet på 2 prosent og ser ikke ut til å skape noen umiddelbar bekymring. I tember var inflasjonen 1,7 prosent på årsbasis. Kjerneinflasjonen var også 1,7 prosent. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, har nå en svakere utvikling. 12-månedsveksten har i gjennomsnitt steget med 5,6 prosent, ned fra 6,7. De fleste andre indikatorene for boligkedet viser også en noe svakere utvikling. Årsveksten har avtatt, men er fortsatt positiv og det er tegn til stigende priser. Arbeidskedet fortsetter å vise en sterk trend. Sysselsettingen steg med i tember. Ledighetsraten falt fra 6,1 prosent til 5,9 prosent. Etter at sentralbanken avsluttet kjøpene av verdipapirer er vi nå inne i en periode der man vurderer utviklingen i økonomien før man eventuelt starter med renteøkninger. Utsiktene for inflasjonen og arbeidskedet vil være avgjørende for når første renteøkning vil skje. Tidspunktet vil sannsynligvis være før sommeren Europa Den 2. ober holdt som ventet den europeiske sentralbanken (ECB) renten uendret på 0,05 prosent. Inflasjonsforventningene har avtatt og vekstmomentet er svakere. ECB starter derfor med kjøp av obligasjoner. I løpet av ober vil de starte med kjøp av covered bonds og fortsette med andre typer obligasjoner i 4. kvartal. Sentralbanken indikerer kjøp for milliarder euro års rente i % Norge Europa USA Japan Arbeidsledigheten for eurolandene har falt noe i første halvår. Siste data viste 11,5 prosent, ned fra 11.8 prosent ved nyttår. Ledigheten holder seg stabil i Tyskland og Frankrike, men faller litt i Spania. Arbeidsledigheten ligger på 5,0 prosent i Tyskland og 10,5 prosent i Frankrike, mens land syd i eurosonen, som Spania og Italia, ligger på henholdsvis 24,0 og 12,6 prosent. Veksten i pengemengden i euroområdet er svak, men tar seg nå sakte opp fra bunnivået og har nå en årlig vekstrate på 2,5 prosent. Dette er opp fra 2,0 prosent. Husholdningenes kredittvekst øker litt og er nå på 0,6 prosent, mens bedriftene

2 har en negativ kredittvekst på 1,8 prosent. Bankene melder om økt etterspørsel etter kreditt, og signaliserer at de ikke strammer inn lenger. Prisveksten i ober (første anslag) økt til en årsvekst på 0,4 prosent. Kjerneinflasjonen er på 0,7 prosent, men ECB vektlegger samlet prisvekst. Den store stresstesten av europeiske banker ble offentliggjort og 25 av 130 banker oppfylte ikke kapitalkravene. 12 av disse bankene har siden hentet kapital, slik at kapitalen som må hentes i løpet av de neste 9 månedene kun er 10 milliarder euro. ECB signaliserer at de fortsatt vil holde renten lav, tilnærmet lik null, i en lengre periode så lenge utsiktene for inflasjonen er så lave. Sentralbanken har begynt å bruke en større del av verktøykassen for å få fart på økonomien mnd rente i % Norge Europa USA Japan Norge Den 23. ober holdt som ventet Norges Bank renten uendret på 1,50 prosent. Norsk økonomi har utviklet seg om lag som ventet siden forrige rentemøte. Samtidig sier sentralbanken at usikkerheten har økt som følge av fallet i oljeprisen og svakere vekstutsikter internasjonalt, særlig i eurosonen. Konsumprisindeksen var på 2,1 prosent på årsbasis i tember. Kjerneinflasjonen økte til 2,4 prosent, noe under Norges Banks anslag på 2,6 prosent. Det var høyere priser på klær og skog som trakk prisene noe opp. I tember har kronen svekket seg kraftig fra 8,10 til 8,48 mot euro, og svekket seg fra 98,89 til 103,10 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville selge valuta til Statens pensjonsfond utland for 250 millioner kroner pr. dag i ember. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,8 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer. Dette tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB økte til 3,7 prosent. AKU-tallene svinger mer enn tallene fra NAV. Norges Bank ser mest på NAV-tallene. Kredittveksten var uendret på 5,3 prosent for tember. Husholdningenes kredittvekst ligger på en årlig vekst på 6,5 prosent, som er uendret fra ust. Husholdningenes vekst har falt de siste månedene, men nå tar boligsalget seg opp og vi kan igjen se en økning i kredittveksten til husholdningene. Bedriftene har økt opplåningen noe og har en vekst på 2,6 prosent. Veksten i detaljhandelen falt med 0,1 prosent i tember og var langt svakere enn ventet. Disse tallene er volatile, og det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden. Denne viser en oppgang, og sesongjustert er årsveksten 1,4 prosent. Det knytter seg stor spenning til neste rentemøte i ember hvor ny rentebane skal legges frem. Før det skal nytt anslag for oljeinvesteringene legges frem. Lavere oljeinvesteringer vil sammen med lav oljepris trekke renten nedover. Den svake kronen vil trekke i motsatt retning, sammen med rentekuttene som bankene allerede har gjort. Mest sannsynlig vil rentebanen bli nedjustert, men kedet er usikre på om renten kan bli kuttet allerede på embermøtet. Etter at bankene satte ned rentene for privatkundene har boligprisene tatt seg noe opp. Ett kutt i renten vil kunne medføre ytterligere økning i boligprisene, og sentralbanken er bekymret for den høye belåningen hos husholdningene. Norges Bank skal styre etter inflasjonsmålet, men bruker mye tid på andre avveininger også. Utfallet er derfor høyst usikkert. Rentekedene Internasjonalt og Norge Internasjonalt har økonomiene utviklet seg omtrent som forventet. Både nøkkeltall og indikatorer har vært gode i USA, mens de

3 utvikler seg svakere for eurolandene. ECB har kuttet rentene ned mot null og begynner med kjøp av obligasjoner for å få fart på økonomien. Usikkerhet har preget kedene og både korte og lange renter har falt. Våre pengekedsfond ga en normal avkastning i ober. De lange obligasjonsfondene ga en god avkastning grunnet fallende renter. I forhold til sine referanseindekser har avkastningen vært svak for de fleste fondene. Kreditt Kredittpåslaget mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid økte med 0,05 prosentpoeng og endte på 1,14 prosent ved utgangen av ober. Dette er kun 4 basispunkter under der det var ved inngangen til året Kredittpremie CDX USA Det var i de dollar- og punddenominerte kedene vi så den største økningen i kredittpåslaget. I det eurodenominerte kedet fikk vi faktisk en liten reduksjon i påslaget. Dette var i stor grad drevet av rykter om at den Europeiske Sentralbanken også skal støttekjøpe kredittobligasjoner som et ledd i de kvantitative lettelsene. Markedet for kredittobligasjoner med god kredittkvalitet økte i ober med nesten 0,5 prosent målt i kedsverdi. Dette er omtrent samme vekst vi hadde i samme periode i fjor, men betydelig mindre enn i forrige måned. Aktiviteten var i ober klart størst i det dollardenominerte kedet som utgjorde 75 prosent av netto kedsverdi av nye obligasjonslån Europa (dollardenominerte obligasjoner utgjør ca 60 prosent av kedet totalt). Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World) steg med 1,1 prosent i ober. Hittil i år har verdensindeksen steget med 7,6 prosent Europa, USA og Japan Oktober var en svært volatil måned i aksjekedene, og vi så et av de største fallene på flere år i de to første ukene, før vi fikk en like sterk opphenting i siste halvdel. Det er få fundamentale faktorer som kan forklare de store svingningene i måneden, og det er klart at kedets samlede frykt og grådighet har variert gjennom måneden. I første halvdel kom det mange historier om den lave globale veksten, og hvordan ubalansene som oppstod under finanskrisen ikke er løst. I andre halvdel av ober ble det mer fokus på kvartalspresentasjoner i aksjekedet, samt at man har sett noe bedre makrotall, og da særlig fra USA. De fallende råvareprisene gir også grunnlag for høyere økonomisk vekst. Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix USA var den sterkeste regionen i ober, mens Japan og Europa utviklet seg relativt svakt. På sektornivå var kraftforsyning og helse de to sterkeste, mens energi og materialer var de to svakeste. I så måte fortsatte sektortrendene vi har sett i hele 2014 også i ober, ettersom helse og kraftforsyning er de to beste sektorene hittil i år, mens energi og materialer er de to svakeste. Med de lave rentene virker det som aksjekedet fremdeles er fristende for mange investorer, og dette inntrykket ble forsterket i ober ved at

4 man så hvor mange som var villige til å kjøpe da vi fikk et lite fall. Markedene er fremdeles ikke veldig dyre, selv om estimatene for neste år fortsetter å komme nedover, og alternativene ser stort sett mindre fristende ut. Norden De nordiske børsene ga en avkastning på 2,7 prosent i ober i norske kroner. Mye av dette skyl en svekkelse av den norske kronen. I lokal valuta gjorde det svenske kedet det best, mens det norske kedet var svakest. På sektornivå var telekommunikasjon og materialer de to sterkeste, mens energi og kraftdistribusjon var de svakeste. Oktober var en urolig måned i aksjekedet med et stort fall i første halvdel av måneden og en sterk avslutning. Måneden begynte med økende frykt for økonomisk stagnasjon, mens det i andre halvdel var mer fokus på resultatene som kom inn omtrent som ventet. De lave rentene gjør at så lenge selskapene klarer å levere avkastning ser aksjekedet relativt attraktivt ut Norge og Norden skuffet kedet. De lange rentene har falt i alle de toneangivende kedene (USA, Europa, Japan) i løpet av måneden. Det gjør aktivaklassen aksjer interessant. Her i Norge er utsiktene fremover preget av oljeprisfallet. Analytikerne nedjusterer sine oljeprisforventninger og estimater i oljeog offshoresektoren følger etter. Antar man at oljeprisen holder seg på dagens nivå, må nok inntjeningsestimatene for andre sektorer med stor Norgeeksponering også kuttes. Med andre ord er det grunn til å tro at kedsvolatiliteten vil forbli høy. KLP AksjeNorge falt med 3,9 prosent i ober, 0,3 prosent mer enn fondsindeksen. Overvektene i Det Norske Oljeselskap og Fred Olsen selskapet Ganger Rolf, samt undervekten i Telenor påvirket oss negativt denne måneden. De viktigste positive bidragsyterne var undervektene i riggselskapet Fred Olsen Energy, oljeselskapet DNO og det John Fredriksen-kontrollerte riggselskapet Seadrill Norden VINX Norge OSEFX Norge Oslo Børs har vært preget av store daglige svingninger, totalt sett, på sektornivå og ikke minst på selskapsnivå. Den 16 ober hadde fondsindeksen falt 15 prosent siden toppen i i. Da vi avsluttet måneden hadde den steget 10 prosent igjen. Usikkerheten er skapt av: en blanding av svake makroøkonomiske tall fra Europa og til dels Kina, mens tall fra USA har vært sterke et USD 10 fall i oljeprisen i ober selskapsresultater for 3 kvartal som totalt sett har vært bra, men hvor enkelte selskaper har Nøkkeltall - indekser Hist PE Est PE Pris/ bok ROE Est utbytte MSCI World % 2.5 % S&P 500 Index % 2.0 % MSCI Europa % 3.6 % DAX Index (Frankfurt) % 3.1 % FTSE 100 Index (London) % 3.9 % CAC 40 Index (Paris) % 3.4 % MSCI Japan % 1.9 % MSCI AC Asia Pacific % 2.7 % Oslo Børs Hovedindeks % 4.7 % Oslo Børs Fondindeks % 4.7 % VINX 30 Index (Norden) % 3.7 % Stockholm 30 Index % 4.0 % Copenhagen 20 Index % 2.0 % Helsinki 25 Index % 4.3 % MSCI Emerging Markets % 2.9 % MSCI Brazil % 4.3 % MSCI Russia % 5.2 % MSCI India % 1.5 % MSCI China % 3.4 % Kilde: Bloomberg

5 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år TE*** Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff KLP Pengeked 0.15% 0.13% 0.03% 1.84% 1.10% 0.74% 0.15% ST1X KLP FRN 0.12% 0.17% -0.05% 1.19% 0.82% 0.37% DNB Money Market 3m (Swap 3M) KLP Obligasjon 1 år 0.33% 0.29% 0.04% 2.18% 1.42% 0.76% 0.28% ST3X KLP Obligasjon 3 år 0.76% 0.98% -0.22% 4.13% 3.51% 0.61% 0.59% ST4X KLP Obligasjon 5 år 1.31% 1.51% -0.20% 7.24% 6.67% 0.57% 0.81% ST5X KLP Kort Stat 0.15% 0.13% 0.02% 0.86% 0.77% 0.09% ST1X KLP Statsobligasjon 1.44% 1.48% -0.04% 6.69% 6.67% 0.01% 0.15% DnB Stat Alle KLP Kredittobligasjon 0.85% 0.93% -0.08% 2.92% 2.74% 0.18% DNB Money Market 3y (SWAP3Y) KLP Obligasjon Global I 0.96% 0.91% 0.05% 7.22% 7.33% -0.11% 0.11% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II 0.96% 0.91% 0.05% 7.19% 7.33% -0.15% 0.14% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge -3.87% -3.60% -0.27% 7.67% 5.28% 2.39% 1.94% OSEFX KLP AksjeNorden Indeks 2.63% 2.70% -0.06% 9.58% 10.68% -1.11% VINXFNOK KLP AksjeGlobalLavBeta I*1,2**** 6.76% 5.70% 1.06% 19.69% 16.19% 3.50% KLP World KLP AksjeGlobal LavBeta II 2.29% 1.25% 1.04% 11.72% 8.91% 2.81% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks I*1,2 5.68% 5.70% -0.02% 16.16% 16.19% -0.03% 0.13% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II*1,2 1.21% 1.25% -0.04% 8.34% 8.42% -0.08% 0.14% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III*1,2 1.22% 1.25% -0.03% 8.26% 8.42% -0.16% 0.13% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV*1,2 1.24% 1.25% -0.01% 8.20% 8.42% -0.22% 0.13% KLP World valutasikret KLP AksjeFremv. Mark. Indeks*1 6.40% 6.43% -0.03% 14.88% 15.24% -0.35% 0.17% KLP Emerging Markets KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II 6.39% 6.43% -0.04% 14.85% 15.24% -0.38% 0.20% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks*1,2 5.75% 5.78% -0.03% 15.90% 16.08% -0.18% 0.11% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks -3.97% -3.95% -0.02% 6.15% 6.64% -0.48% 0.30% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II -3.97% -3.95% -0.01% 6.23% 6.64% -0.41% 0.18% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I*1,2 2.30% 2.34% -0.04% 6.17% 6.01% 0.16% 0.22% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II*1,2-1.52% -1.45% -0.07% 3.72% 3.64% 0.08% 0.28% KLP Europe valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD*1,2 2.29% 2.31% -0.02% 10.20% 10.21% -0.01% 0.15% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II*1,2 2.53% 2.55% -0.02% 11.22% 11.24% -0.02% 0.17% KLP USA valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I*1,2 5.99% 6.02% -0.03% 11.18% 11.65% -0.47% 0.25% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II*1,2 2.32% 2.36% -0.05% 5.18% 5.68% -0.50% 0.29% KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon -0.49% -0.29% -0.21% 6.57% 7.53% -0.96% 0.31% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M -0.49% -0.29% -0.21% 6.57% 7.53% -0.96% 0.33% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi -4.39% 0.14% -4.52% -3.28% 1.38% -4.66% 5.92% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente 2.55% 0.14% 2.42% 3.46% 1.38% 2.08% 3.12% 1 uke Nibor Durasjonsvektet Rentefond MVvektet Eff. rente* eff. rente** Mod. durasjon Mod. kred. dur. KLP Pengeked KLP FRN KLP Obligasjon 1 år KLP Obligasjon 3 år KLP Obligasjon 5 år KLP Kort Stat KLP Statsobligasjon KLP Kredittobligasjon KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II *) Markedsverdivektet effektiv rente viser dagens løpende avkastning for fondet. De enkelte papirene i fondet vektes på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. **) Durasjonsvektet effektiv rente representerer internrenten til fondet, og beregningen hensyntar timingen på fremtidige kontantstrømmer samt løpetiden til hvert enkelt papir. ***) Tracking error er ex-post, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. ****) Oppstart av fond ) The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. 2) Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

6 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 1 339, ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 1 341, ,25 0,00/0, KLP Pengeked 1 021,6391 1,667 0,10 0,00/0, KLP FRN 1 049, ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 1 år 1 029,6341 1,804 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 3 år 1 076, ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 5 år 1 358,7698 1,156 0,10 0,00/0, KLP Kort Stat 1 008, ,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon 1 058,8368 5,530 0,10 0,00/0,00 10 mill KLP Kredittobligasjon 1 085,0550 1,561 0,10 0,00/0,00 10 mill KLP Obligasjon Global I 1 106, ,527 0,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1 160, ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge 4 471,4432 4,629 0,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden Indeks 2 866,3676 2,480 0,20 0,10/0,10* KLP AksjeGlobal LavBeta I 1 216, ,488 0,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II 1 117, ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I 1 967, ,843 0,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 1 771,4553 7,511 0,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 1 760, ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 1 597,6913 1,096 0,35 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 1 361,0265 4,220 0,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1 336, ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 1 815, ,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks 1 815,0690 7,589 0,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 1 575,2370 1,039 0,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I 1 220,2784 1,385 0,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 1 253, ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD 2 051,3828 4,176 0,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 1 569,1205 1,001 0,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 1 147, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 970, ,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 894,5348 7,417 0,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 1 019, ,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum 121,930 * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Uttak Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Antall uttak Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Generelt Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Bemerk Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Fondsforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. BNP-tallene for andre kvartal ble nok en gang oppjustert, denne gang til 4,6

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 Makrokommentar Det har lenge vært en forventning om at den europeiske sentralbanken ville sette i gang kvantitative lettelser, ofte omtalt som pengetrykking.

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - April Makrokommentar Det kommer stadig flere tegn på at vi har lagt finanskrisen bak oss. Hellas, som for bare to år siden i prinsippet var konkurs, og

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 4,0 prosent i juli. Dette var 0,9 prosent svakere

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Fallet i oljeprisen fortsatte i desember, og oljeprisen er nå ned i overkant av 50 prosent fra toppen på 115 dollar i sommer. Utviklingen

Detaljer

Uke 35 2012. Uken som gikk Børsen falt tilbake

Uke 35 2012. Uken som gikk Børsen falt tilbake OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,1 Endring sist uke -1, % Endring i år 1,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,9 Siste % sist uke %

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Beslutningen til den amerikanske sentralbanken, Fed, om å begynne nedtrappingen av sine månedlige obligasjonskjøp i januar 2014

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mai Makrokommentar Aksjemarkedene forsatte sin opptur i mai. Både Oslo Børs og den amerikanske S&P 500-indeksen er nå på all-time-high. Etter en svak start

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015 Makrokommentar Siden Den europeiske sentralbanken kunngjorde at de ville iverksette pengepolitiske stimulanser ved å kjøpe obligasjoner for 60 milliarder euro

Detaljer

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september.

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Månedsrapport 9/14 Rentemøtet i Norges Bank i fokus Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Ved forrige rentemøte, 19. juni, kommenterte Sentralbanken at

Detaljer

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,9 Endring sist uke -1,1 % Endring i år 9,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2014 Horisont-fondene I slutten av juni valgte vi å ta ned risikoen noe i Horisont-fondene gjennom å senke aksjeeksponeringen. Fra å benytte

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Juli måned har vært preget av geopolitisk usikkerhet både i Europa og Midtøsten. De største økonomiske konsekvensene kommer nok fra

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2016

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2016 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2016 Makrokommentar I løpet av de første seks ukene av 2016 falt det globale aksjemarkedet mer enn 10 prosent. I etterkant har markedene hentet seg noe inn igjen,

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Januar Makrokommentar De fremvoksende markedene fikk en utfordrende start på det nye året med fallende aksjemarkeder. Årsaken var at markedsaktørene stadig

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Uken som gikk Børsen fortsetter nedover. Flere faktorer er da verdt litt oppmerksomhet: Oppdaterte analyser

Uken som gikk Børsen fortsetter nedover. Flere faktorer er da verdt litt oppmerksomhet: Oppdaterte analyser OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,7 Endring sist uke -1,9 % Endring i år 7,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke %

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Mars 2016 Avkastning og allokering Usikkerheten rundt veksten i Kina, en mulig ny bankkrise i Europa og en global resesjonsfrykt avtok i løpet av

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar I USA klarte Senatet å vedta sitt første budsjettforslag på fire år, med 50 mot 49 stemmer. Budsjettet vil trolig ikke få støtte i det

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 391,71 Endring sist uke 1,1 % Endring i år 1,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.) 3,1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Januar Makrokommentar Mange løftet nok øyenbrynene når de viktige brutto nasjonalprodukt (BNP) tallene kom fra USA i januar. Tallene viste at den amerikanske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 7, Endring sist uke,9 % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,7 Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juni

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juni MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juni Makrokommentar Den siste måneden har de amerikanske stimulanseprogrammene fått mye oppmerksomhet. Både aksjemarkedene og rentemarkedene har svingt

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer