Planlagte behandlinger i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagte behandlinger i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KPE-13/ / Planlagte behandlinger i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 38/ Dissens Kommunalstyret for byutvikling 432/ Vedtatt Kommunalstyret for byutvikling 105/ Dissens Kommunalstyret for byutvikling 1210/ Vedtak fasth., sendt fylkesm. Kommunalstyret for byutvikling 356/ Klage tatt til følge Kommunalstyret for byutvikling / TJENSVOLL - GNR/BNR 25/82 - BASESTASJON FOR MOBILMAST DISPENSASJONSSØKNAD. NY BEHANDLING TILTAKSHAVER: Mobile Norway as ANSVARLIG SØKER: Technogarden Engineering Resources AS Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for Tjensvollområdet (plan nr. 600) for plassering av basestasjon med antenner montert på lysmast i offentlig friområde. Ny mast vil bli 8 meter høyere enn eksisterende mast. Masten vil i liten grad være til mer estetisk sjenanse enn dagens mast, og den vil heller ikke redusere bruken av friområdet. Mobilmasten vil være en del av et mobilkommunikasjonsnett som tilrettelegger innbyggernes muligheter for samfunnsdeltakelse og tilgang til tjenester på nett. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis det videre dispensasjon fra reguleringsplan for Tjensvollområdet (plan nr. 600) for reguleringsbestemmelsenes 3 for kravet om en detaljert bebyggelsesplan. Grunnlaget for dispensasjonen er at området allerede er utbygd, og vi ser ikke nødvendigheten av en bebyggelsesplan for et tiltak av denne begrensede størrelsen. Rammetillatelse gis på følgende vilkår: 1. Plan- og bygningsloven med forskrifter må følges. 2. Arbeidet kan ikke igangsettes før igangsettingstillatelse er gitt. 3. Denne rammetillatelsen gjelder i tre år. Er arbeidet ikke igangsatt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis påbegynt arbeid innstilles i lengre tid enn to år. ::: Sett inn innstillingen over denne linja Sammendrag Det søkes om ny basestasjon med antenner montert på lysmast ved fotballbane i friområde. Flere naboer frykter strålefare og mener at tiltaket ikke bør tillates, og at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon. I uttale fra Helsesjefen fremgår det at strålingsnivåene fra masten er under de grenseverdiene som er anbefalt av Statens Strålevern. Søknad ble behandlet i KBU med positiv innstilling. KBU avslo søknaden. Klage på avslaget er tatt til følge av fylkesmannen som har henvist saken til ny behandling i kommunalstyret. Dette pga. mangelfull vurdering av fordeler og ulemper, og at det ikke er vist at tiltaket vesentlig tilsidesetter hensynet bak reguleringsformålet. 1

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja TJENSVOLL - GNR/BNR 25/82 - BASESTASJON FOR MOBILMAST - DISPENSASJONSSØKNAD Reguleringsmessige forhold I gjeldende reguleringsplan for Tjensvollområdet nr. 600, stadfestet av departementet den , er eiendommen vist som offentlig friområde hvor Stavanger kommune er tinglyst eier. I følge reguleringsplanen skal området nyttes til friområde og ikke annen bebyggelse eller konstruksjoner. I reguleringsbestemmelsene er det ingen forhold som har betydning for saken, men gjeldende kommuneplan ( ) pkt inneholder følgende bestemmelser og retningslinjer: Bestemmelser: «Antennemaster og anlegg for mobile kommunikasjonsnett tillates bare på grunnlag av en samlet plan. Planen skal vise omfang og plassering av planlagte anlegg, sett i forhold til eksisterende anlegg. Alle nye plasseringer av anlegg skal visualiseres og dekningsgraden dokumenteres. Dette gjelder også utskifting av eksisterende master. Planen skal bidra til å sikre at enkeltavgjørelser kan sees i sammenheng, slik at kommunen kan ivareta en helhetlig forvaltning.» Retningslinjer: 1. Plassering skal ikke forekomme i friområder, vernede og naturbeskyttede områder, strandsonen og i/på bevaringsverdige områder eller bygninger. 2. Antennemaster skal stilles til rådighet for andre antenneformål så langt dette er mulig. Utskifting av eksisterende master skal være hovedregel fremfor anlegg av nye master. 3. Mobilmaster, antenner og tilhørende anlegg skal gjennom utforming, fargebruk og avskjermende beplantning tilpasses bybilde, landskap og eksisterende arkitektur best mulig. Det stilles krav til høy arkitektonisk kvalitet i utforming av anlegg og omgivelsene. Teknikkrom plasseres så vidt det er mulig i eksisterende bygninger. Fakta I rammesøknad fra Technogarden Engineering Resources AS, mottatt søkes det om tillatelse til etablering av ny basestasjon med mobilmast for mobiltelefon og mobilt bredbånd på gnr 25 bnr 82. Administrasjonen mottok en samlet plan for utbygging av basestasjoner fra Mobile Norway den Denne planen med vedlegg er unntatt offentligheten, og derfor ikke vedlagt. I vedtak datert i sak 3250/10 fattet formannskapet vedtak om at Stavanger kommune skal legge føre-var prinsippet til grunn med hensyn til bruk av blant annet basestasjoner for mobiltelefoni av hensyn til mulige helseskader. Kommunalstyret for byutvikling (KBU) har bedt om å få søknader som omfatter mobilmaster til behandling, hvor søknaden skal forelegges Helsesjefen før behandling. Administrasjonen har mottatt en samlet uttale fra Helsesjefen i forbindelse med tre andre liknende tiltak i kommunen, datert (se vedlegg). Grusbane i friområdet/parkområdet er godkjent av Byggesakssjefen i Samme året ble det også gitt tillatelse til 4 stk. lysstolper, med en høyde på 12 meter hver. Det søkes nå om utskifting av en eksisterende lysstolpe på idrettsplassen på Tjensvoll (se Figur 1). Den nye stolpen vil bli 20 meter og inneholder nødvendige funksjoner for omsøkt bruk. Ved siden av stolpen plasseres et utstyrkabinett for teknisk utstyr med bredde på 1,3 meter, dybde 0,7 meter og høyde 1,7 meter. Eksisterende lysarmatur, som skal gi lys til grusbanen, remonteres med samme høyde og vinkling som tidligere. 2

3 TIDLIGERE BEHANLDING I vedtak i møte i KBU , sak 38/14, ble følgende vedtak fattet: «Omsøkt tiltak tillates ikke. KBU ber om at administrasjonen legger frem en egen sak som viser alternative plasseringer for tilsvarende mobilmaster.» I brev datert mottok vi klage på vedtaket fra Mobile Norway. I møte i KBU , sak 105/14, ble følgende vedtak fattet: «Kommunalstyret for byutvikling kan ikke se at klagen bringer inn vesentlige nye momenter i saken som skulle tilsi en endring av vedtaket i møte 7. februar 2014 sak 432/14. Klagen sendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig behandling. Jfr. plan- og bygningsloven 1.9 siste ledd.» Fylkesmannen i Rogaland opphever KBU sitt vedtak datert , og skriver at saken må behandles på nytt i samsvar med gitte merknader (se vedlegg). Fylkesmannen konkluderer som følger: Protester og nabovarsling Det er mottatt protester fra følgende: Pål Gunnar Roaldkvam, Styreleder i BRL Soltun Rolf Birger Hagevik, Styreleder i BRL Haugtussa Knud H.R. Jensen, som leder for Hemmestveidt velforening Knud H.R. Jensen, nabo Lise Pettersen, nabo Ingeborg Stangeland, nabo Alle protestene følger som vedlegg. I protestene bemerkes det i hovedsak bekymringer til plassering av mobilantennen med hensyn til strålingsfaren som barn og unge kan utsettes for som brukere av fotballbanen. De påpeker også at tiltaket krever dispensasjon. Naboer og gjenboere er varslet rekommandert Vi har vurdert at det ikke er nødvendig med nytt nabovarsel som følge av at saken har hatt et langt tidsforløp da partene er kjent med sakens innhold som følge av vedtak er tilsendt. 3

4 Figur 1 Oversiktskart over plassering av mobilmast Privatrettslige forhold Det er inngått en avtale om utleie av areal til basestasjon mellom Stavanger kommune og Mobile Norway. I avtalen fremgår det bl.a. at leier er ansvarlig for at opparbeidelse og bruk av arealet tilfredsstiller offentligrettslige regler, og for å innhente nødvendig godkjenning fra offentlige myndigheter. Park og vei avdelingen i kommunen har ingen merknader til omsøkt plassering. Stråling fra mobilantennen I protestene er det fokus på de negative konsekvensene en slik plassering vil kunne få med hensyn til risiko for strålefare, estetiske forhold og plassering. De opplever en frykt for plassering av mobilantennen i et friområde som benyttes av barn- og voksne til fritidsaktiviteter. Mobile Norway sitt brev datert redegjør de for stråling fra mobilmasten (se vedlegg). Kort oppsummert skriver de at nivåene på de elektromagnetiske felt er svært lave og godt under anbefalte grenseverdier fastsatt av den internasjonale Strålevernkommisjon for ikke ioniserende stråling. Helsesjefen skriver i uttale datert at strålingsnivåene er under de grenseverdiene som er anbefalt av Statens strålevern. Det er primært Statens strålevern som vurderer de helsemessige forholdene omkring slike tiltak og ikke plan- og bygningsmyndighetene i henhold til plan- og bygningsloven. 4

5 Dispensasjoner Det søkes dispensasjoner fra gjeldende forhold: a) Plassering av mobilmasten i offentlig friområde. b) Bestemmelse i kommuneplanen ( ) pkt for etablering av en samlet plan. c) Reguleringsbestemmelsenes 3 for kravet om en detaljert bebyggelsesplan. Dispensasjon kan i følge plan- og bygningsloven 19-2 ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Mobilmaster skal i utgangspunktet plasseres i et område hvor det kan tillates slike konstruksjoner og ikke i friområde, noe som også fremgår i punkt 1.09 nr. 1 i kommuneplanens retningslinjer. I dispensasjonssøknad og ytterlige redegjørelse mener Mobile Norway at det er grunnlag for å gi dispensasjoner. Dette er oppsummert her i korte trekk: a) Mobilmasten vil i vesentlig grad ikke endre oppfattelsen av idrettsområdet og området. b) Anlegget er ikke til hinder for eksisterende bebyggelse, adkomst eller ferdsel i området. c) Rørstolpen er en slank og enkel konstruksjon som ikke vil virke dominerende i synsfeltet eller skjemmende for naboeiendommene. d) De forholder seg til de retningslinjer fra Statens strålevern som foreligger for slike utbygginger. e) Etablering av mobilmaster vil være nødvendig for å ivareta samfunnets behov for elektronisk kommunikasjon og et avslag på dispensasjonssøknaden vil fremstå som sterkt motstridende til statlige mål. Den omsøkte plasseringen er kommentert som følgende: f) Utbygger har ikke kjennskap til konkurrerende mobiloperatørenes planer, og kan således ikke redegjøre for andre operatørers planlagte plasseringer. g) Utbygger undersøker alltid mulighetene for å plassere deres basestasjoner på eksisterende bygninger eller i eksisterende master. h) Samlokalisering forutsetter at eksisterende mast har en plassering som gir den tilsiktet dekning, om det er ledig plass i tilstrekkelig høyde, og om masten har tilstrekkelig bæreevne for ytterlig installasjoner. i) Å etablere en ny mast er kostbart, ressurskrevende og tidkrevende, og er derfor et absolutt sistevalg der de står uten andre muligheter. Ifølge Mobile Norway er det ingen muligheter for samlokalisering innenfor området. De har ikke lyktes med plassering av antennen på egnede bygninger i nærheten, og de mener det ikke er muligheter for å plassere antenner på eksisterende infrastruktur. Kommuneplanens krav til en samlet plan i henhold til punkt 1.09 er ikke ytterligere definert, annet at det skal etableres en samlet plan for antennemaster og anlegg for mobile kommunikasjonsnett. Det er imidlertid ikke nærmere definert hva en slik plan skal inneholde, hvem som skal utarbeide planen eller hvem og hvordan denne planen skal godkjennes. Det er heller ikke avklart hvilke juridisk bindinger en slik plan eventuelt skal ha. Det kan derfor argumenteres for at samlet oversikt fra Mobile Norway over utbygde tiltak og planlagte tiltak vil fungere tilfredsstillende i forhold til kommuneplanens bestemmelser. Ved en slik tolkning trenger ikke dette forholdet behandles som en dispensasjon. I dispensasjonssøknaden refereres det fra et felles brev fra flere statsråder datert I brevet fremheves det nødvendigheten av godt utbygd elektronisk kommunikasjon som vil være et viktig virkemiddel for økt innovasjon og verdiskapning i næringslivet. Det vil også være avgjørende for innbyggernes muligheter for samfunnsdeltakelse og tilgang til tjenester på nett i alle deler av landet. Dette brevet legges også ved saksfremlegget til orientering. Isolert sett kan man ikke si at plassering av en ny/forlenget mast i området vil være til ytterlige ulempe for friområdet enn dagens plassering av masten, da den vil ha samme funksjon som tidligere 5

6 ved at den vil gi lys til grusbanen, med unntak av et mindre anlegg ved foten av masten som beskrevet ovenfor. Da plasseringen av masten ikke kan sies å tilsidesette bruken av friområdet, det er mulig å få til en sambruk med eksisterende mast, og det tilrettelegges for en bedre utbygging av elektronisk kommunikasjon, synes også fordelene å være større enn ulempene. Det vil derfor være grunnlag for å dispensere for etablering av en mobilstasjon i et område som er regulert til offentlig friområde. Dispensasjon for detaljert reguleringsplan Det søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 3 for kravet om en detaljert bebyggelsesplan. Området er allerede utbygd, og direktøren mener derfor at det i ikke vil være nødvendig å utarbeide en egen detaljert bebyggelsesplan for området for et tiltak av denne begrensede størrelsen. Konklusjon Direktøren mener at det er grunnlag for å dispensere fra gjeldende reguleringsplan og kommuneplanens retningslinjer, og tillate det omsøkte mobilanlegget. Dette da basestasjonen ikke vil være til hinder for bruken av friområdet og derfor ikke svekke reguleringsformålet. Masten vil bli 8 meter høyere enn de tre andre lysmastene, men er en slank konstruksjon og vil derfor ikke virke mer estetisk påtrengende enn hva man må påregne av infrastrukturtiltak i sentrale strøk. Samtidig vektlegges nødvendigheten og samfunnsnytten av godt utbygd elektronisk kommunikasjon. Gunn Jorunn Aasland direktør Paul A. Paulsen byggesakssjef Kjetil Pedersen saksbehandler... Sett inn saksutredningen over denne linja Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 6

Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon:

Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon: Oslo kommune Bystyrets sekretariat Saksframlegg Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon: SPORTSSTIEN 4 - BYGGESAK - KLAGE OVER RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fra eierne av Klivlebakken 3 og Jamtvegen 66 (Anne Karin Valstad og Jørn Eriksen, Ragnhild og Terje Haugdal) er det mottatt følgende merknad:

Fra eierne av Klivlebakken 3 og Jamtvegen 66 (Anne Karin Valstad og Jørn Eriksen, Ragnhild og Terje Haugdal) er det mottatt følgende merknad: Merknader fra naboer med kommentarer fra ansvarlig søker: Til saken er det mottatt merknader fra i alt 7 av naboene. Fra eierne av Klivlebakken 3 og Jamtvegen 66 (Anne Karin Valstad og Jørn Eriksen, Ragnhild

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 John Hauge Postveien 97A 4307 SANDNES Byggesak Sandnes, 23.04.2009 Deres ref.: Vår ref : 200900652-8 Saksbehandler: Kristian Harestad Arkivkode : O:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer