Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011"

Transkript

1 Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Hovedtrekk for 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig kapitalmarked Økt nominell rentenetto til tross for økte finansieringskostnader God vekst i provisjonsinntekter Styrket kapitaldekning Hovedtrekk for 4. kvartal Volatilt kapitalmarked og fortsatt økte kredittspreader Økt bidrag fra betalingstjenester Fortsatt god kunde- og premievekst i Frende Forsikring Moderate tap Integrasjon av Sparebanken Hardanger følger plan Hovedtall Året Q Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 858 mkr 927 mkr 254 mkr 215 mkr Resultat før skatt 732 mkr 800 mkr 199 mkr 168 mkr Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis 4,55 kr 5,86 kr 1,24 kr 1,12 kr Rentenetto (annualisert) 1,46 % 1,49 % 1,43 % 1,44 % Kostnadsprosent (annualisert) 1,22 % 1,20 % 1,28 % 1,26 % Egenkapitalavkastning (ROE) (annualisert) 8,7 % 11,3 % 9,9 % 8,3 % Forslag til utbytte per egenkapitalbevis 2,00 kr 3,50 kr Forslag til gaver til allmennyttige formål 30 mkr 30 mkr Likviditetsindikator 102,60 % 102,70 % Ren kjernekapitaldekning 9,6 % 9,4 % Kapitaldekning 11,6 % 11,6 % Ren kjernekapitaldekning (Basel II fullt implementert) 12,9 % 12,2 % Kapitaldekning (Basel II fullt implementert) 15,6 % 15,0 % Utbytte, gaver og kapitaldekning forutsetter resultatdisponering i samsvar med styrets forslag Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 1

2 Godt oppstartsår for Brage Finans Finansieringsselskapet Brage Finans ble etablert 2. juni 2010 og har i 2011 hatt sitt første driftsår. Det har gått bedre enn forventet, og det ventes ytterligere vekst i Sparebanken Vest er største eier i Brage Finans med en eierandel på 49,9 prosent. De øvrige eierne er ni andre frittstående sparebanker. Selskapets hovedprodukt er leasing til næringslivskunder. Brage Finans tilbyr også næringslån og salgspantlån/billån til privatkunder. - Vi har brukt mye tid i 2011 på å starte opp, lage gode prosesser og bygge en sunn portefølje. Porteføljen vår har lav til moderat risiko, og er i stor grad et speilbilde av bedriftskundene i eierbankene, sier administrerende direktør Jack Iversen. Han legger til at selskapet har blitt godt mottatt av næringslivet i regionene hvor eierbankene er lokalisert. Pilene peker oppover I 2011 hadde Brage Finans et nysalgsvolum på 424 millioner kroner. Forventningene til 2012 er gode basert på inngåtte avtaler om finansiering som er under etablering. Fornøyd med første fulle driftsår: Administrerende direktør i Brage Finans AS, Jack Iversen, sammen med økonomidirektør Bodil Huus Bolstad. Etablert portefølje er godt diversifisert uten vekting mot spesielle bransjer/gjenstander utover det som er vanlig for finansieringsselskap. Gjennomsnittsstørrelsen på en kontrakt ligger på rundt kroner, og normal tilbakebetalingsperiode er mellom fire og sju år. Brage Finans har som målsetning å gå med overskudd i Det er ett år tidligere enn det som ligger til grunn i selskapets forretningsplan. Med hovedkontor i Bergen har antall ansatte økt fra 10 til 17 medarbeidere i løpet av Majoriteten av de ansatte har lang erfaring og god kompetanse innen finansieringsvirksomhet. I september 2011 ble det åpnet avdelingskontor i Stavanger. Selskapet vurderer å etablere ytterligere ett salgskontor i løpet av 2012/2013. I 2011 gjennomførte Brage Finans to emisjoner på til sammen 75 millioner kroner, og det er planlagt å hente inn ytterligere 50 millioner kroner i Den innskutte kapitalen anvendes både til å realisere vekstmålene og til å oppkapitalisere selskapet slik at det kan heve størrelsen på finansierings-oppdragene. Samtlige emisjoner er i henhold til forretningsplanen. Usikre tider ingen ulempe Den største forretningsmessige risikoen for Brage Finans er dersom kunder ikke kan betale sine forpliktelser. Ifølge Iversen er selskapets beregnede tapssannsynlighet lav, også sammenlignet med bransjegjennomsnittet. - Leasing som produkt har flere fordeler for kundene, sier Iversen. - For mange kunder vil det for eksempel kunne gi bedre likviditet og være en mulighet for å frigjøre kapital som kan benyttes til andre formål. Andre fordeler er utsatt skattefordel ved at leiekostnadene utgiftsføres direkte, og i mange tilfeller er det en god mulighet for bedriften til å få bedre kontroll og oversikt over kostnadene per eiendel, sier Iversen. Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 2

3 Beretning for året og fjerde kvartal 2011 inkludert Sparebanken Hardanger fra Hovedtall NOKm Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Etter IFRS skal alle finansielle derivater balanseføres til virkelig verdi. Sparebanken Vest har i tillegg valgt å regnskapsføre til virkelig verdi finansielle eiendeler og finansiell gjeld til fast rente. Dette omfatter utlån, innskudd og verdipapirgjeld til fast rente. Det valgte regnskapsprinsipp benevnes Fair Value Option (FVO), og har som formål å motvirke store resultatmessige effekter på balanseposter som styres samlet. I tillegg blir beholdning av sertifikater, obligasjoner og aksjer vurdert til virkelig verdi. Året 2011 Q Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto banktjenester Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Netto gevinst/(tap) finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Netto driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Implementering nytt AFP-regelverk Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før nedskrivninger og skatt Nedskrivninger på utlån og tap på garantier Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden Konsernresultatet før skatt for Sparebanken Vest for 2011 er 732 (800) mkr. Banken viser god og stabil underliggende drift i et urolig kapitalmarked. Til tross for økte finansieringskostnader øker bankens netto renteinntekter. Hensyntas sikringsfondsavgift på 56 mkr i 2010 og fusjon med Sparebanken Hardanger, er netto renteinntekter opprettholdt på samme kronenivå som i For 2011 er rentenetto i prosent av gjennomsnittlig kapital 1,46 (1,49) % p.a. Sikringsfondsavgiften utgjorde 0,05 % p.a. i Reduksjon i prosentuell rentenetto må ses på bakgrunn av både konkurransebildet og økte innlånskostnader. Marginutviklingen påvirkes også av strukturen i utlånsporteføljen. Lån med pant i bolig er fortsatt det største utlånsvolumet i Sparebanken Vest. Utlånsmarginen er redusert fra 1,14 % p.a. i 2010 til 0,88 % p.a. i Innskuddsmarginen er i samme periode styrket fra 0,99 % til 1,17 % p.a. Netto andre driftsinntekter utgjør 603 (635) mkr. Nettoinntjening fra banktjenester er 335 (297) mkr, hvorav provisjon forsikring øker med 37,4 % fra 38,8 i 2010 til 53,3 mkr i Bidraget fra bankens tilknyttede selskaper endres fra - 42 mkr i 2010 til - 50 mkr i Dette skyldes i hovedsak nedskriving av balanseverdier i Norne Securities og dermed endring av resultatbidrag til banken fra 7 mkr. i 2010 til 27 mkr i For Frende forsikring er resultatfremgangen fra 2010 på 13 mkr. Eiendomsmeglerinntekter øker med 15 % fra 164 til 189 mkr. Regnskapsmessig gevinst på finansielle instrumenter er 124 (212) mkr. Finansielle instrumenter NOKm Q Q Utbytte Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner Gevinst/(tap) på aksjer Gevint/(tap) andre finansielle instrumenter Gevinst/(tap) endring kredittspread FVO portefølje Badwill fra oppkjøpet av Hardanger Sparebank Produktmargin amortisert Netto gevinst/(tap finansielle instrumenter Avkastning på egenkapitalinstrumenter er 90 (202) mkr. Markedsbasert verdiendring på renteporteføljen utgjør -42 (-33) mkr og regnskapsmessig gevinst knyttet til endring i kredittspread for FVO-porteføljen utgjør 2 (35) mkr. Oppkjøpet av Sparebanken Hardanger er regnskapsført med badwill på 57 mkr, hvorav 32 mkr utgjør merverdier i aksjeporteføljen som ble realisert forut for overdragelsen. Spesifikasjoner av summen av andre inntekter er vist i note 4. Årets samlede driftskostnader utgjør (1.224) mkr. Justert for AFP-effekt i 2010 utgjør organisk kostnadsvekst 3,3 %. Bankens driftskostnader i 2011 reflekterer en bevisst satsning på utvikling og forvaltning av elektroniske selvbetjenings-løsninger, og integrasjon av Sparebanken Hardanger. Driftskostnadene i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er 1,22 (1,20) % p.a.. For 2011 er kostnads-/inntektsrelasjonen 60,9 (56,9) %. Konsernet har i 2011 økt antall årsverk med 48 årsverk fra 838 til 886 årsverk, hvorav 46 årsverk er knyttet til sammenslåingen med Sparebanken Hardanger, og 4 årsverk er knyttet til vekst hos Eiendomsmegler Vest. Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 3

4 Banken igangsatte høsten 2011 et forbedringsprogram som har som mål å styrke kompetansen ytterligere og redusere basisbemanningen. Nettoeffektene ventes å materialisere seg i Konsernets inntekter og driftskostnader er ytterligere spesifisert i notene 3, 4 og 5. Gruppenedskrivninger er i 2011 økt med 39 mkr, hvorav 14 mkr er knyttet til Sparebanken Hardanger. Det vises for øvrig til kapittelet om risiko- og kapitalforhold, samt til notene 6, 8, 9 og 10. Årets egenkapitalavkastning er 8,7 (11,3) % p.a. Morbankens resultat etter skatt er 537 (616) mkr. Korrigert for endringer i fond for urealiserte gevinster er utbyttegrunnlaget 578 mkr. Styrets forslag til kontantutbytte for 2011 er 2,00 (3,50) krone r pr eierandelsbevis, til sammen 52,2 mkr. Dette tilsvarer en utdelingsgrad på 56,8 %. I henhold til gjeldende utbyttepolitikk vil styret til Representantskapets møte i mars anbefale en utbytteemisjon rettet mot egenkapitalbeviseierne. Kjøpskurs fastsettes senere. Styret foreslår videre 55,5 mkr tilført utjevningsfondet og at 30 mkr disponeres som gaver til allmennyttige formål. Sparebankens grunnfond tilføres 440,5 mkr. Etter disponering av årets resultat er eierbrøken 21,54 %. Fjerde kvartal 2011 Til tross for internasjonal markedsuro er konsernets resultat før skatt i fjerde kvartal 199 (168) mkr. Inntektsutviklingen fra den ordinære bankdriften er positiv. Nominell rentenetto øker og det er god vekst i nettoinntjeningen fra banktjenester. Spesielt gledelig er det at provisjon fra Frende Forsikring øker med hele 45 % sammenlignet med Årlige forsikringsprovisjoner har nå passert 50 mkr. Konsernets satsing på produktselskaper med strategisk forankring hos til sammen 14 eierbanker viser fortsatt inntektsvekst, men en noe svakere resultatutvikling for fjerde kvartal. Dette skyldes primært Norne Securities nedskriving av balanseposter. Finansielle instrumenter viser en oppgang på 36 mkr sammenlignet med fjerde kvartal 2010, noe som i hovedsak skyldes badwill knyttet til fusjon med Sparebanken Hardanger og revurdering av aksjeposter. Endring i kredittspread for FVO-porteføljen utgjør -25 (-12) mkr, og verdiendring renteporteføljen er -20 (-3) mkr. Kvartalets rentenetto er 411 (382) som tilsvarer 1,43 % (1,44) % p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Økning i kvartalets nominelle rentenetto skyldes i hovedsak sammenslåing med Sparebanken Hardanger, samt økte utlåns- og innskuddsvolumer. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2010 er rentenettoen også påvirket av at norske banker i 2011 har fritak for avgift til Sikringsfondet. Virkningen i fjerde kvartal er 15 mkr. Styringsrenten fra Norges Bank ble i desember nedjustert med 50 basispunkter til 1,75 %. De korte rentene har imidlertid trukket noe opp sammenlignet med forrige kvartal. Samtidig har den internasjonale finansuroen medført en økning i kredittrisikomarginene på langsiktig finansiering. Utlånsmarginen er redusert fra 1,01 % p.a. i 4. kvartal 2010 til 0,74 % p.a. i 4 kvartal Innskuddsmarginen er i samme periode styrket fra 1,10 % til 1,33 % p.a. De kronemessige virkningene av marginendringen er i stor grad kompensert av volumvekst. Utlån og innskudd er repriset i kvartalet med virkning fra primo desember måned. Driftskostnadene er 367 (333) mkr, hvorav Sparebanken Hardanger utgjør omkring 6,3 mkr. Driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er i fjerde kvartal 1,28 (1,26) % p.a. Kostnads - /inntektsrelasjon er i fjerde kvartal 59,1 (60,8). Kvartalets nedskrivninger på utlån og tap på garantier er 55 (47) mkr. Kvartalets regnskapsmessige egenkapitalavkastning er 9,9 (8,3) % p.a. Innskudds- og utlånsutviklingen Samlede kundeinnskudd er på 53,1 (48,7) mrd kr. Dette gir en 12 måneders vekst på 9,0 (8,6) %. Sammenslåing med Sparebanken Hardanger tilførte banken en brutto innskuddsportefølje på 2,3 mrd kr. Uten denne er innskuddsveksten i 2011 på 4,3 %. Innskuddenes fordeling mellom personkunder og bedriftskunder er 31,2 (27,6) og 21,9 (21,1) mrd kr. Veksten siste 12 måneder er henholdsvis 13,4 (5,5) % i personmarkedet og 3,5 (12,8) % i bedriftsmarkedet inkludert Sparebanken Hardanger (eks Sparebanken Hardanger er veksten hhv 7,7 % og - 0,3 % for personkunder og bedriftskunder). Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 4

5 Netto utlån utgjør 99,3 (88,5) mrd kr, tilsvarende en 12-måneders vekst på 12,3 (7,5) %. Sammenslåingen med Sparebanken Hardanger tilførte banken brutto utlånsportefølje på 3,6 mrd kr. Ekskludert denne er veksten i 2011 på 8,1 %. Utlånene fordeler seg med 73,0 (64,8) mrd kr på personkunder og 26,3 (23,7) mrd kr på bedriftskunder. Veksten siste 12 måneder er henholdsvis 12,5 (7,8) % i personmarkedet og 11,2 (6,6) % i bedriftsmarkedet inkludert Sparebanken Hardanger (eks Sparebanken Hardanger er veksten hhv 8,4 % og 7,4 % for personkunder og bedriftskunder). Konsernets forvaltningskapital er ved utgangen av 2011 ca. 116 mrd kroner. Fusjon med Sparebanken Hardanger Den juridiske fusjonen med Sparebanken Hardanger ble gjennomført 1. november Helgen februar ble en vellykket teknisk sammenslåing fullført. I mars flytter kontoret på Voss inn i nye og moderne lokaler. Synergieffekter fra sammenslåingen er allerede synlige, og vil være tiltagende fra Mesteparten av integrasjonskostnadene kostnadsføres i første kvartal Risiko og kapitalforhold Kredittrisiko Kredittkvaliteten i Sparebanken Vests porteføljer er god. Risikoprofilen i personmarkedsporteføljen er bedre sammenlignet med utgangen av tredje kvartal og forrige år. Det lave rentenivået, vekst i boligpriser og god utvikling i norsk økonomi bidrar positivt. Over 70 % av kredittengasjementene i Sparebanken Vest omfatter lån til personmarkedet. 95 % av personmarkedsporteføljen består av lån med pant i bolig med belåningsgrad under 75 %. Utviklingen i 2011 må ses i sammenheng med konjunkturbildet internasjonalt. Risikoprofilen i bedriftsmarkedsporteføljen er stabil fra tredje kvartal og noe svakere enn ved utgangen av forrige år. Forventet tap (basert på betjeningsevne og sikkerhetsdekning) viser at cirka 80 % av porteføljen har lav risikoprofil. (se figur under) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 5,9 % 5,4 % 5,7 % 6,4 % 5,5 % 6,0 % 6,6 % 6,8 % 14,3 % 78,9 % 14,7 % 78,8 % 14,1 % 79,9 % 14,1 % 80,5 % 12,9 % 80,7 % 14,2 % 80,1 % 14,9 % 79,7 % 16,0 % 78,0 % 1Q Q 2010 Q Q Q Q Q Q < 0,2 0,2 % > < % > 0,75 % 0,75 % I hovedsak er dermed risikoprofilen i bankens kredittporteføljer uendret i Nedskrivningene på utlån og tap på garantier er per fjerde kvartal 651 (586) mkr. Gruppenedskrivningene er i 2011 økt med 39 mkr, hvorav 14 mkr er knyttet til Sparebanken Hardanger. Konstaterte tap på utlån og garantier er per fjerde kvartal 107 (89) mkr. Den samlede tapskostnaden utgjør per fjerde kvartal 0,13 (0,15) % p.a. av gjennomsnittlige brutto utlån. Banken har ved utgangen av fjerde kvartal 188 (200) mkr i misligholdte lån (betalingsmislighold over 90 dager) i personmarkedet og 212 (234) mkr i bedriftsmarkedet. Endringen i personmarkedet må ses i sammenheng med en generelt bedre kredittkvalitet, mens endringen i bedriftsmarkedet skyldes positive endringer i noen få mellomstore engasjementer. Tapsutsatte, ikke misligholdte engasjementer er på 966 (781) mkr, og relaterer seg i hovedsak til engasjementer innen konjunkturutsatte næringer. Påfølgende figur viser balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad ifht brutto utlån. Markedsrisiko og operasjonell risiko Bankens markedsrisiko er fortsatt moderat. Rente-, kredittspread- og valutarisikoen er stabil. I styringen av bankens aksjeeksponering legges det vekt på samlet eksponering og konsentrasjon i selskaper og næringer. Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 5

6 Eksponeringen i aksjer (eksklusiv datterselskaper og tilknyttede selskaper) er ved utgangen av fjerde kvartal 738 mkr (714) mot 648 mkr ved utgangen av tredje kvartal. Identifikasjon, analyse og oppfølgning av operasjonell risiko adresseres på overordnet nivå gjennom ekspertvurderinger, lederbekreftelser og hendelser. Gjennom årlige prosesser og løpende registrering av hendelser, er det i kvartalet ikke avdekket forhold som er kritisk for bankens virksomhet. Likviditet og finansiering Konsernets likviditetsrisiko styres på overordnet nivå ved likviditetsindikator, strukturell likviditet og finansieringsgrad. Konsernets likviditetssituasjon er fortsatt meget god. Konsernets netto likviditetsbeholdning er ved utgangen av kvartalet ca. 11,7 (13,4) mrd kr. Endringen i bankens likviditetsbeholdning må ses i sammenheng med stram likviditetsstyring i et volatilt marked. Konsernets likviditetsindikator (6 mnd. rullerende gjennomsnitt) er (102.7) %, og perioden banken kan klare seg uten tilførsel fra kapitalmarkedet er 16 (14) måneder. Samlet kapitalmarkedsfinansiering utgjør 52,5 mrd kr (49.1). Bankens relative andel av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) utgjør ved utgangen av fjerde kvartal over 40 % av bankens kapitalmarkedsfinansiering. Sparebanken Vest morbank har pr overført 31,1 mrd kr i boliglån til Sparebanken Vest Boligkreditt AS som har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 28,3 mrd kr. I tråd med normale sesongsvingninger og økt priskonkurranse på innskudd går finansieringsgraden noe ned i fjerde kvartal, og er noe lavere enn på samme tid i fjor; 53,5 (55) %. Rating Sparebanken Vest er ratet av Moody s og Fitch Ratings. Bankens rating på langsiktige innlån er A- hos Fitch med stabile fremtidsutsikter og A2 hos Moody s med stabile fremtidsutsikter. Obligasjoner utstedt av Sparebanken Vest Boligkreditt AS har ratingen AAA hos både Moody s og Fitch. Soliditet og egenkapitalbevis Konsernets kapitaldekning er noe styrket etter overgangsordningen og klart styrket etter Basel II i fjerde kvartal. Hovedårsaken er resultatakkumulering, endringer i beregningsgrunnlaget og fusjon med Sparebanken Hardanger. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor er kapitaldekningen styrket etter Basel II, og uendret etter overgangsordningen. Konsernets soliditetsmål er nå henholdsvis 10 % kjernekapital og 13 % ansvarlig kapital etter Basel II og på nivå med tredje kvartal 2011, målt etter overgangsordningen. Påfølgende figurer viser at banken ved utgangen av 2011 tilfredsstiller gjeldende kapitalmål med god margin. Regulatoriske kapitaldekningstall i note %-krav til ren kjernekapital Nivå kapitaldekning CRD IV Nivå kjernekapital CRD IV Krav til ren kjernekapital inkludert fullt påslått konserveringsbuffer og motsyklisk kapitalbuffer 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Kapitaldekning - Overgangsordning 11,6 % 11,8 % 11,5 % 11,5 % 11,6 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 9,4 % 9,6 % 9,5 % 9,4 % 9,6 % 2010 Q Q Q Q Q4 Kapitaldekning 11,6 % 11,8 % 11,5 % 11,5 % 11,6 % Tilleggskapital 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % Fondsobligasjon 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % Ren kjernekapital 9,4 % 9,6 % 9,5 % 9,4 % 9,6 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Kapitaldekning - Basel II (CRD IV) 15,0 % 1,1 % 15,3 % 15,4 % 15,2 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 15,6 % 1,0 % 1,6 % 12,2 % 12,4 % 12,7 % 12,4 % 12,9 % 2010 Q Q Q Q Q4 Kapitaldekning 15,0 % 15,3 % 15,4 % 15,2 % 15,6 % Tilleggskapital 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % Fondsobligasjon 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 1,6 % Ren kjernekapital 12,2 % 12,4 % 12,7 % 12,4 % 12,9 % På bakgrunn av faren for mulig mislighold av statsgjeld i eurosonen og usikkerhet knyttet til europeiske bankers tapsevne innførte den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) i begynnelsen av desember et midlertidig krav om at banker skal ha 9 % ren kjernekapital etter overgangsordningen innen Finanstilsynet har støttet dette. Sparebanken Vest tilfredsstiller kravet med god margin, og har besvart Finanstilsynets henvendelse. Basert på foreliggende forslag til nye kapitaldekningsregler (CRD IV) tilfredsstiller konsernet også fremtidige regulatoriske kapitalkrav med god margin. Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 6

7 Sparebanken Vest har i løpet av januar 2012 emittert 325 mkr i ny fondsobligasjonskapital og 375 mkr i ny ansvarlig lånekapital. Begge emisjonene var overtegnet, og viser at banken er et attraktivt investeringsobjekt. Ny kapital vil erstatte løpende ansvarlig lån som fra 2013 ikke lenger teller som ansvarlig kapital. Virksomheten i datterselskaper og tilknyttede selskaper Datterselskaper Eiendomsmegler Vest (100%) omsatte i fjerde kvartal 741 eiendommer, en nedgang på 6,7 % i forhold til samme kvartal i I samme periode hadde selskapet en vekst i antall salgsoppdrag på 24 % (boliger til salgs). Det er grunn til å tro at nedgangen i kvartalet skyldes temporært noe lavere aktivitet i eiendomsmarkedet all den tid selskapet hadde god tilgang på boliger i porteføljen. Konsernet Eiendomsmegler Vest omsatte samlet 3488 eiendommer i 2011, som er en vekst på 3 prosent fra Selskapet har aldri solgt flere eiendommer enn i Eiendomsmegler Vest satser offensivt i 2012 for å styrke og utvikle markedsposisjonen med ytterligere to nye kontoretableringer i henholdsvis Arna og Voss. Resultat før skatt i Eiendomsmegler Vest for fjerde kvartal utgjør 0,9 (5,5) mkr. Eiendomsmegler Vest AS fikk for 2011 et resultat før skatt på 24,4 (29,8) mkr. Sparebanken Vest Boligkreditt AS (100%) forvalter boliglån på 31,1 (21,7) mrd kr, og har ved utgangen av 2011 utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 28,3 mrd kr. Som et ledd i konsernets finansieringsplan har selskapet primo første kvartal 2012 utstedt ytterligere obligasjoner med fortrinnsrett. Gjennom en vellykket emisjon i euromarkedet er det gjennomført et låneopptak på EUR 500 mill. For året 2011 har selskapet et resultat før skatt på 105,4 (90,2) mkr, herav 19,1 (25,8) mkr er oppnådd i fjerde kvartal. Tilknyttede selskaper Andel akkumulert resultat fra tilknyttede selskaper er innarbeidet etter egenkapitalmetoden med til sammen -50 (- 42) mkr og i fjerde kvartal med -23 (-8) mkr. Frende Forsikring (eierandel 44.3 %) har god kunde-/premievekst både innen skade- og livområdet. Frende Skade hadde ved utgangen av 2011 totalt 819 mkr i bestandspremie fordelt på kunder. Selskapet har i 2011 fått nye kunder, og har en estimert markedsandel i det norske privatmarkedet på 2,6 %. Markedsandelen i Hordaland er beregnet til 13,5 %. Skadeprosenten ved utgangen av året var 76,1 mot 83,4 fra året før. Det var mange naturulykker i Norge i Totalt naturskadeomfang har ikke vært høyere siden For Frende Skade belastet naturskader alene skadeprosenten med 3,4 prosentpoeng i For fjerde kvartal isolert sett var skadeprosenten 76,8 %, hvorav naturskader alene utgjorde 7,2 prosentpoeng. Selskapets combined ratio var i fjerde kvartal 106,5 %. Sparebanken Vest sin andel av total bestandspremie i Frende Skade er 43 %. For 2012 venter Frende Skade fortsatt sterk vekst og fortsatt kostnadseffektivisering som følge av økt volum og iverksatte tiltak. Frende Liv hadde ved utgangen av 2011 totalt 460 mkr i bestandspremie fordelt på kunder. Bestandspremien for risikoprodukter har i løpet av 2011 vokst med cirka 55 mkr, hvorav 43 mkr er knyttet til personmarkedet. Sparebanken Vests andel av total bestandspremie i Frende Liv er 54 %. For 2011 i helhet oppnådde Frende Liv et positivt resultat og en økning i forvaltningskapitalen til 1,2 mrd kr. Fjerde kvartal isolert sett gav et svakt negativt resultat som følge av økte erstatningsavsetninger og økte kostnader knyttet til systemskifte. Sparebanken Vest sin resultatandel for Frende Forsikring (h olding) pr er -19 ( -32) mkr. Norne Securities AS (eierandel 44,9 %) har i 2011, i likhet med de fleste andre meglerforetak, blitt sterkt preget av den finansielle uroen som har skapt store utfordringer for verdens børser og kapitalmarkeder. I løpet av fjerde kvartal gjennomførte selskapet en rekke operasjonelle og strategiske grep. Regnskapet for fjerde kvartal inneholder derfor en rekke engangsposter som bidrar til å svekke resultatet for 2011, herunder nedskrivning av selskapets balanse, hvorav Sparebanken Vests andel er 13,5 mkr. Eierbankene har i januar 2012 bidratt med å tilføre ytterligere ny ansvarlig kapital på 45 mkr. Med dette som utgangspunkt er Norne godt rustet til å møte fremtidige muligheter og utfordringer. Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 7

8 Norne Securities har styrket selskapets kompetanse og hadde i 2011 en vekst i antall kunder på ca 12 prosent. Sparebanken Vest sin resultatandel pr er -27 (-7) mkr. Verd Boligkreditt AS (eierandel 40 %) er et boligkredittselskap som i tillegg til Sparebanken Vest er eid av åtte selvstendige sparebanker. Selskapet driftes av Sparebanken Vest Boligkreditt AS. Sparebanken Vest sin resultatandel pr er 1 (0) mkr. Brage Finans AS (49,9 %) er et leasingselskap som var operativt fra fjerde kvartal Foruten Sparebanken Vest er ni andre frittstående sparebanker med på eiersiden. Det første driftsåret har gått bedre enn forventet, og basert på inngåtte avtaler om finansiering som er under etablering er det ventet ytterligere vekst i Sparebanken Vest sin resultatandel pr er -5 (n.a) mkr. Utsiktene fremover Internasjonalt og nasjonalt 2011 har vært preget av nedgang i veksten i verdensøkonomien og volatile finansmarkeder. Den makroøkonomiske usikkerheten fortsetter inn i Det er først og fremst i de modne industrilandene at veksten avtar markert. Spesielt er nedgangen i veksten i eurosonen blitt tydeligere, og en ser tilsvarende trekk i flere av de andre store OECD-landene. Etter å ha kommet ut av resesjonen etter finanskrisen drevet av lageroppbygging, offentlige stimulanser og eksport, preges nå landene av svak innenlandsk etterspørsel. Gjeldsproblematikken i Europa har i løpet av de siste kvartalene fortsatt å utvikle seg i negativ retning Til tross for omfattende sparetiltak, har fallet i veksten i Europa generelt, og i de mest gjeldbelastede landene spesielt, bidratt til forverring i budsjettbalansene. Den europeiske gjeldssituasjonen skaper usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen de nærmeste månedene, og det er p.t. utsikter til negativ vekst i eurosonen. Markedsforholdene har imidlertid forbedret seg primo Tilførsel av likviditet fra den europeiske sentralbanken har ført til større aktivitet i kapitalmarkedet. Verdensøkonomien har lenge blitt hjulpet av god vekst i de fremvoksende økonomiene. Imidlertid har det i løpet av andre halvår vært en oppbremsing i disse landene. En for hard oppbremsing kan medføre at fallet i den økonomiske veksten her ytterligere vil svekke den skjøre veksten i industrialiserte land. Amerikansk økonomi har potensial til å overraske positivt det kommende året. I løpet av de siste månedene har det vært flere positive utviklingstrekk i USA. Privat forbruk ser ut til å ha tatt seg opp hjulpet av marginal bedring i forbrukertilliten og noe bedring i boligmarkedet. Også bedriftenes tillitsindikatorer viser bedring ettersom tilgangen på banklån i USA er i ferd med å bedres. Aktiviteten i norsk økonomi er fortsatt god, mye på grunn av god byggeaktivitet, høy oljepris og vekst i oljeinvesteringer og oljerelaterte næringer. Flere forventningsindikatorer peker imidlertid mot lavere vekst fremover en på grunn av forventet svakere etterspørsel fra flere av Norges handelspartnere. Det er spesielt eksportbedriftene rettet mot Europa som venter svakere etterspørsel. Vestlandet God vekst basert på høye oljepriser og tiltagende aktivitetsnivå, blant annet innenfor bygg- og anleggsbransjen, har bidratt til at arbeidsledigheten holder seg meget lav i hele regionen. For Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er ledighetsnivået lavere enn landsgjennomsnittet. Rogaland og Hordaland er Norges to største eksportfylker. Dette betyr at bedriftene er sensitive både for markedsutviklingen og spesielt valutakursutviklingen i amerikanske dollar (USD) og euro (EUR). Mens første halvår var preget av relativt høye priser og god etterspørsel for raffinerte petroleumsprodukter, metaller og fisk, tilsier utviklingen i internasjonal økonomi redusert etterspørsel og stabile eller fallende priser. Det ventes derfor at bidragene fra disse sektorene vil bli mindre fremover. Høy investeringsaktivitet innen petroleumssektoren og meget høy aktivitet innenfor bygg- og anleggsbransjen tilsier likevel en vekst i regionen over landsgjennomsnittet. Utviklingen i arbeidsmarkedet i regionen ventes således å gi sysselsettingsvekst i det minste i tråd med landsgjennomsnittet. Boligprisutviklingen i Rogaland ligger noe over landsgjennomsnittet med en økning på 11 prosent fra 2010 til 2011, mens Hordaland ligger på landsgjennomsnittet med en prisutvikling på 9 prosent fra 2010 til Det foreligger ikke egen boligprisstatistikk for Sogn Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 8

9 og Fjordane. For regionen ventes det en utvikling i tråd med landsgjennomsnittet, men en noe høyere utvikling i Rogaland, da spesielt i Sandnes og Stavanger. Sparebanken Vest Sparebanken Vest venter at den uavklarte gjeldssituasjonen i flere europeiske land vil prege makrobildet også i Hvilke konsekvenser dette kan få på norsk og vestlandsk økonomi og næringsliv er p.t. usikkert. Sparebanken Vest er med sin risikoprofil, og et regionalt nedslagsfelt og hjemmemarked på Vestlandet, imidlertid så langt lite berørt av den internasjonale uroen. Samtidig kan det ikke utelukkes at tapsnivåene kan øke i 2012, og at økonomisk nedgang kan påvirke bankens kunder og dermed bankens resultater. Volumveksten forventes imidlertid i tråd med eller noe høyere enn markedsveksten. Videre ventes et fortsatt volatilt kapitalmarked med økte finansieringskostnader, tilpasning til nye regulatoriske rammevilkår, samt sterk konkurranse. Samtidig forventes økte provisjoner gjennom salg av produkter fra tilknyttede selskap, og bedre resultatbidrag gjennom bankens eierskap i disse selskapene. Sparebanken Vest vil i 2012 videreføre sitt pågående arbeid med å videreutvikle kompetanse og effektivisere driften. Sparebanken Vest er godt rustet til å møte både urolige tider og markedsmessige muligheter. Bergen, den 15. februar 2012 I styret for Sparebanken Vest Trygve Bruvik Marit Solberg Yvonne Torgersen Styrets leder Styrets nestleder Arild Bødal Richard Rettedal Øyvind A. Langedal Anne Marit Hope Sivert Sørnes Tone Mattsson Stein Klakegg Adm. direktør Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 9

10 Resultatregnskap konsern Noter 01/ / / /12-10 Q Q Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Netto gevinst/(tap) finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Netto driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før nedskrivninger og skattekostnad Nedskrivninger på utlån og tap på garantier Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat for perioden Majoritetsandel av periodens resultat Minoritetsandel av periodens resultat Egenkapitalbevisenes andel av resultat delt på antall egenkapitalbevis 4,55 5,86 1,24 1,12 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis 4,55 5,86 1,24 1,12 Utvidet resultatregnskap 01/ / / /12-10 Q Q Resultat for perioden Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Totalresultat for perioden Majoritetsandel av periodens totalresultat Minoritetsandel av periodens totalresultat Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 10

11 Balanse konsern Noter 31/ /12-10 Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån 7, 8, 9, 10, Aksjer til virkelig verdi over resultatet Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel 0 2 Øvrige immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forskuddsbetalte kostnader Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Betalbar skatt Ansvarlig lånekapital Annen gjeld Sum gjeld Egenkapitalbevis Egne egenkapitalbevis Overkursfond Utjevningsfond Sum eierandelskapital Grunnfondskapital Gavefond Kompensasjonsfond Sum grunnfondskapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser 1 1 Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 11

12 Kontantstrømoppstilling konsern Kontantstrømmer vedrørende driften Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Innbetalinger på tidligere avskrevne fordringer Netto inn-/utbetalinger av nedbetalingslån til kunder Endring i benyttede rammekreditter Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter Netto inn-/utbetalinger ved kjøp/salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål Netto kontantstrøm vedrørende driften Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitet Innbetalinger ved salg av langsiktige aksjer og andeler i andre foretak 0 15 Utbetalinger ved kjøp av langsiktige aksjer og andeler i andre foretak Netto inn-/utbetalinger vedrørende andre verdipapirer med kort løpetid Netto inn-/utbetalinger vedrørende omløpsaksjer Innbetalinger ved salg av driftsmidler m.v. 2 3 Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler m.v Netto kontanteffekt ved overtakelse av sparebanken Hardanger -66 Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktivitet Kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktivitet Netto inn-/utbetalinger på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner Innbetalinger av ansvarlig lånekapital Utbetalinger ved ansvarlig lånekapital Innbetalinger knyttet til obligasjonsgjeld Utbetalinger knyttet til obligasjonsgjeld Netto ny eierandelskapital Utbetalinger av utbytte / Gaver allmennyttige formål Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktivitet Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 12

13 Endringer i egenkapital konsern Egenkapitalbevibevifonfonkapitafonfond Egne egenkapital- Overkurs- Utjevnings- Grunnfonds- Gave- Kompensasjons- Fond for urealiserte Annen egen- Minoritets- gevinster kapital interesser Sum Egenkapital 31/ Resultat for regnskapsperioden Utvidet resultat Egenkapitalbevis - splitt Emisjon egenkapitalbevis Kostnader ved emisjon Oppkjøp i døtre -3-3 Kjøp av egne egenkapitalbevis Utdelt utbytte og gaver Egenkapital 31/ Resultat for regnskapsperioden Utvidet resultat 0 Kapitalutvidelse Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis Utdelt utbytte og gaver Egenkapital 31/ Note 1 Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet for fjerde kvartal 2011 er utarbeidet etter krav i Verdipapirhandelloven, Finanstilsynets årsoppgjørsforskrift og IAS 34. Regnskapet er utarbeidet etter de samme prinsipper, og med de samme estimatmetoder som årsregnskapet Regnskapsprinsippene er beskrevet i årsrapporten for Det har ikke vært endringer i standarder som har materiell betydning for regnskapet til Sparebanken Vest konsern. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner og vedrører konsernet dersom ikke annet er angitt spesifikt. Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 13

14 Note 2 Segmentinformasjon Ledelsen har vurdert hvilke segmenter som er hensiktsmessig å rapportere på i forhold til styring og kontroll. Segmentene er inndelt i Bedriftsmarked, Privatmarked, Markets og Eiendomsmegling. Driftsinntektene er direkte allokert, med unntak av 60 MNOK. Av disse er 57 MNOK knyttet til badwill i forbindelse med integrasjon av Sparebanken Hardanger. Driftskostnadene er direkte allokert, med unntak av IT-kostnader, stabsrelaterte kostnader og avskrivinger. Nettorente er allokert på grunnlag av internt beregnet mellomregningsrente basert på 3 MND NIBOR. Bankvirksomhet Bedriftsmarked Privatmarked Eiendomsmegling Ikke segmentfordelt Markets Sum 2011 Resultat Nettorente Driftsinntekter Driftskostnader Tap Resultat før skatt Skattekostnad -184 Årsresultat /12-11 Balanse Netto utlån Innskudd Resultat Nettorente Driftsinntekter Driftskostnader Tap Resultat før skatt Skattekostnad -189 Årsresultat /12-10 Balanse Netto utlån Innskudd Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 14

15 Note 3 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 01/ /12-11 Endring 01/ /12-11 vs Q4-11 vs Q4-11 vs - 31/12-10 Q Q /12-10 Q4-10 Q3-11 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader 1) Avgift Bankenes sikringsfond Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ) Renter fra derivater som er inngått for å styre renterisiko i bankens ordinære porteføljer er klassifisert som rente og ført som en justering til bankens øvrige renteinntekter/-kostnader. Note 4 Netto andre driftsinntekter 01/ / / /12-10 Q Q Endring 31/12-11 vs 31/12-10 Q4-11 vs Q4-10 Q4-11 vs Q3-11 Garantiprovisjoner Gebyrer fra betalingsformidling/interbankgebyr kredit Andre provisjoner og gebyrer Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Gebyr betalingsformidling/bbs/eftpos Gebyr betalingsformidling/interbankgebyr debet Andre provisjoner og gebyrer Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto banktjenester 1) Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Utbytte Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner Gevinst/(tap) på aksjer Gevinst/(tap) andre finansielle instrumenter Gevinst/(tap) endring kredittspread FVO portefølje Badwill knyttet til oppkjøp av Sparebanken Hardanger Produktmargin, amortisert Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter Meglerinntekter Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter ) Spesifikasjon av inntekter og kostnader ved banktjenester Garantiprovisjoner Betalingsformidling Forsikring Fond og andre plasseringsprodukter Øvrige andre inntekter Netto banktjenester Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 15

16 Note 5 Driftskostnader 01/ / / /12-10 Q Q Endring 31/12-11 vs Q4-11 vs Q4-11 vs 31/12-10 Q4-10 Q3-11 Lønn Pensjoner Overgang til ny AFP-ordning Sosiale kostnader IT kostnader Administrasjonskostnader Lønn og generelle adm.kostnader Ordinære avskrivninger driftsmidler Avskrivninger Driftskostnader faste eiendommer Husleie og andre driftskostnader leide lokaler Utgiftsførte driftsmidler Øvrige driftskostnader Formueskatt Andre driftskostnader Sum driftskostnader Note 6 Tap på utlån og garantier Endring 01/ / /12-11 vs Q4-11 vs Q4-11 vs - 31/ /12-10 Q Q /12-10 Q4-10 Q3-11 Periodens endringer individuelle nedskrivninger 1) Konstatert tap på engasjement hvor det tidligere er foretatt avsetning Konstatert tap på engasjement hvor det tidligere ikke er foretatt avsetning Inngang på tidligere konstaterterte nedskrivninger Netto resultateffekt individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppenedskrivninger Nedskrivninger og tap på utlån Konstaterte tap på garantier Periodens endring i nedskrivning på garantier Tap på garantier Sum tap på utlån, garantier m.v ) Endring per inkluderer ikke tilgang avsetning ved overtatt portefølje ved kjøp av Sparebanken Hardanger (se note 10). Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 16

17 Note 7 Netto utlån 31/ /12-10 Verdsatt til amortisert kost Verdsatt til virkelig verdi med verdiendring over resultatet Sum Virkelig verdi er beregnet ved å neddiskontere kontantstrømmen fra lånene med avkastningskrav utledet fra nullkupongkurven. For lån med kort rentebinding er balanseført verdi tilnærmet lik virkelig verdi. Alle bankens fastrentelån inngår i portefølje vurdert til virkelig verdi. Note 8 Nedskrivning for verdifall på engasjement Individuelt vurdert 31/ /12-10 Misligholdte engasjement Brutto misligholdte engasjement Nedskrivning Netto misligholdte engasjement Avsetningsgrad 17 % 23 % Tapsutsatte misligholdte engasjement (over 90 dager) hvor misligholdet overstiger kr på en av engasjementets konti. Tapsutsatte ikke misligholdte engasjement Brutto engasjementer vurdert for verdifall Nedskrivning Netto engasjement vurdert for verdifall Avsetningsgrad 24 % 23 % Note 9 Misligholdte engasjement Tabellen viser betalingsmislighold eldre enn 30 dager hvor misligholdet overstiger kr på en av engasjementets konti. 31/ /12-10 Personmarked dager dager Mer enn 90 dager Sum Bedriftsmarked dager dager Mer enn 90 dager Sum dager dager Mer enn 90 dager Sum Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 17

18 Note 10 Balanseførte nedskrivninger på engasjement Periodens bevegelse på individuelle- og gruppenedskrivninger samt tapsavsetning på garantier 31/ /12-10 Individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån 1/1 (nominelle verdier) Konstatert tap på engasjement hvor det tidligere er foretatt avsetning Økte nedskrivninger på tidligere individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på utlån hvor det ikke tidligere er foretatt nedskrivninger Reduksjon av tidligere års nedskrivninger på individuelt vurderte utlån Nedskrivninger overtatt ved oppkjøp av Hardanger Sparebank 15 0 Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivning Nedskrivninger på grupper utlån 1/1 (nominelle verdier) Periodens endring i gruppenedskrivninger 26 8 Nedskrivninger overtatt ved oppkjøp av Hardanger Sparebank 14 0 Nedskrivning på grupper av utlån Totale nedskrivninger på utlånsengasjement Tapsavsetninger på garantier Tapsavsetninger til dekning av tap på garantier 1/ Periodens endring i nedskrivning på garantier 1 4 Konstaterte tap på garantier som er dekket av tidligere tapsavsetninger 0 0 Spesifiserte tapsavsetninger til dekning av tap på garantier Note 11 Utlån fordelt på sektor og næring 31/ /12-10 Jord-, skogbruk og fiskeri Industri og bergverk Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning Varehandel, hotell og restaurant Utenriks sjøfart og rørtransport Transport ellers, post- og telekommunikasjon Eiendomsdrift Tjenesteytende virksomhet Kommuner/offentlig sektor 19 5 Utlandet (for øvrig) Sum næringsliv Personkunder Sum brutto utlån Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Sum netto utlån Note 12 Innskudd fordelt på sektor og næring 31/ /12-10 Jord-, skogbruk og fiskeri Industri og bergverk Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning Varehandel, hotell og restaurant Utenriks sjøfart og rørtransport Transport ellers, post- og telekommunikasjon Eiendomsdrift Tjenesteytende virksomhet Kommuner/offentlig sektor Utlandet (for øvrig) Sum næringsliv Personkunder Sum næringsliv og personkunder Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 18

19 Note 13 Kapitaldekning 31/ /12-10 Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II Engasjement med foretak (ekskl SL) Engasjement med spesialiserte foretak (SL) Engasjement med massemarked SMB Engasjement med massemarked pant i fast eiendom Engasjement med øvrig massemarked Egenkapitalposisjoner Sum kredittrisiko IRB Posisjonsrisiko gjeldsinstrumenter Posisjonsrisiko egenkapitalinstrumenter Valutarisiko 13 0 Operasjonell risiko Innførings-/unntaksengasjementer under IRB Fradrag -3-3 Minimumskrav etter IRB Korreksjon til overgangsordningen Minimumskrav ansvarlig kapital Ansvarlig kapital Eierandelskapital Egne Egenkapitalbevis Overkursfond Grunnfondskapital Kompensasjonsfond Gavefond Utjevningsfond Annen egenkapital Minoritetsinteresser 1 1 Sum bokført egenkapital Utsatt skatt, goodwill og andre immaterielle eiendeler Urealiserte gevinster på varige driftsmidler Fondsobligasjoner Verdiregulering egen gjeld % fradrag for forventet tap IRB og ansvarlig kapital fin.inst Fradrag for avsatt utbytte Sum kjernekapital Evigvarende ansvarlig kapital Tillegg for 45 % netto urealisert gevinst på varige driftsmidler Fradrag for 50 % forventet tap IRB og ansvarlig kapital fin.inst Sum tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Kapitaldekning overgangsordningen 11,6 % 11,6 % herav kjernekapital 10,8 % 10,8 % herav tilleggskapital 0,8 % 0,8 % Kapitaldekning Basel II fullt implementert 15,6 % 15,0 % herav kjernekapital 14,6 % 13,9 % herav tilleggskapital 1,0 % 1,1 % Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 19

20 Note 14 Nøkkelinformasjon om Egenkapitalbevis Vp.nr (31/12-11) 20 største eiere av egenkapitalbevis Antall EKB Andel av EAkapital % SPAREBANKSTIFTINGA HARDANGER ,48 SPARBANKSTIFTELSEN SAUDA ,72 MP PENSJON ,66 FRANK MOHN AS ,55 SKAGEN VEKST ,25 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ,10 ODIN NORGE ,63 HERFO FINANS AS ,47 FONDSFINANS ,23 SPAREBANKEN VEST ,61 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET ,58 KOMMUNAL LANDPENSJONKASSE ,45 VPF NORDEA NORGE ,20 KLP AKSJE NORDEN VPF ,07 KLP AKSJE NORGE VPF ,07 TERRA UTBYTTE VPF ,06 HELGELAND SPAREBANK ,64 VPF NORDEA KAPITAL ,63 VPF NORDEA AVKASTNING ,55 SKUDENES OG AAKRA SPAREBANK ,54 Sum ,50 Omsetningsstatistikk siste 12 måneder Måned Volum OSE (antall) Kurs ultimo Januar ,00 Februar ,20 Mars ,50 April ,50 Mai ,50 Juni ,00 Juli ,00 August ,50 September ,00 Oktober ,30 November ,90 Desember ,70 Egenkapitalbevisene i Sparebanken Vest har i 2011, i tillegg til overnevnte kursutvikling, betalt et utbytte på NOK 3,5 pr egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene i Sparebanken Vest ble notert eksklusive utbytte fra og med Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 4/ urevidert 20

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2012 Resultatregnskap Noter 31/3-12 31/3-11 31/12-11 Renteinntekter

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap Noter 31/3-11 31/3-10 31/12-10 Renteinntekter

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2014 Resultatregnskap Noter - 31/03-14 - 31/03-13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 477 933 377 615 1 659 093 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 19.316 20.791 57.178 63.783 83.409 Rentekostnader

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Regnskap Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 646 21 969 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader 9 067 10

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 20.961 25.245 42.992 50.049 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 9.988 14.159 21.862 28.120 54.558

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap Noter 31/3-13 31/3-12 2012 Renteinntekter

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 21 397 24 480 43 365 49 687 97 193 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q3 2015 Resultatregnskap Noter - 31/09-15 - 31/09-14 Q3 2015 Q3 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 1 259 220 1 431 572 394 258 470 031 1 914 945

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 Morbank 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 21 964 24 371 65 329 74 059 97 193 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 18.748 20.961 37.862 42.992 83.409 Rentekostnader og

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 29.097 32.071 88.341 94.273 125.629 Rentekostnader og lignende kostnader 11.970 16.268 39.044 47.618

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 19.788 18.748 38.883 37.862 76.207 Rentekostnader

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

(Beløp angitt i hele nok) Noter

(Beløp angitt i hele nok) Noter Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2017 2016 2016 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 721-286 1.949 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 2. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for andre kvartal 2012 før skatt ble på 6,1 millioner kroner. Dette er 2,5 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer