Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011"

Transkript

1 Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Hovedtrekk for 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig kapitalmarked Økt nominell rentenetto til tross for økte finansieringskostnader God vekst i provisjonsinntekter Styrket kapitaldekning Hovedtrekk for 4. kvartal Volatilt kapitalmarked og fortsatt økte kredittspreader Økt bidrag fra betalingstjenester Fortsatt god kunde- og premievekst i Frende Forsikring Moderate tap Integrasjon av Sparebanken Hardanger følger plan Hovedtall Året Q Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 858 mkr 927 mkr 254 mkr 215 mkr Resultat før skatt 732 mkr 800 mkr 199 mkr 168 mkr Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis 4,55 kr 5,86 kr 1,24 kr 1,12 kr Rentenetto (annualisert) 1,46 % 1,49 % 1,43 % 1,44 % Kostnadsprosent (annualisert) 1,22 % 1,20 % 1,28 % 1,26 % Egenkapitalavkastning (ROE) (annualisert) 8,7 % 11,3 % 9,9 % 8,3 % Forslag til utbytte per egenkapitalbevis 2,00 kr 3,50 kr Forslag til gaver til allmennyttige formål 30 mkr 30 mkr Likviditetsindikator 102,60 % 102,70 % Ren kjernekapitaldekning 9,6 % 9,4 % Kapitaldekning 11,6 % 11,6 % Ren kjernekapitaldekning (Basel II fullt implementert) 12,9 % 12,2 % Kapitaldekning (Basel II fullt implementert) 15,6 % 15,0 % Utbytte, gaver og kapitaldekning forutsetter resultatdisponering i samsvar med styrets forslag Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 1

2 Godt oppstartsår for Brage Finans Finansieringsselskapet Brage Finans ble etablert 2. juni 2010 og har i 2011 hatt sitt første driftsår. Det har gått bedre enn forventet, og det ventes ytterligere vekst i Sparebanken Vest er største eier i Brage Finans med en eierandel på 49,9 prosent. De øvrige eierne er ni andre frittstående sparebanker. Selskapets hovedprodukt er leasing til næringslivskunder. Brage Finans tilbyr også næringslån og salgspantlån/billån til privatkunder. - Vi har brukt mye tid i 2011 på å starte opp, lage gode prosesser og bygge en sunn portefølje. Porteføljen vår har lav til moderat risiko, og er i stor grad et speilbilde av bedriftskundene i eierbankene, sier administrerende direktør Jack Iversen. Han legger til at selskapet har blitt godt mottatt av næringslivet i regionene hvor eierbankene er lokalisert. Pilene peker oppover I 2011 hadde Brage Finans et nysalgsvolum på 424 millioner kroner. Forventningene til 2012 er gode basert på inngåtte avtaler om finansiering som er under etablering. Fornøyd med første fulle driftsår: Administrerende direktør i Brage Finans AS, Jack Iversen, sammen med økonomidirektør Bodil Huus Bolstad. Etablert portefølje er godt diversifisert uten vekting mot spesielle bransjer/gjenstander utover det som er vanlig for finansieringsselskap. Gjennomsnittsstørrelsen på en kontrakt ligger på rundt kroner, og normal tilbakebetalingsperiode er mellom fire og sju år. Brage Finans har som målsetning å gå med overskudd i Det er ett år tidligere enn det som ligger til grunn i selskapets forretningsplan. Med hovedkontor i Bergen har antall ansatte økt fra 10 til 17 medarbeidere i løpet av Majoriteten av de ansatte har lang erfaring og god kompetanse innen finansieringsvirksomhet. I september 2011 ble det åpnet avdelingskontor i Stavanger. Selskapet vurderer å etablere ytterligere ett salgskontor i løpet av 2012/2013. I 2011 gjennomførte Brage Finans to emisjoner på til sammen 75 millioner kroner, og det er planlagt å hente inn ytterligere 50 millioner kroner i Den innskutte kapitalen anvendes både til å realisere vekstmålene og til å oppkapitalisere selskapet slik at det kan heve størrelsen på finansierings-oppdragene. Samtlige emisjoner er i henhold til forretningsplanen. Usikre tider ingen ulempe Den største forretningsmessige risikoen for Brage Finans er dersom kunder ikke kan betale sine forpliktelser. Ifølge Iversen er selskapets beregnede tapssannsynlighet lav, også sammenlignet med bransjegjennomsnittet. - Leasing som produkt har flere fordeler for kundene, sier Iversen. - For mange kunder vil det for eksempel kunne gi bedre likviditet og være en mulighet for å frigjøre kapital som kan benyttes til andre formål. Andre fordeler er utsatt skattefordel ved at leiekostnadene utgiftsføres direkte, og i mange tilfeller er det en god mulighet for bedriften til å få bedre kontroll og oversikt over kostnadene per eiendel, sier Iversen. Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 2

3 Beretning for året og fjerde kvartal 2011 inkludert Sparebanken Hardanger fra Hovedtall NOKm Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Etter IFRS skal alle finansielle derivater balanseføres til virkelig verdi. Sparebanken Vest har i tillegg valgt å regnskapsføre til virkelig verdi finansielle eiendeler og finansiell gjeld til fast rente. Dette omfatter utlån, innskudd og verdipapirgjeld til fast rente. Det valgte regnskapsprinsipp benevnes Fair Value Option (FVO), og har som formål å motvirke store resultatmessige effekter på balanseposter som styres samlet. I tillegg blir beholdning av sertifikater, obligasjoner og aksjer vurdert til virkelig verdi. Året 2011 Q Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto banktjenester Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Netto gevinst/(tap) finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Netto driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Implementering nytt AFP-regelverk Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før nedskrivninger og skatt Nedskrivninger på utlån og tap på garantier Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden Konsernresultatet før skatt for Sparebanken Vest for 2011 er 732 (800) mkr. Banken viser god og stabil underliggende drift i et urolig kapitalmarked. Til tross for økte finansieringskostnader øker bankens netto renteinntekter. Hensyntas sikringsfondsavgift på 56 mkr i 2010 og fusjon med Sparebanken Hardanger, er netto renteinntekter opprettholdt på samme kronenivå som i For 2011 er rentenetto i prosent av gjennomsnittlig kapital 1,46 (1,49) % p.a. Sikringsfondsavgiften utgjorde 0,05 % p.a. i Reduksjon i prosentuell rentenetto må ses på bakgrunn av både konkurransebildet og økte innlånskostnader. Marginutviklingen påvirkes også av strukturen i utlånsporteføljen. Lån med pant i bolig er fortsatt det største utlånsvolumet i Sparebanken Vest. Utlånsmarginen er redusert fra 1,14 % p.a. i 2010 til 0,88 % p.a. i Innskuddsmarginen er i samme periode styrket fra 0,99 % til 1,17 % p.a. Netto andre driftsinntekter utgjør 603 (635) mkr. Nettoinntjening fra banktjenester er 335 (297) mkr, hvorav provisjon forsikring øker med 37,4 % fra 38,8 i 2010 til 53,3 mkr i Bidraget fra bankens tilknyttede selskaper endres fra - 42 mkr i 2010 til - 50 mkr i Dette skyldes i hovedsak nedskriving av balanseverdier i Norne Securities og dermed endring av resultatbidrag til banken fra 7 mkr. i 2010 til 27 mkr i For Frende forsikring er resultatfremgangen fra 2010 på 13 mkr. Eiendomsmeglerinntekter øker med 15 % fra 164 til 189 mkr. Regnskapsmessig gevinst på finansielle instrumenter er 124 (212) mkr. Finansielle instrumenter NOKm Q Q Utbytte Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner Gevinst/(tap) på aksjer Gevint/(tap) andre finansielle instrumenter Gevinst/(tap) endring kredittspread FVO portefølje Badwill fra oppkjøpet av Hardanger Sparebank Produktmargin amortisert Netto gevinst/(tap finansielle instrumenter Avkastning på egenkapitalinstrumenter er 90 (202) mkr. Markedsbasert verdiendring på renteporteføljen utgjør -42 (-33) mkr og regnskapsmessig gevinst knyttet til endring i kredittspread for FVO-porteføljen utgjør 2 (35) mkr. Oppkjøpet av Sparebanken Hardanger er regnskapsført med badwill på 57 mkr, hvorav 32 mkr utgjør merverdier i aksjeporteføljen som ble realisert forut for overdragelsen. Spesifikasjoner av summen av andre inntekter er vist i note 4. Årets samlede driftskostnader utgjør (1.224) mkr. Justert for AFP-effekt i 2010 utgjør organisk kostnadsvekst 3,3 %. Bankens driftskostnader i 2011 reflekterer en bevisst satsning på utvikling og forvaltning av elektroniske selvbetjenings-løsninger, og integrasjon av Sparebanken Hardanger. Driftskostnadene i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er 1,22 (1,20) % p.a.. For 2011 er kostnads-/inntektsrelasjonen 60,9 (56,9) %. Konsernet har i 2011 økt antall årsverk med 48 årsverk fra 838 til 886 årsverk, hvorav 46 årsverk er knyttet til sammenslåingen med Sparebanken Hardanger, og 4 årsverk er knyttet til vekst hos Eiendomsmegler Vest. Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 3

4 Banken igangsatte høsten 2011 et forbedringsprogram som har som mål å styrke kompetansen ytterligere og redusere basisbemanningen. Nettoeffektene ventes å materialisere seg i Konsernets inntekter og driftskostnader er ytterligere spesifisert i notene 3, 4 og 5. Gruppenedskrivninger er i 2011 økt med 39 mkr, hvorav 14 mkr er knyttet til Sparebanken Hardanger. Det vises for øvrig til kapittelet om risiko- og kapitalforhold, samt til notene 6, 8, 9 og 10. Årets egenkapitalavkastning er 8,7 (11,3) % p.a. Morbankens resultat etter skatt er 537 (616) mkr. Korrigert for endringer i fond for urealiserte gevinster er utbyttegrunnlaget 578 mkr. Styrets forslag til kontantutbytte for 2011 er 2,00 (3,50) krone r pr eierandelsbevis, til sammen 52,2 mkr. Dette tilsvarer en utdelingsgrad på 56,8 %. I henhold til gjeldende utbyttepolitikk vil styret til Representantskapets møte i mars anbefale en utbytteemisjon rettet mot egenkapitalbeviseierne. Kjøpskurs fastsettes senere. Styret foreslår videre 55,5 mkr tilført utjevningsfondet og at 30 mkr disponeres som gaver til allmennyttige formål. Sparebankens grunnfond tilføres 440,5 mkr. Etter disponering av årets resultat er eierbrøken 21,54 %. Fjerde kvartal 2011 Til tross for internasjonal markedsuro er konsernets resultat før skatt i fjerde kvartal 199 (168) mkr. Inntektsutviklingen fra den ordinære bankdriften er positiv. Nominell rentenetto øker og det er god vekst i nettoinntjeningen fra banktjenester. Spesielt gledelig er det at provisjon fra Frende Forsikring øker med hele 45 % sammenlignet med Årlige forsikringsprovisjoner har nå passert 50 mkr. Konsernets satsing på produktselskaper med strategisk forankring hos til sammen 14 eierbanker viser fortsatt inntektsvekst, men en noe svakere resultatutvikling for fjerde kvartal. Dette skyldes primært Norne Securities nedskriving av balanseposter. Finansielle instrumenter viser en oppgang på 36 mkr sammenlignet med fjerde kvartal 2010, noe som i hovedsak skyldes badwill knyttet til fusjon med Sparebanken Hardanger og revurdering av aksjeposter. Endring i kredittspread for FVO-porteføljen utgjør -25 (-12) mkr, og verdiendring renteporteføljen er -20 (-3) mkr. Kvartalets rentenetto er 411 (382) som tilsvarer 1,43 % (1,44) % p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Økning i kvartalets nominelle rentenetto skyldes i hovedsak sammenslåing med Sparebanken Hardanger, samt økte utlåns- og innskuddsvolumer. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2010 er rentenettoen også påvirket av at norske banker i 2011 har fritak for avgift til Sikringsfondet. Virkningen i fjerde kvartal er 15 mkr. Styringsrenten fra Norges Bank ble i desember nedjustert med 50 basispunkter til 1,75 %. De korte rentene har imidlertid trukket noe opp sammenlignet med forrige kvartal. Samtidig har den internasjonale finansuroen medført en økning i kredittrisikomarginene på langsiktig finansiering. Utlånsmarginen er redusert fra 1,01 % p.a. i 4. kvartal 2010 til 0,74 % p.a. i 4 kvartal Innskuddsmarginen er i samme periode styrket fra 1,10 % til 1,33 % p.a. De kronemessige virkningene av marginendringen er i stor grad kompensert av volumvekst. Utlån og innskudd er repriset i kvartalet med virkning fra primo desember måned. Driftskostnadene er 367 (333) mkr, hvorav Sparebanken Hardanger utgjør omkring 6,3 mkr. Driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er i fjerde kvartal 1,28 (1,26) % p.a. Kostnads - /inntektsrelasjon er i fjerde kvartal 59,1 (60,8). Kvartalets nedskrivninger på utlån og tap på garantier er 55 (47) mkr. Kvartalets regnskapsmessige egenkapitalavkastning er 9,9 (8,3) % p.a. Innskudds- og utlånsutviklingen Samlede kundeinnskudd er på 53,1 (48,7) mrd kr. Dette gir en 12 måneders vekst på 9,0 (8,6) %. Sammenslåing med Sparebanken Hardanger tilførte banken en brutto innskuddsportefølje på 2,3 mrd kr. Uten denne er innskuddsveksten i 2011 på 4,3 %. Innskuddenes fordeling mellom personkunder og bedriftskunder er 31,2 (27,6) og 21,9 (21,1) mrd kr. Veksten siste 12 måneder er henholdsvis 13,4 (5,5) % i personmarkedet og 3,5 (12,8) % i bedriftsmarkedet inkludert Sparebanken Hardanger (eks Sparebanken Hardanger er veksten hhv 7,7 % og - 0,3 % for personkunder og bedriftskunder). Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 4

5 Netto utlån utgjør 99,3 (88,5) mrd kr, tilsvarende en 12-måneders vekst på 12,3 (7,5) %. Sammenslåingen med Sparebanken Hardanger tilførte banken brutto utlånsportefølje på 3,6 mrd kr. Ekskludert denne er veksten i 2011 på 8,1 %. Utlånene fordeler seg med 73,0 (64,8) mrd kr på personkunder og 26,3 (23,7) mrd kr på bedriftskunder. Veksten siste 12 måneder er henholdsvis 12,5 (7,8) % i personmarkedet og 11,2 (6,6) % i bedriftsmarkedet inkludert Sparebanken Hardanger (eks Sparebanken Hardanger er veksten hhv 8,4 % og 7,4 % for personkunder og bedriftskunder). Konsernets forvaltningskapital er ved utgangen av 2011 ca. 116 mrd kroner. Fusjon med Sparebanken Hardanger Den juridiske fusjonen med Sparebanken Hardanger ble gjennomført 1. november Helgen februar ble en vellykket teknisk sammenslåing fullført. I mars flytter kontoret på Voss inn i nye og moderne lokaler. Synergieffekter fra sammenslåingen er allerede synlige, og vil være tiltagende fra Mesteparten av integrasjonskostnadene kostnadsføres i første kvartal Risiko og kapitalforhold Kredittrisiko Kredittkvaliteten i Sparebanken Vests porteføljer er god. Risikoprofilen i personmarkedsporteføljen er bedre sammenlignet med utgangen av tredje kvartal og forrige år. Det lave rentenivået, vekst i boligpriser og god utvikling i norsk økonomi bidrar positivt. Over 70 % av kredittengasjementene i Sparebanken Vest omfatter lån til personmarkedet. 95 % av personmarkedsporteføljen består av lån med pant i bolig med belåningsgrad under 75 %. Utviklingen i 2011 må ses i sammenheng med konjunkturbildet internasjonalt. Risikoprofilen i bedriftsmarkedsporteføljen er stabil fra tredje kvartal og noe svakere enn ved utgangen av forrige år. Forventet tap (basert på betjeningsevne og sikkerhetsdekning) viser at cirka 80 % av porteføljen har lav risikoprofil. (se figur under) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 5,9 % 5,4 % 5,7 % 6,4 % 5,5 % 6,0 % 6,6 % 6,8 % 14,3 % 78,9 % 14,7 % 78,8 % 14,1 % 79,9 % 14,1 % 80,5 % 12,9 % 80,7 % 14,2 % 80,1 % 14,9 % 79,7 % 16,0 % 78,0 % 1Q Q 2010 Q Q Q Q Q Q < 0,2 0,2 % > < % > 0,75 % 0,75 % I hovedsak er dermed risikoprofilen i bankens kredittporteføljer uendret i Nedskrivningene på utlån og tap på garantier er per fjerde kvartal 651 (586) mkr. Gruppenedskrivningene er i 2011 økt med 39 mkr, hvorav 14 mkr er knyttet til Sparebanken Hardanger. Konstaterte tap på utlån og garantier er per fjerde kvartal 107 (89) mkr. Den samlede tapskostnaden utgjør per fjerde kvartal 0,13 (0,15) % p.a. av gjennomsnittlige brutto utlån. Banken har ved utgangen av fjerde kvartal 188 (200) mkr i misligholdte lån (betalingsmislighold over 90 dager) i personmarkedet og 212 (234) mkr i bedriftsmarkedet. Endringen i personmarkedet må ses i sammenheng med en generelt bedre kredittkvalitet, mens endringen i bedriftsmarkedet skyldes positive endringer i noen få mellomstore engasjementer. Tapsutsatte, ikke misligholdte engasjementer er på 966 (781) mkr, og relaterer seg i hovedsak til engasjementer innen konjunkturutsatte næringer. Påfølgende figur viser balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad ifht brutto utlån. Markedsrisiko og operasjonell risiko Bankens markedsrisiko er fortsatt moderat. Rente-, kredittspread- og valutarisikoen er stabil. I styringen av bankens aksjeeksponering legges det vekt på samlet eksponering og konsentrasjon i selskaper og næringer. Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 5

6 Eksponeringen i aksjer (eksklusiv datterselskaper og tilknyttede selskaper) er ved utgangen av fjerde kvartal 738 mkr (714) mot 648 mkr ved utgangen av tredje kvartal. Identifikasjon, analyse og oppfølgning av operasjonell risiko adresseres på overordnet nivå gjennom ekspertvurderinger, lederbekreftelser og hendelser. Gjennom årlige prosesser og løpende registrering av hendelser, er det i kvartalet ikke avdekket forhold som er kritisk for bankens virksomhet. Likviditet og finansiering Konsernets likviditetsrisiko styres på overordnet nivå ved likviditetsindikator, strukturell likviditet og finansieringsgrad. Konsernets likviditetssituasjon er fortsatt meget god. Konsernets netto likviditetsbeholdning er ved utgangen av kvartalet ca. 11,7 (13,4) mrd kr. Endringen i bankens likviditetsbeholdning må ses i sammenheng med stram likviditetsstyring i et volatilt marked. Konsernets likviditetsindikator (6 mnd. rullerende gjennomsnitt) er (102.7) %, og perioden banken kan klare seg uten tilførsel fra kapitalmarkedet er 16 (14) måneder. Samlet kapitalmarkedsfinansiering utgjør 52,5 mrd kr (49.1). Bankens relative andel av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) utgjør ved utgangen av fjerde kvartal over 40 % av bankens kapitalmarkedsfinansiering. Sparebanken Vest morbank har pr overført 31,1 mrd kr i boliglån til Sparebanken Vest Boligkreditt AS som har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 28,3 mrd kr. I tråd med normale sesongsvingninger og økt priskonkurranse på innskudd går finansieringsgraden noe ned i fjerde kvartal, og er noe lavere enn på samme tid i fjor; 53,5 (55) %. Rating Sparebanken Vest er ratet av Moody s og Fitch Ratings. Bankens rating på langsiktige innlån er A- hos Fitch med stabile fremtidsutsikter og A2 hos Moody s med stabile fremtidsutsikter. Obligasjoner utstedt av Sparebanken Vest Boligkreditt AS har ratingen AAA hos både Moody s og Fitch. Soliditet og egenkapitalbevis Konsernets kapitaldekning er noe styrket etter overgangsordningen og klart styrket etter Basel II i fjerde kvartal. Hovedårsaken er resultatakkumulering, endringer i beregningsgrunnlaget og fusjon med Sparebanken Hardanger. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor er kapitaldekningen styrket etter Basel II, og uendret etter overgangsordningen. Konsernets soliditetsmål er nå henholdsvis 10 % kjernekapital og 13 % ansvarlig kapital etter Basel II og på nivå med tredje kvartal 2011, målt etter overgangsordningen. Påfølgende figurer viser at banken ved utgangen av 2011 tilfredsstiller gjeldende kapitalmål med god margin. Regulatoriske kapitaldekningstall i note %-krav til ren kjernekapital Nivå kapitaldekning CRD IV Nivå kjernekapital CRD IV Krav til ren kjernekapital inkludert fullt påslått konserveringsbuffer og motsyklisk kapitalbuffer 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Kapitaldekning - Overgangsordning 11,6 % 11,8 % 11,5 % 11,5 % 11,6 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 9,4 % 9,6 % 9,5 % 9,4 % 9,6 % 2010 Q Q Q Q Q4 Kapitaldekning 11,6 % 11,8 % 11,5 % 11,5 % 11,6 % Tilleggskapital 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % Fondsobligasjon 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % Ren kjernekapital 9,4 % 9,6 % 9,5 % 9,4 % 9,6 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Kapitaldekning - Basel II (CRD IV) 15,0 % 1,1 % 15,3 % 15,4 % 15,2 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 15,6 % 1,0 % 1,6 % 12,2 % 12,4 % 12,7 % 12,4 % 12,9 % 2010 Q Q Q Q Q4 Kapitaldekning 15,0 % 15,3 % 15,4 % 15,2 % 15,6 % Tilleggskapital 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % Fondsobligasjon 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 1,6 % Ren kjernekapital 12,2 % 12,4 % 12,7 % 12,4 % 12,9 % På bakgrunn av faren for mulig mislighold av statsgjeld i eurosonen og usikkerhet knyttet til europeiske bankers tapsevne innførte den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) i begynnelsen av desember et midlertidig krav om at banker skal ha 9 % ren kjernekapital etter overgangsordningen innen Finanstilsynet har støttet dette. Sparebanken Vest tilfredsstiller kravet med god margin, og har besvart Finanstilsynets henvendelse. Basert på foreliggende forslag til nye kapitaldekningsregler (CRD IV) tilfredsstiller konsernet også fremtidige regulatoriske kapitalkrav med god margin. Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 6

7 Sparebanken Vest har i løpet av januar 2012 emittert 325 mkr i ny fondsobligasjonskapital og 375 mkr i ny ansvarlig lånekapital. Begge emisjonene var overtegnet, og viser at banken er et attraktivt investeringsobjekt. Ny kapital vil erstatte løpende ansvarlig lån som fra 2013 ikke lenger teller som ansvarlig kapital. Virksomheten i datterselskaper og tilknyttede selskaper Datterselskaper Eiendomsmegler Vest (100%) omsatte i fjerde kvartal 741 eiendommer, en nedgang på 6,7 % i forhold til samme kvartal i I samme periode hadde selskapet en vekst i antall salgsoppdrag på 24 % (boliger til salgs). Det er grunn til å tro at nedgangen i kvartalet skyldes temporært noe lavere aktivitet i eiendomsmarkedet all den tid selskapet hadde god tilgang på boliger i porteføljen. Konsernet Eiendomsmegler Vest omsatte samlet 3488 eiendommer i 2011, som er en vekst på 3 prosent fra Selskapet har aldri solgt flere eiendommer enn i Eiendomsmegler Vest satser offensivt i 2012 for å styrke og utvikle markedsposisjonen med ytterligere to nye kontoretableringer i henholdsvis Arna og Voss. Resultat før skatt i Eiendomsmegler Vest for fjerde kvartal utgjør 0,9 (5,5) mkr. Eiendomsmegler Vest AS fikk for 2011 et resultat før skatt på 24,4 (29,8) mkr. Sparebanken Vest Boligkreditt AS (100%) forvalter boliglån på 31,1 (21,7) mrd kr, og har ved utgangen av 2011 utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 28,3 mrd kr. Som et ledd i konsernets finansieringsplan har selskapet primo første kvartal 2012 utstedt ytterligere obligasjoner med fortrinnsrett. Gjennom en vellykket emisjon i euromarkedet er det gjennomført et låneopptak på EUR 500 mill. For året 2011 har selskapet et resultat før skatt på 105,4 (90,2) mkr, herav 19,1 (25,8) mkr er oppnådd i fjerde kvartal. Tilknyttede selskaper Andel akkumulert resultat fra tilknyttede selskaper er innarbeidet etter egenkapitalmetoden med til sammen -50 (- 42) mkr og i fjerde kvartal med -23 (-8) mkr. Frende Forsikring (eierandel 44.3 %) har god kunde-/premievekst både innen skade- og livområdet. Frende Skade hadde ved utgangen av 2011 totalt 819 mkr i bestandspremie fordelt på kunder. Selskapet har i 2011 fått nye kunder, og har en estimert markedsandel i det norske privatmarkedet på 2,6 %. Markedsandelen i Hordaland er beregnet til 13,5 %. Skadeprosenten ved utgangen av året var 76,1 mot 83,4 fra året før. Det var mange naturulykker i Norge i Totalt naturskadeomfang har ikke vært høyere siden For Frende Skade belastet naturskader alene skadeprosenten med 3,4 prosentpoeng i For fjerde kvartal isolert sett var skadeprosenten 76,8 %, hvorav naturskader alene utgjorde 7,2 prosentpoeng. Selskapets combined ratio var i fjerde kvartal 106,5 %. Sparebanken Vest sin andel av total bestandspremie i Frende Skade er 43 %. For 2012 venter Frende Skade fortsatt sterk vekst og fortsatt kostnadseffektivisering som følge av økt volum og iverksatte tiltak. Frende Liv hadde ved utgangen av 2011 totalt 460 mkr i bestandspremie fordelt på kunder. Bestandspremien for risikoprodukter har i løpet av 2011 vokst med cirka 55 mkr, hvorav 43 mkr er knyttet til personmarkedet. Sparebanken Vests andel av total bestandspremie i Frende Liv er 54 %. For 2011 i helhet oppnådde Frende Liv et positivt resultat og en økning i forvaltningskapitalen til 1,2 mrd kr. Fjerde kvartal isolert sett gav et svakt negativt resultat som følge av økte erstatningsavsetninger og økte kostnader knyttet til systemskifte. Sparebanken Vest sin resultatandel for Frende Forsikring (h olding) pr er -19 ( -32) mkr. Norne Securities AS (eierandel 44,9 %) har i 2011, i likhet med de fleste andre meglerforetak, blitt sterkt preget av den finansielle uroen som har skapt store utfordringer for verdens børser og kapitalmarkeder. I løpet av fjerde kvartal gjennomførte selskapet en rekke operasjonelle og strategiske grep. Regnskapet for fjerde kvartal inneholder derfor en rekke engangsposter som bidrar til å svekke resultatet for 2011, herunder nedskrivning av selskapets balanse, hvorav Sparebanken Vests andel er 13,5 mkr. Eierbankene har i januar 2012 bidratt med å tilføre ytterligere ny ansvarlig kapital på 45 mkr. Med dette som utgangspunkt er Norne godt rustet til å møte fremtidige muligheter og utfordringer. Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 7

8 Norne Securities har styrket selskapets kompetanse og hadde i 2011 en vekst i antall kunder på ca 12 prosent. Sparebanken Vest sin resultatandel pr er -27 (-7) mkr. Verd Boligkreditt AS (eierandel 40 %) er et boligkredittselskap som i tillegg til Sparebanken Vest er eid av åtte selvstendige sparebanker. Selskapet driftes av Sparebanken Vest Boligkreditt AS. Sparebanken Vest sin resultatandel pr er 1 (0) mkr. Brage Finans AS (49,9 %) er et leasingselskap som var operativt fra fjerde kvartal Foruten Sparebanken Vest er ni andre frittstående sparebanker med på eiersiden. Det første driftsåret har gått bedre enn forventet, og basert på inngåtte avtaler om finansiering som er under etablering er det ventet ytterligere vekst i Sparebanken Vest sin resultatandel pr er -5 (n.a) mkr. Utsiktene fremover Internasjonalt og nasjonalt 2011 har vært preget av nedgang i veksten i verdensøkonomien og volatile finansmarkeder. Den makroøkonomiske usikkerheten fortsetter inn i Det er først og fremst i de modne industrilandene at veksten avtar markert. Spesielt er nedgangen i veksten i eurosonen blitt tydeligere, og en ser tilsvarende trekk i flere av de andre store OECD-landene. Etter å ha kommet ut av resesjonen etter finanskrisen drevet av lageroppbygging, offentlige stimulanser og eksport, preges nå landene av svak innenlandsk etterspørsel. Gjeldsproblematikken i Europa har i løpet av de siste kvartalene fortsatt å utvikle seg i negativ retning Til tross for omfattende sparetiltak, har fallet i veksten i Europa generelt, og i de mest gjeldbelastede landene spesielt, bidratt til forverring i budsjettbalansene. Den europeiske gjeldssituasjonen skaper usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen de nærmeste månedene, og det er p.t. utsikter til negativ vekst i eurosonen. Markedsforholdene har imidlertid forbedret seg primo Tilførsel av likviditet fra den europeiske sentralbanken har ført til større aktivitet i kapitalmarkedet. Verdensøkonomien har lenge blitt hjulpet av god vekst i de fremvoksende økonomiene. Imidlertid har det i løpet av andre halvår vært en oppbremsing i disse landene. En for hard oppbremsing kan medføre at fallet i den økonomiske veksten her ytterligere vil svekke den skjøre veksten i industrialiserte land. Amerikansk økonomi har potensial til å overraske positivt det kommende året. I løpet av de siste månedene har det vært flere positive utviklingstrekk i USA. Privat forbruk ser ut til å ha tatt seg opp hjulpet av marginal bedring i forbrukertilliten og noe bedring i boligmarkedet. Også bedriftenes tillitsindikatorer viser bedring ettersom tilgangen på banklån i USA er i ferd med å bedres. Aktiviteten i norsk økonomi er fortsatt god, mye på grunn av god byggeaktivitet, høy oljepris og vekst i oljeinvesteringer og oljerelaterte næringer. Flere forventningsindikatorer peker imidlertid mot lavere vekst fremover en på grunn av forventet svakere etterspørsel fra flere av Norges handelspartnere. Det er spesielt eksportbedriftene rettet mot Europa som venter svakere etterspørsel. Vestlandet God vekst basert på høye oljepriser og tiltagende aktivitetsnivå, blant annet innenfor bygg- og anleggsbransjen, har bidratt til at arbeidsledigheten holder seg meget lav i hele regionen. For Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er ledighetsnivået lavere enn landsgjennomsnittet. Rogaland og Hordaland er Norges to største eksportfylker. Dette betyr at bedriftene er sensitive både for markedsutviklingen og spesielt valutakursutviklingen i amerikanske dollar (USD) og euro (EUR). Mens første halvår var preget av relativt høye priser og god etterspørsel for raffinerte petroleumsprodukter, metaller og fisk, tilsier utviklingen i internasjonal økonomi redusert etterspørsel og stabile eller fallende priser. Det ventes derfor at bidragene fra disse sektorene vil bli mindre fremover. Høy investeringsaktivitet innen petroleumssektoren og meget høy aktivitet innenfor bygg- og anleggsbransjen tilsier likevel en vekst i regionen over landsgjennomsnittet. Utviklingen i arbeidsmarkedet i regionen ventes således å gi sysselsettingsvekst i det minste i tråd med landsgjennomsnittet. Boligprisutviklingen i Rogaland ligger noe over landsgjennomsnittet med en økning på 11 prosent fra 2010 til 2011, mens Hordaland ligger på landsgjennomsnittet med en prisutvikling på 9 prosent fra 2010 til Det foreligger ikke egen boligprisstatistikk for Sogn Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 8

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Meget godt resultat bygget på solid drift

Meget godt resultat bygget på solid drift Side 1 Meget godt resultat bygget på solid drift 3. kvartal 2010 Resultat før skatt: 386 mill kr (503 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt 14,3 % (25,2 %) Nedskrivning på utlån: 43 mill kr (85 mill

Detaljer

EIENDOMSMEGLER VEST NÆRINGSMEGLING. Årsrapport 2011

EIENDOMSMEGLER VEST NÆRINGSMEGLING. Årsrapport 2011 EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Årsrapport 2011 Sparebanken Vest skal ta posisjonen som det ledende finanshuset på Vestlandet. Miljø: Sparebanken

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2009 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 17 Resultatregnskap s. 18 Balanse s. 19

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

urevidert delårsrapport 1. kvartal

urevidert delårsrapport 1. kvartal urevidert delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall konsern Resultat 1. kv. 2015 1. kv. 2014 2014 Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Netto renteinntekter 273 1,93 269 1,98

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert delårsrapport 2. k va r ta l urevidert 14 2 2. KVARTAL 2014 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern 7 Resultat konsern 8 Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer