Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Reidar Lindseth Medlem FLV Birgit Fossvik Medlem FLV Ingunn Torgersen Medlem FLAP Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP Forfall: Navn Funksjon Representerer Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Liv Ingeborg Brønstad Gurid Halsvik Hans Petter Haukø Rune Strøm Gunnar Einvik Stilling Helse- og omsorgsjef Oppvekstsjef Teknisk sjef Rådmann Økonomikonsulent Merknader Følgende tema ble gjennomgått: Budsjett og økonomiplanarbeid høst Status og Framdriftsplan - Formannskapet ønsker etatsvis gjennomgang av de ulike hovedansvarsområder i neste formannskapsmøte. - Frivilligsentral settes opp som eget budsjett-tiltak til nærmere vurdering Kommunereformarbeidet, diskusjon om innhold og framdrift. - Det settes opp et eget oppstartsmøte med kommunereformen som eneste tema. Her bør Fylkesmannens prosessveileder delta, evt. andre. Møtedato avgjøres umiddelbart

2 etter fylkesmannens kommunebesøk Det ble orientert om Fylkesmannens møte med kommunen den 9.oktober. Formannskapet innkalles til dette møtet. Brannsjefens rapportvedr. Katastrofebrannen på Sørneshalvøya i Flatanger ble lagt fram og gjennomgått i møtet (Oppsatt tema vedr. Status FV 17 gikk ut) Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

3 Sakliste Utvalgssaksnr PS 30/14 Innhold Referatsaker RS 34/14 Generalforsamling i NamNamdalen AS juni innkalling RS 35/14 RS 36/14 RS 37/14 RS 38/14 RS 39/14 RS 40/14 Budsjettstyring; Presisering av rutine vedr. ekstraordinære innkjøp som ikke er budsjettert. Oversendelse av signert avtale.anmodning om utbetaling etter avtalens pkt. 2, avsnitt 3. Avslag på søknad om tilskudd til etablering av frivilligsentral. Anmodning om sluttutbetaling av resterende tilsagn; Småkommunemidlene 2013 til styrking av utviklingskapasiteten i Flatanger kommune. KRD Til aksjeeiere i "Friluft AS" - under avvikling Endring i normalpolitivedtekten - regulering av tigging RS 41/14 Framdrift, budsjett og økonomiplanarbeidet, høsten 2014 RS 42/14 RS 43/14 PS 31/14 Vedtak om opphevelse av stiftelse - Familien Amundsens legat for ungdom i Flatanger Vedtak om dispensasjon fra vedtekter og annulering av vedtak om oppheving Status i vegprosjektet FV. 17 Steinkjer - Namsos, inkludert FV. 720 til Malm PS 32/14 Tertialrapport nr PS 33/14 Flatanger kommunes uttalelse til DSB's evaluering av brannene i Lærdal, Flatanger og Frøya vinteren 2014 PS 34/14 Boligpolitisk plan for Flatanger, PS 35/14 Eierskapsmelding for Flatanger kommune 2014 PS 36/14 TV-aksjonen, kommunalt bidrag 2014 PS 37/14 Ny telefonløsning i kommunen. Budsjettjustering. Lukket X PS 30/14 Referatsaker Innstilling Vedtak i Flatanger Formannskap

4 RS 34/14 Generalforsamling i NamNamdalen AS juni innkalling RS 35/14 Budsjettstyring; Presisering av rutine vedr. ekstraordinære innkjøp som ikke er budsjettert. RS 36/14 Oversendelse av signert avtale.anmodning om utbetaling etter avtalens pkt. 2, avsnitt 3. RS 37/14 Avslag på søknad om tilskudd til etablering av frivilligsentral. RS 38/14 Anmodning om sluttutbetaling av resterende tilsagn; Småkommunemidlene 2013 til styrking av utviklingskapasiteten i Flatanger kommune. KRD RS 39/14 Til aksjeeiere i "Friluft AS" - under avvikling RS 40/14 Endring i normalpolitivedtekten - regulering av tigging RS 41/14 Framdrift, budsjett og økonomiplanarbeidet, høsten 2014 RS 42/14 Vedtak om opphevelse av stiftelse - Familien Amundsens legat for ungdom i Flatanger RS 43/14 Vedtak om dispensasjon fra vedtekter og annulering av vedtak om oppheving PS 31/14 Status i vegprosjektet FV. 17 Steinkjer - Namsos, inkludert FV. 720 til Malm Rådmannens innstilling Flatanger kommune tar status i vegprosjektet Fv. 17 Steinkjer-Namsos, inkludert fv. 720 til Malm til orientering. Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: Saken utsettes. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Formannskap Saken utsettes.

5 PS 32/14 Tertialrapport nr Rådmannens innstilling Tertialrapport nr tas til orientering. Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Tertialrapport nr tas til orientering. PS 33/14 Flatanger kommunes uttalelse til DSB's evaluering av brannene i Lærdal, Flatanger og Frøya vinteren 2014 Ordførers innstilling Flatanger kommune stiller seg uforstående til både deler av innholdet, og enkelte konklusjoner i rapporten. Enkelte avsnitt uttrykker en negativ holdning, og rapporten tar ikke med i særlig grad at rednings og slokkingsarbeidet på tross av meget vanskelige forhold ble gjennomført og ledet med et fremragende resultat. Ingen mennesker ble skadd eller omkom, og mange bygninger ble reddet grunnet meget rask innsats og strategisk riktige valg. Rapporten nevner ikke med et eneste kapitel, at grunnlaget for en vellykket aksjon på Sørnesshalvøya i Flatanger i hovedsak skyldes det lokale brannvesen sin meget raske innsats. Depotstyrkene fra Hasvåg og Jøssund var etter få minutter på plass ved arnestedet på Uran og klarte å begrense brannen til et uthus, meget effektivt. Hovedstyrken fra Flatanger brannvesen med brannsjefen var på plass på Uran kl Da hadde brannsjefen, på tross av meget dårlige kommunikasjonsmuligheter planlagt og startet evakuering av beboerne i området. Denne handlingen hadde sannsynligvis en avgjørende betydning for at menneskeliv ikke gikk tapt. DSB velger å fokusere på et nødnett som er under utbygging, men redningsmannskapene måtte forholde seg til de kommunikasjoner som var tilgjengelige den 27.jan I tillegg hadde det lokale brannvesen besluttet at hovedoppgaven i første fase skulle bestå i å begrense brannen fra å spre seg bakover. Dette viste seg også å ha avgjørende betydning for sikkerheten til innsatstyrkene. Brannen fikk et omfang av energi og hastighet der ingen brannmannskaper eller utstyr kunne overlevd dersom de hadde forsøkt aktivt å slukke hovedbrannen med bakkemannskaper. Det ble raskt konkludert med at eneste aktuelle slokkemiddel var bruk av brannhelikopter. Helikopter ble etterspurt til HRS kl og var på plass på Uran kl den 28. jan, men allerede da var hovedbrannen rast over hele Sørnesshalvøya, og tap av 63 bygninger var en realitet. De avgjørende beslutninger som ble fattet av vår lokale brannsjef, viser seg i etterkant å være de eneste riktige. Dette er det uforståelig at DSB ikke makter å ta dette inn i rapporten. DSB har ikke vektlagt denne avgjørende fasen i sin evaluering, men både justisminister Anders Anundsen og politimester Trond Prytz berømmet innsatsen, og Prytz satte det i sammenheng med grunnleggende interesse for beredskap i dette distriktet.

6 Det ser ut som DSB benytter rapporten til å beskrive en ønskesituasjon ut fra at både nødnett og et ønske om en organisering med sentral ledelse av slike aksjoner. For oss er dette meget urovekkende, det er aktuelle lokale forhold på Sørnesshalvøya og Flatanger da brannen som oppsto den 27. januar 2014, som må legges til grunn for evalueringa. Ved nevnte sted og dato var det kun en ordinær gammeldags fasttelefon til kommunikasjon. Hvordan tror DSB at en sentral brannsjef med kontor i Trondheim eller Steinkjer ville håndtert nevnte Brannkatastrofe, og hvordan ville en brannsjef uten lokal kunnskap om bosetting, værforhold og kommunikasjonsmuligheter ha taklet den meget viktige startfasen av en slik katastrofe? Kan DSB gi oss et svar på dette? Både Flatanger kommune og alle involverte er meget takknemlige for utfallet. Det er uforståelig at DSB som er Norges faglige overordnede organ for samfunnssikkerhet og beredskap ikke klarer å uttrykke tilfredshet med utfallet av redningsaksjonen. DSB har gjennom denne rapporten gjentatte ganger forsøkt å sette negativt fokus på både organisering, håndtering og ledelse av redningsaksjonen. Til og med ved bruk av nedlatende skrivemåter og uthevelser. Spesielt i kap.4.6 brukes en meget utydelig skrivemåte, der de tre hendelsene blir sammenblandet og ledelsen blir kritisert. I kap. 4.4 er brannsjefens rolle i forhold til kommunal kriseledelse problematisert. Her er det Flatanger kommunes beviste valg at brannsjefen er en del av kriseledelsen, men alle i kriseledelsen har stedfortredere, som kan tiltre ved behov. Det er nettopp en av småkommunenes store fordeler at sentrale ledere har flere oppgaver og finner gode fleksible løsninger. Konkret under denne hendelsen ble den lokale brannstasjon oppmøte for kriseledelsen der en av uttrykningslederne koordinerte kommunikasjon mellom alle involverte, brannsjef, 110 sentral, operasjonssentral, lensmannen, ordfører og rådmann, m.fl. I beskrivelsen av 110 sentralenes rolle, kan det se ut som om DSB ikke har oppfattet at kommunene i Nord-Trøndelag har inngått felles slokke- og bistandsavtale. Det var jo nettopp dette som var en styrke i arbeidet som ble utført av 110 sentralen. 110 sentralen hadde oversikt over tilgjengelige ressurser og kunne da rekvirere nabobistand til Flatanger fra mange brannvesen. De hadde også oversikt over, og måtte sørge for at beredskapen ble opprettholdt i sin helhet. Med bakgrunn i IUA Namdal (Interkommunalt utvalg for akutt forurensing) hadde 110 sentralen øvd på bistand fra nabobrannvesen. Rapporten har et stort kapitel om ledelse av innsats. For oss som var nært på redningsaksjonen er det vanskelig å forstå hvor DSB har hentet sin informasjon fra. Vi opplevde ikke på noe tidspunkt usikkerhet omkring ansvar for ledelse av aksjonen. Første akutte del ble ledet av brannsjef i Flatanger kommune Hans Petter Haukø. Når politiet var kommet på plass og KO ble etablert, overtok politiet den overordna ledelsen ved Innsatsleder politi, og fagansvar brann ble til enhver tid ledet av fagleder brann. Det var til enhver tid innsatsleder og fagleder brann til stede i KO som hadde det operative ansvaret, det varierte selvfølgelig hvilken person som hadde vervene etter som aksjonen gikk over mange dager (vakthold), men rollene var klare. Når DSB i siste avsnitt av dette kapitel velger å stille spørsmål omkring evne til samhandling og samvirke mellom nødetatene, er det et tankekors at DSB ikke heller ønsker å rette søkelyset mot det fokus som nødetatenes samvirkeøvelse gjennom de siste år nettopp har gitt den kunnskap og felles forståelse av dette viktige temaet. Dette ble ivaretatt gjennom opprettelse av KO der alle nødetatene og sivilforsvaret var representert. Dette er samme modell som under de siste 3 års vannredningsøvelser gjennomført av Øvingsforum LRS Nord Trøndelag med Flatanger Brannvesen som vertskap og teknisk arrangør, der alle nødetater, kystvakta, redningshelikopter, røde kors, Olav Dun videregående skole, øvrige innsatsstyrker og ressurser fra oppdrettsnæringa deltar. Da er det utrolig at DSB konkluderer med manglende forståelse for samvirke og samhandling!

7 Flatanger kommune savner spesielt at DSB ikke ønsker å orientere seg bedre om den konkrete brannkatastrofen og håndteringen utfra de faktiske forhold. Flatanger kommune har siste år både hatt tilsyn fra DSB og Fylkesmannen, samt en kriseøvelse i regi av Fylkesmannen. Flatanger kommune fikk to merknader ved Fylkesmannens beredskapstilsyn; 1) helhetlig ROS analyse fra 2005 bør revideres. 2 ) Beredskapsplan må kompletteres som følge av ny ROS analyse og kommunen må gjennomføre øvelse hvert 2.år. Arbeidet med revidering av helhetlig ROS analyse var nærmest gjennomført da storbrannen brøt ut, men i etterkant har vi tatt en gjennomgang og tatt inn i risikovurderingen større terrengbrann med spredning til bebyggelse, vi har imidlertid ikke endret risikobildet til at slike hendelser skal skje på nytt i Flatanger de nærmeste åra. DSB velger å fokusere på at Flatanger i 2005 hadde en gammel brannbil, i stedet for å legge til grunn de ressursene Flatanger brannvesen hadde til rådighet da brannen startet den 27. jan med godkjent brannbil innkjøpt i 2006, samt to nye utrykningskjøretøy. Flatanger kommune har et deltidsbrannvesen som tar sin oppgave på største alvor. Når alarmen går er brannvesenet beredt til å rykke ut for å håndtere det som måtte være, både brann, ulykker, trafikkulykker, havari, forurensing og sykdom. De er nesten alltid de første som kommer fram til de ulike hendelser. Det hadde nok vært på sin plass at også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap tok inn over seg at det bor og oppholder seg folk i områder der dette er regelen og ikke unntaket. Flatanger kommune vil spesielt framheve følgende områder som må vektlegges i større grad; Kortreist beredskap, depotstyrker. Kortreist ansvar og myndighet, raske beslutninger. Lokalkunnskap er avgjørende når redningsarbeid skal utføres uten kommunikasjon med omverden. Flatanger kommune støtter noen av læringspunktene i kapitel 5. spesielt skogbrannhelikopterberedskapen og forsvarets rolle og medvirkning, samt politiets ansvar for koordinering av branner hvor liv og helse ikke er truet. Men heller ikke dette kapitel har funnet læringspunkter som synliggjør den fantastiske innsats som ble koordinert og gjennomført for å sikre liv og helse, slukke brannen, samt sikre at brannen ikke spredte seg til større områder. Det er beklagelig at DSB med sin autoritet benytter brannkatastrofen i Flatanger den 27.jan gjennom denne rapporten, for å signalisere usikkerhet og antyde at brannen kunne fått et annet utfall med annen organisering og annen ledelse. Det er meget beklagelig at DSB gjennom medier uttaler at annen ledelse og organisering sannsynligvis ville gitt bedre resultat, uten at dette på noe vis kan dokumenteres eller sannsynliggjøres. Det er også meget beklagelig at DSB signaliserer at noe av hensikten med rapporten nettopp skulle være å finne læringspunkter og vise til svakheter i dagens brannorganisering, uten at det henvises til konkrete hendelser, men tåkelegger hvor fakta er hentet fra. Flatanger kommune vil nok en gang takke og berømme den store innsatsen utført av Brannmannskaper fra hele Trøndelag og Brønnøy, ambulansepersonell, politiet, sivilforsvaret, forsvaret med flere helikopter og to kystvaktskip, redningsskøyta, 110 sentralen, fylkesmannen, regjeringa, DSB og Kongehuset under Brannkatastrofen i Flatanger! Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Flatanger kommune stiller seg uforstående til både deler av innholdet, og enkelte konklusjoner i rapporten. Enkelte avsnitt uttrykker en negativ holdning, og rapporten tar ikke med i særlig grad

8 at rednings og slokkingsarbeidet på tross av meget vanskelige forhold ble gjennomført og ledet med et fremragende resultat. Ingen mennesker ble skadd eller omkom, og mange bygninger ble reddet grunnet meget rask innsats og strategisk riktige valg. Rapporten nevner ikke med et eneste kapitel, at grunnlaget for en vellykket aksjon på Sørnesshalvøya i Flatanger i hovedsak skyldes det lokale brannvesen sin meget raske innsats. Depotstyrkene fra Hasvåg og Jøssund var etter få minutter på plass ved arnestedet på Uran og klarte å begrense brannen til et uthus, meget effektivt. Hovedstyrken fra Flatanger brannvesen med brannsjefen var på plass på Uran kl Da hadde brannsjefen, på tross av meget dårlige kommunikasjonsmuligheter planlagt og startet evakuering av beboerne i området. Denne handlingen hadde sannsynligvis en avgjørende betydning for at menneskeliv ikke gikk tapt. DSB velger å fokusere på et nødnett som er under utbygging, men redningsmannskapene måtte forholde seg til de kommunikasjoner som var tilgjengelige den 27.jan I tillegg hadde det lokale brannvesen besluttet at hovedoppgaven i første fase skulle bestå i å begrense brannen fra å spre seg bakover. Dette viste seg også å ha avgjørende betydning for sikkerheten til innsatstyrkene. Brannen fikk et omfang av energi og hastighet der ingen brannmannskaper eller utstyr kunne overlevd dersom de hadde forsøkt aktivt å slukke hovedbrannen med bakkemannskaper. Det ble raskt konkludert med at eneste aktuelle slokkemiddel var bruk av brannhelikopter. Helikopter ble etterspurt til HRS kl og var på plass på Uran kl den 28. jan, men allerede da var hovedbrannen rast over hele Sørnesshalvøya, og tap av 63 bygninger var en realitet. De avgjørende beslutninger som ble fattet av vår lokale brannsjef, viser seg i etterkant å være de eneste riktige. Dette er det uforståelig at DSB ikke makter å ta dette inn i rapporten. DSB har ikke vektlagt denne avgjørende fasen i sin evaluering, men både justisminister Anders Anundsen og politimester Trond Prytz berømmet innsatsen, og Prytz satte det i sammenheng med grunnleggende interesse for beredskap i dette distriktet. Det ser ut som DSB benytter rapporten til å beskrive en ønskesituasjon ut fra at både nødnett og et ønske om en organisering med sentral ledelse av slike aksjoner. For oss er dette meget urovekkende, det er aktuelle lokale forhold på Sørnesshalvøya og Flatanger da brannen som oppsto den 27. januar 2014, som må legges til grunn for evalueringa. Ved nevnte sted og dato var det kun en ordinær gammeldags fasttelefon til kommunikasjon. Hvordan tror DSB at en sentral brannsjef med kontor i Trondheim eller Steinkjer ville håndtert nevnte Brannkatastrofe, og hvordan ville en brannsjef uten lokal kunnskap om bosetting, værforhold og kommunikasjonsmuligheter ha taklet den meget viktige startfasen av en slik katastrofe? Kan DSB gi oss et svar på dette? Både Flatanger kommune og alle involverte er meget takknemlige for utfallet. Det er uforståelig at DSB som er Norges faglige overordnede organ for samfunnssikkerhet og beredskap ikke klarer å uttrykke tilfredshet med utfallet av redningsaksjonen. DSB har gjennom denne rapporten gjentatte ganger forsøkt å sette negativt fokus på både organisering, håndtering og ledelse av redningsaksjonen. Til og med ved bruk av nedlatende skrivemåter og uthevelser. Spesielt i kap.4.6 brukes en meget utydelig skrivemåte, der de tre hendelsene blir sammenblandet og ledelsen blir kritisert. I kap. 4.4 er brannsjefens rolle i forhold til kommunal kriseledelse problematisert. Her er det Flatanger kommunes beviste valg at brannsjefen er en del av kriseledelsen, men alle i kriseledelsen har stedfortredere, som kan tiltre ved behov. Det er nettopp en av småkommunenes store fordeler at sentrale ledere har flere oppgaver og finner gode fleksible løsninger. Konkret under denne hendelsen ble den lokale brannstasjon oppmøte for kriseledelsen der en av uttrykningslederne koordinerte kommunikasjon mellom alle involverte, brannsjef, 110 sentral, operasjonssentral, lensmannen, ordfører og rådmann, m.fl.

9 I beskrivelsen av 110 sentralenes rolle, kan det se ut som om DSB ikke har oppfattet at kommunene i Nord-Trøndelag har inngått felles slokke- og bistandsavtale. Det var jo nettopp dette som var en styrke i arbeidet som ble utført av 110 sentralen. 110 sentralen hadde oversikt over tilgjengelige ressurser og kunne da rekvirere nabobistand til Flatanger fra mange brannvesen. De hadde også oversikt over, og måtte sørge for at beredskapen ble opprettholdt i sin helhet. Med bakgrunn i IUA Namdal (Interkommunalt utvalg for akutt forurensing) hadde 110 sentralen øvd på bistand fra nabobrannvesen. Rapporten har et stort kapitel om ledelse av innsats. For oss som var nært på redningsaksjonen er det vanskelig å forstå hvor DSB har hentet sin informasjon fra. Vi opplevde ikke på noe tidspunkt usikkerhet omkring ansvar for ledelse av aksjonen. Første akutte del ble ledet av brannsjef i Flatanger kommune Hans Petter Haukø. Når politiet var kommet på plass og KO ble etablert, overtok politiet den overordna ledelsen ved Innsatsleder politi, og fagansvar brann ble til enhver tid ledet av fagleder brann. Det var til enhver tid innsatsleder og fagleder brann til stede i KO som hadde det operative ansvaret, det varierte selvfølgelig hvilken person som hadde vervene etter som aksjonen gikk over mange dager (vakthold), men rollene var klare. Når DSB i siste avsnitt av dette kapitel velger å stille spørsmål omkring evne til samhandling og samvirke mellom nødetatene, er det et tankekors at DSB ikke heller ønsker å rette søkelyset mot det fokus som nødetatenes samvirkeøvelse gjennom de siste år nettopp har gitt den kunnskap og felles forståelse av dette viktige temaet. Dette ble ivaretatt gjennom opprettelse av KO der alle nødetatene og sivilforsvaret var representert. Dette er samme modell som under de siste 3 års vannredningsøvelser gjennomført av Øvingsforum LRS Nord Trøndelag med Flatanger Brannvesen som vertskap og teknisk arrangør, der alle nødetater, kystvakta, redningshelikopter, røde kors, Olav Dun videregående skole, øvrige innsatsstyrker og ressurser fra oppdrettsnæringa deltar. Da er det utrolig at DSB konkluderer med manglende forståelse for samvirke og samhandling! Flatanger kommune savner spesielt at DSB ikke ønsker å orientere seg bedre om den konkrete brannkatastrofen og håndteringen utfra de faktiske forhold. Flatanger kommune har siste år både hatt tilsyn fra DSB og Fylkesmannen, samt en kriseøvelse i regi av Fylkesmannen. Flatanger kommune fikk to merknader ved Fylkesmannens beredskapstilsyn; 1) helhetlig ROS analyse fra 2005 bør revideres. 2 ) Beredskapsplan må kompletteres som følge av ny ROS analyse og kommunen må gjennomføre øvelse hvert 2.år. Arbeidet med revidering av helhetlig ROS analyse var nærmest gjennomført da storbrannen brøt ut, men i etterkant har vi tatt en gjennomgang og tatt inn i risikovurderingen større terrengbrann med spredning til bebyggelse, vi har imidlertid ikke endret risikobildet til at slike hendelser skal skje på nytt i Flatanger de nærmeste åra. DSB velger å fokusere på at Flatanger i 2005 hadde en gammel brannbil, i stedet for å legge til grunn de ressursene Flatanger brannvesen hadde til rådighet da brannen startet den 27. jan med godkjent brannbil innkjøpt i 2006, samt to nye utrykningskjøretøy. Flatanger kommune har et deltidsbrannvesen som tar sin oppgave på største alvor. Når alarmen går er brannvesenet beredt til å rykke ut for å håndtere det som måtte være, både brann, ulykker, trafikkulykker, havari, forurensing og sykdom. De er nesten alltid de første som kommer fram til de ulike hendelser. Det hadde nok vært på sin plass at også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap tok inn over seg at det bor og oppholder seg folk i områder der dette er regelen og ikke unntaket. Flatanger kommune vil spesielt framheve følgende områder som må vektlegges i større grad; Kortreist beredskap, depotstyrker. Kortreist ansvar og myndighet, raske beslutninger. Lokalkunnskap er avgjørende når redningsarbeid skal utføres uten kommunikasjon med omverden.

10 Flatanger kommune støtter noen av læringspunktene i kapitel 5. spesielt skogbrannhelikopterberedskapen og forsvarets rolle og medvirkning, samt politiets ansvar for koordinering av branner hvor liv og helse ikke er truet. Men heller ikke dette kapitel har funnet læringspunkter som synliggjør den fantastiske innsats som ble koordinert og gjennomført for å sikre liv og helse, slukke brannen, samt sikre at brannen ikke spredte seg til større områder. Det er beklagelig at DSB med sin autoritet benytter brannkatastrofen i Flatanger den 27.jan gjennom denne rapporten, for å signalisere usikkerhet og antyde at brannen kunne fått et annet utfall med annen organisering og annen ledelse. Det er meget beklagelig at DSB gjennom medier uttaler at annen ledelse og organisering sannsynligvis ville gitt bedre resultat, uten at dette på noe vis kan dokumenteres eller sannsynliggjøres. Det er også meget beklagelig at DSB signaliserer at noe av hensikten med rapporten nettopp skulle være å finne læringspunkter og vise til svakheter i dagens brannorganisering, uten at det henvises til konkrete hendelser, men tåkelegger hvor fakta er hentet fra. Flatanger kommune vil nok en gang takke og berømme den store innsatsen utført av Brannmannskaper fra hele Trøndelag og Brønnøy, ambulansepersonell, politiet, sivilforsvaret, forsvaret med flere helikopter og to kystvaktskip, redningsskøyta, 110 sentralen, fylkesmannen, regjeringa, DSB og Kongehuset under Brannkatastrofen i Flatanger! PS 34/14 Boligpolitisk plan for Flatanger, Rådmannens innstilling Framlagte forslag til Boligpolitisk plan for Flatanger vedtas. Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Framlagte forslag til Boligpolitisk plan for Flatanger vedtas. PS 35/14 Eierskapsmelding for Flatanger kommune 2014 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar eierskapsmeldingen for Flatanger kommune 2014, datert ,til etterretning. 2. Kommunestyret vedtar som eierpolitikk for Flatanger kommune kapittel 5 i meldingen; Prinsipper og retningslinjer for Flatanger kommunes eierskap. 3. I arbeidet med eierstrategier for det enkelte selskap, legges strategier i kapittel 6 til grunn. 4. Kommunestyret tar sikte på at eierskapsmeldingen revideres en gang pr. valgperiode. 5. Med utgangspunkt i overordnede eierstrategier får rådmannen i oppgave å søke å avhende aksjene i selskapet Impact Europe Group AB.

11 Rådmannen endret sin innstilling til: Nytt pkt. 1: Kommunestyret tar eierskapsmeldingen for Flatanger kommune, datert til etterretning med følgende endring i punkt 4.5 Stiftelse: Kommunens medlemskap i stiftelsen for Namdal Folkehøyskole tas inn. Ellers punkt 2 5 som før. Det ble ikke fremmet andre forslag til innstilling. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Kommunestyret tar eierskapsmeldingen for Flatanger kommune, datert til etterretning med følgende endring i punkt 4.5 Stiftelse: Kommunens medlemskap i stiftelsen for Namdal Folkehøyskole. 7. Kommunestyret vedtar som eierpolitikk for Flatanger kommune kapittel 5 i meldingen; Prinsipper og retningslinjer for Flatanger kommunes eierskap. 8. I arbeidet med eierstrategier for det enkelte selskap, legges strategier i kapittel 6 til grunn. 9. Kommunestyret tar sikte på at eierskapsmeldingen revideres en gang pr. valgperiode. 10. Med utgangspunkt i overordnede eierstrategier får rådmannen i oppgave å søke å avhende aksjene i selskapet Impact Europe Group AB. PS 36/14 TV-aksjonen, kommunalt bidrag 2014 Rådmannens innstilling Flatanger kommune bevilger kr ,- til årets TV-Aksjon; Kirkens Nødhjelp. Beløpet belastes ansvar 0010, art ( til formannskapets disposisjon ). Saken er delegert til formannskapet i forbindelse med kommunestyrets budsjettvedtak for Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Formannskap Flatanger kommune bevilger kr ,- til årets TV-Aksjon; Kirkens Nødhjelp. Beløpet belastes ansvar 0010, art ( til formannskapets disposisjon ). Saken er delegert til formannskapet i forbindelse med kommunestyrets budsjettvedtak for 2014.

12 PS 37/14 Ny telefonløsning i kommunen. Budsjettjustering. Rådmannens innstilling Flatanger kommune gjennomfører overgang til mobil telefonløsning slik som beskrevet i saksframstillingen. Investeringsbudsjettet for 2014 endres slik: Prosjekt nr.: 1017 Ansvar nr.: 1017 Økes fra kr. 0,- til kr ,- (netto) med dekning i låneopptak med kr ,-. Ansvar 9105 økes fra kr ,- til kr ,-. Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Flatanger kommune gjennomfører overgang til mobil telefonløsning slik som beskrevet i saksframstillingen. Investeringsbudsjettet for 2014 endres slik: Prosjekt nr.: 1017 Ansvar nr.: 1017 Økes fra kr. 0,- til kr ,- (netto) med dekning i låneopptak med kr ,-. Ansvar 9105 økes fra kr ,- til kr ,-.

FLATANGER KOMMUNE. Katastrofebrannen i. Flatanger 27.januar 2014. Beredskapssamling 9. mai 2014. Rådmannen

FLATANGER KOMMUNE. Katastrofebrannen i. Flatanger 27.januar 2014. Beredskapssamling 9. mai 2014. Rådmannen Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Beredskapssamling 9. mai 2014 LOGG; KRISELEDELSEN Kl. 22:18 Fullalarm 10 min Flatanger brannvesen setter resurs på lokal brannstasjon 37 min FB varsler operativ

Detaljer

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27.

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27. Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE FLATANGER Lauvsnes Vik Hasvåg Jøssund Utvorda Sitter NORGE FLATANGER I

Detaljer

HVA SKJEDDE I FLATANGER OG HVA BØR VI HA I VERKTØYKASSA

HVA SKJEDDE I FLATANGER OG HVA BØR VI HA I VERKTØYKASSA Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 HVA SKJEDDE I FLATANGER OG HVA BØR VI HA I VERKTØYKASSA GeoKlar - 10. Des.2014 NÆRING, Sundvolden MILJØ & TEKNISK Hotell FLATANGER KOMMUNE FLATANGER Lauvsnes

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:30.

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:30. Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:30. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 04.09.2014 Tidspunkt: 10:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

RAPPORT KATASTROFEBRANNEN SØRNESHALVØYA I FLATANGER 27. JANUAR

RAPPORT KATASTROFEBRANNEN SØRNESHALVØYA I FLATANGER 27. JANUAR RAPPORT KATASTROFEBRANNEN SØRNESHALVØYA I FLATANGER 27. JANUAR 2014 Den største brannen etter 2. verdenskrig Brannaksjon over 3 uker. Brannområde på 15 km2. 64 bygninger gikk tapt på under 12 timer i grendene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: 10.03.2014. Tid: 09:00 13:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: 10.03.2014. Tid: 09:00 13:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.03.2014 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00.

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00. Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Marit E.

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ Følgende faste medlemmer møtte: Magne Monsen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

VELKOMMEN. Der sjeldne opplevelser er - daglig kost FLATANGER KOMMUNE. Nord-Trøndelag KS. Personalledermedarbeidersamling. Zanzibar Inn 22.

VELKOMMEN. Der sjeldne opplevelser er - daglig kost FLATANGER KOMMUNE. Nord-Trøndelag KS. Personalledermedarbeidersamling. Zanzibar Inn 22. Der sjeldne opplevelser er - daglig kost VELKOMMEN Nord-Trøndelag KS Personalledermedarbeidersamling 2014 Zanzibar Inn 22.Mai 2014 Olav Jørgen Bjørkås ordfører VILLA FYR FOLKET VED HAVET De eldste spor

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: 28.01.2014. Tid: 18:30 21:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: 28.01.2014. Tid: 18:30 21:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 28.01.2014 Tid: 18:30 21:30 Faste medlemmer: Boje Reitan Nestleder SV Stig Arild Oldervik Medlem DNA Signe

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Videokonferanserommet, Medby oppvekstsenter Dato: 24.01.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30. Rune Selj og Eva Røise.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30. Rune Selj og Eva Røise. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18. Ibestad kommune Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Peggy Halvorsen MEDL LYKRF Bernt Olav Johansen (ikke meldt forfall)

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Peggy Halvorsen MEDL LYKRF Bernt Olav Johansen (ikke meldt forfall) Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 10:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Nina Bolle Gabrielsen Medlem AP Anders Sletten Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Nina Bolle Gabrielsen Medlem AP Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. 19:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.03.2011 Tid: 17:00 Slutt: 19:50

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.03.2011 Tid: 17:00 Slutt: 19:50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.03.2011 Tid: 17:00 Slutt: 19:50 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Varaordfører SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Varaordfører SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.08.2011 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Varaordfører

Detaljer

Hallingdal brann- og redningsteneste iks

Hallingdal brann- og redningsteneste iks Agenda Hendelser på jernbanen - er vi forberedt? - vil samvirke fungere? - har vi ressursene som trengst? - er det tilstrekkelig kompetanse? - har vi utfordringer? Hallingdal brann- og redningsteneste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Trond Bjørken AP Geir Tore Strand AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Trond Bjørken AP Geir Tore Strand AP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 05.02.2013 Tidspunkt: 09:00-14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møteprotokoll Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Saksliste: PS 27/15 PS 34/15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/12 Møtedato: 16.02.2012 Tid: kl 13.00 kl 16.00 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/12 09/12 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Skandinavisk akuttmedisin 2012

Skandinavisk akuttmedisin 2012 Skandinavisk akuttmedisin 2012 Brannvesenets Roller og oppgaver på skadestedet Henry Ove Berg, Brann- og redningssjef BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS Henry Ove Berg RKHK Forsvaret, BSIS Politiet Skadestedsledelse

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Fastsatt av Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Politidirektoratet 1.januar 2015 Definisjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.04.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Forfall. Forfall

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Forfall. Forfall TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Malmplassen gjestegård Møtedato: 19.11.2015 Tid:kl. 19.30 Innkalte: FunksjonNavn LederRagnhild Aashaug NestlederLeif Vingelen MedlemJohanne Aas Rye MedlemØistein

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 28.06.2004 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Leder H Helge

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 12:50-15:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 12:50-15:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 12:50-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Leif Hjulstad

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.05.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Frank Broks Forfall:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Liv Inger Kvam Frøseth AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Liv Inger Kvam Frøseth AP Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 21.04.2009 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen SP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: Fra 13:00 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært.

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært. Møteinnkalling 12/06 Ekstraordinært Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 15:00

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.05.04 Tid: 10.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.05.04 Tid: 10.00. Til stede på møtet Berg kommune Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.05.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård,

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 13.04.2010 Tid: 09.00-15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Tora Husan, Knut Ingolf Dragset, Eli Krogstad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 03.10.07 Møtestart: 16.30 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Roy Andersen møtte for Anne Ma. Vik Sture Pedersen Arne Andersen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Larsen MEDL SKKP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Larsen MEDL SKKP Møteprotokoll Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Roy Waage ORDFØRER

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Christian Eikeland Leder

Detaljer

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Samfunnssikkerhet 2013 Direktør Jon Arvid Lea 1 Samvirke Politi ca 14.000 Brann- og Redningsvesen ca 14.000 Sivilforsvaret 8000 Forsvarets

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 14.02.2013 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Gunnar Cruickshank Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Gunnar Cruickshank Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold Medlem AP Kristin Gunhildsøien Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold Medlem AP Kristin Gunhildsøien Medlem H Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus, f-salen Dato: 16.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold Medlem AP

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Bjørn Arne Laugen, Tove Kvaløy. Ole Annfinn Holand, Inge Olai Nilsen, Silje Fjellseth, Jostein Reppen

Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Bjørn Arne Laugen, Tove Kvaløy. Ole Annfinn Holand, Inge Olai Nilsen, Silje Fjellseth, Jostein Reppen LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 26.04.12 1100 1530 Til stede: Per Helge Johansen, Sindre Helmersen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Tore Hagen, Karen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak Oppføring hytte på gnr 30/41 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig/hytte på gnr 21/6

Søknad om tillatelse til tiltak Oppføring hytte på gnr 30/41 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig/hytte på gnr 21/6 Saksliste Utvalgssaksnr PS 33/09 RS 10/09 RS 11/09 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referat saker Søknad om tillatelse til tiltak Oppføring hytte på gnr 30/41 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.10.2014 Tid: 11:00-14:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 23.01.2013 Tid: 09:00 11.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Ine Lindalen,

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009. 3. etasje, Inderøyheimen. Tidspunkt: 12:40-15:45

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009. 3. etasje, Inderøyheimen. Tidspunkt: 12:40-15:45 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009 Hovedutvalg Natur 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 12:40-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson SP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS MØTEPROTOKOLL Styret for BVSR IKS Møtested : Møtedato : Sandnes brannstasjon 20.10.2014 Tid: 08:30-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader: Per-Endre

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Ingrid Melhus SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Ingrid Melhus SP Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.04.2009 Hovedutvalg Natur 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson SP

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Lysgården, Inderøyheimen Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale eldreråd. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale eldreråd. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: 11:30 14:15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: 11:30 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Olaug Lihagen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Møtetid: 12.08.2015 kl. 18:00 Møtested: Oppegård brannstasjon MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Styremedlemmer og brannsjefene innkalles til styremøte. Kopi til varamedlemmer som innkalles ved forfall.

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif

Detaljer