Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Reidar Lindseth Medlem FLV Birgit Fossvik Medlem FLV Ingunn Torgersen Medlem FLAP Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP Forfall: Navn Funksjon Representerer Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Liv Ingeborg Brønstad Gurid Halsvik Hans Petter Haukø Rune Strøm Gunnar Einvik Stilling Helse- og omsorgsjef Oppvekstsjef Teknisk sjef Rådmann Økonomikonsulent Merknader Følgende tema ble gjennomgått: Budsjett og økonomiplanarbeid høst Status og Framdriftsplan - Formannskapet ønsker etatsvis gjennomgang av de ulike hovedansvarsområder i neste formannskapsmøte. - Frivilligsentral settes opp som eget budsjett-tiltak til nærmere vurdering Kommunereformarbeidet, diskusjon om innhold og framdrift. - Det settes opp et eget oppstartsmøte med kommunereformen som eneste tema. Her bør Fylkesmannens prosessveileder delta, evt. andre. Møtedato avgjøres umiddelbart

2 etter fylkesmannens kommunebesøk Det ble orientert om Fylkesmannens møte med kommunen den 9.oktober. Formannskapet innkalles til dette møtet. Brannsjefens rapportvedr. Katastrofebrannen på Sørneshalvøya i Flatanger ble lagt fram og gjennomgått i møtet (Oppsatt tema vedr. Status FV 17 gikk ut) Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

3 Sakliste Utvalgssaksnr PS 30/14 Innhold Referatsaker RS 34/14 Generalforsamling i NamNamdalen AS juni innkalling RS 35/14 RS 36/14 RS 37/14 RS 38/14 RS 39/14 RS 40/14 Budsjettstyring; Presisering av rutine vedr. ekstraordinære innkjøp som ikke er budsjettert. Oversendelse av signert avtale.anmodning om utbetaling etter avtalens pkt. 2, avsnitt 3. Avslag på søknad om tilskudd til etablering av frivilligsentral. Anmodning om sluttutbetaling av resterende tilsagn; Småkommunemidlene 2013 til styrking av utviklingskapasiteten i Flatanger kommune. KRD Til aksjeeiere i "Friluft AS" - under avvikling Endring i normalpolitivedtekten - regulering av tigging RS 41/14 Framdrift, budsjett og økonomiplanarbeidet, høsten 2014 RS 42/14 RS 43/14 PS 31/14 Vedtak om opphevelse av stiftelse - Familien Amundsens legat for ungdom i Flatanger Vedtak om dispensasjon fra vedtekter og annulering av vedtak om oppheving Status i vegprosjektet FV. 17 Steinkjer - Namsos, inkludert FV. 720 til Malm PS 32/14 Tertialrapport nr PS 33/14 Flatanger kommunes uttalelse til DSB's evaluering av brannene i Lærdal, Flatanger og Frøya vinteren 2014 PS 34/14 Boligpolitisk plan for Flatanger, PS 35/14 Eierskapsmelding for Flatanger kommune 2014 PS 36/14 TV-aksjonen, kommunalt bidrag 2014 PS 37/14 Ny telefonløsning i kommunen. Budsjettjustering. Lukket X PS 30/14 Referatsaker Innstilling Vedtak i Flatanger Formannskap

4 RS 34/14 Generalforsamling i NamNamdalen AS juni innkalling RS 35/14 Budsjettstyring; Presisering av rutine vedr. ekstraordinære innkjøp som ikke er budsjettert. RS 36/14 Oversendelse av signert avtale.anmodning om utbetaling etter avtalens pkt. 2, avsnitt 3. RS 37/14 Avslag på søknad om tilskudd til etablering av frivilligsentral. RS 38/14 Anmodning om sluttutbetaling av resterende tilsagn; Småkommunemidlene 2013 til styrking av utviklingskapasiteten i Flatanger kommune. KRD RS 39/14 Til aksjeeiere i "Friluft AS" - under avvikling RS 40/14 Endring i normalpolitivedtekten - regulering av tigging RS 41/14 Framdrift, budsjett og økonomiplanarbeidet, høsten 2014 RS 42/14 Vedtak om opphevelse av stiftelse - Familien Amundsens legat for ungdom i Flatanger RS 43/14 Vedtak om dispensasjon fra vedtekter og annulering av vedtak om oppheving PS 31/14 Status i vegprosjektet FV. 17 Steinkjer - Namsos, inkludert FV. 720 til Malm Rådmannens innstilling Flatanger kommune tar status i vegprosjektet Fv. 17 Steinkjer-Namsos, inkludert fv. 720 til Malm til orientering. Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: Saken utsettes. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Formannskap Saken utsettes.

5 PS 32/14 Tertialrapport nr Rådmannens innstilling Tertialrapport nr tas til orientering. Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Tertialrapport nr tas til orientering. PS 33/14 Flatanger kommunes uttalelse til DSB's evaluering av brannene i Lærdal, Flatanger og Frøya vinteren 2014 Ordførers innstilling Flatanger kommune stiller seg uforstående til både deler av innholdet, og enkelte konklusjoner i rapporten. Enkelte avsnitt uttrykker en negativ holdning, og rapporten tar ikke med i særlig grad at rednings og slokkingsarbeidet på tross av meget vanskelige forhold ble gjennomført og ledet med et fremragende resultat. Ingen mennesker ble skadd eller omkom, og mange bygninger ble reddet grunnet meget rask innsats og strategisk riktige valg. Rapporten nevner ikke med et eneste kapitel, at grunnlaget for en vellykket aksjon på Sørnesshalvøya i Flatanger i hovedsak skyldes det lokale brannvesen sin meget raske innsats. Depotstyrkene fra Hasvåg og Jøssund var etter få minutter på plass ved arnestedet på Uran og klarte å begrense brannen til et uthus, meget effektivt. Hovedstyrken fra Flatanger brannvesen med brannsjefen var på plass på Uran kl Da hadde brannsjefen, på tross av meget dårlige kommunikasjonsmuligheter planlagt og startet evakuering av beboerne i området. Denne handlingen hadde sannsynligvis en avgjørende betydning for at menneskeliv ikke gikk tapt. DSB velger å fokusere på et nødnett som er under utbygging, men redningsmannskapene måtte forholde seg til de kommunikasjoner som var tilgjengelige den 27.jan I tillegg hadde det lokale brannvesen besluttet at hovedoppgaven i første fase skulle bestå i å begrense brannen fra å spre seg bakover. Dette viste seg også å ha avgjørende betydning for sikkerheten til innsatstyrkene. Brannen fikk et omfang av energi og hastighet der ingen brannmannskaper eller utstyr kunne overlevd dersom de hadde forsøkt aktivt å slukke hovedbrannen med bakkemannskaper. Det ble raskt konkludert med at eneste aktuelle slokkemiddel var bruk av brannhelikopter. Helikopter ble etterspurt til HRS kl og var på plass på Uran kl den 28. jan, men allerede da var hovedbrannen rast over hele Sørnesshalvøya, og tap av 63 bygninger var en realitet. De avgjørende beslutninger som ble fattet av vår lokale brannsjef, viser seg i etterkant å være de eneste riktige. Dette er det uforståelig at DSB ikke makter å ta dette inn i rapporten. DSB har ikke vektlagt denne avgjørende fasen i sin evaluering, men både justisminister Anders Anundsen og politimester Trond Prytz berømmet innsatsen, og Prytz satte det i sammenheng med grunnleggende interesse for beredskap i dette distriktet.

6 Det ser ut som DSB benytter rapporten til å beskrive en ønskesituasjon ut fra at både nødnett og et ønske om en organisering med sentral ledelse av slike aksjoner. For oss er dette meget urovekkende, det er aktuelle lokale forhold på Sørnesshalvøya og Flatanger da brannen som oppsto den 27. januar 2014, som må legges til grunn for evalueringa. Ved nevnte sted og dato var det kun en ordinær gammeldags fasttelefon til kommunikasjon. Hvordan tror DSB at en sentral brannsjef med kontor i Trondheim eller Steinkjer ville håndtert nevnte Brannkatastrofe, og hvordan ville en brannsjef uten lokal kunnskap om bosetting, værforhold og kommunikasjonsmuligheter ha taklet den meget viktige startfasen av en slik katastrofe? Kan DSB gi oss et svar på dette? Både Flatanger kommune og alle involverte er meget takknemlige for utfallet. Det er uforståelig at DSB som er Norges faglige overordnede organ for samfunnssikkerhet og beredskap ikke klarer å uttrykke tilfredshet med utfallet av redningsaksjonen. DSB har gjennom denne rapporten gjentatte ganger forsøkt å sette negativt fokus på både organisering, håndtering og ledelse av redningsaksjonen. Til og med ved bruk av nedlatende skrivemåter og uthevelser. Spesielt i kap.4.6 brukes en meget utydelig skrivemåte, der de tre hendelsene blir sammenblandet og ledelsen blir kritisert. I kap. 4.4 er brannsjefens rolle i forhold til kommunal kriseledelse problematisert. Her er det Flatanger kommunes beviste valg at brannsjefen er en del av kriseledelsen, men alle i kriseledelsen har stedfortredere, som kan tiltre ved behov. Det er nettopp en av småkommunenes store fordeler at sentrale ledere har flere oppgaver og finner gode fleksible løsninger. Konkret under denne hendelsen ble den lokale brannstasjon oppmøte for kriseledelsen der en av uttrykningslederne koordinerte kommunikasjon mellom alle involverte, brannsjef, 110 sentral, operasjonssentral, lensmannen, ordfører og rådmann, m.fl. I beskrivelsen av 110 sentralenes rolle, kan det se ut som om DSB ikke har oppfattet at kommunene i Nord-Trøndelag har inngått felles slokke- og bistandsavtale. Det var jo nettopp dette som var en styrke i arbeidet som ble utført av 110 sentralen. 110 sentralen hadde oversikt over tilgjengelige ressurser og kunne da rekvirere nabobistand til Flatanger fra mange brannvesen. De hadde også oversikt over, og måtte sørge for at beredskapen ble opprettholdt i sin helhet. Med bakgrunn i IUA Namdal (Interkommunalt utvalg for akutt forurensing) hadde 110 sentralen øvd på bistand fra nabobrannvesen. Rapporten har et stort kapitel om ledelse av innsats. For oss som var nært på redningsaksjonen er det vanskelig å forstå hvor DSB har hentet sin informasjon fra. Vi opplevde ikke på noe tidspunkt usikkerhet omkring ansvar for ledelse av aksjonen. Første akutte del ble ledet av brannsjef i Flatanger kommune Hans Petter Haukø. Når politiet var kommet på plass og KO ble etablert, overtok politiet den overordna ledelsen ved Innsatsleder politi, og fagansvar brann ble til enhver tid ledet av fagleder brann. Det var til enhver tid innsatsleder og fagleder brann til stede i KO som hadde det operative ansvaret, det varierte selvfølgelig hvilken person som hadde vervene etter som aksjonen gikk over mange dager (vakthold), men rollene var klare. Når DSB i siste avsnitt av dette kapitel velger å stille spørsmål omkring evne til samhandling og samvirke mellom nødetatene, er det et tankekors at DSB ikke heller ønsker å rette søkelyset mot det fokus som nødetatenes samvirkeøvelse gjennom de siste år nettopp har gitt den kunnskap og felles forståelse av dette viktige temaet. Dette ble ivaretatt gjennom opprettelse av KO der alle nødetatene og sivilforsvaret var representert. Dette er samme modell som under de siste 3 års vannredningsøvelser gjennomført av Øvingsforum LRS Nord Trøndelag med Flatanger Brannvesen som vertskap og teknisk arrangør, der alle nødetater, kystvakta, redningshelikopter, røde kors, Olav Dun videregående skole, øvrige innsatsstyrker og ressurser fra oppdrettsnæringa deltar. Da er det utrolig at DSB konkluderer med manglende forståelse for samvirke og samhandling!

7 Flatanger kommune savner spesielt at DSB ikke ønsker å orientere seg bedre om den konkrete brannkatastrofen og håndteringen utfra de faktiske forhold. Flatanger kommune har siste år både hatt tilsyn fra DSB og Fylkesmannen, samt en kriseøvelse i regi av Fylkesmannen. Flatanger kommune fikk to merknader ved Fylkesmannens beredskapstilsyn; 1) helhetlig ROS analyse fra 2005 bør revideres. 2 ) Beredskapsplan må kompletteres som følge av ny ROS analyse og kommunen må gjennomføre øvelse hvert 2.år. Arbeidet med revidering av helhetlig ROS analyse var nærmest gjennomført da storbrannen brøt ut, men i etterkant har vi tatt en gjennomgang og tatt inn i risikovurderingen større terrengbrann med spredning til bebyggelse, vi har imidlertid ikke endret risikobildet til at slike hendelser skal skje på nytt i Flatanger de nærmeste åra. DSB velger å fokusere på at Flatanger i 2005 hadde en gammel brannbil, i stedet for å legge til grunn de ressursene Flatanger brannvesen hadde til rådighet da brannen startet den 27. jan med godkjent brannbil innkjøpt i 2006, samt to nye utrykningskjøretøy. Flatanger kommune har et deltidsbrannvesen som tar sin oppgave på største alvor. Når alarmen går er brannvesenet beredt til å rykke ut for å håndtere det som måtte være, både brann, ulykker, trafikkulykker, havari, forurensing og sykdom. De er nesten alltid de første som kommer fram til de ulike hendelser. Det hadde nok vært på sin plass at også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap tok inn over seg at det bor og oppholder seg folk i områder der dette er regelen og ikke unntaket. Flatanger kommune vil spesielt framheve følgende områder som må vektlegges i større grad; Kortreist beredskap, depotstyrker. Kortreist ansvar og myndighet, raske beslutninger. Lokalkunnskap er avgjørende når redningsarbeid skal utføres uten kommunikasjon med omverden. Flatanger kommune støtter noen av læringspunktene i kapitel 5. spesielt skogbrannhelikopterberedskapen og forsvarets rolle og medvirkning, samt politiets ansvar for koordinering av branner hvor liv og helse ikke er truet. Men heller ikke dette kapitel har funnet læringspunkter som synliggjør den fantastiske innsats som ble koordinert og gjennomført for å sikre liv og helse, slukke brannen, samt sikre at brannen ikke spredte seg til større områder. Det er beklagelig at DSB med sin autoritet benytter brannkatastrofen i Flatanger den 27.jan gjennom denne rapporten, for å signalisere usikkerhet og antyde at brannen kunne fått et annet utfall med annen organisering og annen ledelse. Det er meget beklagelig at DSB gjennom medier uttaler at annen ledelse og organisering sannsynligvis ville gitt bedre resultat, uten at dette på noe vis kan dokumenteres eller sannsynliggjøres. Det er også meget beklagelig at DSB signaliserer at noe av hensikten med rapporten nettopp skulle være å finne læringspunkter og vise til svakheter i dagens brannorganisering, uten at det henvises til konkrete hendelser, men tåkelegger hvor fakta er hentet fra. Flatanger kommune vil nok en gang takke og berømme den store innsatsen utført av Brannmannskaper fra hele Trøndelag og Brønnøy, ambulansepersonell, politiet, sivilforsvaret, forsvaret med flere helikopter og to kystvaktskip, redningsskøyta, 110 sentralen, fylkesmannen, regjeringa, DSB og Kongehuset under Brannkatastrofen i Flatanger! Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Flatanger kommune stiller seg uforstående til både deler av innholdet, og enkelte konklusjoner i rapporten. Enkelte avsnitt uttrykker en negativ holdning, og rapporten tar ikke med i særlig grad

8 at rednings og slokkingsarbeidet på tross av meget vanskelige forhold ble gjennomført og ledet med et fremragende resultat. Ingen mennesker ble skadd eller omkom, og mange bygninger ble reddet grunnet meget rask innsats og strategisk riktige valg. Rapporten nevner ikke med et eneste kapitel, at grunnlaget for en vellykket aksjon på Sørnesshalvøya i Flatanger i hovedsak skyldes det lokale brannvesen sin meget raske innsats. Depotstyrkene fra Hasvåg og Jøssund var etter få minutter på plass ved arnestedet på Uran og klarte å begrense brannen til et uthus, meget effektivt. Hovedstyrken fra Flatanger brannvesen med brannsjefen var på plass på Uran kl Da hadde brannsjefen, på tross av meget dårlige kommunikasjonsmuligheter planlagt og startet evakuering av beboerne i området. Denne handlingen hadde sannsynligvis en avgjørende betydning for at menneskeliv ikke gikk tapt. DSB velger å fokusere på et nødnett som er under utbygging, men redningsmannskapene måtte forholde seg til de kommunikasjoner som var tilgjengelige den 27.jan I tillegg hadde det lokale brannvesen besluttet at hovedoppgaven i første fase skulle bestå i å begrense brannen fra å spre seg bakover. Dette viste seg også å ha avgjørende betydning for sikkerheten til innsatstyrkene. Brannen fikk et omfang av energi og hastighet der ingen brannmannskaper eller utstyr kunne overlevd dersom de hadde forsøkt aktivt å slukke hovedbrannen med bakkemannskaper. Det ble raskt konkludert med at eneste aktuelle slokkemiddel var bruk av brannhelikopter. Helikopter ble etterspurt til HRS kl og var på plass på Uran kl den 28. jan, men allerede da var hovedbrannen rast over hele Sørnesshalvøya, og tap av 63 bygninger var en realitet. De avgjørende beslutninger som ble fattet av vår lokale brannsjef, viser seg i etterkant å være de eneste riktige. Dette er det uforståelig at DSB ikke makter å ta dette inn i rapporten. DSB har ikke vektlagt denne avgjørende fasen i sin evaluering, men både justisminister Anders Anundsen og politimester Trond Prytz berømmet innsatsen, og Prytz satte det i sammenheng med grunnleggende interesse for beredskap i dette distriktet. Det ser ut som DSB benytter rapporten til å beskrive en ønskesituasjon ut fra at både nødnett og et ønske om en organisering med sentral ledelse av slike aksjoner. For oss er dette meget urovekkende, det er aktuelle lokale forhold på Sørnesshalvøya og Flatanger da brannen som oppsto den 27. januar 2014, som må legges til grunn for evalueringa. Ved nevnte sted og dato var det kun en ordinær gammeldags fasttelefon til kommunikasjon. Hvordan tror DSB at en sentral brannsjef med kontor i Trondheim eller Steinkjer ville håndtert nevnte Brannkatastrofe, og hvordan ville en brannsjef uten lokal kunnskap om bosetting, værforhold og kommunikasjonsmuligheter ha taklet den meget viktige startfasen av en slik katastrofe? Kan DSB gi oss et svar på dette? Både Flatanger kommune og alle involverte er meget takknemlige for utfallet. Det er uforståelig at DSB som er Norges faglige overordnede organ for samfunnssikkerhet og beredskap ikke klarer å uttrykke tilfredshet med utfallet av redningsaksjonen. DSB har gjennom denne rapporten gjentatte ganger forsøkt å sette negativt fokus på både organisering, håndtering og ledelse av redningsaksjonen. Til og med ved bruk av nedlatende skrivemåter og uthevelser. Spesielt i kap.4.6 brukes en meget utydelig skrivemåte, der de tre hendelsene blir sammenblandet og ledelsen blir kritisert. I kap. 4.4 er brannsjefens rolle i forhold til kommunal kriseledelse problematisert. Her er det Flatanger kommunes beviste valg at brannsjefen er en del av kriseledelsen, men alle i kriseledelsen har stedfortredere, som kan tiltre ved behov. Det er nettopp en av småkommunenes store fordeler at sentrale ledere har flere oppgaver og finner gode fleksible løsninger. Konkret under denne hendelsen ble den lokale brannstasjon oppmøte for kriseledelsen der en av uttrykningslederne koordinerte kommunikasjon mellom alle involverte, brannsjef, 110 sentral, operasjonssentral, lensmannen, ordfører og rådmann, m.fl.

9 I beskrivelsen av 110 sentralenes rolle, kan det se ut som om DSB ikke har oppfattet at kommunene i Nord-Trøndelag har inngått felles slokke- og bistandsavtale. Det var jo nettopp dette som var en styrke i arbeidet som ble utført av 110 sentralen. 110 sentralen hadde oversikt over tilgjengelige ressurser og kunne da rekvirere nabobistand til Flatanger fra mange brannvesen. De hadde også oversikt over, og måtte sørge for at beredskapen ble opprettholdt i sin helhet. Med bakgrunn i IUA Namdal (Interkommunalt utvalg for akutt forurensing) hadde 110 sentralen øvd på bistand fra nabobrannvesen. Rapporten har et stort kapitel om ledelse av innsats. For oss som var nært på redningsaksjonen er det vanskelig å forstå hvor DSB har hentet sin informasjon fra. Vi opplevde ikke på noe tidspunkt usikkerhet omkring ansvar for ledelse av aksjonen. Første akutte del ble ledet av brannsjef i Flatanger kommune Hans Petter Haukø. Når politiet var kommet på plass og KO ble etablert, overtok politiet den overordna ledelsen ved Innsatsleder politi, og fagansvar brann ble til enhver tid ledet av fagleder brann. Det var til enhver tid innsatsleder og fagleder brann til stede i KO som hadde det operative ansvaret, det varierte selvfølgelig hvilken person som hadde vervene etter som aksjonen gikk over mange dager (vakthold), men rollene var klare. Når DSB i siste avsnitt av dette kapitel velger å stille spørsmål omkring evne til samhandling og samvirke mellom nødetatene, er det et tankekors at DSB ikke heller ønsker å rette søkelyset mot det fokus som nødetatenes samvirkeøvelse gjennom de siste år nettopp har gitt den kunnskap og felles forståelse av dette viktige temaet. Dette ble ivaretatt gjennom opprettelse av KO der alle nødetatene og sivilforsvaret var representert. Dette er samme modell som under de siste 3 års vannredningsøvelser gjennomført av Øvingsforum LRS Nord Trøndelag med Flatanger Brannvesen som vertskap og teknisk arrangør, der alle nødetater, kystvakta, redningshelikopter, røde kors, Olav Dun videregående skole, øvrige innsatsstyrker og ressurser fra oppdrettsnæringa deltar. Da er det utrolig at DSB konkluderer med manglende forståelse for samvirke og samhandling! Flatanger kommune savner spesielt at DSB ikke ønsker å orientere seg bedre om den konkrete brannkatastrofen og håndteringen utfra de faktiske forhold. Flatanger kommune har siste år både hatt tilsyn fra DSB og Fylkesmannen, samt en kriseøvelse i regi av Fylkesmannen. Flatanger kommune fikk to merknader ved Fylkesmannens beredskapstilsyn; 1) helhetlig ROS analyse fra 2005 bør revideres. 2 ) Beredskapsplan må kompletteres som følge av ny ROS analyse og kommunen må gjennomføre øvelse hvert 2.år. Arbeidet med revidering av helhetlig ROS analyse var nærmest gjennomført da storbrannen brøt ut, men i etterkant har vi tatt en gjennomgang og tatt inn i risikovurderingen større terrengbrann med spredning til bebyggelse, vi har imidlertid ikke endret risikobildet til at slike hendelser skal skje på nytt i Flatanger de nærmeste åra. DSB velger å fokusere på at Flatanger i 2005 hadde en gammel brannbil, i stedet for å legge til grunn de ressursene Flatanger brannvesen hadde til rådighet da brannen startet den 27. jan med godkjent brannbil innkjøpt i 2006, samt to nye utrykningskjøretøy. Flatanger kommune har et deltidsbrannvesen som tar sin oppgave på største alvor. Når alarmen går er brannvesenet beredt til å rykke ut for å håndtere det som måtte være, både brann, ulykker, trafikkulykker, havari, forurensing og sykdom. De er nesten alltid de første som kommer fram til de ulike hendelser. Det hadde nok vært på sin plass at også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap tok inn over seg at det bor og oppholder seg folk i områder der dette er regelen og ikke unntaket. Flatanger kommune vil spesielt framheve følgende områder som må vektlegges i større grad; Kortreist beredskap, depotstyrker. Kortreist ansvar og myndighet, raske beslutninger. Lokalkunnskap er avgjørende når redningsarbeid skal utføres uten kommunikasjon med omverden.

10 Flatanger kommune støtter noen av læringspunktene i kapitel 5. spesielt skogbrannhelikopterberedskapen og forsvarets rolle og medvirkning, samt politiets ansvar for koordinering av branner hvor liv og helse ikke er truet. Men heller ikke dette kapitel har funnet læringspunkter som synliggjør den fantastiske innsats som ble koordinert og gjennomført for å sikre liv og helse, slukke brannen, samt sikre at brannen ikke spredte seg til større områder. Det er beklagelig at DSB med sin autoritet benytter brannkatastrofen i Flatanger den 27.jan gjennom denne rapporten, for å signalisere usikkerhet og antyde at brannen kunne fått et annet utfall med annen organisering og annen ledelse. Det er meget beklagelig at DSB gjennom medier uttaler at annen ledelse og organisering sannsynligvis ville gitt bedre resultat, uten at dette på noe vis kan dokumenteres eller sannsynliggjøres. Det er også meget beklagelig at DSB signaliserer at noe av hensikten med rapporten nettopp skulle være å finne læringspunkter og vise til svakheter i dagens brannorganisering, uten at det henvises til konkrete hendelser, men tåkelegger hvor fakta er hentet fra. Flatanger kommune vil nok en gang takke og berømme den store innsatsen utført av Brannmannskaper fra hele Trøndelag og Brønnøy, ambulansepersonell, politiet, sivilforsvaret, forsvaret med flere helikopter og to kystvaktskip, redningsskøyta, 110 sentralen, fylkesmannen, regjeringa, DSB og Kongehuset under Brannkatastrofen i Flatanger! PS 34/14 Boligpolitisk plan for Flatanger, Rådmannens innstilling Framlagte forslag til Boligpolitisk plan for Flatanger vedtas. Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Framlagte forslag til Boligpolitisk plan for Flatanger vedtas. PS 35/14 Eierskapsmelding for Flatanger kommune 2014 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar eierskapsmeldingen for Flatanger kommune 2014, datert ,til etterretning. 2. Kommunestyret vedtar som eierpolitikk for Flatanger kommune kapittel 5 i meldingen; Prinsipper og retningslinjer for Flatanger kommunes eierskap. 3. I arbeidet med eierstrategier for det enkelte selskap, legges strategier i kapittel 6 til grunn. 4. Kommunestyret tar sikte på at eierskapsmeldingen revideres en gang pr. valgperiode. 5. Med utgangspunkt i overordnede eierstrategier får rådmannen i oppgave å søke å avhende aksjene i selskapet Impact Europe Group AB.

11 Rådmannen endret sin innstilling til: Nytt pkt. 1: Kommunestyret tar eierskapsmeldingen for Flatanger kommune, datert til etterretning med følgende endring i punkt 4.5 Stiftelse: Kommunens medlemskap i stiftelsen for Namdal Folkehøyskole tas inn. Ellers punkt 2 5 som før. Det ble ikke fremmet andre forslag til innstilling. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Kommunestyret tar eierskapsmeldingen for Flatanger kommune, datert til etterretning med følgende endring i punkt 4.5 Stiftelse: Kommunens medlemskap i stiftelsen for Namdal Folkehøyskole. 7. Kommunestyret vedtar som eierpolitikk for Flatanger kommune kapittel 5 i meldingen; Prinsipper og retningslinjer for Flatanger kommunes eierskap. 8. I arbeidet med eierstrategier for det enkelte selskap, legges strategier i kapittel 6 til grunn. 9. Kommunestyret tar sikte på at eierskapsmeldingen revideres en gang pr. valgperiode. 10. Med utgangspunkt i overordnede eierstrategier får rådmannen i oppgave å søke å avhende aksjene i selskapet Impact Europe Group AB. PS 36/14 TV-aksjonen, kommunalt bidrag 2014 Rådmannens innstilling Flatanger kommune bevilger kr ,- til årets TV-Aksjon; Kirkens Nødhjelp. Beløpet belastes ansvar 0010, art ( til formannskapets disposisjon ). Saken er delegert til formannskapet i forbindelse med kommunestyrets budsjettvedtak for Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Formannskap Flatanger kommune bevilger kr ,- til årets TV-Aksjon; Kirkens Nødhjelp. Beløpet belastes ansvar 0010, art ( til formannskapets disposisjon ). Saken er delegert til formannskapet i forbindelse med kommunestyrets budsjettvedtak for 2014.

12 PS 37/14 Ny telefonløsning i kommunen. Budsjettjustering. Rådmannens innstilling Flatanger kommune gjennomfører overgang til mobil telefonløsning slik som beskrevet i saksframstillingen. Investeringsbudsjettet for 2014 endres slik: Prosjekt nr.: 1017 Ansvar nr.: 1017 Økes fra kr. 0,- til kr ,- (netto) med dekning i låneopptak med kr ,-. Ansvar 9105 økes fra kr ,- til kr ,-. Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Flatanger kommune gjennomfører overgang til mobil telefonløsning slik som beskrevet i saksframstillingen. Investeringsbudsjettet for 2014 endres slik: Prosjekt nr.: 1017 Ansvar nr.: 1017 Økes fra kr. 0,- til kr ,- (netto) med dekning i låneopptak med kr ,-. Ansvar 9105 økes fra kr ,- til kr ,-.

Møteprotokoll. Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 15.11.2011 Tidspunkt: Fra 16:00 til. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 15.11.2011 Tidspunkt: Fra 16:00 til. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 15.11.2011 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Birgit

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Knut Staven VORD FLH Susann Aagård Skotnes MEDL FLH Tove Hasfjord Aagård MEDL FLV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Knut Staven VORD FLH Susann Aagård Skotnes MEDL FLH Tove Hasfjord Aagård MEDL FLV Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: Fra 16:00 til 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører

Detaljer

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27.

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27. Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE FLATANGER Lauvsnes Vik Hasvåg Jøssund Utvorda Sitter NORGE FLATANGER I

Detaljer

FLATANGER KOMMUNE. Katastrofebrannen i. Flatanger 27.januar 2014. Beredskapssamling 9. mai 2014. Rådmannen

FLATANGER KOMMUNE. Katastrofebrannen i. Flatanger 27.januar 2014. Beredskapssamling 9. mai 2014. Rådmannen Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Beredskapssamling 9. mai 2014 LOGG; KRISELEDELSEN Kl. 22:18 Fullalarm 10 min Flatanger brannvesen setter resurs på lokal brannstasjon 37 min FB varsler operativ

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Reidar Lindseth Lars Mårvik FLV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Reidar Lindseth Lars Mårvik FLV Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 21.08.2012 Tidspunkt: Fra 16:00 til 19:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Birgit

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen Birgit Fossvik MEDL ORD MEDL MEDL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen Birgit Fossvik MEDL ORD MEDL MEDL Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: Fra 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås Ingunn

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen Arne Skorstad Lars Haagensen Turid Kjendlie

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen Arne Skorstad Lars Haagensen Turid Kjendlie Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 20.10.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato Referanse Vår saksbehandler Roger Bratland Unntatt offentlighet.: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Kommunestyre 28.02.13 Sak nr. Tittel: 16/13

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Martin Dahle MEDL FLAP. Torgersen Ida Magrit Lindstad Angen MEDL FLSV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Martin Dahle MEDL FLAP. Torgersen Ida Magrit Lindstad Angen MEDL FLSV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 til 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Reidar Lindseth

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/8181-28 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Fylkesveg 17, del 2 Sprova - Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre Rådmannens innstilling Namdalseid

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tove Hasfjord Aagård Lars Mårvik FLV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tove Hasfjord Aagård Lars Mårvik FLV Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 15.01.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Birgit Fossvik

Detaljer

Ny brannordning - felles brann- og redningsvesen Overhalla, Høylandet og Grong kommuner. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 09.02.

Ny brannordning - felles brann- og redningsvesen Overhalla, Høylandet og Grong kommuner. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 09.02. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-12 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning - felles brann- og redningsvesen Overhalla, Høylandet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 14.04.2009 Tid: Kl. 11.00 - kl.13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Arne Hagetrø, Magnar

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås MEDL ORD

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås MEDL ORD Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: Fra 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås MEDL

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00 til 18:30. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00 til 18:30. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 30.10.20133 Tidspunkt: Fra 14:00 til 18:30 Faste medlemmer som Ingunn Olaug Eikeseth Torgersen Ida Magrit Lindstad Olav Jørgen

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: 16:00

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ida Magrit Lindstad

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 10:00-17:15

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 10:00-17:15 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 10:00-17:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stig Stokkland Varaordfører AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stig Stokkland Varaordfører AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ETABLERING AV FELLES BEREDSKAPSRÅD FOR GRAN OG LUNNER

ETABLERING AV FELLES BEREDSKAPSRÅD FOR GRAN OG LUNNER Arkivsaksnr.: 15/2001 Lnr.: 19726/15 Ark.: 033 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold ETABLERING AV FELLES BEREDSKAPSRÅD FOR GRAN OG LUNNER Lovhjemmel: Lov om kommunal beredskapsplikt,

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02.2008 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Fosnes kommune. Forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Nilsen Medlem FOAP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Fosnes kommune. Forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Nilsen Medlem FOAP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 09.05.2007 Tidspunkt: Fra 12:15 til 13:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Holm

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Møterommet, Flatanger Pleie- og omsorgstun Dato: 06.03.2007 Tidspunkt: Fra 10:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Reidar

Detaljer

HVA SKJEDDE I FLATANGER OG HVA BØR VI HA I VERKTØYKASSA

HVA SKJEDDE I FLATANGER OG HVA BØR VI HA I VERKTØYKASSA Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 HVA SKJEDDE I FLATANGER OG HVA BØR VI HA I VERKTØYKASSA GeoKlar - 10. Des.2014 NÆRING, Sundvolden MILJØ & TEKNISK Hotell FLATANGER KOMMUNE FLATANGER Lauvsnes

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:30.

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:30. Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:30. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Wahl Moen MEDL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Wahl Moen MEDL SP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Åpningsinnlegg på Brannkonferansen 02.mars 2016, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Åpningsinnlegg på Brannkonferansen 02.mars 2016, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Åpningsinnlegg på Brannkonferansen 02.mars 2016, Bodø Kjære alle sammen, velkommen til Bodø og Velkommen til Nordland. Velkommen til sikkerhets- og beredskapsbyen i nordområdene.

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: 25.09.2012. Tid: 18:30 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: 25.09.2012. Tid: 18:30 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.09.2012 Tid: 18:30 - Faste medlemmer: Turid aug Torun Nesse Dagfinn Tingstad Frode Revhaug Tore Moksnes

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Flatanger næringsfond Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 17.02.2012 Tidspunkt: Fra 09:30 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Olav Jørgen

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:45 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Arne Bratberg Jorunn

Detaljer

Det ble orientert om følgende saker: Skoleskyss v/rut L. Asprheim og Siv Lindsetmo, Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Det ble orientert om følgende saker: Skoleskyss v/rut L. Asprheim og Siv Lindsetmo, Nord-Trøndelag fylkeskommune. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: Fra 10:15 til 15:45 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Nils Johan

Detaljer

BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager". Delrapport I

BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevern i barnehager. Delrapport I BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager". Delrapport I BEBY-sak 262-04 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager II: Barnehagenes formidling av bekymring til

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Oddvar Betten NESTL SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen MEDL MEDL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Oddvar Betten NESTL SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen MEDL MEDL Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 14.05.2014 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 04.09.2014 Tidspunkt: 10:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina Staven

Detaljer

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:00

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested:, UTVORDA OPPVEKSTSENTER Dato: Tidspunkt: Fra 16:15 til

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested:, UTVORDA OPPVEKSTSENTER Dato: Tidspunkt: Fra 16:15 til Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested:, UTVORDA OPPVEKSTSENTER Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: Fra 16:15 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Dagfinn Hestnes Medlem Malfrid Olava Knutshaug Nestleder Ivar Bjarne Kværnø

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Dagfinn Hestnes Medlem Malfrid Olava Knutshaug Nestleder Ivar Bjarne Kværnø Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd 2011-2015 Møtested:, Frøya Rådhus Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 12:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Dagfinn Hestnes

Detaljer

Medlem Medlem. Leder for teknisk komité var innkalt, men hadde ikke mulighet til å møte.

Medlem Medlem. Leder for teknisk komité var innkalt, men hadde ikke mulighet til å møte. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 15.03.2011 Tidspunkt: 09:00 14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

Velkommen til møte i Fylkesberedskapsrådet

Velkommen til møte i Fylkesberedskapsrådet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Velkommen til møte i Fylkesberedskapsrådet Trøndelag brann- og redningstjeneste 28.5.2015 2 Programmet 0830 0900 Oppmøte på Hovedbrannstasjonen i Trheim, kaffe/te. Velkomst.

Detaljer

Kontrollutvalget Finnmark Fylkeskommune

Kontrollutvalget Finnmark Fylkeskommune MØTEPROTOKOLL Dato: 9. oktober 2014 Tid: 12.00 15.00 Sted: Alta videregående skole - Møterom Store Haldde Til stede: Leder Jonas Nymo, medlemmene Thorbjørn Jungård, Ellen Johansen og Hanne Nilssen. Birger

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP Arne Skorstad Medlem FLH

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP Arne Skorstad Medlem FLH Møteprotokoll Utvalg: Flatanger næringsfond Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 13.06.2017 Tidspunkt: Fra 17:30 til 18:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 2-2016 Møtedato: 20.04.2016 Utvalgssaksnr.: 9/16-14/16 Disse møtte: Svein Zwygart Karsten Moi Karl Andreas Moen Sonja

Detaljer

Bjørn Stensjø, ass. rådmann (under sak 29/10 33/10 og 36/10) Rolf Jonas Hurlen, ordfører (under sak 34/10 36/10)

Bjørn Stensjø, ass. rådmann (under sak 29/10 33/10 og 36/10) Rolf Jonas Hurlen, ordfører (under sak 34/10 36/10) KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/10 Møtedato: 02.11.10 Tid: kl 13.00 kl 15.45 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 29/10 36/10 Møteleder: Mellvin Steinsvoll,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnhus Møtedato: 17.11.03 Tid: 16.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Torgersen MEDL FLAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Torgersen MEDL FLAP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 05.02.2013 Tidspunkt: Fra 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Birgit Fossvik

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/16 Dato: 08.06.16 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, Grønne salong FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Magne Abrahamsen, møtte for Stølen Richard Ivar Buch,

Detaljer

Kommunal kriseøvelse Oljeforurensning fra skip, - Evenestangen

Kommunal kriseøvelse Oljeforurensning fra skip, - Evenestangen Kommunal kriseøvelse Oljeforurensning fra skip, - Evenestangen Versjon: 15.09.15 OØL Dato: Tilstede: 16.09.15 Evenes rådhus Kriseledelsen i Evenes kommune Type øvelse: Papirøvelse. Øving av kriseledelsen

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstkomiteen

Møteprotokoll Oppvekstkomiteen Møteprotokoll Oppvekstkomiteen Sakene: 004/13-009/13 Møtested: Kommunestyresalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Tone May Nordstrand Hilde Holand Trond Handberg

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.01.2014 Tid: 09:30 14.35

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.01.2014 Tid: 09:30 14.35 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.01.2014 Tid: 09:30 14.35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Strøm Medlem FLSP Olav Jørgen

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 10.06.2009

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 10.06.2009 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 10.06.2009 kl. 18.00 Sted: Rådhuset, 8 etg. TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 10.06.2009 Saksnummer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: 22.11.2011. Tid: 18:30 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: 22.11.2011. Tid: 18:30 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 22.11.2011 Tid: 18:30 - Faste medlemmer: Inger Helene Rognhaug Medlem DNA Ola Aursand Nestleder DNA Stig

Detaljer

Kristiansund kommune Frei kommune. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei 27.09.2007 07/069

Kristiansund kommune Frei kommune. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei 27.09.2007 07/069 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1034/10572/07 H32 Margrete Magerøy Bjørn Elgsaas 17.09.2007 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 11 av 11

MØTEPROTOKOLL. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 11 av 11 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.10.2013 Tidspunkt: 16:00 19.10 FRA SAKSNR: 109/13 TIL SAKSNR: 114/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 11 av

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 010/11 Leka kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 010/11 Leka kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 23. mai 2011 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 18.09.2014 Tid: Rett etter møtet i FUP Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem

Detaljer

ELS- innføring i norske brannvesen

ELS- innføring i norske brannvesen ELS- innføring i norske brannvesen Av: Stig Ole Torgersen Høyskolen i Hedmark, avd. Rena Avdeling for Økonomi og ledelsesfag 2011, 4. semester Stig Ole Torgersen Side 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.01.2015 Tid: 0900 Orienteringer. Bispevisitas 17-19 mars. Møte med formannskapet 19 mars kl 09.00. Regnskap 2014 Alvdal

Detaljer

Ola Bjørkøy Olaug Muan Stein Elshaug

Ola Bjørkøy Olaug Muan Stein Elshaug MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 07.10.2014,kl. 09:00 13.30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 02.10.2014. Møte med sakliste ble kunngjort på kommunens

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 27.02.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 27.02.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 27.02.2008 FRA SAKSNR: 17/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 24/08 TIL KL: 19.05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008 Notat Til : Bystyrekomite byutvikling og kultur Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008 LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN I BYGNINGER I OMRÅDER MED SÆRLIG STOR

Detaljer

Tynset kommune. Overordnet analyse

Tynset kommune. Overordnet analyse Tynset kommune Overordnet analyse i forbindelse med: Plan for selskapskontroll 2012-2015 Innhold Innhold... 2 1 Fremgangsmåte og involvering... 3 1.1 Metode for utarbeidelse av plan... 3 2 Selskap som

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg Helse og oppvekst Møtedato: 09.05.2007 Møtested: Aure rådhus, møterom 2. Fra kl: kl.11.00 Til kl: kl.15.00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 07.02.2011 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskap - Næringssaker Rådhuset, formannskapssalen 07.06.2016. Nestleder

Møteprotokoll. Formannskap - Næringssaker Rådhuset, formannskapssalen 07.06.2016. Nestleder GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Rådhuset, formannskapssalen 07.06.2016 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/147-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 033 10.03.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/147-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 033 10.03.2016 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/147-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 033 10.03.2016

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2013 Tid: 11.45 16.25

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2013 Tid: 11.45 16.25 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2013 Tid: 11.45 16.25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 09.02.2010 Tid: 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Torgersen

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Torgersen Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger næringsfond Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger næringsfond Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger næringsfond Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 23.08.2011 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Reidar Lindseth Ordfører FLV Knut

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Felles presentasjon av årsregnskapet for kontrollutvalget og formannskapet.

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Felles presentasjon av årsregnskapet for kontrollutvalget og formannskapet. AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/14 Dato: 22.05.14 kl. 09.30 12.30 Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem Ingrid

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 13.09.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 13.09.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 13.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Roger Hansen Åshild Ravlo Inger Anne Dokken Lars Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.05.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

Kommunal beredskapsplikt

Kommunal beredskapsplikt Kommunal beredskapsplikt Harald Rasmussen 11. Mai 2015 Dette vil jeg komme innom Kort om DSBs roller og oppgaver Samfunnssikkerhet i kommunen Kommunal beredskapskplikt det helhetlige og systematiske samfunnssikkerhetsarbeidet

Detaljer

Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak

Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak Arkivsaknr: 2015/1638 Arkivkode: Saksbehandler: Helge D. Akerhaugen Saksgang Møtedato Formannskapet 03.05.2016 Kommunestyret 19.05.2016 Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak

Detaljer

Møteprotokoll. Trondheim seniorråd

Møteprotokoll. Trondheim seniorråd Møteprotokoll Trondheim seniorråd Møtested: Møterom A, 1.etasje Møtedato: 28.10.2015 Tid: 10:00-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget. Forfall: Medlem Medlem. Unni Wærstad Unn Kristin Nygaard. Gotfred Nilsen

Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget. Forfall: Medlem Medlem. Unni Wærstad Unn Kristin Nygaard. Gotfred Nilsen Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 22.04.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Medlem Til stede: Leder Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Margareth Rose Weie

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Margareth Rose Weie Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 07.03.2016 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Steinar Klev SP Mikal Steinsli

Detaljer

Vedtekter for Osloregionen

Vedtekter for Osloregionen Vedtekter for Osloregionen Utarbeidet av Arbeidsutvalget for Osloregionen 26.8.2004 Godkjent på stiftelsesmøtet for Osloregionen 17.12.2004 Endret i Samarbeidsrådet for Osloregionen 30.5.2006 Side 2 Osloregionen

Detaljer

Informasjonsskriv fra Sosial- og familieavdelingen

Informasjonsskriv fra Sosial- og familieavdelingen Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 35 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer: NO 974 761 319 Informasjonsskriv fra Sosial- og familieavdelingen Samarbeid mellom barneverntjenesten

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 05.05.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Gerda

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.10.2014 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Nestleder AP Katrine Næss Holmgren Medlem AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.06.2008 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Liv Inger Kvam Frøseth

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Liv Inger Kvam Frøseth Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 08:30 - Kantina, Inderøy samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen SP

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egil Enge Medlem

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL EDRUSKAPSARBEIDE I AUST-AGDER

SØKNAD OM STØTTE TIL EDRUSKAPSARBEIDE I AUST-AGDER Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2007/1582-3907/2009 / 223 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM STØTTE TIL EDRUSKAPSARBEIDE I AUST-AGDER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 07.06.2011 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 07.06.2011 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 07.06.2011 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ranghild Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2016 Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2016 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2016 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen Forfall: Willy Andreassen, Frank Tore

Detaljer

Avtale mellom. Harstad kommune. XX kommune

Avtale mellom. Harstad kommune. XX kommune Avtale mellom Harstad kommune og XX kommune om Interkommunalt samarbeid (kommunelovens kp 5a) om kommunens tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig

Detaljer

Møte nr: 4/12 Møtedato: 22.10.2012 Tid: kl. 10.00 kl. 14.35 Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 24/12 30/12

Møte nr: 4/12 Møtedato: 22.10.2012 Tid: kl. 10.00 kl. 14.35 Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 24/12 30/12 KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/12 Møtedato: 22.10.2012 Tid: kl. 10.00 kl. 14.35 Møtested: Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 24/12 30/12 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 48/13 24.06.2013 Kommunestyret 14.10.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 48/13 24.06.2013 Kommunestyret 14.10.2013 Arkivsak. Nr.: 2012/2502-25 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 48/13 24.06.2013 Kommunestyret 14.10.2013 Flyndra A/S - Forslag til aktivitet i Mosvik

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer

Detaljer